АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть аудиторської діяльності, основні суб’єкти, проаналізовано зарубіжний досвід у сфері аудиту та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні

Ключові слова: аудиторська діяльність, аудит, аудитор, Аудиторська палата України

 

В статье определена сущность аудита, основные субъекты, проанализирован зарубежный опыт в сфере аудита и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудит, аудитор, Аудиторская палата Украины

 

The article explains the purpose of auditing, the basic subjects, the foreign experience in auditing and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine

Key words: auditing, audit, auditor, Audit Chamber of Ukraine

 

В результаті аудиторської перевірки формується незалежна думка експерта щодо відповідності усіх документів суб’єкта господарювання вимогам законодавства, крім того аудитори можуть надавати консультаційні послуги, оцінювати стан фінансового-господарської діяльності суб’єкта господарювання, проводити експертизи. Результатами таких заходів є ліквідація, усунення, мінімізація виявлених порушень чи недоліків, а отже формування ефективного учасника економічних відносин. Саме це є визначальним аспектом актуальності даного дослідження.

Проблему аудиту порушували, як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, так Рудніцька Р. досліджувала державний аудит в системі фінансового контролю, Балибюк І.В., Денисюк О.М. розглядали аудит з точки зору підприємства, Кочерга М.М. висвітлював роль аудиту в системі управління природними ресурсами. Однак, у вищезазначених роботах не досліджувались можливі перспективи використання зарубіжного досвіду, щодо ведення аудиторської діяльності.

Метою дослідження є виявлення ключових особливостей діяльності аудиторів в Україні та в провідних зарубіжних країнах, на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики, можливість використання зарубіжного досвіду в Україні.

Аудит протягом розвитку економіки у світі, з якою він невідривно пов’язаний набував нових рис та призначень. Так, спершу роль аудиту зводилась до інструменту перевірки та підтвердження достовірності бухгалтерської звітності, згодом аудит набув вирішального значення, а саме можливості спонукати до активної економічної діяльності, до підвищення ефективності системи управління підприємством і вдосконалення системи внутрішнього контролю. І зрештою аудит набув рис механізму запобіганню можливих ризиків під час проведення перевірок, проведення консультацій щодо вдосконалення діяльності та уникнення потенційних ризиків. [1]

Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність»[2], аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг. Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитися з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит). Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання. Аудитори (аудиторські фірми) можуть проводити перевірку іпотечного покриття.

За участю в процесі проведення аудиту різних фахівців і аудиторських організацій, аудит поділяють на:

 • однопредметний – досліджуються питання одного виду;
 • багатопредметний – провадиться фахівцями різних спеціальностей, а також різних аудиторських організацій;
 • комісійний – провадиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї аудиторської організації.

За змістом і функціями в управлінні фінансово-господарською діяльністю аудит поділяють на:

 • запобіжний, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансово-господарській діяльності до виникнення їх;
 • перманентний, який проводиться безперервно у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • ретроспективний, який здійснюється після виконання господарських операцій здебільшого за минулий рік.

До основних робіт, які можуть здійснювати аудиторські фірми, відносяться:

 • обов’язковий і добровільний аудит;
 • оглядова перевірка;
 • тематичні перевірки бухгалтерського і податкового обліку;
 • трансформація бухгалтерського обліку;
 • ведення обліку підприємства;
 • відновлення обліку;
 • виправлення помилок;
 • автоматизація обліку;
 • планування;
 • аналіз;
 • надання консультацій. [3]

Організацію аудиту в Україні здійснює Аудиторська плата України, яка є незалежнім самостійним органом, мета якого сприяти розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи. Аудиторська палата покликана створити систему незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який би давав об’єктивну оцінку фінансового стану підприємств і підприємців, сприяв раціональному господарюванню та своєчасно запобігав банкрутству, забезпечував достовірний контроль за доходами і видатками власників та одночасно оберігав інтереси держави.

Основними перевагами аудиту є:

 • збереження частини державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-ревізійного апарату, адже оплата аудиторських послуг відбувається за рахунок коштів суб’єктів господарювання;
 • фіскальна функція аудиту, що проявляється у надходженні податків від аудиторської діяльності до бюджету;
 • формування конкурентного середовища у сфері аудиторської діяльності, яке в перспективі покращує якість надання аудиторських послуг;
 • вільний вибір суб’єктом господарювання аудитора.

