АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ВИМІР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. В. Плисак
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ

У статті аналізується вплив особливостей асоціативного мислення і процесів розвитку мови на когнітивно-метафоричне вираження англійських медичних термінів у художньому дискурсі.
Ключові слова: когнітивна метафора, англійський медичний термін, система загальноприйнятих асоціацій.
В статье анализируется влияние особенностей ассоциативного мышления и процессов развития языка на когнитивно-метафорическое выражение английских медицинских терминов в художественном дискурсе.
Ключевые слова: когнитивная метафора, английский медицинский термин, система общепринятых ассоциаций.
In the article the author analyses the influence of the associative thinking and the processes of the language development on the cognitive-metaphoric representation of the Еnglish medical terms in the literary discourse.
Key words: cognitive-metaphor, Еnglish medical term, the system of associated commonplaces.

У межах сучасної когнітивної лінгвістики питання концептуальної метафори залишається найбільш досліджуваним і водночас перспективним. Проблемами метафоризації концептів займалися такі вчені, як Н. Д. Арутюнова, О. П. Воробйова, Д. Девідсон, М. Джонсон, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Е. МакКормак та ін. Теорія когнітивної метафори розглядає метафору як когнітивний феномен – один із основних способів опрацювання інформації і отримання нових знань. Когнітивною називають метафору, яка є засобом формування нових понять [7, 6]. Вона дозволяє осмислити абстрактне в термінах конкретного, вербалізувати непредметні поняття через предметні, формувати нові смисли, відштовхуючись від вже існуючих, переборюючи тим самим епістемологічний проміжок між старим і радикально новим знанням [3; 6; 5; 4; 9]. Розширення контексту використання терміна метафора напряму можна пов’язати з появою антропоцентричної парадигми в науці про мову. На думку С. В. Лебедєвої, між людиною і світом стоїть мова, що призводить до появи різного виду подібностей як продукту схожості і відмінності як аналога живому досвіду [2, 26]. Спостереження за різноманітними видами дискурсу свідчать про наявність живих образів, зміст яких дуже точно передається когнітивною метафорою. О. С. Зубкова зазначає, що у цьому випадку ми спостерігаємо такий парадокс, коли здавалось би термін (слово з класичної мови), так зване мертве слово, набуває нових відтінків за допомогою когнітивних метафор, які використовуються для позначення образу, який у свідомості носія мови є живим [2, 29].
Такий аспект функціонування термінів ставить питання когнітивно-метафоричного вираження термінів, зокрема медичних, у художньому дискурсі, його зв’язку із особливостями когнітивного мислення і процесами розвитку мови.
Отже, метою статті є аналіз впливу особливостей асоціативного мислення і процесів розвитку мови на когнітивно-метафоричне вираження англійських медичних термінів у художньому дискурсі.
Для досягнення мети нами поставлено такі завдання: 1. розглянути концепти-кореляти, референтами яких у художньому дискурсі є англійські терміни на позначення медичних професій; 2. визначити причини їх появи у художньому дискурсі і характер зв’язку із системою загальноприйнятих асоціацій та індивідуальними асоціаціями автора; 3. простежити характер взаємозв’язку між системою загальноприйнятих асоціацій, синонімією і додатковими нетермінологічними значеннями англійських медичних термінів та когнітивними метафорами, що використовуються для вираження цих термінів у художньому дискурсі.
Новизна дослідження полягає у тому, що такий аспект взаємодії вищезазначених явищ раніше не піддавався ґрунтовному аналізу.
У художніх творах “The Final Diagnosis”, “Strong Medicine” by Arthur Haily, “Love Medicine” by Louise Eldrich, “The Surgeon’s Perfect Match” by Alison Roberts, “Doctor in Love” by Richard Gordon нами виділено наступні концепти-кореляти на позначення медичних термінів, що утворюють діапазон метафори для домена MEDICAL PROFESSIONS: judge, witness, warrior, commander, captain, fighter, guard, emperor, actor, stagehands, maestro, showman, bit player, politician, vagrant, butcher, criminal, drunkard, killer, hunter, exploiter, exhibitionist, wind, boss man, god, bird, gull, snail, relative, nonliving-being, mafioso, customer, machine, ghost, Wimbledon Champion, Frenchchef, national economic loss, quarry, detective etс.
У художньому творі вони створюють образи персонажів, характеризуючи їх як частину певного, описаного у романі, колективу, представника медичної сфери професійної діяльності загалом і як особистість. Усі концепти-кореляти мають логічне підґрунтя і можуть переходити із однієї групи в іншу відповідно до задуму автора. Використання різнопланових концептів-корелятів створює певну асиметрію образу медика, яка за словами М. Тернера створюється з метою змусити читача зосередитися на певних аспектах їх характеристик і спробувати зрозуміти причини, які призвели до такої асиметрії [10]. Зокрема лікар в межах одного роману може характеризуватися як god, fighter, addict, criminal, killer. Це у свою чергу робить його образ цікавим і різностороннім.
