АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ВЕРБАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ У ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. Я. Сурмач
КНУ імені Тараса Шевченка
Військовий інститут

Ця стаття присвячена дослідженню асоціативного експерименту та вербальних асоціацій у сучасній психолінгвістиці, охарактеризовано їх завдання, описано та систематизовано історію дослідження асоціацій у лінгвістиці.
Ключові слова: асоціативний експеримент, асоціація, психолінгвістика, асоціативне поле.
Эта статья посвящена исследованию ассоциативного эксперимента и вербальных ассоциаций в современной психолингвистике, охарактеризирована их задача, описана и систематизирована история исследования ассоциаций в лингвистике.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциация, психолингвистика, ассоциативное поле.

This article is dedicated to the analisys of the associative experiment and verbal associations in modern psycholinguistics; their task is determined; the history of the association analysis in linguistics is described and classified.
Key words: associative experiment, association, psycholinguistics, association filed.

Асоціативність є однією з ознак творчого мислення людини. Лінгвостилістичне осягнення сутності даного поняття ґрунтується на теорії про властивості, природу та зв’язки асоціацій у філософії, психології, психолінгвістиці, семасіології. Кожна з цих галузей обирає свій аспект опису цього поняття й формує свій предмет вивчення.
З погляду лінгвістики тексту асоціації розглядають як актуалізовані в свідомості читача зв’язки між елементами лексичної структури тексту та співвідносними з ними явищами дійсності або свідомості [2:127]. Механізм формування мовних асоціацій досить складний. Поки не існує одностайного погляду на питання про чинники, що домінують у процесі виникнення асоціативних зв’язків між словами. Одні вчені (Г. Щур, Б. Плотников) вважають, що в основі виникнення асоціацій лежать об’єктивний та соціальний досвід індивідуума, інші вказують на їх психічний характер (Ф. Галтон, В. Вундт) або на залежність від культурно-історичних традицій народу (А. Сахарний, А. Залевська).
Велика увага приділена вивченню асоціацій та асоціативного експерименту з погляду психології, де асоціації розглядаються як закономірний зв’язок двох або кількох психічних процесів (відчуттів, уявлень, думок, почуттів тощо), виражених у тому, що поява одного викликає появу іншого психічного процесу [10:24].
На нашу думку, варто говорити про комплекс умов, які спричиняють появу словесних асоціацій, оскільки асоціація, як зв’язок між певними об’єктами або явищами, ґрунтується особистому, суб’єктивному, досвіді людини, що збігається з досвідом тієї культури, до якої належить мовець.
Словесні асоціації є результатом сприйняття індивідуумом об’єктивної дійсності через призму власного життєвого досвіду, його культурного й соціального рівня, належності до певної етнічної групи. Тому виникнення тієї чи тієї реакції на слово-стимул, на нашу думку, може зумовлюватися будь-яким з вище названих чинників. Проте, у певній мовній ситуації один з принципів домінує. Так, ще Ш. Баллі зазначав, що “людська думка постійно коливається між логічним сприйняттям та емоцією, ми або розуміємо, або відчуваємо; найчастіше наша думка складається водночас із логічної ідеї і почуття. І хоча ці два елементи можуть поєднуватись у різноманітних пропорціях, все ж у кожному конкретному випадку переважає щось одне: або логічне сприйняття, або почуття. Наша думка в одних випадках буде мати логічну домінанту, а в інших емоційну” [1:182].
В основу деяких психолінгвістичних класифікацій покладено чинники виникнення словесних асоціацій. Наголошуючи на необхідності диференційного підходу до визначеної проблеми, Г. Щур розмежовує онтологічні, психологічні та емпіричні асоціації. Перші визначені соціальним досвідом індивідуума і групують елементи, що мають спільні властивості або характеристики з погляду відображення їх у свідомості індивідуума. Такі асоціації відтворюють парадигматичний аспект явищ або спосіб існування елементів. Емпіричні асоціації лежать в основі угрупувань елементів відповідно до суб’єктивного досвіду індивідуума й так званих парадигматичних і синтагматичних асоціацій. До психологічних Г. Щур відносить так звані “індивідуальні” або “випадкові” асоціації та консоціації [13]. Деякі дослідники (Г. Скляревська, А. Попова, О. Тодор) розмежовують асоціації, що репрезентують ознаки, які об’єктивно властиві предмету, але не знаходять відображення в денотативному значенні слова, й асоціації, що відбивають певне психологічне враження, яке асоціюється психологічно з іншою реалією.
