Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена опису польських та українських паремій з компонентом – загальною назвою металічної грошової одиниці monetа, що містить в собі інформацію про історичне  минуле людства та відображає прагматичні знання двох слов’янських етносів.

Ключові слова: компонент, варіант, синонім, загальна назва металічних грошових одиниць, монета, семантична структура, прагматичні знання.

The article is devoted to the descrіption of  Polish and Ukrainian paremiological units (PU) with the component – general name of  metallic unit monetа, in the semantic structure of which the historical background of  the society are  shown and which bear pragmatic peculiarities of two Slavic ethnic groups.

Key words: component, variant, synonym, general name of metallic name monetary unit, monetа, semantic structure, pragmatic knowledge.

В порівняльних мовознавчих дослідження останніх десятиліть дедалі частіше акцентується увага науковців на когнітивному підході до вивчення мовних явищ. Актуальним і перспективним напрямом, на нашу думку, є етнолінгвістичні дослідження фразеологічного матеріалу однієї або більше мов, що об’єднаний у групи на основі наявності у їхньому складі компонентів, що належать до одного тематичного ряду лексем. Предметом нашого аналізу обрано польські та українські фразеологізми з компонентом – загальною назвою металевих грошових одиниці monetа / монета, які, за нашими даними, не піддавалися спеціальному опису у слов’янському мовознавстві. Використовуватимемо термін нумізматична фразеологічна одиниця (НФО) [Крайчинська 2004: 8], що співвідноситься з уже існуючими термінами (напр.,  топонімічна, соматична, ономастична, нумеративна фразеологія та ін.), що увиразнить опис.

Метою статті є визначити лексичний реєстр назв грошових одиниць у досліджуваних мовах; якнайповніше виявити та систематизувати корпус польської та української фразеології з загальною назвою металевих грошових одиниць monetа / монета і описати їх функціональні особливості. Широке розуміння фразеології дозволить залучити багатий фактологічний матеріал спеціальної літератури, перекладних, тлумачних, фразеологічних та інших словників відповідних мов, використати словники й енциклопедії Інтернет-ресурсу.

Грошові одиниці, які є вагомим чинником міждержавних, торговельних, політичних та культурних зв’язків, вивчаються не тільки істориками, мистецтвознавцями та археологами, а й мовознавцями, оскільки розвиток суспільства і розвиток людського інтелекту відбувалися одночасно з розвитком грошової системи, що знайшло відображення у фразеологічному складі мові.

Слово monetа / монета є назвою грошової одиниці з металу, що має певну пробу, вагу і форму і містить знак влади, що гарантує її вартість. У середньовічній Польщі поняття монети було доволі спрощеним. Майже до половини ХІV ст. вважалося, що монета є вартістю князя, тому князь визначав її номінальну цінність. Першим, хто приділив увагу вартості й якості монети та проаналізував поняття “монета”, був польський дослідник М.Коперник. Назва монета етимологічно пов’язується з іменем богині Юнони, діяльність якої нагадує діяльність богині Гери. При храмі цієї богині містився монетний двір, на якому були викарбувані перші гроші з металу. Монети виготовлялися з цінних металів (золота, срібла, міді) або зі сплавів золота з іншими металами. Вони були круглої форми, мали певне зображення та напис, від чого походили їх назви. З часом гроші у вигляді монет витіснили інші засоби розрахунку, оскільки вони були зручними для користування [Бондаренко 2000: 97].

Грошові знаки у вигляді металевих монет були багатьох видів. Аналіз спеціальної літератури з нумізматики показав, що із понад сорок назв металевих монет різних держав, що перебували у грошовому обігу Польщі та України, у творенні НФО бере участь загальна назва грошових одиниць, які виготовлялися з металу, moneta / монета і п’ятнадцять видових назв металевих грошових одиниць: babka, denar, drachma, dukat, grajcar, grosz, hałyrz, kwartnik, obol, srebrnik, szeląg, szóstak, talar, trojak, złoty, що мали різну платіжну спроможність.

