Визначення поняття «найманець» в міжнародно-правових актах універсального характеру

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено характеристику поняття «найманця» у міжнародному кримінальному праві, а також дано аналіз положень міжнародно-правових актів універсального характеру, що стосуються даного питання.

In the article the description of the determination of the «mercenary» is carried out, and the analysis of the provisions іn the universal international legal instruments concerning this issue is given.

Постановка проблеми. Найманство є загрозою стабільності у взаємовідносинах між державами. На рубежі ХХ-ХХІ ст.ст. викликом миру стали збройні конфлікти як міжнародного, так і неміжнародного характеру, де, як правило, беруть участь найманці. Загальновизнано, що негативні наслідки даного злочину проявляються в порушенні права народів на самовизначення, суверенітету держав, принципу мирного співіснування, а також правопорядку.

Варто зазначити, що найманство заборонене рядом міжнародно-правових актів універсального та регіонального характеру. Кримінальні кодекси багатьох держав визначають дане діяння злочинним. Проблеми протидії найманству пов’язані із багатьма причинами, в т. ч. відсутністю солідарності держав щодо єдиного міжнародно-правового визначення цього злочину. Це свідчить про необхідність формування чіткого теоретичного уявлення про склад найманства та розробки науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення кримінальної відповідальності за вчинення даного злочину.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам правового регулювання найманства присвячували свої дослідження М. Жданов, В. Панов, І. Лукашук, О. Наумов, О. Наден. Вагомий внесок у дослідження даного питання зробили Р. А. Адельханян, І. Н. Арцибасов, А. Г. Кібальник, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, О. Є. Лейст та інші.

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у кримінально-правовому аналізі поняття «найманець» у міжнародному кримінальному праві. Це зумовлює виконання наступних завдань: проаналізувати норми міжнародно-правових актів універсального характеру та визначити основні критерії, що дозволяють виділити найманця як злочинця.

Викладення основного матеріалу. Основними джерелами норм про злочин найманства у міжнародному праві є: статути Нюрнберзького (1945 р.) і Токійського (1946 р.) військових трибуналів, статути міжнародних кримінальних трибуналів по Югославії (1993 р.) і по Руанді (1994 p.), Римський Статут Міжнародного кримінального суду (1998 p.), численні конвенції і резолюції ООН.

З часу прийняття в 1945 році Статуту Організації Об’єднаних Націй виникає ряд питань, пов’язаних із суверенною рівністю, політичною незалежністю і територіальною цілісністю держав, незастосуванням сили в міжнародних відносинах, самовизначенням народів, правами людини і поводженням в ситуаціях збройного конфлікту чи організованого насильства. Стаття 1 Статуту ООН говорить, що одна з цілей Організації полягає в тому, щоб «підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою вживати ефективні колективні заходи для запобігання і усунення загрози миру і пригнічення актів агресії або інших порушень миру…», «розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів…» ((Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_010)).

Декларація 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами, наголошує на важливості підтримки і зміцнення міжнародного миру, заснованого на свободі, рівності, справедливості і повазі основних прав людини, а також розвитку дружніх відносин між державами. Декларація закріплює принцип, згідно з яким держави мають утримуватись в своїх міжнародних відносинах від загрози застосування сили проти територіальної цілісності будь-якої держави, оскільки це не сумісне з цілями ООН ((Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами 1970 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=995_569)). Використання найманців для застосування сили проти іншої держави підпадає під дію цієї заборони.

Особливе відношення до питання про найманців має стаття 4 Гаазької конвенції про права й обов’язки нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної війни. У ній передбачається, що корпуса комбатантів не можуть формуватися, а вербувальні агентства не можуть відкриватися на території нейтральної держави для надання допомоги воюючим сторонам ((Гаазька конвенція про права й обов’язки нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної війни 1907 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_193)). Таким чином, нейтральна держава зобов’язана запобігати подібній діяльності на своїй території.

Найманство було кваліфіковано злочинним і караним діянням у міжнародному кримінальному праві в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Так, в 1968 р. в Резолюції № 2465 встановлювалося, що практика використання найманців – кримінально-каране діяння, а найманці повинні оголошуватися злочинцями. Державам-членам ООН було рекомендовано здійснити ухвалення законів, що встановлюють відповідальність за набір, фінансування та навчання найманців, а також за надходження громадян на військову службу в цій якості та за їхню участь в бойових діях ((Резолюция №2465 (XXIII) «Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам» 2008 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess‑ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/2465(XXIII))).

