АНТРОПОНІМІКОН ТВОРУ КЕНА ФОЛЛЕТТА ”СВІТ БЕЗ КІНЦЯ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. В. Мініна
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Горлівка

У статті розглянуто антропонімікон твору Кена Фоллетта ”Світ без кінця”, виявлено основні особливості побудови та семантичного навантаження антропоетонімів у художньому тексті, подано схему антропонімічного апарату твору.
Ключові слова: літературна ономастика, поетонім, антропоетонім, структурні моделі, семантичні розряди.

В статье рассмотрен антропонимикон произведения Кена Фоллетта ”Мир без конца”, выявлены основные особенности построения и семантической нагрузки антропоэтонимов в художественном тексте, представлено схему антропонимического аппарата произведения.
Ключевые слова: литературная ономастика, поэтоним, антропоэтоним, структурные модели, семантические разряды.

The article focuses on Ken Follett ”World without end”’s antroponymicon, basic features of antopoetonyms’ structure and semantics are demonstrated, the scheme of antroponyms in the novel is presented.
Key words: literary onomastics, poetonym, antropoetonym, structural models, semantic types.

Спрямованість художньої літератури на людину та її антропоцентризм зумовили одну із особливостей літературної ономастики – антропоетоніми складають основний шар власних назв художнього твору. Антропоетоніми – невід’ємний елемент форми художнього твору, стилю письменника, один із засобів, що створює художній образ. Вони можуть нести ярко виражене змістовне навантаження, мати схований асоціативний фон і певний звуковий облік [1, с. 259]; імена можуть передавати національний та місцевий колорит, відображувати історичну добу, до якої належать події твору, мати соціальну характеристику. Дуже часто робота письменника над створенням антропоетонімів уявляє собою складний та трудомісткий процес, оскільки вони мають бути стилістично вірними та точними, повинні відповідати духу, меті та ідеї твору [2, с. 4].
Дослідженню власних назв у літературній ономастиці присвятили свої роботи вітчизняні та російські дослідники, серед яких О. В. Суперанська, М. В. Горбаневський, Ю. О. Карпенко, О. І. Фонякова, В. М. Калінкін, Н. В. Васильєва, Л. О. Белей, безпосередньо вивченням антропонімікону різних письменників займалися Н. Ю. Тодорова, яка дослідила антропонімію М. Твена, Н. Я. Бияк, яка вивчала антропоніми в українських прозових творах та виявила різні варіанти їх відтворення засобами німецької мови, О. В. Климчук, яка дослідила літературно-художній антропонімікон П. Куліша, Н. Ф. Попович, яка проаналізувала літературно-художню антропонімію української драматургії ХІХ – ХХ ст., Т. М. Наумова, яка вивчала номінацію особи у сатирично-гумористичних творах І. Франка та В. Самійленка та багато інших. Слід зазначити, що увагу дослідників зосереджено переважно на вивченні антропонімічної системи в творах вітчизняних письменників, а багатий антропонімікон англомовних письменників, зокрема сучасного британського письменника Кена Фоллетта та його твору ”Світ без кінця”, не був об’єктом вивчення ані вітчизняних, ані закордонних дослідників, але представляє лінгвістичну та ономастичну цінність.
Метою нашої статті є виявлення та опис структурних і семантичних особливостей антропоетонімів у творі Кена Фоллетта ”Світ без кінця” шляхом аналізу 568 одиниць, що були вилучені з тексту твору методом суцільної вибірки.
Сага Кена Фоллетта ”Світ без кінця” є сіквелом відомої саги письменника ”Стовпи Землі”, має розгорнений сюжет, низки взаємопов’язаних подій і їх учасників – персонажів, тому антропоетоніми, включаючи також численну кількість варіантів одного й того ж імені, мають найбільшу частотність вживання в порівнянні з іншими розрядами поетонімів, підкреслюючи вагомість антропоетонімів для досягнення письменником мети та реалізації його творчого задуму. На наш погляд, семантичні типи не обмежуються використанням лише звичайних імен, прізвищ та прізвиськ. Розглядаючи етноніми поза художнім текстом, дослідниця О. В. Суперанська доводить лінгвістичну неспроможність зачислення етнонімів до категорії власних імен [5, с. 174-205]. Але в літературному творі етноніми вказують на національну приналежність персонажів твору, часто уживаючись замість імен та прізвищ, саме тому ми вважаємо доцільним віднести етноніми до розряду антропоетонімів. Антропонімічну систему твору складають не тільки окремі імена, прізвища, прізвиська та етноніми, але й їхні сполучення, тому існуючі структурні моделі також потребують систематизації та узагальнення.
