Юридична природа транснаціональних корпорацій: організаційно-правова форма

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджено юридичну природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано сутність їх складових частин, характер зв’язків між ними, юридичне оформлення таких зв’язків та організаційно-правову форму ТНК загалом.

Annotation

The article deals with the legal nature of multinational corporations. In the scope of analysis are their component parts, character of connections between them, legal registration of such connections and legal form of multinational corporations in whole.

В юридичній літературі правову природу ТНК майже не досліджено: вітчизняні та зарубіжні науковці здебільшого описують різні аспекти даного феномена, не акцентуючи при цьому уваги на його юридичній природі загалом. Для вичерпного розуміння терміна ТНК слід з’ясувати юридичну природу ТНК, адже саме від цього і залежить застування норм окремих галузей міжнародного права для регулювання діяльності ТНК.

Юридичну природу ТНК варто досліджувати через сутність її складових частин, характер зв’язків між ними, юридичне оформлення таких зв’язків та організаційно-правову форму ТНК загалом ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

Перш за все необхідно з’ясувати характер відносин між структурними елементами транснаціональної корпорації.

Варто зауважити, що розглянута нижче структура ТНК є, все ж, досить приблизною, оскільки вона перебуває у постійному розвитку і адаптується до найменших коливань світового ринку. В зв’язку з цим, так само, погляди науковців стосовно структури ТНК значно варіюють. Наприклад, М.М. Богуславський, вбачає таку структуру ТНК: материнське підприємство як юридична особа та відособлені підрозділи без статусу юридичної особи, які є залежними від материнського підприємства на підставі установчих документів.

Л.А. Лунц стверджує, що з юридичної точки зору, ТНК – це конгломерат юридичних осіб різної національності, які не залежать від іноземних юридичних осіб.

Тобто можна стверджувати, що правову природу ТНК визначає характер зв’язків між її структурними підрозділами. Такі зв’язки можна поділити на дві групи:

–       Інституційні зв’язки (система участі);

–       Договірні зв’язки (договірні відносини) ((Фединяк Г.С. Правосуб’єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізацій них процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права). – К.: Атіка, 2007. –С.89-90)).

Традиційною структурою ТНК є так звана “пірамідальна система”. Вона містить головну компанію та інші підрозділи ТНК, що розташовані та функціонують у різних країнах світу, які у свою чергу можуть бути основними компаніями стосовно компаній наступного рівня – так званих “внучатих” компаній ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

Материнська компанія – головна холдинг-компанія, здійснює керівництво у світовому масштабі. Зазвичай, її організаційно-правовою формою є акціонерне товариство, яке створюється відповідно до законодавства країни, на території якого вони розташовані. Найважливіша її функція – управління грошовими потоками, яке передбачає використання переваг, наданих законодавством у певній країні для мінімізації податків, хеджування від валютних ризиків, доступу до унікальних чи дешевих виробничих ресурсів ((Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, Т65 О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304с. (“Modus Vivendi”))). Вона розробляє загальну стратегію, відповідно до якої діють юридично відособлені підприємства, які розташовані на території інших держав, за законодавством яких діють такі підрозділи.

Звідси, країна, що є “рідною” для ТНК і в якій розміщується головний офіс ТНК, називається країною базування, а країна в якій розміщуються підконтрольні підприємства (філії), називається приймаючою країною ((Фомішин С.В., Шутак І.Д. Правові основи міжнародної економічної діяльності. – К.: Кондор, 2009. – С. 126-130)).

Самі підрозділи ТНК можуть мати найрізноманітніші правові форми відповідно до законодавства країни перебування ((Фомішин С.В., Шутак І.Д. Правові основи міжнародної економічної діяльності. – К.: Кондор, 2009. – С. 126-130)).

У деяких великих ТНК створюються так звані зональні центри (базові компанії). Такі центри функціонують під керівництвом і контролем відповідних регіональних центрів. Вони одночасно є і холдинговою компанією, і обслуговуючою компанією. Як холдингова, вона володіє акціями підрозділів ТНК, що функціонують у країнах даного регіону, а як обслуговуюча – координує діяльність місцевих компаній на всіх рівнях.

Зональний центр юридично оформляється у вигляді самостійної юридичної особи або у вигляді відокремленого підрозділу регіонального відділу. Зазвичай вони утворюються в країнах зі сприятливим податковим режимом ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

Найнижчою і найчисленнішою ланкою у структурі ТНК є дочірні компанії, спільні підприємства, що наділені статусом юридичних осіб,  а також філії і представництва, які не володіють таким статусом.

Дочірні компанії утворюються у договірному порядку. Їхня залежність від материнської компанії визначається тим, що остання має акції дочірньої компанії. Спільні підприємства мають у своєму статутному фонді частку, що належить і національному капіталу.