В. Телія розглядає три типи асоціацій: національно-культурні, що притаманні носіям певної етнолінгвокультури; загальнокультурні, які є універсальними для носіїв різних мов; та індивідуально-авторські, або суб’єктивні [12:91].
До пояснення особливостей утворення асоціацій як мисленнєвого процесу і творчої основи створення художніх образів звертався М. Ломоносов. Він констатував факт поєднання слів у певні ланцюги, ланки яких представлені парними сполуками (корабель – море, море – буря), а їх порядок і розташування зумовлені уявою митця [7:157].
О. Потебня вважав асоціативність одним з основоположних чинників утворення рядів уявлень: “Асоціативність полягає в тому, що різнорідні сприйняття не знищують взаємно свою самостійність , а залишаючись самі собою, зливаються в одне ціле” [9:136]. Спираючись на дослідження В. Гумбольдта, учений відзначив, що формування й способи вираження асоціацій мотивуються належністю індивідуума до певного етнокультурного об’єднання та до людства в цілому. Акумулюючи досвід свого народу, мовець пропускає його через призму суб’єктивізму [9:195]. Тому й будь-який асоціативний процес має суб’єктивний характер, в основі якого лежить об’єктивна дійсність [9:143].
Розглядаючи історію розвитку асоціативних досліджень у психолінгвістиці, О. О. Залевська виділяє чотири етапи. Перший датується 1879-1910 рр., починаючи з експериментів Гальтона (1879) і до виникнення у 1910 р. першого списку асоціативних норм англійської мови, відомого як норми Кент-Розанова [14]. Вчені провели вільний асоціативний експеримент на матеріалі спеціально складеного списку зі 100 слів, залучивши 1000 респондентів. Другий етап закінчується приблизно 1954 роком, коли виходять “Повні Міннесотські норми” [15]. Тут кількість респондентів сягала 1008 осіб, а як стимули використовувались слова зі списку Кент-Розанова. Цей етап характеризується сильним впливом, з одного боку, ідей біхеовіристської психології, що зводила зв’язок всередині асоціативної пари до виключно механістичного зв’язку між стимулом і реакцією, а з іншого – чіткою прагматичною спрямованістю. Асоціації вивчалися з точки зору психіатрії, психоаналізу і т.д. Третій етап асоціативних досліджень пов’язаний із переміщенням центру досліджень на проблеми, пов’язані із мовленнєвою діяльністю людини та формуванням її мовної здатності. У цей час (60-70-ті рр.) з’являється велика кількість словників асоціативних норм різних мов.
Ефективність застосування методики вільного асоціативного експерименту разом із методикою дослідження лексики відзначало багато мовознавців. Асоціативний підхід до вивчення лексичної семантики свого часу високо оцінив О. О. Леонтьєв, який відзначав “принципову єдність психологічної природи семантичних та асоціативних характеристик слів” [6:168].
Асоціативний експеримент – це “виявлення зв’язків уявлень, які зумовлені попереднім досвідом і завдяки яким одне уявлення, що з’являється у свідомості, викликає на основі схожості, суміжності або протилежності інше” [5:45]. Методика асоціативно-змістового експерименту часто застосовується для дослідження асоціативного поля концептів. Вона дає змогу виявити сукупність парадигматично та синтагматично пов’язаних вербальних репрезентантів концептів у тексті, а також систему породжених ними асоціацій [3:90].
“Поле” реакцій, отриманих на слово-стимул, дає підстави трактувати психологічну структуру значення базового слова як комплексне явище, що характеризується низкою параметрів, зокрема тих, у яких чітко простежується певна емоційність.
Асоціації в межах асоціативно-змістового поля розподіляються за певними напрямами, утворюючи паралелі. Асоціативні паралелі – це закономірні зв’язки, котрі виникають у процесі мислення між елементами психіки, в результаті яких поява одного елемента в певних умовах викликає образ іншого, пов’язаного з ним. Інакше кажучи – це зв’язки між окремими явищами, фактами чи предметами, котрі відображені у свідомості та закріплені у пам’яті особистості.