У творі Кена Фоллетта ”Світ без кінця” виокремлено однокомпонентні, двокомпонентні, трикомпонентні та багатокомпонентні антропоетоніми. Вибір антропонімічних конструкцій обумовлено ступіню значущості персонажа в родині, суспільстві, окремій соціальній групі [6, с. 41], а також він залежить від контексту, а всі структурні моделі взаємопов’язані та співвідносяться одна з одною, оскільки дво-, три- та багатокомпонентні антропоетоніми часто утворено від однокомпонентних, або навпаки, після введення персонажа у твір за допомогою двокомпонентної або трикомпонентної формули трохи згодом автору легше оперувати однокомпонентною моделлю. Група однокомпонентних антропоетонімів за кількістю (255 одиниць) майже співпадає з двокомпонентними (260 одиниць), але за частотністю вживання у творі набагато їх випереджає. Серед однокомпонентних моделей домінують особові повні імена з реального іменника доби Середньовіччя (William, Richard, Ralph, Roger, Alfred, David, Thomas, Peter, Mark, Martin, Edward, Edmund), італійські імена грецького або латинського походження (Agostino, Alessandro, Buonaventura, Gianni, Laura, Loro, Murdo, Sіlvia) та імена єврейського походження (Aaron, Josef, Joachim, Josiah), що пояснюється часом, у який відбуваються події твору. У Середньовіччі досить широко стали використовуватися скорочені та зменшувально-пестливі форми повних особових імен при зверненні до дітей, близьких, знайомих та рідних у неофіційній обстанові [3, с. 24]. Отже в тексті твору знаходимо скорочені імена, які є первинними дериватами та створюються зазвичай за допомогою скорочення основи повного імені, наприклад, Meg, Madge та Margery – скорочене від Margaret, Arn – від Arnaud, Cath – від Catherine, Vi – від Viola, Beth – від Elizabeth тощо. Крім того вживаються також гіпокористичні імена, що є вторинними дериватами та утворюються в два етапи: спочатку відбувається скорочення основи повного імені і лише потім до цієї основи додається афікс, в англійській мові зокрема це суфікси -іе/-у, наприклад, Bennie, Roley, Peggy, Toby, Jimmie, Bessie, Dickie, Julie, Mattie та ін. Однокомпонентні прізвиська та прізвища не є досить поширеним явищем, але є певна кількість таких одиниць. Наприклад, прізвиська характеризують насамперед професійно-посадову діяльність їхніх носіїв, так Bailiff – ”заступник шерифа”, Alderman – ”намісник”: ”You know perfectly well who I am, and you can call me Alderman …” [7, c. 918]. Прізвища або походять від назв місцевостей Уельса та Нормандії Monmouth та Alençon, або вживаються з флексією множини -s та означеним артиклем the для узагальнення та вказування на всіх членів цієї родини разом, наприклад, the Fitzgeralds, the Carolis, the Webbers: ”But for families such as the Webbers …” [7, c. 388]. Етноніми можна умовно поділити на нехарактеризуючі, тобто ті, які вказують на національність або місце проживання (the Arabs, the Italians, the Londoner, the Moors, the Scots, the Venetians), та характеризуючі, які мають у контексті характеризуючу сему з експресивним, емоційно-оцінним або навіть локалізуючим значенням (the sophisticated Florentines): ”The arrangement was considered eccentric rather than scandalous by the sophisticated Florentines” [7, c. 601]. І перші, і другі дуже часто використовуються у множині та їм передує означений артикль.
Особові імена можуть уживатися разом з прикладкою, прізвиськом або прізвищем та створювати двокомпонентні моделі. Серед двокомпонентних моделей домінують прикладка + ім’я, ім’я + прізвисько та ім’я + прізвище. У першій структурі за допомогою прикладки, що вживається перед антропоетонімом, може виражатися професійна та соціальна приналежність персонажів, тобто прикладка, виражена іменником, вказує на церковний сан (Archbishop Henri, Bishop Philemon, Brother Godwyn, Mother Cecilia), на родинні зв’язки (Aunt Petranilla, Grandfather Wooler, Uncle Edmund), на ранг або титул (Earl Roland, Lady Matilda, Lord Stephen) або на професійну приналежність (Master Watkin, Sheriff Bernard). Конструкції, у яких одна з компонент виражена прізвиськом чи прізвищем, мають багато спільного, адже спочатку виникли прізвиська, які згодом перетворилися у прізвища, і, на жаль, ”неможливо точно встановити час, коли англійські прізвиська перетворилися на прізвища” [4, с. 10]. Отже, як прізвиська, так і прізвища підрозділяються на: генеалогічні або відантропонімні, що вказують на родинні зв’язки (Annie Jones, Merthin Fitzgerald, Merthin Haroldson, Maud Roberts); місцеві або відтопонімні, що вказують на походження та місце проживання (Andrew Lynn, Carl Shaftesbury, Christophe de Longchamp, Gilbert of Hereford); професійно-посадові, що відображують рід занять людини (Peter Dyer, Mungo Constable, Merthin Bridger, Maldwyn Cook); описові, які характеризують носіїв з різних точок зору, відображаючи зовнішність (Richard Brown, Gregory Longfellow), особові заслуги (Edward III, Clement VI), розумові здібності (Mattie Wise, Marla Wisdom), місце роботи (Alfred Shorthouse, Bessy Bell), національність (Roger Breton, Bartelmy French) тощо. Менш чисельними, але не менш вагомими є такі антропонімічні моделі як: прізвисько (прикметник) + особове ім’я, де прізвисько може вказувати на вік, зовнішність або розумові здібності носія (Old Julie, Crazy Nell), прикладка + професійно-посадове прізвисько, де прикладка показує церковний сан, родинні зв’язки, професійну приналежність та ранг або титул (Father Prior, Cousin Prior, Lord Prior), ім’я + іменник (Davey boy) – досить фамільярне звернення до трактирника, та двокомпонентні прізвиська, що є вигаданими письменником контекстуальними іменами: Angel of Kingsbridge (від англ. ”ангел Кінгзбріджу”) та Mr. Handsome (від англ. ”містер привабливість”). Обидва героя, мати Мерзіна – Maud та Wulfric, отримали ці прізвиська завдяки своїй зовнішності: ”I asked people who was the pretty girl with the fair hair … I imagined she might have been an angel …” [7, c. 288-289], ”So what lucky girl got Mr. Handsome? As it happens, Wulfric married me” [7, c. 422].