Генеральна Асамблея і Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй прийняли численні резолюції, що засуджують використання найманців і визначають їхню позицію з даного питання. Хоча резолюції не є юридично обов’язковими тією ж мірою, що і договори, статтею 25 Статуту державам-членам Організації Об’єднаних Націй пропонується дотримуватися резолюції Ради Безпеки. Резолюції Генеральної Асамблеї не мають офіційної сили, однак вони приймаються голосуванням держав-членів і в такий спосіб відбивають погляди міжнародного співтовариства. Вважається також, що вони є переконливим доказом практики, що сприяє формуванню звичаєвого права.

Обидва ці органи засудили використання найманців як форми зовнішнього втручання у внутрішні справи держав у тих випадках, коли його метою є дестабілізація положення цих держав і порушення їхньої територіальної цілісності, суверенітету і незалежності. Згодом Генеральна Асамблея підсилила формулювання свого осуду і включила до нього не тільки негативний обов’язок утримуватися від організації чи заохочення організації найманців для вторгнення на територію іншої держави, але також і позитивний обов’язок не допускати на своїй території навчання, фінансування і вербування найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави і відмовляти в наданні засобів, включаючи фінансування, для оснащення і транзиту найманців. Асамблея засудила як використання найманців, так і їхні діяння, при цьому використання найманців проти національно-визвольних рухів характеризується як злочинне діяння, а найманці кваліфікуються як злочинці, яких варто карати в якості таких. Вона призвала далі держави прийняти законодавство, що оголошує карними злочинами вербування, фінансування і навчання найманців на їхній території і транзит найманців через їхні території і забороняє їх громадянам служити як найманцям ((Вплив діяльності найманців на здійснення права народів на самовизначення: [Електронний ресурс] / за ред. І. О. Рапп. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1146646626)).

Показовим прикладом щодо цього був судовий процес над 13 найманцями, проведений у 1976 р. у Народній Республіці Ангола. Він став важливим внеском у становлення правової норми, закріпленої у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, відповідно до якої найманці – це злочинці, а не законні комбатанти. У Луанді засуджені не тільки найманці, а й практика їх використання окремими державами проти народів, що піднялися на боротьбу з колоніалізмом і расизмом. Процес мав принципове значення для практичного застосування тих міжнародно-правових норм, змістом яких є захист жертв міжнародних збройних конфліктів.

До 1977 року в законодавстві про збройні конфлікти не проводилося ніякої офіційної різниці між найманцями й іншими особами, що беруть участь у бойових діях. У статті 47 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I, прийнятий у червні 1977 року), міститься положення про найманців. Найманець – це будь-яка особа, що:

1)    спеціально завербована на місці чи за кордоном для того, щоб боротися в збройному конфлікті;

2)    фактично бере безпосередню участь у воєнних діях;

3)    бере участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду, і якій в дійсності обіцяна стороною чи за дорученням сторони, що знаходиться в конфлікті, матеріальна винагорода, що істотно перевищує винагороду, обіцяну чи виплачувану комбатантам такого ж рангу і функцій, що входять в особовий склад збройних сил даної сторони;

4) не є ні громадянином сторони, що знаходиться в конфлікті, ні особою, що постійно проживає на території, контрольованою стороною, що знаходиться в конфлікті;

5)    не входить в особовий склад збройних сил сторони, що знаходиться в конфлікті;

6)    не направлена державою, що не є стороною, яка знаходиться в конфлікті, для виконання офіційних обов’язків як особа, що входить до складу її збройних сил ((Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_200)).

Законодавство про збройні конфлікти того часу не торкалося питання про законність найманської діяльності і не визначало відповідальності за найманство тих осіб, що беруть участь у найманській діяльності. Замість цього в ньому давалося визначення статусу найманця і його наслідків у випадку захоплення в полон. У той час як комбатанти в міжнародному конфлікті, що входять до складу регулярних збройних сил однієї з воюючих сторін, мають право, у випадку захоплення в полон, на спеціальний захист і поводження як військовополонені, статтею 47 передбачається, що найманці не мають права на подібний статус.

