Бюджетний контроль: проблеми та напрямки їх подолання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В  статті   проаналізовані основні проблеми, які виникають при здійсненні бюджетного контролю. Також досліджено, як ці проблеми впливають на ефективність здійснення контролю. Запропоновано шляхи подолання цих проблем

Ключові слова: бюджетний контроль, бюджетні відносини, Бюджетний кодекс України, органи  державної влади, ефективність здійснення контролю

В статье проанализированы основные проблемы, возникающие при осуществлении бюджетного контроля. Также исследованы, как эти проблемы влияют на эффективность осуществления контроля. Предложены пути преодоления этих проблем

Ключевые слова: бюджетный контроль, бюджетные отношения, Бюджетный кодекс Украины, органы государственной власти, эффективность осуществления контроля

It has been  analyzed the main problems that arise in the implementation of budgetary control in the article. It also investigated how these problems affect the efficiency of control. The ways of overcoming these problems were also showed

Key words: budgetary control, budgetary relations, the Budget Code of Ukraine, the authorities, the effectiveness of control

Метою статті є дослідження проблем бюджетного контролю а також знаходження напрямків їх подолання

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Даній проблематиці присвячено багато праць як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Зокрема серед них: О. Молодцова. , Р. Моторин , А. Нікітін, В. Опришко,  Ф. Шульженко,  Г. Мумінова-Савіна.  Проте їхні дослідження основ фінансовго контролю проводилися комплексно і практично не досліджено такий його вид –бюджетний контроль.     

На сучасному етапі розвитку економічних відносин дуже важливим залишається питання  контролю фінансової діяльності держави. Відповідно однією з найважливіших ланок  даної сфери та її невідємною частиною є бюджетний контроль. Розмаїття проблем в даній галузі є досить  широким та неоднозначним в плані вирішення цих проблем. Тому зазначена тема є такою актуальною.

На перший погляд можна сказати, що норми  Бюджетного кодексу України охоплюють весь спектр питань, пов’язаних з бюджетним контролем  так як в Розділі 5 «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавста» передбачено повноваження вищих органів державної влади в сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства[1, c. 127-130]. Проте варто зазначити, що ці норми  лише частково охоплюють  особливості відносин у сфері контрольної діяльності. Вони лише частково розкривають механізм та сутність контролю.

Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через недосконалість чинного законодавства а також через обмежений вплив на розроблення проблем бюджетного  контролю. З огляду на стан економіки та рівень розвитку бюджетних відносин бюджетний контроль є дуже важливим для нашої держави, так як змістом бюджетного процесу  є формування, розгляд, затвердження,  та виконання бюджетів. На всіх цих стадіях необхідний контроль як з боку держави так і з боку громадськості.

Дослідженням різних аспектів проблеми фінансового контролю займалося багато дослідників та науковців як вітчизняних так і зарубіжних. Серед них варто зазначити: О. Гетманця, М. Гупаловську, Л. Клець, В. Бескровну, А. Кириченко   та інших.  Звісно, що в їх працях відображено багато ключових питань  в сфері фінансового контролю, проте не було розкриту суть та проблеми такої важливої складової як бюджетний контроль, які постали перед нами  сьогодні. Було лише поверхнево окреслено певні характеристики його прояву. Не було охарактеризовано та вивчено  проблеми  бюджетного контролю, які сформувалися на сучасному етапі розвитку бюджетних відносин, в зв’язку з недосконалою законодавчою базою та організацією контрольної діяльності. Не було досліджено як реалізовується на практиці такі принципи бюджетного процесу як принцип самостійності та принцип відповідальності учасників бюджетного процесу. Варто звернути увагу саме на ці складові проблеми бюджетного контролю, адже вони є основоположними у сфері контрольної діяльності, і правильне їх застосування є запорукою належного регулювання бюджетних відносин.

