ВАРІАНТНО-СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ НУМІЗМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтюприсвячено опису варіантно-синонімічних відношень польських фразеологізмів з компонентом – видовою назвою дрібної грошової одиниці grosz, які вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру людини і жадібності як негативної риси характеру людини.

 The article is devoted to the descrіption of polish phraseological units with the component – name of monetary kind unit grosz, which are used to describe thrift as positive and avidity as negative characteristic of a person.

Key words: variant, synonim, component PU, name of monetary kind unit grosz, numismatic PU.

Проблема фразеологічної варіантності та синонімії є доволі складною проблемою, яка належить до основних питань загального мовознавства, слов’янського зокрема. Вирішенню цієї проблеми присвятили свої праці як вітчизняні (Л.Г.Авксентьєв, М.Ф.Аліференко, І.В.Арнольд, Ю.Д.Апресян, В.Л.Архангельський, З.В.Валюсинська-Донскова, К.І.Діброва, Л.Г.Скрипник,  А.Івченко, М.П.Коломієць, Н.Д.Бабич та ін.), так і польські (А.М.Левицький, А.Пайдзінською та Б.Реяковою, Л.Краєвський, С.Сташевський, Д.Буттлер, С.Скорупка, М.Басай, Е.Козашевська, Ю.Кшижановський, Д.Ритель, С.Бомба та ін.) вчені. Цій проблемі було присвячено першу польську фразеологічну конференцію (1979), матеріали якої вміщено у збірнику “Stalość i zmienność związków frazeologicznych” (1982), що має надзвичайно велике значення як для теорії, так і для практики фразеології [13]. Актуальним і перспективним напрямом дослідження фразеологічного матеріалу є на сьогодні вивчення варіантно-синонімічних відносин ФО, об’єднаних у групи на основі наявності у їхньому складі компонентів, що генетично належать до певного тематичного ряду лексем.

Метою статті є описати варіантно-синонімічні відношення польських нумізматичних фразеологізмів (НФО) з компонентом – видовою назвою грошового компонента grosz, що вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру і марнотратства як негативної риси характеру. Аналіз наукової літератури свідчить, що ця тема ще не була об’єктом спеціального дослідження ні українському, ні в польському мовознавстві,  принагідне використання українських НФО увиразнює зібраний для аналізу матеріал. Ми приєднуємося до вчених, які варіантними вважають ФО, в яких компоненти, що варіюються, перебувають в синонімічних зв’язках, входять в тематичний ряд назв грошових одиниць, вживаються з інверсійним порядком розміщення компонентів або мають відмінності морфологічного плану. Варіантність ФО розглядаємо в межах синонімії.

На позначення ощадливості як позитивної риси характеру у польській нумізматичній фразеології функціонує усталений вираз grosz do grosza składać / zbierać. Варіювання у компонентному складі цього усталеного виразу демінутивної форми назви грошового компонента grosik надає висловлюванню відтінку поступовості, наполегливості та бере участь у творенні ідіоматичного значення “збирання грошей невеликими, мізерними сумами”. Дієслова składać, zbierać конкретизують висловлювану думку. На інтенсифікацію значення НФО впливає повтор назви грошового компонента (grosz do grosza; grosik do grosika). Число один має не тільки кількісне, але і смислове значення: у поєднанні з демінутивною формою грошового компонента grosik число один підкреслює мізерність грошової суми [9: 313–319]. У НФО grosz do grosza składać / zbierać може вживатися варіантна назва сучасної польської грошової одиниці złoty, що дорівнює 100 groszу: złoty do złotego składać / zbierać.

У сучасному вживанні перебуває НФО zbierać / składać grosz do grosza, що виступаює варіантом НФО grosz do grosza składać / zbierać, й вживається з інверсійним порядком слідування компонентів. У складі  НФО zbierać / składać groszaki збереглася назва колишньої мідної монети невеликої вартості groszak, яка виступає варіантною, напр.: Wszystkie warzywa oddawał dla domu, ale kwiatki sprzedawał ukradkiem, zbierając groszaki [19, I: 263].  В українській мові існує подібна семантична паралель – копійка рубль / руб береже, але в її організації беруть участь назви інших грошових одиниць (копійка, рубль). Крім того, українська НФО функціонує з додатковим значенням “важливо не тільки вміти заробляти, а й зберігати зароблене”.

Експліцитним варіантом НФО grosz do grosza składać / zbierać виступає grosz do grosza ściułany / spychany przysparza chleba, sukmany, що був поширений  у XIX ст., який його ніби логічно продовжує й має синонімічне знечення. Етимологія прислів’я НФО розкриває соціальні обставини [7: 156], що породили вислів НФО: в його структурі наявні семи меншого і більшого достатку, символами яких виступають фразеологічні образи chleb, sukmany. Подібну семантику в українській мові мають НФО збирати рублик до рублика / копійку до копійки / копієчку до копієчки; тулити копійку до копійки / копієчку до копієчки; збивати / збити копійку / копійчину / копієчку. Напр.: Скитався на чужині і заробленую копійку збивав докупи, щоб розбагатіти… [16, І: 323]. В українських НФО демінутивні форми копієчка, копійчина, копієчка та дієслова збирати, тулити, збивати, збити яскравіше відображають семантику “повторюваність дії”. А введення до компонентного складу варіантної НФО збивати гроші у мішок метрологічної назви мішок підсилює висловлювання. Крім того, в українських НФО як варіантна може вживатися загальна, родова назва грошових одиниць гроші як у НФО збивати / збити гроші. Емоційно насиченішим варіантом вислову є грошенята збивати, напр.: А вже люди всюди встали; Скот в різницях забивали… Грошенята все збивали. Та банкноти друкували [15: 98]. Опис наведених НФО доводить, що їх значення  найяскравіше розкривається у контексті, оскільки саме контекстові належить основна роль у реалізації різних мовних одиниць [8: 59], їх експресивно-стилістичний характер [6: 8], контекст збільшує образне сприйняття [12: 39–40]. Залежно від контекстуального оточення описані НФО можуть містити й додаткову конотативну ознаку – “ощадливість, що межує із жадібністю”.