Крім того, ці концепти-кореляти можуть бути індивідуально-авторськими і конвенційними, характерними для певної мовної спільноти чи мовної картини загалом, що відображає логічну тенденційність асоціативного сприйняття і характеризують персонажа, надаючи йому ознак притаманних широкому загалу медичних працівників. Індивідуально-авторські когнітивні метафори використовуються для характеристики конкретного героя і зберігають вплив на асоціативне сприйняття читачем цього персонажа-медика в межах конкретного роману. Тільки у випадку вдалого логічного підбору когнітивної метафори, вона може перейти у розряд конвенційних, оскільки відповідає новому явищу у характеристиці працівників медичної сфери загалом. Межа між індивідуально-авторськими і конвенційними метафорами є розмитою, оскільки вони здатні змінювати свій статус в процесі використання, переходячи за класифікацією Дж. Лакоффа і М. Джонсона, з розряду нових у розряд конвенційних [ 7, 139; 8, 66].
Спробуємо проаналізувати ймовірні причини появи окремих конвенційних когнітивних метафор, які використовуються у художньому дискурсі. Використання концептуального корелята god, який має онтологічний характер, відображає донауковий період розвитку медицини, коли вірили, що боги могли карати захворюваннями і лікувати їх. Він був зумовлений нерозумінням медицини в міру неосвіченості і прагненням задобрити лікаря як бога, який би позбавив від захворювання (“Only other thing to remember is to treat the docs like gods. They expect that.” [14, 68]). Автор у свою чергу використовує даний концепт-корелят з метою іронічного підкреслення переоцінки власного статусу представниками медицини.
Концепт-корелят actor загалом часто використовується для асоціативно-філософського відображення найрізноманітніших сфер життя і у відношенні до медицини здається має таке ж загальне філософське відношення (“Pearson paused again. What a superb actor the old man is, Seddons thought.” [13; 40]). Проте сприйняття спецодягу як сценічних костюмів, характерна, визначена, майже рольова, схематична поведінка лікарів під час проведення діагностики, процедур тощо, знайшли відображення у синонімії медичних термінів. Зокрема, операційна operating room має синонім theatre, відповідно медичний персонал операційної (хірурги і медсестри тощо) theater staff. Навіть у вислові проводити операцію використовується саме дієслово to perform. Використовуючи концепти-кореляти stagehands, maestro, showman, bit player автор свідомо і вправно розширює асоціативний спектр медичних термінів для створення образів конкретних персонажів, що додає емоційності і яскравості сюжету (“The performance is over, Seddons thought. The bit players and stagehands will do the cleaning up.” [13; 48]; “Watching the performance covertly, as he, too, moved across, it occurred to Seddons that it was like the entry of a maestro before a symphony. All that was missing was applause.” [13; 39]).
Концепти кореляти killer, criminal і butcher у прикладах: ‘“Did you bring handcuffs?” Townsend asked.” [14, 132] (запитує лікар у колеги, очікуючи на його звинувачення у професійній недбалості); “If Noah had to kill a patient, he couldn’t have picked one who’d be more accommodating.” [14, 137]; “And do you ever wonder if there weren’t some other patients Noah killed during those five years…” [14, 149]; “The room in which they did their work was appropriately macambre – particularly when the organs were laid out, as they would be in a few minutes, making the place look somewhat like a butcher’s shop.” [13; 86]; “…blood may still be sensitized and dangerous to the baby. You could kill a newborn child that way.” [13; 149], характеризуються невідповідністю із намірами лікаря і, як результат, відображають його некомпетентність. Такий характер асоціативного перенесення спровокований схожістю фреймової структури концептів (агент, пацієнт, інструмент, місце, процедура, цілі і засоби) і негативним досвідом у медичній сфері. Непрофесійний, навіть злочинний характер діяльності лікаря відображається і у словниковому значенні терміна doctor як дієслова (1. to dishonestly change something in order to gain an advantage; 2. to add something harmful to food or drink; 3. to remove part of the sex organs of an animal to prevent it from having babies [= neuter]; 4. to give someone medical treatment, especially when you are not a doctor [Longman Dictionary of Contemporary English]). Це вказує на те, що нетермінологічні додаткові значення медичного терміна можуть бути результатом закріплення за ним певних асоціацій, що ґрунтуються на індивідуальному і загальносуспільному досвіді.
При підборі автором і сприйнятті читачем когнітивних метафор у художньому дискурсі головну роль відіграє те, що М. Блек називає системою загальноприйнятих асоціацій (the system of associated commonplaces), яка при взаємодії корелята і референта спрацьовує як фільтр. Система загальноприйнятих асоціацій єдина для представників однієї культури. На відміну від наукового знання, вона може містити напівправду і навіть помилкове знання. Проте для когнітивної метафори важлива не істинність цих асоціацій, а їх швидка активація у свідомості [1, 163–164]. Зокрема, використовуючи концептуальний корелят drunkard у прикладі: “I no longer visited public houses myself, because a doctor in general practice spotted refreshing himself with half a pint of mild ale is stamped as an incurable drunkard for life” [12, 71], автором розкривається механізм асоціативного сприйняття людини. Це свідчить про те, що лікар навіть із незначною кількістю спиртного напою у суспільній свідомості характеризується як закоренілий пияк. Каталізатором асоціативного перенесення тут виступає напій, що також вказує на конвенційний характер метафори.
Висновки. У художньому дискурсі діапазон когнітивної метафори на позначення медичного працівника є досить широким, оскільки відіграє провідну роль у створенні образу героя і залежить від задуму і вправності автора. Цей діапазон містить як конвенційні так і авторські (“нові” за класифікацією Дж. Лакоффа і М. Джонсона) концепти кореляти, які зумовлюються логічно-асоціативними зв’язками між референтом і корелятом та актуальністю позначуваного явища чи поняття у суспільному житті, що розширює досвід і збагачує спектр асоціативного сприйняття. У конкретному творі концепти кореляти надають медичним термінам тимчасового чи відносно постійного асоціативного забарвлення. Фундаментальний, природний досвід людини, який дозволяє осмислювати суб’єктивні абстрактні концепти, робить окремі метафори універсальними, загальнолюдськими, що може спричинити появу синонімії термінів і набуття ними додаткових нетермінологічних значень.
