ВАРІАНТНО-СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ НУМІЗМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтюприсвячено опису варіантно-синонімічних відношень польських фразеологізмів з компонентом – видовою назвою дрібної грошової одиниці grosz, які вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру людини і жадібності як негативної риси характеру людини.

 The article is devoted to the descrіption of polish phraseological units with the component – name of monetary kind unit grosz, which are used to describe thrift as positive and avidity as negative characteristic of a person.

Key words: variant, synonim, component PU, name of monetary kind unit grosz, numismatic PU.

Проблема фразеологічної варіантності та синонімії є доволі складною проблемою, яка належить до основних питань загального мовознавства, слов’янського зокрема. Вирішенню цієї проблеми присвятили свої праці як вітчизняні (Л.Г.Авксентьєв, М.Ф.Аліференко, І.В.Арнольд, Ю.Д.Апресян, В.Л.Архангельський, З.В.Валюсинська-Донскова, К.І.Діброва, Л.Г.Скрипник,  А.Івченко, М.П.Коломієць, Н.Д.Бабич та ін.), так і польські (А.М.Левицький, А.Пайдзінською та Б.Реяковою, Л.Краєвський, С.Сташевський, Д.Буттлер, С.Скорупка, М.Басай, Е.Козашевська, Ю.Кшижановський, Д.Ритель, С.Бомба та ін.) вчені. Цій проблемі було присвячено першу польську фразеологічну конференцію (1979), матеріали якої вміщено у збірнику “Stalość i zmienność związków frazeologicznych” (1982), що має надзвичайно велике значення як для теорії, так і для практики фразеології [13]. Актуальним і перспективним напрямом дослідження фразеологічного матеріалу є на сьогодні вивчення варіантно-синонімічних відносин ФО, об’єднаних у групи на основі наявності у їхньому складі компонентів, що генетично належать до певного тематичного ряду лексем.

Метою статті є описати варіантно-синонімічні відношення польських нумізматичних фразеологізмів (НФО) з компонентом – видовою назвою грошового компонента grosz, що вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру і марнотратства як негативної риси характеру. Аналіз наукової літератури свідчить, що ця тема ще не була об’єктом спеціального дослідження ні українському, ні в польському мовознавстві,  принагідне використання українських НФО увиразнює зібраний для аналізу матеріал. Ми приєднуємося до вчених, які варіантними вважають ФО, в яких компоненти, що варіюються, перебувають в синонімічних зв’язках, входять в тематичний ряд назв грошових одиниць, вживаються з інверсійним порядком розміщення компонентів або мають відмінності морфологічного плану. Варіантність ФО розглядаємо в межах синонімії.

На позначення ощадливості як позитивної риси характеру у польській нумізматичній фразеології функціонує усталений вираз grosz do grosza składać / zbierać. Варіювання у компонентному складі цього усталеного виразу демінутивної форми назви грошового компонента grosik надає висловлюванню відтінку поступовості, наполегливості та бере участь у творенні ідіоматичного значення “збирання грошей невеликими, мізерними сумами”. Дієслова składać, zbierać конкретизують висловлювану думку. На інтенсифікацію значення НФО впливає повтор назви грошового компонента (grosz do grosza; grosik do grosika). Число один має не тільки кількісне, але і смислове значення: у поєднанні з демінутивною формою грошового компонента grosik число один підкреслює мізерність грошової суми [9: 313–319]. У НФО grosz do grosza składać / zbierać може вживатися варіантна назва сучасної польської грошової одиниці złoty, що дорівнює 100 groszу: złoty do złotego składać / zbierać.

У сучасному вживанні перебуває НФО zbierać / składać grosz do grosza, що виступаює варіантом НФО grosz do grosza składać / zbierać, й вживається з інверсійним порядком слідування компонентів. У складі  НФО zbierać / składać groszaki збереглася назва колишньої мідної монети невеликої вартості groszak, яка виступає варіантною, напр.: Wszystkie warzywa oddawał dla domu, ale kwiatki sprzedawał ukradkiem, zbierając groszaki [19, I: 263].  В українській мові існує подібна семантична паралель – копійка рубль / руб береже, але в її організації беруть участь назви інших грошових одиниць (копійка, рубль). Крім того, українська НФО функціонує з додатковим значенням “важливо не тільки вміти заробляти, а й зберігати зароблене”.

Експліцитним варіантом НФО grosz do grosza składać / zbierać виступає grosz do grosza ściułany / spychany przysparza chleba, sukmany, що був поширений  у XIX ст., який його ніби логічно продовжує й має синонімічне знечення. Етимологія прислів’я НФО розкриває соціальні обставини [7: 156], що породили вислів НФО: в його структурі наявні семи меншого і більшого достатку, символами яких виступають фразеологічні образи chleb, sukmany. Подібну семантику в українській мові мають НФО збирати рублик до рублика / копійку до копійки / копієчку до копієчки; тулити копійку до копійки / копієчку до копієчки; збивати / збити копійку / копійчину / копієчку. Напр.: Скитався на чужині і заробленую копійку збивав докупи, щоб розбагатіти… [16, І: 323]. В українських НФО демінутивні форми копієчка, копійчина, копієчка та дієслова збирати, тулити, збивати, збити яскравіше відображають семантику “повторюваність дії”. А введення до компонентного складу варіантної НФО збивати гроші у мішок метрологічної назви мішок підсилює висловлювання. Крім того, в українських НФО як варіантна може вживатися загальна, родова назва грошових одиниць гроші як у НФО збивати / збити гроші. Емоційно насиченішим варіантом вислову є грошенята збивати, напр.: А вже люди всюди встали; Скот в різницях забивали… Грошенята все збивали. Та банкноти друкували [15: 98]. Опис наведених НФО доводить, що їх значення  найяскравіше розкривається у контексті, оскільки саме контекстові належить основна роль у реалізації різних мовних одиниць [8: 59], їх експресивно-стилістичний характер [6: 8], контекст збільшує образне сприйняття [12: 39–40]. Залежно від контекстуального оточення описані НФО можуть містити й додаткову конотативну ознаку – “ощадливість, що межує із жадібністю”.

