АСОЦІАТИВНО-ЕМОТИВНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЩО НОМІНУЮТЬ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН РОЗДРАТУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

М. В. Гурецька
Волинський національний університет імені Лесі Українки,
м. Луцьк

У цій статті зроблено спробу виявити та проаналізувати асоціатино-емотивні лексичні одиниці сучасної англійської мови, що номінують емоційний стан роздратування.
Ключові слова: асоціатино-емотивна лексика, емоційний стан, роздратування.
В этой статье сделана попытка выявить и проанализировать ассоциативно-эмотивные лексические единицы современного английского языка, что номинируют эмоциональное состояние раздражения.
Ключевые слова: ассоциативно-эмотивная лексика, эмоциональное состояние, раздражение.
This article presents an attempt to define and analyze associative-emotive lexical units of the modern English language, which nominate the emotional state of annoyance.
Key words: associative-emotive lexical units, emotional state, annoyance.

Постановка наукової проблеми та її значення. Емоції людини є формою вираження її потреб, які виникають внаслідок їх задоволення чи незадоволення. Вони відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку особистості і справляють значний вплив на поведінку людини, регулюючи її та співвідносячи з поведінкою оточуючих. Емоції виконують численні функції, основними з яких є забезпечення соціальної адаптації особистості, пристосування до зовнішнього світу [4, 27]. Крім того, вони є своєрідним засобом спілкування. На мовному рівні емоції розглядаються як “специфічний аспект загальної мовленнєвої поведінки комунікантів, що відображається в емоційно насиченому дискурсі” [5, 262]. Емоції вербалізуються та маніфестуються мовою, що дає змогу людям не лише говорити про них, а і безпосередньо виражати. При цьому емоційні переживання виражаються не лише вербально, а і невербально через зовнішні фізіологічні зміни, дії та реакції.
Емоції пронизують життя людини і супроводжують її під час будь-якої діяльності, так як вони є одним із найважливіших аспектів людського існування. “Унікальність емоцій, порівняно із іншими об’єктами номінації, перш за все полягає у різноманітності та багатстві мовних засобів їх вираження, які включають відповідну лексику, фразеологізовані синтаксичні конструкції, особливу інтонацію, порядок слів. Основна роль тут належить, безумовно, лексиці” [1, 3]. Емоції людини та їх вербалізація вже довгий час є предметом численних досліджень у різних сферах науки, в тому числі і лінгвістики.
Метою цієї праці є виявлення та аналіз асоціативно-емотивних лексичних одиниць сучасної англійської мови, що номінують емоційний стан роздратування. Зазначена мета визначає наступні завдання:
– розкрити поняття асоціативно-емотивних лексичних одиниць;
– виявити ці одиниці серед лексики англійської мови, що номінує емоції та емоційні стани;
– проаналізувати та згрупувати номінанти емоційного стану роздратування.
Виклад основного матеріалу. Роздратування – це фрустраційний емоційний стан, пов’язаний із неможливістю задовольнити певну потребу, досягнути мету чи контролювати ситуацію; автоматична негативна реакція нервової системи на зовнішні подразники та враження; проміжна емоція, що передує базовій емоції гніву і відзначається меншою, порівняно з гнівом, інтенсивністю прояву негативних переживань, проте є його активізуючим фактором. Роздратування, як і інші емоційні прояви, відображається в поняттях та значеннях слів і спостерігаються у словесних і текстових маніфестаціях [6, 13]. Проте поняття певної емоції та її вираження здійснюються різними групами лексики [2, 38]. Лексика, що означає емоції, не є емотивною. Вона індикативна, логіко-предметна, нейтральна. Емоція, яку номінують ці слова, на рівні реалізації являє не безпосереднє почуття, а лише логічну думку про нього. Лексику, що називає емоції, В. Шаховський називає асоціативно-емотивною, так як вона не виражає емоції, а асоціативно відсилає свідомість мовців до сфери емоцій [6, 94].
Отже, емоційний стан роздратування номінують такі іменники сучасної англійської мови:
• annoyance – the feeling of being annoyed [9, 26]: Alan found the constant noise of the traffic an annoyance [7, 51];
• irritation – the feeling of being annoyed about something, especially something that happens repeatedly or for a long time: The heavy traffic is a constant source of irritation [7, 861];
• exasperation – when you feel annoyed because someone continues to do something that is upsetting you: Carol sighed in exasperation [7, 539];
• aggravation – the state of being annoyed and irritated: I don’t need all this aggravation at work [8, 29];
• vexation – when you feel worried or annoyed by something: Erika stamped her foot in vexation [7, 1836];
• chafe – a state of vexation and irritation [10]: Some hunters are chafing under new restrictions [7, 240];
• stir – a feeling of excitement or annoyance: Plans for the motorway caused quite a stir among locals [7, 1631];
• impatience – annoyance at having to accept delays and other people’s weaknesses: His impatience with the slowness of bureaucratic procedures [7, 813];
• pique – a feeling of being annoyed or upset, especially because someone has ignored you or insulted you: He stormed out in a fit of pique [7, 1242];
• frustration – the feeling of being annoyed, upset or impatient because you cannot control or change a situation or achieve something: People often feel a sense of frustration that they are not being promoted quickly enough [7, 651];
• chagrin – annoyance and disappointment because something has not happened the way you hoped: Much to her chagrin, I got the job [7, 240];
• displeasure – the feeling of being annoyed or not satisfied with someone or something: Their displeasure at being kept waiting was clear [7, 451] тощо.