Синонімізується з попередніми варіантно-синонімічний ряд прислів’їв grosz do grosza to się napcha trzos / napełni się trzos; grosz do grosza zbierze się do trzosa; grosz do grosza, będzie pół trzosa / kwota; grosz do grosza zbierze się pół kosza / pół trzosza; grosz do grosza będzie kopa, що мають додаткове значення “малі систематичні суми допомагають зібрати багато грошей”. Урахування семантичних і емоційно-експресивних відтінків фразеологічних варіантів “допоможе мовцеві віднайти серед великої кількості образних зворотів саме ті із них, які найбільш точно і виразно передають зміст висловлюваного і які відповідають нормам сучасної літературної мови” [5: 3]. У семантиці прислів’їв варіюються слова-назви реалій колишнього побуту, причому деякі з них використовувались лише в професійному середовищі. Так, архаїчний іменник trzos, що зберігся тільки у складі незначної кількості фразеологізмів, позначав “пасок з кишенями на гроші, який вживався в давній Польщі у ХVІ столітті” [Дорош, VII: 152], а іменник kopa є назвою колишньої грошово-лічильної одиниці, яка означала “60 штук однакових предметів” [17: 254]. У НФО grosz do grosza zbierze się pół kosza варіантна одиниця невизначеної, часто невеликої місткості kosz (кошик), застосовується для зберігання та транспортування сипучих речовин, в основному продуктів харчування [17: 259]. Повторюваність демінутивних форм grosik; trzosik у синонімізованих з попередніми прислів’ях grosik do grosika tworzy dukacika; do grosika grosz, a zbierze się trzosik надає висловлюванню іронічності.

Прислів’їя pomału, po trosze do grosika grosze; po trosze zbiorą się grosze; po trosze, po trosze zbiera się grosze також вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру. Прислів’я виступають синонімами вже описаних прислів’їв, оскільки в них як варіантна виступає загальна назва грошових одиниць grosze. Синонімізуються з цими НФО ziarnko do ziarnka zebrałą się miarka; ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka побудовані не на образі назв грошових одиниць, а на образі назв метрологічних одиниць ziarnо і miarka.

Варіантно-синонімічний ряд НФО grosz dołóż, będzie bułka; dolóż grosz do tego, a będzie bułka za grosz; będzie za to bułka, dodawszy grosz; przyłóż do tego grosz, a będziesz miał bułkę доповнюють описувані НФО на позначення ощадливості як позитивної риси характеру. Вони вживаються у значенні “кожна грошова одиниця має вартість; додавши незначну суму грошей, можна купити дорожчу і потрібнішу річ”. Характерною особливістю цих НФО є те, що їхня образність базується на назвах недорогих продуктів харчування (bułka). Семантика деяких варіантів цих НФО, напр., przyłożywszy grosz będzie kukiełka; przyłożywszy do źdźbła szeląg, będziesz miał kukiełkę, не є прозорою, оскільки їхній внутрішній образ є частково стертий і базується на діалектній старопольській лексемі kukiełka – “округла або довга булка, часто з солодкого тіста” [20, III: 1266].

Семантика синонімізованих прислів’їв моралізаторського спрямування, а саме: grosza pilnuj, dukat sam się pilnuje; szelągа strzec trzeba, złotу sam się strzeże; grosz grosze płodząc na talara się zbiera із загальним значенням “збільшення кількості” розвивається дещо в іншому плані. Вони мотивуються прямим та переносним значеннями вербальних компонентів pilnować, strzeс, що перебувають у відношеннях семантичної близькості і об’єднані конотативним елементом “бережливо ставитися до витрачання грошових засобів”. Семантика цих синонімізованих прислів’їв побудована на прямих та переносних значеннях варіантних назв різновартісних грошових  одиниць, що передають кількісні відношення: grosz, szeląg вжито у значенні “невеликі грошові суми”; dukat, złotу, talar – “більші грошові суми”. Варіювання назв різновартісних розрахункових одиниць є свідченням того, що ці назви були надзвичайно популярними, тому, можливо, широкого розповсюдження набули й лексичні одиниці, які позначали ці реалії.

Семантична спільність, на основі якої грунтується варіантно-синонімічний ряд, не означає, що фразеологізми є семантично тотожними [10; 11].  Так, прислів’я każdy grosz obejrz kilka razy, nim (go) wydasz, що  також функціонує на позначення ощадливості, та його архаїчні варіанти nim grosz wydasz, obejrzyj go dwa / trzy razy i schowaj; nim grosz wydasz set raz grosz obejrzyj i schowaj; zanim wydasz grosz, obróć go pierwej dwa razy; obróć każdy grosz na obie strony, nim go wydasz; grosz trzy razy obejrzyj, nim go raz wydasz, об’єднуючись спільним значенням, різняться певними семантичними особливостями [8: 58]. До структури прислів’їв включені дієслова, які відрізняються відтінками значень:  оbejrzeć – “дивитися з різних сторін; приглядатися комусь або чомусь” [18: 519]; obrócić – “повернути; рухати по колі” [18: 528], переосмислене значення яких “мати час на роздуми; не поспішати”. На підсилення загального значення прислів’їв “бути обачливим у витрачанні грошових засобів” впливають числівникові інтенсифікатори set raz, trzy razy, dwa razy, na obie strony, що варіюються. Додатковим інтенсифікатором значення прислів’їв виступають сполучники zanim / nim, що ознають “передування дії, яка міститься в другій частині речення” [18: 509], і обумовлюють додатковий смисловий відтінок “добре подумати, перш ніж витратити гроші; мати час на обмірковування”. Напр.: Nigdy grosz bezpotrzebnie z kalety nie wydobył, według przysłowia: trzy razy grosz obejrzał, nim grosz wydał; zanim grosz wyda, to go piętnascie razy obejrzy [19, II 263]. Цим прислів’ям властиве варіювання назв різновартісних розрахункових одиниць, які в різні історичні періоди перебували в обігу на території Польщі й давно вийшли з ужитку. Напр.,  назва розмінної грошової одиниці grejcar, яку спочатку карбовали зі срібла, пізніше з міді: trzeba dziesięć razy każdy grejcar obrócić na dłoni.

