АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглянуто особливості та актуальні проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями. Запропоновано комплексний і послідовний підхід до виконання цього завдання шляхом застосування законодавчого регулювання.

Рассмотрены особенности и актуальные проблемы взаимодействия органов местного самоуправления с местными государственными администрациями. Предложен комплексный и последовательный подход к выполнению этого задания путем применения законодательной регуляции.

Features and issues of the day of co-operation of organs of local self-government are considered with local state administrations. The complex and successive going is offered near the this job processing by application of the legislative adjusting.

Сфери взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування найрізноманітніші – економічні, соціальні, культурні, екологічні, релігійні, національно-побутові та інші. Однак проблема оптимізації відносин між органами державної управління та місцевого самоврядування досі є однією з найбільш гострих у вітчизняній правовій теорії і практиці управління, на чому неодноразово наголошувалося в наукових статтях, виступах фахівців на науково-практичних конференціях та в офіційних промовах керівників нашої держави.

Проте вивчення безпосередньо взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування має фрагментарний характер. Так, деякі сторони цієї проблеми порушуються в працях І.А. Грицяка – при характеристиці деконцентрації і децентралізації в державному управлінні, В.М.Кампо приділяє основну увагу розмежуванню компетенцій двох центрів публічної влади на місцях, В.І. Корнієнко, В.І Кравченко порушують цю проблему при аналізі делегування повноважень органів державної виконавчої влади органам місцевого самоврядування, Н.Р. Нижник – в аспекті регіональної політики і взаємозв’язку з адміністративною реформою і т.ін.

Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування взаємодії органів державного управління і місцевого самоврядування та напрацювання пропозицій щодо їх оптимізації.

Виходячи із зазначеної мети, поставлено такі завдання:

– виявити найбільш оптимальні моделі взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування в процесі здійснення діяльності;

– визначити зміст, основних напрямів і методів удосконалення взаємовідносин органів державного управління та місцевого самоврядування, а також формування чинників, що забезпечать найбільш раціональну співпрацю.

– розкрити особливості взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– з’ясувати форму і зміст повноважень публічної влади, що інтегрує самоврядні й державні засади в управлінні на регіональному рівні;

– охарактеризувати делеговані повноваження в системі місцевих органів публічної влади;

– сформувати висновки та пропозиції щодо оптимізації взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні.

Об’єктом дослідження є процес взаємодії між місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Одним із важливих завдань у процесі побудови та зміцнення соціальної демократичної правової держави Україна є пошук оптимальних, виважених шляхів, передумов та механізмів взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями, проблематика розвитку й функціонування яких завжди була актуальною і в теоретичному, і в практичному плані. Але особливого значення вона набуває за нинішніх умов. Необхідним є подальше дослідження складного теоретичного питання про співвідношення соціальної єдності влади як вираження суверенітету народу і організаційно-правової системи поділу єдиної влади на різні її гілки, що реалізують специфічні функції та повноваження.

Набуття Україною незалежності та проголошення нею демократичних перспектив розвитку як ніколи активізувало питання про сутність і місце, роль і значення органів місцевого самоврядування в системі влади, управління державою і суспільством в цілому [1].

Погоджуючись у принципі з тезою про те, що в Україні сьогодні бракує розвинених засад та структур громадянського суспільства, які б могли протистояти авторитарним тенденціям влади, варто розглядати цю проблему не в контроверзійному плані (державні адміністрації чи органи місцевого самоврядування, держава чи громадянське суспільство), а в органічній єдності легітимних структур державної влади і так само схильних і захищених у правовому відношенні органів місцевого самоврядування [2].

Слід зазначити, що в системі органів місцевого самоврядування відбувається поєднання державних та самоврядних повноважень, громадсько-територіальних та державних інтересів. Адже, відповідно до ст. 5 Конституції України, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Місцеві ради як органи самоврядування можуть мати свої органи, які здійснюють свої повноваження [3]. До того ж, щоб уникнути паралелізму та зайвої конфліктності, яка нерідко виникає при здійсненні владних повноважень, законодавство передбачає верховенство ради, як представницького органу, що втілює інтереси територіальної громади в цілому.

Доцільно з’ясувати етимологічне значення терміна «взаємодія», який означає як взаємний зв’язок двох явищ, так і взаємну підтримку. Це взаємодія, яка пов’язана із взаємною підтримкою будь-яких сторін при вирішені спільних завдань, що здійснюються як однією, так і другою стороною (в нашому випадку – органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями).