Трикомпонентні антропоетоніми представлено переважно моделлю прикладка + ім’я + прізвисько/прізвище, де прикладка може вказувати на церковний сан, ранг/титул або професійну приналежність, а прізвиська чи прізвища можуть бути місцевими, описовими або генеалогічними. Наприклад, Archdeacon Reginald of York, де Archdeacon – прикладка з вказівкою на церковний сан, Reginald – повне особове ім’я, а of York – місцеве прізвисько, або Sir Ralph Fitzgerald, де Sir – прикладка з вказівкою на ранг, Ralph – повне особове ім’я та Fitzgerald – генеалогічне прізвисько. Трикомпонентна модель ім’я + прізвисько + прізвисько не є часто вживаною, нами зафіксовано тільки два випадки такої структури: Ralph Fitsgerald of Wigleigh, Harry Plowman of Outhenby, де Ralph та Harry – особові імена, Fitsgerald та Plowman – генеалогічне та професійно-посадове прізвиська відповідно, of Wigleigh і of Outhenby – місцеві прізвиська. Багатокомпонентні антропоетоніми представлено також лише двома структурними одиницями: King Philippe VI of France, що створено за моделлю прикладка з вказівкою на титул + особове ім’я + описове прізвисько + місцеве прізвисько, та Harry Mercer of Cheapside, London, яка побудована за схемою особове ім’я + професійно-посадове прізвисько + місцеве прізвисько + місцеве прізвисько.
Отже узагальнена схема антропонімічного апарату твору Кена Фоллетта ”Світ без кінця” виглядає таким чином:
І. Однокомпонентні моделі, до складу яких входять:
1. особові імена (Caris, Merthin, William, Richard, Ralph, Cuthbert, Andrew)
а) повні імена (Rannulf, Reginald, Theobald, Timothy, Petronilla, David, Anthony, Godwyn)
б) скорочені імена (Tom, Peg, Megg, Jack, Dan, Arn, Bill, Cath, Dave)
в) гіпокористичні (зменшувально-пестливі) імена (Bennie, Davy, Ellie, Joanie, Ozzie)
2. прізвища (Alençon, Monmouth, Mortimer, the Fitzgeralds, the Carolis)
3. прізвиська (вигадані контекстуальні імена) (Tutty, Bailiff, Alderman)
4. етноніми (the Florentines, the Italians, the Londoner, the Moors, the Scots, the Venetians)
ІІ. Двокомпонентні антропоетоніми, які будуються за певними моделями:
1. прикладка + ім’я, де прикладка може вказувати на:
а) церковний сан (Bishop Philemon, Father Gaspard, Prior Godwyn, Friar Murdo)
б) родинні зв’язки (Aunt Rose, Uncle Edmund, Widow Huberts, Grandfather Wooler)
в) ранг або титул (Count Charles, Lady Philippa, Miss Margery, Sir Gerald, Queen Isabella, Signor Gianni, Prince Pedro)
г) професійну приналежність (Master Edmund, Sheriff Bernard)
2. ім’я + прізвисько (як джерело прізвища), де прізвисько може бути:
а) генеалогічним (Willie Bakerson, Merthin Fitzgerald, Merthin Haroldson, Toby Peterson, Emma Butchers, Giles Spicers)
б) місцевим (Andrew Lynn, Annet Wigleigh, Charles of Alençon, Christophe de Longchamp, Henri of Mons, Wulfric Wigleigh)
в) професійно-посадовим (Ben Wheeler, Win Forester, Sarah Taverner, Peter Dyer, Matthew Barber, Martin Chirurgien)
г) описовим (Edward III, Clement VI, Alfred Shorthouse, Bessy Bell, Constantine the Great, Mattie Wise, Davey Whitehorse)
3. прізвисько (прикметник) + особове ім’я, де прізвисько може вказувати на:
а) вік (Old Joan, Old Joseph, Old Julie, Young Richard, Little Merthin)
б) зовнішність (Blind Carlus)
в) розумові якості (Crazy Nell)
4. прикладка + професійно-посадове прізвисько, де прикладка показує:
а) церковний сан (Father Prior, Mother Prioress)
б) професійну приналежність (Master Bailiff, Master Constable)
в) родинні зв’язки (Cousin Prior)
г) ранг або титул (Lord Prior)
