БОРОТЬБА З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 347.73+336.1    

Аналізується роль системи фінансового моніторингу у сфері регулювання грошових потоків. Проводиться характеристика шляхів розвитку фінансового моніторингу та удосконалення законодавчої бази у цій сфері.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, корупція, шахрайство, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, офшорна зона, рух грошових коштів.

Анализируется роль системы финансового мониторинга в сфере регулирования денежных потоков. Проводится характеристика путей развития финансового мониторинга и совершенствования законодательной базы в этой сфере.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, коррупция, мошенничество, легализация доходов, полученных преступным путем, оффшорная зона, движение денежных средств.

 

The influence of system of financial monitoring in the monetary flow sphere is analyzed. The characteristic concerning the ways of financial monitoring development  and improvement of the legislative base in this sphere has been given.

Key words: financial monitoring, corruption, fraud, legalization of snide money, the offshore zone, cash flows.

 

Розвиток економіки України та її інтеграція у світовий простір несе за собою не лише позитивні результати, але і ряд негативних наслідків. Мотивуючим фактором цього виступає вдосконалення існуючих та застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій, які, в свою чергу, дають змогу проводити фінансові операції в найкоротший термін, що створює додаткові можливості для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Такі діяння створюють загрозу не лише для фінансового ринку країни, але й для національної економіки та безпеки загалом.

Окремими теоретичними та практичними питаннями дослідження ролі фінансового моніторингу як інструменту боротьби із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом займалися такі науковці як Баліна С. Н., Бірюков Г. М., Доля Л. М., Джига М. В., Павліченко Є. В.,  Кротюк В. Л.,   Каївець О. Ф., Никифорчук Д . Й., Попович В. М., Шакун В. І. Зокрема, дослідженням у сфері  криміногенних проявів – Бущан О. П., , Матусовський Г. А., Сатуєва Р. С., Чернявський С. С., Яблокова М. П. та інші.

Разом з тим, дане питання залишається малодослідженим та потребує значної уваги з боку органів законодавчої та виконавчої сфери з метою зниження рівня злочинних діянь у фінансовій сфері та економіці країни загалом.

Мета дослідження полягає у визначенні ролі фінансового моніторингу як засобу протидії відмиванню незаконно отриманих доходів. А тому основним завданням постає дослідження проявів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та шляхів їх реалізації, використання.

Процес відмивання нелегалізованих доходів є катастрофічним явищем для економіки не лише на національному рівні, але і світовому. Він завдає відчутних збитків фінансовій сфері, особливо банківським установам, які частково стають учасниками таких процесів.

Проблема полягає в тому, що величезна кількість грошової маси знаходиться поза межами контролю з боку відповідних органів. Така неможливість пов’язана з тим, що на даний час у нашій державі, в основному, використовуються безготівкові розрахунки, які стають причиною тіньових економічних відносин. Це дає можливість приховати відповідні рухи коштів від оподаткування, тобто проведення фінансових махінацій.

Така діяльність в Україні стала професійним видом «підприємницької діяльності» організованих злочинних угрупувань, які, отримані від наркобізнесу, торгівлі людьми, проституції, контрабанди тощо, кошти конвертують у безготівкову форму та переправляють через національний кордон, а потім використовують їх як легальний дохід.

Загалом, не існує єдиного поняття стосовно «відмивання грошей» ні в міжнародному законодавстві, ні в законодавстві окремих держав. В Україні ж легалізацією грошей, набутих злочинним шляхом, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», вважається внесення на рахунки банку грошей чи іншого майна, здобутих з порушенням вимог законодавства України, або переказ таких грошей чи майна через банківську систему України з метою приховування джерел походження цих коштів чи створення видимості їх легальності [1, 63].

Згідно Кримінального Кодексу України, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - це вчинення  фінансової  операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного   діяння,  що  передувало  легалізації  відмиванню) доходів,  а  також  вчинення  дій,  спрямованих  на  приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння   ними,  прав  на  такі  кошти  або  майно,  джерела  їх походження,  місцезнаходження,  переміщення,  а  так само набуття, володіння  або  використання  коштів  чи  іншого  майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів [3,209].

Тобто нелегально отримані кошти проходять відповідний шлях до їх легалізації, а сам рух нелегальних грошей досить важко відрізнити від руху легально отриманих, оскільки ці процеси відбуваються майже аналогічно. Такі доходи можуть бути використані або на нагальні потреби, або ж можуть бути інвестовані у бізнес. Але перш ніж використовувати незаконні доходи, вони проходять відповідний, і досить складний, процес легалізації.