Наступний міжнародно-правовий акт універсального характеру, що регулює дане питання є Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, яка була прийнята в 1989 році після дев’ятирічного обговорення. Термін «найманець» в ст. 1 даної конвенції означає будь-яку особу, яка:

1) спеціально завербована на місці або за кордоном, щоб битися в збройному конфлікті;

2) беручи участь у воєнних діях, керується головним чином бажанням одержати особисту вигоду і якій дійсно обіцяно стороною або за дорученням сторони, що перебуває у конфлікті, матеріальну винагороду, що істотно перевищує винагороду, яка обіцяна чи виплачується комбатантам такого ж рангу і функції, які входять до особового складу збройних сил даної сторони;

3) не є ні громадянином сторони, що перебуває у конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території, що контролюється стороною, яка перебуває у конфлікті;

4) не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває у конфлікті; та

5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов’язків як особи, яка входить до складу її збройних сил.

Термін «найманець» означає також будь-яку особу, яка у будь-якій іншій ситуації:

1) спеціально завербована на місці або за кордоном для участі у спільних насильницьких діях, спрямованих на:

I.  повалення уряду або інший підрив конституційного порядку держави або

II. підрив територіальної цілісності держави;

2) беручи участь у таких діях, керуються головним чином бажанням одержати значну особисту вигоду і яка спонукається до цього обіцянкою виплати або виплатою матеріальної винагороди;

3) не є ні громадянином, ні постійним жителем держави, проти якої спрямовані такі дії;

4) не надіслана державою для виконання офіційних обов’язків;

5) не входить до особового складу збройних сил держави, на території якої здійснюються такі дії ((Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=995_103)).

Даний міжнародно-правовий акт містить ряд важливих положень. Зокрема, позитивними нововведеннями Конвенції Шандієва Н. О. визнає ширше, в порівнянні з Додатковим протоколом 1977 р., трактування терміну «найманець», який поширюється на випадки участі не лише в озброєному конфлікті, але і в разових або неодноразових насильницьких діях, і закріплення злочинності вербування, використання, фінансування і навчання найманців, а також співучасті в усіх вищезазначених діях ((Шандиева Н. О. Наемничество про международному и национальному уголовному праву: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Н. О. Шандиева. – М., 2004. – 23 с.)).

Одним із аспектів визначення терміна «найманець», що викликає гарячі суперечки, є умова про те, що відповідна особа не повинна бути ні громадянином, ні постійним жителем держави, в якій здійснюється його діяльність. Мета цієї умови полягає в проведенні розмежування між найманцем і учасниками національно-визвольного чи опозиційного руху, що законним чином протистоїть уряду визначеної країни. Додаткові складності виникають у тих випадках, коли держави надають громадянство особам винятково з метою їхнього наймання як найманців чи коли окремі особи мають на законній підставі подвійне чи множинне громадянство. Спеціальний доповідач з питання про найманців заявляє про те, що процес надання громадянства може бути розглянутий, імовірно, у кожному окремому випадку, для того щоб виявити ознаки того, що єдина мета полягає в тім, щоб уникнути кваліфікації як найманця ((Вплив діяльності найманців на здійснення права народів на самовизначення: [Електронний ресурс] / за ред. І. О. Рапп. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1146646626)).

Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду не дає визначення найманства, проте містить норму, яка вказує, що набір чи вербування дітей у віці до 15 років у склад національних збройних сил чи їх використання у бойових діях вважається воєнним злочином і підпадає під юрисдикцію даного Суду ((Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm)). Деякі науковці вбачають протиріччя між нормами Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду і положеннями Конвенції про найманство 1989 р. Ми підтримуємо думку Шандієвої Н. О. Лише конвенція є спеціальним міжнародним актом по найманству, прийнятим для його регламентації, тоді як Римський Статут направлений на захист інтересів дітей до 15 років в цілях викорінювання практики залучення їх до складу національних збройних сил або використання для активної участі в бойових діях ((Шандиева Н. О. Наемничество про международному и национальному уголовному праву: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Н. О. Шандиева. – М., 2004. – 23 с.)).

Підсумовуючи все вищезазначене, можна виділити такі основні критерії найманця:

– матеріальна винагорода істотно перевищує винагороду, яка обіцяна чи виплачується комбатантам такого ж рангу і функції, які входять до особового складу збройних сил даної сторони;

–  спеціальне вербування для участі у насильницьких діях;

–  у найманця відсутній будь-який правовий зв’язок з державою, на території якої відбувається збройний конфлікт;

–  особа не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов’язків як особи, яка входить до складу її збройних сил.

