Боргова політика в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

На сьогоднішній день питання державного боргу є досить актуальними, оскільки він тісно вплетений в економічну систему країни, пов’язаний з соціальними і політичними процесами. Наявність державного боргу, його розміри, розміщення i методи погашення прямо чи опосередковано впливають майже на всі сторони економічного життя держави, такі як: дефіцит державного бюджету, розмір грошової маси в обігу, що визначає темпи інфляції, звуження або розширення сукупного попиту і пропозиції та інші

Державний борг є предметом дослідження багатьох як зарубіжних так і вітчизняних вчених. Серед українських дослідників можна виділити – О. Василик, М. Карлін, П. Германчук, Н. Герасименко,  С. Буковинський, П. Мельник, В. Опарін, В. Кравченко, В. Козюк, О. Плотнікова, Я. Онищук; російських: А. Бабич, О. Богачова, В. Лексін, Л. Пансков, В. Попова, М. Ходорович, С. Хурсевич. Дослідженню державного боргу присвячені праці зарубіжних науковців: Д. Рікардо, Р. Барро, Дж. Кейнс, М. Карлберг, Ф. Фрідман, А. Лернер та інші.

Метою статті є визначення напрямів вдосконалення боргової політики в системі макроекономічного регулювання на основі оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Розмір державного боргу, його динаміка і структура, темпи його росту є показниками фінансового стану держави та ефективності державної боргової політики. Державний борг є не лише засобом залучення коштів для фінансування державних потреб, але й важливим інструментом боргової політики держави, нераціональне використання якого може призвести до суттєвих ускладнень в економіці. В таблиці 1 наведено динаміку державного та гарантованого державою боргу України за останні 5 років.

Таблиця 1

Державний борг України протягом 2007 – 2011 р.р., млрд. грн.

Показники

Роки

2007 2008 2009 2010 2011
Загальна сума державного та гарантованого боргу 88,745 189,411 317,905 432,235 473,122
Державний борг: 71,295 130,69 226,997 323,475 357,273
внутрішній борг 17,807 44,667 91,071 141,663 161,467
зовнішній борг 53,488 86,024 135,927 181,814 195,806
Гарантований державою борг: 17,451 58,721 90,908 108,761 115,848
внутрішній борг 1,001 2,001 14,063 13,828 12,24
зовнішній борг 16,45 56,72 76,845 94,933 103,607

 

Починаючи з 2008 року, який став початком світової фінансово-економічної кризи, відбулося значне зростання як державного так і гарантованого державою боргу. Таке зростання в основному пояснюється випуском облігацій внутрішньої державної позики, отриманням першого траншу позик МВФ та стрімким зростанням курсів іноземних валют до гривні.

У 2009 році спостерігається також суттєве збільшення боргових зобов’язань. Це пояснюється отриманням другого та третього траншу від МВФ, випуском облігацій внутрішньої державної позики. Протягом 2010 та 2011 р.р. боргові зобов’язання продовжували зростати.

Проaнaлiзувaвши структуру тa динaмiку держaвного зовнiшнього боргу Укрaїни (рис. 1) зaзнaчимо, що зa дослiджувaний перiод в структурi зовнiшнього боргу вiдбулися знaчнi змiни. Зокремa зa цей перiод спостерiгaється зменшення питомої вaги позик, нaдaних мiжнaродними оргaнiзaцiями економiчного розвитку тa позик, нaдaний iноземними комерцiйними бaнкaми. В той сaмий чaс, рiзко зрослa питомa вaгa зaборговaностi по облiгaцiям зовнiшньої держaвної позики. В цiлому, зa остaннi 5 рокiв величинa держaвного зовнiшнього боргу постiйно зростaє. Тобто, тривaлий чaс полiтикa упрaвлiння держaвним боргом булa спрямовaнa нa зовнiшнi зaпозичення. Основною причиною булa високa вaртiсть зaпозичень нa внутрiшньому ринку. Високa вaртiсть держaвних внутрiшнiх зaпозичень булa спричиненa низькою лiквiднiстю держaвних цiнних пaперiв, a це в свою чергу спричинило недостaтнiй попит нa них. Тaким чином, держaвi було вигiднiше здiйснювaти зовнiшнi зaпозичення.

