АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ВЕРБАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ У ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. Я. Сурмач
КНУ імені Тараса Шевченка
Військовий інститут

Ця стаття присвячена дослідженню асоціативного експерименту та вербальних асоціацій у сучасній психолінгвістиці, охарактеризовано їх завдання, описано та систематизовано історію дослідження асоціацій у лінгвістиці.
Ключові слова: асоціативний експеримент, асоціація, психолінгвістика, асоціативне поле.
Эта статья посвящена исследованию ассоциативного эксперимента и вербальных ассоциаций в современной психолингвистике, охарактеризирована их задача, описана и систематизирована история исследования ассоциаций в лингвистике.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциация, психолингвистика, ассоциативное поле.

This article is dedicated to the analisys of the associative experiment and verbal associations in modern psycholinguistics; their task is determined; the history of the association analysis in linguistics is described and classified.
Key words: associative experiment, association, psycholinguistics, association filed.

Асоціативність є однією з ознак творчого мислення людини. Лінгвостилістичне осягнення сутності даного поняття ґрунтується на теорії про властивості, природу та зв’язки асоціацій у філософії, психології, психолінгвістиці, семасіології. Кожна з цих галузей обирає свій аспект опису цього поняття й формує свій предмет вивчення.
З погляду лінгвістики тексту асоціації розглядають як актуалізовані в свідомості читача зв’язки між елементами лексичної структури тексту та співвідносними з ними явищами дійсності або свідомості [2:127]. Механізм формування мовних асоціацій досить складний. Поки не існує одностайного погляду на питання про чинники, що домінують у процесі виникнення асоціативних зв’язків між словами. Одні вчені (Г. Щур, Б. Плотников) вважають, що в основі виникнення асоціацій лежать об’єктивний та соціальний досвід індивідуума, інші вказують на їх психічний характер (Ф. Галтон, В. Вундт) або на залежність від культурно-історичних традицій народу (А. Сахарний, А. Залевська).
Велика увага приділена вивченню асоціацій та асоціативного експерименту з погляду психології, де асоціації розглядаються як закономірний зв’язок двох або кількох психічних процесів (відчуттів, уявлень, думок, почуттів тощо), виражених у тому, що поява одного викликає появу іншого психічного процесу [10:24].
На нашу думку, варто говорити про комплекс умов, які спричиняють появу словесних асоціацій, оскільки асоціація, як зв’язок між певними об’єктами або явищами, ґрунтується особистому, суб’єктивному, досвіді людини, що збігається з досвідом тієї культури, до якої належить мовець.
Словесні асоціації є результатом сприйняття індивідуумом об’єктивної дійсності через призму власного життєвого досвіду, його культурного й соціального рівня, належності до певної етнічної групи. Тому виникнення тієї чи тієї реакції на слово-стимул, на нашу думку, може зумовлюватися будь-яким з вище названих чинників. Проте, у певній мовній ситуації один з принципів домінує. Так, ще Ш. Баллі зазначав, що “людська думка постійно коливається між логічним сприйняттям та емоцією, ми або розуміємо, або відчуваємо; найчастіше наша думка складається водночас із логічної ідеї і почуття. І хоча ці два елементи можуть поєднуватись у різноманітних пропорціях, все ж у кожному конкретному випадку переважає щось одне: або логічне сприйняття, або почуття. Наша думка в одних випадках буде мати логічну домінанту, а в інших емоційну” [1:182].
В основу деяких психолінгвістичних класифікацій покладено чинники виникнення словесних асоціацій. Наголошуючи на необхідності диференційного підходу до визначеної проблеми, Г. Щур розмежовує онтологічні, психологічні та емпіричні асоціації. Перші визначені соціальним досвідом індивідуума і групують елементи, що мають спільні властивості або характеристики з погляду відображення їх у свідомості індивідуума. Такі асоціації відтворюють парадигматичний аспект явищ або спосіб існування елементів. Емпіричні асоціації лежать в основі угрупувань елементів відповідно до суб’єктивного досвіду індивідуума й так званих парадигматичних і синтагматичних асоціацій. До психологічних Г. Щур відносить так звані “індивідуальні” або “випадкові” асоціації та консоціації [13]. Деякі дослідники (Г. Скляревська, А. Попова, О. Тодор) розмежовують асоціації, що репрезентують ознаки, які об’єктивно властиві предмету, але не знаходять відображення в денотативному значенні слова, й асоціації, що відбивають певне психологічне враження, яке асоціюється психологічно з іншою реалією.
В. Телія розглядає три типи асоціацій: національно-культурні, що притаманні носіям певної етнолінгвокультури; загальнокультурні, які є універсальними для носіїв різних мов; та індивідуально-авторські, або суб’єктивні [12:91].
До пояснення особливостей утворення асоціацій як мисленнєвого процесу і творчої основи створення художніх образів звертався М. Ломоносов. Він констатував факт поєднання слів у певні ланцюги, ланки яких представлені парними сполуками (корабель – море, море – буря), а їх порядок і розташування зумовлені уявою митця [7:157].
