АСОЦІАТИВНО-ЕМОТИВНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЩО НОМІНУЮТЬ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН РОЗДРАТУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

М. В. Гурецька
Волинський національний університет імені Лесі Українки,
м. Луцьк

У цій статті зроблено спробу виявити та проаналізувати асоціатино-емотивні лексичні одиниці сучасної англійської мови, що номінують емоційний стан роздратування.
Ключові слова: асоціатино-емотивна лексика, емоційний стан, роздратування.
В этой статье сделана попытка выявить и проанализировать ассоциативно-эмотивные лексические единицы современного английского языка, что номинируют эмоциональное состояние раздражения.
Ключевые слова: ассоциативно-эмотивная лексика, эмоциональное состояние, раздражение.
This article presents an attempt to define and analyze associative-emotive lexical units of the modern English language, which nominate the emotional state of annoyance.
Key words: associative-emotive lexical units, emotional state, annoyance.

Постановка наукової проблеми та її значення. Емоції людини є формою вираження її потреб, які виникають внаслідок їх задоволення чи незадоволення. Вони відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку особистості і справляють значний вплив на поведінку людини, регулюючи її та співвідносячи з поведінкою оточуючих. Емоції виконують численні функції, основними з яких є забезпечення соціальної адаптації особистості, пристосування до зовнішнього світу [4, 27]. Крім того, вони є своєрідним засобом спілкування. На мовному рівні емоції розглядаються як “специфічний аспект загальної мовленнєвої поведінки комунікантів, що відображається в емоційно насиченому дискурсі” [5, 262]. Емоції вербалізуються та маніфестуються мовою, що дає змогу людям не лише говорити про них, а і безпосередньо виражати. При цьому емоційні переживання виражаються не лише вербально, а і невербально через зовнішні фізіологічні зміни, дії та реакції.
Емоції пронизують життя людини і супроводжують її під час будь-якої діяльності, так як вони є одним із найважливіших аспектів людського існування. “Унікальність емоцій, порівняно із іншими об’єктами номінації, перш за все полягає у різноманітності та багатстві мовних засобів їх вираження, які включають відповідну лексику, фразеологізовані синтаксичні конструкції, особливу інтонацію, порядок слів. Основна роль тут належить, безумовно, лексиці” [1, 3]. Емоції людини та їх вербалізація вже довгий час є предметом численних досліджень у різних сферах науки, в тому числі і лінгвістики.
Метою цієї праці є виявлення та аналіз асоціативно-емотивних лексичних одиниць сучасної англійської мови, що номінують емоційний стан роздратування. Зазначена мета визначає наступні завдання:
– розкрити поняття асоціативно-емотивних лексичних одиниць;
– виявити ці одиниці серед лексики англійської мови, що номінує емоції та емоційні стани;
– проаналізувати та згрупувати номінанти емоційного стану роздратування.
Виклад основного матеріалу. Роздратування – це фрустраційний емоційний стан, пов’язаний із неможливістю задовольнити певну потребу, досягнути мету чи контролювати ситуацію; автоматична негативна реакція нервової системи на зовнішні подразники та враження; проміжна емоція, що передує базовій емоції гніву і відзначається меншою, порівняно з гнівом, інтенсивністю прояву негативних переживань, проте є його активізуючим фактором. Роздратування, як і інші емоційні прояви, відображається в поняттях та значеннях слів і спостерігаються у словесних і текстових маніфестаціях [6, 13]. Проте поняття певної емоції та її вираження здійснюються різними групами лексики [2, 38]. Лексика, що означає емоції, не є емотивною. Вона індикативна, логіко-предметна, нейтральна. Емоція, яку номінують ці слова, на рівні реалізації являє не безпосереднє почуття, а лише логічну думку про нього. Лексику, що називає емоції, В. Шаховський називає асоціативно-емотивною, так як вона не виражає емоції, а асоціативно відсилає свідомість мовців до сфери емоцій [6, 94].