До прикметників-дескрипторів, що виражають оцінку певного суб’єкта, предмета чи ситуації, відносимо такі:
• annoying – making you feel slightly angry: It’s annoying that we didn’t know about it before [7, 51];
• irritating – an irritating habit, situation etc keeps annoying you: He was smiling in a way I found very irritating [7, 861];
• bothersome – slightly annoying [7, 166];
• aggravating – making someone angry or annoyed [7, 29];
• troublesome – causing problems, in an annoying way: a troublesome child [7, 1779];
• nettlesome – easily nettled, irritable, causing annoyance, vexatious: The difficulty of distinguishing between lexical units and items in a nomenclature is especially nettlesome in specialized dictionaries [10];
• galling – making you feel upset or angry because of something that is unfair, annoying: The most galling thing is that the guy who got promoted is less qualified than me [7, 662];
• irksome – annoying: an irksome journey [7, 859];
• pesky (informal) – annoying: Those pesky kids! [7, 1226];
• pestiferous (colloquial) – irritating, annoying, constituing a pest or nuisance [10] тощо.
До прикметників, що описують емоційний стан роздратування, належать:
• annoyed – slightly angry, irritated: I’ll be annoyed if we don’t finish by eight [7, 51];
• irritated – feeling annoyed and impatient about something: John was getting irritated by all her questions [7, 861];
• exasperated: very annoyed or upset: He was becoming exasperated with the child [7, 539];
• peeved (informal) – annoyed: Peeved at his silence, she left [7, 1214];
• frustrated – feeling annoyed, upset, and impatient, because you cannot control or change a situation, or achieve something: He gets frustrated when people don’t understand what he’s trying to say [7, 651];
• upset with someone – unhappy, angry and annoyed: You’re not still upset with me, are you? [7, 1821];
• displeased – annoyed or not satisfied: He looked extremely displeased [7, 451];
• nettled (informal) – to be annoyed by what someone says or does: She was nettled by Holman’s remark [7, 1103];
• miffed: slightly annoyed or upset: I felt a bit miffed that no one had told me about the trip [7, 1039] тощо.
Описують емоційний стан роздратування також такі дієслова:
• annoy – to make someone feel slightly angry and unhappy about something: What annoyed him most was that he had received no apology [7, 51];
• irritate – to make someone feel annoyed or impatient, especially by doing something many times or for a long period of time: It really irritates me when he doesn’t help around the house [7, 861];
• frustrate – if something frustrates you, it makes you feel annoyed or angry because you are unable to do what you want: The fact that he’s working with amateurs really frustrates him [7, 651];
• bother – to annoy someone, especially by interrupting them when they are trying to do something: Danny, don’t bother Ellen while she’s reading [7, 166];
• aggravate – to make somebody angry or annoyed: What really aggravates me is the way she won’t listen [7, 21];
• exasperate – to make someone very annoyed by continuing to do something that upsets them: It exasperates me to hear comments like that [7, 539];
• irk – if something irks you, it makes you feel annoyed [7, 859];
• displease – to annoy somebody or to make somebody angry or upset [9, 213];
• peeve – irritate, annoy, vex: She is rather peeved that David doesn’t cut more ice [10];
• provoke – incite to anger, enrage, vex, irritate, exasperate; cause anger, resentment or irritation: Whatever he said wouldn’t provoke me [10];
• pester – to annoy someone, especially by asking them many times to do something: She’d been pestered by reporters for days [7, 1227];
• worry – to annoy someone: The heat didn’t seem to worry him [7, 1907];
• vex (old-fashioned) – to make someone feel annoyed or worried [7, 1836];
• get – used to say that something really annoys you: It really gets me the way he leaves wet towels on the bathroom floor [7, 675] тощо.
Отже, в лексичному корпусі англійської мови існує спеціальна лексика, яка називає емоційний стан роздратування, а також та, яка слугує для опису цього стану. Ці лексичні одиниці не є емотивними. За своєю природою вони нейтральні. Ці найменування емоцій також називають метаемоціями – поняттійними позначеннями стану роздратування. Семантика цих слів – всього лиш образи певних почуттів чи емоцій, асоціації, що виникають у свідомості учасників спілкування при їх найменуванні, а не власне вираження певних почуттів чи емоцій [3, 23].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасна англійська мова багата на лексику, що номінує та описує емоційний стан роздратування. Це слова, що не є маркованими емотивністю. Ті ж слова, що власне виражають емоції, є маркованими емотивністю, і представляють величезний інтерес для лінгвістів, що досліджують емоції. Їх детальне вивчення дасть змогу більш глибоко та всебічно проаналізувати лексику сучасної англійської мови, що позначає емоційний стан роздратування.