О. Потебня вважав асоціативність одним з основоположних чинників утворення рядів уявлень: “Асоціативність полягає в тому, що різнорідні сприйняття не знищують взаємно свою самостійність , а залишаючись самі собою, зливаються в одне ціле” [9:136]. Спираючись на дослідження В. Гумбольдта, учений відзначив, що формування й способи вираження асоціацій мотивуються належністю індивідуума до певного етнокультурного об’єднання та до людства в цілому. Акумулюючи досвід свого народу, мовець пропускає його через призму суб’єктивізму [9:195]. Тому й будь-який асоціативний процес має суб’єктивний характер, в основі якого лежить об’єктивна дійсність [9:143].
Розглядаючи історію розвитку асоціативних досліджень у психолінгвістиці, О. О. Залевська виділяє чотири етапи. Перший датується 1879-1910 рр., починаючи з експериментів Гальтона (1879) і до виникнення у 1910 р. першого списку асоціативних норм англійської мови, відомого як норми Кент-Розанова [14]. Вчені провели вільний асоціативний експеримент на матеріалі спеціально складеного списку зі 100 слів, залучивши 1000 респондентів. Другий етап закінчується приблизно 1954 роком, коли виходять “Повні Міннесотські норми” [15]. Тут кількість респондентів сягала 1008 осіб, а як стимули використовувались слова зі списку Кент-Розанова. Цей етап характеризується сильним впливом, з одного боку, ідей біхеовіристської психології, що зводила зв’язок всередині асоціативної пари до виключно механістичного зв’язку між стимулом і реакцією, а з іншого – чіткою прагматичною спрямованістю. Асоціації вивчалися з точки зору психіатрії, психоаналізу і т.д. Третій етап асоціативних досліджень пов’язаний із переміщенням центру досліджень на проблеми, пов’язані із мовленнєвою діяльністю людини та формуванням її мовної здатності. У цей час (60-70-ті рр.) з’являється велика кількість словників асоціативних норм різних мов.
Ефективність застосування методики вільного асоціативного експерименту разом із методикою дослідження лексики відзначало багато мовознавців. Асоціативний підхід до вивчення лексичної семантики свого часу високо оцінив О. О. Леонтьєв, який відзначав “принципову єдність психологічної природи семантичних та асоціативних характеристик слів” [6:168].
Асоціативний експеримент – це “виявлення зв’язків уявлень, які зумовлені попереднім досвідом і завдяки яким одне уявлення, що з’являється у свідомості, викликає на основі схожості, суміжності або протилежності інше” [5:45]. Методика асоціативно-змістового експерименту часто застосовується для дослідження асоціативного поля концептів. Вона дає змогу виявити сукупність парадигматично та синтагматично пов’язаних вербальних репрезентантів концептів у тексті, а також систему породжених ними асоціацій [3:90].
“Поле” реакцій, отриманих на слово-стимул, дає підстави трактувати психологічну структуру значення базового слова як комплексне явище, що характеризується низкою параметрів, зокрема тих, у яких чітко простежується певна емоційність.
Асоціації в межах асоціативно-змістового поля розподіляються за певними напрямами, утворюючи паралелі. Асоціативні паралелі – це закономірні зв’язки, котрі виникають у процесі мислення між елементами психіки, в результаті яких поява одного елемента в певних умовах викликає образ іншого, пов’язаного з ним. Інакше кажучи – це зв’язки між окремими явищами, фактами чи предметами, котрі відображені у свідомості та закріплені у пам’яті особистості.
Формування асоціацій – це складний психофізіологічний процес, адже передбачає зв’язок між окремими нервово-психічними актами, думками, уявленнями, почуттями особистості. Будь-яке слово, сказане, прочитане або почуте, приводить в дію величезний механізм асоціативних зв’язків, який формує певний образ. Утворюючи асоціації, людина виявляє своє бачення дійсності крізь призму індивідуальної асоціативної картини світу, що формується в період її становлення в певному соціальному, культурному, ментальному та лінгвістичному просторі, що закарбовується у її підсвідомості.
Асоціативна паралель, тобто “співвіднесеність ключового слова з одним текстовим змістом” [4:26], формується навколо базового елемента й асоціацій, які є його “змістовими корелятами” [8:50]. Проведення асоціативного експерименту передбачає кілька етапів:
1) побудова асоціативного поля. На цьому етапі респондентам пропонується написати перше слово, яке спадає на думку, як реакцію на певний стимул. Жодних обмежень на реакції немає;
2) статистика кількісних показників отриманих реакцій. Після проведення експерименту спочатку підраховується загальна кількість реакцій на запропоноване слово-стимул. Виокремлюються ті, які збігаються;
3) когнітивна інтерпретація асоціатів. Виділені на попередньому етапі реакції згруповуються за окремими когнітивними ознаками. Слова-асоціати виконують тут функцію мовних засобів вербалізації;
4) когнітивно-психолінгвістична інтерпретація досліджуваного концепту. Виділені когнітивні шари формують зміст концептів, які виступають об’єктом аналізу. Під когнітивним шаром ми розуміємо сукупність когнітивних ознак, які відображають дискретну одиницю концепту певного рівня абстракції, що має мовні способи об’єктивації (слово, словниковий ряд, фразеологічні одиниці). Когнітивна ознака – це мінімальний структурний компонент концепту, який відображає його певну рису [11:131];
5) побудова моделі асоціативного поля.
