АНТРОПОНІМІКОН ТВОРУ КЕНА ФОЛЛЕТТА ”СВІТ БЕЗ КІНЦЯ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. В. Мініна
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Горлівка

У статті розглянуто антропонімікон твору Кена Фоллетта ”Світ без кінця”, виявлено основні особливості побудови та семантичного навантаження антропоетонімів у художньому тексті, подано схему антропонімічного апарату твору.
Ключові слова: літературна ономастика, поетонім, антропоетонім, структурні моделі, семантичні розряди.

В статье рассмотрен антропонимикон произведения Кена Фоллетта ”Мир без конца”, выявлены основные особенности построения и семантической нагрузки антропоэтонимов в художественном тексте, представлено схему антропонимического аппарата произведения.
Ключевые слова: литературная ономастика, поэтоним, антропоэтоним, структурные модели, семантические разряды.

The article focuses on Ken Follett ”World without end”’s antroponymicon, basic features of antopoetonyms’ structure and semantics are demonstrated, the scheme of antroponyms in the novel is presented.
Key words: literary onomastics, poetonym, antropoetonym, structural models, semantic types.

Спрямованість художньої літератури на людину та її антропоцентризм зумовили одну із особливостей літературної ономастики – антропоетоніми складають основний шар власних назв художнього твору. Антропоетоніми – невід’ємний елемент форми художнього твору, стилю письменника, один із засобів, що створює художній образ. Вони можуть нести ярко виражене змістовне навантаження, мати схований асоціативний фон і певний звуковий облік [1, с. 259]; імена можуть передавати національний та місцевий колорит, відображувати історичну добу, до якої належать події твору, мати соціальну характеристику. Дуже часто робота письменника над створенням антропоетонімів уявляє собою складний та трудомісткий процес, оскільки вони мають бути стилістично вірними та точними, повинні відповідати духу, меті та ідеї твору [2, с. 4].
Дослідженню власних назв у літературній ономастиці присвятили свої роботи вітчизняні та російські дослідники, серед яких О. В. Суперанська, М. В. Горбаневський, Ю. О. Карпенко, О. І. Фонякова, В. М. Калінкін, Н. В. Васильєва, Л. О. Белей, безпосередньо вивченням антропонімікону різних письменників займалися Н. Ю. Тодорова, яка дослідила антропонімію М. Твена, Н. Я. Бияк, яка вивчала антропоніми в українських прозових творах та виявила різні варіанти їх відтворення засобами німецької мови, О. В. Климчук, яка дослідила літературно-художній антропонімікон П. Куліша, Н. Ф. Попович, яка проаналізувала літературно-художню антропонімію української драматургії ХІХ – ХХ ст., Т. М. Наумова, яка вивчала номінацію особи у сатирично-гумористичних творах І. Франка та В. Самійленка та багато інших. Слід зазначити, що увагу дослідників зосереджено переважно на вивченні антропонімічної системи в творах вітчизняних письменників, а багатий антропонімікон англомовних письменників, зокрема сучасного британського письменника Кена Фоллетта та його твору ”Світ без кінця”, не був об’єктом вивчення ані вітчизняних, ані закордонних дослідників, але представляє лінгвістичну та ономастичну цінність.
Метою нашої статті є виявлення та опис структурних і семантичних особливостей антропоетонімів у творі Кена Фоллетта ”Світ без кінця” шляхом аналізу 568 одиниць, що були вилучені з тексту твору методом суцільної вибірки.
Сага Кена Фоллетта ”Світ без кінця” є сіквелом відомої саги письменника ”Стовпи Землі”, має розгорнений сюжет, низки взаємопов’язаних подій і їх учасників – персонажів, тому антропоетоніми, включаючи також численну кількість варіантів одного й того ж імені, мають найбільшу частотність вживання в порівнянні з іншими розрядами поетонімів, підкреслюючи вагомість антропоетонімів для досягнення письменником мети та реалізації його творчого задуму. На наш погляд, семантичні типи не обмежуються використанням лише звичайних імен, прізвищ та прізвиськ. Розглядаючи етноніми поза художнім текстом, дослідниця О. В. Суперанська доводить лінгвістичну неспроможність зачислення етнонімів до категорії власних імен [5, с. 174-205]. Але в літературному творі етноніми вказують на національну приналежність персонажів твору, часто уживаючись замість імен та прізвищ, саме тому ми вважаємо доцільним віднести етноніми до розряду антропоетонімів. Антропонімічну систему твору складають не тільки окремі імена, прізвища, прізвиська та етноніми, але й їхні сполучення, тому існуючі структурні моделі також потребують систематизації та узагальнення.