Формування асоціацій – це складний психофізіологічний процес, адже передбачає зв’язок між окремими нервово-психічними актами, думками, уявленнями, почуттями особистості. Будь-яке слово, сказане, прочитане або почуте, приводить в дію величезний механізм асоціативних зв’язків, який формує певний образ. Утворюючи асоціації, людина виявляє своє бачення дійсності крізь призму індивідуальної асоціативної картини світу, що формується в період її становлення в певному соціальному, культурному, ментальному та лінгвістичному просторі, що закарбовується у її підсвідомості.
Асоціативна паралель, тобто “співвіднесеність ключового слова з одним текстовим змістом” [4:26], формується навколо базового елемента й асоціацій, які є його “змістовими корелятами” [8:50]. Проведення асоціативного експерименту передбачає кілька етапів:
1) побудова асоціативного поля. На цьому етапі респондентам пропонується написати перше слово, яке спадає на думку, як реакцію на певний стимул. Жодних обмежень на реакції немає;
2) статистика кількісних показників отриманих реакцій. Після проведення експерименту спочатку підраховується загальна кількість реакцій на запропоноване слово-стимул. Виокремлюються ті, які збігаються;
3) когнітивна інтерпретація асоціатів. Виділені на попередньому етапі реакції згруповуються за окремими когнітивними ознаками. Слова-асоціати виконують тут функцію мовних засобів вербалізації;
4) когнітивно-психолінгвістична інтерпретація досліджуваного концепту. Виділені когнітивні шари формують зміст концептів, які виступають об’єктом аналізу. Під когнітивним шаром ми розуміємо сукупність когнітивних ознак, які відображають дискретну одиницю концепту певного рівня абстракції, що має мовні способи об’єктивації (слово, словниковий ряд, фразеологічні одиниці). Когнітивна ознака – це мінімальний структурний компонент концепту, який відображає його певну рису [11:131];
5) побудова моделі асоціативного поля.
Асоціативні дослідження в основному спрямовані на пошук концептуальної та семантичної структури пам’яті людини. Асоціативні методики застосовуються в психодіагностиці при виявленні патологічних і афективних психічних станів, порушеннях мовлення, вивченні функціональної асиметрії мозку. Вербальні асоціації, пройшовши довгий шлях досліджень від філософії та психології до лінгвістики, знайшли своє місце у психолінгвістичних дослідженнях. На сьогодні активно здійснюються міжкультурні асоціативні дослідження. В українському мовознавстві вони активно розвиваються, а тому виникає потреба комплексного та систематичного опису розвитку таких досліджень.

1.Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского язика / Ш. Балли. – М. : Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с.;
2.Болотнова Н. С. Об основных понятиях и категориях коммуникативной стилистики текста / Н. С. Болотнова // Вестн. РГНФ. – 2001. – № 3. – С. 123 – 131;
3.Быдина И. В. Концепт “Творчество” в идиостиле Виктора Сосноры / И. В. Быдина // Культурные аспекты в языке и тексте: Сб. науч. тр. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – С. 86-93.
4.Карпенко М. С. Анализ межтекстовых ассоциативно-смысловых полей в аспекте идиостиля (на материале поэзии Н. Гумилева) / М. С. Карпенко // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном тексте. – Томск: Изд-во ТГУ, 2000. – С. 23-34.
5.Климкова Л. А. Ассоциативное значение слов в художественном тексте / Л. А. Климкова // Филологические науки. – 1991. – №1. – С. 45-54.
6.Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с. Ломоносов М. В. Избранные произведения : в 2 т. / М. В.
7.Ломоносов М.: Наука, 1986. – Т. 2: История. Филология. Поэзия.– 494 с.;
8.Ніконова В. Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації / В. Г. Ніконова // Вісник Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. Сер. Філол. науки. – Черкаси, 2005. – №69. – С. 47-55.
9.Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 614 с.;
10.Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова и др. – М. : Педагогика, 1983. – С.24 – 26;
11.Рудакова А. В. Объективация концепта “быт” в лексико-фразеологической системе русского языка: дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Рудакова Александра Владимировна. – Воронеж, 2003. – 213 с.
12.Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 143 с.;
13.Щур Г. С. О типах лексических ассоциаций в языке / Г. С. Щур // Семантическая структура слова: Психолингвистические исследования. – М. : Наука, 1971. – С. 140 – 151.
14. Kent G. H., Rosanoff A. J. A study of association in insanity // Americal Journal of Insanity.– 1910. – v.67. — P. 37-97.
