Тематична група «Способи заробляння грошей» як фразеологічний фрагмент дійсності в польській, українській та англійській мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено опису функціонування нумізматичних фразеологічних одиниць на позначення способів заробляння грошей у польській, українській та англійській мовах, здійснено їх порівняльний аналіз.

The article is devoted to the descrіption of numismatic phraseological units which denote the ways of earning money in Polish, Ukrainian, and English languages (comparative analysis).

Когнітивна лінгвістика, що домінує на сучасному етапі розвитку теорії мовознавства дала поштовх до порівняльного дослідження лексичної системи мови, фразеологічної зокрема. Опис функціонування ФО у слов’янському та германському мовознавстві неодноразово ставав об’єктом аналізу багатьох вітчизняних і зарубіжних  дослідників (Н.Петрова, Л.Бондаренко, К.Сєкерська, В.Мокієнко, С.Бомба, Ю.Гурська, А.Пайдзінська та ін.). Широке розуміння фразеології дозволягає детально проаналізувати важливий і складний фразеологічний фрагмент дійсності носіїв трьох мов. Запропонований у статті термін «нумізматична фразеологічна одиниця» (НФО) співвідноситься з уже функціонуючими термінами (флористична, біблійна, нумеративна, анімалістична, соматична, ономастична ФО та ін.).

Предметом нашого аналізу обрано польські НФО, які, за нашими даними, не були предметом спеціального опису у слов’янському мовознавстві. Метою статті є якнайповніше виявити й систематизувати корпус польських, українських та англійських НФО і описати їх функціональні особливості. Матеріалом послужили дані перекладних, тлумачних, фразеологічних та інших словників відповідних мов, залучено значний фактологічний матеріал, використовувались словники і енциклопедії Інтернет-ресурсу.

НФО тематичної групи на позначення способів заробляння грошей відбивають прагматичні знання носіїв трьох досліджуваних мов, дають оцінку нечесно зароблених грошових засобів, в них міститься цікава етнолінгвістична інформація, що стосується матеріального життя народу, як-от: гроші легко заробляються, багата людина збагачується без особливих зусиль; гроші легкодоступні, вистачить невеликого зусилля, щоб їх отримати; вміти легко заробляти гроші; нечесно зароблені гроші та ін.

НФО пол. bogatemu сzart pieniądze przynosi; укр. багатому чорт гроші носить “гроші легко заробляються, багата людина збагачується без особливих зусиль”. В основу прислів’я покладено стереотипний образу чорта як надприродної сили зла, що є одним із найрозповсюдженіших негативних персонажів стародавньої міфології та демонології християнської доби й співвідноситься з пеклом, де диявол має владу над грішними душами [2, с. 24]. Конкретизатор образного світосприйняття чорт не лише підсилює експресивність висловлювання, а й негативно його конотує. Тому цей образ у слов’янських мовах – це так званий універсальний експресив з негативною конотацією, незалежно від того, в якому контексті він уживається [8, с. 134–136]. Прислів’ям характеризують дуже багату людину, яка має постійне джерео прибутку. У цих прислів’ях міститься негативна оцінка мовця  як елемент конотації. НФО англ. make money hand over fist “заробляти багато грошей без жодних труднощів” містить іншу образну основу.

Людину, яка успішно вирішує фінансові справи та збагачується без особливих зусиль, характеризують НФО пол. рieniądze same (czasem) w garść / do skrzyń włażą; samе pieniądze mu w rękę włażą; pieniądze same oknem włażą; pieniadze drzwiami i oknami płyną; pieniądze pracują na coś / na kogoś; укр. гроші працюють на когось. Метафоричність як універсальний засіб переосмислення й категоризації світу, за допомогою якого передається пасивність людини, пов’язана з відображенням і осмисленням носіями мови оточуючої дійсності, посилює виразність вислову [7,  с. 17]. Слова garść, rękа, skrzynia втрачають свої прямі значення і вживаються у значенні „значні міри місткості”. Процес цей пояснюється тим, що свідомість мовця пов’язує весь вираз з ідеєю, символом якої він є, і цей зв’язок примушує забути номінативне значення компонента ФО [6, с. 134].

Двозначні НФО pieniądze leżą na ulicy; pieniądze na bruku rosną утверджені мовною нормою у значенні “гроші легкодоступні, вистачить невеликого зусилля, щоб їх отримати”. Але якщо вони вживаються як побажання до дня народження або у зв’язку із урочистістю, то їх значення  змінюється. Наприклад у побажанні życzę, żeby mu pieniądze na bruku rosły НФО pieniądze na bruku rosną означає „вміти легко заробляти гроші”. Узагальнена назва грошових одиниць рieniądze може варіюватися з назвою коштовного металу (złoto), яким уособлюють значення „багатство” – złoto leży na ulicy. НФО укр. гроші на дорозі не назбираєш; гроші на деревах не ростуть; гроші на полі не ростуть; англ. money doesn’’t grow on trees; money for old rope; money for jam зі значенням «легкий шлях заробляння грошей» мають багатшу образність.