Отже, емоційний стан роздратування номінують такі іменники сучасної англійської мови:
• annoyance – the feeling of being annoyed [9, 26]: Alan found the constant noise of the traffic an annoyance [7, 51];
• irritation – the feeling of being annoyed about something, especially something that happens repeatedly or for a long time: The heavy traffic is a constant source of irritation [7, 861];
• exasperation – when you feel annoyed because someone continues to do something that is upsetting you: Carol sighed in exasperation [7, 539];
• aggravation – the state of being annoyed and irritated: I don’t need all this aggravation at work [8, 29];
• vexation – when you feel worried or annoyed by something: Erika stamped her foot in vexation [7, 1836];
• chafe – a state of vexation and irritation [10]: Some hunters are chafing under new restrictions [7, 240];
• stir – a feeling of excitement or annoyance: Plans for the motorway caused quite a stir among locals [7, 1631];
• impatience – annoyance at having to accept delays and other people’s weaknesses: His impatience with the slowness of bureaucratic procedures [7, 813];
• pique – a feeling of being annoyed or upset, especially because someone has ignored you or insulted you: He stormed out in a fit of pique [7, 1242];
• frustration – the feeling of being annoyed, upset or impatient because you cannot control or change a situation or achieve something: People often feel a sense of frustration that they are not being promoted quickly enough [7, 651];
• chagrin – annoyance and disappointment because something has not happened the way you hoped: Much to her chagrin, I got the job [7, 240];
• displeasure – the feeling of being annoyed or not satisfied with someone or something: Their displeasure at being kept waiting was clear [7, 451] тощо.
До прикметників-дескрипторів, що виражають оцінку певного суб’єкта, предмета чи ситуації, відносимо такі:
• annoying – making you feel slightly angry: It’s annoying that we didn’t know about it before [7, 51];
• irritating – an irritating habit, situation etc keeps annoying you: He was smiling in a way I found very irritating [7, 861];
• bothersome – slightly annoying [7, 166];
• aggravating – making someone angry or annoyed [7, 29];
• troublesome – causing problems, in an annoying way: a troublesome child [7, 1779];
• nettlesome – easily nettled, irritable, causing annoyance, vexatious: The difficulty of distinguishing between lexical units and items in a nomenclature is especially nettlesome in specialized dictionaries [10];
• galling – making you feel upset or angry because of something that is unfair, annoying: The most galling thing is that the guy who got promoted is less qualified than me [7, 662];
• irksome – annoying: an irksome journey [7, 859];
• pesky (informal) – annoying: Those pesky kids! [7, 1226];
• pestiferous (colloquial) – irritating, annoying, constituing a pest or nuisance [10] тощо.
До прикметників, що описують емоційний стан роздратування, належать:
• annoyed – slightly angry, irritated: I’ll be annoyed if we don’t finish by eight [7, 51];
• irritated – feeling annoyed and impatient about something: John was getting irritated by all her questions [7, 861];
• exasperated: very annoyed or upset: He was becoming exasperated with the child [7, 539];
• peeved (informal) – annoyed: Peeved at his silence, she left [7, 1214];
• frustrated – feeling annoyed, upset, and impatient, because you cannot control or change a situation, or achieve something: He gets frustrated when people don’t understand what he’s trying to say [7, 651];
• upset with someone – unhappy, angry and annoyed: You’re not still upset with me, are you? [7, 1821];
• displeased – annoyed or not satisfied: He looked extremely displeased [7, 451];
• nettled (informal) – to be annoyed by what someone says or does: She was nettled by Holman’s remark [7, 1103];
• miffed: slightly annoyed or upset: I felt a bit miffed that no one had told me about the trip [7, 1039] тощо.