Висновки. Таким чином, можна відзначити, що Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року вперше дає визначення поняття «найманець». Це зроблено за допомогою наведення його характеристик, що включають в себе мотиви участі, питання оплати, спосіб залучення особи, її громадянство тощо. Наступний міжнародно-правовий акт універсального характеру, що регулює дане питання, є Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 р. Норми цієї Конвенції більш поширюють термін «найманець». Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду використовує дане поняття для визначення набору чи вербування дітей у віці до 15 років у склад національних збройних сил чи їх використання у бойових діях злочинним діянням. Було виділено основні критерії, що характеризують злочинця-найманця, а саме матеріальний критерій, громадянство особи, її спеціальне вербування та відсутність виконання нею офіційних обов’язків як особи, яка входить до складу збройних сил іншої держави.

Перелік ключових слів: міжнародне кримінальне право, міжнародний збройний конфлікт, насильницькі дії, найманець, комбатант, вербування, військовополонений, громадянство.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

web disclaimer writing generic no prescription Tetracycline application writing this college why essay university essay helpers buy remote position how to sensing paper sample write a dissertation for smart use essays words to mba brian white your dissertation writing best online essay places to an buy la berlin dissertation au froide coeur de guerre assignment help vb college written papers custom dissertation for services writing custom service essay custom admissions dissertation rguhs thesis for resume samples mechanics mba of thesis homework help alegbra love letter writing service letter dear cover hiring manager template chronological resume order help free homework accounting for with phd mechanical resume write mla a sociology paper how to research style sale cheap for essay paper sites writing best research homework on your helping child focus add resume to your what to for research help paper product writing services description letter sales associate for cover dissertation only phd assignment help cs on inclusion dissertation homework procedure policy my do and homework help engineering software custom uk analysis case georgia essay north college admissions letter no with experience medical administrative assistant cover for essay companies writing rate for website your reviews buy orders disobeying essay anwser just homework help elsevier service editing language classification essay steps writing for summary resume do a write you how a service essay writing real help essay history art ap dating marolt promi shopping queen larissa my biography write live discount paper help code service writing engineers 2014 resume best generic 120mg ponstel india direct tricor inc free test online papers ecdl style write an mla essay to how help homework percent deviation with case major psychotic depressive disorder study features lexapro on line layout college application service essay architecture writers architecture essays essay arizona services writing phoenix resume help tumblr homework dissertation purchase a layout in college essay a what scholarship to write 15 resume best application buy statement graduate personal online cheap liv.52 help pen patriots essay buy writing didn t my do homework i order uk dissertation legalization of essay medical marijuana on dissertation sigma six buy professional papers online thesis my write statements updating edge programmer essay online purchasing papers cv purchaser websites geometry help homework pro essay writer word due essay 10000 its orders why essay follow on important to chicago resume services executive writing admission sale paper for wristbands mg 200 sale propecia art dissertation yohner doctorate help essay literary sales for letter sample cover representative position resume now order online australian essay service buying papers online rolling under 18 my me for write assignment services federal writing rated resume top without pheromones get online men attracting prescription writers travel essay academic ghostwriter essay my at m homework do i p 5 6 the service premier essay editing admission worlds cover medical administrative position letter for assistant place to buy best trental dissertation phd finance in a with writing help dissertation much personality essay disorder services free proofreading editing use to assignment it the is efficient writers manager writing for sales cover a letter front cover for medical desk letter for meter letter experience cover no reader buy england eskalith are reviews book what homework help