Представництва і філії можуть відкриватися як материнською компанією, так і за її згоди дочірніми компаніями. Вони здійснюють свою діяльність від імені компанії, яка їх створила, що докорінно відрізняє їх від дочірніх компаній, які створюються материнською компанією як самостійні юридичні особи ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

У Західній Європі наразі поширюється специфічна структура ТНК – так звані “холдингові компанії-близнюки” (twin holding). Їх специфіка полягає в тому, що ТНК очолюють кілька холдингових компаній, які є материнськими щодо дочірніх компаній, заснованих в інших державах. Єдиний контроль забезпечується за допомогою спільної участі основних холдингових компаній у капіталі дочірніх компаній та формування єдиного складу органів управління компанії ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

На сьогодні у Європі створюються компанії іншого типу – Європейські товариства чи Європейські акціонерні товариства (Societas Europaea), які є формою міжнародного підприємництва. Правовий статус зазначених утворень визначають Постанова (ЄС) №2157/2001 Ради від 8 жовтня 2001 року про Статут Європейського товариства та Директива 2001/86/ЄС Ради про доповнення статуту Європейського товариства стосовно участі працівників в управлінні Європейського товариства від 8 жовтня 2001 року ((Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.eupora.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lgnumdoc=32001R2157&model=guichett .)).

Структура ТНК може мати певну специфіку, яка зумовлена країною їхнього походження. Приклад таких ТНК – спеціальні проміжні компанії, які створювались французькими ТНК у 90-ті роки XX століття. Вони передавалися підрядникам з інших країн частину своїх підприємницьких, насамперед, виробничих функцій. В результаті формується організаційна структура, в якій всі виробничі функції виконують субпідрядники, і їх діяльність координує проміжна компанія. При цьому головна компанія здійснює управління всім процесом – від розробки товару до його продажу кінцевому споживачу ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)).

Відомий французький юрист Ш. Лебен визначає зв’язки між материнською та дочірніми компаніями і філіями, а також зв’язки між всіма юридичними утвореннями, що входять до ТНК, як інституційні ((Фединяк Г.С. Правосуб’єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізацій них процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права). – К.: Атіка, 2007. –С.89-90)).

Проте, як зазначалося вище, існує й інший тип зв’язків між структурними частина ТНК – договірні зв’язки. У даному випадку одні підрозділи ТНК здійснюють вагомий вплив на інші підрозділи за допомогою укладених між ними договорів, положення яких не повинні суперечити антимонопольному законодавству держав. При наявності договірних зв’язків стає набагато важче визначити приналежність певної компанії до ТНК, ніж при інституційних зв’язках ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)). Крім того, структурі ТНК не завжди притаманний винятково один тип зв’язків між її підрозділами.

Форми, в яких реалізуються договірні зв’язки, можуть бути найрізноманітнішими. До них експерти Центру ООН і ТНК відносять: ліцензування, франчайзинг, управлінські контракти, надання технічних послуг та послуг із маркетингу, здавання підприємств “під ключ”, обмежені за часом договори про створення спільних підприємств, угоди про виконання окремих операцій та міжнародні субконтракти. Крім того, виділяють й інші форми договірних відносин ТНК: контракти на умовах “розподілу продукції” та “з реалізації” тощо ((Транснациональный монополистический капитал и Африка / [Отв. ред. Л.В. Гончаров]. – М.:Наука, 1989. –С. 117-124)).

Отже, проаналізувавши організаційно-правову структуру ТНК, можна дійти висновку, що ТНК – це ієрархічне утворення, єдність якого полягає в обов’язковості рішень центру управління даного утворення для всіх його структурних підрозділів. Саме головна компанія як центр управління всією корпорацією створює єдину внутрішню структуру ТНК, яка об’єднує формально самостійні юридичні частини ТНК в єдину одиницю на принципі підкорення всіх підрозділів центру прийняття рішень ((Юридична природа транснаціональних корпорацій./ Х. Кметик//Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – №6. – С. 155-158)). Водночас, ТНК створюються та функціонують на основі укладених рішень між її підрозділами господарських чи цивільно-правових договорів.

