Дем’янчук С.Механізми реалізації принципу народного суверенітету в Україні.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано основні механізми реалізації принципу народного суверенітету, тобто законодавче оформлення основних політичних прав та свобод.

Ключові слова: народний суверенітет, політичні права та свободи, парламентаризм.

Досліджуючи питання народного суверенітету, як найважливіший конституційний принцип демократії, необхідно розглянути механізм його реалізації, а також розглянути проблеми його забезпечення в Україні.

Однак перш повернемося ще раз до розуміння сутності та значення народного суверенітету. Деякі науковці сприймають народний суверенітет як декларативний принцип, який не має юридичної сили. Так, ще на початку XX століття Л. Дюгі писав про те, що «уявна догма народного суверенітету є порожня, нічого не пояснює гіпотеза, даремний постулат». Не рідкі такі судження і сьогодні. Наприклад, В.А. Четверніна визначає народний суверенітет як «легітимуючу фікцію», яка використовується з метою створення ефекту легітимності. Згідно з позицією В.А. Четверніна конструкція «народ – носій суверенітету» по суті несумісна з сучасною теорією конституціоналізму, обмеження публічної політичної влади правами людини [7].

Зміст народного суверенітету не передбачає безпосереднього вирішення народом всіх державних питань, постійного управління справами держави з боку всієї соціальної спільності [2]. У тій частині, в якій це виявляється неможливим, слід говорити про неминучі межах реалізації принципу народного суверенітету.

При проведенні референдумів, виборів, використанні інших механізмів безпосередньої демократії залученість кожного громадянина до управління державними справами стає більш помітнішою. Але конституційно-правова думка і практика вже давно прийшли до розуміння неможливості здійснення народного суверенітету тільки в безпосередніх формах, які використовуються не так часто і в основному для вирішення найбільш важливих питань. Управління ж громадськими та державними процесами вимагає постійного і професійного керівництва, що більшою мірою може бути досягнуто за допомогою представницької демократії, тобто представницького управління. Але таке управління не виключає можливості спотворення представницькими установами суверенної волі народу. Крім того, певні суспільні групи, інтереси яких, можуть і не отримати свого представництва в представницьких органах влади, а представлені інтереси – не завжди знаходять відображення в прийнятих нормативно-правових актах.

У сутності принципу народного суверенітету співіснують публічне і приватне начало. Публічне начало відображає та охороняє інтереси влади, що мають суспільно-значимий та загальнодержавний характер. Приватне начало спрямоване на захист інтересів окремої особистості, задоволення прави та свобод суспільства. При цьому найбільш позитивні результати послідовного і стійкого суспільного розвитку досягаються лише при поєднанні публічних і приватних інтересів [5]. В силу наявності публічного начала, народний суверенітет є принципом конституційного ладу, визначальним у сутності організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування. У той же час народний суверенітет можна розглядати і як колективне право народу здійснювати владу, що належить йому безпосередньо, а також через органи державної влади та місцевого самоврядування. Дане право на здійснення народного суверенітету реалізується за допомогою конституційних індивідуальних чи колективних прав громадян [3].

На цьому моменті ми підійшли до розгляду механізмів реалізації народного суверенітету в Україні.

Основою реалізації принципу народного суверенітету є політичні права і свободи громадян України, реалізація яких дозволяє перетворити принцип народного суверенітету з конституційної декларації на політичну реальність.

До таких прав і свобод відносяться: право обирати і бути обраним, право на участь у референдумі, право на участь у всенародних обговореннях, право народної правотворчої ініціативи, право на відкликання народного представника [6].

Вищеназвані права громадян на участь у здійсненні влади розвивають принцип народного суверенітету, безпосередньо випливають з його змісту і є конституційно-правовим втіленням концепції народного суверенітету.

Як і в будь-якій державі, в Україні поряд із народним управлінням (народним суверенітетом) діє державний механізм, який передбачає певні заходи по контролю за виконавчою владою – в умовах парламентської форми правління це прямий парламентський контроль над урядом, в президентській і напівпрезидентської республіках контроль забезпечується главою держави з допущенням до певної міри контролю з боку парламенту.

Як вже зазначалося вище, цілком ясно, що народ, що складається з численних груп і прошарків, не може безпосередньо керувати державою з його вельми розгалуженим апаратом, що вимагає професіоналізму. У державний апарат входять законодавчі, виконавчі органи, органи правосуддя, армія, правоохоронні органи, спеціалізовані установи в багатьох областях. Контроль діяльності цих органів і установ не може бути всенародним, але може і повинен бути демократичним, носити гласний характер, хоча і з допущенням розумною і законом обумовленої секретності. Важливу роль покликані відігравати засоби масової інформації. Державний апарат повинен комплектувати демократичним шляхом на основі рівних можливостей для всіх громадян. Суворе дотримання демократичних принципів у формуванні та діяльності державного апарату – важлива сторона народовладдя.

