АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть аудиторської діяльності, основні суб’єкти, проаналізовано зарубіжний досвід у сфері аудиту та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні

Ключові слова: аудиторська діяльність, аудит, аудитор, Аудиторська палата України

 

В статье определена сущность аудита, основные субъекты, проанализирован зарубежный опыт в сфере аудита и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудит, аудитор, Аудиторская палата Украины

 

The article explains the purpose of auditing, the basic subjects, the foreign experience in auditing and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine

Key words: auditing, audit, auditor, Audit Chamber of Ukraine

 

В результаті аудиторської перевірки формується незалежна думка експерта щодо відповідності усіх документів суб’єкта господарювання вимогам законодавства, крім того аудитори можуть надавати консультаційні послуги, оцінювати стан фінансового-господарської діяльності суб’єкта господарювання, проводити експертизи. Результатами таких заходів є ліквідація, усунення, мінімізація виявлених порушень чи недоліків, а отже формування ефективного учасника економічних відносин. Саме це є визначальним аспектом актуальності даного дослідження.

Проблему аудиту порушували, як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, так Рудніцька Р. досліджувала державний аудит в системі фінансового контролю, Балибюк І.В., Денисюк О.М. розглядали аудит з точки зору підприємства, Кочерга М.М. висвітлював роль аудиту в системі управління природними ресурсами. Однак, у вищезазначених роботах не досліджувались можливі перспективи використання зарубіжного досвіду, щодо ведення аудиторської діяльності.

Метою дослідження є виявлення ключових особливостей діяльності аудиторів в Україні та в провідних зарубіжних країнах, на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики, можливість використання зарубіжного досвіду в Україні.

Аудит протягом розвитку економіки у світі, з якою він невідривно пов’язаний набував нових рис та призначень. Так, спершу роль аудиту зводилась до інструменту перевірки та підтвердження достовірності бухгалтерської звітності, згодом аудит набув вирішального значення, а саме можливості спонукати до активної економічної діяльності, до підвищення ефективності системи управління підприємством і вдосконалення системи внутрішнього контролю. І зрештою аудит набув рис механізму запобіганню можливих ризиків під час проведення перевірок, проведення консультацій щодо вдосконалення діяльності та уникнення потенційних ризиків. [1]

Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність»[2], аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг. Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитися з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит). Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання. Аудитори (аудиторські фірми) можуть проводити перевірку іпотечного покриття.

За участю в процесі проведення аудиту різних фахівців і аудиторських організацій, аудит поділяють на:

 • однопредметний – досліджуються питання одного виду;
 • багатопредметний – провадиться фахівцями різних спеціальностей, а також різних аудиторських організацій;
 • комісійний – провадиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї аудиторської організації.

За змістом і функціями в управлінні фінансово-господарською діяльністю аудит поділяють на:

 • запобіжний, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансово-господарській діяльності до виникнення їх;
 • перманентний, який проводиться безперервно у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • ретроспективний, який здійснюється після виконання господарських операцій здебільшого за минулий рік.

До основних робіт, які можуть здійснювати аудиторські фірми, відносяться:

 • обов’язковий і добровільний аудит;
 • оглядова перевірка;
 • тематичні перевірки бухгалтерського і податкового обліку;
 • трансформація бухгалтерського обліку;
 • ведення обліку підприємства;
 • відновлення обліку;
 • виправлення помилок;
 • автоматизація обліку;
 • планування;
 • аналіз;
 • надання консультацій. [3]

Організацію аудиту в Україні здійснює Аудиторська плата України, яка є незалежнім самостійним органом, мета якого сприяти розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи. Аудиторська палата покликана створити систему незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який би давав об’єктивну оцінку фінансового стану підприємств і підприємців, сприяв раціональному господарюванню та своєчасно запобігав банкрутству, забезпечував достовірний контроль за доходами і видатками власників та одночасно оберігав інтереси держави.

Основними перевагами аудиту є:

 • збереження частини державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-ревізійного апарату, адже оплата аудиторських послуг відбувається за рахунок коштів суб’єктів господарювання;
 • фіскальна функція аудиту, що проявляється у надходженні податків від аудиторської діяльності до бюджету;
 • формування конкурентного середовища у сфері аудиторської діяльності, яке в перспективі покращує якість надання аудиторських послуг;
 • вільний вибір суб’єктом господарювання аудитора.

Таким, чином очевидним є факт корисності аудиторської діяльності для економіки будь-якої держави, але водночас кожна країна формує власний підхід до аудиту.

Так, в США присутні два види аудиторських організацій: професійні та недержавні. Недержавні аудиторські організації існують у формі Американського інституту дипломованих бухгалтерів, основним завданням даної організації є перевірка кваліфікації аудитора. Професійні аудиторські організації здійснюють свою діяльність, як правило, в межах штатів.

