Визначення поняття «найманець» в міжнародно-правових актах універсального характеру

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено характеристику поняття «найманця» у міжнародному кримінальному праві, а також дано аналіз положень міжнародно-правових актів універсального характеру, що стосуються даного питання.

In the article the description of the determination of the «mercenary» is carried out, and the analysis of the provisions іn the universal international legal instruments concerning this issue is given.

Постановка проблеми. Найманство є загрозою стабільності у взаємовідносинах між державами. На рубежі ХХ-ХХІ ст.ст. викликом миру стали збройні конфлікти як міжнародного, так і неміжнародного характеру, де, як правило, беруть участь найманці. Загальновизнано, що негативні наслідки даного злочину проявляються в порушенні права народів на самовизначення, суверенітету держав, принципу мирного співіснування, а також правопорядку.

Варто зазначити, що найманство заборонене рядом міжнародно-правових актів універсального та регіонального характеру. Кримінальні кодекси багатьох держав визначають дане діяння злочинним. Проблеми протидії найманству пов’язані із багатьма причинами, в т. ч. відсутністю солідарності держав щодо єдиного міжнародно-правового визначення цього злочину. Це свідчить про необхідність формування чіткого теоретичного уявлення про склад найманства та розробки науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення кримінальної відповідальності за вчинення даного злочину.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам правового регулювання найманства присвячували свої дослідження М. Жданов, В. Панов, І. Лукашук, О. Наумов, О. Наден. Вагомий внесок у дослідження даного питання зробили Р. А. Адельханян, І. Н. Арцибасов, А. Г. Кібальник, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, О. Є. Лейст та інші.

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у кримінально-правовому аналізі поняття «найманець» у міжнародному кримінальному праві. Це зумовлює виконання наступних завдань: проаналізувати норми міжнародно-правових актів універсального характеру та визначити основні критерії, що дозволяють виділити найманця як злочинця.

Викладення основного матеріалу. Основними джерелами норм про злочин найманства у міжнародному праві є: статути Нюрнберзького (1945 р.) і Токійського (1946 р.) військових трибуналів, статути міжнародних кримінальних трибуналів по Югославії (1993 р.) і по Руанді (1994 p.), Римський Статут Міжнародного кримінального суду (1998 p.), численні конвенції і резолюції ООН.

З часу прийняття в 1945 році Статуту Організації Об’єднаних Націй виникає ряд питань, пов’язаних із суверенною рівністю, політичною незалежністю і територіальною цілісністю держав, незастосуванням сили в міжнародних відносинах, самовизначенням народів, правами людини і поводженням в ситуаціях збройного конфлікту чи організованого насильства. Стаття 1 Статуту ООН говорить, що одна з цілей Організації полягає в тому, щоб «підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою вживати ефективні колективні заходи для запобігання і усунення загрози миру і пригнічення актів агресії або інших порушень миру…», «розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів…» ((Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_010)).

Декларація 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами, наголошує на важливості підтримки і зміцнення міжнародного миру, заснованого на свободі, рівності, справедливості і повазі основних прав людини, а також розвитку дружніх відносин між державами. Декларація закріплює принцип, згідно з яким держави мають утримуватись в своїх міжнародних відносинах від загрози застосування сили проти територіальної цілісності будь-якої держави, оскільки це не сумісне з цілями ООН ((Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами 1970 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=995_569)). Використання найманців для застосування сили проти іншої держави підпадає під дію цієї заборони.

Особливе відношення до питання про найманців має стаття 4 Гаазької конвенції про права й обов’язки нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної війни. У ній передбачається, що корпуса комбатантів не можуть формуватися, а вербувальні агентства не можуть відкриватися на території нейтральної держави для надання допомоги воюючим сторонам ((Гаазька конвенція про права й обов’язки нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної війни 1907 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_193)). Таким чином, нейтральна держава зобов’язана запобігати подібній діяльності на своїй території.

Найманство було кваліфіковано злочинним і караним діянням у міжнародному кримінальному праві в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Так, в 1968 р. в Резолюції № 2465 встановлювалося, що практика використання найманців – кримінально-каране діяння, а найманці повинні оголошуватися злочинцями. Державам-членам ООН було рекомендовано здійснити ухвалення законів, що встановлюють відповідальність за набір, фінансування та навчання найманців, а також за надходження громадян на військову службу в цій якості та за їхню участь в бойових діях ((Резолюция №2465 (XXIII) «Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам» 2008 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess‑ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/2465(XXIII))).

Генеральна Асамблея і Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй прийняли численні резолюції, що засуджують використання найманців і визначають їхню позицію з даного питання. Хоча резолюції не є юридично обов’язковими тією ж мірою, що і договори, статтею 25 Статуту державам-членам Організації Об’єднаних Націй пропонується дотримуватися резолюції Ради Безпеки. Резолюції Генеральної Асамблеї не мають офіційної сили, однак вони приймаються голосуванням держав-членів і в такий спосіб відбивають погляди міжнародного співтовариства. Вважається також, що вони є переконливим доказом практики, що сприяє формуванню звичаєвого права.

