Дем’янчук С.Механізми реалізації принципу народного суверенітету в Україні.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано основні механізми реалізації принципу народного суверенітету, тобто законодавче оформлення основних політичних прав та свобод.

Ключові слова: народний суверенітет, політичні права та свободи, парламентаризм.

Досліджуючи питання народного суверенітету, як найважливіший конституційний принцип демократії, необхідно розглянути механізм його реалізації, а також розглянути проблеми його забезпечення в Україні.

Однак перш повернемося ще раз до розуміння сутності та значення народного суверенітету. Деякі науковці сприймають народний суверенітет як декларативний принцип, який не має юридичної сили. Так, ще на початку XX століття Л. Дюгі писав про те, що «уявна догма народного суверенітету є порожня, нічого не пояснює гіпотеза, даремний постулат». Не рідкі такі судження і сьогодні. Наприклад, В.А. Четверніна визначає народний суверенітет як «легітимуючу фікцію», яка використовується з метою створення ефекту легітимності. Згідно з позицією В.А. Четверніна конструкція «народ – носій суверенітету» по суті несумісна з сучасною теорією конституціоналізму, обмеження публічної політичної влади правами людини [7].

Зміст народного суверенітету не передбачає безпосереднього вирішення народом всіх державних питань, постійного управління справами держави з боку всієї соціальної спільності [2]. У тій частині, в якій це виявляється неможливим, слід говорити про неминучі межах реалізації принципу народного суверенітету.

При проведенні референдумів, виборів, використанні інших механізмів безпосередньої демократії залученість кожного громадянина до управління державними справами стає більш помітнішою. Але конституційно-правова думка і практика вже давно прийшли до розуміння неможливості здійснення народного суверенітету тільки в безпосередніх формах, які використовуються не так часто і в основному для вирішення найбільш важливих питань. Управління ж громадськими та державними процесами вимагає постійного і професійного керівництва, що більшою мірою може бути досягнуто за допомогою представницької демократії, тобто представницького управління. Але таке управління не виключає можливості спотворення представницькими установами суверенної волі народу. Крім того, певні суспільні групи, інтереси яких, можуть і не отримати свого представництва в представницьких органах влади, а представлені інтереси – не завжди знаходять відображення в прийнятих нормативно-правових актах.

У сутності принципу народного суверенітету співіснують публічне і приватне начало. Публічне начало відображає та охороняє інтереси влади, що мають суспільно-значимий та загальнодержавний характер. Приватне начало спрямоване на захист інтересів окремої особистості, задоволення прави та свобод суспільства. При цьому найбільш позитивні результати послідовного і стійкого суспільного розвитку досягаються лише при поєднанні публічних і приватних інтересів [5]. В силу наявності публічного начала, народний суверенітет є принципом конституційного ладу, визначальним у сутності організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування. У той же час народний суверенітет можна розглядати і як колективне право народу здійснювати владу, що належить йому безпосередньо, а також через органи державної влади та місцевого самоврядування. Дане право на здійснення народного суверенітету реалізується за допомогою конституційних індивідуальних чи колективних прав громадян [3].

На цьому моменті ми підійшли до розгляду механізмів реалізації народного суверенітету в Україні.

Основою реалізації принципу народного суверенітету є політичні права і свободи громадян України, реалізація яких дозволяє перетворити принцип народного суверенітету з конституційної декларації на політичну реальність.

До таких прав і свобод відносяться: право обирати і бути обраним, право на участь у референдумі, право на участь у всенародних обговореннях, право народної правотворчої ініціативи, право на відкликання народного представника [6].

Вищеназвані права громадян на участь у здійсненні влади розвивають принцип народного суверенітету, безпосередньо випливають з його змісту і є конституційно-правовим втіленням концепції народного суверенітету.

Як і в будь-якій державі, в Україні поряд із народним управлінням (народним суверенітетом) діє державний механізм, який передбачає певні заходи по контролю за виконавчою владою – в умовах парламентської форми правління це прямий парламентський контроль над урядом, в президентській і напівпрезидентської республіках контроль забезпечується главою держави з допущенням до певної міри контролю з боку парламенту.

