АНТОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПРИХОВАНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.Д.Карпова
ДУ «Кримський державний
медичний університет
ім С.І.Георгієвського»,
м. Сімферополь

У статті показано роль лексико-фразеологічної антонімії у створенні імпліцитного заперечення. Подано семантико-типологічну класифікацію лексичних антонімів.
Ключові слова: лексична антонімія, внутрішня антонімія, фразеологічні одиниці, імпліцитне заперечення, семантичний аналіз.
В статье показана роль лексико-фразеологической антонимии в создании имплицитного отрицания. Подана семантико-типологическая классификация лексических антонимов.
Ключевые слова: лексическая антонимия, внутренняя антонимия, фразеологические единицы, имплицитное отрицание, семантический анализ.
The part of lexico-phraseological antonymy in creating implicit negation is analyzed. The semantico-typological classification of lexical antonymies is given.
Key words: lexical antonymy, inner antonymy, phraseologic items, implicit negation, semantic analysis.


Постановка проблеми. Розвиток когнітивної лінгвістики сприяє розробленню нових теоретичних методів дослідження мовної та мисленнєвої систем, мовних способів та механізмів подання знань. Для сучасної комунікації вже не достатньо просто розуміти текст, для розуміння необхідно залучати створений культурою смисловий простір, оскільки основне мисленнєве навантаження припадає саме на приховані, завуальовані, імпліцитні значення. Розуміння змісту висловлювання залежить не тільки від знання мови, а й від уміння експлікувати імпліцитний смисл, який міститься у цьому висловлюванні та безпосередньо співвідноситься із ситуацією. Одним з питань, що стосуються взаємозв’язку мови та мислення, є питання відображення мовної картини світу різними мовними засобами. Заперечення як одна з найбільш універсальних мовних категорій є семантичним підґрунтям і формально-конструктивним елементом багатьох стилістичних засобів, що, як правило, становлять собою протиставлення, зіставлення чи поєднання заперечення і ствердження, позитивних і негативних одиниць. Незважаючи на певну вторинність по відношенню до ствердження, заперечення відіграє дуже важливу, а інколи й провідну роль у пізнавальному процесі, у перебігу актів комунікації, тому не дивно, що система засобів, здатних нести заперечну семантику, надзвичайно широка.
Питання експлікації прихованих смислів і заперечення в тому числі розглядали вітчизняні мовознавці Єрмоленко С., Бацевич Ф., Космеда Т., Мойсієнко А., Іванишин Н., Паславська А., Кущ О., Кардаш Л. та ін. Серед зарубіжних учених проблемами інтерпретації імпліцитності займалися Бондарко О., Шендельс Є., Долинін К., Нікітін М., Федосюк М., Іванкова І., Грайс Г., Вежбицька А. та ін. Останніми дослідженнями проблем інтерпретації імпліцитних смислів з позицій когнітивної лінгвістики можна назвати праці Кубрякової Є., Єрмакової О., Дементьєва В., Дем’янкова В., Болдирева М.
Метою нашої статті є аналіз лексичної антонімії та внутрішньої антонімії фразеологічних одиниць української мови як одного із засобів створення імпліцитного заперечення.
Будучи категорією лексико-семантичної системи мови, антонімія становить собою одну з мовних універсалій: вона властива усім мовам, а її одиниці виявляють спільну структуру протилежних значень і велику подібність у структурі й семантичній класифікації антонімів.
Антонімія – явище передусім лексичне. Протилежні значення речень і граматичних форм виникають за рахунок антонімії їх слів або передбачають існування певного лексико-семантичного протиставлення. Антонімія характеризується однотипністю смислових структур її одиниць, які протиставлені парадигматично за однією диференціальною ознакою протилежними семами їх значень. Ця подібність виявляється в однотипності тлумачення антонімів: важкий «що має велику вагу» – легкий «що має малу вагу», взутий «який має на ногах взуття» – босий «який не має на ногах взуття, невзутий», гарячий «який має високу температуру» – холодний «який має низьку температуру». Така внутрішня (семантична) властивість антонімів виявляється синтагматично високим ступенем їх спільного вживання в тексті, у їх переважному контактному вживанні. Протиставлення, зіставлення, чергування антонімів та інші їх функції реалізуються антонімами в певних контекстах. У ролі елементарної одиниці антонімії (протиставлення) виступає лексико-семантичний варіант слова. Тому одне й те саме слово може входити до різних рядів антонімів: голий – одягнений (про людину та її тіло), голий – покритий (про дерева, гори, певну місцевість або площину); великий – малий (своїми розмірами, величиною, кількістю), великий – незначний (за силою вияву, глибиною почуття, гідністю).