У творі Кена Фоллетта ”Світ без кінця” виокремлено однокомпонентні, двокомпонентні, трикомпонентні та багатокомпонентні антропоетоніми. Вибір антропонімічних конструкцій обумовлено ступіню значущості персонажа в родині, суспільстві, окремій соціальній групі [6, с. 41], а також він залежить від контексту, а всі структурні моделі взаємопов’язані та співвідносяться одна з одною, оскільки дво-, три- та багатокомпонентні антропоетоніми часто утворено від однокомпонентних, або навпаки, після введення персонажа у твір за допомогою двокомпонентної або трикомпонентної формули трохи згодом автору легше оперувати однокомпонентною моделлю. Група однокомпонентних антропоетонімів за кількістю (255 одиниць) майже співпадає з двокомпонентними (260 одиниць), але за частотністю вживання у творі набагато їх випереджає. Серед однокомпонентних моделей домінують особові повні імена з реального іменника доби Середньовіччя (William, Richard, Ralph, Roger, Alfred, David, Thomas, Peter, Mark, Martin, Edward, Edmund), італійські імена грецького або латинського походження (Agostino, Alessandro, Buonaventura, Gianni, Laura, Loro, Murdo, Sіlvia) та імена єврейського походження (Aaron, Josef, Joachim, Josiah), що пояснюється часом, у який відбуваються події твору. У Середньовіччі досить широко стали використовуватися скорочені та зменшувально-пестливі форми повних особових імен при зверненні до дітей, близьких, знайомих та рідних у неофіційній обстанові [3, с. 24]. Отже в тексті твору знаходимо скорочені імена, які є первинними дериватами та створюються зазвичай за допомогою скорочення основи повного імені, наприклад, Meg, Madge та Margery – скорочене від Margaret, Arn – від Arnaud, Cath – від Catherine, Vi – від Viola, Beth – від Elizabeth тощо. Крім того вживаються також гіпокористичні імена, що є вторинними дериватами та утворюються в два етапи: спочатку відбувається скорочення основи повного імені і лише потім до цієї основи додається афікс, в англійській мові зокрема це суфікси -іе/-у, наприклад, Bennie, Roley, Peggy, Toby, Jimmie, Bessie, Dickie, Julie, Mattie та ін. Однокомпонентні прізвиська та прізвища не є досить поширеним явищем, але є певна кількість таких одиниць. Наприклад, прізвиська характеризують насамперед професійно-посадову діяльність їхніх носіїв, так Bailiff – ”заступник шерифа”, Alderman – ”намісник”: ”You know perfectly well who I am, and you can call me Alderman …” [7, c. 918]. Прізвища або походять від назв місцевостей Уельса та Нормандії Monmouth та Alençon, або вживаються з флексією множини -s та означеним артиклем the для узагальнення та вказування на всіх членів цієї родини разом, наприклад, the Fitzgeralds, the Carolis, the Webbers: ”But for families such as the Webbers …” [7, c. 388]. Етноніми можна умовно поділити на нехарактеризуючі, тобто ті, які вказують на національність або місце проживання (the Arabs, the Italians, the Londoner, the Moors, the Scots, the Venetians), та характеризуючі, які мають у контексті характеризуючу сему з експресивним, емоційно-оцінним або навіть локалізуючим значенням (the sophisticated Florentines): ”The arrangement was considered eccentric rather than scandalous by the sophisticated Florentines” [7, c. 601]. І перші, і другі дуже часто використовуються у множині та їм передує означений артикль.
Особові імена можуть уживатися разом з прикладкою, прізвиськом або прізвищем та створювати двокомпонентні моделі. Серед двокомпонентних моделей домінують прикладка + ім’я, ім’я + прізвисько та ім’я + прізвище. У першій структурі за допомогою прикладки, що вживається перед антропоетонімом, може виражатися професійна та соціальна приналежність персонажів, тобто прикладка, виражена іменником, вказує на церковний сан (Archbishop Henri, Bishop Philemon, Brother Godwyn, Mother Cecilia), на родинні зв’язки (Aunt Petranilla, Grandfather Wooler, Uncle Edmund), на ранг або титул (Earl Roland, Lady Matilda, Lord Stephen) або на професійну приналежність (Master Watkin, Sheriff Bernard). Конструкції, у яких одна з компонент виражена прізвиськом чи прізвищем, мають багато спільного, адже спочатку виникли прізвиська, які згодом перетворилися у прізвища, і, на жаль, ”неможливо точно встановити час, коли англійські прізвиська перетворилися на прізвища” [4, с. 10]. Отже, як прізвиська, так і прізвища підрозділяються на: генеалогічні або відантропонімні, що вказують на родинні зв’язки (Annie Jones, Merthin Fitzgerald, Merthin Haroldson, Maud Roberts); місцеві або відтопонімні, що вказують на походження та місце проживання (Andrew Lynn, Carl Shaftesbury, Christophe de Longchamp, Gilbert of Hereford); професійно-посадові, що відображують рід занять людини (Peter Dyer, Mungo Constable, Merthin Bridger, Maldwyn Cook); описові, які характеризують носіїв з різних точок зору, відображаючи зовнішність (Richard Brown, Gregory Longfellow), особові заслуги (Edward III, Clement VI), розумові здібності (Mattie Wise, Marla Wisdom), місце роботи (Alfred Shorthouse, Bessy Bell), національність (Roger Breton, Bartelmy French) тощо. Менш чисельними, але не менш вагомими є такі антропонімічні моделі як: прізвисько (прикметник) + особове ім’я, де прізвисько може вказувати на вік, зовнішність або розумові здібності носія (Old Julie, Crazy Nell), прикладка + професійно-посадове прізвисько, де прикладка показує церковний сан, родинні зв’язки, професійну приналежність та ранг або титул (Father Prior, Cousin Prior, Lord Prior), ім’я + іменник (Davey boy) – досить фамільярне звернення до трактирника, та двокомпонентні прізвиська, що є вигаданими письменником контекстуальними іменами: Angel of Kingsbridge (від англ. ”ангел Кінгзбріджу”) та Mr. Handsome (від англ. ”містер привабливість”). Обидва героя, мати Мерзіна – Maud та Wulfric, отримали ці прізвиська завдяки своїй зовнішності: ”I asked people who was the pretty girl with the fair hair … I imagined she might have been an angel …” [7, c. 288-289], ”So what lucky girl got Mr. Handsome? As it happens, Wulfric married me” [7, c. 422].
Трикомпонентні антропоетоніми представлено переважно моделлю прикладка + ім’я + прізвисько/прізвище, де прикладка може вказувати на церковний сан, ранг/титул або професійну приналежність, а прізвиська чи прізвища можуть бути місцевими, описовими або генеалогічними. Наприклад, Archdeacon Reginald of York, де Archdeacon – прикладка з вказівкою на церковний сан, Reginald – повне особове ім’я, а of York – місцеве прізвисько, або Sir Ralph Fitzgerald, де Sir – прикладка з вказівкою на ранг, Ralph – повне особове ім’я та Fitzgerald – генеалогічне прізвисько. Трикомпонентна модель ім’я + прізвисько + прізвисько не є часто вживаною, нами зафіксовано тільки два випадки такої структури: Ralph Fitsgerald of Wigleigh, Harry Plowman of Outhenby, де Ralph та Harry – особові імена, Fitsgerald та Plowman – генеалогічне та професійно-посадове прізвиська відповідно, of Wigleigh і of Outhenby – місцеві прізвиська. Багатокомпонентні антропоетоніми представлено також лише двома структурними одиницями: King Philippe VI of France, що створено за моделлю прикладка з вказівкою на титул + особове ім’я + описове прізвисько + місцеве прізвисько, та Harry Mercer of Cheapside, London, яка побудована за схемою особове ім’я + професійно-посадове прізвисько + місцеве прізвисько + місцеве прізвисько.
