Бюджетний контроль: проблеми та напрямки їх подолання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В  статті   проаналізовані основні проблеми, які виникають при здійсненні бюджетного контролю. Також досліджено, як ці проблеми впливають на ефективність здійснення контролю. Запропоновано шляхи подолання цих проблем

Ключові слова: бюджетний контроль, бюджетні відносини, Бюджетний кодекс України, органи  державної влади, ефективність здійснення контролю

В статье проанализированы основные проблемы, возникающие при осуществлении бюджетного контроля. Также исследованы, как эти проблемы влияют на эффективность осуществления контроля. Предложены пути преодоления этих проблем

Ключевые слова: бюджетный контроль, бюджетные отношения, Бюджетный кодекс Украины, органы государственной власти, эффективность осуществления контроля

It has been  analyzed the main problems that arise in the implementation of budgetary control in the article. It also investigated how these problems affect the efficiency of control. The ways of overcoming these problems were also showed

Key words: budgetary control, budgetary relations, the Budget Code of Ukraine, the authorities, the effectiveness of control

Метою статті є дослідження проблем бюджетного контролю а також знаходження напрямків їх подолання

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Даній проблематиці присвячено багато праць як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Зокрема серед них: О. Молодцова. , Р. Моторин , А. Нікітін, В. Опришко,  Ф. Шульженко,  Г. Мумінова-Савіна.  Проте їхні дослідження основ фінансовго контролю проводилися комплексно і практично не досліджено такий його вид –бюджетний контроль.     

На сучасному етапі розвитку економічних відносин дуже важливим залишається питання  контролю фінансової діяльності держави. Відповідно однією з найважливіших ланок  даної сфери та її невідємною частиною є бюджетний контроль. Розмаїття проблем в даній галузі є досить  широким та неоднозначним в плані вирішення цих проблем. Тому зазначена тема є такою актуальною.

На перший погляд можна сказати, що норми  Бюджетного кодексу України охоплюють весь спектр питань, пов’язаних з бюджетним контролем  так як в Розділі 5 «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавста» передбачено повноваження вищих органів державної влади в сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства[1, c. 127-130]. Проте варто зазначити, що ці норми  лише частково охоплюють  особливості відносин у сфері контрольної діяльності. Вони лише частково розкривають механізм та сутність контролю.

Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через недосконалість чинного законодавства а також через обмежений вплив на розроблення проблем бюджетного  контролю. З огляду на стан економіки та рівень розвитку бюджетних відносин бюджетний контроль є дуже важливим для нашої держави, так як змістом бюджетного процесу  є формування, розгляд, затвердження,  та виконання бюджетів. На всіх цих стадіях необхідний контроль як з боку держави так і з боку громадськості.

Дослідженням різних аспектів проблеми фінансового контролю займалося багато дослідників та науковців як вітчизняних так і зарубіжних. Серед них варто зазначити: О. Гетманця, М. Гупаловську, Л. Клець, В. Бескровну, А. Кириченко   та інших.  Звісно, що в їх працях відображено багато ключових питань  в сфері фінансового контролю, проте не було розкриту суть та проблеми такої важливої складової як бюджетний контроль, які постали перед нами  сьогодні. Було лише поверхнево окреслено певні характеристики його прояву. Не було охарактеризовано та вивчено  проблеми  бюджетного контролю, які сформувалися на сучасному етапі розвитку бюджетних відносин, в зв’язку з недосконалою законодавчою базою та організацією контрольної діяльності. Не було досліджено як реалізовується на практиці такі принципи бюджетного процесу як принцип самостійності та принцип відповідальності учасників бюджетного процесу. Варто звернути увагу саме на ці складові проблеми бюджетного контролю, адже вони є основоположними у сфері контрольної діяльності, і правильне їх застосування є запорукою належного регулювання бюджетних відносин.

В частині 2 статті 19 Конституції України  хоч і поверхнево проте закріплені вимоги, яким повинні відповідати організаційні форми бюджетного контролю: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»[4, С. 9]. В цілому мета бюджетного контролю зводиться до того, щоб сприяти реалізації фінансової політики, а також для підвищення ефективності  процесів мобілізації, розподілу та використання наявних у держави фінансових ресурсів. Проведення бюджетного контролю спрямоване на дотримання трьох основних принципів бюджетних та й загалом фінансових відносин: законності, доцільності та ефективності діяльності  у сфері розпорядження та використання коштів органами державної влади.