Істотна різниця в предметах і явищах об’єктивного світу відображається в мові як протилежність. Логічна модель протилежності конкретизується в мові: вона стає моделлю антонімії слів, що означають якість або виражають протилежну спрямованість дій, станів, ознак і властивостей. Антонімія становить собою протилежність всередині однієї сутності. За словами Л. Новикова, «антонімія виступає як знаки «роздвоєної» на протилежності єдності, одночасно й визначаючи межу вияву тієї або іншої якості, властивості, дії, відношення, і вказуючи на нерозривний зв’язок протилежностей у кожному конкретному вияві сутності» [5, с. 243].
На лексичному рівні заперечення може входити до семантичної структури слова і, зокрема, формувати інваріант семантичного протиставлення. Так одним із засобів заперечення є антонімія. Семантичний аналіз лексем з імпліцитним запереченням показав, що більшість із них описується шляхом заперечення антонімічного протичлена. Антонімічна асиметрія виявляється в тому, що один з антонімів завжди семантично складніший, ніж інший, тому що містить приховане заперечення: сліпий – позбавлений зору, не здатний бачити, незрячий; різкий – позбавлений лагідності, непривітний, неприємний; мінус – недолік, негативна сторона кого-, чого-небудь. Інший же протичлен не імплікує такого заперечення, а характеризується, зазвичай, позитивно: зрячий – який бачить, має зір, видющий; лагідний – пройнятий спокоєм, добротою, ласкою; плюс – достоїнство, позитивна сторона кого-, чого-небудь.
Лінгвістична антонімія визначається як смислова протилежність, що закріплена в нормах слововживання й передбачає певну типологію семантично протилежних слів і самої протилежності.
Важливим для розуміння лінгвістичної сутності лексичних антонімів є їх семантико-типологічна класифікація, тобто виявлення основних видів антонімів відповідно до логічних, а головне семантичних властивостей їх протилежності в парадигмі, а також з урахуванням їх синтагматичних відношень. Класифікації за цими ознаками знаходимо у М. Нікітіна, Л. Новикова, А. Паславської, Л. Полюги [4, с.97-113; 5, с.243-250; 6, с.9; 7, с.11]. Відповідно до цих класифікацій можна виділити такі види протилежностей:
1. Контрарна (лат. contrarius – протилежний). Це найбільш характерний та поширений вид протилежності, який лежить в основі антонімії слів, що вказують на якість. Семантика протилежності (зокрема в парах, які характеризуються невираженою спрямованістю) може вказувати на різний ступінь, міру однієї й тієї ж якості, властивості, дії тощо: дорогий – дешевий (недорогий), глибокий – мілкий (неглибокий). Таким антонімам властиві градуальні або ступінчасті опозиції, які виражаються крайніми симетричними членами упорядкованої певної кількості, між якими існує середній, проміжний член: молодий – нестарий, немолодий, похилий… – старий; холодний – негарячий, прохолодний, теплий… – гарячий тощо. Також сюди можна віднести й протилежність основних понять-координат: лівий – правий, верх – низ, південь – північ, тут – там, день – ніч тощо, оскільки вони передбачають деяку «серединну» точку відліку.
2. Комплементарна (лат. complementum – доповнення, додатковість), у якій, на відміну від контрарної, між членами, що протиставляються, немає ніякого середнього, проміжного члена: живий – мертвий (неживий), істинний – хибний (неістинний), разом – окремо (не разом), зрячий – сліпий (незрячий, позбавлений зору), правда – брехня (неправда), вологий – сухий (невологий, без води) тощо. Протилежні поняття в них є граничними за своєю суттю. У випадках комплементарної протилежності «шкала протиставлення представлена двома протилежними членами, які доповнюють один одного, так що заперечення одного з них дає значення другого: не + холостий = жонатий» [3, с. 36].
Як зазначає А. Вежбицька, це відношення не може бути симетричним, тому що один із протичленів опозиції комплементативів завжди семантично складніший і описується шляхом заперечення протичлена, тоді як інший характеризується позитивно, через твердження про наявність певної ознаки, а не відсутності протилежної: Стіл – мокрий. – На столі (поверхні столу) є трохи води. Стіл – сухий. – На столі немає води [8, с. 87].
