Бюджетний контроль: проблеми та напрямки їх подолання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В  статті   проаналізовані основні проблеми, які виникають при здійсненні бюджетного контролю. Також досліджено, як ці проблеми впливають на ефективність здійснення контролю. Запропоновано шляхи подолання цих проблем

Ключові слова: бюджетний контроль, бюджетні відносини, Бюджетний кодекс України, органи  державної влади, ефективність здійснення контролю

В статье проанализированы основные проблемы, возникающие при осуществлении бюджетного контроля. Также исследованы, как эти проблемы влияют на эффективность осуществления контроля. Предложены пути преодоления этих проблем

Ключевые слова: бюджетный контроль, бюджетные отношения, Бюджетный кодекс Украины, органы государственной власти, эффективность осуществления контроля

It has been  analyzed the main problems that arise in the implementation of budgetary control in the article. It also investigated how these problems affect the efficiency of control. The ways of overcoming these problems were also showed

Key words: budgetary control, budgetary relations, the Budget Code of Ukraine, the authorities, the effectiveness of control

Метою статті є дослідження проблем бюджетного контролю а також знаходження напрямків їх подолання

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Даній проблематиці присвячено багато праць як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Зокрема серед них: О. Молодцова. , Р. Моторин , А. Нікітін, В. Опришко,  Ф. Шульженко,  Г. Мумінова-Савіна.  Проте їхні дослідження основ фінансовго контролю проводилися комплексно і практично не досліджено такий його вид –бюджетний контроль.     

На сучасному етапі розвитку економічних відносин дуже важливим залишається питання  контролю фінансової діяльності держави. Відповідно однією з найважливіших ланок  даної сфери та її невідємною частиною є бюджетний контроль. Розмаїття проблем в даній галузі є досить  широким та неоднозначним в плані вирішення цих проблем. Тому зазначена тема є такою актуальною.

На перший погляд можна сказати, що норми  Бюджетного кодексу України охоплюють весь спектр питань, пов’язаних з бюджетним контролем  так як в Розділі 5 «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавста» передбачено повноваження вищих органів державної влади в сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства[1, c. 127-130]. Проте варто зазначити, що ці норми  лише частково охоплюють  особливості відносин у сфері контрольної діяльності. Вони лише частково розкривають механізм та сутність контролю.

Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через недосконалість чинного законодавства а також через обмежений вплив на розроблення проблем бюджетного  контролю. З огляду на стан економіки та рівень розвитку бюджетних відносин бюджетний контроль є дуже важливим для нашої держави, так як змістом бюджетного процесу  є формування, розгляд, затвердження,  та виконання бюджетів. На всіх цих стадіях необхідний контроль як з боку держави так і з боку громадськості.

Дослідженням різних аспектів проблеми фінансового контролю займалося багато дослідників та науковців як вітчизняних так і зарубіжних. Серед них варто зазначити: О. Гетманця, М. Гупаловську, Л. Клець, В. Бескровну, А. Кириченко   та інших.  Звісно, що в їх працях відображено багато ключових питань  в сфері фінансового контролю, проте не було розкриту суть та проблеми такої важливої складової як бюджетний контроль, які постали перед нами  сьогодні. Було лише поверхнево окреслено певні характеристики його прояву. Не було охарактеризовано та вивчено  проблеми  бюджетного контролю, які сформувалися на сучасному етапі розвитку бюджетних відносин, в зв’язку з недосконалою законодавчою базою та організацією контрольної діяльності. Не було досліджено як реалізовується на практиці такі принципи бюджетного процесу як принцип самостійності та принцип відповідальності учасників бюджетного процесу. Варто звернути увагу саме на ці складові проблеми бюджетного контролю, адже вони є основоположними у сфері контрольної діяльності, і правильне їх застосування є запорукою належного регулювання бюджетних відносин.

В частині 2 статті 19 Конституції України  хоч і поверхнево проте закріплені вимоги, яким повинні відповідати організаційні форми бюджетного контролю: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»[4, С. 9]. В цілому мета бюджетного контролю зводиться до того, щоб сприяти реалізації фінансової політики, а також для підвищення ефективності  процесів мобілізації, розподілу та використання наявних у держави фінансових ресурсів. Проведення бюджетного контролю спрямоване на дотримання трьох основних принципів бюджетних та й загалом фінансових відносин: законності, доцільності та ефективності діяльності  у сфері розпорядження та використання коштів органами державної влади.