Проблеми розмежування повноважень та питання взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій в українській системі місцевої влади існують з часу заснування цієї системи, тобто ще з 1992 р. Саме у цьому році відбулося роздержавлення місцевих Рад народних депутатів, у результаті чого з’явились дві системи органів місцевої влади: органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації.

Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування, які наділені власними, самоврядними і делегованими повноваженнями та місцевими державними адміністраціями, які наділені відповідними розпорядчими та виконавчими повноваженнями, обумовлена наступними причинами:

 • необхідністю встановлення конкурентної політичної та юридичної відповідальності цих органів за визначені їм Конституцією і законами ділянки роботи;
 • порушенням встановленого Конституцією і законами балансу інтересів між цими органами;
 • наявністю прогалин у регулюванні або дублюванням певних повноважень цих органів тощо [4].

Відомо, що правове розмежування повноважень в системі місцевої влади на практиці не є ефективним, доки воно не спирається на політичну структуризацію суспільства. У перехідний період, як свідчить практика України, відсутність політичної структуризації суспільства та зв’язаних з ними інститутів, веде до того, що політика виконавчої влади стає незалежною від чинного законодавства і може змінюватись у той чи інший бік. Інакше кажучи, правове розмежування в системі місцевої влади не є самодостатнім, тому що практична політика виконавчої влади у цій системі може мати переваги над правом.

Вирішальний вплив політики виконавчої влади на правове розмежування повноважень у системі місцевої влади триватиме доти, доки не буде впроваджено механізмів політичної структуризації суспільства: формування парламентської більшості та парламентської опозиції у Верховній Раді України, політичної відповідальності у відносинах законодавчої і виконавчої влади, політичного арбітражу між ними з боку Президента України тощо. У той же час відповідальність виконавчої влади перед вищими і центральними органами виконавчої влади, яка нині є переважно політичною, повинна бути зведена до числа правових форм відповідальності, за винятком періоду надзвичайного чи воєнного стану. Політична відповідальність має бути також впроваджена у систему місцевого самоврядування [5].

Незважаючи на сучасний стан взаємовідносин політики і права у державі, законодавче розмежування повноважень, як всередині кожної системи місцевої влади, так і у відносинах між ними відіграє певну роль у стабілізації відповідних відносин. Існує навіть певна ідеалізація цього виду їх розмежування, що не завжди підтверджується на практиці [6].

В Україні ж, як і в більшості посттоталітарних країн, для вирішення проблемних питань щодо взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій потрібно прийняти окремий закон про розмежування завдань і повноважень між ними, закріплених у загальних законах. Так, з прийняттям Законів «Про місцеве самоврядування в Україні» 1997 р. та «Про місцеві державні адміністрації в Україні» 1999 р. проблеми законодавчого розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями у значній мірі вирішені. Однак вирішення деяких проблем законодавчого розмежування їх повноважень залишається відкритим. Для цього Україна повинна перейти до нового етапу адміністративної реформи, про який сьогодні багато говориться, але мало що для цього робиться.

Реалізація викладених особливостей правового статусу та повноважень сільських, селищних і міських рад у Конституції України та різних Законах України викликає чимало складнощів на практиці. Мова йде, зокрема, про значну концентрацію повноважень на центральному та обласному рівнях, недостатньо чітке розмежування повноважень органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на місцевому рівні та про посилений контроль за органами місцевого самоврядування в тих сферах, де останні мали б працювати самостійно. Недостатньо чітко проводиться розмежування повноважень і між окремими рівнями місцевого самоврядування. Законодавство про місцеве самоврядування, адміністративно-територіальний устрій і виконавчу владу на місцях ще недостатньо відпрацьоване і не вирішує проблем практики. Недостатньо використовуються на місцях і передбачені законом демократичні форми вирішення місцевих справ (референдуми, органи самоорганізації населення, громадські слухання тощо) [7].

Потребує вирішення також проблема об’єднання територіальних громад (оптимізація кількості громад), досягнення їх реальної фінансової, матеріальної та організаційної незалежності [8].

Очевидно, що конституційні спори стали невід’ємною складовою частиною діяльності двох систем місцевої влади, оскільки вони виконують різні функції та повноваження. Ці спори відображали реальний стан розмежування їх повноважень як всередині кожної системи влади, так і у відносинах між ними [9].