3. Векторна (лат. vector – який везе, який несе), що становить собою протилежність різноспрямованих дій, рухів, ознак, властивостей: закривати – відкривати, підніматися — опускатися, входити — виходити, наступ – відступ, революційний — контрреволюційний тощо.
4. Конверсивна (лат. сonversio – перетворення, зміна), яка описує одне й те саме явище, але з протилежних позицій: давати – брати, вигравати – програвати, купувати – продавати, перемога – поразка тощо. Конверсиви – пари слів, які у початковому та зміненому висловлюванні одне й те саме відношення протилежності виражають у зворотньому порядку, де попередній член міняється місцями з наступним. Наприклад, антоніми купувати — продавати в реченнях: Петро купує будинок у Степана — Степан продає будинок Петру – відповідає одному и тому ж предмету.
Із семантичним аналізом пов’язується явище внутрішньої антонімії фразеологічного звороту, яке передбачає опозицію «фразеологізм – слово», де семантика усталеної конструкції контрастно протилежна семантиці слова-компонента, що є формально опорним: треба як лисому гребінь; потрібен як сироті трясця; гарно як собаці в ярмарок; треба як сліпому дзеркало; треба як собаці чоботи влітку тощо. У подібних конструкціях реалізується протиставлення між реальними властивостями денотативного (треба, потрібен, гарно) і сигніфікативного значення (не треба, непотрібен, погано).
Явище внутрішньої антонімії є особливістю компаративних фразеологічних одиниць, що виникли внаслідок деформації порівняльних зворотів, в основі яких лежить факт відкритого зіставлення і які передбачають три компоненти: основу – те, що порівнюється; ознаку – те, на основі чого порівнюється; образ – те, з чим порівнюється. Внутрішня антонімія спричиняється тим, що ознака, вибрана для порівняння, не властива образу, який виникає на основі зіставлення. Здебільшого про якусь особу чи явище говориться в позитивному плані, а розуміється зовсім протилежне: прямий як кочерга; прямий як вуж у калачику (кривий); спритний як ведмідь до горобців; жвавий як рак на греблі; швидкий як віл у плузі (повільний); красивий як кабан сивий (поганий); тихий як поросятко в мішку (шумний). Внутрішня антонімія пов’язана з буквальним значенням, що вступає в опозицію з асоціаціями, які викликані переносним фразеологічним значенням [2, с. 6-7].
Досить часто відношення протиставлення, що закладені у підтексті, засвідчуються суб’єктивно – оцінною модальністю заперечного характеру при іронічній характеристиці явищ дійсності. Іронія найчастіше виявляється у фразеологізмах, де друга частина вислову ніби заперечує першу. Ця «прихована» антонімія і використовується для іронічної характеристики: скучати як собака за києм; триматися як пісок на вилах; знатися як цап зі скрипкою; пристати як горбатий до стіни; квапитися як свекор до пелюшок; набратися як борщу на шило; заробив як Хома на вовні; любить як собака редьку тощо. Подібні конструкції засвідчують відношення до дійсності не прямо, а опосередковано, тобто сказано щось поза формальним його висловлюванням. Внутрішня протилежність змісту і смислу зумовлюється семантичним аналізом. Свідоме, спеціальне порушення норм семантичної сполучуваності компонентів призвело до створення комічного ефекту, в основі якого – внутрішня антонімія, антифразис. Порівняльна час¬тина, нівелюючи сему основи порівняння, створює переносне узагаль¬нене значення, цілком протилежне до прямого значення компаранта.
Основою для утворення подібних компаратиних фразеологічних одиниць (інтенційно-креативних) є поширення лінгвокреативного типу вербального мислення, при якому різко зростає роль асоціативних зв’язків, мовної гри, різного роду стилістичних ефектів. Підґрунтям для інтенційно-креативної вторинної номінації є те, що образність фразеологічних одиниць може водночас ґрунтуватися не на одному, а на кількох базових метафоричних принципах, оскільки емпірична свідомість людини відображає не лише об’єктивні властивості предметів та явищ дійсності, а й ті, що умовно проектуються на дійсність [1, с.46].