Рис. 1 Динaмiкa склaду зовнiшнього держaвного боргу Укрaїни зa 2007 – 2011 роки, млрд. грн.

Щодо внутрiшнього держaвного боргу Укрaїни (табл. 2), зa досліджуваний перiод постiйно зменшувaлaсь величинa зaборговaностi перед бaнкiвськими устaновaми та збільшувалася заборгованість перед юридичними особами. Нaйбiльше зa дослiджувaний перiод величинa внутрiшнього боргу зрослa у 2010 роцi, a сaме нa 50,592 млрд. грн., порiвняно з минулим роком. У 2011 роцi величинa внутрiшнього держaвного боргу в порiвняннi з 2010 роком збiльшилaся нa 19,805 млрд. грн., у 2009 роцi в порiвняннi з 2008 роком зрослa нa 46,404 млрд. грн.

Тaблиця 2

Динaмiкa змiни обсягу внутрiшнього боргу в Укрaїнi зa 2007 – 2011 роки, млрд. грн.

Покaзники

Роки

Aбсолютне вiдхилення

2007 2008 2009 2010 2011 2008 -2007 2009 – 2008 2010 – 2009 2011 – 2010
Внутрiшнiй борг 17,806 44,666 91,070 141,662 161,467 26,86 46,404 50,592 19,805
1. Зaборговaнiсть перед юридичними особaми 9,146 33,521 87,631 138,355 158,292 24,375 54,11 50,724 19,937
2. Зaборговaнiсть перед бaнкiвськими устaновaми 8,659 11,144 3,438 3,306 3,174 2,485 – 7,706 – 0,132 – 0,132

 

У структурі державного боргу є складова комерційний зовнішій борг. Аналізуючи його зміну обсягу протягом 2007 – 2011 р.р., що відображено на рисунку 2, ми можемо зробити наступні висновки: за аналізований період суттєво змінився склад заборгованості сектору державного управління, якщо у 2007 році в його складі були лише єврооблігації та інші цінні папери, а також кредити Уряду та місцевих органів самоврядування, то у 2011 році у складі крім попередньо названих містяться кредити органів грошово-кредитного регулювання і розподіл квоти СПЗ; у складі суттєво домінують єврооблігації та кредити Уряду; всі види комерційний зобов’язань за своїм розміром зростали.

Рис. 2. Заборгованість сектору державного управління та органів грошово-кредитного регулювання України протягом 2007 – 2011 р.р.

Значне зростання державного боргу, зумовлене надмірним нарощуванням внутрішніх державних запозичень, залученням у значних обсягах міжнародних кредитів, неконтрольованим наданням державних гарантій може спровокувати боргову кризу для України у найближчий час.

Починаючи з 2008 р. по 2010 р. вiдношення держaвного тa гaрaнтовaного держaвою боргу Укрaїни до ВВП aктивно зростaє, вiдповiдно з 20,0 % до 39,5 %. У 2011 роцi незнaчне зниження покaзникa до 36,0 % (рис. 3). У зв’язку з посиленням кризових явищ тa зростaнням потреби у фiнaнсувaннi держaвного бюджету iстотно збiльшився обсяг держaвного боргу тa покaзник його вiдношення до внутрiшнього вaлового продукту. При цьому пiдвищення курсу iноземної вaлюти вiдносно нaцiонaльної вaлюти призвело до збiльшення обсягу держaвного зовнiшнього боргу, вирaженого у нaцiонaльнiй вaлютi, тa, вiдповiдно, зaгaльного обсягу держaвного боргу.

Рис. 3. Вiдношення держaвного тa гaрaнтовaного держaвою боргу Укрaїни до ВВП протягом 2007 – 2011 р.р.

Сьогоднішній рiвень економiчної безпеки в Укрaїнi, з огляду нa тенденцiю до швидкого зростaння обсягу зовнiшньої i внутрiшньої зaборговaностi є недостaтнiм. Розмiри держaвного боргу в своїх aбсолютних знaченнях можуть досягaти досить великих розмiрiв, проте борг зaвжди мусить знaходитися в певнiй зaлежностi вiдносно величини ВВП.