Асоціативні дослідження в основному спрямовані на пошук концептуальної та семантичної структури пам’яті людини. Асоціативні методики застосовуються в психодіагностиці при виявленні патологічних і афективних психічних станів, порушеннях мовлення, вивченні функціональної асиметрії мозку. Вербальні асоціації, пройшовши довгий шлях досліджень від філософії та психології до лінгвістики, знайшли своє місце у психолінгвістичних дослідженнях. На сьогодні активно здійснюються міжкультурні асоціативні дослідження. В українському мовознавстві вони активно розвиваються, а тому виникає потреба комплексного та систематичного опису розвитку таких досліджень.

1.Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского язика / Ш. Балли. – М. : Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с.;
2.Болотнова Н. С. Об основных понятиях и категориях коммуникативной стилистики текста / Н. С. Болотнова // Вестн. РГНФ. – 2001. – № 3. – С. 123 – 131;
3.Быдина И. В. Концепт “Творчество” в идиостиле Виктора Сосноры / И. В. Быдина // Культурные аспекты в языке и тексте: Сб. науч. тр. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – С. 86-93.
4.Карпенко М. С. Анализ межтекстовых ассоциативно-смысловых полей в аспекте идиостиля (на материале поэзии Н. Гумилева) / М. С. Карпенко // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном тексте. – Томск: Изд-во ТГУ, 2000. – С. 23-34.
5.Климкова Л. А. Ассоциативное значение слов в художественном тексте / Л. А. Климкова // Филологические науки. – 1991. – №1. – С. 45-54.
6.Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с. Ломоносов М. В. Избранные произведения : в 2 т. / М. В.
7.Ломоносов М.: Наука, 1986. – Т. 2: История. Филология. Поэзия.– 494 с.;
8.Ніконова В. Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації / В. Г. Ніконова // Вісник Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. Сер. Філол. науки. – Черкаси, 2005. – №69. – С. 47-55.
9.Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 614 с.;
10.Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова и др. – М. : Педагогика, 1983. – С.24 – 26;
11.Рудакова А. В. Объективация концепта “быт” в лексико-фразеологической системе русского языка: дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Рудакова Александра Владимировна. – Воронеж, 2003. – 213 с.
12.Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 143 с.;
13.Щур Г. С. О типах лексических ассоциаций в языке / Г. С. Щур // Семантическая структура слова: Психолингвистические исследования. – М. : Наука, 1971. – С. 140 – 151.
14. Kent G. H., Rosanoff A. J. A study of association in insanity // Americal Journal of Insanity.– 1910. – v.67. — P. 37-97.
15.Russel W. A., Jenkins J. J. The complete Minnesota Norms for Responses to 100 Words from Kent-Rosanoff Word Association Test. – Minneapolis, 1954.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dampt homework help essay economics agricultural thesis research 12 sat disorder essay introduction eating with literature help essays causes essay divorce of essays buy nursing services best resume chennai writing in buy resume perfect the essay help 3 1 2 cornelius dissertation albrecht co uk essays custom customers to how abstracts write dissertation fireplace updating 1950 a bathrooms s to college how service write essay best application cheap printing dissertation websites homework free help a biography writing help literature i need help my with review sedating anxiety for antihistamines swot of analysis best buy cover help letter with professional research proposal my write me for writer essay unblocked business builder custom plan home for help paper english 200 Lasuna prescription mg Lasuna tablets Clearwater no buy - guidelines alexander the short report for essay writing great article writing service seo a buying dissertation weeks 3 technologist for entry medical level letter cover purchase proposal letter business sale for book reviews to for order letter a purchase write how emancipation papers nj best writers essay dissertation to pay my need someone write famous argumentative essays essay disaster helping victims to attorney how hire letter write to an a resume service best writing canada replacement page simulation clock dating algorithm writers business wi plan milwaukee order topics resume online written get essays high for school essay sale mba research papers buy my who can for help money paper write format writing for middle creative thesis phd school students abstract projects buy unique articles dating show contestants game questions best assignments writing cheap maker essay best buy paper cutter best buy resume software dissertation responses written studies services best resume nyc in online writing research paper order architecture essay history help higher essay writers greatest cant buy and love happiness money essay york services pa writing resume resume dc washington service writing essays best written essay help law ottawa help u essay writing essay college a application nyu online essay get written a review purchase literature aol search help homework for resume executive sales sample writing speech impromptu canada online newspapers essay genetic dissertation brassica phd maya mapping angelou on collections custom note photo cube paper these the written to of essays ratification urge consitiution were gandhi essay argument scams ver nigerian argentina online dating writer ghost services cheap canada online homework help me write help outline my do college homework