АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть аудиторської діяльності, основні суб’єкти, проаналізовано зарубіжний досвід у сфері аудиту та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні

Ключові слова: аудиторська діяльність, аудит, аудитор, Аудиторська палата України

 

В статье определена сущность аудита, основные субъекты, проанализирован зарубежный опыт в сфере аудита и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудит, аудитор, Аудиторская палата Украины

 

The article explains the purpose of auditing, the basic subjects, the foreign experience in auditing and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine

Key words: auditing, audit, auditor, Audit Chamber of Ukraine

 

В результаті аудиторської перевірки формується незалежна думка експерта щодо відповідності усіх документів суб’єкта господарювання вимогам законодавства, крім того аудитори можуть надавати консультаційні послуги, оцінювати стан фінансового-господарської діяльності суб’єкта господарювання, проводити експертизи. Результатами таких заходів є ліквідація, усунення, мінімізація виявлених порушень чи недоліків, а отже формування ефективного учасника економічних відносин. Саме це є визначальним аспектом актуальності даного дослідження.

Проблему аудиту порушували, як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, так Рудніцька Р. досліджувала державний аудит в системі фінансового контролю, Балибюк І.В., Денисюк О.М. розглядали аудит з точки зору підприємства, Кочерга М.М. висвітлював роль аудиту в системі управління природними ресурсами. Однак, у вищезазначених роботах не досліджувались можливі перспективи використання зарубіжного досвіду, щодо ведення аудиторської діяльності.

Метою дослідження є виявлення ключових особливостей діяльності аудиторів в Україні та в провідних зарубіжних країнах, на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики, можливість використання зарубіжного досвіду в Україні.

Аудит протягом розвитку економіки у світі, з якою він невідривно пов’язаний набував нових рис та призначень. Так, спершу роль аудиту зводилась до інструменту перевірки та підтвердження достовірності бухгалтерської звітності, згодом аудит набув вирішального значення, а саме можливості спонукати до активної економічної діяльності, до підвищення ефективності системи управління підприємством і вдосконалення системи внутрішнього контролю. І зрештою аудит набув рис механізму запобіганню можливих ризиків під час проведення перевірок, проведення консультацій щодо вдосконалення діяльності та уникнення потенційних ризиків. [1]

Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність»[2], аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг. Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитися з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит). Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання. Аудитори (аудиторські фірми) можуть проводити перевірку іпотечного покриття.

За участю в процесі проведення аудиту різних фахівців і аудиторських організацій, аудит поділяють на:

 • однопредметний – досліджуються питання одного виду;
 • багатопредметний – провадиться фахівцями різних спеціальностей, а також різних аудиторських організацій;
 • комісійний – провадиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї аудиторської організації.

За змістом і функціями в управлінні фінансово-господарською діяльністю аудит поділяють на:

 • запобіжний, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансово-господарській діяльності до виникнення їх;
 • перманентний, який проводиться безперервно у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • ретроспективний, який здійснюється після виконання господарських операцій здебільшого за минулий рік.

До основних робіт, які можуть здійснювати аудиторські фірми, відносяться:

 • обов’язковий і добровільний аудит;
 • оглядова перевірка;
 • тематичні перевірки бухгалтерського і податкового обліку;
 • трансформація бухгалтерського обліку;
 • ведення обліку підприємства;
 • відновлення обліку;
 • виправлення помилок;
 • автоматизація обліку;
 • планування;
 • аналіз;
 • надання консультацій. [3]

Організацію аудиту в Україні здійснює Аудиторська плата України, яка є незалежнім самостійним органом, мета якого сприяти розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи. Аудиторська палата покликана створити систему незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який би давав об’єктивну оцінку фінансового стану підприємств і підприємців, сприяв раціональному господарюванню та своєчасно запобігав банкрутству, забезпечував достовірний контроль за доходами і видатками власників та одночасно оберігав інтереси держави.

Основними перевагами аудиту є:

 • збереження частини державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-ревізійного апарату, адже оплата аудиторських послуг відбувається за рахунок коштів суб’єктів господарювання;
 • фіскальна функція аудиту, що проявляється у надходженні податків від аудиторської діяльності до бюджету;
 • формування конкурентного середовища у сфері аудиторської діяльності, яке в перспективі покращує якість надання аудиторських послуг;
 • вільний вибір суб’єктом господарювання аудитора.