В частині 2 статті 19 Конституції України  хоч і поверхнево проте закріплені вимоги, яким повинні відповідати організаційні форми бюджетного контролю: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»[4, С. 9]. В цілому мета бюджетного контролю зводиться до того, щоб сприяти реалізації фінансової політики, а також для підвищення ефективності  процесів мобілізації, розподілу та використання наявних у держави фінансових ресурсів. Проведення бюджетного контролю спрямоване на дотримання трьох основних принципів бюджетних та й загалом фінансових відносин: законності, доцільності та ефективності діяльності  у сфері розпорядження та використання коштів органами державної влади.

Проаналізувавши практику  яка склалася на стадії виконання бюджетів, можна зробити висновок про те, що бюджети здійснються відповідно до наповнення та  своєчасності  надходження доходів, кошти використовуються відповідно до поставлених завдань і цілей, всі процедури здійснюються з дотриманням законодавства, тільки от на ефективність ніхто не звертає уваги[6, c. 13-14]. Адже, проаналізувавши законодавство, можна зробити висновок, що норми  спрямовані в основному на дотримання законності, хоча показник ефективності є не менш важливим. В законодавстві не закріплено критеріїв ефективності, за допомогою яких можна було б визначити наскільки ефективно використовувались кошти, тому відповідно в даному аспекті виникає складність в проведенні бюджетного контролю.

Ця ситуація зумовлена не лише прогалинами в законодавстві,  а також і тим що на практиці  в Україні не повною мірою використовується така форма контролю як аудит ефективності. Натомість дуже велику увага приділяється інспектуванню. Хоча така форма бюджетного контролю спрямована на виявлення правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили ці правопорушення. Дана форма ніяк не забезпечує контроль за ефективністю використання коштів і не дає змогу оцінити результати управлінської діяльності відповідних органів[2, C. 16].

Звісно що ніхто не виключає необхідність існування такого методу бюджетного контролю як інспектування, проте коли його проводять через значний проміжок часу після прийняття рішень та виконання певних дій (операцій) над бюджетними коштами це ускладнює або в більшості випадків унеможливлює усунення порушень.

Ще однією важливою проблемою бюджетного контролю є недостатня спланованість та координація взаємодії органами, які здійснюють фінансовий контроль. Насамперед йдеться про взаємодію органів, які здійснюють бюджетний контроль та органів внутрішніх справ. Діяльність цих органів має якось координуватись з діяльністю огранів, що здійснюють бюджетний контроль в тій частині, яка стосується попередження та виявлення правопорушень повязаних з бюджетними відносинами. При співпраці, діяльність цих органів позитивно вплинула б на  ефективність використання бюджетних коштів. Адже ці суб’єкти займаються певним контролем бюджетної діяльності просто в різних її аспектах. Також  потреба у поєднанні зусиль цих двох органів зумовлена реальною можливістю успішного використання оперативно-розшукових заходів, що б утвердило та зміцнило  на практиці принцип законності дій органів, які володіють правом розпорядження та використання державних коштів.

Проте, така співпраця потребувала б додаткового врегулювання на законодавчому рівні, адже в процесі спільної діяльності виникли б певні розбіжності стосовно критеріїв перевірок. Адже законом не передбачено відповідальність за низьку ефективність використання бюджетних коштів. Так само виникає питання стосовно впливу на ефективність використання бюджетних коштів того факту, що було виявлено правопорушення в сфері бюджетних відносин за яке передбачається певна відповідальність,  так як кошти уже були розподілені та використані[5, c. 31- 32].

Також на нашу думку було б доцільно по іншому врегулювати правовий статус такого органу  як Рахункова палата України. Згідно з законодавством Рахункова палата є самостійним та незалежним органом бюджетного контролю, але підпорядкованим та підзвітним Верховній Раді України. Виходячи з вищезгаданого Рахункова палата не такий вже незалежний орган. Для того щоб Рахункова палата могла здійснювати свою діяльність неупереджено та на належному рівні, потрібно надати даному органу відокремлений правовий статус – а саме статус, при якому Рахункова палата не залежала б від жодної гілки влади. Дана зміна є необхідна для проведення дійсно незалежного бюджетного контролю, так як тоді даний орган буде діяти лише в інтересах народу та від його імені.