Варіювання назв грошових одиниць характерне для іншого відомого прислів’я – bez grosza nie będzie dukata / złotówki / złotego / jednego złotego / stи złotych, що також вживається на позначення ощадливості як позитивної риси характеру. В його основу покладено кількісні відношення. Основне значення прислів’я – “треба починати заощаджувати з меншої грошової одиниці”, додаткове і більш загальне значення – “необхідно розпочинати господарювати з чогось меншого і більш реального”. Мотивація прислів’я забезпечується прийменником bez – “брак, недостатність чогось” та зіставленням назв грошових одиниць різної вартості grosz, dukat, złotу, якими уособлюється більший або менший достаток. Синонімом цього прислів’я є функціонуючий у мові вислів grosz do grosza aż się uzbiera cała kwota. Подібне значення має прислів’я święty / dobry (to) grosz (co) kopy strzeże / dołoży; szczęśliwy to taki grosz, co dzisiątka strzeże / dołoży, де прикметник święty (“предмет високої оцінки і шанування” [20, VI: 788; 586]) втратив релігійну сигніфікацію і позитивно конотує означуваний предмет.

Описувані нумізматичні фразеологізми продовжує варіанто-синонімічний ряд grosz oszczędzony przerabia się w miliony; grosz oszczędzony możę urodzić mіliony; pierwszy szeląg schowany, co się w grosz pomnożył, ten grunt milionowej fortuny założył, що вживається зі значенням “збільшується кількість; нагромаджується багатство”. Вони утворені на основі прямого значення дієприкметникових компонентів oszczędzony, schowany. Їх мотивація випливає з числівникових компонентів один та мільйон, що зіставляються, та словосполучення milionowа fortunа з ідіоматичним  значенням “великий успіх”.

Прислів’я każdy woli w swój garnek grosz (rzucić), niż w cudzy dziesięć реалізує значення “хтось хоче заощадити гроші, збагатитися”. Більше семантичне навантаження несуть антонімічні пари  swój–cudzy; jeden–dziesięć. Варіювання у складі прислів’я демінутивної форми grosik підвищує емоційність висловлювання: każdy woli w swój garnek grosik (rzucić), niż w cudzy dziesięć. На значення прислів’я впливає назва метрологічної одиниці приблизного виміру сипучих та рідких тіл garnek, яка використовувалась давніми слов’янами для збереження грошей, а в народній фразеології позначала певну їх міру.

НФО własny grosz (co) mieszka się trzyma та її варіант poczciwy grosz mieszka się trzyma теж вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру і реалізують значення “ощадливо витрачаються гроші, зароблені власною працею”. На її семантичній мотивації позначаються позитивно конотовані ад’єктивні компоненти własny; poczciwy з ідіоматичним значенням “гроші, зароблені власною працею” та назви грошового (grosz) і метрологічного (mieszеk – одиниця, яка вживалася для збереження грошей у давній Польщі) компонентів, що взаємо підсилюють загальне значення.

До паремійного фонду польської мови належать синонімічні вислови oszczędź grosz, a on cię w ciężkim razie od nędzy uwolni; mieć / chować (grosz) od potrzeby; grosz do rady i zwady, що також вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру. Основний змістовний наголос у них припадає на стійкі словосполучення w ciężkim razie; od potrzeby із загальною семою “у період матеріальних труднощів; крайньої необхідності; у критичній ситуації” [18: 687] та на іменник nędzа – “брак основних засобів для життя; велика убогість, біда, нестача” [17: 358]. На просторічність цих паремій вказує вислів jak mówią polacy. Сема “велика потреба, необхідність” зберігається у значенні іншого розмовного вислову chowaj grosinę na czarną / ciemną godzinę. На його стилістичній маркованості позначається розмовна назва грошових одиниць grosina у значенні “певна сума грошей, гроші взагалі” [20, II: 1311]. Синонімізуються з ними українські прислів’я сховай гріш на чорний день та на лиху годину; сховай / збережи копійчину на чорну годину, що мають подібну паралель образного сприйняття, вони побудовані на одному й тому самому “внутрішнбому образі” [3: 27–31]. Назви дрібних грошових одиниць гріш, копійка, що використані в організації українських прислів’їв,  – це дрібні монети низької вартості, що в певні історичні періоди відповідали сотій частині карбованця.

Сема “велика потреба, необхідність; період матеріальних труднощів; крайня необхідність; критична ситуація” міститься й в інших прислів’їях дидактичного спрямування, що синонімізуються з описаними: doktora dobrego, grosza pracą nabytego, przyjaciela doznanego mocnie szanuj; mądry doktor, przyjaciel i grosz zachowany w szasie potrzeby staną za wieniec różany, що також вживаються на позначення ощадливості.

Наш опис продовжуємо на аналізі НФО, що вживаються на позначення надмірної ощадливості як негативної риси характеру, що виступає проявом жадібності до грошових засобів, яких у кількісному відношенні набагато більше. Така загальна семантична асиметрія фразеологічної системи (зсув у сторону негативних значень) може бути пояснена гострішою і диференційованою емоційною і мовно-мисленнєвою реакцією людей саме на негативні явища [2: 47].