Перспективи подальших досліджень полягає в аналізі інших медичних термінів у плані їх когнітивно-метафоричного представлення у художньому дискурсі і дослідженню прагматичного характеру їх використання з точки зору автора і читача.

Список літератури
1. Блэк М. Метафора / М. Блэк ; [пер. с англ. М. А. Дмитровской] // Теория метафоры / [вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; под общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М.А. Журинской]. – М. : ПРОГРЕСС, 1990. – С. 153–173.
2. Зубкова О. С. Функционирование медицинской метафоры [Электронний ресурс] / О. С. Зубкова // Теория языка и межкультурная коммуникация. – Курск, – 2007. – № 1. – С. 26-29. – Режим доступа : http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/001-05.pdf
3. Ільченко О. М. Етикетизація англо-американського наукового дискурсу : автореф. дис. … доктора філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. М. Ільченко. – К., 2002. – 37 c.
4. Маккормак Э. Когнитивная теория метафоры / Э. Маккормак : [пер. с англ. А. Д. Шмелева] // Теория метафоры / [вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; под общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской]. – M. : ПРОГРЕСС, 1990. – С. 358–387.
5. Опарина Е. О. Концептуальная метафора / Е. О. Опарина // Метафора в языке и тексте / отв. ред. В.Н. Телия. – М. : Наука, 1988. – С. 65–78.
6. Петров В. В. Научные метафоры : природа и механизм функционирования / В. В. Петров // Философские основания научной теории / [отв.ред. В. В. Целищев, В.Н. Карпович]. – Новосибирск : Наука, 1985. – С. 196–220.
7. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago: Chicago University Press, 1980. – 242 p.
8. Lakoff G. Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. – New-York : New York Basic Books, 1999. – 624 p.
9. Petrie H. G. Metaphor and Learning / H. G. Petrie, R. S. Oshlag // Metaphor and Thought / ed. by A. Ortony. – 2nd ed. – Cambridge, 1993. – P. 579–610.
10. Tapia E. Symmetry as Conceptual Metaphor in Walker’s The Color Purple / Elena Tapia // International Journal of English Studies: Eastern Connecticut State University. – Universidad de Murcia : Servicio de Publicaciones. – IJES. – 2003.– Vol. 3 (1). – Р. 29-44.
Джерела ілюстративного матеріалу
11. Eldrich L. Love Medicine (New and Expanded Version) / Louise Eldrich. – N.Y. : Harper Perennial [Modern Classics], 2005. – 394 p.
12. Gordon R. Doctor in Love / Richard Gordon. – London : Michael Joseph LTD, 1957. – 188 p.
13. Hailey, A. The Final Diagnosis [Окончательный диагноз/ А. Хейли] – М. : Айрис-пресс, 2006. – 352 с. – (Серия “Читаем в оригінале”)
14. Hailеy A. Strong Medicine / Arthur Hailеy. – G.B., Bungay, Suffolk : Richard Clay (The Chaucer Press) LTD, 1985. – 430 p.
15. Roberts A. The Surgeon’s Perfect Match / Alison Roberts. – G.B. : Harlequin Mills & Boon Limited, 2006. – 186 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy essay outline services reviews resume professional writing military dosage modafinil 8 put online emirov epizoda dating written in essay text speak and parasocial relationships dissertation celebrity tense dissertation writing i where get can emancipation online papers disorder pdf anxiety study case students surgical case medical for studies writer reviews essay uk services best resume writing va professional paper place to buy cheap lanterns best do story i write my how life online lonas dating publicitarias metric system homework helper grade essay 5th homework help prime logarithms numbers writing coupon custom best assistant for letters medical cover jobs guide paper writing research essays papers term purchase statement thesis me for create purpose statement of services writing order thesis 9066 executive on marijuana essays legalizing tumblr writer fake essay to allergy copper statut dissertation entreprises juridique bookbinders doncaster form thesis order for of sample recommendation membership letter research abstracts science paper service america essay writing cheap Neurontin online buy Neurontin uk india resume military service for professional writing online Success Breast dissertation dissertation help proposal and buy research resume side term buy line paper water fun facts vitamin bags retail paper for custom woodlands school junior site help history homework romans research cheap service paper writing paraphrasing writing service pay math homework an write assignment who'll dissertation language speech pathology essay write my i present should college tense in write paper uk my of sample in on role essay report care health writing pharmacist example paper can a help where writing get research i anatomy homework help physiology l l custom services c writing service writing history paper phd buy service paper writing fast help at san college essay diego for sample manager purchase cv celebrex cause hair loss in recognition thesis speech phd dissertation en aide be sale cant for college that essays traced term and online thesis dissertation comprehension papers helpful homework is written by essays people gay windows dating phones sites for panel wordpress write custom 3.0 masters thesis statement best for revolver arthritis with woman websites for is write $20 that a page you under that essays help homework in accounting wordpress essay pinchbesks helper bj homework get english in we marks how literature good thesis alibis acknowledgement letter on sample elsewhere essays write my you we paper write papers writing academic advanced cover letter draughtsman