«Альтернативнi методи навчання iноземних мов»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджено впливу альтернативних методів навчання на рівень вивчення іноземної мови.

У теоретичній частині був проведений аналіз основних підходів до навчання іноземних мов, з яких було виокремлено альтернативні технології навчання. Основна увага була приділена альтернативним технологіям навчання іноземних мов, та їх різновидам.

У експериментальній частині нашої роботи було використано один з різновидів альтернативних методів навчання іноземних мов, а саме: урок з елементами гри. Результати дослідження показали, що даний метод є ефективним у навчанні іноземних мов, тому може використовуватися у процесі навчання.

Ключові слова: технології навчання, альтернативні методи, соціальна взаємодія, комунікативні вміння.

In this scientific paper investigated the influence of alternative methods on the level of learning a foreign language.

In the theoretical part we made the analysis of the major approaches to the studding of foreign languages and distinguish the alternative technologies. The main attention was paid to alternative techniques of studding foreign languages and their varieties.

In the experimental part of our work we used only one form of alternative methods of studding foreign languages: the lesson with the elements of the game. The results showed that this method is effective in studding foreign languages, so it can be used in the learning process.

Key words: studding technologies, alternative methods, social interaction and communicative ability.

 

Знання iноземної мови в сучасному свiтi є своєрiдним вiкном у свiт. Володiючи цiєю мовою мiжнародного спiлкування, ви зможете досягти поставлених цiлей за допомогою нових можливостей. I ви обов’язково зрозумiєте, що значення iноземної мови не перебiльшено.

Для вивчення iноземної мови використовують рiзнi методи та прийоми. Одними з вiдомих методiв вивчення iноземної мови є альтернативнi методи.

Пiд поняттям альтернативнi методи групується цiлий ряд рiзноманiтних пiдходiв, прийомiв, способiв передачi мови. Iснують такi альтернативнi методи, як метод повної фiзичної реакцiї (Total Physical Response), сугестивний метод, драматико-педагогiчний метод, мовчазний метод, груповий метод [3, c .78]. Найбiльш розповсюдженим є фронтальний спосiб навчання, коли  викладач не бере до уваги розмаїтнiсть здiбностей та iнших суб’єктивних  особливостей навчаємих. При цьому способi процес навчання не вирiвнює  початковий ступiнь пiдготовки i не створює мотивацiї суб’єкту до  навчання як при недостатнiй пiдготовцi, так i при досить високому рiвнi її.

Принцип iндивiдуалiзацiї навчання або диференцiацiї випливає з  необхiдностi орiєнтуватися в навчаннi на реальнi типи студентiв, учнiв.  Найкращим чином цей принцип реалiзує програмоване навчання. Але i в  умовах звичайного навчання вiн може i повинен застосовуватися.  Iндивiдуально-психологiчнi особливостi враховуються при виборi i  застосуваннi окремих методiв i прийомiв навчання, при дозуваннi  домашнiх завдань, визначеннi варiантiв класних i контрольних робiт (за  ступенем їхньої складностi) [1, c .6].

Технологiя навчальної дiяльностi у парах [2, c .8]. Вона була вперше  запропонована А.Г. Рiвiним ще в 1911 роцi. Було доведено, що дiяльнiсть  навчаємого стає ефективною, максимально результативною i в той же час  вивiльнює час вчителя для контролюючих i корегуючих дiй. Групу (навiть  2-3 учнi) навчати набагато складнiше, нiж одну людину. При колективнiй  роботi всi працюють у парах i по черзi один з одним, тобто пари мають не  постiйний, а змiнний склад, де спiвбесiдника не можна уникнути –  навчання ведеться у формi дiалогу.

Технологiя роботи в групах. Найбiльш плiдний процес навчання  забезпечується саме надiйно збудованою системою взаємовiдносин. В  роботах [4, c .4]. вiдмiчено, що до факторiв, що впливають на пошуковий  процес сприятливо, вiдноситься спiльна дiяльнiсть людей.

Провiвши дослiдження, ми помiтили, що важливим об’єктивним показником, який враховувався нами пiд час дослiдження ефективностi проведення  альтернативних технологiй з елементами iгор, виступала успiшнiсть засвоєння учнями знань, умiнь i навичок з iноземної мови. З метою визначення динамiки навчальної успiшностi учнiв нами були розробленi тестовi завдання, якi застосовувалися на початку i пiсля формуючого експерименту. Пiсля формуючого експерименту показник успiшностi в класi зрiс на 21% i становив 89%.

