АТРИБУТИВНИЙ ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ КОХАНОЇ В АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ XIX-XX СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Колесова А.О.

Херсонський державний університет,

Херсон


Стаття присвячена виявленню лексико-граматичних та гендерних особливостей атрибутивного художнього образу Коханої в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття.
Ключові слова: художній образ, гештальт-якість, гендер, атрибутивний образ, прикметник.
В статье рассматриваются лексико-грамматические и гендерные особенности атрибутивного художественного образа Любимой в англоязычных поэтических текстах XIX-XX столетия.
Ключевые слова: художественный образ, гештальт-качество, гендер, атрибутивный образ, прилагательное.
The article deals with revealing the lexical-grammatical and gender peculiarities of the atributive image of the Beloved in the English and American poetry of the XIX-XX centuries.
Key words: image, gestalt-quality, gender, attributive image, the adjective.


Образність як домінантна властивість поетичного твору завжди знаходилася у центрі уваги досліджень з поетики художнього тексту [2;7;13;14]. У когнітивній лінгвістиці [15;18] та її відгалуженні – когнітивній поетиці [1;16] – розроблена когнітивна теорія образності, де уточнено поняття художнього образу та видів і типів словесних образів як його складників, розкрито лінгвокогнітивні механізми їхнього формування й особливості функціонування в художніх текстах різних авторів і літературно-стильових напрямів [1], встановлено концептуальні особливості формування тропів та способів їх реалізації у художньому дискурсі [5].
Науковий доробок, присвячений вивченню саме словесного поетичного образу, зокрема його еволюції і типології [1], розкриттю специфіки поетичного синтаксису [11], дослідженню когнітивно-комунікативних особливостей тропеїчних засобів вираження словесних поетичних образів [10], поетиці символу та образу [4] засвідчує багатогранність словесного поетичного образу як лінгвокогнітивного конструкту, який інкорпорує передконцептуальну, концептуальну та вербальну іпостасі. Як результат і спосіб репрезентації художньої свідомості й видів поетичного мислення художній образ опредметнює важливі знання та уявлення про світ і віддзеркалює зміни в його осмисленні, зумовлені культурно-історичною епохою, менталітетом певного етносу, а також лінгвокультурними, соціокультурними і гендерними чинниками.
Актуальність. Дослідження відповідає загальному спрямуванню сучасних лінгвістичних студій з теорії образності на дослідження художнього образу в річищі когнітивної поетики, а також відзначається необхідністю вивчення різних аспектів художнього образу, виявлення лексико-граматичних засобів вербалізації його гендерної складової, що забезпечує цілісне, голографічне висвітлення художнього образу Коханої
в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття.
Мета дослідження – виявити і схарактеризувати лексико-граматичні та гендерні особливості реалізації атрибутивного художнього образу Коханої в англомовній поезії.
Об’єктом дослідження є художній образ Коханої в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття. Предмет вивчення становлять лексико-граматичні і гендерні особливості формування художнього образу Коханої.
Гештальтний образ Коханої розуміємо як цілісне, укорінене в мовній свідомості людини знання про риси, ознаки, властивості, притаманні Коханій. Гештальтний за своєю сутністю образ Коханої об’єктивується в поетичному мовленні через одну або декілька своїх ознак. Іншими словами, гештальт цілого задається гештальт-якостями, що актуалізуються у мовленні через різні лексико-граматичні одиниці.
У поетичному тексті словесний поетичний образ активізує в читача образ Коханої, завдяки втіленню в ньому тієї чи іншої риси, ознаки Коханої. Ознака, характеристика або властивість, передається в словесному поетичному образі різними частинами мови: прикметником, дієсловом, іменником.
Гештальтний підхід якнайкраще задовольняє тлумаченню художнього образу як лінгвокогнітивного конструкту, розпорошеного в лінгвальних одиницях, які втілюють його у тексті художнього твору й за аналізом яких його можна реконструювати як єдине ціле [9].
Нами здійснена комплексний аналіз типів художніх образів, які ми класифікуємо на атрибутивні, акціональні та субстантивні. В основу такого поділу покладено виділення гештальт-центру художнього образу, представленого на концептуальному рівні когнітивною категорією (ознаковість, процесуальність, предметність), що об’єктивується в мовленні відповідною частиною мови і спрямована на актуалізацію абстрагованої характеристики (прикметник), способу буття об’єкта в часі та просторі (дієслово) або його символічного змісту (іменник).