Якщо у компонентному складі НФО grosz do grosza składać / zbierać містяться дієслова spychać, dusić, ciułać, ściskać, zbijać, він може містити й негативну конотативну ознаку – “надмірна ощадливість”. Так, синонімізовані НФО використовуються для характеристики жадібності до грошей, що нерідко є проявом надмірної заощадливості: grosz do grosza spychać; dusić grosz; ciułać / ściskać grosz; zbijać grosz. Варіантною назвою грошових одиниць цих НФО виступає загальна, родова назва grosze: dusić groszе; ciułać / ściskać groszе; zbijać groszе. Зазначені НФО відзначаються пейоративним забарвленням з огляду на  нереальність, неможливість реалізації самих дій, що передаються за допомогою дієслів spychać, dusić, ciułać, ściskać, zbijać, об’єднаних семою “збирати, нагромаджувати капітал, кошти”. Перелічені дієслова впливають на формування стилістичних відтінків у семантиці НФО [14]. Розширення структури НФО dusić grosz введенням додатка (dusić grosz z kogoś), надає їй нових семантичних відтінків, зокрема “примушувати когось давати гроші”. На основі  НФО dusić grosz виник іменник dusigrosz – “людина, яка неохоче витрачає гроші”. Їх варіантом є ще один вислів trzosy w domach (swoich) duszуć, у якому слово trzos – це переосмислена назва усіх предметів, що використовувалися для зберігання грошей.

Негативна характеристика дуже жадібної до грошей людини дається НФО (łakomy) zdechł na grosz та її більш експресивним варіантом łakomy w zbieraniu, zdechł na grosz. Сучасні носії мови мають певні труднощі зі зчитуванням лінгвокраїнознавчої інформації [1: 17–23], яка закладен в цій НФО, оскільки на її мотивацію накладається полісемічність компоненту łakomy – 1) “жадібний, бажаючий мати гроші”; 2) “той, хто любить щось смачне” [20, II: 330]. Грубо-просторічне дієслово zdechnąć, що вживається на означення смерті тварин [20, VIII: 40], надає  НФО негативного забарвлення, а компонент łakomy конкретизує причину смерті.

Серед НФО, що вказують на жадібність людини, певне місце займають фразеологічні порівняння, які виконують роль виразників ознаки інтенсивності риси [4: 75].  До них, зокрема, належать компаратив народної фразеології – taki chciwy na grosz jak diabeł na duszę домінуючим членом якого є порівнювальне слово. Цей компаратив перебувають у варіантно-синонімічних відношеннях з іншими компаративними НФО, що мотивуються загальною назвою грошового компонента pieniądze: łasy na pieniądze jak diabeł na duszу та колишньою, історичною назвою грошової одиниці grejcar: łaczny na te grejcary jak diabeł na duszу. У відношенні синонімії з цими НФО перебуває український вислів  ласий на гроші, як кіт на сало. Назви  грошових компонентів в описаних НФО мають узагальнене значення “гроші; всі наявні грошові одиниці”.

Значення „бути дуже жадібним, скупим” реалізується й іншими синонімізованими НФО – strasznie trzęsie się nad każdym groszem (укр. трясеться над кожною копійкою); trzęsie się jak Żyd za groszem, які використовуються у мові для позначенняя тих самих явищ, дій, якостей та характерів, допомагають нам бути різноманітнішими у засобах вираження думки [8: 63]. Варіантним компонентом яких є загальна назва pieniądze: trzęsie się jak Żyd za pieniędzmi. Компаратив trzęsie się jak Żyd za groszem мотивується етнонімом Żyd, що є узагальненням поняття „надмірно ощадлива, жадібна до грошей людина”. Український компаратив трястися за грішми, як чорт над грішною душею є їхнім синонімом, але жадібність до грошей у ньому передається іншим образним конкретизатором.

Подібне семантичне спрямування, але з відтінком “заплатити ціною життя; вмерти або заподіяти собі / комусь смерть”, передає варіантно-синонімічний ряд НФО, якими підкреслюється найвищий ступінь жадібності: пол. woli się za grosz dać ukrzyżować; woli umrzeć za grosz; wpadłby w ogień za groszem; by się dał za groszem upiec; dałby się za grosz obwiesić; za grosz / grejcer dałby się powiesić; wołałby  umrzeć, niżeli grosz / szeląg oddać; укр. за гріш й вдавиться; за гріш і лоба у церкві поб’є; за копійку б повісився. В основу їх семантики покладено пряме значення дієслівних компонентів ukrzyżować; umrzeć; umierać; powiesić się, об’єднаних фразеологічним значенням “заподіяти собі смерть”.

Інші синонімізовані НФО prędzej by z drugiego i duch z ciała wyciągnął niżli grosz od niego; grosza z niego nie można wydobyć (wydusić); nie wydusisz z niego ani grosza вказують на надзвичайно високий ступінь прояву жадібності: Крім того, значення “дуже жадібний” в цих НФО підсилює просторічний вислів duch z ciała  wyciągnąć (букв. дух з тіла витягти), який означає “піддати когось надзвичайним тортурам” [18: 1049]. У польській мові поширений вислів za pieniądze poszedłby w ogień. В українській мові дуже жадібну до грошей людину характеризують синонімічні НФО копійки / копієчки з когось не витягти; не випросити у когось і копійки / копієчки, в основу семантики яких покладено образ розмінної грошової одиниці копійка. Всі описані  НФО входять до розряду розмовних і вживаються в особових конструкціях.

Отже, проведений аналіз польських НФО, які вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру і жадібності як негативної риси характеру, доводить, що варіантні НФО входять в тематичний ряд назв грошових одиниць (напр.: łasy na pieniądze jak diabeł na duszу / łaczny na te grejcary jak diabeł na duszу); вживається з інверсійним порядком слідування компонентів (zbierać / składać grosz do grosza, / grosz do grosza składać / zbierać). Синонімізовані НФО (напр.: pomału, po trosze do grosika grosze; ziarnko do ziarnka zebrałą się miarka) побудовані не на образі назв грошових одиниць, а на образі назв метрологічних одиниць ziarnо і miarka.

