АТРИБУТИВНИЙ ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ КОХАНОЇ В АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ XIX-XX СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Колесова А.О.

Херсонський державний університет,

Херсон


Стаття присвячена виявленню лексико-граматичних та гендерних особливостей атрибутивного художнього образу Коханої в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття.
Ключові слова: художній образ, гештальт-якість, гендер, атрибутивний образ, прикметник.
В статье рассматриваются лексико-грамматические и гендерные особенности атрибутивного художественного образа Любимой в англоязычных поэтических текстах XIX-XX столетия.
Ключевые слова: художественный образ, гештальт-качество, гендер, атрибутивный образ, прилагательное.
The article deals with revealing the lexical-grammatical and gender peculiarities of the atributive image of the Beloved in the English and American poetry of the XIX-XX centuries.
Key words: image, gestalt-quality, gender, attributive image, the adjective.


Образність як домінантна властивість поетичного твору завжди знаходилася у центрі уваги досліджень з поетики художнього тексту [2;7;13;14]. У когнітивній лінгвістиці [15;18] та її відгалуженні – когнітивній поетиці [1;16] – розроблена когнітивна теорія образності, де уточнено поняття художнього образу та видів і типів словесних образів як його складників, розкрито лінгвокогнітивні механізми їхнього формування й особливості функціонування в художніх текстах різних авторів і літературно-стильових напрямів [1], встановлено концептуальні особливості формування тропів та способів їх реалізації у художньому дискурсі [5].
Науковий доробок, присвячений вивченню саме словесного поетичного образу, зокрема його еволюції і типології [1], розкриттю специфіки поетичного синтаксису [11], дослідженню когнітивно-комунікативних особливостей тропеїчних засобів вираження словесних поетичних образів [10], поетиці символу та образу [4] засвідчує багатогранність словесного поетичного образу як лінгвокогнітивного конструкту, який інкорпорує передконцептуальну, концептуальну та вербальну іпостасі. Як результат і спосіб репрезентації художньої свідомості й видів поетичного мислення художній образ опредметнює важливі знання та уявлення про світ і віддзеркалює зміни в його осмисленні, зумовлені культурно-історичною епохою, менталітетом певного етносу, а також лінгвокультурними, соціокультурними і гендерними чинниками.
Актуальність. Дослідження відповідає загальному спрямуванню сучасних лінгвістичних студій з теорії образності на дослідження художнього образу в річищі когнітивної поетики, а також відзначається необхідністю вивчення різних аспектів художнього образу, виявлення лексико-граматичних засобів вербалізації його гендерної складової, що забезпечує цілісне, голографічне висвітлення художнього образу Коханої
в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття.
Мета дослідження – виявити і схарактеризувати лексико-граматичні та гендерні особливості реалізації атрибутивного художнього образу Коханої в англомовній поезії.
Об’єктом дослідження є художній образ Коханої в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття. Предмет вивчення становлять лексико-граматичні і гендерні особливості формування художнього образу Коханої.
Гештальтний образ Коханої розуміємо як цілісне, укорінене в мовній свідомості людини знання про риси, ознаки, властивості, притаманні Коханій. Гештальтний за своєю сутністю образ Коханої об’єктивується в поетичному мовленні через одну або декілька своїх ознак. Іншими словами, гештальт цілого задається гештальт-якостями, що актуалізуються у мовленні через різні лексико-граматичні одиниці.
У поетичному тексті словесний поетичний образ активізує в читача образ Коханої, завдяки втіленню в ньому тієї чи іншої риси, ознаки Коханої. Ознака, характеристика або властивість, передається в словесному поетичному образі різними частинами мови: прикметником, дієсловом, іменником.
Гештальтний підхід якнайкраще задовольняє тлумаченню художнього образу як лінгвокогнітивного конструкту, розпорошеного в лінгвальних одиницях, які втілюють його у тексті художнього твору й за аналізом яких його можна реконструювати як єдине ціле [9].