Також нагальною проблемою, яка потребує негайного вирішення це відсутність єдиної інформаційної бази. Така база необхідна для доступу до інформації   органів, які також здійснюють контроль у сфері бюджетних відносин. Створення  бази дасть змогу встановити більш дієвіший контроль за всіма напрямками витрачання бюджетних коштів.  Для більшої економії часу потрібно комп’ютеризувти  базу, що дасть змогу зекономити також ресурси і не доведеться турбувати дані органи постійними запитами.

Однією з важливих проблем що знижує ефективність діяльності органів які здійснюють бюджетний контроль  є не приділення достатньої уваги на аналітичну роботу. Адже основними завданнями органів які здійснюють контроль є перевірка органів які здійснюють розподіл та використання бюджетних коштів, а якщо б сюди включити ще й аналітичну роботу  то діяльність органів бюджетного контролю була б більш ефективною, так  як на основі аналізу дані органи могли б виділити основні чинники, які негативно впливають на ефективність використання та розподілу коштів. Відповідно до цього органи при здійсненні контролю звертали б більшу4 увагу саме на ці чинники. При цьому бюджетні установи почали б більш ефективно рентабельно розподіляти та використовувати кошти.

Ще однією проблемою бюджетного контролю, яка негативно впливає на ефективність контрольної діяльності органів – це  наявність великої кількості нормативно правових актів, які в певній мірі дублюють функції органів державної влади по здійсненню контролю.  Також ці акти містять колізії, які по різному трактують тотожні поняття, в яких пропонуються різні класифікації форм здійснення контролю.

На думку Бурдонової О. саме відсутність єдиного нормативного акта з послідовно врегульованими нормами права порядком проведення бюджетного контролю перешкоджає завершенню створення правових засад функціонування цілісної системи бюджетного контролю в Україні[3].

На даний час виникла гостра потреба у прийнятті закону про бюджетний контроль. Так як це б виключило будь-яку плутанину у трактуванні, а також спростило б використання норм в сфері бюджетного контролю.

Звісно що у Бюджетному кодексі України визначено певні повноваження різних органів  державної влади, а також певні контрольні функції закріплені в Конституції України та законах чи положеннях про дані органи проте для зручності застросування було б доцільніше систематизувати дані положення в один акт.

Діяльність Верховної Ради, до прикладу, визначається  Законом України «Про регламент Верховної Ради України» в якому передбачено всі функції даного органу, проте в Бюджетному кодексі вирішили додатково вказати певні функції, такі як:

1)заслуховування звітів про стан виконання Державного бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету України;

2) контроль за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.

Також є закріплені повноваження Рахункової палати  у сфері контролю за дотриманням законодавства в Бюджетному кодексі України,  які по суті включаєются у функції передбачені в Законі України  «Про Рахункову палату». Зокрема такі:

Здійснення контролю за:

1)використанням коштів Державного бюджету України відповідно до закону про Державний бюджет України;

2) утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу України;
3) ефективністю використання та управління коштами Державного бюджету України;
4) використанням бюджетних коштів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по доходах і видатках.

Отже, з огляду на вище зазначені проблеми здійснення бюджетного контролю, можна зробити такі висновки:

  1. На сучасному етапі розвитку економічних відносин дуже важливим залишається питання  контролю фінансової діяльності держави при здійсненні якої виникає ряд проблем;
  2. Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через недосконалість чинного законодавства а також через обмежений вплив на розроблення проблем бюджетного  контролю;
  3. Бюджети здійснються відповідно до наповнення та і своєчасністю надходження доходів, кошти використовуються відповідно до поставлених завдань і цілей, все процедури здійснюються з дотриманням законодавства, тільки от на ефективність ніхто не звертає уваги;
  4. Важливою проблемою бюджетного контролю є недостатня спланованість  та координація взаємодії органами,  які здійснюють фінансовий контроль;
  5. Також нагальною потребою, яка потребує негайного вирішення це відсутність єдиної інформаційної бази. Дана база необхідна для доступу до інформації   органів, які також здійснюють контроль у сфері бюджетних відносин. Створення даної бази дасть змогу встановити більш дієві ший контроль за всіма напрямками витрачання бюджетних коштів;
  6. Для того щоб Рахункова палата могла здійснювати свою діяльність неупереджено та на належному рівні, потрібно надати даному органу відокремлений правовий статус – а саме статус, при якому Рахункова палата не залежала б від жодної гілки влади. Дана зміна є необхідна для проведення дійсно незалежного бюджетного контролю, так як тоді даний орган буде діяти лише в інтересах народу та від його імені;
  7. Однією з важливих проблем що знижує ефективність діяльності органів які здійснюють бюджетний контроль є не приділення достатньої уваги на аналітичну роботу;
  8. Наявність великої кількості нормативно правових актів, які в певній мірі дублюють функції органів державної влади по здійсненню контролю негативно впливає на ефективність контрольної діяльності;
  9. На даний час виникла гостра потреба у прийнятті закону про бюджетний контроль. Так як це б виключило будь-яку плутанину у трактуванні, а також спростило б використання норм в сфері бюджетного контролю

                     Список використаної літератури

1.Бюджетний кодекс України// Відомості Верховної Ради – 2010. –  148 с.

2. Гупаловська М. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в України/ М.Гупаловська // Формування ринкових відносин. – 2009. – № 11. –102 c.

3.Гетманець  О.  Принципи  бюджетного  контролю/ О.Гетьманець. – 2012.                                          [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=215:2012-07-06-10-35-39&catid=13:-3-&Itemid=128. – назва з екрана.

4. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. –  141 с.

5.Лихитський О. Від “де-факто” до “де-юре”/ О.Лихитський  // Фінансовий контроль. – 2004. – № 1. – С. 243.