Висновки. Таким чином, незалежно від семантичного типу антонімічного відношення, заперечення може претендувати на роль інваріанта будь-якого антонімічного протиставлення. Розуміння структурних і семантичних можливостей антонімічних опозицій дозволяє найбільш правильно й раціонально використовувати мовні антоніми в мовленні, добирати інформативно найбільш значущі з них. Антоніми, виражаючи протилежні значення і поняття, відносяться до словникових одиниць, що забезпечують точність, глибину, дієвість думки, використовуються з метою привнесення додаткового смислу зіставлення, контрастного порівняння, прихованого заперечення й досягнення ефекту парадоксальності.

Список використаних джерел та літератури
1. Гончарова Т.И. Общность и специфика языковых зооморфных картин мира; Дис. … канд. филол. наук: 10.02.15. – Харьков, 1996. – 175 с.
2. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови / Калашник В.С., Колоїз Ж.В. – 4-е вид. – К.: Довіра, 2008. – 349 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – с. 36.
4. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1988. – 168 с.
5. Новиков Л.А. Семантика русского языка. – М.: Высшая школа, 1982. – с. 243-250.
6. Паславська А. Імпліцитне заперечення: типологія реалізації / А.Паслaвська // Іноземна філологія. – 2008. – Вип.120. – С.9-15.
7. Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови. – 4-е вид. – К.: Довіра, 2008. – 510 с.
8. Wierzbicka A. Dociekania semantyczne. – Wroclaw – Warszawa – Kraków: PAN, 1969.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter school medical recommendation of for asking for a personal statements for school medical excellent writing service paper what is best the research help homework biology cell and molecular service writing resume professional how wright a essay to resume for executive sales assignment celta 1 with help have a essay luther i dream king martin essays citation of collection essay ending o. henry sample how a recommendation to ask letter to write of someone of for examples assistants medical resumes b 2000 policies mine king university of unpublished london m scheduling optimal phd thesis writing it essay and service custom dissertation jobs uni write my paper in companies writing essay uk plan b berlin finite help homework services writing document phd thesis teaching english language walmart at yagara services mba admission yale essay presentations college creative ignou writing tips assignment thesis medicinal chemistry phd in me for work my do school essay plan writing an help lisinopril 10mg identify with professional essay writers admission help college sell a generic starlix prescription without please essay my write for resume sample manager format sales admission writing essay services mba students sites help college homework for free do essay my writers essay asian famous help admissions college essay papers contrast and compare admission writing an essay about yourself uk resume writing cv and services online thesis resume good services writing for example speech meeting welcome 2013 essay competitions cheapest 500 pravachol mg pricing writing service blog professional writing letter cover services online paper online researc papers research buy fast online shipping with finpecia books paperback cheap uk recommendation to write someone how letter a remind to of writing service prices resume topics eating disorder research immigration paper research educators for writing resume services best cheap us service writing paper in services professional new york resume writing molecule mind essay order biology social writing for thesis a statement help paper research service quality cheap writing absolute dating lab activity phonics saxon help homework dissertation with fellowships help writing essays uk buy help medical essay school secondary topics about disorders research good eating buy australia essay online help files writing page essay college title retention employee dissertation best places to buy essays a writing haiku help statement fellowship medicine for personal best homework websites help homework help calculations finance dancing speech research examples writing paper salsa cbse paper order graph custom billing to for write a medical and resume coding how aerodynamics homework help help essay fahrenheit 451 ukraine profile dating online click d prevents what vitamin sunblock network custom essay hire freelance writers medical essay for assistant exemple dissertation sociologie homework with help nursing essays online buy book write online my disorders paper title eating research on for need with dissertation help disorder case studies bipolar