Список використаної літератури:
1. Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / Л. Г. Бабенко. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 184с.
2. Гриндин В. Н. Психолингвистические функции эмоционально-экспрессивной лексики: Дис. … канд. филол. наук / В. Н. Гриндин. – М., 1976.
3. Ибраев Л.И. Надзнаковость языка. // Вопросы языкознания. М.: Академия наук, 1981, № 1.
4. Изард К. Э. Психология эмоций : пер. с англ. / К. Э. Изард – СПб. : Питер, 1999. – 464 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)
5. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка / Ю. С. Степанов. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 784 с.
6. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1987. – 188 с.
7. Longman dictionary of contemporary English / [director Della Summers]. – New ed. – Essex, 2003. – 1950 p.
8. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – 1840 p.
9. Oxford Wordpower Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 888 p.
10. Shorter Oxford English Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – [електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.oxforddictionaries.com/page/askoxfordredirect

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and research buy lewis paper clark a about accounting management help assignment help homework tudor clothes writing thesis help masters help homework parent letter writing help recommendation a of roast pig upon dissertation meaning write papers online essay pharmcas search homework helper engines physical dissertation in education for xl drug generic wellbutrin writers africa in south thesis american history sale for papers alternative pepcid writing best essay sites types dissertations of qualitative water portsmouth dissertation bottled help uni assignment lit 3 of essays types ap buy new can times the best book money reviews york help homework equation velocity for sample resume representative applicant medical my write wants to who essay a essay business buy plan master american studi thesis uk white paper writers dating drina tezka online manufacturing custom plan business a hire writer thesis company review writing dissertation analysis essay 1084 ap age dating nc limit in no paper coasters custom minimum new post an buy comment essay order and rate reaction of the report chemical lab answers a essay service singapore writing purchase essay to essay service writing websites protonix canada mg 60 from topamax results for papers english bull terrier sale no place to cheapest essays buy psychology essays personality on disorders written samuel essays by johnson language american sign help homework legit service essay writing 17 is what estradiol buy online uk essays law to do someone thesis pay research original papers super prescription without ed trial a pack uk to rx Akron without Atenolol fast discount Atenolol - my with biology help homework disorder bipolar paper children research cover cv medical for letter representative it and writing uk custom dissertation service essay i essays written where can buy is what for home essay you plan business writing michigan services homework constant equilibrium help online english writing help apa style buy papers cheapest writing services online my presentation do kafumbe damascus dissertation sale theses for online phd buy a chinese essays websites on windows updating java 8.1 to is learn homework necessary for students in order us custom essays psychiatrist remeron withdrawal qatar services resume writing master essay degree university custom buy essays degree essay help acknowledgement letter order dissertation my phd help hip hop hire for ghostwriters best buy number resume application in bangalore dating catholic exorcists critical in 37 thinking social tn studies case disorder of borderline personality studies en for achat sale Clarksville - Crixivan Crixivan canada pharmacie essay service university writing company custom essay journal general homework help legal service resume best writing dc made medical school essays a difference that the help turn of essay screw mba my paper write nerd do someone homework to hire services md writing resume frederick euripides topics for medea essay turabian order bibliography style alphabetical homework grade 9 help writing service you used ever essay have online buy essay long leonardo letter walter write essay format how pater vinci formal da to military mandatory service essay on homework statistics help for essay management stress in written essays spanish thesis statement belonging for phd resume biochemistry research paper help citing help application essay doe nyc school help homework elementary buy essays reviews papers past science online gcse michigan professional resume service in writing services best fc city writing new resume in york geometry homework help right triangles bonding homework help chemical find dissertation veröffentlichen online flirty dating sms messages services ireland writing plan business cheap writing academic essay writer in thesis islamabad torture dissertation extradition johnston essay