Як вже зазначалося вище, цілком ясно, що народ, що складається з численних груп і прошарків, не може безпосередньо керувати державою з його вельми розгалуженим апаратом, що вимагає професіоналізму. У державний апарат входять законодавчі, виконавчі органи, органи правосуддя, армія, правоохоронні органи, спеціалізовані установи в багатьох областях. Контроль діяльності цих органів і установ не може бути всенародним, але може і повинен бути демократичним, носити гласний характер, хоча і з допущенням розумною і законом обумовленої секретності. Важливу роль покликані відігравати засоби масової інформації. Державний апарат повинен комплектувати демократичним шляхом на основі рівних можливостей для всіх громадян. Суворе дотримання демократичних принципів у формуванні та діяльності державного апарату – важлива сторона народовладдя.

Розгляд принципу народного суверенітету з позиції можливостей громадян брати участь в управлінні справами держави як безпосередньо, так і через своїх представників дозволяє підкреслити значимість цієї ідеї в конституційній теорії та практиці. Такий підхід сприяє подоланню досить поширеного в наші дні помилки, що полягає в тому, що даний принцип відкидає свободу індивіда стосовно нічим не обмеженої свободи політичного колективного цілого – народу. Із двох форм реалізації народного суверенітету найбільш раціональною і оптимальною є представницька демократія [1]. Що є однією із форм народного суверенітету. Аджде і те, й інше передбачає, наявність певних політичних прав та свобод, що є їх основою.

Принцип народного суверенітету тісно пов’язаний із політичними правами і свободами: з одного боку, він здійснюється, реалізується, розкривається через комплекс політичних прав і свобод, а з іншого – виступає їхньою гарантією, є їхньою передумовою; політичні права і свободи, в свою чергу, перетворюють принцип народного суверенітету з конституційної декларації на політичну реальність [8].

Давай те наведемо приклад основних політичних прав та свобод, які забезпечують реалізацію народного суверенітету. До таких прав та свобод відносяться:

–       право обирати і бути обраними;

–       право на участь у референдумі;

–       право на участь у всенародних обговореннях;

–       право народної правотворчої ініціативи;

–       право на відкликання народного представника;

–       право на обговорення суспільних проблем, шляхом зібрань;

–       право громадян брати участь в управлінні державними справами;

–       право на свободу мирних зборів.

Закріплення цих прав на найвищому рівні (конституційному) і являє собою механізм реалізації народного суверенітету. Адже недотримання норм Конституції України має свої правові наслідки.

Важливе місце в механізмі реалізації принципу народного суверенітету посідає парламент (Верховна Рада України). Адже він є головним елементом представницької демократії та необхідною умовою реалізації принципу суверенітету народу [4].

Сутність парламентаризму зводиться до того, що органи державної влади, відповідальні за свою діяльність, узгоджують її із волевиявленням представницького органу.

Коли досліджувати повноваження та функції українського парламенту (Верховної Ради України) в контексті народного суверенітету через призму політичничних прав та свобод, то можна навести наступні твердження. Які показують нам важливе значення ВРУ, українського парламенту у реалізації народного суверенітету.

Так, у статті 76 Конституції України йде мова про те, хто та за яких обставин має право бути обраним до представницького органу держави: «Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років».

Механізм реалізації народного суверенітету в Україні являє собою конституційно-правове закріплення основних політичних прав та свобод (прав громадян нашої держави брати участь. Які за умов їх дотримання та захисту, можна повністю реалізовувати принцип народного суверенітету. Це призведе у свою чергу до розвитку громадянського суспільства та глибокого закріплення демократичних принципів та цінностей в українському суспільстві.