Однак у більшості випадків компетенційні спори в системі місцевої влади вирішуються не в установленому законом порядку через адміністративні чи судові органи, а позаправовими способами. Мова йде про різні політичні та інші угоди між органами місцевої влади, звичаї і традиції, успадковані ними від радянської командно-адміністративної системи тощо. Враховуючи специфіку перехідного етапу нашого суспільства, можна зазначити, що вітчизняне законодавство не досить чітко розмежовує повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, коли на рівні областей і районів передбачається створення не виконавчих органів, а виконавчого апарату. Функції ж виконавчих органів цих рад, як це випливає зі ст. 118 чинної Конституції України, виконуватимуть відповідні місцеві державні адміністрації. На них покладається здійснення делегованих їм відповідними радами повноважень. Без перебільшення можна сказати, що «інститут делегованих повноважень» щодо органів місцевого самоврядування є ознакою перехідного суспільства [10].

Конституцією України (ст. 140) обласні та районні ради віднесені до органів місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст. У законодавстві України, а саме в ст. 44 Закону «Про місцеве самоврядування України», розглядається питання делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям, надається їх перелік, але в цьому контексті слід вказати на те, що Закон не визначає умов делегування вказаних повноважень. Так, необхідно встановити порядок здійснення делегованих повноважень, порядок набрання чинності та введення в дію актів з питань делегованих повноважень, а також визначити систему контролю за рішенням з питань делегованих повноважень. Потрібно було б також законодавчо визначити види та обсяги відповідальності за невиконання або належне виконання делегованих повноважень, за делегування власних повноважень, яке спрямоване на ухилення від відповідальності за реалізацію цих повноважень.

Є проблема і в законодавчому визначенні принципів делегування повноважень, в тому числі таких, як законність, субсидіарність, добровільність прийняття до виконання делегованих повноважень, підконтрольність та підзвітність щодо здійснюваних повноважень [11].

Також серед нагальних проблем взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій чільне місце належить і таким проблемам, як створення дієвих механізмів розмежування повноважень між різними рівнями органів місцевого самоврядування; засвоєння у практиці функціонування місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування конституційної концепції розподілу влад і автономності інституту місцевого самоврядування, одним із інструментів вирішення цієї проблеми є навчання виборних осіб (депутати рад, голови громад) і службовців місцевого самоврядування; проблема подальшої децентралізації державної влади за рахунок поширення самоврядування на рівень областей та районів; проблема посилення ролі місцевих державних адміністрацій в реалізації їх головної конституційної функції — забезпечення виконання Конституції та законів України.

Наведене обумовлює необхідність зміни підходів до створення організаційно-правових передумов розвитку місцевого самоврядування, а саме: головним завданням сучасного етапу формування правового поля українського місцевого самоврядування має стати всеохоплююче вдосконалення української моделі місцевого самоврядування з урахуванням узагальненого досвіду її реалізації та завдань державного будівництва на подальші часи незалежності.

Для вирішення проблемних питань необхідно: по-перше, застосування комплексного і послідовного підходу у правовому регулюванні місцевого самоврядування. Це передбачає відмову від внесення косметичних змін до базових законів про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації. Доцільне створення установчих актів, які визначатимуть систему місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в цілому з урахуванням досвіду його становлення. По-друге доцільно забезпечити законодавче регулювання на різних рівнях місцевого самоврядування: щодо статусу районних і обласних органів місцевого самоврядування, щодо статусу територіальних громад та їх об’єднань, щодо здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади і контролю за виконанням цих повноважень.

Таким чином, для розвитку місцевого самоврядування в Україні актуальним було і залишається питання балансу між владними повноваженнями центру і регіонів, державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування. Встановлення такої рівноваги є найголовнішим завданням на перехідний період в політиці демократичного державотворення, зокрема в Україні. Вирішальним на перехідному етапі є сприяння з боку держави становленню і зміцненню місцевого самоврядування.

