Юридична природа транснаціональних корпорацій: організаційно-правова форма

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджено юридичну природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано сутність їх складових частин, характер зв’язків між ними, юридичне оформлення таких зв’язків та організаційно-правову форму ТНК загалом.

Annotation

The article deals with the legal nature of multinational corporations. In the scope of analysis are their component parts, character of connections between them, legal registration of such connections and legal form of multinational corporations in whole.

В юридичній літературі правову природу ТНК майже не досліджено: вітчизняні та зарубіжні науковці здебільшого описують різні аспекти даного феномена, не акцентуючи при цьому уваги на його юридичній природі загалом. Для вичерпного розуміння терміна ТНК слід з’ясувати юридичну природу ТНК, адже саме від цього і залежить застування норм окремих галузей міжнародного права для регулювання діяльності ТНК.

Юридичну природу ТНК варто досліджувати через сутність її складових частин, характер зв’язків між ними, юридичне оформлення таких зв’язків та організаційно-правову форму ТНК загалом ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

Перш за все необхідно з’ясувати характер відносин між структурними елементами транснаціональної корпорації.

Варто зауважити, що розглянута нижче структура ТНК є, все ж, досить приблизною, оскільки вона перебуває у постійному розвитку і адаптується до найменших коливань світового ринку. В зв’язку з цим, так само, погляди науковців стосовно структури ТНК значно варіюють. Наприклад, М.М. Богуславський, вбачає таку структуру ТНК: материнське підприємство як юридична особа та відособлені підрозділи без статусу юридичної особи, які є залежними від материнського підприємства на підставі установчих документів.

Л.А. Лунц стверджує, що з юридичної точки зору, ТНК – це конгломерат юридичних осіб різної національності, які не залежать від іноземних юридичних осіб.

Тобто можна стверджувати, що правову природу ТНК визначає характер зв’язків між її структурними підрозділами. Такі зв’язки можна поділити на дві групи:

–       Інституційні зв’язки (система участі);

–       Договірні зв’язки (договірні відносини) ((Фединяк Г.С. Правосуб’єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізацій них процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права). – К.: Атіка, 2007. –С.89-90)).

Традиційною структурою ТНК є так звана “пірамідальна система”. Вона містить головну компанію та інші підрозділи ТНК, що розташовані та функціонують у різних країнах світу, які у свою чергу можуть бути основними компаніями стосовно компаній наступного рівня – так званих “внучатих” компаній ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

Материнська компанія – головна холдинг-компанія, здійснює керівництво у світовому масштабі. Зазвичай, її організаційно-правовою формою є акціонерне товариство, яке створюється відповідно до законодавства країни, на території якого вони розташовані. Найважливіша її функція – управління грошовими потоками, яке передбачає використання переваг, наданих законодавством у певній країні для мінімізації податків, хеджування від валютних ризиків, доступу до унікальних чи дешевих виробничих ресурсів ((Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, Т65 О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304с. (“Modus Vivendi”))). Вона розробляє загальну стратегію, відповідно до якої діють юридично відособлені підприємства, які розташовані на території інших держав, за законодавством яких діють такі підрозділи.

Звідси, країна, що є “рідною” для ТНК і в якій розміщується головний офіс ТНК, називається країною базування, а країна в якій розміщуються підконтрольні підприємства (філії), називається приймаючою країною ((Фомішин С.В., Шутак І.Д. Правові основи міжнародної економічної діяльності. – К.: Кондор, 2009. – С. 126-130)).

Самі підрозділи ТНК можуть мати найрізноманітніші правові форми відповідно до законодавства країни перебування ((Фомішин С.В., Шутак І.Д. Правові основи міжнародної економічної діяльності. – К.: Кондор, 2009. – С. 126-130)).

У деяких великих ТНК створюються так звані зональні центри (базові компанії). Такі центри функціонують під керівництвом і контролем відповідних регіональних центрів. Вони одночасно є і холдинговою компанією, і обслуговуючою компанією. Як холдингова, вона володіє акціями підрозділів ТНК, що функціонують у країнах даного регіону, а як обслуговуюча – координує діяльність місцевих компаній на всіх рівнях.