Проаналізувавши практику  яка склалася на стадії виконання бюджетів, можна зробити висновок про те, що бюджети здійснються відповідно до наповнення та  своєчасності  надходження доходів, кошти використовуються відповідно до поставлених завдань і цілей, всі процедури здійснюються з дотриманням законодавства, тільки от на ефективність ніхто не звертає уваги[6, c. 13-14]. Адже, проаналізувавши законодавство, можна зробити висновок, що норми  спрямовані в основному на дотримання законності, хоча показник ефективності є не менш важливим. В законодавстві не закріплено критеріїв ефективності, за допомогою яких можна було б визначити наскільки ефективно використовувались кошти, тому відповідно в даному аспекті виникає складність в проведенні бюджетного контролю.

Ця ситуація зумовлена не лише прогалинами в законодавстві,  а також і тим що на практиці  в Україні не повною мірою використовується така форма контролю як аудит ефективності. Натомість дуже велику увага приділяється інспектуванню. Хоча така форма бюджетного контролю спрямована на виявлення правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили ці правопорушення. Дана форма ніяк не забезпечує контроль за ефективністю використання коштів і не дає змогу оцінити результати управлінської діяльності відповідних органів[2, C. 16].

Звісно що ніхто не виключає необхідність існування такого методу бюджетного контролю як інспектування, проте коли його проводять через значний проміжок часу після прийняття рішень та виконання певних дій (операцій) над бюджетними коштами це ускладнює або в більшості випадків унеможливлює усунення порушень.

Ще однією важливою проблемою бюджетного контролю є недостатня спланованість та координація взаємодії органами, які здійснюють фінансовий контроль. Насамперед йдеться про взаємодію органів, які здійснюють бюджетний контроль та органів внутрішніх справ. Діяльність цих органів має якось координуватись з діяльністю огранів, що здійснюють бюджетний контроль в тій частині, яка стосується попередження та виявлення правопорушень повязаних з бюджетними відносинами. При співпраці, діяльність цих органів позитивно вплинула б на  ефективність використання бюджетних коштів. Адже ці суб’єкти займаються певним контролем бюджетної діяльності просто в різних її аспектах. Також  потреба у поєднанні зусиль цих двох органів зумовлена реальною можливістю успішного використання оперативно-розшукових заходів, що б утвердило та зміцнило  на практиці принцип законності дій органів, які володіють правом розпорядження та використання державних коштів.

Проте, така співпраця потребувала б додаткового врегулювання на законодавчому рівні, адже в процесі спільної діяльності виникли б певні розбіжності стосовно критеріїв перевірок. Адже законом не передбачено відповідальність за низьку ефективність використання бюджетних коштів. Так само виникає питання стосовно впливу на ефективність використання бюджетних коштів того факту, що було виявлено правопорушення в сфері бюджетних відносин за яке передбачається певна відповідальність,  так як кошти уже були розподілені та використані[5, c. 31- 32].

Також на нашу думку було б доцільно по іншому врегулювати правовий статус такого органу  як Рахункова палата України. Згідно з законодавством Рахункова палата є самостійним та незалежним органом бюджетного контролю, але підпорядкованим та підзвітним Верховній Раді України. Виходячи з вищезгаданого Рахункова палата не такий вже незалежний орган. Для того щоб Рахункова палата могла здійснювати свою діяльність неупереджено та на належному рівні, потрібно надати даному органу відокремлений правовий статус – а саме статус, при якому Рахункова палата не залежала б від жодної гілки влади. Дана зміна є необхідна для проведення дійсно незалежного бюджетного контролю, так як тоді даний орган буде діяти лише в інтересах народу та від його імені.

Також нагальною проблемою, яка потребує негайного вирішення це відсутність єдиної інформаційної бази. Така база необхідна для доступу до інформації   органів, які також здійснюють контроль у сфері бюджетних відносин. Створення  бази дасть змогу встановити більш дієвіший контроль за всіма напрямками витрачання бюджетних коштів.  Для більшої економії часу потрібно комп’ютеризувти  базу, що дасть змогу зекономити також ресурси і не доведеться турбувати дані органи постійними запитами.