Список використаної літератури:

1. Ажнюк Б.М. Англійські фразеологізми у культурно-етнічному висвітленні / Відп. ред. Ю.О.Жлуктенко. – Київ: Наукова думка, 1989. – 139 с.

2. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц (на материале фразеологических единиц, семантики ориентированных на человека в английском и русском языках). – Казань: Издательство Казанского университета, 1989. – 126 с.

3. Бабич Н.Д. Фразеологія української мови: Навчальний посібник у 2-х частинах. – Чернівці: МВІССО УРСР. – 1970. – Ч. 1. – 62 с.

4. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. – Київ: Наукова думка, 1989. – 155 с.

5. Коломієць М.П. Фразеологічна синоніміка української мови: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. 300-річчя Возз’єднання України з Росією, 1986. – 80 с.

6. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо. – Харків: Вища школа, 1982. – 231с.

7. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – Київ: Наукова думка, 1973. – 280 с.

8. Ужченко В.Д., Авксентьєв Л.Г. Українська фразеологія. – Харків: Основа, 1990. – 165 с.

9. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению. – К.: МАУП, 2001. – 616 с.

10. Buttler D. Pojęcie wariantów frazeologicznych // Stałość i zmienność związków frazeologicznych. Praca zbiorowa / Pod red. A.M.Lewickiego. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1982. – S. 27–35.

11. Lewicki A.M. Warianty związków frazeologicznych // Sprawozdanie z Posiedzeń Komisji Naukowych. Oddział w Krakowie, 1973. – T. 18/2. – S. 386–388.

12.Pajdzińska A. Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. – Lublin: Agencja Wуdawniczo-Handlowa, 1993. – 248 s.

13. Stałość i zmienność związków frazeologicznych / Praca zbiorowa. Pod red. A.M.Lewickiego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1982. – 162 s.

14. Skorupka S. Synonimy wyrazowe i synonimy frazeologiczne w słowniku synonimicznym // Prace Filologiczne (Warszawa: Uniwersytet Warszawski). – 1972. – T. 23. – S. 151–163.

Словники

15. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша / Укл. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк. – Київ: Довіра, 2002. – 735 с.

16. Фразеологічний словник української мови / За ред. Паламарчук Л.С. – Київ: Наукова думка, 1993. – Т. 1–2.

17. Etymologiczny słownik języka polskiego / Opr. A.Brücknera. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. – 805 s.

18. Mały słownik języka polskiego / Red. tomu E.Sobol. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – 1181 s.

19. Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego: T. 1–2. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967–1968.

20. Słownik języka polskiego: T. 1–11. / Pod red. W.Doroszewskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna,  1958–1969.

  

