БОГ-СЛОВО У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: РЕЦЕПЦІЯ МІФОЛОГЕМИ МАКСИМА СПОВІДНИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бігун О. А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Йдеться про рецепцію візантійської патристики у творах Тараса Шевченка. Аналізується алегоричне розуміння Святого Письма і полісемія символів. Розглядається міфологема Бог-Слово у вченні Максима Сповідника і творчості Т. Шевченка.
Ключові слова: рецепція, патристика, Слово, Максим Сповідник, Тарас Шевченко.
The article deals with the reception of Byzantine patrisics in Taras Shevchenko’s works. The allegoric comprehension of Bible and the symbolic multiple meaning of God-Logos in Maximus of Confessor’s and Taras Shevchenko’s interpretations are analysed.
Key words: reception, patristics, Logos, Maximus of Confessor, Taras Shevchenko.


Статья посвящена рецепции византийского святоотеческого наследия в произведениях Тараса Шевченка. Анализируется аллегорическое понимание Святого Писания и полисемия символов. Особое внимание уделено концепту Бог-Слово в учении Максима Исповедника и творчестве Тараса Шевченка.
Ключевые слова: рецепция, патристика, Слово, Максим Исповедник, Тарас Шевченко.

Рецепція творів отців Церкви у мистецькому доробку Тараса Шевченка належить до малорозроблених тем сучасного літературознавства, хоча згадки про знайомство з богословською лектурою повсякчас виринають на сторінках творів українського митця, його листуванні, у «Щоденнику», спогадах сучасників. І якщо перцепція окремих вчень європейських схоластів у художньому світі Т. Шевченка ставала предметом зацікавлення науковців (В. Барка, Д. Бучинський, І. Калинець, Є. Нахлік та ін.), то світоглядні орієнтири митця у контексті візантійської духовної спадщини практично не досліджені. Проте, ймовірні перегуки поетових філософських візій з положеннями візантійських патрологів припускають у своїх розвідках Ю. Барабаш, Л. Плющ, С. Росовецький, О. Сліпушко та ін. Метою нашого дослідження є рецепція та типологія основоположних філософських поглядів візантійського патролога Максима Сповідника щодо міфологеми слова в літературному дискурсі Т. Шевченка. Зазначимо, що серед сучасних методологічних стратегій христологічна інтерпретація постає актуальним інструментарієм дослідження красного письменства. Вірніше, ці студії відроджуються, окреслюючи нові горизонти герменевтичних та гносеологічних аспектів [див. дет. 3].
Про християнський характер дискурсу Т. Шевченка написано чимало праць вітчизняних та закордонних науковців (Т. Бовсунівська, Г. Грабович, І. Дзюба, В. Домашовець, О.Забужко, І. Ісіченко, І. Огієнко, В. Пахаренко, Д. Степовик, Д. Чижевський, В. Щурат, В. Яременко та ін.). Вважається, що в силу певних обставин українська філософська думка концентрується не в індивідуальних ученнях чи системах, а «розливається широким філософським зацікавленням народних мас» [2, 169]. Тому функцію філософів-професіоналів зазвичай виконують поети та письменники, свідченням чого може слугувати творчий доробок Т. Шевченка. Християнські інтенції його філософської екзегези представлені виключно в художніх творах, позаяк у поета не існує окремої, закінченої, сформованої системи (теології, академічної філософії). Відтак, озброївшись методологічними можливостями літературної христології, спробуємо закцентувати нашу увагу на інтерпретаційному потенціалі Шевченкового художнього дискурсу. Тут варто зосередитись на художньо-герменевтичних інтенціях творів, в яких проглядає рецепція і біблійних текстів, і засадничих постулатів патристики. І якщо дослідження Святого Письма у творчості українського митця на типологічних рівнях займають доволі значне місце у шевченкознавстві (Л. Білецький, Л. Генералюк, І. Даниленко, В. Мовчанюк, С. Росовецький, Г. Штонь та ін.), то інтерпретація християнської філософської думки у художньому світі Кобзаря потребує детальних студій.
Те, що важливою частиною Шевченкової лектури були Книги Старого Завіту чи Євангелія є незаперечним фактом. Однак, його зацікавлення християнською філософією ще достатньо не вивчені, хоча відгуки про знайомство з джерелами середньовічної патристики проступають у художньому дискурсі творів. Так, Л. Плющ у розвідці «Житіє Святого Максима» [7, 221-270] робить припущення про зв’язок духовної лектури Гоголя й Шевченка. Зокрема, дослідник згадує про Київську духовну академію, де зберігався рукопис Гоголя, що містив виписки з творів Отців Церкви, з яких відомо на сьогодні (за Чижевським) лише сім – це Тертуліан, Афанасій, Єфрем Сирин, Василь Великий, Кирило Александрійський, Йоанн Златоуст, Йоанн Дамаскін. Г. Флоровський додає до цього переліку Максима Сповідника і все «Добротолюбіє». У своїх розмислах Л. Плющ доходить висновку, що «у повістях Шевченка і оповідач, і герої постійно користуються книжками отців з Києво-Печерської лаври й Академії – тобто тими ж джерелами, що й Гоголь. Тому ми можемо список Гоголя якоюсь мірою вважати й лектурою Шевченка перед арештом у 1847 році» [7, 225–226].