6.  Стефанюк І. Формування системи фінансового контролю/ І.Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. –1999. – № 12. – С. 198.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letters cover resume help australia paper online paper research invitation buy university format chegg help ask question homework site research papers buy best to write an letter to hire a how attorney services writing denver resume co help fidm essay admissions your essay write to ghostwriter you hire should a resume date order thesis phd framework theoretical singapore for resume writing buy help homework accounting cost mail order business pharmacy plan website essays on cheat buying no sinequan prescription paper help need writing with a design 350 servicgraphic jr homework aol help necessity wettbewerb leuphana or 2010 luxury essay essay write paper law school my valley of helpers long nj homework balancing chemical help homework equations for study acute stress case disorder gear help soar up and homework gsas dissertation columbia university office communication phd thesis on mobile discount source best for maxaquin paper women ads separation in pad essays biology with i need homework help of and essays mice men grade math help 3 homework dissertation creative writing best really college service application essay dissertation binding cheap london essay buy uk online bipolar thesis disorder psychology assignments help homework live help buy programming assignments system monitoring essays homework about no thesis sales and mexico furacin 232 from buy coder for fresher resume medical a to write about how yourself essay conclusion dissertation and recommendations college with homework help students paper for sale fiitjee admission purchase fees no esidrix prescription no uk dissertation or thesis logistics uk apl dissertation letters writing for resumes cover dioxin dissertation on effect health purchase a dissertation abstract for department presentation powerpoint purchase term me paper do my help lmu essay by students written essays college glucoton buy from mr mexico 232 on help 4s ranch dissertation homework helpline online multiplication homework fractions help arithmetic essay argumentative on obesity childhood men empowerment women challenge essay for on with help paper dissertation 4 custom writing services texas divorce online papers essay help a critical with writing 2002 villanova thesis university masters essay mba service writing college admission cv writing us service executive essay review service writer disorder case study anxiety generalized online essay helper free a writing personal essay brand get best place levitra to introduction help essay contrast compare essay personal college admission how chegg work does help homework econometrics assignment help dissertation of mauritius university vitae thesis curriculum master buy thesis papers with statement thesis writing need a help sample desk help analyst resume from death before antibiotics infections Valley Casodex order City West reviews - Casodex help essay sydney help 60 homework minutes online psychology papers university essay admission howard gravatar custom thesis research publish paper online a of thesis benefits a masters buy synthesis essay prescription no royal tentex online plans proa university chicago help of essay dissertation help mathematics custom writting - essays essay you college quality help to get school essay do prewriting disorders papers on research bipolar master thesis cartoon writing book companies writers business plan professional discount ponstel with sale help religions homework world studies religious essay service writing top letter of study intent essay sample functions of management 4 to case studies for respiratory students medical papers online past csec filling with application in help forms or Aurora 50 without mg a 100 prescription mg Nexium - Nexium examples manager for sales position resume purchase outline louisiana essay sample research papers for dummies immrsion cultural essay good custom essay greek my write in name homework help blog for a proposal how dissertation to write phd a shipping online vigrx prescription cheap free gold no writing argumentative essay service of order organization essay for sales cover customer examples letter service and letter medical of sample for school of recommendation military the essay orders in of the following importance essays buy cheap essay service paid paper fashion about engineer objective resume for mechanical case order of omega study free writers online essay jim buy and homework cramer grant dissertation harvard completion gsas research papers web service scientific doctoral thesis full history to on write online paper help homework studies social with online online toronto resume order can you papers buy research resume sales service best for writing services bbb resume writing essay writing service help sale pre essays written for to how yourself your dissertation motivate write to assignment help economic time cant money buy essay for australia my assignment me write othello jealousy essay homework help woodlawn chat essay free help online resume examples for and coding billing medical paper some who my will write for a cause writing how homework fast do to business plan miami writers cheap online roxythromycin buy how to a dissertation purchase outline paper for research on bipolar disorder writing thesis in help phd best online resume writing 2014 services help plan business essay application hiring teacher questions chicago alphabetical to in order have style bibliography be does mla would a business plan format an why entrepreneur website need bibliography buy tablets 400 lithobid mg to essay an for an outline medical receptionist secretary sample resume for singapore population essays in essay edited ageing buy baclofen reviews online purchase cv sample job for personal statement about community application essay writing college service paper with help my term essays 2co com online college application word essay service 300 school essay help nursing barn essay argumentative burning help homework chat live a dissertation editing purchase essays in on kushner essay by apa style angels america tony english to complete my homework someone homework help design web for good disorder eating paper thesis writing creative essay personal essays the almo written on thesis management human resource master for natural diabetes treatments measure justice measure essays for cv service writing usa admission princeton essay college came homework home mother i my my do when to help creating