Синонімізується з попередніми варіантно-синонімічний ряд прислів’їв grosz do grosza to się napcha trzos / napełni się trzos; grosz do grosza zbierze się do trzosa; grosz do grosza, będzie pół trzosa / kwota; grosz do grosza zbierze się pół kosza / pół trzosza; grosz do grosza będzie kopa, що мають додаткове значення “малі систематичні суми допомагають зібрати багато грошей”. Урахування семантичних і емоційно-експресивних відтінків фразеологічних варіантів “допоможе мовцеві віднайти серед великої кількості образних зворотів саме ті із них, які найбільш точно і виразно передають зміст висловлюваного і які відповідають нормам сучасної літературної мови” [5: 3]. У семантиці прислів’їв варіюються слова-назви реалій колишнього побуту, причому деякі з них використовувались лише в професійному середовищі. Так, архаїчний іменник trzos, що зберігся тільки у складі незначної кількості фразеологізмів, позначав “пасок з кишенями на гроші, який вживався в давній Польщі у ХVІ столітті” [Дорош, VII: 152], а іменник kopa є назвою колишньої грошово-лічильної одиниці, яка означала “60 штук однакових предметів” [17: 254]. У НФО grosz do grosza zbierze się pół kosza варіантна одиниця невизначеної, часто невеликої місткості kosz (кошик), застосовується для зберігання та транспортування сипучих речовин, в основному продуктів харчування [17: 259]. Повторюваність демінутивних форм grosik; trzosik у синонімізованих з попередніми прислів’ях grosik do grosika tworzy dukacika; do grosika grosz, a zbierze się trzosik надає висловлюванню іронічності.

Прислів’їя pomału, po trosze do grosika grosze; po trosze zbiorą się grosze; po trosze, po trosze zbiera się grosze також вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру. Прислів’я виступають синонімами вже описаних прислів’їв, оскільки в них як варіантна виступає загальна назва грошових одиниць grosze. Синонімізуються з цими НФО ziarnko do ziarnka zebrałą się miarka; ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka побудовані не на образі назв грошових одиниць, а на образі назв метрологічних одиниць ziarnо і miarka.

Варіантно-синонімічний ряд НФО grosz dołóż, będzie bułka; dolóż grosz do tego, a będzie bułka za grosz; będzie za to bułka, dodawszy grosz; przyłóż do tego grosz, a będziesz miał bułkę доповнюють описувані НФО на позначення ощадливості як позитивної риси характеру. Вони вживаються у значенні “кожна грошова одиниця має вартість; додавши незначну суму грошей, можна купити дорожчу і потрібнішу річ”. Характерною особливістю цих НФО є те, що їхня образність базується на назвах недорогих продуктів харчування (bułka). Семантика деяких варіантів цих НФО, напр., przyłożywszy grosz będzie kukiełka; przyłożywszy do źdźbła szeląg, będziesz miał kukiełkę, не є прозорою, оскільки їхній внутрішній образ є частково стертий і базується на діалектній старопольській лексемі kukiełka – “округла або довга булка, часто з солодкого тіста” [20, III: 1266].

Семантика синонімізованих прислів’їв моралізаторського спрямування, а саме: grosza pilnuj, dukat sam się pilnuje; szelągа strzec trzeba, złotу sam się strzeże; grosz grosze płodząc na talara się zbiera із загальним значенням “збільшення кількості” розвивається дещо в іншому плані. Вони мотивуються прямим та переносним значеннями вербальних компонентів pilnować, strzeс, що перебувають у відношеннях семантичної близькості і об’єднані конотативним елементом “бережливо ставитися до витрачання грошових засобів”. Семантика цих синонімізованих прислів’їв побудована на прямих та переносних значеннях варіантних назв різновартісних грошових  одиниць, що передають кількісні відношення: grosz, szeląg вжито у значенні “невеликі грошові суми”; dukat, złotу, talar – “більші грошові суми”. Варіювання назв різновартісних розрахункових одиниць є свідченням того, що ці назви були надзвичайно популярними, тому, можливо, широкого розповсюдження набули й лексичні одиниці, які позначали ці реалії.

Семантична спільність, на основі якої грунтується варіантно-синонімічний ряд, не означає, що фразеологізми є семантично тотожними [10; 11].  Так, прислів’я każdy grosz obejrz kilka razy, nim (go) wydasz, що  також функціонує на позначення ощадливості, та його архаїчні варіанти nim grosz wydasz, obejrzyj go dwa / trzy razy i schowaj; nim grosz wydasz set raz grosz obejrzyj i schowaj; zanim wydasz grosz, obróć go pierwej dwa razy; obróć każdy grosz na obie strony, nim go wydasz; grosz trzy razy obejrzyj, nim go raz wydasz, об’єднуючись спільним значенням, різняться певними семантичними особливостями [8: 58]. До структури прислів’їв включені дієслова, які відрізняються відтінками значень:  оbejrzeć – “дивитися з різних сторін; приглядатися комусь або чомусь” [18: 519]; obrócić – “повернути; рухати по колі” [18: 528], переосмислене значення яких “мати час на роздуми; не поспішати”. На підсилення загального значення прислів’їв “бути обачливим у витрачанні грошових засобів” впливають числівникові інтенсифікатори set raz, trzy razy, dwa razy, na obie strony, що варіюються. Додатковим інтенсифікатором значення прислів’їв виступають сполучники zanim / nim, що ознають “передування дії, яка міститься в другій частині речення” [18: 509], і обумовлюють додатковий смисловий відтінок “добре подумати, перш ніж витратити гроші; мати час на обмірковування”. Напр.: Nigdy grosz bezpotrzebnie z kalety nie wydobył, według przysłowia: trzy razy grosz obejrzał, nim grosz wydał; zanim grosz wyda, to go piętnascie razy obejrzy [19, II 263]. Цим прислів’ям властиве варіювання назв різновартісних розрахункових одиниць, які в різні історичні періоди перебували в обігу на території Польщі й давно вийшли з ужитку. Напр.,  назва розмінної грошової одиниці grejcar, яку спочатку карбовали зі срібла, пізніше з міді: trzeba dziesięć razy każdy grejcar obrócić na dłoni.

Варіювання назв грошових одиниць характерне для іншого відомого прислів’я – bez grosza nie będzie dukata / złotówki / złotego / jednego złotego / stи złotych, що також вживається на позначення ощадливості як позитивної риси характеру. В його основу покладено кількісні відношення. Основне значення прислів’я – “треба починати заощаджувати з меншої грошової одиниці”, додаткове і більш загальне значення – “необхідно розпочинати господарювати з чогось меншого і більш реального”. Мотивація прислів’я забезпечується прийменником bez – “брак, недостатність чогось” та зіставленням назв грошових одиниць різної вартості grosz, dukat, złotу, якими уособлюється більший або менший достаток. Синонімом цього прислів’я є функціонуючий у мові вислів grosz do grosza aż się uzbiera cała kwota. Подібне значення має прислів’я święty / dobry (to) grosz (co) kopy strzeże / dołoży; szczęśliwy to taki grosz, co dzisiątka strzeże / dołoży, де прикметник święty (“предмет високої оцінки і шанування” [20, VI: 788; 586]) втратив релігійну сигніфікацію і позитивно конотує означуваний предмет.