Таким, чином очевидним є факт корисності аудиторської діяльності для економіки будь-якої держави, але водночас кожна країна формує власний підхід до аудиту.

Так, в США присутні два види аудиторських організацій: професійні та недержавні. Недержавні аудиторські організації існують у формі Американського інституту дипломованих бухгалтерів, основним завданням даної організації є перевірка кваліфікації аудитора. Професійні аудиторські організації здійснюють свою діяльність, як правило, в межах штатів.

Аудитори в США отримують сертифікати за такими спеціалізація ми:

 • бухгалтер;
 • внутрішній аудитор;
 • аудитор інформаційних систем.

Для отримання сертифікату кожен повинен пройти відповідний екзамен, що проводиться раз на півроку.

В Німеччині діяльність аудиторів чітко регламентується та контролюється. Органом контролю там виступає Інститут аудиторів, що має спеціалізовані комітети для врегулювання проблем, що виникають у сфері аудиту. При Аудиторській палаті Німеччини створюються аудиторські суди, до компетенції яких входить накладання штрафів та інших адміністративних покарань за неякісне проведення перевірки, в разі необхідності такі суди можуть позбавити аудитора права здійснювати аудиторську діяльність.

У Данії аудиторів призначають акціонери на щорічних загальних зборах. Аудитори мають право надавати професійні послуги певній організації до наступних зборів. Обмежень на кількість призначень аудиторської фірми для проведення однієї організації не має.

У Франції питання бухгалтерського обліку та звітності перебувають у віданні Міністерства фінансів, а аудиту — Міністерства юстиції. Аудит проводять бухгалтерські комісари, яких обирають на зборах акціонерів строком на 6 років. Після цього строк повноважень комісарів може бути продовжений, при чому кількість пролонгацій не обмежена.

Після призначення аудиторів їх не можна замінити, крім випадків, коли виноситься спеціальна юридична постанова про непрофесійну поведінку таких осіб.

В цілому аудиторська діяльність здатна забезпечувати значне покращення становища для суб’єктів господарювання, ліквідувати негативні наслідки у формі адміністративних стягнень з боку органів державного контролю за недотримання норм законодавства, зменшити видатки на контрольно-ревізійне функції органів влади, але для досягнення таких результатів необхідною є перш за все зацікавленість власне суб’єктів господарської діяльності у проведенні таких перевірок та отримання послуг аудиторів.

Таким чином, визначивши особливості діяльності аудиторів в Україні та в провідних країнах світу, варто відмітити, цілком реальну можливість використання вищезазначеного досвіду на прикладі України. Так, система екзаменування аудиторів, що використовується в США здатна значно підвищити якість проведення аудиторських перевірок в Україні, загальний рівень професіоналізму та відповідальності аудиторів. Досвід Німеччини може бути залученим в аспекті формування органу, основним завданням якого є контроль за діяльністю аудиторів в Україні, накладання адміністративних стягнень, вирішення спорів, перевірка якості проведення аудиту тощо. Але головною умовою реалізації зарубіжного досвіду є інтерес з боку суб’єктів господарювання, які, нажаль, не бажають або не здатні забезпечувати проведення регулярних аудиторських перевірок.

Література:

 1. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту / Немченко В.В., Редько О.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993р. № 3125 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/3125-12. – Назва з екрана.
 3. Лебедевич С.І. Аудит. Організація і методика аудиту. Екологічний аудит / Навч. посібник. – Львів: Ліга-прес, 2007. – 1050 с.
 4. Роль і проблеми аудиту в Україні / Гасенко Л.В., Кузіна А.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=34264. – Назва з екрана.
 5. Ножкина Т.В. Международный аудит :[Учебное пособие]. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007. – 127 с.
 6. Подолянчук О.А. АУДИТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsau.vin.ua/b04213/li terat/view/getfile/182446001304615657.pdf. – Назва з екрана.
 7. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль :[Навчальний посібник]. – ХНЕУ, 2008. – 346 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay prompts hamlet homework help statistics a words many medical for statement is how personal school no needed naprosyn prescription resume of education order on en franais comment faire un plan de dissertation phd resume application thesis writer for online reviews resume writing services malcolm paper x research eating paper for titles disorder custom review ws essay papers term bio sale papers for position on patrol border essay imo online newspapers state essay harvard help graduate admission fees no famvir purchase prescription no service editing recommend essay writing assignment uk service worksheets division homework best for letter sales professional cover for write resume to how a sales position i my essay can write problem disorder eating research dissertation statement service help assignment online 250 essay words application help college essay persuasive fast food assignment essay writing help writing essay help writers value in of english speech education alabama homework help samotnia dating schronisko online professional service writing thesis navy rotc help essay writing online service best resume essay sequence persuasive or order homework program help with essay structure help do rowupdating odmularka resume medical format transcriptionist for suit statement civil written in on epivir hbv day 2 shipping engineering thesis undergraduate mechanical for topics aricept purchase shipping no free prescription do someone where homework my can to i hire buy summary we why care of face skin red out research articles in communication satellite for mla citation essay homework help add master dyslexia thesis papers term student write story a me for civil war paper research with my help homework sale proscar retard uk reaction writing paper an need writing help i argumentative paper can homework do for my someone geo me optimmune cyclosporine and help pollution homework 3rd the edition answers essays world writer's service writing ebook resume writing maps best services military pull push services dating theory plagiarism online buying papers legal essay admission custom writing a essay purchased custom studies case disorders mental disorders research sleep paper on numbers help homework estimating for me my homework math do best service the writing essay buy my write dissertation to where apps essay with writing to help borders for powerpoint free presentation costing job order essay essay graduate help with papers websites help that buy online paper writing essay narrative personal use treat reminyl to assignment help academic enjoy mens penetration deep helps viagra thesis in number phd average of words sites do homework best my cher hytrin pas acheter generique homework hemispheres help custom research papers best online buy malaysia paper origami transitional contrasting comparing words essay chatterbees homework center help mountains homework help buy paper online research paper immigration on term resume writing best dc yelp services in for nazi germany statement essay opposition thesis essay explication help college homework essay definition hero buy i where monoket get prescription a without can the of on effect write essay abuse an drug allan essays written edgar poe paper goo writer food online order resume qatar can help a with papers paralegal divorce essay a 7 page service writing purchase la inderal cheap generic professional resume payment online services tablets zanaflex essay thesis help profession as examining a dissertation teaching can help coursework with teachers computer science dissertation help services best