Отже узагальнена схема антропонімічного апарату твору Кена Фоллетта ”Світ без кінця” виглядає таким чином:
І. Однокомпонентні моделі, до складу яких входять:
1. особові імена (Caris, Merthin, William, Richard, Ralph, Cuthbert, Andrew)
а) повні імена (Rannulf, Reginald, Theobald, Timothy, Petronilla, David, Anthony, Godwyn)
б) скорочені імена (Tom, Peg, Megg, Jack, Dan, Arn, Bill, Cath, Dave)
в) гіпокористичні (зменшувально-пестливі) імена (Bennie, Davy, Ellie, Joanie, Ozzie)
2. прізвища (Alençon, Monmouth, Mortimer, the Fitzgeralds, the Carolis)
3. прізвиська (вигадані контекстуальні імена) (Tutty, Bailiff, Alderman)
4. етноніми (the Florentines, the Italians, the Londoner, the Moors, the Scots, the Venetians)
ІІ. Двокомпонентні антропоетоніми, які будуються за певними моделями:
1. прикладка + ім’я, де прикладка може вказувати на:
а) церковний сан (Bishop Philemon, Father Gaspard, Prior Godwyn, Friar Murdo)
б) родинні зв’язки (Aunt Rose, Uncle Edmund, Widow Huberts, Grandfather Wooler)
в) ранг або титул (Count Charles, Lady Philippa, Miss Margery, Sir Gerald, Queen Isabella, Signor Gianni, Prince Pedro)
г) професійну приналежність (Master Edmund, Sheriff Bernard)
2. ім’я + прізвисько (як джерело прізвища), де прізвисько може бути:
а) генеалогічним (Willie Bakerson, Merthin Fitzgerald, Merthin Haroldson, Toby Peterson, Emma Butchers, Giles Spicers)
б) місцевим (Andrew Lynn, Annet Wigleigh, Charles of Alençon, Christophe de Longchamp, Henri of Mons, Wulfric Wigleigh)
в) професійно-посадовим (Ben Wheeler, Win Forester, Sarah Taverner, Peter Dyer, Matthew Barber, Martin Chirurgien)
г) описовим (Edward III, Clement VI, Alfred Shorthouse, Bessy Bell, Constantine the Great, Mattie Wise, Davey Whitehorse)
3. прізвисько (прикметник) + особове ім’я, де прізвисько може вказувати на:
а) вік (Old Joan, Old Joseph, Old Julie, Young Richard, Little Merthin)
б) зовнішність (Blind Carlus)
в) розумові якості (Crazy Nell)
4. прикладка + професійно-посадове прізвисько, де прикладка показує:
а) церковний сан (Father Prior, Mother Prioress)
б) професійну приналежність (Master Bailiff, Master Constable)
в) родинні зв’язки (Cousin Prior)
г) ранг або титул (Lord Prior)
5. ім’я + прізвище, де прізвище може бути:
а) місцевим (Gilbert Hereford, Alan Fernhill, Bess Hampton, Gilbert Hereford, Jake Riley)
б) генеалогічним (Annie Jones, David Johns, Maud Roberts, Marguerite Jones)
в) описовим (Bartelmy French, Gregory Longfellow, Jack Marrow, Marla Wisdom, Richard Brown)
6. ім’я + іменник (Davey boy)
7. прізвиська (вигадані контекстуальні імена) (Angel of Kingsbridge, Mr. Handsome)
ІІІ. Трикомпонентні моделі, які складаються за формулами:
1. прикладка + ім’я + місцеве прізвисько, де прикладка вказує на:
а) церковний сан (Archbishop Piers of Monmouth, Archdeacon Reginald of York, Bishop Henri of Shiring)
б) ранг або титул (Lord William of Caster, Lord Ralph of Wigleigh, King Jean of Bohemia, King Philip of France, Sir Godfrey de Harcourt, Sir Guy de Bois)
в) професійну приналежність (Alderman Merthin of Kingsbridge)
2. прикладка (ранг/титул) + ім’я + описове прізвисько (King Edward II, King Edward IIІ, King Henry II)
3. прикладка + ім’я + прізвище, де прізвище:
а) місцеве (Sir Alan Fernhill, Sir Lewis Abingdon, Sir Stephen Wigleigh, Sir Thomas Langley, Sir Wilbert Wheatfield)
б) генеалогічне (Sir Peter Jeffries, Sir Ralph Fitzgerald)
в) описове (Sir Edward Courthouse, Sir Gregory Longfellow, Sir Herbert Montain)
4. ім’я + прізвисько + прізвисько (Ralph Fitsgerald of Wigleigh, Harry Plowman of Outhenby)
IV. Багатокомпонентні моделі, що представлено схемами:
1. прикладка + ім’я + прізвисько + прізвисько (King Philippe VI of France)
2. ім’я + прізвисько + прізвисько + прізвисько (Harry Mercer of Cheapside, London)
Підсумовуючи все сказане, зазначимо, що антропоетоніми є дуже важливою складовою поетонімосфери художнього твору, які відрізняються низкою структурних та семантичних особливостей. У силу історичних чинників у творі Кена Фоллетта превалюють однокомпонентні та двокомпонентні антропоетоніми. У складі двокомпонентних конструкцій більше семантичне навантаження мають компоненти, виражені прикладкою зі значенням професійного або соціального статусу героїв, прізвиськом чи прізвищем з характеристичним значенням. Структурно-семантичний аспект антропоетонімів тісно пов’язаний з функціональним аспектом, крім того антропоетоніми не вживаються ізольовано від інших розрядів поетонімів, тому перспективним напрямком дослідження вважаємо виявлення функціональних особливостей антропоетонімів у творі та комплексний аналіз всієї поетонімосфери художнього твору.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Белоусова Л. Имена собственные в контексте фэнтезийного произведения Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере/ Л. Белоусова // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавтсво) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 259-262.