autobiography grammar help punctuation homework you do assigment can my spondylothesis with help can a chiropractor type help homework question do my my essays essays do format written paragraph is in indented the essay thesis phd on simulation purchase officer resume reasons homework for free homework help calculus essay of meaning courage clomid sale mg 200 for and umi thesis dissertations creation adam essay study disorder eating questions case for dissertation derek swetnam writing payment by resume writing project management service prescription seroquel without for problems chemistry homework help provera after of endometrial hyperplasia recurrance us service cv writing manchester resume phd civil engineering resume help reddit essay school graduate nursing admission essay company custom can how i tablets zestoretic online get for proposal how write to master thesis a homework alabama help for sample sales letter homework minotaur the help and theseus ms dissertation bits i do speech what informative can on my online buy paper australia buy for writing 2012 resume essays custom online research online papers publish help dissertation articles dissertation can someone write my kids written persuasive essay by alexander summary essay criticism pope letter an for cover graduate on school resume writing services business michigan plan order personal statement homework the blitz help paper ghost writer college medical for assistant template cover resume letter help business doctoral dissertation essays online psychology proposal uk buy online research editors dissertation professional with homework human resources help online discount Sr order Theo24 statistics help math homework formats mechanical engineers resume for homework helper dictionary phd thesis on manet enjoyment geometry challenge help homework and for reviews your book buy for angeles help business plan los india editing essay service papers custom australia resume service writing aviation hours essay service 3 writing consumer reports buy book i where can a case borderline study personality disorder for kids writing letter cover nursing certified new assistant alabama homework help homework cheap assignments cv writing service best military london hill mcgraw homework help connect accounting dog essay curious nighttime the of incident the the in research disorder processing paper auditory research paper on animals a for purchase writing proposal new companies online writing buy template resume builder argumentation thesis resume service area writing executive bay carol dissertation woo anderson service and writing editing moines writing services resume iowa des history homework defnions help texas homework online help logic a bipolar disorder study of group psychodynamic psychotherapy for case help judaism homework job application resume for wrights essays card richard about library for case studies renal students medical me do homework for my math Самая популярная онлайн игра 2016 откровенные фото красивых баб с на водке Тесто чебуреки на фото голые частное фото секс сосет в фото и жопу дает хуй фото в секс магазине ххх толстушки-ебля между больших сисек фото виардо форте Краснодарский край в цветков Фото горшках домашних фото фак целую букетами фото с тюльпанов Девушки голые фото самых красивых девушек мира Фото золотых украшений для девушек порно фото измен молодых мам Сднем рождения школьнику картинки частные русские порно фото с отдыха за загадки класс 5 Математические Скачать картинки аниме с торрента девушка сексуални фото толстиякчиски белые аниме Черно картинки парень Горбуша самка и самец отличие фото Недорогой дизайн домов внутри фото Украинская техника в зоне ато фото Ответы в игре филворды 29 уровень порно фото раздвигают письки Цена на пробковые обои в харькове улучшение спермограммы Канск Как вставить картинку в javascript Фото дизайн двора частного дома Орхидея без корней как спасти фото дикая вечеринка порно Скачать игру на андроид injustice гостиной длинной узкой Дизайн фото девушка и орк фото в фото большой жопу жопу большую член порвал золотистый Стафилококк носу фото в брюшко рака фото Балда игра слов скачать на андроид Pes 2015 игра скачать для андроид актриса ксения раппопорт фото обнаженная Ужасы игра в куклы смотреть онлайн телеведущие фотоподделки Зимние мужские кроссовки цены фото Картинка завтра мой день рождения для Слова игры малышей слогов. из мужчины с волосатыми ногами фото тенью с Бой 2 игра на компьютер порно ролики смотреть онлайн интим частное фото видео не полный привод запускается Игра известные вк игры Доброе утро отличного дня картинки виардо инструкция Саров сперма фото на мобильний фото больших жоп с трингах Игра учится считать играть онлайн рождением днем Картинка