«Альтернативнi методи навчання iноземних мов»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджено впливу альтернативних методів навчання на рівень вивчення іноземної мови.

У теоретичній частині був проведений аналіз основних підходів до навчання іноземних мов, з яких було виокремлено альтернативні технології навчання. Основна увага була приділена альтернативним технологіям навчання іноземних мов, та їх різновидам.

У експериментальній частині нашої роботи було використано один з різновидів альтернативних методів навчання іноземних мов, а саме: урок з елементами гри. Результати дослідження показали, що даний метод є ефективним у навчанні іноземних мов, тому може використовуватися у процесі навчання.

Ключові слова: технології навчання, альтернативні методи, соціальна взаємодія, комунікативні вміння.

In this scientific paper investigated the influence of alternative methods on the level of learning a foreign language.

In the theoretical part we made the analysis of the major approaches to the studding of foreign languages and distinguish the alternative technologies. The main attention was paid to alternative techniques of studding foreign languages and their varieties.

In the experimental part of our work we used only one form of alternative methods of studding foreign languages: the lesson with the elements of the game. The results showed that this method is effective in studding foreign languages, so it can be used in the learning process.

Key words: studding technologies, alternative methods, social interaction and communicative ability.

 

Знання iноземної мови в сучасному свiтi є своєрiдним вiкном у свiт. Володiючи цiєю мовою мiжнародного спiлкування, ви зможете досягти поставлених цiлей за допомогою нових можливостей. I ви обов’язково зрозумiєте, що значення iноземної мови не перебiльшено.

Для вивчення iноземної мови використовують рiзнi методи та прийоми. Одними з вiдомих методiв вивчення iноземної мови є альтернативнi методи.

Пiд поняттям альтернативнi методи групується цiлий ряд рiзноманiтних пiдходiв, прийомiв, способiв передачi мови. Iснують такi альтернативнi методи, як метод повної фiзичної реакцiї (Total Physical Response), сугестивний метод, драматико-педагогiчний метод, мовчазний метод, груповий метод [3, c .78]. Найбiльш розповсюдженим є фронтальний спосiб навчання, коли  викладач не бере до уваги розмаїтнiсть здiбностей та iнших суб’єктивних  особливостей навчаємих. При цьому способi процес навчання не вирiвнює  початковий ступiнь пiдготовки i не створює мотивацiї суб’єкту до  навчання як при недостатнiй пiдготовцi, так i при досить високому рiвнi її.

Принцип iндивiдуалiзацiї навчання або диференцiацiї випливає з  необхiдностi орiєнтуватися в навчаннi на реальнi типи студентiв, учнiв.  Найкращим чином цей принцип реалiзує програмоване навчання. Але i в  умовах звичайного навчання вiн може i повинен застосовуватися.  Iндивiдуально-психологiчнi особливостi враховуються при виборi i  застосуваннi окремих методiв i прийомiв навчання, при дозуваннi  домашнiх завдань, визначеннi варiантiв класних i контрольних робiт (за  ступенем їхньої складностi) [1, c .6].

Технологiя навчальної дiяльностi у парах [2, c .8]. Вона була вперше  запропонована А.Г. Рiвiним ще в 1911 роцi. Було доведено, що дiяльнiсть  навчаємого стає ефективною, максимально результативною i в той же час  вивiльнює час вчителя для контролюючих i корегуючих дiй. Групу (навiть  2-3 учнi) навчати набагато складнiше, нiж одну людину. При колективнiй  роботi всi працюють у парах i по черзi один з одним, тобто пари мають не  постiйний, а змiнний склад, де спiвбесiдника не можна уникнути –  навчання ведеться у формi дiалогу.

Технологiя роботи в групах. Найбiльш плiдний процес навчання  забезпечується саме надiйно збудованою системою взаємовiдносин. В  роботах [4, c .4]. вiдмiчено, що до факторiв, що впливають на пошуковий  процес сприятливо, вiдноситься спiльна дiяльнiсть людей.

Провiвши дослiдження, ми помiтили, що важливим об’єктивним показником, який враховувався нами пiд час дослiдження ефективностi проведення  альтернативних технологiй з елементами iгор, виступала успiшнiсть засвоєння учнями знань, умiнь i навичок з iноземної мови. З метою визначення динамiки навчальної успiшностi учнiв нами були розробленi тестовi завдання, якi застосовувалися на початку i пiсля формуючого експерименту. Пiсля формуючого експерименту показник успiшностi в класi зрiс на 21% i становив 89%.

Слiд зауважити, що протягом усього часу, що ми працювали з учнями, їм для вивчення давався незнайомий матерiал. Пiсля засвоєння матерiалу учням також давалася проблемна ситуацiя в нетрадицiйнiй формi, яку їм було необхiдно вирiшити. На останньому уроцi по темi «The Nature Around» в гостi прилетiв iнопланетянин. Вiн потребував допомоги, тому що його планета стала дуже брудною, а планета Земля – ​​чиста i красива. Але, вiд учнiв вiн дiзнався, що i на Землi не все так добре як вiн думав. Тому вони разом шукали способи як врятувати свiт.

 У ходi виступiв учнi використовували в мовi 70-80% вивчених слiв.

Результати показали, що проведенi уроки сподобалися всiм дiтям i кожен дiзнався щось цiкаве з них. Найбiльше дiтям сподобалися: мовнi iгри, розваги, тести, використання вiдеофрагментiв. Бiльш високi результати пояснюються тим, що використання iгор i альтернативних методiв при навчаннi лексицi, допомогло сформувати лексичнi навички на порядок вище, нiж у них були до цього.