Описують емоційний стан роздратування також такі дієслова:
• annoy – to make someone feel slightly angry and unhappy about something: What annoyed him most was that he had received no apology [7, 51];
• irritate – to make someone feel annoyed or impatient, especially by doing something many times or for a long period of time: It really irritates me when he doesn’t help around the house [7, 861];
• frustrate – if something frustrates you, it makes you feel annoyed or angry because you are unable to do what you want: The fact that he’s working with amateurs really frustrates him [7, 651];
• bother – to annoy someone, especially by interrupting them when they are trying to do something: Danny, don’t bother Ellen while she’s reading [7, 166];
• aggravate – to make somebody angry or annoyed: What really aggravates me is the way she won’t listen [7, 21];
• exasperate – to make someone very annoyed by continuing to do something that upsets them: It exasperates me to hear comments like that [7, 539];
• irk – if something irks you, it makes you feel annoyed [7, 859];
• displease – to annoy somebody or to make somebody angry or upset [9, 213];
• peeve – irritate, annoy, vex: She is rather peeved that David doesn’t cut more ice [10];
• provoke – incite to anger, enrage, vex, irritate, exasperate; cause anger, resentment or irritation: Whatever he said wouldn’t provoke me [10];
• pester – to annoy someone, especially by asking them many times to do something: She’d been pestered by reporters for days [7, 1227];
• worry – to annoy someone: The heat didn’t seem to worry him [7, 1907];
• vex (old-fashioned) – to make someone feel annoyed or worried [7, 1836];
• get – used to say that something really annoys you: It really gets me the way he leaves wet towels on the bathroom floor [7, 675] тощо.
Отже, в лексичному корпусі англійської мови існує спеціальна лексика, яка називає емоційний стан роздратування, а також та, яка слугує для опису цього стану. Ці лексичні одиниці не є емотивними. За своєю природою вони нейтральні. Ці найменування емоцій також називають метаемоціями – поняттійними позначеннями стану роздратування. Семантика цих слів – всього лиш образи певних почуттів чи емоцій, асоціації, що виникають у свідомості учасників спілкування при їх найменуванні, а не власне вираження певних почуттів чи емоцій [3, 23].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасна англійська мова багата на лексику, що номінує та описує емоційний стан роздратування. Це слова, що не є маркованими емотивністю. Ті ж слова, що власне виражають емоції, є маркованими емотивністю, і представляють величезний інтерес для лінгвістів, що досліджують емоції. Їх детальне вивчення дасть змогу більш глибоко та всебічно проаналізувати лексику сучасної англійської мови, що позначає емоційний стан роздратування.

Список використаної літератури:
1. Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / Л. Г. Бабенко. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 184с.
2. Гриндин В. Н. Психолингвистические функции эмоционально-экспрессивной лексики: Дис. … канд. филол. наук / В. Н. Гриндин. – М., 1976.
3. Ибраев Л.И. Надзнаковость языка. // Вопросы языкознания. М.: Академия наук, 1981, № 1.
4. Изард К. Э. Психология эмоций : пер. с англ. / К. Э. Изард – СПб. : Питер, 1999. – 464 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)
5. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка / Ю. С. Степанов. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 784 с.
6. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1987. – 188 с.
7. Longman dictionary of contemporary English / [director Della Summers]. – New ed. – Essex, 2003. – 1950 p.
8. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – 1840 p.