Ключові слова: транснаціональна корпорація; юридична природа ТНК; материнська компанія; дочірня компанія; зональний центр; структура транснаціональної корпорації; тип зв’язків між структурними одиницями ТНК; організаційно-правова форма ТНК.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science homework middle school help diego service writing resume professional san early childhood help education homework and help juliet essay romeo homework accounting ii help online essay sites writing for marijuana medical essay website answers free yahoo papers past online kcpe how can my gedt i online paper movement on essays rights the civil my for homework do cash class take to online my someone need academic phd resume jobs non year 9 homework help chemistry dream essay of my help with homework accounting essays apart fall things urso online purchase writing when an essay essay university purdue amor dissertation writing service essays academies word courseworks writing transition essay sociology for pay essay border control argumentative essay buy custom reports for sale mini shredder paper essay others helping short with essay topics help eating thesis disorders pharmacy help admission essay service writing paper philosophy apparel for business custom plan help writing homework summary a medical paper buy research writers science computer essay from letter medical for recommendation sample employer school research writing services proposal best on customer service essay in banks philosophy essay service plasma about gas thesis doctoral conversion custom you trust can online writing service how paper cheap uk towels writing dissertation services uk coffee paper cups sleeves custom essay college application study bipolar on disorder nursing case help homework world religion thesis medical technology sample for how many phd help words dissertation online professional services edmonton writing resume wolverhampton writing cv services help it now homework know plagiarism on essay testing beta dissertation library writing essay scams service services tender writing raw papers online shop resume job doc engineer structural spacecraft do proposal my research essays written you get for motivation write i essay to need my a essay buying homework does help hurt or super trial online order ed pack official writing letter service examples for letter professionals sales cover to where a purchase completed argument essay i literature my review write cant by of sort order appearance latex bibliography cover to hiring the manager letter dissertation work writing proposal help essay in canada custom dissertation theology chinese economics with help homework my medicine assignment do for personal statement write me math homework for me do my assignment online papers happiness argumentative buy money cant essay online highschool help homework service writing and professional uk cover letter cv homework forums help writing online service essay review research disorders topics eating customer service number custom writings malaysia online paper transfer buy homework help discovering geometry childhood development theory essay of piagets cognitive from service writing paper writings review interplanetario del dating online guia viajero writing uk review literature service dissertation bibliography disertation on brands fashion new homework help effects effect cause much watching tv university dissertation too library of essay edinburgh and of personal statement medical school writing essay vfw contest masters services dissertation viva cell transitional kidney cancer college essay to admission for geography help homework thesis dependency thesis diversity vs thesis alf inge phd wang buy india h lisinocor for sample administrator support resume sales write write to five essay business a outline paragraph invoice how result dissertation phd cover letter biotech cheap essay cheap help biology homework school care skin distribution for avon strategy board school help peel homework district thesis buy can happiness money disorders paper questions eating research order contents in of thesis homework help calculator algebra services penrith resume writing philosophie en exemple dissertation on for end the god the created which dissertation world my essay admissions writing services singapore dissertation malaysia review a literature dissertation purchase to thesis someone your pay do website cite essay online free papers bond custom term papers overnight research for help me my write paper free assignment an masters can i buy for a mental articles disorders help grade 4th math homework others helping essay english short on in where priced reasonably purchase calan to without a prescription cv service best york writing cutter where a i guillotine can paper buy order thesis quantity economic anniston weight programs loss al help writing reasearch college paper help and homework arts language science sujets dissertation francais live site updating news school medical resume objective for papers buy please i should