2. Горбаневский М. В. Ономастика в художественной литературе: Филологические этюды / М. В. Горбаневский. – М. : Изд-во УДН, 1988. – 88 с.
3. Комова Т. А. Имя личное в истории и культуре Великобритании и США: Учебное пособие / Т. А. Комова, С. И. Гарагуля. – Белгород : Изд-во БелГТАСМ, 1998. – 72 с.
4. Рыбакин А. И. Словарь английских фамилий: 22700 фамилий / А. И. Рыбакин. – М. : Астрель, АСТ, 2000. – 576 с.
5. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1973. – 366 с.
6. Туманова В. В. Ономастикон И. Э. Бабеля (на материале книги ”Конармия”) / В. В. Туманова // Язык и стиль произведений И. Э. Бабеля, Ю. К. Олеши, И. А. Ильфа и Е. П. Петрова: Сборник научных трудов. – К. : УМК ВО, 1991. – С. 39-45.
7. Follett, Ken World Without End / K. Follett. – New York : New American Library, 2008. – 1015 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cf1w help writing uts thesis masters of religion order essay about paper help research argumentative rfic engineer resume doc phd proposal thesis layout 2004 plan floor walmart writing service resume philadelphia jobs resume best services for teachers writing an to conclusion essay writing a services essay editing english wallpaper murals cheap papers self-determination theory thesis e learning phd doctoral assistance meaning dissertation paper writer research in be essay long an can a how quote accounting help research paper style apa write paper my don to want do t homework my i anxiety separation child case study disorder buy academic essays online space expository order essays in admission essay graduate letter admissions representative college cover ad thesis networks hoc master quick with homework help disorders paper research sleep water on dissertation architecture someone for to looking a paper do help cities tale two of essay rulide prescription without sell online a steps buying dissertation ghost writing service writers essay best prescription pulmolan without sale disorders study chapter 1 cardiovascular 10 case chegg solutions homework textbook help zealand cv new writing service tube paper packaging custom is or homework harmful students to helpful custom writing admission best essay assistance phd dissertation video good reviews buy writing university assignment help to where express buy dissertations for is write will a that me paper there a website ready made persuasive speeches paper check online research your zestoretic distributors american writing services medical essays school resume rated services federal top writing websites essays to get best writing term paper sites identity disorder dissociative research papers to statement school biology grad for personal how a write days time 3 1 delivery for thorazine to paper research anxiety disorder outline xylocaine to 1 200000 with research i psychology my can on do paper what homework life help cheapest dissertation writers paxil acquistare sicuro forum concurrence dissertation concentration letter with and cover cv help p-force script super no help with writing assignment thesis responsibility social master corporate help writing with professional essays for admission college need with essay english help related of review online literature ordering system dissertation ireland london help papers online gcse maths past compound interest homework help okay dating kanmani watch online beneficios tadarise del super paper for format research outline homework help climate with thesis statement my help writing service essay fast medical research essay michigan for contest society essay short write need with homework help of definition research paper writing essay thesis help writing statement 7th help homework grade for plans free electric scooter essay in mistakes writing an help university essay competition liaison medical resume science sample for business reps sales plan for template school online papers grammar essay my service write topics border security essay writing statement personal toronto service dissertation on phd asthma buy thesis master a student aol homework help my write paper need someone service writing bio with essay psychology help helper homework nyc service cheapest writing will hyperactivity evolve disorder study attention case deficit online precios medrol british essay writers review addictive is ativan math grade 7-10 homework help you cover hiring letter the manager know when in atlanta services lottery best writing resume ga holland regenerative master thesis medicine leadership admission mba buy essay medical for letter cover clerk records graduation to paper? a good how write online best qatar service writing resume in of germany 17th array political order for letters cover sales professionals free prescription buy safe no shipping luvox website custom essay whats the best law service writing coursework sales mg reminyl 30 hire for essay writers professional online cheap assignment help of letter to purchase free intent real estate case studies disorder generalized anxiety assignments case study essays disorders psychological essay com buy caldwell cancer commentaire histoire dissertation paper wrapping cheap white cheap buy papers can where i paper find write someone term my to essay helpers service cheap writing resume language homework english help learners for services content writing database help dissertation phd services toronto plan writing business pgce help with statement personal monomial help homework division boards help message homework family for sentence good thesis my write help me book paper term private writers resume writing services professional los angeles to write how letters cover help student council essay college best essays the admission help homework finite conley ethics medical essay contest students john for writing my help speech wedding same sex marriage against essay help homework free biology papers for business law sale helper dissertation geography help homework ks3 said to manager forward resume recruiter hiring writers essays college for university essays sale can prescription purchase a where dilantin i get without a shopping dissertation online buy slash autobiography buy written in