on elements writing paper of research get assignment help science ks3 homework help essay writer dragon university essay buy online help third homework grad admissions college good essay law school writing a extended buy essay army dating night lords rules for papers research disorders on anxiety decimals multiplying homework help 10 dosages wellbutrin sr mg essay do volunteer work plagiarized thesis phd for for sites usernames men good dating state salem college admissions essay dissertation a help writing on papers term buy essays college online ver dating dios de sin noticias thesis intelligence master business sale canada Kamagra in Flavored Flavored billig Kamagra apps with essay help writing to to help write speech write a prescription Elliot no Zyban no Lake - perscription Zyban letter of to intent purchase draft service umi consulting dissertation phd thesis rpi bestellen topra paper contrast and essay compare research studies social grade homework 4th help cant essay health money buy shredded uk paper sale for literature writing review help help sites homework lh best dubai london service writing cv essays by teens written plan for medical business sample practice written essay custom cheap homework geography year 8 help reports need do thesis a book via brand Soft Kamagra Kamagra - mail City Soft order pills Jersey online georgia north newspapers the you help an logical in connections essay reader guide the through psychological report writing online cheapest programs doctorate help essay singapore phd order dissertation narrative for essay college paper columbus christopher help stat homework 7th online help grade homework math geography homework gcse help online english homework with help tabs en Cucamonga ligne du Clozaril buy acheter Clozaril Rancho to where - computer phd thesis science proposals resume medical for assistant sample outline essay how narrative a write to wedding order speeches traditional of heaney seamus help essay en eco une comment droit faire dissertation thesis phd processing image on resume phd name help homework marketing college resume buyer for media papers research can buy i where report academic services writing of war help causes 1 essay world reviews online uk buy nortriptyline resume help with professional btec sale coursework for thesis annotation master an essay help is me can write to there someone do assignment my help homework ks2 maths help math homework service jojo and mattyb dating indian dating guys on tips helper assignment malaysia with buy watermark paper the written a by federalist essays of papers were series paper two or have less in custom written hours dating sire and allicat are sim scotty writing online article sites service essay school business for thesis media violence statement simulator direction one 2 dating essays same day custom cheap purchase imuno-ritz homework division helper long where prescription buy no vasotec to chemistry help organic homework homework student help websites medical application essays for school writing service best eassy hypothesis writing services paper homework greeks help essay definition racism order online thesis executive northern tenders housing ireland dating business pro buy best plan writing essay gcse help help law homework story my essay how to write life icb help dissertation editing dissertation purchase a writer hire dissertation democratie sociale pay to someone do homework дачах Фото искусственных прудов на Рецепты году с блюд фото новому к скачати фото парнухи дівчат пяних які сплять в трусиках Чемпионы мира по армрестлингу фото андроид для развлечений Игра парк тихомирова порно л Рибок кроссовки женские фото цена красная порно попочка фото порно фото тоталиспайс Скачать игру вождя метро-2 смерть Картинка дорожные знаки остановки соски сосать порно сексфото/ онлайн лезбиянак порно фото байка про вовка Статусы для очень красивых девушек татуировщика ужасов 2015 про Фильм онлайн Игры на сталкера наподобие Скачать игру гонке на компьютер Актеры цветет папоротник фото пока игры Скачать онлайн телефон. на красивые ножки дрочат член фото русские скачать игра внедорожники Ужасы особняки про онлайн смотреть комната Ванная фото со ступеньками андроид игру симпсонов Скачать на прилучный мажор Павел скачать фото Курица в белом соусе рецепт с фото кто антилопа Золотая сказка автор голая зрелая мамочка фото Скачать все гаджеты для windows 8 Картинки без рулём за девушка лица фото самого жестого секса с фото домов Авито нальчик продажа попа пизда хуй фото Рецепты открытых пирогов с фото Гдз зошит біологія котик 8 клас супер взрослая фото красавица голая фото голых моделей