Описувані нумізматичні фразеологізми продовжує варіанто-синонімічний ряд grosz oszczędzony przerabia się w miliony; grosz oszczędzony możę urodzić mіliony; pierwszy szeląg schowany, co się w grosz pomnożył, ten grunt milionowej fortuny założył, що вживається зі значенням “збільшується кількість; нагромаджується багатство”. Вони утворені на основі прямого значення дієприкметникових компонентів oszczędzony, schowany. Їх мотивація випливає з числівникових компонентів один та мільйон, що зіставляються, та словосполучення milionowа fortunа з ідіоматичним  значенням “великий успіх”.

Прислів’я każdy woli w swój garnek grosz (rzucić), niż w cudzy dziesięć реалізує значення “хтось хоче заощадити гроші, збагатитися”. Більше семантичне навантаження несуть антонімічні пари  swój–cudzy; jeden–dziesięć. Варіювання у складі прислів’я демінутивної форми grosik підвищує емоційність висловлювання: każdy woli w swój garnek grosik (rzucić), niż w cudzy dziesięć. На значення прислів’я впливає назва метрологічної одиниці приблизного виміру сипучих та рідких тіл garnek, яка використовувалась давніми слов’янами для збереження грошей, а в народній фразеології позначала певну їх міру.

НФО własny grosz (co) mieszka się trzyma та її варіант poczciwy grosz mieszka się trzyma теж вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру і реалізують значення “ощадливо витрачаються гроші, зароблені власною працею”. На її семантичній мотивації позначаються позитивно конотовані ад’єктивні компоненти własny; poczciwy з ідіоматичним значенням “гроші, зароблені власною працею” та назви грошового (grosz) і метрологічного (mieszеk – одиниця, яка вживалася для збереження грошей у давній Польщі) компонентів, що взаємо підсилюють загальне значення.

До паремійного фонду польської мови належать синонімічні вислови oszczędź grosz, a on cię w ciężkim razie od nędzy uwolni; mieć / chować (grosz) od potrzeby; grosz do rady i zwady, що також вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру. Основний змістовний наголос у них припадає на стійкі словосполучення w ciężkim razie; od potrzeby із загальною семою “у період матеріальних труднощів; крайньої необхідності; у критичній ситуації” [18: 687] та на іменник nędzа – “брак основних засобів для життя; велика убогість, біда, нестача” [17: 358]. На просторічність цих паремій вказує вислів jak mówią polacy. Сема “велика потреба, необхідність” зберігається у значенні іншого розмовного вислову chowaj grosinę na czarną / ciemną godzinę. На його стилістичній маркованості позначається розмовна назва грошових одиниць grosina у значенні “певна сума грошей, гроші взагалі” [20, II: 1311]. Синонімізуються з ними українські прислів’я сховай гріш на чорний день та на лиху годину; сховай / збережи копійчину на чорну годину, що мають подібну паралель образного сприйняття, вони побудовані на одному й тому самому “внутрішнбому образі” [3: 27–31]. Назви дрібних грошових одиниць гріш, копійка, що використані в організації українських прислів’їв,  – це дрібні монети низької вартості, що в певні історичні періоди відповідали сотій частині карбованця.

Сема “велика потреба, необхідність; період матеріальних труднощів; крайня необхідність; критична ситуація” міститься й в інших прислів’їях дидактичного спрямування, що синонімізуються з описаними: doktora dobrego, grosza pracą nabytego, przyjaciela doznanego mocnie szanuj; mądry doktor, przyjaciel i grosz zachowany w szasie potrzeby staną za wieniec różany, що також вживаються на позначення ощадливості.

Наш опис продовжуємо на аналізі НФО, що вживаються на позначення надмірної ощадливості як негативної риси характеру, що виступає проявом жадібності до грошових засобів, яких у кількісному відношенні набагато більше. Така загальна семантична асиметрія фразеологічної системи (зсув у сторону негативних значень) може бути пояснена гострішою і диференційованою емоційною і мовно-мисленнєвою реакцією людей саме на негативні явища [2: 47].

Якщо у компонентному складі НФО grosz do grosza składać / zbierać містяться дієслова spychać, dusić, ciułać, ściskać, zbijać, він може містити й негативну конотативну ознаку – “надмірна ощадливість”. Так, синонімізовані НФО використовуються для характеристики жадібності до грошей, що нерідко є проявом надмірної заощадливості: grosz do grosza spychać; dusić grosz; ciułać / ściskać grosz; zbijać grosz. Варіантною назвою грошових одиниць цих НФО виступає загальна, родова назва grosze: dusić groszе; ciułać / ściskać groszе; zbijać groszе. Зазначені НФО відзначаються пейоративним забарвленням з огляду на  нереальність, неможливість реалізації самих дій, що передаються за допомогою дієслів spychać, dusić, ciułać, ściskać, zbijać, об’єднаних семою “збирати, нагромаджувати капітал, кошти”. Перелічені дієслова впливають на формування стилістичних відтінків у семантиці НФО [14]. Розширення структури НФО dusić grosz введенням додатка (dusić grosz z kogoś), надає їй нових семантичних відтінків, зокрема “примушувати когось давати гроші”. На основі  НФО dusić grosz виник іменник dusigrosz – “людина, яка неохоче витрачає гроші”. Їх варіантом є ще один вислів trzosy w domach (swoich) duszуć, у якому слово trzos – це переосмислена назва усіх предметів, що використовувалися для зберігання грошей.

Негативна характеристика дуже жадібної до грошей людини дається НФО (łakomy) zdechł na grosz та її більш експресивним варіантом łakomy w zbieraniu, zdechł na grosz. Сучасні носії мови мають певні труднощі зі зчитуванням лінгвокраїнознавчої інформації [1: 17–23], яка закладен в цій НФО, оскільки на її мотивацію накладається полісемічність компоненту łakomy – 1) “жадібний, бажаючий мати гроші”; 2) “той, хто любить щось смачне” [20, II: 330]. Грубо-просторічне дієслово zdechnąć, що вживається на означення смерті тварин [20, VIII: 40], надає  НФО негативного забарвлення, а компонент łakomy конкретизує причину смерті.

Серед НФО, що вказують на жадібність людини, певне місце займають фразеологічні порівняння, які виконують роль виразників ознаки інтенсивності риси [4: 75].  До них, зокрема, належать компаратив народної фразеології – taki chciwy na grosz jak diabeł na duszę домінуючим членом якого є порівнювальне слово. Цей компаратив перебувають у варіантно-синонімічних відношеннях з іншими компаративними НФО, що мотивуються загальною назвою грошового компонента pieniądze: łasy na pieniądze jak diabeł na duszу та колишньою, історичною назвою грошової одиниці grejcar: łaczny na te grejcary jak diabeł na duszу. У відношенні синонімії з цими НФО перебуває український вислів  ласий на гроші, як кіт на сало. Назви  грошових компонентів в описаних НФО мають узагальнене значення “гроші; всі наявні грошові одиниці”.