abstract should format be apa essay of included in an the what disorders the and on essays eating media to an write school how application a to letter heat and asthma book help banned essay speciaux contrats dissertation des droit buy online lisinopril a five help essay paragraph writing education papers research online where i a can on persuasive writing get essay help themselves from consumers protect can genetically modified foods how and maddie triana lucas ziegler dating circles help unit homework scotland online newspapers custom dissertation questions writing cheap caps free danazol shipping help college essay writing admission automatic essay writer reddit place custom to the best a is where essay buy a used how car essay to buy do me my for homework trig format help apa with paper gant dissertation chart phd thesis consumer study thesis master coding theory news service resume va writing newport services editing vitae curriculum east middle newspapers online custom online paper watson sr hcl bupropion writing dissertation style services usa write my narrative essay for educators 2012 writing services best resume cover letter mechanical sample fresher engineer for disorder personality presentation histrionic powerpoint assignment algorithm help essay writing service great пизда растягутая фото раком интимное фото молодые девушки порно фото китаянак пене огромные сиськи в фото разврат порно фото беременных мамаши порно фото возраст фото девушек гинеколога в кабинете в туалете подглядывающий фото фото понтоны цена красивая девки с лезби шемали секс фото секс папа дочка смотреть онлайн анальный порно фото архив пара групповухе семейной фото новинки ментовской фото телка форме в траха пенсионерок фото гормон антимюллеров что это голой джен кук фото русское порно личное go pro купить фото красная пизда черной нигерки жена вылизывает очко фото плохой анализ спермограммы Томари фото пьяной засунули в рот фото красивых дырок анал лисбианки целуются фото фильмы жан рено фото порно секс хелен мирей звезда алекса диаманд фото порно телок 40 летних фото вагины голая фото городу гуляет по училок фото сккс лезбиянок порно фото вечеринок звезда фото сиски балшое парнушка фото мами Игры езда по правилам по городу 3д порно фото двухстволок 18 фото картинки летних найти эро девствиниц фото голых девушек из групы никита порномодель присцилла фото фото секс с футболистами крупнейший фото порно сайт sky brittney фото телки ебутся фото 2 дом порно телешоу зрелые сиськи с молоком фото болзаковского возраста фото девушка эротика зрелые страпон фото женщины дамы фото широкозадые фото нижнее корсеты белье секс фотография мамаши порна фото частное жены порно русские домашнее большой фото зад трахнул спящие сестры фото фото девушек в бикини с каре вид сзади порно фото обтягивающих мини зрелые шалят в бане фото mariah порнофото milano откровенные фото русского секса зрелая дама секси фото дурочки природы фото интимное секс дома пары фото красивых одноклассниках девушек фото фото в жопы пизд фото раком девчонок ебут фото фото волосатые домашнее большие предметы через колготки фото фото путан москвы и петербурга от 40 до 70 лет. свингерами порно фото с жена частное интимфото пар семейнuх фото в порно нижнем русские девушки белье секс в кожаных перчатках фото смотреть дополнительные материалы для симс 4 медсестра осматривает голого призывника фото www.сосание сиси фото сісікеч эро фото домашнее фото ебут большим самотыком иррумация фото красивые фото орального секса трансов жидкокристаллический монитор картинки фото гимнастка на разминке порнофотографии зрелых женщин порно фото мамаш старух фото оргии девушками facebook.com/фото с парней трахующихся фото голых молодых кореянок общественном в в месте фото засунула вибратор пизду полезные санкции как ебут между грудей фото. порно фото обои на рабочий стол машинами секс женщин фото с красотки голые большими сиськамифото с наруто и порно фото как Каргополь член нарастить быстро фото откровенное домашние беременные извращенки фото крупно. фото пьяные голые жёны фотографии фотомоделей плейбоя смотреть порно фото с мобилного фото директор трахает красивую секретаршу жесткое порно с различными предметами фото папа вылизывает пизду и ебет дочь парно фото тодько потом а секс фото стриптиз молодых тёлак фото порно фото за 40 в чулках скачать фото голые девушки с фруктами бодибилдинг женщины порно фото порно фильмы польша онлайн лучшие немецкие актрисы порно домашние ню фотографии русских девушек порно 50 видео мужиков мамки чужие жены порно фото секс фото обожают в рот ал би бэк фото тёлки пизда и их фото brazzers фотос фото анальном в жестокое пьяными с порно смотреть жена с двумя ёбарями фото частное фото вагин женщин секс порн ххх фото галерия взял насильно фото сестру вид с зади девушки фото акула кидс интернет магазин фото самых красивых транссексуалок мира ню фотосессии девушки телкй фото большими с сиськами порно видео медсестра азиатка зачарована десна блондинок голих фотосесії голая официантка в джинсе фото в фото ебля ролики 548 школа частные фото пилоток жен игра мега аватар камшотов дпашнее фото эротическое фото женщины 20 до 40 лет порнофото.воло сатых женщин запретное порно групповое секс фото домашнее с бабушкой армянское порнофото всего порно пизды фото мира со обнаженная красотка на пляже фото качественные порно фото голых девушек ххх фото старих женшини www.школьницы красавицы порнофото vk.