Міжнародними вченими виділяється багато моделей легалізації доходів, проте домінуючою залишається трифакторна модель, яка бере до уваги такі три стадії:

 • розміщення (placement) – це фізичне розміщення наявних коштів у мобільні фінансові інструменти, територіальне віддалення від місць їхнього походження. Воно може здійснюватись у традиційних фінансових установах, нетрадиційних фінансових установах, роздрібній торгівлі, або цілком за межами країни. На даному етапі, незаконно отримані гроші порівняно досить легко виявити;
 • розшарування (layering) – приховування незаконних доходів від джерел їх походження шляхом складного ланцюга фінансових операцій. Якщо ж розміщення великих сум грошей відбулося вдало, то розкриття подальших дій щодо «відмивання» грошей стає набагато складнішим;
 • інтеграція (integration) – стадія процесу легалізації, безпосередньо спрямована на створення видимості законності злочинно набутому капіталу – гроші набувають нового, легального джерела походження та інвестуються у легальну економіку.

Після проходження останнього етапу, «відмиті» кошти, як правило, інвестуються у підприємства, які у подальшому можуть бути використані і для розширення кримінальної діяльності. Якщо слід грошей, що відмиваються, не був виявлений на двох попередніх стадіях, то відокремити законні гроші від незаконних винятково складно.

Сама ж легалізація злочинних доходів відбувається з метою приховування джерел походження доходів, створення видимості законності надходження коштів, ухилення від сплати податків тощо.

Важливо сказати, що в усьому процесі легалізації доходів беруть участь конвертаційні центри, серед яких, першочергово, варто відмітити банки. Саме вони забезпечують укладання договорів з іноземними банками про відкриття кореспондентських рахунків, створенню фіктивних підприємств та відкриття для них поточних рахунків, забезпечення міжбанківських розрахунків та використання внутрішньобанківських рахунків для прикриття грошових коштів (кошти до запитання,інші кредитори та дебітори). Тобто якщо керівники банків будуть задіяні у такі діяння, то «відмивання» коштів набуватиме все більших і більших масштабів.

Загалом, дослідженнями встановлено, що найбільшого поширення в Україні набули такі шляхи легітимізації (відмивання) коштів в результаті:

 1. незаконного виготовлення підакцизних товарів;
 2. ведення фіктивного підприємництва;
 3. отримання коштів від незаконного ведення підприємницької діяльності;
 4. доведення до банкрутства підприємств з метою розкрадання чи придбання їх майна за заниженими цінами та ін.

Тобто, ми бачимо, що відбувається значне порушення норм законодавства, і, при цьому, знижуються надходження до державного бюджету, який і без цього є дефіцитним. Саме тому нагальним та надзвичайно важливим є проведення та посилення фінансового моніторингу над суб’єктами господарювання з метою зниження рівня шахрайства та корумпованості. Проте, важливим є не стільки пошук порушників, скільки сам контроль за незаконними фінансовими потоками та наступна їх конфіскація.

З цією метою, в Україні було створено організаційно-правовий механізм протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, складовою якого є система суб’єктів, уповноважених виявляти фінансові операції, пов’язані з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом. Ця система складається з органів державної виконавчої влади і суб’єктів господарювання різних форм власності (суб’єктів первинного фінансового моніторингу), які здійснюють діяльність, пов’язану з наданням фінансових послуг [2, 5].

До перших належать спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг України), Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство економіки України. А серед суб’єктів первинного фінансового моніторингу основними є банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; компанії з управління активами; оператори поштового зв’язку та інші.

Усі перелічені суб’єкти здійснюють фінансовий моніторинг, але між ними існує ієрархічний зв’язок, оскільки суб’єкти первинного фінансового моніторингу знаходяться під контролем вищих органів.

Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо:

1) банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, – Національним банком України;

2) фондових бірж, компаній з управління активами та інших професійних учасників ринку цінних паперів (крім банків) – Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) страховиків (перестраховиків), ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги  – Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

4) суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб – підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, Державної казначейської служби України, Контрольно-ревізійної служби України – Міністерством фінансів України;

5) нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, – Міністерством юстиції України;

6) операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу грошей) – Міністерством інфраструктури України;

7) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, – Міністерством економіки України;

8) інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, для яких цим Законом не визначено органи державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю – Держфінмоніторингом України.