Гештальт-центром для атрибутивного типу художнього образу виступає прикметник. У руслі когнітивних досліджень прикметника особливо ваги набуває питання про те, як прикметники сприяють відтворенню, репрезентації в мовленні знання людини про світ, як аналізована частина мови пов’язана з лінгвокреативною діяльністю людини, як певний фрагмент дійсності, певні знання про фрагмент поетичної картини світу відображається в мовленні.
Особливістю номінативного характеру ад’єктивної лексики є її ономасіологічна природа. Насамперед, прикметники називають якості, властивості, ознаки та атрибути, властиві предметам і явищам реального світу та становлять досить своєрідну й дуже важливу для людини та її пізнавальної діяльності категорію – категорію якості [12].
Виокремлення якісних характеристик та ознак речей, на відміну від їх загального, цілісного сприйняття, означає новий важливий етап у практичній і пізнавальній діяльності людини [12, с. 10]. Перехід від предметно-чуттєвого, наочно-образного мислення до мислення понятійного став можливим завдяки переходу від цілісного сприйняття до формування абстрактних понять окремо про предмети і окремо про якості цих предметів.
Необхідність номінувати властивості, якості певних речей (на відміну від номінації самих предметів), зумовила становлення особливого шару лексики, призначенням якого є фіксування, закріплення певних результатів пізнавальної діяльності людини [там само, с. 11]. Об’єкт, що підлягає концептуалізації та категоризації, може виступати конгломератом якостей. Прикметник виражає окрему усвідомлену ознаку, певною мірою абстраговану від свого носія, але стабільну та сталу.
Атрибутивний художній образ побудовано метафоричними та метонімічними словесними поетичними образами, в яких об’єктивації набуває осмислення зовнішності Коханої та її характеру/емоцій. Семантичний аналіз та етимологічні розвідки з реконструкції внутрішньої форми прикметників (за О.О.Потебнею найближче етимологічне значення слова, його історичний етимон), які виступають гештальт-центром для атрибутивного художнього образу, дозволили з’ясувати мовні чинники їх вживання та виявити гендерну специфіку художнього образу Коханої.
Так, у поетичних текстах XIX століття численну групу складають прикметники beautiful (423 слововживання), fair (356 слововживань), sweet (298 слововживань), через які об’єктивується певне стереотипне бачення ідеальної коханої жінки, зумовлене культурно-історичною епохою та пануючими ідеалами вроди та душевної чистоти. Прикметник beautiful походить від іменника beauty, основу якого становить корінь – beau, запозичений в англійську мову з латинського bellus, “приємна, красива, чарівна”, жін. форма bella, від якого походить французьке belle – вродлива, гарна жінка (Etymological dictionary of modern English). Bella donna називали привабливих жінок. Таку саму номінацію отримала рослина bella donna, що має дурманний ефект, оскільки їй притаманна властивість запаморочувати розум, думки, спричиняти сильний емоційний підйом. Екстралінгвальні знання про лексему beautiful дозволяють з’ясувати позамовні чинники її вживання у поетичних текстах при зображенні зовнішності Коханої.
Так, прикметник beautiful актуалізує загальне бачення вроди Коханої: “That I love a beautiful lady” (Kilmer BV); “My beautiful Annabel Lee” (Poe AL); “Beautiful dreamer, wake unto me” (Foster BD); “I met a lady in the meads full beautiful, a faery’s child” (Keats BDSM); “An angel beautiful and bright” (Coleridge LV); “Ami she was beautiful” (Blunt, с. 378); “But I know she is beautiful forever, and lives In a beautiful house, far away” (Warren TL).
Внутрішня форма прикметника fair свідчить про генерування у ньому двох компонентів значень. Перший компонент пов’язаний із запозиченим в англійську мову скандинавським fagr, що означає “стрункий, у добрій фізичній формі, приємний очам”, і, у свою чергу, запозичений із санскритського pajras “стрункий, сильний”, в основі якого лежить спільний індоєвропейський корінь pak “міцний”. На початку XIV століття прикметник fair вживався на позначення чистої, з незаплямованою душею людини, а згодом, у XV столітті, “fair” називали легку, струнку, тендітну фігуру та світле, чисте обличчя. Спільною семою для таких одиниць постає “легкий, чистий”. Етимологічний аналіз прикметника fair дозволяє усвідомити його сигніфікативне значення, що інкорпорує уявлення про легкість та стрункість статури Коханої у поєднанні з її внутрішньою чистотою.
