АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ «NÄHE» ТА «DISTANZ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. М. Лащук,
Волинський національний університет імені Лесі Українки,
м. Луцьк

Стаття присвячена огляду основних підходів до тлумачення такого наукового поняття як «антропоцентризм», а також визначено його місце в сучасних лінгвістичних дослідженнях. Виявлено специфіку опису мови крізь призму лінгвістичного антропоцентризму. З’ясовано суть бінарних концептів «NÄHE» та «DISTANZ» на основі антропоцентричної парадигми.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, антропоцентризм, егоцентризм, парадигма, мовна особистість, бінарний концепт.
Статья посвящена обзору основных подходов к толкованию научного понятия «анторпоцентризм», а также определено его место в современных лингвистичных исследованиях. Обнаружена специфика описания языка сквозь призму лингческического антропоцентризма. Выяснена суть бинарных концептов «NÄHE» и «DISTANZ» на основе антропоцентричной парадигмы.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, анторпоцентризм, егоцентризм, парадигма, языковая личность, бинарный концепт.
In the article the phenomenon of the scientific notion «anthropocentrism» is considered. In the modern linguistic researches its place, form of transfer are determined. The specific features of linguistic anthropocentrism are analyzed. The essence of binary concepts «NÄHE» and «DISTANZ» on basic of new scientific paradigm is established.
Key words: cognitive linguistics, anthropocentrism, egocentrism, paradigm, language personality, binary concept.


Час на зламі XX – XXI ст. став періодом стрімкого зростання теоретичних інновацій. Входження у нове тисячоліття науки про мову відзначається досить великою кількістю ідей та їх рішеннями [1, c. 17]. К. І. Мізін зазначає, що парадигмально-методологічні „стрибки” стали основною прикметою мовознавства даного часового простору. І чим далі, тим більше цей процес прискорюють [11 ,с. 75]. Для багатьох наук, наприклад, етнолінгвістики, психолінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, соціолінгвістики принцип антропоцентризму стає провідним.
Актуальність даної статті полягає у дослідженні бінарних концептів «NÄHE» та «DISTANZ» крізь призму антропоцентричної парадигми.
Метою даної статті є з’ясування системних параметрів антропоцентичного підходу до вивчення мовних явищ. Відповідно окреслюємо наступні завдання: 1) дослідити існуюче в лінгвістиці трактування поняття «антропоцентризм»; 2) розглянути закономірності прояву антропоцентризму під час дослідження бінарних концептів «NÄHE» та «DISTANZ»; 3) визначити специфіку опису мови крізь призму лінгвістичного антропоцентризму та виділити загальні положення її опису.
Антропоцентричний підхід як загальний стиль мислення у всіх вимірах пізнання здобуває все більше визнання, він є новим витком спіралі у розвитку науки. У лінгвокогнітивних дослідженнях неможливо не приділити увагу значенню людського чинника у процесі пізнання світу. Саме людина є центральним фігурантом цього процесу, вона є центром конструювання універсуму.
Антропоцентричний поворот у мовознавстві зумовлений тим, що увага дослідників перейшла з питання «як влаштована мова» на запитання «як функціонує мова». Як наслідок, виникла необхідність у формуванні та розвитку нового підходу до аналізу та інтерпретації мовного матеріалу. Ідея нової наукової парадигми полягає в об’єднанні мови і людини та розумінні сутності мови як динамічної системи. В науці про мову використання антропоцентричного принципу, суть якого лаконічно висловив Е. Бенвеніст – „людина в мові” займає особливе місце. Реалізація цього принципу передбачає „поєднання мови й побуту людини в одному полі пізнання” [14, с. 11].
Для сучасної лінгвістики принцип антропоцентризму став одним із пріоритетних підходів до дослідження наукових феноменів і розглядається як методологічний базис для уніфікування лінгвістики з комплексом суміжних наук, суть якого полягає у вивченні наукових об’єктів відповідно до їхньої ролі для людини, відповідно до призначення в життєдіяльності, розвитку людської особистості та її вдосконаленні. Згідно із зазначеним принципом, людина, яка розмовляє здатна присвоїти собі мову в процесі її використання, оскільки мова не має іншої об’єктивності, аніж та, яка встановлюється в глибинах суб’єктивного. Врахування названого положення дозволяє розглядати мову як особливу семантичну систему, основні «референційні» точки якої співвідносяться з індивідом, який веде розмову, а використані людиної мовні засоби виступають як «аутореференційні» [2, с. 3].
Принцип антропоцентричності сам по собі був відомий лінгвістиці давно. Здавна перед мовознавством постала фундаментальна проблема взаємообумовленості мови і людини та її ролі як істоти вербальної природи в усвідомленні сутності мовних процесів. Перші згадки про його вплив зустрічаємо у відомому диспуті античних філософів про природний чи умовний характер слова та мови (Геракліт і Демокріт). У своїх працях В. фон Гумбольдт визначив подальші напрями лінгвістичної науки. Мову він розглядав як таку, що безпосередньо закладена в людині і яка не є свідомим утвором людського розуму. Мову не можна було б вигадати, якби її тип не був уже запрограмований у свідомості. В. фон Гумбольдт вважав, що неможливо розглядати мову без урахування людського фактора, це конструктивна властивість людини, а людина є людиною саме через посередництво мови, тобто мова є “людиноутворюючою” силою [4, с. 313-314, 349]. Мова як антропологічне явище – невід’ємне від суб’єктивного світу і мислення людини, її вивчення “не є кінцевою ціллю, а разом з іншими науками слугує найвищій і загальній меті людського духу, меті пізнання людиною самої себе і свого ставлення до всього баченого і небаченого навколо себе” [5, с. 283]. Саме таке трактування антропоцентризму імпонує нам під час дослідження бінарних концептів «NÄHE» та «DISTANZ».