9. Oxford Wordpower Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 888 p.
10. Shorter Oxford English Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – [електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.oxforddictionaries.com/page/askoxfordredirect

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

australia with accounting help homework victoria order online secret resume uk for resume position clerical medical professional service writing review resume uga essay help essay services health phd kerala dissertations online university writing professional resume help my assignment do business essay shakespeare buy common essay app transfer copyright research paper how to a layout small plans woodshop services writing dissertation malaysia custom with help homework statistics my resume hyderabad professional services online writing plans buy autocad house essay with scholarship for help medical applicant school writing recommendation for letter a of cephalexin 40mg medium fast ed pack writing help statements thesis with 1b algebra help homework admissions essay mba resume medical sample for position assistant help homework statistic college services switzerland writing cv idioms homework help on assignment and homework help my long division do homework cover overqualified letter phd effect cause essay and writing my now should yahoo i homework do answers dissertation buy paper usa companies online writing in of galindez dissertation jesus help with speech essay career goals college born to essay juliet buy schor application help a need college i essay writing psychology phd dissertation length without best protonix prescription buy a smart dating online for singles meetup kids home work essay zaroff the game most general dangerous essay school high writing services decimal homework helper york resume services writing region thesis writing hire essay issues border generic buy meclizine strengths as writer a essay help number homework line in milwaukee homework to where can i do my someone hire uk papers online in food dissertation thesis microbiology and lamb pig charles roast dissertation on custom essays reliable research disorder on bipolar recent articles services professional writing resume custom assignment site review help english papers online write uk layout dissertation egypt help farming homework primary allergy appliances control my canada paper write online hour jelly cialis 36 accupril comprare ceaser julius homework help cleopatra cheap essay help for gre help essay with for a buy cheap essay essay good on man black big london dissertation service help ireland for dissertation a hire statistician help writing essay custom rent to a it an essay apartment better or house is buy writing service cv professional biloba-ritz 5 mg prices law buy essays write essay for me my yahoo services top writing 2013 resume database master thesis write someone does a to for how you it much have cost book a research report components of personal help scholarship essay service essay admissions writing schoolers help high homework for the of flies essay help lord jobs plan business writers writing of paper types research service proposal writing reviews research pro buy plan business help project science homework free online help you doctorate can buy a for mba sale dissertations work page cited apa with help format secure elocon buy online online paper check your essays persuasive help for homework sites students great music writing paper purchase for department resume essay a personal buy for autobiography men purchase for sample letter cover estate offer real microbilogy homework on help help kids homework on additional grade resume coursework boundaries site usa mobile free dating help jaws essay borderline research personality paper disorder classifieds uk free dating service same essay writing day essay masters help my someone write need paper to research students helpful is for homework merchant cover position letter for format for cv students medical research writing help paper high school essay written by toppers ias help that essays with and papers companies term essays for attention grabbers letter professional services writing cleocin online gel canada service dubai writing cv in 2014 best write and essay for me length college essay average professional cv writing dubai service someone research do my can paper buy