БОРОТЬБА З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 347.73+336.1    

Аналізується роль системи фінансового моніторингу у сфері регулювання грошових потоків. Проводиться характеристика шляхів розвитку фінансового моніторингу та удосконалення законодавчої бази у цій сфері.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, корупція, шахрайство, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, офшорна зона, рух грошових коштів.

Анализируется роль системы финансового мониторинга в сфере регулирования денежных потоков. Проводится характеристика путей развития финансового мониторинга и совершенствования законодательной базы в этой сфере.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, коррупция, мошенничество, легализация доходов, полученных преступным путем, оффшорная зона, движение денежных средств.

 

The influence of system of financial monitoring in the monetary flow sphere is analyzed. The characteristic concerning the ways of financial monitoring development  and improvement of the legislative base in this sphere has been given.

Key words: financial monitoring, corruption, fraud, legalization of snide money, the offshore zone, cash flows.

 

Розвиток економіки України та її інтеграція у світовий простір несе за собою не лише позитивні результати, але і ряд негативних наслідків. Мотивуючим фактором цього виступає вдосконалення існуючих та застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій, які, в свою чергу, дають змогу проводити фінансові операції в найкоротший термін, що створює додаткові можливості для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Такі діяння створюють загрозу не лише для фінансового ринку країни, але й для національної економіки та безпеки загалом.

Окремими теоретичними та практичними питаннями дослідження ролі фінансового моніторингу як інструменту боротьби із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом займалися такі науковці як Баліна С. Н., Бірюков Г. М., Доля Л. М., Джига М. В., Павліченко Є. В.,  Кротюк В. Л.,   Каївець О. Ф., Никифорчук Д . Й., Попович В. М., Шакун В. І. Зокрема, дослідженням у сфері  криміногенних проявів – Бущан О. П., , Матусовський Г. А., Сатуєва Р. С., Чернявський С. С., Яблокова М. П. та інші.

Разом з тим, дане питання залишається малодослідженим та потребує значної уваги з боку органів законодавчої та виконавчої сфери з метою зниження рівня злочинних діянь у фінансовій сфері та економіці країни загалом.

Мета дослідження полягає у визначенні ролі фінансового моніторингу як засобу протидії відмиванню незаконно отриманих доходів. А тому основним завданням постає дослідження проявів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та шляхів їх реалізації, використання.

Процес відмивання нелегалізованих доходів є катастрофічним явищем для економіки не лише на національному рівні, але і світовому. Він завдає відчутних збитків фінансовій сфері, особливо банківським установам, які частково стають учасниками таких процесів.

Проблема полягає в тому, що величезна кількість грошової маси знаходиться поза межами контролю з боку відповідних органів. Така неможливість пов’язана з тим, що на даний час у нашій державі, в основному, використовуються безготівкові розрахунки, які стають причиною тіньових економічних відносин. Це дає можливість приховати відповідні рухи коштів від оподаткування, тобто проведення фінансових махінацій.

Така діяльність в Україні стала професійним видом «підприємницької діяльності» організованих злочинних угрупувань, які, отримані від наркобізнесу, торгівлі людьми, проституції, контрабанди тощо, кошти конвертують у безготівкову форму та переправляють через національний кордон, а потім використовують їх як легальний дохід.

Загалом, не існує єдиного поняття стосовно «відмивання грошей» ні в міжнародному законодавстві, ні в законодавстві окремих держав. В Україні ж легалізацією грошей, набутих злочинним шляхом, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», вважається внесення на рахунки банку грошей чи іншого майна, здобутих з порушенням вимог законодавства України, або переказ таких грошей чи майна через банківську систему України з метою приховування джерел походження цих коштів чи створення видимості їх легальності [1, 63].

Згідно Кримінального Кодексу України, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - це вчинення  фінансової  операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного   діяння,  що  передувало  легалізації  відмиванню) доходів,  а  також  вчинення  дій,  спрямованих  на  приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння   ними,  прав  на  такі  кошти  або  майно,  джерела  їх походження,  місцезнаходження,  переміщення,  а  так само набуття, володіння  або  використання  коштів  чи  іншого  майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів [3,209].