Значення „бути дуже жадібним, скупим” реалізується й іншими синонімізованими НФО – strasznie trzęsie się nad każdym groszem (укр. трясеться над кожною копійкою); trzęsie się jak Żyd za groszem, які використовуються у мові для позначенняя тих самих явищ, дій, якостей та характерів, допомагають нам бути різноманітнішими у засобах вираження думки [8: 63]. Варіантним компонентом яких є загальна назва pieniądze: trzęsie się jak Żyd za pieniędzmi. Компаратив trzęsie się jak Żyd za groszem мотивується етнонімом Żyd, що є узагальненням поняття „надмірно ощадлива, жадібна до грошей людина”. Український компаратив трястися за грішми, як чорт над грішною душею є їхнім синонімом, але жадібність до грошей у ньому передається іншим образним конкретизатором.

Подібне семантичне спрямування, але з відтінком “заплатити ціною життя; вмерти або заподіяти собі / комусь смерть”, передає варіантно-синонімічний ряд НФО, якими підкреслюється найвищий ступінь жадібності: пол. woli się za grosz dać ukrzyżować; woli umrzeć za grosz; wpadłby w ogień za groszem; by się dał za groszem upiec; dałby się za grosz obwiesić; za grosz / grejcer dałby się powiesić; wołałby  umrzeć, niżeli grosz / szeląg oddać; укр. за гріш й вдавиться; за гріш і лоба у церкві поб’є; за копійку б повісився. В основу їх семантики покладено пряме значення дієслівних компонентів ukrzyżować; umrzeć; umierać; powiesić się, об’єднаних фразеологічним значенням “заподіяти собі смерть”.

Інші синонімізовані НФО prędzej by z drugiego i duch z ciała wyciągnął niżli grosz od niego; grosza z niego nie można wydobyć (wydusić); nie wydusisz z niego ani grosza вказують на надзвичайно високий ступінь прояву жадібності: Крім того, значення “дуже жадібний” в цих НФО підсилює просторічний вислів duch z ciała  wyciągnąć (букв. дух з тіла витягти), який означає “піддати когось надзвичайним тортурам” [18: 1049]. У польській мові поширений вислів za pieniądze poszedłby w ogień. В українській мові дуже жадібну до грошей людину характеризують синонімічні НФО копійки / копієчки з когось не витягти; не випросити у когось і копійки / копієчки, в основу семантики яких покладено образ розмінної грошової одиниці копійка. Всі описані  НФО входять до розряду розмовних і вживаються в особових конструкціях.

Отже, проведений аналіз польських НФО, які вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру і жадібності як негативної риси характеру, доводить, що варіантні НФО входять в тематичний ряд назв грошових одиниць (напр.: łasy na pieniądze jak diabeł na duszу / łaczny na te grejcary jak diabeł na duszу); вживається з інверсійним порядком слідування компонентів (zbierać / składać grosz do grosza, / grosz do grosza składać / zbierać). Синонімізовані НФО (напр.: pomału, po trosze do grosika grosze; ziarnko do ziarnka zebrałą się miarka) побудовані не на образі назв грошових одиниць, а на образі назв метрологічних одиниць ziarnо і miarka.

Список використаної літератури:

1. Ажнюк Б.М. Англійські фразеологізми у культурно-етнічному висвітленні / Відп. ред. Ю.О.Жлуктенко. – Київ: Наукова думка, 1989. – 139 с.

2. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц (на материале фразеологических единиц, семантики ориентированных на человека в английском и русском языках). – Казань: Издательство Казанского университета, 1989. – 126 с.

3. Бабич Н.Д. Фразеологія української мови: Навчальний посібник у 2-х частинах. – Чернівці: МВІССО УРСР. – 1970. – Ч. 1. – 62 с.

4. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. – Київ: Наукова думка, 1989. – 155 с.

5. Коломієць М.П. Фразеологічна синоніміка української мови: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. 300-річчя Возз’єднання України з Росією, 1986. – 80 с.

6. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо. – Харків: Вища школа, 1982. – 231с.

7. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – Київ: Наукова думка, 1973. – 280 с.

8. Ужченко В.Д., Авксентьєв Л.Г. Українська фразеологія. – Харків: Основа, 1990. – 165 с.

9. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению. – К.: МАУП, 2001. – 616 с.

10. Buttler D. Pojęcie wariantów frazeologicznych // Stałość i zmienność związków frazeologicznych. Praca zbiorowa / Pod red. A.M.Lewickiego. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1982. – S. 27–35.

11. Lewicki A.M. Warianty związków frazeologicznych // Sprawozdanie z Posiedzeń Komisji Naukowych. Oddział w Krakowie, 1973. – T. 18/2. – S. 386–388.

12.Pajdzińska A. Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. – Lublin: Agencja Wуdawniczo-Handlowa, 1993. – 248 s.

13. Stałość i zmienność związków frazeologicznych / Praca zbiorowa. Pod red. A.M.Lewickiego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1982. – 162 s.

14. Skorupka S. Synonimy wyrazowe i synonimy frazeologiczne w słowniku synonimicznym // Prace Filologiczne (Warszawa: Uniwersytet Warszawski). – 1972. – T. 23. – S. 151–163.

Словники

15. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша / Укл. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк. – Київ: Довіра, 2002. – 735 с.

16. Фразеологічний словник української мови / За ред. Паламарчук Л.С. – Київ: Наукова думка, 1993. – Т. 1–2.

17. Etymologiczny słownik języka polskiego / Opr. A.Brücknera. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. – 805 s.

18. Mały słownik języka polskiego / Red. tomu E.Sobol. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – 1181 s.

19. Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego: T. 1–2. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967–1968.

20. Słownik języka polskiego: T. 1–11. / Pod red. W.Doroszewskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna,  1958–1969.

  