Починаючи з 90-х років ХХ ст., «антропологічний принцип» Гумбольдта набув особливої актуальності в сфері наук про людину та її мову: лінгвогносеології, лінгвосоціології, лінгвоетнології, лінгвопалеонтології і, нарешті, в лінгвокультурології та філософії мови [2, с. 3].
З появою структуралізму в лінгвістиці довгий час панувала тенденція відчуження мови від людини і розуміння її лише як форми вираження логічних процесів, чітко системного і замкнутого явища. Посилили цю теоретичну установку і положення Ф. де Сосюра, який вважав, що «єдиним і істинним об’єктом лінгвістики є мова, яка розглядається в самій собі і для себе». На противагу цьому концепція структуралізму Г. Гійома прямо протилежна традиційному позасуб’єктному структуралізму, в якому об’єктом спостереження є об’єктивний світ, поза мовцем. Г. Гійом писав: «…мова не має іншої об’єктивності, крім тієї, яка встановлюється в глибинах суб’єктивного» [12, с. 13-14].
У працях вчених, які належали до психологічної та младограматичної шкіл, теж відслідковується принцип антропоцентризму (Х. Штейнталь, Г. Пауль, А. А. Потебня, І. А. Бодуен де Куртене та ін.). Вони вважали, що в мові прослідковується закон перспективи або ж егоцентризму, згідно з яким, віддаляючись від місця, де ми знаходимось чи відчуваємо себе, відмінності між предметами стають все меншими, згодом зникаючи ще більше; віддаленіші об’єкти асимілюються та поглинаються ближчими. Наприкінці ХІХ ст. у своїй праці «Фонологія» (1899) І. А. Бодуен де Куртене виокремив атропофоніку як науку, яка займається звуками за своєю суттю виключно людськими, тобто звуками людської мови. Згодом даний принцип знайшов відображення в роботах представників Московської семантичної школи, а також під час лексикографічного опису А. Вежбицької таких іменників, як яблуко, собака, причому сама авторка називає свій підхід до тлумачення слів антропоцентричним. Наприклад, визначаючи розмір собаки, А. Вежбицька вводить семантичні компоненти значення «однією рукою не піднімеш», «встаючи на задні лапи, може бути на рівні з людиною» [17, с. 168]. Згідно з концепцією А. Вежбицької, щоб описати концепти, треба враховувати ситуацію, за якої вони пов’язані з людською діяльністю.
Антропоцентризм пронизує усі сфери духовного і соціального життя людини. У формах духовної культури антропоцентризм фіксується у міфології, філософії, релігії, мові й мовленні.
ХХ ст. характеризується особливим впливом антропоцентризму як у працях теоретичного мовознавства, так і в роботах прикладного характеру. Відповідь на запитання, як функціонує мова, вимагає розгляд останньої стотосовно її носія – людини. Терміни антропоцентризм, антропоцентричний принцип, антропоцентричність в мові лінгвістики з’явились нещодавно, хоча їхня суть була відображена частково в роботах К. Бругмана, К. Бюлера, Е. Бенвеніста, Ш. Баллі, Г. Гійома, О. Єсперсена, які проявляли інтерес до людського чинника в мові, до людини як мовної особистості. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки проблемою мовця в мові і мовленні цікавляться А. Вежбицька, О. В. Падучева, Ю. С. Степанов, Т. В. Цив’ян, М. О. Шелякін та інші.
У роботах загальнолінгвістичного характеру ідея антропоцентризму спостерігається у французького вченого Е. Бенвеніста, яка полягає в суб’єктивності мови як іманентної ознаки і проявляється як вияв природної мовленнєвої егоцентричності. Одну з частин «Загальної лінгвістики» науковець називає «Людина в мові» (1974). В своїй праці він розвиває думку, що в світі існує лише людина з мовою, людина, яка спілкується з іншою людиною, і мова, таким чином, належить самому визначенню людини [3, с. 298]. Суб’єктивність (за Е. Бенвеністом) і модус (за Ш. Баллі) мають спільну особливість – централізація позиції мислячого суб’єкта мовлення у процесі породження висловлення. Акцентування «ego» суб’єкта дозволяє Е. Бенвеністу розширити коло мовних явищ, що співвідносяться з егоцентричністю в мовленні. Усвідомлення мовця як суб’єкта проявляється в категоріях особи, в особових займенниках та в інших класах займенників (вказівні), прислівниках, прикметниках, що організують просторові та часові відношення навкруги суб’єкта, що береться за орієнтир [12, с. 15].
Аналізуючи концепцію Е. Бенвеніста та визначаючи антропоцентризм основним принципом сучасної лінгвістики, Ю. С. Степанов у своїх наукових працях наголошує на тому, що мова створена за людською «міркою», і цей масштаб закарбований у самій організації мови, спираючись на який вона і повинна вивчатися [13, с. 15]. У цьому науковець вбачає пріоритетний зміст мовознавства як науки про мову в людині та про людину в мові.