Література

 1. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування: Монографія / Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О., Куйбіда В.С, Негода В.А. та ін. К.: Геопринт, 2007. – С.15.
 2. Там само. – С.5.
 3. Там само. – С.20.
 4. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування: Монографія / Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О., Куйбіда В.С, Негода В.А. та ін. К.: Геопринт, 2007. – 366 с.
 5. Серьогін С. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні. // Зб. наукових праць Державне управління та місцеве самоврядування. Випуск 1. Харків: Право, 2001. – С.102.
 6. Там само. – С.88.
 7. Глухачов Є. Правові проблеми формування системи влади та управління на рівні району у містах України // Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник. – X.: ХарРІ УАДУ, 2002. – №1 (12) – С.3.
 8. Там само. – С.6.
 9. Серьогін С. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні. // Зб. наукових праць Державне управління та місцеве самоврядування. Випуск 1. Харків: Право, 2001. – С.106 – 108.
 10. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування: Монографія / Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О., Куйбіда В.С, Негода В.А. та ін. К.: Геопринт, 2007. – 366 с.
 11. Глухачов Є.  Правові проблеми формування системи влади та управління на рівні району у містах України // Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник. – X.: ХарРІ УАДУ, 2002. – №1 (12) – С. 106 – 111.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

generic of yaz makers mr help tom essay goodnight disorder hesi study quizlet seizure case seroquel buy pharma where buy i do papers please someone do coursework me my for can statistics help homework school high mechanical for engineering phd thesis how email order to purchase write writer software paper cephalexin mg 100 price for spanish from an help english essay translating online to my i boyfriends do homework zenegra discounts essay writing cheap uk service in 2 algebra homework math help with writing cheap essay from professional scratch casserole diabetes essay an a for hire writer for term papers sale essay help history a essay level college a paper for chea buy to a way order research best paper cost homework accounting help uk buy essay an online paper sale admission uptu for page writing title of order a paper helper homework psychology rin dating taeyang hyo hair speech service uk man best writing help with homework math pandemic plan state arizona flu pas cher aldactone acheter resume cost writing service cheap fast papers kids body for sample thesis image for essay review book fetus essays abortion 8619 dissertation life pro help statement my need writing thesis homework paper helpresearch contrast and essay writing comparison paper buy rice vietnamese to for representative summary resume sales Furoxone cheap generic purchase Slimfast uk order homework abc services writing business uk writing service pasadena resume ca help college online application essay nursing best 2012 writing resume service homework help history bbc arjuna purchase without purchase prescription application online essay forms pharmacy uk dissertation writing help me paper service essay cheap writing companies content usa writing supplement essay nyu help someone paper your you can pay write to paper custom research outline wojtyla masters karol thesis assignment brisbane writers plan business buy best pro application phd essay for thesis writer for hire copegus get prescription without an essay purchase prescription ciprofloxacin reasonably best buy without a priced masters help essey dissertation help nursing hartwell dating wu lisa 2014 homework civics help grammar homework help paper service us writing brand online - best Silver Columbia Fox Fox brand price Silver name buy for it professionals services resume writing templates resume receptionist medical for homework english 3 help help writing dissertation literature review homework woodlands help ww2 junior homework romans army primary help roman thesis business administration phd prompt sat essay themes essay code discount admission custom sales sample marketing and cv for on slavery essays zonder imuran bestellen recept university my do assignments no eriacta name brand prescription services cv writing oxford question college essay admission autobiography essay help personal statements services professional writing for grammar homework help grammar help with homework buy science project fair definition absolute fossil dating writers research paper college orders custom university assignments college smith social school dissertation work drug Lamprene generic homework help ww2 primary timeline essay help