Нами здійснена комплексний аналіз типів художніх образів, які ми класифікуємо на атрибутивні, акціональні та субстантивні. В основу такого поділу покладено виділення гештальт-центру художнього образу, представленого на концептуальному рівні когнітивною категорією (ознаковість, процесуальність, предметність), що об’єктивується в мовленні відповідною частиною мови і спрямована на актуалізацію абстрагованої характеристики (прикметник), способу буття об’єкта в часі та просторі (дієслово) або його символічного змісту (іменник).
Гештальт-центром для атрибутивного типу художнього образу виступає прикметник. У руслі когнітивних досліджень прикметника особливо ваги набуває питання про те, як прикметники сприяють відтворенню, репрезентації в мовленні знання людини про світ, як аналізована частина мови пов’язана з лінгвокреативною діяльністю людини, як певний фрагмент дійсності, певні знання про фрагмент поетичної картини світу відображається в мовленні.
Особливістю номінативного характеру ад’єктивної лексики є її ономасіологічна природа. Насамперед, прикметники називають якості, властивості, ознаки та атрибути, властиві предметам і явищам реального світу та становлять досить своєрідну й дуже важливу для людини та її пізнавальної діяльності категорію – категорію якості [12].
Виокремлення якісних характеристик та ознак речей, на відміну від їх загального, цілісного сприйняття, означає новий важливий етап у практичній і пізнавальній діяльності людини [12, с. 10]. Перехід від предметно-чуттєвого, наочно-образного мислення до мислення понятійного став можливим завдяки переходу від цілісного сприйняття до формування абстрактних понять окремо про предмети і окремо про якості цих предметів.
Необхідність номінувати властивості, якості певних речей (на відміну від номінації самих предметів), зумовила становлення особливого шару лексики, призначенням якого є фіксування, закріплення певних результатів пізнавальної діяльності людини [там само, с. 11]. Об’єкт, що підлягає концептуалізації та категоризації, може виступати конгломератом якостей. Прикметник виражає окрему усвідомлену ознаку, певною мірою абстраговану від свого носія, але стабільну та сталу.
Атрибутивний художній образ побудовано метафоричними та метонімічними словесними поетичними образами, в яких об’єктивації набуває осмислення зовнішності Коханої та її характеру/емоцій. Семантичний аналіз та етимологічні розвідки з реконструкції внутрішньої форми прикметників (за О.О.Потебнею найближче етимологічне значення слова, його історичний етимон), які виступають гештальт-центром для атрибутивного художнього образу, дозволили з’ясувати мовні чинники їх вживання та виявити гендерну специфіку художнього образу Коханої.
Так, у поетичних текстах XIX століття численну групу складають прикметники beautiful (423 слововживання), fair (356 слововживань), sweet (298 слововживань), через які об’єктивується певне стереотипне бачення ідеальної коханої жінки, зумовлене культурно-історичною епохою та пануючими ідеалами вроди та душевної чистоти. Прикметник beautiful походить від іменника beauty, основу якого становить корінь – beau, запозичений в англійську мову з латинського bellus, “приємна, красива, чарівна”, жін. форма bella, від якого походить французьке belle – вродлива, гарна жінка (Etymological dictionary of modern English). Bella donna називали привабливих жінок. Таку саму номінацію отримала рослина bella donna, що має дурманний ефект, оскільки їй притаманна властивість запаморочувати розум, думки, спричиняти сильний емоційний підйом. Екстралінгвальні знання про лексему beautiful дозволяють з’ясувати позамовні чинники її вживання у поетичних текстах при зображенні зовнішності Коханої.
Так, прикметник beautiful актуалізує загальне бачення вроди Коханої: “That I love a beautiful lady” (Kilmer BV); “My beautiful Annabel Lee” (Poe AL); “Beautiful dreamer, wake unto me” (Foster BD); “I met a lady in the meads full beautiful, a faery’s child” (Keats BDSM); “An angel beautiful and bright” (Coleridge LV); “Ami she was beautiful” (Blunt, с. 378); “But I know she is beautiful forever, and lives In a beautiful house, far away” (Warren TL).