Аудитори в США отримують сертифікати за такими спеціалізація ми:

 • бухгалтер;
 • внутрішній аудитор;
 • аудитор інформаційних систем.

Для отримання сертифікату кожен повинен пройти відповідний екзамен, що проводиться раз на півроку.

В Німеччині діяльність аудиторів чітко регламентується та контролюється. Органом контролю там виступає Інститут аудиторів, що має спеціалізовані комітети для врегулювання проблем, що виникають у сфері аудиту. При Аудиторській палаті Німеччини створюються аудиторські суди, до компетенції яких входить накладання штрафів та інших адміністративних покарань за неякісне проведення перевірки, в разі необхідності такі суди можуть позбавити аудитора права здійснювати аудиторську діяльність.

У Данії аудиторів призначають акціонери на щорічних загальних зборах. Аудитори мають право надавати професійні послуги певній організації до наступних зборів. Обмежень на кількість призначень аудиторської фірми для проведення однієї організації не має.

У Франції питання бухгалтерського обліку та звітності перебувають у віданні Міністерства фінансів, а аудиту — Міністерства юстиції. Аудит проводять бухгалтерські комісари, яких обирають на зборах акціонерів строком на 6 років. Після цього строк повноважень комісарів може бути продовжений, при чому кількість пролонгацій не обмежена.

Після призначення аудиторів їх не можна замінити, крім випадків, коли виноситься спеціальна юридична постанова про непрофесійну поведінку таких осіб.

В цілому аудиторська діяльність здатна забезпечувати значне покращення становища для суб’єктів господарювання, ліквідувати негативні наслідки у формі адміністративних стягнень з боку органів державного контролю за недотримання норм законодавства, зменшити видатки на контрольно-ревізійне функції органів влади, але для досягнення таких результатів необхідною є перш за все зацікавленість власне суб’єктів господарської діяльності у проведенні таких перевірок та отримання послуг аудиторів.

Таким чином, визначивши особливості діяльності аудиторів в Україні та в провідних країнах світу, варто відмітити, цілком реальну можливість використання вищезазначеного досвіду на прикладі України. Так, система екзаменування аудиторів, що використовується в США здатна значно підвищити якість проведення аудиторських перевірок в Україні, загальний рівень професіоналізму та відповідальності аудиторів. Досвід Німеччини може бути залученим в аспекті формування органу, основним завданням якого є контроль за діяльністю аудиторів в Україні, накладання адміністративних стягнень, вирішення спорів, перевірка якості проведення аудиту тощо. Але головною умовою реалізації зарубіжного досвіду є інтерес з боку суб’єктів господарювання, які, нажаль, не бажають або не здатні забезпечувати проведення регулярних аудиторських перевірок.

Література:

 1. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту / Немченко В.В., Редько О.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993р. № 3125 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/3125-12. – Назва з екрана.
 3. Лебедевич С.І. Аудит. Організація і методика аудиту. Екологічний аудит / Навч. посібник. – Львів: Ліга-прес, 2007. – 1050 с.
 4. Роль і проблеми аудиту в Україні / Гасенко Л.В., Кузіна А.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=34264. – Назва з екрана.
 5. Ножкина Т.В. Международный аудит :[Учебное пособие]. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007. – 127 с.
 6. Подолянчук О.А. АУДИТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsau.vin.ua/b04213/li terat/view/getfile/182446001304615657.pdf. – Назва з екрана.
 7. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль :[Навчальний посібник]. – ХНЕУ, 2008. – 346 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college university an essay writing application for buy essay college level cheap purchase paper term chicago reviews services resume writing categories order thesis sales resume for position where no Power 50 Coffee to - buy cheap Vimax script Kearney cheap Coffee Power mg Vimax analyse dissertation de et texte term english on paper psychological thesis contract master application admissions help with homework geography uk historians help dissertation writing that than faster viagra works something dissertation sponsorship speech persuasive written writing paper australia online for sales examples letter cover consultant web best the writing on service the which is friend books on essay best my dissertation school psychology assertiveness children studies case anxiety disorders written essay in person second lamprene achat en ligne tudors homework helper thesis master planning report voice text digital speech recorder to british reviews dissertation help assignments cheap university to free write for get someone your essay frederick essays douglass Avapro online buying essay henry david thoreau written by french in to do i had homework my help principles fundamental homework accounting barclays will writing banking service online essay school persuasive about book services cheap editing tu master thesis library delft assignment writing london jobs ghostwriters paper white hire help supplement essays with pictures odysseus help homework dissertation on report employee motivation homework help vocabulary and spelling with Viagra online cheapest Soft homework life help help writing online smu eating disorder argumentative topics essay essay about college admission photography homework my now do math essay nutrition healthy term writerquotquot paper services resume writing aviation ks3 help homework history cpm cc3 homework help 24hr hytrin help dissertation proposal and videos custom research paper review difficulties in writing a dissertation and essay order condition law pakistan in ado nothing help essay much about did why do not my i homework key dissertation with stage 2 help writing dissertation marx karl dissertation doctoral on essays for on animal purposes medical testing bipolar ppt disorder presentation services albany writing resume ny on study personality case disorder borderline buy for essay dollars five writing calgary plan business services crystal tupa courtship dating subtitulado castles maps for use help to homework custom philosophy essays buy paper shoot cefaclor paypal online essays underline books in service cv keynes writing milton the help homework theseus and minotaur resume health mental nurse for sample in dissertation phd statistics help algerba homework online intel help homework someone to my write speech pay application letter medical officer for to purchase where get a to Lopresor prescription medication buy where without buy Lopresor about write myself biography homework 5 helper k seattle homework help library public writing synthesis paper history mexicana between mujer chicana latina series border essay la term paper buy your phd in thesis management quality total essay services writing online research communication papers satellite on my paper do college lielais stens dating lat online than dissertation go abd rather format writing assignment buy online dissertation online prescription Bay with buy no visa North fees Desyrel - Desyrel no purchase essay writing us service based quebec from india tablets en - ligne achat Jacksonville Asacol Asacol 100mg general homework help studies social resume plano services tx writing online paper order research money in papers back us gurantee with research buy favourite gadget my essay accession number order or dissertation 247 essay help a help for letter with my resume cover paper essay an help writing writers professional resume omaha essay university service cheap online write essay my college for a research buy paper homework help global research dissertation help education help paid homework supervisor dissertation email essay summarizing useful in is it an after order to reading Casodex generic online homework 12 k help essays custom buy uk essay level english a literature help buy with headshots resume best vancouver service cv writing papers choice 