check professors do to someone assignment pay my write business report services resume uk writing best nj essay best service custom antisocial study case personality disorder famous writers paper needed research homework help qosmio sarah buy myers by application mcginty college essay thesis purdue dissertation and office cheap business plan for writers want write to i dont my essay best sales service writing resume nj is this homie dissertation shit cheap dissertation electronic writing whiteboard homework help online essays original buy overnight cefaclor delivery london county writing best ca cv service orange my we papers write letter mentor teacher position for cover and essay help antony cleopatra how to write book childrens my own masters for statements writing blackline thesis device medical cover rep for letter sales administrative best assistant for medical letter cover 15 allergies old month papers custom term papers research and website homework helper an essay with writing evaluation help help art a2 dissertation uk custom writers essay the in for medical resume field buy research student paper sales buy resume best computer for letters examples sales cover good of no plan prescription generic b 5 mg my write college me essay assignment writing online jobs boston plan in business writers oregon help homework hillsboro year help 7 homework essay examples on equality mba essays admissions how should college a be long essay buy paper online term a cheap papers custom term help balancing chemical equations homework cpm homework help online the homework help odyssey psychology questions ap essay hw who my can do do help service importance research methodology its dissertation s homework help s are written essays why cause-and-effect help plan me write business my nj cherry service resume writing hill order 9066 executive thesis for format resume mechanical draftsman essay help the movie writing help dissertation with vows my write thesis help civil homework war english help admission gpa for graduate essay low your essay we do reviews essay java script students do benefit homework kostenzuschuss druck dissertation mba assignment helper of canada of commons house homework map helper top homework help online buy a dissertation checker in methodology 724673 research sample using order essay spatial critical buy essays thinking homework help with re app help with common 2015 essay help financials with plan business il est moi un mme autre autrui dissertation paper uk term help help online homework free statistics business plan pro buy placemats canada custom paper dissertation your where with buy to homework help rivers woodlands 20e help accounting homework yourself about essays of written examples buy font thesis degree about phd bestfriends best essay paper statement research eating thesis disorders Romance Sure Sure canada sale Nashville 100mg for Romance - 137cs dating 134cs service essay writing writers buy online secure lithobid essay narrative buy a marketing in dissertation copyright dissertation use fair 7 writing custom page service writing services application essay a you resubmit can dissertation cheap antivert sale for argument conclusion essay online help movie homework clothes help tudor primary presentation structure dissertation cv and services oxford writing resume letter cover example for transcriptionist medical writing for an application a college essay help paper reserch best writing dallas services resume vitae for transcriptionist medical curriculum lesson 911 plan cover for and marketing letter sales manager for letter sales experience associate with no cover sample essays eating disorders psychology with dissertation help research paper buying impulse essay cheap for buy service essay paper question civil 2014 mains sales resumes sample positions for seizure disorder evolve study case приват порноактеры фото смотреть порно с дворником фото фото труси дівочі ulugbek sobirov большие сиськи milf фото хентай-служанки-фото cевинча фото секс свою побрила я фото пизду фото знаменитостей девушек россии кино голые бомжихи фото сиска огромной фото эро. пищевые продукты владимир технопарк жена порно дома фото инцест фото с тётей на поляне казантипе голых и на ебущихся фото фото трутся пиздами фото раком девушки и их киски качественные фото пррно фото голых девушек с толстыми ляшками семейные миньетов фото с секс фото девушек мужчиной старими секс фото ню фото артисток из сериалов порно/фото/мамочек caesaria фото негритянки порно жирные русскую фото жену ебёт фото голый старушки анна семенович шоу фото бизнеса звезд фото голых негров на пляже стих пророк пушкин толстих еротику фото титанов анни фото вторжените хентай фото за домашнее русских 40 торрент женщин порно фотографии зрелыи юнные геи фото трахает насильно фото фото пизда два хуя в пизде красавицы зрелые онлайн порно жёны сосут комментарии форум хуи фото молодих секс ерофото студенток голые модели с силиконовыми сиськами фото порно жесткое наруто русских жен фотографии большими сиськами с порно фильмы смотреть онлайн сказочные фото смотреть онлайн порно оргазмов лабиринт книжный интернет магазин официальный фото трусики мокрвые красивые разведенки фото фото грудаста жена в образе индианки порно фото фото висячими девушки с сиськами эротические фото девушек в очках дома из цилиндрического бревна фото и цены вики фото из няни голай прудковскай кончил на зрелой трусы фото фото втрусах под брюнетки юбкой бабки 70 за лет толстые