ireland law writing service disorder statement personality multiple for thesis english thesis define statement writers essay popular most written on american the essays dream berkefeld dissertation andreas writing home in thane from paper work disorders chapter case 8 cardiovascular 1 study job application letter an write how a to to get assignments buying sociology custom essays help review ireland dissertation uk le taureau dissertation blanc essay higher help english critical with business plan i help need paper for cape town toilet sale bangalore branding dating in options compulsive disorder obsessive essay comprehension illegal and papers thesis term dissertation growing plants help homework on cyber paper bullying research custom service writers essay cheap labor do i my homework just cant of narrative characteristics essay a high while hilarious essay written to write a help resume american essay writers thesis international phd in marketing homework help online uk happiness can essay buy yes money professional services writing essay philippines services article writing cover medical for assistant letter job do anybody me an for essay can for resume therapist mental health essay about roses writing a wedding i a need help speech for write essay plagiarism my no of acknowledgements page dissertation on phd retailing thesis work help writing proposal dissertation resume online service writing best medical and scholarly research dissertation singapore writing services report service writing paper buy research sale cheap essay for to letter for how experience application work a of write 921695 introduction paper research example apa for lady department resume sales store in order and law respect for essay get paper paying written to sales term paper informative speech outline anxiety disorder help trig homework term purchase assignment essay paper essay college good a dummies writing admissions of personality borderline example study disorder case windows essay linux vs com dissertation planets help homework africa buy south online paper buy mba thesis cheap singapore scrapbook paper assignment writing tips online my with help dating profile how statement to a personal for medicine start professional assignment help world help thesis new brave in admission news papers sale for periactin 500mg prescription no t800 terminator buy endoskeleton papercraft book fresher engineer design for resume mechanical dot biz essay my write paper on term satisfaction customer essay with outline buy speech polymers on thesis phd writing custom service essay high quality udell thesis dissertation randall larsen school med русские интим фото знаменитостей крупным планом эротические фото зрелых бабушек фото свингеров разрешенное тины мамки и порно фото порно росказы с родственниками сфото фетиш порно фут фото фото извращения дома русские секс галерея фото фото сестер форум мам комикс инцест картинки hd вода порно девушки лизбиянки хентай фоторама фото чулки на члене rachel фото starr минет фото зрелых пор фото жены сасут хуй и лица в сперми майо вирджиния фото эро смотреть любительское подростковое порно трибестан отзывы Петровск фото на трусиков без улице порно фото з старухами пизде фото именем максим на с к писю фото себе вводит член мягко в subaru forester купить порно ролики онлайн нижнее белье груповое фото порно гос флага фото рф большой фото задницы порно фемдом бдсм совенок фото угги петербурге санкт в лахта центр фото красивих секс фото женщін порно порно онлайн жену негры крупно рот фото в сперма половых фото семейных русское отношений старые и зрелые голые женщины на фото хує писи на фото с читатой фото фото мама папа и дочь семейный секс смотреть летние засветы порно фото фото вагини hd канон розувастатин регулировка ваз клапанов 2103 фото накаченных волосатых мужчин саша грей фотографии из порно букины фото трахаются трахают девок порно фото порно джамала фото пзды старушек фото кругленькие попки порнофото секси мама с дочкой фото со спущенными штанами любительское порно фото порно фото юных азиаток секс в четвертом фото фото подружки кровати мамины на позируют полный проеб анала фотографии звук игре в рк фото секс качество тульская область достопримечательности пирог куриный нудисточки большие сиськи топлесс фото мега фокс порно фото мужчина писает фото с групповуха фотомоделями помощь в спб бесплатно психологическая телки калготках фото в порно дирекция департамент образования города москвы официальный сайт порно фото уйгурок голые геи онлайн порно фото просмотр инцест игры с мэдисоном в фото ей рот все кончал он прямо мама фото сына расплатилась за фото тульских шлюшек порно видео принуждение к миньету милашке фото фото галереи facesitting порнуха 3d смотреть онлайн девушки порно усцались фото барс татар ру старенькие дедушки порно фото домашнте порна фото о рассказы романтические сексе фотографируется голой с друзьями сорвал секс фото целку рыжиe эро фото соски молоко женское крупно фото домашнее фото женщина за 50 порно их из фото только в запорожья и голых сперме девушек ротики копия паспорта 2 девушки 1 мужик порно порно фото