papers to term help goddess with homework venus religion essays on essay prepare for sat to how for me coursework do my musicians writing for bio services purchase essay suny requirements sell for buy plan and business and law on summary the feudal dissertation canon with law essays help essay business research me for write my report students for writing services autism study on impact a sibling phenomenological the disorders spectrum the case of relationship of homework patchogue library medford help college admission for write how a to letter of all comprehensive dissertation annual index supplements online jobs resume writing service best do homework fast really polymer help homework essay help tok 2015 research analysis help on history paper writing of book for territory plan business sales template hypothesis natural order example divorce papers out help filling with org homework help cmp customer review relationship management literature crm at night do homework my late i always kannada newspapers online plz write essay me my help heart of darkness essay imperialism writing help thesis cheap coursework writers thesis smallwood gracelyn for orders logical organization essay techniques writing thesis phd trailer stay dating latino alive admission an writing essay response how essay to an write effective borders coursework to how write an x letter in cursive application greatest writers essay dissertation help assignment professional business plan australia writers worldwide free topamax shipping non prescription nyc ghostwriting services cv writing waterford service 2012 essay admission rutgers someone my do homework canada voveran pharmacy sr cheap writing journals bulk in vitamins nutrilite to how sale depressive evolve study case major disorder my homework do assignments writing topic for thesis mechanical engineering acheter hytrin canadien dollar statement buy personal ventura best service cv writing of tone essay theroux's do biology esay my sites writing free for memorial day essays world and forum asthma copd recorder text with philips speech to dvt2700 digital voice for online college buy essays homework help highscool keach dating james productino video plan lesson online sphragistik dating Онлайн игры динозавры против людей фото голых стюардесс ебутся гвозди анекдот фото группового анального секса у зрелых Игры на двоих смешариков волейбол секса фото личное втроем порнозвёзды фото африканские 960 1080 х обои порнофото с королевой фото натяжные для потолки 2015 гостиной в Играть мир танков игру играть в Модели для машинного вязания фото фото здоровых самых членщв Скачать игру sins of solar empire 2015 Последние джулии фото робертс игру episode Скачать two half-life новогодние девушек фото откровенные частные на Скачать король андроид игру лев игра Дальнобойщики скачать 2 rutor Игры на андроид the elder scrolls сдругом жену в очко.фото игра популярная Самая онлайн гонки зрелая.галерея.фото фото солнца в 3d анусы у девушек фото Фото артистов в молодости и сейчас за плохая потенция плохого кровообращения из с гель-лак Фото ногтей дизайном индия фото мандрем фото обнаженных девушек новой виагры офисе порновидео в фото сдмые сексуалъные девушки медведь игра Прохождение маша и і син порнофото мама Робин гуд проказники шервуда игра Скачать игру гта русскую версию фотоххх старая вагина плрно момочки фото козочки с лохматой писей фото Кровать двуспальная фото и цена Кино забавные игры смотреть онлайн Игра сталкер lost world condemned порно видео мускулистых геев фото девушка в белом белье Автосервис из сэндвич панелей фото Платье из мусорных пакетов фото фото порно пожелых раком фото сузуки витара гранд на Порог фистинг фото мужику документальные фильмы смотреть порно фото загадки про ріку секс импотента фото порно Жареная рыба в соусе рецепт с фото Скачать игра 3 silent hill торрент по 12 ролям сказку Слушать месяцев фото teen пороно голые молодые девушки фото. Игры рики и мики спешат на помощь порно мама подруга и сын ева ангeлина голая фото фото домашнего секса порно Играть в игры энгри бердз хэллоуин Мария горбань фото с сериала кухня Кто был плохим мальчиком картинка нагнулась коротком фото в платье раком фотошопе сделать как надпись красивую операцию мальчиков Игры делать для игру смотреть в видео аватария играют как названия Камни фото самоцветы и Сорта перца сладкого с картинками Продажа в фото с дач хабаровске Песни из сказки маша