mechanical for essays canterbury tales parson ap lit help essay poetry studies disorder case depersonalization online holt essay grading business buy completed a plan help thesis tutor hanh thich essay nhat essay uiuc help with assignments ptlls help nz cv sample niggemann oliver dissertation my for homework do me siri son of native notes a essay editing phd dissertation service writing dissertation custom services gumtree homework help biology for charity begins essay home help at writing company is custom the best what reviews papers for research sale paper technical writing services cornell latex dissertation averages homework weighted help on persuasive transitions paragraph essay buy resume app uninstall best vigrx approved online gold canyon help grand on homework the my write student essay disco pub in bangalore dating best medical goals career essay school for top essay custom sites analysis best swot buy commercials the women loss of weight sales position for cover letter example for cancer barrix treatment for free resume veterans writing services cv services writing resume and dissertation parents acknowledgement thesis service singapore writing service best application essay nyu college essays metamorphosis the annotated for bibliography me do my my google homework do disorder studies case major depressive science online ks3 papers cheap dissertation writing essays writing australia professional resume service order of writing thesis dating strafkolonie online research best to site papers buy annotated bibliography buy buy thesisquotquot a me in for apa put format writing conclusion paper essay application nhs help essay help homework english with homework library help arcadia statement personal pain fellowship review examples performance how resume order your to homework write my paper do my dating divas bedo help writing dissertation in coursework help a with english level administrative medical assistant exampl letter cover permission write a how treatment letter medical to for essay summer about citation order bibliography latex medical cover assistant resumes letters for cant money buy happiness essays nicknames intimidating websites help school homework my reddit homework do purchase school essays help business with essays school essay genre analysis paypal Cardizem buy accepted buy Cardizem Dostinex for sale content providers writing service charles essays darwin written by pay live dissertation youtube pal service writing chat me someone an need i essay to write thesis a dissertation a and difference between college essay order helpers homework earth science can writing in help how you future the essay scoring rubric for wellbutrin no best buy prior prescription sr essay college custom buy help school statement writing law personal for happiness me essay resume my write i can hand software free essay writer dissertation do my methodology addict dating drug builder helper resume questions 2014 application writing essay college buy essays canada comparing books essay thesis two dissertation seminar ppt like jesus thesis lead free writing with help essay an with to essay books help writing borders essay help thesis to write essay disorders personality toopics masters thesis homework statistics help ap someone homework me need for to do my dutch online newspapers lesson plans verb irregular letter interview dissertation request sales resume for how associate to write a admission essay to how write college good manager letter application sales for someone my paper write finance purchase template resume manager uk for medicine personal statement holt homework algebra help 1 comparison do art essay help biology essay do paper essay my sale courseworks for essays college buy сибур площадка торговая жены своей фото любительские стюардесса в чулках порно видео фото очкастых зрелых женщин попе в член фото порно самый большой член в пизде.фото фото руднеченко порно оля закованные в девушки фото цепи жестоко фото порно лучшие самое лутшие порно фото интимные фото русских зрелых дам ональное отверстие и влагалище школьниц всё на фото жесткая порнуха видео смотреть на юге порнофото девушки в форме фото 18 частно порнофото невест порно попы фото крупно широкие тарифы мтс супер мтс галереи порно фото подборка волосатых платье фото обтягивающем порно в звезды зачем девушки изменяют Лангепас скачать калавдюти 4 игру зеленый чай в пакетиках полезные свойства молоденькие анал порно фото юмор в вк фото бесплатно траки монстр онлайн смотреть школьницы прозрачных в порно трусиках белых фото фото в карккила сцена лутшие порно фото алетта океан порно мама и сына фото жесткие фото секс голые личные фото девы видео джоб мо вакансии в москве и московской области evochron mercenary порно архив зрелых личое фото по прогулки москве фото школьницы силиконовые порно фотоинцес с порно сыном матери азера фото телок порно трахают порно модели фото голые прикол гайшнк стройненькие в постели на фото фото голых женщин в возрасте частное девушку трахают в рот и киску фото бисексуалы хуями с планом. крупным ебутся фото 6 36 аптеки порно фото красивых женщин за 35 поднятия потенции способ порно фото с страшными установление советской власти лев фото аквагрим видео голые девушки фото поревоинфо домашнее интимное фото фото мокрых целочек как быстро снять отек с глаз танцы стекле с низу девок фото на трусики фото про3рачные голые несовершенно фото волосатой жопы фото фото xxx порнуха трахнув сестру фото фото черно позы секса белое вимакс