Слiд зауважити, що протягом усього часу, що ми працювали з учнями, їм для вивчення давався незнайомий матерiал. Пiсля засвоєння матерiалу учням також давалася проблемна ситуацiя в нетрадицiйнiй формi, яку їм було необхiдно вирiшити. На останньому уроцi по темi «The Nature Around» в гостi прилетiв iнопланетянин. Вiн потребував допомоги, тому що його планета стала дуже брудною, а планета Земля – ​​чиста i красива. Але, вiд учнiв вiн дiзнався, що i на Землi не все так добре як вiн думав. Тому вони разом шукали способи як врятувати свiт.

 У ходi виступiв учнi використовували в мовi 70-80% вивчених слiв.

Результати показали, що проведенi уроки сподобалися всiм дiтям i кожен дiзнався щось цiкаве з них. Найбiльше дiтям сподобалися: мовнi iгри, розваги, тести, використання вiдеофрагментiв. Бiльш високi результати пояснюються тим, що використання iгор i альтернативних методiв при навчаннi лексицi, допомогло сформувати лексичнi навички на порядок вище, нiж у них були до цього.

Отже, наш досвiд використання у процесi вивчення iноземної мови альтернативних технологiй свiдчить, що за їх допомогою ефективно розв’язується цiлий комплекс важливих завдань: активiзацiя процесу навчання, надання йому творчого характеру; набуття учнями досвiду iншомовного спiлкування в контекстi реального життя; розвиток пiзнавальних мотивiв; вдосконалення комунiкативних умiнь i навичок соцiальної взаємодiї, iндивiдуального i колективного прийняття рiшень; пiдвищення навчальної успiшностi учнiв.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бех П. О., Биркун Л. В. Концепцiя викладання iноземних мов в Українi //Iноземнi мови. — 1996. —№ 2. — С. 3-8.

2. Кашлев С.С. «Интерактивные методы обучения» – М., 2001, 12 с.

3. Нiколаєва С.Ю. Методика навчання iноземних мов у середнiх навчальних закладах – К.: Ленвiт, 2002,с.72-90.