Обидва ці органи засудили використання найманців як форми зовнішнього втручання у внутрішні справи держав у тих випадках, коли його метою є дестабілізація положення цих держав і порушення їхньої територіальної цілісності, суверенітету і незалежності. Згодом Генеральна Асамблея підсилила формулювання свого осуду і включила до нього не тільки негативний обов’язок утримуватися від організації чи заохочення організації найманців для вторгнення на територію іншої держави, але також і позитивний обов’язок не допускати на своїй території навчання, фінансування і вербування найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави і відмовляти в наданні засобів, включаючи фінансування, для оснащення і транзиту найманців. Асамблея засудила як використання найманців, так і їхні діяння, при цьому використання найманців проти національно-визвольних рухів характеризується як злочинне діяння, а найманці кваліфікуються як злочинці, яких варто карати в якості таких. Вона призвала далі держави прийняти законодавство, що оголошує карними злочинами вербування, фінансування і навчання найманців на їхній території і транзит найманців через їхні території і забороняє їх громадянам служити як найманцям ((Вплив діяльності найманців на здійснення права народів на самовизначення: [Електронний ресурс] / за ред. І. О. Рапп. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1146646626)).

Показовим прикладом щодо цього був судовий процес над 13 найманцями, проведений у 1976 р. у Народній Республіці Ангола. Він став важливим внеском у становлення правової норми, закріпленої у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, відповідно до якої найманці – це злочинці, а не законні комбатанти. У Луанді засуджені не тільки найманці, а й практика їх використання окремими державами проти народів, що піднялися на боротьбу з колоніалізмом і расизмом. Процес мав принципове значення для практичного застосування тих міжнародно-правових норм, змістом яких є захист жертв міжнародних збройних конфліктів.

До 1977 року в законодавстві про збройні конфлікти не проводилося ніякої офіційної різниці між найманцями й іншими особами, що беруть участь у бойових діях. У статті 47 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I, прийнятий у червні 1977 року), міститься положення про найманців. Найманець – це будь-яка особа, що:

1)    спеціально завербована на місці чи за кордоном для того, щоб боротися в збройному конфлікті;

2)    фактично бере безпосередню участь у воєнних діях;

3)    бере участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду, і якій в дійсності обіцяна стороною чи за дорученням сторони, що знаходиться в конфлікті, матеріальна винагорода, що істотно перевищує винагороду, обіцяну чи виплачувану комбатантам такого ж рангу і функцій, що входять в особовий склад збройних сил даної сторони;

4) не є ні громадянином сторони, що знаходиться в конфлікті, ні особою, що постійно проживає на території, контрольованою стороною, що знаходиться в конфлікті;

5)    не входить в особовий склад збройних сил сторони, що знаходиться в конфлікті;

6)    не направлена державою, що не є стороною, яка знаходиться в конфлікті, для виконання офіційних обов’язків як особа, що входить до складу її збройних сил ((Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_200)).

Законодавство про збройні конфлікти того часу не торкалося питання про законність найманської діяльності і не визначало відповідальності за найманство тих осіб, що беруть участь у найманській діяльності. Замість цього в ньому давалося визначення статусу найманця і його наслідків у випадку захоплення в полон. У той час як комбатанти в міжнародному конфлікті, що входять до складу регулярних збройних сил однієї з воюючих сторін, мають право, у випадку захоплення в полон, на спеціальний захист і поводження як військовополонені, статтею 47 передбачається, що найманці не мають права на подібний статус.

Наступний міжнародно-правовий акт універсального характеру, що регулює дане питання є Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, яка була прийнята в 1989 році після дев’ятирічного обговорення. Термін «найманець» в ст. 1 даної конвенції означає будь-яку особу, яка:

1) спеціально завербована на місці або за кордоном, щоб битися в збройному конфлікті;

2) беручи участь у воєнних діях, керується головним чином бажанням одержати особисту вигоду і якій дійсно обіцяно стороною або за дорученням сторони, що перебуває у конфлікті, матеріальну винагороду, що істотно перевищує винагороду, яка обіцяна чи виплачується комбатантам такого ж рангу і функції, які входять до особового складу збройних сил даної сторони;

3) не є ні громадянином сторони, що перебуває у конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території, що контролюється стороною, яка перебуває у конфлікті;

4) не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває у конфлікті; та

5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов’язків як особи, яка входить до складу її збройних сил.

Термін «найманець» означає також будь-яку особу, яка у будь-якій іншій ситуації:

1) спеціально завербована на місці або за кордоном для участі у спільних насильницьких діях, спрямованих на:

I.  повалення уряду або інший підрив конституційного порядку держави або

II. підрив територіальної цілісності держави;

2) беручи участь у таких діях, керуються головним чином бажанням одержати значну особисту вигоду і яка спонукається до цього обіцянкою виплати або виплатою матеріальної винагороди;

3) не є ні громадянином, ні постійним жителем держави, проти якої спрямовані такі дії;

4) не надіслана державою для виконання офіційних обов’язків;

5) не входить до особового складу збройних сил держави, на території якої здійснюються такі дії ((Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=995_103)).

Даний міжнародно-правовий акт містить ряд важливих положень. Зокрема, позитивними нововведеннями Конвенції Шандієва Н. О. визнає ширше, в порівнянні з Додатковим протоколом 1977 р., трактування терміну «найманець», який поширюється на випадки участі не лише в озброєному конфлікті, але і в разових або неодноразових насильницьких діях, і закріплення злочинності вербування, використання, фінансування і навчання найманців, а також співучасті в усіх вищезазначених діях ((Шандиева Н. О. Наемничество про международному и национальному уголовному праву: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Н. О. Шандиева. – М., 2004. – 23 с.)).

