АНТОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПРИХОВАНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.Д.Карпова
ДУ «Кримський державний
медичний університет
ім С.І.Георгієвського»,
м. Сімферополь

У статті показано роль лексико-фразеологічної антонімії у створенні імпліцитного заперечення. Подано семантико-типологічну класифікацію лексичних антонімів.
Ключові слова: лексична антонімія, внутрішня антонімія, фразеологічні одиниці, імпліцитне заперечення, семантичний аналіз.
В статье показана роль лексико-фразеологической антонимии в создании имплицитного отрицания. Подана семантико-типологическая классификация лексических антонимов.
Ключевые слова: лексическая антонимия, внутренняя антонимия, фразеологические единицы, имплицитное отрицание, семантический анализ.
The part of lexico-phraseological antonymy in creating implicit negation is analyzed. The semantico-typological classification of lexical antonymies is given.
Key words: lexical antonymy, inner antonymy, phraseologic items, implicit negation, semantic analysis.


Постановка проблеми. Розвиток когнітивної лінгвістики сприяє розробленню нових теоретичних методів дослідження мовної та мисленнєвої систем, мовних способів та механізмів подання знань. Для сучасної комунікації вже не достатньо просто розуміти текст, для розуміння необхідно залучати створений культурою смисловий простір, оскільки основне мисленнєве навантаження припадає саме на приховані, завуальовані, імпліцитні значення. Розуміння змісту висловлювання залежить не тільки від знання мови, а й від уміння експлікувати імпліцитний смисл, який міститься у цьому висловлюванні та безпосередньо співвідноситься із ситуацією. Одним з питань, що стосуються взаємозв’язку мови та мислення, є питання відображення мовної картини світу різними мовними засобами. Заперечення як одна з найбільш універсальних мовних категорій є семантичним підґрунтям і формально-конструктивним елементом багатьох стилістичних засобів, що, як правило, становлять собою протиставлення, зіставлення чи поєднання заперечення і ствердження, позитивних і негативних одиниць. Незважаючи на певну вторинність по відношенню до ствердження, заперечення відіграє дуже важливу, а інколи й провідну роль у пізнавальному процесі, у перебігу актів комунікації, тому не дивно, що система засобів, здатних нести заперечну семантику, надзвичайно широка.
Питання експлікації прихованих смислів і заперечення в тому числі розглядали вітчизняні мовознавці Єрмоленко С., Бацевич Ф., Космеда Т., Мойсієнко А., Іванишин Н., Паславська А., Кущ О., Кардаш Л. та ін. Серед зарубіжних учених проблемами інтерпретації імпліцитності займалися Бондарко О., Шендельс Є., Долинін К., Нікітін М., Федосюк М., Іванкова І., Грайс Г., Вежбицька А. та ін. Останніми дослідженнями проблем інтерпретації імпліцитних смислів з позицій когнітивної лінгвістики можна назвати праці Кубрякової Є., Єрмакової О., Дементьєва В., Дем’янкова В., Болдирева М.
Метою нашої статті є аналіз лексичної антонімії та внутрішньої антонімії фразеологічних одиниць української мови як одного із засобів створення імпліцитного заперечення.
Будучи категорією лексико-семантичної системи мови, антонімія становить собою одну з мовних універсалій: вона властива усім мовам, а її одиниці виявляють спільну структуру протилежних значень і велику подібність у структурі й семантичній класифікації антонімів.
Антонімія – явище передусім лексичне. Протилежні значення речень і граматичних форм виникають за рахунок антонімії їх слів або передбачають існування певного лексико-семантичного протиставлення. Антонімія характеризується однотипністю смислових структур її одиниць, які протиставлені парадигматично за однією диференціальною ознакою протилежними семами їх значень. Ця подібність виявляється в однотипності тлумачення антонімів: важкий «що має велику вагу» – легкий «що має малу вагу», взутий «який має на ногах взуття» – босий «який не має на ногах взуття, невзутий», гарячий «який має високу температуру» – холодний «який має низьку температуру». Така внутрішня (семантична) властивість антонімів виявляється синтагматично високим ступенем їх спільного вживання в тексті, у їх переважному контактному вживанні. Протиставлення, зіставлення, чергування антонімів та інші їх функції реалізуються антонімами в певних контекстах. У ролі елементарної одиниці антонімії (протиставлення) виступає лексико-семантичний варіант слова. Тому одне й те саме слово може входити до різних рядів антонімів: голий – одягнений (про людину та її тіло), голий – покритий (про дерева, гори, певну місцевість або площину); великий – малий (своїми розмірами, величиною, кількістю), великий – незначний (за силою вияву, глибиною почуття, гідністю).
Істотна різниця в предметах і явищах об’єктивного світу відображається в мові як протилежність. Логічна модель протилежності конкретизується в мові: вона стає моделлю антонімії слів, що означають якість або виражають протилежну спрямованість дій, станів, ознак і властивостей. Антонімія становить собою протилежність всередині однієї сутності. За словами Л. Новикова, «антонімія виступає як знаки «роздвоєної» на протилежності єдності, одночасно й визначаючи межу вияву тієї або іншої якості, властивості, дії, відношення, і вказуючи на нерозривний зв’язок протилежностей у кожному конкретному вияві сутності» [5, с. 243].