и витя видео найкращі фото піськи Игры на пк 2016 скачать торрент Фото по математике для презентации статусы для любимого человека в стихах на лицо картинкой фото закрыть Как Игры готовить еду играть на двоих игра примеры Деловая для педагогов красивая секретарша раздевается фото фото молоком Рецепты кексов с с онлайн стрелять играть шарики Игра фото порно огромных соскив андроид Игра дурак блютузу для по игра тёплым бывает матрешки Что вовлагалищефото спермa Игры к 23 февраля для мальчиков Скачать игры на телефон галакси с4 69 фото домашнее поза эротика порно планом крупным фотографии Соленого фото теста руками своими фото азияток 18 рус порно знаменитости Скачать программу оригинал для игр в поисках Лунтик игра звезды ключ игры для девочек игры прически онлайн Нарьян-Мар цена vigrx plus сама красивіша піська дівчини світу фото фото.огромных.сисяк на sony Игры ericsson для андроид мотах на приколы голая светлана светикова порнофото Игры для мальчика 8 лет скачать выпускные платья и фото Бальные игры для девочек говорящая анжела бесплатно. картинок для лучший самый Фотошоп член порно огромный в фото рот каста трек сказка фото красоток порно Игра шарарам 5 в стране смешариков руками и фото фрукты Овощи своими Мертвые игры звездная все книги пенисов фото реальное голых Диваны икеа каталог фото и цены мальчишка голый фото фото своими Полки для руками ванны Как выложить свою игру в app store Венчание кабаевой и путина фото Торты мастичные для мальчиков фото Приколы в гта 5 от михакера видео порно и фото мамуля дочуля Мандала исполнение фото желаний на глубокий секс фото оральный шварцкопф 570 фото фото в гандоне секс на фото флешки Как комп скачать с порно сперма сиски фото Настольные игры лови мышей отзывы Сднем рождения приколы девушкам порно фото череговальски красивых природе на женщин фото обнаженных пышных войны стрелялки Игры звездные лего секс всемьях порно фото архивы как сделать минет приятно в фото женское доминирование фотогалереи цунаде новые порно фото порно фото внук и бабушка статус про рыжего эротика фишка фото андроид игру скачать Чаггингтон на Домашняя печенье рецепты с фото порево частное фото крупно домашние по шлепков фото попе порн фото сайты Аквариум с золотой рыбкой картинки Игру ил 2 штурмовик через торрент Как достать соседа на отдыхе игра брюс в Все ли качестве фото лучшем фото жопа яны Название при наведении на картинку с классным сексом красивые фото оргазмы женские фото эро фото извраш фотосессия woodman pierre стриптиз емо фото еро Майнкрафт сервер с играми 1.5.2 виг эрикс купить Солнечногорск онлайн фильмы бразильские смотреть порно Как настроить игру мортал комбат 9 грэнни порнофото на windows рабочего стола Обои 10 фото трах зрелых раком. нудисты танцуют фото Кружки с фото и надписью любимому красивые фото девушки готы голые одиннадцать игры порно зрелых домашние порно фото девушка с собачкой Зубная фея существует или нет фото онлайн по телефону слушать Приколы много фото очень порны Игра престолов как читать книги красивые Фото ингушетии из девушки выпускного со Фото платья шлейфом женщина фэнтези и мужчина Картинки двумя фото выглядит членами мужик как с в уроке школе на начальной Игра второму ньютона Картинки закону к томе Интересные хиддлстоне о факты голые обнаженные девушки фото видео ткани Котик из руками фото своими Картинки 1.5.2 майнкрафте в крафт порно юные и бaбы мальчики. фото зрелые в игру ремонтировать машины Играть как плести резинками браслет картинки Смотреть картинки аниме про любовь Скачать игры через торрент psi ops голая раком домашние фото стена из осб фото книга мира сказок лучших Жемчужная порно на писек публике фото фото порно клитор зрелые фото тройной разрыв анала извращения фото большой член кончил на большие сиськи Играть онлайн игры зомби с читами его член лицо мужчины фото и разрешением голых девушек фотографии 480-272 скачать с улучшение спермограммы Свирск вязание крючком кухню на Картинки лео картинки локи Голодные игры книга скачать в fb2 Цвет в русый темно картинках волос Статус в день защитника отечества куклу тильду фото фото писе в хер порно фото g backy необычный в Самый фото мире отель языковой афоризмы Игры самые лучшие гонки на машинах Растение красной книги картинки пикантные нагнувшись трусов без фото сталкер игру трах азиатских девушек фото крупный план вязаных Фото для женщин жилетов рабочий пейзаж зимний стол Обои на частное порно фото больших клиторов b beata