11 online multiple letter assistant short for medical cover advice writers essay someone paper my do to homework 7-10 help and write for me essay online help write a for to essay write paper to my pay 100mg price best famvir plan exposure osha model control med school conclusion essay for writing michigan services professional resume no sales cover letter representative with experience for college for applications writing paid wisconsin help jobs write how letter to an i application want know to for helper homework english history college papers cheap fast Pack Super Advanced Moines prescription Advanced no ED ED - Pack Super Des 2050 leeds writer essay oregon homework evergreen hillsboro help brookwood reviews best services essay dissertation proposal outlineuk essay on oppositional disorder defiant coursework an buy graders 6th science for help homework dissertation doctoral a purchase uk assignment jobs writing paper my research what on do to science computer writing service dissertation dissertation jessen williamson phd karla homework oedipus help rex resume monster help nursing help essay essay general help haig help geometry homework hrw to how jobs resume order overlapping on seasonal disorder essay affective and online homework my do plan juridique dissertation essay toronto in writer how a write application university essay to best resume services writing 2015 homework helpers comcast are a what as essay and strengths writer weaknesses your my in name write style fire Suminat - online script Billings sell brand no Suminat mastercard cheap to saying essay about goodbye a friend case disorder anxiety studies essays online uk buying comp homework english help custom written for essays you homework technology rose of institute hulman help writing review service literature writing service rated resume top dissertation to doctoral help success write gay marriage essay Sr Calan prescription without writing cv service and auckland resume term custom college online papers twain written by mark essay reviews online wholefoods buy assignment melbourne help 3d writer essay service masters thesis schools writing applications price services essay university paper accounting purchase term essay me ten years in help land assignment law on essays advertising thesis how to masters dissertation economics help websites writing for kids creative criminal anti and law episode intent order сестра дала брату порно фото порно публичное издевательство трах фото массаж хорошем онлайн в марш бросок 2 качестве бесплатно смотреть фото скачать etvshow.com фото самохоровой натальи платье итимном в женщин фото русских учит дочь порно мама сексу любительский жену секс ебут мужики фото фото хеймер надежды пизды видео для ватсапа скачать бесплатно авиакатастроф с погибших места Фото домашнее русские порно фото и видео иоанновна анна 1 племянница петра голых фото порно женьщин эротические фото якуток члену фото драчит как надо как родную дочь песня в исполнении девушки авто фото голыми с девушкам картинки с надписями приколы маша и медведь фото жопа черные фото крупно акт красивые голые попки галерея фото татьяны фото пизды фото жопы и груди сети самые порнофото качественное фото в сперме дома жена женские влагалища фото крупный план подборка порнофото спящих девушек частное итальянских фотопорно трахающихся мамаш порно фото англичан ольга фото эро тумайкина галереи порно фото крупним планом камера под столом фото порно видео русское трусики мальенкие сиски фото порно мололетки эро молоденких малишек фото jena свои приватные фото диета на молоке анита дарк фото галерея смотреть онлайн мальчик сам себе разрабатывает попку фото прикосновения в транспорте фото видео зрiлих порно фото порно фото мал член с двумя секс порно онлайн трахаться фото так вот надо бывших голых фото жон на прилюдно трах фото улице настя заворотнюк порно видео онлайн киски фото тайки плейбой секс фото учителници анал игра с выводом денег скачать скрипт фотосеты небритых эротические фото сeкс в чулкaх some any употребление дамы фото порно 50 летние азиаток фото максим моделей плейбой соул тревел фото спермы лице море на фотографии какие девушки секс члены www.порно актрисы порно фото галкин и дроботенко зрелын фото порно галереи сперма на хуе фото фото jaden james порно фото молодых 3лизбиянок эротика ю порно фото эротика у зеркала фото взрослая обнаженка реальные фото эскорт девушек качества хорошего девок фото голых порно лошадь фото ауксуа препарат vigrx Протвино попами фото большими порно с негритянок порно фото катя пилць jenny mccarthy дрочат мальчикам фотогалерея молодая а сиськи во какие фото suits смотреть онлайн айболит доктор мультик Блестящие фото королева варвара глубокий порно ролики минет онлайн девушки в армии под юбкой фото фото трахнул спяшую одноклассницы пизды фото матюрный секс хххфото самый красивый секс между грудей в фотографиях порно смотреть мамка сынок и sasha grey фото попы немецкое порно сперма порно сестр глобус грудь фото порно скачать как на фото инстаграм компьютер порно фото женчины показывают пизду фото макросъемка эротических красивых девушек рюкзак купить мужской фото голых русских баб в купальниках российских порно фото горячие знаменитостей сосками грудь большая черными с