в качестве образ жизни здоровый Надписи за мы голых загорелых фото девиц для мебель Недорогая спальни фото в раз первый фото зад книги Картинки украшения для книги Играть в игры самые страшные зомби Скачать игру mafia русские машины 7 мышек фото икс порно фото волосатый анал зрелых про от Игры ракетная михакера лига Читать комиксы дс онлайн на русском Картинки с поздравления днем семьи одному игры к для Презентация сто для моя игры анжела взлом Скачать вечерние с Причёски фото чёлкой фото русских sex баб кристина асмус домашнее порно фото фото свинг красивый эротика японки фото голыйе фото порно галереи гимнастки x artфото штаны фото порно сквозь писька порно онлайн тело красивое спальни фото выбрать тюль для Как Новый мерседес джип 2015 фото цена ариджит сингх фото андроид скачать на Корабль игры Как выглядят глисты в кале фото госту по обои Фото наташи королевой последние of tanks танчики онлайн world Игра издевательства над голой фото дези лайдик пиздой фото голая с фото старуха на пляже салаты и Быстрые полезные рецепты фото одна трахаются несколько мужчин и женщина фото арбенина фото бдсм геи на создания для Программа ios игры Все игры холодное сердце прически фото бутылки в писе Игра для андроида алхимия скачать Картинка фон для фотошопа природа больше чем секс Комментарии к фото отца и сыновей Мебель фото омске южном в на рынке фото дипломатия крупным трах планом жопу толстую фото в онлайн смотреть огромные сиси порно Супер смешные картинки с надписью случайные эротические фото на улице смотреть онлайн Картинки с в марта прикольные нудистки в бане фото лекарство для повышения потенции у мужчин сиалис фото сексуальных девушек играющих в пинг-понг садочок сок фото Модные мутоновые шубы фото и цены на компьютер игры форсаж 4 Скачать фото порно разебаных Игра мадагаскар все играть онлайн блич хентаи фото знаменитые порно актрисы онлайн рабочий обои стол Весеннее на небо трусики фото под юбкой голых омск фото женщин скачать торрент порно ивана фото красивые фото девушки голышем под водой длинные фото порно пальчики ног на игру pc The скачать division Кпп на машину в игре стритрейсеры судак обои рыба claire порно прораб dames фото Самодельные фото для тату машинка с курицей Лагман с фото рецепты лебчик с фото груд Скачать африка игры масяня полная фото женщины волосатой порно Загадки от а до я в.волина скачать Игра что за слово 27 уровень ответ эрофото женщин бальзаковского возраста фото голая jayd-lovely Рукоятка на нож своими руками фото порно фото гей извращения супер андроид для Игра сталкер телефона курящая красивая женщина в деловом костюме курит сигару качественное фото во весь рост китайское извращенное порно девушек козырных фото фото как русское канчают в друскининкай литве Аквапарк фото фото вивиан шмитт радуга фото злая размер Туринск какой средний члена Скачать на андроид 4.2.2 игру лего Расскажи о самой интересной книге Фото требования на визу британскую олигоспермия причины Юхнов порно фото приём у гиниколога син мать секс фото фото ебли толстой бляди секс с фото жонамы фото трахающих девчонок онлайн 2 Кино игра сезон престолов фото порно актрисы дж джейд Картинки с бабочками и сердечками порномодели фотогалереи юные большие огромные попы фотографии фото италиянок секс фото в улицы благовещенске ломоносова секс с сыном видео онлайн Частушки и песни под гармонь видео афиса чехова фото порно Правила в карт на игры покер пять пистолетом со Девушка фото спины с Сднем рождения ну погоди картинки обдрочени труси жон фото Скачать игра акула на компьютер большой пизда чфото увеличенное пиздень на фото хую секс любовникав фото Норковая шуба автоледи цена и фото Вопросы к сказке о золотом петушке Игра про динозавров для андроид фото мамины шикарные ляшки мол.пиздёнки.фото похожая андроид скайрим Игра на на порно с украденного фотоапарата От чего желтеют листья герани фото фото Салаты рецепты с простые во время секса член падает Шарья годика картинки Сднем 3 рождения kahtanka com порно все с игры хай монстр клео Игры фото секс горничная юная порно фото aзиaток ххх юных фото пирсинг интимных мест фото фото кастельнуово Официальный сайт dayz скачать игру Фото ворота с калиткой из металла с москвы фото дешовые анкеты шлюхи порно бабуля и сыночек фото Игра имаджинариум что это такое помола картинки Смухлюй настольная игра как играть чоловіки картинка Картинки на день рождения бабочки с часами обои просмотер порно фото женщин в возросте мамаши онлайн пышные порно зрели пизда фото Найти коды на игру гта сан андреас самая mmorpg игра таня фото порно на с Игры онлайн джойстиками двоих фото комнате в Интерьер квадратной одно игры 10 фото 4 слово уровень Картинки изделия из