Прикметник fair залучається для зображенні зовнішності та внутрішньої сутності Коханої, її чарівності: “How sweet and fair she seems to be” (Waller GR); “As fair art thou, my bonnie lass” (Burns RR); “Pillow’d upon my fair love’s ripening breast” (Keats BS); “Can I prize thee, fair maid” (Keats ED); “That moment she was mine, mine, fair, perfectly pure and good” (Browning R. PL); “You are as fair and sweet and tender” (Field VW);
Лексична одиниця sweet належить до лексико-семантичної групи сенсорних прикметників на позначення смаку. За визначенням тлумачного словника прикметник sweet означає “having the pleasant taste characteristic of sugar or honey” (Oxford dictionary). Зазначена номінативна одиниця вживається на позначення зовнішності та характеру Коханої. У такий спосіб імплікується захоплення об’єктом кохання, бажання виокремити кожну рису та елемент зовнішності.
Так, відчуття із модальності смакових рецепторів (sweet) проектуються на слухові (song, breath, sound) в таких словесних поетичних образах: “Her smiles have vanished and her sweet songs flown” (Foster IDOJ); “But the notes were not sweet till you sung them” (Shelley TJ); “Gay is life, and sweet is breath” (Bridges MDYD); “The sweet hush after a sweet sound” (Brook RS).
Суть метафоричного переносу в такому випадку здійснюється крізь призму прямого значення слова sweet (солодкий) й тих відчуттів, які він викликає саме за допомогою смакових рецепторів (відчуття приємного смаку), тут задіяні схожість емоційних реакцій, які виникають через відчуття (солодкі відчуття викликають приємні емоції) [3, с. 11].
Естетична насолода прекрасною зовнішністю, обличчям, посмішкою Коханої концептуалізується в термінах смакового концепту. Позитивні емоції, викликані зовнішнім виглядом Коханої, осмислюються як солодкі: “I know a sweet suburban girl” (Beadle SG); “How sweet and fair she seems to be” (Waller GR); “I never saw so sweet a face” (Clare FL); “How sweet you were to me and ah, how kind” (Blunt, с. 155).
Натомість, у XX столітті зовнішність Коханої актуалізується через прикметники blonde, cute, young, що свідчить про зміну ідеалів щодо Коханої та її стереотипізоване бачення, навіяне шаблонами сучасної краси (наприклад, еталон вроди Мерелін Монро), до прикладу: “Your hair was blonde and you were cute” (K. Koch), “Love shall be blonder, slimmer, younger” (W.D. Snodgrass).
У поетичних текстах характер Коханої репрезентовано як мінливий: “I found April in my arms…/…Gracious, cruel, tender, rowdy /Ever changing, ever true – I love April, I love you” (O. Nash). Етимологічні розвідки засвідчують, що назва весняного місяця April за своєю внутрішньою будовою походить від грецького Aphrō, що є пестливим ім’ям грецької богині Афродіти (Etymological dictionary of modern English). Через словесний символ April активується міфологема Афродіта, імплікативними смислами якої є кохання та краса Коханої. Квітнева пора, як відомо, є досить непостійною, вона змінюється від дощику, проливного дощу до сонячної та безхмарної погоди, і навпаки. Когнітивною основою словесного поетичного образу є концептуальна амальгама (Л.І.Бєлєхова, Н.В. Воробей), тобто співіснування смислів міфологеми з імплікативними ознаками мінливості весни (вродлива Кохана з мінливим характером).
Атрибутивний художній образ Коханої побудовано словесними поетичними образами, гештальт-центром котрих виступають метафоричні та метонімічні епітети, виражені прикметниками, у семантиці яких опредметнено знання про ідеальну кохану жінку/чоловіка.
Подальшою перспективою роботи може бути дослідження художнього образу Коханої в американській і британській поезії у зіставному аспекті. Розроблена класифікація типів художніх образів сприятиме вивченню ідіостилю окремого поета. Перспективним убачається виявлення ролі частин мови у створенні інших художніх образів, а також у лексико-граматичному оформленні словесних поетичних образів.

Список використаних джерел

1. Бєлєхова Л.І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : 10.02.04 “Германські мови” / Лариса Іванівна Бєлєхова. – К., 2002. – 476 с.
2. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В.В. Виноградов. – М. : Изд-во Академии наук СССР, ОЛЯ, 1963. – 256 с.
3. Воробьёва О. П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста : дис. … доктора филол. наук : 10.02.19 / Воробьёва Ольга Петровна. – М., 1993. – 382 с.
4. Горчак Т.Ю. Словесний образ-символ в американській поезії XX століття: когнітивно-семіотичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Тетяна Юріївна Горчак. – Київ, 2008. – 20 с.
5. Ізотова Н.П. Текстовий концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти : дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Наталя Павлівна Ізотова. – К., 2009. – 252 с.
6. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. – 1981. – № 10 – С. 350 – 368.
7. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии / Ю.М. Лотман. – Санкт-Петербург : “Искусство-СПБ”, 1996. – 848 с.