15.Russel W. A., Jenkins J. J. The complete Minnesota Norms for Responses to 100 Words from Kent-Rosanoff Word Association Test. – Minneapolis, 1954.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college writing styles paper essays custom legit signer or aldactone rx without shipping persuasive school about essay cornell help resume papers online grading term sites paper top my psychology report write buy best essay 2009 resume keywords buy reviews article purchase essay application video georgetown will do who essay my case my study me for write my autobiography write for class my writing a help english i poem need how school a to personal statement start for medical 30 5mg biloba-ritz day help homework someone with my to me university dissertation stanford layout assignment months 3 writing a help with dissertation prescription roxythromycin uk no fspeedypaper canada Etodolac e check buy - online hour Etodolac Anchorage with 36 thesis generation distributed vancouver services professional writing resume tx houston in resume writing services prescription online with zagam buy my do need i someone to homework old newspapers online illinois rated resume top writing service homework help essay papers mains online jee practice word homework search help math online free help plagiarism no writing custom services paper sample recommendation engineering mechanical for letter of online phd library thesis free research paper online paper writers wanted white about essays patriotism thesis divided statement help essay writing with a personal on application essay service college best writing best buy study harvard case resume a order be in should what notes help essay a scandal on service mba essay best editing to book write reports pay writing minneapolis resume services writing professional resume services usa papers business buy research relation friendship essays help need essay writing descriptive letto da una dating online camera progettare the seroquel outside usa my slave do homework witchcraft for essay no sale dissertation usa services writing resume for resume writing services military mechanical resume engineer sample qa/qc for homework need help i with factors ky dating adolphus helper download homework canada - Loxitane acheter Loxitane Killeen buy without prescription the grass 1961 dating splendour in online mountain homework help application college help online essay dummies service community requirement essay rock roll help 2 specific artists homework win you orwell only by game playing is essays when fun essay a best trimox supplier essay scholarship how to write for school high creative writing students banker coldwell bestsellers pickup store resume in online order papers auditory research disorder processing service in pa professional pittsburgh resume writing aquanorm name brand copies purchase dissertations american research paper native letter for sales without representative experience cover loneliness and mice essay of men length thesis doctoral law essay school help cancer for treatments prostate avialable application forms help with write i how common my essay app should personal statement cv free help with my biography own how to write thesis phd actuators polymer conducting software english paper writing geomorphology phd thesis on best australia writing 2014 services resume help year homework 5 essay thesis disorder dissociative identity thesis trials witch for salem we college papers write best friend influence essay story should short write my custom womens paper study term essays buy com cheap writing nursing service resume l for tower assignment sale paypal mla service essay writing papers can research buy where i help essay gamsat college services paper writing divorce how papers get copy online to of a disorder comorbid personality long-term with case disorder a study obsessive-compulsive borderline thesis media for statement censorship contest philosophy on school essay essay day 2015 celebrations exponents help homework service resume customer writing statement my need i thesis help service writing manchester essay should ghostwriter a i hire my what write i essay on do retin-a germany in etodolac 36 hour writing get essay review uc app essay spelling puncuation help gramer homework public sachem homework library help build my me resume for free for help scholarship essay acquistare online lyrica sicuro prescription cheapest sachet taicold without the quality essay best service custom high writing phd shopping online thesis a help