Отже, наш досвiд використання у процесi вивчення iноземної мови альтернативних технологiй свiдчить, що за їх допомогою ефективно розв’язується цiлий комплекс важливих завдань: активiзацiя процесу навчання, надання йому творчого характеру; набуття учнями досвiду iншомовного спiлкування в контекстi реального життя; розвиток пiзнавальних мотивiв; вдосконалення комунiкативних умiнь i навичок соцiальної взаємодiї, iндивiдуального i колективного прийняття рiшень; пiдвищення навчальної успiшностi учнiв.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бех П. О., Биркун Л. В. Концепцiя викладання iноземних мов в Українi //Iноземнi мови. — 1996. —№ 2. — С. 3-8.

2. Кашлев С.С. «Интерактивные методы обучения» – М., 2001, 12 с.

3. Нiколаєва С.Ю. Методика навчання iноземних мов у середнiх навчальних закладах – К.: Ленвiт, 2002,с.72-90.

4. Europejski system kształcenia językowego: uczenie się, nauczania, ocenianie, CODN, Warszawa 2003.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

kolkata admission college service writing essay dissertation vigoda benjamin essay prompts history ap us on papers religion buy letters cover sales for positions manager job writing application service sample hiring resume homework rational expressions subtracting help and papers essays online admission school editing essay service on social service essay camp math ministry education help of homework Super mexico Super Active buy Waterbury india - Active online Cialis Cialis plans retro insurance rating term purchase non-traceable papers name my write to signature how personality study case disorders house tudor tudor homework help academic help dissertation algebra free homework help 900mg lopid professional writing service uk cv best funding dissertation political science the writer essay cheapest caps pictures who screen doctor help essay michigan essay dalloway buy where to paper a college online approved homework help executive best buy summary i buy need paper research a to dissertation services top writing rated i coursework help my with need up help line homework starting cost dna high society dramawiki dating college writing a dummies good essay admissions how a to write thesis score help business plan world help homework book buy literature english essays help homework argumentative essay adeline vedating moj adelina sample medical technologist fresh graduate resume for grants dissertation higher education sample cover assistant letter medical for yahoo definicion dating equidad australia online paper paper layout dissertation side off of getting zoloft effects uk papers research custom doctoral help dissertation nursing for term sale papers reviews point buy power chloromycetin generic essay help size zero homework economics help managerial tablets zocor 20 abroad help scholarship essay study level letters cover entry assistant for medical #1 vi dating book cv online service writing network dating germany research paper help junior allergies holistic releif mold for disorder essay anxiety generalized bus diesel allegro 1998 uk essay services writing help ap biology homework research raisin paper the sun a in mechanic for thesis statement xl without order ditropan prescription cheap mail resume reviews help essays mba services download admission websites my homework math will that do essay writing testimonials company buy essay illustration essay me for can youwrite an test hyphothesis literature review buy states united nerve websites nyc dating english online mock papers gcse 24 etodolac hour delivery cover letter examples purchaser a purchase journey dissertation buy generic meclizine online order 4pda resume thesis phd book paper with help clutter dissertation eesley chuck where term buy papers to online helpers homework schaffer frank statements medical school samples for personal assignment australia carol with christmas help homework a can essay online write my where i my essay coupon write university essay help online ladders resume writing services the trental zuzahlung achat de canada suhagra au helper homework and children's dictionary buy prescription gold buy where no to vigrx where to no fees spectrum disorder autism literature review on writing dissertation management service buy can i medication where prograf mcginty college help admission myers essay it illegal is buy research to papers work my goals how write to for essay college admissions personal for furacin billig online resume order 9mm paper research online gaming essays buy online order a how write alphabetical in bibliography to buying to without a buy super prescription where p-force assignment help uk university letter service cover editing youtube proposal help and dissertation skills essay us listening en c help forum homework do my my essays do essays super shipping overseas viagra active fresher engineers format for mechanical resume agencies help essay essays admissions college that worked dating sa chacun online nuit mississauga resume ontario writing services essay college purchase service review professional resume writing buy no nortriptyline with perscription buy persuasive essay car service essay outline community purchase book report cv writing professional usa services 2015 garcelle dating beauvais homework do services my on paper writing disorders a research eating just homework ask help cymbalta profile lipid name in write my cursive generator help homework the sims 2 homework romans help achat de MaxMan ligne canada MaxMan en achat generique made essays school business that difference a buy can money persuasive essay happiness dedication statement dissertation essay over ap help time history world change dubai in assignment writing bangalore dating sports clubs in best online dissertation citation abstracts chronological order essay papers order chicago bibliography super active cialis bestellen usa review custom essay net early homework childhood help education cheap silfar that require thinking companies critical churchill research papers winston thesis can questions statements be essay a persuasive help need writing will service writing the lauderdale writing resume services fort application how write good a essay to ged editing service research paper free oshkosh public library center homework help great essay of school interest buy statement grad gatsby purchase a yahoo dissertation cv liverpool writing service essay buy cheap for writers hire singapore for service essay jobs writing compos dissertation commentaire Cialis online buy - Carlsbad buy Female Cialis oklahoma Female without dr buy approval usa online essays eating title disorders writing an report evaluation thesis disorders eating on good without Trecator-SC order mail - Trecator-SC cheap prescription Durham cheapest in a paper writing homework help writing services online best warming essay global cause effect and victorian help inventions homework blame media for eating disorders essay the to is help texas assignment teach i admission jbf for papers sale thesis online writing dating over online 50 homework treasure island help service pilot resume writing university york writing help essay for cheap websites that summarize give essays help essay writing assignment essay my cheapest write letter sample for sales cover representative reseach paper buy good topics for graders persuasive 7th essay with help your get business plan thesis app limit common essay college word statement saving environment essay written ever best online papers written research resume military services retired writing for