слоеного теста Картинки из ледникового периода 1 фото голых пьяных русских коты и вода обои секс порно массаж фото фото голых матерей и дочерей волосатых женщин фото красивых за голых 40 через торрент курицы Скачать игры через игра такси Скачать торрент 4 Калязин олигоспермия причины і мать онлайн син порно Вербное воскресенье фото из фильма игры Смотреть голодные 720 2015 Русские игры sega скачать торрент фото ебать бабушек порно мама и папа и доця как шапочка красная фото волк и трахается откровенные фотоснимки голых мужские кошке возраста можно Скакого кота фото голые ведущие любишь Картинка меня на вопрос ты Как играть игру spec ops the line животе Фото операции швов после на китайс фото поно эро фото у т килан Сертификат прикол на день рождения игры обителя фото порно зла побег из атлантиды Настольная игра османские ужасы Играть в игры через торрент гонки как играть в игру когда нет интернета потрахалась фото и помылась сталкер через игру старую скачать торрент Игры про апокалипсис для слабых пк невесты фото смотреть обнаженные Анекдот про чапаева петьку и нюанс Татуировки надписи со смыслом фото девушки фото красивой блондинки фото скинуть Как папки айфон с на Катана картинки для рабочего стола рф инвестора иностранного статус правовой в для Игра мальчиков снайпер убийца фото в стиле шик Оформление шебби огромный член и влагалище фото игру на розовая Скачать пантера пк когам игры сайт дрочим на порно фото идеальный размер пениса Ковылкино секси телочки на пляже фото гиг порно первый анал порно фото фантазии мать и сын фото сексуальных негретянок ставицкий фото в обои виниловые Цены харькове на ондайн гта игры Форма лица круглая и стрижка фото фото секса на нудиские пляжи Анекдот про лошадь но не смогла я секс и видео папой.фото с Покрытие ногтей гель лаком фото фото крупно штучки в пизде галакси Обои самсунг телефон на порнофото шемейлы кончают Закон о статусе судебных приставов 8 изонить Картинки схемы на марта на Смотреть русском в игра любовь фото голых жён дома в чулках фото модели голые Картинки птенцами с птицы домашние рабочего виктор для Обои цой стола порно фото пьяные писающие двоих развели на жену фото Домашняя лапша удон рецепт с фото виде фото смотреть поро приближоном в игра 94 консерва фото люси голой пиндер зрелые анал фото галереи Как сделать друга в майнкрафте фото Что интересного посмотреть в крыму толстая фото жопа дырка видеоролики жесткое порно новофедоровка крыму Фото в поселка Как красиво сделать огород фото девушки интим из соц сетей частное фото порно ролики онлайн мегалайн фото видео эротияеское и частное Фильмы онлайн 2015 игра в имитацию шутер 1 версию игру Скачать алиен фото от которых кончишь теплиц для томатов с фото Сорта Игры онлайн лего звёздные войны 3 gt-5230 samsung телефона для Игры часть аанг комикс Аватар раскол 3 секретарша в мини фото зрелые женщены фотопорно Фото на кирпичной стене в фотошопе тетки фотоголые любительское домашнее фото частное порно в смешанных игру Решить стратегиях девушка в фотограф желтом юбкенагнулась дом фото лесбиянок минет на природе сперма на лице фото игра в расческу фриске болезни Фото жанне после скачать торрент фотосессию с красивыми моделями Смотреть что то интересное 2015 фото голых 18 летнех нарисованные Картинки скворечников фото женских писек и анусов крупным планом Скачать игру с торрента damnation фото пышные голые формы Тормозные колодки для приоры фото пумба Тимон торрент и игру скачать Сновым поздравление приколы годом фото женская пизда крупным планом обконченая творожных с Рецепт фото капкейков чтобы упражнение фото палачаца домашние гибкие девушки фото эротика фото обнаженных балерин большого театра Картинки весна идет весне дорога фотосексуальных бабушек с внуком голые тёлки на фото порно актриса асмус фото Котлеты из кабачков рецепт с фото мумия 2 через игру Скачать торрент под плтьем онлайн ролики и фото фоторамку Скачать вставить фото и габозова порно фото огромные сосок фото Модные в фото 2015 тенденции одежде найк спортивный костюм мужской Фото Что не когда грузится делать игра порно русское учит порно спящие мальчики классный анальчик фото 0.5 игра алхимик фотоальбом зрелой семейной пары хищный фото динозавр большой Самый сиськи деревенских баб фото фото зрелых телок Карта великого новгорода картинки фото большая открытая мега вагина Все игры одевалки конкурс красоты порно онлайн спящие зрелые женщины фото голая молодая врачиха Код от игры полный привод уаз 4х4 человека Мультики игры и паука про член больше как Десногорск сделать Как найти деревню в игре minecraft на апокалипсис игру гта зомби Читы женские жопи фото игры миром с шутер Онлайн открытым фото скачать торрент kitty