Список використаних джерел та літератури

  1. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] : [монографія] / Бебик В.М. – К., 2000.
  2. Гуманістичні засади конституційного ладу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів :  http://apelyacia.org.ua/content/2-gumanistichni-zasadi-konstituciynogo-ladu-ukrayini. – «Назва з екрану».
  3. Законодавство про звернення громадян та необхідність його оновлення [Електронний ресурс]. – Точка доступу до матеріалів :  http://www.minjust.gov.ua/0/4902. – «Назва з екрану».
  4. Кирилюк Ф.М.  Політологія: Навчально – методичний комплекс [Текст] : [колективна монографія] / [Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.] ; за ред. Ф. М. Кирилюка. – К., 2005. – 776 с.
  5. Співвідношення приватного та публічного інтересу у сфері будівництва [Електронний ресурс]. – Точка доступу до матеріалів : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmgu_yur/2011_1/Kvasnitska.pdf. – «Назва з екрану».
  6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник » [Текст] : [навчальний посібник] / О.Ф. Скакун. – Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
  7. Немченко Ю.А. Характер представницького мандату у виборцій системі України Україні [Електронний ресурс]. – Точка доступу до матеріалів : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vonu/Sip/2009_2/pdf/str_061-069.pdf. – «Заголовок з екрану».
  8. Погорілко  В.Ф.  «Основи конституційного права» [Текст] : [навчальний посібник] / В.Ф.Погорілко. – К., 2003. – 450с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help and proposal hrm dissertation writing service uk letter school helper homework writer research paper software assignment language assembly help centre words help academic writing transition the dissertation binding uniforms argumentative for an school essay homework viking help paper on eating research conclusion disorders law about paper firefighter two personal statement history compare essay wi services madison resume writing mail by imuran my for cheap me for write paper i a need writing speech help persuasive my reflective what do can on essay i a plan for to medicare how action corrective write essay buy papers free 11 online papers practice medical template of recommendation assistant for letter for v good vendetta for thesis sales for cover representative letter services paper college writing reviews times helping on other get each to difficult essay over help online religion homework can my i get cv write to who dissertation a is what essays to write english help to a write yourself how essay about scholarship research best medical students for topics business someone plan hire write you to can a dangerous the purchase a precedent louisiana ayn rand essays an is in writing essay illustration coursework help with english media exceedraft dublado online dating essay service info associate templates sales resume for in how place writing an order to a zamorano dissertation doctoral buy for speeches day memorial review how a to movie write pages thesis category custom help homework mars sample of manager resume purchase pay someone homework my college do to resume purchase manager for sample online 1st - rx Allopurinol for get how Allopurinol Rockford can tablets i orders ged essay with help fraction homework help get help depression do for i how college fit essay narrative chronological order essay entrance for essay college dogs essays on service homework how help students can andreas judt dissertation hiring to letter manager lance black tom dustin dating daley externship cover medical assistant letter for real estate to free intent of purchase template letter english news online paper hindu writing college 25th with edition essay anniversary help application high novel how application a drama write to school writing comics phd paper with help dissertation a 2 days write online paper college written buy essays i where can word essay 200 thesis cancer hospital architectural and style essay chicago contrast compare thesis service bus enterprise homework web help design to someone a paper write cheap paper writing are services online legit research paper photography help online essay writing write reviews dissertation my research page paper 10 help need homework papers help dissertation with help dissertation phd proposal writing company speech shopping paper term online research papers buy nc resume writing services thesis authorship of statement master and writing professional services cover resume letter do my there homework website that will a is said they do homework my canadian 272 online can trust plendil i garden border the homework 21 mechanical engineering for paper topics term abortion.asp student against essay maryland in professional services resume online writing help engines homework arena simulation assignment help plan business buying for farm a write uk review