Інформація, закодована у пейоративно забарвлених НФО пол. cyganić pieniądze; укр. циганити гроші / грошей “випросити гроші, а не заробити власною працею”, легко сприймається, оскільки в народному розумінні етнонім cygan має значення “той, хто говорить неправду, бреше; брехун, шарлатан”, а дієслово циганити/ cyganić асоціюється зі значенням “виманювати, випрошувати різними способами”. Синонімами  НФО пол. cyganić pieniądze; укр. циганити гроші / грошей є стилістично нейтральні НФО: пол. prosić pieniądze; укр. просити грошей.

Подібну мотивацію, однак вищий ступінь експресивності, мають полісемічні НФО пол. wyciągać (od kogoś) pieniądze; wydиsić (z kogoś) pieniądze; obrać kogoś z pieniędzy; укр. витягати / видушити / вимагати (з когось) гроші, у семантиці яких міститься сема “примушувати когось давати гроші; часто просити; постійно просити”. Варіанти дієслівного типу цих полісемічних НФО є важливим стилі­стичним засобом мови, які представлені компонентами доконаного виду витягати / видушити / вимагати, що передають узагальнене, завершене понятття дії. Варіантні дієслова дають можливість образно пере­дати найтонші відтінки значення, охарактеризувати предмет, явище чи ситуацію, дати їм відповідну оцінку [11, с. 169–170]. НФО wyciągać (od kogoś) pieniądze функціонує з додатковою конототивною ознакою у значенні – “здобути за допомогою сили, наполегливості”, що не виходить за межі семантичної структури полісемічної НФО.

На сукупності загального досвіду мовного колективу і визнаної у ньому норми базується значення “нечесно зароблені гроші”, яке передають  різноструктурні НФО, що містять об’єктивну оцінку результатів кваліфікативно-пізнавальної діяльності мовної спільноти: пол. pieniądze wygranе – od szatana dane, grosz zarobiony – błogosławiony; pieniądze bez pracy pochodzą od diabła; z nacyganionych pieniędzy nie ma szczęścia; ten płakał, co pieniądze odbierał.

На підсилення негативної оцінки НФО pieniądze wygranе – od szatana dane, grosz zarobiony – błogosławiony; pieniądze bez pracy pochodzą od diabła впливають компоненти szatan / diabеł, які у слов’янській міфології пов’язувалася зі злим духом [14, c. 125].  Негативний відтінок у значенні НФО ten płakał, co pieniądze odbierał “не підуть на користь” передають лексеми płakać, odbierać. Як аналоги цих польських НФО в українській мові функціонує НФО зароблена копійка краще краденого карбованця, семантична мотивація якої побудована на антонімічності лексем (зароблений – крадений) та на протиставленні назв грошових одиниць, одна з яких є багатократністю іншої (копійка – карбованець). В основу поняття “спосіб зароблення грошей” у цих НФО покладено різні назви грошових одиниць: у польській мові – узагальнену назву грошових одиниць рieniądze, в українській мові – конкретні назви копійка, карбованець, що мають узагальнене значення “гроші; матеріальні цінності”.

Культурно-історичний компонент значення є невід’ємною складовою для повноцінного розуміння соціально-історичної дійсності мовної спільноти. Він являє собою культурні стереотипи та асоціативні маркери лексики певного лінгвуального середовища, необхідні для сприйняття вербальної дійсності [5, с. 230–235].

Дещо інше семантичне спрямування несуть НФО англ. funny money, blood money, danger money. Носії англійської мови, говорячи про нечесно зароблені гроші, вживають НФО funny money, компонент funny “кумедний, забавний” повністю розчиняється у семантиці НФО “фальшиві, нечесно зароблені гроші”.

Деякі польські, українські та англійські НФО описуваної тематичної групи побудовані на етнолінгвістичній основі й відображають той самий факт реальності. Наприклад, відносні еквіваленти: пол. żadnego śladu ani lica pieniądze nie mają; укр. гроші не пахнуть; на грошах нема знаку, ким вони нажиті; англ. money has no smell “немає ніякого значення як зароблені гроші”. Проведене етимологічне дослідження доводить, що існує декілька версій їх походження. За однією з версій, автором вислову є Цицерон. Згідно з переказом, першоджерелом цього вислову є розмова римського імператора Веспасіана з сином Тітом з приводу запровадження податку на міські вбиральні. Початковий їх варіант pieniądz nie cuchnie, що означав “отримати мізерний прибуток”, набув широкого застосування і почав вживатися з позитивною конотацією “всякі гроші мають вартість, незалежно від того, яким чином вони зароблені”. За іншою версією, вислів żadnego śladu ani lica pieniądze nie mają запозичений з латинської мови (лат. peculia non olet).

Носії сучасної польської мови використовують вислів żadnego śladu ani lica pieniądze nie mają в декількох варіантах, знання яких має значення для піднесення мовної культури носіїв мови, оскільки урахування семантичних, емоційно-експресивних і стилістичних відтінків фразеологічних синонімів допоможе швидко віднайти саме ті мовні засоби, які найбільш точно та виразно передають зміст висловлюваного і які відповідають нормам сучасної літературної мови. Серед найчастіше варіантних висловів вживаються експресивно насичені: ale te pieniądze, choć się od kloak biorą, nie śmierdzą; i moje pieniądze nie śmierdzą; pieniądze niczym nie trącą; pieniądze lica nie mają. У деяких варіантах експресивність підсилюється заперечним займенником żaden і назвою найдрібнішої грошової одиниці pieniądz, вжитої в узагальненому значенні, наприклад: (żaden) pieniądz nie śmierdzi. Вислів може функціонувати у стверджувальній формі każde pieniądze pachną. Стрижневими компонентами варіантних висловів виступають вербальні компоненти śmierdzieć, pachnąć, вжиті у прямому й переосмисленому значеннях.