Зональний центр юридично оформляється у вигляді самостійної юридичної особи або у вигляді відокремленого підрозділу регіонального відділу. Зазвичай вони утворюються в країнах зі сприятливим податковим режимом ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

Найнижчою і найчисленнішою ланкою у структурі ТНК є дочірні компанії, спільні підприємства, що наділені статусом юридичних осіб,  а також філії і представництва, які не володіють таким статусом.

Дочірні компанії утворюються у договірному порядку. Їхня залежність від материнської компанії визначається тим, що остання має акції дочірньої компанії. Спільні підприємства мають у своєму статутному фонді частку, що належить і національному капіталу.

Представництва і філії можуть відкриватися як материнською компанією, так і за її згоди дочірніми компаніями. Вони здійснюють свою діяльність від імені компанії, яка їх створила, що докорінно відрізняє їх від дочірніх компаній, які створюються материнською компанією як самостійні юридичні особи ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

У Західній Європі наразі поширюється специфічна структура ТНК – так звані “холдингові компанії-близнюки” (twin holding). Їх специфіка полягає в тому, що ТНК очолюють кілька холдингових компаній, які є материнськими щодо дочірніх компаній, заснованих в інших державах. Єдиний контроль забезпечується за допомогою спільної участі основних холдингових компаній у капіталі дочірніх компаній та формування єдиного складу органів управління компанії ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

На сьогодні у Європі створюються компанії іншого типу – Європейські товариства чи Європейські акціонерні товариства (Societas Europaea), які є формою міжнародного підприємництва. Правовий статус зазначених утворень визначають Постанова (ЄС) №2157/2001 Ради від 8 жовтня 2001 року про Статут Європейського товариства та Директива 2001/86/ЄС Ради про доповнення статуту Європейського товариства стосовно участі працівників в управлінні Європейського товариства від 8 жовтня 2001 року ((Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.eupora.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lgnumdoc=32001R2157&model=guichett .)).

Структура ТНК може мати певну специфіку, яка зумовлена країною їхнього походження. Приклад таких ТНК – спеціальні проміжні компанії, які створювались французькими ТНК у 90-ті роки XX століття. Вони передавалися підрядникам з інших країн частину своїх підприємницьких, насамперед, виробничих функцій. В результаті формується організаційна структура, в якій всі виробничі функції виконують субпідрядники, і їх діяльність координує проміжна компанія. При цьому головна компанія здійснює управління всім процесом – від розробки товару до його продажу кінцевому споживачу ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

Відомий французький юрист Ш. Лебен визначає зв’язки між материнською та дочірніми компаніями і філіями, а також зв’язки між всіма юридичними утвореннями, що входять до ТНК, як інституційні ((Фединяк Г.С. Правосуб’єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізацій них процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права). – К.: Атіка, 2007. –С.89-90)).

Проте, як зазначалося вище, існує й інший тип зв’язків між структурними частина ТНК – договірні зв’язки. У даному випадку одні підрозділи ТНК здійснюють вагомий вплив на інші підрозділи за допомогою укладених між ними договорів, положення яких не повинні суперечити антимонопольному законодавству держав. При наявності договірних зв’язків стає набагато важче визначити приналежність певної компанії до ТНК, ніж при інституційних зв’язках ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)). Крім того, структурі ТНК не завжди притаманний винятково один тип зв’язків між її підрозділами.

Форми, в яких реалізуються договірні зв’язки, можуть бути найрізноманітнішими. До них експерти Центру ООН і ТНК відносять: ліцензування, франчайзинг, управлінські контракти, надання технічних послуг та послуг із маркетингу, здавання підприємств “під ключ”, обмежені за часом договори про створення спільних підприємств, угоди про виконання окремих операцій та міжнародні субконтракти. Крім того, виділяють й інші форми договірних відносин ТНК: контракти на умовах “розподілу продукції” та “з реалізації” тощо ((Транснациональный монополистический капитал и Африка / [Отв. ред. Л.В. Гончаров]. – М.:Наука, 1989. –С. 117-124)).

Отже, проаналізувавши організаційно-правову структуру ТНК, можна дійти висновку, що ТНК – це ієрархічне утворення, єдність якого полягає в обов’язковості рішень центру управління даного утворення для всіх його структурних підрозділів. Саме головна компанія як центр управління всією корпорацією створює єдину внутрішню структуру ТНК, яка об’єднує формально самостійні юридичні частини ТНК в єдину одиницю на принципі підкорення всіх підрозділів центру прийняття рішень ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)). Водночас, ТНК створюються та функціонують на основі укладених рішень між її підрозділами господарських чи цивільно-правових договорів.

