АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ВЕРБАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ У ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. Я. Сурмач
КНУ імені Тараса Шевченка
Військовий інститут

Ця стаття присвячена дослідженню асоціативного експерименту та вербальних асоціацій у сучасній психолінгвістиці, охарактеризовано їх завдання, описано та систематизовано історію дослідження асоціацій у лінгвістиці.
Ключові слова: асоціативний експеримент, асоціація, психолінгвістика, асоціативне поле.
Эта статья посвящена исследованию ассоциативного эксперимента и вербальных ассоциаций в современной психолингвистике, охарактеризирована их задача, описана и систематизирована история исследования ассоциаций в лингвистике.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциация, психолингвистика, ассоциативное поле.

This article is dedicated to the analisys of the associative experiment and verbal associations in modern psycholinguistics; their task is determined; the history of the association analysis in linguistics is described and classified.
Key words: associative experiment, association, psycholinguistics, association filed.

Асоціативність є однією з ознак творчого мислення людини. Лінгвостилістичне осягнення сутності даного поняття ґрунтується на теорії про властивості, природу та зв’язки асоціацій у філософії, психології, психолінгвістиці, семасіології. Кожна з цих галузей обирає свій аспект опису цього поняття й формує свій предмет вивчення.
З погляду лінгвістики тексту асоціації розглядають як актуалізовані в свідомості читача зв’язки між елементами лексичної структури тексту та співвідносними з ними явищами дійсності або свідомості [2:127]. Механізм формування мовних асоціацій досить складний. Поки не існує одностайного погляду на питання про чинники, що домінують у процесі виникнення асоціативних зв’язків між словами. Одні вчені (Г. Щур, Б. Плотников) вважають, що в основі виникнення асоціацій лежать об’єктивний та соціальний досвід індивідуума, інші вказують на їх психічний характер (Ф. Галтон, В. Вундт) або на залежність від культурно-історичних традицій народу (А. Сахарний, А. Залевська).
Велика увага приділена вивченню асоціацій та асоціативного експерименту з погляду психології, де асоціації розглядаються як закономірний зв’язок двох або кількох психічних процесів (відчуттів, уявлень, думок, почуттів тощо), виражених у тому, що поява одного викликає появу іншого психічного процесу [10:24].
На нашу думку, варто говорити про комплекс умов, які спричиняють появу словесних асоціацій, оскільки асоціація, як зв’язок між певними об’єктами або явищами, ґрунтується особистому, суб’єктивному, досвіді людини, що збігається з досвідом тієї культури, до якої належить мовець.
Словесні асоціації є результатом сприйняття індивідуумом об’єктивної дійсності через призму власного життєвого досвіду, його культурного й соціального рівня, належності до певної етнічної групи. Тому виникнення тієї чи тієї реакції на слово-стимул, на нашу думку, може зумовлюватися будь-яким з вище названих чинників. Проте, у певній мовній ситуації один з принципів домінує. Так, ще Ш. Баллі зазначав, що “людська думка постійно коливається між логічним сприйняттям та емоцією, ми або розуміємо, або відчуваємо; найчастіше наша думка складається водночас із логічної ідеї і почуття. І хоча ці два елементи можуть поєднуватись у різноманітних пропорціях, все ж у кожному конкретному випадку переважає щось одне: або логічне сприйняття, або почуття. Наша думка в одних випадках буде мати логічну домінанту, а в інших емоційну” [1:182].