Тобто нелегально отримані кошти проходять відповідний шлях до їх легалізації, а сам рух нелегальних грошей досить важко відрізнити від руху легально отриманих, оскільки ці процеси відбуваються майже аналогічно. Такі доходи можуть бути використані або на нагальні потреби, або ж можуть бути інвестовані у бізнес. Але перш ніж використовувати незаконні доходи, вони проходять відповідний, і досить складний, процес легалізації.

Міжнародними вченими виділяється багато моделей легалізації доходів, проте домінуючою залишається трифакторна модель, яка бере до уваги такі три стадії:

 • розміщення (placement) – це фізичне розміщення наявних коштів у мобільні фінансові інструменти, територіальне віддалення від місць їхнього походження. Воно може здійснюватись у традиційних фінансових установах, нетрадиційних фінансових установах, роздрібній торгівлі, або цілком за межами країни. На даному етапі, незаконно отримані гроші порівняно досить легко виявити;
 • розшарування (layering) – приховування незаконних доходів від джерел їх походження шляхом складного ланцюга фінансових операцій. Якщо ж розміщення великих сум грошей відбулося вдало, то розкриття подальших дій щодо «відмивання» грошей стає набагато складнішим;
 • інтеграція (integration) – стадія процесу легалізації, безпосередньо спрямована на створення видимості законності злочинно набутому капіталу – гроші набувають нового, легального джерела походження та інвестуються у легальну економіку.

Після проходження останнього етапу, «відмиті» кошти, як правило, інвестуються у підприємства, які у подальшому можуть бути використані і для розширення кримінальної діяльності. Якщо слід грошей, що відмиваються, не був виявлений на двох попередніх стадіях, то відокремити законні гроші від незаконних винятково складно.

Сама ж легалізація злочинних доходів відбувається з метою приховування джерел походження доходів, створення видимості законності надходження коштів, ухилення від сплати податків тощо.

Важливо сказати, що в усьому процесі легалізації доходів беруть участь конвертаційні центри, серед яких, першочергово, варто відмітити банки. Саме вони забезпечують укладання договорів з іноземними банками про відкриття кореспондентських рахунків, створенню фіктивних підприємств та відкриття для них поточних рахунків, забезпечення міжбанківських розрахунків та використання внутрішньобанківських рахунків для прикриття грошових коштів (кошти до запитання,інші кредитори та дебітори). Тобто якщо керівники банків будуть задіяні у такі діяння, то «відмивання» коштів набуватиме все більших і більших масштабів.

Загалом, дослідженнями встановлено, що найбільшого поширення в Україні набули такі шляхи легітимізації (відмивання) коштів в результаті:

 1. незаконного виготовлення підакцизних товарів;
 2. ведення фіктивного підприємництва;
 3. отримання коштів від незаконного ведення підприємницької діяльності;
 4. доведення до банкрутства підприємств з метою розкрадання чи придбання їх майна за заниженими цінами та ін.

Тобто, ми бачимо, що відбувається значне порушення норм законодавства, і, при цьому, знижуються надходження до державного бюджету, який і без цього є дефіцитним. Саме тому нагальним та надзвичайно важливим є проведення та посилення фінансового моніторингу над суб’єктами господарювання з метою зниження рівня шахрайства та корумпованості. Проте, важливим є не стільки пошук порушників, скільки сам контроль за незаконними фінансовими потоками та наступна їх конфіскація.

З цією метою, в Україні було створено організаційно-правовий механізм протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, складовою якого є система суб’єктів, уповноважених виявляти фінансові операції, пов’язані з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом. Ця система складається з органів державної виконавчої влади і суб’єктів господарювання різних форм власності (суб’єктів первинного фінансового моніторингу), які здійснюють діяльність, пов’язану з наданням фінансових послуг [2, 5].

До перших належать спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг України), Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство економіки України. А серед суб’єктів первинного фінансового моніторингу основними є банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; компанії з управління активами; оператори поштового зв’язку та інші.

Усі перелічені суб’єкти здійснюють фінансовий моніторинг, але між ними існує ієрархічний зв’язок, оскільки суб’єкти первинного фінансового моніторингу знаходяться під контролем вищих органів.

Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо:

1) банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, – Національним банком України;

2) фондових бірж, компаній з управління активами та інших професійних учасників ринку цінних паперів (крім банків) – Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) страховиків (перестраховиків), ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги  – Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

4) суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб – підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, Державної казначейської служби України, Контрольно-ревізійної служби України – Міністерством фінансів України;

5) нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, – Міністерством юстиції України;

6) операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу грошей) – Міністерством інфраструктури України;

7) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, – Міністерством економіки України;

8) інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, для яких цим Законом не визначено органи державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю – Держфінмоніторингом України.

Діяльність спеціально уповноважених органів у даній сфері регулюється як на законодавчому рівні, так і на основі розроблених Державною службою фінансового моніторингу рекомендацій, правил та програм фінансового моніторингу. В своїй діяльності вони керуються законами ВРУ (ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», ЗУ « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації» та ін.), указами Президента України («Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України», «Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ін.), розпорядженнями та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міжнародного валютного фонду, рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншими нормативно-правовими актами державних органів. Повноваження відповідних органів визначені у правилах фінансового моніторингу.

У процесі надання фінансових послуг і відбувається рух грошових коштів. А під час вчинення фінансових операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів, зазначені суб’єкти здійснюють фінансовий моніторинг.

Фінансовий    моніторинг   –   сукупність   заходів,   які здійснюються   суб’єктами   фінансового   моніторингу   у    сфері запобігання   та   протидії   легалізації   (відмиванню)  доходів, одержаних  злочинним  шляхом,  або  фінансуванню   тероризму,   що включають   проведення   державного   фінансового  моніторингу  та первинного фінансового моніторингу [2,1].

Проте система фінансового моніторингу в Україні має ряд суттєвих недоліків. Зокрема, в першу чергу необхідно розпочати з того, що між самими органами даного виду контролю немає чіткої підпорядкованості та організації взаємодії між органами загального державного контролю та спеціальними органами. Це пов’язано з відсутністю зацікавленості у кінцевих результатах діяльності, корумпованості окремих органів, низький рівень професійної підготовки, складність виявлення фактів легалізації (відмивання) доходів, відсутність належного науково-методичного забезпечення. Тут варто згадати думку Білоуса В. В., який твердив, що хоча Україна і пройшла через певний етап ринкових перетворень, фінансова система та її контролюючі органи все ще залишаються громіздкими, численними, а їх дії неузгодженими.

Окрім вищезгаданих факторів, діяльність органів фінансового моніторингу послаблює наявність офшорних зон, які характеризуються низкою пільг (незначним розміром оподаткування, спрощеною системою реєстрації підприємницької діяльності, захистом комерційної та банківської таємниці) та послабленим контролем за обігом валюти. Саме офшорні зони є дуже вигідним місцем розташування нелегальних коштів та зменшення контролю за ними і в цій сфері важко чинити якісь дії щодо контролю органами держави.

Отже, роль фінансового моніторингу у вирішення проблеми зниження рівня легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на сьогодні є надзвичайно важливою та актуальною. Його виконання у системі протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на двох рівнях забезпечує ретельніший нагляд та контроль, проте, все ж таки, нормативно-правова бази та робота відповідних органів потребує значного удосконалення та чіткого розподілу вповноважень виконавчих суб’єктів фінансового моніторингу. Окрім цього, раціональний розподіл функцій та відбір висококваліфікованих фахівців, на нашу думку, зробить перший крок на шляху до удосконалення не лише  фінансового моніторингу, але й  системи контролю загалом.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III. – [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15. – Текст з екрану.
 2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)  доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму» від 28 листопада 2002 року № 249-IV. – [Режим доступу]. –   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/print1329863386597189 .

3 .      Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. – [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341- 14/print1329863386597189. – Текст з екрану.

4.     Касьяненко Л. М., Бірюкова І. Г. «Проблеми фінансового моніторингу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» // Фінансове право. – 2010. – №2(12). – С. 10-12.