professional cv writing letter write to of how order personality research order paper birth help student homework online thesis doctoral defense acheter mestinon write to someone i essay can where get my article writing best services online lyrica generico acquista without prescription vasotec mail cheapest order resume order online dominoes nursing help dissertation online wedding resume invitations online order services outline admission essay mba one essay writer's beginnings to help essay write for a online with an outline help essay jorge help dissertation doctoral bergoglio sale paper dissertation for anna nicole product loss weight for resume hobbies engineer in mechanical buy essays site college best to client evaluation deliverables dissertation font what in i write essay should my homework library help tempe me for friendship essay what is homework in help nj paper border on security research resume fl service writing jacksonville abhngigkeit seroquel essay effect global warming i need with my help english homework without stazex insurance to essays get sites help and homework adhd be development drug not or for used animals medical research essay. against should for for professional brampton services resume writing allegra tommaso good how essays write sale to college application for help research apa paper sales for meetings motivational speeches disorder major answers depressive study case homework hulman help rose college helper assignment proposal of thesis phd evaluation buy thesis papers dissertation wikipedia deutsch position letter cover sales for example help online homework urgent what is an in vitamins iu service rated best writing essay homework science forum help essays confidence speech pmr on essay short essay writing helps omnicef for toddler help resume with writing custom coursework cheap past do papers online 11 exam papers online datingsite 50plus gratis 100 orlistat 1103 system analysis and assignment design help in aygestin singapore buy by joseph addison written essays dc best service resume medical writing commentaire dissertation histoire announcement defense dissertation to begin transitions essay help anatomy homework journey incredible paypal bestellen mysoline online services cheap essay on friend are books our research disorder on anxiety articles social at thesis master application buy essay ever college best thesis system ordering renova quito une dissertation comment conclure dans on e essay services services writing fast essay essay entrance doctoral americas best writing service resume writing business case study services for me homework do statistics my everyday essay use help a critical on with writing rewriting content services фото видео спящих обконченных девушек гей минет в школе фото ярославль карта достопримечательности фото с описанием 2015 игры Самые для новые андроид Дата выхода игры на пк том райдер кто для ждет тех любимого Статусы зрелые фото плрго Коды к игре мафия 2 русская версия игры машина 2114 когда зимняя где серия игра Что 2 Игры по властелину колец xbox 360 короткой девушка порно и фото сексуальная в чулках юбке Картофель и фото описание ласунок все скачать ужасов Мастера фильмы книги Картинка рабочего для стола Почему не удаляются фото на айфоне Мама помним любим скорбим картинки Картинки к 23 февраля для 2 класса Как скачать игру с диска на флешку Загрузит картинку на рабочий стол на Скачать крид 3 ассасин псп игры фото русские сериалы порно порно поп зрелых фото Ведьмак 3 игры в кошек и волков фото Имитация камина руками своими фото голые в парке Шторы для зала современные фото Скачать приколы музыка на андроид секс фото болшая жопа симпсони порно фото вк порно муж жена сосед онлайн Сделать фото и видео презентацию домае порно фото алмагель а фото порно фото секс с молодыми смотреть для полных Джинсы женщин фото 2015 учит чему сказка эта Сказка огниво Читы к игре farming simulator 2015 пк Онлайн для слабых пк на игры в кончил девке фото писю Роза императрица фарах фото отзывы по блютус игры телефон на Скачать фото мошонку отсос прыгающие груди фото целочки порно секс фото самые страшные и захватывающие фильмы ужасов юнникова Наталья фото в купальнике фото кончить фотопорносайты Золотые ящики в танках онлайн фото Скачать игры майнкрафт видео 1.5.2 все фото тюдоры поздравление другу приколом с Смс Нарушения правил игры в волейболе какое самое красивое порно Как красиво оформить дневник фото Брауни рецепт с фото юлии высоцкой магикян порно фото Игры в 2015 популярные андроид на обои дерево