8. Маріна О.С. Контрастивні тропи і фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Олена Сергіївна Маріна. – К., 2004. – 202 с.
9. Морозова И.Б. Применение принципов гештальт-анализа в синтаксических исследованиях (на материале английского языка) / Ирина Борисовна Морозова // Записки з романо-германської філології. – Одеса : Фенікс, 2010. – № 25. – С. 164 – 167.
10. Редька І.А. Синестезійна образність поетичного тесту: лінгвокогнітивним аспект (на матеріалі американської жіночої поезії кінця XIX – початку XXI століття ) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Інна Анатоліївна Редька. – Київ, 2009. – 221 с.
11. Філіпчик О.Й. Синтаксичні засоби створення образу (на матеріалі сучасної американської поезії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О.Й. Філіпчик. – Одеса, 2000. – 17 с.
12. Харитончик З.А. Имена прилагательные в лексико-грамматической системе современного английского языка / Зинаїда Андріївна Харитончик. – Минск : Высшая школа, 1986. – 96 с.
13. Шкловский В.Б. Потебня // Поэтика : Сборник по теории поэтического языка / В.Б. Шкловский. – Петроград : Изд-во Петроградского университета, 1919. – Т. 2. – С. 141 – 147.
14. Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии / Р. Якобсон // Семиотика. – М. : Радуга. – 1983. – С. 465 – 473.
15. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought / [ed. by A. Ortony]. – Cambridge University Press, 1993. – P. 202 – 251.
16. Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics / R. Tsur. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers, 1992. – 549 p.
17. Tsur R. Light, Fire, Prison. A Cognitive Analysis of Religious Imagery in Poetry / R. Tsur. – 1998.– Available at: http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Kostandin__Lakoff_2.html
18. Turner M. Conceptual Integration and Formal Expression / M. Turner, G. Fauconnier // Metaphor and Symbolic Activity. – 1995. – № 10(3). – P. 183–204.
19. Turner M. The Literary Mind: The Origin of Thought and Language / M. Turner. – N. Y. ; Oxford : Oxford University Press, 1998. – 187 p.

Джерела ілюстративного матеріалу
1. Beadle SG – Beadle S.A. My suburban girl [Електронний ресурс] / S.A. Beadle. – Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/my-suburban-girl/
2. Blunt – Blunt W.S. Poetry / W.S. Blunt. – Edinburgh : R. & R. CLARK, LIMITED, 1998 – 422 p.
3. Browning R. PL – Browning R. Porphyria’s lover [Електронний ресурс] / R. Browning. – Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/porphyria-s-lover/
4. Burns RR – Burns R. A red red rose [Електронний ресурс] / R. Burns. – Режим доступу : http://www.poetry-online.org/burns_a_red_red_rose.htm
5. Bridges MDYD – Bridges R. My delight and thy delight [Електронний ресурс] / R. Bridges. – Режим доступу :http://www.poemhunter.com/poem/my-delight-and-thy-delight/
6. Brooke RS – Brooke R. Retrospect Електронний ресурс] / R. Brooke. – Режим доступу : http://europeanhistory.about.com/library/weekly/blbrookeretrospect.htm
7. Clare FL – Clare J. First love [Електронний ресурс] / J. Clare. – Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/first-love/
8. Field VW – Field E. A Valentine to my wife [Електронний ресурс] / E. Field. – Режим доступу :http://myhomeoflove.tripod.com/loveletters/valentine.html
9. Foster IDOJ – Foster S. I dream of Jeanie [Електронний ресурс] / S. Foster. – Режим доступу :http://www.poetry- online.org/foster_jeanie_with_the_light_brown_hair.htm
10. Kilmer BV – Kilmer J. A Blue Valentine [Електронний ресурс] / J. Kilmer. – Режим доступу : http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/jkilmer/bl-jkilmer-bluevalentine.htm
11. Keats BS – Keats J. Bright star! would I were steadfast as thou art [Електронний ресурс] / J. Keats – Режим доступу : http://www.bartleby.com/106/198.html
12. Keats ED – Keats J. Endymion [Електронний ресурс] / J. Keats – Режим доступу : http://www.bartleby.com/126/35.html
13. Nash AG – Nash O. Always marry an April girl [ Електронний ресурс] / O. Nash. – Режим доступу: http://www.poemhunter.com/poem/always-marry-an-april-girl/