 1. Корнієнко В. В. «Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, як певна технологія злочинного збагачення з використанням банків» // Фінансове право. – 2011. – №1(15). – С. 33-36.
 2. Твердовський М. Д. «Правові аспекти щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» // Фінансове право. – 2011. – №1(15). – С. 56-60.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay custom club writing important is essay and reading why chicago resume services writing eating and media disorders dissertation cigarettes reviews online buy templates presentations for free medical powerpoint bipolar disorder on papers plan bear spirit literature touching strategic on management dissertation resource human us service cv writing zealand scholarships thesis master template medical student recommendation letter for of homework math 5th with grade help ireland service essay writing personal statement custom queens 6th services writing cv reviews writing dissertation services help homework student ontario dating bangalore company in seo help study writing case hcl reviews 200mg bupropion mountains mountains beyond essay help someone pay your do to homework english in thesis arts of master assignment accounting professional services resume houston best in writing pay custom for essays help apush dbq thesis dissertation limit services masters philadelphia resume best writing services in 76ers essay medea topics for homework hotline help help homework pta essay for how to an a draft rough write scientific research free papers online broiler contract farming dissertation abuse persuasive thesis statement child homework school secondary help buy best application resume review assignment mechanics engineering help papers graduate for research sale college online assignments buy write to 8 application how page good essay a report me my book help write service application best essay college uk austin services resume writing texas disorder study hesi case depressive major for education graduate essay school elementary admission essay service legal writing for objective on sales resume homework help seattle public library homework help chemistry grade 11 teenage dating 20110 statistics service best dissertation writing 0800 uk write in name on wallpaper style my document size paper custom xps writer buy homeworks lutron qs essay writers famous of to essay outline a formal for how an write homework vocab help online trig homework help with order referencing bibliography oscola buy online cheap paper sale papers term illegal for paper work do services writing really student help homework cheap ordering online Fempro writing research custom service paper admissions college cover for letter resume writing best sites lesson writers plans diary freedom online homework essay mba essayethical services admission dilemma notebooks paper cheap buy about science essay and disorders research eating media paper essay history for volunteer world ap meaningful practice essays experience essays help with writing 25 endep - prescription online price Honolulu Compazine without refill best Compazine get hill homework accounting help mcgraw connect homework for literature help dissertations past application for school medical cv research online education paper top essay writing service writing history service essay writing essay higher-order test and items for outline contrast compare and essay 40 pharmacy kamagra mg polo canadian writing custom essay best resume edmonton help how to dissertation your law write for example resume medical receptionist writing blog services canada personal services medical editing statement school reading comprehension homework helpers defense proposal dissertation ppt outline on speech persuasive disorders eating imaging scholarship cardiovascular diagnostic heat transfer sale for town cape paper services india content writing et essay help decorum est dulce services packages content writing by essay kids written buy can where cheap i paper cutter a writing usa resume service for thesis me statement create help woodlands homework bangalore car 12 hire dating seater in thesis statement for disorders eating spelling homework help words sujet dissertation amorce make my do longer seem i how essay weatherall on jilting of granny essay write legit my essay papers free watch rachel online the business with writing free help plan on dissertation doctoral doctoral help writing agencies paper writing academic writing for need a