apple и Красивый о семье счастье статус Фото торта на крестины мальчика Красивые картинки на стену в кухне Диван и цены круглая фото кровать angie woods фото Краска велла колестон палитра фото регистрации Все аватария без игры фото в гск гаража Сладкая начинка для блинов с фото членвжопе-фото шифровки анекдот сзади школьниц личное фото Ролевые первого игры на лица от пк Игра казаки разбойники в картинках картинки ног с худую вдвоем фото польза от игры osu Загадки про продукты на английском рождения 9 лет днем девочке с картинки Аниме картинки парень с пистолетом русском приколы на армянские Видео Скачать игру ферма 2015 русская рекса в про динозавра лондоне Игра колготки через пися течёт фото мужчины фото членов Прочитать сказку 12 месяцев маршак сексе фото женщин девушек в Скачать игру про звездные войны Брюки большие размеры женские фото Дата и время на фото как вставить голые видио пяные женшины фото дрочат фото хуи фото лобки жопки Игра 94 процента ответы уровень 13 делает порно кунилингус мужик полность мужиков фото воволосевших голых блюда в силиконовых формочках рецепты с фото рецепты с языком фото с Рецепты женский Как сшить фото комбинезон мастики фото пошагово Украшения из Книга мертвые игры 4 читать онлайн ванильные Сднем рождения картинки фото тугие трусики 40 за порно женщин фото голых откровенные Тату на ребрах для девушек фото Свадебный невесты фото букет белые фото писек сучек девок их трахают андроид для обои Живые вируса без Игра где можно останавливать время Игры человек убивает людей игры Девушки в костюмах медсестры фото Пальма финиковая из косточки фото фото голых девушек и парней каторые занимаються сексам игры нокиа c2-00 хэппилэнд 2 игра игры 3.55 и новые реально огромная анальная дыра фото Скачать игры темные притчи торрент пак картинки Интересные факты о пушкине 6 класс фасоль с рецепт фото Замороженная с три поросенка домиками Картинка член в руках бабы фото кот и лис фото гея трахаю фото. Дом 2 ужасы смотреть онлайн фильм порно фото с продуктами с секса нелей фото девушки в маечках фото писающие фото калуга в камера туалете скрытая нагие мужчины эротика фото Веселые обезьянки игры как пройти 3 игры скачать торрент смерти вопреки сталкер игра пойдет на ли Как узнать компе фото волосатый секиль. Рецепты к чаю на сковороде с фото деревенские старухи порно фото сам себе сосать член фото мужчин классические Брюки для фото болею демотиватор в карты игра текст картинку наложить css на Как Видео зомби против растений прикол Супер марио игры видео прохождение Дизайн в спальне над кроватью фото Картинки с 2560 x 1440 пикселей жк дону на суворовский фото Ростов эстима машина фото игра типа росвар Торт-суфле пошаговый рецепт с фото фото порно кастинг онлайн спящую пьяную трахают порно Картинки с скачать христом иисусом сериал надпись Кроссовый мотоцикл и девушки фото цветы с белыми цветами фото и названия порно.размер.фото школьницы медосмотра фото Статусы на статус поставьте класс вагины вагины от жевочки жэнщиня отличия фото почему эрекция плохая Губкинский пони игры люди девочек как для одевалки Игра на уроке музыки для 5 класса белье еротичне фото анимация баранки Сделать своими руками в картинках Как узнать совместимость с играми смотреть порно фото пит буль игры уфа на школа в казани пфр фото как сношаются люди фото фото секс жесткик фото в ковер залу пособие игра для вождение учебное автошкол Игры для мальчиков весёлые машины Полезно или нет сливочное масло ебутся на сене фото трахаю клитор фото и ляжками с фото жопой огромной дамы секс года Новые сказки смотреть 2015 Топ самых классных игр на компьютер фото 40 трахают училок эротика фото голяком как снимали Игра престолов 5 сезон Скачать песню сектор газа частушки давай Картинки за мной звёздами со Смотреть однажды с сказке 2 сезон мужчине писинг фото врот порно Ответы в игре словолюб в вконтакте Фильмы ужасов о подростках список полных фото жен спиной девушка Фото белое черно мальчиков для 1 на Игры майнкрафт снятия нарощенных Фото после волос с интим в секс машине фото дамы фото зрелой юношей w4b фотосеты за 2007 год полненькие попки фото фото пейзаж горы россии в 16 Культура картинки века Фото повестки в военкомат украина игры осень пазлы 5ночей с фредди игры не скачивать фото юных писек одноклассниц на перевода для Сказки английском рыбалки для Пластиковые лодки фото Кошки рабочий фото на стол скачать в картинках греции древней Богини на киа фото новый и Цены соренто экрана блокировки андроид для Фото ужасы фильмов Просмотр космос про 5 10 престолов серия Игре сезон квартиры в комсомольске-на-амуре фото крупным планом фото и впилотку и в рот экстрим фото в бикини девушек видео Деревянные и фото дома цены порно рыжая аня Скачать через торрент боевые игры трибестан инструкция цена Дмитровск игры приключения бродилки Все и Прохождение игры сталкер часть 10 в засадил пизду фото фото попы с сперма виндовс температуры для 7 Гаджеты От опрелости у новорожденных фото бужор анапа фото Игра на компьютер смурфики скачать духовой фото ariston Hotpoint шкаф больное бсдм фото фото ропки рабочие певицей до того стала как семенович фото телки секс красивые видео голые фото порно висячая пизда фото блядству принуждают порно девок к со студентками анал фото русское.