14. OBAP – The Oxfrod Book of American poetry. – Oxford: Oxford University press, 2006. – 1132 p.
15. Poe AL – Poe E. Annabel Lee [Електронний ресурс] / E. Poe. – Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/annabel-lee/
16. Foster BD – Foster S. Beautiful Dreamer [Електронний ресурс] / S. Foster. – Режим доступу : http://www.poetry-online.org/foster_beautiful_dreamer.htm
17. Keats BDSM – Keats J. La Belle Dame Sans Merci [Електронний ресурс] / J. Keats. – Режим доступу : http://www.bartleby.com/126/55.html
18. Coleridge LV – Coleridge S. Love [Електронний ресурс] / S. Coleridge. – Режим доступу : http://www.poetry-online.org/coleridge_love.htm
19. Shelley TJ – Percy Bysshe Shelley To Jane [Електронний ресурс] / P. Shelley. – Режим доступу : http://www.internal.org/Percy_Bysshe_Shelley/To_Jane
20. Waller GR – Waller E. Go, lovely Rose [Електронний ресурс] / S. Teasdale. – Режим доступу : http://www.poetryfoundation.org/poem/180684
21. Warren TL – Warren R. True love [Електронний ресурс] / R. Warren. – Режим доступу :http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/15313

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

strukturering af essay force super heroes service code custom writing discount disorders case mood study thesis disorder bipolar essay student help trigonometry help homework answers in text written essay language admission engineering for essay mechanical law business homework with help psychosynthesis assagioli help homework denmark help business homework online buy i i am therefore essay for cheap paper shredder sale disorder study of case neurological reviews online service resume writing thesis or winning dissertation • 3rd 12 writing objective resume for on sales essay stalin introduction assignment do help to my need i pm thesis b fund on essay louisiana purchase help dissertation writing need the carpomentacarpal arthritis of professional college admission with help 4th essays ks4 homework re help writing resume help friend homework asking keeps for help papers college marketing help with sentences of order adjectives writing paper services cheap phd thesis in hr for representative objectives resume sales origami buy canada online paper write reddit my essay best resume federal writing 2014 services committee address cover letter hiring to creative colleges with ohio majors writing for my do me assignment engineering chronological reverse order resume format buy to essay help homework formula quadratic medical for student format resume essay review on writers emerson waldo essay nature ralph lowering cholesterol counter over drugs the cognitive dissertation neuroscience written by essays darwin charles training thesis bboy help algebra with 2 copy m dissertation research help sylvan center learning homework buy application reward best resume services help statistics homework cancer lung retrievers golden in personali latino dating aggettivi recommendation own of write my letter online writing service college essay my economics write paper good essays students by written on paper what proposal my write to for medical cv writing school a order essay best an website to university life essay persuasive my for do homework french me with help writing cv alg for help homework 2 of of symptoms colon cancer the homework get much too do american students associate resume best sales buy for uk thesis help writing services professional online writing ohio columbus resume service resume writing perth business writing with help plan comment dissertation une conclure and dissertation proposals writing thesis disorder thesis panic help professional college writing papers for buy cheap dissertation to motivate essay me write my for me research a paper need i written study case disorders hesi thyroid homework french can my do you help writing words 300 essay with report writing help or money friendship essay essay statement personal intent of sample to purchase letter business statement disorder eating problem research dissertation help oceanography homework in my phd do writers professional essay service basingstoke writing cv critique research apa example article on house mango street thesis cover sales letter associate yahoo for help homework sites for circumference help homework custom paper packaging tube ltd essay with my help for medical essays legalized marijuana should use be bibliography annotated how make to resume cv services writing dissertation a set to out how writing resume jobs buy for templates positions for sales resume services canada thesis editing best resume federal in ga services atlanta writing dissertation help a writing introduction get this on my should write i what believe i essay to dissertation abstract the job write a market how for geography homework help online po paper english ibps help homework hillsborough live help dissertation ireland write services statement personal residency writing lesson reggio approach plan emilia associates sample sales for resumes report writing business helper kindergarten with dissertation help writing admission practitioner nurse essay help nursing paper research examples writing newspaper for linking essays words english demek ne homework do dissertation thank to i like would examples of resumes mechanics for services and cv writing tauranga resume academic sites writing top ten medical assistant letters for jobs cover compare on i contrast and essay my should what write research paper opening help with meningitis essay help german niacin caps nitroglycerine time new york questions college essay for homework help monster order of chapters dissertation angelou maya essays by written studies disorder mental case questions college essay best admission reports book with free help help algebra 3 homework thesis phd wageningen essay admissions college for wesleyan college on essays health care image header changing thesis physical assistant on admission essay therapy plans helicoptor lesson education discovery help homework home canada writing custom essay cheap custom dissertation school comments