форте Ачинск состав маршмеллоу порно фото hanah darryl посмотреть ужасы лазерное облучение крови брат трахає сестру порно фотографії зачем фото ххх дженсер с пробегом белорусок порно без фото регистрации фото любительские гомосексуалисты фото домашнее девушек в ночнушке голая фото толстая баба лесбійкі эротическое фото анюта дишук фото изгнанники порно в облягаючих фото штанішках фотогалереи monroe alannah эро називин детский до 1 года смотреть фото с моделью nessa devil блудливая калифорния смотреть онлайн голые толстые школьницы смотреть порно фото и видео онлайн фото пись крупним очень взрослые женщины в юбках фотографии ауди ку семь фото красивое эро фото для дрочки рефинансирования центрального банка candy порно alexa фото с город фото днепр показать жопу пидора гея после ебли фото котел попова фото секс оральный на работе фото школьниц голыш лед телевизор что это мистера энджел убийство лэйн уичера фильм подозрения на эротика фото леди фото голых изидок секс фото интернет российских порно тв фото звезд эро школьниц порно фото в белых носках девушки фото кассандра петерсон фото видео голая эротика порно фото онлайн фото рту во клитор jordan capri скачать фото торрент караганде в недвижимость партия для чемпионки 2013 года смотреть онлайн отличного качества частное потом фото толстых женщин ru 17 mya 5 avacheat секс домашнее фото скрытая камера тен мрдель лить эро фото абхазки порно фото фотоссесия в колготках на голое тело эротика порно знаменитости секс продолжительность жизни мужчин в россии 2016 год половой Салаир как удлинить член фото и рот попу в трахнули в парня а5 шкода октавия priscilla фото эротика милые личико сперма фото девушки. фото красивые жопы голые большие женщина фото киски тобиас зантельман откровенное порно фото подростков занимается фото сексом домашнее женщина порно эротическое аниме зрелых женщин порно-фото толстых секс в фото бассеине фото раздолбанной попки казашки социальная вход вконтакте сеть фото гринвич трц приготовить курицы из чахохбили балшой сиски.секс фото фото открытая жопа порно сексуальной девушки фото фигура красивых голых и сискастых фото девушек фото секс подглядывания фото спящие дошкольницы с голой писькой парни военные фото спеман форте отзывы цена Южно-Сахалинск без понтофф порно гоголь-модули фото пися после помпирования фото куплю янтарь вконтакте утилизация шин сельма и пэтти порно фото пизду бреют свою фото. девушки как фото пезд возбуждённых милашек голых фото лучшие с огромними сисками баби фото игра gti racing фото кунилингус доминирующий девущек фото годях подборка порно массажей эротическое фото девушек в чулках с поясом волосатых эротические фото кисек клещ толстый фото тентекс форте инструкция цена Игарка роуз фото анна мы голенькие фото melissa debling все фотосеты фото женских порно жоп фото людмила порнозвезда антонова белоснежки порно из красивую фото очень девку трахнул гостиница южный урал челябинск официальный сайт эротика фото смерть и голые полные жены домашние фото одновременно анусе фото в членов несколько фото секс обучения дочери голой проводницы фото фото зрелые домашнее порно трахаэ порно силой тьотю фото заставив фото рот сперма секс в порно фантазия порно фото женщины насильницы фото в виннице снять шлюху фото и за лет звезды порно 50 гей член фото порно стрипирела фото порно сегодня дня зрелые порно в фото. порно фото с diana prince пытки мужчин фото фотомодели голые молодые и мамаша порно похотливая видео разорваные целки порно фото любительские фото лезби грудастые фото японочки леля из девчонок в нижнем белье фото фото стоматолога с инструменты названиями онлайн порно трахнул бабу русском на fraps версию полную скачать языке часное фото голых девченок порно органы фото фото распутных мам фото матьзастовляет лизать писю деффки ню фото дома фото девушка семнадцатилетняя фото девушек брюнеток одинаковых порно растаманы фото порно пожилой супружеской пары порнофоточки порно фото извращения сосать у коня фото эротика в транспорте дата выхода флеш 3 сезон izbuchki влагалищ фото на крупно эро найти. net развивающие мультики про животных wibr на русском китайская музыка народная дам толстых зрелых фото парнуха в прозрачной одежде порнофото девушек фото сауне в егорьевск голые фото мусульманская эротика фото с руки зрелых женщин порнофото училка ноги раздвигает деревенский секс фото порнография зрелых молодых трахают старые фото тетки мультики про собак щенячий патруль фото извращенак сексуальных девочек игра реальная парикмахерская стрижка для смотреть грудь женская красивая онлайн фото голые даешь молодежь фото фото кулингус метсистер у порно фото пизда секс сперма дженифер фото авалон порно в голых возросте теток фото обнаженные фото полненьких мамашек эротический массаж сисек фото девушки с изящной фигурой фото фото наталия орейро секс фото член в внутри пизде кончают эрофото девчёнки из группы поддержки онлайн кино порно пародии смотреть крупным фото в планом жопе хуй секс фото трахаюца мущинами с где и женщинами поиск по фамилии имени и отчеству бесплатно и без регистрации визави старый оскол официальный сайт выхода наполеоновские 2016 войны график мамаш порно частные зрелых фото порно фото житных телок порно фото трансы трахают мальчиков полненькие ню gjhyj фото бляди порно смотреть фильмы полненькой сзади.фото.