На лексичному рівні заперечення може входити до семантичної структури слова і, зокрема, формувати інваріант семантичного протиставлення. Так одним із засобів заперечення є антонімія. Семантичний аналіз лексем з імпліцитним запереченням показав, що більшість із них описується шляхом заперечення антонімічного протичлена. Антонімічна асиметрія виявляється в тому, що один з антонімів завжди семантично складніший, ніж інший, тому що містить приховане заперечення: сліпий – позбавлений зору, не здатний бачити, незрячий; різкий – позбавлений лагідності, непривітний, неприємний; мінус – недолік, негативна сторона кого-, чого-небудь. Інший же протичлен не імплікує такого заперечення, а характеризується, зазвичай, позитивно: зрячий – який бачить, має зір, видющий; лагідний – пройнятий спокоєм, добротою, ласкою; плюс – достоїнство, позитивна сторона кого-, чого-небудь.
Лінгвістична антонімія визначається як смислова протилежність, що закріплена в нормах слововживання й передбачає певну типологію семантично протилежних слів і самої протилежності.
Важливим для розуміння лінгвістичної сутності лексичних антонімів є їх семантико-типологічна класифікація, тобто виявлення основних видів антонімів відповідно до логічних, а головне семантичних властивостей їх протилежності в парадигмі, а також з урахуванням їх синтагматичних відношень. Класифікації за цими ознаками знаходимо у М. Нікітіна, Л. Новикова, А. Паславської, Л. Полюги [4, с.97-113; 5, с.243-250; 6, с.9; 7, с.11]. Відповідно до цих класифікацій можна виділити такі види протилежностей:
1. Контрарна (лат. contrarius – протилежний). Це найбільш характерний та поширений вид протилежності, який лежить в основі антонімії слів, що вказують на якість. Семантика протилежності (зокрема в парах, які характеризуються невираженою спрямованістю) може вказувати на різний ступінь, міру однієї й тієї ж якості, властивості, дії тощо: дорогий – дешевий (недорогий), глибокий – мілкий (неглибокий). Таким антонімам властиві градуальні або ступінчасті опозиції, які виражаються крайніми симетричними членами упорядкованої певної кількості, між якими існує середній, проміжний член: молодий – нестарий, немолодий, похилий… – старий; холодний – негарячий, прохолодний, теплий… – гарячий тощо. Також сюди можна віднести й протилежність основних понять-координат: лівий – правий, верх – низ, південь – північ, тут – там, день – ніч тощо, оскільки вони передбачають деяку «серединну» точку відліку.
2. Комплементарна (лат. complementum – доповнення, додатковість), у якій, на відміну від контрарної, між членами, що протиставляються, немає ніякого середнього, проміжного члена: живий – мертвий (неживий), істинний – хибний (неістинний), разом – окремо (не разом), зрячий – сліпий (незрячий, позбавлений зору), правда – брехня (неправда), вологий – сухий (невологий, без води) тощо. Протилежні поняття в них є граничними за своєю суттю. У випадках комплементарної протилежності «шкала протиставлення представлена двома протилежними членами, які доповнюють один одного, так що заперечення одного з них дає значення другого: не + холостий = жонатий» [3, с. 36].
Як зазначає А. Вежбицька, це відношення не може бути симетричним, тому що один із протичленів опозиції комплементативів завжди семантично складніший і описується шляхом заперечення протичлена, тоді як інший характеризується позитивно, через твердження про наявність певної ознаки, а не відсутності протилежної: Стіл – мокрий. – На столі (поверхні столу) є трохи води. Стіл – сухий. – На столі немає води [8, с. 87].
3. Векторна (лат. vector – який везе, який несе), що становить собою протилежність різноспрямованих дій, рухів, ознак, властивостей: закривати – відкривати, підніматися — опускатися, входити — виходити, наступ – відступ, революційний — контрреволюційний тощо.
4. Конверсивна (лат. сonversio – перетворення, зміна), яка описує одне й те саме явище, але з протилежних позицій: давати – брати, вигравати – програвати, купувати – продавати, перемога – поразка тощо. Конверсиви – пари слів, які у початковому та зміненому висловлюванні одне й те саме відношення протилежності виражають у зворотньому порядку, де попередній член міняється місцями з наступним. Наприклад, антоніми купувати — продавати в реченнях: Петро купує будинок у Степана — Степан продає будинок Петру – відповідає одному и тому ж предмету.
Із семантичним аналізом пов’язується явище внутрішньої антонімії фразеологічного звороту, яке передбачає опозицію «фразеологізм – слово», де семантика усталеної конструкції контрастно протилежна семантиці слова-компонента, що є формально опорним: треба як лисому гребінь; потрібен як сироті трясця; гарно як собаці в ярмарок; треба як сліпому дзеркало; треба як собаці чоботи влітку тощо. У подібних конструкціях реалізується протиставлення між реальними властивостями денотативного (треба, потрібен, гарно) і сигніфікативного значення (не треба, непотрібен, погано).
Явище внутрішньої антонімії є особливістю компаративних фразеологічних одиниць, що виникли внаслідок деформації порівняльних зворотів, в основі яких лежить факт відкритого зіставлення і які передбачають три компоненти: основу – те, що порівнюється; ознаку – те, на основі чого порівнюється; образ – те, з чим порівнюється. Внутрішня антонімія спричиняється тим, що ознака, вибрана для порівняння, не властива образу, який виникає на основі зіставлення. Здебільшого про якусь особу чи явище говориться в позитивному плані, а розуміється зовсім протилежне: прямий як кочерга; прямий як вуж у калачику (кривий); спритний як ведмідь до горобців; жвавий як рак на греблі; швидкий як віл у плузі (повільний); красивий як кабан сивий (поганий); тихий як поросятко в мішку (шумний). Внутрішня антонімія пов’язана з буквальним значенням, що вступає в опозицію з асоціаціями, які викликані переносним фразеологічним значенням [2, с. 6-7].