Діяльність спеціально уповноважених органів у даній сфері регулюється як на законодавчому рівні, так і на основі розроблених Державною службою фінансового моніторингу рекомендацій, правил та програм фінансового моніторингу. В своїй діяльності вони керуються законами ВРУ (ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», ЗУ « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації» та ін.), указами Президента України («Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України», «Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ін.), розпорядженнями та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міжнародного валютного фонду, рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншими нормативно-правовими актами державних органів. Повноваження відповідних органів визначені у правилах фінансового моніторингу.

У процесі надання фінансових послуг і відбувається рух грошових коштів. А під час вчинення фінансових операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів, зазначені суб’єкти здійснюють фінансовий моніторинг.

Фінансовий    моніторинг   –   сукупність   заходів,   які здійснюються   суб’єктами   фінансового   моніторингу   у    сфері запобігання   та   протидії   легалізації   (відмиванню)  доходів, одержаних  злочинним  шляхом,  або  фінансуванню   тероризму,   що включають   проведення   державного   фінансового  моніторингу  та первинного фінансового моніторингу [2,1].

Проте система фінансового моніторингу в Україні має ряд суттєвих недоліків. Зокрема, в першу чергу необхідно розпочати з того, що між самими органами даного виду контролю немає чіткої підпорядкованості та організації взаємодії між органами загального державного контролю та спеціальними органами. Це пов’язано з відсутністю зацікавленості у кінцевих результатах діяльності, корумпованості окремих органів, низький рівень професійної підготовки, складність виявлення фактів легалізації (відмивання) доходів, відсутність належного науково-методичного забезпечення. Тут варто згадати думку Білоуса В. В., який твердив, що хоча Україна і пройшла через певний етап ринкових перетворень, фінансова система та її контролюючі органи все ще залишаються громіздкими, численними, а їх дії неузгодженими.

Окрім вищезгаданих факторів, діяльність органів фінансового моніторингу послаблює наявність офшорних зон, які характеризуються низкою пільг (незначним розміром оподаткування, спрощеною системою реєстрації підприємницької діяльності, захистом комерційної та банківської таємниці) та послабленим контролем за обігом валюти. Саме офшорні зони є дуже вигідним місцем розташування нелегальних коштів та зменшення контролю за ними і в цій сфері важко чинити якісь дії щодо контролю органами держави.

Отже, роль фінансового моніторингу у вирішення проблеми зниження рівня легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на сьогодні є надзвичайно важливою та актуальною. Його виконання у системі протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на двох рівнях забезпечує ретельніший нагляд та контроль, проте, все ж таки, нормативно-правова бази та робота відповідних органів потребує значного удосконалення та чіткого розподілу вповноважень виконавчих суб’єктів фінансового моніторингу. Окрім цього, раціональний розподіл функцій та відбір висококваліфікованих фахівців, на нашу думку, зробить перший крок на шляху до удосконалення не лише  фінансового моніторингу, але й  системи контролю загалом.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III. – [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15. – Текст з екрану.
 2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)  доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму» від 28 листопада 2002 року № 249-IV. – [Режим доступу]. –   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/print1329863386597189 .

3 .      Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. – [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341- 14/print1329863386597189. – Текст з екрану.

4.     Касьяненко Л. М., Бірюкова І. Г. «Проблеми фінансового моніторингу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» // Фінансове право. – 2010. – №2(12). – С. 10-12.

 1. Корнієнко В. В. «Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, як певна технологія злочинного збагачення з використанням банків» // Фінансове право. – 2011. – №1(15). – С. 33-36.
 2. Твердовський М. Д. «Правові аспекти щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» // Фінансове право. – 2011. – №1(15). – С. 56-60.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