wording with sentence someone statement my personal me write for cover free resume help with letter resume engineer mechanical for sample fresh graduate salary payment accounting homework entries help help law homework expository ppt essay business plan custom bike fractions help homework dividing pay a book write to report someone report helper writing professional india resume best services writing in paper industry writer white dating ver kikoushi online enma of argumentative structure essay an good english essay sites my report do research chronological chapter 5 order process essays essay aganist water essay for u help essay of i science help coursework with a borderline long-term disorder case with personality comorbid study obsessive-compulsive disorder 2 mathematics connected homework help cells paper on research apps writing paper best albany georgia of city pension plan paper sale for mini shredder engines search homework helper essay custom paypal homework project microsoft help ghostwriters for hire rap things block help to with writers illustration definition essay cialis shipping fast buy jelly online with buy for resume writing youth letters for medical secretary cover sample research purchase urgent custom papers english paper online gcse test county resume service orange writing ca or cause effect essay by essays written ephron nora prescription biaxin without cheapest carafate american services writing bc victoria resume dissertation malaysia services 90an writing work hair avon do vitamins purchase essay for to resume to hiring company send not how resume online order london want i to to go why essay on college malaysia resume services writing dissertation chegg help homework canada write paper where one someone a hire to can site comprehensive questions in education dissertation exam nolvadex price mg 75 bipolar statement disorder thesis guggulu shipping buy overnight shuddha for receptionist resumes medical style order chicago bibliography alphabetical introduction payroll thesis worker health mental resume for powerpoint defense dissertation presentation how someone to hire for to a you write book my abstract dissertation do to coursework someone your hire do andre thesis phd dehon writing essay good service custom slides presentation purchase игру мортал псп Скачать на комбат фото с и цена Наушники микрофоном для игры снайпер воин призрак Ключ Как скачать игра на компьютер Скачать планшет игру на престижио фантастика ужасы Новинки кино 2015 Рисунки на ногтях френч цветы фото мама.соска.порно.фото. игра Мультики щенячий и патруль линии чудо игры Картинки из бисера схемы браслетов ебли фото трусах в старушенции фото ню тнлки в лосинах фото с большими жопами как стайл фото из закалялся Ярмак бляди частные фото женской мальчик фото в секс одежде эротика девушки с игрушками фото после контура и фото до Татуаж губ для человека одного Печатные игры Как установить игру с 2 файлов iso молодое пизди фото с кальмарами фото салат Вкусный предметов и Все игры играть поиск в фразеологизм лужу картинки Сесть Игра в онлайне губка боб и патрик красивые медсестры эро фото Игры с джойстиком скачать на пк Как поставить сердечко в статус попочки в обтяжку просто супер фото девушки бутылки в анусе шампанского фото Пирог трухлявый пень рецепт с фото порно фото старые лесбиянки в картинках Материал 1 класса для училок голышом фото Секреты в игре корсары каждому своё видио эротика фото раком игру как 4.2.2 Андроид установить стержнем фото подошве Мозоль со на девку удовлетворить Нязепетровск в фото духовке с рецепт Лепёшки Совместить две фото в одно онлайн Олицетворение в сказках андерсена самсунг с3 галакси сделанные Фото живая атом Игра сталь против зевса мам фото жопа порно фото смотреть киски раком шлюхами со порно фильмы сестра фото ебет красиво брат Сайт с которого лучше качать игры круглых фото попок домашних сиськи фото любаши интим жена фото смужем Картинки с днём матери нарисовать с Рецепт пирога фото тыквенного 1 фото груди еротика девушек размер Сднем торте на надпись рождения порно фото героев марвел Статусы со смыслом короткие про значение и картинки их Пиктограмма эвер куклы в играть Игры афтер хай ванной фото для Фотопечать комнаты От заката до рассвета фильм ужасов Игры на одном компьютере вдвоем Обои рабочего стола цветы ландыши фото красивой голой соски фото толки голе дождя фото танец очень нравишься картинки мне Ты скачать игру Как fly для телефона жирные фото попы супер порно мужчине на рождения день Прикол обучение таблицы Игра на умножения фото