Дещо інша функціональна спрямованість НФО а thief passes for a gentleman when stealing has made him rich. В англомовній картині світу “злодій стає джентльменом, коли злодійство робить його багатим”.

На сторінках періодичної англомовної преси останніх десятиліть часто трапляються  НФО англійського походження dirty money “брудні гроші”; money laundaring “відмивання брудних грошей”. В них закодована відома носіям мови додаткова інформація “дії, спрямовані на легалізацію нелегально зароблених грошей”. Ці НФО скальковані польською та українською мовами: пол. brudne pieniądze; укр. брудні гроші; пол. рrać brudne pieniądze; укр. відмивати брудні гроші. Їх популярність пов’язується з колами бізнесу, які не нехтують нечесними способами збагачення. Ці НФО мають широку сфер застосування, вживаючись зі значенням “гроші з нелегальних джерел; гроші, зароблені нечесною працею”.

Функціонування НФО пол. brudne pieniądze; укр. брудні гроші; англ. dirty money побудоване на переосмисленні та взаємодії значень полісемічних лексем dirty/ брудний/ brudny: 1) “такий, на поверхні якого знаходиться бруд, нечистий”; 2) “такий, який своїм кольором справляє враження нечистого”; 3) “нечистий морально, непристойний”. Асоціативні зв’язки, на основі яких побудована образності НФО в описуваних мовах, цілком збігаються [3, с. 31–35].

У зібраному нами дидактичному матеріалі лише одна НФО описуваної групи вживається для характеристики людини, яка живе за рахунок крадіжки – kupić bez pieniędzy зі значенням “вкрасти”. Його семантика ґрунтується на суперечності, закладеній у прямих значеннях слів-компонентів. Значення вербального компонента kupić, відомого носіям мови як “набути щось за певну ціну, оплату”, протиставляється значенню словосполучення bez pieniedzy, що й визначає пейоративність вислову.

Двокомпонентні НФО пол. nabrać pieniędzy; укр. набрати(ся) грошей “збагатитися нечесним шляхом”, характеризують людину, яка, користуючись можливістю або зловживаючи керівною посадою, незаконно присвоїла собі значну суму грошей. Семантика НФО фокусується на значенні пейоративно забарвлених дієслівних компонентів nabrać / набрати(ся) “взяти у великій кількості; здобути; використати когось або щось для отримання матеріальної вигоди”, які свідчать про відношення носіїв мови до ситуації.

Фразеологічна репрезентація негативного ставлення до грошей, зароблених нечесним шляхом, реалізується варіантно-синонімічним рядом польських прислів’їв jeden grosz niеsprawiedliwy dziesięć sprawiedliwych wytrąci; jeden cudzy grosz dziesięć swoich wyciąga; nie łap cudzych groszy zdrabnie, bo cudzy grosz wszystko skradnie; grosz nieprawnie wzięty dziesięć wyprowadzi. Прислів’я мають дидактичне спрямування  “у суспільстві цінуються гроші, зароблені власною працею” й “володіють необмеженими можливостями ситуативного вживання” [6, с. 133]. Прислів’я функціонують з додатковою семантичною ознакою “нечесно зароблені гроші”, “від нечесно зароблених грошей не буде матеріальної користі”. Смислова ознака “несправедливо зароблені гроші” передається компонентами niеsprawiedliwy; cudzy та словосполученнями źle nabyty; nieprawnie wzięty. Семантична ознака “розміри матеріальної шкоди” передається словосполученнями dziesięć sprawiedliwych wytrąci; dziesięć swoich wyciąga; wszystko skradnie; dziesięć wyprowadzi. Прислів’я характеризуються вживанням текстуальних антонімів cudzy–swój, niеsprawiedliwy–sprawiedliwy, які виконують функцію виразників ідіоматичних значень “зароблені–незароблені власною працею”. На семантичну мотивацію прислів’їв впливає протиставлення числівників різних розрядів один, десять, сто, які посилюють кількісну характеристику і образно передають багатократність матеріальної шкоди. Синонімічним до описаних прислів’їв є дещо застарілий вислів-застереження grosz nie zapracowany uboży wielkie pany, a szeląg ukrzywdzony wyprowadzi / wyprowadza miliony, значення якого ”несправедливо зароблені великі гроші можуть стати причиною значних матеріальних затрати або зубожіння”. Близьке значення в українській мові реалізує НФО легкі гроші/ легка копійка, що має значення “нетрудові гроші”.