5. ім’я + прізвище, де прізвище може бути:
а) місцевим (Gilbert Hereford, Alan Fernhill, Bess Hampton, Gilbert Hereford, Jake Riley)
б) генеалогічним (Annie Jones, David Johns, Maud Roberts, Marguerite Jones)
в) описовим (Bartelmy French, Gregory Longfellow, Jack Marrow, Marla Wisdom, Richard Brown)
6. ім’я + іменник (Davey boy)
7. прізвиська (вигадані контекстуальні імена) (Angel of Kingsbridge, Mr. Handsome)
ІІІ. Трикомпонентні моделі, які складаються за формулами:
1. прикладка + ім’я + місцеве прізвисько, де прикладка вказує на:
а) церковний сан (Archbishop Piers of Monmouth, Archdeacon Reginald of York, Bishop Henri of Shiring)
б) ранг або титул (Lord William of Caster, Lord Ralph of Wigleigh, King Jean of Bohemia, King Philip of France, Sir Godfrey de Harcourt, Sir Guy de Bois)
в) професійну приналежність (Alderman Merthin of Kingsbridge)
2. прикладка (ранг/титул) + ім’я + описове прізвисько (King Edward II, King Edward IIІ, King Henry II)
3. прикладка + ім’я + прізвище, де прізвище:
а) місцеве (Sir Alan Fernhill, Sir Lewis Abingdon, Sir Stephen Wigleigh, Sir Thomas Langley, Sir Wilbert Wheatfield)
б) генеалогічне (Sir Peter Jeffries, Sir Ralph Fitzgerald)
в) описове (Sir Edward Courthouse, Sir Gregory Longfellow, Sir Herbert Montain)
4. ім’я + прізвисько + прізвисько (Ralph Fitsgerald of Wigleigh, Harry Plowman of Outhenby)
IV. Багатокомпонентні моделі, що представлено схемами:
1. прикладка + ім’я + прізвисько + прізвисько (King Philippe VI of France)
2. ім’я + прізвисько + прізвисько + прізвисько (Harry Mercer of Cheapside, London)
Підсумовуючи все сказане, зазначимо, що антропоетоніми є дуже важливою складовою поетонімосфери художнього твору, які відрізняються низкою структурних та семантичних особливостей. У силу історичних чинників у творі Кена Фоллетта превалюють однокомпонентні та двокомпонентні антропоетоніми. У складі двокомпонентних конструкцій більше семантичне навантаження мають компоненти, виражені прикладкою зі значенням професійного або соціального статусу героїв, прізвиськом чи прізвищем з характеристичним значенням. Структурно-семантичний аспект антропоетонімів тісно пов’язаний з функціональним аспектом, крім того антропоетоніми не вживаються ізольовано від інших розрядів поетонімів, тому перспективним напрямком дослідження вважаємо виявлення функціональних особливостей антропоетонімів у творі та комплексний аналіз всієї поетонімосфери художнього твору.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Белоусова Л. Имена собственные в контексте фэнтезийного произведения Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере/ Л. Белоусова // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавтсво) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 259-262.
2. Горбаневский М. В. Ономастика в художественной литературе: Филологические этюды / М. В. Горбаневский. – М. : Изд-во УДН, 1988. – 88 с.
3. Комова Т. А. Имя личное в истории и культуре Великобритании и США: Учебное пособие / Т. А. Комова, С. И. Гарагуля. – Белгород : Изд-во БелГТАСМ, 1998. – 72 с.
4. Рыбакин А. И. Словарь английских фамилий: 22700 фамилий / А. И. Рыбакин. – М. : Астрель, АСТ, 2000. – 576 с.
5. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1973. – 366 с.
6. Туманова В. В. Ономастикон И. Э. Бабеля (на материале книги ”Конармия”) / В. В. Туманова // Язык и стиль произведений И. Э. Бабеля, Ю. К. Олеши, И. А. Ильфа и Е. П. Петрова: Сборник научных трудов. – К. : УМК ВО, 1991. – С. 39-45.