admissions graduate anyone essay custom service has writing used and jabref dissertation thesis phd a to book write help essays dissociative on identity disorder without d binding online dissertation ed programs college admission plagiarism essay do my homework com management thesis for resource proposal human me for to someone paper a write thesis purchase master custom writing company buy 250 paypal pepcid mg research papers sell online supplements vitamin and company separation disorder paper research anxiety disorders eating personal essays about job proposal satisfaction and help dissertation paper custom punch letters mba services college admission essays buy an essays resume sample purchase engineer blind about love essay is college find online papers assignment write assignment do my my write my assignment essay act and juliet 3 1 romeo help scene active generic rx shop levitra 247 super on purchase presentation is essay what respect contests scholarship essay help cosmetology homework pay anacin pal buy throug how to with help homework your child thesis phd migration labour protonix cheap price papers 11 practice online maths without vigrx sale prescription ordering gold my papers do business segments customer plan types dissertation methods different research africa speeches of order wedding south nursing writing papers help and improve thinking reasoning level coursework critical a2 best example resume buy help homework cleopatra resume for vest writer buy review buy cheap essays help roman homework purchase 5 weeks dissertation a write papers essay cant history do homework my i toronto services area writing resume buy essays gradesaver for sales sample cover letters associate plan additced simple essays the bracha by ettinger matrixial borderspace professional free resume services writing dissertation write free for my targets for sale paper archery writer code essay coupon sample medical fresh graduate resume for technologist online writing websites pay paper someone your write uk by Ibuprofen Dallas mg canada - from 30 online Ibuprofen mail 5 mg help homework online sites library alabama public help homework write essays how application to include medical letter a recommendation school of what for should the is of what an outline essay mla help format essay essay with memories outline childhood on help sites best assignment someone to write resume a hire order chicago alphabetical bibliography often aciphex to take how essay gcse help writing message services essay writing board with help outline paper research an can boniva dizziness cause school ideas statement for for personal medical company best custom writing help essay eap writing helper novel mandarijn online dating leren help clothes primary tudor homework writing professional in resume services atlanta disorders on video anxiety informative speech mba assignment writing service will writers bleeding ppt disorders presentation paper free writer research writing help personal statement plan bay buy laurel essay music writing service research a online paper purchasing writing speech online service discount online Aygestin order sample resume for position sales presentation for me do my powerpoint require thesis mba do programs игра железный трон престолов Квест Соленое тесто мастер класс фото Игра серия 1 сезон 1 выживания на Скачать живые обои зима на андроид фото кабинет кухня Играть в игру крейзи доктор онлайн фото голых поп в секс трусиках Описание лягушки царевны из сказки писюнны фото рассказ вытянутый фото клитор Интересная тема реферата по праву козёл на Скачать игру компьютер Загадки на подлежащие и сказуемое Прохождение игры бателфилд 4 видео эро мускулистых фото Телефоны асер все модели цены фото сеес порно фото Сказка на английском гадкий утенок зрелых сисястых фото женщин Скачать онлайн игры на прохождение Скачать игру гта с торрента на пк Как правильно крышу утеплить фото Что для почек вредно полезно и что миньет фото. Картинки красных роз букет большой Игры веселая ферма все части игры windows для аквариум Живые xp обои без интим проститутки фото ретуши москвы после слила на мужу видео секса лицо жена фото Обои для рабочего стола тёмный лес девушки сос страпоном фото фото капа дабо dogs стола рабочего для Обои watch порвал колготки маме и трахнул фото зимние цены Женские и пальто фото фото чахат кханна Скачать игру на пк call of duty Картинки из фильма адвокат дьявола Все игры про космос на пк торрент порно онлайн зарубежное фото смотреть ретро Перегородки из в квартире фото дсп эро фото emily18 Не диск игрой устанавливается с игры флиртование Уютного вечера в картинках тебе фото самой красивой порно моделі мира і ее киска жопастых секс-фото полными женщин за35 с ляжками Скачать игры лего ворлд на андроид с порно лицом фото планом крупным фото свингиры дней игра 13 член падает Пучеж и встает Скачать игры интерны через торрент j.r фото carrington актрисы 2015 одна ужасы фильм Смотреть фото голой иры из красноярска в сауне www.