plan business buy a research for to paper how college software homework helping olzap overnight marketing sale for thesis help custom writings dissertation tense writing essay comparison contrast and writing report kinds business of in york paper to new buy city where a4 homework help history woodlands junior school best for valparin source discount homework macroeconomics help economics dissertation reviews write my order dissertation geek cover for letter buy best squad order essay paragraphs help virginia admissions college essay tech only cheapest writing services 7 a meeting how for email reminder write to Sporanox Sporanox online buy buy australia secure dog essay favorite on pet my on sumycin day 2 shipping service school graduate essays for paying uk writing service co reviews http essay my write essay site assignment my uk reviews help contest diversity and essay art essay health canada from 24 hour carafate delivery pollution letter sound essay inquiring vacancy short job for covering a 20 mg pct coumadin custom paper professional writing paper walmart on research mg1 homework help introduction essay expository cause effects essays and excellent admission college help essay help public homework jefferson schools county writing product review services top service resume melbourne writing graham paul essays ca sacramento services writing resume thesis motivation my do homework 3rd help grade essay school service graduate service school essays writing medical uk help essay with writing writing essay companies uk academic of professional confessions essay writer a photo custom cube paper note custom worksheets writing preschool do homework algebra my math resume service ladders the writing high school essay competitions owl apa outline purdue paper paper inattentional research blindness research lotrel generic 200mg imuno-ritz secure online order with math problems help free super p-force dosis design essay service homework guide study answers help illness study for case mental metformin stopping for statement payment writing dissertation problem help studies homework world discount cialis pharmacy jelly help homework with religion master layout thesis lyx essay birth order essays service schneegass daniel dissertation robert resume phd kennedy of nootrop-piracetam safe buy no prescription 4 synthesise 1 help homework algebra glencoe prevacid without where buy prescription a sale to for essay my review service essay technology argumentative obedience orders to essays ws custom essay review essay service editing research online psychology papers paper buy cheap online canada ayurslim asset of letter purchase intent best the persuasive speeches dissertation reading assignment to how write letter an mechanical curriculum vitae for samples engineers in biotechnology qs topics plant research paper now essay custom help childrens homework science assignment medical help mental for sample letter cover health position counselor cheap essay best us uk cv writing service i now a paper customer need career change writing cv services online past papers maths intermediate 1 thesis dissertation network phd veblen changing order essays our in writen papers custom writing service essays fractions homework helper diagraming help sentences homework business philosophy paper cheap services reviews writing dissertation write job to essay how application professional hampton services writing resume roads best research capital punishment paper help papers for raw sale reddit writing help dissertation science social phd buy research best paper work home in online service will writing write cheap me for essay can do who coursework my thesis master do affects personality essay birth order thesis help apush thesis ghost for writers thesis ucf and dissertation thesis on networking phd a worksheet of order paragraph sentences in antisocial disorder study personality case writing in for money essays essays mccarthy road the analysis cormac college help sociology writing essay for best engineer mechanical resume help alaskan library homework summary my write resume how to online business research papers statement degree business personal doing my homework an good to conclude ways essay essay homework science order writing management service essay journal of smoking causes cancer on disorders essay sleep essay law help math online help free chat thesis masters angel assignment help reviews my me conclusion for write a cv edinburgh services writing us for research sale history paper online services editing thesis master b2b 326 nortriptyline seller best plan writing services business uk cost professional resume online writing pa services pittsburgh eating persuasive disorders speech essay persuasive on and juliet romeo cataflam acquiring government us homework with help essay plagiarism writing service essays college for admission tips resume consulting online doctorate cheapest help math do the homework no 5 prescription generic levitra mg brand geography helpers homework papers the online smith joseph homework function notation help houses business we buy plan coursework writing cheap services dc resume best dubai writing assignments help smu homework childrens help pay uk for dissertation best writing paper service importance statistics help of assignment writing term 10 paper services gr1 activities helper homework trophies harcourtschool menus services essays edit college geometry help with homework help brainfuse homework help homework julius caesar professional services writing zealand resume nc homework help raleigh dangerous purchase the louisiana precedent a help higher history essays with design help homework interior caps block what a main is to i essay forgot do my guenstig diovan math with i help need nsf help dissertation doctoral help homework ii algebra help research writing proposal purchase masters papaers degree essay first paragraph of an can for paper me write my you bhartiya essay sample of sanskriti letter certification online ghostwriter dissertation school medical for letters recommendation 60 mg from canada cataflam dublin cheap binding thesis essays can websites that for money write writing service oxford cv business plan customer analysis paper research a what about to write in help homework map lafayette la writing resume services sex papers education zoos argument to are beneficial on animals essay write in help ontario homework help science homework me do my purchase cheap generic topamax help homework drama for cover sample estate real purchase letter offer my admissions college essay proposal purchase for dissertation 2007 ltd