Загальна назва металевих грошових одиниць moneta / монета має невисоку продуктивність, з цією назвою зафіксована незначна кількість НФО, які є добре відомі сучасним носіям мови польської та української иов. Так, для характеристики наївної, простакуватої людини вживаються НФО із змінним порядком розташування компонентів пол. brać / przyjmować coś za dobrą monetę; za dobrą monetę brać / przyjmować. укр. брати / приймати щось за добру / чисту монету

НФО реалізує значення “сприймати щось як істину, вважати за щиру правду; не підозрювати брехні, насмішки, іронії” й передає той історичний період, коли монети високої вартості стали низькопробними, що й відобразилося у мові [Szymański 1972: 301]. НФО властива значна варіабельність дієслівного компонента, яка виявляється у часовій віднесеності, в особливостях дієслівних парадигм (рrzyjmować / przyjmujesz / przyjmuje / рrzyjmował / рrzyjmowałа / рrzyjmowałу / рrzyjmowane były т. д.). Функціональною особливістю цієї НФО є її вживання в особових та  безособових конструкціях. Напр.: Niczegо nie powiedziała i wszystkie jego tłumaczenia brała za dobrą monetę [Dunaj 1996: 1393].  Ця НФО може поширюватись лексемою wszystko – “все без винятку”, яка підсилює негативну конотацію, напр.: Wziąłem ich oświadczenie za dobrą monetę [Bańkо 2000: 886].

Окрім особливостей граматичного плану, НФО має семантичні відтінки, які реалізуються в конкретних мовних ситуаціях. На особливе значення контексту у вивченні семантики НФО звертало увагу багато науковців. Зокрема, Ф.П.Медведєв зазначає, що саме в контексті найкраще розкривається значення багатьох фразеологізмів, їх експресивно-стилістичний характер та колорит і увиразнюються властиві їм особливості [Медведєв 1982: 8; Мокієнко 1979: 19]. А.Пайдзіньська наголошує, що контекст є яскравим багатофункціональним матеріалом для введення мовців у коло життєвих реалій, контекст збільшує образне сприйняття та можливість “лінгвістичного діалогу” мовців [Pajdzińska 1993: 39–40]. НФО brać / przyjmować coś za dobrą monetę у такому контексті: Niedoświadczeni spiskowcy brali za dobrą monetę puste deklaracje generałów i senatorów na temat interesów narodu, nie dostrzegając  istotnego  ich  sensu [Bąbа, Dziamskа 1997: 295] набуває значення “сприймати, трактувати щось серйозно; вірити брехні, підлабузництву”. Семантично паралельною цій НФО виступає укр. брати / приймати щось за добру / чисту монету, що є відносним еквівалентом польської НФО. Напр.: Гальба потурбувалася, щоб про це й газета написала… Люди прийняли те за чисту монету, радо вітали появу нового світила [Удовиченко 1984: 158]. У пол. brać / przyjmować coś za dobrą monetę; укр. брати / приймати щось за добру / чисту монету накладається пряме і переносне значення словосполучення dobrа monetа / чиста монета,“монета бита з чистого золота або з чистого срібла (дукат, злотий) або з високим вмістом цих металів, монета високої варттосіт” і “еталон моральності, правдивості” словосполучення dobrа monetа / чиста монета, що впливає на емоційність висловлювання. НФО можуть функціонувати у заперечній формі пол. nie brać / przyjmować coś za dobrą monetę; укр. не брати / приймати щось за добру / чисту монету “не вірити, не приймати як істину, вважати за щиру правду”.