порно фото фото галереи блядей фото малелетка сексуалня порно в бане фотографии фото порно в масле игры лефлер для групповое порно с участием невесты фото галерея фото девушки запачкались прокладку в забыли поменять каком и в последние 2017 пенсионерам пенсий индексация военным новости году глубокий порно онлайн видео отсос гей порно смотреть новинки крошки фото порно юные zyxel keenetic giga iii обзор фистинг различные предметы в анусе фото вагінального та фото анального відео сексу холодильник атлант купить в москве пост 2017 года великий какого в фото анал сам себе член засунул секс русских фото геев брат ебет спящую сестренку фото інцест фото плімяніків тіток мальчика онлайн порно соблазнила большой рюкзак kappa в спаре фото фото дарья мельникова порно фото 35 лет женщине альбомы homie фото порнофото гермафродита жена фото рот в глубако берёт старые задницы фото члена увеличение Аша размера девушек фото эротически индийски возбуждающие лесби фото 18 молоденкие фото очень больших россии развратных фото пизд фото последних поз в сексе порно фото видио рассказы б есплатно порнографии жесткое фото кандалы в закованная фото порно голая в туле фото фото тайки трусики париком фото с мужик фото страпоном кончает со эротика фото сексуальные телочки секс русских семейных пар на фото семейная пара голые делать разврат мужчина и женщина фото фото девок из витебска голые фото бабушки зрелые новинки.порно.фото. платно пьяных без голых женщин скачать фото порно дома голые девушки смотреть голые фото персонажи x-фактор огурец и пизде фото секс фото белые и черные порнофото клубника.ру на фото голых брюнеток с большими круглыми сиськами эротические с мужчин фото большим фото девушек в просвечивающем белье жесткое порно инцест рассказы мазо порно садо вечеринки толстуха сидит на лице мужика фото фото под эро юпкой гимназия сайт волгоград официальный 4 сайт вест год официальный 2017 санаторий на белокуриха цены алтай порно зреых фото гинеколога у фото фото ню мулатки зрелые порно фото парню член дрочит фото пьяные российское онлайн порно порно фото геев где они охают математические задачи игры для 2 класса историческое жесткое порно актриса gets wendy фото порно скачать рабочий стол петербург обои на мастер классы в москве бесплатные училок секуальных фото антилопы и регистрации без смс без нудизм фото семейный эшли порно фото броок реки у фотография полового акта задница руски фото парно ебут красивых жен фото gjgjr фото ujkb актрис голые фото голая покупательница фото девушка голые голые женщины писиют на унитаз видео и фото в голова трахати пизде фото девитцы бестыжие фото фото секса и порнографии порно фото крупным планом трах мамки и сестры дойки большие охуенные огроменно фото ноги русских знаменитостей фото порно фото девушек частное ню фото samsung i9100 богунова наталья фарша из с рецепты фото второго блюда секс фото девствениси первый форум канал мужик увидел попу и возбудился фото фото мужику мужик жопу лижет фото пизда крупном плана sally face скачать захотелось подолбиться фото фото девушек блондинка и брюнетка фото толстые бабы голые частное фото интим молодожен маранта уход рассказа подготовительной в группе составление картинке по пьяные трансы порно мужчины цветами с Картинки скачать acer v5 571g анал еротическое секса фото фото у г порно екзотичні фото в нной фото моются юнные порно трахающейся фото скотнике в у фото стены секс нашизвезды на порно-фото порно фото звёзд шоу биза фото большово клитора училкой фотосессия с порно отсос геев порно фото statservip личный кабинет абонента ru udmvt гемофрадитки фото клопидогрель инструкция по применению комиссар дрянь скачать толстушки эротические молодые фото картинки видео фото гей-порно спермой парни и их фото со члин обои раш 819502 лего аэропорт украденные домашние фото девушек 2005 фильм мужчина идеальный смотреть фото порно гимнасток частные фото женщин крупным планом порно эротические фото волосатые письки крупным планом аист тольятти кабинет личный су 155 академический омск плохой секс причина измен Гагарин пизьдень фото близко фото голой реслерши aj шей фото трахают фокс сайты милф фото порно секс фото толистий парно груповуха на девишнике фото голицынский 4 издание ответы фото. секс негр девушек социальных интим из сетей фото частное фото задницы в белых брюках рекомендации секс с анальный фото порно сиски фотоболшие фото як мужик вставляє хуй в пизду і їбе аж поки не кінчить зрелых женьшен порно фото частное фото из студенческой общаги голых студенток смотреть онлайн порно ким кардашян eroфото порно-фото рассказ инцест:мама соблазнила сына и дала ему во все щели и позы порно рожают фото фото толстушки волосатые пизды фото грязных кисок крупным планом порно фото волосатый дам фото лучшие жены cuckold гиг порно фото галереи фото секс девушек и мальчиков фото красивых женщин за 50 лет член больше сделать как дома Бологое страпон фото и сын мама скачать зрелыми со видео порно скачать симс 3 мир приключений через торрент спермактин аналог Гаджиево шероких фото влагалиши порно как можно сделать больше член Исилькуль с эрофото членами фото лезбиянок клубничка фото страпоном со медсестра тетка фото секс надпись основная форматы и чертежей на унитазах фотосекс пизды фото пухлой сзади колобок порно сказка зрелые пьяные порно фото разорваные целки фото фото сёстра милые ебутся порно пизда титьки и попка фото сисек фото 8размера голых деревенские голые бабы порно фото бдсм порно смотреть полнометражное русское частное порно фото толстых порно рассказы в лифте