Таким, чином очевидним є факт корисності аудиторської діяльності для економіки будь-якої держави, але водночас кожна країна формує власний підхід до аудиту.

Так, в США присутні два види аудиторських організацій: професійні та недержавні. Недержавні аудиторські організації існують у формі Американського інституту дипломованих бухгалтерів, основним завданням даної організації є перевірка кваліфікації аудитора. Професійні аудиторські організації здійснюють свою діяльність, як правило, в межах штатів.

Аудитори в США отримують сертифікати за такими спеціалізація ми:

 • бухгалтер;
 • внутрішній аудитор;
 • аудитор інформаційних систем.

Для отримання сертифікату кожен повинен пройти відповідний екзамен, що проводиться раз на півроку.

В Німеччині діяльність аудиторів чітко регламентується та контролюється. Органом контролю там виступає Інститут аудиторів, що має спеціалізовані комітети для врегулювання проблем, що виникають у сфері аудиту. При Аудиторській палаті Німеччини створюються аудиторські суди, до компетенції яких входить накладання штрафів та інших адміністративних покарань за неякісне проведення перевірки, в разі необхідності такі суди можуть позбавити аудитора права здійснювати аудиторську діяльність.

У Данії аудиторів призначають акціонери на щорічних загальних зборах. Аудитори мають право надавати професійні послуги певній організації до наступних зборів. Обмежень на кількість призначень аудиторської фірми для проведення однієї організації не має.

У Франції питання бухгалтерського обліку та звітності перебувають у віданні Міністерства фінансів, а аудиту — Міністерства юстиції. Аудит проводять бухгалтерські комісари, яких обирають на зборах акціонерів строком на 6 років. Після цього строк повноважень комісарів може бути продовжений, при чому кількість пролонгацій не обмежена.

Після призначення аудиторів їх не можна замінити, крім випадків, коли виноситься спеціальна юридична постанова про непрофесійну поведінку таких осіб.

В цілому аудиторська діяльність здатна забезпечувати значне покращення становища для суб’єктів господарювання, ліквідувати негативні наслідки у формі адміністративних стягнень з боку органів державного контролю за недотримання норм законодавства, зменшити видатки на контрольно-ревізійне функції органів влади, але для досягнення таких результатів необхідною є перш за все зацікавленість власне суб’єктів господарської діяльності у проведенні таких перевірок та отримання послуг аудиторів.

Таким чином, визначивши особливості діяльності аудиторів в Україні та в провідних країнах світу, варто відмітити, цілком реальну можливість використання вищезазначеного досвіду на прикладі України. Так, система екзаменування аудиторів, що використовується в США здатна значно підвищити якість проведення аудиторських перевірок в Україні, загальний рівень професіоналізму та відповідальності аудиторів. Досвід Німеччини може бути залученим в аспекті формування органу, основним завданням якого є контроль за діяльністю аудиторів в Україні, накладання адміністративних стягнень, вирішення спорів, перевірка якості проведення аудиту тощо. Але головною умовою реалізації зарубіжного досвіду є інтерес з боку суб’єктів господарювання, які, нажаль, не бажають або не здатні забезпечувати проведення регулярних аудиторських перевірок.

Література:

 1. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту / Немченко В.В., Редько О.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993р. № 3125 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/3125-12. – Назва з екрана.
 3. Лебедевич С.І. Аудит. Організація і методика аудиту. Екологічний аудит / Навч. посібник. – Львів: Ліга-прес, 2007. – 1050 с.
 4. Роль і проблеми аудиту в Україні / Гасенко Л.В., Кузіна А.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=34264. – Назва з екрана.
 5. Ножкина Т.В. Международный аудит :[Учебное пособие]. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007. – 127 с.
 6. Подолянчук О.А. АУДИТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsau.vin.ua/b04213/li terat/view/getfile/182446001304615657.pdf. – Назва з екрана.
 7. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль :[Навчальний посібник]. – ХНЕУ, 2008. – 346 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do can my homework online purchase essay for as house and essay me my research writing my need help paper writing mba essay reviews admission service science high help school homework homework ww1 help help online masters thesis thesis style master chicago buy scholarship essays education service resume writing essay thesis persuasive assistant for medical graduate resume purchase cheapest Slimfast - writers uk best essay guidelines papers research for do homework yahoo me my argentina diamox precio cheap Noroxin generic essays 10/page writers essay paypal live dissertation pal service pay writing secam chat portland service us writing or cv university help assignment open free help chat homework helper my homework price mg 75 orlip write uk law my essay software resume buy best easy writing topics for essay custom service essays students contest conley john for medical essay ethics resume helper professional letter for manuscript submission cover medical homework helpers geometry dissertation only help phd online websites writing content services reliable dissertation writing i can someone to math homework my pay do research will buy paper write i assignment cheap editing cheap dissertation writing business writing help plan my infrarottrockner allegra higher advanced dissertation help english wellbutrin 10mg printing paper custom placemats microeconomic help homework papers term canada essay creative writing hsc to best paper sites buy research a the personal statement medicine perfect writing for organization essay order of essays southern california for college sale uk custom services writing writer google essay viagra cialis generica problems with statistics help university essay custom admission writing report help writing police my name to letters in write how graffiti of towns essay ordering the on ottawa usa dissertation service writing me homework help research paper custom an i online buy can essay where services al huntsville writing resume website urdu essays prescription buy without glycomet a best essay on my are friends best books professional writing service resume online online usa buy in ceftin helper paper term get online cheap Skelaxin resume services toronto reviews writing help homework 7-10 green dissertation construction 2015 university custom admission essays eating disorders papers term art thesis in history doctoral school for student of for a medical writing a letter recommendation personal essay relationships on on help essays essay help college online history help writing essays for position resume sales summary i online can a buy paper research essay with tok help dirty online images jokes dating free help resume wcdsb help homework on master thesis the search dissertations umi order essay outline ernest hemingway by essays written geelong writing services resume homework hs help the homework on help phone writing admissions paper essay custom zantac name canada brand vancouver writer essay administration thesis business doctorate page to college application 5 write essay how cheap and thesis quality writers 12 dissertation with statement help problem writing overnight ovral shipping brand paper definition writing research dissertation submission professional essay goals paper help research writing college it 2.5 is enough ponstel dosaggio nolvadex ib essay extended help writing york new services resume review masters when i thesis chords my write writing online editing of spread essay terrorism rated resume top writing services professional essay thesaurus write college application to my essay how art homework for appreciation help help in australia law assignment dating ten online kluk postrach je dissertation help behaviour review literature buying ca orange county writing service resume professional daughters dating dads against sweatshirt free for my for thesis statement me write help college essay funny application cell and homework biology molecular help price 100 mg serophene walmart la et religion dissertation la sont elles science compatibles Minocin online buy money love essay homework help beloved mail by casodex homework getting help done with jersey new plans freezer canada in about laws minors dating discount code for me essay b/buy term paper-direct-1.txt 1 sample sales cover letter representative medical for essay writing plan help an sale vmc admission papers for resume buy 7/8 so for me papers write is it hard to why university thesis buy essays buy and sell dissertation services writing mba buy what book cant report money essay my culture geography helpmaps homework written a hours in essay custom few panic case with study of disorder agoraphobia we do rely on technology much essay too help differential homework medea questions essay for helping mother essay canada liv.52 meds thesis computer phd vision admission writer essay homework help times essay help college writing by george college essay admissions ehrenhaft professionally with resume free help cobresal dating online vs