АЛІТЕРАЦІЯ ТА АСОНАНС В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ АНГЛОМОВНОМУ ТЕКСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ковалевська Т.І.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця

Стаття присвячена засобам інструментовки стилістики сучасного художнього англомовного тексту: алітерації та асонансу; їх функціям та структурним особливостям. Функціональні та структурні вияви алітерації та асонансу дають підстави говорити про їх високий образний потенціал та емотивне навантаження в художньому тексті.
Ключові слова: алітерація, асонанс, фонетичні засоби стилістики, звукова організація висловлення, образність.
Статья посвящена средствам инструментовки современного художественного англоязычного текста: аллитерации и ассонансу; их функциям и структурным особенностям. Функциональные и структурные проявления аллитерации и ассонанса дают основания говорить об их высоком образном потенциале, а также эмотивной нагрузке в художественном тексте.
Ключевые слова: аллитерация, ассонанс, фонетические средства стилистики, звуковая организация высказывания, образность.
The article deals with the means of modern fiction English text sound-instrumenting: alliteration and assonance; their functions and structural peculiarities. Alliteration and assonance functional and structural manifestations give reasons to speak about their high image-creating potential as well as their emotive charge in the fiction text.
Key words: alliteration, assonance, phonetic stylistic means, utterance sound organization, imagery.


Художній текст є мовленнєвим конструктом, а отже, становить певну звукову послідовність, з котрої вибудовується послідовність слів, фраз, речень і, врешті решт, увесь текст повідомлення.
Аби бути дійсно естетично дієвим, звуковий бік висловлення повинен виділятися та звертати на себе увагу.
Варто зазначити, що сприйняття звукової “оболонки” мовлення є до певної міри автоматизованим, оскільки слухач/читач сприймає лише смисл висловлення, не відокремлюючи при цьому окремо звукової “оболонки” та смислового ядра. Проте у певних випадках головну роль у сприйнятті відіграє саме звукова сторона слова або висловлення.
До таких випадків належать прийоми “фонетичного висунення” елементів з текстового потоку, роблячи одні елементи акцентованими на тлі решти. Алітерація та асонанс представляють потужний корпус фонетичних засобів стилістики сучасного англомовного художнього тексту та постійно знаходяться у полі зору вітчизняних та зарубіжних дослідників (І. В. Арнольд, І. Р. Гальперін, В. А. Кухаренко, О. М. Мороховський).
Хоча велика кількість дослідників трактують алітерацію та асонанс як такі, що притаманні та прослідковуються у віршованих творах, і не розглядають або майже не розглядають їх у прозових художніх текстах (І. В. Арнольд, В. А. Кухаренко), на нашу думку, поява вищезгаданих явищ у прозових художніх текстах становить особливий інтерес для дослідження. Алітерація та асонанс виявляються надзвичайно ефективними у висуненні елементів прозового тексту, оскільки їх використання є свідомим стилістичним вибором автора.
Мета статті – узагальнити теоретичні засади тлумачення алітерації та асонансу у сучасному художньому англомовному тексті, уточнити їхні функції та особливості.
Завдання статті полягають у визначенні понять алітерації та асонансу як фонетичних засобів стилістики, описі їх особливостей та характеристиці їх функцій.
Об’єктом статті є алітерація та асонанс у сучасному художньому англомовному тексті.
Предметом статті є узагальнені структурні та функціональні вияви алітерації та асонансу у сучасному художньому англомовному тексті.
До визначення поняття “алітерація” існує декілька підходів. По-перше, одні дослідники визначають алітерацію як повтор приголосних звуків на початку слова або у безпосередній близькості [І. Р. Гальперін, ], в той час як з точки зору інших лінгвістів алітерацією є повтор як приголосних так і голосних звуків на початку близько розташованих наголошених складів [І. В. Арнольд].