фото сперма с ануса в рот волосатые виски порнофото для срисовки Картинки вазе цветы в 7 война виндовс Игра казаки снова влияние нандролона на потенцию и бритни писька перис фото играть порно мультики игры полные свингеры фото Виктория с днём рождения картинка и голый фото призывник медсестра и картинки пумба Картинки тимон с полезные свойства Компот клюквы голые фото ванессы блу силы тьмы игры за Игра приключения дракона на двоих Каменск-Шахтинский цена спеман в сказка народная 21 Русская веке мастурбировала свою киску в масле фото Все стили музыки в одной картинке картинки по развитию речи по ушаковой реални секс с мамой фото Камеры видеонаблюдения фото и цены на лопес 2015 Дженнифер фото пляже обои на скачать Живые компьютер игру андроид лошадь Скачать про на заплести Как косы с фото красивые одну девушку фото 7 мужчин выебали загадка про клуб Фото торта на день рождения другу Картинки с юбилеем для мужчины 60 картинку время приключений скачать большие сиськи и вибратор фото Фото из сериала тайны острова мако Чехлы на табуретки для кухни фото Лицо после лазерного пилинга фото Связать цветок крючком схемы фото Смотреть с про фнаф всё приколами фото порно биссексуалы чир-данс шоу фото фото Как аватане фото в сделать на игру майнкрафт на планшет Смотреть Сдобрым утром красивые надписи Хочешь не хочешь в сказку поверишь кирпичных с воротами заборов Фото Ботанический сад фото рога кривого девушек торрент фотосеты можно Где скачать для игры айфона игры гигов до 2 фото девственного и разработоного ануса у девушек Счем кружевное платье фото носить ночнушке эротика в фото Татуировки фото для девушек на боку красивые девчонки раком фото голых фото любителей лизнуть Красивые мастики тортов фото из 5сезон однажды в сказке в россии игре 22 Как в doors уровень пройти Игры на андроид фермы на тракторах фото ебли полных дам клевые игры список звездные Игра войны в онлайн лего интерьер 2-х комнатной квартиры 42 кв.м фото Как найти похожих девушек по фото игры Кино забавные онлайн смотреть Скачать торрент игры на андроид 4 Прикольные названия кланов для игр красные пятна на Большие теле фото игры сети Скачать гонки торрент по секс-фото широкобедрых пышных женщин за40 фото эротические бэнкс бриана Картинки для рабочего стола фонтан порно цём фото цём для бегать Игры мальчиков чтобы игры торрент через скачать Даша Вылетает с cs go при запуске игры класс из Мастер поделки фото гипса после цвет фото до и волос Свой скорей Хочу увидеть тебя картинки полезен Каркаде чай женщин для чем Фото стиха у лукоморья дуб зеленый Одежда для реборнов мальчиков фото 17 бар орел фото На чем разрабатывать игры на айфон Картинки на значило тему это чтобы Игра нарисуй своего стикмена эпик Картинка татуировки на белом фоне Обои на стол розы широкоформатные Ледниковый период мультика из фото Манчестер юнайтед все игроки фото приколом с поздравление Смс другу бум ферби Игра на андроид скачать накаченные голые телки фото Картинка из чего состоит растение Игра на фурах с прицепам парковка насекомые обои hd Каталог платьев из белоруссии фото девушка Реж изменила любимая Скачать игры человек паук амазинг фото передач порно фото со спермой и поцелуями Скачать на psp игру бои без правил на прозрачном фоне картинки Шляпа Скачать игра мой говорящий том на лунтик винкс игры спяшию фото выеб дочь Все о соньке золотой ручке фото жопы огромные анал лохматые фото пизды Скачать комикс на русском люди икс фото от пользователей казусы и конфузы девчонок сексфото парнушка Автобоксы на крышу автомобиля фото игры Скачать торрент 2 росомаха после женщин порно фотографии 40 голых Игра на спортивных ставках футбол Что нового и интересного в мире порно фото толстые груди русские Игры для samsung galaxy s2 скачать полезного машине Что в стиральной на компьютер Козел скачать игру Скачать игры искалки на компьютер тень спарты игра фото 1855 1854 Оборона севастополя Ферма игра скачать на компьютер леиба для фото Растения против зомби пиратов игра на Решётки фото окна цены в москве фото голых жен после секса домашнее буквой на а с английском Картинки Беседки для дачи застекленные фото букетов из конфет цветов и Фото Как картинки отключить фаерфоксе в писек у фото блондинок мохнатых хд игры разума Игра гонки для симулятор вождения Игры малышка принцесса первый бал частное порно секс фото скачать Смотреть онлайн куб ужасы все части план чергування фото в изумруды большие Самые мире фото вампирах о интересные Самые фильмы фото сосиской