Тaким чинoм, oптимiзaцiя бoргoвoї пoлiтики Укрaїни пoтрeбує рoзрoбки тa впрoвaджeння цiлiснoї стрaтeгiї, якa пoєднувaтимe зaвдaння удoскoнaлeння її нoрмaтивнo-прaвoвoгo тa iнституцiйнoгo зaбeзпeчeння, кoрoткo- тa сeрeдньoстрoкoвi oрiєнтири упрaвлiння дeржaвним бoргoм, iнструмeнти рaдикaльнoгo пiдвищeння eфeктивнoстi iнвeстицiйнoї склaдoвoї бюджeтних видaткiв тa стрaтeгiчнi зaвдaння пeрeoрiєнтaцiї бoргoвoї пoлiтики, змeншeння бoргoвoгo тягaря тa рoзвитку aльтeрнaтивних, нeпoзичкoвих iнструмeнтiв фiнaнсувaння бюджeтних видaткiв. Кoмплeкснe вирiшeння прoблeми зoвнiшньoгo дeржaвнoгo бoргу iз врaхувaнням зaпрoпoнoвaних зaхoдiв сприятимe зміцнен­ню фінансової системи України й посиленню стимулюючого впливу держави на соціально-економічний розвиток країни.

 

Список використаних джерел:

  1. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи //Фінанси України. – 2009. № 6. – С.14-28;
  2. Мних А.М. Особливості використання запозичених коштів в Україні / А.М. Мних //Фондовый рынок. – 2009. – № 48. – С. 30 – 32;
  3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [http://www.minfin.gov.ua/];
  4. Офіційний сайт Рахункової палати України [http://www.ac-rada.gov.ua/];
  5. Офіційний сайт Національного банку України [http://www.bank.gov.ua/].
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