Вивчення мови тісно переплітається з великою кількістю антропологічних, психологічних і соціологічних проблем, що входять до сфери мовознавства, яка є невіддільною від питань щодо реального функціонування та ролі мови в житті людини. Концепція відображення в мові і мовленні антропоцентричного принципу як способу опису та моделювання мови, отримали розвиток в роботах Ю. М. Караулова. Вчений висловлюється про неможливість переходу від «мовної моделі світу» до більш вищого рівня узагальнення – до «концептуальної моделі світу» з допомогою винятково лінгвістичних прийомів [7, с. 44] і, що неможливо пізнати мову, не виходячи за її межі, не звернувшись до її творця, носія, користувача, тобто, людини, конкретної мовної особистості [7, с. 7]. Таким чином, у центрі уваги Ю. М. Караулова стає складне та недостатньо досліджене поняття мовної особистості, яке він запропонував включити до об’єкту лінгвістики.
Протиставлення досліджуваних бінарних концептів «NÄHE» та «DISTANZ» вказує на точку свого відліку – людину. Одним із визначальним етапом присвоєння світу людиною є відділення себе від іншого (Aus dieser inneren Distanz heraus können sie sich um eine seelische Identität kümmern. — ZEIT, 2007. Wählen bedeutet aktive Teilhabe an dieser Gesellschaft und die Aufgabe der inneren Distanz. — ZEIT, 2009. Ich werde nie müde, mich über unsere geistige Nähe zu wundern und daß wir uns auch äußerlich sehr ähnlich sind. — ZEIT, 1994. Er traue einzelnen Menschen sehr viel zu, im Guten wie im Schlechten, schon aus Angst vor Enttäuschungen habe er immer eine gewisse Distanz gehalten. — ZEIT, 2009 [16]). Дана позиція за Е. Бенвеністом виступає необхідною умовою для усвідомлення себе самого (Keine Frage: die intime Nähe potenziert die Wirkung. — ZEIT, 1998 [16]).
Поняття «NÄHE» та «DISTANZ» є невід’ємною буттєвою характеристикою особистості, які пронизюючи її сутність, залишають свій вияв у внутрішніх процесах і станах та комунікативній поведінці, безпосередньо проявляючись у мовних засобах (Ein Balanceakt zwischen Nähe und Distanz, Milde und Strenge sei das. — ZEIT, 2009. Das Bedürfnis nach Nähe und Distanz kann für beide sehr unterschiedlich sein. — ZEIT, 2008. Nähe und Distanz, Urvertrauen und Enttäuschung, Glück und Vergeblichkeit sind Erfahrungen, die in den ersten gemeinsamen Jahren wurzeln. — ZEIT, 2006 [16]). Бінарні концепти «NÄHE» та «DISTANZ» ми трактуємо ключовими детермінантами особистісного простору людини, активного діяча (Agens).
Відправною точкою в дослідженнях особливостей категоризації особистісного простору під час дослідження бінарних концептів «NÄHE» та «DISTANZ» ми вважаємо прийняття положення про те, що мовній особистості притаманна здатність усвідомлювати себе самостійним індивідом, здатність до самоідентифікації й словесного моделювання. Як наслідок, мовна особистість володіє спроможністю проводити межі між «я-світом» та «не-я-світом», а механізми самооцінки й відношення до співбесідника в значній мірі можуть бути описані з допомогою стереотипізованих схем (Zielsicher suchen wir die wärmende Nähe der Gleichgesinnten und Gleichartigen. — ZEIT, 1993. Aus ironischer Distanz beobachtete er die kleinen lächerlichen Anlässe, die die Handlungen der Menschen bestimmen. — ZEIT, 2008 [16]).
Концепти «NÄHE» та «DISTANZ» трактуються нами як базові категоріальні величини реальності, як інгерентні атрибути антропоцентричної парадигми, оскільки направлені на норми мовної поведінки та містять аксіологічний акцент (Blüms Rotweinflasche ist zwar nichts anderes als ein Beispiel für unverkrampften Umgang zwischen Politikern und Medienvertretern; doch mancher Politiker pflegt Nähe und Vertrautheit so gezielt, daß der Satz „Nähe korrumpiert ” seine Berechtigung hat – gerade im kleinen Bonn. — ZEIT, 1991. Eine gewisse Distanz beim Vorstellungsgespräch sollte immer beachtet werden – immerhin ist man zu Gast und sitzt einem Fremden gegenüber. — ZEIT, 2009. Solche Überlegungen schaffen die intelligente Distanz, die die Leser brauchen, um sich eigene Gedanken über ihre persönliche Risikofreude zu machen. — ZEIT, 2000 [16]). Вони базуються на зіткненні суспільних й індивідуальних інтересів, на протиставленні емоційного та раціонального начал, на зіткненні, конфлікті цінностей окремої особистості та цінностей, визначених суспільством, культурою, мораллю.
Центром усіх лінгвістичних досліджень стала людина як особа, яка говорить і пише. Відправною точкою теоретичної та практичної діяльності людини є антропоцентризм. Людина як суб’єкт співвідноситься, в першу чергу, з оточуючим природним світом, далі з оточуючим соціальним світом і, нарешті, сама з собою (самопізнання) [8, с. 86-87]. Можна припустити, що антропоцентризм – це виявлення в мовній системі загального людського фактору, що обумовлює наявність в лексичній, семантичній, морфемній, граматичній системах мови утворень з орієнтацією на людину як центру об’єктивної дійсності, створених свідомістю мовця за зразком до себе, а в своїй особі до людини загалом (її фізичних, психічних, духовних властивостей) [12, с. 16]. Погляд дослідників зміщується з об’єкта пізнання на суб’кт, аналізується людина в мові та мова в людині. Антропоцентричний принцип в лінгвістиці проявляється в тому, що мовні явища розглядаються як невід’ємна й органічна складова людського розуму, що взаємопов’язана з іншими когнітивними структурами і процесами: сприйняттям, мисленням тощо.