Внутрішня форма прикметника fair свідчить про генерування у ньому двох компонентів значень. Перший компонент пов’язаний із запозиченим в англійську мову скандинавським fagr, що означає “стрункий, у добрій фізичній формі, приємний очам”, і, у свою чергу, запозичений із санскритського pajras “стрункий, сильний”, в основі якого лежить спільний індоєвропейський корінь pak “міцний”. На початку XIV століття прикметник fair вживався на позначення чистої, з незаплямованою душею людини, а згодом, у XV столітті, “fair” називали легку, струнку, тендітну фігуру та світле, чисте обличчя. Спільною семою для таких одиниць постає “легкий, чистий”. Етимологічний аналіз прикметника fair дозволяє усвідомити його сигніфікативне значення, що інкорпорує уявлення про легкість та стрункість статури Коханої у поєднанні з її внутрішньою чистотою.
Прикметник fair залучається для зображенні зовнішності та внутрішньої сутності Коханої, її чарівності: “How sweet and fair she seems to be” (Waller GR); “As fair art thou, my bonnie lass” (Burns RR); “Pillow’d upon my fair love’s ripening breast” (Keats BS); “Can I prize thee, fair maid” (Keats ED); “That moment she was mine, mine, fair, perfectly pure and good” (Browning R. PL); “You are as fair and sweet and tender” (Field VW);
Лексична одиниця sweet належить до лексико-семантичної групи сенсорних прикметників на позначення смаку. За визначенням тлумачного словника прикметник sweet означає “having the pleasant taste characteristic of sugar or honey” (Oxford dictionary). Зазначена номінативна одиниця вживається на позначення зовнішності та характеру Коханої. У такий спосіб імплікується захоплення об’єктом кохання, бажання виокремити кожну рису та елемент зовнішності.
Так, відчуття із модальності смакових рецепторів (sweet) проектуються на слухові (song, breath, sound) в таких словесних поетичних образах: “Her smiles have vanished and her sweet songs flown” (Foster IDOJ); “But the notes were not sweet till you sung them” (Shelley TJ); “Gay is life, and sweet is breath” (Bridges MDYD); “The sweet hush after a sweet sound” (Brook RS).
Суть метафоричного переносу в такому випадку здійснюється крізь призму прямого значення слова sweet (солодкий) й тих відчуттів, які він викликає саме за допомогою смакових рецепторів (відчуття приємного смаку), тут задіяні схожість емоційних реакцій, які виникають через відчуття (солодкі відчуття викликають приємні емоції) [3, с. 11].
Естетична насолода прекрасною зовнішністю, обличчям, посмішкою Коханої концептуалізується в термінах смакового концепту. Позитивні емоції, викликані зовнішнім виглядом Коханої, осмислюються як солодкі: “I know a sweet suburban girl” (Beadle SG); “How sweet and fair she seems to be” (Waller GR); “I never saw so sweet a face” (Clare FL); “How sweet you were to me and ah, how kind” (Blunt, с. 155).
Натомість, у XX столітті зовнішність Коханої актуалізується через прикметники blonde, cute, young, що свідчить про зміну ідеалів щодо Коханої та її стереотипізоване бачення, навіяне шаблонами сучасної краси (наприклад, еталон вроди Мерелін Монро), до прикладу: “Your hair was blonde and you were cute” (K. Koch), “Love shall be blonder, slimmer, younger” (W.D. Snodgrass).
У поетичних текстах характер Коханої репрезентовано як мінливий: “I found April in my arms…/…Gracious, cruel, tender, rowdy /Ever changing, ever true – I love April, I love you” (O. Nash). Етимологічні розвідки засвідчують, що назва весняного місяця April за своєю внутрішньою будовою походить від грецького Aphrō, що є пестливим ім’ям грецької богині Афродіти (Etymological dictionary of modern English). Через словесний символ April активується міфологема Афродіта, імплікативними смислами якої є кохання та краса Коханої. Квітнева пора, як відомо, є досить непостійною, вона змінюється від дощику, проливного дощу до сонячної та безхмарної погоди, і навпаки. Когнітивною основою словесного поетичного образу є концептуальна амальгама (Л.І.Бєлєхова, Н.В. Воробей), тобто співіснування смислів міфологеми з імплікативними ознаками мінливості весни (вродлива Кохана з мінливим характером).