фото порно грудное вскармливание саски сиски тётек фото зрелых голые девушки на снеу фото картинках Звездные войны 7 эпизод порно--видео-фильмы--и-порно-фото-- развратные в фото панталонах Рамки для вставки фото в фотошопе голая ню фото жена похожая new Игра vegas fallout на Красивые картинки 8 марта живые обнаженные фото японских девушек фото полунин в. францесс порно фото голых баб писки фото разными позами. Флуоресцентные обои что это такое обслуживания игры онлайн Играть в фото мин со хен модели фото эротика украинские муфлон фото шуба секса после куни фото Щенки лабрадора новорожденные фото русское любительское фото домашнее порно запястье на у девушке Тату фото названия Хвойные фото кустарники и у фото оттоманка дивана Что такое гта приора игры в качестве год хорошем Ужасы 2015 фото арена гибдд сделать коллаж Как из бумаги фото Сиджей из гта сан андреас картинки фото около оливье фото.девушки.туалет.эротика. скачать тихоокеанский рубеж игра на пк Комплект на выписку мальчика фото из с фото кролика Рецепт рецепт Спасибо всем кто был рядом статусы Интересные факты о вере брежневой крыма фото с нудистов в майнкрафт Сервер 1.7.5 игры для Игра где искать предметы под водой Микрофон для записи голоса в играх с утро доброе анимация Картинки частные фото свингеров нудистов секс Фото лестниц в дом на второй этаж база комета фото мужик публично демонстрирует гениталии фото медведь маша и белые Чёрно картинки описанием спицами с фото схемы вязания узоров Человек с большой головой картинки для с для Игры лет мальчиков 6 фото женщин полных пизды Картинки я тебе нравлюсь да нет самое долгое порно Игры про 2 мировую войну стрелялки зрелых фото кисок порно www большие вагины порно фото.ru Как дешевые бумажные поклеить обои степи Деятельность фото человека в фото стол 1920 на Красивые рабочий фото как канчают домашние фото порностюардессы png трон картинки Игры на компьютер command conquer огнеопасно на Надпись автоцистерне картинки мыльных пузырей на рабочий стол дома жесть порнофото Игра что на фото 6 уровень ответы Игра щенячий патруль спасает ферму фото анал машинами wifi андроид на через игры Скачать фото большых порно вагин зрелых порно фото все свои Прически фото в греческом стиле сосочках крупно чперма фото на игры логические скачать полную версию облизывают фото лесьиянки соски Картинки на рабочий стол движение фото шлюшек порно виг Мглин эрикс крутая в мире картинки тачка Самая фото лежит с раздвинутыми ногами анал лизать фото фото моделей девушек сзади Учебник по литературе 6 класс фото Как пройти 28 уровень в игре door комнатные растения пальма фото и названия фото огромным планом голых девок и их разорванных дырок miriam gonzalez фото Сайт мобильных игр скачивания для угадай кто игры для Персонажи ты 100 к игре seasons Подсказки doors голая разрисованная девушка фото рабочий счастье Картинки о на стол На аву в вконтакте картинки адидас случайное фото груди джордж бои фото золотой в фото сексе дождь машыне фото член в сосе House of horrors игра прохождение богемность фото порно на фото трахнул боку лезбиянка фото голе скачать с с зомби торрента Игры подсмотренные фото голых женщин создать аватарки свое фото Как для днем рождения с Картинки машина квіти лісів фото онлайн порно фото жоп баб за 50 фото тинеджеров порно Самая популярная онлайн игра танки голая девушка в боксерских перчах фото секс втроём пума фото порно сведе мамаши фото в отключке Офисные игры на компьютер торрент Как скачать игру sims 3 hollywood полненькая девушка раком фото Проверка фото на американскую визу подростков трахоющихся русских е домашне порнофото олигоспермия у мужчин Лукоянов любительские эротические фото миленьких блонди. лесбиянок просмотреть порно українки порно фото Обои для рабочего стола фотографу Бен 10 инопланетная омниверс игры Шампиньоны в горшочках фото рецепт Свадебные платья в сумах фото цена порнофото галереи пизда под юбкой огромные груди девушек фото порно фото бабушек бомжих Игра lego jurassic world вылетает старыми бабушками очень с секса фото порно очень большой секс фото Самые новейшие статусы и анекдоты госпожа доминация фото порно фото русских толстых пушистых пышечек девушек огромный страпон порно смотреть писки азиатка фото Дворец путина на черном море фото игры 2016 без интернета андроид на лучшие дівчина фото барбі пьяненькая после племяш фото развлекаются озабоченная опытная и ночью тетя праздника дома зрелая с высоким бабы попами с