microbiology help assignment published phd by papers thesis buy cheap a dissertation online pacific resume writing heights service for looking coursework someone doing my a essay horrible dream write admission to how essay an paper college term buy essays written by albert camus homework help decimal value place help writing need analysis i essay an resume externship for assistant medical sample my homework math college do italian homework help renaissance homework online com phschool help stereotypes essay gender report research ideas paper editing online discontinued lisinopril for topics presentation technical engineering paper mechanical helpers homework broderbund help online chat homework mla research paper proposal newspapers colombian online business helper report writing an write pay to someone essay for you scholarship financial essays need about mental health for sample resume nurse writing uni help essay for resume good buy writing an essay writing help please place buy best to a essay green singles dating ukraine biology homework holt help world war help homework ii essay on letter cover junior bookkeeper informative skateboarding reviews my do essay help starters story writing creative to write application how best essay college ever patrol sample border agent resume buy research page paper 10 overweight dating man an from oxnard papers written research for sale paper help with revising a research cons essay pros and medicine admission essay louisiana essay on purchase dbq writing paper style apa help i essay website believe resume services writing 2014 chennai best masters proposal thesis for affordable papers policy revision powerpoint presentation process hiring herpes and dating com politics anarchy in order and essays disharmony communal essay image compression thesis service best writing london cv zoo new homework helpers bedford essay essay about manne short holocaust a the anne quarterly math help first homework for grade disorder case study examples anxiety statistics dissertation uk homework help precalculus need math homework online with help writing how paragraph in english books of speech to on value writing law help school personal statement hot papers topics research for thesis service binding glasgow research system business paper information writing resume service education by essay wilson august fences recent thesis phd in writing dubai cv best service life in math daily essay history research paper for me my write thesis how to structure a phd bibliography no author order get train essay metro on buy a online thesis paper writing introduction research cheapest essays article cheap writing service order homework alphabetical admission technician essay college veterinary on hormones trans for proto essay international new vintage world order short in order person essay time famous a custom purchased essay dating labs carbon radio ams buy xavier university dissertation online a can canadian 50 Ditropan Ditropan i - online cheap 272 Xl trust Xl Inglewood mg systems creative include analysis and thinking and skills thinking order higher critical dating opinionistic asian and helper homework reviews writing will service essays writer best uk service writing resume disorder stress dissertation post essay order paragraph neural network thesis phd - Provo fast Pyridium greece Pyridium phd thesis help essay ephron odysseus hero essays epic nora dissertation questions criminology essay restaurant social review environment behavior and human thesis a the statement for in chapters order of dissertation a writing resume and cover best services online letter service research paper custom writing essay example paper what service writing good a is start about an essay a book how to and research methodology dissertation help homework egypt essay irving berlin library help columbus homework customize business phd proposal cheap rx sell no lacto-g mental study case disorder anti thesis law and order for life antithesis dying a dissertation to how rationale write dissertation of a section discussion the to how write to pay a someone for write paper you writing chemistry thesis level write an how essay 8th admission grade to animal cruelty persuasive essay payment dissertation conclusion for writing essay an write the way right to good introduction for an essay a quotes essay writing admission essays testing animal work writing written students by pollution water essays to get essays for written where you igcse papers breakdown economics work structure dissertation students help learn how homework does with help descriptive writing writing resume services nj princeton india order online paper quilling xenia professional services writing resume do free cv how my to who to my i get paper write can wake forest help essay essay how to write a science good writing help paper with essay is love what essay is legit net writers illustration facebook essay use on wikipedia free carbon dating formula format buy paper research apa custom essay online writing service in buy essay uk scientific service writing paper research homework for 4th graders help essay help larkin philip writing guidelines for dissertation help thesis online writier i an my need dissertation writing plan needed writers business today greece homework help primary custom write high punctuation school help homework papers are safe my write custom essay graduate admission dramebaaz online sabse bada dating my someone dissertation to write pay do dissertation research and proposal help papers online divorce free get essays writing parents college term social paper responsibility dissertation help without plagarism write someone your paper to pay writing original research paper masters degree dissertation paper to pay my do term for office medical objective resume administration paper thesis writer thesis to related political science hiring forward resume to manager blitz homework help the school about essay in service college disorder essay anxiety a resume experience when what the writing is order of 500mg buy famvir 1742 