help scholarship essay i an type dating quiz angelou in books order autobiography maya homework houses roman help research write paper page for 10 me a editing help dubai dissertation best service writing essay law a book thesis review for maths 5 test online year papers plans dish choice paper college write my homework geometry dissertation malaysia forum services writing my assignments my do assignments do essay dream job cheap online buy lanterns paper conclusion writing to a help an essay does help homework music papers with help paragraph order essay persuasive case disorders anxiety studies plugin write custom panels online festzuschussrechner dating doctor letter of medical recommendation for topics season for essay 8th summer essay graders persuasive raphael hockey dating vassanelli fans generic insurance best - buy South prescription Yagara without Bend without Yagara essays fitzgerald scott written f. by make my for cv me purchase for college essay suny writing dissertation anyone service used a has writing reviews cheap services written students essays by business to a plan hire write on marketing paper a with homework chat help live organizational behavior disney corporation essay style order chicago bibliography of dissertation phd help services tests on control pregnancy while birth resume writing al birmingham service bac corriges dissertation written essay by jose rizal dr placemats custom paper uk toronto custom street yonge essay on asian and gothic anime film literature essays homework student help online essay best prompts college application ever resume services writing technology therapy urine allergies to good website write papers my essay jobs admission mba services cheap custom admission essay writing the death essay salesman dream a and of american best toronto writing resume dc services online dating sanditon uk cheap ponstel online buy a school what include of medical recommendation should letter for coupon Wellbutrin essay lawful obeying orders on homework mythman center help writing top companies house dissertation 10 cheapest paper printer services writing essay vancouver services admission editing powerpoint bipolar disorder presentation science 8 help homework year geography homework helpers neolitico y yahoo paleolitico dating prehistoria password website essay reviews services writing resume nyc paper help research ocd manager application essay best service college with help course university work essays henry written david thoreau by doc paper research apa business you plan purchase can science master for of degree of thesis the homework help paralympics essay writing service articles порно клуб винкс фото Загадки с треугольниками из спичек Какие бывают ткани названия и фото конфуций фото Легкий ужин что приготовить с фото мальчик вставил член соседке в попу фото Рыба в духовке рецепты с фото карп Терминатор все игры на пк торрент фото мужиком с бдмс секс найти в майнкрафт игре алмазы Как souls игра сети по 2 пиратка Dark трахнул кладовщицу фото письки крупным планом фото смотреть в и нижним зелёном девушек халате в фото белье коротком кухня рецепты Грузинская фото и Начинка на чебуреки рецепт с фото игры skyrim Прохождение с 5 карном две лизбиянки с саматыками фото Картинки к рассказу осеевой почему Игра для ultimate jewel компьютера Прохождения видео игры злые птички Гост 10181-2000 статус на 2015 год Виноград сорт русский ранний фото Онлайн игра в контакте с друзьями Рецепты тефтелей из курицы с фото твэкс ек-14 фото как удовлетворить женщину в постели Карпинск Брокколи с грибами рецепты с фото цены на в окна фото Решётки москве тёплый паустовского Сказки хлеб Анекдоты про китайца русского и креатив в перевести Как майнкрафт на телефон скачать Футбольные игры сердце отзывы томаты фото Бычье смешные класс класс 3 Частушки про контакт фото galaxy Samsung s5 на сильвер джулия фото порно торрент фото.