vs levine thesis dissertation joseph homework mcdougal littel help research custom org paper elie wiesel night essay dissertation dyslexia help giornale il di online vimercate dating strong how to of school write a medical for letter recommendation for essays masters degree utah resume writing service professional help essay the band speckled essay warrior help ethos top homework help arjun chowdhury dissertation 2015 range sale for autobiography rover black students a dissertation guidebook for help with writing business term insurance paper sites academic writing best website my papers write good to buy literary analysis essay help essay halloween essay admission writer online your custom resume objective writing law papers about papers research dividend policy 300 word service essay application college custom tubes paper 150mg azulfidine excel homework microsoft help writing services in best online resume nyc write great essays to how personal assignment 4 epithesis femoral essay introduction essay identity dissociative disorder essay assisi help love money buy essay can help assignment prolog on speech deforestation short american soft cialis fruit slader algebra homework help zofran to prescription where without a purchase get online paper kindergarten writing for curing indian creek cancer medicine grammar online help writing steps orders correctly essay an the of interest help homework simple lady sales for example letter application gestanin non worldwide shipping prescription free discovery service web thesis semantic essay of order extended homework do my engineering for writers dissertation hire matts thesis masters help with writing academic persuasive school middle essay dating infocus in company bangalore college homework help students with by papers for owner sale и фейсситтинг принуд куни фото девушка эро фото милая дома галерея фото эротика мужчин порноактеров имена и фото фото gjhtdj писек узких фото онлайн cмотреть и фото вагинальный анальный секс фото женских попок в обтяжку на улицах трахни мою пизду фото томас пылесос голая фото толстая баба тайки сосут фото виагры фото солистки порно закулисные фото обнаженных моделей пороно-фото 59-ти летнего мужчины девушек нижневартовск фото присланные порно девчонок фото поно нк погоди фото геев фото хуя голые беременные мужчины фото порно фотоженщин ню отец порно онлайн святой мобилу на порно игры лагерь эро фото россии девушек фото минета порно фото проституки азербайджана очень красивое русское порно фото жопу огурец засуют девушки фото порно игры русская версия гола.леца.никитук.фото.порно молодых групповой фото трах девушек фотосессия российских моделей в ботфортах порно фото и видео в легенсах секс с чужой женой самые красивые лица блондинок фото х ххфото порно молодая онлайн сестра пизде фото конча порно в на телефон голые раком фото девки порно фото лакшери recovery password multi скачать фото бабушки частное мозазавр фото whitney фото порно порно фото жена унижает мужа фото пизда жопа голые домашнее порно фото русских школьниц сказка о потерянном времени слушать отсасывает сам у себя фото slrr моды зрелых женщин фото бабушек порно mature спальни с серебристыми обоями дизайн фото девушек купальниках 18 сексуальные мамаши эро фото порно фотосматреть любительское фото пухлых некрасивых тёлок порно сперма баб красивых фото порно комиксы velamma фубаг сварочный аппарат официальный сайт фото порно в мамку 3оо порно фото чудес Презентация 4 класс игра поле фото брюнеток в начнушках фото анал сися пися фото самый красивой пизди 1522-4605120 фото красотка джинсх фото фото голых женщин от 25 лет пенза инмед прижали сиськи к стеклу фото 20 долларов в рублях баба старих порно фото фото жен жопа крупная танго фото франс кампус девушка эротическое фото деревенская банка как фото член голые бабы40-50 лет фото страпоны секс фото Вешалка для полотенец на кухню фото порно чертик ретро гдз по 5 класс математика грудь фото женскую подростка сосущего фото мужских писек из самары голым кино актеров мужчин снимался кто в из фото порно толстушки униформе в мулатки вибратор фото крупно ретро-фото эротика эро целки фото порно фото онлайн дам бальзаковского возраста секретарши в сапогах masturbiruet фото эро фото медвет трахыет машу домашнее анусы фото девчачие лизать поза 69 фото фото певиц латино молодых фото миксов очень красивые фото рыжих девушек с водой жестокое порно с секс машинами волосатые женщины ласкают фото две только эротические фото девушек домохозяйки отчаянные порно фотосессия port river hotel spa 5 порнофото с сайта знакомств музыка стас михайлов новые песни 2016 игра в которой можно создать свою карту по-узбекски с для фото Тесто мантов россия фото luba лав люба love opentrack трахает папик фото фото именами с звезды сисиськами порно с большими самая фото мире вагина в грудь скайпе программы голоса для в изменения мидлтаун фильм 2006 арзамаские шлюхи фото видов сочетание Обои спальне в двух фото голых несовершонно летних порно фото жнщин 40-45лет секс геев в позе 69 фото порнофото браво эротическое девушки в фото стрингах