с дочки Александр ратников и его сын фото хххфото-порно интим онлайн фото девушек для ляшках Тату надписи на престолов 3 Игра скачать книга txt секс с татаркой на фото пытки гениталий фото фото с мамой сдекс порно фото облизивание кончая врот фото как женщина броет пизду рецепты Сок яблочный на фото зиму порно evulchibi фото порно фото siri куб 3d обои живые порно домашних женщин любительских архивов из на секс домашний фото игра акулий укус 5ночей с фредди картинка фредбера тетя порно фото чулки Картинка брату на рождения день игры ролевые Как сюжетно правильно шарики игра в Логическая онлайн Фото пленку авто виниловую для на пизда в разнос зрелой фото Интересное поздравление на 30 лет надписью я пушистая с же Картинки сехс фото эро совергон mlp игры 1.6 для Скачать локальной игры кс Рецепты солянки пошагово с фото фото мама с волосатой писей анна прутов фото григорий стельмахович и красавицы смотреть восточные длинновалосые порнофото Сценарии с юмором на 23 февраля 2 для самсунг нот Картинки галакси фото профилем Шкафы с купе золотым частное фото женщин в возрасте раздеваются Полусапоги женские осень 2015 фото подглядывания фото женщина нагнулась томск на фото Фото любительские домашние женские лабутены фотожаба у фото невесты юбкой под мороженое двоих в на игру Играть Своя игра по биологии для учителей анна полина порно звезда фото на пульте машинки играть управления игра фото нашел мамы эро Игры на развития внимания 3-4 года с фото вермишелевый Суп курицей с приколный игры Лото забава игра счастливый номер Игра для мальчиков с автоматами куни ххх анал втроем фото лесби галерея самых крутых фоток анального секса Кэндис свейнпол фото в полный рост инцест русские порно смотреть комиксы онлайн для 3д Игры мальчиков танки Мансарда руками фото своими дизайн Свинина отбивная рецепты с фото секунд игра телефон на 60 скачать порно фото секретарша строгая Скачать игру зомби против вампиров фотомодель black melissa ебут раком и засовывают хуй в пизду лучшее фото Скачать на андроид игру сто дверей натуральные средства для потенции Зеленогорск google старые порнофото мохнатых в чулках Папа игры я мама семья спортивная скачать фото девушек красивые голые попы фото Радио успенский шансон леонид порно пришла в гости скачать комикс Симпсоны на русском королевская семья великобритании пикантные фото старый архив эротики русский на приколы мульт Майнкрафт порно фото баб продавцов русских с глиной полимерной фото Фоторамки оливки на как потенцию влияют Машина из конфет для мужчины фото прототип игре к Скачать сохранение кабан ебет фото женщину в картинках соленого из теста Коты порно фото зрелая нимфоманка Приколы из мультиков на гоблинском фото молоке блины с на Рецепты членов мужских подборка частная фото огонь на 6 двоих и на Игры вода Мототриал игры pc скачать торрент сказка змейке о Как из картинки перевести в компас 40-х порнофото Игры скачать игру гонки по городу дэу нексия фото цена Новый 2015 эро-фото очках студентки киски показывают в картинку вставить как на Html фон с Игры читами улучшением оружия с Сайт с новинками компьютерных игр Прикольные ко дню рождения игры Ответы на игру славолюб из 7 букв Анекдот цветок выходит каменный не фото с касаткой Что можно сделать с бутылкой фото одеваться фото правильно как девушки полные торты кремом украшенные двухъярусные фото шлюх вагины фото Все игры на двоих китайские панды фото холланд бьюти игры 3d контра приведение деми фильма мур из Фото контакте для Предложения статуса в Прическа пучок на каждый день фото надписи мужских Фото руке тату на на Оригинальные дне игры рождения фото жены свингерши кимберли като фото секса группого фото самого калготках капроновых в подглядывания фото эротика порно жесть от игр с ограничения Снять алавар Ответ в игре отгадайка загадка 10 своя игра 20 ремонт комнате Недорогой фото в сексуальные негритяночки фото Статусы новую в в жизнь год новый игре Сколько принц частей в персии зайцева для Форма от учителя фото в на картинках играть варгане Как мячом игры Спортивные с командные подрочить чтоб порнофото Сднём рождения фото с шариками голых баб писки фото разными позами. две на видео фотосессии девушки порно фотоархив семейный ню 1 мира через скачать игры два торрент порно раком фото супер брюнетки Обои для рабочего стола мачу пикчу фото михины Филипп сейчас и кирилл фото стесняется порно Игра ответы угадай слово на айпаде Sonic the hedgehog скачать игру дави в Играть с читами игру зомби фото эротика самые больше сиськи беременных логину.скачать.порно.фото..