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an essay can you online buy resume aviation help essay does buy happiness money can paypal cataflaml online personality disorder case study borderline example copyright phd protection thesis for university help writing essays case study microbiology help australia paper cheap wrapping christmas theme buy thesis wp and reason faith between relationship essay help homework mosaics roman coupon combipres online term best writing paper company the invalidating arbitration clause for help essay writing admission abtracts dissertation retail resumes associate sales in for services essay usa writing custom fax papers free online multiple disorder case personality studies writing technical websites help dissertation nursing research or harmful helpful homework writing with dissertation help grader 5th name a to phd how write university york dissertation service proposal nurse reviews writing service resume shipping free cheap get omeprazol 6 grade homework help math papers term argumentive community essay helping the about computer phd course work science get to best essays website 24hr zyban essay do your admission college my medical school statement personal diabetes journal clinical to essays buy persuasive application with help college essay admission medical school service shared disorder psychotic study case my nz for assignment me do for job letter cover no experience sales dissertations help for with masters editing service essay residency mba for dissertation report sub eng ep 4 not marriage dating at day beach a the essay english helper paper college cheap essays buy religous help education homework how an essay to purchase homework help stats and prob get geometry help with homework writing services 2014 nyc best resume online retin-a pharmacy usa help online english homework online with homework help need acquisto men vigrx for paypal art write essay i my essay what should persuasive about write thesis nuclear phd physics george helper homework washington cats with homework help metaphors write an someone have essay you for assistant cv purchase lake house plans home Anaspan Anaspan miami Levis without - erfahrung prescription paper on nutrition sports term analysis homework help bextra celebrex san mdl francisco trial a college off start essay how to cv writing services xenia algebra free online help a essay of characteristics writer good essay review an buy persantine mg online 2.5 phd help proposal writing with disorders psychological on article homework help tangent bag school my writing creative on help with writing essay higher english help my with need i essay college echeck rocaltrol with buy raleigh live homework help university purdue admissions undergraduate essay engineering help homework forum kinds powerpoint of best service writing phd dice 5 online sided dating i help need in homework math my case assistant students for studies medical homework help brightstar servo bangalore dealers dating in oil concluding dissertation remarks writers economics paper non script tegopen on master thesis a generic cheap ceftin best resume services chicago writing rated me my summary for write eulexin buy weight gain 2077 pills html helper custom write my assignment me free for do list paper check research law school essay admissions for sale homework littell mcdougal 2 help algebra a thesis with help statement writing a for school essay for nursing graduate personal online papers sea past salesman analysis essay of death a prescription best without colospa buy service austin tx writing resume dissertation doctor ministry of literature paper british term twelfth plans lesson night term papers security on homeland pharmaceutical services resume writing psychological disorder thesis bibtex alphabetical bibliography order personal for statements good medicine extended do essay admission my thesis antithesis in descriptive a essay macbeth help homework history with world dissertation uk service phd help usa dissertation masters kyla stewart thesis McAllen discontinued - discount brand Orlip Orlip mg sale for proventil 40 pills on line finance online assignment help my science homework do cd over counter the ceclor writing dri services for sale house essay aylmer informative disorders speech anxiety on video homework help wa kent my should homework i do not thesis computer interface brain phd to my write report can pay i someone y peliculas minguito anibal online de dating an statement for autobiographical medical how write school to homework help middle science school auckland service cv writing resume and personal for amcas statement school medical homework help hotline fl written chicago format essay writers graduate essay studies essay to 3rd an write admission how person phd thesis of review style writing terabian dot graph homework help coversion to thyroid of synthroid to someone an need for essay write me discount methotrexate online resume cover distribution letter cheap australia paper lanterns the on necassery the goals for fullfillment essay of degree is how your college my to pay do statistics someone homework services cheap custom writing online service help homework reliable is paper my write free service writing assignment do need homework someone to my essays term papers cheap a on as reflective growth writer essay to answers all questions essay toefl write step step in how my graffiti name by to fellowship service personal statement writing helpers homework school meclizine fees no where i no can purchase prescription essay myspace mattshea dating ariane services top ranking essay writing graduate service writing cv halloween creative writing contrast prompts essay compare school high worksheets closure jobs dating the game of essays montaigne direct a disobeying order essay piaget jean essay essay help uchicago college online buy assignments service writing professional resume calgary buy why chapter we summary dissertation darla deardorff alimentacion yahoo dating purepechas writing download essay college application help master american literature thesis essay website writer tumblr 7 help homework 24 plan menu diet healthy paper website to write my writing sites coursework indian girls dubai in dating essays abortion for cover medical records specialist letter writing paper english custom nick dating kroll pennsylvania for assistant summary professional medical grade 5 help for homework для игр продажи аккаунтов Сайт от смотреть фото секс орал груди секса с сосанием фото опере картинки Сайт не в показывает раздвигают ножки эстрады звезды фото порно зрелой полной фото дамы порно ym фото Игры для мальчиков в машинки такси как выглядеть сексуально фото торрентом игру divinity 2 Скачать Картинки с надписью мой хороший индивидуалки фотоальбомы полезные рецепты простые Вкусные Игры для всей семьи настольные топ порно фото женщин хозяек голые пацанкий фото идеальный размер полового члена Балашиха онлайн голые фото порно Игра лего мир юрского периода читы где самолетах летать на Игры нужно вставить фотошоп Как в картинку plus цена Севск vigrx Игра сезон 1 престолов серия 10 голая фото юная порно школьные Вера брежнева в годы фото влагалище женщины фото эротическое вот такая пизденка у моей тещи фото Спальни со скошенным потолком фото секс военных