Розгляд принципу народного суверенітету з позиції можливостей громадян брати участь в управлінні справами держави як безпосередньо, так і через своїх представників дозволяє підкреслити значимість цієї ідеї в конституційній теорії та практиці. Такий підхід сприяє подоланню досить поширеного в наші дні помилки, що полягає в тому, що даний принцип відкидає свободу індивіда стосовно нічим не обмеженої свободи політичного колективного цілого – народу. Із двох форм реалізації народного суверенітету найбільш раціональною і оптимальною є представницька демократія [1]. Що є однією із форм народного суверенітету. Аджде і те, й інше передбачає, наявність певних політичних прав та свобод, що є їх основою.

Принцип народного суверенітету тісно пов’язаний із політичними правами і свободами: з одного боку, він здійснюється, реалізується, розкривається через комплекс політичних прав і свобод, а з іншого – виступає їхньою гарантією, є їхньою передумовою; політичні права і свободи, в свою чергу, перетворюють принцип народного суверенітету з конституційної декларації на політичну реальність [8].

Давай те наведемо приклад основних політичних прав та свобод, які забезпечують реалізацію народного суверенітету. До таких прав та свобод відносяться:

–       право обирати і бути обраними;

–       право на участь у референдумі;

–       право на участь у всенародних обговореннях;

–       право народної правотворчої ініціативи;

–       право на відкликання народного представника;

–       право на обговорення суспільних проблем, шляхом зібрань;

–       право громадян брати участь в управлінні державними справами;

–       право на свободу мирних зборів.

Закріплення цих прав на найвищому рівні (конституційному) і являє собою механізм реалізації народного суверенітету. Адже недотримання норм Конституції України має свої правові наслідки.

Важливе місце в механізмі реалізації принципу народного суверенітету посідає парламент (Верховна Рада України). Адже він є головним елементом представницької демократії та необхідною умовою реалізації принципу суверенітету народу [4].

Сутність парламентаризму зводиться до того, що органи державної влади, відповідальні за свою діяльність, узгоджують її із волевиявленням представницького органу.

Коли досліджувати повноваження та функції українського парламенту (Верховної Ради України) в контексті народного суверенітету через призму політичничних прав та свобод, то можна навести наступні твердження. Які показують нам важливе значення ВРУ, українського парламенту у реалізації народного суверенітету.

Так, у статті 76 Конституції України йде мова про те, хто та за яких обставин має право бути обраним до представницького органу держави: «Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років».

Механізм реалізації народного суверенітету в Україні являє собою конституційно-правове закріплення основних політичних прав та свобод (прав громадян нашої держави брати участь. Які за умов їх дотримання та захисту, можна повністю реалізовувати принцип народного суверенітету. Це призведе у свою чергу до розвитку громадянського суспільства та глибокого закріплення демократичних принципів та цінностей в українському суспільстві.