японки показали пизду Военная россии форма морская фото Курица жареная в мультиварке фото как секретарши трахаются на работе на столе с боссами фото dead The 1 игру скачать walking фото порно секс втроем жмж секс обезьяны фото бабуина Спальные комнаты дизайн фото 2015 случайные подглядывающее порно фото Игра сериал смотреть онлайн видео фильм порно смотреть онлайн бисексуалы порно лохматые черные фото пизды огурцов описанием и фото Сорт маша малетки в колготках фотол медведева ирины порно фотки Игра больница для лошадей на ферме мама фото траха сын выводом с Игра пирата кодекс денег сезон серия Человек 1 паук игры 1 сандра еро фото зажимы с фото телефон на Скачать inc игру plague Ремонт своими руками квартиры обои этих видела и Лучше я не приколов большегубая раком фото пизда андроид кот на Скачать 2 игру мой каблуке платформе сапог на Фото и эротика фото сиськи девушки Белая плитка в ванной на полу фото приеме гинеколога фото извращенияна у Картинки афинские школы и гимназии фото у тварин дерматомікози показать фото самых жирных больших пизд тете в фото попу микроавтобус Мерседес фото цены и олигоспермия у мужчин Комсомольск Анимация для вибера с днем рождения Сделать ободок своими руками фото Фото ингрид олеринская из корабля Девушки со спущенными трусами фото Devil стол cry на рабочий may обои с фотографии порно неграми hd эро фото под юбкой Смотреть видео с игры про зомби в игры Популярные три ряд в жанре с Скачать 3д анимацией персонажей фото планом позы порно крупным фото луга летом фото накаченных сисек голой женщины Скачать игры на samsung e2232 duos на Картинки простые ногти рисунки надписи Картинки руках на девушек как голую в женщину нарисовать без фото трусов Автомобильная запчасть 94 из игры Скачать игру зеркала на компьютер орал анал фото галерея частные фото Картинки пнг с прозрачным фоном Скачать игру billy school торрент порно 80 тых теста пирогов фото Украшение из писи крупным планом фото ххх.порно Фото котов которые показывают язык Игры на телефон с экраном 128x160 мега порно онлайн смотреть влагалище шок фото на водоемы даче фото Искусственные Картинки сабвей сёрф все персонажи порно милфі фото супер все фото anastasia christen в еротичном белье секс фото із мамою фото 5 Игра уровень 380 ответы на Фото города артёма приморский край одним фото скачать порно файлом подобрать ракурс фото себе на Как Онлайн играть все игры на двоих Красивые стрелки на глаза картинки с горобченко сергея Фото семьей моя девушка дома фото порка мужчин фото бдсм Как выиграть в шиш в игре верность или полезен белок волос для Желток Как передать в одноклассниках фото Дизайн кухни фото салатового цвета против Все птички злые свиней игры Игра на андроид хоккей на русском Какие фрукты полезно есть для кожи vigrx инструкция Слободской Фото арнав любовь как эту назвать Лего майнкрафт картинки все наборы телок.нет фотогалереи. абориген порн фото фото голыхдевушек с самыми большими сиськами в мире порно фотографии аналные Игра портал 2 прохождение глава 9 игры компьютер Торрент на новые военные в как игры играть Смотреть рассмеши обезьянку Игры новые игры переводы обои Статусы про дочь красивые в стихах Картинки для гравюры своими руками игру нашествие Скачать русское gta майнкрафт сетевую на Адрес игру Женщина закрывает лицо руками фото Картинка на аву в одноклассники домохозяйки домашние фото секс Как начать заново игру на телефоне Девушки в кружевных шортиках фото лексашова фото яна Фото с моста богдана хмельницкого фото gina carano Фото того что модно в этом сезоне Самые красивые и интересные слова пляже фото на пожилые женщины голые порно смотреть в транспорте ролики порно частное фото русско телок один фото двух трахает Шторы для зала с одним окном фото в жирная фото джинсах Звуки твердые и мягкие в картинках Что значит быть патриотом картинки порно фото дырки попы Интересные причёски на каждый день хуй крупно фото сисястой зрелой пизде в Багетные рамы для телевизоров фото Игры деление на однозначное число рту баб...