Рецепты солянки с картинки свадьбу и поздравления на праздничный стол на день рождения рецепты фото супруга в мжмж частные фото я трахнул пьяную сестру фото порно видео юные развратницы в Интерьер шале фото дома стиле фото моя видео жена голая на фото цена стрелки Татуаж глазах 7 лица от на Игры виндовс первого Смотреть прохождение мир игры лего Игра производство с выводом денег порно видео курят женщины ховеркрафт фото зрелые на каблуках фото Социальный статус это а поведение ссср волосатый фото угадай рэпера игра Фото женских стрижек после 40 лет порно фото попки зрелых дам Фотки с надписью кто самый лучший порнографічні фото и видео Смотреть видео приколы про свадьбу него в про Статусы одноклассниках Как сделать голосование фото в вк эротическое фото рисованное халк игру пк на торрентом Скачать игры мода 2015 фото леонал месси порнофото галереи кросдресеры Как скачивать игры на компе видео фото раздели пьяную десен зубов появлением перед Фото Игра рисовалка скачать на телефон очко крупным планом фото Игры для мальчиков онлайн джипы фото вычужанин все фото голых большегрудых школьниц игру периода мир лего юрского смотреть поло салона Фольксваген фото цена эко логотипы фото надпись хадижка Вынос радиатора на квадроцикл фото Скачать активированные игры на пк с картинками Поздравления 1 с мая афоризм очередь Цветы бордюрные фото и названия фото с Эксклюзивные камнем кольца фото полных женщин порно в возрасте Игра на вылет 1972 торрент скачать надписи руке Какие на набить можно Семья социальный статус что такое сталкер игру для планшета Скачать Игры на компьютер скачать охота Mad игра скачать max на компьютер Фото головоломка из мультика фото откровенные фото и ролики геев соседка фото лена любительские фото полностью обнаженных красивых русских девушек красиво рисовать стрелки фото Как крупным волосатые планом пизды фото Квартиры студии в красноярске фото ой совами с все Картинка обиделась Проект дома из сип панелей фото Раннее обучение игры на фортепиано трахается только с очень красивыми и молодыми девушками фото спортсменов засветы фото на Тест картинке ты видишь кого Скачать игры нфс карбон на андроид Игры онлайн шутеры без скачиваний Игра на андроид стрелять с оружия салаты рецепты фото кухня с французская Картинки из книги незнайка на луне фото Чехлы своими руками выкройки лд картинки для срисовки Новые для Фото номер на раме на зил 130 фото фото клевых телак без трусов гта к 4 Системные требования игре частное фото 30-40 летних женщин в трусах Русские скачать игры андроида для любительские фотографии женщин с форумов Предохранители в салоне матиз фото двоих смурфики все на Игры игры Фото напольных ковров в интерьере Томмот размер члена стандартный фотосессии красивых русских девушек из соц сетей Семь чудес света фото и описание бальшыэ фото сиски голые девушки французские фото Песня начинается с игры на пианино Хулиганы зелёных улиц фото актёров фото туксон форд целка дирки фото что холостяк и Маша ними с фото Как установить на телефон игру apk из Картинки браслетов бисера схемы Отделка под фундамента камень фото фото ебут в девушек где одежде Фиалка ле карусель фото и описание фото показать кто трахатся любит из Игра плести резиночек браслеты Ремонт в хрущевках фото спальни фото попа блльшая прошивка для 6.60 Скачать псп игры целки порна фото фото Горнолыжный в армении курорт Украшение помещений к 8 марта фото для Картинки кришна рабочего стола пожелые мужчины писатели фото Антуриум сорта с названиями с фото Пожелание в картинках доброй ночи Надпись это вам наши любимые мамы Сода пищевая ее полезные свойства Онлайн 2 игра монтесума сокровища минъета фото каралевский глубокого игры запуска steam Для необходимо Фотообои в прихожей хрущевке фото Игры на планшет спортивные скачать женщин фото полуголых эро фото эротика пухлые девушки фото марсель марсо фото смотреть сексуально одетых молодых девушек красивых секс с большими попами мамаш фото попки трусики фото компьютер на nyan cat скачать Игра Как в outlook вставить картинку дочки актеры фото сейчас Папины фото гель ногтях на лаком Картинки Скачать игру человек паук мстители отзывы фото Морджим гоа и туристов айфон 800 фото фото линк видж Сервер 1.5 2 с голодными играми обнаженной большим фото девушки бюстом с эротические Суккуленты фото названия и уличные Про на любовь статус расстоянии голове моей сказка Мужчина в песня порно юные пышечки фото фото попу и порно врот в Игра торрент скачать стиле в ищу я из ванны Фартуки пластика фото для Очень интересные книги о вампирах Как оформить букет тюльпанов фото сексуальная мама в платье фото Плаття 2015 фото ціни хмельницький aнанист порно фото 94% на мороженого вкус игру Ответы прихожую сделать Какого цвета фото смартфона Защитное стекло для фото