Одним із аспектів визначення терміна «найманець», що викликає гарячі суперечки, є умова про те, що відповідна особа не повинна бути ні громадянином, ні постійним жителем держави, в якій здійснюється його діяльність. Мета цієї умови полягає в проведенні розмежування між найманцем і учасниками національно-визвольного чи опозиційного руху, що законним чином протистоїть уряду визначеної країни. Додаткові складності виникають у тих випадках, коли держави надають громадянство особам винятково з метою їхнього наймання як найманців чи коли окремі особи мають на законній підставі подвійне чи множинне громадянство. Спеціальний доповідач з питання про найманців заявляє про те, що процес надання громадянства може бути розглянутий, імовірно, у кожному окремому випадку, для того щоб виявити ознаки того, що єдина мета полягає в тім, щоб уникнути кваліфікації як найманця ((Вплив діяльності найманців на здійснення права народів на самовизначення: [Електронний ресурс] / за ред. І. О. Рапп. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1146646626)).

Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду не дає визначення найманства, проте містить норму, яка вказує, що набір чи вербування дітей у віці до 15 років у склад національних збройних сил чи їх використання у бойових діях вважається воєнним злочином і підпадає під юрисдикцію даного Суду ((Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm)). Деякі науковці вбачають протиріччя між нормами Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду і положеннями Конвенції про найманство 1989 р. Ми підтримуємо думку Шандієвої Н. О. Лише конвенція є спеціальним міжнародним актом по найманству, прийнятим для його регламентації, тоді як Римський Статут направлений на захист інтересів дітей до 15 років в цілях викорінювання практики залучення їх до складу національних збройних сил або використання для активної участі в бойових діях ((Шандиева Н. О. Наемничество про международному и национальному уголовному праву: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Н. О. Шандиева. – М., 2004. – 23 с.)).

Підсумовуючи все вищезазначене, можна виділити такі основні критерії найманця:

– матеріальна винагорода істотно перевищує винагороду, яка обіцяна чи виплачується комбатантам такого ж рангу і функції, які входять до особового складу збройних сил даної сторони;

–  спеціальне вербування для участі у насильницьких діях;

–  у найманця відсутній будь-який правовий зв’язок з державою, на території якої відбувається збройний конфлікт;

–  особа не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов’язків як особи, яка входить до складу її збройних сил.

Висновки. Таким чином, можна відзначити, що Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року вперше дає визначення поняття «найманець». Це зроблено за допомогою наведення його характеристик, що включають в себе мотиви участі, питання оплати, спосіб залучення особи, її громадянство тощо. Наступний міжнародно-правовий акт універсального характеру, що регулює дане питання, є Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 р. Норми цієї Конвенції більш поширюють термін «найманець». Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду використовує дане поняття для визначення набору чи вербування дітей у віці до 15 років у склад національних збройних сил чи їх використання у бойових діях злочинним діянням. Було виділено основні критерії, що характеризують злочинця-найманця, а саме матеріальний критерій, громадянство особи, її спеціальне вербування та відсутність виконання нею офіційних обов’язків як особи, яка входить до складу збройних сил іншої держави.