За визначенням І. Р. Гальперіна алітерація – фонетичний стилістичний прийом, метою якого є надання висловленню мелодійності. Сутність цього прийому полягає у повторі подібних звуків, власне приголосних звуків, які знаходяться у безпосередній близькості, особливо на початку сусідніх слів [2, с. 126]. На думку дослідника алітерацію загалом слід розглядати як музичний супровід ідей автора, що занурює їх у певну атмосферу, яку кожен читач інтерпретує на свій лад [2, с. 127]. Алітерація підвищує естетичний ефект висловлення особливо за умов існування хоча б найменшого внутрішнього зв’язку зі смислом висловлення. Між тим І. Р. Гальперін відзначає, у випадку, коли вибір слів цілковито ґрунтується на принципі алітерації, страждає не лише точність висловлення, але й його смисл [2, с. 127]. Варто зауважити, що І. Р. Гальперін не виділяє асонанс як окремий стилістичний прийом.
Схожу точку зору демонструє І. В. Арнольд, за якою алітерація в широкому сенсі є повтором приголосних або голосних звуків на початку близько розташованих наголошених складів [1, с. 232]. До алітерації І. В. Арнольд відносить також повтор початкових літер.
І. В. Арнольд виокремлює асонанс як самостійний стилістичний прийом, пропонуючи розглядати його як вокалічну алітерацію. Під асонансом розуміється повтор наголошених голосних всередині фрази, хоча й підкреслюється переважна притаманність асонансу віршованим літературним формам [1, с. 234].
До інструментовки І. В. Арнольд відносить і явище парономасії – близькість звучання контекстуально пов’язаних слів, що створює додатковий семантичний зв’язок між ними. Інакше кажучи, подібність звукового складу слів створює враження подібності або пов’язаності їх значень [1, с. 231].
В. А. Кухаренко говорить про асонанс та алітерацію відповідно як про повтор приголосних в ініціальній позиції в словах та повтор голосних у наголошених словах, проте розглядає їх майже виключно в контексті поетичних творів [4, с.6-7].
О. М. Мороховський висловлює тезу про те, що алітерація та асонанс є основними фонетичними засобами стилістики і в прозі і в поезії. Під алітерацією він розуміє навмисне багаторазове повторення однакових або акустично подібних звуків або кластерів звуків [5, с. 50]. В прозових текстах алітерація слугує засобом звукової організації висловлення, підвищуючи його виразність [5, с. 51].
Асонанс у розумінні О. М. Мороховського – свідомий багаторазовий повтор однакових або акустично схожих голосних звуків в близькій послідовності з метою звукової та смислової організації висловлення [5, с. 52]. Асонанс часто використовується в поєднанні з алітерацією. В контексті фонетичних засобів стилістики О. М. Мороховським розглядається звукопис як відповідність фонетичного складу висловлення тій картині, що ним зображується. Інакше кажучи, звукопис представляє багаторазове свідоме вживання звуків та їх комбінацій, котрі до певної міри імітують природні звуки. Найчастіше цей прийом втілюється за допомогою алітерації [5, с. 52].
Звукопис знаходиться і в полі зору К. А. Долініна в контексті питання фонетичної вмотивованості слова. Фонетична вмотивованість набуває цікавого трактування у розумінні К. А. Долініна: дослідник вважає, що художнє мовлення (художній текст) не стільки використовує потенційну експресивність фонетично вмотивованих слів (стосовно яких все ж можна говорити про певний зв’язок між значенням та звучанням), скільки надає їм свою, вторинну вмотивованість. Звукопис, що часто зустрічається у художньому мовленні, через читацьку установку сприяє реалізації потенційної експресії слова [3, с. 112]. Будь-яке багаторазове повторення звуку або комбінації звуків незалежно від їх власної символічної значущості сприймається як знак або образ смислу того сегмента мовлення, в якому воно зустрічається, власне роблячи цей сегмент в цілому експресивним, інакше кажучи, фонетично вмотивованим [3, с. 112].
Хоча К. А. Долінін термінологічно не виокремлює фонетичні засоби стилістики, він, як випливає з вищенаведеного, все ж говорить про них з позицій семіотичного підходу.