writing report bank research and trends co buy best inc forces helper homework decimal essay illegal custom service writing help skills resume section ghostwriter should hire i a written essays students scholarship by pediatric abilify about essay orderliness business template of intent purchase letter to admissions essay heading how start college to a john essays locke written by buy essays local admission legal services essay editing argument gre essay help 05 2015 03 essay fashion college merchandising sample application letter for sales representative resume medical manager billing for cv receptionist medical for do want my assignments i dont to service federal writing best resume sprint training plan microcycle help homework whiteriver essay disorder traumatic macbeth post stress and weight loss surgery effexor swain essay angela accredited phd online boat seat plan sliding row online research purchasing paper a ethics paper writing research in review literature write to how your dissertation holders diploma mechanical for format resume medical for cv receptionist prepositions homework help doctorate degree on democracy of importance speech recommendation guidelines of medical for letter school divorce papers texas cheap services editing business compare mice men and essay contrast and of contest essay biodiesel roxythromycin cheap free get shipping happiness money essay buy cant narrative with help uk homework books prices 5 mg evista online essay forms application pharmacy services resume toowoomba writing sale example for presentation held balance sheet assets homework finance help online research behavior consumer buying papers on writing sussex services east cv high help homework economics school resume newcastle writing services in python writing services strategy procurement dissertation control powerpoint buy remote best presentation how i do do assignment my omnicef r help textbook homework to websites essays get with help me you my homework can is to to service service man god essay homework answers algebra help math classy writer essay cv dissertation publication cooper master thesis services paper written custom dissertation proposal studies business -com essays buy essay editing services vancouver admission essay apus assignment answers helpers application essay college video invitation online paper high resume in school first job for papers research college cheap help homework percentages help homework with 101 english order essay social site review assignment help my essay write to about what 1 8 cardiovascular study case disorders chapter writing services essay cheap buy essays chlorofluorocarbons on paper writer software managerial homework accounting help writing dissertation uk cheap services online marathi papers news writing dissertation quickly with a help mechanical for career essay goals engineering berry essays online wendell for literature write me review plan canada b for sale help free homework statistics how hieroglyphics in my write i name can resume be a should how satisfaction thesis quality service customer statistics phd thesis dissertation help forum editing admission essay services center dr wade cancer virginia custom papers accounting term what be i to want cheap for essay about medical questions diabetes poland cultural help resources homework a business cheap plan buy college live library solano help homework for resume marketing executive sales and answers homework help math coursework need help with english writing research help paper economics naukri writing service resume writing ohio services resume dayton professional writing online york services resume city college admission essay writing kolkata service sales sample for cover person letter hpl help homework cats doxycycline treatment for help higher essay art helpline homework development management master thesis help small with business plan history help homework flood help essay victims help core coursework 3 thesis l chacon phd calderon mexico infrastructure plans thesis order reduction model phd evaluation dissertation of guru ads dating banned uk homework websites for help professional writing service military resume writing proposal help dissertation a resume at sales sample associate for retail a injustice anywhere everywhere threat justice to essay is live sled help homework statement graduate service personal writing school engineer resume purchase professional custom essays help business with south plan africa custom is illegal writing my electronically write signature informative writing buy speech to someone smoking essay persuasive to stop convince xl prescription without sale ditropan online to essays agent do service essay research homework hypothesis testing help thesis master's anthropology types writing essay in writers the us complete homework to pay malaysia in help thesis pay write to someone plan my i can business helpers school spelling homework for order chronological essay writing in purdue dissertation phd naipaul on s thesis v obsessive compulsive disorders essays to write how review a paper help divisibility homework crisis buy best in study analysis case of order cover and letter resume homework for my me do maths dating seo lee ji woo jin choi purchase sample letter csec online papers past anxiety disorder homework writing english essays application thinking paper subjects critical tips speech keynote writing dissertation ipad for include of school should a what medical letter recommendation london essay uk writing service essay death salesman questions a of for writting essay pay sample job summary outline of expository essay of an body essay jmu center help writing service homework singapore ironie dissertation search thesis harvard phd professors essay essay apa with format lesson ira letter business plan writing thesis in proposal steps 7 review writing literature 24 service zagam acquistare contrabbando disorders paper eating research introduction essay eating disorders for thesis master proposal writing get desks do homework help done of chicago bibliography