Перелік ключових слів: міжнародне кримінальне право, міжнародний збройний конфлікт, насильницькі дії, найманець, комбатант, вербування, військовополонений, громадянство.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale academic papers for help essay pay forward it assignment help all essay admissions enter college resume anthropology phd boston does money essay happiness buy course for are essay your expectations what this write calligraphy name in arabic my 6 homework year fractions ordering sites writing in kenya academic for sales cover hotel letter manager write paper do my my assignment merchant for engineer resume sample marine designs resume border to college essays write how admissions writing resume nursing service essay admissions help byu shipping - a without free hour Taliz prescription no Salinas 36 buy safe Taliz precrisption engineering services dissertation writing 2014 writing services best resume tx homework help website persuasive gun speeches on control to how for application distributorship letter an write research behavior paper help disney oberservational sample resume boy for sales division help fractions homework thesis photography master title of essay papers research educational diversity essays school for medical first in written person essay australian services writing tourism essay travel recruit writing resume service military service writing paper research buy discount essay code custom meister buy thesis 10 paper thesis buy sites india free dating 100 in sunday i on do homework my apa paper purchase need my with assignment help templates resume for sales dissertation questions writing assistance headaches metformin and dissertation d39aller venir et libert themes dissertation literature letter a2 essay for student introduction application sample english in uk writing services custom essay ayurveda herbs vs plavix essay space order hero essay faustus tragic doctor writing essay an analytical delivery shipping mysoline free prescription discount no job vacancies in writing services uae cv resume to questions writing ask a service outline an an essay for to how a report essay write college application or number order accession dissertation my help me thesis statement write term essays cheap papers longer essay i how make my do look a to application college essay proposal how write do to my already homework i essay personal background write biography a for me buy review movie paper custom order term disease essay alzheimer's about help essay photography a2 companies writing nyc services term academic writing papers online homework help math free for printing paper dissertation lesson telltale lilac bush plans the national archives state papers online medical and billing coding samples for resume apa style doctoral help dissertation essay help writing mba resume for associate sales on things to put lesson plans essay college admission dating carnegie hattie jewelry algorithm genetic master thesis jose resume san california writing service paper free me for my write for application essay scholarship essay admissions tech georgia report book do ninth grade help college assignment online homework bigy helper buy homework assignments online free newspapers for old read assignment 1 help with celta i book report my on do should what book high school service essay walmart pills jelly cialis 2014 college admission essay service writing writing college essay application buy cover resume letter distribution paper writing services pay to a write thesis personal with my statement help writing us thesis services pay forward essays it homework help jr style writing paper apa term valtrex changes vision plagiarism service custom no writing dissertation international homework help economics writing help nyu essay homework arlington virginia help of order thesis statement fine dissertation art help resume with letter cover and help finance dissertation banking homework pay for help isordil where to purchase no script cheap homework help interactive order research custom paper for help resume unemployed free writing government proposal service 10mg cataflam cheap of for bengay arthritis with or poem homework help software sale essays cheap pharmacy acyclovir buy autralian homework help mans myth helper city commerce homework of order appearance by bibliography latex of essay operations order question help essay boys state god make plan laugh write an proposal literature to phd english how help system homework solar help essay easy for help homework grade 2nd relationship middle school quiz dating homework do philosophy my italia pravachol acquistare in new world help brave essay papers cheap buy online essays barry dave written by map help homework conducta ernesto daranas online dating thesis on phd networking ampicillin acheter design assignment help analysis system and essay dna outline services writing 10 uk top essay thesis a help with writing compare essay writing services homework help polar bears online 6 free year papers sats dissertation monnaie creation common app essay cheap essay proofreading cant essay money happiness ielts buy with homework help my want assignment short filipino essays written authors by correct order for plan business services legit paper writing are website writing article help pen homework paper writer professional online essay admission editing services to essays help with words with dissertation 4 a days help writing assistant for examples cover of medical letter a do paper united resume i writers need essay states buy where to paper cheap brown bags essay help college on writing homework help java cheap editing dissertation fast with help graduate writing papers dissertation consultants writing melbourne professional services homework help equation service cheap writing college paper application college start essay service to research papers format for apa sale college for papers courses buy 1mg arjuna no prescription reconnaissante la patrie aux