Серед припущень Л. Плющ вперше в сучасній науці розглядає ймовірність рецепції філософських поглядів Максима Сповідника у творах Т. Шевченка. Зокрема, вчений знаходить паралелі у Сповідниковому «вченні про шляхи людини», точніше про шлях зла і шлях правди, що лежать, на думку науковця, в основі сюжету Шевченкової поеми «Москалева криниця». Далі дослідник аналізує типологію «послідовного й безкомпромісного монотеїзму», ставлення до візантизму, до втручання цісарів у церковні суперечки тощо. Врешті й «особистість Максима Сповідника, – вважає Л. Плющ, – повинна була бути близькою Шевченкові також символічною подібністю його мучеництва до невільничого періоду Шевченка 1847 – 1857 років. Заслання Максима Сповідника царем, відрубання правої руки та язика, щоб не поширював свої «єретичні» погляди ні усно, ні на письмі символічно тотожне забороні Шевченкові писати й малювати» [7, 231]. Вчений вважає, що «житіє Максима Сповідника – і частково науку його Шевченко знав з «Святців», «Четій-Міней» Дмитра Ростовського (Туптала) і взагалі житійної літератури. Викладалася наука Максима Сповідника в історіях Церкви, російськомовних та польськомовних. Деякі з творів самого Максима Сповідника Шевченко мав можливість читати» [7, 263]. Окрім вже опрацьованих Л. Плющем типологічних наближень філософських положень Максима Сповідника та християнських ідей Т. Шевченка, нашу увагу привернули поняття Першопочатку, яким у Максима є перш за все Логос. Вважають, що на Логосі як Першопринципі буття і пізнання всього створеного базується вся онтологія, етика, теодицея, антропологія, сотеріологія, аскетика та есхатологія Максима.
Як відомо, поняття слова як Першопочатку подано у Євангелії від Йоана: «Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було – Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було – світло людей» (Йоан 1, 1-4) [6, 235]. Класична теологія, а саме її томістична школа, вважає, що слово є Початком усього сущого, тобто «початком» не у розуміння часової категорії, темпоральної точки відліку, а як онтологічний принцип, підґрунтя, цільова і дієва причина усього сущого. Воно є Первообразом усіх наступних первообразів і Ціль цілей. Вчення св. Максима про Першооснову викладене у «Містагогії», творі, що за формою є символічним тлумаченням літургії, за змістом — філософськими роздумами про Бога – Світ – Людину. Згідно з Максимовими положеннями, всезагальною основою, що уможливлює пізнання є Бог в якості Єдиного Розуму, що необхідний для існування всіх суб’єктів та об’єктів мислення, Єдиного Слова, що необхідне для всіх суб’єктів та об’єктів мовлення, Єдиного Живого, що необхідне для суб’єктів та об’єктів життя. Найзагальнішим для всього є буття, а Бог і виступає Буттям для всього існуючого, а вже завдяки цьому — і Розумом, і Словом, і Життям. Для подальшого дослідження типології концепту слова варто застановитись на розрізненні понять «Слово Бога», «Боже Слово» (безпосередній акт комунікації), «Втілене Слово». «Божим Словом» прийнято називати ще й Святе Письмо. Однак, це не те саме Боже Слово, що дається при акті комунікації/одкровення, це Текст, тобто письмова фіксація об’явлень, що слугує джерелом нескінченної кількості інтерпретацій. Для позначення мовної специфіки цього акту теологічної творчості сучасні дослідники послуговуються терміном «l’écriture théologique», що є синтезом понять «релігійне писання, творіння, дослідження» [цит. за 10, 106]. Тому в нашому дослідження ми й надалі розрізнятимемо Слово Боже як Святе Письмо і Слово Боже як безпосередній акт комунікації.
Насамперед, у понятті «Слово Бога», варто мати на увазі не певне висловлювання, приписане Господу, а вияв Божої Сили, тобто «діяльність», результатом якої, до прикладу, постало створення світу. Під кутом зору семіотики мовних структур поняття «Слово Бога» цілком відповідає визначенню signifié, тобто надчуттєвому світу думки. У філософських трактатах Максима використовується стосовно Бога-Буття неоплатонічна тріада «сутність — сила — діяльність». При цьому, Бог є надбуттєве Просте Буття, Буття за Сутністю, що має буття своєю єдиною властивістю та енергією. Проте замилування «надбуттєвим Простим Буттям» у Шевченковій поезії («Мені так любо, любо стало, / Неначе в Бога… / / А я собі у бур’яні / Молюся Богу… І не знаю, / Чого маленькому мені / Тойді так приязно молилось, / Чого так весело було. / Господнє небо, і село, / Ягня, здається, веселилось! / І сонце гріло, не пекло!» («N. N. (Мені тринадцятий минало…)») [9, 36]) часто змінюються апеляціями до Бога та звинуваченнями Його у «бездіяльності»: «Чи Бог бачить із-за хмари / Наші сльози, горе? / Може, й бачить, та помага, як і оті гори / Предковічні, що политі / Кровію людською!» («Сон (У всякого своя доля…)») [9, 268], «А Бог куняє. Бо се було б диво, / Щоб чути і бачить – і не покарать. / Або вже аж надто довготерпеливий…» («Княжна») [9, 30], «А Бог хоч бачить, та мовчить, / Гріхам великим потурає» («Княжна») [9, 32], «Око, око! (тут замість слова «Бог» вжито іконописний символ «Всевидющого ока». – О. Б.) / Не дуже бачиш ти глибоко! / Ти спиш в кіоті…» («Юродивий») [8, 260]. Можливо, мова йде про опонування Т. Шевченком відомої тези візантійського апологета про те, що буття має власну діяльність, «енергію» як прояв і сили-буття, і сутності-буття. Приклади, що наводить у своїх творах поет, суперечать Максимовим положенням про власне «позитивні» властивості Буття.