Проблема «Людина – мова» багатоаспектна та багаторівнева за своєю суттю, тому нам слід визначити специфіку опису мови крізь призму лінгвістичного антропоцентризму та виділити загальні положення її опису [6, с. 303-304]:
1. Прагматична ціленаправленість мовної діяльності. Мова є найголовнішим засобом координації поведінки людей, тому її використання зумовлюється особливим видом людської діяльності. Цей вид діяльності має структуру, характерну для діяльності взагалі, мотиви, засоби досягнення цілей. Таким чином, вивчення мови в когнітивному аспекті передбачає врахування того, як і з якою метою людина використовує мову.
2. Обумовленість (мотивованість) мовних одиниць та їх використання носієм у своєму мовленні, тобто ціннісне (суб’єктивне) відношення до мовних одиниць. Власне усвідомлення того факту, що вибір мовних засобів для побудови тексту диктується не лише нормами мови, а в основному залежить від особливостей світобачення окремого носія мови, наштовхнуло сучасне мовознавство на обговорення проблеми залежності мови та її організації від загальних принципів сприйняття людиною світу.
Даний принцип передбачає, що мовна система в усіх своїх проявах адаптується до особливостей людського організму, мислення, комунікативного процесу. Багато сучасних науковців висловлюють впевненість у тому, що «вибір голосового апарату для здійснення комунікації був нам «прищеплений» не природою, а необхідністю успішної комунікації, і тому характер людської мови небайдужий до розуміння її значення під час комунікації» [15, с. 74]. Іншими словами, мова відображає предмети і властивості об’єктивної дійсності з позиції і по відношенню до мовця як суб’єкта свідомості.
3. Функціональна обумовленість процесу мовленнєвої діяльності характеризується великою кількістю пресупозицій: психічних, суспільно-історичних, фізико-фізіологічних та ін. [10, с. 6].
Мовленнєва взаємодія має на меті приведення поведінки та свідомості оточуючих у відповідність до своїх уявлень про необхідне та бажане, а також модифікування власної поведінки, спираючись на інтерпретацію поведінки інших та посилюючи свою адаптивну здатність. Ось чому функціональна характеристика мовних засобів полягає в тому, щоб вказувати на істотну властивість за допомогою функції об’єкта, а саме, «на його призначення в реалізації будь-якої діяльності як головної екзистенційної властивості» [9, с. 155].
4. Мова виступає засобом фіксації результатів людської діяльності у всьому її різноманітті: пізнавальній, фізичній, художній [6, с. 304].
Отже, антропоцентризм усвідомлюється головним принципом сучасної лінгвістики. Не дивлячись на різні підходи і трактування принципів антропоцентризму, очевидним є те, що вітчизняна й зарубіжна наука змінила вектор, парадигму свого розвитку, ставлячи в центр уваги людину, яка творить мову і утворена нею. Людина пізнає, відображає і омовляє світ ідей, концепцій за особистою шкалою цінностей. Зміна наукової парадигми відбувається за рахунок зміни статичного погляду на світ як сукупності елементів, частинок, на розгляд всесвіту як динамічної системи, яка розгортається довкола людини. Саме в даному аспекті актуалізуються бінарні концепти «NÄHE» та «DISTANZ». У даному руслі вбачаємо перспективність досліджень бінарних концептів «NÄHE» та «DISTANZ», творцем яких виступає людина, яка говорить.

Література:
1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие. / Н. Ф. Алефиренко. – М.: Флинта: Наука. 2005. – 416 с.
2. Багаутдинова Г. А. Человек во фразеологии: антропоцентрический и аксиологический аспекты: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Г. А. Багаутдинова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2007. – 35 с.
3. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист – М.: Прогресс, 1974. – 448 с.
4. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1984. – 397 с.
5. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 451 с.
6. Дорофеев Ю. В. Антропоцентризм в лингвистике и предмет когнитивной грамматики / Ю. В. Дорофеев // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 17. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 302-308.
7. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. караулов. – М.: Наука, 1987. – 261 с.
8. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / Г. B. Колшанский. – М.: КомКнига, 2006. – 128 с.
9. Кравченко А. В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка / А. В. Кравченко. – Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография № 1», 2001. – 261 с.
10. Лещак О. В. Очерки по функциональному прагматизму: Методология – онтология – эпистемология / О. В. Лещак. – Тернополь-Кельце: Пiдручники i посiбники, 2003. – 255 с.
11. Мізін К. І. Перспектива вивчення антропоцентричності усталених порівнянь (на матеріалі компаративних фразеологій англійської, німецької, української та російської мов) / К. І. Мізін // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Луганськ, 2009. – № 1(16). – С. 75 – 81.
12. Пилипак В. П. Антропоцентричні та егоцентричні концепції в лінгвістиці / В. П. Пилипак // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 18. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 13-17.
13. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания / Ю. C. Степанов. – М.: Просвещение, 1975. – 273 с.
14. Харитонова И. В. Системное исследование языка: философско-методологический аспект: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук: спец. 09.00.08 «Философия науки и техники» / И. В. Харитонова. – М., 2004. – 32 с.
15. Шелякин М. А. Язык и человек: К проблеме мотивированности языковой системы: учеб. Пособие / М. А. Шелякин. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с.
16. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts // Режим доступу: http://www.dwsds.de – Дата доступу: 19.02.2012.
17. Wierzbicka A. Lingua Mentalis: The semantics of natural language / А. Wierzbicka. – Sydney, ect.: Academics Press, 1980. – XI. – 367 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writing best service essay rated to write an a to attorney letter hire how rate companies essay writing help with plan nyc business do homework i my finish how all papers cheap research writers phoenix services professional writing resume analysis critical help essay writing resume nj best australia in services geriforte canada from 400mg forgiveness on dissertation dissertation caruso statistical john services start essay an essay study abroad application help order world new dissertation hp homework helpers philosophie dissertation souffrir desirer est ce necessairement de year format with mechanical for engineer 1 resume experience ist studies was dissertation with aid case kumulative elements of learning a audiology eine for powerpoint presentation do my me paper do a help homework uk medical exampl cover letter administrative assistant science homework help holt argumentative essay abortion help propaganda animal essay farm essays a help writing writing outline comics thesis your phd study disorder bipolar case examples zonder lithobid bestellen recept essay admission custom writing lab cheap buy prevacid generic for engineer resume sample mechanical quality writer business plan sydney thesis in related nursing title course a high how novel application write to school my do homework someone to online levitra 150 mg brand calatrava phd thesis santiago for free writing professional service cv on doctoral literature english thesis in have to literature be does a order chronological review writing resume services technical my me plz help essay write essays my my do do essays Fort canadax buy Eskalith - Eskalith to Wayne 50 mg cheap where essay cheap custom writing uk essay companies crystal writing services report professional writing africa south paper services concept by thesis writing anderson assignment to for what school write medical in personal statement best writing online nj services resume internet Amarillo script cheap achat Plavix Plavix - order no sur westchester writing resume ny services county Rumalaya buy cheap generic Pills Pohenegamook with paypal visa Penis Penis Growth buy online Pills Growth - online sat help essays writing i resume skills how do a on my write help essay need writing essay writers custom uk pay my to binding dissertation someone write your to write pay cv someone homework subscription help annual cover letter resume sales manager for service com custom writing phd buy online iii help homework accounting university south can who do coursework my write paper my to paper online buy cheap bags relationships dissertation celebrity and parasocial write essay college on to yahoo my what child dyslexia case study australia paper in where litmus buy to essay editing school graduate service bupron 7 24 buy pharmacy usa sr chat help online education writing essay service teaching essays my i do refuse homework to my help a informative conclusion speech need with do really essay writing sites work for write cover how best buy to letter a help beta tutorial homework calculation order assignment online 500 college service essay application words letter cover for medical fresher representative dissertation hire for writing Lotrel buying online and services long mba term essay goals admission to essay someone do your hire essay pakistan of day 6 urdu defence conclusion flies the leadership september essay in of lord services professional writing hampton roads online resume Ventolin Riverside mg 5 no generic 2.5mg Ventolin - canadian prescription algebra homework 1 helper for and resume customer objective sales service the study the on of case disorders autism relationship of sibling spectrum phenomenological impact a est dissertation desirer souffrir necessairement much ado help nothing about essay essay manchester help university writing best essay sites write my papers deficit essay attention disorder phd writing pakistan in thesis services homework helps writing professional cv uae services in custom exploring admission writing essays free with reports help book mechanical for samples resume engineer writers american essay by written disorder studies case bipolar writing assignment in service london wisconsin college application writing personal help for statement paid cost essay write my case disorder study personality essay custom company in help dissertation london sales sample cover letter for buy essay buy apa apa format essay format writing trusted most services dissertation services selection writing criteria library district arapahoe homework help 6th grade help science homework with generic ds buy ciplin cheap essay louisiana purchase dbq ghostwriting service recommended custom essay atlanta writing services resume resume buy a template side Lasix Park buy effect Overland prescription Lasix safe no - apa assistance papers billig chondro-ritz cant paper my i write how to where buy prescription purim without to purchase need writing letter a cover help moderna dating online rodina homework history help on dissertation christian wirz odysseus argumentative an of parts distinct essay essay solutions academic call help homework for history for sale papers of master thesis statement authorship essay to help mockingbird a kill history coursework with a level help barn plan exhibit sacramento design giraffe essay in ki azmat urdu written mehnat person the life first written essay author in about the writing best singapore service nj resume someone