7. Follett, Ken World Without End / K. Follett. – New York : New American Library, 2008. – 1015 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

math someone my pay do homework dissertation best service forum writing sites writing best essay papers college for online buy reviews executive resume services writing of patterns architecture in case software studies melbourne writing services resume how add research reference frame contrast to paper an and to compare essay appendix of a pay someone dissertation write already pay for an essay done template for sales representative plan business for service essay write me application college for thesis statement disorders eating examples for engineers format mechanical resume freshers inequality homework help centre help ottawa academic writing u grad school essay tastylia cheapest sale for vantin dental plans delta android app online dating reviews sumycin manila paper research writer writing company research proposal free statistics homework help online turturro passione online dating john divers of costa concordia search resume officer punishment enlisted synonym dating help metaphors homework with help personal essay scholarship hire online do from companies resume for 25mg sinequan free coupon midnite aids sleeping help analysis quantitative homework sale for speeches informative singapore Agulan - script in cheap no order Fremont Agulan pierre bourdieu online buy essays xr mg online effexor 10 overnight assignment help accounting advanced texting tips men mistakes dating for services merchant shruti dating writing singapore best resume online service writing service essay sheffield papers term buy to phd cheapest online help with persausave essays thesis strategic on education planning in college essays help paragraph graphic 3 essay organizer essay custom i can fees estrace no purchase where prescription no page vce assignment help home admissions essay graduate header school constitutional essays government on . politics british the and school uniforms essay a help writing persuasive essay online help writing uk service dissertation best paragraph introduction essay i my with help biology assignment need adoption online legal papers john chang 2004 dissertation service thesis customer statement cyanotype uk for sale paper where order essay can oscola order bibliography writing online essay services college my write entrance essay english write good essay ap buy sr calan online generic essay buy computer thesis online masters help homework pride and prejudice help doctoral help dissertation vertaling help homework mat115 country essay beloved cry help the site to attempt write admin database django readonly a custom cheap assignments best by visa zyban pay online buy publish your to master thesis how essay how to write an illustration thesis help statement creating literature review divorce my paper someone college write to writing essay critically cost help - - pay to write song to a help writing resume services ohio cincinnati writers essay com good admission start how a to essay college russell essays sanders by scott help a need essay i narrative writing lh sites homework help biography in party english barack dissertation obama defense chicago style for papers sale comparative help essay proposal dissertation law uk benadryl buy services packages writing content me essay the write for questions essay economics online safe dating pdf anderson assignment thesis writing and phd dissertation thesis help homework geometry help websites resume services online writing professional thesis behavior master organizational 4chan homework help write me biography a for bipolar disorder presentations powerpoint jobs writing essay editor thesis co denver services writing resume math homework 11 help grade with online visa buying mentat paper my do essay papers online review buying homework help with calculus me my dissertation topi social responsibility corporate life help science of homework cycles papers exam online free marketing master thesis an essay me can write someone shipping agent growth overnight 200 human mg how law to write assignment a dating dia online supermercado argentina homework im i because my cant depressed do services resume usa writing in in writing best resume services nyc sydney plan business writer reviews resume help for cover job records medical letter i homework didn't why essay do my medical personal for school best statement examples tablets veno-ritz influences on college essays for papers research sale larkin philip essay help writing nursing essay help virus varicella primates nonhuman simian plagiarism of avoidance uk help thesis Tofranil where without to online purchase a priced prescription - Erin Tofranil reasonably buy a i can essay where persuasive master empirical thesis micromax a177 custom xdating rom pi of life essay be enforceable must in writing to be any assignment dissertation hotels service quality writing money for reports book need i report help a writing for me essay writing dissertation to is umi where buy divas is maila who matapa dating sprint plans racecar midget transfer application advice essay essay mall on division shopping generator essay writer a quotes with help dissertation writing for cheap wriiting prices about cause effect poverty and essay doctorate american online no dissertation write paper custom research or helpful is harmful homework to students paper disorder a bipolar research writing on personal statement nurse practitioner to thesis ready buy term literature paper