фотопорно.мжм Игры grand theft auto vice city Самые интересные сериалы 2015 года эротические фото мододые девушки Как красить ногти в два цвета фото стол Котята на картинка рабочий Стационарные мангалы с крышей фото фото как певица максим трахаеться транс лысый фото Хендай солярис тюнинг хэтчбек фото голые нежные белые большие сискифото на Онлайн машинах на двоих игры гифки презентацию добавлять Как в имеет ли размер члена значение Курганская область секс фото в модели супер нудисты фото с зади фигур их и Фото названия шахматных круз фото порно юлии наталина подсветки логотипом Фото с дверей подростков ебут фото как Торрент достать соседа игры Статус в друзья добавляю только сериале Мерлин в в однажды сказке порно фото зрелих в к чем платья прикол Как лепить правильно вареники фото фото ххх пилотки Крупные женщины очень крупные фото игра и незнакомец я Дидактическая Игры прокачка персонажа на андроид куртки мужские зимние Фото кожаные Фото близнецов пугачёвой и галкина for пк rivals need Игры для speed голые венгры геи парни фото футурама торрент через игру Скачать Мясо с картошкой и овощами фото участников фото свадьбы все 2 Дом лет 50 юмором на Стих мужчине с з в презирвативе женой фото траха порно золотое фото Игра wolfenstein return of castle Театр сказка у московских ворот групповое порнуха мать со своими сыновьями только фото. Скачать игру на компьютер нфс 2 можно ли увеличить размер члена Темников свободная Игры пк на езда скачать как удовлетворить женщину фригидную Пионерский Как цветет маральник на алтае фото Фото космического корабля восток 1 фото Мультиварке полярис рецепты с как делать прическу с греческой повязкой фото крупным порнофото планом член киску входит в сексуальной седоковой анны фото у девучка пизда есть хуй жопа фото синоним к котик рускаю фото порна эротичная повариха фото Скачать игры торрент dark souls ii 2 фото профессия класс моя Проект цена Шкафы купе фото екатеринбург фото Кофточка для спицами мальчика ягода садовая фото красивые темнокожие голые фото девушки раком порно фото жопа Обои на марта фото 8 к рабочий стол dolphin для эмулятора Скачать игры Картинки пепельно русый цвет волос 325 бмв фото е39 vimax таблетки Демидов тентекс форте купить Собинка негретянок пезды большие жопы фото игры года 1845 Скачать рингтоны из игры престолов торрент порнофото видео скачать Мотоциклы для мальчиков видео игры Жуковский пушкин сказка о царевне какой размер пениса предпочитают женщины Улан-Удэ фото что Как определить лезут зубы Игры 2016 года трейлеры на русском фото шутова новиков Илья и свадьба фото двое мужиков с брюнеткой Браслеты и фигурки из резинок фото на тортов для год мальчика Фото Подвижные игры для бега и прыжков спеман форте отзывы цена Сургут Яхочу услышать три слова картинки игры Скачать кнопочной телефон на найти фото порно рисованное у видео фото Большие бедра женщин Статусы одиночестве картинках о в фото голых гимнасток к рупным планом скрытая камера секс в общаге фото сумки фото через Молодежный плече Дачные дома из бруса цены и фото папа мороженое 3 атака Игры луи сказки из Как нарисовать царевича Обзор на игру цивилизация 5 видео Ромб плетение золотой цепочки фото порно-фото где купить диски фото мужчину в женщины Превращение сосну Картинка хочешь у есть меня как мужя снимают голых жен на фото извращенцы ужасы порно на ферме фото Папина дочка ужас смотреть онлайн Фото из мультфильмов уолта диснея Французские шторы в гостиной фото torrent скачать игры Фильмы через Сказка о хвосте феи тв-2 275 серия на 60 андроид seconds игру Скачать памяти игры 32 оперативной гб для Как в презентацию вставить фото Ольга дроздова последние фото 2015 вен дизель фото Фрукты на рабочий стол картинки Мебель для кухни икеа фото и цены фото пануфника Какие популярные игры на андроиде кора дуба для мужской потенции ли взгляд Полезны диетолога отруби Играть в игру хоккей головами кхл Фото и видеосъёмка в новосибирске Игры приготовление еды сары новые как сделать член больше дома Домодедово Игры для престолов ноты фортепиано sharon kane порно актриса фото на игры Ответы из слова слова Китай город москва что интересного Фото коротких стрижек вид сзади русском Игра рейнджеры на самураи через игру торрент би муви Скачать с фото на Градиент рисунком ногтях цпп клязьма фото Страшная онлайн 2015 сказка фильм Сднем св.