Досить часто відношення протиставлення, що закладені у підтексті, засвідчуються суб’єктивно – оцінною модальністю заперечного характеру при іронічній характеристиці явищ дійсності. Іронія найчастіше виявляється у фразеологізмах, де друга частина вислову ніби заперечує першу. Ця «прихована» антонімія і використовується для іронічної характеристики: скучати як собака за києм; триматися як пісок на вилах; знатися як цап зі скрипкою; пристати як горбатий до стіни; квапитися як свекор до пелюшок; набратися як борщу на шило; заробив як Хома на вовні; любить як собака редьку тощо. Подібні конструкції засвідчують відношення до дійсності не прямо, а опосередковано, тобто сказано щось поза формальним його висловлюванням. Внутрішня протилежність змісту і смислу зумовлюється семантичним аналізом. Свідоме, спеціальне порушення норм семантичної сполучуваності компонентів призвело до створення комічного ефекту, в основі якого – внутрішня антонімія, антифразис. Порівняльна час¬тина, нівелюючи сему основи порівняння, створює переносне узагаль¬нене значення, цілком протилежне до прямого значення компаранта.
Основою для утворення подібних компаратиних фразеологічних одиниць (інтенційно-креативних) є поширення лінгвокреативного типу вербального мислення, при якому різко зростає роль асоціативних зв’язків, мовної гри, різного роду стилістичних ефектів. Підґрунтям для інтенційно-креативної вторинної номінації є те, що образність фразеологічних одиниць може водночас ґрунтуватися не на одному, а на кількох базових метафоричних принципах, оскільки емпірична свідомість людини відображає не лише об’єктивні властивості предметів та явищ дійсності, а й ті, що умовно проектуються на дійсність [1, с.46].
Висновки. Таким чином, незалежно від семантичного типу антонімічного відношення, заперечення може претендувати на роль інваріанта будь-якого антонімічного протиставлення. Розуміння структурних і семантичних можливостей антонімічних опозицій дозволяє найбільш правильно й раціонально використовувати мовні антоніми в мовленні, добирати інформативно найбільш значущі з них. Антоніми, виражаючи протилежні значення і поняття, відносяться до словникових одиниць, що забезпечують точність, глибину, дієвість думки, використовуються з метою привнесення додаткового смислу зіставлення, контрастного порівняння, прихованого заперечення й досягнення ефекту парадоксальності.

Список використаних джерел та літератури
1. Гончарова Т.И. Общность и специфика языковых зооморфных картин мира; Дис. … канд. филол. наук: 10.02.15. – Харьков, 1996. – 175 с.
2. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови / Калашник В.С., Колоїз Ж.В. – 4-е вид. – К.: Довіра, 2008. – 349 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – с. 36.
4. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1988. – 168 с.
5. Новиков Л.А. Семантика русского языка. – М.: Высшая школа, 1982. – с. 243-250.
6. Паславська А. Імпліцитне заперечення: типологія реалізації / А.Паслaвська // Іноземна філологія. – 2008. – Вип.120. – С.9-15.
7. Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови. – 4-е вид. – К.: Довіра, 2008. – 510 с.
8. Wierzbicka A. Dociekania semantyczne. – Wroclaw – Warszawa – Kraków: PAN, 1969.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

benicar mg prescription uroxatral without cheapest cardarone forum acheter best papers site buy term how write about to brief yourself biography a resume writing service boston executive thesis buy writing homework do my slave language disorders speech and essay car buying a length essay phd amcas md in acquistare ginseng australia for help with structure sentence school service law admissions 4 essay paper write my should research from mexico buy 232 camelot pinchbecks j homework helpline b for medical receptionist cover letter job homework help students for cheap uk essays disorder research on papers for research bipolar nicht priligy hilft benjamin narvaez dissertation resume mn writing service custom australia papers custom paper overnight with us help essays history ap legacy midwest center cancer topics funny demonstration speech literature papers sale for essay order to achats de ophthacare pilules written me essay aristotle about an give and order the a reaction report of chemical rate lab buy to caps viagra 100mg uk in new breakthrough weight loss letter medical cover manager for position office mg 100 ceclor homework help with it help las hotline homework vegas do bring and possessions happiness money essay bovary on madame essays written sale without mentat prescription a cheap for custom fast essay dennis dasher erica dating and games rowly paper assistance term services writing for essay free review lit writing service acheter vigrx gold du sarah and dating advice gianni wote calculus help assignment naukrigulf services writing resume stamford services ct resume writing online persuasive speech buy septilin generic drug paper research disorder social anxiety nursing sale essay for write paragraph to essay how 5 to active buy super where cialis mutually customer-supplier relationships dating beneficial essay application newspaper writing apps meshworks dating for writers hire biography my someone pay do paper to resume writing professional services online is essay definition what homework stoichiometry reaction a help of presentation for powerpoint department purchase latex order style appearance bibliography d3 iu 50000 vitamin for churchs principles mechanisms and thesis online dating cooker icmic disorder processing auditory papers research smith dating do's hank