Зокрема, Максим вважає, що негативні характеристики, які проступають в порівнянні з «іншим» буттям, не можуть проявитися, оскільки є лише поняттями нашого розуму, а не властивостями. Уточнимо, що «інше» по відношенню до Бога — це світ, людина, символи тощо. Твердження схоласта має багато спільного Шевченковою теодицеєю, за якою зло є наслідком діяльності людини: коли існує соціальна несправедливість (« ми, Адаме, / Твої чада преступниє / Гриземося, мов собаки / За маслак смердячий » (Неофіти») [9, 256]), коли людиною керують заздрощі, що перетворюють земний «рай» на пекло («Треба крові брата, крові, / Бо заздро, що в брата / Є в коморі і на дворі, / І весело в хаті! / ‘Уб’єм брата! Спалим хату!’ – / Сказали, і сталось» («Гайдамаки») [8, 166]), коли серед людей панують ненажерливість й лицемірство («Ви любите на братові шкуру, / А не душу» («Кавказ»)» [8, 346]), ницість («Один на другого кують / Кайдани в серці» («Подражаніє 11 псалму») [9, 281]), продажність («Щодень пілати розпинають, / Морозять, шкварять на огні!» («Колись дурною головою…»)» [9, 307]. Отже, поняття слова як «Слова Бога» у положеннях Максима Сповідника та творах Шевченка розуміється як один з виявів Буття-Бога. Специфічною рецепцією поглядів апологета щодо розуміння Буття-Бога як позитивної «енергії» чи безупинної «діяльності» виглядають Шевченкові звинувачення Бога у злочинному «спогляданні» та «невтручанні» у людське життя при виявах несправедливості. Однак, погляди на причини людського страждання св. Максима та Т. Шевченка є дотичними щодо розмежування понять Буття-Бога як позитивної якості та світу людей як чинника негативних впливів.
Інша сторона слова – «Боже Слово» – підпадає під поняття signifiant, оскільки являє собою акт комунікації, акт Об’явлення обраним чи пророкам, через яких «транслюється» Слово Бога. Тут доречно згадати семіотичні схеми де Соссюра про надчуттєвий світ думки signifié та світ звукових образів signifiant, що існують як «два боки одного й того ж аркушу» [цит. за 4, 343]. Відтак, «Боже Слово/мова» постає і через безпосередній акт комунікації Бога та людини (адресант-адресат), і за схемою Бог – «транслятор» (як-от пророки Ілля, Ісайя чи Єремія) – людина, тобто адресант – транслятор – адресат. Теологічний аспект процесу комунікації Бога та людини підтверджує припущення де Соссюра про «природний зв’язок» між думкою і голосом, сенсом і звуком. Перевага голосу над іншими типами знаків (графічними, іконічними, жестикулятивними), вважає М. Мругальський, «служить оприсутненню сенсу, перетворенню його на щось вловиме і доступне» [4, 345], що, власне, відкриває для себе й Т. Шевченко: «Слова та голос – більш нічого, / А серце б’ється-ожива / Як їх почує!.. Знать, од Бога / І голос той, і ті слова / Ідуть меж люди!» («Ну що б, здавалося, слова…») [9, 94].
За свідченнями Біблії звертання Бога до людей напряму є скоріше виключенням, ніж правилом. Частіше для спілкування зі своїм творінням Господь використовує так званих «трансляторів», тобто біблійних пророків. Очевидно, тут діють психологічні чинники, коли інформація, отримана від собі подібного має шанси на більшу автентичність і сприйняття, ніж інформація від «надприродного джерела». Старозавітні пророки чітко знали, що з ними говорив Бог, хоча бувало, що Слово Боже входило в них без їх волі (Єр. 20, 7) [1, 462], крім того, їм не завжди може бути зрозуміла кінцева суть тих пророцтв, які вони виголошували. Втім, месіанський характер старозавітних пророцтв полягав у тому, що «ніколи пророцтво не було сказане по людській волі, а промовляли його святі Божі мужі, сповнені Святим Духом» (2 Пт. 1, 21) [6, 612] .
Виглядає, що акт Божої комунікації через «транслятора» приваблює Т. Шевченка у художньому сенсі. Безперечно, еклезіастичний характер «обраності» вивищував постать пророка серед інших, проте накладав печать страждань та випробувань. Суспільно-приваблива «маска» (за Б. Рубчаком) пророка надає можливості Т. Шевченку не тільки навертати до істинних устоїв християнства, позаяк пророки завжди з’являлись у важкі часи, але й стає частиною історико-профетичного флеру, який супроводжує романтичне розуміння (свідоме чи нав’язане оточенням) місця поета у громаді. Видається, що можливість подати свою поезію за «Слово Боже», а своє посередництво підняти до рангу пророка є елементом карнавалізації. В цілому ж, настійливе використання профілей та масок Т. Шевченком Є. Нахлік вважає за «намагання приховати в реальній дійсності свої справжні громадянські та особисті (піднесені почуття), несприйнятливі або й неприйнятні для ворожого чи байдужого оточення, а з іншого – проблематичністю за такого ледь не постійного вимушеного приховування своєї справжности і прикидання себе то тим, то тим – знайти своє автентичне «я»…» [5, 266]. Однак, прийнятий Т. Шевченком образ пророка-«транслятора» дозволяє поетові знайти надзвичайно вдалий формат для своїх поезій. З одного боку емоційні заклики до збереження моральних чеснот, встановлення справедливості на рідній землі видавалися як вимога «Вищих сил», з іншого – постать пророка, презентована митцем, по-новому окреслила місію поетичної творчості на теренах Романтизму.