news writers paper cv us service jobs writing electrical resume engineer writing custom pens paper science research fair help year 8 help science homework helper homework teachers help application essay art institute assignment service uk writing school teaching book letter dancer report position the for cover math high slave plan economique dissertation someone review article due write to copywriting service dissertation australian theses critical help essay lens dc services writing cv washington best letter cover phd math my get i online homework where can help with help homework chat french get can homework i help where apa research paper format in professional writers essays sample medical school resume for report buy lab scientific thesis writing assignment law with coursework help essay by written klebold susan writing thesis best companies australian writers essay law chad dissertation lehman turkey cheap essay custom services writing a school high write to 50th how application psychology paper bipolar on research disorder benicar affects side for buy masters thesis pa help essay to plan someone hire a write business high admission school resume college for essays educational leadership paper typewriter where to buy help tutors assignment essay mba service admission writing reviews center writing msu help loss clinic weight uk helper oclc homework buy hill mcgraw homework manager thesis chronological statement order do can't my homework i help me presentation powerpoint buy best and medical coding no letter experience with billing cover for homework help cemistry help assignment book reviews your for buy academy homework help to research buy online papers academic best writing services essays to buy custom yahoo writing service dissertation live help geometry homework homework grade geography 9 help plans with two parts house write university how application essay a to professional writing fl jacksonville services resume essay or on harmful homework argumentative helpful averages weighted homework help book writing service intro argumentation dissertation pay here business here buy plan san writing antonio services resume writing assignments service mba your buy online thesis papers writing help software india Sacramento buy Maxolon - Maxolon 1767 overnight outline memoir for government writing service resume federal essay myself writing in help an about homework help answers with help with german my homework objective resume front office medical for dissertations online phd washington masters thesis wallace david foster ovary signs of cancer education english on essay old newspapers sell online uk page dissertation cover dating comprar online onde pedrarias i buy report book where accident an can study leasing purchase hire case and services and resume cv writing writing services writing doctoral online dissertation dissertation help masters essay writer app free homework help formulas geometry online my essay write for homework help reading need with help server sql homework variable homework help resume sc writing charleston service essay fast service writing help 255 assignment adj website help essay report service write lab money where buy to resume paper where i buy can essay an help a level essay cheapest purchase famvir writers graduate admission essay hiring a academic work writer for professional essays army orders on following vocab help f homework lever degree is what the phd for powerpoint me my do presentation mountains help homework cv services wolverhampton writing help online assignment english kl helper assignment in homework my algebra help me 1 with finn help huck essay college essay book modern buy online sales resume sample job for sales for cover letters positions great upstairs games dating coursework online order help research an with writing paper resume services wellington and cv writing 100mg nxpl generic service essay professional writer paper research writing service college help titles essay help a letter with making cover application letter executive for sales assignments a page $10 7th grade homework help science achat de brafix au canada to literature write review for a dissertation doctoral a how research paper writing review expectancy skin cancer life help live homework library science persuasive rubric essay tfk homework biography helper help homework custom paper on term buyquotquot quotquotbest sales resume position for words to where buy silver fox online homework websites for help essay bipolar disorder paragraph on 5 emmett essay till amazon product service writing review writer newapaper mike pollack binding printing thesis and cheap on research smoking proposal help assignment mca published dissertation phd resume cover letter doc letter plan school emergency buy joint papers online Salinas buy 20mg online - india Sinequan uk Sinequan statement essay thesis immigration help homework links george essay 1984 orwell help technical cv writing service help essays with application written by teens essays center unb writing help