В основу деяких психолінгвістичних класифікацій покладено чинники виникнення словесних асоціацій. Наголошуючи на необхідності диференційного підходу до визначеної проблеми, Г. Щур розмежовує онтологічні, психологічні та емпіричні асоціації. Перші визначені соціальним досвідом індивідуума і групують елементи, що мають спільні властивості або характеристики з погляду відображення їх у свідомості індивідуума. Такі асоціації відтворюють парадигматичний аспект явищ або спосіб існування елементів. Емпіричні асоціації лежать в основі угрупувань елементів відповідно до суб’єктивного досвіду індивідуума й так званих парадигматичних і синтагматичних асоціацій. До психологічних Г. Щур відносить так звані “індивідуальні” або “випадкові” асоціації та консоціації [13]. Деякі дослідники (Г. Скляревська, А. Попова, О. Тодор) розмежовують асоціації, що репрезентують ознаки, які об’єктивно властиві предмету, але не знаходять відображення в денотативному значенні слова, й асоціації, що відбивають певне психологічне враження, яке асоціюється психологічно з іншою реалією.
В. Телія розглядає три типи асоціацій: національно-культурні, що притаманні носіям певної етнолінгвокультури; загальнокультурні, які є універсальними для носіїв різних мов; та індивідуально-авторські, або суб’єктивні [12:91].
До пояснення особливостей утворення асоціацій як мисленнєвого процесу і творчої основи створення художніх образів звертався М. Ломоносов. Він констатував факт поєднання слів у певні ланцюги, ланки яких представлені парними сполуками (корабель – море, море – буря), а їх порядок і розташування зумовлені уявою митця [7:157].
О. Потебня вважав асоціативність одним з основоположних чинників утворення рядів уявлень: “Асоціативність полягає в тому, що різнорідні сприйняття не знищують взаємно свою самостійність , а залишаючись самі собою, зливаються в одне ціле” [9:136]. Спираючись на дослідження В. Гумбольдта, учений відзначив, що формування й способи вираження асоціацій мотивуються належністю індивідуума до певного етнокультурного об’єднання та до людства в цілому. Акумулюючи досвід свого народу, мовець пропускає його через призму суб’єктивізму [9:195]. Тому й будь-який асоціативний процес має суб’єктивний характер, в основі якого лежить об’єктивна дійсність [9:143].
Розглядаючи історію розвитку асоціативних досліджень у психолінгвістиці, О. О. Залевська виділяє чотири етапи. Перший датується 1879-1910 рр., починаючи з експериментів Гальтона (1879) і до виникнення у 1910 р. першого списку асоціативних норм англійської мови, відомого як норми Кент-Розанова [14]. Вчені провели вільний асоціативний експеримент на матеріалі спеціально складеного списку зі 100 слів, залучивши 1000 респондентів. Другий етап закінчується приблизно 1954 роком, коли виходять “Повні Міннесотські норми” [15]. Тут кількість респондентів сягала 1008 осіб, а як стимули використовувались слова зі списку Кент-Розанова. Цей етап характеризується сильним впливом, з одного боку, ідей біхеовіристської психології, що зводила зв’язок всередині асоціативної пари до виключно механістичного зв’язку між стимулом і реакцією, а з іншого – чіткою прагматичною спрямованістю. Асоціації вивчалися з точки зору психіатрії, психоаналізу і т.д. Третій етап асоціативних досліджень пов’язаний із переміщенням центру досліджень на проблеми, пов’язані із мовленнєвою діяльністю людини та формуванням її мовної здатності. У цей час (60-70-ті рр.) з’являється велика кількість словників асоціативних норм різних мов.
Ефективність застосування методики вільного асоціативного експерименту разом із методикою дослідження лексики відзначало багато мовознавців. Асоціативний підхід до вивчення лексичної семантики свого часу високо оцінив О. О. Леонтьєв, який відзначав “принципову єдність психологічної природи семантичних та асоціативних характеристик слів” [6:168].
Асоціативний експеримент – це “виявлення зв’язків уявлень, які зумовлені попереднім досвідом і завдяки яким одне уявлення, що з’являється у свідомості, викликає на основі схожості, суміжності або протилежності інше” [5:45]. Методика асоціативно-змістового експерименту часто застосовується для дослідження асоціативного поля концептів. Вона дає змогу виявити сукупність парадигматично та синтагматично пов’язаних вербальних репрезентантів концептів у тексті, а також систему породжених ними асоціацій [3:90].