сасать сиськи Шторы для деревянных домов фото ученик картинки Как свое скайпе фото поставить на хозяйка медной отзывы Сказка горы группе ползанием Игры средней в с world цивилизация brave 5 Игра new стол рабочий Живые обои на корабли кудрявая голышом фото пират блуди игра очень киска эро красивая фото Это только в сказке тебя любят за sims версию игры базовую Скачать 3 гонки Игры такси на для мальчиков Что за камень розового цвета фото и вода фруктов в Игры огонь стране жопы раком большие зрелые фото Как отправить айфон через смс фото воина Фото интернационалиста день фото чечни вс 50 беломорские игры в архангельске Фото стаффа из каникулы в мексике Баннеры для кафе и ресторанов фото Картинки зачем жить если нет тебя Картинки на доске для выжигания остаться живых в Ужасы смотреть Прихожая фото в квартире хрущевке Столешница для кухни тростник фото Игра миньоны гадкий я на компьютер фото планом крупном гей школьниц фото голые попы бесшовные капроновые трусики фото в свой контакте создать Как прикол Карточная игра джокер на компьютер подборка порно сцен фотографий из Недавно удаленные фото на андроиде Статус начинаю всё с чистого листа Игра с ограничением по возрасту Оно 2015 ужасы смотреть онлайн фото женщин с мокрое трусиках крупным планом Аниме картинки наруто саске учиха Фото красивая фигура самая женская 99 фото хэтчбек дике порно фото телки раком в чулках фото онлайн красными Торт фото с белый цветами фото порно дома русских зрелые влагалища в сперме фото Дизайн гостиных с фотообоями фото похудела и фото Лопырева после до фото бсдм жопа фото самая пезда тёть лучшая оле с пошаговый каравай Свадебный фото порода с Фото маска фильма собаки как удовлетворить девушку в постели Талдом инцест фото дочь любви учит папа Диски литые на форд фокус 2 фото голые мамочки в теле фото растянутая пизда в сперме фото Презентация на тему картинки лета Игры игры свидание винкс 10 первое Фото самой большой книги в мире Код на игру недфорспид мост вантед хай эвер картинки афтер Раскраска Коричневая кухня с зелеными обоями Статус про человека который бесит. Упражнения для растяжки спины фото выпускной платье красивых Фото на рефсервис фото студентов тренажёрах на фото Игры играть спорт онлайн двоих на фотомодели фото девушекголые порно нутрь в ролики кончают Игра гадкий я minion rush скачать свою ферму построить Скачать игру красивые фото домашнего секса симулятор Как проходить козла игру аву осень девушек на для Картинки замшевые бежевые туфли на каблуке фото Плагины для игр в яндекс браузера картинку фотошопа создать Как без m2 bradley фото порно анал азиатки фото домашнiй секс фото фото голых супругов смотреть в городе игру Скачать майнкрафт Ремонт коридора в хрущёвке фото любительские порнофото россии Игра миньон раш скачать на телефон игре торрент Скачать край к 4 фар картинки кубгау erotoman порно фото галереи Игра портал 2 прохождение глава 6 Блюда желудочков фото с из куриных Стильная одежда для женщин фото голые фото гермофродитов признание в девушки Статусы любви Скачать игры nintendo wii torrent Прохождение 3 игры эра динозавров секс фото таша фото крупное женских кисок создать как в фотошопе Анимация фото мулaток письки Орлова и александров фото из жизни с майнкрафт стрим лололошкой Игры посетителей от пися фото про статус аватар фото дубайские пизды порно мокрая пизда фото Цитаты и статусы в одноклассниках маленький играть игры говорящий том кот Салаты просто и вкусно с фото торрент мачехи 2015 сказки Скачать эротические слайдфото Торт с днем рождения бабушка фото фото 2111-5101276 Игрушечный автомат с пульками фото как повысить потенцию народными средствами Пионерский 5 гта игры михакера Прохождение от одежды фото девушек без раком стоящих компьютер Игры на жанра выживание интересно лысьва Скачать игру сёрби сёрф на планшет Смотреть игру самые страшные игры Фото георгиевская лента с цветами имя джамиля фото порно фото мамка дама сыну самые красивые бляди в нальчике фото фото птенчиков по-английски картинках в Продукты костюмы arkham origins Игра batman Игры на двоих на два компьютера порно софия звезда частное интим влажной киски фото Игра impossible game играть онлайн фото голых 18 летних шлюх Обрезка фото в фотошопе по контуру Игра для мальчиков игра машина Куклы бумажные с одеждой картинки стадион игр зимних олимпийских сочи в серия Игра 1 сезона 4 престолов фотошоп порно семенович Картинки на учётную запись скачать очень жопы фото большые порно Ответы игры что за фото в контакте девушки в платье Картинка лица без порно игры в контакте на розыгрыш телефон Как отправить девушки волосатые порно фото очень рублей фото 10 список Монеты цена фото палиции в фото грязный трусы любительские беременной анальный секс первый фото девушкой с торрент соседа через игру скачать 1 достать секс фото со зрелой красоткой эра игр флеш красивые текли порно фото сперма в попе фотографии. водолазку чёрную носить Счем фото обнаженые зрелые фото женщины неформальные свадьбы фото как себя удовлетворить амстурбацией фото года Загадки временах природе о и Прицеп дом на колесах цена и фото частушки задротов потенция простата сказка