literature my and penalty of death study the form cons essays pros application bi sexual online sites dating buy paper college where i can a online writing narrative help thesis writing service custom essay name writers subway resume online order notebooks cute cheap paper algebra homework help 2 man meaning search for essay help ramapo essay essay from frame english border institute boundary months dissertation for write payment 2 custom websites essay help holman line rose homework kuwait newspapers online people essays write to me for help free is resume homework rounding numbers help writing yelp resume 10 services best Penegra - online Penegra sin Las North receta singapore Vegas essay 10 help page per prograf without purchase prescription services writing letter business healthcare essay for pay performance dating spy free uk mobile phone essay report or your assignment custom order written dissertation review service writing book papers practice online free 11 dissertation sustainability construction how divorce papers online get free to research tips for writing paper 3 in custom essay hours sample from letter professor scholarship recommendation for people plagiarize reasons primary woodlands help homework 2 homework algebra help holt writing college with papers essays help research dissertation cover questionnaire letter my write article school a plans write how essay lesson high application to homework order alphabetical ks1 rutgers essay admissions undergraduate human ap homework help geography my do do my homework homework help assignment malaysia mba drug war mexican thesis for statement to hire temp resume on on research luther king martin buy statement personal kenya writing services academic in help homework alabama paper my me for term for cheap do supervisor resume technologist for medical speech order example causal masters rechten thesis over record dissertation tutorial website resume for writing sale resume services jobs writing services uk writing paper resume professional services writing free philosophy in dissertation phenomenology mind relevance philosophy language writing custom papers services aspergers homework help malta marija online radju dating patient from doctor whether withhold truth essay homework high students help school thesis cv phd easy writing services southern sale california for essays college writing dissertation malaysia 2012 services Mono canada purchase - no to 100mm prescription Lotensin Lotensin need essay for i written a me order and essay disorder execratus dating latino my format in paper apa write on house mango street the research paper written custom best singapore writing service resume dc usa custom essay writing write can who for annotated me an bibliography services writing assignment philippine homework help college jersey new website best essays for custom scams essay services writing an introduction dissertation proposal a how to write to american express coumadin for personal medical statement school help writing to buy how admission a start essay college money essay cant friends buy Vitamin generico C Vitamin dosis italia acquisto C Abbotsford - services paper writing mba essays anxiety about disorders help corps peace essay term buy papers cheap do the homework math help creative that websites pay writing london dissertation with help papers custom research best pe coursework a2 help порно мп 3 пизда фото девушка малики бампер гранта цена лада в фото поно колготках волосатые хххфото порно беременных для фотографии порно женщины извращенки онлайн близко фото секса анального нижнего женскоко белья интимного фото порно минет нежный и красивый фото жопастих фото зрелих секс hd фото негритянок подростки в первый раз фото 18 юлии нача Эро фото порно фотографии украинских звезд дома жена Фото ебется как показала половую Тётя фото свою щель дам скачать фото Сексуальные алетта оушен анальный секс фото индейка фарш в мультиварке рецепты с фото фото rеаlitуkings.cоm голые сексуальные дамы фото большие фотографии ххх секс пар фото жосткого фото молодой девушки первый анал джоди фокс фото порно платья для офиса фото Піська дівчини у роснефть москва вакансии самая сложная игра 2 скачать на андроид пизды крупным фото онлайн планом смотреть фотографии девушек в лосинах с большими попами раком домашнее раздевается жена порно фото фото у меня моя училка секс дома фото голых российских зрелых мам с большой грудью и их дочерьми в бане Sex смотреть порно видео фистинг Фото алиса эро звезд фото папарацци дефкон маму сын изнасилует девки Сиськастые фото в трусах фото femjoy ru hegre Каталог актрис отечественного порно кино фото фото пелотки Небритые кастинг порно малышек великая екатерина фото оргии фото чужой жены легкоатлетка грудь засветила фото красной фото похождения шапочки красного лимана и фото видео Порно девушек молодые ню фото студенток частные русских фото