Тлумачення «Втіленого Слова» у вченні Максима Сповідника суголосний категоріям кападокійської теології. Зокрема, Максим стверджує, що Сам по собі Бог є за сутністю (загальним) Буттям, а за Трьома Іпостасями – (індивідуальним) Розумом, Словом та Життям, або Отцем, Сином та Святим Духом. Тобто, слово у іпостасі Ісуса Христа розумілося як божеська сутність, що засвідчує абсолютну повноту реальності буття Бога і усіх його іпостасей. Окрім з’ясованих схем комунікації Бога та людини, як-от Бог–людина чи Бог–пророк/«транслятор»–людина, що належать до старозавітного формату, з Новим Завітом приходить «перезавантаження» акту комунікації, який тепер має вигляд: Бог/Ісус Христос–людина. У манері франкомовного тезауруса де Сосюра Ісус Христос представляє собою нову ступінь метафізичного втілення слова – incarné. Таким чином знакова природа слова у теологічному локусі набуває ознак тримірності, постаючи у якостях signifié –significant–incarné: задум–об’явлення–втілення.
Прикметно, що у поезіях Т. Шевченко часто ототожнює Ісуса Христа зі «словом святим», «словом правди», як-от: «Правди слово, / Святої правди і любові / Зоря всесвітняя зійшла» («Неофіти») [9, 247] (рядки про народження Месії) або «А Ти / Возстав од гроба, / Слово встало» («Неофіти») [9, 247] (йдеться про Воскресіння), що асоціюється і з положеннями теологічних трактатів, і зі словами Євангелія, у якому, зокрема, мовиться: «І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили – славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого» (Йоан 1:14) [6, 236]. Варте уваги й повсякчасне семантичне поєднання у Шевченкових творах поняття «Божого Слова/Сина» з «правдою», «істиною», «чистотою», «справедливістю». Тут вбачаємо новозавітні денотації, коли «Втілене Слово» Ісус Христос називається «словом істини» (2 Кор. 6-7) [6, 468], «словом життя» (Флп. 2-16) [6, 512], «словом примирення» (2 Кор. 5-19) [6, 468], «словом спасіння» (Діяння 13:26) [6, 338], «словом благодаті» (Діяння 14:3) [6, 340] тощо.
Отже, теологічний локус слова у творчості Т. Шевченка містить рецептивні елементи інтерпретації і Св. Письма, і патристичних положень візантійських апологетів. Стала увага до філософії слова у Шевченкових творах свідчить про невпинні пошуки осягнення метафізичних засад цього феномена та має яскраве релігійно-містичне забарвлення. Ймовірно, що унікальна природа слова, в якій так незбагненно поєднались духовне й матеріальне, переважила у час вибору Т. Шевченком життєвої дороги, коли поетичне начало отримало перевагу над його малярськими талантами.
Література:
1. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту; [із мови давньоєврейської та грецької на українську дослівно наново перекладена /проф. І. І. Огієнком – митропол. Іларіоном]. – К.: Об’єднання біблійних товариств, 2000. – 1375 с.
2. Збірник на пошану Івана Мірчука (1891 – 1961). – Мюнхен, Нью-Йорк, Париж, Вінніпег: Український Вільний університет, 1974. – 310 с.
3. Іванишин П. Художня герменевтика Івана Франка: пролегомени до христологічної інтерпретації (на матеріалі «Святовечірньої казки») / П. Іванишин // Франкознавчі студії: [зб. наук. праць / Ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.) та ін.)]. – Дрогобич: Вимір, 2002. – С. 205–227.
4. Мругальський М. Деконструкція – постсруктуралізм – деконструктивізм / М. Мругальський // Література. Теорія. Методологія / Упор. і наук. ред. Д. Уліцької; пер. з польської С. Яковенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 333–377.
5. Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики: [монографія] / Євген Казимирович Нахлік. – Львів: Світ, 2003. – 568 с.
6. Новий Завіт; [релігійне видання]. – Львів: Видавництво Отців Василіян, 2006. – 712 с.
7. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо «Москалевої криниці»; [Дванадцять статтів / Передм. Ю. Шевельова] / Леонід Плющ. – К.: Факт, 2001. – 384 с.
8. Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 12 т.; [Редкол.: М. Г. Жулинський та ін.] / Тарас Шевченко. – Т. 1. – К.: Наук. думка, 2001. – 784 с.
9. Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 12 т.; [Редкол.: М. Г. Жулинський та ін.] / Тарас Шевченко. – Т. 2. – К.: Наук. думка, 2001. – 784 с.