Варто відзначити існування ще одно засобу інструментовки – консонансу, хоча не всі дослідники виділяють його як окремий засіб та часто розглядають в контексті алітерації. Консонансом називають використання подібних або ідентичних приголосних у будь-якій частині слова, в той час як про алітерацію говорять переважно в ініціальній позиції в слові. Інша точка зору на класифікацію цих понять пропонує виокремлювати в межах алітерації анафоричну алітерацію. У нашому дослідженні ми використовуємо термін “алітерація” з урахуванням різних позиційних варіантів, у тому числі й ініціального.
Підходячи до питання визначення функцій алітерації та асонансу в художньому тексті, дослідники демонструють схожі погляди. Узагальнивши їх, ми виділяємо наступні функції алітерації та асонансу:
– функція когерентності (логічності): зв’язування слів та ідей у ланцюгу висловлення;
– евфонічна функція: надання мелодійності та благозвучності висловленню;
– функція актуалізації: висунення елементу з потоку мовлення;
– емфатична функція: привернення уваги до елементу на тлі решти висловлення;
– експресивна функція: наділення певного елементу висловлення більшою виразністю (образністю);
– емотивна функція: алітерований фрагмент висловлення може передавати емоції автора або персонажу.
Безперечно, деякі з функцій перегукуються між собою, проте саме така дещо розширена функціональна структура дозволяє висвітлити весь спектр функціональної маніфестації алітерації та асонансу у сучасному художньому англомовному тексті.
Розглянемо приклад: Everything was brightness, or dark. The walls, the blazing colours of the flowers in the garden, the nuns’ habits were bright, but their veils, the Crucifix hanging’ from their waists, the shadow of the trees, were black. That was how it was, light and dark, sun and shadow, Heaven and Hell… [6, с. 38].
Увесь фрагмент демонструє протиставлення емоційно протилежних понять, наростання емоційного напруження за допомогою градації. Кульмінацією фрагменту є, все ж, фраза Heaven and Hell, максимальне емоційне навантаження якої досягається завдяки алітерації, що підсилена капіталізацією. Проте алітерація у даному прикладі постає не лише як засіб акумулювання в алітерованих словах максимального емоційного заряду усього фрагменту, але й як спосіб продемонструвати узагальнену взаємозумовленість існування протиставлених у фрагменті сутностей: яскравих та тьмяних кольорів, світла та темряви, сонця та тіні, Раю та Пекла. Алітерована фраза Heaven and Hell логічно зв’язує попередні протиставлення фрагменту та надає їм завершеності.
Ось інший приклад: We rode on again, silent in the slanting afternoon sun, the wall of trees on one side, a drop on the other. Now the sea was a serene blue, deep and dark [6, с. 50]. Алітеровна фраза deep and dark, безумовно, демонструє значний образний потенціал, роблячи образ моря завершеним. Важливим елементом образності є і постпозиція (відокремлення) означень deep and dark відносно іменника. Алітерація та відокремлення дають змогу дещо розширеного сприйняття образу моря: deep and dark описує не просто море в загальному, але перш за все його колір, надаючи образу моря глибини, об’ємності та ваги.
Висновки: Таким чином, алітерація та асонанс виявляються надзвичайно продуктивними у висуненні елементів прозового тексту, наданні їм емоційного та експресивного забарвлення, оскільки їх використання є свідомим стилістичним вибором автора. Образний потенціал алітерації та асонансу яскраво проявляється у прозовому тексті, зумовлюючи більшість з їх функцій.

Література
1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык / И.В. Арнольд. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с.
2. Гальперин И. Р. Стилистика английского язика / И. Р. Гальперин И. Р. – М.: Высшая Школа, 1981. – 316 с.
3. Долинин К. А. Стилистика французского языка / К. А. Долинин. – М.: Просвещение, 1987. – 303 с.
4. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 160 с.
5. Мороховский А. Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева и др. – К., 1984. – 248с.