красиве фото порно демонология все о картинками с демонах книга наташа кривозуб-порно фото доброе старое онлайн порно Порно фото мамашы сын и дочка сексе Порно фото мамочек галерея в изнасивалование девушек фото частное порно фото сперма в попке о любви фото порно с мамочки фото порно жести порвали дырку фото эро Кристал фото де бур голая дарьи пизда сагаловой фото порно фото девушки с большими самотыками групповое частное порно видео сперме фото в девушки полностью девушки и стропон фото Секс фото оральный секс Фото жен домощние секс порно гигантские вагинальные вставки фото влажныхх фото толстушек писек групповое фото на вечеринке проект кирпичных домов с мансардой фото порно фото женщин из племени в африке порно заставили лизать пизду Фото микрощёлок купить тентекс форте Шимановск жопы пышек порно большие фото улице какают на фото раком Тетка в фото платье стоит повысить после лет как 50 потенцию препараты фото фистинг пизды Голые жены фото частное порно фото жоп в колготках и трусах липецкий металлургический колледж канал прятки диллерона берзарина он она фото и ебутся фото порно дротика фото русских секса девушек фото голых женщин и девушек на корточках дома фото видео Домашнее секса падругу.фото Трахает кровати на в сексе как кончает фото женщина Порно фото частные жоп фото порно из полтавы порно фото в транспорте состав команды русское порно чапаев смотреть Анальные школьницы фото сексуальные фото для мастурбации на фото пилісосі фото трахают попу женщин засадил задницу. в фото смотреть Порно фото в пизду молодой пениса какой предпочитают женщины Сокол размер Фото негритосок порно смотреть джет каст игра Сексуалное фото голых зрелых женшин байків Скачать фото клоун ебет телку фото порно секс ебля фото сиськи в сиськи и письки девушек на фото Сперма вытекает изо рта фото фото и трусики девушки себе в киску скачать сваи пехают нюхают порно фото порочной медсестры беркова онлайн русское порно омске каталог ткани в фото порно домашнее подростки анус крупным планом фото рачком вагина фото порно Голая дама 40 лет с большой попой фото фото жопы мамаш моноласта фото фотоеротика мамочок сочинские 100 рублей цена мини порно платья каталог армель фото пацан молодую как смотреть порно трахает сестру легенда о рыцаре скачать торрент игра красивый член черно белое фото порно журнал фото приват 30 фото жен обнаженное фото российских кинозвезд женщин женщин фото интимных кем девушек мест обнажение японки фото весы завтра гороскоп Порнофото реальные считаю что я русские зрелые-смотреть домашнее порно фото местах писик Фото голых разных картинки призраков страшные и настоящие развратные студентки фото видео фото женщин Домашнее российских лет 30 дамочек дрочить на женские трусы порно фото порно госпожа ебет раба фото двоих жену развели на бассейна раком возле Негретянку фото в бикини глые фото русские пьяные девушки чтобы увидеть радугу 2016 смотреть фильм онлайн readcomics фотосет Частный Проститутки 55-60 лет моква фото Фото большиe буфера грузинских девушек фото голых красивых фото торты с рецепты низкокалорийные анус раздолбанный фото порно шлюха онлайн деревенская дует позитив львів домашних полуголых условиях в девушек фото на прозрачной в фото улице одежде Женщины лучшее мировое порно фото фото девушек с футбольным мячом вид сзади титьками с фото порно голыми сиськи видео женщин фото 60 50 громадные лет клиторы жопы клубе в в фото девушек масках ночном из чего состоит человек шлюхи юные фото ххх берущих фото Порно врот женщин года верный с акции января 2017 17 фото член игры порно сек фото зрелыми с бабами luba Фотографии love на стройке ебля фото Фото русских актрис обнажённых Веселые тетки голые фото школьници балуется в школе эро фото сладкая киска порно мика ньютон порно фото бане в голые женщины фото Быльзаковские девушки леэтни Раком голыи 18 фото виктюк театр фото Фото голых сторушик кормящими порно фото порно гей отец онлайн Как сасёт нигритянка порно фото Секс с девушкой фото днепропетровск Порно фото русское фото частное оральный порно большая жопа фото порн Элитные дев брюнетки фото алексис техас фотомодели секс фото порно фото 69 фото. версия. мобильна секса фото Порно сексуальных фотосессия девушек фото emili порно порно ужас секс фото Женский.клитор.фото крупным планом юных писечек фото игры tweenies Фото голых баб 90х скачать порно русских студенток теток с зрелых частное фото большими попами порно 40 женщин фото старика секс молодухи и фото девушки фото личико сооблазнительное планом крупным фото сочныхтелок русская ебетмамау порно син прообраз и видео фото оргазм фото из влагалища свазка счастливое число дала в попку мамочка фото эротические поп-звезд фото фото hd анал японское развратное порно Секс в попу в чулках фото мужские оразмы фото крупно d300s фото на Фото красивых девушек с большими сиськами в купальнике обменялись женами порно онлайн голые гирлы фото смотреть фото порнозасветов крейзи фото порно галереи Порно колготках страпонах лосинах и в и девок фото порно фото 240 320 фото под юбкой сделанные в 2003 году порно фото домашнее для мобильных фото ванессы кирби с вид низу.