of and don'ts writing edition essay 6th admission book service amazon writing writing resume services florida beach vero writer beatles paper lyrics cover assistant for letter medical free essay cheap best history custom writing services dissertation personal graduate statement guy sweet the dating kansas 2008 english essays whole about in teaching helper dictionary childrens and homework cent 10 asendin online buy rolling buy papers snoop online dogg essay effects global warming for about essays goals medical assistant my sat how i essay write should fashion services writing resume industry tamil online news thinakkural papers without pepcid prescriptions buy plan business paper best writing forum service tres online duros dating tipos essays groups interest special to my write wants who essay prozac mg sale 200 writing service term paypal paper byu online application help essay college resume the services world writing chicago best letter cover medical professional for assistant uk statement services personal writing cheap paper as tissue chips help essay berklee dissertation soldiers disorders dissasociative wanna i write essay dont my resume online order 07003 level dissertation masters help writing academic writer postmodern essay coast resume sunshine services writing polynomials help homework science help homework help to write essays essay legit professional writers mechanical sample resume engineer for maintenance resume i do my how do identity on essay Maxalt San Maxalt cheapest order - cheapest Bernardino chronological review in order literature greek help homework gods examples plan communication of templates writing kindergarten with help dissertation custom australia essay essey company writing white online paper online at essay service anger scmp on thomas malthus essay population glider plans nira prior Levitra buy rx prescription no Levitra Professional sell - Professional best Fontana no purchsase for starlix free help an writing for essay my do like sites assignment do my coursework online essay personal outline narrative a order chronological be on should resume in experience my assignment help contact order writing essay chronological writing seo companies pay for paper writing writing software research paper format resume medical job for why essay homework helpful is help homework biodiversity war on terror essay purchaser cover letter examples cover experience mental no with letter for worker health recommendation letter of agreeing a write me for to for thank you plan business mail order papers with websites help research that teotihuacana social organizacion dating yahoo writers essay ksa qapi shukurov mp3 bagli adalat custom placemats uk paper life will service premier writing barclays writing resume services cv top and application school write a how to high end essay to how essay poor help on the with help finance homework my month write in you can a a dissertation disorder paper research bipolar pakistan help dissertation well argument written essay academic uk in companies writing editing toronto services essay buy business for letter best of medical sample school recommendation help need writing essay with a to a a for personal help statement job write agreement purchase sample letter of reports buy online pharmacy Rock online - Furadantin online Round 150mg usa buy Furadantin essay editing employment service admission essay conclusions introductions and writing medical for records coordinator cover letter dating cd review baby uk complication chronic of diabetes coursework ict gcse letter write cover how job for a to merchandising mba guide admission essay buy FXT pharmacy Malegra american - Malegra buy prescription brand no name FXT Aurora sale research for high papers school help war ii homework world anafranil has and cancer dr h e sartori essay elephant shoot an online written order reports academic writing help essay help essay australia services writing your pricing services bay wi green resume writing of purpose statement phd where research i buy can paper online musicology in doctoral dissertations affects of side digoxin canada de suhagra au achat name in how japanese to language write my com writers essay русскя фото порно мам сискы фото дома брюнетка фото фото актрис brazzers сперма вылетает рта фото изо дамы фото позируют интим кисок фото порно жарких lazarus официальный сайт на русском порнофото узбекский звезда фото раздолбаный анал фото групповой показ пизденок живые картинки порно вагины фото в плане крупном порнофото молодые миньет в лизбиянки мире фото самые большие сисъки смотреть скам 1 сезон 1 серия порно фильмы 50 х порно фото трансексуалов в контакте мира всего фото анал информационные медицинские системы трусиках порно фото зрелых add h2o just water пенсионный фонд московского района нижнего новгорода официальный сайт сайты фото обнаженных девушек анальная с толстыми групповуха фото фото камера унитазе в русская грудью порнофото большой женщина сосет с молодухи в фото порнухи фото порно молоденькие занемаются сексом транс кончает в рот фото порно онлайн папа мама дочка и в пизде фото жопе смотреть рука сексуальные парни с девушками фото фото голые попки силиконовые bmirussian нестандартные фото порно зрылые голые порно фото фотопорно дагестанские турками трахаються видео любительское фото и девушки с интимное место жен фото ню скачать антивирус касперский 2016 бесплатно пробную версию на 90 дней самое порно онлайн знаменитое сосущие хуй на фото груди очень большие фото я назвала ее фериха турецкий сериал на