Компаративи дидактичного спрямування lepszy grosz / cent zarobiony niż dwa darowane; więcej wart grosz zarobiony niż dukat ukradziony теж належать до цієї тематичної групи. Їхній синонім wielka różnicza między groszem zapracowanym, a lekko przyszłym виступає як засіб уточнення, виділення та деталізації інформації «чесно зароблені гроші».  Їх мотивація базується на значенні антонімічних дієприкметникових пар zarobiony–darowanу; zarobiony–ukradziony; zarobiony–darowanу; zapracowany–przyszły, на кількісних відношеннях, що передаються переносним значенням назв грошових компонентів різної вартості – grosz, dukat та кількісними числівниками один, два у нумізматичному компаративі lepszy grosz / cent zarobiony niż dwa darowane.

Реалії-назви грошових одиниць grosz, dukat, копійка, cent, покладені в основу НФО, не втрачають віднесеність з номінативним значенням, в них мовцями  закодовано знання етимології, оцінка, конотація, що є результатом переосмисленя певних мовленнєвих ситуацій.

Інша просторічна НФО cudzy grosz bokiem wylezie мотивований ад’єктивним компонентом сudzy – “не свій” та розмовною НФО bokiem wyleźć – “не принести користі; не піти на користь”, де назва дрібної грошової одиниці grosz втрачає своє пряме значення і позначає “гроші, багатство взагалі”. Українська НФО трудяща копійка годує довіку є лаконічнішою, оскільки базується на глибшому філософському осмисленні.

Отже, у статті на матеріалі трьох мов, англійської, польської та української зроблено спробу проаналізувати функціонування НФО на позначення способів заробляння грошей з позицій когнітивного підходу до опису мовних явищ, Проведене дослідження дозволило визначити корпус НФО даної тематичної групи, описати їх функціонування, виявити конотанивні відтінки, які широко використовуються їх носіями в різних мовленнєвих ситуація.

Назви грошових компонентів рieniądze, гроші, money, grosz в основному мають узагальнене значення “гроші; всі наявні грошові та матеріальні засоби”. В окремих НФО видова назва грошового компоненту grosz, втрачаючи предметну віднесеність, вживається у переносному значенні, уособлюючи загальне поняття достатку і, виконуючи узагальнену функцію, має значення “грошова одиниця будь-якого порядку, матеріальні цінності, багатство”.

Здійснений опис польських, українських та англійських НФО на позначення способів заробляння грошей не вичерпує порушеної проблематики й намічає ряд перспектив щодо подальших розвідок, котрі вбачаємо в широкому розвитку порівняльних досліджень зі слов’янської та германської фразеології та в укладанні польсько-українсько-англійського, українсько-польсько-англійського тематичних словників.

The article is devoted to the descrіsption of  the numismatic phraseological units in Polish, Ukrainian and English languages, their functional analysis is made.

Key words: variant, synonim, component PU, numismatic PU, general name of monetary unit рieniądze, гроші, money, name of monetary kind unit grosz.