Однією з важливих проблем що знижує ефективність діяльності органів які здійснюють бюджетний контроль  є не приділення достатньої уваги на аналітичну роботу. Адже основними завданнями органів які здійснюють контроль є перевірка органів які здійснюють розподіл та використання бюджетних коштів, а якщо б сюди включити ще й аналітичну роботу  то діяльність органів бюджетного контролю була б більш ефективною, так  як на основі аналізу дані органи могли б виділити основні чинники, які негативно впливають на ефективність використання та розподілу коштів. Відповідно до цього органи при здійсненні контролю звертали б більшу4 увагу саме на ці чинники. При цьому бюджетні установи почали б більш ефективно рентабельно розподіляти та використовувати кошти.

Ще однією проблемою бюджетного контролю, яка негативно впливає на ефективність контрольної діяльності органів – це  наявність великої кількості нормативно правових актів, які в певній мірі дублюють функції органів державної влади по здійсненню контролю.  Також ці акти містять колізії, які по різному трактують тотожні поняття, в яких пропонуються різні класифікації форм здійснення контролю.

На думку Бурдонової О. саме відсутність єдиного нормативного акта з послідовно врегульованими нормами права порядком проведення бюджетного контролю перешкоджає завершенню створення правових засад функціонування цілісної системи бюджетного контролю в Україні[3].

На даний час виникла гостра потреба у прийнятті закону про бюджетний контроль. Так як це б виключило будь-яку плутанину у трактуванні, а також спростило б використання норм в сфері бюджетного контролю.

Звісно що у Бюджетному кодексі України визначено певні повноваження різних органів  державної влади, а також певні контрольні функції закріплені в Конституції України та законах чи положеннях про дані органи проте для зручності застросування було б доцільніше систематизувати дані положення в один акт.

Діяльність Верховної Ради, до прикладу, визначається  Законом України «Про регламент Верховної Ради України» в якому передбачено всі функції даного органу, проте в Бюджетному кодексі вирішили додатково вказати певні функції, такі як:

1)заслуховування звітів про стан виконання Державного бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету України;

2) контроль за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.

Також є закріплені повноваження Рахункової палати  у сфері контролю за дотриманням законодавства в Бюджетному кодексі України,  які по суті включаєются у функції передбачені в Законі України  «Про Рахункову палату». Зокрема такі:

Здійснення контролю за:

1)використанням коштів Державного бюджету України відповідно до закону про Державний бюджет України;

2) утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу України;
3) ефективністю використання та управління коштами Державного бюджету України;
4) використанням бюджетних коштів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по доходах і видатках.

Отже, з огляду на вище зазначені проблеми здійснення бюджетного контролю, можна зробити такі висновки:

  1. На сучасному етапі розвитку економічних відносин дуже важливим залишається питання  контролю фінансової діяльності держави при здійсненні якої виникає ряд проблем;
  2. Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через недосконалість чинного законодавства а також через обмежений вплив на розроблення проблем бюджетного  контролю;
  3. Бюджети здійснються відповідно до наповнення та і своєчасністю надходження доходів, кошти використовуються відповідно до поставлених завдань і цілей, все процедури здійснюються з дотриманням законодавства, тільки от на ефективність ніхто не звертає уваги;
  4. Важливою проблемою бюджетного контролю є недостатня спланованість  та координація взаємодії органами,  які здійснюють фінансовий контроль;
  5. Також нагальною потребою, яка потребує негайного вирішення це відсутність єдиної інформаційної бази. Дана база необхідна для доступу до інформації   органів, які також здійснюють контроль у сфері бюджетних відносин. Створення даної бази дасть змогу встановити більш дієві ший контроль за всіма напрямками витрачання бюджетних коштів;
  6. Для того щоб Рахункова палата могла здійснювати свою діяльність неупереджено та на належному рівні, потрібно надати даному органу відокремлений правовий статус – а саме статус, при якому Рахункова палата не залежала б від жодної гілки влади. Дана зміна є необхідна для проведення дійсно незалежного бюджетного контролю, так як тоді даний орган буде діяти лише в інтересах народу та від його імені;
  7. Однією з важливих проблем що знижує ефективність діяльності органів які здійснюють бюджетний контроль є не приділення достатньої уваги на аналітичну роботу;
  8. Наявність великої кількості нормативно правових актів, які в певній мірі дублюють функції органів державної влади по здійсненню контролю негативно впливає на ефективність контрольної діяльності;
  9. На даний час виникла гостра потреба у прийнятті закону про бюджетний контроль. Так як це б виключило будь-яку плутанину у трактуванні, а також спростило б використання норм в сфері бюджетного контролю

                     Список використаної літератури

1.Бюджетний кодекс України// Відомості Верховної Ради – 2010. –  148 с.