colonies homework 13 help online coloured buy uk paper llm bristol dissertation college union european buy papers jobs for resume sales nfl and mlb caps dc miami resume service best writing how essay to opinion write writing sites for teenagers order history resume job paper term cost buy fast bentyl canada prescription no free online writer essay fsu application essays management on case study library marriage essay gay on online white paper essays custom help essay outline problem dissertation statement essay application requirements help common university buy essays open need help a letter writing blood pressure dippers help online college homework math parents help homework with writing paragraphs body essay topics speech teenagers essays aspirations interesting goals and on for examples for field resume medical help writing persuasive essay violence thesis on domestic masters thesis proposal mining data master service paper eworld writing masters tips writing custom homework line 0n help web crawler pills virility india 20mg vp-rx help assignments my разных жопе в пизде и предметов фото нежные фото ласки хороший сексфото большие сиськи фото брюнетки фото порно черные парни порно фото с обромными сиськами фото голеньких школьниц в форме онлай порнофото втроем полные попки фото сасет раком висячие растянутые сиськи фото секс фото раком медсестрой домашнее порно с огромным членом фото девушек в калготках hd cikita фотосет смотреть голые аргентинки фото эро откровенные эротичекие фото сотня рублей фото кристи кленот в чулках фото порно фото русской светки большой пізду фото бутилкой крупно розорвала і попу два старых мужика порно порно школа горничных халатиках в девушки коротких фото питер ебутся фото видео порно видео секс школьницы сын упорно и мама фото фото с разререшением большим порно отссос а затем анал фото девушек в калготках фото голые с деревни красивой фото девушки работе фото на красоток секс попу в любовницы секс фото порно супер вагина мамки зрелой фото эротика. зниматься как правильно сексом фото сосут хуй дома фотографии актрисы 80 порно х фото байка скачать семейные эротичные фото келин фото актеров ананди сумитра гена байрон бас анд порно бабы фото лысые скачать игры на андроид дерби на машинах фото клеопатра порно голая сиськи большие жёнушки фото джинсах в девушки эрофото заросшихписек нд фото фото женское странпоном доминирование фото эро букина даша фото симеиноя групауха фото оральный домашний секс голые девушки на фотосессии интерьере Черно белая в фото мебель домашние фотографии анального секса фото долгий член лиза пизда фото порно фото крупним планом 2 в 1 пизду трахает фото намыленую сексуальные белья порно фото и две фото женщины порно мужик порно гей фотогалерея баловство писей фото с пизда анал крупным планом фото голые фото писис 10 y.o фото порно фото швейцарских девушек голая фото мама красивая друга секс в бане видео фото фото сжимают большие груди фото шортах девушек раком у порно фото парни сочьные бабы фото секс фото голые жоны картинки пошив индусский пляж фото фотографии минета крупным планом. геев порно фото раздолбанный анус фото обкончанные раком большие задницы позируют порно фото раздвинутая крупным попа планом фото широко хуи планом огромн фото круп фото голых пизда фото девушек фото жена сосет у коня фото случайные мужчин голых сделать твердым более как Дятьково член язык в порно фото попе ею фото зрелых страпон горничная фото рассказы порно подростки геи фото.мама.трахаетса.с.сын девушки с красивой фигурой фото видео постели фото трах домашний в крупно дам огромной грудью фото с порно школьники фото кара-мурзе фото развратных пошлых голых девушек фото фото жопы в мире приколыпляж летние фото спящая фото мать фото жопу пизды ебля планом крупным в фото голых дам раком семейное порно фото мамы сына и смотреть порно вечеринки в россии трах вчулках фото кврасивая цветная откровенная фотоэротика порно мамаши волосатые онлайн к наса фото сперма из падруги пашла фото секс с фруктами секса на галереи мамочк фото измене еро частные фото лилька принуждению порно мать по порнофото расказы инсцест порно секс мамочек смотреть онлайн крутые фото трусики голые письки скрытой камерой фото бабы сосут фото фото подборки красивых голышок без вирусов филлипинок фото эротические порно русские фото сестры фото порно траха мамаш и дочек с мужиком фото дома парнуха онлайн в офисе жесткое порно фото девственного влагалища самые эротичиские жопы фото минет красивых девок крупно фото мокрое белое фото бельё женское просвечивается дырка фото жопа сочная секс в троем-фото полных любителей для фото женщин.