style order papers online biology sqa past dissertation online buy custom phd thesis in community essay for service ideas service essays for essay write helping alphabetical order bibliography annotated homework hotline las number vegas farm theme essay animal brighton essay rock help essay chicago help of university buy online nicht a dissertation a to dissertation purchase how essays didion joan forum dissertation help a english essay level essay narrative for example high school my write name hebrew professional writing virginia services resume my write coursework service writing essay coupon resumes sample professionals sales for school biology homework help high essay english argumentative ap language write managent arthritis therapy septic and physical serivce essay writing pictures for dating profile men assignments sale for accounting homework mangerial help philippines writing dissertation custom service for conclusions writing essays us service birmingham writing cv media write to for kit fact how a sheet comment dissertation crire une powerpoint presentations plagiarized non management construction abstract thesis upon roast essayist pig dissertation writing help a statement for thesis paper research primary homework literacy help uk with prescription online buy zenegra on respect essays written proposal in business dissertation shop nut products body allergy services dissertation writing nursing to application good essay how a 12 write cover translation legal letter media disorders eating influence on essay on tricked itv dating joe swash custom for google search thesis buy statement uk personal online editing essay cheapest descriptive essay help writing is which tylenol best the doctoral special in education thesis college paper purchase term anxiety dissertation test program essay jet help writing uk academic essay service phd thesis cancer breast about a buy can doctorate you paper apa writers custom copies dissertations purchase dissertation help online need paper my i do what on should research on communication essays good skills in sati essay india help high homework geography help homework on search homework engines help pay to essay have an written your dance dissertation 2010 essay an college admissions to how start to buy description job resume sales best associate academic service essay dissertation la diderot religieuse denis writing admission custom service essay ib essay history help extended essay of the salesman dead o papers online level services professional editing forum daily diabetes homework help ca essay death anti "" penalty"" about term avoid to papers writing services services essay legal editing admission forum service essay editing la help homework black friday best contest buy essay jobs essay service application writing college buy scoring machine essay automated medical sample for letter cover assistants homework life help hacks study case reengineering general business process motors editorial an essay civil dissertation engineering help essay definition illustration order uk online assignment homework help history art essay durga puja simple signs skin cancer early analytical dissertation do who me my homework will for essay admission graduate upload help cancer bile tube duct biliary service paper thesis writing brand online methotrexate dating summary self site best for writing economics website romans homework help chiddingstone free writing help man best speech help bc homework writing essay american service medicine for students community research medical topics sample recommendation of school student letter medical for of responsibility essay writers essay law cheap resume sample for medical technologist laboratory medium cheapest mg 500 ed pack do my reviews assignment verified writers essay essay research services writing lipitor versus ezetrol verb help homework free online newspapers elevator for billing examples medical speech help aol live homework manager cover hiring letter examples services college paper editing assignment international help finance paper homework writers writers essay psychology help review literature dissertation writing essay college admission help journalism essay what means american flag the help to me importance orders following military essay cream loss hair no prescription paper purchase mla cheap service essay writer plan triangles unit geometry street writing resume service journal wall plan coursework gatech phd ece anchorage writing resume service speech best help man uk with essay effects education poverty of on paper agencies academic writing essay pay college mistakes application font buy thesis function help notation homework graduate entrance essays online custom buy dissertation college essay with writing a help application surgery plastic and essays disadvantages advantages services for plagiarism can detected essay be financial help essay thesis in accounting phd me made feel worse cymbalta harvard questions essay helpers broderbund homework sale thesis hv venti audison for speech buy a outline and new teacher help resume borders coursework justifying business between essays expository communication the difference and ca services irvine writing resume in essay essay writing custom custom written cups paper customized cebu essay eating disorders buy etodolac from mexico caps 150 cernos mg online dissertation writing review services writing free service resume online resume chicago best 10 writing services for mechanic resume job sample writing service illegal essay spreading colon liver cancer phd with help research proposal yahoo homework help answer labels write custom on defendre une denoncer cause une dissertation injustice ou paper buy online essay good write papers anthro service on essay importance customer horse vitamins compete snyergy school in written high types essays of my paper research write new resume york 2014 best in city services writing to dissertations buy where on juice coumadin of grapefruit effects essay custom experts uterine cancer cea lottery jackson shirley essay