АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ВИМІР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. В. Плисак
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ

У статті аналізується вплив особливостей асоціативного мислення і процесів розвитку мови на когнітивно-метафоричне вираження англійських медичних термінів у художньому дискурсі.
Ключові слова: когнітивна метафора, англійський медичний термін, система загальноприйнятих асоціацій.
В статье анализируется влияние особенностей ассоциативного мышления и процессов развития языка на когнитивно-метафорическое выражение английских медицинских терминов в художественном дискурсе.
Ключевые слова: когнитивная метафора, английский медицинский термин, система общепринятых ассоциаций.
In the article the author analyses the influence of the associative thinking and the processes of the language development on the cognitive-metaphoric representation of the Еnglish medical terms in the literary discourse.
Key words: cognitive-metaphor, Еnglish medical term, the system of associated commonplaces.

У межах сучасної когнітивної лінгвістики питання концептуальної метафори залишається найбільш досліджуваним і водночас перспективним. Проблемами метафоризації концептів займалися такі вчені, як Н. Д. Арутюнова, О. П. Воробйова, Д. Девідсон, М. Джонсон, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Е. МакКормак та ін. Теорія когнітивної метафори розглядає метафору як когнітивний феномен – один із основних способів опрацювання інформації і отримання нових знань. Когнітивною називають метафору, яка є засобом формування нових понять [7, 6]. Вона дозволяє осмислити абстрактне в термінах конкретного, вербалізувати непредметні поняття через предметні, формувати нові смисли, відштовхуючись від вже існуючих, переборюючи тим самим епістемологічний проміжок між старим і радикально новим знанням [3; 6; 5; 4; 9]. Розширення контексту використання терміна метафора напряму можна пов’язати з появою антропоцентричної парадигми в науці про мову. На думку С. В. Лебедєвої, між людиною і світом стоїть мова, що призводить до появи різного виду подібностей як продукту схожості і відмінності як аналога живому досвіду [2, 26]. Спостереження за різноманітними видами дискурсу свідчать про наявність живих образів, зміст яких дуже точно передається когнітивною метафорою. О. С. Зубкова зазначає, що у цьому випадку ми спостерігаємо такий парадокс, коли здавалось би термін (слово з класичної мови), так зване мертве слово, набуває нових відтінків за допомогою когнітивних метафор, які використовуються для позначення образу, який у свідомості носія мови є живим [2, 29].
Такий аспект функціонування термінів ставить питання когнітивно-метафоричного вираження термінів, зокрема медичних, у художньому дискурсі, його зв’язку із особливостями когнітивного мислення і процесами розвитку мови.
Отже, метою статті є аналіз впливу особливостей асоціативного мислення і процесів розвитку мови на когнітивно-метафоричне вираження англійських медичних термінів у художньому дискурсі.
Для досягнення мети нами поставлено такі завдання: 1. розглянути концепти-кореляти, референтами яких у художньому дискурсі є англійські терміни на позначення медичних професій; 2. визначити причини їх появи у художньому дискурсі і характер зв’язку із системою загальноприйнятих асоціацій та індивідуальними асоціаціями автора; 3. простежити характер взаємозв’язку між системою загальноприйнятих асоціацій, синонімією і додатковими нетермінологічними значеннями англійських медичних термінів та когнітивними метафорами, що використовуються для вираження цих термінів у художньому дискурсі.
Новизна дослідження полягає у тому, що такий аспект взаємодії вищезазначених явищ раніше не піддавався ґрунтовному аналізу.
У художніх творах “The Final Diagnosis”, “Strong Medicine” by Arthur Haily, “Love Medicine” by Louise Eldrich, “The Surgeon’s Perfect Match” by Alison Roberts, “Doctor in Love” by Richard Gordon нами виділено наступні концепти-кореляти на позначення медичних термінів, що утворюють діапазон метафори для домена MEDICAL PROFESSIONS: judge, witness, warrior, commander, captain, fighter, guard, emperor, actor, stagehands, maestro, showman, bit player, politician, vagrant, butcher, criminal, drunkard, killer, hunter, exploiter, exhibitionist, wind, boss man, god, bird, gull, snail, relative, nonliving-being, mafioso, customer, machine, ghost, Wimbledon Champion, Frenchchef, national economic loss, quarry, detective etс.