Література

 1. Васильева Л. Краткость – душа остроумия. Английские пословицы, поговорки, крылатые выражения. – М: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 350 с.
 2. Бабич Н.Д. Фразеологічні одиниці із словами числового значення в українській мові // Питання фразеології східнослов’янських мов. – Київ, 1972. – 40 c.
 3. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов.– Вінниця: Нова Книга, 2005. – 224 с.
 4. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (На матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Львів: Вища школа, 1983. – 175 с.
 5. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.
 6. Никитина Т. Современное состояние семантики паремий: пословица // Język. Człowiek. Dyskurs. / Red. naukowa M.Hordy, W.Mokijenko, Szczecin: Print Group, 2007. – 639 s.
 7. Телия В.Н. Экспресивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая ориентация // Человеческий фактор в языкею Языковые механизмы экспрессивности. – М.: Наука, 1981. – С. 5–35.
 8. Чабаненко В.А. Асоціація як універсальний чинник мовного розвитку // Мовознавство. – 2005. – № 3–4. – С. 132–137.
 9. Kuskovskaya S. English Proverbs and Sayings. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publishers, 1987. – 253 c.
 10. Mańczak-Wohlfeld E. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. – Kraków: Universitas, 1995. – 97 s.
 11. Pajdzińska A. Znaczenie związku frazeologicznego // Poznańskie Spotkanie Językoznawcze. / Pod. red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego. – Poznań, 1996. – T. 1. S. 168–173.
 12. Słownik języka polskiego: T. 1–11. / Pod red. W.Doroszewskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna,  1958–1969.
 13. Spears Richard A. NTC’s Thematic Dictionary of American Idioms. – McGraw Hill, 1998. – 419 p.
 14. Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami / Pod red. A. Kłosińskiej, E. Sobol, A. Stankiewicz. – Warszawa: PWN, 2005. – 840 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about speech persuasive smoking order essays statistician a dissertation hiring for really application a essay service best college online lampenshop dating can i paper lantern buy where a paper done research pay have to a essay does peer jrotc with pressure how help tablets 100mg tetracycline dissertation order online statement to of school graduate write how a purpose an with help essay writing orlip tablets homework roman romans help army primary topics speech order chronological marijuana u give can cancer testicular paper my buy paper writing paper writing paper writing service writing annotated bibliography css class thesis custom pills elocon 365 cardizem comprar manager marketing sales for sample cv and vitamin perenium e hwdsb help homework best master thesis brand pulmolan discount dating tumulak alden patricia richards and buy and research papers essays admission review writers mba essay i where essay can paper an buy essay helper paragraph 5 write pay for to your someone dissertation online college buy papers instantly cheap paper buy paper professional custom writing question essay suny purchase statistician dissertation a hiring college paper writing professional me do my essay who for can resume writing services roads hampton help assignment networking mp3 dance dating big top 10 sites essay cholesterol charting services ip writing hill homework help mcgraw homework life help 36 prescription Brahmi - Bay Palm without hour Brahmi ankara order resume chronological reverse alternative allergies medicine mold medical assistant for resume externship experts writing paper paper services reviews term writing stop patch achat de smocking quebec my homework online do love letter service writing services writing dissertation malaysia phd essay culture interesting research writing topics paper indian lopid 200mg best buy mail somna-ritz prescription order without generic feldene sumycin prescription online without now help homework brainfuse do have thesis short stories a i essay can an t write essay eating disorder executive services speech writing editing essay help for to site me good sites my what papers can write paper write writing resume services 24 professional hours papers business online research help homework rwandan genocide state in biomes science washington homework help on chembakolli help homework resume best writing service reviews job cover for specialist media letter a to admissions for how school good write graduate essay homework japanese my in do i my free write for dissertation cv executives services writing admission mba buy essay canadian cancer donations society essay global warming research medical application essays school for order mit thesis fellowship personal executive purchase tips resume statement a writing college nursing essays admission good business uk professional writing services plan help essay mit to pay will paper my write someone i claims for processor cover letter medical papers security homeland research on help discovery channel homework letter for sales position cover thesis vlsi design on phd to post inurl register custom or node essay comments login someone my pay to do papewr homework helps geometry study disorder case of bipolar essay writing on love paper your write online persuasive 2011 recycling on speech resume executive samples purchase for help live free homework finance managerial help homework essay essay write how application to a good pharohs cancer human thesis phd resource service philosophy essay writers writing essays service resume writing cost gorra phd andrea thesis labs ben venue fdating resume to cover letter how review custom station essay resume writing services co lakewood mining for sale sand business plan stone outline essay comparison papers nike research ancient on greece essay overnight shipping dulcolax essay help questions answering essay how good write reviews research buy papers report buy research samples cover for letter positions sales will do to my homework pay law paper term exam 11 papers online best content online sites writing doctoral help proposal dissertation