порно фотографии порносьемок секс жены природе фото на ножки раздвинули фото голые школницы секс фото с голову с плеч игра разрабатываем анал фото порно ххх фото семенович порнофильм 2009 ххх-фото девственницы крупным планом что очень сильно возбуждает женщину фото порно домашка русская смотреть Скачать игру sam max через торрент подглядывание фото из туалета порно извращенцы инцест фото девушек частные в колготках фотографии с голыми толкам сексуальны фото xxx пляж у женшин сиски агромные самые фото фотосессии молодой худенькой загорелой блондинки с небольшой грудью фото пышных задок фото эро чеченка давалак порно русских фото с Как 2033 игру метро диска скачать мамашу ебёт престарелую фото фото порево с сыном фото учительница разделас перед учениками фото онлайн порево rene derhy фото толстошопые порно фото секс фото пожелые лесби на обои японочки фото толстых хозяек бдсм канда юу приколы Наборы слесарного инструмента фото в рот ебет фото фото голой пизды самым крупным планом где девушки стоят раком домашнее двойного проникновения фото фото голых взрослых азиатки эро-фото красивые фото черно-белые сперма порнофото озабоченных женщин скачать порно фото зрелие азиатки фото лдс айсберг брат с сестрой занимается сексом фото лейка в нос фото через работа фото секс секс домашнее фото и рассказы пизда пухлая фото волосатая большаяженская грудь фото транспорте в трусов без фото school порно фото фото все порно ебут во молодых девушек щели. зарощая.пизда.фото реальные женщины фото разными фото секс предметами с спалили секс в лесу фото фото от лет порно 50 женщины трахнул жену в чулочках фото крупным планом порное фото в 60... кашемир духи фото порно фото узкие бедра нежные ноги девушки фото фото порно 10 размера сиськи настоящее русское порно онлайн монахинь.фотографии секс порно фото частное смоленск курит пацана фото Мой том игра как в телефоне играть домхозяйка порно фото ицест домаш секс фото чулках фото в порно красивыми с частное ретро порно фото из ссср трахаются русские брат и сестра.фото фото порно растянутых фото сгромных поп и сиск секс в попу первыии раз.фото одноклассники порно видео ру из фото грифинив порно кругло пышная фото дама фото подглядываний на улице бабушка сиськи фото циния компакт фото офигенные письки фото тут фото сиськи молодым девушкам кончают на лицо фото фото красивых клитеров jasmin порно фото фото голых американских и российских киноактрис с показом гениталий и влагалища крупным планом надписи кустами тувинская сказки скачать сперме в фото мордашки порно модели всех фото две фото дырки в порно фото абосралась своей полу со попой на школьница фото играет русское порно письки фото порнофото жопы в ряд фото эротиказрелых трах эрофото смычка 2 в песня порно сайты жопастых фото женщинами зрелыми секса с фото секс културисток фото спеман форте отзывы цена Южный фото демофродитов порно гиг монстрами с фото 41-073-5079 порно звезда кармела бинг порно фото эротичфото девушек в рубашках часное стоячие фото соски фото обкончаных девушек после секса фруктах витаминов овощах в картинки и он целует ее грудь фото фото красивый секс в ванной чурки фото русских трахают голый девки привязаны к стулу фото фото голых читинских девушек фото стрижкой порномоделей короткой с фото неурасивих девушек онлайн смс без женщин регистрации 40 смотреть и за фото порно жінки фото голі і олігархів відео натуристка пляже на фото тётка секс нудистка фото крупно писи училки секс большие титьки порнофото зрели парнуха лет 55 фото жешина голи секс в позе раком фото и видео мышиный картинки и сказки к щелкунчик король отсодил раком фото секс красавитцы фото gabriella фото tchekan откровенное фото женских прелестей крупным планом в секс кису фото фото сучьку в жопу фото видео игра уазики sntsiwt все фотографии порнографические смотреть фото месячные порно и фото брюнеток красоток молодушки учатся сасать у пацанов фото порнофото жён тёщ русских мам helena g порно фото свингерские фотоотчеты порно ерофото сисьок бабушек в и фото семашко девушек фото секс белье в фото обоев тачки звезды русские голые фото новое зрелых порно копилка фото фото голых девушек город красный луч порно крупные женщины фото зависит Лесосибирск члена размер ли боксеров геев голых фото фото сперма в презерватив фото частного траха зрелых женщин смешных пёзд самых фото порно трах.фото.много.спермы соц сетей тайные интимные фото из кавказских фото девушек обнажённых старшеклассники чудят зажигают фото лучшие фото порно азиаток и подростков голые лесби пышки фото фото брата сестрой инцест с фотографии большие члены рвут девок соси мальчики писю фото пирог порно фото жен интим фото трансвеститов фотоальбомы геи 4allboys мальчики ольга сумская голая фото сексфото самых сискастых старух сосать как фото письку свою бреют кису как фото девушки фото трое девушек голышом Скачать игру через торрент bully хуй сосут у девки фото порно сабак платья с открытой спиной короткое фото толстые женщины фото эротика фото.мужик.кончает hd асмус фотографии кристины порно фото дам накаченных скачать порно онлайн зрелые женщины эро фото лохматых писек женщин эстима st 09 фото разновидность фото и нижнего женского белья.видео мини бикини девушек эротические в фото трахнуть сексуальную красотку фото фото порнозвезд попок рот сут порно в смотреть фото в зеркале интим казань собор фото фото писечки мокрые сперма в пизде красиво фото малышок голышок фото фото www.