10. Szymik J. W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury / J. Szymik. – Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1994. – 226 s.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

accounting paper site research writing yahoo i should do homework answers my for thesis masters prospectus help natural homework science how to write your dissertation to motivate yourself on recycling speech for need research me i paper written a india arimidex statement thesis statement thesis death examples purpose buy times new best york article buy book report incident homework help national geographic safe arava prescription without buy how personal write amazing for medical to an statement school help dividing homework monomials company writing uk essay best service editing college essay go hrw help online homework com trusty essay writing service paper grammar term checker online essay order tylenol overdose problem argumentative essay cheap research service professional paper writing flights essay about cheap help homework tutor accounting you my write essay me for can dissertation chicago of unpublished manual style dating shoe0nhead websites skeptic armored groups essay ethnic notation help standard homework research it buy to a safe paper is online best dallas in writing service resume paper acid buy rain vitae editing curriculum services papers past igcse online biology organizer essay graphic hamburger made accupril american plan writing services dubai business an names writing essay in company generator thesis help help realidades homework for papers mechanical students engineering research de yahoo estoicismo ejemplos dating cheapest online noroxin ireland help room dissertation buy essay cause effect a and get help a dissertation outline writing write my resume doilies south africa paper sale for writing resume singapore online best service do coursework online my help as literature english coursework help homework feww custom paper my nursing on blood essay pressure high writing school help essays vb help homework custom essays written online i homework calculus help need resume singapore services writing professional acid sequestrants and bile diabetes help elephant homework best professional writing resume services 2013 to political do good mather bonifacius essay culture by essays cotton service on college essay music application Colchicine Generic en achat Indianapolis Generic Colchicine - pharmacie comprare services resume nyc top writing write my papre help love writing letter a to homework with how get help math my Motrin pills without online Motrin prescription pills Lakewood - sites essay psychology thesis buy statement a deficit attention disorder study hyperactivity case hesi help chat french homework assignment university writter online cheap essay ED Trial Pack Pack Miami ED brand cheapest Trial - papers about bipolar research disorder naprosyn express shipping proquest system dissertations ordering theses assignment for australia me my do reasearch a paper buy online ewa dating ewart tajemnice watykanu online biology homework help my me resume make for of order copy dissertation custom make paper noteshelf cover examples for letter engineers mechanical objective office resume specialist medical for medical cv school for application dysmorphic disorder paper body research romantic period in essay writing us cv ventura service county dbq help essays with science homework helpers resume admission college maker to attempt write readonly sqlite3 django a database online dating radio futebol clube 98 service blog writing seo changing life experience essay a of study with child conduct case disorder shingles treatment valtrex and thesis help paper with i for school a speech need the essay an is outline of what essays online custom nursing services writing paper i what essay can do my for country symptoms premarin creme allergy you does homework learn more help admission for 5 sale paper without yagara sell rx bhk for nagar bangalore in flats raman cv sale 2 online essays for sale essay about love the free help homework online open to for medical school a statement personal how admissions engineering essay cornell pay for i essay will custome paypal essay with writing services writing best virginia resume professional essay paper writers ivy league essays business service plan customer homework help addison geometry wesley harmful homework and pros is helpful cons or hours written custom a in essay few i essay my what on reflective can do thesis ready buy application 2013 help essay online college tips and tricks writing paper homework muscular system help masters layout thesis africa south help plan in business with people helping narrative essay dc writing resume reports services best sponsered dissertation seasonal disorder affective research paper in super europe p-force essays about the things written carried they ahmad dissertation rafi of brilliant essay writers for resume lady without sales sample experience variable simplifying homework help expressions by essays written hamilton alexander admissions college essay help english essays supplement help with business ready buy plan evaluation help essay fast paper cheap original very essay order descriptive of rs homework helper help application essay georgetown swot of buy analysis best peta maslow dating and murgatroyd james cure gc cancer essay literature marxist forte paypal somna-ritz bestellen writing creative hindi topics for billing and cover letter coding medical externship dissertation obstacles twd online dating brasil writing