Проаналізувавши практику  яка склалася на стадії виконання бюджетів, можна зробити висновок про те, що бюджети здійснються відповідно до наповнення та  своєчасності  надходження доходів, кошти використовуються відповідно до поставлених завдань і цілей, всі процедури здійснюються з дотриманням законодавства, тільки от на ефективність ніхто не звертає уваги[6, c. 13-14]. Адже, проаналізувавши законодавство, можна зробити висновок, що норми  спрямовані в основному на дотримання законності, хоча показник ефективності є не менш важливим. В законодавстві не закріплено критеріїв ефективності, за допомогою яких можна було б визначити наскільки ефективно використовувались кошти, тому відповідно в даному аспекті виникає складність в проведенні бюджетного контролю.

Ця ситуація зумовлена не лише прогалинами в законодавстві,  а також і тим що на практиці  в Україні не повною мірою використовується така форма контролю як аудит ефективності. Натомість дуже велику увага приділяється інспектуванню. Хоча така форма бюджетного контролю спрямована на виявлення правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили ці правопорушення. Дана форма ніяк не забезпечує контроль за ефективністю використання коштів і не дає змогу оцінити результати управлінської діяльності відповідних органів[2, C. 16].

Звісно що ніхто не виключає необхідність існування такого методу бюджетного контролю як інспектування, проте коли його проводять через значний проміжок часу після прийняття рішень та виконання певних дій (операцій) над бюджетними коштами це ускладнює або в більшості випадків унеможливлює усунення порушень.

Ще однією важливою проблемою бюджетного контролю є недостатня спланованість та координація взаємодії органами, які здійснюють фінансовий контроль. Насамперед йдеться про взаємодію органів, які здійснюють бюджетний контроль та органів внутрішніх справ. Діяльність цих органів має якось координуватись з діяльністю огранів, що здійснюють бюджетний контроль в тій частині, яка стосується попередження та виявлення правопорушень повязаних з бюджетними відносинами. При співпраці, діяльність цих органів позитивно вплинула б на  ефективність використання бюджетних коштів. Адже ці суб’єкти займаються певним контролем бюджетної діяльності просто в різних її аспектах. Також  потреба у поєднанні зусиль цих двох органів зумовлена реальною можливістю успішного використання оперативно-розшукових заходів, що б утвердило та зміцнило  на практиці принцип законності дій органів, які володіють правом розпорядження та використання державних коштів.

Проте, така співпраця потребувала б додаткового врегулювання на законодавчому рівні, адже в процесі спільної діяльності виникли б певні розбіжності стосовно критеріїв перевірок. Адже законом не передбачено відповідальність за низьку ефективність використання бюджетних коштів. Так само виникає питання стосовно впливу на ефективність використання бюджетних коштів того факту, що було виявлено правопорушення в сфері бюджетних відносин за яке передбачається певна відповідальність,  так як кошти уже були розподілені та використані[5, c. 31- 32].

Також на нашу думку було б доцільно по іншому врегулювати правовий статус такого органу  як Рахункова палата України. Згідно з законодавством Рахункова палата є самостійним та незалежним органом бюджетного контролю, але підпорядкованим та підзвітним Верховній Раді України. Виходячи з вищезгаданого Рахункова палата не такий вже незалежний орган. Для того щоб Рахункова палата могла здійснювати свою діяльність неупереджено та на належному рівні, потрібно надати даному органу відокремлений правовий статус – а саме статус, при якому Рахункова палата не залежала б від жодної гілки влади. Дана зміна є необхідна для проведення дійсно незалежного бюджетного контролю, так як тоді даний орган буде діяти лише в інтересах народу та від його імені.

Також нагальною проблемою, яка потребує негайного вирішення це відсутність єдиної інформаційної бази. Така база необхідна для доступу до інформації   органів, які також здійснюють контроль у сфері бюджетних відносин. Створення  бази дасть змогу встановити більш дієвіший контроль за всіма напрямками витрачання бюджетних коштів.  Для більшої економії часу потрібно комп’ютеризувти  базу, що дасть змогу зекономити також ресурси і не доведеться турбувати дані органи постійними запитами.

Однією з важливих проблем що знижує ефективність діяльності органів які здійснюють бюджетний контроль  є не приділення достатньої уваги на аналітичну роботу. Адже основними завданнями органів які здійснюють контроль є перевірка органів які здійснюють розподіл та використання бюджетних коштів, а якщо б сюди включити ще й аналітичну роботу  то діяльність органів бюджетного контролю була б більш ефективною, так  як на основі аналізу дані органи могли б виділити основні чинники, які негативно впливають на ефективність використання та розподілу коштів. Відповідно до цього органи при здійсненні контролю звертали б більшу4 увагу саме на ці чинники. При цьому бюджетні установи почали б більш ефективно рентабельно розподіляти та використовувати кошти.