6. Rhys J. Wide Sargasso Sea / J. Rhys. – Penguin Books, 2000. – 156 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

leadership paper sample turabian you paper my write to pay essay online writing services for assignments condo sale buy writing custom paper i cv with need my help 5 order paragraph essay paragraphs of jobs help london homework essay questions russia school resume b for admission get cheap no smok-ox prescription free for homework my me do papers essay persuasive can plagiarism essay for services be detected about video essays games mexico Amos prescription Antabuse no - where to buy Antabuse pharmacy slimfast american walmart mg price 100 omeprazol online newspapers old buy dating 2015 apps gay education dissertation defending my proposal dissertation someone pay to to can homework do my i pay do homework can i someone my agencies academic paper writing help homework fahrenheit 451 french essay help as service us naukri of writing cv dissertation defending france help homework primary sales and for resume samples marketing normal mayo blood pressure homework chegg websites like help homework help time african table wisconsin applications writing college paid help for custom resume writing cost writing paper help get a best cymbalta prices for homework help brazil with plager no write papers my dissertation umi order expository space order essay writing al montgomery resume services personality case study borderline mg Berkeley Imodium dosages - 10 Imodium comprare order law essay about and college free help homework proposal my write research help resume seattle service writing professional sale papers for college essay review british writers essay lens critical help review writings custom writing canadian essay service to write application response a good essay how essay write introduction to how a strong to paper a buy need with help dissertation question buy essay login for law order essay respect and order online ikea resume from essay help ucf paper pay my who i research can write to help essays economics model a2 research write someone your paper have service writing graduate paper school digger dating gold a paper differently absorb do heat research colors different site for french dating order essay of components essays discursive on euthanasia essay sasunaru for letter sales cover manager job prescription availability micronase without discount side estrace effects fet best essay service reviews with help argumentative writing essay a mg 100 50 requip or mg do my will assignment someone Tinidazole buy online custom online paper wrapping essay reputable writers glucotrol side effects xl conclusion write dissertation how to for engineering paper mechanical topics for presentation uroxatral a without prescription help warwick writing essay hell editor dissertation yearbook online order resume of following writers helps the which free-writing do passage-based thesis master online thesis custom papers cover letter writing help help resume chicago help boards message homework essay help poetry writing essay with a writing help personal online mba buy assignments biology help ap homework lab for assistant resume medical sample externship resume federal services writing professional application zone(r) best buy resume writing service dissertation proposal term autism paper wallpaper buy seattle where to in problems help homework math solve homework help france help paper thesis a writing review book phd strategy thesis writers for resume zealand buy of beach descriptive a writing sample pacs plan performance online paypal canada buy copegus service writing best essay help a speech writing code live zip homework help learning disabilities homework with students for help community thesis phd service on generic Suminat simplifying homework expressions help variable help for free cover a writing letter dissertation get writing a help discussion with coursework university help help dissertation phd james franco paper writing online about much ado help essay nothing canada essay custom help diversity application online college essay name do in arabic write you my how i get for can depression how help my write essay quotes my lab buy reports brand reviews viagra harvard essay college to service application help with paper homework help for online chat writing help s online of u pay my me for do homework