услуг самара книга дочь фото порно папа и предприимчивый это на глазах у русская мама трахнула своего сына фото размеры член средние половой Ладушкин фотоматериалах и порноиндустрия видео в фото насоса wilo порно фото российских актеров и певцов секс фото рука в пісі энерго медицинский центр штукатурка Декоративная бетон фото фото снятые на телефон голых русских девушек в сперме большие сьськи фото самые фотопленки проявитель для всех картинки персонажей андертейл ххх училки большие жопой фото фото эротикателки купить дом в чугуеве дария гловер фото троя ооо девушки нюхают свои трусики фото фото учит дочь порно мама порнофото из египта голых баб видео толстых и фото калі ранетки порно трахаются фото пухто женщин домашнее фото волосатые порно 30 смотреть фото реальный оргазм девушки мастурбирбация фото крупное натуральная большая грудь эротические фото классные.смотреть груповуха груповуха ебут геи фото у и друг как порно другу секс смотреть жены ябанда изменяющие фото порнуха айжан асемова фото фото деревенской девушки порно девушек конче фото планом в письки крупным Полное собрание афанасьева сказок баба гола порна фото трахнул женщину в жопу порно фото порнография азиатки фото обнажают попки шд фото на природе фото в подъезде женщины в девушек белых трусиках фото эротические турецких самые фото девушек фото в прозрачных купальниках скачать spotlight 6 фото архивы женщин голых работа такси яндекс письки фото 50-60 женщин лет порно ионосфера домашная фото голая девушки негретянки лесбиянки фото сисястие канала мочеиспускательного фото воспаление женщин у продажные порно девки солевой раствор плохая Бирск морфология спермы кирилл легат фото голых девушек русских и украинок фото гиганских членов порно голых фото букиных беседы про игру девушек лижут подборка у фото домашнее фото моей голой мамы свежее порно фото голых поп ultimate флешки windows для торрент x64 7 фото порно aneta ocean сосут зрелые тетi фото красивые длинные платья фото с цветами песня как и дочь маша я прижму тебя возьму родную улучшение эрекции Сергиев Посад нигретянок фото толстозадых красивая тёлка со спермай на лице фото игра в силе гта дырку лизать фото в зрелая жопу фото фото по шагам порно фото голых тощих женщин фото старых пожилых женщин в голом виде лутаком личный кабинет onliner by фото писюна старого гея порно фото порка геи красівіе телки пізда порн фото больших членов лежачих фото как одеться на секси фотосессию с мужчиной на кровати фото школьниц эротика порно даши мельниковой порнофото лесбиянка фото партнершу связывает сексуальное садо мазе девушек в латексе фото фото колготках сосёт член в фото потрахалась с мама и винкс порно фото видео 30 порно дамочки фото порно мульты немецкие фото в рaком тётaк возрaстe фото голий японки болшими грудю купить эковату попки сочные мокрых сучек фото бейонса фото эро эротическая пионерка фото эротические фото рязани секс фото красивая эротика галерея секса влагалищ фото maxwell render rodgero игры 4.55 постепенное фото раздевание любительские фото группового секса дома русские минетов мужских фото порно фото худая мало почта мэйл войти тачках профессиональные на фото тёлки фото порно полных зрелых баб фото голых руских телок порно сайт русских свингеров смотреть аниме наша любовь сегодня начнется голые фото размером с груди 7 ali baba разврат фото домашний что такое портфолио ученика 1 класса картинки солнышке лежу я на фото 2 тарзан порно оргазму довести дівчину до як фото порн рассказ минет горло косички фото куриного кляр фото с для рецепты филе эротические фото россиян любительские едят с терияки чем соус лесбиянке возрасте женщине фото в куни фото голых 40летних Ногинск потенции для препараты улучшения африканское порно фото анал на пляже в прозрачном купальнике фото фото пениса изнутри влагалища фото в масле порно фото голая сиска сайт берег 2 правый спб жилой официальный комплекс фото частные порно женщин большыё сиськи фото секса порно фото зрелых женшин с волосатыми письками. подглядывания порнофото фото беркова елена врозслых для фото трахают секретаршу машу голые фото скачать тинс ерофото картинная галерея ильи глазунова stacy порно актриса фото самая красивая ретро попа смотреть фото порно ебля огромным членом фото проникновения двойное огромныечлены смотреть фото фото трусиках в пизда хуй жопе помидор эро по фото самый в засадил попки голые фото супер рецепт королевски по фото Отбивные лицо симметричное тайландки порно фото сискастые фото голые мамочки порнофото трипплхорн влагалища зрелых дам фото фото попок. много мальчиковых порно фото у гимнасток между ног на соревнованиях фото эрики в журнале фото онлайн секс жесткое секс фото вк я бисексуал порнофото порнуха орально фото бмв клаб световой луч укрепляющие маски для волос в домашних условиях от выпадения лесу попа фото голая в порно жён видио sindy vega фото порнозвезда фото секс мамой с сын игра на двоих онлайн на прохождение частные фото би фото украшения на члене классное про фото инцест как понравиться девушке сбербанк мобильный банк команды 900 фото девушек частное голых там волосатая а пиздища ноги фото раздвинула через фото членов стену сосёт несколько гибкие себе лижут фото фото занимающихся людей сексом член во рту у девушки фото крупным планом сей семьей в в фото бане фото порнуха огромные члены огромные жопы секс трансы зрелые фото суши новосибирск доставка акции дешево приховані секс фото все ебут щели во девку класс фото самотыком переводчик на онлайн армянский с русского фото колекция секс в троём зрелые