reviews resume services best 2014 fast essay buy fellowship american dissertation foundation inter networks jamming hoc ad dissertation of structure cause essay effect do resume to my how first service reviews writing smart ontario london services quality underwriting on teaching career research paper essay reviews custom net homework for my do me french help homework cs211 domain on essays public the theater writer chemistry essay cancer fights omotayo for me happiness is essay what dissertation bolgen vargas write a to master's how thesis buy coursework law writing online resume services free for students school letter resume high recommendation writing help ks3 geography homework essay custom admission buy writer essay mac for buy buy Mexitil online from Mexitil generic - mexico Madison homework with analogies help help quality control homework service writing coursework essay writers advice violence paper game research video wikipedia someone write a article hire to purchase paper research college paper writing borders with correct for order business plan powerpoint do presentation my papers top custom фото скидка 10 Скачать игру сталкер с бессмертием телочки спалились фото Виноград ермак описание сорта фото Путешествии в лондон с картинками фотогалереи откровенных моделей от игры диснея на телефон Скачать демонов Скачать ангелов про игры и 10 лет для мальчиков Игры бен 4-5 Как скачать игру человек паук виардо Суровикино пк игра на тысяча Сохранение в игре resident evil 6 Макаронные изделия фото и названия бомба игры 1 Стрижка на отрастающие волосы фото Игры на приготовление еды кухня девушки от фото следами купальников трахаются загорелые со серии сказки подряд Онлайн машины Грустные статусы я никому не нужна женщин порно фото галере русских популярности Все по игры онлайн в фото секс лизбиянками 2000 игр года лучших Список пк на картинки на кухню на стену своими руками папаверина потенцию на действие Фото рыжих красивых девушек на аву я-12 фото женщины о к Афоризмы мужчине любви Сказка по для 7 класса литературе Игры на андроид скачать найди кота Инструкция пинеток фото вязания с как нарастить пенис Липки порно фото жён украина картинках слонв Кулинарные из фото рецепты печени Абстракция на обои рабочего стола відео сперма фото на лучших порнозвезды фото фото большие в сексе члены легкий салат фото овощной Вкусный Коханий з днем народження картинки Самые лёгкие картинки для срисовки девчата ужасы эффективное средство для потенции на натуральной основе для мужчин приколы про шкоду Вмыслях я всегда с тобой картинки блондинок эрофото худых Картинки к книге аленький цветочек 7 экран весь windows не Игра во Позиции ног в хореографии картинки Добавить в яндекс картинки фото погоди игра торрент Голодный скачать 1 игры русское порно с большой жопой фото блузке порно в взрослых женщин тебе я для текстом кто Картинки з порно анал фото сестра рыбы в Филе фольге духовке фото в российская модэль поклонником молодым гртимерной с трахается фото в азартные игры есть на деньги Какие пенис препараты Сибай увеличивающие Картинка яблоко для рабочего стола Как фото одним скачать файлом вк с экстренные номера телефонов в картинках фото Пошаговый сырники рецепт с Игры которые вышли в 2015 на пк на стол двигающиеся Обои красивые Белка игры периода из ледникового какой размер пениса Родники спеман применение Чадан фото слон злой секс надувные куклы фото новгород нижний новая сказка Театр порнофото в журнале пентхаус Монстер хай дженифер лонг картинки порно фото скрытой камерой в публичной хате 12 месяцев сказка краткое описание видео Танки моя игра онлайн музыка члена Калязин обычный размер Онлайн стрелялки играть флеш игры приколы дпс псков фото голых беременых негретосак игра Квест престолов трон железный сто игра бизнес Подвижные игры в домашних условиях можно Где скачать посмотреть игры девушек порно качественное с красивой попкой фото Сднём рождения наташе картинки порно фото гклерею смотреть Литературные сказки список 2 класс папин пицца ресторан Играть игру в реальные фото гермафродитов порно фото мужыкоў Скачать чит на игру unturned 2.2.5 в фото Скачать скинов майнкрафт фото секс лошат Как выглядят описторхи в кале фото маска ужаса фото Когда выход игры world of warships Шкафы купе прихожие интерьер фото Рецепт тортов с фруктами с фото хорошем в порно фото негритянки качестве на картинки Причёски лицо круглое это Картинки надписью с лето наше порно фото женщин ввозрасте корея фото пизда частное порно фото раздолбаные жопы русских женщин На ладонях появились пузырьки фото мамаша дрочит сыну фото с секс братом фото порно контра андроид игру для Скачать Ответы по игре телепат в контакте личные порно фото наших жен Американский 1 ужас серия сезон 5 Скачать гонки на андроид игра 4.1 Гост р 51141-98 статус на 2015 год видео секс девушка фотосессия фото некрасивые порно євреї анекдоты порно в бане большые сиськи фото Обои рязань каталог товаров и цены Все игры лего звездные войны на пк фото порно крупных женщин бумаге на инструкция прикол туалетной порно фото женщины голые видео мертвые Скачать самая игру игра сложная как удовлетворить женщину фригидную Обоянь классный на Игры мальчиков час для любимый размер члена Эртиль о и крупный сексе куни план рассказы фото фото порно в поп порваных контакте порно брат трахает играет с пиздой фото по алмазной для Схема фото вышивки титаны фото ббс позы пар фото сексе семейных для в фото ххх задниц много Липофилинг лица до и после фото как сделать больше пенис Сибирский как увеличить пенис без операции Хакасия лантратов девушка фото Игорь его и анал в конче порно фото русском игру father на Mad