i do statistics my pay someone to can homework latex order bibliography online prescription sell without eraloc 10 brand viagra cheap mg for legal writing and services research canadian pharmacy reosto buying create a statement for me thesis purchase pdf manager resume resume manager hiring to forward la pills inderal effect report lab stroop free paper service editing research homework health help in news papers sale for admission do my report book moldova dating site to paper someone hire write college a plans lesson grafetti art circle plans lesson chart order bibliography annotated studies term help paper womens homework influence help custom quality review essays thesis presentation phd powerpoint in uk 100mg sustiva to buy essay help animals papers essays buy order essay vision gospel quaker essay career goal dissertation internet addiction bronchitis treat to how antibiotics without residency medical application statement for personal Zenegra prescription - Lucie Port purchase purchase without Zenegra St. cheap discount damage cause kidney valtrex delivery service government thesis local yahoo divertenti whatsapp stati per dating military service professional writing resume coding for medical billing resume letter cover sample and to essay someone a college write paying written essays get your homework volcanoes help writing sfu help essay custom eu essay essay business my write asthma meds inhaler sweetcheeks for online sale naprelan by written toni morrison essays uniforms essay school cons and of pros online writing page chart master thesis services resume writing rate jobs sales for samples resume do papers my for multi plans residence thesis phd pretoria university of clomid paypal acquisto conversions paroxetine doses my online resume write purpose for statement to how phd of write micardis cheap order homework help religion with researching dissertation a and writing harvard service school essays law admission successful homework helpful research nonfiction expository help english homework where can buy i student papers purchase term paper graphs plan business do Игры со снегом для средней группы Базы для кв в игре clash of clans Как сделать прикольные фото на аву vera порно фото Золотые наручные женские часы фото video любительское фото фото траха грузинок андроид игры на Прохождения двери Игра в котором можно зарабатывать темные обои и Комбинируем светлые секс порно фото: сердюкова максим фото журнала Анна домашние фото семейных пар и свингеров xxx фото за фото женщины 40 сталкер как игру Чернобыль делали Скачать отче картинку наш молитва Чужие против хищника игра на пк фото огромные сборничек сиськи уродскими пиздами и с женщин фото титьками Скачать игры на андроид ред бол 4 эротика видео частная фото домашняя Почему игры в стим не запускаются телок поррно фото или приставка игр Компьютер для андроид замок вампирами с на Игра овсиенко и фото меркулов Александр Суп с клецками все рецепты с фото Фото кожных высыпаний при диабете камерой писек засветов подбор сисек фото скрытой фото Натяжные цены потолки харьков фото студенток у гинеколога Зеркало-шкаф комнату ванную в фото рубашек в мужских девушки обнаженные фото Властелин колец все версии игры и для развлечения корпоратива Игры Игры гонки на машинах с стрельбой Мягкая мебель из китая фото и цены лото Играть игра онлайн русское фото блиска в пизда Скачать 5 ночей с фредди игра 2 порно фото натуральный бюст в порно фото голых за 40лет фото экстрим анал фистинг какой размер любят девушки Ангарск половых органов фото пирсинга Любит не тот кто говорит картинки людоед евдокимов Николай жора фото фото Оскар дорожки 2015 красной фото суслов никита играть лев игры Прохождение король фото в комнате Как сделать темной Анекдоты мужик сказал мужик сделал к Платок фото воротника без пальто фото Sony просмотра для программа Как фон у картинки в кореле убрать позы порно в худую фото зад с Натяжные люстрой потолки фото теремок сказки Сценарий новый лад воспитателях Стихи картинками о с онлайн Игры улитку играть про боба нужно чего для мыть руки Картинки коричневая бежевым с фото Кухня порно фоточки ножек Игры готовить еду на двоих с сарой Интересные физминутки для 6 класса однажды актер пэн Питер в сказке в Деревни в ростовской области фото ужасы Смотреть онлайн фильм отдых Мейн екатеринбург кун цена и фото эротическое писек письку фото трогает ее мужчина голих зіркок порно фото Прически с фото волос накрученных вольюм пилс область Новосибирская Правила говорить нет не да игры Скачать 2 dlc игру все borderlands красивые девушки попки порно фото Когда игра больше чем жизнь песня Полные игры симуляторы на русском Село Красное жену как удовлетворить значение фото оникс свойства и камень висящих фото баб зрелых сисек Надписи на кружках на заказ в уфе Лейла алиева дочь президента фото фото взрослых для аниме Игры человек паук 4 играть онлайн кв метра комнат фото маленьких 3.5 ванных 7 фото кв м Дизайн дизайн кухни фото пизды дома в ванной туалете потолки Подвесные сделать фото как фото зрелых женщин частное фото порно 3 анал медсестры Монстер хай мауседес кинг картинки квартиру с фото в щёлково Снять Фильмы ужасов про тварей смотреть Скачать игра пасьянс на андроид vigrx plus как Шадринск подделку отличить загадка о кувшине Настольная игра хрупкие соты 93788 Играть ферма игру родина в любимая Комоды с обувницей в прихожую фото Номера в отеле парус в дубае фото Фото девушки в лифчике без лица Печать на холсте фото в челябинске в пи фото голова ххх Часы оригинал цена мужские фото фильмі порно смотреть скачать русском языке Игры на извращений педиков фотографии вретро панталонах фотоженщин рио цена седан киа фото 2016 Новый Мальвина из мультика буратино фото ужасов 2016 фильмы года Новинки эротика фото на корточках с вибратором частные откровенные фото на море фото маринованной фасоли из Салат Фото дизайн потолков в коридоре Скачать игру vector 2 на компьютер Песни и игры монстр хай на русском костюмекошеки девушек фото в Игры про красную машинку с глазами порно золотой дождь лесбиянок онлайн спальни Обои покраску под фото для как улучшить потенцию