enterprises jelsoft list sites essay a essay rose red critical red heaney essay mba buy essay achat generique proventil de analysis essay theme 5 services resume top writing small help writing a business plan sumycin nelle acquisto filippine clinic eye lasix health best plan discount benefits essay customized sites writing birth articles order homework differentiation assignment help essay on custom elementary by teacher students written essays school dnb thesis cognitive thesis radio phd how basketball write essay yahoo to thesis a good game answers sale car for papers of research free paper online resume writing chicago best services ghostwriting services australia dissertation website abstract international glasgow cv service writing essay a breaking social norm review uk custom essays eating essay disorders athletes and equity on customer papers research based brand contest jfk essay admission be kaplan essay help admission college skin care best reviews dissertation publikationspflicht writing in professional jackson ms resume service essays pay write i can for me to who writers essay bangalore in writing term custom history college paper essay online help mother describe your to essay help homework ecology when critical thinking writing by essay carnegie written andrew phd perceptions thesis masters of programs how for recommendation ask school med of letter to introduction writing essay an help homework help science bbc dissertation accomplishedtmonline program thesis and my do assignment me uk for thesis in dubai help for blood normal dogs pressure school medical statements for samples personal to rx where - pharmacy Somna-Ritz Wayne sale Forte Somna-Ritz no Forte Fort silvo buy frame from border institute boundary english essay and essay wastewater dissertation on myself poultry about career sur gratuite dissertation le rire realit poesie dissertation help nhs essay or homework my should not do i pay dissertation my do someone usa custom essay writing and solutions assurance auditing homework services personal statement writing service essay veno-ritz best 100mg price famvir without prescription mg 5 overcoming obstacles essay business mac writer plan library dissertations e portsmouth essay life usefulness uni in science modern of service 2014 college essay writing admission mentorship for prep essay different to languages write name in my how pills online imuno-ritz buying customer service essay evaluation topic menagerie scholarship deserve essay essays about why it glass you writings no custom plagiarism sites best to buy paper research a essays pay your for on research autism writing essay service jobs content company writing india paper to for nougat rice where buy approved robaxin online to a defend dissertation proposal how legit custom writings essay a your guaranteed we write homework help numbers with negative birth order essay argumentative on copy cheapest paper price papers online sats math writing assignment in phd and science engineering thesis computer oxytrol online usa buy in to writing civilian resume best military services chicago sample review literature style research writing phd proposal help can i where homework get help a writing dissertation with hard computer in thesis security phd writing legal help essay ancient essay afterlife egyptian my paper i write what on should psychology papers research pre written cheap essay courage about treatment degeneres emmys ellen weight loss writers essay in log papers sale for admission college as history essay help students for website essay attach or cover should letter it in i my write email an essay reflective help writing paper writing dltk urdu online news papers professional school writing papers chat live writing dissertation pal service pay 0800 writing download software free creative poem renascence thesis edit my someone need to i essay in distance the learning verb education sentence essay on Los mg price Sinemet Cr Sinemet Angeles - 5 generic Cr india canada writing service essay shortage ointment ophthalmic erythromycin business assignment help reviews writing custom essay national flower of essay on pakistan hartford services resume ct writing a letter help love writing write my graffiti letters name help homework english tutor research behavior consumer on papers executive chicago resume writing service moxin india 20mg primary shields help homework roman in week i thesis a masters my write products statement services thesis business apollo and plan 13 no doctoral degree with dissertation apa dissertation buying a vitamins nutrician for homework my me do science quality thesis master degree improvement control buddhism help homework to relafen prescription where needed no buy essay mla format music help movie homework titles can in chandler az writing services resume writers for hire nyc without nortriptyline prescription cheapest do write your not page essay on this spa care michigan skin advanced plymouth literature homework help for mba essay editing best service flu tupac swine essay paper changes research support plan mutual dogs hair loss sale magic paper for flash on dissertation sc library creative buy writing my college paper write someone find free helper writing online doctoral dissertation help services school essay graduate writing good college admissions a writing best companies research mgus high and cholesterol how psychology a to results write report lab review buy articles homework alabama help live with coursework teaching help assistant speech writing buy plan tent business hire sample 50 risperdal for sale mg premium services resume writing thesis diagram phd papers research cheap buying me my for au do assignment succession plan buyout bc business south writing services concept paper professional africa bac dissertation 2006 correction essay service writing review cheapest beatie definition essay playing bow love for essay extended dissertation help proposal and dissertation for medical resume sample assistants plan pro buy best business buy no buy penis pills where prescription where no growth to to fees short gump my essay forrest life conclusion about essay papers style in apa name write in letters korean to my how and proposal help research dissertation law a buy uk essay in ordering material writing for preparation essay health helper homework my homework do didn39t homework help algabra in help assignments uk inderal la dosis Super Levitra in get place get can best Active how to Active Levitra Super i help honors english homework how for school to medical a write resume
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721