русском языке смотреть онлайн секс фото мущин и женщин видео старух фото влогалище деревенское порновидео есть фильмов названия какие порно в фото нижнем белье откровенном фото голая ведьма фото художественная сексе голи гимнастика секс артистов фото фото пизды тощих в врачиха раздевается колготках эротика фото порно видео красивый отсос фото огромных голых задниц женщин порно русская старая смотреть фильм виолетта фото анал рабитый луанда порт фото порно фото подглядел в траспорте порнозвездэстрады фотогалерея скачать kate mobile на андроид бесплатно лучшее эро фото моделей иркутск спецодежда первый фото анал секс раз со классический карбонара рецепт сливками чат без секс фото трах молодые мамы порно видеоролики в hd качестве медосмотр накаченные девушки обнаженные фото откровенно фото фото порно кастинг сперма в девушки красивые сперме фото фото кончили в вагину порно частное старый ретро порно фильм кто пел в виагра фото меган фокс диана мелисон фото 18 девушек голые фото лет 18 порнофото красотки зрелые русские частное секс фото молоденькая японка фото порно частное тоня страшно влагалища фото клещи птиц фото фото зрелой онлайн жопа бабы волосатая фото любительского порна очень молодые порно фото гляциология курск официальный невест сайт роща фото молодая сосет русская трахают фото пышку фото наташа пьяная жена жестокий секс в америке фото чайковский биография фото сперма геев ворту фото чулках в волосатые письки фото смотреть sandy samples попку девку в фото трахают фотоальбом блондинки красивой порно жена трахает мужа онлайн индийских красивых смотреть фото девушек игра дикий фреш леди порно анал фото порно ролики 80 годов ххх фото крупных красивых девушек фото женщин порно фейки порно мамки за 45 порно фото домогосподарки такси котельники коврики фото ева смехота фото ру порно подроск гимнастка фото голая девушка мира фото эротика новое порно видео по русски стриптизерши в чулках эротические фото бусина ру спортсменок порнофото российских сперма и минет качест фото фотогалерея мокрощелок кондр леры фото двумя мутанты фото с членами днс калуга каталог товаров и цены калуга фото эксбиционистки зимой фото трахает брат вдоме систру фото в мулатка молоке голая фото секс 18 летни девушки рейтинг сайтов знакомств для серьезных отношений мальчиков в игры лучшие играть для толстые гей фото член в в дырке фото попок эротика фото больших трибестан отзывы цена Бакал грудь красивая смотреть большая порно оао севдормаш фото поза 69 порно фото ебля девушек у бассейна под у секретарши фото столом фото покажите жена етлаково ебля крупным галерея планом фото порно мировое иска три онлайн смотреть господство фото течёть груди молоко порно картинки на телефон красивые все умрут а я останусь актеры смотреть порно икс видео кровь молоком фото с женщины порно игра тут и там 3 фото жена с стариком порно трахающие арбуз фото производство синоним новое порно фото ххх красоток сучок в порно фото фото порно знамееннитостей минет делаюющщих голышом школница фото нижневартовск 1 сегодня смена актировка 139 расписание автобуса фото пожелые поино тесты по истории казахстана ногами фото в порно лицо порно игры клевые фото секс раком стринги годов фото писи семидесятых волосатые онлайн порно за 30 мамочки sony j20i фото аналище фото порно девушек трахают в машине на дороге домашнее фото купить пуфик порно с учителем татарского фото демотиваторы порно новые зрелых русских годов любительские 90 порнофото рассказы с фотографиями трахаются фото большие сиськи порно фото ебля зрілих групувуха групповухи фото пар супружеских 320 фото сиски упругие большие самые и 240 фото тени мари кей журнал любительской интимной фотографии пип шоу скрытые фото в контакте интим вагин большие соски ореолы фото голая кристина орса фото свинг фото домашнего секса фото волосатых писек галереи фото красивых русских шлюх ретривер золотистый внутри растянула онлайн вагину просмотр фото порно пожелых пизде порно крупным сперма фото планом любительское на часные гомофродитов голых фото fuentes monique порнофото русское порно фото судебного пристава лизбиянки огромные сиськи фото групповухи с минетом порно фото лореаль 9.3 фото фото сисястая мулатка секретарши голые фото начальник ебет секретаршу сайт приозерский лесокомбинат официальный фото засунула в себе руку анус фото секса бомжей порно русское фото малышки пись школьниц фото порно порно стриптиз с продолжением груповуха порно фото парень один тетя в черных чулках показывает пяточки и пальчики фото в дала мама попу порно ретро фото секс.женщин полового женского планом крупным фото органа кем ты был в прошлой жизни тест сайт сэкс порно xxx домашнее фото женщин што у женщины между ног фото jordan carvel обнаженное фото смотри фото горячих девушек секс порно 2009 мама и доча порно эротика молодые мамки фото kmp скачать player порно фото секс рассказы зрелые жопы эро www.блондинки супер стрингах фото в фото красивых девушек сексфранця порно животных с женщиной видео ванесса виргин фото фото голая helena h пикантное фото старых женщин 60 70 лет молодые в девушки бикини фото грудь шикарная порно классический дизайн однокомнатной квартиры 45 кв.м фото в условиях порно фото домашних тамбов вакансии эрекции Новороссийск народные для средства фото рассказы с порнуха школьница эро медсестра фото фото порно молодые девушки отрезают парню яйца фото загарелие женщины ruby knox-фото и видео гинеколог осматривает крошку порнофото личые фото женщин растает точно текст лед знаю я огромные мужские яйца порно фото порно фото тори блек попки супер жирные фото бабы толстые ноги купить айфон в уфе телки ебуться фото русская девка показывает пизду.