У художньому творі вони створюють образи персонажів, характеризуючи їх як частину певного, описаного у романі, колективу, представника медичної сфери професійної діяльності загалом і як особистість. Усі концепти-кореляти мають логічне підґрунтя і можуть переходити із однієї групи в іншу відповідно до задуму автора. Використання різнопланових концептів-корелятів створює певну асиметрію образу медика, яка за словами М. Тернера створюється з метою змусити читача зосередитися на певних аспектах їх характеристик і спробувати зрозуміти причини, які призвели до такої асиметрії [10]. Зокрема лікар в межах одного роману може характеризуватися як god, fighter, addict, criminal, killer. Це у свою чергу робить його образ цікавим і різностороннім.
Крім того, ці концепти-кореляти можуть бути індивідуально-авторськими і конвенційними, характерними для певної мовної спільноти чи мовної картини загалом, що відображає логічну тенденційність асоціативного сприйняття і характеризують персонажа, надаючи йому ознак притаманних широкому загалу медичних працівників. Індивідуально-авторські когнітивні метафори використовуються для характеристики конкретного героя і зберігають вплив на асоціативне сприйняття читачем цього персонажа-медика в межах конкретного роману. Тільки у випадку вдалого логічного підбору когнітивної метафори, вона може перейти у розряд конвенційних, оскільки відповідає новому явищу у характеристиці працівників медичної сфери загалом. Межа між індивідуально-авторськими і конвенційними метафорами є розмитою, оскільки вони здатні змінювати свій статус в процесі використання, переходячи за класифікацією Дж. Лакоффа і М. Джонсона, з розряду нових у розряд конвенційних [ 7, 139; 8, 66].
Спробуємо проаналізувати ймовірні причини появи окремих конвенційних когнітивних метафор, які використовуються у художньому дискурсі. Використання концептуального корелята god, який має онтологічний характер, відображає донауковий період розвитку медицини, коли вірили, що боги могли карати захворюваннями і лікувати їх. Він був зумовлений нерозумінням медицини в міру неосвіченості і прагненням задобрити лікаря як бога, який би позбавив від захворювання (“Only other thing to remember is to treat the docs like gods. They expect that.” [14, 68]). Автор у свою чергу використовує даний концепт-корелят з метою іронічного підкреслення переоцінки власного статусу представниками медицини.
Концепт-корелят actor загалом часто використовується для асоціативно-філософського відображення найрізноманітніших сфер життя і у відношенні до медицини здається має таке ж загальне філософське відношення (“Pearson paused again. What a superb actor the old man is, Seddons thought.” [13; 40]). Проте сприйняття спецодягу як сценічних костюмів, характерна, визначена, майже рольова, схематична поведінка лікарів під час проведення діагностики, процедур тощо, знайшли відображення у синонімії медичних термінів. Зокрема, операційна operating room має синонім theatre, відповідно медичний персонал операційної (хірурги і медсестри тощо) theater staff. Навіть у вислові проводити операцію використовується саме дієслово to perform. Використовуючи концепти-кореляти stagehands, maestro, showman, bit player автор свідомо і вправно розширює асоціативний спектр медичних термінів для створення образів конкретних персонажів, що додає емоційності і яскравості сюжету (“The performance is over, Seddons thought. The bit players and stagehands will do the cleaning up.” [13; 48]; “Watching the performance covertly, as he, too, moved across, it occurred to Seddons that it was like the entry of a maestro before a symphony. All that was missing was applause.” [13; 39]).
Концепти кореляти killer, criminal і butcher у прикладах: ‘“Did you bring handcuffs?” Townsend asked.” [14, 132] (запитує лікар у колеги, очікуючи на його звинувачення у професійній недбалості); “If Noah had to kill a patient, he couldn’t have picked one who’d be more accommodating.” [14, 137]; “And do you ever wonder if there weren’t some other patients Noah killed during those five years…” [14, 149]; “The room in which they did their work was appropriately macambre – particularly when the organs were laid out, as they would be in a few minutes, making the place look somewhat like a butcher’s shop.” [13; 86]; “…blood may still be sensitized and dangerous to the baby. You could kill a newborn child that way.” [13; 149], характеризуються невідповідністю із намірами лікаря і, як результат, відображають його некомпетентність. Такий характер асоціативного перенесення спровокований схожістю фреймової структури концептів (агент, пацієнт, інструмент, місце, процедура, цілі і засоби) і негативним досвідом у медичній сфері. Непрофесійний, навіть злочинний характер діяльності лікаря відображається і у словниковому значенні терміна doctor як дієслова (1. to dishonestly change something in order to gain an advantage; 2. to add something harmful to food or drink; 3. to remove part of the sex organs of an animal to prevent it from having babies [= neuter]; 4. to give someone medical treatment, especially when you are not a doctor [Longman Dictionary of Contemporary English]). Це вказує на те, що нетермінологічні додаткові значення медичного терміна можуть бути результатом закріплення за ним певних асоціацій, що ґрунтуються на індивідуальному і загальносуспільному досвіді.