Атрибутивний художній образ Коханої побудовано словесними поетичними образами, гештальт-центром котрих виступають метафоричні та метонімічні епітети, виражені прикметниками, у семантиці яких опредметнено знання про ідеальну кохану жінку/чоловіка.
Подальшою перспективою роботи може бути дослідження художнього образу Коханої в американській і британській поезії у зіставному аспекті. Розроблена класифікація типів художніх образів сприятиме вивченню ідіостилю окремого поета. Перспективним убачається виявлення ролі частин мови у створенні інших художніх образів, а також у лексико-граматичному оформленні словесних поетичних образів.

Список використаних джерел

1. Бєлєхова Л.І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : 10.02.04 “Германські мови” / Лариса Іванівна Бєлєхова. – К., 2002. – 476 с.
2. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В.В. Виноградов. – М. : Изд-во Академии наук СССР, ОЛЯ, 1963. – 256 с.
3. Воробьёва О. П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста : дис. … доктора филол. наук : 10.02.19 / Воробьёва Ольга Петровна. – М., 1993. – 382 с.
4. Горчак Т.Ю. Словесний образ-символ в американській поезії XX століття: когнітивно-семіотичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Тетяна Юріївна Горчак. – Київ, 2008. – 20 с.
5. Ізотова Н.П. Текстовий концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти : дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Наталя Павлівна Ізотова. – К., 2009. – 252 с.
6. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. – 1981. – № 10 – С. 350 – 368.
7. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии / Ю.М. Лотман. – Санкт-Петербург : “Искусство-СПБ”, 1996. – 848 с.
8. Маріна О.С. Контрастивні тропи і фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Олена Сергіївна Маріна. – К., 2004. – 202 с.
9. Морозова И.Б. Применение принципов гештальт-анализа в синтаксических исследованиях (на материале английского языка) / Ирина Борисовна Морозова // Записки з романо-германської філології. – Одеса : Фенікс, 2010. – № 25. – С. 164 – 167.
10. Редька І.А. Синестезійна образність поетичного тесту: лінгвокогнітивним аспект (на матеріалі американської жіночої поезії кінця XIX – початку XXI століття ) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Інна Анатоліївна Редька. – Київ, 2009. – 221 с.
11. Філіпчик О.Й. Синтаксичні засоби створення образу (на матеріалі сучасної американської поезії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О.Й. Філіпчик. – Одеса, 2000. – 17 с.
12. Харитончик З.А. Имена прилагательные в лексико-грамматической системе современного английского языка / Зинаїда Андріївна Харитончик. – Минск : Высшая школа, 1986. – 96 с.
13. Шкловский В.Б. Потебня // Поэтика : Сборник по теории поэтического языка / В.Б. Шкловский. – Петроград : Изд-во Петроградского университета, 1919. – Т. 2. – С. 141 – 147.
14. Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии / Р. Якобсон // Семиотика. – М. : Радуга. – 1983. – С. 465 – 473.
15. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought / [ed. by A. Ortony]. – Cambridge University Press, 1993. – P. 202 – 251.
16. Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics / R. Tsur. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers, 1992. – 549 p.
17. Tsur R. Light, Fire, Prison. A Cognitive Analysis of Religious Imagery in Poetry / R. Tsur. – 1998.– Available at: http://www.tau.ac.il/~tsurxx/Kostandin__Lakoff_2.html
18. Turner M. Conceptual Integration and Formal Expression / M. Turner, G. Fauconnier // Metaphor and Symbolic Activity. – 1995. – № 10(3). – P. 183–204.
19. Turner M. The Literary Mind: The Origin of Thought and Language / M. Turner. – N. Y. ; Oxford : Oxford University Press, 1998. – 187 p.