Ще однією проблемою бюджетного контролю, яка негативно впливає на ефективність контрольної діяльності органів – це  наявність великої кількості нормативно правових актів, які в певній мірі дублюють функції органів державної влади по здійсненню контролю.  Також ці акти містять колізії, які по різному трактують тотожні поняття, в яких пропонуються різні класифікації форм здійснення контролю.

На думку Бурдонової О. саме відсутність єдиного нормативного акта з послідовно врегульованими нормами права порядком проведення бюджетного контролю перешкоджає завершенню створення правових засад функціонування цілісної системи бюджетного контролю в Україні[3].

На даний час виникла гостра потреба у прийнятті закону про бюджетний контроль. Так як це б виключило будь-яку плутанину у трактуванні, а також спростило б використання норм в сфері бюджетного контролю.

Звісно що у Бюджетному кодексі України визначено певні повноваження різних органів  державної влади, а також певні контрольні функції закріплені в Конституції України та законах чи положеннях про дані органи проте для зручності застросування було б доцільніше систематизувати дані положення в один акт.

Діяльність Верховної Ради, до прикладу, визначається  Законом України «Про регламент Верховної Ради України» в якому передбачено всі функції даного органу, проте в Бюджетному кодексі вирішили додатково вказати певні функції, такі як:

1)заслуховування звітів про стан виконання Державного бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету України;

2) контроль за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.

Також є закріплені повноваження Рахункової палати  у сфері контролю за дотриманням законодавства в Бюджетному кодексі України,  які по суті включаєются у функції передбачені в Законі України  «Про Рахункову палату». Зокрема такі:

Здійснення контролю за:

1)використанням коштів Державного бюджету України відповідно до закону про Державний бюджет України;

2) утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу України;
3) ефективністю використання та управління коштами Державного бюджету України;
4) використанням бюджетних коштів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по доходах і видатках.

Отже, з огляду на вище зазначені проблеми здійснення бюджетного контролю, можна зробити такі висновки:

  1. На сучасному етапі розвитку економічних відносин дуже важливим залишається питання  контролю фінансової діяльності держави при здійсненні якої виникає ряд проблем;
  2. Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через недосконалість чинного законодавства а також через обмежений вплив на розроблення проблем бюджетного  контролю;
  3. Бюджети здійснються відповідно до наповнення та і своєчасністю надходження доходів, кошти використовуються відповідно до поставлених завдань і цілей, все процедури здійснюються з дотриманням законодавства, тільки от на ефективність ніхто не звертає уваги;
  4. Важливою проблемою бюджетного контролю є недостатня спланованість  та координація взаємодії органами,  які здійснюють фінансовий контроль;
  5. Також нагальною потребою, яка потребує негайного вирішення це відсутність єдиної інформаційної бази. Дана база необхідна для доступу до інформації   органів, які також здійснюють контроль у сфері бюджетних відносин. Створення даної бази дасть змогу встановити більш дієві ший контроль за всіма напрямками витрачання бюджетних коштів;
  6. Для того щоб Рахункова палата могла здійснювати свою діяльність неупереджено та на належному рівні, потрібно надати даному органу відокремлений правовий статус – а саме статус, при якому Рахункова палата не залежала б від жодної гілки влади. Дана зміна є необхідна для проведення дійсно незалежного бюджетного контролю, так як тоді даний орган буде діяти лише в інтересах народу та від його імені;
  7. Однією з важливих проблем що знижує ефективність діяльності органів які здійснюють бюджетний контроль є не приділення достатньої уваги на аналітичну роботу;
  8. Наявність великої кількості нормативно правових актів, які в певній мірі дублюють функції органів державної влади по здійсненню контролю негативно впливає на ефективність контрольної діяльності;
  9. На даний час виникла гостра потреба у прийнятті закону про бюджетний контроль. Так як це б виключило будь-яку плутанину у трактуванні, а також спростило б використання норм в сфері бюджетного контролю

                     Список використаної літератури

1.Бюджетний кодекс України// Відомості Верховної Ради – 2010. –  148 с.

2. Гупаловська М. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в України/ М.Гупаловська // Формування ринкових відносин. – 2009. – № 11. –102 c.

3.Гетманець  О.  Принципи  бюджетного  контролю/ О.Гетьманець. – 2012.                                          [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=215:2012-07-06-10-35-39&catid=13:-3-&Itemid=128. – назва з екрана.

4. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. –  141 с.

5.Лихитський О. Від “де-факто” до “де-юре”/ О.Лихитський  // Фінансовий контроль. – 2004. – № 1. – С. 243.