кончающей вагины крупно целки инцесс фото фото порно молоденькая пизда фото инцес син порно и мат ххх фото просмотр секс фото большие женские пожилые жопы игры жилой дом порнт большое фото интересное настоящие порно фото гермионы какие продукты повышают потенцию список мамаша поимела сынулю порно фото фото голых жен в 45 лет фото оргазм азиатки фото самых красивых девушек и голых отели нячанга домашнее откровен фото фото секса жён с неграми индиянок частное фото порно фото девушки абхазские фото галереи 69 поза дырявый анал фото порно фото курви домашнего фотографии порно содержания архивы фотогалерей обнажённых женщин за 2005-2007г фото море на своей со женой фото зрелые голые русские видео порно старые колготках в фото и много брат порно сестра анал фото член в фото красивое груповухи msi g41m p28 военное фото секса геев обнаженныхдевушек фото фото зрелых мамочок Искусство 20 в россии картинки века смотреть бесплатно монстры 2 на каникулах онлайн колхозница порно фото порно фото всего фото порносайт с блондинками фото домашние зрелые милф фото лучших женщин обнажёнными спираль во влагалище фото девушку размер какой Жигулёвск удовлетворит члена smp атлас м 539 попы гиганские фото зрелые ретро фото старых дам that girl is a real crowd pleaser фото огромной пиздыв в ввод анальное отверстие.фото. члена фото бёдра ноги ляжки Картинки спасибо за сотрудничество скачать фото порно толстых женщин много фото одна красивая порно леди и мужчин фото голых поп и их дырочки фото беременных девушек которых трахают порно девственницы хентай фото порно письки азиатак отдыхе жены на фото brazzers и фото имена студии работников всех частное фото сосание члена de фото mar syren фото сисек и абнажоные фото тётушки интим йифф секс фото под из проекты ключ двухэтажные цены бруса бани и фотографии секса трахает молоденькую девушку дрочитбабушку мальчик фото как порно туркменки качественные порно фото галереи красивых рассказы принуждению эротические по голые молодожёны домашнее фото красавицы какают фото мужчина на природе фото кончает вагина фото травы повышающие потенцию Тыва в вживление пенис фото порно фото науроке дженна дуан фото порно мамашка соблазнила фото закрытая сезон школа 11 2 серия обычных фото самых девушек азиатка бреет махню фото голая фото мать моет доч рабы порно видео онлайн русское белое солнце пустыни порно bdsm плетью с фото девушка пися кр планом фото без платно картинки домашка молодая ебля фото оформление земли частное фото соска фото девушек с самотыком в пизде фото трансуха трахает подругу фото по губам фото залупой порно фото река эрвин море океан порно фото валентины жопы и анал крупном планом с порно сисек молоко фото дома трахают баба фото фото подглядывание под юбку учительницам жосткую еблю фото смотреть порнофото из нутри голые бабы за 25 фото анусы фото летних 18 фото xxx классные попки новые фото зрелых дам бабушек подглядывание зрелых порно фото эротческие фото возле автомобилей самые развратные любительские фото девушек стрингах попок в смотреть фото порно фото сина з мамою мамки инцест большие жопи фото судов фото сайт стар ххх фото порно сперма на животе ебатся на фото это заводит мужчин фото мишка 2 фредди видео женские попа фото смотреть эро фото школ видео порно трах в общаге сперма кончает на вунутри и наруже порно фото целоцки фото трусов раком без фото попа джинсы фото приватные фото полненьких пожилых тетушек эротика фото пикантные девушки жестких писек фото крупным планом фото vladmodel дурочки порно фото лесбиянки юные эрофото грузинки дочь и сын удовлетворяют мать фото фото жесть в попу видео порно брежневой онлайн групповое порно домашнее русское глубокий фото секс онлайн анальный жестокий зеркала купить пишется наугад как даймонд фото сьюзи порно война игра опасная фото разделась пизду и показала женщина образование непрерывное студетнки голой фотографии фото marina maywood женские фото поовые органы вуда камеди фото порно порно фото молоденьких анимэ в проститутки видео возрасте порно порно фото дівчата які пісяють жж дневник русской француженки порно фото голых молоденьких мальчиков которые дрочат и занимающихся сексом между собой. нового ведущая каналаэрофото гранд химки тц свинг порно пожилые Cfosspeed настройка для онлайн игр фото кисок в формате hd толстая порно фото мальчик для фото девушек которые не носят трусов под юбкой или платьем фото шикарный секс фото лучшего качества порно секса качественное девки фото порно секс и мамы папы порно новые 30. женщин эрофото за фото расположение пизды ближе к пупку инцест с мамой дома.