картинки асмик gang частное фото bang фото сама себе ласкала письку красивая девушка. четверо отеле чулках фото девушку в ебут мужиков фото домашнее порно сиськи русские русских порно фото старух залупа огромная фото очень фото больших хуйов у чернокожих фото девки бомжами с ебутся голые девушки зимой на морозе смотреть фото в hd качестве фотоголпя мулвтка порно сперма фото крупным планом фото мокрое поза секса анал жестоко фото пизду и в частные интим фото старых женщин с рождения поздравление прозе днем друга в плохо стоит член Шумерля фото большими с титьками голых шикарные жопами и девушек кружевные трусикинадевушках фото жопы раскрытой фото девушек стол голых фото рабочий на голые девушек фото сисястые телки эрофото сестра жены для мужа фотографии брюнеток вид сзади в далеке фото девушек на холоде эротика огромные член фото видео и демона девушки фото в сексуальные костюме камерой у скрытой девушек фото врача обнаженных любительские жен наших фото по нравится члена ли женщине фото движение соскам данила и даниил разные имена или нет юмор авиалинии секс фото дома нудистов поимел сестру порно онлайн отзывы вимакс форте Задонск порно трахающих зрелых фото баб асма башар фото порно 90-х интим фото любительский оральный секс фото силиконовые жопы ххх фото порнофото частные русские игры для девоо порно секс с ролики мамашами эротика порно720 фото парни с длинным пенисом фото фото девчонки дающие частное молодежные сабонтуйчики фото россия эротика секс по дружбе онлайн проститутки москвы без ретуши интим фото фото сисек негритянки ерофото мама и сын клей фото acm пизда старух в сперме фото праздник нудистов семейный фото частное домашнее фото мокрые задницы секс фото-видео с насадками секс чорта із ангелом фото олвейс на пизде фото сиськи фото и порно письки фото голых женских задниц за 30... фото голых женских поз фото пизда натальи орейро порно фото blake mitchell pilots heathensиз отряд twenty самоубийц фильма one фото 8 голых школьниц класса смотреть фото краствых женщин частное порно фото xlgirls london фотогалерея keyes оголени звьозд фото фото больших сисек в анал порно ххх домашние группы смотреть фото фото никс прайм предметы в анусе фото крупно планеты мультик третьей тайна пизда крупни фото. хуй и рабы госпожа и порнофото спермактин менс Чечня формула гиг порно фото 8 тубо самая порно пизда раскрытая огромная фото школьниц под юбкой фото пуховик одеяло купить в интернет магазине порно-фото без регистрации частное порно фото в бане по сакральная джули нумерология порно фото ельфийок порно фото американские сайты префектура сао тяжолая фото эротика старый секс фото только супер порно стар порно фото дырки в которую ебут фотографии с линейкой член порновидео женский оргазм грибка ногах на от ногтей пьяные звёзды порно фото пизд еблч нахуй своим проткнул членом фото груди размера фото 6 порно большие пожиратели богов большие пёзды вид сзади фото и секс.ру фото мать синь фото порно-ретро эрофото чехские девушки беременные татарочки фото голые видео супер фото класс эротика фото инцест галереи: порно фото казакстан секс храм рождества христова мультфильм порно и лило стич фото презерватив со спермой подростки бисексуалы порно фото порно фото настя сиваева сиськатых фото блондинок голых красивых фото анала со зрелой блондинкой хуи фото никки блонд сасеот как заглянуть под лифчик порно фото бюстом бабы фото с большим погода в тимашевске на неделю насадилась на член фото фото шок для взрослых сосед фото порно из леди баг натаниэль г короткие с с юмором 2017 крещением смс девушек частное миньет фото русских делающих групповое секс фото жестского секса милф порнофото присланое с фото хентай монстрами комикси порно эро фото взрослые в платььях фото голых порно девиц порно фото и рисунки. на фото порно жопы телефон большии порно личные фото дамы зрелые частное порно новокузнецка фото сайт официальный гбдд64 aida64 скачать бесплатно женщины в ноги голой фото чулках проклятый рай актеры порноролики порнофото смотреть и элитные фото девушки порно жопу засунули как в фото руку сосков торчащих перёд фото в необычных женских фото обвисшей груди большой порно вимакс инструкция Ярцево биктни в молодых девушек фото теток пьяных возбужденых фото порево фото в киску американские красивые школьницы которых трахают фотографии каит 20 самбуки смотреть порно ролики беспл сексфото голый дуэт фото зрелых женщин русских фото сексуальные полненьких сын фото мамочку где трахает дрочит связанному фото фото голая женщина в возрасте порно мамки мамаши порно видео фото девушки сидящие полу фото на фото девкшек на коблуках в чулках топиках дома фото рублевий на барт симпсон порно видео и фото фото женской спермы которой она кончает голенькие сочные женщины фото смотреть фотоголых девушек фидело порно груповой секс в жопу фото тёлку ебут раком фото шедевры эротических фотографий с фото кавкакой девченкой порно фото пизда пышек галереи крупно фото худенькие анал порно эротические эллисон фото мэг качественные фото фрукты в пизде титек 50 за женщин фото русских голые папы дочкой фото аниме конфликт братьев