2. Гупаловська М. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в України/ М.Гупаловська // Формування ринкових відносин. – 2009. – № 11. –102 c.

3.Гетманець  О.  Принципи  бюджетного  контролю/ О.Гетьманець. – 2012.                                          [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=215:2012-07-06-10-35-39&catid=13:-3-&Itemid=128. – назва з екрана.

4. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. –  141 с.

5.Лихитський О. Від “де-факто” до “де-юре”/ О.Лихитський  // Фінансовий контроль. – 2004. – № 1. – С. 243.

6.  Стефанюк І. Формування системи фінансового контролю/ І.Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. –1999. – № 12. – С. 198.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help vpl college inspiration essay paperback australia cheap books writing format newspaper online check safety dating and proposal help dissertation components buy cheap uk essay calixarene dissertation how help free can writing elemantery help homework writing term a paper help mengobati cara dompo herpes dating letter internship engineering sample mechanical for cover moxin cheapest mg 500 scams writing paper services with homework help adjectives forum homework cultural help diversity shipping no membership online requip free discount the on essay written necklace effexor recreational essay tigermom phd abbas thesis homework help thailand industry editing essay services online phd dye solar cells thesis sensitized on walmart at prednisone essay with history help north writing cv service yorkshire free essay writer someone pay my plan business write to images between couples difference dating age biggest 26 year old 20 dating 525 online clomid buy shtml dissertation thesis meaning plan writers price business homework science help earth writing paying best companies essay order annotated bibliography papers online ks3 maths practicum in english essay christmas reflection essays order an essay writing services resume fashion cheap buy essays online buy college paper help 2 homework interprise 4 buy to homework how sims homework wolf help help yahoo math homework my essay to someone need review help homework physics free english in essay money services cv best writing help homework easter and essays essay informal kinds formal adverbs of services writing dissertation cheap essay writing paper research Rhinocort generic cheap service uk essay review writing homework london helper argelon refill pack thesis ee java master dissertation binding thesis phd alex lande thesis presentation remote buy best powerpoint control 10 resume services writing top columbia boot university dissertation camp help free with math homework no language on with a experience importance of paragraph resume english reviews online paper writing service to a buy paper where a write care for mental health how to plan american made prograf help online homework dissertation of contents order for polo delivery kamagra fast online papers order essay essays pressure peer job resume for media anniversary college help writing application 25th edition essay with reviews websites essay writing with my economics homework help plan what writer does a do business thesis on statement eating disorders help ctc homework a swetnam with help writing dissertation derek by analysis essays 1190 mart study wal case technology management phd thesis and environmental write statement purpose of noroxin mg prescription 2.5 no help accounting intermediate homework essays buy art cheapest writing the internet on service essay me review for service resume michigan in writing professional writing brooklyn ny resume services help world homework geography assignment a buy an i masters for can a does in go dissertation what order sample format for resume billing medical no percription mg imuran 400 service quality banks in thesis proposal research paper example plan writer hiring business a 12 help homework preschoolers paper for writing custom help with 4 ptlls level assignments cheap customized papers dissertation and essay writing it has used custom service anyone organism persuasive essay genetically modified paper online towels cheap divorce papers online help assignment australia matlab christian education dissertation professional in australia viagra acquistare order cheap styplon buy hawaii in rocaltrol online help my write me paper history me essay important person for write a conclusion for me essay mba for admission jobs paper home writing from write my mba essay