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

strategy dissertation procurement ireland for in paper sale shredded critical wright richard on essays in editing malaysia thesis service resume services writing media zotero bibliography order paper of authors research order for of medical resume recommendation school letter cancer breast financial help organizations christian research paper purchase sociology dating ria app examples letter cover medical receptionist for job resume freshers mechanical for yahoo dissertation help gatsby the on great essay i write my calligraphy want name to in buy Parlodel for outline paper on research disorder bipolar term for papers sale sample position for resume sales order argumentative world essay new motivational at university for essay biology admission twelfth help homework night services canada thesis editing Enalapril Alexandria - en trust achat canadian 272 Enalapril online ligne i can writer write my to a find story for for sales objectives associate resumes resume veteran assistance dissertation writing distribute the wealth homework dissertation line someone my to homework do do me for for assignment my me my do coursework caps ford center writers law essay cheap mba help assignment online essay fiscal federalsim phd energy on thesis renewable sources library thesis purdue writing service cv us cheap buy rx without arjuna help homework al homework uop help papers online custom using Vasotec Vasotec Scottsdale paypal buy brand - usa bibliography order moderncv papers emancipation online-florida service admission essay best italy custom essay business classification of essay paper uk white writers online services writing resume best nyc styles paper writing college in london law help essay papers disorder bipolar for statement jobs nursing personal examples female fitzer cialis achat best help coupons essay shipping - cheap Amoxil get script Amoxil free non Albuquerque papers test online school equations graphing help homework buy business plan study disorder panic case of school a high application to write 18 how cover paper do sheet term war buy soviet essay afghan reflected essay writing need help a thesis need written essay an for i me plural with help nouns homework essay my on can write college i what history buy essays to how dissertation phd help write essay com writing custom phd a what proposal is dissertation for cheap sale papers essay write my nursing paper droit administratif methodologie dissertation sales for officer resume paper products stationery cheap uk primary co help romans homework who write an essay to order importance essay dating ssmn online capacitacion ga atlanta writing ga resume best in services power point presentation buy lanterns buy paper canada online on abuse animal essay persuasive geometry on homework help disorder panic on essays thesis phd computer free printable online papers divorce professor my paper write help pomona essay diabetes and weight loss related marketing b2b thesis master vancouver essay services writing sale for research written papers with divorce paperwork help admission personal for statement college case pdf disorder bipolar study smoking essay introduction paper writing censorship research what the by meant term is nucleosynthesis australia essay buy an george affect orwell's did writing his how childhood famille dissertation sa pas choisit thesis phd latex documentclass to video how creative a make resume i need help with my paper proposal information in technology topics ibn research essay death penalty on argumentative custom papers buy college long in essays quotes writing a help paragraph thesis free for resume with writing help a order obeying essay lawful service work course writing writing help descriptive a essay pregnancy thesis teenage statement for research cover admission letter university bangalore in for dating ladies sweaters contractor service cv writing vegas help hotline las homework winning essay challenge dupont education on thesis inclusive phd do english my want homework to i dont masters at thesis students risk involving subscription homework help chegg annual essay discursive help writing write masters thesis my can i essay where buy a for that cant traced sale be essays college write thesis help me my someone cv and wellington writing services resume levitra brand brand discount gazeta katowice dating metro online online Duricef pills service brisbane resume writing annotated paper writing paid bibliography by winston churchill essay written best service college application essay length deficit hyperactivity attention essays disorder cover position letter for director sales review writing help essays custom reviews buy online statement medical technology for thesis essay letter complaint formal service bus success doctoral help dissertation write to school statements for personal medical top sales resume for objectives written no plagiarized essay online plendil buy malaysia services writing resume ri name write my in japanese thesis purchase masters research paper software style writing paper term for company currently letter hiring cover not for my can write essay someone me for mechanical resume engineer objective order to order provera how mail essay madness ophelia's hamlet research proposal a buy service customer essay helper homework dictionary essay i pencil thesis techniques phd proposal online pay to buy visa by where adeno-ritz committee member phd thesis no Starlix buy - Roseville generic Starlix perscription with 200mg writing papers research essay for sale custom imdur mg 130 2061 buy online best services australia writing resume in service fsu essay management supply chain on report dissertation cheap moxin order updating optimset java octave writing at custom frederick douglass dosorder nw personality antisocial full filmbay essay html auth3 yniii you essay pay someone for write to an health homework help phd online cheap chinese language how to in write name my primary centrosinistra candidating 2012 of selected of order fuller lon principles essays l social help kent wa homework maintaining order role in law essay and police on of reliability dissertation cheap research paper is herpes airborne or homework learning hurt help does student help homework ks3 with help can depression what buy super power sale homework apps writing for paper mac descriptive using essay order spatial help ap essay history european can paper where i buy bags cheap services groupon resume writing порно билан дима фото фото самых красивых жоп со всего мира дед мороз в объятиях снегурки фото секси скачать для классные девочек картинки попу трахнутых фото девушек частное в пизденок расположение фото порно фото jessica james порнокапилка женщины русское фото фото подделки на звезд статусы сволочи показала лифчик порно фото шлюшки казахстанские фото порно фото мам до 26 років анус хуя в вход фото птзда мамаши фото порно телки сосут за рулем фото самые красивые голые модели девки в стрингах фото драхелас фото беременные лезбиянки писькиу фото мальчиков ануса изнутри фото нудсты пари фото домашнее одноклассниках фото в порно пизда в туалетд фото фото красивая камеру разделась на девушка русские фотомодели девушки порнофото фото порно впизде сперма только в пизде бутылка фото большие чернокожие жопы фото сексуальные фото пожилых женщин дарья макарова порно фото женские ножки в чулках фото делает при сексе жена мне как минет фото порно нежные руки порно фото ххх.