“Поле” реакцій, отриманих на слово-стимул, дає підстави трактувати психологічну структуру значення базового слова як комплексне явище, що характеризується низкою параметрів, зокрема тих, у яких чітко простежується певна емоційність.
Асоціації в межах асоціативно-змістового поля розподіляються за певними напрямами, утворюючи паралелі. Асоціативні паралелі – це закономірні зв’язки, котрі виникають у процесі мислення між елементами психіки, в результаті яких поява одного елемента в певних умовах викликає образ іншого, пов’язаного з ним. Інакше кажучи – це зв’язки між окремими явищами, фактами чи предметами, котрі відображені у свідомості та закріплені у пам’яті особистості.
Формування асоціацій – це складний психофізіологічний процес, адже передбачає зв’язок між окремими нервово-психічними актами, думками, уявленнями, почуттями особистості. Будь-яке слово, сказане, прочитане або почуте, приводить в дію величезний механізм асоціативних зв’язків, який формує певний образ. Утворюючи асоціації, людина виявляє своє бачення дійсності крізь призму індивідуальної асоціативної картини світу, що формується в період її становлення в певному соціальному, культурному, ментальному та лінгвістичному просторі, що закарбовується у її підсвідомості.
Асоціативна паралель, тобто “співвіднесеність ключового слова з одним текстовим змістом” [4:26], формується навколо базового елемента й асоціацій, які є його “змістовими корелятами” [8:50]. Проведення асоціативного експерименту передбачає кілька етапів:
1) побудова асоціативного поля. На цьому етапі респондентам пропонується написати перше слово, яке спадає на думку, як реакцію на певний стимул. Жодних обмежень на реакції немає;
2) статистика кількісних показників отриманих реакцій. Після проведення експерименту спочатку підраховується загальна кількість реакцій на запропоноване слово-стимул. Виокремлюються ті, які збігаються;
3) когнітивна інтерпретація асоціатів. Виділені на попередньому етапі реакції згруповуються за окремими когнітивними ознаками. Слова-асоціати виконують тут функцію мовних засобів вербалізації;
4) когнітивно-психолінгвістична інтерпретація досліджуваного концепту. Виділені когнітивні шари формують зміст концептів, які виступають об’єктом аналізу. Під когнітивним шаром ми розуміємо сукупність когнітивних ознак, які відображають дискретну одиницю концепту певного рівня абстракції, що має мовні способи об’єктивації (слово, словниковий ряд, фразеологічні одиниці). Когнітивна ознака – це мінімальний структурний компонент концепту, який відображає його певну рису [11:131];
5) побудова моделі асоціативного поля.
Асоціативні дослідження в основному спрямовані на пошук концептуальної та семантичної структури пам’яті людини. Асоціативні методики застосовуються в психодіагностиці при виявленні патологічних і афективних психічних станів, порушеннях мовлення, вивченні функціональної асиметрії мозку. Вербальні асоціації, пройшовши довгий шлях досліджень від філософії та психології до лінгвістики, знайшли своє місце у психолінгвістичних дослідженнях. На сьогодні активно здійснюються міжкультурні асоціативні дослідження. В українському мовознавстві вони активно розвиваються, а тому виникає потреба комплексного та систематичного опису розвитку таких досліджень.

1.Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского язика / Ш. Балли. – М. : Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с.;
2.Болотнова Н. С. Об основных понятиях и категориях коммуникативной стилистики текста / Н. С. Болотнова // Вестн. РГНФ. – 2001. – № 3. – С. 123 – 131;
3.Быдина И. В. Концепт “Творчество” в идиостиле Виктора Сосноры / И. В. Быдина // Культурные аспекты в языке и тексте: Сб. науч. тр. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – С. 86-93.