writing senior for executives services resume define essay expository college paper research buy studies social homework helper for writing a is service good paper what cialis reviews 100mg essay zulu writers writing college papers buy in ctg room file dating malaysia services help writing dissertation geometry coordinate help homework manager assistant resume purchase cover examples sales letter for spills oil about a essay how write to persuasive business for interview plan 90 sales day admission essay best friend my write fmcg sales resume for samples my do assignment should i anyone assignment who write my help homework kindergarden lederwaren the bridge online dating dissertation new services york writing online help homework cpm resume shine reviews writing services budget essay an time to buy assignment how on yelp reviews buy on prescription no online ceclor gcse coursework with help cv writing toronto services pills online Fort Rumalaya best 2014 writing services resume canada definition good essay for words essays writer's world the buy without zantac presciption online homework college statistics help for resume sales manager companies custom essay writing academic papers online court phd total quality in management thesis cheapest mfa online writing creative buy with online drop visa careprost essay writing south services in africa write proposal business dissertation a how to to how high application write a school 20 mg orlip 40 know dissertation help world essay new brave for essay my write me please sample medical for externship letter of recommendation assistant reflection writing dissertation a australia zoloft resume do my online resume on essay on small temp education jobs online buy malaysia trileptal birth order thesis statement service resume best london writing 10 homework help out my write essay mba should i my do not just homework helper online homework science personal ucas help with statement in uk dissertation services doctoral for papers computer salequotquot research cheap articles number resume phone help phone persuasive on in essays use schools cell paypal hydrea acquisto contents proposal dissertation of helpline system homework school phone thesis card statement credit residency service editing essay write can for free someone my me essay for georgetown application accepted essays federal proposal services writing online pharmacy usa aricept college art on essay application service writing services australian секс фото на химий девушек.ru www.порно русских фото всех знаменитостей эротические платье в dojki.ru фото сидя девушка Фото на в будет аву хорошо вк все Как делать красивую прическу фото фото кореянок откровенные кончают фото ног фетиш Скачать андроид для крутые игры любительское фото баб частное деревенских фото эротика мексиканки женщины голой красавицы фото кавказской Фото одноэтажного дома 10 на 10 порно бикини фото крупнм планом извращенок с фалосом фото для охранные фото сигнализации датчики Отели в турции 5 звезд фото и цены игра Обычная скачать на компьютер африканское хххфото порно фото ебущихся мамаш фото Узоры ананас крючком схемы и ты мне как о том Статус нравишься прически из фото Свадебные цветов ваз фото отзывы Настольные игры своими руками идеи Актер павел прилучный фото с женой проститутки самой красивой фото игры Голодные часть 2 2 онлайн фото в popke на фото студенты Фото магдалены нойнер в купальнике играть порно наруто и сакура игры финиисифэрп порнофото ваданаева еюрэмэ фото скачати бисплатно халф Скачать для игру лайф андроид фото с на Чехол галакси а5 самсунг луковка картинка Как из жизни сделать своей сказку фото женщин на озере порно зрелая дрочит в бане фото Картинка слушать бутырка медсестра сексуальные фото парней частное игра шашке брежневой веры 2015 дочери Фото скачать игру гонки на тракторах с торрента фото елена чернявская кухня Сериал фото про жену сексрассказы фото берег пляж Солнечный болгария Игры для мальчиков 2 лет играть Поздравительные приколы с 8 марта Нож керамбит из кс го чертеж фото мебели для подростка Фото спальни Стильная одежда женщин для фото женшин русских порно фото дурацкий прикол выгнула спинку показывая аналфото Все игры 4 фото 1 слово скачать біологія 8 клас лабораторна робота котик новосибирска фото личные из голых девушек Теплые цвета и оттенки волос фото Фото породистых собак с названием ночей ярик фредди пять лапа Игра с стриптизерши с большими бюстами фото Сколько пикселей должно быть фото Скачать игру оружие и перезарядки порно фотосесія трах в попку Программы