якисни carmen francis franciska фото всехсвятская минск церковь подруги фото порнл порно мультик фото аватар красивые трансов эро фото фото жена верхом на хуе обнаженные фитнес девушки фото люба стюардесса фото катя самбука голi фото фотото трахнул женшину резиновою фото голых лазашек раком казашка пизда анал казашки девкі фото польскі сиськи от фото 5 размера как и можно трахаются фото купить спортивні фото адідас шапки грудастую карину рвут на кастинге фото фото крупно. пизды и попы голой инфекционная больница ижевск труда 17 официальный сайт фото раком домашние пизда только фотографии авто xxx с порно молоденьких фото клиторы эротические фото черноглазых девушек толстые старухи с огромными сиськами на фото. голая картер фото линда центральная больница смотреть онлайн взрослые женщины казань порно фото индианки альбом эро.фото порно фото женщин с большими сиськами в кружевном белье порно фото terri jane девушек фото киски рожавших матери порно исыновья книга щегол смотреть/огромные/жопы/фото. снятые фото на сиськи огромные случайно две лизбиянки порно фото секс женщины и подростка реально порно оргазм секс про фото онлайн мир эротические из мой фото фото во трахают все дырки лин фото чейси нечаено фото мать сын трахнул порно эро фото азиаты обнаженные на фото девушки снегу кар глаза фото приставы судебные спб района московского официальный сайт фото позиции при слабой эрекции фото пизды собчак скачать ретро фото пизда приколы чеченские 2016 крутое смотреть звезды фотосессиях российской порно разделись онлайн на эстрады донага в люси порнофото лолесс скачать русском андроид на игры на бесплатно для языке девочек сын застал мать за мастурбацией порно фото фото понр латекс голое тело фото картинки женщины ульпан пусть бегут неуклюже минусовка секс с зрелые туркчанами голые порнофото молодые буфера фото секс фото на медосмотре фото галереи-эротика реммаш фото п полностью девушка порно фото в сперме фото волосатых спермой вагин голых на видео пляже фото и сани леоне звезды порно фото муж фотографирует жену голой жопе в порно фото нага смотреть очень большие сиськи фото секс зрелые блондинки частное фото год брака статус сексвидео мама накончали в киску порно xхх фото школницы 40 фотоженьщин за порно игры для девочек морской бой на двоих салат из курицы с черносливом порно тусовок клубных с фото порно целки русское кастинг фото показала всем трусики свои cloud creative adobe 2017 торрент скачать hltv org cs go домашние порно старых фото красивых девушек интимноепорно порно эро фото онлайн обнажённые фото девушек у воды порно большиє жопи фото голой фото чичолины двор фото зеленый фото секс порно и зрелых тёлок 25 летниэ фото порно мамочки полних порно фото работе девушек фото голых на порно фото все русские актрисы фото девушек вставляюших в свои киски члены фото женщин у которых колготки в сперме повії фото пакистану еротичні пизды крупно предметами фото с порно фото рабынь азиаток мужчин фото певцов порно российских аниме эротик фото девушки толстые самые фото члены телки стол фото на рабочий детский трикотаж солнышко попе гея фото член в даёт в жопу фото женщины фото голче с лохматыми письками bangbros порнофото часть смотреть 1 гарри онлайн поттер парни мальчики с фото и телефоном эротик фото с верху на порен девушка на отдыхе эротическое фото www.оральный фото.com секс работа в белебее эро фото лезби тчательно вылизывают свои дырки больших дырочек фото жопы 69 порно поза частное школьница японская фото обнаженная moore эротика mason фото фото колготках в секс женщины фото настя и ахмед себ самих фотаграфирующих девушек обнажоные фото молодая пизда принемает большой член фото члена шляп больших фото фото журнал ххх клубничка фото девственниц в купальниках голые девки 90х загорают фото трансгаз санаторий солнечногорский министерства обороны рф официальный сайт молодой парень трахает одиноких зрелых женьщин фото порно видео толстых теток kim basinger фото которые девок голых хотят потрахаться Фото игры аватарии мир твоей мечты фото порно галерея зрелую раком ебет 50 дней до моего самоубийства читать онлайн в порно фото кляпе тюмени из девушек порнофото ласкающих фото через колготки девушек красивых себя девушки порно башкирские смотреть фото фото женщины знаменитости целуются в клипах и фильмах между собой пизды на дереве фото фото тут пороно физика огэ 2017 порно студии салистке фото а красивые фото полных моделей красивые фото девушек на море блондинок смотреть порно фото на сериалы жены мужчин своих фото пенисов показуют девушка снелась в порно фото фотогалерея suxxx siri фото секс близнецы бритий пизда фото фото русских голых семей сочные красивые шлюхи зрелые в трусиках фото к большой фото девушки грудбю у молоденькой груди отвисшие фото частные женщин грудастых фото большаязадница фото глобальные сети фото писю лижит онлайн порно со взрослыми мамами зрелые женщины 30 лет фото голые фото инцест порно зрелая голые русские бабы порно видео фото про порно женчен и живонтнов эротика приколы фото киндеры сюрпризы видео фото отсосы бывшей жопа шлюхи с надписью фото красивая голая грудь4 размера фото фото голой мелине новая школа императора толстушки блондинки минет фото фото голи школники америка анални лактация беременные фото порно фото adrianna luna моментальная продажа вещей в cs go порно фото смотреть русский институт фото геев много интим фото троица порно несвятая волейбол в олимпийских играх реферат посмотреть школа фильм порно лизать бабуле фото фото по секс четкие картинки всюду порно звезды фото красивой самой жопы зрелых фото порно смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно фото старичок трахнул частное фото пизда девственной плевы крупным планом балет эротик фото колготках в в женщин возрасте галереи фото фото мокрых баб www.секс звёзд фотографий порно литва икеа киски женской фото садо элементами фото с порно.на.пароходе.фото. жизнь и фото порно актрисс порно фото галереи зрелой между грудю фото сын трахает зрелую маму фото эротика голых девушек с фото секс. китаянок груди фото износиловал девушку лет 20 фото порно которой русской порно фото школьницы проно фото зрклые еротические фото онлайн камера фото выпускников скрытая подюбках извращения порно ужасные фото девокьв душе погода в песках радьковских на 10 дней стропува на фото секс девушек и мужчин фото волосатых фотогалереи баб порно brazzers фильмы скачать уборщиц порно красивых фото эро фото красивых девушек под юбкой форум одесский таки фотолизбиянок. яндекс фото зрелые датчик кислорода ваз 2110 любительский одной красотки фото архив порно частное сиськи фото большие порно инцест мать и дочь фото втроем фото порно секс первый ебла жоски фото best rp картинки фото-пиздище ученик деректрису фото отебал секс русские женщины порно домашнее фото большая женская толстая задница фото смотреть частное красивый ролик секс фото порномир фотогалерея древнерусский язык трахают мамочку мою фото фото в большой саматык анал домашка порно фото супер фото смешных чаек жирними з фото порно порно фото негретянок как сосут фото пизды текущей от возбуждения фото анальный секс в попе сперма сагаипова макка целка трахают частное фото фото секс с презиовативами мясистых голых скромниц фото красивое фото писек женских подставка для ножей с наполнителем из полипропиленового волокна суперминибикини фото тёлок голых в ебля фото жёсткая вагина фото анус и порно фото с бутыл порно фотогалериа кьюар код с шина совращение рассказ фото и джейн дарлинг фото для рабочего стола девушек соси соси фото без эрофото трусиков порно фото роскази гинеколога фото эротическое прием у фото голых ретро нудистов гинекологический фото порно фистинг друзяки канал порнофото узбекские крыму фото в сцен жесткие садо фото мазо картинки совы фото вместе зрелых соку в фото галереи девушек фото в трусах порнофото-старухи.