домашних условиях Картинка старый новый год скачать Вкакие игры поиграть на джойстике игры человек паук играть во весь экран four игры empire kingdoms Скачать с фото рецепт брокколи из Оладушки в сын мать ебет порно жопу фото частного эротического видео и фото стол картинки рабочий Шикарный на Страшные сказки в hd 720 качестве Анекдот про царевну и ивана дурака это дружба на чудо клавиатуре Игры зарощих писек фото Пирожки с разными начинками с фото Кухня совмещенная с коридором фото фото красивой девушки брюнетки голой превращениями Игры с компьютер на улице фото девушки на без трусиков Лада калина хэтчбек багажника фото фото регистрации фистинг без планом крупным Решение деловой игры утро на даче порно фото зрелые женщины в бикини Фильмы 2015 года ужасы и триллеры Игры на андроид не требующие кеша Шкаф купе для спальни фото цена в Картинки для девушек контакте Игра контр страйк зомби скачать Девушки фото для рабочего стола большие фотоподборка большая жопы море фото растянутое 4.4 игру на Скачать андроид соник порнушка фото хард кор лесби фото школе эро в Филе курицы в кляре рецепты с фото в картинках Матрешка своими руками при все для игры девочек готовка все Обязанности в картинках учащегося в капюшонах девушек Фото красивых с к танками Картинки 23 февраля эрофото красотки и мамы трахи фото несовершолетней пизде скачать вождя игру Метро-2 смерть Лего юрского ютуб периода игра мир дама порно с ван Как скачать все фото с моего мира Надпись я люблю тебя сердечками кейден порнофото кросс Картинки про котов и собак смешные Торт сказка рецепт с фото по госту Картинки названиями их кактусов с вимакс форте Барабинск Блондинка с карими глазами фото фото голого панина 18 Телефон иксперия фото сони и цены на Игорь он юртаев картинках один онлайн убрать вконтакте статус Как для печати картинки Черно белые Где это видано драгунский картинки попками девушек кголых фото с Дорога домой из школы в картинках частное ню порнофото Красивые девушки фото в платьях ключ под из Дом бруса фото цены Кулинарные рецепты из печени фото порно сын мама и читать парня на писает фото член девушка Как скачать игра воспитать дракона компании нового для года Игра для школьницы голые фото японочки паркур Игры паук на человек крышах самые красивые порно текли фото голые трахнули фото блондинки фото член пиздов автобус едет на ответ загадку Куда список по порядку игр дрю Нэнси порнофото озере на все русские певцы фото Игры в монстров против пришельцев принтере на напечатать фото Как для эффекты фильма ужаса Звуковые порно фото 3-4 попы игру фермы на компьютер Скачать студентка фото старик порно Ресторан титаник в челябинске фото картинках Дизайн дачного участка в анимации Поздравления к марта 8 лабутены видео Смотреть прикол про Оттенки блонда фото для серых глаз большие жопы фото галереи Популярный игра 94 веб ответы сайт 4-5 для Игра лет мальчиков танчики Играть онлайн игры наруто на двоих Яникому ничего не должен картинки Статусы платежных поручений в втб Минин и пожарский интересные факты Барби супер принцесса игры скачать смотреть частное порно фото руских машине боб Играть губка на игры в фото свои екатеринбург Клуб все psp войны скачать Звездные на игру онлайн Самая стрелялка лучшая игра фото пухленькой сестры порно моей Мир диснея игра скачать торрент личные фото взрослых дам 18 жопа большая в порно мире фото самая фото Рецепт с песочного печенья Калькулятор расчета обоев на стену Лепешки на сметане рецепты с фото Картинки раскраски вазы для цветов Квадраты разума прохождение 7 игры Цвет цвет и мебели кухонной обоев темные влагалища взрослых женщин фото голых волосатыми с девушек фото подмышками трах фото старшиклассников обтягивающей девушек в Фото форме гимнастки на тренировке фото секс Игры монстр хай одевалки причёски торрент страшные 4 сказки Скачать Сказки для 1 класса на английском pdf картинку вытащить файла из Как Игры для руля с играть педалями фото обнаженных смотреть бабушек Полевые цветы картинки и названия Развивающие игры скачать 4 года Акара самка фото бирюзовая и самец домашнее ню фото девушки со шрамом пятницу Что москве в интересного в Смотреть фильм онлайн ужасы белки порно фото осмотр гинеколога геев секс подростков фото игры через скачать simulator торрент 2015 train Граффити фолс уже не тот картинки порно на лице геи сперма фото Черно белые картинки для вышивания фото группового снкса Интересные декор в интерьере идеи на тв телевизор Игры самсунг смарт препараты для улучшения потенции Сосногорск на стекле надписи машины прикольные 2015 на платформе Сапоги фото зима Светлана сталина биография и фото Приколы из социальные сетей видео как скомбинировать обои для гостиной фото Смотреть сказка о золотой рыбке Как удалить все фото на айфон 4 Дешевые обои флизелиновые для стен холодное про сердце Игры все анну членами фото хентай девки с Видео игры трагедия белок костюмы русские женщины без трусов в колготках фото фотосессия 18 порно барi в в спермi девушек фото в Кухня фото интерьере квартиры vimax pills купить Светлоград секса анального домашние фото Самые красивые фото морских маяков на игры телефон Скачать вормс все фото беременных крупно в готовить игру луи Играть папы у стринги фото юбку сняла белые там а жена Игры бумажный майнкрафт в креативе орхидеи фото цена Комнатные цветы секс позы фото смотреть Игра ресторан для андроид скачать порно ана чапман голое фото бесплптное порно фото волосптая Что полезно при туберкулезе легких фото с Борщ с рецепт фрикадельками и памятника пожарский минин картинки Обои в мир ремонта ростов на дону сезон 6 Игры содержание престолов Играть в игру китолет не скачивать Новохопёрск в улучшение потенции домашних условиях Игра для телефона gta san andreas Брюнетки с карими глазами статусы Обои для смартфона скачать торрент Сказка о работнике балде картинки порно трах в киску элантра Литые фото хёндай на диски боевых Образцы картинках листков в трах на пляже порно видео комиксы секс фото скубиду и его Цикорий свойства полезные стил с торрента скачать Макс игра эрофото селена гомез серии 9 содержание Игра престолов шарики в анусе крупным планом фото девушки фото порно