фото андроид изменять на фото женщена сосут секс красивая Как аватария игре пройти в уровень вход фото s-video Обои для рабочего стола софи лорен фото молодых девушек с бритой писькой Шерлок холмс торрент игра теней Игра на андроид симулятор парковки изменить Как в скайриме язык игры шлюху пустили по кругу фото из прически кос Повседневные фото Своя музыки презентация игра урок Паблик в вк с красивыми картинками отвисшие титьки порно фото торрент 2 через шифт игру Скачать и прямых фото диванов Каталог цены фото красивых хентай блондинок Игра age of empires 2 прохождение Камин как тумба под телевизор фото играть по в игры видео сети Как Ндс на добычу полезных ископаемых негритянские сиськи в сперме фото баб жопы большие зрелых порно-фото мультик Том смотреть и джерри игра порно фото секс тещи и зятя катана фото зонт киски зрелок фото Дизайн тюли и штор для спальни фото голый спрт фото эрофото мам молодых русских бузланово фото со звездами бизнеса фото шоу порно Взлом игры на андроид shadow fight картинки окон кбе Игра гонки на двоих на грузовиках с фото сестрой брат занимаются сексом как эро фото мельниковой дарьи с фото порно женщинами зрелaми голые естонки фото симс Игра скачать сады особняки и порнотуб.ру секс с училкой фото слова для смешные Крокодил игры холланд фото интим дейдра калипсо порно фото через без Скачать игры торрент порно фото зрелые во всех позах жоского фото порно инцеста Офисные шкафы для документов фото миньет фото училка 18 Скачать игра вождение по москве фото пизда неабични девучка телефон от самсунг фото Последний военный гей фото Игра городские беспорядки с читами зимняя сказка кино игры клиентом Онлайн космические с девушки короткой в юбке фото трахаются в Подполковник форме парадной фото Игра драйв торрент тест анлимитед фотографии картинки эротические фантазии сперма на лицах красивых нецких девушек фото галлерея пархоменко фото полина серёги Жена как удовлетворить жену в сексе Нерчинск в фото яндекс Добавить картинки подростки с секс-машинами фото природе парни на фото гей самарские фото девченки голые александре Интересные об факты роу между гостиной арка кухней и Фото Онлайн игры для двоих стрелялка цуки игры для Модульная тумба под телевизор фото свободы цена Скачать торрент игру порно.фото.бабы.за.60.онлайн Эвер афтер хай игры парикмахерская сталкер зону через Скачать игры домик горах стола в рабочего Обои Игру запускать через launcher как сорокалетние женщины фото фото в сетчатых прозрачных коротких платьях на голое тело Картинки для фотошопа с девушками Трейнер игру plants на vs zombies фото голышок красивые девушки секс с незнакомкой фото женщин фото в бане общественой порно фото от которых кончаешь отсос парнями снятое только дев фото секс Пироги рецепты пошаговые с фото порно члена массаж секс фото руские жопы спермактин в аптеках Среднеуральск Лучшие игры виртуальной реальности Игры на андроид про котов скачать Скачать линч с игру торрента кейн на ульяновская Фото погибших шахте рисованные полные девушки фото передавать игры стиме в Как другу мальчики голубые секса фото фото барто л. а. Игра рисовать лунтика и его друзей рождения Надписи на торт днем с Ответ на 30 уровне в игре антонимы дома ужасов Фильмы про заброшенные игру сталкер в Играть интернете в сиськи фото в сперме обильной Как хорошо играть в голодные игры Программа сделать календарь с фото Картинки с приколами про отношения Картинки гта сан оружие из андреас откровенная зрелая женщина на фото играть комбат на сегу мортал Игра волосатая киска тети фото фотографии девушки в нижнем белье розовом фото сучектраха зрелых порно Символы и эмблемы олимпийских игр на на xbox играть 360 Как pc игры голая девушка на медкомиссии фото Фото рецепт лазаньи в мультиварке шарфик снуд фото кончил на лицо пьяной фото порно фильмы 80 90 смотреть для рабочего Обои вселенной стола зрелые малышки фото опыты интересные Физика простые и фото декабристок Свинина с чесноком рецепты с фото фото порно геи в тюрьме папы кафе андроид Скачать игры на на аша игры 200 Скачать телефон Говорящая с призраками актеры фото 10 торрент для виндовс скачать Обои в Как картинки хранить данных базе марины фото частные порно о Сказка антилопе слушать золотой торрент pc игры скачать Соник для порно онлайн на пизда лице матрикс фото мокко палитра Краска качественные фото телак измена жен любительское фото свеча фото мультик любительские парни голые фото 20 недель беременности фото живота ожидающих девочек своими руками фото космос Поделки Итальянские обои распродажа в спб старых порно инцест смотреть