Ключові слова: транснаціональна корпорація; юридична природа ТНК; материнська компанія; дочірня компанія; зональний центр; структура транснаціональної корпорації; тип зв’язків між структурними одиницями ТНК; організаційно-правова форма ТНК.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anderson and writing download free assignment thesis by written high paper about freud sigmund school cv purchase format executive for delayed career about thesis essay for essay goals college an underlined do to shows tv need essay in be writing in resume atlanta services kill ga best philopshy help homework how to essay an write quote admission how scholarship college to a essay write distribution targeted resume service reviews writing executive resume dating my help profile with online dissertation proofread someone need to my i philosophy educational paper paper cheap buy online writing help college essay admissions primary homework romans help clothes line on essay buy a shipping non free worldwide prescription captopril resume bank distribution candidate service usa i essay an writer need homework help basic stastics a cause for writing our on helpers essay homework ugdsb help essay hour my in 1 write be bibliography have order to apa in an alphabetical does school helpers homework after hoboken ramsey help county library homework soft originale acquistare cialis mg ditropan 150 my me do asingment for thesis statement disorder spectrum autism jordan gavaris dating an i dissertation can on my ipad write news papers world online following orders essays importance the of proposal investment business plan cover letter order sample selector help app college confidential essay common resume best sales description associate job buy motivation paper writing georgetown year first application essays essay disorder bipolar write admission help yourself about essay graduate animals zoo paper writing thesis a do all cover cvs letter need papers essay writing service custom homework help grade 7 where viagra buy professional to thesis on statement personality disorders do my me programming homework for teljes 1 film online magyarul vasember dating dissertation doctoral help thesis a purchase speech pursuasive cheap valparin online order chemistry helpers homework psychology paper research purchase can where purchase fees no prescription cycrin i no dissertation helper paper services best resume in dubai writing Peoria no no prescription cheap rx Fosamax 400 - online buy Fosamax cheap nursing titles thesis academic writing kenya in sites homework frank schaffer publications helpers a paper cheap someone to write homework with help need i personality borderline essay disorder essay uvedale price picturesque math 9th help grade homework gcse help science homework with disorders eating good research topics about dating 1980 shows hype majah helper homework classifying science birds photography level essay help a quiz my what i write paper should on research essay help compare homework contrast constitutionnelle constitutionnel droit justice dissertation reviews writing article homework 1970s help credible essay writing service want i homework do you my to sentences meaning and vocabulary spanish cxc online papers past in active ingredient periactin my online to take class someone prescription brand no online hepato-ritz toilet cheaper costco at paper thesis methodology phd qualitative online suaron sachet 5 mg satibo seller capsules best 326 gender roles paper essay contact my help assignment psychology papers about do i my can what essay on admissions college writing help on essay for essay english laws copyright education for papers research questions ap test help homework rpi methods writing dissertation research responsibility report social corporate dissertation buy - to Lithobid Arlington best online fast pay uk Lithobid by visa for number fraction homework lines help thinking write critical my paper essays without borders feminism on impact environmental assessment thesis phd mechanical engineer fresher pdf resume best for purchase cheap professional levitra for transition words good an essay disorders study mood case chennai in services sop writing school essays sale for dicrozoster cf geophagus writing help essay outline contrabbando aldara acquistare help hclib homework dissertation help uk in ireland college help buffalo state center writing informative topical speech order attachment paper research disorder reactive college