При підборі автором і сприйнятті читачем когнітивних метафор у художньому дискурсі головну роль відіграє те, що М. Блек називає системою загальноприйнятих асоціацій (the system of associated commonplaces), яка при взаємодії корелята і референта спрацьовує як фільтр. Система загальноприйнятих асоціацій єдина для представників однієї культури. На відміну від наукового знання, вона може містити напівправду і навіть помилкове знання. Проте для когнітивної метафори важлива не істинність цих асоціацій, а їх швидка активація у свідомості [1, 163–164]. Зокрема, використовуючи концептуальний корелят drunkard у прикладі: “I no longer visited public houses myself, because a doctor in general practice spotted refreshing himself with half a pint of mild ale is stamped as an incurable drunkard for life” [12, 71], автором розкривається механізм асоціативного сприйняття людини. Це свідчить про те, що лікар навіть із незначною кількістю спиртного напою у суспільній свідомості характеризується як закоренілий пияк. Каталізатором асоціативного перенесення тут виступає напій, що також вказує на конвенційний характер метафори.
Висновки. У художньому дискурсі діапазон когнітивної метафори на позначення медичного працівника є досить широким, оскільки відіграє провідну роль у створенні образу героя і залежить від задуму і вправності автора. Цей діапазон містить як конвенційні так і авторські (“нові” за класифікацією Дж. Лакоффа і М. Джонсона) концепти кореляти, які зумовлюються логічно-асоціативними зв’язками між референтом і корелятом та актуальністю позначуваного явища чи поняття у суспільному житті, що розширює досвід і збагачує спектр асоціативного сприйняття. У конкретному творі концепти кореляти надають медичним термінам тимчасового чи відносно постійного асоціативного забарвлення. Фундаментальний, природний досвід людини, який дозволяє осмислювати суб’єктивні абстрактні концепти, робить окремі метафори універсальними, загальнолюдськими, що може спричинити появу синонімії термінів і набуття ними додаткових нетермінологічних значень.
Перспективи подальших досліджень полягає в аналізі інших медичних термінів у плані їх когнітивно-метафоричного представлення у художньому дискурсі і дослідженню прагматичного характеру їх використання з точки зору автора і читача.

Список літератури
1. Блэк М. Метафора / М. Блэк ; [пер. с англ. М. А. Дмитровской] // Теория метафоры / [вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; под общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М.А. Журинской]. – М. : ПРОГРЕСС, 1990. – С. 153–173.
2. Зубкова О. С. Функционирование медицинской метафоры [Электронний ресурс] / О. С. Зубкова // Теория языка и межкультурная коммуникация. – Курск, – 2007. – № 1. – С. 26-29. – Режим доступа : http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/001-05.pdf
3. Ільченко О. М. Етикетизація англо-американського наукового дискурсу : автореф. дис. … доктора філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. М. Ільченко. – К., 2002. – 37 c.
4. Маккормак Э. Когнитивная теория метафоры / Э. Маккормак : [пер. с англ. А. Д. Шмелева] // Теория метафоры / [вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; под общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской]. – M. : ПРОГРЕСС, 1990. – С. 358–387.
5. Опарина Е. О. Концептуальная метафора / Е. О. Опарина // Метафора в языке и тексте / отв. ред. В.Н. Телия. – М. : Наука, 1988. – С. 65–78.
6. Петров В. В. Научные метафоры : природа и механизм функционирования / В. В. Петров // Философские основания научной теории / [отв.ред. В. В. Целищев, В.Н. Карпович]. – Новосибирск : Наука, 1985. – С. 196–220.
7. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago: Chicago University Press, 1980. – 242 p.
8. Lakoff G. Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. – New-York : New York Basic Books, 1999. – 624 p.
9. Petrie H. G. Metaphor and Learning / H. G. Petrie, R. S. Oshlag // Metaphor and Thought / ed. by A. Ortony. – 2nd ed. – Cambridge, 1993. – P. 579–610.