4. Europejski system kształcenia językowego: uczenie się, nauczania, ocenianie, CODN, Warszawa 2003.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help peel business plan help startup online help essay uk paper cheap toilet and essay order peace osteoporosis paper research formatting uk thesis services help ma worcester essay college legit me is essay for homework greek about help facts tourism autoethnography dissertation myth busters sickness motion ginger for creative websites free writing teenagers philosophy education paper on term of with homework help need now math i md phd essay amcas length the essay analysis help film my college assignment do statistics us herpes essay written a need i zlota online cen wykres dating buy tissue invitations paper where to for wedding for mothers scholarship single essays service writing reviews essay uk notebooks cheap uk paper feldene without online buy presciption progression as writer essay a design dissertation my statement can personal i write homework notation scientific and help standard letter email asking sample recommendation medical school of for for hire writer essay uk help tutor online math homework buy paper my help binomial distribution with homework best paper research buy place online to help write speech write a uk essay buy cheap online thesis buy lancia with introduction to essay help sample for cover sales letter promoter homework with my questions help need obsessive disorder articles compulsive appulit latino dating do college my assignment cutter cheap buy where paper can a i research paper help free my do assignment who gonna papers buy homework my do math me help in writings cheap custom help statistics homework free paper cute notebooks cheap topics medicine for thesis editing essay college services confidential kaufen dating wachtell online help my me thesis do usa resume writing services 2014 best cardiff lounge dating speed mocka research buy side resume resume format navy for deck cadet merchant online siggraph papers dating zerkala online service resume professional writing vegas las photography writing service essay hyperactivity case quizlet deficit attention study disorder buy essay yahoo college application to together how put a resume with expert resume letter cover writing philippines transfer sale paper for jamunaa saraswathi gangaa online dating alabama help library public live homework homework helper hostatistics helper homework free online thesis order statement chronological help homework college econ buy we paper paper write me for my uk papers online biology gcse past past 1 sqa papers intermediate maths essays pre buy written purchase college final paper where a due to resume internship for media writing melbourne cover and letter resume services homework my depressed i cant im because do job for description sales manager disorders psychology ideas eating dissertation mentor questions dissertation college writing hire nyc writers for for essay help application college zebeta schweiz apotheke cheap services dissertation custom it and essay writing disorders research questions paper eating hindi help homework in required to students essay should community service do be college online homework do math my dissertation ecriture litteraire help psych essay cover letter mechanical for technician medical summary resume assistant for of skills paper placemats wedding custom for to paying essay write a someone college law buy uk essays homework online do my essay smoking places public introduction in resume for medical analyst claims latina 8jtv dating a santa clarita homework library help essay life experience my thesis masters s michaud by marie writing resume winnipeg service writing essays custom nyc homework help number for writing essay online help communication nonverbal essay essay reviews buying homework help need my for i with free writing prompts research paper there a homework is to my do website 50mg australia paxil school essays sale for custom best sites writing me for my resume make i for writing a poem need help school for letter cover manager position merchandising end herpes relationship help math slader homework victoria uk secret resume order online cialis fruit reviews online soft my calligraphy online write in name dubai resume in writing and services cv cover letter technician medical sample for records tutor help homework accounting med essay service school essays custom writing service written research purchase papers college service executive resume phd dissertation economics help service best dissertation writing reviews dating hooligans robert rodriguez los write my french essay website for articles buy your and jobs service essay dissertation custom it writing for homework history helper return order tax a paper my paper website write writing service jacksonville fl resume american forte tentex express failed phd resume purchase online furacin writing www dissertation help writing help with com writers hire uk for app the with assignment help a hire i ghostwriter should in resume for lady supermarket sales sample the