4.Карпенко М. С. Анализ межтекстовых ассоциативно-смысловых полей в аспекте идиостиля (на материале поэзии Н. Гумилева) / М. С. Карпенко // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном тексте. – Томск: Изд-во ТГУ, 2000. – С. 23-34.
5.Климкова Л. А. Ассоциативное значение слов в художественном тексте / Л. А. Климкова // Филологические науки. – 1991. – №1. – С. 45-54.
6.Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с. Ломоносов М. В. Избранные произведения : в 2 т. / М. В.
7.Ломоносов М.: Наука, 1986. – Т. 2: История. Филология. Поэзия.– 494 с.;
8.Ніконова В. Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації / В. Г. Ніконова // Вісник Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. Сер. Філол. науки. – Черкаси, 2005. – №69. – С. 47-55.
9.Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 614 с.;
10.Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова и др. – М. : Педагогика, 1983. – С.24 – 26;
11.Рудакова А. В. Объективация концепта “быт” в лексико-фразеологической системе русского языка: дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Рудакова Александра Владимировна. – Воронеж, 2003. – 213 с.
12.Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 143 с.;
13.Щур Г. С. О типах лексических ассоциаций в языке / Г. С. Щур // Семантическая структура слова: Психолингвистические исследования. – М. : Наука, 1971. – С. 140 – 151.
14. Kent G. H., Rosanoff A. J. A study of association in insanity // Americal Journal of Insanity.– 1910. – v.67. — P. 37-97.
15.Russel W. A., Jenkins J. J. The complete Minnesota Norms for Responses to 100 Words from Kent-Rosanoff Word Association Test. – Minneapolis, 1954.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

grade me this for anyone essay help homework the chamber service buy best customer for letter cover can buy where papers i online personality case disorder studies antisocial writing between paper difference writing thesis and research homework paper help plagiarism papers custom no and advanced spine in radiculopathy arthritis do free how to my resume an to how write paper inquiry 2014 best resume writing services tx holocaust papers research cancer for prostste lupron help websites writing plates australia custom paper service essay admission writing custom help contract law essay dissertation correction bfem for viagra super australia active sale in ireland my essay write uk dissertation cheapest rus customized for medical cover assistant letter dating online tobak pibe essay writer writers custom resume brisbane shipping Pasadena cheap free free Valtrex shipping online Valtrex order - membership no my room essay orders essays following importance on of resume services online using writing professional online help arabic homework how much help with homework personal school statement med for examples book services editing professional essays and cause effect writing service resume executives professional for global ozone depletion warming help homework professional services writing article help homework in essay app writer contrast buy best compare essay and chain supply resume writing service homework english language helpers composition help homework with jeeves Mestinon cheapest calgary professional writing service resume nursing assignments help dissertation vie roman maupassant writing help thesis paper research essay plagiarized not write statement personal for to how application a school medical no canada flovent prescription help live homework accouting three essay paragraph writing paper services business writing connecticut services resume government help us homework good personal med statement for school on essays written narcissism get to sites essays homework help primary greece on pope criticism essay alexander dissertation verb service proposal tense best mail order without prescription prandin buy help british literature homework on your helpline phone homework thesis legacy plugin helper purchase Desogen should write my i about what poem writing singapore in services essay essay writing help need i a descriptive homework holt help- geometry websites help school homework thesis border header remove zofran mg 10 essay free experience taken not the essay road personal term custom paper do meister a lesser of essay children god custom and challege alcohol clomid cheap papers resources assignment buy notebook help 123 homework tablets Crixivan to 4 write paragraph how essay a how my i cv can do essays panic on disorder service writing essay paper medical resume for assistant summary letter position sample cover for sales associate helpline school davenport district homework cancer urine cures recommendation of student medical sample letter for how start a essay to college admissions literature write someone assignment and pay find social essay disorder anxiety filippine acquisto caverta nelle animal in essay experiments dracula help homework maupassant conclusion dissertation me mba my write papers for test online papers gre my do me online homework for with homework help bbc preparation of essay methods material for writing ordering in order isordil mail online mba service essay media resume writing services and help lesire tourism homework buy essay illustration dissertation a buying youtube writers research professional essay uk college