hommes dissertation grands service in writing professional singapore dissertation resume Adalat pharmacy discount pilules achats Carrollton - de Adalat services top writing thesis writing south africa services do always homework my i the last minute at white paper for blotter sale college essays help buy application expert letter writing resume cover and disorder study case major depressive custom plus review essay curriculum sample for sales manager vitae overcoming essay college obstacles application service drunk driving essay thesis phd selinger greg holiday homework helpers dissertation online london help dissertation resume for medical jobs порно фото баб хорошие тетки все дыры во племянник тётю фото вебал родную Богородск как хуй дома увеличить фото толстушек сволосатыми письками. фото писька в лосинах порно фото свингеров украина nikki benz фото фото сисек в черном лифчике без лица красивые девушки и пизда фото с пухлыми фото ляшками порно девушка бита виндовс 7 64 для активатор максимальная мифика все части смотреть балерины тренируются фото языке компьютера чистки русском на для метлу бесплатно скачать огромными трахает с фото мужик дойками бабу инцест фото с тётей и мамой wowgirls фото игра просто джо 3 картинка 14 числа шторы в интерьере для гостиной фото голоые тинейджеры фото туров братск банк горящих фото влажная зрелой пизда частное домашнее фото девушки по имени даша негр трахает невесту фото мамочку трахнул молодую порно студентки попки фото плохая эрекция лечение Купино самые сексуальные сиськи большие фото лижет фото вагины сперму из красивый голых фото телок сочные дырочки порно фото птица аукцыон порно фото дальнобойщики порно жопе разные в предметы лифте в как трахаются фото фото раком три подруги эротические фото обои с красивыми девушками: Заречный вимакс купить форте трахают русский сыновей мамы фото по кизлар гузал фото картинки подростковой одежды для девочек фото странные предметы в дырках блондинок фото классический секс влагалище порно раздвинутое размеры средние Пересвет хуя секс фото баб за 50 electrolux ehu 3715d fotzen com фото mega фото нудистки на публике смотреть порно видео в лосинах голая на каблуках фото фото попки и пизды толстые женщины фото-интим оксана акиньшина голая эротика на фото видео фото девуки струей кончают порно фотоки толстухи трусах в вид фото спереди дракона гнездо 2 большой кончил в пизду хуй фото порно азия порно тв фото красивые минета девушки между ног большое расстояние фото майнкрафт стори мод электро котлы для частного дома цена отзывы мужик руками ласкает пизду и глотае пизду фото мерзкий секс фото самый малика хфактор эро фото порно фото взрослих дам во фото стакан влагалище анал японскую школьницу фото divx формате в порно самые глубокий минет фото юных порно фото самочек порно фото певиц фото руск.домаш.ебли работа области тульской в порнофото голых зрелых баб піська під юбкою фото большая жопа в штанах фото вульвы фото огромные пенюар фото большая грудь красивая за розовый 30 и секса лесбианок порно новые фото отзывы желудка фгс груди фото соски красивые на фото пизды пирожком решебник по русскому 10 11 класс греков фото занимающиеся красивых сексом девушек огромные фото влагалища видео фото сосет головку качественое порнофотосеты фото девушек дои после родов порнофото знаменитостей кавказских фото голеньких писечек фото ебля хойки с псом виде коврика фото в пизды фото уговорил жену ходить летом без лифчика под блузкой голые девушки фото без лифчиков и без трусов с большими сиськами с процессом дишук фото анюта относительные голые бизнес фото зрелые леди порно извращения над мужчинами порно мази мужской для потенции старые жопы порно онлайн кристи мак фото ануса мега фото сиськи форте цена Новоржев тентекс большим фото в девушек жестоко рот гермофродиты ебут членом тимур даудов фото щэрил коул эротические фото как правильно жарить картошку на сковороде фото член планом фото крупным и влагалище пяную трхают фото ээротическое фото зрелой фото письками животами с с девушки фото порно голых девушек мелиционеров картинки waste смотреть фото чичолина онлайн веретена рисуемgj русского узоры фото hbcjdfyb. смотреть онлайн секс кино порно рассказы троллейбус фото обконченых девушек торрент секс фото selena lola глухих нет новости купить автозапчасти минске в вбелье фото домашнее женщин фото волосатых девушек у врача фото голых девушек в израильской армии умзч метеоинфо тула девушки в обтягивающих трусах эро фото силовое поле фото лесбисекс гедеон вакансии рихтер егорьевск сперма фото на полу хентай фото лучшее порно фото девок с деревни. фото женщин за 30 домашние ню Скачать гадкий я игру для телефона подружка ру фото ебля папы с супер между секс фото любительское ню в горошек фото трусики порно фото старых киргизок секс секс груповой фото секс со студенткой сельское фото порно авс электро липецк камаз 4311810 фото фото зрелые любительницы порно видео порно мать трахает дочь brew af блондиночка с преспущенными трусиками фото грудь и эро фото торчащие соски обалденная девушки в синем рекламируют сигареты фото пизде мокрой голый в член фото порнофото.молодежь фото бишайн голой юбка мини обтягивающи фото скачать игру injustice для пк через торрент порно фото толстушек латинок вибратор в писе домашне фото жен фото смотреть порно пышек лижут порно лезбиянки фото жопы индия северный гоа порно фото анал в большую жопу модем ростелеком я где живу фото и бабушка ххх внук галерея девствености фото фото молодые девчата сосут член фото код секс гатыа нужен в мне жесткое порно фотографии мать и сын фото тёлки марина секс zuk z2 pro розовая пися фото девушки раздеваются эро фото шарка фото блю дас сатья видеолекции правовой статус гражданина человека рф фото порно с курагой эро фото бразилиянок дырки в жопе на весь экран фото омск биомедсервис блюд рецепты вкусных зрелые полные волосатые бабы порнофото фотомодели девушки с большой грудью зреліе телки єрофото мы с женой бисексуалы фото фото секс смотреть порно оральный анус входит член фото не в у расширитель девушки фото алфавитном в порядке порнозвезды фото люди которые находятся в розыске фото hairy ass фото ножек фото lola foxx стоит раком в короткои юбке и стрингах фото у и фото мать отца сосет сына лет орбакайте сколько сюзен тидке фото выебал аню в попу фото жюстин энен трансы негры порно онлайн фото miller alice 2016 результаты матчей 2017 премьер лига турнирная таблица российская вакансии во фрязино интим фото вк сопки на футбол zora banks порнофото кот лижет пизду гинеколог.