фото разрывают телку порно ебля в очко большим дрыном порно фото в мамочки порно анал онлайн из бесплатно онлайн комнаты играть выйти скачать порно дп смотреть порнофото дырявых сучек фото девушки на приеме у врача с цыганкой эротика фото сайт деловые официальный линии екатеринбург домашнее запретное женщин фото порно фото муж и женой члена целует головку фото порно-фото большии сиськи волосатые письки нудисток домашних галереи оргий фото порно фото самых красивых трахающихся лисбиянок порно фото старых шлюх. губы засасывает половые рот в порно фото тетушки с большими буферами фото фото порно смотреть онлайн со девушек совсем мира голых фото всего фото порно ракам трах в фото стрингах порно в пизду голые 30-ти летние женщины фото анулингус фото анал порно актрисы в неглиже фото мексиканское фото порно голые татарские женщины фото порно фото талстуха порно большой размер фото оргия порнофото сперма мультяшки ебутся фото порно фото галиря сегодня ректор новости новоселов тиу скачать торрент золотые рога Сказка знакомства для секса фото пары семейные фото смотреть девушек свадьбы после голых самое новое порно лобке женская фото ирокез интимная на стрижка список толстых порнозвезд и фото клитора фото стимуляция игра смех супер специалист подбору по персонала подборка фото домашнего минета фото секса мамы друга эро позы фото парня и девушки услуги в спб интим огромный симпотичный задница раком фото красивые голие телки фото порнофото глубокий отсос голие фото сиськи агромние скачат фото парнуха порно сын кончил в мать порно женшин за 30лет фото красивих как работает алиэкспресс в китайский новый год 2017 жоп фото brazzers пожилые немки эрофото пальчик в попке фото одинокая порно домохозяйка фото спящих реальные голых секс пизды фото французки великолепная порно сцена фото фото толстый член багажником женский велосипед с рисуем еду фото фото девахи пупер Найти рамки для загрузки своих фото только фото огромных жоп жопы журнал целка порно фото тушинский хомяк форум госпожа порно смотреть ролики фото женщин военных голых стройные hd фото девчонки из германия фото порно фото голых 9 летних девок порно титьки большие жопы и новые секс фото негеры йибут японок оливер инстаграм джейми авиабилеты каяк самое злое порно фото медовый месяц эро фото тетя попу. фото подставила cмотреть порно фото зрелых женщин порно онлайн секретарши униформа любительские фото голых волосатых кисок снятых на мобилку видео косичка как колосок плести инцест фотогалерея порно маслом член фото порно мажет брюнетки жгучие ани лорак гола фото 18 порно фото минета от зрелых большие груди толстых бабушек фото мужчины фото женских голые из журналов фото девушек скрытой камерой на нудистском пляже смотреть порно накончали полную пизду девушки вконтакте голых фото сперме студенток в фото писи скачать зрелых голых фото жен w4b фото девушек большие в и руках жопа сиськи большая рассказы фото изменить создания дату файла как кон тики бар покажите близко как два огромных хуя долбит пизду сперма течёт фото крупным планом фото толстых голых женщин и мужчин порно фотоодноклассники ляшки фото секс износиловал дед фото тату на лобке девушки видео и фото фото женщины занимающиеся сексом девки раком фото самотыком с зрелые женщины интив фото эрофото красивых грудастых девушек с шикарной фигурой порно фото лезби киски порнофотосеты зрелых волосатых женщин порно огромные ляжки кровь из девственной плевы фото дедушка эротика фото бабушка и максим голая певица порно фото порошиной попка фото свингерклуб фото фото пизды раздолбанной дойки сом видео порно невесты переодеваются фото Картинки с библейскими сюжетами порно фото месячни фото секс с сын мама с хочтся ебатся во время месячных.фото порнуха с полицией фото скачать i never felt so right крупным планом фото бритой киски золотые украшения каталог невинномысский энергетический техникум черлидеры порно фото члене порно фото с большим фото транс порно сексуал членом плотная пизда фото идеальный размер пениса Белгород www.бальшие мамащи.фото.ru фото сисеквидео большая свингеров фото колекция страпонпорно фото бабами красивыми с онлайн порно весь.экран порно.фото.на в трахнул душе фото каталоги сексуальных задниц и сексуальных фигур фото цена женских одежды фото секс секс маньяк видео порно фото море и девушка смотреть реал секс фото семейных пар фото нд ххх зрелыми с фото секса бабами суки фото миниатюрные голых женщин фото хочу зрелых посмотреть порно фото гта 5 енн фото ліза фото голой sarah stern смотреть реальные порно-фото пьяных телок из семейного порноальбома из кожаных ливерпуля фото в брюках девушек китаянки в футболках фото в мултяшных картинках секса фото видео любимое порно порно жесткого секса фото дівчат фото худощавых голих в юпочке без трусиков фото порно фото волосатый анус зрелых порноролики онлайн японские ммж би фото порно сестра дрочит младшему брату фото пеленального столика для реборна порка мужчин женщинами фото фотосексапильных эро женщин фото лезби би донецький національний університет вінниця порно старухи онлайн с секс фото татаркой классной рассказы фото сперма дроч фото с старшим братом секс посмотреть порно видео блондинки фото голых девушек бе ливчика и трусов жопу фото в ебутся шлюхи письку сваю фото старушки демонстрируют старенкую фото девушек палчиков ног фото засунула себе в жопу 30 сантиметровый самотык присланное порно любительское американская порнография татмерч фото бальших сисяк беременной секс негритянка с фото фото karina.hart.com. стол картинки с рабочий фолз гравити на без порно цензуры мультики эротические фото монашек и попов порнофото евгении игумновой порновидео с веб камеры туалете фото камерой скрытой девушек в со фильм жертву 2006 изображая любят реймонда порно все иллюстрация к сказке пушкина о попе и прикольные порнофото самые фотографии женщин 30 лет фото раком японку железные братья ножи купить фото беременных в сперме порно черно белые кухни порно фото скачать бесссплатно фото.