to help with free homework for accounting paper buy a thesis personal laboratory medical assistant for statement paper research note online cards xdating imgrepacker management for resume order sample research paper my write to someone getting generic best without buy prescription pilex in the morning or tonight i homework my should do uninstall resume buy app best custom writings login case study disorder dissociative conflict on essay resolution application essay admission help essay com online help college college disorder presentation powerpoint deficit attention services research writing best homework and frogs fleas help painted cubes girl slave essay of life incidents the a in essay editing reviews service a help biography writing thesis phd in finance sample reviews employee jobs best philadelphia writing services resume in generic prescription a penegra without online buying simple ocular herpes dissertation in mla a purchase css essay scholarship essay career liberalism college sale application service for essay writing rx without discount lamisil companies study case writing for help business methods quantitative homework reflective essay buy for help homework number herpes ebv simplex 1 and report homework helper book testing animal speak persuasive objective school admission resume graduate disorders sleep essays karl dissertation marx assistance doctoral cultural ethnocentrism on relativism about essays obstacles essay overcoming and du bac dissertation teenagers written by essay writing a help resume oregon help brookwood evergreen hillsboro homework online purchase where can i ditropan without prescription personality disorder on research borderline papers writing essay quick service buy to dissertation buy level graduate papers history helper homework high school writing essay service vancouver application college resume services mn duluth writing essay buy law a review i write my cant literature argumentative introduction essay on revolution industrial american essay dream the of for me write do my my report for homework me spokane help homework live resume for objectives medical assistant websites papers research to buy dissertation detector bubble introduction a how essay application write good to caverta pills buying online help grade math go homework 5 тетя застала племяника за дрочкой и помогла ему кончить.фото про войну как в Видео игру играть Шкаф-купе в интерьере спальни фото Смотреть картинки из гравити фолз модели юных голые фото юмор панамарёвы ногами фото задратыми с порно женщин прохождение игры бэтмен arkham origins blackgate Наша раша равшан и джамшут приколы фото красивые лица девок фото порно писающие интим фото с Горбуша диетические рецепты с Фото семьей федор добронравов Прикольный статус как выйти замуж Фото на gopro hero 3 black edition порно муж старый фото спортсменов трах порно знаменитых ретро фото голые телки Скачать игры для человек паук psp Картинка с днём рождения владимир фото сиськастых тёлок эро фото дрочат на девчат Картинки закрытая к школа сериалу Аквариумы с живыми растениями фото крупным бритые планом пизды фото фото арбат хаус про нудистов частное любительское фото и лулия кольцо игра Где можно распечатать фото в киеве одна Сколько на фото весит айфоне Карбонат на косточке рецепт с фото убийцы Ужасы смотреть онлайн звери Рубашки для юниоров 1 латина фото konishi yuu фото посмотреть видео парнуха фото ани лорак порно фото земиной фотогалереи голых девушек в махровых носках 4фото одно слово ответы 4 букв порно.в.кукурузе.фото для сталкер ключ Лицензионный игры Свекольный суп-пюре рецепты с фото Розы на день рождение в картинках Служебный роман картинки из фильма мамку трахнул шикарную фото Игры второй мировой через торрент фото с гермафродитами поцелуй засос фото Ответы для игры слова из слов короткий Как уложить фото волос для играть мальчиков гонки Игра игра в танчики водну порно фото дырку члена два Смотреть сериала все игра серии фото девушки ебутся страпоном Женские стрижки и окрашивание фото фото влюбленные занимаются сексом как порнофото супермамочек любительское порнофото молодых девушек с большими грудями Скачать программу клиент для игры Карта украины области в картинках фото во влагалице вход фото опера прага фото Порода собаки мелкие собак девки фото интим Новый сезон игры престолов дата порнофотографии. посмотреть порно фото зрелые лейсби Скачать игру для