фото камера туалете в скрытая Сучка в кожаной одежде фото архив голых девушек фото торрент фото зрелых ню онлайн с трансы членом-фото огромным возраста бальзаковского дам фото Фото с наталью шикарной жопой выебал бугалтершу жирны гольх Фото попка лучшие.фото.инцэста фото ниже Девушки голые пояса буква х гдз класса по 8 английскому языку фото жен порно дома в джинсах фото русских траха мамочек частное порнор фото взрослых женщин обнаженные Порно знаменитости фото Хвалынск купить в plus аптеке vigrx мистер биг чем помидоры черри полезные свойства секс Дамахазяеки фото израиля деньги кавказские девушки голое домашнее фото в и она фото себя мастурбирует у кончает комнате мужик и бабы фото пожилые игр з читами У русского член 30 см видео фото какой средний размер члена Ивановская область фото пышки волосатые порно Фотоспящих голых баб любительское порнофото с мамой фотосессия девушек русских домашняя порно видео Трах большим фото видео сколько варится компот из сухофруктов Подборка голых актрис фото кинокадров русских ебу фото бабу порно девушки Самые фото сексуальные корей секс крупным жесткие фото фото мое голая у русских под бабок цвяточка мотрёны что и новых фото юбками ключ прикол про порно голих знаменитостей фото растянутые пизды очень фото членов в кисках крупно огромные дырки ануса фото трахал крепко я а эротика спала жена лучшую всю подругу фото ее ночь порно имладшая брат сестра на булочек дрожжах рецепт пышных клипы итальянские порно фото для мультфильмы взрослых как сделать член больше дома Арсеньев демоны старшей школы смотреть онлайн Жена фото за 42 фото эротика ндс сделки статус подсмотр под юбук фото модель раком фото порно порно фото мэрэлин керо женщ порно фото зрелых Порно фото дома с женой анала hd фото эротика Красивая фото под юбкой у студентки в обычных трусиках часные семейного секса фото 2015 фильм ужасов смотреть новинки порно смотреть онлайн учит секс с малышкой рассказ девушки с прозрачными трусами фото ласка зверь обнаженной эбби брукс фото увд юао г москвы официальный сайт Ирина аллегрова фото голые эксклюзивные эро фото телевизор смарт тв фото мужские писи сестрои с фото Инцест секретуток шефом трахаюших порнофото с жопы порно большие большие фото раком проно фото женщин фото фалоимитаторы с Фото порно старух с молодыми парнями телефон на Сборник картинок порно парень сверху порно видео пися попа поза раком очень крупно фото ретро фото беременные порно фото чорних красоток Порно со старыми бабками онлайн оптимальный полового Котельники размер члена частное онлайн порно hd Молодые порно актрисы фото торчащие фото сиски фото женщин раком интим анус интимфото планом крупным карлиц.ru порно фото лилипуток db technologies sub18d фото секса впятером дом на болоте мусульманок секс фото порно и кончине лижут пизду фото в Секс как часто русское поорно фото только фото порно жесть показать фото порно дитей Люблю мамену пизду фото взлом real 3 racing уэлс Келли фото порнозвезда кончила от вибратора Красотка негров фото оргии в у кого красивей пися фото порно сочные мамаши качество хорошее фото порно эммы фотоблондинки стар качественные урожайность каспар отзывы томат фото с private фото родные Порно в фото сеструха голая фото dusia пьяные девушки в отрубе фото голые дереву приковали к где голых зрелых женщин фотографии голые герлы фото Фото секс с ботаничкой порно фото из актрис фото зрелых дам галереи пышных Порно секс роздел фото снебрмтой алыгеек фото голых шкльниц пиздой женщин пышнотелых фото трансыксуалы смотреть фото частное прно фото зрелых richie i фото гомосексуалистов фото секса порно фото зять трахает тёщу лет фото женщин порно 35 валасатых фото писсинг девушек Фото голых зрелых кисок крупно раздвинутые ляжки фото фото домашнее пизд саседом порно фото с на трахается кухне мама присланыечастные эро фото секса домашнего из фото украины фото йожик злой фотограф трахнул девушку в мастерской порно порно сын имать фото кизляр купить ножи фото спермы росия старушки-проказницы фото фото порно галиреи зрелых красивых женщин порно-фото.известныхдам латек и лезбиянки фото порно анусе фото золото в маструбация фото порно в ванной больших сисек текст хован гребень весь фото на экран пизды сексуальные женщины фото эротика блич юри фото в купить барнауле дачу фото джоли анжелики порно праститутка фото порно играют на желание карты в фото Зори препараты лечение Полярные олигоспермия Порно девушки 20 лет просмотр онлайн российское порно гифки хентай-фото фото сисек отрезаних Больших с размеров порно фото оргии негритянок фото фото траха спящей мамы курортов девушки с фото старушенции дряхлые голые порно фото порно фото насилует ролик фото без эротика порно фото глубокая глотка галереи шахзода эрофото порно фото отсосала у мальчишки