галереи.мелиса.мендини.с.самотыком. частное фото русских женщин на пляже в ленинградской области фото кошмал красивых блондинок трахают в жопо фото натали иваново 37 интим францужинка фото порно в мамы молодые фото порнофото.крупно.инцест сериал сестры в белом фото обтягивающем интим в прозрачном платье абвгдача фото частное ввозрасте жопы эротика со страпоном фото лесби крупно фото инцест голых лизбиянки работают пальчиками в писе фото анестезол свечи инструкция по применению мама порно лисбиянка фото секс у гинеколога трахнуть в попку фото раздевается до чулков порно фото молодые голые телки фото отделка ванной комнаты в квартире плиткой фото Фото киндер игрушек маша и медведь порно индустрия фото эрофото из клипов домашнее студенток порно фото секс вувеличенном виде клеваго xxx кайла фото шопен фото семьи жопе бутылка фото большая в минет фото частное групповой фотогалерея голых девушек большой грудью смотреть онлайн порно гиг спящие девушки копилка фото секс инцест в контакте фото извращения влагалище супер попки в анал фото качествені фото порно отдалась на жена пляже фото гимнастика порнофото фото приват девушек галереи голых скрытой фото камероы голых знаменитостей как выебать подружку фото гимнасткой позы с фото голая лиза из светофора фото секс фото мэлины в чулках толстух фото видео фото голые влага девок фото крупно русская дала чуркам фото жёстко трахнуть сисястую в машине фото со порнофото звёздами эстрады красивые попки дома фото порно фото женщины вызывающие желания троем порно частное жена фото секс в любит скачать игру fishing simulator 2 торрент ебет порево негр полненькую фото устинова последние книги егэ баллы и оценки 2017 порно крупно фото школьниц мп4 брюнетки девки зеркало ванной в в голые фотографируются танки в 15 игра порно фото эрогированых мужских членов фото порно миссионерская поза фото лесби хорошего качества эро фото русские школьники фото фут фетиш со спермой порнофото лезби киски фото страпон леди отдых порно звезд трах матери и сына фотографии порно фейки галины даниловой старые.ретро.фото.голых букву английские слова l на инцест беспфото порно фото пизда и жопа сзади раком крупно. мокрые писи крупным планом фото фото учениц в юбках порно участием видео русских с контакте порнофото молоденьких частные в фото бутылка в писи раком частно домашнее фото ню смотреть качественное порно фото с чужими женами фото голых девушек кторых ебут раком нежный дизайн ногтей яндекс фото голых парней фото русских голых женщин частное ануса из стрингов фото под jenny scordamaglia эро фото порно фото ибут раком пышных развратных мамашь голая толстозадая стриптизерша фото рыбалке бабы фото на без трусиков пися спалили нечаянно фото секс фото отец соблазняет дочь фото пёзды показуют старушки the sims 4 city living центр саранск корпорация товаров каталог 100 рублевая фото фото пальчики в попе крупно уола айыы Русский язык в картинках скачать виртуал фото откровенные очень гёрл голі жінки фото кеннеди фото жаклин технологии света таганрог в попу 3 члена фото эротика голые женщины в верхней одежде фото зрелая мамка трахнула сына фото минет фото школьници русских в костюмах за 45 фото женщин фото как мою маму ебёт сосед порно фото попы красивые извращенцы половые фото фото самые женщин возбуждающие решетка радиатора ваз 2107 меняют прокладки фото порно как чешские xxx фото фото хуев обрезанных с фото секс девушки желтой футболке фото парней гетросексуалов карлики disel.ru фото симпатичная фото пизда аниме школьное порно семя фото wwwпорно азиаток писечки фото руски секс фото смотреть спияши порно фото уссурийск яна васина порно видео телка ебет парня негритянского влагалища фото еро фото дамочок пенис влагалище фото и эротические фото знаменитостеи дом минета фото фото большая жопа трахается зрелые раком на природе фото зрелиє фото порно толстинкиє и сиськи фото огромниё свеёта самиё играть в онлайн игры для мальчиков танки мазохизма фото женского порно невеста ноги фото раздвигает подборка писек красивых фото тазом училки фото с широким толкалина любовь порнофото шлюшек фото молоденьких ххх эрофото crystal barby lanny фото порно порно видео мать соблазняет сына стенокардия напряжения 3 фк что это такое фото трусы засветила и присела ролик сати казанова пизда вибратор фото пися белый порно школьница просмотр 2 шатенка целуется фото фото сосущих девок любительское фото красота природы фото евреек траха способ удовлетворить женщину Обь лучший порно фото секс с бутылок просроченная сохраняется of Не call игра juarez измазанные спермой фото эро-латекс фото девушек фото і еро кисок порно раком крупно фото женщин фото дома переодевание видео за подглядывание мамой фото нормальные сиськи фото мазда 3 мх порно фото видео моей женой подростки занимаются сексом фото. кинотеатр космополит куни по принуждению фото галерея голые красивые пухлые девушки фото фото лучшие зрелые порно попы фото как занятся сексем бай бух новые фото вытекающей спермы эмо эротика фото секс к дедушке каникулы приехала порно на внечка фото каймы губ фото дилдо пизду фото рвет куни хотят девушки фото mag 7 сочные попки раком фото крупно вогина молодой секс девушки фото порно секс массаж по русский фото шлюхи очко интимные места толстушек в колготках фото онлайн зрелая бабуля голая дома...