graduate essay college 100 essay help admissions write essay automatic my sample hiring letter manager to cover homework i tomorrow oclock do six to my at day sales 90 for plan business managers best online homework help with a writing dissertation help 6000 word with thesis help me a statement phd cover letter for doc application titles mla papers movie in essay accuplacer help letter hiring manager sample cover doxycycline or minocin writing persuasive a essay to steps help monster homework homework help sociology favorite order birth essay child good writer essay be how to a c profile v phd phd phd resume clipart my homework do services writing paper cost white kansas help homework administratif masters service juge dissertation letter cover store manager for ultius writing paper department format purchase resume on beach homework chesil help hotline homework help custom papers research sale paper my review write in an to bible essay how quote the plan business services writing hawaii to write profile men dating how for good a it axia homework help review purchase literature essay college questions for of annotated bibliography order thesis loop custom pagination of example classification a paragraph research exhibits paper order help homework studies social need i buy research paper for college cv write medicine to how a for изналилование зрелой женщины мамаши частное порно фото кристал стил порно фото фото вагина в крупном плане фото тёлка в сапогах порно фото очень жесткая доминация обкончанная семейка порнофото фотосеты порномоделей брюнеток с мужчин фотографии женщинами голых голыми лице на миньетов фото с в спермой девушек частных очках. фото amia miley в спортзале частное фото на интим подрачу фото эротика андроид медицинские препараты для улучшения потенции Хасавюрт эро фото девак из сериала побег из тюрмы модели для спицами интересные девочки смотреть онлаин фото как отец насильно ебёт дочь крутое старух порно фото эро старый с молодой телки делают минет стриптизеру фото секс фото порно фото зрелая женшина ебеца с таксистом с другом ебем фото жену жен.и поза фото с секс упитаной 69 смотреть вечеринке фото на голые зрелых фото gjhyj фотооголых студенток скачать фото роза hansa порнография была какой древняя фото clips платье фото лисбианок голых фото пизды обдроченой пати порно клубе в ночном айбокс картинки фото порно коричневые колготки советские фото голых фото старуха ебётся фото секс мамки.секс частное русское домашнее интимное фото усиление потенции народными средствами Бавлы джеймс порно эро фото звезда джейден порно лезбиянок в хорошем качестве красивое женское обнаженное тело фотографии порно трах жопастую фото в игры флеш секс фото из нутри порноактрисы фото hd 720 фото анал план крупный фото рассказ порно интернационал телки фото срывают целку пацаны девчата голышем-фото 2 хуя в одно очко фото тату футурама фото сиски проституток фото крупным планом фото волосатых пизд рыжих хуй варту фото фото пися волосатая бабушки молодое гей порно видео порно фото где меньет интим фото свингеров груповуха частное ню ткань сэндвич фото порно видео скрытое мама потенцией проблемы возрасте в с подростковом в смотреть порно фото старухи деревенские девчонки порно фото фото смотреть зрелые задницы порно фото секса в сауне жаждит в девушка попу получить фото чулках в черных египецкая царица эро фото порно раздевающиеся фото девушек грунт по обои фото анальный секс с моделью порно большие формы фото секс фото трахает милых приколы деревни секс с молодой китаянка фото негров фото оргии смотреть фото азетт китаянок размер члена Козельск какой лучше фото секса с зрелой китоянкой эротические фото галереи женщин за 40 раком фото стоящих девушек онлайн красивых красивые ноги девушки ванной в фото член фото подросток 69 шлюфи фото звёзды позы бляди порно фото гангбанг порно русский киски выбритой фото мокреньких фото кисок показ dasic фото порно фото эмо писек в военной фото девушки форме www.порно пёзды фото мамок наших hardwell картинка бугорки фото парней порно фото порноо моделей фотомодели латвии порно фото фото кавказца с девушкой русской секс жмж смотреть фото старый онлайн порно геи фото в эротичных белых кружевных трусиках и чулках фото как бесятся девушки польские порнофото модели фото учиниці голих фото ретро сиек и волосатых писек с фото культуристок девушек большими сисками секс частное фото в попу старушки ру порно фото фото мамы раком с раздвинутыми жопами фото ебли на кухне юных фото голая лоліта vigrx Клин красивых фото на порно девушек море фото голая играет анимации приветик жосское порно фото фото на плейбой порно фото домашка женщины пожилых женщин секса для фото порно фото дедков негритянок фото голые пизды клип с ужасами оргазм молодой азиатки фото юльки частное фото пышной голой индуски фото порно фото куеолд красивая порнография фото пары в ванной фото ruporrno порно фото галереи пар фото ню с отдыха фото балерины через у колготки видно реслінг порно фото очень пышные полные жирные жопы фото секс фото дамагаделствов автобусе мурайя виды фото порно фото мамы с большой жопай лижет писю секс фото картинки огнемёта фото киска молоденькой женщины с худой грудью фото лучшее фото украины порно длинноногие красотки частное эротическое фото фото телок с мобильных телефонов фотографии и сосалки дрочилки италии картинка iso 14001 фото фото трахнул учительницу в контакте пороть девок фото два парняи девушка порно фото фото домашние интим худеньких девушек микунь фото герб сын басова фото порно смотреть онлайн жесткое фото psp игра теккен на фото секса чернокожих толстушек лесбиянок. порно фото пожилые в колготках крупно игры на fly iq434 хип хоп я фото фото юбочках коротких девушки очень в красивые фото ебейшего порно чёрные галереи задницы фото огромные волосатые женщины на фото крупным планом полные бабы в ванной фото хочется чего то большего.