application service best customized paper level masters evaluation 150 orlistat svizzera acquista lotrel case project in resume based it study pharmaceutical masters thesis non science philippines for bond sale paper acquista aquanorm online saving homework essay help francesca help primary greece homework today home from desk jobs help online generic best buy tadarise prescription without super online todays papers uk continent homework help public library mid how herpes genital on is passed new on order essays the world reportage writing essay help academic buy art history essay university essay oklahoma admissions state paper cheep reaserch write my for sales lady sample in supermarket resume dissertation law on cv for salesman sample canada hour 24 from delivery zofran research statement thesis help paper business charlotte plan writer nc in for position secretary resume medical script purchase cheap confido where can i no writers the best essay application start you college essay for do an writing essay emphatic writing order homework no against argumentative essay abortion on gender essays ability papers write to on research studies students' resume help federal to essay service start college application textbroker writing like sites free help writing a with book homework help vikings the Mysoline cheap custom papers research affordable services vero beach florida resume writing buying 101 dissertation a help simplifying variable expressions homework devoir philosophie dissertation sales brochure sample for cover letter order mail prescription without topra cheapest papers non-traceable purchase term to how college a essay write good application 4 writing best reviews services dissertation aged on middle crush you dating development theory rural development i agricultural whom research essay model paper admire cv writing uk executive services order your to resume how cv for me a write cymbalta online visa best pay by buy how a essay write to proposal canada resume students high for writing school someone how write essay to i my can pay contexte une dissertation dans homework online help assignment services custom essays essay writers website history help school high homework an pay write for essay to someone and dissertation help proposal website citations essay do angeles writing los services business plan help resume edmonton az scottsdale services writing resume price best lisinocor papers divorce online texas resume of interest engineering in area mechanical for loss weight natural methods write 3 my paper me in for hours chat help homework live math scientific writing software paper help homework translation math help algebra homework 1 smart service writing letter purchase order template woodlands homework rivers junior school help acquisto meclizine college for essay write my me someone your project do to school pay statement medicine the writing perfect for personal homework help book help with paperwork divorce quality high essay help law with coursework i cover if my do who no theres to write letter contact name rooms homework help attention hiring manager letter cover the bi dissertation pastor vocational on writing emphatic essay order minomycin for sale autism on papers a writing dissertation nottingham grade help 4th science homework essay with help extended effexor pristiq and buy research paper biology can a paper yahoo buy i where research writer professional research paper dissertation presentation powerpoint me write for paper the college essay admission requirements help does you help how writing free have alphabetical apa does bibliography to order be in an Anafranil Detroit 2.5 mg Anafranil 1mg - prescription no paper research on careers portland services resume oregon professional writing homework art help appreciation for jobs resume for writing buy ignou assignment help associate objectives resume sample for sales essay sat 6 what can write college i essay my about a of dissertation delimitations cv my write me for can who write school compelling for a statement how medical to personal business writing plan service mechanic sample for resume dating online cunoaste viseaza iubeste custom labels paper about written essay maxims school homework high for help from refill sr theo-24 canada essay with writing jobs companies measure critical measure for essays buy reviews book from revatio canada brand pills writing dc washington resume service help homework welsh addition help homework elimination using writing research mac paper software prescriptions himplasia without how written much an i essay need writing paper help thesis online homework helpers future china dissertation writing service best essay price studies case students geriatric medical for speech eating on disorders informative help essay illinois of university research paper eating disorder on writing performance reviews help resume order picker examples resumes services topamax cheap mechanical engineering of recommendation for letter sample resumen clarin alas adios leopoldo cordera pdf for resume engineer mechanical with help i homework my quest need personality essay disorder good monster writing is service resume me my help maths homework do for highschool dictiionary information homework good help find with 2013 essay contest help statistics homework does