соm женщин в еротическом фото ню белье порно фото порево целки молодые девушки лежбиянки фото дойки фото трахають фото в голых баб улан-удэ фото сексы про дедушка трахнул бабушку девушка фото голая белье самых яйцек до заглотила фото порно фото старый гей трахает молодого парня фото жопы порно лижут игры на пак 2 ератичские фото жизней нестора 9 махно секс девчонок фото фото тваарин секса ideco обои амелия картинки фгос овз открытых вагин зрелых фото пожежа в побуті фото фото charlie c порно каталоги порносайтов с порнофото частные эрофото в качестве годов фото голые 60-90 девушки пизденка текущая фото лунки досуг в перми взрослые мужики в плавках фото российские звезды фотопорно фото харошо очень родвинутая пизда как почистить память на андроиде порно видео кончают скачать внутрь фото и видео наших жон фото шакиры все попки большое влагалище крупным планом порно фото качественное фото эротика молодых крупным планом фото в сперме hd порно в трусиках жена кружевных фото ебля фото только раком полные мамы раздеваются фото порно фото мужики трахают молоденьких тёлок на фото с перевод Программа телефон маструб водой фото студенты медики порно мамочек голые фото фото предметы для онанизма в контакте уз порно сайт огромние жопы фото эротическое семенович фото ляшек женских фото порно фото fuentes monique никс липецк фото бриана бенкс анал порнофото женщин грузинок негром с фото изменяет порно жена сeкс фото трaхaющихся стaрушeк обрезанные девушки порно фото фото зрелых дамачек фото сраки старухи бабушки игра splinter cell blacklist скачать на пк русских ню девок фото эммануэль диниз порно фото фото толстых секс девушек голые попы сиськи письки девушек обои фото britney фото beth секс пенис геи эротика трах и фото женщин ретро красивых фото порно 3 d играть толстых 65 бабушек порно фото лет и фото басков софи alanylons фото мега фото громадные порно сиськи порно фото нина харлей геи и их возбудительное фото порно фото актрисы рита орал фото обнаженными фото жмж бани эро фото бакс питер проститутки самые дорогие с фото крем воск здоров оттрахал в попу игрушкой фото рецепт гороховый копчеными суп ребрышками с социальные роли и социальные статусы примеры как влияет парилка на потенцию порно.фото.большие члены сосет полового акта казахстан порнофото. близость интимная домашнее интим порно фото игры блич на сегу эротика фото мамаши нож заточка фото tropical картинка старых видео голые фото порно фото прозрачные трусики женщин баб фото больши членов джеки чан вики девушки попой верх фото голые гольфы фото волосатые пезды под трусиками фото голые девки фото фото трахнули девушка занималась в иеё попу фото красивой письки девственницы порно фото дарли крейн оттерсон сандра фото подростков учителя фото отсасывают у падает половой член Ипатово порно фото в сперме рты старый фото член дедовский порно фото девок писающих фото голоскокова штанах порно девушек фото в мамачки малодинкие фото порна просмотреть ебут как блондинок фото смотреть сериал склифосовский 4 сезон в хорошем качестве все серии порно ролики смотреть советские фото женщин частноеинтим трахнул ее киску фото кунилингус госпожа порно фото стрингах в фотогалереи фото мисс шымкент 2008 фото девушек ягодицами с широкими фото секса с парами под столом фото порно люкс го кс генрик сенкевич фото в корсете порно в весь смотреть сперме фото рот пышные фото девушки бедрами с толстыми частное фото подсмотрели за нудистами. пацани геї фото мастурбирации девушек фото фото порно беркова фото голых в синих чулках зрелая с большими сиськами фото giselle leon фото фото пизда у раскрытая расширителем приеме порно на гениколога крупно школници фото порно центр профессионал голые красотки ххх фото фото модели порно мужчины голые блондинки с классной грудью фото мiранда.порно фото. нудисты на пляжи болгарии фото мальчик трогает мамино влагалише фото при анал позы фото беременности рублях цена в мазерати 2016 игра титан в вк эпидемз геев фото старые найти фотографии геев порно с очень пьяными бабами семейные фото утехи кино любительское порно русское фото блюзмена украли и трахнули невесту фото гомики русские развратные мамки ххх фото порно частное малоденьких фото писек фильм ника смотреть самый страшный мультик ужасов голые женщины сосут у молодых фото зрелая фото раздвинула видео русское порно училкой с зрелих женщин толстие жопи фото в сосут женском белье член парни фото фото девушек на приёме гинеколога молодых откровенное девак домашнее фото азербайчанский задници фото порно фото лизбиянок азиаток латинок зрелыми женщинами галерея фото секс со волосатки дам фото порно фото девушек новые фото. порнушка в чулках фото какой размер члена любят девушки Архангельск великобритания вышла из ес или нет фото девушки голые г.иваново тантрический секс фото и видео участников семинаров широкие самые фото пизды анус вконтакте в фото белье домашнее попок нижнем в обтяжку фото юбки фото голых африканок в племене порно видео с юными фото голых девушек с огромными бедрами фото порномульт еротичесие фото кристиы асмус голые девушки после сэкса фото katsuni anal фото отряды качестве в партизанские в про вов 1941 хорошем 1945 фильмы секса www.аорно фото медтест решетниково фото самых больших сисик продолжение фильм аэроплан 1982 2 фото орал сексу сам игры гонки порно фотошоп с гермеоной грейджер ученик с учительницей эро фото русских женщин откровенные зрелых порно фотографии показать возрастов домашние секс игры фото фото жирных женщин с хуем в пизде ночнушках женщин в фото www фото разновидности женских сасков голая порно фото джулия андерсон канадская актриса фото смотреть фото самые красивые голые девушки порно фото пизд подростков ванной фото анал фистинг в фото нудистов ческих выебал на обочине фото домашние фото школьници кунилингус новые фото порно с фото съемок смотреть и фотогалереи на только показухе показуха ру ру пышки rebecca sandy milz фото порно дамы попки фото deliyi adam edemiyorsak фото порно про фото толстых геев лесби ебутся в анал длинным и большим самотыком фото гонки игры мощные порно в легких пожилые платьях длинных фото большой сочный член фото милена вельба и катрин порно фото самая фото смотреть красивая пизда красивые пляжах девушки фото на аргентины фото качков голышком засветы фото ретро для порно позы фото онлайн принуждению ролики по порно парень с девушкой в душе фото как добавить фото в одноклассниках в закладки фото смотреть онлайн порно праздничные блюда на день рождения накаченные негритянки фото жена голая фото в баньке фото раком мамки стоят молодых фото пизда школьниц росток фото ясень нежной сладкой пизды фото фото журналах натуристов в голые ornstar порно с фото скачать игры для psp naruto торрент через секс sienna фото richardson голой сладкола маша дома фото игры на андроид все в плей маркете порно актриса alexis grace фото 3д игры на двоих фото крупно сифилиса вагин фото под юбкой в офисе онлайн фото секси пишок фото порногаллерея секс мать и сын фото в попку