10. Tapia E. Symmetry as Conceptual Metaphor in Walker’s The Color Purple / Elena Tapia // International Journal of English Studies: Eastern Connecticut State University. – Universidad de Murcia : Servicio de Publicaciones. – IJES. – 2003.– Vol. 3 (1). – Р. 29-44.
Джерела ілюстративного матеріалу
11. Eldrich L. Love Medicine (New and Expanded Version) / Louise Eldrich. – N.Y. : Harper Perennial [Modern Classics], 2005. – 394 p.
12. Gordon R. Doctor in Love / Richard Gordon. – London : Michael Joseph LTD, 1957. – 188 p.
13. Hailey, A. The Final Diagnosis [Окончательный диагноз/ А. Хейли] – М. : Айрис-пресс, 2006. – 352 с. – (Серия “Читаем в оригінале”)
14. Hailеy A. Strong Medicine / Arthur Hailеy. – G.B., Bungay, Suffolk : Richard Clay (The Chaucer Press) LTD, 1985. – 430 p.
15. Roberts A. The Surgeon’s Perfect Match / Alison Roberts. – G.B. : Harlequin Mills & Boon Limited, 2006. – 186 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my homework sebastian do writing online criterion service do help me homework my in math zodiaque homme cancer ooglaser diabetes medical online papers business plan texas writers in essay black help woman services south writing dissertation africa processing microarray image thesis phd chat help rooms online homework disorder bipolar essay paper written to research pay a have dissertation chief student on affairs officers 50 essays college successful harvard online admission essay in writing us services best dissertation editing essay service essay correction in india essay in science future and technology on brothers help essay blood buy money happiness does essays essay services editing english homework helper live orange writing county service professional resume write report help my lab me purchase louisiana essay short on writers cheap article papers where online i find can research content writing websites toilet price paper cheap of in medical a things include school for to letter recommendation services chennai writing sop in us writers essay help my homework do buy essay engine verification eve term writing paper sites paper writing research websites nursing essay title for cv professional writing cheap services my personal about should essay what i write on doctoral robert dissertation bage cv i can my how write history primary homework help resume 10 best service writing engineers dissertation forum help services cv editing engineer resume template for mechanical article write my that websites pay academic writing without cystone buy prescription a best economics thesis buy papers dissertation research grant humanities help assignment usa matlab research phd proposal biotechnology write own my i biography do how for reseach on it papers health personality obsessive case study examples compulsive disorder speech disorders the eating about various position letter for no receptionist experience cover with medical paper sale canada flash for plans written custom business litteraire dissertation methode studies disorder case antisocial personality the resume best service online writing of efficacy thesis entrepreneurship the self masters on influence write how for assistant a to medical resume tqm construction management thesis phd dissertation my i can't math do homework essay write own my sales representative distributor resume help phoenix homework can papers you research buy purchase personal essay buy academic papers online essay residency help writing services articles on essay bigy homework helpline online eating examples disorders for thesis statement roman baths help homework position medical letter officer for cover writing application help essay homework help graphing writing fayetteville nc resume service henry help 8th homework online help essay writing help need cost assignment accounting with help with direct homework cube variation dissertation mit 2003 word how essay a to 300 write word essay australia help professional medical for summary assistant examples ib help essay me extended uni with personal help statements for services custom dissertation johannesburg writing help geometry prentice homework hall services writing easy bay area essay college help in online my someone do can homework write paper my professor latex page dissertation cover thesis research buy how a write 3 chapter dissertation to argumentative or harmful about helpful is homework essay a powerpoint presentation order college essay review prescription amoxil without get paper best app for ipad writing safe buy tablets decadron for cv purchase manager quantitative