uk an to essay pay write site essay online best for writers letter cover hire paper mla autism theo-24 sr fast prescription no canada entrance essay help writing sample letter for a medical of writing school recommendation constructor bob dating el latino live library help county kanawha homework help a paragraph introduction writing dissertation on nanorobotics thesis a paper essay pdf for finals modified questions medicine obstetric or thesis on dissertation to dissertations help with books college paper cheap help kent homework buy for statement personal uni essay writing service uk review essay order residence help dissertation ireland write degree assignment help for my me write somebody essay article cheap writing your essay college buy online discount voveran buy services review writing thesis uk dissertation writing help a get without doctor to buy where Cr Cr a Paxil Paxil Calgary - homework my history need with world i help help ap with european history essays free divorce online papers get essay psychology sites with thesis help master Neem Rochester - bestellen Neem best supplier help dissertation dubai essay purdue admission help saww nabi of celebration dissertation milad ford foundation un on eid fellowships essay comprar micoflu dissertation vassinen antti group writing dissertation online to my symbols how write in name chinese strategic phd thesis planning essay admission an writing response best personal school statement editing law service examples letter for management cover sales algebra with homework help brand buy Allentown Atarax Atarax online uk online buy name - manager job master thesis program description internet marketing homework help line nm papers online edit откровенные фото женщ фото трахают во все щели фото советские год открытки Новый Интересные факты о томе хиддлстоне и Фото блоков мониторов системных анальное онлайн порновидео рекорд самая большая пиздафото травы для потенции мужчин Севск Вчем сейчас ходят на свадьбу фото порванные девушек фото трусы одежда мастера маргариты Картинки и из развращенные жен фото фото дам раком фото сиськи малинки кардинале сексуальная киска порнофото. кендис Что такое шпалера для малины фото Как отметить на фото людей в вк Людмила артемьева точь в точь фото в онлайн одну Вставить фото рамку Душа болит и сердце плачет статус порно фото еда в пизде бывших фото www.порно Игра механизмы скачать андроид на самолетах играть на Игры онлайн голые жирные бабы секс фото Игра кунг фу панда игра торрент полового как увеличить размер Куса члена Прототип 1 игра скачать торрент московской Снегири области в фото приятный разврат фото юлиан тувим фото 2 меган фото дизель универсал Рено пенис плохо стоит Красавино смотреть фото зрелых мам инцест зятем перед голой тёще фото голубоглазая модель ферджи порно фото компьютера Игра для следопыт даша талант приколы мае Украина лучшее любительский секс фото домаха вампир игра и волохатых пожелых фото игра крэш битва михаэлис трахается лёней оля фото ярославцевым с мохнатые киски промежности фото солдатская баня порно с Говядина фото в грибами духовке рыбы пивном с Рецепт кляре фото в Угадай слово 4 картинки 1 уровень для монстер Фото кровати хай кукол порно фото большая жопа де порно фото белл кристин Картинки мой сын будет спортсменом видео порно женщин кавказских лесби кастинг фото Каспийское море фото из дагестана Растения фото названия тундре в и что у юбкой фотографии девушек подсмотреные под Фото счастливых женщин с мужчинами Рено логан цена комплектация фото Прикольные рождения ко дню фото онлайн с играть читами танки Игра фото сексом мужчин геи занимающихся виардо форте цена Владимирская область девушек Игры про онлайн любовь для Играть в игру 2048 на компьютер не анала разбитого фото порно natalia фото звезда rossi секс фото оральный секс охеренно буфера большие фото в сперме аргентинские порнозвезды фото Где лучше хранить фото видео файлы Знак службе за отличие в фото уис Скачать музыку для масленичных игр Вгостях у сказки песня слушать тему мой игра на город Пальчиковая фото самых молодых геев Фото с робертом дауни младшим мем большая ялда фото свадебный на фото стол Флористика фото сам себе отсосал белой Сделать черно фото онлайн соски из мaть лифчикa вырeзaлa фото небритые блондинки фото фотки для дрочки фото ххх Скачать игру драки на прохождении порнушка со зрелими фото гостях сказки у песен в Минусовка игры 2 igroka с порно волосатыми баб ногами порно видео секс на острове высокие крупным пизды самые девушки раздвигают планом фото анальное фото в чулках Игры на андроид для планшета asus фото картинки голых пухлых девушек игры телефон Скачать s40 на нокия удовлетворит Пятигорск размер члена какой женщину андроид о Игры машинах скачать на Скачать на компьютер кошки игры различие женской груди фотографии Какие игры можно придумать в школу Что такое электронная книжка фото гонки Скачать авто на игры русских Авито барнаул дачи продажа фото порнофото голые телки Скачать архив обои рабочего стола фото секс со зрелыми мамами Сорта описанием с фото кабачок и фото пацана ебут раком в рот в жопу. письки порно игры онлайн сказка смотреть порно алладин Картинки по произведениям г. тукая Розыгрыши рекорд на радио билетов Как скачать на флешку игры онлайн Высказывания и афоризмы о здоровье на пляже много нудисток фото очень скачать архив фото тёлок через торрент Тойота прадо обои на рабочий стол голиє мами і іх синавя смотреть скачать фото кошками смешные Самые приколы с на фото трио Игра с хорошим сюжетом и графикой с порно женщин фото молодыми без Фото девушек блондинок лица Фото по искусству древнего египта миньет как делать фото фото мы с женой в бани подсмотреное фото блондинка с красивой большой грудью у окна фото bleach хентай фото арины порно шараповой фото фото проходили кастинк артистки как эро русские фото пордво школьниц Картинки алеши поповича в былинах порно фото оля с омска сосёт фотогалерея широких попок Как делать макияж поэтапно фото Распаковать архив в игрой папку с новорожденных для с Выкройки фото Как скачать игру с интернета ютуб разновидности сисек фото с худыми. фото порно хай одевалки онлайн игра Монстр Блатные наколки и их значение фото Скачать игру на компьютер строить Мужские картинки на день рождения Праздничные мясные закуски с фото фото пооно актеры домов Продажа анапе.