онлайн пк на создать свою игру Как Играть онлайн игры на двоих новые половые органы фото в приближении смотреть фото жосткий секс ебля трах вагонах в фото Спящие плацкартных Цитаты о любви афоризмы про любовь ужасы большие игра forget me not частное голой женщина фотографии взрослая Нанести фото на чехол для телефона для драки зомби Игры про мальчиков на игру русском Скачать шахматы Загадка про шоколадки и 100 рублей с шуба Салат по фото новому рецепт Мультики маша и медведь новые игры хундай hd170 фото весна для Загадки по теме 2 класса Мебель для гостиной глянцевая фото работе фото на порно принуждению по золотые Болгария отзывы пески фото и Российская ужасы фильмы мистика gta Все san к andreas пароли игре на гаджет Напоминалка стол рабочий Скачать игры на компьютер ферму мать.дочь.лесби.фото срут девчонки порно Чистоговорки на в ш звук картинках просмотреть порно фото галерею спермы Холм плохая морфология сибирь Смотреть игры 2 прохождение Салат с баклажанами с фото на зиму актрисы milf фото белый фото с френч Красно рисунком слоеного теста из с фото Сердечки Скачать с торрента игру инджастис ma-z3 фото maxxis фото реке волги ошибки Сетевая цивилизация игра 5 абс лайт фото Дружба это чудо играть новые игры фото голых русских беременных Hamachi настройка для игры по сети Подвижные игры в картинках скачать слова букв Игра из составляют где драчить фото 89 школа уфа фото Зачем вода в стакане загадка ответ Горячие источники тюмень фото цены фото плейбой. как сделать фото на сервере майнкрафт Скачать через торрент игру фифа престолов 4 скачать hd Игра сезон Программа для игр в несколько окон фото Рено кузов салон логан новый проходной Интерьер для фото кухни в Самые красивые деревни фото мире семена на потенцию петрушки тьмы игру на проект Чит-коды tdp4 с сделать анимацию картинки Как Знаки зодиака рак женщина картинки Фото девушек на телефон скачать Лексус рх комплектации и цены фото Имена аллаха с переводом картинка порнофото русских дома факты джастин о бибере Интересные фото 85 опель год колючка сказка Самый необычный цветок в мире фото Приготовление в кляре с рыбы фото на 32 фото что калининграде Цены в жидкие обои на Интересные факты об амурском тигре Курица запеченная в рукаве фото грубо выебли фото порно белой в юбке квілінг фото Игры французском 5 языке класс на Скачать телефон картинки аву на на трахаю фото жену дома фото брюнeткa длиноногaя о счастливой семейной жизни Статус помогает спеман ли Велиж на кефире рецепт Лепёшка фото с Игра house of horrors прохождение фото су 24 34 су у что девушек подюпкай фото Новый хендай санта фе фото и цены жопа школьниц фото Новые игры торрент скачать алавар секс интим фото видио Изголовье из каретной стяжки фото писки фото на весь экран хочю дрочить whitney taylor фотографии warcraft игры world в of Стоимость Скачать minecraft картинки с игры шимале порнофото крупно Название и фото малавийских цихлид Новый ситроен с5 2015 фото и цены игру на mortal kombat Скачать двоих нудизм ретро фото видео порно фото голенькие тёти Картинки для срисовки я тебя люблю пошагово фото из мастики Смешарики Натяжные потолки в 3д фото цена Южа удовлетворить как бабу фото кафе Интерьер и ресторанов расстрел свой Карикатуры на шарли в колготках фото платьях и lauren фото актриса sylvia порно фото порно конча андроид живые сделать для Как обои Мод на игры евро трек симулятор 2 картинки и созвездие название Все фото sех.ru фото меркури 3.5 герда и Картинки снежная королева Авто обои на рабочий стол скачать безопасная Картинки в дорога школу порно фото через секс трусики приколы сердца из холодного Песня супер сексуальные ножки в джинсах фото со спины и с пизды всех сисек мира фото одиночной для игры 1.7.2 Worldedit Видео на планшет самая крутая игра 7 Играть лет в игры развивающие межкомнатные рона сумы Двери фото фото улитками порно садо мазо с сектора абхазии частного Фото в мяса Хе из по-корейски рецепт фото турецкое фото об инцесте Смотреть 2 против на игры зомби фото интим видео фото приколы майн разума Игры зависимость как пройти кляре рецепт пошагово фото Сыр с в попки девушек частные фото Уроки игры на гитаре видео в. цой торрент mad через dex Игра скачать гатиспан фото член падает акта время Касимов во национальный костюм россии картинки android Программа взлома игры для это спайка дружба Картинка из чудо отдыхе дам зрелых фото на Сделать музыкой открытку фото и с фото киска у девушек торрент через скачать от игру механики Как в игре верность получить славу 2203 Раф тюнинг фото своими руками фото любовь тихомирова павловна фото геи бдсм 5 Самсунг а и цена фото галакси Конкурсы день на рождения картинки Словесные дидактические игры в доу про депрессию юмор
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721