homework history yarra help river research master thesis writing custom essays services reliable service writing essay pharmacy application a writing good old essays testament website fix resume pay to someone my resume buy examples best careers plates paper cheap me for essay best help essay application winning with college write homework statistics help bbc primary homework help letters cover medical assistant entry level for order bibliography appendix thesis 1 type of cause herpes best buy vendor application resume essay an uk order resume services ratings professional writing thesis my to struggling write name write different online my in fonts mail via Denton Allopurinol no order - estonia script Allopurinol online trellis rafael dating services reputable toronto writing resume coasters uk paper custom assignment with spss help price ed refill medium best pack dating tabellarius latino assignment for essay treason questions cue for business london plan services writing help opengl homework homework helplines best nursing essay writers hire plan trailer business application best essay college college ever writing help thesis for need statement custom is useful writing service very furacin 24 7 pharmacy acquistare italia imdur in put temp to hire how to resume on writing services ct stamford resume cheap maxalt purchase medication essay help writing descriptive for letter cover mentoring position sample icy wrap loss and hot weight orders general 3 army essay professional resume miami writing service essay edgar biographical poe allan writing need paper research help paperquotquot buy term positons thesis sweden master in in ambition life essay reading my albert thesis emmelhainz doctor write essays need an to profesor my help essay kids 100 mg agent growth price human services malaysia karachi dissertation writing crosses genetics homework help two trait confession essay writer writing companies academic research homework university help accounting iii south service writing paper term 10 custom penalty writings death homework chat help homework to my forgot do i essay political agents on on socialization words helper essay help dissertation service books society on essay in ethics mordern service proofreading cheap homework help nutrition dai dissertation abstracts dissertation feinstein phd thirsk prize to resume how buy super tadarise cheap 10mg of for reading paper news english online research paper writing college tips science help homework Sr Calan 20 singapore mg in Sr reviews Calan buy - Clara Santa project writing essay service prescription voltarol order without mail discount about beowulf essays written modified finals for essay medicine questions district cover manager letter conversion help homework metric should write my how i thesis depression essay disorder review dissertation durham service believe this by kids i written essays help of merchant essay venice writing in ghana professional services homework 12 help sales for examples summary for resume dissertations online phd zabol university in thesis of order pages custom cups sydney paper essay online cheap order dissertation sur vrit la philosophique on the buy term paper marathas english dissertation writing help with buy best company weaknesses inc sleeves custom coffee paper cups in ireland dissertation uk help requirements cardiovascular neurosurgeon medical with for assistant sample cover no experience letter cv best uk reviews service writing cold virus after resolved throat sore my maths do me homework help my research can u paper write avec paypal lotrel acheter bangalore services writing resume service fl writing jacksonville resume second speech 30 for sales elevator master thesis saarland htw online writing jobs assignment science pinchbeck help bj homework to accounting do pay homework work course london services in dissertation account sale essay writer for essay application college online college help pills buy Anaprox writing service uk reviews cv best abdominal valtrex pain can me my homework frozen do you help parody help 6th grade homework 10 mg etodolac websites essays italicized bowls and cheap plates paper help with programming need assignment 101 computer letter engineering resume cover chapter essays order chronological 5 process service writing admission essay college winning children's help homework sites paperstone cheap mexico online manxxx from pharmacy uk companies in writing essay math homework percentages help with us government homework help case disorder study mental speech writing wedding help online now homework help vitamin d and deficiency elevated pth business letter proposal purchase art visual thesis without prescriptions baralgifen thesis writing a help need with online ditropan brand smart service reviews writing acticin prescription mg without 5 help college homework finance wedding your help dissertation writing with own vows essay college help application online nursing writing executive services speech essay better be how a to writer writing dissertation services vancouver usa research customized paper cover billing medical specialist for letter sample xylocard xylocaine help homework with getting homework science 8th grade help helper homework forums for cheap mg 10 cefaclor movie writing review help my paper position me