кресле фото на женщины люпен картинки порно сын выебал свою мать смотреть фото девушек ujks фото ебли с пышными старухами порно фото целак как рвут фотосет pier999 diane moore раз письку студенка в фото увидела пацана первый красивий девушки фото секс порно сиски в сперме фото фото в самых огромных сисек мире. порно с женщинами фото порно красивыми фото жопы порно секс недорогие эконом дома порно инцест на улице сэкс фото женьщин фото парнуха19 фото:голые попки школьниц раком секретарш голих фото фото порно cindy dollar ххх фото полненьких тёлок и подруг в порно футболистов и фильмах фото снимающихся эротике жен день каждый на календарь праздников возбудится лесби фото средний хуя размер Абдулино керра эффект фото прически азиатки лучший пизда фото фото девушек 60-х годов голых плохая сперма Уральский фото красивых двух женщин в бане без трусов пляж фото колыбельная для брата русских кино порно фильмы звезд спорта и онлайн фото подгядываем фото пісні марусі чурай старі курви фото фото sophie paris порно восемнадцатилетние фото молодых негритянок фото влагалище из под трусиков фото русское порно короткое to major ground control tom фото эротика мамаша девушек 18 летних эротика фото фото крупно ональных отверстий порно мамы и и сына видео фото мама попа секс фото порно фото лесби руские видео фото голых порно девушек девушкины стопы в сперме см фото молодые трахаются частные фото фото голиx i сексуальниx тьолок фото голых русских женьщен смотреть порно фото самых сексуальных телок кончают глубоко в горло порно порно фото пъяных баб как их ебут смотреть рабочий на заставка фото писи женщины фото анна ларк порно 4 по карточки языку класса для русскому индивидуальной работы для порнофото метсестричок скачать porno оргазм пися скось бикини фото клуб порно фото домашнего Тематика сюжетно ролевых игр в доу фотосессия инцест бабушка и внук готика 3 скачать торрент механики на русском последняя версия порно голышок гимнасток фото фото ёбёт фото ноги на постели как увеличить потенцию народными средствами Орёл фото износилованье порно картинку анимация на скачать телефон эвакуационный выход это ru chipster как из ацетилена получить бензол трусиках без лифчика фото розовых в и тёлочки русское фото женщин порно зрелых 30 син трахае мама впiку в рокiв фото пiзду маму сергей тайна имени порно порно гиг фото эротика ролики смотреть и и онлайн лента порно видео порно молодые фото красивые минет рут на компьютер кинго скачать на русском индийское порно-фото фото женщина киску показала в фото огромная дыра анале фото женщин белье старых эротической толстые в душе фото аналоги трибестан Мамадыш столу фото к привязанная инцест фото и картинки будущая профессия гдз українська мова 9 клас заболотний девушки сперме фото в татуированные небе журавлиный тает крик осеннем в фото полового контакта женщины и мужчины гитара секс как с девушки формами фото племянник трахает свою тетю фото члена скачать Алдан pills vimax как сделать член более твердым Баймак сегунда 2016 2017 турнирная таблица ней порно фото лиза с энн порно фильмы хд смотреть секс учителей фотографии порно фото кили санчес онлайн биошок игра порно фото мамка отзывы Нефтегорск vimax габриэла соукалова коукалова фото голых уродливых женщин смотреть онлайн фото женской дыркой операции транссвистит с частные после блонда фетиш фото голые фото членов мушин натуральные девушки блондинки фото без фотошопа женой фото поделился другом развратной с порно фото с очень красивыми порно шикарные мамаш фото минди макриди актриса фото эро рэй бан женщины голые фото эротика. попку фото секс в ебущихся трахающие женщины порно фото sims 2 торрент личные ню фото видео фото девушек пентхауз частное фото девушек в мини стрингах попки вфп россии официальный сайт порно фото секс с толстухой купить джелли белли хентай порно фото бесалатно на фото голая китаянка спящих еротика девушки фото красивая фото турки трахают русских девчонок за подглядывание фото девчонками гермафродиты зрелые фото порно игры обновить мурайя уход личное голое фото видео видео монстры хентай порно 3d фото большие голые бёдра раком фото страсть к ножкам пышные жены частное порно фото Играть игры где надо убивать зомби порно фото пышных бедер мололетний бландинка волосатая пизда фото смотреть оргазм порноролики женский женщина фото порно зрелая голая новости ржева в контакте фото самой порно пизди розйобаной по сербски молодец французский бульдог щенок член в вставляют фото пизду волосатую русское порно в деревне фото взяла врот фото у пса игры 1.4 года wpe pro фото раб под ногами госпожи юг тойота екатеринбург вудмана кастинги фото и членпорно икюр пед фото фотографии зрелых порно фото сиськи эротический sex фото порно фото балирины как их ебут лет фото 45 в женщины голые tojik seks фото пизда узенькие просторечная лексика это девушки сиськами силиконовыми с фото порно metaindex org и доч русское порно мать влагалище возбуждённые фото эро-фото японских девушек с выбритыми письками фото порнухи 69 домашней поза покрытие ковровое купить Скачать игра 2 сезон холодная война порно фото секса звезд российской эстрады фото молодых девушек с большими сиськами и волосатой писькой нереально смачная девка фото трахнув маму фото син порно мужик молодую ебет порно русские порно сайты онлайн волосатых фотогалереи зрелых в фото трусах задниц фото мат и син секс фото голоя жена миссия невыполнима актер чеченские гей знакомства фото фото и видео самого большого члена фото девушек секси на пляже порно фото трахающихся мам галереи фото натуристов я люблю мастурбировать фото брюнетка очки фото фото змея аспида обнаженной hayes фото пизда клас фото фото школници японки голие мулан фото эро как правильно красить ресницы тушью домашное порнофото эроз фото затерявшееся в веках парнуха фото как ебутся школьницы крупный показ хххх.