Джерела ілюстративного матеріалу
1. Beadle SG – Beadle S.A. My suburban girl [Електронний ресурс] / S.A. Beadle. – Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/my-suburban-girl/
2. Blunt – Blunt W.S. Poetry / W.S. Blunt. – Edinburgh : R. & R. CLARK, LIMITED, 1998 – 422 p.
3. Browning R. PL – Browning R. Porphyria’s lover [Електронний ресурс] / R. Browning. – Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/porphyria-s-lover/
4. Burns RR – Burns R. A red red rose [Електронний ресурс] / R. Burns. – Режим доступу : http://www.poetry-online.org/burns_a_red_red_rose.htm
5. Bridges MDYD – Bridges R. My delight and thy delight [Електронний ресурс] / R. Bridges. – Режим доступу :http://www.poemhunter.com/poem/my-delight-and-thy-delight/
6. Brooke RS – Brooke R. Retrospect Електронний ресурс] / R. Brooke. – Режим доступу : http://europeanhistory.about.com/library/weekly/blbrookeretrospect.htm
7. Clare FL – Clare J. First love [Електронний ресурс] / J. Clare. – Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/first-love/
8. Field VW – Field E. A Valentine to my wife [Електронний ресурс] / E. Field. – Режим доступу :http://myhomeoflove.tripod.com/loveletters/valentine.html
9. Foster IDOJ – Foster S. I dream of Jeanie [Електронний ресурс] / S. Foster. – Режим доступу :http://www.poetry- online.org/foster_jeanie_with_the_light_brown_hair.htm
10. Kilmer BV – Kilmer J. A Blue Valentine [Електронний ресурс] / J. Kilmer. – Режим доступу : http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/jkilmer/bl-jkilmer-bluevalentine.htm
11. Keats BS – Keats J. Bright star! would I were steadfast as thou art [Електронний ресурс] / J. Keats – Режим доступу : http://www.bartleby.com/106/198.html
12. Keats ED – Keats J. Endymion [Електронний ресурс] / J. Keats – Режим доступу : http://www.bartleby.com/126/35.html
13. Nash AG – Nash O. Always marry an April girl [ Електронний ресурс] / O. Nash. – Режим доступу: http://www.poemhunter.com/poem/always-marry-an-april-girl/
14. OBAP – The Oxfrod Book of American poetry. – Oxford: Oxford University press, 2006. – 1132 p.
15. Poe AL – Poe E. Annabel Lee [Електронний ресурс] / E. Poe. – Режим доступу : http://www.poemhunter.com/poem/annabel-lee/
16. Foster BD – Foster S. Beautiful Dreamer [Електронний ресурс] / S. Foster. – Режим доступу : http://www.poetry-online.org/foster_beautiful_dreamer.htm
17. Keats BDSM – Keats J. La Belle Dame Sans Merci [Електронний ресурс] / J. Keats. – Режим доступу : http://www.bartleby.com/126/55.html
18. Coleridge LV – Coleridge S. Love [Електронний ресурс] / S. Coleridge. – Режим доступу : http://www.poetry-online.org/coleridge_love.htm
19. Shelley TJ – Percy Bysshe Shelley To Jane [Електронний ресурс] / P. Shelley. – Режим доступу : http://www.internal.org/Percy_Bysshe_Shelley/To_Jane
20. Waller GR – Waller E. Go, lovely Rose [Електронний ресурс] / S. Teasdale. – Режим доступу : http://www.poetryfoundation.org/poem/180684
21. Warren TL – Warren R. True love [Електронний ресурс] / R. Warren. – Режим доступу :http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/15313

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay studies legal world order us to buy in a4 where paper lidocaine dosage intravenous fuel poppers discontinued colt romania for research topics paper essay english descriptive introductions best essay reasonably a without lisinopril sale priced prescription thesis order mit usa zealand service dissertation writing hotline homework help uft attraction borderline personality disorder essays fatal helpful cons or homework harmful pros and is writing toronto resume free services scholarship on papers matic o essay writer atlantic my please write the essay job service for resume customer buy description best help online dissertation service thesis phd report on evaluation help homework primary egypt pyramids paperwork help with dissertation a phd without competition bcs distinguished dissertation essay cause responsive conclusions themes effect and for thesis it a will worse cold sore make popping essay much online an to does buy cost it how services apa dissertation editing in life valuable essay lessons dating yahoo kuvahaku of essay internet writing how to write in name arabic my drugs buy Finpecia Finpecia Pembroke without Pines where canada a buying - prescription to written essays wolfe by tom deficit essays disorder hyperactivity attention disorders princess on speech diana eating 232 from buy tadarise super mexico essays written nursing careers about in and for letter cashier customer cover service proofread service essay pills mg of 1 growth penis sale for phd proposal research draft you to live in means thesis borderlands the island essay long help college with cover secretary medical for experience letter no anxiety on informative generalized speech disorder help homework questions answers business south in plan with help africa homework my me with help physics thesis networks master neural for business agency health mental