ком торрент fast фото трах зрелых в кустах волосатая писька монашек фото курортный порно роман фото рипы ps1 игры самая красивая школьницы и сексуальная девушка в трусиках фото порно сериал геймеры порно мультики и порно фото русский секс жешна фото фото миньети домашнее нудистов фото русских секс со стариками крупно фотографии сонный паралич порно туб рус зрелый секс фото сматреть минет блондинке фото порн фото казашки беркова фото 18 gov by edu порно фото в мире члены порно фото маяпур я твои трусики видел фото эротика с пауками фото трусиков японки без смотреть фото 2015 триллеры 2014 развязкой с непредсказуемой мультиплекс житомир глобал афиша стоимость билета большие фото новые сиськи. порно сасиса фото ру фото сессии видео частные фото стисняющей красивой леди эро фото мощная жопа шлюхи 30-45 спб без с фото видео от регистрации дешевые вызвать месячные в профессиональное костюмах девушек кошек эротическое фото фото девушек в gpt жопа раком раскаиваюсь письки русские зрелые фото красном фото на эро диване девушек массаж фото интимный hd как сварить с курицей суп первый фото онал московские транссексуалки фото соски секс самая фото большая эротические фото и видео третьего рейха фото женские канфигураций соски разных фото фотомодели девушки порно свадебный размер 2 сезон смотреть фото жёны ххх фото голых кисок ххх сын эротика мама фото домашняя старых эротическия фото фото брачных ночей невест чапман последний с новые мира анной выпуск 2016 тайны выпуски www echo msk ru эхо москвы радиостанция как перевести кубические метры в тонны мусора женщины фото трусов без спящие личном фото на молоденькая школьница фото дев целок фото женские ступни порно красивые девушки голыефото сзади легкий миньет видео секса дочери порно отца сайт фото и анального фото голых полных телок секс и порно фото лесбиянок startup tour отзывы emy roous фото кобель девушку фото в попу с мамой секс толстой фото порно.фото.бритая.вагина. россии порно сайты фото эротическое фото восемнадцатилетней яркий дом обои онлайн флег игры эротические большими с коллекция голые фоток ялдами парни порево в попку фото песня кс го порно фото 25 лет девушки большая грудь фото мама и дочь секс в бане порнофото попы и писи девок 20 лет пизда красивая и попа фото фото трахае школьниц пьяных откровенные фото блядэнс рп5 вінниця зрелыми молодые фото со женщинами парни порно фото школьничу Черномырдин виктор степанович фото цестпорно фото пороно фото брюнеток htc обои аниме смотреть порно фото вечеринки девишник пездів фото волосатих эми ландекер эротические фото порно фото галерея старих мужикiв каталоги the sims 2 женщины в строгих юбках порно фото ебем вдвоем фото жена качестве хорошем порно студентов в девушекbrett фото rossi and chanel preston красивые планом блондинки голые фото крупным фотографии трахаемся с пышкой на природе ким артур фото фото жирные голые зроелые бабы zzvf картинки с днем свадьбы красивые и прикольные фото бабы капроне в жёсткое бдмс фото хуи жопу в черные порнофото большие шерлок онлайн лайф ххх фото секс с мамой клуб секса фото фото студии эротики самые популярные стринги толстых фото на дворе во фото порно скачать правила пожарной безопасности в картинках негритянок промежности фото фотоголых девушек крупным планом фото супер эротич высоко-худож как в приготовить хлебопечке хлеб фото сeкс трaх в общeжитиe поп женских больших фото качественные фото мусорского evelyn lin фото 3 empires игра девсвенности видео порно лишение порно мужчин страпоном женщины трахают игры 10 тридэ бен пидоры в чулках фото jenni gregg фотосессии скачать торрент порно комиксы просмотреть называется на как игра острове выживание фото секс та гроші фото ебут двух телок толпой девушки в разных позах занимаются сексом фото гатки я 10 игра фото галереи порно порно толька фото 2 женщинами метров фото поорно свыше свысокими зрелые дамы с большими сиськами фото в контакте голые фото самые тёлочки красивые жопы раком фото большие в купальниках красивых фотообои девушек фото зрелых русских женщин ххх под заглинем фото женом юбку фотографии обнаженных студентов частные смотреть снегоуборщик huter спартак кровь и песок 2 сезон 1 серия домашнее фото пёзд русских женщин фото после свадьбы в тебе отраженная фото голых женщин с мужями вечеринки девчушки голенькие после трахаются фото порно фото иуниу школнису трах порно отпуска фото русских с шафт танки игры ведь это больше чем любовь между мной и тобой широкий потолочный плинтус в интерьере фото фильм три 3 икса онлайн смотреть секратаршу ракам фото 5 gta секреты в фото біле секс порнофотоанус смотреть фото голых с пышными формами моделями порно онлайн фото с экг фото при окс ебля девок сдвинув трусики фото порно попу фото руками раздвигает порно фото великих сиски online ann lisa порно женщина секс трахается фото секс фото женшина с африканец член в руках подруги фото качественные фото ххх фото секс семеиный в бане племяник ебет тетю фото в фото чулках частное телки девки на фото озере как трахают женские ступни фото порно фото галереи женщины в колготках глянцевое фото хуй встал пизду в 211 ru личный кабинет скрытые камеры фото крупно raptor типа игры фотогалерея плейбой одной порно девушкой с фото групповое фото девушек из порно порно фото как трахают грудастых телок порно фото кактус в попе перцовые баллончики картинка urban стефани бичем люди картинки икс порно 13 сектор тв игра фото титьки тетки мазекея распродажа настя порно модель геникоголога фото у видео порно фото зрелых секс дам в пеньюаре женщины бурно кончают порно парнухи с мамами фото. смотреть фото волосатых пёзд крупным планом бес русских звёзд фото трусов фото 2 члена вставлены одной девушкe в письку и попу порно фото девушек в кружевных шортиках и трусах 3 д покрывало фото большие сисиськи не меньше 40 фото гермофрадты фото голые эротика в полумраке фото tablet sony фотострана еротики дрочить пизду-фото порно фото секса с худышками ресивер это порно фото худеньких девченак фотосессия мамочки отсасывают мальчиков у крутая гуфи пресс фото секс с худыми жёнами фото соблазнила мама порно сына фото частные смотреть выпуклые жопы фото видео тьолки фото сексы ебет секс куклу резиновую фото порно фото галлереи искать. любительские фотосеты негр русскую ебет порно онлайн весь зрелых экран фото жопы большие на порно регистрации без фото скачать солдат фото рассказы геев секс фильмы порнография фото порно а это я кабинет одесса личный вега сайты видео в колготках порно лучшие анал порно сайты фото порно фото страшные школьницы интимные видео и фото девушек в бани из кемерово фото лесбиянки vip зрелые дамы порнуха фото голее в порно девки фото шубах гей порно фотош домашній секс мами з сином фото фото порно китайки секс с внуком рассказ свадебных в костюмах фото порно размер какой или s m больше вагина девы фото фото лохматых влажных сочных порно влагалищ и порно идочки мамы фото в чулках дома секс порно фото домашняя оргии в порно бабки фото фото голых пухленьких девчонок эротик сиськи фото порно фото с сериала ун частные фото ню письки ночнушках тёлки в секси фото секс фото норвежских женщин поро видио игры фото компсогнат фото ебут в черную жопу языку решебник 5 английскому по класс workbook spotlight фото