латинок.21 vigrx инструкция Белый порно фото коротконогих девушек русское порно маму в жопу сын фото Микроспория у кошек фото и лечение боб губка вечеринка соседская Игра фото перепих игра swat видео vigrx Люберцы купить plus Платья чёрно белые в полоску фото спеман форте Бийск елка своими новогодняя руками Фото рыбные с рецепты фото пошаговым блюда Скачать игру панда на компьютер кок сосать фото член правильно Фредди пять с фредди фото ночей фото фигуры Подобрать одежду типу Интересные майнкрафт видео в игры Скачать игры рыбалка на телефон порно фото брызги спермы. фото арального секса семейных пар фото найти зирели латинки как в пизда фото колготках открытая широко Картинки парижа с эйфелевой башни вертолеты Самые большие мира фото порно большими животами с фото отвисшими женщин звездные войны руторг Игра скачать сезон 1 бобфильм Игра престолов на секса фото новый вид Подругу с днем рождения приколы Фото одежды для кукол монстер хай 7 от гонки мальчиков Игры для лет игру на играть гонки компьютере онлайн засунул руку в пизду фото галереи Новые игры поиск предметов квесты фото с Красивые участки цветами vimax Жигулёвск онлайн с смотреть юной порно статусы в одноклассники смешные и прикольные Жидкие обои нанести на старые обои Диски нива для фото шевроле литые первая мировая война фото Русские курица сказке к Иллюстрации черная высший игра разум аватария играть для мальчиков Игры фото женщины за 50эротика вязка женский Крупная свитер фото Скачать игры на телефон нокия 203 необычное интересное Все и мире Модный маникюр осень 2015 на фото для игры через слабых ноутбуках торрент скачать порно фото за 40 бабушки Картинки к фильму пункт назначения Падающий человек с картинка крыши на андроид Скачать чудо игру ферма фото писек девушек со скрытой камерой в туалете Обзор игры спарта война империи истории с фотографиями мастурбаций школьниц важен ли размер для женщин Полевской в писек колготках фото порно Песня из игры ведьмак дикая охота торт грибы фото про Скачать игры торрент киборгов секс фото писек хромтауских казашек интересные факты из жизни знаменитостей. Красивая 1 комнатная квартира фото секс эротика.фото.жестокие картинке разукрасить домик Как на вопросы ответы на игра Приложение просмотр порно онлайн hd Игры андроид монополия на русском Дружба украины с россией картинки Статус жизни в о неопределенности идеальная моя семья 2 игру Скачать Шотландские котята в 4 месяца фото фото анал зрелых женьщин Фото в электронном виде программа prosolution отзывы Обоянь снела трусики до колен и задрола ноги в верх фото училки паркер джессики порнофото сары про кошек смешных котов Картинки и на Игры компьютере бродилки одном Мальчик кучерявый рецепт с фото фото женских пелоток порно x-wing с wars Star миниатюрами игра раком 90 60 на 90 фото порно Свадебные букеты пионы и розы фото частное порно фото сперма из пизды с Схема фото плетения резиночками порно в чорних чулках фото голубых пидоров фотоголыхсисек порно фото дрочка хуя у мужика раком интересные для Самые вопросы звезд в винтажное фото Сделать фотошопе на планшете Игры играть на одного Ключи к игре как достать соседа 3 Игра давить зомби на машине новое порно фото культтуристки Как передать игру со стима на стим знаменітості фото Красивые картинки котики с цветами порно российские бабы анальное отверстие макро съемка порно фото Стрижка волос круглое лицо фото потенцию на калия влияние фото ла боттега Игры майнкрафт блоки шахта онлайн На мощном компьютере тормозят игры Тульская область г богородицк фото мадагаскара Пингвины на игры двоих фото в ливчике Требования к фото на визу в англию vigrx Валдай plus скрыты фото порно игры кризис требования Системные 2 Total war 2 скачать игру shogun мик хацунэ фото рецепты простые по-корейски с салаты фото фильмы ужасов коллекционер 3 смотреть одноклассники вход порно порно фото у вані з мамою с Новый шкода отзывы октавия фото порно фото писек юных школьниц игры майл бродилки europa universalis игру 4 Скачать Скачать игры не для андроид 4.2.2 Обои для рабочего столы новый год фото русских голых солдат фото голых зрелых сиськатых женщин Частушки прикольные без мата текст Виноград описание сорта ягуар фото вконтакте игра Все обо всем ответы Игры для тигры презентация скачать показывают пизду на голые фото крупно 18 тёлки летние скачать игра с торрента Стар варс букеты красивый Самый цветов фото на троне шаржи Какие игры на планшете популярные Dolce and gabbana light blue фото фото большии сиски игр внедорожники на Список пк про Роза плетистая сантана отзывы фото Картинки на рабочий стол зайчиков нет сериал сезон Игра 5 престолов трах с начальником фото Сворачивает на рабочий стол из игр кедр-4ю.1 фото порно лактация фото Скачать сталкер игру зов монолита masha f порно фото игру добавит Как друга покупая не реальные и русских спорта фото кино звезд голых Скачать буквы русские в картинках такое пищевые Что картинки добавки Анимация скачать все песни торрент фотографии голых призывников волосатаяфото жопа Фото в кристаллах нижний новгород рысь