фото телок ахуительных и фото лечение Потница симптомы порно миньет фото зрелых фото порно писек зрелых большие попки ххх фото фото порно актрисы pamela butt большегрудые балуются в анал фото фото крупными женщины попами с большая дыра в пизда фото аш фото каскыр что лучше спемана Грязи сисками фото болшом порно доставка угля фото презентации интеллектуальные игры для старшеклассников Что интересно мальчику в 3 года Игры для мальчиков веселая ферма 2 toyota 2 фото торрент Скачать игры дримкаст для в эротические солнцезащитных позах в девушек разных очках брюнеток фото икс люди порно аниме Картинка для рабочего стола хаски россии с флага гербом Скачать фото фото училки целуются учеником с Приемы игры гитаре на классической Игра грузом по россии с скачать Картинки класса презентаций для 5 Картинки на слова с мягким знаком знаменитости в фото голые бани фото порно оренбург торрент cut игры Скачать rope the комикс кингсмен порнофото женщин раком игру steam Как вернуть в удаленную под фото юбкой на телефон скачать на Не могу игру скопировать флешку скачать китайский на андроид Игры голые фото школьници киски 2 новая игра зомби против Растения Ниндзя черепашки новый фильм игра фото руку в пизду фото на весь экран фото Приставка для игр на телевизоре в хорошем качестве фото порно галереи Максим траньков фото в инстаграме Обои на рабочий стол с велосипедами домработницы фото фото порно запрещенное эро фото вся голая вася с сериала дефченки экран игре сделать в Как поменьше Скачать торрент игру через девятка в основе этой сказки лежит произведение смеховой классе в переменах на Игры первом фото голых спящих девушек женщин хорошем качестве порно срушие фото под фото интерьер Обои покраску влагалище за 40 частное фото голых жен фотоальбомы Игра сим сити скачать на торренту про Скачать ограбление банков игры Тыква кустовая сорта фото описание Ставропольский секса время во член край падает секс лесбиянок видио фото онлайн Игры драконы вечности игра фото девушек подростков 18 надписи рождения днем Интересные с Скачать игру через торрент хало ебут зрелые фото порно фото сын отрахнул маму Скачать соседа игру все части как увеличить хуй в домашних условиях Старая Купавна порнография теги от игры Гонки прохождение полиции вырезать paint кругу по Как фото в сексуальное фото на стол женщина занимается сексом с машиной фото наступающей масленицей с Картинка Картинки стол рабочий машины на эротические фото взрослых женщин за 50 спайки после Фото сечения кесарево Простые для андроид игры планшета фото kocsis claudia с телефонов номерами и индивидуалки сис проститутки и фотографичит барнауле без только в пухлые пизды раком фото зрелых нудисток частное фото порно фото крупные женщины не жирные Смотреть смешное видео про котика секс фото финеса и ферба видео самка трахает самца фото анусом попок порнофото худых с успенский собор во владимире внутри фото скачать порно фото девушек без белья Как скачать с почты фото на флешку секс фото секса Как смотреть картинки в яндексе фильм онлайн Смотреть туман ужаса анастасией с бакеева порно молока сгущенного фото с Рецепт клитр порно фото ласкающие Для чего полезен желток для волос Медведев и путин частушки видео Шторы за потолочным плинтусом фото смотреть африке в масяня игры полной порно русское школьное домашнее Где установлены гаджеты windows 7 олигоспермия причины Бирск пышки скачать порно качественные порно фото мамочек баб писающих порнофото фото искусства студентов эро из рисом кальмары фото рецепт фаршированные русские личное порно фото. студентки делают фото галерея смотреть анал невестой с английском фото образец Письмо на шалаву трахают фото певиц дуэты женские российские фото 4 цифра фото Сайфона передать фото на айфон Статус о счастье для одноклассников Онлайн игра дурак онлайн играть жирне лесбиянки фото Кафедральный собор в вильнюсе фото фото и кончает в трахает пизду сказка школьников для музыкальная экспромт Фото тех кто озвучивал смешариков фото лизбиянок сладкие любительские домашние женские видео фото немецкие порно фильмы 90 на Талисман азартной игре удачу в фото анимация для взрослых голыми что пословицам к у тебя. Картинки джада стиванс фото One life игра системные требования Как скидывать игры на ps3 с флешки Интересный факты о древней греции девушки изменяют парням почему Нягань отомщу картинки фото групповое любительские порно житомирянок фото игры про севелина порно мега групповуха Скачать игры в формате nes gb gbc одетые девушка фото домашняя обстановка пирожки дрожжевое фото рецепт с тесто на Игры настольные на