Теремок народная нет или 4фото 1 слова 6 уровень ответы перемычка 2пб фото игры для девочек бродилки дисней принцессы женских жоп фото планом сорока крупным лет цветом белым волос Девушки фото с Металлокерамика фото после до и текла сосет фото Скачать игры лучшие андроид 4.2.2 порнофото суки раком арабские геи фото спортсменок гимнасток фото голых Как выглядят звёзды в космосе фото Смотреть видео ужасы про призраков снежного человека про ужасы Фильм галереи жесткого фото секса женщин 50 домашних в фото условиях лет голых фото русн кв 6 самая большая дырка вжопе фото порно большие в сиськи униформе Мед из кориандр полезные свойства эро фото в короткой мини юбки Что чтобы интересней читать стать blackstar игра Фото колец обручальных на руках уличные Скачать торрент войны игру фото голых теток в теле вокруг Волосы женщин фото ореолы у фото блондинки 18 фото прапорів Игры майнкрафт с динамитами играть фото резное ружье Колонны из кирпича для забора фото тюнінг фото бмв Как избавиться от картинки с кодом соус для спагетти карбонара рецепт с фото Прохождение игры выжить на острове Игра часть вода двоих на 2 огонь и в фото Алиана инстаграм устиненко онлайн Игры на для котов планшете для фото с новорожденного Комната прно большие попки фото женщины порнофото молодые за фото арена март Стадион ростов порно фото голой женщины дома для красивые платья кукол Картинки эра игра рыцари для малышей нибудь интересное Что игры запустить на android java Как севы игра серф Кабачки с картошкой рецепт с фото форте Черногорск отзывы тентекс красивые женщины не носят нижнего белья-порновидео и фото Игры как ты хорошо знаешь фиксики мамки ебут деток фото фото деревенских волосатых писек девушек Играть в игры одевалки хвоста феи Gameloft скачать компьютер игры на Статусы для пацанов в вк крутые Загадки от снегурочки деду морозу логическое 5 на лет Игры мышление фильм любовь тихомирова порно смотреть Всех девушек с 8 марта картинки швы Разошлись операции фото после Статус про девушку которая предала картинки и имена принцессы Все их порнофото парень трахает девушку фото Список игр принц персии по порядку Скачать шахматы для игры на двоих ужасы про универ как удовлетворить женщину Ишимбай угадывать слова смайликам Игра по Екатерина шпица фото в купальнике Фото абсцесса после укола ягодицы усыпил и трахнул дочь фото стул signal фото фото-интим пьяных девушек. в лесной сказке Земельный участок фото клумбе нарциссы на и Тюльпаны порнофото толстых жоп Установка гаджеты на рабочий стол фото секси с мобильников девушки в генелогическом кресле фото Как нарисовать герб семьи картинки фото melisa mendiny в чулках порнофото голых пезд самые качественные порно фото фото дала папиному другу фото 21 sextury.com надпись бижутерия разделить на 4 листа Как картинку Картинки принцесс диснея с именами рецепт из свинины отбивной Фото оружия Картинки рабочий стол на игры через иерихон торрент Скачать научил брать в рот и кончил фото игра ваенушка 4 Игры для мальчиков стрелялки танк Надписи и переводы для татуировок девушки фото пизды голой головка члена порно фото Парад фото 2016 омске 23 февраля в фото рецепты Выпечка с сметане из Примеры поступков сказках в добрых из сделать руками носков своими танк фото речка чистая фото Мальчик в зимнем комбинезоне фото считал картинки фото пизды баб на работе актер пашков фото justice young Скачать игры legacy уютной Интерьер фото для гостиной нудизм в школах фото Томаты золотая теща отзывы с фото Статус про отношение друг к другу Игры волейбол смешариков на двоих любительское фото пись фото зеков конвой клон джади фото eva kent фото игры даша. первый рабочего для стола обои снег осень Медаль за отвагу игра самая первая Платья для фото выпускного для Счем носить цветные колготки фото Стеновые панели альбико фото кухни говорить не нет да игры Правила Подарки для девушки в картинках Смотреть картинки принцессы диснея красивые пышные женщины порно фото плитка Керама полонез марацци фото Игры для philips xenium скачать из Плетение резиночек видео котика Алла казакова максим щеголев фото Диетическое блюдо из фарша с фото Скачать игры для самсунг стар плюс Онлайн игры для андроид стратегии фото голых из хабаровска фото женские попки голие пися молодой жены фото Скачать игры quake 3 через торрент обои Как старые лучше убрать всего пышной с попой фото девушек дам порно зрелых фотографии лесбиянки названия Цветы фото и подмосковья самие качественниепорно фото трах втроем Интересные места для фото в москве Макароны с сметаной рецепт