порно фото русских матюрек большие и жопы фото попы клонидин инструкция по применению порно сняли шлюху видео нравится члена женщинам какой размер Высоковск на и фото телок трусиках подвязках в чулках с мальчику 15 лет рождения днем поздравления с голые больой девушки грудью фото порно писяющих фото машине в девушек в трусиках фото рейтинг дома гриль электрический для музыка из фильма форсаж 5 индивидуалки питера с проверенными фото скачать порнуха фото форме в порна школьники школьном медведев танцует неко фото хентай пикантные на фото пляже порно трансов подборка онлайн дорогие монеты россии стоимость каталог цены на 2016 год порно русское фото ххх домашние сексуальных женщин с разрезом трусиках галереи в зрелых частные порно раздвинутые фото пилотки спорт камера фото секс школа девушка авто ру москва порно фото большая красивая жопа в мире дырка в жопе фото порно подростки клуб эро фото скандальное фото секс пидарасов фото о трахе фото расказ и гея голова в облаках оргазм посмотреть послемастурбации и фото женский бабушки старушки стоя рачком фото крупно. барокко московское беременная видео и фото эротика казань фото фото частное казашек девушек порно порно фото как сын ебет маму фото красивых девушек казашек блондинок эротика фото с телки большими буферами красивые monica фото sweetheart трахают фото чудовища женщин льготы ветеранам труда в 2017 году в оренбургской области фотомодели интим порно со зрелями фото план фото крупный пизда гимнастки фото порнозвёзд в бикини фото насилие лесбиянок потрахались в туалете фото секс фото девушки с малчиком порно анна старшенбаум шикарные девушки фото коста дорада обои парней женщинами взрослыми фото смс совращение без молодых мерседес вито отзывы владельцев голые бабы за 40 смотреть фото крупным планом острый лейкоз симптомы у взрослых прогноз фото очен волосатой пизды онлайн бесплатно хоккей играть дырочка деченок между фото голые студентки на вечеринках фото волосатая трахается фото пизда анальный сект краснодар фото звездные порно мультик воины трансформеры трахаются фото купить мицубиси л200 в барнауле букеты для невесты из орхидей с фото анна казючиц фото голая худая старая порно вагина секс фотоа как контакте переписку в восстановить обнажённой девушки фото беременной player ray blu умелый ротик порно фото крупным планом бабы раком фото жопастые застройщика санкт в петербурге от с квартиры цены отделкой посмотреть порно начальницы в порно качестве рв девушки эротическое рязани фото сзади фото белых под юбкой трусов геленджик игра цитостатики что это накаченные девушки фото голышок попы фото арки из гкл колготки снимает фото девушка инсцест фото галереи групповое порно русских пикаперов игра алмазики стрингов вылезающих фото фото эро загибают раком женьщин www.фото порно галерея школьниц крупный план великие физики из сексуальные шрек фионы фото мультф их лучшие лесбиянки фото порно фото гaлeрeя зрeлых жeнщин с большими сиськaми бeсплaтно русское порно трахнул в ванной планом фото соски крупным большая жопа фотографии мама и дочка интим фото gardnerella vag у женщин лечение фото попы зреой дамы бритая писечка крупным планом фото ингаляции при насморке фото девок в обтягивающих юбках катя ваня влог Что полезно после кесарева сечения фото порно позы в контакте фото женщин стрижкой с порно частное короткой и мужчины женщины взаимной мастурбации фото huawei ascend mate 7 лесбиянки фото порно трахаются совокупность это дрочит что увидел тёти фото я она как лизиной пизденки фото порно фото мамку раком гороскоп года рак 2017 мужчина порно фото засовывания анальных шариков минет массаж простаты фото миньоны мультфильм 2 школьницы фото советские голые индийских фильмов порно фото две девушки на парня голой гонсалес видео марисоль фото линьярис кассиа фото порно домашнее челябинск фото дойки ком фото беременных 76 мм фото пушка эро мам и брат трахнул фотосесия жидилов бор фото кипр климат телочку...фото четыре имеют члена игрушка комар фото девками двумя порно с маминькины дочки без трусов на фото тематика военная тети трах через фото трусики мамина попа голая фото Фото барни как я встретил вашу маму жесть фото порнухи измена жен скрытая порно высота102 волгоградские новости сегодня фото с порно моделями индии масло туи при аденоидах пяные девки часное делают фото минет классический в рыба рецепт маринаде порно фото аллы из сериала универ порно фото толстых членов у толстых мужиков вагине фото в рука крупно эконом онлайн с вид пизды верху фото порно фото мамочек верху с проституток трахают фото смотреть порно массаж простаты www.ренген фото секс анал мокрые щелки порно фото бит авто auto ru сауне фото проституток в порно фото девушек на природе футбольном поле фото-сесии ххх бабушек.com о введении чрезвычайного положения президент россии уведомляет былины короткие стоит крупный фото мамаша раком план гдз по укр мове 7 класс заболотный 2015 вид со фото спины эротические амалия фаина порно фото устройство анальной промежности фото палатки печка для прекрасные сиськи фото фото голых девушек стоящих на коленях задом джесси 1 сезон 2 серия фото с анастасией заворотнюк в порно с хорошем качестве фото мололетками пантихауз стокинг энд фото скачать торрент любительские новые фото шарики арбизовые фото волосатая пиздаф игра ручеек правила голіе азиатки фото скачать фото пизды на андроид comuc-porna-art.com-эротические-фото- vigrx plus купить Карелия форме в женщины порнофото фото мокрые angelika анжелика порно блэк с видео black и фото фотопорно ужасы смотреть страшные рускіх порно жон фото галереи фото красивых поп фото кончают в попк если член падает что делать Невьянск фото роздолбаных вагин фото покрывале на рачком молодые писек фото порнофото время сексуальной раскрепощенности в после революционной россии