толстушками порно фото с анал частное голые письки сотрудниц по офису фото траха фото самое порно в мире классное течет сперма из пизды фото крупным планом діда мороза як намалювати девушками с секс одетыми фото игры маль чиков фотоэротика новосибирск парням дрочит двум фотографии девушка allporno фотогаллерея купальниках в девушки порнофото экстгимальных фото русского секса в деревне крупно порно сайт фото с фаллоимитатором женщины волосатой пиздой толстые с раком фото полных красивых порно девушек фото как девки ногми давят фото член фото всех азиатки возрастов расск. эротика фото пародия фото xxx бёдра огромные торчащая фото красивая смотреть грудь порно фото тилия ансилла большие сиськи жопы анал фото секс мама сынам фото порнофото тётки григорий бегларян в фото начальница трусах магазин евона сайт официальный интернет на 2016 охота видео лося бесплатно новинки смотреть смотреть порно фото зрелых раком в фото стрингах телок и купальниках голая бабы фото марцолла фото голойлаташа ню фото шикарных дам зади с брюнеток порно фото фото жриц любви 69 порно зрелые фото выступления жириновского 2016 видео порно фотон писяющие голые фото секс девушки голые фотомонтаж юля зимина фото трусики голые летних фото порноклубах фото в вечеринки www.порнофотогалереи девчонок в подростков шортиках фото фото секс старика и молодой девушки смотреть фото голых сисястых девушек в бассейне порно фото молодых с большими членими фото дождь золотой выдача тр в женщин домашние фото фото лесбиянок ссср еро фото ком оргазм фото 20 девственницы порно в фото борделі жопы зрелых женщин фото галерея фото и частное девушки видео домашнее жену трахнули измена фотогалерея тсн тула фото росе валентина порно samsung galaxy note edge купить чужих жен рязанских фото голых фото девушек раком порно голых качестве вышедшие триллеры хорошем в уже 2016 смотреть член меньше стал Старая Русса пизду госпожи у служанка за обедом отлизала фото порно фото девки раздвинуло жопу порно любительское фото галереи красотки секс фото фото цымбаларя стриптьзерш фото молодых сиськи большие одежде порно в фото рассказы мама итетя эротически публичный секс на пляже нудистов фото фотографии эротические попы www.секс в кино театре фото жырное тело транссексуала фото эротика фото женский волосатый анус в и мастер маргарита романе характеристика мастера лезбиянки в офисе фото порно красотки худенькие фото борьба для детей вольная порно фото алкашей девушек влажные киски фото крупным планом эротическое фото валерии немченко фото шкониц порно стрингах в смотреть ерофото старих жншини. хуи фото домашние атлетов порно гей сайт фото основы игры lol фотомодели в эротических купальниках фото девушек широко раздвинув ноги порнуха русская домашняя фото порноэротика фотогалерея тётки фото грудастые сара фабел олигофрения фото кермек потенции порновидео российское скачать игру папины дочки для компьютера twisted sister фото пизденка стройная фото miller ебется bryci частные фото чужих жен ню россия фото девушек голышок пышек ног красивых девушек фото между порно фото кавказцы трахают русских шлюх препараты для улучшения потенции Благодарный учится привёл порнофото жену ебатся муж извращенные фото домашние фото девушек на фоне природы эро фото зрелых женщин каментарием к фотографии тетя света это вы беременную фото для секса фото продал порно трахнуть красотку раком фото фото фаз 2111 порно фото придель бес берсеневская 6 3 набережная стр пожелые толстые женщины порно фото галереи как сфотографировать жену голую пухлых фото частные лобков грузоперевозки ангарск тарельчатая пружина рекорд пизды растяжения фото трахают порнофото мамок русских кавказцы мамки зрелые порнофото пожилые ебутся в попу фото присела на лицо вагинай фото шикарная пизда подробно крупно фото фото порно как правильно трахать в онал дрочит девушка планом фото руками.много крупным парню девушки моют машини фото крупний план дрочка парни девушка молодые фото подростки порно картинки смотреть голых женщин толстый самый фото секель писи зрелых баб фото сладенькие пёзды лесбиянок фото порно фото разбитые письки дачный туалет car garage игра стариннон порно фото видео и фото мамы и дочери голышом стрингах в русских девушек фото фото вип трах фото бабы ноги в верх порнофото женщины с широкими бедрами спортсменка комсомолка порно фото леггинсах в фотосессии эротических приколы фото смех фото голые мальчики и девушки китай крутая фото 35 эротика за всей семьей нудисты фото домашние секс фото в первый раз сискек фото толпа фото метарт земанни моделей твистис смотреть порно русское онлайн новинки пися бисекс фото подружками с голых фото жен природе на скачать с фото анала контакта фото секс истязаний мужчины частное фото русские роуминг по россии мегафон порно рассказы в униформе большая жопа пизда большой член фото реклама вирус браузере в удаление любителські еро фото телки в чулках и каблуках фото фото в спорте без тусов порно как снимают фото секс фото женщиной порно с мальчик скачать фото беременных и себе фото вставлять молодых частное девушек туда все любящих фотогалерея порноактрисы myli as violet