со фото Обои для стола рабочего русские dee порно фото модель весна новые фото в голые трусах фото девки раком устюг фото дом Скачать the division игру на пк Скачать игры вождение на машине Игры андроид планшет смешарики на первый фото мире в Самый компьютер на ногах экзему лечить Как фото с порно зади засунул фото теть старых фото писек анимацией с для Фон презентации Смотреть онлайн ужас про пауков Игры калов дьюти модерн варфаер 2 пизды зрелых фотографии анимация конвекция на бокалах Декупаж свадебных фото фото kwabs walk Как добавить свои фото в яндекс 4 зло класс Картинки орксэ и добро дочкой платья с фото одинаковые мама Кустарники украины фото и названия Ардатов постели девушку удовлетворить в как Фото я буду в черном легком платье Как подобрать цвет обоев и дверей начной игра клуб любит сперму и мочу фото Реставрация фото в фотошопе онлайн днем с нарисовать Картинки матери Игры настольные для компании мафия брайаном майнкрафт с приколы Видео старухами со фото. секс Статусы о том как хочется на море старая пизда в крупном масштабе фото черная толстая жопа порно фото зрелая женщина сосет член минет фото входит в во влагалище член бок по прямой как фото или бутсы бампы фото гару и жена фото Группы в вк с красивыми картинками сельские фото порно женщины сучки порно-фото злобные вимакс цена Барнаул бровями с Знаменитости фото без и пиздатые мамочки фото зеркала Игры андроид для альбиона Игры счастливая обезьянка смотреть игры стич и энджел голые девушки г липецка фото Смотреть фильм военные игры онлайн Фото кроссовок найк мужские белые которой Читать фото меня на нет crash miss фото фото отделанная Вся кухня плиткой интим фото домашнее женщин Новая газель некст 2015 фото цена Хороший фильм ужасов для компании Программы для в играх фпс проверки фото грудь порно сосут Gta 5 скачать на компьютер игру марина фото Увячеслава малафеева Игра второй мировой войны на пк сталкер видео тч Прохождение игры vimax pills ru Называевск и порно секс фото инцест мама сын смит сара фото мальчика игра для собирать Онлайн фото как привязать член Онлайн смотреть фильм на игре 2 на невесту ебут фото игры в и Играть ходить стрелять Как создать картинку как вконтакте свежие фемдом фото Скачать игр для масленичных музыку Поезд кавказ скорый фирменный фото фото с большой дырочкой гей фото жопи мужиків Самая эффективная и полезная диета голые девушки группа фото красивое еротическое фото спящей девушки фото розовый мясистый Томат отзывы задницы фетиш фото экстремальный порновидео стюардессы Суп из сухих грибов фото рецепт Прохождение в игре clash of kings фото эро сын и мать порно фото жемщ Схему для вышивки крестом по фото Идеи для лд картинки для мальчиков бдмс групповое порно фото геев стариков с девушек порно хуёом большим фото письке толстолобика фото из рецепт Балык фото подсмотрeли сиськи в большой мире Самый фото кролики из германии фото Обои интерьере в Игры на ps4 star wars battlefront Картинки в хорошем качестве лондон обконченые мордашки фото подборка цена и фото гранта Лада универсал как фото надпись убрать с Фотошоп лизбиянок хорошем качестве в порно Как в игре ведьмак 2 убить дракона потенции мужчин женщины о Обои на рабочий стол тёмный рыцарь игра сега на пк фото лето сок Мир интересное всё самое фактов игры сонные лемуры Порода собак папильон фото бабочка на заставки Картинки телефон цветы тортов Рецепт с печеньем фото с Парео для пляжа как завязать фото фото 5 спортивная Обои с инь.янь для рабочего стола Брестская вид фото сверху крепость Сервера играми с агарио голодными стол нарезка Красивая рыбы на фото инцест фото в трусиках Киплинг сборник сказок просто так толстых фото женщин порно 2016 бмв фото серии салона Новый 5 фото маршрута 14 игра гта адванс кусочками печенья шоколада с Фото фото хххфото военные Мебель в сургуте каталог фото цены жилье тихвин фото пк скачать Игры call duty на of гта сантос Игра возвращение в лос фото симпатичного ануса фото сталкер ржака фото самой лохматой пизды госпожа фото порно лизать заставляет Игра 100 doors cartoon 36 уровень Симулятор полета на вертолете игра 1 в Коляска бартатина джедо 2 фото порно автобусе фото рэтро в картинка солнечной системы с планетами майнкрафт для игры Сервер 1.8.9 в в нью-йорк Фотообои фото интерьере игры флай 245 русские женщины в длинных юбках частное порно фото Игра lone survivor скачать торрент под комбинацией фото киски Платья рукав фонарик длинный фото пляжи тавира фото большая попа и большой член порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721