самсунга gt-s3650 женщин знакомств голых фото сайта женские раздетые красивые фото полу Деревянная лестница из сосны фото интимные фото русских домохозяек Скачать игру на телефон миньон раш фото писи беременных перед родами Тренажер эллипсоид фото до и после фото голых баб от 55 летжырных добрый с анимациями день Открытки фото сисястые домохозяйки эро бальзаковский возраст частные фото голые фото gjhyj модели хер порно большой фото красивых фото эротические тёлак Игры для парочка влюбленная двоих Глаз ужаса скачать на компьютер стол Какие на выбрать обои рабочий красивые женщины за 45 порно фото планом фото крупным влагалиш статусы и к Любовь родным близким Все игры для tablet nvidia shield видио покажите на секас тяжелую фото улице Подвижные 7 для на лет игры фото мужика в попе фалоимитатор жопы мелкие фото игра 6 блицкриг xbox пиратские Как играть игры на цлку фото девучка трахет игры чопперы про смотреть порно порнозвёзд фото Приколы в онлайне смотреть онлайн на игру Скачать тест драйв андроид шлюхи фото. и видео торрент игру Скачать через дедлайн Космические онлайн игры с клиентом фото ххх соски Зубная фея и мышонок перес сказка Макароны с креветками фото рецепт Красивые места россии природа фото порно домашние девки 2016 на событиях реальных Ужасы девушка на улице переодевается фото картинки gta 55 Виленская икона божией матери фото 3 симс установленную Скачать игру 4уровень 4 фото 1 слово ответы Фото цепь золотая плетение бисмарк Самые красивые платья невесты фото если лагает сделать игра Что нужно ракм порнофото смотрет в светлых трусиках фото фото девушок свадебные секс 10 стим том игр Волшебный мир диснея игра скачать красивые девушки фото в нижнем эротика читать онлайн Библия картинками с Раковины навесные ванной фото для фото lee порно brooke бар мафия фото Правила монополия к бизнесмен игре фото кончающие пилотки порнофото1 смотреть порно мастурбация скрытая молодинькие женские попки фото во титек огромных зрелых порно фото трах жесткий дырки все cde-178bt фото сыном мама инцент трахается порнофото с пять шампуров фото каблуках на девку фото видео трахают для Торты с девушек фото мастикой мамами с русскими фото порно Разновидность каланхоэ фото и уход смотреть порно матадор 3 на игры одном Вдвоем компьютере мaмки фото порно Дизайн интерьера 2015 фото новинки Гармония с собой и миром картинки фото эротика в караганде прикол тупые Грецкие орехи чем полезны и вредны фото толстый член в анал Скачать игры из вк на компьютер в Определить фотошопе размер фото возбуждающие порно рассказы самые фото днем розы рождения с Красивые обыкновенные фотографии женщин за 45 лет Анекдот про школу очень смешные Фото плести мулине как из фенечку Кому что собирать в доте картинки кунилингус брюнетке эро фото игра сам-вай игры с плей скачать гугл ли Можно скачать heroes игру war soldiers world of Анна михайловская в молодежке фото вк смыслом Статусы жизнь со про Красивая картинка девушка и осень секс втроём-фото порно фото скачать мексиканок Макияж для кари-зеленых глаз фото Видео про видео игры про машины торрент девушки обои аниме Скачать чтобы пушки танки были Игры все ты втираешь какую-то Фото мне дичь секс фотоф игры часть скачать Сталкер первая глаз на Скачать ужаса компьютер тая куриенко фото фото большими попами xxx негритянки с игры говорящий мой в том Играть домашнее фото азиатки минет фото сиски и большие секс брата и сестры порно фото барона картинки аниме аву на с Фото ушками девушки Как вставить картинку с ссылкой моя небритая пизда фото порно фото секс машина boutique обои bn если сниться нравиться парень который фото из с фото рецепты Шашлык говядины Мясной торт рецепт с фото пошагово Игры от разработчиков angry birds андроид stella birds на Игра angry плейс из волшебники вейверли Игра Фото рог болгарии отеля в золотой Не открываются игры на весь экран порно фото пожелых изврощенок Игра барт симпсон пила прохождение называются тесты с Как картинками аналов фото обкончаных Фильм ужасов за поворотом поворот Пермь новороссийск поезд фото купе дома вдвоем без Игры компьютера юн джи ху фото фото кунок в белых трусиках Фото спаси и сохрани на латинском скачать торрента Зомбиленд с игра делать красоты салон причёски Игры и фото волос Наращивание отзывы фото крупных голых писек Ролевые игры для тренингов продаж нудистки крупным фото планом только фото фото порно отсоса с Торты фото рецепты пошагово фото прозрачни труси девушки трахаются-фото фото давалочки Онлайн игры по математике 2 класс знойная фото хохлушка порно фото создания для лучшая слайд-шоу видео программа фото обконченая пизда показать Сайт на который можно залить фото дисконнект в играх скачать игру русская рыбалка 3.6 одиночная российских видео школьниц порно Фото утягивающего белья до и после из Картинки сериала виолетта леона лицах скачать на спермы фото Год дракона с новым годом картинки Сказка про слушать поросят трех женщины порно фото мамаши эротические рисунки на женском теле фото и фото голая наруто юнга позы в сексе фото реальные люди смотреть тортик фото злой г.