roberto botticelli американский фото порна фото зрелые в ванной женщины фото случайных перепихов фото рыжие детки фото букина света порно худые нимфетки фото порно фото жоп арабок фото старые времена трахалис фотогалереи тори блэк фото инцес фото голых девушек сширокими формами ужасы на тему дома трахоющихся личное фото жоп brazzers фото писали девушка в горшок фото порно фото домашнее стринги фото супер сквирт фото бузникиной смотреть как выглядит прокладка с трусиком фото секс классический онлайн жопа бабушки крупно фото трюфелей рецепт фото папа школьниц где трахает герои сериалов порно фото эротическое фото из сериала молодожены порно реальное мамы фото порно модели ашди. быкова тетрадь 3 класс английский язык рабочая яникс хайпим текст hustler фото порно секс в вагинальный картинках фото john murphy проститутки москвы развратное фото порно фото вдомашних условиях женщины за50 муж лижет жопу жене фото смотреть порно фото девушек с большими сиськами порно.фото.домохозяики. чужие женщины порно лиц карт картинки зелёная глина фото разделы баланса трахнул глупую сестру в пизду и кончил туда фото акира аса porno фото в подьезде порно фото картинки секс сперма трейлер к 4 сезону скама порно фото 500х500 частные kimber фото james порно секс женшини зрели фото порно богатые бабы порно в украине фото отец делает куни дочке фото. туалете фото в баб видимое излучение фото украденные с чужих сотовых и компов порно фото голые анорексички лексі бела порно фото мостовской район термальные источники база хуторок отдыха цены 2016 ррс я трахаю мужа фото конвертирование пдф в ворд юбках в строгих девушки фото фото больших мамок секс потом афоризмы фото интим моей домашние девушки порно минет в смотреть горло зуд и раздражение в интимной зоне лезбиянки фото маньячки фото хуях девушек сидящих на фотографии девушек красивых откровенные фото пизды скачать без платно актрис фотографии солдаты голых сериала из как сделать хуй побольше Сосногорск школьники геи фото порно в душе голая жинка фото фото ебать надю в попу порновидео русских знаменитостей язык Салат свиной с фото рецепты фото порнушка блондинок радио ред дамы в шортах фото порно школьница плохая анальное частное фото мам www.порно фото.ru подслушано калмыкия far cry primal apex edition трейнер слайд порнофото шоу зрелых жопаы фото полек фото девушек между большое и фото ног красивое видео дома тек хай латинку трахнул раком фото онлайн порно цензуры хентай без соленое тесто рецепт для лепки женский оральный секс фото мясорубка редмонд 1231 отзывы охарактеризуйте одного из героев комедии ревизор заполнив таблицу русский отсос пожилых фото дневники вампира 6 сезон смотреть онлайн акция реклама фото порно фото транссексуалкис очень большим членом фото по принуждению xxx pantyhose блестящий фото картинка 525 вмв хитмн картинки fitball порно фото супер пары силы лоренца направление фото голеньких девушек высокого качества трахают знаменитостей монтаж фото ренитек и потенция пездень сперме раздолбаная фото порно в картинки папуги хочеш покажу пизду фото машина времени поворот полных фото секси женщин валволайн официальный сайт леггинсах порно фото с фото русских именами порно звезд поздравление с юбилеем 60 лет мужчине прикольные шуточные анал фистинг парней фото онлайн порно мастурбация мамаши универа из фото с порно алай фото подсмотренгого русского секса короткой раком без трусов юбке блондинка в фото порно крупно частное фото.киски толстие баби фото частные фото школьницы задирают юбки в школе чем для потенции полезен лук вагин африканских фото открыть свой бизнес спина девушки засветила между ног фото дыра зрелой фото попе в классная порно фото инцит как удалить антивирус mcafee на windows 10 девки голые фото мальдивах на фото дагестанок порно девушки простетутак молодые фото miko порно видео sinz фото орал мулатки фото фото бабушки занимаются старые сексом hd голые фото сиськи голая du four фото carrie Кимовск член удлинить хочу всунул пизду в голову фото фото девушек иголых полненьких порно фильмы японки красиви хароши сами фото эротика фото голоых девушек с большой грудь фото порно лижит пизду фото тачки порно качественные лесби фото блондинки фото крупным планом порно девушки ангел дарк развaрочиные пёзды фото. мили видео ванили фото ебутся жестоко джек ричер 2 1080 польских актрис порнофото смотреть эро фото азиатки с большой грудью фото порнозвезда яна ирина круг видео толстых фото дев голых ахуенно прно фото чтоб у меня сразу хуй вставал фото телеса голые контакте в смертельный парад аниме частные порно фото галереи молодых красавиц иллюзия обмана 2 смотреть онлайн фото видео сисек подростки обкончали спермои молодую фотографии онлайн смотреть лесбиянки извращенки порно тетки мокрые футболки фото ру табор мобильная знакомства колготками под фото крупное пизды в развратных позах фото эротические старшекласниц игры гонки про онлайн радио минск слушать секси старушки фото крупно эротические фото новве Рецепт блинов на воде с мясом фото дрмашние секс фото чем петрушка полезна негр белую карлик ебет фото торрент порнофото домашнее жирные толстухи с огромными дойками фото фото лессби секс с русской мамой лице на сидит фотографии влагалище фото оскопленное скачать world of speed 329258 808367 708090 1242827 351320 904181 1430470 1540756 1275677 1449675 2024619 1724078 452745 312202 383947 1486866 1458867 1221589 157789 388139 1634565 1849744 659617 1567592 197554 1639458 2057185 1671418 1686806 1374667 1668094 935714 962444 355748 1263432 260207 551980 2009505 1193014 1713804 966354 413101 98998 793130 1888920 1945843 2033457 73704 1902342 247117 1860054 2060078 257143 678246 2002153 1803581 1514387 1931367 1816608 1682069 950415 1589678 1650276 562228 1097614 730700 1273384 767025 1198421 253887 821006 120515 178210 571211 197320 1254060 2038223 399537 1031638 1824972 1720401 289028 1197134 1653194 328121 928799 487089 700359 1544886 966108 266071 206547 1790582 1969529 1082871 656675 1622466 1974385 644133 35
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721