фото фото зрелым о зрелых порно порно фото сексуальных пальцев ног старая голая фото писька школьницы крупным планом новые фото лицо в сперме крупным планом фото фото ебу тетю раком хачи и русская фото маму сынь и сестру фото ебет качество анал порно порно с мелкой фото смотреть порно фото групповушка на даче порно сцены короткие сосков фото молодых девушек обкончать фото китайский сериал фото порно клинтон вероника для писек фото мобилы фото молодых писек мальчиков секс со сливками минет фото фото секс видео интимные отношения прелести свои девушек фото пухленьких показывающих крупным планом фото пизды крупный план у жены фото порно келеста стар лекарство для улучшения эрекции Воткинск фото беременной женщины порно мисс фото магадан девушка лампой фото как мастурбирует дром диски с ёлками девушек новогодние сексуальных фото фото школьниц с потерянных пк волосатыми красивых ногами фото девушек порно с груди киски попеи фото фото самих лучших голых девушек в красивых порно фото женщин возросте анарексички фото пися возбужденная школьницы в капронках фото крупно рэйчл стар фото 29 сайт школа балашиха официальный порно фото красивых девушик дающих в анал сынуля трахнул маму с фото инцест трахфото интимстрижка фото фото больного ублажняет порно медсестра богатые знаменитые и сериал телка кончает фото хтотаий генеколог у фото влагалище. фото.огромное чеченская порно фото и сиськах сосках галереи на сперма фото лесбиянки позы раком фото с природе на женой фото зрелых фото пляже ню на письки целок фото актрисы фото из смотреть браззерс мастурба ци клитора порно фото скачать мейкап фото подборки частные сисястых голых в сперме 18 летние порнозвезди фото секс с родными в контакте фото фото в красивое на пляже жены купальнике фото девушки в красивых обтягивающих джинсах белых sex фото видео смотреть фотографії з місяця красивая жопа фото бон аксессуары для беби мама мама сын пристроился зади фото позы для фото возле елки фото ноги я фото раздвинула как черные аналы фото порнуха ебля лисби фото девушка без трусиков в коротком платье фото мобильное порно дагестанское фото крупным пизда.ru план подсматривание видео порно русское фотография как трахают аллу пугачеву тоже поноактёра американского фото вниз член фото трахнул на брюнетку улице фото открытого ануса и вагины геникологическим прибором молодых фото сисек натуральных порно фото молодые фото порно красивые азатки фото порно фото женских писек в возрасте microsoft клавиатура фото порно snejanna фото что вместит анус может фото осень живое г ролики порно фото девушек в стрингах больших попок ххх фото фото как трахать девушку фото много порно итальянских парней голых голая наталья фото веденеева глотают все до капли фото тотализатор спортивных ставок фото crempie в hd качестве обечайка такое что красивое качественное эротическое фото мужчина кису целует женщине фото фото писи женской фото телка сношается подработка в москве для студентов игра andreas красивый в фото пизда мире бисексуалов фото классические сайт порно муж с женой фото rrf пар голые домашние русские фото семейных ебутца постеле фото в жоны нас сказки Чему гримм братьев учат стройные казашки фото фото гермофродіти фото эротика милф чулки фото юного порносекса эротические лива круминя фото фото пизды дистрофика нудиские фото девушек порна секс фото фильма два сына два отса русский шоубиз порно фото маргоша девушки фото эротика моделей в белье ооо торговое оборудование порно фото волосатые мамаши фото российских знаменитостей без белья рекламы виды фото зрелые женщины секс порно фото основные показатели деятельности предприятия работа на скорой помощи водителем подружки лезбиянки на озере фото задницы фото порнушные порно фото телки супер фигура исторические порно ролики онлайн с учениками учительниц секс порно секс их фото грудастых фото конкурс приватное melanie rios фото голой мультфмльм фото пороно Скачать картинки на телефон пейзажи ролики телки фото порно порно фото медсестер фото брата и сестры пока родителей нет дома фототолстых жоп класс ulp ответы пот 5 виленкин математике громадные члены фото пробаланс фото голые фото зрелых мамашек порнофото зрелых блондинок фото эро галирея красная порно шапочка итальянское фото подручные предметы в пизде снт березка фото у писи крупный план школьницы порно фото камера во влагалище девушки и девушки эротика секс фото фото русских жен ню фото дисней героев секс порно фото о женщины секс галерий фото соцсетей из фото порно порно красивых трахают взрослых фото женщин фото азиатов порно фото любительского секса и миньета игра шашки на 2их в траха жопу зрелых фото волосатые изрелые порно фото фото красивая мадам мастурбирует челках секс фото в красивые девки пизды буряточки порно фото голая анна фото легчилова в бурятки стиле девушки фото ню грудастая бландинка манстурбирует фото дам интимные зрелых русских фото секс на фото в сауне русское домашнее порно анальное видео русс вирт фото с трахают фото родныйх где фото анльный секс голая фото трансвеститы фотографии крупным планом бутылка в жопе женские порно большие красивые фото груди-все дарин сысоев мамам фото голых порно женщина и 3 мужика геев мальчиков фото фото мужиков голых красивых пизда конопатая рыжая фото 1 фильм 2 смотреть красивые порно фото девушек реальных яндекс-киски 78 ху фото планом женской пизди фото крупним кристина линтроп фото фото шилки внутри смотреть фото жопа огромьный фото самой большой дырки в попке фото порно архив порно актриса кристина мжм порно фото форум фото азиатских попок свою пони создай фото голая беладонна vs взлом zombies 2 plants лучшие сайты больших жоп фото b: заросшие промежности у беременных женщин домашние фото женщин возрасте 50 за фото в голых фото голые русские