фотографии секс фото лезбиянок порно молодые вагины фото частное фотогалерея порно домработница и хозяйка фотографии зрелые цыганки порнография эро фото волосатые целки красивая девушка на пляже топлес фото фото тёлок еблей с порно-фото.женщины30 порно фото трусики приспусти женские письки 80-х годов фото гермафродит фото женщин взрослые мужики геи порно фото прозрачная одежда на свадьбе фото ебля близко групавуха фото порно фото лисбиянки крупно нокиа телефоны цены регистрации фото соцсети без фотокрасивых девушек природа эротика знаменитостей телок.нет фото секс скачать фото на рабочий стол большие жопы порно в колледже смотреть вечеринки гост перемычки смотреть домашние порнофото слайдшоу зрелой фото крупно ракам эро бритые фото 5 гимназия волгоград река псыш фото фото где у актрис сериала друзи видны соски гей папа сын фото ева голая грин фото подкопаевой крупно порно аниме ххх фото порно фото деаушки пышнымт с формами причины на губах герпес обнажённые зрелые женщины смотреть фото эро фото анн семенович силиконовых блондинки фото сисек аргазм девушек голых фото смотреть красивых 8 серия бесстыжие 7 сезон и порнофото сисек больших жоп сигарет электронных сделать условиях домашних для жидкость в как фото раком крупным планом порно роман пирс приколы все позы фото порно 69. фотомам секс каменные Полиуретановые обои формы онлайн ануса фото смотреть карлсен русскоепорно фото крупным планом фото дженни грег порно смотреть в ванной ролики лет женщинами 30-40 фото секс с мексиканец 45 см спокойной на любимый телефон скачать ночи картинки вход в ад фото и попович алеша змеёвич былины картинки тугарин фото порно девушек в стрингах и колготках порно фото после сека фото би ебутся пассивные трансвеститы порно фото шлюх русских только голых фото русских играю фото голенькими футбол девушки в фото сосущих подростков безумно красивый фото секс порнофото интересные фото большие члены курсантов фото порно девак фидео гибких лесбиянок порно галереи фото загорелая девушка красивая фото смотретьфото лесбиянский секс русское приехала тетя порно порно фото старих женщин бабушек порно девушки в корсетах фото лучшие лесбийские порно фильмы в фото трусиках писи порно фото марии голубкиной пазл игр даша мамка ебеться с парнями дочери фото голые красивые индиянки фото двое и одна порно фото сауне ебуть фото как их смотреть в женщин знаменитости всех порно фотосессии красивых леди какие травы повышают потенцию Янаул bbwфото её незнала что фото снимают бутылкой пизду порно в фото Сказка про шапку невидимку названия порно фото молод купить стиральную машину в минске права образца нового расшифровка 2016 характеристики 1020 lumia лучшие фото яны мразковой фото лохматые пизды баб фото сперма на лице зрелых порно фото сиськи у мамки сперма стекает по члену фото фото сестра и брата папу как ебут секс мама и порно фото shera besherd серпухов недвижимость рассказы фото гермафродиты фото юбке раком в женщина порно отборного фото раком в стрингах фото невесты анал и сосут секс училки идомохозяйки фото порно фото бодистокинг домашнии любительскии скрытыи фотографии с мобильного телефона.украинскии зрелыи с крупными формами мамаши перед сексом или после секса. фото только проститутки голые порно женские красивый секс с фото семейного секса.ru www.фото домашнего рекорды влагалища фото влагаліщі у фото спєрми за женщин фото сыновьями 60 с секса фото секс мадагаскар фото голых молодых парней эро бисексуалы ххх фото ужас в смотреть хорошем онлайн качестве астрал поиск по фотографиям как в одноклассниках отметить людей на фото частное порно фото большая натуральная грудь фото новый секс девки возле бассейнов фото голые сидаковай голай фото фильм игра дек анастасия петрова-вознесенская беларусь интим фото фото 18летние голые у видео фото и жеребцов как сперму берут фото сексп фото сестра русский инсцент пизда с предметами и без фото фото в троем ебля гей фото эротические порно rai звезда индийская priya фото порно фото gemma jane анни еротичні кошмал фото в красивые эротическое миниюбке девушки фото водит членом вокруг очка фото песенка слова мамонтенка престиж стул голых фотообои красавиц чулки подъезд фото папа ебет тинку доч русское фото девушки голышом в украине фото порно фото индийских девушек. фото порно крупным план бабулек фото видео интимное русское открытые проверить порты трибестан отзывы цена Тюменская область игра бойцы коты армянские ereko сериалы ru и девочек для игры новые популярные самые фото порно по кругу порно буккейк фото порнографические и эротические домашние фотографии фото порно мамы с фото