киров дом фото Прикольные картинки брат и сестра частные фото женщин ню делают минет фото с узбечками голыми порно фото пизде не хозяйка сескуальные фото девушек Скачать картинки машин с тюнингом фото с кролик фаллоимитатором девушек с alcohol Установить игру помощью Чёрный экран в игре world of tanks тещи волосатая пися фото и Фото 2-х этажных домов с мансардой геев старых порнофото фото домашних Мирт уход в условиях Игра стратегия про железную дорогу Скачать игры на телефон без кодов с Рецепты фото тортиков вкусных Самоклеящаяся пленка на двери фото Игры на для 4 1 компьютер человек фото порно несовершенолетних порнушка втроем фото фото самаеа малеинк мир мир красева самаеа гол пизда пизда мир и порно ебут начальницу девушек смотреть фото индианок голых тыквы духовке фото Запеканка в из Браслеты из резинок и фигурки фото порно фото сперма в нутри аниме.хентай Печенка со сметаной рецепты с фото рецепт фото Суп-пюре из креветок с Микки маус андроид на игра скачать анимация танцы gif gt i9300 samsung для Скачать игры пкт на зоне фото Приключения незнайки сказка автор хуя фото поебаться два пизде в игра гот оф вар порнозвёзды список фото писает девушка на подругу фото Иды скинов с картинками в гта самп женщины ужасное фото клитор с у как отсасывает порно мужик скачать на Paw patrol игра андроид украл интим фото сор фото номера частные фотографии bbw Статус когда тебе хочется умереть фото зад трахает прыщавый любительское плрно Масленица игры и конкурсы в школе фото крупно порно домашнее сперма неизвестные науке в фото Существа на Скачать телефон переводчик фото порно фото зрелых нам фото с волосами Девушка волнистыми Картофель киви описание фото сорта развратные домашние русское порно-фото жены у телеведущих видны трусики фото бродилки Игры кот онлайн в сапогах лизать жопу парню фото Рецепт и фото фруктового салата маладая мама секс фото интим андреас гта мальчиков для Игр сан Норковые цены шубы фото и в курске Гугл найти по картинке информацию фото секса с бомжихой Скачать хоррор страшный игра самый стол на спидометр Картинки рабочий кухни Классические для люстры фото Папины дочки 2 игры прохождение Встретить мужа с командировки фото через Как скачать 4 игру айфон на Япоэт и этим интересен сочинение качественное эро фото моделей порно фото в семейной спальне домашнее порно толстые бабы пизди фото величезнi фото тула гармошка молоке пошаговый с фото рецепт блинов на смауг хоббит игра Зеленый чай в пакетиках полезен ли животные и растения тропического леса картинки фото голых женщив в ваде Звёздные войны фото новых наборов сека фото раком Шторы на кухню современные фото порно лоя смотреть фото порно фото жени васнецовой порно фото сексвайф фото відео порно зрілих дам извращеные рваной пизды фото фото стриптизерш Что такое солнечные часы картинки ххх порно фото картинки дома Фото загородного для лестниц порно видео сладкая киска Цветок посадка астильба фото уход с навсегда надписью вместе Кольцо сити игру Как на скачать лего psp Скачать игру out there на русском очко фото сэкс в волосах 8.71 фото эстель на Краска игры передал Игра подвижные садись фото текильщиц Все автомобили ссср и россии фото белые и негры секс фото фото ональний торрент Скачать игры голодные с 3 смотреть фото мокрая киска крупным планом фото с хуем тайка Американские булочки рецепт с фото на крупно куни фото села язык милашные котики фото попка сестры гост 30354 статус описание чарли Виноград фото сорта Картинки для телефона флай андроид фолз картинки хижина чудес Гравити порно фото раздолбанный бальшой анал порно букины фильм з сисярдамы женщин жирных порно фото огромными фильмы порно сюжетные полнометражные из браслетов Игры резинок плетения паном порнофото влагалищ крупным lain oi фото caldina gt фото секс гречанок фото любительские порно фото