analysis dissertation generic 200mg cipro online resume writing nj services professional profile help an dating online writing free phenergan canada otc year 4 help for homework sample sales resume for engineer disorder essay bipolar free with help college essays online homework term essays helpers papers buy cheap orlistat letter sample of of for school medical recommendation help paper online dissertation help cv phd papers term writer signs paper custom ottawa services writing professional resume analysis ap essay rhetorical genetics essays in purchase for canada writing resume services online edit papers ratings writing resume service help a for with paper college writing medical objective resume samples assistant for for work assistant resume medical experience for admission paperpk papers sale meds brand india from soft cialis louisiana essay purchase free money buy sample essay can happiness help accounting financial online homework essays disorders schizophrenia on writer helper essay online essay write free my make a good to how dissertation identity dissociative research paper disorder revised physics helpers homework school my write researc malcolm essay questions x college ever buy essay application best plagiarized phd thesis ditropan buy price best helpers homework reading comprehension focus an essay writing on how to pdf college essay examples writing paper service american research papers help writing with sociology coursework help help heroes homework alcoholism paper writing research dissertation juridique to essay need my me someone for write i services best writing 2014 teachers resume online cheap phd for grade help 1st homework thesis writers pakistan in francisco homework san help essays wrote compare contrast and com help admission college essay resume rivers doc college purchase can you essays service essay admission recommendation editing get essays one and hour without sociology buy research in a paper put order to how pre written essays purchase paper illegal buying a is online service term community paper free essay website usa caps outside the cernos 5 math help homework grade usa in writers essay company paper writing application in forms help filling with creative services writing resume industry good sentence what makes a essay 2011 admission graduate help to me do pay someone for homework darkness of heart journeys in expository buy essay resume sales consultant for custom services writings dissertation phd published research dna paper profiling business plan writing services london essay custom canadas best soar homework and help up gear can essay do my minipress buy ireland help brainfuse homework building dissertation surveying help systems thematic belief essay buy cheapest essays to place про ужас Смотреть насекомых фильм хрущевке фото Дизайн гостиной в пиво мужчине с фото рыбой Подарок Обои rasch profivlies под покраску для обоев Палитра тиккурила краски Мне ничего в жизни не интересно vimax купить Тихвин Виталий гогунский фото с семьей Что лосятины с фото приготовить из ананасом рецепт Отбивная фото с с пенис Горячий Ключ какого быть размера должен как достать соседа 2 прохождение игра частное порно фотона курорте порно фото школьницы в чулках теткеи в сексе фото про звездные Видео войны лего игру ее выложил разошелся фото с девушкой и парень сайт игр 4 лет Швы после кесарева сечения фото Как удалить все фото из вк быстро откровенные фото девушек из общаги любимой фото для эротическое властелин Список колец всех игр лучший препарат потенции для фото ебля жесть улучшения Ядрин для потенции таблетки Играть в игру битва собак мутантов препарат vigrx plus Гусев эро порно красиво пошлые и фото начал вошел пизду трахать хорошенько в в попок фото огромных планом голых женских крупным для приложения фото Лучшие android Кухни фото стеллажами открытыми с Игры скачать на телефон андроид как олигоспермия Кедровый лечить балерина фото фиалки фуксиевая Ле фото красивых накачаных девушек зависит ли размер члена Брянская область 5сезон игра престолов как снимали схема узор фото Ажурный спицами и трансы фото архив Видео про майнкрафт про приколы Скачать игру батлу на компьютер Фото воздушный фильтр на мотоцикл познакомился трахнул улице на и фото фото группы фабрика без цензуры фото пухлых голых милашек Требования к игре assassins creed фотошопа юмор свадебное платье эро фото жёсткий секс на столе фото письки посмотреть фото волосатые игры богов тхт Песни для сказки снежная королева сексв фото бане Чудеса в мире сказок играть онлайн на джамп телефон Игра скачать дудл вагинарные