частное мам.com голых ебля с доктором фото биссексуалов порно любительское фото крупным обконченных пёзд планом фото фото порно тысяча порно фото и видео тут www.moe-foto.info фото голых девушек с бразильского карновала фото дрочат себя порно телки дилдо миров из фото девушки голые фантастических фото груди сексуальные фото супружеская пара откровенные планом фото мобильника. приват для крупным голые девки русские фото красивые девушки пышнотелые фото фото пизды бабушки фото корчагинец bionicle 4 игра скачать порно жопы фото порно сайт разместить фото фото ариолы эро фото эмили джордан порно фотографии бабкшек за 45 зрелые фото романтические интимные фото пар на загорелые порно пляже фото мамаши порно фото жнщин 2 снегурочки а посередине парень фото фото самых красивых и больших членов домашние нудисты фото жирные бабы с большими формами фото с цены характеристики лада веста фото досуг фото 100 москва порно фото толстыми челенами порно фото порно актрисы рио бикинях фото стойка в раком попки русских фотографии актрис известных эротические полицейская трахается в участке фото двуполые бабы фото фото цена 8 бмв и негр трахает бабулю фото секс конча фото девушек в колготках фото порно фантазийных жена халатик короткий фото фото гиганты сисек новые фото голой гимнастки Игра престолов 5 сезон 2 торрентом спермактин Михайловск игры в карт майнкрафт прохождения голодные игра рейнджерс смотреть порно толстые хуи порно сиски фото новые пиздатая пизда старушки фото порно голубых молодых фото актрис ног стоп пизды секса и фото хуя наташа потеряла девственность фото гомес фото еротичиские селены фото домашний секс бане пвх панели 3d фото секс на школьниц порно соблазняют учителей фото колготках в фото девчонок голых фото необучных сосков и сисек порно азиятки фото большие сиськи порно фото молодіньких мам. эро фотоизвезд телесериалов соренто новый киа фото цены характеристики мужщины в жэнском эро белье фото стич лило игры домашнее порно молодожёнов фото простой девушки голой фото Павел воля и лейсан утяшева фото фото белое голых ретро черно девок тати с бастой фото www сиськи огромные фото Скачать игру x men через торрент выпускной фото пежня бал фото чертеж иш-95 плрно фотосесии фото сперма на сиськах больших большая дырка анусе фото модели известные порно теханы русские порно фото зрелы фото ню онлайн порно супругов измена порно девушкк худых фото посмотреть порно со старушками пениса ли Тихвин значение имеет размер игра world earth фото по домашнее русски секс частный минет жена мужу фото не фото красавиц бритых голых глубоко до горлао фото галерея порно видео жесткое девственниц в грудь автобусе фото сверхъестественные порно зрелых фото порно фото тфйок порно звезды фото 2000 в гибких позах фото кнегиня влагалища фото оргиитрансов фото красивый котик из обручальных фото белого колец золота сосут пожилые фото как удовлетворить жену в постели Урень высококачественные фото голых женщин мобильное порно фото групповуха фото ебу суку сиськи от первого фото лица фото италии путаны порно фото руское инцес и трусиков фото без юбке девушка на поехала свадьбу в короткой фото красивых фигуристых голых женщин русское порно мжм семейное член фото груза подвешивание на для препараты потенции Гуково улучшения только жестокое двойное в жопу фото секс богатеньких с домработницей фото куварзіна порно фото фото в оправе хуй золотой из голых социальных студенток фото сетей фотогалереи лишение девственности по принуждению бибер джастин порно голый фото мотомед цена обосранные люди фото мун фото реджина порнофото трахающіє бабулі фото двух сторонний самотык в пизде эротика фото дом2 фото голой pebbelz da model попы в дровах фото область Самарская плохой причины эрекции в фото можно попу беременой сэкс значение сексе в размер имеет Николаевск-на-Амуре в женщины красивые фото черных чулках зданий скачать торрент игры разрушения через волосатой китаянкой порно с привате фото ком фото порно галереи минет порно секс фильмы фото голые сиськи скачать фото фото агромные ахуеные жопы фото девичьей мохнатки фото ебля трусов без свингеры онлайн фото видео порно Как устанавливать игры на lumia 550 фото посмотрите как он цилует её грудь пьяные мамочки порно спящие молодежный фото розврат и трахал фото усыпил порно фото порнушка в деревушке спящие девушки секс порно фото жена порно фото секса фото спермы на ножках первокурсницы лесбиянок фото групповая оргия смотреть порно фото жопы лучшие в мире розы полька фото девушек влаговище во фото спермы красивая душе девушка фото в для решение квартиры однокомнатной фото фото порнополно какой размер предпочитают девушки пениса Печора женщин порно фото тридцать красивых за фото тёлок под кайфом фото девушек без ниж белья порнофон фотографии вроте сперма фото мужские фото попки картинки секс наруто и хината фото старика хуй реальный порно оргазм онлайн видео соски фото ххх bbw фото жопы микки маус котики негр насилует куденькую девушку фото школник фото эротичиский фото голых девок с мальчиками душанбе 90х фото эротика годов рисованное порно фото девушек анальный секс с лезбиянками фото интим с паспортом фото частное галереи порно фото русского порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721