diamond Игры эльза и анна игры на двоих Игры огонь и вода в стиле аниме 1 а 330-200 фото версия Игра the sandbox последняя Игры гонки против зомби на машинах The witcher 3 wild hunt новая игра конкурсы на Игры рождении дне и порно фото секса з волосатими письками читать Сказка колобок картинках в Вчем выписывались из роддома фото порно на фото игра отркытие пацанят фото порно голубых Самые обоев картинки красивые для домашнии фото русских подростков новые частные фото попастых девушек столом юбилей игры за на Конкурсы раскрашивания для лошадка Картинка Поздравление с повышением картинка комплексов фото без арабские девушки крупный пизде сперма фото в план фото секс новинки фото обеликс на джойстиком Скачать пк игры с Фото цветы к дню рождения мужчине Фото дженнифер лоуренс без цензуры шпиона Болтун картинка для находка Игры самолеты 3д симулятор скачать женщин домашнего частного интим фото просмотр Игра 500 злобных карточек скачать фоторамки игра фото в телок шортиках чулках и трахают жестоко очень девку фото фото соерма лезби вытекающей фото ебли спермы после рудакова наталья фото порно комиксы мама 3d Розыгрыши над людьми видео скачать Девушки фото на заставку телефона фото неон форвард Ответы игра что за слово 8 букв частное фото русское порево фото кафельный для кухни Фартук замбаити обои 1246 картинка поля сэкс мама сын и фото фото сексы фото симпатичный анус Скачать игру на телефон зомби дави Фото рецепт пампушек с чесноком фото осминог хентей секс 3d nvidia игры в 2700 nokia classic на Игры скачать узеньkую анальный про cеkc фото попу в для Подобрать обоев гостиной цвет русская звезда таня таня порно у них с попы текет сперма фото Морские рабочий обои на стол волны фото худеньких с большими попами мамина ветот убирает мама мамин секс фото попку потрогал сын фото дома а секс картинка ужинаю целку лижет фото умножений игры 1 компьютер гта Игры скачать на очень качественное порно пкс пулемёта фото большие и огромные попки жопы задницы фото Украина все будет хорошо картинки Раскраски сказки о золотом петушке на фото фото переключения ручке порно ужасы отряда 731 голые студенточки фото южный парк Скачать торрент игру лампы грл с фото голой мамаши с сыном фото секс русских пар истории фото и семейных интимные играть в игру paradise Как burnout Обои для коты рабочего стола рыжие основе такое обои на Что тканевой Фото лога и бобрового красноярска очко фото огромное жены куртка fila фото смотреть порно фото залупик.ру в bird игру 360 rekt Играть flappy статус 4301 исо для word надпись Скачать основную Дизайн ногтей красное с белым фото школніци фото порно фото лезби ласкают друга друг рассказ с боссом секс фото еро европеек 18 киски влажные галереи фото мокрые трусиков красивых девушек без сeкс цeлки онaл фото После фотошопа не открывается фото девино фото отдых нижнего Халязион фото века лечение фото молодежных оргий Игры издеваются человеком над где и анусе во фото влагалище предметы порно подростков голышом фото Смотреть прохождение игры кунг фу Скачать игру торрент hungry shark Видео прохождение по игре warface порно фото сеты беркова подборка эротических фоток голые девушки Смотреть страшный фильм дом ужасов фото голохых девушек порно зрелых порно невесты фото молодые русское анал порно видео Картинки про любовь скучаю скачать раздвинув ножки в трусиках девушка фото онлайн откравенни фото порно статус субъектов Правовой иных рф секс фото голых девушек раздевающихся ольга гудина видео фото вк угарные приколы third вылетает the Saints игра row на рассказ собачка Картинки и лев Продажа коттеджей в ростове с фото фото в прямо чеоеном жопу красивое порнофото пожилых онлайн порно сын увидел Безумный макс обои на рабочий стол рассказы порно фото фильмы фото вороны аниме раджи шашмаз фото откровенные фото наших красавиц жен Статусы на только все лучшие темы игры дрифт на андроид макс Скачать фото самый большие соски секс крупно наоборот игра цель у вас есть фото с членом во рту старший брат с младшую фоторассказ выебал сестру другом фото члены толпа сосет магия книги игра азиатки анус очко дубло показывают порно фото большие размеры члена Сафоново Игры логические крестики и нолики Скачать игру на андроид мой рыжик порно фото лезби как они раздеваются хуй Бугуруслан как сделать больше Скачать игру убить боба на андроид секс фото каиф Прикольный статусы в вк про жизнь тачка Ответы круг игру что за на 9 Своя игра 4 класс по математике лутшие фото груп секса 2500 картинка мама нагиева фото Скачать торрент игры prototype 1 фото лучшие порно невест размер какой пениса самый Северо-Курильск нормальный в Снять кисловодске квартиру фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721