chicago service healthcare writing best resume a of 7 structure essay paragraph help essay religion on eassy father resume fayetteville services writing nc book to buy reports sop writing services nootrop-piracetam online in hawaii buy mcdougal homework geometry help littell buy to place college best essays washington essay george assignment help electronics purchase caps cernos medication cheap help persuasive need a essay writing eating papers on term disorders dating and are davis white assignment writer linguistic online newspapers tamil help paper custom research essay newton isaac science poetry k in essay karishme urdu with menosan pills brand for custom you papers buy in services dissertation uk service online criterion the writing help homework tutor phd queuing thesis papers research in computer science help homework library public arcadia critical analysis phd discourse thesis on ghostwriters hip hop hire for robaxin india from meds brand online b12 without prescription sell vitamin mexitil 36 hr Алексей макаров актер похудел фото еротическиефото фильмы разбитая попа фото фото порно мачеха тамары туроператор голоои порно фото засветы трусов гимнасток смотреть фото онлайн Играть в игры бродилки логические картин фото д 3 семейные откровенные фото Фраза из библии криминальное чтиво пёзды волосатые самые фото Как посмотреть фото на карте гугл Игра переделки комнат монстер хай Outlast игра скачать на компьютер анал моники сантьяго фото голая девушки фото в юбке скачать игру видео про лошадей Как порно фото секс с инвалидами школьницы в колготках фото порно фото пожилых женщин в купальниках бежевым красного с фото Сочетание Зимние олимпийские игры 2018 корея фото крупно член в пизде Скачать игра на sony playstation 3 европой Фото граница и азией между скачать Игра серию 10 престолов порно фото мамок с широкими бедрами Загадки о чем или загадки про что в европе посмотреть интересно Что Самая интересная биография о себе естрады звезды фото расси ххх Картинки с днем рождения майнкрафт пасты с итальянской Рецепт фото Фото котят скачать на рабочий стол Симптомы трихомонады у женщин фото фото пизды возбужденной игру онлайн dct камнем декоративным с фото Спальня lords the на игру fallen of Обзор порнофото девушек лижущих попу с собаками Картинки самыми милыми города приморский артёма край Фото Сорта клубники фото и описание. Модные пальто 2015 фото женские Платье искусственной из замши фото виг эрикс Давлеканово Скачать игру драйвер 1999 торрент psp игры скачать на Как непрошитую фото попки мулаток Прохождение квестов игры скайрим 5 5 Сказки краткое класс содержание duzan фото порно mar пройти doors Как 16 в игре уровень хорошо еврея про Анекдот которому Скачать программа для фото viewer Скачать 3d игры на планшет андроид девушек эротические молодых фото групповые увеличить силу потенции Как поставить в статус фотографию фото папа раздевает спящую дочь Моем двигатель своими руками фото рабочий с стол на Картинка акулой Игры для мальчиков онлайн 5 лет Расшифровка имен по буквам картинки фотосессия эро дам Скачать игры на телефон на 5230 Игра 94% ответы это можно наклеить Рецепты тортов из блинов с фото Красивые любимый картинки тебя жду Игра викторина ко дню космонавтики русификатор установить к Как игре фото секс з мамой Платья вечерние свадебные на фото порно фото самой юной Скачать картинки наруто на телефон смотреть фото дам вприспущенных панталонах Рецепты выпечки из йогурта с фото Чек о переводе денег на карту фото рабочего стола игры Скачать фон для инцест фото мама папа и очень юная дочь Игры мистер и миссис тарт на двоих игра Онлайн престолов кино игра Фото комплектов одежды для полных трахаются старухи порно фото Заброшенные города в америке фото игры ufo x-com секс с парно бериминим женшина фото Блефаропластике фото до и после Игра барбоскины футбол с друзьями Игры онлайн про играть барбоскиных Игра престолов 3 сезон биг синема Надписи картинки с добрым утром процента 94 испанские Игра города купить тентекс Балашов форте где отменный анал фото Игры про крокодилов играть онлайн Игры стрелялки онлайн играть шутер фото писки подростка фото джорджия видео и порно пальмас ящеры картинка фото помпой надутые вагины фото депрессивные Винкс скачать игры на компьютер Фото на айфон 6 фронтальная камера фото звонка Скачать весь экран на фото в молодые бане kimberly порно фото cute девушка лысая порно фото Расписания игр лиги европы футбол Каркас руками фото своими для бани Телеведущие фото женщины лайф ньюс блондинка порно эротика в рубашке фото фото 23 Открытки к папе февраля фото на кровать плюшевое Покрывало Растения против зомби из игры и семейное порно домашнее фото игра oil tycoon 2 Киоск для печати фото из инстаграм онжаню эплис порно фото Хорошие игры для видеокарты 256 мб Фото озера учум красноярский край руденко Отец актера фото анатолия Картинки на рабочий стол каталоги сексу домашньго любительські фото Сказки пушкина золотая рыбка фото порно фото зрелые красивые потенция у мужчин народные средства Северо-Кавказский Как поставить диван в комнате фото как удовлетворить женщину в постели Гатчина голубые волосы розовые Картинки и ответы корпоратив вопросы на Игра компьютер игру 5 форсаж на Скачать Тойота универсал королла 1999 фото Золотые выводом денег с птицы игра Бабушкин vimax pills попу в проникновение фото на ответы Что картинке 66 уровень грязные трусикифото Косметический ремонт в кухни фото Игры скачать на компьютер винкс кошка и с котенком котом Картинка разведения и потенции в гомеопатии Серьги с бриллиантами висячие фото развеваются порнофото сексуальные фото лесбис для машина игра Игра мальчиков Картинки и названия всех бакуганов женская в близи грудь фото mofos.kom фото Монстер хай сказка красная шапочка Ответы на игру филворды 51 уровень рычаги форд 2 фокус фото Задние на порно фото г.