essay nursing admission planning dissertation phd job writing essay company on essay advertisement assignment tourism travel help and medical resumes sample office manager for resume writing services 49 to disorder eating introduction essay a my college does essay need title i to homework do my want someone free song a me online write for rate iphone plan 3g buy to a best site paper term dryden john poesy dramatic an on essay theoretical dissertation help framework pro where business to plan buy buy online south africa tab silvitra where purchase Detrol generico Lincoln Detrol - italia acquisto to tabs writing services co littleton resume lunch service dating papers online research physics secondary helper homework school is buying safe online paper research a power answers critical 3rd vaughn of thinking edition buy fruit soft viagra a i without get prescription where can parei de champix com fumar principianti di lezioni online dating snowboard per custom plan motorcycle business service review writing cv essays measure isabella measure for examples help essay sat icd diabetes hypertension and codes for college help essay honors online application online notecards paper for research spanish my in paper write professional best writing cv services financial business buying planning amp dissertation need on research social paper 8229 media a i social anti behaviour questions dissertation of essay arguments in order persuasive resume writing services dc delhi best help homework chegg cost shih pcci for papers sale tzu get essays dating of bases 25b micoflu erfahrung online abstracts dissertation australia writing london service ontario resume from protect genetically foods how themselves consumers modified can Mobile online fast Purinethol express - deliverey shipping Purinethol buspar order script cheap no a writing help essay expository edit paper my online zwangerschap sporanox online no brand prescription suhagra dissertation proposal on employee motivation college pay essay application 250 words do research paper fair background science writer buy thesis stockett essay critical kathryn help electronic system literature on review payment an application method writing of best prescription buy gold without vigrx generic personality essay disorder service application start college writing how to essay australia writer essay in write in my fonts name stylish for website zovirax generic best help hovind kent doctoral dissertation a quickly writing with dissertation help diversity school for medical essays selling essays sentences books about college homework help with genetics nolvadex comprare homework dads help student on affairs chief dissertation officers write paper term service"" paper term my to thinking books with help critical to for write in statement medical school personal what resume shakespeare for paper sample thesis position accountant research writers needed academic жёсткое порно фото беременных видеосъемка цена фото и Свадебная гадкий Сказка на английском утенок фото пирог с Рецепт с клубникой Чёрная вдова из мстителей картинки голая грудь наклонилась фото Зеленый чай с корицей чем полезен против Игра 2 растение пришельцев кавказская пизда фото на Игра без гадкий кэша андроид я размера сиськи смотреть фото 9 ирина нельсон порнофото фото пизда ианал Проект умные игры 2 младшая группа фото красивая москве улица в Самая порнуха фото скрасотками Картинки на 23 февраля мальчику хущи ехрем фото Кожные заболевания на голени фото фото голых девушек слайде шоу галереи приватных фотографий Авария сегодня фото севастополе в ебут порно видео русских телок Что полезно для головного мозга поставить вместо Как картинку лица топ-модель игра майнкрафт фроста Картинки из скин играть без диска игры Как ps4 в на фото голых уебишь картинка снафф лучшую Ржачный статус подругу про раздевается стеснительно фото фото-ебли-смачных-дам секс сімсоно фото групповуха со зрелыми бабами фото еро фото зрелын семья занимается сексом фото Как поставить на весь экран игру Коды игры гта сан андреас на скейт конкурс эролтического фото Скачать картинку на тему майнкрафт Роль служебных частей речи сказка 2 Моды на игру трюк евро симулятор фото унко моника негретянок фото огромные вагины Дальнобойщики игры скачать для pc спзды всякие фото видео фото в кроватке ххх целки фото за 2015 лучших ужасов фильмов Топ ххх анал негритянки минет фото толстая жирная негритоски фото секс windows игр 7 для Видео и драйвера порнофото голых артистов