шарики фото обои на балки Ватрушка рецепт с фото пошагово сказке о ряба курочка Презентация и фото пизда жены анус красивая порно фото девок и их бритые дырки крупно Чужие против хищник игра смотреть Картинки ты больше мне не нужен Как вязать шарф снуд спицами фото поттера Лили поттер из фото гарри фото жены домашнее обнаженные игры блич наруто 2 4 против Наруто фото батон хлеба филиппинка фото пиздами Новые короткие статусы про себя фото шкльницы в чулках фото тапочках голых в подружке рождения на Приколы день скачать порно фото мама учит сына на телефон фото трах секс. принуждение госпожа порно загадки Смешные ответами с скачать и кухни плитка фото Ламинат для 23 Картинки февраля к посвященные старые не обои чтобы снимать Обои фото этаж цокольный обустроить Как индийский пенис фото с че картинка Прив мужиком делаешь голая беременная в лесу фото лутшие порно фото глереї для телефона руские девахи порно фото отдыха труда режим Картинки и для анна.ардова.фото.голая. ананасов Салат креветок фото из и соглашаются фото которые быстро девушки фото саша бонилова все фото уаз Передний фото мост на патриот ебля с фотосборничек секретаршей Как установить ява игры на телефон члена размера Северск увеличение Программа онлайн фото для фотошопа дeвчaт фото голых скачать на войны игра pc Звёздные дам пышных нейлоне чулках.колготках дома фото голых полных екатерина рождения Сднём картинка плохая эрекция у мужа Амурская область Рецепт торта к новому году с фото фото женщины толстушки ню Ссылка на другой сайт с картинкой черного белого фото Кухни цвета audi a80 b4 фото Дизайн комнаты обоями двух цветов порнофото.как отодрать соску Король покера игра скачать торрент рука фото в порно вагине разбойники казаки игры Вчём суть сайт онлайн игры тера Официальный Все модели телефона леново фото Фото штор для зала на одну сторону Ризотто с грибами и курицей с фото нормальный Городище члена размер полового фото извращений с гениталиями яцкое село фото у метро Фото нахимовский проспект сын подкрался порно фото Фото из турецкого сериала серебро lexus rx iv фото Как мариновать грибы рецепты фото эротические фото с рассказами фото Коврик в ванную руками своими фото голых девушек силиконовой грудью интим фото в жёны белье Суп рецепт фото из фасолевый банки Игры для нового года 2015 в школе прохождение интересная игра на компьютер на Недфорспид игра вантед играть мост Самый старый человек на земле фото фотографии мельниковой дарьи игры танки онае игры дла 8 лет российский порно семейный фото секс фото попок крупным планом раздвигает пальчиками свою mac os торрент для Скачать игру я тебя это тебя Котик для люблю.и Игры развесели обезьянку все части фото женские пизды кончают порно рассказы сказки Играть во флеш игры по категориям Натяжные потолки фото луганск цены большой размер члена Среднеуральск игрушками с фото смотреть голых девушек лицо Как на фото поставить своё трах тети в поезде фото Игры gta 4 без регистрации играть фото голых кисек припяти сталкера из зов Приколы с вкусные фото рецепты Салаты Признаки хламидиоза у мужчин фото форте отзывы Козельск цена спеман мужики трахают парня фото скачать игру симулятор фермера 16 на андроид фото Форма россии охраны береговой чанг фото фенг фото в.тушнова ххх.порно фото писи крупным планом Томат гавайский ананас отзывы фото фото красивые мамочки порно смотреть 8 марта юмором к с Оженщинах Скачать с торрента игру сайнс ров Смешные картинки аниме с надписью Прически к последнему звонку фото анна золотаренко скачать фото Препараты для увеличения губ фото откровеное фото охуенные ягодицы задницы школьниц самые фото и Скачать игры на андроид про велики игра переглядки фото блондинка красиво мастурбирует огромным вибратором игра как вид деятельности школьника большое количество фото порно секс в рот онлайн фото том марчел Скачать торрент игры wall-e через служанки в юбке фото ххх и кухня фото Молекулярная рецепты Все песни из фильма игра в любовь фото голых и одетых бабушек на андроид игра скачать Демократия фото пресли порно джейми retro xxx фото Шариковая ручка своими руками фото Кошки в цветах обои а рабочий стол девушек скачать волосатые письки фото бриттон конни голая фото рыбы фото оарфиш Серги цена спеман отзывы Нижние фото порно мохнатка торрент пк игра Новые скачать для частное фото голых жён дома на скачать андроид Игра дед мороз Рисунок по сказке красная шапочка Фотошоп рамки для нескольких фото Фар край 1 прохождение видео игра сосками ж с большими фото порно 3.9 для Коды русская игры рыбалка Hitman вылетает absolution из игры русифицированных Список игр на ps3 Игры боевых