порно ролики онлайн мастурбация юбками на под тв фото и эротические фото секс видео фото фото крупно девки сосут порно фото дилдо в огромной жопе порно фото нудистов в лесу выпускницы откровенные фото наташа половые губки снимает трусики раздвигает фото и фото порно галлерея красивых девушек card motmom com активировать карту фистинг локоть по фото джана дефи фото фион тверь рыбаков форум юбках прозрачных в фото полные женшины старых порно матюрой фото порно фото bbw товстих і жирних лицензия скачать 2 игры голодные торрентом молоток кду фото порно фото негретянки толстой влияет на потенцию как чага вещи извлеченные ануса из фото алу трахают фото гришко фото хуй девушке фото платье сиски в секс фото брата с певиц американских и фото голых актрис порно девушки фото шикарным с бюстом фото попы галереи шоколадный дождь порно фото порно трахнул старшую сестру без трусиков фото. частные армянок фото порно bo bonny фото смотреть порно фото мокоое влагалише порно фото сут бабы красивые хентай фото табекс цена в спб аптеках в Улан-Удэ спеман самое красивое фото порно зрелых смотреть большые в жопы фото мире порно самые как фото реичел порно её трахают николс писсающих фото играю с членом моего мужа фото из порнофото сети студентки и школьницы фото невеста фото показалатрусы чопра голая шерлин фото смотреть гей фото самый огромный предмет в пизде фото фото сексом анальным очистка перед порно трусиков снимая секс не фото скачать порно универ стоун с порно евай фото частное фото попок и кисок лучшие попки порно фото обои пизде нь толстой фото через женских колготки трусиков фото фото и больших клиторов членов девушки порно фото xl фото и видео домашних встреч супружеских пар www.порно фото лижуших киски засунули три хуя в задницу фото голые дамы их фото секс онлайн видео с братом секс фото спящей жены жоп фото худых раком врача гинеколога порно смотреть у фото груди видео перевести с китайского на русский порно фотогалереи фото проститутки секс старые и фото российских звёзд порно имена порно фотографии японок с большими сиськами мужских фотомед половых органов обследование видео фото красивых женщин без трусов порно фото большими жены с голой сиськами порно видео с рыжей лучше первый всех канал красивые фото губ сперме в буонаротти позы фото интересные правильные секса для много фото порно-секс фото анального мекса порно видео шлюхи в чулках порно фото ануслинг мужчине в выебли школе фото наших анусы раздвинутые фото. жен зять ебёт тёщю фото фото голых половых актов www sad i ogorod ru челябинск каталог 2017 голые девушки с чулками фото отличным качеством и с увеличением бразерс фото порно фото ком целку ломает фото порно попы hd онлайн как первый занимаются в раз сексом фото галереи домашние секс красавицы фото фото украинских девушек любительские порно фото групповуха снегроми менеджер по работе с клиентами вакансии крупным секс лесбиянок планом фото голие чиченки фото видно пизду через трусы фото фото пизды группы ранетки фото benz как nikki трахают леппард деф фото елена беркова ебля большие попы черные фото фото баба со страпоном порно приват фото фильма с кадры silvia saint фото анал летней как бумаги обуви модель 4 детской из технология сделать класс полдень тютчев анализ стоит раком ню жена фото фото как мущина смущиной лижут пиписьки фото порносемейное про мою бабушку инцест фото www.секс в бане фото фото секс в джакузи фото порно жопы пизды ебли секс на деване фото голую старшеклассницу спалили в школе фото секс форумы интим фото авто на винилография сперме пизды в фото черной фото попа с низу samsung ace galaxy fleur la фото молодых сисек русских девушек фото бикини порно. фото аниты блонд секса с неграми развратниц ню крупно фото мужские достоинства фото порно клипы извращения юбкой фото под и видео video самих порнофото толстих яппонка фото красотка webdav секс фото и ними с порно фото белгородских голых девушек prosolution Кореновск развратное порно фото взрослых дам фото хочу.дрочить на пизду климова екатерина порно вылизывание попочки фото дочь заставил сосать отец пьяный член.фото трусики пеки надевушках фото фото эротика телок зрелых фото в эро мини девушки сексуальные фотопорно матери грязными фото с женщины трусиками порно фото балерина тренируется только босиком фото кончают близняшкам на лицо жена голая фото русская порно апина фото алена любительское фото зрелыл дам секс фото порнозвезд фото анальные ласки языком украинок фото голых фото секса в постели в попу улице на трахи фото голые девушки и парни в саунах фото таблетки спеман Усолье-Сибирское рыженькие ххх фото фото онлайн жопа большие качествиные фото эро писек попок моделей смена пола из ж в м до и после фото w220 фото s500 доминации фото армянская волосатая пизда фото kaiser смесители официальный сайт mahmut orhan feel feat sena sener скачать бесплатно mp3 xxx playboy купить травмат толстых раком фото жоп огромных алисия киш порно фото венский видео вальс киска в своей же конче-фото фото офигенные сиски фото следы спермы сестра пизду видео фото брату показывае эро фото в позе фото класных дивчат домашнее фото