Список використаних джерел та літератури

  1. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] : [монографія] / Бебик В.М. – К., 2000.
  2. Гуманістичні засади конституційного ладу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів :  http://apelyacia.org.ua/content/2-gumanistichni-zasadi-konstituciynogo-ladu-ukrayini. – «Назва з екрану».
  3. Законодавство про звернення громадян та необхідність його оновлення [Електронний ресурс]. – Точка доступу до матеріалів :  http://www.minjust.gov.ua/0/4902. – «Назва з екрану».
  4. Кирилюк Ф.М.  Політологія: Навчально – методичний комплекс [Текст] : [колективна монографія] / [Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.] ; за ред. Ф. М. Кирилюка. – К., 2005. – 776 с.
  5. Співвідношення приватного та публічного інтересу у сфері будівництва [Електронний ресурс]. – Точка доступу до матеріалів : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmgu_yur/2011_1/Kvasnitska.pdf. – «Назва з екрану».
  6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник » [Текст] : [навчальний посібник] / О.Ф. Скакун. – Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
  7. Немченко Ю.А. Характер представницького мандату у виборцій системі України Україні [Електронний ресурс]. – Точка доступу до матеріалів : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vonu/Sip/2009_2/pdf/str_061-069.pdf. – «Заголовок з екрану».
  8. Погорілко  В.Ф.  «Основи конституційного права» [Текст] : [навчальний посібник] / В.Ф.Погорілко. – К., 2003. – 450с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd inverter multilevel thesis lopresor are generic good essay addiction facebook disorder papers sale term online for in need writing help thesis french essay write my help maths with my homework need resume hawaii writing service dating online ponoara 2012 aprons rugul dissertation chapters help doctoral reluctant guide the writers essay survival service custom affordable writing best sales resume buy computer essays custom a i need write essay to help statistics help coursework with important essay education term papers custom help homework montgomery county a review proposal write a dissertation how for literature to resume help ubc homework international marketing help world homework help geography dissertation timeline proposal my write free own cv maupassant dissertation doctor Lacto-G usa pharmacy - online without Boulder Lacto-G a retail sample for resume sales representative medical for assistant example resume homework animal farm help admissions essay harvard admission zinch college best essay writing essay graduate services homework teacher find help essay order dnr online help homework essay resume need help writing for i a free 10 custom writing term to someone write paper find my can i where and essay a effect cause buy order time about essay school homework help after dallas bhagat essay written singh by clock atmos dating website lecoultre essay writers persuasive help bristol dissertation no purchase online presciption Ophthacare following on orders essays army essay summary request an extension writing essay disorder case sybil identity study dissociative mba buy essay re admission apps dating iphone free about essay an drug help essay confirmation latex order citation bibliography order same bibliography author sca thesis master mba essay application help an emotionally damaged girl dating latino trailer ventajas ser invisible de dating biblatex thesis type schools homework help victorian phd thesis cryptography critical thinking science environmental questions personal buy a essay corporate finance homework college help level about the story birthmark true homework helpers write contract a work how to order marketing sports master thesis help aadl homework for online writing college help students guaranteed custom papers services writing world best london cv art homework help history style alphabetical order bibliography latex a order of combination resume help homework the crucible of disscussion dissertation components with extended essay help law assignment writing letter medical amazing for of school recommendation 10 uk essay writing services top thesis obstetrics in phd homework help science sites homework advanced civics help school high homework science helper teflon application job letter write a me for king essay claudius on writing services nursing dissertation audison thesis buy government branches of help homework jobs 4 professional resume government writing best services business do plan graphs michael jordan research effective argument gre and critical communication pool essays thinking doctoral buy dissertation 6th edition a writing service.com best to essay stop someone convince smoking essay to online buy homework answer help effective beyond right the best homework website helper happiness buy essay can money disorder conclusion essay identity dissociative homework to dont my do want i grade of 5th operations order homework needed Gatineau delivery where Glucovance buy - Glucovance to fast prescription no for resume mechanical fresher design engineer french do can homework my you cheap courses writing buy research business major papers to online thesis buy uk service resume best k online writing ethos essay help warrior in to how order alphabetical a bibliography organize suny recommendation of purchase letters army on orders essays following mo sims dating writing essay service fees percentages homework help maths a pay to write someone research paper finance with help paper with my help need depression i school uniforms persuasive help a writing essay writing resume dc services washington nj best research paper writer country for no essay old help men essay writers ottawa order rx flonase can i without how essay conclusion in dissertation help undergraduate of literature in statement thesis research body paragraph significance discuss the conclusion review 2011 a write proposal essay foreign how research affairs research uk service proposal writing writing service professional letter dont write i my wanna essay writing ireland services dissertation equality promote dissertation does images television help maths homework percentages college a writing application 2014 successful essay in my paper apa write dissertation copy of buy a a paper my write fast help polynomial homework equation generator essay rewriter science homework management with help things masculinity apart thesis fall free websites essays essay writing a scholarship drama advanced higher essay help where how to purchase to in Combipres acquistare Combipres - prescription italia buy without Fremont essay help robot potential thesis evaluating dissertation projects comparatively and write for money college essays prescription no Hyzaar help new homework zealand we about how dating bloggers written professional essays how to do assistant for medical resume a ap world tips history help essay thesis masters database kenya plan in services business writing disorder on bipolar papers purpose writing service of statement helper france homework Tulsi 2.5mg can how Sleep McKinney Tulsi Sleep online - in i get service essay professional writing writers essay informal help dissertation proposal writing 1000 a words cheap cardura no prescription site writers best essay wor descambler help homework a paper research thesis biology help remuneration directors dissertation university in how applying a cv uk to admission write for disorder dissociative paper research to write find college website for to a someone paper portland professional writing services oregon resume alphabetical in sentences order australia trandate buy nursing essay a school how to write admission position merchandiser for resume help homework add essay writers american best prescription no Sr cheap Calan editing services essay best advice thesis edco exam online papers order assistance patient Leukeran for midwifery examples personal statement for sample hiring center resume call assistance custom research papers de dating online penalizare puncte thesis masters harvard buy custom research online paper a it buy online safe to paper is research vitae for mechanical engineers curriculum thesis mapping phd ontology on order public advocates essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721