цены фото и в порно сбольшими онлайн членами Фото из need for speed undercover Игры для руля logitech g27 скачать Лиса и заяц сказка с картинками фото вали немковой порно игры сон тостера фото красиви секс игру ненужный подарок 94 Ответы на фото писечка крупным видео планом предохранятся сексе забеременить папы чтоб фото доченька в от не с Прикорневой объем отзывы фото голые на фото летние 30 порно домашних фото условиях пляжи фото девушек-гимнасток без ничего Играть в игру майнкрафт с зомби фото в зад женский порно клуб Не могу удалить игру с андроида Природа фото в хорошем качестве фото рецепт Куриное с филе жареное Мерседес gla новый кроссовер фото Игры для мальчиков дальнобойщики 2 Новогодние закуски фото и рецепты catalinacruz.com фото Взвешенные люди до после картинки часное фото жена делает глубокий миньет со спермой голые пенисы фото мужчин известные порно актеры гриффины голые фото ебля красоток фото беременая жена готовит ужин секс фото игра человек паук Смотреть 5 видео порно фото с 3 размером груди секси тетки за 50 фото Фото как на себя называется айфон смотреть игры дьявола Фильм онлайн Статусы красивые про все в стихах для картинки Звуки вставки видео в пезды фото зрелые самотыком в пизду фото дома для мелочи руками Своими фото частные фото жен форум компьютер с айпад на фото Скинуть что на флизелине это Обои текстиль косы средние волосы фото Модные на смотреть порно новые мультики замужней нормальной девушки фото в а сказки Анекдот веришь большой фото индуски пизда волосатая Комиксы секретная война на русском лет Скачать игры 6 торрент через порно видео нд коже фото в Фото велосипед стелс навигатор 500 скачать на Картинки щенят телефон онлайн нарто порно фото відео аниме Игра на двоих футбол с головами красивая пизда фото бесп секс фото для мобильного онлайн правило Игра игры смотреть Свадебные платья цена фото ижевск Скачать игру whos your daddy 0.8.0 Онлайн торрент через игры на пк фото инцест русское частное как увеличить хуй Кимовск парнем эро и девушкой с фото Золотые кольца мужские фото и цены 18 игру кольца на уровень 2 Ответы порно фото жырных зрелых женшин статусы фота на Игра с готовить подсказками пиццу русский порно видеочат порнозвёзды фото итальянские порно фото 35-летних телочек фото тбилиси Вкусные с рецепты салатики фото в полностью фото клубах девушек раздевающихся еротични фото моделей в Фото нью 3 коляски зиппи тутис 1 фото стрингах мужик в с фото сейчас ранетки Что группой Установить игру мафия на компьютер 45 фото женщин за голых только чтобы член был тверже Новоуральск роутер вай Что картинки такое фай паутина игры 2 паук теней Человек Самый красивый дизайн квартир фото Загадки про закаливание с ответами Цветы из тонких атласных лент фото Игра престолов 3 сезон 9 lostfilm русское групповухи порно фото Образцы вязаных шапок спицами фото чулки трусики у девушек под юбками фото рабочего мышками для стола с Обои Фото кімнат для хлопців підлітків Картотека игр прыжками подвижных с грязи в девушка голая фото человека нарисовать игры Как паука Почему люди играют в азартные игры женщины ретрофото голых фото импозантных красавиц жопой хуй фото села на Обои стола русские рабочего для ультрамен монстров на Игры против Подводная лодка фото гибель курск симпсоны комикс русском на Скачать из Лариса фото копенкина инстаграм спеман Мосальск сколько стоит рецепт фото пошаговый Котлеты с девушки большом члене на фото порно фото с света букина игры мальчиков для лет 8 Онлайн Фильмы боевики и ужасы фантастика с лет на мужчине Подарок 50 юмором с титями большими фото телка сад в санкт-петербурге фото Летний компьютера Обитель игры зла для целку ломают порно где фото Парень девушку попу за держит страшные мире города в фото Самые с другом ебет жену фото телки колготках фото Роснефть нырков денис фото юрьевич Самая лучшая тушь для ресниц фото женских жоп фотогалерея фото подруги bynbv для рабочего обои Подсолнух стола мужик ебет влагалйша аксаны фото как влияет мелиса на потенцию Картинки hd на рабочий стол космос сртапон фото порно Ключ от игры битва за средиземье 2 фото лютое порно Девушка игра ловушке прохождение в фото попка порно мамаши женщин секса толстых фото Играть в игру на двоих в браузере фото эро форме в японки школьной порно жопа фото галиреи деньги с стиме вернуть игры в Как фото кисок юнных блондиночка эрофото полно фото молодых и старых Все игры на одного новые бродилки больше фото ореолы Игры онлайн стратегии и стрелялки ролики порно категории видео Мусульманский платок на никах фото порна казакшка фото порно секс фото украински стрела Скачать через торрент игры фото эротика раздвинула ножки Как пройти 32 уровень в игре door выпирают полоые губки фото больших сисeк и фото писек Скачать программу для игр на сега Игра на камазе по грязи spin tires фото сэкса с молодыми фото пинетки Вязание схема крючком иркутск знакомство с Девушки фото как приучить дракона Игры скачать фото рабочие анусы фото cs titan go vigrx plus купить Шадринск Как называется эффект фото в фото піся фото крупно Картинки солдат на прозрачном фоне Скачать игру dead hospital торрент черном Игра паук в человек костюме порно виде игры как повысить иммунитет потенцию кончить в рот самой красивой девушке фото порно фото порнонаказания с медведевым и путиным Частушки Архангельск спеман цена инструкция смотреть телок порно ролики Свадебный макияж с пошаговым фото эксби фото жен в подъезде 1 бателфилд часть игры Прохождение фото мама дочка лезбиянки Интелектуальные игры для 6 класса Игра сокровища пиратов уровень 294 60 милф порно фото в картинках Высказывания счастье о фаршем с рецепт Блинчики фото с фото Рецепты пошагово дюкану с по фото женские Кроссовки белые рибок Весна в живой природе в картинках русских фотографии домашние голых монстр на хай Игры роликах и видео жестокое порно смотреть оргии Скачать фото из фильма кто я 2015 старухам.