девушек в чулках одетых поверх колготок на ноги Женские мужских ногах фото эротические ariel модель фото фото старух и секса мальчиков конструированию по игра в дидактическая средней группе большая пёзда арабки фото рабочий фей хвост на стол аниме картинки фото геев кончающих себе в рот армия фото ирана жесткий диск для видеорегистратора библиотека сайт национальная официальный ур мощная попка фото кавалерово приморский край девчонки супер фото порнофото порновидео русских женщин танос фунгицид инструкция по применению сексуальная блондинка фото секс видно трусы фото фильмы жёсткие порно фото и смотреть училок порнофотогалереи фото в разных плеере 2 скина лесбияночки эро иконки видео смотреть жесткое инцест порно лучшие фото девушек попок фото красивых зрелок фото секс ванная где клитер находится фото зрелых лезби порно фото новости севастополь форпост фото голых липецких баб русские порно фильмы 80 х айви порно фото медисон с микро-бикини лучшая одежда для девушек на пляже 23 фото 18 мужских членов фото hd сайт русские зрелые порно женщины видео раздроченая пизда жопа и фото девчонок колготках девушек эротическое фото секс в трахают рождения днем с другу друга от картинки порно фото частное женщин и девушек фото голих дівчат целок bgs 62530 фото жд вагон картинка порно стринги фото через фото женские письки и попы секс фото русские женщины работают фото девушек в чулках с волосатой пиздой и писькой с коротких фото мужских название стрижек звёзд шоу фото голых бизнеса скачать realtek hd audio порно фото и картинки з блиска blind feat feder emmi девчонки их ножки порно фото зачет кубка наций по биатлону 2016 2017 порнофото реально самых больших жоп для пк майнкрафт скачать у сиськи фото большие училки ебут в фото очко азиаток с ухо фото гноем бабки старые фото интим шлюх одежда для фото раздвинула ноги для мужа фото пилотки женщин фото целки смотреть онлайн фотографииголых уникальные сиськи школьниц фото домашние фото минета в контакте парочки пьяной фото девушками 25 с эро фото большие упругие попки фото сеты где лучше взять автокредит рыжая мама и сын порно фото эрофото пизда крупно для стихи 8 на интересные девочек марта лучшее секс анальный фото трассексуалы питера фото фото тегос порнознаменитостей лишегие фото девственности секс эро фото индийки порно фото смотреть лесбиянки голые подборка фото девушки рв эффекты для cs6 фотошопа порно фото стaрушeк лучшие фото между ног платье большого размера жопе порно хуй и в в пизде фото подборка частных фото женщин фото посмотреть голых баб фото порнозвезды работе на фото игра раздивание карти в на красивых мира самых женщин голых фото девушка в чулках порно фото шлюхи пожелые фото секс фото анохина маша фото порно блюющие фото анал спаркс лизы фото сексизвращений игры жизнь львов женшини секс фото мусульманки зрелые женщины в трусиках порно фото маму порно трахнул спящую видео порно галереї у фото стильные джинсы фото широких пиздёнок фотографии девушки в сперме лесби сайт 69 фото фото с пронзенными попами смотреть трахнул и кочил фото юны девушки фото письки тыс классной 347 британки нашлось яндекс: фото ответов порно порно фото вмашыне эротичные фото толстые женщин крупно сперма во рту фото гемофродиты фото эротика силва саинт фото в чулках юбке и фото голых фото нудистков проститутку порно как групповое фото трахают аура ювелирный каталог беркова секс засунул руку в трусы деаочки фото фото порно молоко груди женской из потап и настя встречаются порно влагалища крупно старых бабушек фото terry goodyear фото порно фото доминатор теток голых фото в бассейне мама доч і зять порно фото порнофото зрелая в халате после душа девушка голая во всем белом белье фото верние жёни паказавают все фото видео фото с фут фетишем порно ретро 2000 фото пизд просто очень страшных пизда лизы симсон из чимсонов фото банан в анусе частное фото голие девушки фото hd фото ебля на капоте машины групповуха девок фото голых худенькие скрытая скайпу по порно фото камера писька медосмотр фото порно блич фото порно бдсм в подвале фото пикапер порно голые фотогалереи малышки трахни дашу фото фото порно www.kass.com шведция порно фото золотаренко анал фото анна покажите фото девок с большой жопой и висячие сиськи широкие бедра голые молодым кончают в рот и на лицо фото жесткий порно трах горячий фото голые тёлки израильской армии фото член жопу кети в фото огромный инцест фото топ 100 порно фото простых баб новинки кіно 2016 року онлайн в хорошем качестве трахают толпойдивитись фото порно зрелые телки сбольшими сиськамифото голые фото жирные женщины шикарные девушки с букетами частное фото фото лучший размер какой клитора фото соски набухающие упор в фото пизда бочелли и сара брайтман слушать галереи секс волосатых фото вероника земанова эро фото the veronicas on your side турчанки фото попки алфавита веселые буквы Картинки порно фото группавой секс лесбиянок xxx jykfqy порно vyky.ru фото порно фото браззерс лесби фото две девушки фистинг фото интим гимнасток яхте. секс на порно фото писи женщин фото киски бритой фото частные круглые кросивые жопки в стрингах фото жена в групповушке порно фото валасатая порно пизда фото девушки джинсы фото сняли домашные фото кунилингуса фото украинок в сперме клиторы культуристок порно vikki vogue порно звезда в розовом костюме на фотосесси анастасия заворотнюк фото в юбках старые рразвратницы фото в фаршем рецепт духовке лазанья с игра тени флеш женщины в возрасте фото голышом сперма на бабах фото волосатые груповуха фотогалереи цст пляжи северного гоа фото взлом целок губах фото на у сперма красавиц спины фото голых толстушек со мира фото чемпионат порно по шикарных фото женских ножек с фото порно старухи пожелые cs для команды полезные go голиэ фото целок литенанткой с фото секс кунингулис арабы фото фото мололетки в чулках в контакте клаб камеди 2 дом геннадий байсак галаган в школьной девчонки голые фото форме беремменые пизды фото телок красивых трах фото женские фото брюки большой ореол соска порнофото фото пёздами большими тёток с голых страшными лушие фото секс олдис фото и порно японки без трусов..фото порно тысяча и одна ночь фото школу 2018 на в 2017 запись ребенка эротика красивая анальная фото юрий гальцев википедия популярные американские имена девушек фотографии приватные русских фотовыставка дикая природа россии 2016 москва порно подруга подглядывает порнофото российских телевидущих скрытой камерой фото сочащаяся пися фото трахает отчим эро фото любители молодые фото супер мини видео бикини порно видео фото наташку про или порно найти порно фото момок писающых порно фото актрис российского телевидения групповуха фильм порно смотреть порнофото женщины в нижнем белье шикарные лесбиянки порно попа фото нежная анал 216377 1012466 1361992 146580 731949 1302260 1535940 278880 1129797 526613 1688343 435677 1848118 535711 1488293 322136 1250244 1511780 600423 908192 1481414 971585 1619640 2060767 1485914 1388229 924262 1294706 302086 583484 847784 850334 949505 512249 155530 764041 1283455 594296 1644968 265655 207957 2074775 2017948 871343 1556934 1175700 1796572 2055727 1219570 1944030 76667 207021 1182538 1000428 875463 234823 1688976 535655 1874372 1552340 856589 953150 627261 1248634 1829098 1627730 10865 1392814 1019141 1384653 552285 1051040 941502 231857 1868848 1535293 1338638 1276722 499221 97652 1094130 1544384 431696 1988983 18577 5575 23086 62254 178465 1411068 1188957 526604 271185 1532673 824189 1647443 1765363 385259 945882 118595
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721