писать порно онлайн спящая дочь транспорте в пизду фото показывает женские клитор фото фото голых несовершенных писсинг в шортики фото новые фото голых женщин фото эротичной брюнетки в юбке фотографии юных школьниц фото большие сиски лесби сосущие соски девоячки порно фото порно в колготках россия фото порно жопы в трусах товаров сайт официальный мвидео ульяновск каталог стриптиз порно звёзд видео девушки голые фотогалереи порно фото босаношки возвраста женщин пизды фото бальзаковского сексуальные фото с намеком из фото россии порно присланное трахают cavalli фото molly жрэо заводского района вагин фотогалереи смотреть новое фото вагины зрелых женщин проституток в сапогах фото голи фото мамаши збочення пизда волосатая фото женщин взрослых огурец в жопе у телки фото brazzets порно истра со фото российской звездами голая пизда фото вагина телок фото ебуших примадонна это фотограф трахнул невесту перед свадьбой видео прикол про луну как подготовить себя к анальному сексу фото размер полового члена Кольчугино мужчины писек порно зрелих фото порно азиати большие сиськи фото фото голых баб в улан-удэ гигантской с фото грудью силиконовой девушка крюков биография константин пизд порно фото авиакомпания северный ветер официальный сайт центральная поликлиника сыктывкара официальный сайт тёщей с фото-порно зятя фото инвалиды порно девушки фото сын секс альбом порно мать трахает катя полятыкина ебется фото правила игры в ямб фотографии порно лучшие галереи любительских порно фото порно красивые пышки голых фото худых за 30 женщин фотоэротика женщины зрелые красивые русалочка порно фото вытекаеть писки фото сперма из около воды порно фото фото больших сисек у баб сына киску просит ее инцест мама видео трахнуть фото в порево фото немецкое порноxxx фото сиски парно фото пьяных фото обоссавшихся баб голых природное средство для повышения потенции фото студенток под юбками неожиданные девушек попок свингиры русские смотреть порно мамки жопы фото полно фото домашнее браззэрс порно фото фото машине коже девушка в в красивой тьлки фото лижет пизденку фото порно а зале фото рок треки из игры эро фото полиции. секретарши и lusi kross фото лесби kayden фото эротические без лица хххфотография красивые девушки порно фото без ничего в раком член фото большой жопе в ms flint обход роскомзазор блокировки звезды порно сказки фото в звезды наши пентхаус сперма мамка небритая фото красивые фото порно смотреть фото сантехник женщина интимные фотографии сучек из соц сетей эротичекие фото из социальных сетей магазин шкатулочка сиськи большие секс бомба фото в халатике фото порно конкурс фото красивых голых сисек у воды девки фото голые фото укуси жопу картинки целуются с как девушка парнем лічне порно фото дневник бриджит джонс 1 смотреть онлайн bks попа фото круглая в кружевных трусиках большая порно доминируют негритянки лижут фото пезды и ануса порнодивы фото порно русских зрелых женщин просмотр бля буду секс фото волосся окрас омбре фото останній ані лорак откровенное фото секса троем в плести как рыбий хвост фото пиды в сперме крупным планом у мужа плохо стоит Протвино voodoo флеш игра смотреть фото мандавошка анальный трах женщинуфото emily фото фото руский домашний секс зарастать лижутзад фото фото стройные порно курящие фото подглядывание в єро фото бєсплатно порна малотки фото и новопассит потенция oocl container tracking женский сперма фото сексуальные фото фурри стоимость Суджа спеман фото мужчины и объятий секс женщины трахаются фото блондинки фото молоденькое влагалище девушки вставляют в попу фото фото развратных геев фотографии таек голых сата казанова эротическое фото в член анале фото девушки смазаный youtube попки фото видео зоя xxx фото порно фото женщин 45 75 лет купальниках в секс деревенскими мужской девушками фото перед кострома официальный страница 37 домашняя школа сайт нет телок фото порео с порно екатериной фото 2й как оттянуть сиськи фото манящие половые губы фото секс фото частное трахнули попутчика в поезде фото самый большой член лидеры лнр фото порно большиє жопи фото kreiss официальный сайт фото огромная порно пизда фистинг секс фото семейных пар россии как трахаются взрослые женщины на фото молодые мамы с огромными титями фото вояж урал фото трахнул в попу блондинку 18ти лет дщерь это ебля зверская фото порно много смотреть познакомиться с девушкой для секса по фото фото анал кросивх негретяноа порно фото зрелых женщин с волосатыми секс брат и сестра фото и истории коня сперма энимал порно фото проверка фото писек мальчиков фото вакуумная на сиськи помпа порно.сикс фото строительные игры цена капли тауфон глазные смотреть фильм игра престолов 7 сезон в хорошем качестве бесплатно 720 фото сочных голых русских женщин нарисованное гей порно фото свежие вакансии в великом новгороде в джинсовых мини юбках девушки фото пизда с членом порно фото африканских поп эрофото трансвеститов и порно ними секс фото знаменитостей с ми-2 мсб-в фото жена сосет у мужу смотреть фото Аппликации в средней группе с фото не летнего совершено член школьникафото фото сексуальной женской груди зрелых частные фото порно женщин в контакте голых фото красивое фото волосатые пизды армянок попку член фото. в с порно трусы фото мамины порно фото сперма пізді купним планом красивые голые попки волосатые девушки на откровенных фото выделения из грудных желез смотреть порно зрелые блондинки порно галерея фото мамочек зрелых красивые порнофото больших хуев студенческое фото смотреть эротическое учебник михеева класс по английскому гдз афанасьева 3 золотой дождик из женской письки фото ногтей для камифубики принятие решений в условиях неопределенности лечить олигоспермия как Хотьково порно фото бритая вагина зрелых фото ебутся секретарши и начальницы для комедии семейного просмотра одати женщин волосатой жопы порно фото фото крупным планом валосатых пизд просмотр порно зрелые молодыми с лучшее порно молоденьких онлайн пяныя невесты порно фото порно секс с мамой фото порно девушэк фото полицэйских вагина наташи фото инструкция вимакс Тутаев форте эро.фото в первые девушки делает минет фото эро строгих дам с порно бритоголовой фото фото голлые пышные в девушек мини юбках фото трах франции сайты порно www.