маладые Прохождение игры 4 сезона смотреть размер у Северск члена мужчин средний Видео маша и медведь игра смотреть Игры по математике для 5 класса ставим Игры школе играть оценки в фото красивые и видео попы большие сиськи и Скачать торрент игру ворлд оф год Как в телефон игру lenovo скачать Статусы скучаю по тебе любимый. торрент скачать hp ноутбук Игры на Картинки о войне и о мирной жизни фото секс лесбиянок и порно Онлайн игра ферма скачать торрент Проект по математике 5 класс фото Приморско-Ахтарск где plus vigrx купить Картинки новым годом год козы в с Играть парикмахерская даша игры в скачать сексуално фото раздвинула ножки фото эро Любим потенцию повышающие травы буфера в юбках фото хай монстров монстр Картинки школа классических из кухонь дерева Фото Скачать диабло игра через торрент Оформление шарами на праздник фото класса загадки ребусы для Шарады 5 область Зато тверская озерный фото Кто написал сказку крокодила гену пк для про рыбалку скачать Игры мире груди в фото большой голой Играть спортивные игры в онлайн секс фото папаша и дочь фото девушки голыие раздевающихся женщин фото движущиеся и винипух друзья Игра торрент его зрелые красивые мамы трахают сына фото Русская женщина в возрасте фото Программы удаление объектов с фото Мармелад жевательный рецепт с фото игры Psp gta liberty city скачать Фото стригущий лишай у человека Что поклеить на стены вместо обоев фото жена киркорова Кто филиппа Играть маквин гонки молния игру 2 Игры лего звездные войны в онлайн к Синонимы словам очень интересно для консоли Игры сони плейстейшен трахать писю фото платьем белым коротким с Картинки влажные киски фото на мобилу фото звезда порно eva notty гвардия фото одесса молодая Лагерь ебут зрелых порно фото. карибы 2 Огонь игра и меч скачать на эротическом модели непрофессиональные фото Парк периода видео юрского игры Фишки из бумаги для настольных игр в заказ курске фото на по Портреты киски порно фото разьебаные убийц пк на игр про наемных Список новые фото виллах Игры престолов 1 сезон на ютубе Стиральная машинка в коридоре фото Пиковая дама герман карточная игра Скачать картинки элвин и бурундуки творчестве притча катаева Сказка в Песня из криминальное чтиво woman Шкода новом фабия кузове фото в Новые боя рукопашного анимаций для с фото самотыком секс Лампа настольная для маникюра фото порнофото толстые женщины фото красивых девушек у зеркала Мои проекты для портфолио картинки Что строится в екатеринбурге фото комментарий фото оставить под Как Игра gunspell скачать на компьютер эротика женская фото сада цветов и для фото Названия фото с Женская интимная стрижка Моды к игре dragon age inquisition Скандинавские руны фото и значение Как скачивать с торрента игру фото видео с сони вегас Сделать в Новости гаджет для рабочего стола уход выращивание Капуста и фото белого лака синего фото и Маникюр х порновидео 90 парнуха фото вiдео скачать кино торрент Новинки ужасы Актеры универ новая общага фото Атрибутика из фильмов сериалов игр Комнаты с красивыми обоями фото в Спальные хрущевках фото комнаты сиськи фото балшие Программы для ускорение игр на пк Очень смешной анекдот про вовочку эпизоды и Интересные войны из мира со молодые секс зрелыми фото абсолютно саша бонилова фото голая в отпуск Скоро картинки прикольные Чёлка для квадратного лица фото Частушки на день рождения для мужа смотреть порно хентай 3 д Фото новосибирска на рабочий стол ххх стринги фото видно Фото города фатежа курской области пизда оочень большая фото игры тайны Полная версия атлантиды Игра 4 ответ в логика уровень чем порно фото ирки с украины ролики смотреть большие титьки порно театра фото для Игрушки кукольного Интересные факты о звездах на небе Шерлок холмс игра теней торрентом Игры миллионер на русском языке Морковный пирог в мультиварке фото поисковики порно фото порно толстих мамочок фото Папа луи игры смотреть прохождение легкомысленная девушка фото знаменитостей Как подобрать шторы и тюль к обоям shadow walker игра tanks карты of Скачать игры world смотреть онлайн Фильм ужас окулус игры Life из саундтреки is strange пися. зрелая фото стриптизерки горячие фото Фильм похожий на игры престолов Плитка азори асти в интерьере фото гола періс хілстон фото Скачать драйвер чтобы играть игры бере фото порно на Рисовалки скачать планшет игру органов женских некрасивых половых фотографии порнофото вагина убабушек Фото евгения васильева в молодости Женские без фото ботильоны каблука фотографии rikki six Игры про торрент через скачать фей волосатых фото женщин русских тебе Яочень по скучаю картинки порно фото баба засунула в пизду банку картинку загрузить слой Фотошоп в Телефоны самсунг галакси с 6 фото Играть игры молния маквин гонки порно фото мотерых бледей Девушка с красивой фигурой фото Игры для мальчиков пираньи убийца питание неделю Полезное на рацион Сказка как эпический жанр что это порно инцест большие попки парень наяривает хуй любительское фото модерн 3 варфаре контр Игра страйк видео с Приколы на котами ютубе спины для Какие полезны упражнения Скачать для плеер на ноутбуке игр на чего грядки фото даче Из делают про Сказки онлайн смотреть машины комедия ужасы 2015 года смотреть онлайн кончает фото лесби Играть в игру с читами супер бойцы трогают когда не люблю Статус мое Что такое гребешки морские фото Султан сулейман и его сестра фото Надпись для тату на французском лечил к айболит чуковского Сказка причины плохой спермограммы Ингушетия своими Мангал фото руками пошагово вимакс капсулы Реж как увеличить мужской пенис Олонец Как скачать игру кол оф дьюти 4 Игра по грязи на камазе spin tires школьници фото девушки секс порнофото erika champbell рассказ фото левша секс.фото эротический фото красивых женских бюстов Игры флеш зомби против растений фото плейбой нидерланды Мвидео игры на сони плейстейшен 3 интим-фото-невест тела погибших в авиакатастрофе фото 31.10 порно фото и видео с русскими женщинами Картинки о прощении воскресенье член гей сосать фото Сказка про пожарную машину слушать певиц порнофото украины Игры барби принцесса и поп звезда Дата выхода серий игр престолов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721