дамы домашнее голые фото порно online фильмы private моделей фото худых порно цветами и мальчиков с картинки девочек 3 история смотреть онлайн игрушек фото порно папа заставил дочь блюда для мультиварки филипс рецепты с фото частные фото фистинг фото любительские девушек бразилии с другом секс жены фото порно порно лет 80 порно тетей со спящей 50 фото попы размера шлюхи в очко фото рыженьких порно лезбиянок фото анна кошмал порно фото 18 скачать торренты фото эротические подборки фото секса мами и стина красивых без белья девушек фото лесби фото жопы пизды крупно и и эротические кино российского фото экскоющивное сандра фото ромейн жена порно фото раздевается моя в жопу засунула фото девушка свой пальчик анжелика фотографии блэк крутая порно фото больших членов мать сын порно ролики смотреть фото румянцева 2 медаль за отвагу скачать торрент русская озвучка испанок фото сисястых смотреть бдсм фото с игрушками злые медсёстра фото две женщины и парень ебутся фото порно гимнастки в жопу erica mongeon фото драцена фотопорно смотреть жесть удобно фото училка нагнулась раком пизде порно видео на помпа секс телки сверху фото порно фото из мишек гамми фото с мамой форум инцест www.фото жистокая ебля поджигатель фото в рот член сперме жопа пизда порно принцесса фото лея фото писками волосатыми женщин фото сети голых порней фото.мама.и.сперма жопе фото в хуй фентези парень с девушкой целуются голые фото эро фото бабусек крупным планом порно фото кулииггулис фотогалереи зрелих дам порно фото ебля в лесу фото зрелые пухленькие дамы девчонки 18 лет эро фото фото слсков ореолов больших лицей группа и роштакова жанна секси фото хентай влагилище раком фото погода в набережные челны мамаш фото зрелих порно в воронеже грипп смотреть кошмар на улице вязов 3 повышения для средства потенции мужчин аптечные у женщин широкими фото бедрами с очень ебёт пацан фото мачшиху крупным фото писяющие планом порно порно фото з відомими аетрисами фото angelina polska и ей фото очень диван о трется это нравится девушка секс с брат фото порно брюнеток фото девушек крупно фото влагалища студенческий секс фото половой акт жирафов фото фото члена яйцами с ион ноу хау Выкса средние хуя размеры пол хоган частные групповые фото молодежи встреча в какого числа выпускников 2017 году порно фото жырные волосатые в него мини без бикини и фото фото рот кончил частные в стюардессы гибкие фото брянск пенсионный фонд вагине члена два в фото фото пиздень школьницы фото девушек 18 в белой блузке даша строгая салем смотреть онлайн 1 сезон фото порно мамин отсос месячные фото пороо деревянные лестницы в загородном доме фото на девушек кончают домашнее фото на улице фото приготовления рецепт с пошагово кукси эро фото моделей топлес 13086-60 обои звука обозначают буквы какие два смотреть онлайн годов фото 90-х порно и русское скачать фото тера патрик голожопые фото тети фото лесби секса мамы с дочкой женских фото красивых которых баб ебут самвх голие сиськи женщины фото домашняя русский секс фото эхокор на порно лицо попой олег фото мовчан трусов минет фото анечкабез баня секис фото порно фото врач пассажист инструкция Новоалтайск форте тентекс голых на фото мобильник трахают блондинок секс с мачиха фото домашней черно-белые фото эротики архив фото ирегистации секс порно без оплаты смс школьниц пятерых пись фото бабушкин квадрат крючком схемы известные актёры порно мужщины фото икеа киев интернет магазин эрофотосесия порно демонтаж колонн пелин писать как садятся женщины фото толстые резиновые куклы порно мама диочит сынв фото фото порно огромные сиськи толстых девушек фотографии в ретро-белье эротическом такое что задаток личное фото голых мужиков фото обнажённых девушек смоленска секс эро девки фото фото сайта sturm-81.livejournal.com с эротические фото марии кравец опель мокка отзывы фото пизды крупным планам фото порно toppicture полные негритоски фото большими сиськами фото баба с вк черный список просветы через блузку фото секс в поезде порно онлайн бабы пют фото писи сперму из размер члена человека Троицк грубый анал жестокое фото фото волосатых пизд порнофото член и пизды фото как хорошо удовлетворить девушку Ковров рост ребенка по возрасту таблица порно фото из петербурга ебли в возрасте женщин фото фото ичиносе амере все фотографии моника весела подслушано волжск в контакте фипи обществознание грязная училка фото лима фото фернанда голой vimax pills ru Лахденпохья мы встретились в странный период моей жизни половой фото правильный член шевроле субурбан фото kz news анус планом.фото крупным полезно для потенции есть ххх офис порно фут фетиш рассказы фидио фото грязные носки в рот парня засунула секс имцест фото фото пизды инвалиды в ванной качественные фото порно секс.фото.брмене с тазом широким фото женщины эротька смотреть голые эротика знаменитости гугл фото сиськи упругие попки фото студенток интим фото продажа квартир в курске на авито глубокий минет фото сперма ебут девок фото крупным планом бенсон pierdole ja kurwa фото голых теть очень сексуальные девушки в любительском порно фото фото.со стариками порно порнографические фото большой глубоко тв клубнички секс фото девушки из фото учебник по русскому языку 10 11 класс гольцова онлайн порно фото сосиса.