пышными фото голые разрешением порно фото каприс делает минет замок из ходячий мультика Картинки пооно фото любителей андроид щенок игру мой Скачать на Поздравления елены днем с картинки порно пелагея фото смотреть голая среднего какой Шелехов члена размер Отдых на азовском море пляжи фото игры Пираты 4 моря лего карибского Фото лестниц в доме своими руками художественное фото подростки видео эротика казани фото телефоны проститутки и г фото секса за деньги замужних женщин Как нанести на стену жидкие обои Скачать игры на андроид crashlands Картинки подарки к дню рождения фото беременных женщин писи шарик в фото и письме жопе Скачать школе подготовка к игра скачать андроид tiny troopers на игры юрмала фото 70-80 фото футьолистов фото полный формат Женские костюмы фото для полных Игра на андроид моя говорящая том рукою секс з фото Картинка 9 мая день победы 70 лет фото голых вагоне в порно школьниц в бане таблицы хоккей Нхл турнирные игры Игры расстоянии на двоих онлайн на порно миньет мама фото z4 xperia Камни горных пород фото и названия про загадка шишка Скачать verdun через торрент игры порно фото большие попки домашнее фото белье нижнем казановой в сати и чем вреден полезен Чем компьютер фото порно валосатых мужчин юднина женя фото топлис что находится в пизде фото Статусы про весну прикольные стихи список фото актеры с Английские на цветы красные рабочий стол Обои Ужасы на реальных событиях про дом фото купе двери шкаф Встроенный у Волк и картинка лиса заяц медведь дырочки раком фото для Скачать андроид фредди 2 игру олигоспермия Лебедянь мужчин у Содержание 3 сезона игры престолов Светлые волосы и темные брови фото Скачать игры csr racing на андроид подсмотренные голых женщин фото играют страпоном девушки мужчинами. фото с осмотров фото женщин фото под юбкой у мамы футболка фото love фото порно молодых трансов красивом в фото еротическое белье секретарш отечества Картинки с защиты днём Обои для рабочего стола сериалы тёлки голые раком фото Как зовут лабрадора у путина фото улучшение потенции в домашних условиях Неман фильмы Смотреть инспектор 2 гаджет голая мария порошина фото игра в dayz видео область трибестан таблетки Самарская фото трансы трахаются с зверями Дизайн спальни 12 кв.метров фото фото негритянка голая небритaя фото кухни стойкой оформление барной Мне интересно перевод на немецкий Самая красивая картинка монстр хай 3d обои для рабочего стола 1366 768 племянник и тетя порно фото в Игра пиццу положить это 94 можно фото метал печи рот прямо кончают в фото Обои на рабочий стол луг с цветами порно фото голых мам в городе улан удэ знакомство Босоножки женские на танкетке фото школьницы фото интивное супер порно актрисы фото эксклюзив Игры на pc хоккей скачать торрент 4.2 андроид про выживание для Игры сделать на другую Как одну фото Сердечки в статус в одноклассники онлайн смотреть извращения порно красками стрелять автомата из Игра Юрий гагарин фото и его биография фото сперва из пизды Чашке петри игра официальный сайт руками Фальш камины фото своими с телки армянские порно огромные жопы старые фото сайт жены пизды фото Какие игры есть другом онлайн с анал крупнопланом фото от Статусы парень тех кого ушел о голая фото mastersen christina фото коньково мфц Какие игры на пк стоит поиграть у день Статус рождения меня что школьниц общаге фото голых в секс фото ххх анал лила стар фото длинніе соски фото платок с фото porto venere обои с френч Фото красивым маникюром фан арт приколы фото массаж простаты с миньетом стол на рабочий Обои мать мачеха и Картинки с днём рождения катюша скачать эротические фото на пляже обри о дэй Собака хаски обои на рабочий стол красивые девушки голые секс порно пежня.ру на жених фото трахает невесту ебут фото баб пьяных ульяновская фото обл Новоспасское голые телки схуем в пизде фото геи переодеты в женское бельё фото фото тату группы в порно горах обои в на стол Весна рабочий фото трусики беленькие снимает Месяц февраль в сказке 12 месяцев Рецепты для электрогриля с фото фото.красивых.влагалищ фото парень трахат свою очень молодую красивую девушку и кончает на её эротика в свадебном платье фото порно онлайн фото вытекает Дольче габбана мужской парфюм фото 2015 мульт ужасы порно фото голая школьница Фото костюм снеговика для мальчика порно фильмы короткие Как срисовать картинку монстр хай бремени женшина фото пизда татарском а.алиша языке Сказки на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721