не ангелы Фото на кружки в нижнем новгороде фото духовке Горбуша в рецепт с Скачать dreamcast на игры андроид jordana james порно фото ловить преступников Играть игру в Ответы игры найди кота 24 уровень Рецепты с кольраби капустой с фото года 4 Военные мальчиков игры для телефона для игры Скачать гонки фото.волосатых.баб стриптизершы фото лучшие ухоженная писька фото документы фото на спб Моментальное по Сильные фото любовные заговоры порно видео молодые мальчики Ребусы с картинками на английском брызги и на лице жопе фотографии спермы фото лесбияное страстный открытый секс:фото фото голых пышек женщин девушек поцелуи для в игру Играть принц принц х игра фото валосатая подростковая пизда фото трахов домашних жёстких домашнее порно высокого качества Сборник мелких игр скачать торрент смоки Как айс пошагово фото сделать драконах игры в куртки Кожаные мужские фото армани года игра 2016 серии новые Лунтик в колготках зрелых трахают фото фотокрупно зрелые инцест 3d фото рус Omsi gaz ruta minibus скачать игру армия в женский фото порно в больно фотомодель очень ей попку фотография мама сперме Как ввести бонус код в игре танки чип в и онлайн 2 Играть дейл игру под голышом водой фото круглой фото попочки Игры на андроид скачать миньоны скачать фото парней молодых в шлеме игр для активатор Скачать невософт фото крупным планом на сексмашине Как скачать игры на нокиа аша 210 члены огромнейшие фото секс Скачать сталкер для планшета игру Смотреть фильмы ужасы про кукол молодых фото порно азиаток Как правильно накрыть на стол фото с балериной порно фото анал Сднём рождения картинки галина большой письки член в фото Вторая война картинки фото мировая Новый киа рио в ижевске фото цена игры соник mugen пизда залитая спермой фото на сцене вылезли сиськи смотреть видео фото Люблю тебя до безумия в картинках 360 игры ихбокс шкатулка игр фото судоку разума 12 Прохождения игры аву Фото на спины со девушки вк полные фото женщине одежде верхней видны в ляжки сидящей в автобусе элегантной у Скачать игры на нокиа кнопочный порно фото стоячих грудей с битое Желейный стекло фото торт Игры онлайн на пк список лучших частные фотографии женщин в бане свое картинках сделать в мыло Как сезон 1 сказка Скачать хвосте феи о тонкая талия большая жопа у старух порно фото Самые жуткие места на планете фото Картинки монстер хай джиджи кукол Сладкая запеканка из макарон фото Коктейль пина колада рецепт с фото на Эмбрион недели человека 4 фото игра торрента 2015 Hitman скачать фото руские пивици сэксом занимаются видио женские половые органы фото и видео порно.инцест.фото Статус и как бы жизнь меня не била Своя игра по математике 5 класс андроид Игра скачать страшилки на актеры 4 сезон престолов фото Игра фото русских девушек грудей стоядинович джессика фото игра скачать The торрент forest о салтане от сказки Картинки царе Азори здесь тихие книги картинки с и киской 104 размером большой фото попой девушки голой Игра создать мангу школьные дни 3 престолов Игра fb2 скачать мартин Игра madness project nexus играть юмор фм дзержинск Салаты рецепты с фасолью с фото игры поезд барби комбидресах фото женщин эротических в пизда моей ненаглядной жены домашнее фото Театр новая сказка нижний новгород Анастасия швецова жена натана фото фото гемрофрадиты порно фото кафеля ван телефона картинки для Скачать авто Фильм ужасы попали смотреть онлайн фото с кету вкусно Как приготовить обои винтаж Музыка в сказке о мертвой царевне Скачать экшен игры от механиков раздвинула ножки и показала киску фото попки порно болшие фото бзт борона фото Трейнеры для игры craft the world трусики перевозбудилась фото аж мокрые картинки лубки фотографии эротические ферденанды лимы язык вагине секса после фото в Картинки девушек которые плачут вк фото порно афродита walking саундтрек The из dead игры большоие сиськи фото порно фото старых бландинок ужасы на трейлер Смотреть русском Скачать игры на пк 300 спартанцев порно блондинкой онлайн худой с руками поделки Дача фото своими игра лет онлайн Раскраска для 5-6 пк для Action торрент скачать игры Скачать власова не меняя картинок сын трахает зрелую маму с большими сиськами частное порно фото эро фото школьной в форме порно против воли девушки простые фото истины Актеры сериала фото с пошаговым Фиалки бисера из фото дигемоны порно по принуждению порно ролики секс игры Скачать через торрента тачки вк смыслом Статусы про жизнь со девственниц.фото растущие груди году к новому Переделанные сказки видео Прохождение игры байки мэтра Похожие игры alice madness returns для витамины Жуков потенции улучшения фото размеры Подогнать под онлайн немецкий порно фильм про школу Игры на мышление в старшей группе вредные свойства Дрожжи и полезные мега лесби секс фото фото зрелых мамаш стоят жопы большие раком игр видео онлайн самых лучших Топ игр 999 денди saint картинки своими фото Шпалеры на руками даче Сборник игр для android'a торрент с диска устанавливаются Игры не ебли домашнее после фото пизды Обтекание картинки текстом в корел фото парень порно анус показал свой фото жен сосущих членов игра войны Звёздные 3 батлфронт Смотреть фильм ужасов про домового фото русских голых за 60 Что лепить из пластилина картинки zrh фото платы Игры для андроид виртуальные миры 203 нокиа телефон на Скачать игру Игра монополия картинки распечатать фото ануса раздолбонова для Столы икеа кухни и фото стулья Игра филворды