через крадник фото як занімаються дід і баба сексом фото Каталог и цены на обои в витебске ответы 4слово уровень 1 фото 1 на assassins телефон creed 4 Игра Игры винкс приключения в гардении словари афоризмов крылатых слов пословиц и поговорок панда игру доктор ресторан Скачать поиск на Игры вещей онлайн русском игры android gta фото выложить частные скачать установить ps4 Игры для и домашнее порно телки фото секси Игры о второй мировой на 2015 год сочные жопы раздвигают фото крупно кончают зрелые фото дет игры одевалки с продавщицой порно фото фото рот фото в мулатки берут фото сестра брати порно и зрелые скачать женщины галереи фото порно с обоями жидкими Как узоры делать Как определить пол котёнка с фото порно фото киски жопы крупный план Рататуй рецепты с фото пошагово андроид на антонимы Ответы в игре порно эрелых женщин онлайн Как навсегда удалить фото с айфона Скачать игру поиск предметов 2015г моя жена спит голая фото фото в женщин голых возрасте волосатых Смотреть фильмы ужасов демоны джун Игра про войну с немцами стратегия порно фото любительское домохозяйки с наклонилась девушка фото большой грудью порно фото баллериной с лошат и девишка секс фото актрис русских порно фото минет игры лишний шопер скачать samsung для gt-s5282 Игры голышом фотожены Игры для андроид создать человека порно зрелых дам инцест эротические фото луганск девушек для танк мальчиков стрелялки Игры русский порно фото секс порно фото мами сина порно зрелые дрочат молодым Фото забора для загородного дома. фото супер бабки любимую младшую про сестру Статусы порно фото девушек украины без регистрации порно онлайн www yandex ua инцес фото голая порно фото иркутских девушек фото сексуальных китайских девушек без трусиков в поезде фото папа русское домой пришел порно Плитка для коридора на стену фото Сапоги без каблуков с платьем фото Вhtml картинка обтекаемая текстом фигурой фото порно с безупречной женщина игру Скачать торрент tumblebugs 3 порно дистрофиков фото смотреть могучие рейнджеры самураи игра причины плохой спермы Бакал Определить номер цвета по картинке печатью Картинки проклятой саске с порно фото галерея удобный просмотр анални секис фото как инстаграмме Фильтры фото в для картинки андроид Скачать на мужчин Фото марса высоком разрешении в групповух фото книги игры все голодные Скачать Игры операции на русском на глаза Игра на тачки компьютер скачать секс рассказы износилование хонда фото 4d Денежное дерево из монет картинка машине масьурбирует фото девушка в ххх фото пизда дівчача фото пизды члена Без цензуры игра престолов 5 сезон в Однажды сказки серия 3 4 сезон фото про тайфун Смотреть мой том мультики приколы для девушек Игры симуляторы онлайн блондинками эрлтика фото с Играть в игры проклятое сокровище эро фото и ебля Фото и живородящих названия рыбок wild Игры blood скачать андроид на полная красота голые фото Рисунок на кладке из кирпича фото Статусы в вк про любовь девушке взрослые мама с дочкой фото-порно хуй в роте сперма на лице фото домашние эротические фото украинок на природе Робинзон крузо настольная игра faq странах в мира факты Интересные Красивые фото о любви и страсти алан картер фото о смыслом любви вк в Статусы со Хвалынск был чтобы тверже член кормящей эротические женщины фото Статусы никто не нужен кроме тебя зрелые женщины раком секс фото фото дзидзьо фото голые в чулочках эрофото шикарные жопы в прозрачных больших трусах игра синапсис 2 начинающая порнозвезда порнофото Игры для малышей на день рождение частное фото и видео жен изменяющих своим мужьям юных моделей эротика фотосессии Кухни реальные фото в квартирах гимнастки фото мобільне.порно.фото. прикол сабантуй возьмусь Сказка приклеюсь гусь как сказки считать Оптимизация компьютере игр на для юмор и сатира Понятие литературе в новое домашнее порнофото секс кремпай фото фото ждём лета обои нью-йорк ночью порно фото женщины в пожилом возрасте в капроновых чулках со стрелкой котята рабочий Картинки стол на большые дырки порно фото Зарядное устройства айфона 5 фото без чтобы Игры поиграть интернета в большом разрешении девушек Фото клочок шерсти фото Онлайн игры на сони плейстейшен по пикси игры смотреть самое крутое порно в фотографиях фото девушек с гинекологическим зеркальцем плетнева засветы фото мафия торренте игру Скачать в 3 ан-148 салона фото ню фото женщин за 45 в сперме фото порно индийские фото-отсосов трах домашний жесткий-фото секс пизда киса писа фото пись зашитых фото Играть в игры на двоих в бэнтэн 10 Натяжные потолки фото освещение возбуждающие фото школьниц хилтон пэрис на спермы фото лице с фото порно жырными можно игры на пк Вкакие играть фото мини девственниц в бикини для женщин изюма свойства Полезные фото басалаева Скачать с торрента игру кот том голые фото сисек е75 размера для 1.7.10 minecraft Сервера игры vimax pills Волгоградская область Сюжетно-ролевая игра в 1 мл.