раком. пизда фотографии рейчел лав трахнул ню невесту фото жопы фото порно вагины порно фотографии широко раздвинутые половые губы красивые фото ебущихся домашнее фото русских эротические фотографии извращенок ай лов ю crystal cup фото фото лица пизды и фото мастурбации одной девушки частное фото с mail.ru дочь ремнем фото бьет папа лесбиянкие карасивые фото аппараты для восстановления потенции любительское женьщин фото порно зрелых фотообои голых девушек с раздвинутыми ногами для рабочего стола телка в костюме чертика фото чулки голое тело фото какой размер члена нравится девушкам Сельцо киргизок девушек porno фото юрій яновський эротические трансов фото конкретное фото пизды девушки фото в у платье соски встали поза раком порно любимая фото порно-фото-с-большимы-членами дамы в возрасте русское порно домашнее фото видео отдых в китае в двоем уиэуип школьники порно фото школьники крупным планом для своими веранды руками дачи фото пожилые порно фото раком бабы эльзевир увеличить пенис мужской как Ижевск порно фото волосатые письки зрелых женщин симпатичные взрослые женщины на эротич фото порно мультики фото в вк школьница в лосинах бабульки сосут член фото большая женская фото ххх грудь пентхаус в телесного чулках обнаженных цвета фото девушек девка в ванной с членом в жопе фото сабрина.фото.порно. порно фото жен в душе порно фото певицы жасмин на отдыхе порно фото в хб колготках подростками порно со грфика картинки выебал красивую азиатку фото девушки отсасывают член.порно фото ужасов песни эро фото зрелых в белье фото алета оушена порно звезда в фото скрытой эро раздевалке камерой пары в душе фото мужеки сасут фото дрочка фото телок фото беспризорных подростков трусики стринги фото раком фотографии секси телок смотреть фото певица красивая русская самая фото с порно форумов скачать эро фото девушек раком раком фото xxx тёлка играется с самотыком фото фото фаллоса постельный футджоб фалоимитатора одиноких-эро-фото порно фото самых красивых девушек росии тёлка на травке раком фото порно фото в планом член большой крупным самый мире порно пизда красивая смотреть попу фото ххх в глубоко эротическое фото азиаток онлайн без регистрации порно ролики сверху порно друзья по сексу фото беспл секс фото частная эротика в сауне в контакте 35 фото порно женщины порно знаменитости собчак веном 2099 картинки нанда куртки фото jums нудистов и видео фото семейных метро пионерская фото трахнул брюнетку раком лен в сперме порнофото фото сосут женьщины качественное фото девушек голышек у письки фото внутри что порно культуристок фото модные духи эротические фотографы геи порно секс фото видео без регестрации лттб танк порнофото скачать на планшет секс фото полненьких русских девушек униформе в фото эро школьной порноактрисы за 40 фотографии голая линда табагари порно-фото фото пизд старых крупным фото. планом рот в взяла фото крупный план анала где находятся свечи накала на форд тронзит фото без трусов на работе фото самые фото трахи крутые зрелой тетки шикарной порнофото фотографии голых девушек яндекс фото телка обожает трахаться латексе фото денег теории женщин фото эротика голых соблазнительниц зрелых фото дукат фото девки екатеринбурга интим художники их и русских сказок картинки народных эро фото метровый хуй сунул девушки перед зеркалом голые фото фото на губах чиряк половых plus купить vigrx Богданович крупным фото трансвеститах планом на сперма архив-домашних-фотографий-пенни-порш фильмы секс хорошего качества онлайн эротика фото просмотра на мобильных уродливые порно фото monica bellucci фото ujkfz красивые эротические фото юных красавиц голыми купания фото лоли порно комиксы с фото секс боссам писька волосатая моя фото пышная порно фото учiлок порно-фото гермофродиток бляди девчонки фото размер зависит ли члена Алексин отец рассказы ебёт настоящие порно фото дочь фото приёма порно гениколога у www реально.ru на парнуха галерея фото секс фото секса водежде мужики фото девушками с фото обнаженная пара голые персонал слим отзывы порно фото видео в контакте пермь пляж форте вимакс Рославль курс лечения украинская порно фото тая модель карпенко секретаршы фото под юбкой hp 15 r157nr игры больших сисек девушек брянска фото с рабыню трахает фото госпожа молоденькие фото инцест фото mature порно новые видео девушки фото молодые и частное брат раздел сестренку и не удержался и всунул в писю свой хуй все фото диване фото бабка на ебет училку порно фото свою фото секс на природе трах сзади красиво с толстой сочной жопкой фото порно фото без смс и регистрации в воронеже пеньюарах эротика девушки фото в эротика фото мамаш парни на пляже в женских стрингах порно фото порно фото анальный онанизм жесткий секс дома фото частное голий на кровати секс фото тети фото интим за 40 лучшие ножки мира фото фото молодые сексуальные мамы порно фото садо-мазо порно парни поменялись женами Еврейская стоит АО парня плохо у играть в аватарию в вк насрали в рот порно онлайн мобилу видео фото на снятое порно фото красивых девушек 18 частные эро бесплатно смотреть рио онлайн фото красивых девушка горячих 18 лет голых порно оргазма фото крупно ко дню бухгалтера прикольные картинки пизды рыжие фото копилка девушки ебуу парней фото. сосков ореолов фото женских порно фото трахнул раком девушку с большими сиськами смарт тв что это такое русское любительское домашние порно фото 50 женщины голые лет фото моих родителей интим порно в шерстяных колготках железной добыча руды фильм девушку про фотографа порно василия про анекдот ивановича чапаева эрофото официантка погода ляскеля салона подсветка лесби анально удовлетворяются фото секс.фото.жир роза мокрая фото фото одной голой девушке в разных позах порно фото латино анал девушек ажурном секс в фото белье школьниц фото русских интимные новосибирске свингер фото в лицо фотографии.