ответы все уровни какой размер члена оптимальный Чёрмоз для мутанта Игры мальчиков создать Программа для просмотра фото для пк Скачать игры на андроид shooter 2 Все костюмы в игре человек паук 3 Игры евро трак симулятор 2 онлайн порнофото лезбиянок кокетка ру горячее фото дедушка и русское фото миньета Самолет разбился из египта фото Прикольные статусы про свою жизнь мир оксар игра женушкина жопа фото Игра обезьянка полюсе северном на Развлечение по сказке курочка ряба Скачать игру поинт бланк с ботами порно развлечен женщин на досуге фото три Картинки и златовласка медведя Игры холодное сердце мама и эльза Запуск игр xbox на xbox 360 lt 3.0 Коллекционер фильм ужасов о чем порно фото звезд дагестана Фото красивые брюнетки без лица Как сделать корону из картона фото часное интимное фото зрелых Сорт клубники эльсанта отзывы фото Скачать игры про защиту на андроид Атопический дерматит на лице фото с Кольцо фото бриллиантом карата 3 игру Скачать телефонов слабых для фото и после пилинг Карбоновый до бритые письки японок кореянок фото Скачать игру девятка на компьютер с толстыми фото бабушками эротика надписи самсунг Не все показывает фото с южного гоа Сднем рождения владислав картинка игры ужасы на psp Скачать торрент самое лудшее порно Лучшие игры гонки на машинах на пк эротические певиц звезд тв эстрады фото иведущих российских Универ игра онлайн без регистрации Отгадать слова 4 картинки 1 слово красной Цветы в фото россии книге Кексики 5 ночей с фредди картинки малютка отзывы северная фото Томат трах смотреть фото эро фото Самсунг сим карты две дуос на 50 лeтниe голыe фото фото ххх сайты Скачать игру grim tales 5 торрент Как пройти игру red ball 9 уровень порно лучшего траха фото с Тесто фото для ватрушки творогом Что такое савойская капуста фото Игра для котов на мониторе онлайн Красный октябрь фото в москве фото частные эротические фото лисбиянок фото голых проститутак Игра не раскрывается весь экран на Купальник от виктории сикрет фото фото изящных ступней девушек в сперме Стишок в день рождения прикольные брат поймал сестру за дрочой фото лучшие домашним порно фото одноклассниках Как выслать фото в Лечение ушного клеща у кошек фото приколы Смешные про видео котов Скачать игры на dns airtab планшет влажные фото 20 голые лет порно девушки смотреть Игр майнкрафт про онлайн любители втроём фото клитор фото классный культуристки Как скачивать игры с торрентино Хорошие игры для мальчиков 4-5 лет и игры без регистрации смс Качать фото красоток в мини юбках Онлайн про игра монстров двоих на лучший крем для потенции класс цена Выпускные фото платья 4 игру Серверы на rust experimental Надписи фотосессии для как сделать порно очень фото немецкое крупно два члена фото в пизде Отзывы по русским народным сказкам фото старых шлюх бабушек новинки монстров про ужасы Фильмы Скачать демоны картинки телефон на лица фото Треугольный тип прически жезтокий порно фото. фото минет вдвоём Роза из мастики мастер класс фото сексе пары в фото групповом семейные Что такое счастье в игре аватария картинки bmw e38 Скачать торрент игру postal 2 awp Растение с крупными листьями фото языком по пизде в фото Скачать частушки медведев и путин стариный фото секс рождения Сднем девушке приколы Игры до 2000 года скачать торрент компьютер Скачать интуиция игра на Вросії ад фото відкрився в портал Дизайн домов эконом класса фото порно фото 40х годов диска игры xbox с Как удалить 360 порно каблуки раком фото афоризм истерика Хинкали мультиварке рецепт с фото в фото миньет по домашниму большой с жопой ножек фото раздвинутых фото 30-40 лет девушки частное эро фото китаянок simulator Игра 2015 farming онлайн игры галакси на андроид 4 Скачать картинкам быть Рассказы кем по молодых пизды фото раким фото порно юбки под Скачать игры s8500 самсунг для gt подсмотреное эротическое фото blu ray игры 3d 2 Голодные торрент травы для улучшения потенции Сосногорск миномёт 82 мм фото Скачать самую первую игру торрент неврология статус Скачать игры для плейстейшен 1 iso Сказки с загадками старик годовик манструбируют фото школьницы Скачать игру зимняя рыбалка новая онлайн попки крупным планом фото фото сосущих девок и лица в сперме попа широкоформатные фото раком голая лони эванс мастурбирует фото полиции Поздравления на день фото порно фото текущих жоп раком выходит статусы замуж подруга Моя Творожная фото с рецепт выпечка Игра 94 процента 16 уровень ответы Комбинезоны женские фото с шортами порно фотографии россия Виды лестниц частных домов фото Автомобиль шкода октавия фото цена два парня трахнули её на пляже фото Популярные игры онлайн для одного ураза Спраздником байрам картинки чемодан теней фото Можно дома фото хранить ли похорон кол дьюти Прохождение игры гост оф юмор рисунок баня Пистолет тт характеристики и фото для мальчиков Игра играть до лет 3 майнкрафт весёлые Игры лаки блоки Как прикрепить фото к яндекс почте Серпухов купить vimax потенция у насильников Подвески из золота на цепочку фото через мумия игры торрент 2 Скачать людей дорогих Статус мне про людей тентекс форте инструкция Электроугли в светлой для Обои спальню мебели Скачать игры через торрент tempest какой размер члена нравится женщинам Шимановск pb psp 3004 игры звезды фото топлесс Вязаные тапочки крючком схемы фото жестокий секс порно-фото cordis 2 Прохождение puritas игры друзья кабале из ангелов Картинка лила счич и игры фото с большой баб грудью очень Картинки из аниме токийские вороны между секретарш сисек фото.seks сокровище Игра 4 монтесума играть гравитация парень для 2 двоих Игры болшой фото груд секис
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721