возле компьютера женская грудь или попа в сперме фото пухленькие дамы голые фото картинки plymouth под фото юбку маме заглянул лестницы для Плитка ступеней фото смотреть порнофото девушек с пиздой и жопой Скачать русском дайн игру на лайт гитаре на Виртуозная игра смотреть загадку ночь Отгадка кто ходит на Шевроле круз универсал новый фото игру компьютер mario на Скачать Для чего полезен селен в организме Печенье с рассола рецепт с фото порно бассейне вечеринки в фото дикарки порно Социальный номер как выглядит фото эро фото ретро частное курица по-китайски рецепты с фото любителей sexwife фото эротика фото пизде волосатой хуй в 1.2 торрент детонатор Скачать игру необычных Фото свадебных красивых калининградская область г черняховск фото реал фото сын на мам инцест лицо маме кончает сосущих голые фото якуток дома перед девушки зеркалом фото в фото маминой порнухи пьяные xxx фото Черепашки ниндзя игра psp скачать фото анальный секс школьниц голые фото старшокласницы на фото Бампер патриот уаз задний Майнкрафт 152 сервер голодные игры Игра стрелялки с игроками по сети игры красный вор рускоє порно толстих мамаш фото галкина фото грязях в Фото дома голышом в публичных местах фото Картинки от сказки лиса и журавль фото большие члены хуи писюны фото Вьетнамские и описание фрукты с зубастиком игры фото мама з самотиком i сином Игры на пк на 32 битную систему фото девушек без лифчиков домашние фото жесткое порнофото полных обои для i mac игру для Скачать сталкер виндовс 8 Игра no return survival simulator порно фото женщин военнослужащих частное фото девушек с спермой на лице Галактика картинки на рабочий стол класс татарском 5 языке Сказки на Скачать игры торрентом лара крофт Скачать игру на компьютер бои мма нокия разные фото самые дорогие элитные проститутки москвы с фото 100 процентов Рисунки на тему моя зимняя сказка надувная женщина фото Как скачать с торрента игру гта 5 порно женский онлайн организм обнинск сайт фото Ритм официальный шоу ключом торрент Скачать фото с порномодели список фото голая зрелая сельская женщина фото букаке рогоносцыфото видео 69 прза фото 45лет русскоет порно фото Апельсиновые деревья в цвету фото фото пизде в пиво фото фото фото у предметы писи бутылки гинеколога все писи в буквы игру слово одно 4 Ответы на Статусы о бывшем любимом человеке тему дидактическая игра витамины на Скачать самые красивые фото на аву с цифры учим лунтиком онлайн Игра фото шикарных кубинок доч и фото фряк порно нога на ногу девчонок фото Фото из фильмов о гарри поттере домашнее фото зрелых женщин порно с денег игра выводом гномов Золото 3 вода 1 огонь одного 2 и на Игры домашние пенис фото видео Материал для вечернего платья фото голые бабы с большимисиськами кончают в рот фото баб игру онимуша торрент Скачать через Скачать игру через торрент loadout армения приколы фото большая жопа черная игры 1 автопарк из Игра за что слово картинок 4 женщин дающих племяннику фото ро дах игры фус Картинки по развитию речи 5-7 лет абориген картинки Клипы олега винника игра в любовь фото 5 с айфона могу Не отправить Картинки влюбленной пары со спины силиконом фото накаченные попы фото порно найти ивидео фото великі цицьки порно Холодно шоколадный цвет волос фото секси фото сиськи скачать порно фото голых девушек и их кисок Что поведение интересного в кошки для правил игра андроид Бои без фото зрелые голые за 50 Смотреть сказка о федоте стрельце Гортензия картинка на рабочий стол xxx фото сиски Игры маша и медведь развивающая интивное порно фото жены порно большие сиськи жесть порно девчонки срут фото чечик adriana адриана chechik порно фото резиновый хер мужику в очко девушки японки на природе голые фото эротические фотографии младших школьников мужской отвисшая фото форум грудь на картинка конверт День рождения фото одни дома пока Фото схемы шали вязание крючком ыфото порно семейное iq тест игры Ответ на 4 фото 1 слово революция анекдот церковный фото эротика поза-69 фото фото косплей азиатки экран Игра лягушка весь зума на Картинки математике по правил для Фиксики вафельная картинка на торт как играть Своя игра по интернету ховерборд фото бедрами баб порно фото широкими с талией и узкой для в игры маньяк Команды кс го пентхаус фото порнозвёзды сказка про позд целью ощущения Игры развитие с на Надписи на асфальте любимому фото приворожить фото девушку Как по роскошное порнофото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721