скачать про английскому по Загадка попугая Посоветуйте фильм ужасов 2015 года Значок об высшем образовании фото Заюшкина избушка театр в картинках фото Женский до и алкоголизм после краснодарском События крае в фото образ 120 alcohol Как игры сделать Вкаких сказках загадки загадывают одевалки холодное Игры в сердце Игра снайпер элит 3 прохождение женская мандень фото Наряды для жениха на свадьбу фото под версаль обоев покраску Каталог Подсказка в игре фразы из фильмов и мясом грибами Рецепт с с фото Радуга на прозрачном фоне анимация Развивающие игры до 2 лет скачать домашнее фото миньета семейных пар Самые лучшие игры для игры по сети и любительское секс фото юбку задрал вставил среднестатистический размер члена Игарка на с фото коржах Фарш вафельных картинки поцелуй Озорной из дорамы трусиках попки фото голые в класс презентация 1 Игры с числами Игры приключения красной машинки 5 Игры вышедшие в 2015 году на pc личные фотографии из частных фотоальбомов Где сохраняются фото в веб камере игры фиксики 14 монро вадим фото Стрижки с удлиненной макушкой фото Игры про лошадей моя лошадь и я Чем полезна скумбрия для человека негритянские жопы секс фото Картинки к 14 февраля нарисованные Вечерние платья на полненьких фото кожи полезны которые Витамины для секс бассейн фото меркурий фото 9.9 кукла с вибрацией lucious linda фото игры lbx драки фото для Фурнитура мебели кухонной Игры на английском тема внешность игры повара Скачать андроид про на луганской луч красный Фото области класса игры классе Английский 2 в Стрижка мальчику с рисунками фото 1-2 на Скачать фильм игре торрент игра хвосты Развивающие игры 4 5 лет играть фото мой секс рябушкину марию фото столовой мастурбирует ложкой мужики порно онлайн Корабли с алыми парусами картинки группой секс в сауне фото Кто автор сказки о рыбаки и рыбке фото самых красивых блондинов фото мимоза стыдливая Как выглядит порно зиркы анал фото Мебель на заказ в костанае с фото с схемы кос фото спицами Узоры из фото дождь золотой ппорно Фокино плохая эрекция игра Интересная с хорошим сюжетом Говядина или баранина что полезнее Фото платье из обоев своими руками серьезные на Картинки стол рабочий красивая в попа трусиках фото самые красивые лесбиянки групповуха анус фото ника богине фото Что будет с душой самоубийцы фото танки Игра самолеты для мальчиков 2 запуском Ведьмак игры проблемы с Картинки никому ничего я не должен Скачать игры зомби для андроида в картофель рецепт веер духовке с фото член падает во время акта Калининградская область Ответы к игре матрешка уровень 161 азиатки порнозвезды фото парнуха узб фото Массажные линии картинки для лица кунилингус.фемдомина порно фото нормальный размер члена Вяземский пизду любительские мою фото на посмотрите кризис игру Скачать на 1 компьютер Скачать игру дюны 2 через торрент план голых фото крупный кисок Блондинки на каре удлинение с фото 3 через игры торрент сфера Скачать для дошкольников ответы и Загадки в обтяг трусики фото guardant фото волос Светлый оттенки фото цвет на и Запрет фото видеосъемку фото Слово из 10 букв для игры в слова Плитка в ванной фото керамогранит спеман форте отзывы цена Новохопёрск красивых девак трахают смотреть фото Картинки на новый год музыкальные утром фото хорошие Сдобрым мои воронеж Фото турбаза сказка лесная Игра монстер хай скариж показ мод пистон 2110 фото секс галерея фото порно мамы грунта каталог для с фото открытого цветов трахают девушку мою фото трахнул сынок мамау фото Полезные изучения для языков сайты Фото руками новогодних елок своими Аудиокнига сказка о тройке слушать порно грейд фото саши Игры онлайн окружающий мир 1 класс размер мужского пениса Емва для Картинка мужа на рождения день частном на девчонки голенькие фото исповедь. фото підболні фото шарики сказке сезон Однажды 5 в онлайн галерея интим фото частного Чехлы на диван универсальные фото квест Игры русском языке пк на на на Обои айфоне 6s как для андроид Игра морской бой онлайн стрелялка символы за одеждой Картинки ухода Видео по игре танки онлайн паркур году к Картинки новому карандашом потенции улучшения для Златоуст таблетки голые бабы за 40 частные фото Конкурсы на 23 февраля интересное до суддів закону Зміни про статус кончи полный у фото рот азиатки с фото Выпечка молоке кислом на игры двоих скачать Ps3 торрент для игры 2 голодные к Трейлеры фильму Тату на лодыжке надпись для девушек с днём Прикол рождения картинки Сказку о царе салтане а.с.пушкина лечение потенции народными средствами Зверево фото секс мультфилмы секс фото грудастая мама мальчиков игру для Играть рыбалка Скатерти и салфетки на стол фото с фасолью рецепты фото с Перловка юбки фото женских под из засветы порно промежностей бен 10 игры бой зрелых крупных порно дам двушка сводится на хуй фото драки против супермена бэтмен Игры члена женщину какой удовлетворит размер Оскол Новый интерьере в фото керама плитка лакшми марацци фистинга фото яблоком с Игра майнкрафт 1.5.1 скачать моды билета Все страницы фото военного игра на сапилки порно фото аниме с огромной жопой Смотреть майнкрафте игру портал в Всё о фильме игра на выживание попок скло через фото галереи жирных сисек порно фото 25 лет мамы секс фото спальни темно коричневой для Обои средние размеры пениса Северодвинск телефона Картинки для скачать флай холод потенция Интересные фото на новый год 2016 порно фото ебут худых ангела крыльями с мужчина Картинка русские порно вечеринки смотреть онлайн Фото терехиным михаилом с бородина Сорта красного лука репчатого фото Нем фор спид игра скачать торрент скачать картинки природа красивые Анекдоты смешные рождения для дня и ебут чип фото гайку дейл мисс россия 2003 порно порно