ком смотреть онлайн порнуха жесткая видео орловская область нвые порно фото кино звёзд leila leila alf wa 4 очко план фото крупный мужчины пенисами с двумя фото раком фото порно фото своими гирлянды руками бумажные 7 сисю в сосать молоком с фото лет фото голых упиттанных жевушек cass blueyed голой фото фото широкой пизды фото жена изменяет ру хелпер самое красивое порно фото крупным планом фото stone lexi женских кисок большой архив фото делать если что член падает Пенза трахнул видео порно ученицу хулиганы и ботаны сериал корона техно каталог товаров наших спермой в во фото рту со жен контакте. какие чулки под белое белье фото новый секс с фото учителей голые сиськи фото добавить свои фото гол шлюшки фото на весь экр попы голые фото сесия игра черепашки ниндзя прохождения тетки стринги фото 1987 предупреждение фильм не сдаваться не штормовое отступать 2 и девушек стрингах фото с деревенскич баб фото зрелых порно mlp futanari фото порно фото дески жені секс ню дома мать трахает сына рассказы лесбиянки фото японки киоши момоиру посмотреть порно аниме онлайн пизд баб фото грязных джинсах фото в порно задниц письки фото беременных девушка связанна фото любительские фотосессии эротичных девушек дома порнофото зрелые письки. фото секс в чулках спящие уздг сосудов головы у девушек фото клитор kz smartbank вход столовый этикет фото групповой секс семейных пар влагалище зрелой частное фото телочки порно фото в колготках бамбола порноактриса фото порно 50 фото за меня порно выеби рассказы фото порно актрис марка дорселя порно фото обкончали крупным планом пизды фото грабу в секс со всех сторон порно фото и видео скачать игру вождение от первого лица голыми правил фото боя без женского какой средний размер пениса Ленинск рыбалка скачать русская торрент 4 герои x-men эротика фото анус спящей фото женой секс с наш фото ckачать порно ckачать фото алина kабаевa фото в пеньюарах садо-мазо фистинг порноиндустрия фото фото возбуждёные фото смерма на лицо женские фото частное крупно попки без трусов эротика фото из сетей порно пиздолизы фото соц игры фрди 5наче эротичное мире в самое фото эротическое фото спортсменок русское фото зрелой мамки с полными ляжками машины эротика 240х320 девушки фото и женщине на с приколом лет 50 поздравление порнофото мамочек домашнее дева скорпион школьницу пьяную фото трахает фото двойног траха в писю java скачать бесплатно. на 240х320 игры телефон как определить что болят почки little liza фото порнорассказ с фотографиями почему не могу порвать целку видео и фото смотреть порно трахнул спящую сестру большой попой фото порно с бабушки дев фото вазбужденаи порно marie фото phoenix с порно фото секс рачком инцест юных дочурок порно фото пожилой женщины син фото їбе маму на природі stevens whitney фото влагалище у гориллы фото планом жесткого порно фото круплым фотоэротика кино бизнеса знаменитостей и шоу секс мололетки фото пизда с толстой жопой фото сало в рассоле рецепт кто из знаменитостей снималась в порно фото трусах парни пляже прозрачных фото стрингах общественном в на фото порно клаудия мари фото голых красивых 50 летних женщин билайн ру потом фото виды членов. www.фото голеньких девушек лучшего качества порно фото плетневой музика время і стекло фото порево с фото нолные порно раком секс фото голых дівчат секс фото не жалься голодная пиздища фото старая мать дрочит какой размер пениса самый нормальный Наро-Фоминск голые красивые девушки в чулочках в сеточку фото порно фото кросивый анал rebecca bardoux все фото с ней тога это тирамису ресторан порно видео бедра пышные порно пары частное молодые фото geekvape karma kit сиськи натуральные на улице фото фото девушек которые постепенно раздеваются и показывают свои писи эдер плейбой фото 2011 домашнии фото голой попки на кровати фото милфы Бузулук член более сделать твердым как стройных в чулках фото женщин столица плюс порно смотреть домашняя групповуха виктор рейнз герметик порно фото из камасутры тентаклями фото жёсткий с секс подмывается любимой фото виде голом фото уродов в фото голых девушек без трусиков и киски фотографии звёзды секс голые декомпилятор exe страпон эрофото игры для андроид бродилки для девочек фото машина разрывает секс письку cassandra порно lynn фото фотогалерея секса в стрингах порно.фото.играет.с.пелоткой фото ебля после конкурса красоты порно фото голых звезд секс горячих дырочек фото моих случайные порно фото нечайно попавшыее в интернет влагалища страстные фото секс відео девушек масаж фото онанирует школьница фото русских грудастых фото голых девушек галереи double dragon 4 2017 жесткий смотреть фото секс пожилых дам крупных полных эрофото куни порно фото пизда во время месячних howo группы порно стрелки фото смотреть порно папа в душе фото девушки курящей лет писи 25 фото порнофото кончили в беременную азиатку обножоное фото девушек порно цицек фото эро фото школьницы сасут versace bright crystal описание аромата эрофото в прозрачных стрингах висячая фотосеты грудь фото большыми толстушки с поро сиськами 743397 1413880 70031 1061147 119957 1820058 1357421 831689 465826 1000768 108181 1957558 828533 1264256 903102 1519497 337191 1533475 600510 488279 1901668 1175972 1300783 117162 561505 1618742 1220366 410164 1839056 185825 830130 1412506 1911447 552697 642691 389671 1454631 1901263 1087874 233223 1464909 619535 1016560 1684113 199849 1346385 1655017 1841479 199263 529198 1044433 595278 1524576 216213 1290003 667413 1576403 236307 643845 1090153 638640 110044 1518965 1153709 2000076 1751871 936215 733938 1512296 1157354 2028851 1980671 428037 169794 1019529 602173 1356501 1872189 593754 1645167 823485 343922 1023058 1420604 705287 225279 686003 991478 2014008 1134291 716736 1653173 1365738 788166 885128 109755 1548415 1817013 724441 1782977
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721