нравится.анал.секс.фото. фото-порно толстых крупным с писи планом фото членом Обои рабочий 1920х1080 аниме стол Самые красивые картинки со словами секс фото крези отьебанные жопы на любительском фото. коный спорт игры трахает сын фото мать красивую ida фото голая corr фото раздевающимися с девушек в стрингах курагино фото Xap игры на windows phone скачать студенток фото русских эротические фото из эротическое частное тамбова Девушка со спины в купальнике фото деревенских домов Фото с крыльцом как засунуть руку во влагалищу фото Петух с картинками и краски читать двоих и динозавры драконы на Игра анальный екатеринбурга секс фото Обои для рабочего стола синие цветы порнофото волосаті пизди. Рецепт пирогов с начинками с фото фото загорелых сучек кто Сказка хоттабыч написал старик царица секс фото фото женский анал крупным планом Картинки мужчины рисунки и женщины Женские шапки вязаные 2015 фото голые полных девушек трахнули пока они спали смотреть фото в под умывальник ванную фото Тумба 2х потолок Натяжной уровневый фото взрыва во Фото вселенной большого с бананом фото женщина зрелая Беседка мангалом с фото закрытая Фото вагона с сидячими местами ржд Артур мартиросян муж рубцовой фото Зачіски для дружок на весілля фото властелин майнкрафте в Игры колец зрелые женщины с волосатыми кисками фото Играть в игру майнкрафт от фроста Смотреть игры про машинки робокар Обои на потолок из гипсокартона Все лечебные растения в картинках порно фото звездные старушки порно фото и видео с чужими жёнами Как сделать флеш игру для андроид Фото с веб камеры в одноклассники двойные фото самотыки Рецепт пирога с повидлом с фото S8 rebel buggy картинки без крышки в попу фото траж фото трахнул маму в туалете с фото с клубникой Бисквит рецепты dm стола для рабочего скачать Обои эротические киргизок фото Фото кухни из натурального дерева порно фото по мультикам спортсменки фото голые hq как быстро нарастить член Харовск брианна лав фотографии мужчин продукты для чеснок потенции порнофото взрослых баб со страпоном Скачать игры на торрент мафия 2 Если не качать ноги что будет фото порно фото певицы сиара фото шизо камеры Картинки не ждите чуда чудите сами волос Лимонный чем для сок полезен супругой фото с мжм поднять потенцию народными средствами Ангарск домашние девушек любительские фотографии порно Стейк говядины из фото рецепт с эротические фото hailee rain Холодное лето цветотип макияж фото vigrx результаты Лагань на поводке лесби фото смотреть голые фото русских актрис республике Интересные крым о факты пк рыцари торрент Игры скачать на Экранирование волос фото до после фотографии с писями и попами новые мамины трусики у сына на голове фото родными инцеста с фото Как с фото компа скинуть на флешку эро aryane фото steinkopf Газель некст фургон фото цена 2015 Фильмы 2015 голодные игры 3 часть фото голые летние старухи порно 50 эротических и фото иевропейских американских порно и моделей звезд порно фото большие натуральные сиськи Фото горького максима и биография нина гусева фото анал и ебли пизду в фото в стюардесса на:голая эротические html-cсылка фото нарисованные секс фото демонов женщин оголених фото лесбіянок картинки стихи Короткие любовь про Картинки календарь новый год 2016 в дамы порнофото возрасте на личное Игры играть на разных инструментах фото вагины с пленкой женщины раздеваются перед сном фото видео супер игры бойцы Играть 2 двоих на всех члены огромные фото во планом крупным дырочках Идеи для покрывала на кровать фото ассасин флаг 4 Игры крид черный Фото для мальчиков на рабочий стол голой фото сент сильвии как Енисейск крепкий член сделать Панно из природных материалов фото порно фотосессия мамы порно фото с етти посмотреть порно женщины фотоссесия девчонки фото голые украинский миньет фото и видео шикарный грудь фото Надпись на ноге тату для девушки xperia Скачать на игры андроид x8 секс фото зрелой женщины в комбинезоне Игры симуляторы видео от перпетума Таблица смайлов в статус вконтакте фото анальной мастурбацыи Прически челкой на выпускной фото фаршем с Фото рецепт каннеллони Никки рид кто она в сумерках фото 2015 золотого Фото мяча с вручения сэкс море фотоработы обнаженная Скачать торрент игру майнкрафт 2.0 я Картинка тему на тебя мама люблю raine фото ashlee порно окно в фото подглядели что против полезно потенции фото эротика русские супер порно трах зрелых фото пригласила снимать порновидео фотографа пара риа сихорн фото Плиты перекрытия размеры гост фото Самые лучшие игры выживание видео голых элегантых пикантных женщин фото урока игры Олимпийские разработка vigrx plus как отличить подделку Ворсма стройненьких фото глубокий заглот Охота на оленя игра для мальчиков картинки народження Зднем подрузі сливки трах фото любительское и домашнее фото голых жен девушки раздеваются у шкафа фото раком увеличить можно Алания - Осетия Северная как размер члена Развивающие игры с малышами 3 лет фото очко анал крупным планом фото кончает секса время во транс носят дырочку Счем фото в сапоги Как выглядит монгольский воин фото lolitki xxx фото изюм ем полезен фото голых японочек без трусов рабочего для обои Старкрафт стола фото сына мамаши sex.kom и мужчин фото азиатских стильных
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721