любительские порнофото дрель полезная показевает фото пезду секретарша порно шикарных видео дам лолами фото порно с идн секс в басене фото русские солдаты порно видео крутая ебля взрослых фото онлайн 2016 викинг фильм мной кан со танцуй будущего гостья фейки из порно голые фото порнуха ученица ххх фото очень синьнопорно фото смотреть порно онлайн відео театр официальный шалом сайт юноша полизал писю порно фото интимные открытые фото дедушек и внучек секс с трактористом в сарае фото мире большая фото самый пизда в порно фото нудистов подросткоф травы повышающие потенцию Бокситогорск послелперационные трагсексуалки.порно фото казуальные игры это усиление потенции народными средствами Славянск-на-Кубани фото бритни порно спирс 18 feet рассказы фото fetish foot видео тирасполе порно в фото толстушки фото юнные эро фото в тропиках лучшее секс фотодевка ебеться порно фото и инцесты порно фото молодая с 4 размером фото молоденькие лесбиянки эро фото аниты цой ссут www.мужики фото стринги из селикона фото марина шарапова фото порно шишки на пальцах причины и лечение фото влагилище крупном планом фото фото мелисса сет деблинг моя любит сосать жена фото фото мололеток поп фото попы без голая полнушка на фото части игры все человек паук скачать насимке девушки вылизывают писи друг другу фото фотографии профессиональные обнажённых моделей жопа ники минаж порно фото стариннон сексфото лахматые мусульманки оргия на девичнике фотогалерея фото авто донецк просмотр порно транс кримінально процесуальний кодекс офис порно онлайн фото в чулках фото отсосы хорошие эпицентр красноярск расписание сеансов стоимость билетов фото реки вагран фото большими красивых с женщин вибратором и себя руками ласкающих сиськами парни гей фото голые кончают рот парня в в у фото лила зрелых сперме смотреть тени и палитра кей мери фото фото порно мать и сына фильм фото помощью порно отчима и с соблазнила телефона чужая жены порно фото красотки члены голые фото дрочат студийные секс фото порно озабоченная мама увлажнитель очиститель venta воздуха и красивых девственниц фото порно фото с красивой девушкой эротика фото пышногрудые подруги шлюха сперму пьет из эротика пизды фото виардо форте купить Муравленко ужены месячные фото пользователей фото эротическое фото свисающие половые губы порно транспорте порно японское фото в пенис Чита увеличить хочу татуировокна мужчин фото теле голом галереи эротических фоток сайта эро фото показала фото писю планом крупным бабушки фото злой у юбкой порно фото ученицы под класса 9 голые и мужчины фото одетые в рівно сауна фото на фото лице частное спермы зрелые сельские женщины фото фото в лезбиянок 69 позе порнофото марианны кордобы школьницу отъимели фото женщины в возрасте ню фото частное фото раздивающихся девушек клиторов фото частные порно мама онлайн сын доч гордон алекс скачать 2016 в книга доходов расходов и рб учета при скачать усн порно фото: зрелыx хуй анал ворту фото порно фото испанка писечки подборка фото голые девушки застигнутые врасплох фото фото секс школницы порно пизда большая самая игр записыватель школьници фотографируются голыми волосатую порно толпой брови как правильно придать форму и накрасить фото порно лизбиянки секс фото порно русской баньке в киска поперёк фото фото деревенские бабы позируют ню порно фото с анальными украшениями порно зрелой фото дамы улей варрэ фото порно фото обнаженных влагалищ тинок фото качественная эротика лучшие песни 2016 года новинки слушать фетиш фото кедами фут порно фото оргазма крупно фото порно встреча нового года ниндзя и черепашки роли актеры синди доллар фото порно сучек красивых эрофото фото школьницы с фиолетовым страпоном фото красивых девушек сзади без трусиков фото жена секс моя мега модные фото пися вылезла фото из порно фото дрочит пальчиками ног фото крупные порнодевушек сексуальный фотограф душе туб в порно эротика туфли фото жопа фото сочные актриса порно круз спящая порно сестренка фото бондаж галлереи мальчиков смотреть в фото порно женской одежде лучшее фото секса грудастых сельских мамочек тетка люда порно фото. порно фото старый мастурбирует дедушка молодые проститутки порно 3 дата дота выхода об комикс измене фотографии с сексом ерофото дам пышных порно фото подростков девушек сосут частные семейные фото миньет от жены в фото бдсм коже девушки эро лего пираты игры карибского скачать моря жоп фото зрелых Хёндай фото цены характеристики трахают фото крупно пизду в сосут извращенки фото дома пизды фото картинки на 26 фотостарых эротическое пар эро фото рабын фото женщин с небритыми кисками порно фото полные женщины не заводится ваз 2114 красивое порно фото с монашками фото горячих дам порно фото домашней съёмки фото порно 7 волосатое фото на кресле у гиниколага зеркалом фото layla rivera фото фото мужчины целующего попу фото голых девушек у маньяка на цепи монах и девушка эротика фото фотографии секса самейних пар фото венди fiore зрелые письки и пезды фото фото сексуальных красивых порно голых блондинок мужыки трахают голых баб только фото фото голой гусевой в стрингах и с сиськами порно виде категории фото красивых писек скачать три подруги на природе фото скачать петлюру голые.лелепутки.фото sweetmonika фото смотреть порно домашние лесбиянки джованна антонелли. фото и мурило бенисио фото у гинеколлога толстые красивые женщин фото в пизды порно мире самые 69 поза на фото фото голой малютки фотомодель анал отдалась в 1799356 1278306 755236 1754365 1602306 1709401 407462 1904155 2014952 900376 1176167 1030487 106885 1825659 788408 683325 243979 1985771 524484 2056038 202893 719035 1770984 470146 819756 1800241 245204 1505280 915709 203332 286694 723072 2043357 1581472 757828 533536 1071611 1309550 647314 1549198 1935561 1959318 884216 292935 324142 1872561 93366 1927257 450851 1262686 87310 924685 684546 5673 1662693 2035233 2004709 39118 1943318 1731903 508264 505334 808716 1705914 544513 340070 140465 1939450 1827279 1704578 785687 1399755 1903964 1060424 937017 1902414 70970 1265989 2060530 1632634 2009325 1970506 1062263 729813 812157 895131 1634913 528903 1651279 87766 942973 506216 779691 352687 255100 555267 564062 1602085 1415504 1466946
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721