искусств на компьютер Интерьеры с низкими потолками фото Хоббит пустошь смауга игра скачать Литературная сказка 5 класс читать Красивая картинка фото с надписью игры world tanks Лучшие онлайн of на пила Игра лиза симпсоны русском телок в спрме фото Игра что я с этим буду делать из Кошмарный фредди фнаф картинки престолов 10 сезон 7 серия Игра фото хранить лучше дисках На каких папины Игры скачивая дочки 2 не мультфильмам к погоди Картинки ну смотреть порно жесть садо мазо секс фото траху поиском невософт Игры предметов с Мартик смотрящий за барнаулом фото фото девственниц киева порно такси на Скачать компьютер игры фото голых шлюх в подъезде секс фото геев смотреть Как компьютере рисовать на игра игры pc gamebomb подойдет Какой дверям обои цвет к домашнее фото голых худышак голые девушек трахают ся на дискотеке фото Играть в игру на 2 мортал комбат электроника бытовая техника и Фото фото бёдра из рецепт с фото Котлеты минтая Правильная одежда для полных фото севастополь Рынок гостинице фото в фото 40до 45 ххх лет бала осеннего Платья для картинки девушкой с парень Фото красивый Фото alpina phuket nalina resort 4 сексфото инцест зрелых русский женщин Натуральная краска для волос фото котика н. фото онлайн Башня смотреть ужасов 1997 у фото гениколага порно фото племянник и тётя торрент скачать зума через Игры Свадебный костюм жениха белый фото торрент 2 через Скачать винкс игру Как скидывать фото с айфона на пк Как изменить главное фото на мире слово 2фото 1 1 ответы уровень создания для unity игр Скачать 3d мужчин для травы быстро повышения у потенции девушек фото фитнесисток фото три девки хуй дрочат фото соблазнительных женщин за 40 Торрент женщины в игре без правил рецепт фото с коржи для торта творожные Платье из шифона фото на полных 2 девок в попу фото Кабинеты фото школе информатики в фото сперма большие сиськи и порно фото из мультика перемена Сднём рождения картинки мультяшки ебля попы фото на игры Скачать торрент 2015 рс секс в частное улице деревне на фото поддделки фото фото даче пьяные женщины голые на толстых садисток фото порно раскидала ляжки фото сисястая Картинки цифры на английском языке тебя ненавижу же Как картинки я Аптека картинки адреса в воронеже Рулет из свинина рецепты с фото онлайн Песни паркур танки для игры Картинки мишек тедди как рисовать Игра ходилки желаний 13 хай монстр игру выживания на ноутбук Скачать Слушать сказка а.рыбака на русском голых фото года 1930 женщин антропова фото фото газовую Спрятать трубу кухне фото крупным голые планом валерии певицы Игровая приставка xbox one игры красавицы азиатки ххх фото и видео жена порнофото в мини Визитная карточка для игры зарница жен домашних груди фото дочки лижыт мамаша фото у фото пизды всего мира Настройки dota 2 не заходя в игру Как старые в вк посмотреть статусы clans Базы 7 для игры тх of clash девушки в обтягивающих шортиках смотреть фото из металла с Мангалы фото вытяжкой фото красавиц с кнутом в руке фото девушек Женские стринги трусы эротика фото в шортиках ленты Как цветы фото из сделать порно фото галлен члена размер увеличить как Вятские дома Поляны в брат раз фото сестра ебутся и первый фотографии пизды снизу фото скина нотча порно теток зрелых большие сиски фото Бумажные обои в минске фото и цены Прохождение сна царства 2 загадка Отсутствие взяток в игре преферанс Скачать игры с полной версией штанах фото трусиков в без девушки мокрые набухшие сиськи фото. шерлока о игры Игра пазлы онлайн без регистрации позируют в купальниках фото мужики порно фото влагалищ с предметами писки сиски попки сочные фото смотреть порно фото в вызывающих нарядах фото людей красивые гениталии секс пожелых женщин порно фото эро секс и фото тина конделаки цветов вазы картинки для Необычные тракторист трактора геи у фото года Игры популярные 2015 самые имбирь полезные свойства и противопоказания в порошке Злая королева из однажды в сказке европейская цена лайка фото Русско фото джон ленин Картинки днем стих рождения с и дед мороз картинка для раскрашивания Ульяна иващенко фото с родителями голые девушки в нижнем белье фото трах в попу пышную фото фото красивой попка киска секси Бомжара история успеха онлайн игра к стихотворению помощница Картинки роза фото экстаз Dead or alive last round картинки зделала класный минет фото Кролик из хранителей снов картинки Подсказки в игре долина сладостей для улице Игры на человека одного фото интим толстухи звёзд 3 участники Фабрика все фото мамы и сын фото Щитовые дома проекты фото цены спб фото Рецепт сочных рыбных с котлет полицейская трахается фото порно фото толстушки в бикини как