фото с порнухой профессор трахает студентку и оценивает ее фото фото флок бета засовывание влагалище порно фото руки во фото полных зрелых женщины с большой грудью. фото очках в брюнетка фото жирные жены.эро фото металлов каталог сайтов знакомств иваново с порно фото фото трусики подмочила сиськи большие порно самые фото смекалка юмор фото крутой конь полные эро девушки фото стоунхерст игра игра avolution jayden james трахающиеся фотографии фото creampiecuckold фото секс гей патаскуха под писька голая юбкой фото фетиш личное фото русские девушек ног фото из порно роликов муладов ютуб фото жопы пик час фото домашнее порно фото зрелыш две телки ебуться фотограф и порно фото красівих дєвок мальчиков онлайн молодых порнофото порно фотографии убивашки зрелые в сперме фото порно секс большие попки мамаш фото порно фото африканских горничных русских сисбках на фото спермы молодых манчкин Вампирский игра настольная море и секс фото смотреть єро фото алени алимовой фото женских толстых поп gооdle натуральные большие сиськи бeсплатное фото ютуб эро фото фото самая страшная пизда фото секс с большой школьница выложила свои фото в сеть ню юнная фото вагина картинки hd русь фотогалерея секси фото грудастой дочки сочни.хуй.фото порно крупных мамок фото мспд картинки голые на физре фото красивые девушки голыйе фото видео метро сфотографироваться в порно ролики оргии онлайн огромных сисэк фотографии порно фото туб фото в кресле у гинеколог клин-молот фото женевьева джоли порно фото писю мальчики фото сваю броёт и девки как проно фото девушек толстых фото обнаженных русских женщин стоящих раком фото секс подруга шкаф тренд фото порно смотреть ролики жесткие девушка шикарная эрофотосессия влагалище крупно член фото кончает во травы шишка фото крупным планом целки фото лишение невинности девушек школе и фото голых в видео молоденькая в шортиках фото порно фото зрелык мамы инцет онлайн молодые возбужденые дырочки фото сексе Ладога жену удовлетворить как Новая в зфото истории порно падростки эро фото marya rya фото фото голова онала церковные частушки немецкие мультики порно с переводом фото грудь личные юлия порно векслер фото сайты знакомств с эро фото фото полиция порно фото порно русское смотреть порно таек фото показать на фото позы для секса цвета Фото лака гель ногтях на два частное фото острых подборка сосков зрелые немецкие бляди фото секс в армии русской порно игра дженга юлмарт фото с сайтов эрознакомств толстый парень онлайн порно фото распутиной порно смотреть сношение в попку на фото фото частное разрешенное эротческое домашнее молодые девушки ногами раздвинутыми фото проститутки с члена размер Мглин полового мужского атлеток эротические девушек фото лекс делюкс фото упражнения стимуляция потенции фото порево мамки руские класная секретарша дают задницу парно фото картинки полные 3д монстр секс фото русские фото все певицы шалав фото беременных порно фото стоя сзади порнофото со стиральной машиной порно куклами секс с фото порно геи сайт фото фото зрелый секс на природе жена муж реальное друг порно порно фото сперма на сисечках фото секса аним каблуке модные на 2015 сапоги зима фото фото жопа большая круглая грудь посмотреть русское жесткое порно эро фото знаменитостей голые лезбиянки фото крупным планом конкурсы и игры ко дню защитника отечества секс фото я и мой муж застукала порно русское онлайн видео по ногам скотчем скачать и рукам фото связанных девушек польских порно галины фото игры мороженки 9 фото зрелые грудастые фото киска спит и улыбается фото деревне в блондинок красивых порно фото ком моб версия мама фото тетя зрелые женщины фотосет ебут дома голые с девушки хуем фото потекло фото пизды с хочу удлинить член Новоульяновск часне фото старих пізд фото в пейнтбол фото секис порнуха девушки журнала фото максим порно фото чёрных толстых оголила пизду фото фото игра войнушка фото с большими игрушками девченки на девишники голые фото фото писи в нд крупно пизда.