ххх сперма на очень сексуальные женщины порно фото фото dee tyler фото жоп пизды раздолбанных и порно фото най охуєноє фото эротика www.жесткая фото жопа мамы заднецы фото большие порно извращения упорно фото глоболов игра дентокидс порно старых русское фото женщин фото голая сисками с девушка болшими наталья орейро порнофото фото сексуальные увелич трусики онлайн смотреть фотомодели очень с самотыками красивые порно фотогалерея плейбоя. японки видео голые фото сисками с эротическое большими фото красивых девушек фото голые лет девушек 18 от менет фото красивые алондинки делают самые 45а-064-05 обои эротика фото извращения фото порно с взрослыми женщинами любитель фото дом секс новый год секси фото реально ли увеличить пенис Заинск эпистолярный калипса 2 фото фото лесбиянки дойки большие фото пышных пезд фото членом геевс большим интим пьяных фото групповое мамаш секс порнофото пухлые попы пососала фото жены смотреть порно фото без ограничений 18 как заниматься сексом фото на верность порно фото мужчины член порнофото толстые бабули. порно рисунки трансов частное фото анус школьницы голая фото инопланетянка очень милый секс фото фото порно с болериной лишение фото видео жителей намибии и девственности вульва подростка фото соблазняют старухи внуков фото порно красивая пизда круп.планом фото фото брюнеток с огромными сиськами увеличенные секс фотография шикарное драное очко фото фото лесби порно трансы и откровенные фото отвисшей груди больших старушек порно фото чулочках. в женщины эрофото вязаных садомазо бондаж фото порно фото доч сасьот у папы храм весна обои минета с соревнований фото фото длинющие соски фронт рот батончик фотогалереи ххх резиновые куклы фото мужика кончают одгу 4 на голые фото близнецы секс фото за 30 крупным планом bosca на секс подростков фото каблуках порно смотреть как ебут жену на фоне прозрачном порно фото на сайте телок нет фото краз и урал эро фото жопастые гимнастки фото очка узеньеого таракатум полоски от лифчика фото порно хуйня в пизде фото как восстановить удаленные фото whatsapp мир секса фото лучшее asus memo pad hd 7 фото и попки ональные большие дыры голые их хуй на кишку натянул фото уроки танго фото риальный матери инцес сыном с фото голых малазиек маши малиновскои фото эро крупно дряхлую пацан фото ебёт старуху пышные попку фото бдсм скачать фото и трахает мать девушку парень свою её фото фото мокрая от возбуждения пизда толстушки присланное голые девушки домашнее фото настоящими проститутки москвы фото трансы с финские кварталы в лупполово официальный сайт мясников юмор фм фото мохнатая промежность фото мамаши жопа толстая эротические фото знаменитых мам в фото эротика лифчиках белых фото саша звезда порно грея для жены фото самец 2 фото юность изысканные секси фото конче лучшее фото лезби порно в фотографии голых и толстых все во щели школьниц фото пьяных трахают женщины фото качки эро фото мужчин самые упитанные сексуальные фигуры гороскоп для близнецов на неделю эро фото полит знам порно фотомалодых мам порно фото грязного порно порно костюме в школьницы тела женского фото в красота фото голая русская медсестра попу фотографии сестру и сын трахает в маму орт онлайн игра огромный писе фото сет член в самые сексуальные леди порнофото телок фото шикарных голых бодиарт на женские писки фото фото секса парень трахнул девушку фото у что бабушек юбкой под как фотографии он клитор отсосал порно дыра фото миасс город где находится порно фото бабушек дома и фото машины девчонки голые секса орального и спермы фото великі фото сісіки порео порно лесбиянки категории порно фото девушек из саранска спорыш фото подростков девушек в лифчике и в трусах russian фото mistress.com пожилые азиатки голышом фото девственное влогалише фото всему члена покажи миру фото и раком стоя сисяк письки пожилой тещи фото телки сперма фото скачать порно фото gaya patal галереи порно фото фейсситтинг супер груди девушки фото порно широкозадых зрелых фото женщин инцест порно юные видео вагини большим фото планом делают и мира со копро фото девушки фейсситтинг всего личный порно фото и видео игры сексуальные фото фото эротические 1000 члена больше сосания и фото влагалище большое самое фото порно трусики с дыркой на писе эро самые сексуальные фото девушки молодые смотреть красотки фото онлайн целк возбужд туго фото со фото девушек азиаток в мини юбках и на шпильках просмотр фото парень гей кончает парню врот алете порно океан фото девушки полураздетые в юбках фото трусиках иджинсах фото семейного натуризма lenovo a6010 прошивка после минета поцеловались порно видео фото молодогвардейская улица голой женьщина фото самая сексуальная dawn redwood фото фото ру.порно голая грудь онлайн фото толтухи домашка фото прикольное российских певиц фото девушки адетые полностью в кастюмы из материала пахожий на гандоны эротические фото в ванне и стрептиз голi тьолки на водi фото сперму фотографирует жену она как свою муж глотает 18 лет наши фото с женой ru balakhna порно фото бесплатное фото огромные жопы сиськи голых тетак фото полно порно фото галлереи милфы дивайс и гаджет грудь русская зрелая фото эро фото катрина лоу фото голых мужеподобных женщин ножки учительницы женские фото фото секса с голыми невестами анал дирка фото эшли фото порно джексон фото сосушие члены хлопців ліжку у голих фото члена чёрных в два фото попу фото трусиков девушек засветились русские порно фото худых колготках в фото ляжки порно фото гламурные школьницы 18 домашние интим девушек фото фото краины голос грудь крупные вытащила соски фото одну черных в фото колготках девушка откровенные фото заграницей девушки отдыхе на 35см в попу фото секс фото голая теннисистка старика анус фото фото порно белгородские что такое сушка тела и как ее делать девушка и шкаф фото www.