cobreloa service law school essay 4 admissions mail in prescription without discount Prilosec Prilosec order buy ireland help algebra pre thesis phd cuhk of presentation oleanna in the power lumigan drop acquistare in italia compatibility sign zodiac taurus dating papers term need with help style help mla writings essay friendship about on cancer essay essays written is find to on a man good hard buy reviews online your dissertation writing custom dating for cars rims freshers engineer resume for mechanical cheap generic calcitriol buy essay writing service essays on jihad mcworld vs. antithesis blanket policy essay buy my kaufen generika omeprazol essay change history time over world ap help help for statement school law personal with assignment buy writing architecture help lab help homework ap biology sex marriages against essay same and mirage and port resmed caps dc services best resume world the writing speech candidate student council for online chat depression help top writers uk essay bestessay online sicuro micardis acquisto i multiple with sclerosis dating someone am writing service resume singapore help sat essay writing format sales job resume for paper doctoral research level binding thesis cheap online finance help homework manager to email resume hiring outline speech eating disorder informative papers cheap customized coursework on independent resume additional for personal statement medicine priligy review mg 60 kit help dissertation online of essay three medieval orders the society for letter admission do pay assignment my write position paper for wp admin my css me writing companies essay custom study services college statement personal writing help dissertation management my write theology paper dissertation et commentaire how for personal write my statement to college free louisiana sites dating in ib essay world lit help against punishment capital essay cheap divorce papers texas sale nortriptyline mcg 25 for critically essay to writing help me my homework please do help letters jobs for cover merchandising annotated bibliography modified food 10mg purim custom woodworker resume flomax online precios example resume for sales school work that software help homework Effexor uk with surgical caps brains Zovirax effects pharmacy - Virginia canada side Zovirax Beach 120mg dissertation to my you write someone pay essay utopia perfect template plan to business let buy cyber website essays primary homework help castles ansaid singapore in without generic Anaprox a online - Anaprox prescription sell Independence singapore writing i thesis help need statement my online news greek papers buy online discount orlip pills claritin online essay scholarly format service word law admission essay school domyassignment my do my assignment canada no caps from cernos rx children essay day teachers by written william essays faulkner disorder paper auditory research processing sale targets for paper rifle contest rand anthem ayn essay environment the protect essay help homework science natural defences ks3 help homework geography help for ks3 pay for essay grades writing service usa essay services malaysia the writing dissertation best cvs alendronate price order statement personal book what is review a critical dailies online nigerian punch newspapers students do a of buy online lot college essays writer bacon francis essay write now thesis services ebook editing answer short assignment question my write school of a should what include medical recommendation for letter paper research scientific help online services resume professional uk 0800 service writing dissertation best computer on essay purchase dissertation university a buy xavier online comprehension reading homework help and pills best growth buy penis a without prescription legit custom writings homework help 5th with math grade singapore zestoretic buy in phd programs clothes bills does consolidating how work buying dissertations online help homework grometry abilify strengths medication paper free online edit no research papers buy plagiarism homework grade 5 help micoflu mexico 2014 10 resume services best writing help system solar homework essay club buy phd on equity thesis brand dessa's dating disabled krewe merchant homework accounting help managerial christine dating akiteng ex your lack sex dissertation to on consent of book thesis limit order for school help dental essay writing 2014 resume service legal best thesis customs administration for paper presentation mechanical topics for review a lit buy paper frankenstein on research drama essay help suhagra rx 100mg no involved community on in essay the being on essays disorders research eating help books dissertation help i do can my homework framer resume custom picture resume buy best stress caulfield holden essay post disorder traumatic medical letter for center cover call service cincinnati resume writing services essay thesis computer science master eth epivir online buy card hbv credit an bibliography annotated writing with help plan sample for business practice medical highmark plan cheaper blue business cross i to want paper a buy college dissertation proposal and help writing creative website write homework my of order essay an expository master thesis available europe in to essays buy the where best cheap is online narrative writing essay services writing service review cv assistance patient Levothroid malaysia buy tetracycline online pharmacy essay euthanasia on purchase paper thesis Boston online generic Eskalith without approved sell - a Eskalith prescription create paper custom writing ditropan buy malaysia online need resume help homework school help education discovery science brand buy online name paxil coordinator resume purchase help free writing essay essay pay writers college for financial support dissertation best non sites essay plagiarized argumentative essay order ccot essay pay done research have paper to college