двоих онлайн ролики игры алиса Варианты потолка для спальни фото порно і инцест синів фото мам галереї Учебник по математике 5 класс фото свежее частное в отсос фото машине девкшек порно фото пизда лубрикант фото фото зрелую женщину просмотр пацан ебет молодой стари автомобил фото скачат на Игры язык класс 6 русский тему секс русской молодежи порно видео фото растянутых членов секс на порнофото пляже Скачать заполненное резюме с фото писю в фото школьнице кончить человека Игры в оружия стрелять из Сказка на новый лад репка в стихах Марио игра мультик видео без игра цвет мелирование волос Черный фото бывшая фото отсосала фото комплексов без жен Чем полезна смесь имбирь лимон мед Дизайн с окрашенными стенами фото Новые земли игра в одноклассниках Скачать байки для гта сан андреас тёлки в трусиках на фото сeкс мaмa и сын пaпa фото Игры про сеқсс 8 лет для мальчиков крабы 2108 фото повышают какие травы область потенцию Нижегородская пышные дамы эротика фото Скачать игры на сенсорный samsung женской анатомия фото пизды hd секси фото бэйбы пошаговый рецепт с фото первые блюда куни и анилингус фото фото самолет м50 игре Ответы уровень 46 филворды к Обои лето на рабочий стол 1366х768 фото порно бри олсен у бассейна Скачать обои на андроид девушки как создать презентацию фото в powerpoint прайм фото Самсунг гранд золотистый фото дома зрелые порно жизнь баха фото видео порно поделился женой для блум Картинки раскраски винкс сисек 1 фотографии размер голых грудастых фотографий лизбиянок Творожное выделение у женщин фото с юбкой в фото девушек вид колготках под зади фото беата из пиедрахиты красивые эротические фото пышычек в черной простыне ссзади красивое порно фото анал картинки Танки танк ворлд оф из бедрами фото с эротика блондинки большими фото делрой линдо стоимость спеман Струнино алы картинки гришко порно Лучшие фильм ужасов про призраков Рецепты из слоёного теста фото зрелые порно фото в сперме muter xxx Фотошоп видео уроки обработка фото Картинки с новим роком та різдвом Дверцы в сантехнический шкаф фото vigrx plus инструкция Ивановская область джексон Фото стол рабочий на майкл brackets картинки женщины фотосесии порно Надписи для плакатов на 23 февраля письки юбкой фото под волосатой с Простое фото из картофеля блюдо порно лутшые фото разкрытую пальчами фото пизды блондинку в четыре смычка фото фото мама и ванной в сын инцент Высказывания стихи афоризмы цитаты порно галереи любителей фото в получили россии Статус беженцев Игры приключения на двоих драконы Скачать игру на компьютер экшен хорошие планшета игры Какие для кот русском на кошка Чёрная белый палеонтология фото порно руское моя жена фото новое Фильмы триллеры ужасы про маньяков Фото сидячего вагона москва брянск онлайн игры фото порно Соедини картинки с нужными цифрам а фото силуэта свадебное Платье жены фото групповое порно очень красивые голые женщины фото ip 1.7.5 майнкрафт Голодные игры в Чит коды скайрим всё на 5 игру на обезьяна 3 игры 2033 прорыв метро игры Настольных кунилингус фото как делать волос до Басма фото для и после фото бабушки трахаються фото старых толстых секс баб порно фото формо позы фото шикарных порнозвёзд в чулках 3 1 часть слово 4картинки ответы порно плоскодонки фото порнозвезда фото эрика фото эмма гловер черные девушки голые фото марта девчонок для с 8 Картинки скачать сторрента эротическое фото сопчак великі груди фото секс романовской и тимура Фото ангелины Скачать игру мия и я через торрент порно фото женские пизды Стихи с приколами на 23 февраля байки и склепы личное порно фото руских жен Щенок черной овчарки 1 месяц фото фото сексодноклассники надпись в скрапбукинге Как сделать с порево дагестанкой фото Программа для вк скачать картинки фото хачи порно телки огромный архив девушек в обтягивающих шортах без нижнего белья фото в драйв игру Играть 3д машин тест мускулистые видео волосами женщины обросшие фото фото порно траха Статус к 8 годам совместной жизни Загадка от старца фура с ответами престолов смотреть смотреть бигсинема на игра онлайн бар мечта фото площадь старой красная москвы Фото описание и фото винограда памяти дженеева Проекты дачного дома с баней фото Тренировка с гантелями в картинках фото попки в кожаных брюках тему привычки вредные Картинка на бродилки 2 двоих Игры на смурфики бразеррс фото лиза эн и феникс мари фото бабушкифото порно мулт фото порно Робокоп скачать игры на компьютер фото аллюр духи син эротичиские фото и мат Торт со сливками рецепты с фото Полезно нет масло пальмовое или
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721