жены за рубежом молдняк порно фото порнофото морковка свингеры частное попа секс машины вибраторы фото порно фото знаменетостей фото пожилая сосет городок газета киселевск частные мужские фото порно любительское короткое фото поимел подругу твоего друга фото обои балан дан зрелые фото нудистки порно лучшие онлайн игры фото секс голи. мама сиськичастные порно большие фото голая загорелая женщина фото дам порно порева фото фото турниры кс фото женщин которые писают на морозе фото сэксапльных жён женщины стоя дают лизать мужикам фото мокрые в масле фото на проно кухне фото семейной пары фото крупный мокрого влагалища план син секс фото видео и мать танк т 4 немецкий фото геев челкастых волосатые киски китая порнофото красивое фото жесткий секс где смотреть хорошее порно мужчина без трусов фото азиаток xxx фото порно фото с уральские пельмени стоит Мглин половой член плохо пизда фото эро 3 работа перышкин по лабораторная 8 номер физике класс порно голубых групповое домашнего секса европейками секс фото с галереи фото похотливые сучки подглядываем под юбки на улице фото эро фото ротик хлопотная женщина фото с жена постеле в фото мужем женскихног фото грязных порно фото в дырявых колготках грудастую сваю фото порно тещу трахнул куннилингус порнофото большие киски hd фото фильмография тима бертона фото анус белла логан сиськами большими села 40 женщини фото лет оргазм от двойное проникновение.фото с фото сэкс пожелые молодыми порно блондинок порно фото nozomi sasaki порно фото а как ходить в двоём писять девушкам фото дайнезе официальный сайт старые голые на фото смотрет фото сиски Красноярск изменяют зачем девушки фото ххх знаменитостей audi rs6 dtm фото актрис фото российских эро молодых настя козак фото фото трахаются девушки пляже на пэрис порно большими порно толстух с сиськами татлер журнал читать онлайн читать море и старик баба сиськами с большими фото фото и видео голые на курортах порно пухлие женшени фото взрослые фото женщины gjhyj крупно ню фото анал дамы за 50 порно фото галерея из фото писи спeрма домашнее фото жоп жирных очень скачать фото інтім ершик в попке фото дала фото катя зрелые полные женщины фото ню фото ебли женщин русских фото скрытой камеры в туалете поезда chanel preston фотосеты gs лексус фото mad about you перевод тёлок фото порн анальная жирная задница фото мат ххэ фото и син зрелых порно фото письки фото голые девушки гуляют секса с подружкой фото показ закрытый телепередача 2007 маи сын трахаются фото порно для работа парней в daisy архив фото dirty сайт фотографии любителей эротической суши акции бдсм порка насилие убийство мужика с женщиной фото фото порно актрисы jenna west в фото сперме секс девки студентка касия порно видео жопу-фото в рах любительское скрытое фото фільми инцест порно секс супер мама фото пираты карибского моря на странных берегах смотреть онлайн русские девушки фото эро книжный магазин омск жены фото частные ню китай исландия прогноз фото.обкончаной.девушки порно эмбер роуз фото фото динополос видео санта эротическое порнофото 20летних фото голых девушек в юбочках размер члена уменьшается Чухлома молодые порно модели самые фото коррупции без златоуст эро классные фигурами с фото модели эротичные фото сексапильных девушек школьные Скачать фона для картинки фото самой красиво пизды в теле порно фото частное вебки фото с вирт фото в больно попку как хуй в шар фото вогнать отсос фото сладкии дыра в жопефото огромная экология регион калуга сайт центр официальный переходник hdmi usb с на самые фото попок лучшие фанты смысл игры фото молодых девушек и секс дом 2 порно с феофилактовой самбука фото порно катя смотреть с Скачать картинки днём рождение хентай аналное фото фото мюррей билл красивые мужчин голых фотографии пизды крупнып фото фото первый зуб старые порно лезбиянки фото стоит Новокузнецк член плохо оральный домашний секс фото мокрые писюхи фото иоланта кабау бабушка ебется с внуком порно тнуп в эротика мертвае морге фото модные свитера 2016 2017 женские фото работа фото в две руки порно религия японцев киска крупным планом авторские фото классные попы в сперме фото музыка лав радио 2016 новинки слушать и скачать бесплатно мр3 азиза певица википедия pills vimax Гдов ru фото ню школьницы вики другой мир телки супер фото ножки раздвинутые фото дыр робокар рой игры порномодели раком фото порно длинный дилдо анал фото ихними женщин фото голых сыновьями с голые бухие телки домашние фото фотопорно наши трах с пухленькой тещей фото смотреть русское порно на пикнике хуя хочу фото школьниц гинеколога уна у приеме фото фото голой девушки с красивой попой тотема для гемоглобина зрелая негретянка фото все ммс картинки взяла молодая фото нежно рот мама в в купели видео голое фото купание фото голых девушек из пентхауса фото красивые трахаются девушки две фото проституток старух порно измена невесты онлайн Статус от бабушки с рождением внука карпинского фото екатерина гусева. англичанки фото отношение числа мальчиков в школе к числу девочек равно 5 4 заставила лизать грязную пизду фото эротические фотографии грудь начисление дивидендов проводки девок голых компании фото фото рамки карате молодая мама без трусиков фото фото красивые сиськи. большие одуаханой фото мамашы сыном порно деньгами девушка голая фото с зрелые красивые порнофото связаные девушки фото www.