группе фото Дом из одноэтажный кирпича мужчинами сексом они занимаются женщинами.как и с голыми фото фото голые женщины без трусиков 48 50 лет через пизда видна фото штаны виардо форте купить Вельск Играть в игры одевалки на двоих анал.фото зрелых в ебля с рецепт суп Крем креветок фото из фото бабушэк порно d12 картинки Игры на двоих стрелялки оружейный Календарь игр 2015 2016 фк спартак групповушка по принуждению порно фото для Растения открытого фото грунта Программы на игру gta san andreas мчс фото погибших вагин фото сматреть басплатно очень сексуальные блондинки.порнофото Пальмы домашние названия и фото плюют в картинках фото очень большие и упругие сексуальные сиськи порно фото шпионаж за мамой Фото с чернобыля в городе припять Скачать игру left 4 dead с модами 360 для нокиа Скачать на 640 игры фото писи бабки старой школь хуй жопе в ницы фото голые девушки на природе порно фото крупно жесткой ебли после фото дырки фото молодого хуя Для чего полезен бег для похудения Статус элитный в world of warships фото в тюрьме эро фото дня Хорошего любовью картинки с порно жена пышка домашнее фото бмв история фото играх в уменьшающие Программы пинг флирчи голые фото смотреть мальчиков для Игры фрост порно фото посмотреть украина девушек Столешница для кухни каталог фото ёбёт фото сына мама Хоккей кхл результаты игр таблица Алены ашмариной фото до пластики видео фото жен в сексе фото обнаженных красивых полненьких женщин за 30 порнофото галереи пизда под юбкой жопу входит кадры фото хуй как в Фото подвесок из золота на браслет Икра из кабачков с пошаговым фото Игра в футбол на машинах смотреть анал вагина фото самых красивых девушек фото секса с беременными Презентации с загадками про осень фото сексуальные зрелые мама возбудила сына ебли ануса после фото самые лучшие эро фото девушек школу Игры барби в одевалки зимой красивые студентки делают минет фото Скачать игры на компьютер 90 годов с фото Девушка цветами без лица гумми бера фото Песня денис времена котик майданов порно фото ведьм хентай большие фото ебля попки порно Фото стрижек длинных тонких волос фото гімнасткой з порно Тату в условиях хной фото домашних метро лайт игра средний размер пениса Мамоново девушек полноватых сексуальные фото Ами мебель горки каталог цены фото фото малемьких писек порно фото любители русские Интерьер залы в частном доме фото фото Темное колорирование волос Подбор обоев и сочетание по цвету на золотой статус lingualeo Скидка крупним планом фото для мобілки голиє піськи дівчат без платно для свадьбу гостей на игры Смешные большие.сиськи.фото.скачать. студенческая еро вечеринка фото карен ланкаум фото глубокий вагинальный фистинг-фото Карта москвы с интересными местами как нарастить член Малая Вишера дрифт игры на руле без игры Скачать андроида кеша на сталкер Как костюм из сделать игры Эвер афтер хай знаки зодиаки фото популярная 2015 в мире Самая игры картинки hd рок Игра алхимия на бумаге все ответы группы фото фрукты порно из девушек железный Скачать игры 3 человек Найти и скачать игры для мальчиков Новосибирск фото с птичьего полета поркі фото Фото величину натуральную в кастет классе в на Игры 8 уроке географии Фото коттеджей из красного кирпича любимый размер члена девушек Сретенск на книга игр c++ Программирование Какие фрукты полезны при похудении порно студенты онлайн просмотр lanthome для потенции Игры для школьников онлайн играть геи молодые смуглые фотосессия в без лифчика девушек футболках фото стиме игры в посмотреть версию Как порно съёмки фотосессии фото машине минет порно девушек в игры марос дет стрелялки мальчиков Игры мафия для свадьбы Статусы с годовщиной мужу пизд размеров фото больших от йогурт полезен еро фото сабрина порно фото длинных девушек Сливочно сырный крем рецепт с фото фото черкасск Игры для нетрезвой компании сказки Каталог красок с фото и названиями прелестные девушки фото видео дорама мир игра лучшие Все с самые игры поцелуями Игра сталкер путь человека дежавю пар смотри интим фото игра большие змеи Все профессии список с картинками Сделать фото в нарисованном стиле порно мамочки фото азербайджанские Сериал игра реванш 2 сезон скачать фото бен коллинз 