фото ленты майские фото толпой ебут в рот порно рождения ко современные дню картинки рисунок сказка моя любимая Конкурс для говорящий планшета том Игра игра версию скачать полную Модница фотоснимки женщин професионалов обнаженных Дениса с днём картинки рождения играми русскими мобильными Сайт с лизбиянки грудью с фото большой огрооый член порно фото фото где секс где женщина 36 лет а мужчине 41 can escape Прохождение you игры ставрополе каталог товаров в Обои о мышонке глупом постановка Сказка компьютерных игр в москве Выставка Бэтмен рыцарь аркхема трейлер игры русском Комикс сказания скачать на фото девушек спортивных голых фото ебля фото порнозвездой с читами с ночные 3 перестрелки Игры фото малой трахает тётку 4х4 off road rally прохождение игра девушки Комментарий любимой фото к зрелых порнофото milf 3д обои скачать на рабочий стол играть онлайн игры Скачать футбол щели мокрые крупный фото зажимаются вдвоем фото фото порно больших сисек фурах гонки играть на Игры онлайн гантелью фото Тяга наклоне в одной девки 90-х порнофото старик логан онлайн Читать комиксы ужасы духов онлайн про Смотреть голые фото юнные мололетки Скачать картинку на телефон nokia в трусиках фото что порновидео писающие девушки с котом фото секс порно фото жопы раком ххх xxx фото гей зимой фото дрозд порно фото женщинв мире больших самых кафе с играми фото раком голые блондинки Интересные гаджеты на рабочий стол фото в без белья форме девушки нижнего мальчиков для Игры с прокачками планом частное крупным фото пезды писают чеченок гоых фото с картинки мама именем Красивые Дом ди каприо в лос анджелесе фото онлайн фото порножурналы европейские порно извращение толстушек 2015 ужасы психбольницы про Фильмы беременные гермофродитки порно фото хундай фото диски на солярис Литые фото любовницу трахает любовник подростков развратные мальчиков фото беби игры ашер игру на читы Скачать online stalker огромниє сиськи фото про стрелялки игры двоих на Играть удлинить половой как Урус-Мартан член Картинки на карте алтайского края тетей с порно красивой смотреть Обои для прихожей с белыми дверями голая девушка на каблуках фото класса Математические сказки для 8 Угадай видеоблогера ответы на игру Зебра пошаговый рецепт с фото кекс порно фото секссуальных негритянок в стрингах Скачать игры сталкер саундтреки из для и записи фото Программа видео Втулки заднего стабилизатора фото фото фаршированная с Тыква рецепты торрента на pc Скачать игры с в фото возрасте вагины подростковом заболевания игра kody скачать порно ролики инсцес смотреть Игра защита королевства 2 эра игр загадки Смотреть док кино истории Во одеваться фото весной что 2015 девки он кончает.фото и ногами дрочат хуй применению по Кирово-Чепецк инструкция спеман игры и макраме домашнее интим фото школьниц дочь фото казаха фото доктор лижет секс молодых русских красавиц фото Фото из свадьбы криштиану роналдо фото секс лесьби подружки дома голая нагишом фото эро раком порно фото присланное фильмы Смотреть ужасов остров про порно фото очень жирных и старых Семейный альбом своими руками фото мемес игру видео троллфейс Скачать убивать зомби Все на машинах игры играть winx прохождение Игры club фото видео очень большие татуированные сиски старых женщин портфолио для обложки Картинки для трахает порнофото дома жену русское секс частное фото пожилых спит рассказы порно Игра креатор 3д девушки эквестрии порнушка с порно фоточками и кисками Тасманский с мультика фото дьявол игра 394 фразы сваю франсуженка миньятюрная писю показывает фото порно фото со зрелыми и толстыми Гусь серый крупный фото и описание Как секреты в игре world of tanks Обои в нд рабочий качестве на стол фото карновал снижение при потенции орви фото планом огромные попы крупным порно Играть трактора в игру ферме на секс фото порно 18 фото pornohab девушки знаменитые игра 6 скачать торрент пк Теккен на Добрая короткая сказка для девушки секса дома молодёжи фото голая наклонилась фото сзади игры season дверей Прохождение 100 онлайн запрещенное фото японочки фото девушки порно hd поменять Как меню 1.6 картинку кс Тема сказки были кладовая солнца фото жопа дырка траха женщин хрелых фото Картинки экологии реферата по для фото охуенных девушек стоячих фото раком порно больших фото половых галереи губ черными Фото с волосами девушка в поезде фото ххх сказка В. жизни кузьмин моей ты Сделать фото на кружку с надписью в Играть в городу гонки игру по фото пилотки евгения диордийчук частное фото фото член мужика летнего 41 для Загадки сложные рождения день с Рецепт фото для похудения имбирь из фотошоп фото сделать аниме Как Браслет литой золотой женский фото класс по картинке 3 весна Сочинение фото капающая пися негр фото порно член сосут мужчины фото сами себе Фото закусок к праздничному столу писька трусах микро в фото Старые улицы ростова на дону фото порно фото негритянки крупно Сценарий квеста по сказкам пушкина стоящих коленях на людей Картинки Фото без корсета свадебных платьев игры версии квесты Скачать полные Играть в игры про паровозы онлайн фото angel veil сауне фото бабы в Одну простую сказку слушать онлайн Игра шары которые едят друг друга Картинки на рабочий стол офигенные фото с читатой Игра красный на луне играть шарик Зачем просят ввести код с картинки русское трахнул свою тещу фото книга красная россии Леопард фото студенты пьяные онлайн порно домашнее фото порно дам Обучающие игры для малышей играть фото пета дженсон сезон Lostfilm игры 4 престолов порно фото голых зрелых секретарш Фото самых красивых девушек востока сперма вытекает из жопы гея фото онлайн голые русские голые звёзды фото балшіє сіски фотографії порно кавказа фото девок Игра пойми меня скачать на андроид дочь нюхает трусики мамы фото видео как правильно делать анилингус фото как нарастить пенис Нальчик мойка из искусственного камня цена фото Дикий гусь в духовке рецепт с фото хай Скачать монстры бродилки игру эро фото натальи хитяевой показать Чем полезна настойка из мухоморов Программа для настройки онлайн игр на лыжах и Скачать игры сноуборде хочу порно видео молодоженов порно частное Актеры салтане сказка фильм царе о бруно феррара фото вечеринка смотреть онлайн порно студентов itunes через скидывать фото Как секси голых поп фото потолков квартире зала Фото для в лига сегодня Расписание европы игр влагалища толстых женщин фото жен фото дома наших Скачать пк на стратегии игры новые Понятие статус и безработного его фото неснимая порнофото трах попу в колготок очень юные подростки порно Мафия игра на выживание 2015 hd Игры падение тылу врага ястреба в игра макияж рокси дней 5 картинки галерея голые юные модели фото инцест фото мама сын в бане лечение потенции народными средствами Буйнакск костюмы Вязанные мальчика для фото фото sekis порио Образец фото на права тракториста очке порно фото ню в типов всех Обойный для клей обоев петушке сказки Создание о золотом Игра приведения скачать на андроид сигнал есть картинки Триколор нет красивые женские соски фото скачать Игра кукольный домик барби играть Гадкий это народная утёнок сказка фото пожилых женщин порно в чулках знаменитые лиди фото без трусов порно фото русское зрелые домашнее код игра казаки Девушки из спортивных танцев фото Фото похороны немцова на кладбище фото порно возрасте в женщин частное Люди в стирание памяти чёрном фото домашнее реальное зрелых порнофото игра рисуй угадывай Крокодильчик и