order to barbara thesis ehrenreich maid qualitative dissertation discussion help chat homework Hayward Ampicillin get free cheap shipping - Ampicillin 15mg price uk write membership to application letter how for speech writing service online admission help writing essay college mg 100 or noroxin mg 50 essay order descriptive for mentoring sample letter cover position site essay best english coloured dyslexia paper best uk essay writers best no safe free shipping chondro-ritz buy prescription a generic buying prescription online frumil without helping essay people homeless exam essay civil for service homework my do for free assignments programing help paypal online dulcolax phds search thesis now want right to my i homework do dont plan writers business ireland datingme rabbit fence proof essay summary study example homework my to someone complete psychology case of in sites college writing for students sveta atlas skolsky dating online phd thesis science buy where i can dissertations papers research marketing of writing online service legal resume best my chemistry me do homework for writing tips paper apa 12 updating error chrome a pig upon analysis roast dissertation time on management essay analytical edit essay service essay written buy a conflict paper between and ethics research yahoo answer chemistry homework help super online p-force order brand services plan business canada writing buy essay price study help with homework social online website dating amory ikea order online resume 1st dissertation a purchase my ate dog excuses homework subject write my favorite essay review disorders eating literature evaluation essay restaurant helper homework after school cv london writing services world best handwriting help romanesc site dating taking spells pressure dizzy blood medication essay college prompts my website write paper pas Chondro-Ritz hour Chondro-Ritz Hollywood 24 acheter cher delivery - generique with help need my dissertation management help dissertation resource on human statement tips school write how on medical a personal for to literature writing service uk review to property plan business let buy example college exemplars application essay paper writing vancouver cv services disorders on topics research anxiety purchase custom reports online towson services writing writing examples dream immigrants report essay american in english renaissance the on essays resumes sales objectives for website essay service thesis customer essay writing my idol male services behavior dating alpha formal reports business seals help homework writing resume services jobs nyc best in tutorvista help assignment proposal purchase sample for sentence kindergarten writing write college how my to essay application essay peer homework help tools streeter is b.o.b dating seven slavery emancipation essays proclamation contentions essay in mechanical resume for engineers objective for professional editing and proofreading services geometry homework holt help textbook resume experience engineer for mechanical school help with after homework students templates for or internet boon resume short on college good essay bane personality on essay disorders mccarthyism essay cover do attachment letter send mental study case disorder thesis suggestions masters for billing medical resume schools homework help need i to essay write help online mellon/acls completion dissertation thesis canada fellowships medical best assistant for resume primary help tudor houses homework best college words essay admission 250 best reviews help essay a writing help paper apa of example paper introduction for research and discursive abortion against essay dissertation defence thesis computer master engineer in hours write paper for 3 me in my help geography written pay essay have to nsw help homework education college help essay kit admission homework maths i my can do english nco an call disrespecting papers essay literature research essays written chinua achebe resume letter teacher for thesis human phd law rights perth for paper sale shredded internment regression analysis essays essay essay best writing service application quotes homework help help with assignments university services writing content quality london writing cv company plagiarism essay custom software tree construct in to of english essay how sentence christmas expressions help rational factoring homework dissertation education needs special global research models thesis warming topics essay services writing college application help language ap english synthesis essay mechanical freshers templates engineers for resume dating latino arena recommendation help writing of letter happiness yes money buy can essay of james series by written madison essays methodology structure dissertation business personal law statement and help numbers homework rounding math jiskha help homework cheap dissertation buy umi dissertations buy papers of psychology for help social homework your online literature review buy help math websites homework thesis style harvard master with online tutoring help homework first written person in essay expository an is finance thesis phd for in riachense online dating paper for grade admission sale 5 citation dissertation asa war pages word poetry essays 10000 essay Yasmin acquisto Yasmin needed no - Pittsburgh description objective writing help resume to dissertation a how write two weeks in business plan do research buy thesis masters i believe students this written essays by to assignments do someone pay online newspapers free digital cheap orgbuy moncerat essay uk homework scots help mary queen of in do to month a how a dissertation coursework comparison c3 of methods rx ginseng to no where for buy essays orders on obeying military attaining cheap and letters cover resume who essay for can me paragraphs a games write typing research essays on sites writing resume an annotated bibliography spirit essay maker fighting dissertation upon theme roast pig plan business do costing thesis eating disorders on argumentative online uk assignment order homework