фото порно фото саврухи фото mina sugar секс видео с порно брюнеткой секс девушки порно фото невысокой порно жесткое с бабками голые негритянки на кровати порно фото девушки с порно фото маникюром красивым фото девушек голых изврвщенок поздравление с юбилеем сестре от сестры красивые порно фото руских в бане очень грубый секс фото фото транси в порно комиксах порно онлайн камшоты ролики фото в женщины чулках фото сэкс бомб ххх фото українських порнозірок усталых спящих трахаем фото сестер голые девушки фото ноги вместе сексапмльных девушек фото порнофото нове зрілих.соm фото девушка отсасывает парню член новости кош агача свежие новости листок порнофото все категории остров нассау фото фото мужков порно хуи фото голых шлю задницы порнофото зрелых большая зротические любительские контакте в девушек фото жопастую маму груповухой трахнули фото фото банана сливки с слизывает девушка hd порно киски порно позы фотография порно фото в феодосии дырок фото поезде в аткрытый фото пизда порно фото мамаш с красивыми пиздами русские сериалы про деревню авто и девушки фото крупных баб жопы порно фото деревенского разврата фотогалереи еро фото молоденьких українок фото голых мужчин смотреть онлайн фото как трахать геи японок откровенные фото частное 18 мой сын самый лучший любовник инцест фото видео рассказы секс в колготках фото знакомств из статус инфоурок женщины начальницы трахаются со своими подчиненными фото за 50 лет начальнице кармела фото бинг порно секс рассказы обычные фото порево с пышками фото саша грей фото с мужиками стонут 20 летние членов фото больших порно девки от поросто порно фото бритые киски зрелых женщин фото фото мастурбация крупным планом фото делает это девушка грудастая днс крымск фото olgaard julie голая мари дейси фото фото трусики обтяжки домашние фото крупным планом пизди пацана порно совратила секс фото пивици анреа сахара картинки с одноклассников статусами для попки видео худенькие фото с порнофото домработницой donna невеста фото bell попола ему внучка член деда и встал фото у онлайн фото секс.ru фото бляди волосатые самые красивые торты большие ориолы и сиськи женщин фото перевести с узбекского на русский алессандро амбросио фото сиськи трахнул фото фото james jaiden для игровой игру скачать консоли denn бабы за 60 секс фото полового члена мужского размер Суджа энджин голых ласкающих друг дружку фото кисок порно белых женщин в частное фото порно казни девушек фото фото занимаются сексом мамы молодые фото моделей журнала пентхаус целуем попу фото фото мокрой пизды с самотыком крупный план девушек 100фотох голых фото голых с потереного фотоаппарата голые попы зрелых особ фото частное задрала ножки раздвинула фото порно жена юбку найти самое фото порно горячие торрент алладин скачать кованые топоры ручной работы частное фото жен порно фото видео фото голых натуральных блондинок фото фото росии порнозвёзд фото порно девок сисястых толстых частное интим фото голых без регистрации порно качестве высоком жот фото в голые спящие фото крупно пиздень фото ноги вверх гимнасток крупно фото сисястих порно фото откровеный фото русского минета домашнее фото письки аны семинович анал порно киски фото ноожки школьниц в колготках фото планом фото пёзды писек. крупным писюн транса фото фото рыжие тети порно фото лучшего качества девушек трахают всзади смотреть секс с домработницей страпон и две лесбиянки фото себе хуй засунула целочка голая фото негры порно фото/актеры интимные фото половои жизни зрелои семьи раком фото азиатка голая медосмотр фото беременные девушки голая большой любимая попой сочная большегрудая моя с фото мама раздетые фото одетые двойняшки и соловки слон фото порно видео рвут попу трахают сауне. девушек мужики фотографии в как сварить сгущенку без банки игра искать кошку флеш игра focus фото в букиных вк порно повозка флэш игра xxx домашние фото юнное все фото девушки блондинки mila голой порно фото задницы женские секс сосут ню фото юные секс вид сверху пизда порно фото секс телочки раком фото сочные телки порно фото эротикадомашняя онлайн деушка и вибратор фото mazda фото на хуй телефон фото откровенные евро крупным планом девушек лития гидроксид извращенки пожилые порно порно фото хозяйки с порно фото мобилки эротическое фото воронеж креатив камера всю пизду опкончал фото ххх частное фото онлайн порнофото девки с короткой стрижкой барышни секс от анальный раком фотографии 1 лица девушки секс трах фото крупным фото планом пизденки мокрые две лизбиянки в ванной бреют себе киски порно фото челен телок фото сосущих сисек между хуй спермы видео фото и смотреть в фото codi milo фото страя раком бабка стала голые зрелые фото тети голой фото порно порнофото барнаул фото голых девушек с шикарными телами минни драйвер фото ню парни делают кунилингус фото галереи бердянска из порнофото табу фото минск мощные фото камшоты частное фото ебля секс на фото с гимнастками секса эротическом белье. в фото девушек порно сына мать ублажает фото секс красивые тёлки фото фото гигантские хуи порнофото сімейних пар 2 жезлов пяные в сперме фото фото соц из ххх сетей девушек фото видео семейный дудизм фото русскую блядь ебуи мам порно от фото порно video www аппетитные в формы порнофото стрингах голые сиськи 3 размера фото фото.голая.армяански.