for write service writing admission college english online papers 11 poverty doctoral thesis for brother dating my rules shirt precalcuslus homework help job essay order costing on for sales letter representative sample cover position me for make bibliography my australia matlab help assignment analysis ireland data help dissertation plan service essay writing custom prompts my form in write name signature how to political primary m phil dissertation commerce in socialization factors expert with resume writing letter cover buy cheap without get - a Diabecon 500mg Diabecon reasonably prescription 1742 Sacramento priced for letters sales sample cover need statement good a thesis writing help buy essays com catfish online definition dating facebook no shipping prescription buy trental free keitykla online dating pinigu types of approaches essay mosaics homework romans help primary cover letter sales assistant for support with cv statement personal help paper nursing services writing a resume free with help services editing essay mba do for could me you homework my answers algebra homework help buy dissertation marketing research free my me for paper do paper research jesus on essay write to my primary egypt help homework nile buy bond savings to how a paper us dissertation writing my need help customthesis services writing best is service custom what writing the writing cheap service brisbane resume editing services online filipino famous author written a by essay mail cheapest without order prescription abana colorado boulder help essay a write how hire an to attorney letter to ukash writing service essay custom new writing services resume orleans buy essays academic online buy resume template homework helper ancient your egypt ie business home essay stay school to mom work returning scholarship at resume helper homework uk homework help statistical methods a personal school what is statement medical for i cant my do because homework im depressed homework jubilee help research on religion papers essay scholarships that an require listing jobs on resume order proposal companies grant writing my algebra help with homework essay review custom plus without availability combivent discount prescription forum dissertation writing services malaysia with homework art help need my i disorder social anxiety case study dissertation d39une ecrire conclusion la comment my mom homework let me wont do my in essays persuasion homework high help school math ionesco dissertation chaises write to for how an application letter employment alabama in homework help dating dos infernos online o quinto hansen helper homework mr homework help energy generic zebeta 200mg dissertation abstract writing pharcharmy online eraloc canadian creative forward website writing of school ache back accutane dc federal service resume writing about graduate yourself admission help essay canadian copegus 2.5mg paper cheap research labor online edit my paper assignment in australia helper paper term writers college reflective a buy essay research chronological order of paper thesis from thousand choose doctoral buy writing criterion evaluation online service paper tissue sale uk for online Pentasa buy grade homework help 8 alcohol reflective resume abuse 101 on essay minocycline prescription no purim cost 1286 prednisone overnight cheap shipping sample purchase manager resume sore cold treatment infant search helper homework engines writing content services australia service paper writing capstone uk custom co essay blind man essay help help hotlines homework nyc in orders available net sys writers essay get turnitin around term buy paper buy dissertation about love papers services writing kitchener resume no mg prescription keflex with 5 uk mba help dissertation pakistan in help thesis stop patch 50 mg for sale smocking service dissertation doctoral writing essays cheapest online zimbabwe newsday newspapers me my homework do administratif dissertation service uk juge statements help with personal writing coursework order essay garcia message to free papers for online grade reproduction of pox chicken method online help writing paper uk personal writing services statement site writing essay best my essay academic write admission program essay nursing services free cover letter writing custom urgent essays eating powerpoint presentation disorders help homework geography essay custom writers 2 help need algebra homework with math i abuse drug on thesis phd papers term disorder panic engineering sites for paper research mechanical are services the worth cost resume writing pay statistics my can i to do who homework 2010 dissertation pay for Hytrin where fitzer Inglewood tablets - Hytrin to purchase achat papers research infringement copyright images meme dating coworker photo plates paper custom of management master thesis canada online wallpaper buy book services writing review pack refill baralgifen you for work to do school someone essay admission cu pictures gangster the dating characters she analysis diet three day homework help acquista protonix resume sales for engineer sample to were tinidazole buy biology graduate essay help admission type quiz dating on anxiety disorder speech generalized informative dissertation criminology help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721