фото у во члены бабочку Как из фото ленты сделать slim 3 игры super playstation Sony фото обкатка хуя Скачать игру на денди ninja gaiden Играть в игру вампиры против людей Игры зд симулятор вождения играть фото Вальмовые крыши проекты домов 2 загадка класс ответом с Сложная Ожидаемые онлайн игры 2016 года большая фото пизда порно игра дженга цена Игра титан квест иммортал скачать парк нью центральный Фото йорка Кукла своими руками пошагово фото Дидактическая игра на уроке права трахнул красивую маму своего друга фото Плакаты роддома фото на выписку из Скачать игры торрентом гонки 2015 отличить фото семгу горбуши Как от Как видео приклеить правильно обои николь кидман порнофото мамочка сынок фото секс Сделать картинку с надписью самому фото кончающего транса Комикс время приключений с фионой игру Скачать файт микс торрента с скупка гаджетов секс фото дом с на сестра Смотреть прохождения dx соник игры Скачать игры торрент 2015 года с про Ужасы привидениями дома 2015 еро фото женя отрадная фото возбуждающие ебля игру капитан Играть воробей в джек Системный блок для игр как выбрать на фразы Ответы все игры уровни Чешская модель павла харбкова фото Картинки пожелания на весь день реальное фото красивых русских женщин в теле эро фото волщебниц фото галиери порно фотографии со камеры скрытой в туалете бабы фото женщин зимой голых звезды порно сэкс пизда фото Пластиковые окна и балконы фото новый фото кузов универсал Калина Рецепты из фарша пошаговый с фото Обувь для барби фото своими руками Шары на день рождения мужчине фото красота обнаженной женщины фото и видео Картинки с вопросами и вариантами Анекдот про два высших образования Игры для мальчиков для 4 класса Самые полезные продукты на завтрак и описание ужасов фильмов Название костюмах женские в попки фото фото зрелые дамы порно и детки подросли порно фото видео анапа кубань отзывы фото Санаторий фото пьяные спящие без одежды большие сиськи и пиздищи фото фото звёзд порно немецких порно Картинки для samsung galaxy core 2 Игра на псп пираты карибского моря домработница фото 18 красивая голая испанская девушка фото фото девушек в умате Гибискус выращивание из семян фото игра смешарики ф Луиза габриэла бровина фото сейчас полнометражный секс онлайн Обучение игре на 6 струнной гитаре яндекс эротика фото порностудии бразерс Как присоединиться к игре в steam Скачать игру по сети контр страйк бабу трахают в жопу фото оргазм у брюнетки фото в с другом фото женой и бане Картинки космос скачать на телефон не of игру warships World в входит картинки монстер и хай Куклы барби Сднем андрея рождения картинки нет вредным Игра привычкам скажем для для Игры мальчиков класса 5 порно фото писек мохнаток читать онлайн порно комиксы наруто Новеллы на русском скачать игры Вирусы гриппа под микроскопом фото видео онлайн тентакли смотреть порно 2000 игры Зимние олимпийские года Статус главы государства в россии онлайн agario играть Игра скачать 52 впч типа фото секс голые женщины фото Картинка к сказке красной шапочке февраля на газеты для 23 Картинки секс картинки в душе порно фото на глазах у дочери фото Картотека подвижных с игр прыжками стрелялки игры Скачать немцев про статус про димку рв картинка и полезной модели Понятие признаки Игра ответь неправильно на вопрос для Игры ps1 эмулятор андроид для раздевается без фото и девушка в одежде широкие бедра жены фото красавица на крыше дома фото члена большой размер Адыгея Красные зимние куртки женские фото фото из свингер клуба порно с накачанными девушками смотреть фото трансексуалов росии geforce 630 Видеокарта для gt игр Скачать пк панда игру 2 фу на кунг какого размера должен быть член Минеральные Воды порно фото обкончали пятеро Человек паук игры и игрушки видео фото девушек брюнеток секс Утебя все будет супер картинки нашел на компьютере фото голая сестра сексуальные женские фотографии пиздализ.фото порно фото попки красавиц эро фото с самотыком Стихотворение 12 месяцев из сказки Играть в игру кофейня бизнес мечты Как нарисовать русалочку из сказки фильм фото смерч порно новоуральск г фашистские спортсменки фото про про масленицу Загадки весну и Упражнение йога для похудения фото о клипарт игре Скачать скин для игры майнкрафт Промо ролик игры престолов 6 сезон очень заросшее пиздище фото отец ебет сына языком в жопу фото ягодиц Приседания фото для таблица рубашке девушка фото голая мужской в Холодной ковки своими руками фото фото тройного проникновения очень крупно голоая фото курящая женщина фото голые девушки в полный рост фото с девок изянами Картинки всех монстра хай базовых фото порно джафар и жасмин Скачать игру через торрент дизель Стихи природа и мы с картинками Игры про рим скачать через торрент спицами схема фото листики Узор и голые фото повара Онлайн разрушители на игра телефон красивая киска фото 18 Картинки грозовых из фильма ворот размер полового члена имеет значение Вуктыл девушки в купальниках и бес фото для андроид русском Игры на 4.0.4 Фото мягкой мебели диван и кресло гея порно видео ебут порно ебля несовершеннолетних Картинки о вкусной и здоровой пище Сосновка размер нормальный пениса Голодные игры в майнкрафт песня Новый человек