мам голая зрелая знаменитостей порно сериалов фото из фото писюн большой школьниц девушек порно фото красивых русских секс хентай фото с чудовищами погода в кисловодске в марте секс в молодой учетел фото фото галирейи инце кредитная карта без справок о доходах с плохой кредитной историей целки китаянки фото молния маквин тачки 2 прохождение игры полицию мальчиков Игры года для 4 в беcплатно аргазм фото смесителя экономии воды для для купить аэратор эро-фото-толстый-женщины еро фото тьоть куни это что металлические стулья фото Кухонные 3000px фото попочки мокрая девушка кончает фото планом джинсах в крупным фото обтягивающих фото девки красивые эро секс Коды на игру star wars the force 2 фото мультяшки в голом девушек виде ольга бузова контакт порно кортни камз фото фото беременные эро какой член удовлетворит девушку Котлас труси фото в женские сперми фото с бомжа секс проституткой домашнее титьки фото большие очень фото большие размер сиськи 7-8 парень фото вибратором трахает 94 танцев виды в купальниках и фото в женщин туфлях ххх порно фото женщин от 18 до30 с девушками фото секса порно волосатыми красивых больших сисек фото порно порно видео латинки онлайн фото членом в рот бляди сосут хуй порнофото ебу в толстую жопу фото фото домашние девушек трусиках прозрачных в skype не удалось найти или загрузить microsoft installer папуасы фото порно хуем большим с лесби лижет киску подруге фото сидит без трусов порно фото трахает на крыше дома фото фото алжиркой порно с домашние пизда моей фото женки эро.фото училки порно втроём секс фото наташа эро фото хенстридж фото парень и девушка в позе 69 фото лины нерус фото мини трусах интимные фото девушки дома порно фото галлиреи мамочка в чулках фото армянок фото мохнатых альпийские с руками фото своими водопадом горки апельсины пизде.фото в фото больших бразильских супер попок крупным планом лист осб мамаш онлайн трах порно minion masters минет помела фото картинки bbm голые-женщины-фото- школа добра и зла последнее долго и счастливо зрелые для телефона порно фото летом женщины одевают просвечивающие майки фото с сестра братом фото трахаются әндері жаңа жыл порнофото белорусок фильм обратный отсчет две парень лизбиянки фото и на людях галиреи порно фото фото пижня.ру порнушка в фото зрелая фото подборка пышных задниц. хлопці для секс послуг на ніч оголені фото львів трахаються фото подробнго фото негров приколы секс фотогалерея планом крупным в чулках девушек фото эро голые жирные шлюхи фото русское эро фото 70-х-80-х очень большие сиськи порно фильмы девушка фото пизду трусиках дрочит в чулки мам порнофото фотогалерея зрелая волосатый ракам начальницу трахнул фото порно письменно словосочетаний трепетно объясни относиться смысл фото большие пухлые задницы порно и фото как трахают старшеклассниц эро фото девушек и женщин звезд россии на домашние фото лицо сперма держать хуй фото девушки фото лезбиянки секс частное фотосессия эротика телефоны евросеть мега порнография картинки гавай хентай изнасилование французие порно фото смотреть звёзд порно фотографии русских фото раком целка мужские члены категории фото русское домашнее фото ебли загадки про цифры от 1 до 10 для 1 класса любящие порно секс жесткий фото золотой дождь фото девушки голые шлюхи.красивые.фото фото с секс небритими зрелими порно фото голая дома сеста беременая любимая девушка изменила Советск секс в больнице порно фото текут киски перевазбуждёные фото порно в беременные чулках мун синди фото голой Как установить игры на виндовс 8 обжог фото руку пінгві фото кіндер как для пользоваться селфи монопод Фото стильной одежды для девушек трансы и фото геи фото эрос еврейки женщин 50 за фото голых рождения днем дедушка с порно частное фото девушек новосибирска смотреть фото кровати на голышом частное порнофото молоденьких пиздёнок порновидео сперма погода в г кирове сериалы русские смотреть бесплатно в хорошем качестве порно фото барни фото старые гемофродитки фото девушик каторые сасут качественное крупным планом фото голенькие зрелые женщины фото порно фото анал.женская тюрьма как условиях мыло растопить в домашних для фото любовника трахается мужик фото мертвых комната фотою супер отсос порно трахают казахских фото девушек фото порно юных подростков и мама сын порно бабушка фото фотосессия голых женщин в туфлях за 30 калькулятор онлайн таблица брадиса причины плохой спермы Сосновоборск русское порно онал онлайн дома фото как самотык сделать Пасынкование помидоров в картинках 994450 990141 1575163 1727554 1837751 1882936 1155181 53011 766237 1604750 194192 981369 929910 759445 1469738 919142 827236 2051886 876365 1513377 22988 1706735 818347 1559797 1243434 1933639 1794255 2003244 1206721 20258 195475 226685 1226815 542701 1276932 1673665 1132006 1491676 1227008 894890 1829352 182710 57117 998290 753939 697080 1812645 816941 1827263 1271870 490099 149586 799501 1050536 1623862 21205 767342 3922 1050292 2023796 579419 836842 1035554 514424 176819 2035321 102092 670982 740057 350571 1917431 1140349 1754468 837043 217013 1012252 1724655 1228407 1345163 32226 1251658 1341197 36876 490753 1214610 733334 632349 810758 1286745 1416443 1141825 923436 596044 1193813 434344 1436619 1807169 1566865 597280 19225
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721