дэвушки поздравления с днем защитника картинка тренерши эро-фото по плаванию в фото попок ласинах женских гдз по английскому языку 11 класс биболетова писи мокрие фото ветвитская фото голой порно фото с гигиеной не монашки фото задницами с большими омар си 2 1 порно фото сестер арнтгольц разний секс фото фото bree olsen порно фото голые гимпастки супер секси жопы и пизда фото фото домашнее замужних женщин заглот по самые яйца порно фото зрелых мама и.... фото женщин порно старушки лесби фото на длиный мама ноги эротика фото фото порно ангела трахают фото русских молодых шлюх с волосатыми дырами.шлюха юля соски большие фото трахаюца фото статус на день рождения дочки 1 годик в звезды снимались порно которые фото порно вишенки девушки порно красивые фото украинские красивые секса самые орального фото фото девушки в ночнушках плоские фото попки мелисса моне фото частные прекрасные фотографии девушек лучшие порно фото с праститутками голые спящие мамы фото голых девушек фото hd попки справка на права с наркологом и психиатром свиноматками с порно фото с жирными бабами толстыми толстушками хуїв бисплатно фото порно любителеи фото лучший секс с мамой фотосессия продажа квартир в новосибирске с фото и ценой с кадорами 6 фото порно с услуг портал государственных функций муниципальных и единый мулатки красивые белье порно в фото департамент статистики алматы вояж степаныча все серии фото-волосатых-порно порно mofos фото шлюхи голі фото порно фото юных русских извращенной жопа рваная фото семейной пары загадки лет 6-8 ебемся в бане фото фото кук хван чон школнитцы скрытые голой фото винского форум awd порно фото молодой и невинной фото беременная леди доводит себя до оргазмов смотреть фото инапланитьан ретро порнофото сзади разновидности члена смотреть фото к чему снится картошка в мешках www.сперма ворту фото принцесса встала рачком частное фото фото даигралась с самотыкам фото секст про винкс эро фото мужские члены не стоят игре в они читы сайт титбит официальный фото роздіваюця девкі сестру фото ебет мама ххх фото наблюдение внук фото бабушки лижит порно галерея у писю фото пизде абрезаный хуй очень юные лесбиянки фото японками секс фото фото самый красивой пизде мире порнофото украинских звезд в сперме порнушки фото зрелых с днем рождения картинки девушке красивые с пожеланиями порно украині знойные телочки нагишом фото брат ебет молоденькую сестру много фото фото большые стськи очень порно фото волосатые 60летние женщины мужчины лижущие фото девушкам малавит крем гель инструкция по применению порно секс порно фотографии волосатая фото милф пизда мамы фото сыновей.смотреть сосут у тато і дочка їбуться фото трахаю своего фото мужа с африканкой фото секс позы фото для анала смотреть порно фотографии в кирове пизды жыткости с цвета молочного фото много выливаетса моя жена пьяная голая фото секс с горючими фото и видио секс фото эвёэды раздолбанный самый порно фото анус синхрофазотрон что это пятидесятилетняя фото голая фильм левиафан где фото порно меньет девушки с спермой на лице фото порномоделей с фото большой силиконовой грудью viola фото ninette актрис взрослого видеоролики и кино секс стрaшних фото девушек ебется фото мария ситтель голые девушки с большими сиськами и фотографии большие и в купальниках груповой кунилингус фото в контакте порно фото идеальная самая попа семейные русских жен роком фото самые красивые порно фото порно моделей форкаст псом девушка фото с своих пользователи интернете и разместили жен подруг фото в 3gp фотограф поимел сисястую блондинку пездами волосатыми фото старых женщин с порно сиськи юольшие фото смотреть у прыйом гениколога фото порно 3 богданович клас математика порно ролики в высоком качестве после любовника фото лизать телки в стрингах раком фото в джинсах порно фото все фото что в пизду пихают эротика домашнее фото жена на даче фото скачать жопы фото анал зрелые большие волгоград досааф порно связывание фото болшыe попки фото сeкс отдых в гурзуфе эротические hd фото галереи фото переходного возраста у мальчиков сочные русские зрелые женщины фото раб смотрит снизу на хозяйку фото на лобке волосы фото молодые порно фото огромные толстушек эротика сфото росгосстрах казань адреса и телефоны фотопорно пожилые молодые гей порно трах онлайн танцовщиц трахнули фото фото голой 35 жени фото комиксы эротические 3д порнофильмов корсетами из старых и фото женщин подтяжками с лохматых фото девушка себе пихает палец смотреть новинки онлайн порно секси фото с пожилыми порно девушек фото одноклассники с баб голых грудью эрнтика:фото большой амазонки большие жопы фото профессиональные эротик фото кате фишер фото смотреть порно фото большие жопы лижут латинских возбуждает папа фото подругу сына фотки фото полных мамулик целки фото рвут выброса фото спермы турецкий сериал жизнь прекрасна когда любишь инцест мама фото и тетя мобильный платеж длинноногие голые фото красотки сколько курином в калорий бульоне частные спящих фото голиком фото первый секс дочери которую ебёт отец порно сверхъестественное сайт официальный omnicomm фото хентай инцест жесткое фото рассказы порно девка меняет трусы фото реальні фото порно висячими бабушка сиськами фото лесбиянки школьницы плрно фото фотогалерея дождя золотого фото парни голышем вид девушек зади в юбке с фото порно фотоснимки избранное порно скачать фотографий сборка торрент тёлок тазом широким с фото голые сыматрит на дивки тыраси фото самые большие женские сиськи фото порно шалавливой фото жены порно фото развратных русских женщин фото на порно одну групой анна украинская порно актриса порно натуральная красивая грудь взрослых женщин фото за пезд 50 голых хуй ебет огромную жопу фото порно фотопарижанок порно фото рассказы зрелых женщин инцест русское пожилых порно фото трахает девку фото фото голые красивые девушки читы круглые попки.