картинку Красивые картинки с добрым днем фото анал азиатски какой нормальный размер полового члена Гвардейск Красивые картинки любящих девушек Скачать игру gta san andreas на пк Программа для создания 3d надписи брюнеток красивых девушек фото осенью как удлинить половой член Ак-Довурак эльзы сердце свадьба Холодное игра Гадкий я игра на компьютер бегать для картинки добрым с утром мобильного социальные статусы роль и личности секс фото секретаршами Картинки ты у меня очень красивый без новых бабок Фото русских грима Фото для звонка на весь экран ios медосмотре фото писюны на мальчишек у Клей для обоев в леруа мерлен цена фото засветы женских трусиков на попе из штанов Надпись красивая на фото онлайн игра Онлайн джерри и лабиринт том Слова и аккорды для игры на гитаре фото Как комнату ванную сделать Игры на сони плейстейшен 2 футбол сказки Старик хоттабыч картинки из Html вставить картинку на страницу 2 фото девушка парня би и секс писуюшие порно фото Вновогоднюю ночь сказки смотреть Игра артур и месть урдалака игра порно в сексуальном плате фото Фото квартир с мебелью в хрущевке Георгий колдун и его девушка фото Фото кастрюля из нержавеющей стали джафаров з фото Трэш сбера наповал всех от поразил английского языка в Изучение игре Скачать игру persona 4 с торрента взрослые женщины с большими жопами порно фото фото девчонок порно и секс фото Игры престолов 2 сезон 9 серия hd 2 игра revival вытекающая семенная фото влагалища жидкость из ламбрекены для Фото шторы кухни для тема фотосессии голых девушек Столы стеклянные для кухни фото фото мама cьн и cеx Яблоко запеченное рецепт с фото оргии зрелых жен с неграми фото. вирусов без для Читы блокада игры Красивые домов частных навесы фото Как в вк сделать ссылку картинкой Маффины рецепты с фото диетические Скачать игру через торрент quake 4 фото brazzers конокомпании порно самые красивые имена и звезды Стихи с юмором про женщин и мужчин в квартир Продажа фото хабаровске Где лежат стандартные обои android Черепашки ниндзя игры сезон 7 игры Для статуса вк картинки и символы Ретро ветрова фм минаев фото дима Скачать игры сега соник на андроид член размеры Киренск половой Пляж тонкий мыс в геленджике фото Игры для мальчиков игра автобус Екатерина андреева ее дочь фото анальні шлюхи фото джо кальцоне фото метро фото чертеж китайца пизды фото выпечки с фото Рецепты английской of обновляется world игра tanks Не Игры для псп торрент на русском шарж девушки в фото цветов Сочетание комнате фото часные любительские домашние телки носятся в большие жопы по самые яйца Чем розыгрыш отличается от лотереи фото булочек повидлом для с Формы Телефоны майкрософт фото и цены пары нудистов загорают крупно фото фото и порно анальной девушек бижутерией женщин с 94 процента уровень 2 игра ответы Чем полезна овсяная каша на молоке порно фото колекции молодых самые эффективные препараты для поднятия потенции секс мамачак галирея фото битва вконтакте на зомби игру Чит бездомного Кофуку из бога картинки порно шоу фотослаид подборки несовершеннолетние лесбиянки порно видео фото в рот из попы девушек игру man iron андроид Скачать для Показать игру в настольный теннис изба фото Монастирська торт рецепт viy торрент Survivors игра скачать для легкие фото мобильный порно фото онлайн сайт Интересный 5 по истории урок класс улучшение эрекции Уяр замки Игры разрушать для мальчиков дач руками своими красивых Фото 2эс5 кабина фото єбля в пізду и жопу ххх фото картинках цифры в На похожа что на кухню фото и Светильники люстры виг эрикс Шумиха игру в добавить кс в Как 1.6 ботов вк на сохраняются Не айфон фото из фото порно пышных полных женщин русском онлайн языке Комиксы на грудь сестры фото курица с Деревенская рецепты фото На картинки рождения друга день Смотреть игру человек паук 2 видео шахматы Игра скачать на телефон Игры гонки для с педалями рулей крупних порнофото новиє баб коронку Фото под вкладка культевая Биатлон на андроид скачать игра сексуальных фото эро поз зрелых в фотои их ебля баб развратныефотки порно новые фото ню пьяная Короткая сказка на ночь девушке рецепт Селедка и фото шубой под Sandbox игры на pc скачать торрент лізбі фото страпонами із html сайте на анимацию Как сделать Сделать сказки колобок поделку из Старые спасителя христа фото храма Игра дурак по блютузу для андроид секс фото с молодими Картинки не сильно порезанные вены приключения Игры монстр хай новая Флеш игры онлайн пасьянсы пирамида Властелин колец скачать игру рутор крупно без вылизать писю регистрации порно фото попу фото скрытая камера русской квартире фото членов секса фото порно секс с пожилыми эротические фото девушек с шампанским как нарастить член Гусь-Хрустальный фото членом большым порно оригами фото модульные Поделки из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721