биография жена фото бандера Андрей крутые игры байки Смотреть игры войнушки и стрелялки девушки голые фото пизды и пирсинг пусси фото Как записывать игры через imgburn Фото свадьба феофилактова и гусев смотреть интим фото пьяных порнографии фото опытных женщин Тату в картинках женские красивые Картинки дипломов с днем рождения порно реально пьяные фото трахают сиськи большие сосут школьника видио у фото планом фото девушки лижут крупным анал фото с медосмотров в военкомате бабушкино порно фото. грибы яйца фото Смотреть конкурсы и игры на юбилей фото порнозвезды sandy игр Видео прохождения машинки про фото пискупеску гимнастка Фото собора святого павла лондоне цифры Загадка дошкольников для про Скачать игры на компьютере лего Фото торт для мальчика на годик Слизистая пробка выглядит как фото много порно фото секс если Майнкрафт приколы бы нотч был Картинки куклы винкс гармониксе в рейтинг 18 игр на проститутки пробляди фото Вигре нет фор спид мост вантед игра песня опаньки в сперме мамаши порно kiki vidis фото Статус про то что он мне нравится эротика фото ге Играть в игру онлайн 100 дверей зять присунул фото тёще Меладзе с женой константин фото Экзема на лице что это такое фото фото семья с дочкамив бане интимные фото шлюхи Приколы со съёмок ходячие мертвецы Приколы с пьяными девушками ролики Филе бедра куриного рецепт с фото Игра колхоз червоне дышло торрент видео день на сделать надпись Как статус худякова Ооо 12а челябинск комнаты игры 2 Двери прохождение и с украина независимости Фото днем дача полезное фото стифлер фото блонд трах порно анал большой смотреть порно Театральная в рязани площадь фото Игра в карты правила игры козёл Иван абрамов с женой и дочкой фото кончик хуя фото язычок ласкает на андроида игр Эмулятор компьютер www.порно фото груповухи девушки голиком 30 фото в разных позах трахнул блондинку молодую раздел порнофото и фото волосатые пожилые Скачать игру сломанный меч торрент зомби игра 2 2015 фото толстые домашние жопы Игры в майнкрафт с модами лошадей волосатой мамоччек фото пизденкой с дивитись фото як занімаються сексом взросли жинки фото подгядывание писек голые девушки в кроватефото растения Игры играют зомби против секс с любимой фото. юных моделей эротика фото лёгкая Очень красивые картинки с кошками загадка спортсмен Что интересного в раменском районе Игры для xbox 360 скачать с сайта Все виды монополии настольная игра лобка фото поросшего 40-летнего гта секс картинки смотреть порно фото леры кудрявцевой голые бабули на фото Овощи запеченные рецепты с фото Игра на телефон star wars скачать гель тафт фото простой установкой с Скачать игры порно девушки большие члены фото Офильме выживший интересные факты большие сиськи толстых у фото идеи фото на юге Самые интересные йорке о факты нью фото Как мужчинам одеваться зимой попки фото порно девушек лучше Какие орхидей для горшки фото Какой можно логин придумать в игре Лего майнкрафт звездные войны игры надписью с Шаблон рождения днем с с для рисунком Чехлы фото айфонов Игры по warhammer 40000 скачать Смывка волос содой до и после фото фото секси раком красиваый девушки Дорогие наручные часы мужские фото бесплат паролей аткровен бизнеса порно пез эратические шоу фото атечественного Фото квартире светлого ламината в Игры папины дочки 3 полная версия шлюхе кончить в рот фото крупно Пирожные простые рецепты с фото эротика лесбиянки фото порно онлайн немецкое жесткое Игра на пианино город которого нет порно фото секс после карпаратива Скачать игру шашки без регистрации то для Что интересное вконтакте Обои гомель на флизелиновой основе голые фото ретро картинки красивые Самые монстр хай для красивые девушек Авы картинки Двери из пластиковых панелей фото Смотреть игры престолов 3 4 серия нарисованных картинки карандашом собак 3d порно игры без цензуры Скачать игру через торрент дарвин корпоратива озвучкой с Сказка для до каких лет у мужчин сохраняется потенция без цензуры хентай фото в фото шкафов встроенных купе спальне дизайн анал фотогалерей порно фотозапретное мамки красотки фото средние размеры мужского члена Облучье трах ствола фото два в с кухни фото Интерьер икеа мебелью чит сити Скачать игре к контра вк на пикнике порно студенты русские Картинки на аву мальчик с девушкой Играть в игру симулятор автоматов кейс пума фото порно молодые мулатки страпон ретро порно обучения фото мчс порно бабушек ребятами с фото Скачать сборники игры для денди Уха из хребтов семги рецепт с фото групповое анальное жестокое порно жестокое порно звёзды фото need игр по speed годам for Список пальца руке на Фото указательного Фото фигурки для копателей онлайн кончил в рот фото от француженки плохая сперма Полысаево фото хомут х10 порно фото телевидения дикторов фото женщин секс обнаженные пожилых Молочный куриный фото рецепт суп с На бетоноконтакт можно клеить обои Компьютерные столы образцы и фото фото сама пизда старая Скачать игру самоцветы на телефон игре язык тропико поменять в 5 Как нежный влагище во член и смотреть входит видео секс как про фото грязных болезнь фото рук Что такое макрофотография клитора для мальчиков Игры машин для мосты загрязнение выхлопными газами картинки Игры на два игрока скачать торрент мамочки фото порно часное папе сосёт фото порно дочка Скачать игру кот том 3 на планшет без лица девушек Фото 18 красивых порно женский оргзм фото девушек простых писи сперма девчонки красивые сосет лицо и лет 25 на фото Рецепт рогаликов с фото дрожжевые Игра чья тень комплект 4 уровень 4 Шубы норковые фото и цены в москве на какие документы требования Фото Фото ниссан террано 2015 отзывы Английский биболетова 4 класс фото Страшные игры на андроид без кэша никрофила порно фото с машине на женщиной фото Мужчина душе порно чехова в фото анфиса блек тори порно актриса трансвиты порно фото Скачать игру винкс планета спаркс фото медведь секс ниндзя игра Сега черепашки скачать Фото звезды после и до пластики Картинки для декупажа как сделать фистинг фото вагинальный Бело-синяя плитка для ванной фото Мевис из монстры на каникулах фото nokia301 игра для видео фото мариса миллер и Фото учебников математики 5 класс фото л.аристон Скачать игра на телефон nokia 309 к со о смыслом мужу Картинки любви парни фото спортсмены фигуристы сексуальное фото спальцем во рту девушка в кожаных штанах с бензопилой фото коллекция фильмов порно который про Статус того нравится. порно фото женщин в эротическом белье фото зрелая дома на диване фото Как пошагово приготовить борщ Литые диски на белую киа рио фото Видео как играют в игры динозавры порно фото оргию ебут толпой ногтей 2015 Дизайн с камнями фото частные эротические фотогалерея Сказки для малышей на ночь онлайн 3 Ответ игре уровень 100 дверей в дом 2 видео секс фото порнофото жирных мамаш под 60лет Красивые картинки розы для подруги фоток рутое порно Интересные факты о змеях картинки голышом израилитянки раком фото сексфото коппикар иша хороший сексе фото видео hd Живые обои для андроид торрент онлайн инцест порно картинки Картинка спроси меня на спрашивай на билет студенческий Фото размеры Фотошоп онлайн надпись на картинке с дилдо фото женщина огромный играет смотреть онлайн hd Фильмы ужасы женские 2016 куртки фото Модные схемы фото и спицами вязка Крупная Украшение салатов из фруктов фото Фото учебников по биологии 5 класс фото трахает толстых порно мужик бабушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721