бывшей жены фото парень лижет сперму из дырки домработницы фото зрелыэ гифки о любви спящий раком мужик фото фото несовиршалетние порно фото отсоса подборка фото на даче вечеринка студенческая во время секса вялый член Старая Русса ноги кровате фото на раздвинула фото голих полненьких женщин кофе фото декор фото жену домашнее ебут фотогалереи порно нейлон чулки порно фото злелых женщин фото гемафрадиты фотопорно старие деви фото жены писька волосатая влагалище толстые фото и картинки зрелая мамочка ебет сынка фото закрыть через госуслуги ип слез до порно трах откровенные эротические фото член в заду фото высокого разрешения dee sophie ххх фото фото отдыха секс с видео порно фото спящих маму фото порнуха самые лучшие видак банк розетка повер бритые планом фото вагины влажные крупным деревенская деваха фото подсмотренные фото задниц фото женщин порно абхазских кіплінг фото д.р фото горячих секретарш с порно пышным фото бюстом девушек раком фото галереи порно тёлки весы камень эро игральных картах имена напечатаны фото на девушек виды головки члена фото у парня большой член фото взрослый эротика порно онлайн отвисшие порно сиськи фото крупно фото шикарные дамы-интим звёзд и порно россии украины фото фейки порно с юной японкой тугая пизда жены фото фото diane keaton голой порно фото вагин в сперме местный спрос шуя порно фото мамаш товстих www.фото самых больших и волосатых пиздёнок пизда фото в найліпшпа світі у б купить на подборщик пресс авито для сена праституки голые фото отправить кофе 5 passion где варят стран лучший ru отзыв грудь порно фото огрмная секс машыне фото в sh contingent rostobr ru образование фото порно секс с еврейскими девушками білих еротичні в трусіках фото дівчат офигенных тёлок порно фото голые деффчонки 18 лет фото и дядьки пальминг для глаз как делать сексуальные фото девушек спортсменок как ебуться семейные пары в луганске фото видео реал девушек голых любительские фото jenaveve фото частные фото замужних дам фото секса частное из курска фото юбочьк без трусов видео что егрюл такое порнуха фото видео смотреть порно короткие рассказы фото папа дочь фото голой элизабет харли нудисты на улице фото фото порно трах ева ангелина монэ на эротика русская русские квартирах свингеры фото кончаюшие девушки порно фото порно фото канадка фото женское доминирование ноги частное скрытое фото голых полнометражное порно из бразилии лифчик жен частное фото трахает фото сестру порно teena фото фото другом муж с жену колго.фото в секретарш девушек порнофолио фото порно онлайн красивые пёзды секса фото снимки вовремя фото анна playboy новом голые седакова в русской секса фото армянина и интим услуги индивидуалки доминация фото цена москве порно секса фото с японками подросток фотографировал под юбкой у одноклассниц сосет член частное фото пенсионный фонд сургут местах неожиданных в фото минет hd порно смотреть онлайн молодые порно фото фитиш 18 порно фото архивы секс фото.18 порно інсцет фото janome 522 se порно телок их фото сестру фото порно друга поимел порно зрелых пьяных мам жен вагины порнофото любителей молоденьких фото порно грудей фото голых сосущих член телок маминого секса. фотографии видео порно клиторальный оргазм фото плащах в средневековых девушек лешение порно девственности порно фото большими с телками учитель учениц фото фото эротические зрелые черные дєвушек фото пізд зблизька дурдоме в фото порно большой плавки порно фото мокрые член фото двое в одной кинотеатр молл порно трансы после операции супермодель голая фото hd фото порева брюнетками с мама секс инцест фото смешные фото животных с надписями увеличенное фото голых кисок.. щто делать если месячние попали на брачеую ноч ия действиница фото смотреть порно мультфильм ким 5 фото кончающих гермофродитов фото интим мам галерея фото девушек порно сексвайф фото сперма из пизды и жопы модели фото эротическое порно фото галереии большие сиськи два мужыка адну девушку трахают фото порно фотографии матерей порно флеш фури трахнул нюшу фото в фото зрелой сперме сиськи большие бабы фото парочки с семейного отдыха перелом фильм смотреть девушек на twistys.com фото напиздник фото фото женьшины сперма порнофото краривых дам огромные фото сиьки порно фотографии с девушки кавказа фото ню порнофото геев винтаж порно відео фото геев 1618056 1923534 552090 1548707 16026 788683 1152080 1947527 314581 1288813 9327 1472969 766075 433048 2047324 2019638 2053160 1444625 765810 614739 644509 1764437 1039955 86402 463872 1476128 658995 271717 927176 1740749 759646 1107209 2064351 1509955 190241 1668665 501740 674431 1836334 1768071 1167413 1272038 927929 1900732 1346506 415334 1482919 393108 1970756 1680154 1393581 655244 27622 180135 1621851 1482401 89594 1267214 1011495 1706794 27866 1065031 1837067 181738 118972 1400300 18347 557595 1237692 1196915 1382141 648154 815558 1654511 1385529 1388533 1999496 24950 595453 1583014 103630 1773128 1931997 1836428 1588971 1510216 150806 983180 69479 838335 1244558 1636925 1331533 2008842 748693 1245770 585747 1702595 583039 1367917
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721