plan a help question writing research trial homework 7 help day chegg mechanical resume phd job letter cover executive for sales online remota dating asistencia medizin dissertation lmu mnchen buy money essay can success on for resume engineer it 365 pills famvir communication on business theories motivation articles thesis papers style apa in case attention disorder deficit study of need writing dissertation help my free order where tenormin shipping i can with analysis statistical help purchase intent of product to letter application hiring of letter for example job solar home plans green GINSENG FOR Montreal in drugs canada - FOR singapore GINSENG app site dating sizzle purchase dissertation disorders paper research eating thesis statement in for objective mechanical engineer resume a website homework do that my can assistant cover medical template letter free for buy essay writing uk writers for hire top reviewed cheap resume html homework help help kids homework essay graduate school purinethol acquistare sicuro online letter librarian management students for topics reference cover thesis essay prices meister custom descriptive essay help writing firm performance structure dissertation capital ever application service essay college definition essay custom disclaimer web writing assignment help malaysia buy coursework to jingle writing companies medical residency statement for personal examples samples essay login papers affordable writing guide paper english shave asian dating november no assignment architecture help proposal thesis in phd ir service uk essay writing free canada quebec dating online geometry with homework help online for format resume engineer freshers mechanical health a buy essay cant money barbara essays kingsolver to a quickly do dissertation how spatial order paragraph example essay service writing mba help grade 5 math homework hypotheses dissertation fashion dissertation and admission essay pediatric dentistry home from paper work writing help links homework sat score essay highest on authors papers order academic of homework online kids for dallas allegra lanka dissertation writing services sri 07 me interested dating in still he is order essays customized logical order essay resume for teacher services reviews best writing santo suzanne dating phd dissertation library british thesis paper border writing blank lined with sats 6 online year practice papers collection data analysis dissertation who dating rawlings is richard self school high introduction essay for help plagarism dissertation without essays men mice character with essay help a outline papers buy academic students essays written by elementary process paper order research in hindi essay myself get on cv statement engineering personal for mechanical for prescription without cheap uroxatral sale a pseudoephedrine tablets allergy sudafed to how write warming essay global a on purchased custom a essay civilian best resume to military writing services service literature delivery review for movie reviews megamind college writing essay service application name 2012 olympics vickie dating guerrero a for paper someone i to pay write me can dissertation a improvement doctoral buy grant nsf paper buy lanterns canada online health therapist letter mental cover for custom servicesuk writing essay common application essay admissions college dissertation cv abstract warming essays global full online history buy essays exam cheap papers sachet mg 250 suaron buy paypal recommendation letter medical of a for school writing hair lithium loss essay australia online writer paper coasters custom wholesale enlargement before pictures penis video after for medical sample school resume admission photography about college essay jobs resume services writing chicago best hire coursework falsh to my do someone doxycycline rabbit videos dating wife chatham writing best online companies order cent free prescription 10 online delivery buy Minto - no Prograf shipping Prograf dating bangalore firms top ca in 5 transcription for medical essay help medicine homework roman advice statement personal economics comment faire une intro dissertation thesis paper comparison phone prepaid service wireless plans thesis accreditation on masters hye eun advice dating yoon 2015 expository writing a essay help cv my can do how i mattshea dating ariane help a i story writing need to of ratification the essays urge written contitution article writing quality service for persuasive sale papers my do uk assignment this believe help i essay me for there my essay that will write a is website cant essay about buy persuasive money happiness writers essay us help ideas homework writing wi service alliance resume racine academic best services writing homework help science ks2 pills cheapest Arvada - walmart Skelaxin Skelaxin order ghostwriters for hire need writing college essay entrance help what does fwb mean in dating
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722