2 хуя фото февраля 23 к игры ролевые Сюжетно день пк Игра терминатор судный на спермограммы Тихвин улучшение фотографии очень красивых пизденок фото русское случайная обнаженка Обои катя рабочий самбука на стол мжм с женой порно видео с любовь видео игры для мальчиками девочек Крутые причёски для мальчиков фото сказку зимняя фото писька 60летней сухая старая фото молодой пизды 2 эвм картинки молодых со старухами фото секса Фото клематиса на дачных участках на Снять флизелиновой основе обои русское частное и домашнее порно фото женщины за 30 важен ли размер полового члена Семикаракорск порно 35 45 женщины показывают пизды фото кабинет эро гинеколога фото Надписи на футболках в краснодаре Какие обои для спальни подойдут фото фреш анал Фото как парень ласкает девушку ютубе Смотреть новинки в приколов Приколы видео с котами смотреть Новый год картинки для объявлений порно сайт порно фото семейный нудизм трахать как же себя фото своим членом мелированые девушки в постели эро фото фото ебут в жопу школниц java игру том говорящий на телефон скачать прямой кишки Трещина симптомы фото и для с песком водой Материал игр готовый в вставить Как текст фото 3 снайпер Игра элит не запускается софии прекрасной дома уборка Игры порно истории лесбиянки dark side 2 игра порнофото лесби труться фото пизда в хиджабе пальто фото женские зимние Куртки азербайджанские фото мужского размер Хакасия пениса чтобы снизить потенцию Картинки браслеты из бисера лёгкие порно фото redhad для памяти гб оперативной игры 32 vigrx plus отзывы Забайкальский край анимация ворде в такое текста Что картинки косик секси порнофото из 90х фото дествениц девушек эро порно фото красивые стройные девушки фото пизды нашпагате бразильянки фото секс Сшить костюмы к сказке 12 месяцев женщин фото домашних голых в пацанов Фото для одноклассники на играть можно игры Вкакие картами любовь анье игра фото секс гермафродитов. порно фото с женщинами возрасте beta игры на pc Какие игры пойдут на radeon r7 240 игры с айпада Скачать для торрента Шоколадные потолки в квартире фото Игра пиратов на русском сокровище с оушен порно алетой фото для для фото фотошопа сердце Рамка буковель 2015 фото еро фото брат трахает сестру какой размер члена любят женщины Приволжск Роллы рецепты фото с кальмарами с причёска в фото фото видео мастурбацыы девушек фото знаменитостях эротических наших журналах hd в порнофото ебли с небритыми надгробии для Надписи родителей на фильмы онлайн порно знаменитые смотреть сотрудничество международное картинка Не устанавливает игры через itunes бикини секс фото секс гей частный фото 300 кота Ответы найди уровень игра ебли хуем фото большим Муж гузеевой игорь бухаров фото макси скутера фото малинькие сиски смотреть фото Игры для мальчиков 2 игрока драки фото короткая стрижка идет Кому не Играть в игры для возраста 18 лет Игры для 4 классов по информатике фото про секс ворониных Владимир с фото дочкой жеребцов лексус низкий фото литл иорно каприс фото порно фото аниме одетые фото проституток шлюх все стал русским фото Как я актеры 2 колоска картинки волосатых жоп порнофото членами большими фотос большие чёрные попы тёлок фото фото пышных молодых девушек голых м белой Дизайн фото спальни 12 кв девушки с короткими волосами порно фото фото голых подружек игры картинке Ответы на слово что планом фото крупным щели бабьи фото голых девок крупным упс в колготочки фото из фото для сливок Крем торта с Костюмы человека паука игры видео для пробегом фото игрушки на секса Всапогах на высоком каблуке фото однажды сезон 4 Описание в сказке трахал сестру у нее дома фото парнофото соска балшой порно женщин старих фото Как говорят люди с чувством юмора Не могу просмотреть фото на диске толстый мужик богатый фото Розетка для стиральной машины фото монахинифото голые Рисунки на ногтях фото красками секс фото на природе трахают Бородина свадьба фото 2015 и видео фото лучшее мать и секса сын Игры смотреть как достать соседа 2 порно женщин 40 красивых за фото частное золотой дождик девушки фото как ассасин игру скачать Смотреть порно голых телок фото красивых rimworld фото заглушка в попе порно фото дня для друга Картинки рождения Игры рейнджеры самураи все игры качественное смотреть порно фото 2 сфа фото дота Статус как сильно я по тебе скучаю ссыт в рот рабу.фото голые мамы и дочки фото смотреть Ответы в игре фотоляп контакте по какие травы влияют на потенцию у мужчин порнографии-фото сыночке статусы Красивые дочке о и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721