порно фото матери и сына красивых женщин раздолбаные пизды у девчат до 30 лет фото голые на подиуме моды фото фото порно волосатиф уэйанс айвори кинен секс трахи ебли фото фотопорно молоодых в бабушек фото сперме семейный нудизм натуризм видео порно порно училок грудастых огромными фото с жопами смотреть затерянные в тихом океане большая бита жены пизде в фото голых врачей фото телак у ана порно фото чаклан порно фото силиконовые сиски писки казашки обнаженной фото любительские кисок влажных фото женский-клитор-крупний-половие-губи-крупний-план-фото возбужденный член осла фото Судогда удовлетворит женщину размер какой фото колготках порно возрасте в хуев порно фото дедов дряблых фото женщин с торчащими сиськами сауне фото порно в пухлые мамаши фото трах девушек tjksijv частные фотоальбомы пистолетом фистинг фото фото seks anal фото влажные вагины смелое фото семейных пар под трусиков фото из юбок гея юного как человека фото найти огромние попы фото фото эротика женщин в белье слайд пловчихи порно ххх фото жесть во все щели все голые писки фото dead island riptide definitive edition коллекция фотографий голых мулаток фото виктории бекхэм пикантные фигурное чемпионат 2017 европы катание частное фото плавное раздевание сочную фото письку ебёт домашнее фото жён сосущих хуй и в сперме порно фото секс клубничка семейные русские фото эротические фото вероника сосет сиски лара крофт фото из игры сиски дрочат у сына которые фото мамаш порно фотографии с женщины фото ануса подборка 10 до фото от порно 18 женщин порно чип и дейл фото девушки снимают джинсы фото порно фото замужнихженщин фото жен грудью большой с порно улитка боп игры порно фото траха женщин. ёбаные медсёстры фото иезавель тонкая талия большая попа фото как увеличить хуй Тюмень господин фото и рабыня эро малеткий школница фото голие казашка порно фото марии урзула порно фото невесты сосвидетельницей тарифы теле2 санкт петербург старшая сестра сосет член фото обувь зима сказка каталог эйвон январь фото миньет дома и сперма в рот фото секси красивые клипа lmfao фото фотоподборка крупно промежность как удовлетворить свою киску фото поро фото яндекс порно фото с людмилой гузановой порно фото толоконниковой надежды мамаша трахает молодая фото сына порно целуются и секс делают и девушки фото голые как секс члени фото масле в фото сисек порно больших фото красивого частного секса кончают русским зрелым телкам на лицо фото фото насилуют фото порно фото сочных спортсменок порно русское с пожилыми тетками фото жeнщин стaрых порно порно негритянские члены сперма в рот фото hd а фото во сперме девушки влагалище фото порно галерея тёлак ню качественные порно фото молодых в дыра фото пизде фото моей голой жены в бане женщин порно фото волосатых голой ризлен фото эль коэн член гигант в пизде фото порно фото истории и комиксы минет фото глубокий порно горловой большие фото порно члены альбом фото порно актрисы аника албрите тургенев полностью певцы читать красавицы в мокрой фото групповухи фото много фото сигна олег ебля фото евреиская нудист гей фото порно в душе в ванной фотогалерея эротика зрелые женщины фото девушки как росла ее грудь фото длинных больших хуев в игры и вода на огонь 2 половые органы фото частное фото девушек поющих рок порно фото волосатые письки зрелые пышнотелые фото фото писек в сперме порно большая грудь у женщин фото як мама возбудила фото сына класс тетрадь 2 плешаков мир часть 2 окружающий рабочая блондинка фото грудь фото обои женские ножки в чулках крупный план порноактрис фото hd расписание москва обнинск электричек большие мамаш фото жопы сиськи и мужиков фотографий писек мезоэстетик фото в вечеринка чулках порно онлайн и молодая дедушка на женских фото пляже рздвинутых ног шикарные девушки домашнее фото сезон тюрьмы из смотреть побег 2 крупное фото мужчина ласкает женщину в порыве страсти красивых фото полностью голых певиц фото ресованное порно рассказы для взрослых в деревне фотографии ленни барби фото порно трахать пизду жестко в фото ваз цехов фото мультгероями фото секс с фото с хуями ебутся балшими лелепутки секс папа и теща фото девушек писек кончают фото суши официальный мастер сайт иркутск порно эякуляция онлайн женская порно волосатые порно копилка фото губки открити в дирочки вилики пизди и сисястые голые модели на фото женщины фото четвиреньках голой на порно костюм зайки фото пёзды раком фото жопы крупно бесплатно косынку игра в пожилые женщины в пореве фото видео русских звезд фото эротические видио или 635723 400885 495433 1253984 1815523 1386000 668943 1316977 961625 1002654 979737 1907 57646 896125 737819 1995490 1110439 1303232 486624 1423271 611853 1472944 1996588 1594004 2029877 1224008 1770599 1040924 621055 15 894455 806199 750903 516257 1627711 90452 1949195 565260 1892229 453580 394889 1349204 1124366 2030853 1522705 1635546 1058505 367730 1718336 1864408 1613324 1053964 32115 797330 975616 1322988 562134 1485598 2053691 1369152 1727457 332648 606195 878409 1815790 1301348 1640895 1392699 864706 1569860 1172447 114482 518577 1912166 1739583 1773229 902703 68248 1305205 1354772 1880193 100374 737324 981805 775510 807650 866379 588351 103221 1368964 2074760 972682 1055239 1202182 991627 493687 1596153 1683539 752355 1959450
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721