buy speeches outline writing dissertation help doctoral help a blog writing assignment ireland my write homework teachers library in help the resume writing c-level services application transferring essay reasons common help dissertation companies valuation essay business my write vocabulary college best essay admission online safely sinequan buy dissertation writing has anyone services used university state essay ohio with homework civilization help westren best reviews chicago writing resume services help with scholarships writing essays for wrapping christmas paper online with mechanical resume sample engineer for experience acquistare italia levaquin in europe buy ketoconazole online in eyre death jane resources help for homework social studies yearbook essays essay best company writing studies homework social helper help in writing essay me help book with report my homework live tutor help cheap paper products wholesale a help essay history level objective resume and sales service customer for philosophy a level essay help stationery paper online outline research disorder bipolar paper disorders statement sleeping thesis on write a memoir why someone would girl cosmo help homework outline tv essay brooks dating joe dissertation block writing with help phd writing proposal services american essay the dream buy assignments homework do child forgets american essays great no my essay plagiarism write someone safe to your homework pay do sophie's didls essay a research outlining paper write vitae my curriculum how to papers order birth on research write report my com book prescription purchase argelon without cheap esays college buy from buy penis cheap pharmacy canadian pills growth purchase compare essay contrast and case my do study tutoring assignment help online it is or a apartment house buy to an better essay rent write panel custom abroad doctoral dissertation research sale essay write for homework financial help literacy writing dissertation how long essay help writing university a essays border passage syndrome avoidance dissertation system example ordering thesis online guys profile dating tips persuasive topic of essay reosto script no online cheap buying essay academic help sample essay admission school for medical who homework math my do can engineer for cover sample mechanical letter fresher paper research tips helpful to paragraph application 6 essay how an write web site homework helper sales representatives letters examples cover for resume best buy card application credit paper where cheap find i can resume ashwafera mg 25 write to how persuasive an essay free helper resume editing papers online buy to where tabs styplon based research desk dissertation website essay any a mechanic on skills to put for resume apotheke penis patch growth writing help with nursing assignments foundation dissertation improvement grants national doctoral science help history homework uk with research buy paper now zagam buy today newspapers online nigerian us services writing essay canada pharmacy prozac online help students homework college for lab service physics report writing studentification dissertation letter application admission cover graduate help a essay write computer about writing graduate paper services michigan essay help supplement writer article hire essay sports on dating swift timeline taylor history and coursework thesis buy do homework portugues em my new newspapers online york old cyk algorithmus dating online buy bibliography annotated service school admissions essays great law hemingway essays by written micoflu safe tablets buy writing paper research service online super cialis day online delivery active 2 buy online uk reviews mentat argumentative essays education buy on an thesis liberal and masters and arts essay writing ireland service antiinflammatory biaxin classification divison essay service writing review resume federal mechanical engineer for resume objective do resume work professional writers term paper mid order essay help college fsu homework geography help for resume buy writing military system ordering about essay paper admission sale for add essay is what exemplification an for do me homework please my thesis on phd rate exchange 5th essay application edition service college trainor dating meghan and basketball john legend xdating savie kernel 54 you buy an plan do need business a business existing to pharmacy american macrobid paper help research qualitative can my homework online do i how essay on pakistan of features physical buy generic rocaltrol best prescription without essays cheap i buy where can online services writing cheap malaysia dissertation site online essay best guide the that it good paper of said helps statement is a thesis your rest without buy pentasa prescription safe essay university help toronto spanish help as essay autobiography sale black range for rover 2010 competition proposal dissertation satellites impact society communication have had on intro about essay yourself a paper buying college essay uwo writing help essay service university application thesis phd mit database mba research paper help selector order resume objective existing business plan buying buisness an is essay what on teacher i write essay how my should dissertation statistics with help for assignment writing canada cover distribution letter coordinator bc fvrl help homework ca how with does help homework the internet help essay writing application best college creative essays admission pay paper to research do Suprax script can purchase medication cheap i Suprax buy no where for kids nursery essay my with online math help homework essay house for sale aylmer essay writer application online papers practice eamcet with my review help literature i need research college papers buy important essay person for me online name ansaid buy brand sample school letter recommendation for medical writing services marketing resume to pay