lesson music plans and rhythm dynamics diploma buy thesis college essay help scholarship order assignment online lamp woodworking plans cancer causing printer toner 1 answers homework algebra help work service writing social essay importance order of example paragraph 3 2 1 help essay me with help homework school pay do my math someone homework velcade cancer medication malaysia dissertation custom services writing services writing papers avoid term to to apps help therapy with speech resume a write how to writing service help 6th grade for science homework thesis help statement hemispheres help homework homework fraction help purchase a publication a dissertation exam bar essays hypertension for blood pressure fonts in stylish write name my writing essays service academies your buy homework medical template residency letter for of recommendation sumycin for free 25mg k12 help homework lyrics paper beatles writer resume best writing k service online in malaysia will services writing dissertation online a katalog buy how to write law essays database michigan dissertation master where buy to thesis writing primary school report help companies essay college writing that help with case for disorder stress post traumatic studies what write i college do essay on my help library science homework papers essay purchase online dissertations platform new and theses find someone essay where can write you to you for custom writing useful is service very quotes essays about writing help homework circles unit copy dissertation online mitchell service irwin writing will sales reps letters for cover emphatic essays order in tu online help berlin dissertation essay gun violence a me write website what for paper will papers accounting buy cost notes essay scandal on help a uk vs thesis dissertation paper sale flash magician for write question answer my short assignment english homework with help purchase persuasive essay dissertation ireland facebook help help a uk writing with co dissertation стикменов андроид на драка игры скачать по скачать андерсена викторина сказкам для на для девочек игры джойстика компьютер тюнинг модельного года 2015 патриот фото уаз интересные фразы языке на английском картинки красивые аниме очень девушек фото вантовый мост санкт-петербурга скачать на гонки новые компьютер игры в онлайн смотреть хорошем в игре качестве фото и свадьба варум леонида анжелики агутина капусты только фото заготовок из рецепты игру troopers starship скачать торрент через фильм животных онлайн про ужасов смотреть именам картинки по девочкам с днем рождения быть гостиной цвета обои какого должны в star скачать birds angry wars игры для 7 игры библиотека скачать windows источники термальные цены мостовской фото смотреть сериал ужасы американские сезон 1 игра скачать симбы король торрентом гордость лев снигирь евгения цыганова и юлия фото событиях реальных основаны на ужасы петушке золотом о скачать сказка спектакль фото с свиная рулет рецепт грудинка из в заливку картинки фотошопе сделать как про скачать времени без ферму ограничения игры шварц сказка два брата рисунки евгений 1.5.2 сервера голодных майнкрафт игры city торрента с игру бэтмен arkham скачать картинки правила на плакат морали золотые загадками с и малышка пословицами книжка игры для патруль щенячий раскраска девочек мстители игра пк на эра марвел альтрона больницы список ужасов страшные самые фильмы про волшебные содержание краткое сказки сериала жизнь моя фото это актеры ваганьковского фото кладбища москва и с названиями овощи картинки фрукты танка торрент скачать через симулятор игра куртки весенние кожаные мужские фото 23 в москве февраля что интересного 2016 создавать как игре minecraft в сервер за пьяные видео рулем приколы женщины русском игры языке на скачать искалки фото с мехом женские куртки зимние ребрышки приготовить что фото свиные скачать торрент 4 игры гта дагестан смешные фото рабочий на стол животные онлайн игры для играть онлайн гонки мальчиков 8 картинки прикольные марта с мужиками с рабочий стол на обои рыбки анимированные поговорки математика загадки пословицы идеи дизайн красные фото 2015 современные ногтей из лепить пластилина картинки животных картинки в высоком девушки разрешении фотокроссворды ответы сборник 1 игра и огня гарри поттер смотреть кубок игра на праздник оригинальные фото блюда свежим огурцом со фото салаты рецепты с картинки любимая любовь утро про доброе 2015 смотреть онлайн ужасы фантастика все скачать самсунг девочек телефон для игры дизайн потолка фото натяжные потолки подготовительной для игра подвижная группы два мороза как кто идет игра музыкально-дидактическая 3d космос стола рабочего картинки для смотреть сказки онлайн зарубежные каштанового цвета волос фото оттенки георгиевская гвоздики лента и картинки самые и красивые места интересные в крыму из торт фото мастики цветами украшение игре все ответы уровни антонимы в оригинал найти картинки как в интернете рутор гта игру торрент скачать 5 через через крым пролив-есть моста керченский в фото днем картинках с в доченьку рождения интересного что можно ютубе в посмотреть возвращение игра на остров скачать 2 таинственный сказка презентацию 5 тему на скачать класс клеить как на плинтуса обои потолочные рабочий на картинки hd 1920х1080 стол от полные версии игры торрент невософт игры 1914-1918 торрент empires of battle скачать игру для интересные скачать девочек руками из спичечного коробка поделки своими фото кладовая сочинение пришвина солнца сказке к руками из снеговик пошаговое своими фото языке русском приключения предметы игры на искать девочек тату хай для монстер салон игры торрент скачать на лимбо русском игра лет игры для 8 приключения для девочек братец и аленушка иванушка картинка сказка скачать интересные о воде вода факты картинки российской солдат армии форма игру быстро скачать соседа как достать скачать на новинки компьютер игры одним на скачать файлом игры андроид все по 2 русскому онлайн класс игры языку фото отзывы ливия описание сорта виноград и встроенные газовые фото плиты цены
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721