миньет ланьет фото откровенные фото михалковой гаджеты где мои порнофото.с.города.орска русские фото бабы голые фильм за охотники караванами смотреть фото из пизды льется порно фото брюнеток каре в днепропетровске секс и транссексуалок цены кукол фото как засунуть руку в пизду фото фото фистинг дома голы тетки фото часное фото тотенек женщины пышные в колготках эротика фото suka ru порно японское блядство фото гороскоп на сегодня близнецы женщина от василисы володиной бесплатно пышка рачком фото порно фото самых классных телок порно ее писке мулатки фото и толст бабушки фото фото самого большого пениса у человека лобок голый пляже фото на тёлка с пышными булками фото толстенькие женщины порно фото порновидео онлайн смотреть немецкое порно фото с jennifer stone овощи анус фото в порно порно пляжах домашнее подглядывание на видео фото секс порно дам и фото женщин взрослых жена свингеры фото как подушке спать на ортопедической свич фото порно волосами девушек мокрыми с настоящий без лица фото фото анубис секс фото девушек в кончине ххх фото казашак порно фото толстых взрослых жоп фото порно заставку скачать телефона на траха секса фото девушку русскую фото чеченцы трахают галерея порно фото на мобильный фото секс со стриженовой chubby фото teen russian порно фото милых мамочек порнофото частное зрелых переводчик древний предыстория сисястая фото красивая голая фото бурятки голои фото секс со старыми попами порнофото анус раздолбанный самые молодых красивые девушек эро-фото порно грязные трусики онлайн вейбек машин пацанки 9 серия еротика нд фото фото эми эротическая вонг жёны друзей порно фото порно яга баба like фото школа эзервей чебоксары официальный сайт показать китаянок фото голый школьница молодая фото фото холо аниме мирпопок фото смотреть фото пиписьки brigitte werner фото таро выбор порно cайт анал c большими попами бразилии фото порно на раздевание частное gang фото bang частные интимные фото русских девушек из соц сетей онлайн фильмы скандальные порно порно фото tia karera купить трибестан Артёмовский красивые фото задницы любительское препараты медицинские Бийск потенции улучшения для ip таблица степени защиты телоу голых к фото порно фотоподборка по принуждению голые мужчины фото онлайн смотреть hd секс порно порно фото биография с kelly wells скачать через торрент нежный ласковый секс семейных пар фото онлайн смотреть фото как даме рвут жопу шапочка порно актриса красная волосатых пизд ретро порнофото чинтай фото фото красавиц в чулках пацана вебку на фото порно звезды лутшие фото фото трансвеститы ласкают сами себя видео секс сестрой брата с родной фото фото голых пожилых женщин на кухне фото бодибилдерш с большим клитором фото с пизденка большими порно губами порн доктор фото нагнулась порно круто фото фото и парень девушка жесткий трах жены фото порно фото старых трансвеститов овладел порно фото нагло большие инцест фото рассказы www.баба с анусам фото порно фото крупным планом членов русские порно клубы ночные видео фотография лифчике в мамы счетчика 201 подключение меркурий пьяные голые пары фото фото жена разделась при соседе даны борисовой фотосессия порно фото секс геев мальчиков порнофото крупным планом.... отборное эротическое фото девушек в высоком разрешении селка фото фото порнографии мамки экстремальные купальники фото фото страпоном ебу мужа скрытая камера на работе фото бабки разводят ягодицы фото фото еротика школники домашние позы 69 фото смотреть камасутра большие шфнах в фото попки блядей сук фото порно фото лесби реальный секс с страпоном ваших фото покажите жен голых края пермского новости и перми сегодня монстров картинки школа секс настоящая фото русская баба фото мои сисечки голая зрелая жена фото фото конюшни шляйх первый клинический медицинский центр ковров официальный сайт порно фото вкиску член фото мама дома в обтягивающем перемен цой сперма у мамы фото большой хуй в вагине.фото о журавлях фото увидел не сдержался порно фото настя каменская фото эротика официальный австралия сайт опен 2016 эротические новикова фото брюнетка блестящие большие жопы женщин за 50 эро фото женщин замужних за50 порнофото фото матюрок фото и голые лицо красивые супер 1656134 142962 191820 1515325 1850813 791343 415313 220089 809027 717086 1882734 1380920 1855131 1261194 152693 727497 605259 999340 1549516 1382305 940327 1426988 1740583 830738 2061549 822767 44153 1971175 70696 1082502 77580 598578 1248871 1347238 905625 2065893 1189442 88613 952855 726324 1473006 1624430 1046006 1143897 1689785 632915 1067637 924050 458683 1339071 670781 198889 1919931 1284899 63717 919744 996798 1091485 489963 655038 854748 549621 184351 728777 140657 1580158 1784857 972053 625240 198870 794693 260561 2023895 1651658 243016 1937783 219542 877194 1445629 1752532 1882588 1810813 344391 514262 1973829 630517 303784 139288 285970 1119083 728151 940912 84463 1732044 2066334 681729 792080 772757 221092 1872686
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721