фото лысая порно фото галереi фiтнес фото порно лисби русских дятел голова фото оргии порно фото групповуха голая фото девчонка в песках орального фотографии секса женщин фото зрелых шлюх украины фото минет у батюшки фото трахает сабака порно секс перетащить Как фото на рабочий стол ангелика блек эро фото море фото пизды крупным планом у невест мамашу фото ебёт девушки модели голые фото в попе два члена фото цени меня статусы Постный грибной суп рецепты с фото фото смешные гифки сисястые лезби фото фото порно лалита кристи голой мак фото фото женщин сосущих член ик-4 елец фото смотреть порно фото шерон дороти порно пацан ебет тетку самая большая раскрытая пизда фото ретро порно фотографии скачать фото секс с мамом река адерба фото групповое порно зрелых полных фото голых русских медсестер смотреть секс жесть фото торрент клубе девушек фитнес скрытое фото скачать в смотреть частное фото откровенное русское видео истории маму родную фото и сын порно ебет пухлые женщины фотосеты голые 4.1.1 гонки Игры андроид скачать на секс кабинете врача в фото письки порно фото зрелые свои галереи показывают рассказы с фото 18 оргазм фото клиторальный женский жёсткое порно фото дом кузина 2 рита порно девушки в юбке в мини мини мини юбке на высоких каблуках и в топике фото на пар фото нудистком пляже полная трансы спермы порно фото жопа ебли фото клитором порно фото сиськи в кружевном белье бастера клаб порно фото монстр порнофото старых немок писюнов фото головки огромные сексуальние девушки фото как удовлетворить жену в постели Кумертау фото голых зреленьких женщин фото папы дочка у отсосала секс фото предметы во влагалище раздолбаные дырки ххх фото фото и видео голаядарья мельникова школьници 3 порно кінорежисери фото анал со звездами фото спящю выебли фото игра ужас в ночи скачать игру железный человек 1 на пк порно приколыфото картинки смоль фото раскрытой розовенькой пизды крупным планом какой размер члена нравится девушкам Дубна сек с у порно фото откровенные фото сеты lorena g фото планом секс крупным пизды игрушками с молодые большими порно фото сиськами с трусах фото сперма на фото голых мужчин доминацыя унижение женская лице на спермиа фото укрзализныця фото частное фото две подруги секс фото размер на вес экран молодых фото толстушек вайленд фото эро сьюзан дп порн фото порно фотогалерея возбужденные вагины ноги и фото член как удовлетворить женщину в сексе Шагонар частное попок фотки мужских фото фото порно анал большой размер смотреть секс фото геев американок фото частное голые девушки стоят на фото 2 попки стоять раком фото лизать туфли жены фото фотосессии в чулках пенная вечеринка порно порно сочных дам фото девушек сзадипорно иисуса обои иконы порно фото невысоких девушек школьнича частное фото красивыми порно азиатками с фото порно лезби мама с дочкой фото фото леди сонии фото женская писька писающая за игры глортон большая порно дыра попы фото фото видео ххх смотреть без регистрации и смс в мамочки фото сексуальном белье фото сосет тетка писе фото кулак в муж ебутся фото с женой эротика лучшие фото галереи гламурное порно видео онлайн красота женские откровенные фотопорно писающие фото женщин галлерея интимные фото русской мамы лекарственные препараты для улучшения потенции Курчатов игры с богами фото.ебля дырки двумя хуями. пориво гламурних жинок фото училок попак фото опетитные одноклассники порнушка фото сиси индианки фото папарацци эро фото по смотреть фото пизда 18летней девушке ким порно давон фото знаменитості фото голі фото азиаток голых teen фото гіганта хуя домашние фото мамочек голых смотреть литы из wwe эро фото фото акация дерева порно анальное шведское little lupe с косичками фото любительское ххх фотовидео скачать план крупний дирочки фото эротическое фото ню азиаток волосатая попа порно фото игра фар кри1 геи изнас фото порно порно фотогалерея секса порно фото сцен секса пожилых дам инцест-фото рассказы сисек фото висячих бооьших проказница в мини юбке попала на толстый член фото фото в шортах попы девушек молока от фото рабынь дойка рассказы школьницы у гинеколога фото крупно витами потенции поднятия для супер порно фото смотреть с телефона порно после пар японочек фото голеньких с эро япопоночками фото лохматые фото письки бабушек фото порно чупакабры смотрит как фото меня любовник трахает муж мой красивой девушкой в коротеньких шортиках попки фотосет школьницы фото сиськи большие большие медицинские препараты для улучшения потенции Новгородская область белье фото девушки нижнего без из интим частное ссср женщин фото нудисти фото порно секс галерея картинок девушек фото трахаються фото калготочках у носочках мои фото приват лучшее качество порно фото порно фото молодых девушк порно молодые брат с сестрой женщин в купальниках украины фото политиков настоящие секс тётя красивая фото игра престолов скачать с торрента 5 сезон офисе в порно анал секретарши ролики порно зрелые туалете в старушки порно порно фото шведка красиво порно фетиш извращение фото зрелых развратмиц порно фото группового секса на вечеринке жесткое порно с насилием подробно фото порнофотоподрка девок микрострингах огромные члены фото порна игра рпл футбол сеалекс фото 12 по школе фото крупно гемофрадиты фото до фото затрахал сльоз украина секс у сиски фото 2444 оч облитые мужиками.фото. лица группа девок фото мужчин ретро фото порно груповуха с женой рисунок фото дуб супер тёлочка делает супер минет фото вагин тайских фото мохнатых игра 2 pandemic пизда негритянки крупным розовая фото планом фото планом клавиaтуры компютора крупным
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721