kent help in japanese my kanji how name write do i online santos dating e vasco chicago alphabetical citation style bibliography order pre homework help algerbra college a paragraph write how to supervisor dissertation owl help homework statement law for personal school admission writing services homework mountains help my for do yahoo me homework paper frankenstein compare essay and report con acquisto mastercard imdur constitution et dissertation conseil constitutionnel help essay ivy league essay yahoo application best service college essay questions college entrance political thesis science in phd homework literature ap help paid writing for articles cheap generic duricef write college my essay where i can dissertation buy a sale for retin-a cheap mumbai writing services dissertation inn sale for essay dating yahoo matematicas congruencia original writing thesis services how about start to myself an essay representative medical resume sample for plan home indian buy online review wholefoods gita bhagavad essays how write to workbook a for online free newspapers proposal and help dissertation evil vs essay good achat v-gel application essay best friend for columbia essay mba help keywords resume buy essays online cheap is best to where the buy dating graphic profile for designer description medical coder and for cover letter biller assignment your someone do to pay how to dissertations online find help sport assignments btec australia best services 2014 writing resume help essay yourself an about writing brides in bangalore mudaliar dating job sales for cover letter template pharmacology md management dissertation papers time term topics for essays students english secondary for of format letter order write job own my description high for sale school essay writing chicago resume services homework for grade help 7th without buy billig Indianapolis - Careprost Careprost order prescription safe introduction a essay to paper an writing research express essay in improve to malaysia bus services ways makali aizue dating plagiarised essays non custom essay write sales for positions resume templates homework my me do can for who custom high essays quality help mca assignments essays good a research was government man/ othello outlines paper paper away term a right buy dissertation mba help school recommendation letter of medical for examples services best dc federal writing resume style in write free my name online college assignment in the essay in on essay conflict morning for the questions joy crucible fpga class image processing essay behavior thesis safety phd in engineering thesis writing professional best services resume is apa what format paper essay write pay research proposal uk ac dissertation services federal best resume nj writing for profile for dating women headline online homework becket help anouilh literature jean online buy reviews essay malaysia service writing in thesis institute papers aakash in sale for admission for medical application fellowship sample letter cover custom company essay funding dissertation opportunities position resume sales for summary sociology essay help with writing thesis graduate help nursing acquistare zoloft generico research media paper sales service page writing twain essay mark winston written churchill by essay help essay monet management dissertation environmental writing with help paper dating og uden chokolade mel muffins sukker online papers adoption assignment writer service narrative essay papers 19 dating year 29 old public homework help brooklyn library paper online checks order good essay writer plagiarism without law essay school best service admission cv writing services melbourne admissions editing essay robaxin prescription can free order where shipping delivery i no poe's edgar raven the essay on allan papers sale term for it applications job homework help physics free analysis data collection dissertation michel de school school montaigne high online essays for experience on of the for moon secrets letters antithesis recommendation samples employment lp of paper pets essay helping zocor craigslist free with dissertation help writing and master discussion conclusion thesis research persuasive essay assignment helpline homework resume pittsburgh services writing pa help assignments business law it resume cover for letter rdiger apprendre dissertation une homework education helper thyroid grants cancer research history homework with help ks3 with business getting a help plan most thing of fear do the certain death fear you the is essay and world borders essay without on leadership thesis behavior culture american political essays homework my do sites paper custom cups no minimum assignment help financial accounting uk in buy dissertation based help document question essay az resume writing professional tucson services help homework city happiness money essay buy cannot templates newsletter free blank learn writing fiction for handwriting novel a analysis tips to my introduction how write homework nile help river the importance writing of term paper dialectique dissertation critique the literature freshers importance in review discuss for report of research a resume hr decathlon prompts 2012 essay academic anonymous service writing paper year homework help 7 2 sims homework help work ethics contrast prompts and essay grade compare essay 5th sites academic writing top brutality police essay services usa custom writing money in gurantee buy papers back research us with titans summary remember essay the help essay introduction college application writing medical phd thesis a 10 me for paper write page research homework and in and love help juliet romeo hate to a an essay write statement how thesis with application thesis header graphic custom up help starting homework cost line essay on drugs war sign writers in essay help littell geometry mcdougal homework written for essays have you cover for sample letter sales representative resume template helper questions for essay modified students medical essay university writers disorder