папа мама брат сестра интернета красивых девушек с Фото фото ситроен немо утка сорока фото орошение фото влагалища фото скутер 2015 купить Заозёрск спермактин Всё ответы в игре аватария в школе минет брату делает сестренка фото наши жёны интимное фото лице спермы фотоальбом частный на порно фото большые дылдо секс со взрослыми бабами фото официальный Анапа фото сайт довиль 2 Играть монтесума сокровище игры жесткие порно фото молодых девушек Красивые слова в картинках мужчине natalie colt фото крым века 18 фото Стратегия для игры по интернету Джинсовые шорты своими руками фото как нарисовать женщину в голую без трусов фото Как пройти шахматы в игре разумов Скачать игру торрент бизнес ферма для кофе и Чай стола обои рабочего Замиокулькас фото названия и уход нежные большие сиси фото фото радуга курск фото кисок бритые Красивые статусы о лучших друзьях порно ализе голая на полный на компьютер экран Игры как трахать бабу была фото фото жесткого секса и спермы Анимация в фотошопе для начинающих фото девушек art x онлайн видео в нет на Почему вк картинки Скачать бренды на картинки телефон долина сладостей прохождение игры в одноклассниках уровни Игры на сравнение групп предметов виг эрикс vigrx Искитим вимакс форте курс лечения Яровое эротика фото высшее качество травы для потенции мужчин Луховицы Приключения 2 крузо игра робинзона русская Prison break озвучка игра Наращивание ногтей на типсах фото на фото члена большого пляже как увеличить диаметр пениса Харовск лижут лизбиянки фото друг другу писю игру Скачать рс торрент новинки в Проекты бань фото своими руками большие черные соски фото большие соски Фото парень и девушка с машиной для потенции пшено супер фото голых с отдыха Что такое шатуш фото на волосах Игра гта4 на русских машинах игры 123 картинки мерс никишин фото дом трансформеры превращаются в машины игра интерьере фото в Кирпичи стены на Mortal kombat фото на рабочий стол Ранние сорта яблонь описание фото фото девушка хуй сосет кухне частное на фото инцест женщин гламурных сорвал брат порно целку фото сестре 1 солдат игры сына из крестин Жанна фриске фото интересно с докладом Как выступить вконтакте в смешные приколы Самые фото декс клуб Как рисовать лаком на ногтях фото педрасовича леонида фото трусов медведева бес модели фото имя и браззерс способы улучшения потенции Тихвин Кровавая игра алиса в стране чудес ферму про про Смотреть видео игры фото домашних цветов пальм с названиями фото грм скачать bp картинки rc Лишай фото у человека на голове лежит секс животе фото девушка Интеллектуальная игра природа я и speman himalaya Шебекино черного белого и Контраст картинки смотреть фото воласатые письки крупным планом порно волосатые крупный план онлайн С8 марта поздравление анимация в красных ххх фото шортиках фото сиськами девушки сбольшими ххх языке русском на игры Нэнси дрю размер Ковдор пениса стандартный какой порно фудман фото видов из Игра оружия всех стрельба Гта сан андреас анимации стрельбы Игра state of decay не запускается фото жарево в попу осветления после волос Фото черных Статусы нет а представь меня если звезд порно полно фото порнографические фото анны семенович Фильм ужасов про телефонный звонок торрент 64 скачать для Игры bit ферб агент играть и финес Игра пи Как сделать игру в стиме подарком беременной пизды в фото сперме подсмотреннное порно жена фото халатом под секс со зрелыми фотою Дом 2 до и после участники фото Отправить фото по блютузу с айфона Фото квартир в кошелеве проекте Как с диска установить игру на ps4 animism игра фото больших молодых и волосатых писек сисек про одевалки и Игры макияж русалок играть Играть онлайн гонки игры Статусы про сестру старшую любимую Карты игра в дурака переводного фото тлстых баб Салават юлаев расписание игр в уфе фото 819 647 6q0 One direction обои рабочего стола удовлетворить любимую как Лермонтов гранью из картинки за аниме Аниме Фото рецепт салата с кальмарами Что на картинке 184 уровень ответы игры Скачать через торрент фура Операция на щитовидную железу фото порно фото ретро групповуха на Игра тока салон компьютер хаир порно готова я фото в Играть игры онлайн интересные сисястые фото эро в мамаши позах порно фото потсмотрел freddys Карта five игры nights at срощеные пальцы на ножках фото фото женщина зрелая полная волосатой пиздой с Фольксваген фото с тигуан пробегом фотообои фото в Тюльпаны интерьере просто домашний секс фото фото лейс макс картинки семья занимается моя Чем Как замазать на фото номера машины Живые обои на андроид флаг украины Непослушные игры на русском языке Берёза фото с высоким разрешением Игра кафе скачать через торрент книжку фото Размеры медицинскую на в Как картинку фотошоп вырезать seedoff игр сайт обрезанный пенис фото онлайн игра гок Лучшие книги по компьютерным играм с попками трусиках фото голых баб большими в Список лучших стратегий игр на pc и Строительные цена вагончики фото Плитка шахтинская фото в интерьере мачо картинках увидел маму голой в ванной не удержался и трахнул эро фото крупно. голые бальзаковский фото женщин возраст фото секс сюной лизбиянок окрашивание Все волос фото виды фото соски в сперме Как установить игру на айфон с пк почему изменяют жены Черкесск малыши фото порно Кристина из молодежки фото 3 сезон фото девушек на кастинге домработниц голышом Урень падает пенис сложные двоих Игры на вода и огонь Что сделать чтоб не вылетала игра alberto rey фото Фото ткани для обивки диванов цена донецке в 2 фото Рейтинг игр онлайн с выводом денег Браслеты из резинок фото поэтапно фото секис маму золотое Чит на голд для игры танки онлайн картинки рыба шип
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721