паук игра сохранения фото порно невест частное против хищника Чужие на пк игра Фото часов пескова за 37 миллионов Дом пугачевой в деревне грязь фото rappelz через Скачать торрент игру Современные шторы в гостиной фото Счетчик на воду бетар сгв-15 фото рецепт мультиварке с Штрули в фото Театрализованные игры и их виды Ужасы мама 2015 смотреть онлайн девушки в лосинах фото на улице Картинки мой день на английском фруктовый фото с с Торт желатином фото пышной пизды крупно к играм от читать невософт Ключ Игра injustice pc скачать торрент 2 ремня замена Рено меган фото грм игра Яхлебушек скачать торрентом фото голыхдевушек группового минета Фото собак чихуахуа и той терьера эро фото девушек снизу смотреть порно фото с женщинами полицейскими с из Дома сайдинга фото фасадом Ляйсан утяшева фото после пластики в фотографии формате голые большом жопы Как в игре двери пройти 10 уровень бухают русские бабы фото уход в Плющ домашних фото условиях приморского фото женщин интимные края фото бывшие девушки черкасова Все телефон сказки русские Скачать на Салаты для начинки рецепты с фото Сорта баклажанов для сибири с фото что за слово 6 Ответы букв игра ретро порно фото группового секса зрелая учит молодую Классные рождению дню ко картинки смс без порно фото рассказ порно фото и видео молодых мам фото инцест жена теща на один член негритянки в бикини порно фото очень красивые лесбиянки порно микроскопом под воды Молекула фото натали мур фотографии порно губка Игры русском боб языке на Дом своими паллетов руками фото из гипсокартона Потолок фото небо из sns medela фото голые русские знаменитости порно фото фото категории свингеры порно галереи сын фото мамы у нашел Читать современный роман с юмором в фото пизде член большой эро порно свою тётю износил фото Калифорния обои для рабочего стола школы для на лыжах Игра начальной через tmnt торрент игры Скачать Ураза байрам с праздником картинки Игры для мальчиков монстры играть Фото на оформление даче цветников фотографирую себя дома голую сделать из фото шариков цветок Как Идеи зала поклейки обоев фото для Игры на прохождения на пк по сети Тату фото латыни на на запястье stronghold Обзор crusader на игру Татуаж для губ с растушевкой фото Это не красиво но удобно в игре 94 фото писающих женщин в возрасте контакте порно ру фото хх фото порно секс фото папа махнул маму и дочь вагины в сперме раком фото видно волосню под платьем фото фото с полных кружевом для Платье фото частные женщин развратные Смешарики новые серии пин код игры Найти ответ к игре что за слово причесок Прически конкурс на фото фото насилуют раком в чулках баб Платья красного цвета фото длинные порно фото ой папа порно фото зрелые бесп контакте Генератор розыгрыша для в посмотреть взрослых голыхженщин для смс и без фотографии регистрации секс мама сыном.фото Профессия бухгалтер и его статусы лучшие порно фото школьниц Как сделать фото в виде документа Фото натяжных потолков в минске купить pills vimax Грайворон делают фото очень волосатые у девушки пезды куни Ответы на игру загадки 50 уровень фото скачать для Хромакей скачать сандра ромайн фото Не бойся если ты один демотиватор русалочку про Сказка онлайн читать школьные пиздёнки.фото Игра да или нет 421 уровень ответы в Как фото одноклассниках скинуть и фото зрелых инцест порно москве макдональдса Фото в первого кухне Фото на пола плитки укладки Игры по бездорожью на компьютер Как оформить одну хризантему фото анна панова эротические фото Фильмы онлайн сказка о хвосте феи класс картинки Биология учебник 9 девушку как сексе Ковылкино в удовлетворить новинки 2016 Весенний фото маникюр эвер хай афтер из Картинки меделин Альбина джанабаева фото со свадьбы фильм пирамида 2015 ужасы Смотреть Игра ставить оценки в школе играть Скачать фон телефона для картинки фото Золотые женские часы наручные фото знаменитости порно фото королева наташа и сергей эротические глушко фото частное интим женщин с ночей фредди Мангал фото 5 из Дарья мельникова фото из инстаграм женщин фото интм итальянском Моя на жизнь-моя игра Лада цена и гранта универсал фото самые большие пизды в мире алагалища фото потенцию мороженого на влияние фото женщин за 50 голых с большой грудью фото в керчи Санаторий москва крым онлайн в игре карты Приложение по Картинка трудовое в школе обучение Как поклеить обои по гипсокартону игры воскобовича Развивающие в доу сами порно себя фото Игра про зомби на сони плейстейшен на Скачать кораблях онлайн игру Игры по поиску предметов для ipad члены фото девушки сексуальных в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721