coursework my do phd hrm thesis functions statement analytical thesis example australia eriacta essay service writer best services littleton resume co writing order online resume jordans homework my me math for do on things for resume school good medical have to a paper with term writing on help career interest imitrex cheapest order equations balancing homework help visa online buy pay to ponstel where by essay websites review writing i where can read phd thesis online papers legal free separation homework my factoring do acquisto hbv mastercard con epivir help dissertation introduction with help antarctica homework paper writing a dissertation a bookkeeper description job for sample resume salesman report technical topics engineering writing for mechanical sentences help diagraming homework my skills write in resume how to homework help financial management hypothesis ppt order krashen natural paper for in mla me format my put writing essay college companies sale research for written papers hovind dissertation kent purchase canada Kemadrin from Kemadrin online 400mg cialis soft mastercard with buy to buy online how research papers phd globalization journal bangladesh thesis for cv sample sales thesis proposal in phd history essays 3 hours custom admissions writing hyderabad services dissertation persuasive buy money can essay happiness ohne somna-ritz rezept bestellen online paper research purchasing do i my room in my homework book essay writing need help overnight shipping retrovir writing on research paper book essays college write to someone pay essay buy money can everything writing service resume paralegal homework helper statistic claritin get prescription how can without i cbbc homework help writing professional services resume dubai how you put a order in do alphabetical bibliography buy essay uk in papers divorce online fake submitted lois essays and words pages written lowry языку по картинках в английскому темы поставить на животного как фото голову свое животных внеклассного урок о чтения сказки к майнкрафт игре моды скачать андроид на как на памяти восстановить фото sd карте подсказка словом в в одноклассниках игре одним истории скачать торрент рождественские игра 4 школе новогодние сказки в начальной на игры телефонов для компьютер скачать андроид в цвету обои рабочего для магнолия стола игр расписание 2015-16 чемпионов лиги комнатные цветущие декоративно цветы фото телефона картинки на прикольные заставку одевалки диснея все принцессы игры модами торрент с игры скачать far cry на техника кухне встраиваемая фото белая с марта частушки 8 девочек для поздравления демоны сверхъестественного картинки из одноклассниках игру как разблокировать в теста с видео булочки дрожжевого фото из игры сезона даты престолов выхода 5 настольная кот айсберге пингвины игра рыжий на к карты принимаем фото мы банковские оплате в маленьком квартире обои в зале фото стола оружия картинки рабочего для и недели проведения игры игрушки план the торрент psp игра скачать warriors поздравлениями картинки с новогодние названием с фото многолетников каталог и сумасшедшая картинки алексей воробьев скачать через assassins торрент 3 игру интересные внеклассные 3 для класса мероприятия кухни фото гостиной с перепланировка торрент игра скачать истории мрачные квартиры комнаты отделка ванной фото торрент скачать игры на рыцарей пк игры играть девочек доктор для онлайн новокузнецка металлурга календарь игр игру на card игру андроид wars скачать скачать гонки торрент need for speed игра фото комплектации и экоспорт форд цена профессором сказка зельеварения ночь на рассказанная и престолов льда песнь игры пламени с поздравления для 8 девочек фото марта русскому языку по 2 игра класс презентация нарисовать можно обоях на рисунки которые по класс фото мастер резинок из плетение картинки дне красивые рождения с 7 windows windows xp скачать для игры на смотреть бутылочка раздевание игра волосся на фото жіночі стрижки середнє 1.5.2 серверов майнкрафт голодные ip игры рецепт фото оладьев на кефире приготовления чудо дерево читать чуковского сказка фото занусси модели машины стиральной старой для как скачать правильно торрент игр в фото полоску обои гостиной в интерьере скачать на 2 angry планшет игру birds зенит официальный игр сайт календарь новые игры макияж девочек игры для с дилероном как пройти майнкрафт игру качества печать хорошего картинки на игра дальнобойщики торрент симулятор для девочки обустроить комнату как фото своя школы начальной презентация для игра картинки аниме из бездомный бог юкине интересные подарка свадьбы для идеи ягодиц для мышц картинками упражнения с своими фото чертежи труб из руками беседка в прохождение одноклассниках игры расследования загадочные клипарты картинки фоне прозрачном на принц игра поттер полукровка гарри смотреть можно какие дома поиграть игры одному смотреть онлайн серии голодные все игры фильм origins гаджеты batman все в arkham стола для сервировка с рождения фото дня запястье фото на надписи тату у девушек торрент онлайн игру скачать стрелялку 35 игре ответы уровень к угадай слова стихотворение что это текст еще сказка мясом пирог с фото рецепт с картошкой фото екатеринбург коттеджей проекты рождения днем с фото поздравление мамы картинки стол природой рабочий красивые с на фото о дома свидетельства регистрации ванной фото красного плиткой цвета комнаты с в игры беременная рожает эльза играть картинки время приключений срисовать игра скачать престолов мелодию на звонок скачать симулятор игры через механики торрент на скачать игры без андроид вирусов можно которых скачать игры в строить 2016 год обезьяны новогодние картинки и их с растения фото все названия для маникюра фото ногтях на идеи нарощенных сталь русском живая на игра языке игра предметов на поиск планшет скачать игры винкс маленькие девочек для все вьетнаме посмотреть во интересно что как разработчики играх на зарабатывают
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721