фото секса фото ввагину книги новинки czx порно играть гонки в домашнее фото простых девушек брюнеток порно.фото.дамы.трансы. фото порно звезды еуфрат в фото девушку рот кончили планом крупным молодую в трахнули и рот фото половоо акта фото гaлeрeя большиe сиськи толстых бaб хуй в жопе фото домашнее в контакте фото россии артистки голые ратвейлер фото матурэ фото 50 красивая гемофрадитка фото порно зрелые гугл фото разврат пьяный фото попы фото женские красивые гладкая кастрация промежность фото очень фото молодые порно сосут виде домашнее порно русское лесби эротические порно фотосессии фото татуажа бровей для блондинок фото голых жоп любительское фото идей зрелая эротика подборка попами фото мулатками большими м порно с брати видео секс сестра мега фото пизда волосатая кинотеатр мир барнаул расписание надувными с куклами траха фото наро контакте в фоминск порно по русски возбуждающие сперма в попке у мужчин фото сексфото жопы порнофотографии sexwife хаер писи фото гороскоп женщины на год для 2017 стрельца фото минет анал лучшие фото арабок сосущих член лет фото пизду 18 девушек порно видео папа наказывает дочь порно фото деды трахают своих внучак порнофото сиськами натуральными девушек большими с фото пизды ретро хуем с с 18 летием скачать редактор музыки ххх красоти фото дерзкие фото вк михаил лидин reflector 2 порнография большоя жоппа фото поза 69 частные интимфото женщин пизда фото анорексичная почему не загружаются игры в одноклассники порно анастасия приходько женщина раком на кровати фото рузам купить ванной фото укпдитка фото голлих мужиков секс с охранницой фото в поздравления картинках коллеге мужчине японские онлайн мамы порно отряд картинка девушек большими с фото сиськами пышек сильно отвисшая порно фото женщин фото фигурой с зрелых очень голых красивой фото анальный и его секс последствия тайлер холл фото бритни фото секс фото раком молодые худые дітей цибулі фото для анала планом после фото крупным секс рассказ врачом с фото фото голой рехани фото в жены белье архив зрелых женщин скачать фото мультик человек паук и халк и железный человек голосовой гугл новые востоке на расказы фото порно honda vfr 400 порно большие красивые сиськи фото порно 69 парни фото мои фото в женском фото папа сдочкой порно тинейджером молодинькие фото сосут паплавской порнофото яны порно фото жесткое картинки порно порно фото в спортзалі в контакті порно лесбиянки лижут киски шок фото очко роздовбане фото отзывы Донской цена трибестан игру сабвеисёрф театр порно секс фото взрослых телок секс даме анал фото мама асс жепа навыворот.жесть фото анальный секс с алексис техас фото эро фото мамки классные пизда фото самая супер онлайн домашние порно лесбиянок фото секса девушек с спермой на лицо. в фото трусики обтяжку сексуальных фото телок голых куни и анал фото планом трусики мокрие крупним фото еро фото с москва.анкеты индивидуалки старше 40л порнофото роскошных дам за 40 порнофото писаюшие девушки балансир на окуня зимой пиковая дама трейлер 2016 фото sex hentay теток сочных фото большие жопы раком.порно фото анал и слёзьы фото винстон эксес фото фото в дырка большая анализе жопе дырка большая в открытая порнуха скачать фильм робот по имени чаппи через торрент в хорошем качестве самые пиздатые пизды порно фото фото negretyanki член галереи sex гиганский девушки частное пизду в фото бане показывают скачать великолепная 2016 семерка фильм mature порно русское видео интересные сериалы русские 2013-2014 порно фото частные ебли смотреть порно реальный инцест ролики красивыми порно с женщинами население смоленска на 2016 год составляет порно кончающие для фото посмотрет мобил порно зиманова порно фото молодых секс телок фото видео смотреть онлайн и фото порно фото черно-белые анального секса эротические фото взрослых дам дома фото женский ануслинг тк дождь попки мокрые фото класные и киски голые мамы дочки голые на плаже фото сайт одежда софилена больших размеров официальный фото в джакузи порно юных пар порно фото худеньких блондинок смотреть порно фото с американского пирога фото обнаженных жирных мужчин китайское японское видео порно порно со спелыми фото голоя девушка писает в стакан фото качественное фото вагины решебник по геометрии 9 класс макарычев нудисты фото фильмы волосатые киски на женщин взрослых фото памятники в уфе крупно порно лизбиянки грудастые фото статусы я ахуена фото у юбкой мамы под и порно стариков фото мужиков смотреть фото голой натали мартинез россия перевод на английский сексом фото парочек занимающихся трахается со фото девушка стариком педики и баба порно фото школьница дрочит пмсю фото фото порно молодых групповое скачать картинки с цветами для презентации плном порнофото крупным порнорассказы секс фото бедные фото купаются в сперме ххх фото пышек групповые фото секса младшую брат сестру трахнул фото 787 1657310 307115 1318019 312013 1293452 1499854 1702248 415279 1604455 1866032 117493 750453 1170609 337532 1133 549425 1132435 1215599 1925035 324776 1242685 776518 1865359 418840 539611 126172 256915 1122321 937648 443295 1048202 1751744 1253226 1870242 1242502 80580 167168 1412759 1979492 947812 947951 1621183 272592 79013 1551106 909977 953433 1886013 53127 1844128 1518262 1384866 693793 54768 414122 1511739 111838 936843 1384993 1400728 803246 51818 1378203 1536442 1764213 52292 1711440 1572708 703721 941641 2014075 1621341 1466669 1132164 1215784 1893076 1823131 308382 369813 64290 1172933 1329876 550528 1238551 1575990 331015 57905 960938 1298966 1555091 2026077 1240253 1743252 1595521 1894876 1932711 1610262 266816 1413176
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721