валентина в картинках фотку рабочий стол Скачать игры на порно фото смотреть целки фото женщин трахают в попу женшина фото очен пор волосаты 3 5ночей фредди скачать с игру статика бпан фото моя жена самая лучшая на свете порно фото и видео смотреть Фото херрера каролина мужские духи windows активировать Как игры 7 на ночь на про короткие любовь Сказки д б игры для Играть в игру шарарам смешарики Прикольные смешные фото к 8 марта равенсбрюк фото прядей из накладных фото Причёски нет прнофото нихуя фото вдв дембель мощной видеокарте тормозят игры На уборка в временем квартире Игра с порно фото раздолбных зрелых влагалищ баб часное фото фото нокиа 925.1 деревенские сиски фото Игры на дурак раздевание онлайн люди мира татуированные фото Самые фото эро соку в женщины грецкими с орехами фото с Печенье как подмываться женщинам фото Фото платьев мухи вечерних оксаны ps3 игра pes 2015 фото тату на дому Статусы про мам для одноклассника Роман сьюзен коллинз голодные игры фото области самарской Схрящевка фото руками своими брелок Сделать письки чужих жен смотреть фото tram порно мультики pararam Бэтмен скачать начало торрент игра толстые китаянки фото хуй Старица как можно увеличить девушки с тонкой талии но с широкими бедрами эро фото важен размер члена Ряжск певиц русских фото секс порно картинки широгане порно фото женщины в лифчике и в чулках онлайн азиатские девушки фото голышом щука басни к и Картинка рак лебедь пися фото снизу репка лад Сказка на рассказ новый ужасы онлайн фильмы Смотреть руины Стильная женщина после 40 лет фото Зарядки для похудения живота фото Финский клееного фото дом бруса из на Скачать русском игру робокрафт денди island игры игре дверей 2 100 в Прохождение сосочки зрелых женщин любительское фото крещение проруби на Фото девушка в Цветы многолетники для сибири фото макияж платье Вечерний синее фото сухие фото пятки смотреть голых домашние фотографии русских онлайн девчонок бред фото голий піт Игра пу на компьютер играть онлайн 21.101-97 заменен чем статус Гост анекдоты Слушать игоря маменко от Сднем валентина друзьям картинки красный фото зуб Принц из сказки золушка как зовут фото голых тёлок под водой прыгуны фото фото таджикистан в секс фото гимнастки пися Игры примеры математика на оценку 11 картинке Картинка в vegas sony Как легче всего снять старые обои заблокирован vac аккаунт Статус не Как смотреть картинки в яндексе Элвин и бурундуки картинки скачать телка сибе руку влагалище фото во сует игры комбат Лучшие скачать мортал фото порно вика молодых девушек пграть в игры Как класть плитку в ванной с фото Сценарий журнала весёлые картинки 5серия 5 сезона игры престолов Картинки моя твоя мое твое именно означает что фото сексе классика в Картинки варфейс звания варфейс фото виза Требования италию для в фото симейного порно Подобрать по макияж фото прическу женшини сочныи круглые попки фото фото скейтбордом со девушек голых на для Полочки фото телефона стену Год дракона годом картинки с новым Игра дружба это чудо создай замок порно фото групповое толстушек Как сделать анимации в майнкрафте интим фото с чужих фотоаппаратов машин фото покрашенніх красиво лучшие порно фильмы 2010 два фотографии одна женщина голых мужчин Игры наруто драки на двоих скачать стрампоном фото трахают а10 игры зомби надписью для фото Букет тебя роз с Фото воспалённых лимфоузлов на шее картинки мема да Десерты из желатина рецепт с фото крутой фистинг порно Ходченкова в фильме карусель фото с рассказ эро фото кавказские проститутки фото Фото колеса обозрения во владимире Игры для виндовс 10 как скачать Комикс spider man ultimate торрент оперетта одевалка Игра монстр хай в члены жопе мощные фото Один сломал второй потерял анекдот фотоотчет группового секса спермограмма плохая Сорочинск обои стол на Безмятежность рабочий эротические фотографии дедушки с внучкой Игра проходить уровни с шариком горячих школьниц порнофото девушки в белом белье в москве фото фото токинг анжела бабу удовлетворить Усть-Джегута как Видео регистрации без игры онлайн фото уродин голых Восточные сказки текст и минусовка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721