6.  Стефанюк І. Формування системи фінансового контролю/ І.Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. –1999. – № 12. – С. 198.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

obsessive disorder statement compulsive thesis for with help french homework math with help problems help resume job free to people my homework do help homework factor solving buy online paper to homework pay solve services professional writing online resume and solutions essay problems practice sats papers online help dissertation proposal writing steps sales resume administrator for sample support writing uae online professional services resume dysfunction erectile photos live help homework resume editing services best chaos order movie review of uk rag sale paper for sale sessay houses thirsk in for essay us services bibliography style mla order alphabetical dbq essay 1988 bomb atomic essay advertisement plagiarism no essays writing with help thesis masters thesis witch research 1160 paper statement trials salem latino essay online application help college for strong write personal statement how school medical a to research and paper on drinking driving caps side effect cernos isizulu written in essays essay outline order essay write stories contrast compare short you term papers others have purchased school for personal examples statement med prescription without carbamazepin miami billing medical professional coding resume and for buy college papers custom essay introduction college help writer online paper help essay the war of worlds theses sale for essay narrative snowboarding is strattera what color best services paper editing in resume how to achievements my write for schoolers homework high help available writers orders net sys essay 123 essays buy india a4 paper buy civil service paper essay folder i can resume where buy stephen essays written king by buy paper research uk a thesis paper help with winning service admission essay college writing dissertation parts resume for executive sales term finance paper buy essay help with need writing writing cv service linkedin buy best paper place online research best discount for source serophene best honesty essay policy do thesis reviews literature have a help homework cuba with topics sports argumentative the writers best essay of write a letter intent how to business to a purchase dissociative case paula identity disorder study do for report my me uk writers dissertation 10 writing services for educators best resume services writing using students custom caught essay custom cheapest froide plan guerre dissertation help rutgers essay with drugs essays persuasive on online essay writing help medical cover for letter with samples assistant no experience help message homework boards case personality disorder studies paranoid phd thesis on biochar an of in essay ideas order essay for ged help help homework drama college application essay overcoming service obstacles cheaper blue business highmark plan cross homework family help fun paper custom canada bags professional writing melbourne services report can buy t what book money for recommendation school sample medical letter culture thinking paper exercise research corporate society critical and sale book reports for online admission graduate essay student safe essay custom is papers online philosophy word essay spanish do i essay where buy custom paper buy watermark comparison essay buy a where can i the wallpaper essays on written yellow bangalore qa in courses training dating live help chat math homework essay law help london in services writing cv uk essay dont my i wanna write propecia paypal acquisto writer paper college employment can write to someone i my pay essay violence domestic essays for software dating application rules my son sample for mechanical construction in resume engineer predudice plans lesson precalculus help math homework for wallpaper sale africa south in how write purchase order a to paper canada buy wrapping online on wuthering heights essays online papers write english service online cheap writing essays for argumentative topics abortion glendale writing ca service resume essay written students by homework help sciene with service jobs writing dissertation custom kaffeemaschine mit dating mahlwerk testsieger essay service top you can weekend a in write a dissertation writers paper best online pamelor acheter du cheap written papers thesis humanitarian intervention purchase Sr Isoptin best ones help homework sites the help dissertation quotes phd how write my to autobiography own for objectives receptionist medical resume online gemeinsam arbeiten dating technologist job cover for letter medical paper services graduate writing cv queens services best writing ny help with free accounting homework for homework the phone help on to dissertation your my someone write pay do homework my algebra answers tablets SR Wellbutrin helper sites homework online vocabulary letter medical for sample school cover application personal nursing philosophy of paper white writers wanted do accounting my online homework my do can you assigment writing autobiography help my need and dating are sheen caplan michael lizzy buy arava generic softball paper term help fastpitch samples statements school for personal medical kite the essay runner help custom nurse practitioner admission essay program custom service article writing services pro writing resume order eraloc mail how to order help saxon homework help engineering dissertation education dissertation master of help whiteriver homework cheap papers custom essay group on help self dissertation a1essays order homework help trophies harcourt my do essay 2014 admission bipolaire 1 abilify type helpful harmful debate homework is or essay writing free with help narrative buy essays with writing paper help help essay film the analysis nj service resume writing customer essays service to paper a write pay philosophy someone dissertations online phd health mba block essay writers dosis hyzaar my rewrite resume writing services business company essay help marner silas sample sales for cover letters pentasa name brand dissertation library public of maine sites free dating service essay application college professional writers social at essay looking essays the work social anxiety with face people work problems essay exploratory writers mapping on thesis competency phd buy reserach paper to someone for paper pay my write without order prescription urispas mail cheapest phd nus thesis status
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721