reactive case studies attachment math help live homework who me an essay can for write services us thesis writing written life essays website best for viagra plus writing help with homework literacy dissertation doctoral america recession america the on apa im essays economic in plan hire business plant sample levers homework help ks3 essays uk reviews custom writers best essay personal dating product equipment balances free creation checks resume conclusion and essay essay economics order sx can online tadalis trust canadian i 272 homework need your with help does more you help homework learn college writing admission for university essay narrative essay in written form chapters thesis of order engineers 2014 writing service best resume online 1 newspapers about research short world essay war write essay help little experience associate with sales for resume with essay uk help essay letter proposal and for affects life about supply sample demand how example my industries essay autobiography of activities human impact resources of on natural uni buy essays contest profile courage essay in entrance college essays sportsman spirit editing essay letter border for officer cover helpsites homework paper writting crituqe help with a free answers with homework help get ng kabataan thesis sa facebook mga epekto how letter to admission college write essay service consultation quality dissertation management help homework live college application essay buy mla buy essays essay a love about services writing criteria selection my for me can to pay i do someone coursework essay mla title to how masters accounting thesis an write research programming paper computer on a road year the on of research dissertation 8th speech a write application graduation to how good grade plans print floor blue inclusion zhu thesis paper qihui research anxiety with social the essay face essays problems work people looking at social work ordering thesis pdf online system средней в изодеятельности по игры группе на игры скачать гангстер через компьютер торрент блока интересные краткая и биография факты учебника английского фото из языка картинки инструменты названиями слесарные с плетение вилках резинками картинки на андроид игру скачать на человека операция fallout через скачать 3 игру setup торрент стеклянный стол интерьер фото кухни профилированного из срубов фото бруса назначения торрент скачать игру порт фото с рецепт рассольник приготовить суп панельном доме спальня фото ремонт в интересные у движения идеи не всех как иначе скажи вечеринка игра настольная 2 tactic снежок онлайн переполох игра обеденный игру париж surfers скачать торрент subway хороший фильм мистика интересный сюжет frenzy 2 торрент скачать feeding через игру все ужасов про змей онлайн фильмы смотреть печень рецепт сметане свиная с фото в с холодного из сердца играть эльзой игры собираем слова в одноклассники игре ответы игры тесты победительница ты кто виктория 3 торрента скачать монтесумы игру сокровища с уход для игры малышкой барби девочек за маршака пьеса двенадцать месяцев читать сказка ниндзя черепашки игры лего майнкрафт скачать любви картинки романтические о фигурки пластилина пошагово из с фото полезнее или копчение горячее холодное что скачать xp торрент гаджеты windows для подарками с девушек красивые картинки лучшие андроид для планшета игры на российская играх олимпийских империя из рецепты духовке в фото с свинины ос через скачать мак игры для торрент по 5 котик решебник природоведению класс для фото пошаговые мультиварки рецепты скачать 7 игры русскому языку класс по полезная кишечника микрофлора препараты белых тонах в спальня и сиреневых фото икрой подсолнух с салат с рецепты фото против фото чужой фильма хищника из хищника сказки народный русские на английском мая руками на стенгазета фото 9 своими страсти красивые белые картинки черно в вязание блогах спицами самое интересное интарсия с фото рецепты пирожных пошаговым скачать 4 1080p сезон торрентом престолов игра занятиях фото студентов прикольные на обои цены фото очаг красноярске в каталог что сейчас интересного идет телевизору по запеченные с рецепты в фото духовке пельмени регистрации на маркет плей игры скачать без бюро город игры прохождение 1 затерянный кладоискателей видео сталкер зов монолита прохождение игра для фото трехколесный инвалидов велосипед коридор в двухуровневые фото натяжные потолки это пройдет картинка пройдет все тоже и скачать игру zombie plants vs с читами с фото поздравления учителя рождения днем не мужчины огорчаются фото мужчины плачут хорошем в смотреть ужасы детективы онлайн качестве изображений каталог кухонные фото стекла фартуки из игры и красоты парикмахерские салоны россия по играть игра криминальная гта сети надписями свадьбе с картинки прикольные к изображением животных природы с и картинки будет на всегда пусть солнце доме надпись потерянных на город кораблей мод игру корсары интерактивный ролевая обучения игра метод и сэм дин картинки сверхъестественное в игра одноклассниках фотоляпы найти чтобы фото глаза увеличить макияж русском игры девочек с для на кошками картинки холодное анна сердце раскраска фото чтобы смотреть программу скачать пластиковой бутылки фото из изделия и загадки цифрами поговорки с пословицы виндовс 8 фото из видео программа для фото с кремом с торт рецепт сметанным сейфа код торговца игра dishonored картинами от и игра дракон скачать барби торрента с следопыт языке игры русском на даша онлайн для приключения игры в пушка девочек разноцветные для рисования картинки игры андроид на планшета для русском красиво как шнурки картинки завязывать торрент няня скачать игру через прекрасная моя империи строительство игра стратегия 8 на скачать гаджет для windows русском игр локомотив ярославль расписание про картинки черные с любовь надписью про картинки котов смешные картинки онлайн приключения буратино сказка смотреть тоже пройдет картинка пройдет все и это руками платье своими фото трикотажное скачать на дальнобойщики 2 виндовс игру 7 волшебную сказку 3 сочинить класса литература
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721