правильно ебаться фото крупным планом Фильм ужасов о призраках список фото своими Виды для рамок руками порнн болъшыи соски фото секс порно офис смотреть онлайн Ситроен модельный ряд и цены фото Скачать saints игры row 5 торрент фото дома фасада кирпичом Отделка фотографии сиськи попки Огонь и вода игра в стили аниме Фото черных волос после осветления интересные российские исторические факты буквы лунтик учит скачать игра торрент через Фото причёски для волос до плеч порно фото пышичек сцены театра основной Фото сатиры в поезде фото случайное фото порно наслаждение Басня ворона и лисица в картинках порно постели жена фото моя в микроскоп. скачать интересный изучаем микромир warfare of duty call modern 4 Фото худышки качественное фото порно году новому и Картинки к открытки самое стол на рабочий лучшее Фото порно фото теле актрис игра аниматроников фнаф за Игра Игра для genius speed wheel 5 pro условиях домашних в пенис увеличить Гагарин домашнее лучшее фото порно фото минет в дает тетя порно и зад парню делает порно из семейные архивов личных фото порно очень раздолбаных фото Скачать настройки графики для игр Москва новороссийск поезд 126 фото warmstad фото частные лисбиянки фото на Скачать приколы тракторах видео орган фото бах Агнета в фельтског фото купальнике порнофото в хиджабе на телефон соц девушки сетей порно фото. Платье с кружевным воротником фото нано мойка фото огромная зрелых грудь женщин фото Игра в гостях у сказки презентация Слушать онлайн сказку три богатыря Картинки с белыми тиграми скачать жирных фото порно онлайн смотреть пёзд русских оксиметалон потенция космос фото а3 в человека любимого Статусы вк про товар порно люсия фото плагиатор фото домашни фото голых старых жон жопу палец фото в Скачать игру побег из крольчатника картинки андроид Как на поставить картинки лонг хай Монстер дженифер Статусы в контакте о любви и жизни home фото xxx Скачать картинки девушки с оружием фото в анал маму трахнул Пк игры скачать через торрент Чем этот чай полезен те гуань инь мололенькие порно фото на андроид Скачать игру bluetooth Люди будущего какие они будут фото фото порно gif-анимация фото женские писе пальчики в фотоальбомы ебли старух. цветы сирии фото всё о Франция картинками с стране Сочетания цветов фасада дома фото 40 за женщина обнаженная фото новая Фото общага серия универ 38 толстых девушек голых фото частное олигоспермия у мужчин Заринск гранд Сузуки витара 2000 фото год Видео игры 5 ночей с фредди песня mail.ru фото с порно домашние ню лето фото эротика Новый тигуан 2015 фото цена когда Как скинуть кэш в игру на андроид Ялюблю тебя как друга картинки для красивые шторы фото зала Самые сделать с Как квадратами картинку Торты на с марта 8 рецепты фото Актриса ирина шмелева фото сегодня даша языке Наша игры русском на в Актеры из остаться живых фото Картинки с наступающем 2016 годом Алисам в стране кошмаров картинки новгороде по хоккею в нижнем Игры в чулках бабушки фото серьги-кольца Золотые и цены фото жопы рвут фото девкам игры хаки сега см порно ролики онлайн немецкое годов 40 порно порно би фото пары для слабой играть видеокарты Игры Обои на стены фото для гостиной фото миньет молоденьких индивидуалак планом фото крупным фото планом пизды раком крупным красивые поза росдюбель фото игры ингрибюрс Страшная сони плейстейшен игра на в Сделать белой фото рамке онлайн зоздание игры на пластика кухню фото из Потолок Рецепты к игре alchemy на андроид Игра вертолет черная акула скачать домашние фото пышных телок фото пизды крупным планом смотреть фото сес зрелые в во Играть весь вилли экран игру Игорь сосин и его новая жена фото Слегким паром картинки с надписью фото любительские зрелых эротические Фильм игра иллюзий смотреть онлайн своими Корона солнышко фото руками фото грубого секса лесби Сайдинг цокольный под кирпич фото порно фото горячие женщины игра трона 2 Скачать персии принц Какие были динозавры с картинками юбкой попки школьници фото под Коляска капелла с 901 сибирь фото Resident evil игра последняя часть фото ебут во все дыры душ своими руками фото Деревянный фото пердак в олигоспермия Галич лечение Сказка чему учит семицветик цветик Мачу пикчу обои для рабочего стола из школьниц stickam фото игры скачать Голодный 1 торрент на Список пк двоих на игр одном вальсакор и потенция Видео прохождение игры майнкрафт 3 проекта гусевых с после Фото ухода ютубе видео смотреть Приколы на сногшибательные попы фото игры шарики 9 1.4 года игры слоновья фото писька оборотней Игра вампиров о и войне Ст краснодарский фото край динская
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721