Мотивація наступної НФО з компонентом-загальною назвою металевих грошових одиниць fałszywа monetа / фальшива монета – “неправда, брехня” побудована на значенні слова fałszywу / фальшивий – “підроблений, той, що не відповідає правді, фактам; неправдивий, нечесний, вдаваний, двуликий” [Dunaj 1996: 246]. У ній закодована добре відома носіям польської мови багатовікова етнолінгвістична інформація. З різних причин якість монет, що перебували у грошовому обігу Польської держави у ХІV –ХVІІІ ст., погіршувалася, знижувався вміст дорогоцінних металів, монети, які мали високу пробу і були високої вартості (дукат, злотий), ставали низькопробними. В обігу перебувала значна кількість фальшивих монет, які карбувалися без дозволу короля і сейму. Державою проводилися грошові реформи і монети низької якості вилучалися з обігу (напр., З. Глогер в “Encyklopediі Staropolskіеj” зафіксував різні непопулярні у народі низькопробні монети, наприклад, трояки ХVІІІ ст. і злоті ХVІІ ст. [Gloger 1903: 7]), що й закарбувалося у НФО. НФО fałszywа monetа є частиною крилатого вислову рochlebstwo jest fałszywą monetą do zjedzenia prawdziwej sławy, що функціонує у сучасній польській мові.

Значення “відповісти таким самим вчинком, ставленням; чинити з кимось так, як він раніше чинив з іншими”; “відплатити комусь добром за добро, помститися комусь за кривду” реалізує НФО рłacić / odpłacać się równą / podobną / tą samą monetą реалізує. Напр.: Płace teraz ludziom taką monetą, jaką brali moi przodkowie [Dunaj 1996: 246]. Ця НФО входить до складу прислів’я jaką monetą płacisz, taką ci oddają / odpłacają; kto się dąsa, nie może nikomu brać za źle, że mu odpłacą podobną monetą, що має значення “відплатити тим самим (в основному в прикрих, неприємних речах)” [Szymański 1972: 301]. Такі ж самі значення реалізує укр. платити / відплачувати / розплатитися такою самою / тією самою монетою, але українській НФО властива більша варіабельність дієслів з семантикою „розрахуватися”. Напр.: Йона зависливим оком дивився на Нуту, щодня бажав, щоб його ями позавалювалися. Здається, що й Нута платив Йоні такою самою монетою [Удовиченко 1984: 107].

Контамінаційна НФО rozmieniać coś / rozmieniać się na drobną monetę та її еліптована форма rozmieniać się na drobne побутує у значенні “розпорошуватися в діяльності, в творчості; не зосереджуватися на основному”. Початковим їх варіантом був вислів rozmieniać swój talent na drobną monetę, де полісемічне слово talent реалізує значення “грошова одиниця, міра срібла; грошова одиниця, яка представляє вартість срібла або золота, що важило приблизно 1412 рублів” [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1900: 13]. У сучасній польській мові слово talent втратило співвіднесеність з первісним значенням, з назвою старої грошової одиниці невеликої вартості, і реалізує своє друге значення – “природні здібності”: Zmuszony jest  pod wpływem warunków rynku księgarskiego do rozmieniania swego talentu  na drobną monetę popularnej twórczości [Doroszewski 1962: 814].

Колишня правова система Польської держави, а саме існування тілесних покарань відображено у НФО płacić długi skórzaną monetą, коли за невчасне повернення боргу людину били палицями [Szymański 1972: 301]. Широковживаними у минулому були й інші редуковані та контамінаційні НФО: skórzaną monetą mu zapłacił; kto nie ma srebra / groszy / hroszy / i miedzi musi płacić tym na czym siedzi; kto nie ma złota ani miedzi, płaci / zapłaci tym, na czym siedzi, у структурі яких зафіксовано фонетичні варіанти groszy / hroszy. У їхній семантиці збереглися слова-назви реалій колишнього побуту, причому деякі з них використовувались лише в професійному середовищі, це архаїчне словосполучення skórzanа monetа, яке “відтворює колишню епоху”. Архаїчність слова монета непомітна у цих НФО, оскільки нею послуговуються для узагальнення всіх сучасних металевих одиниць платні, але її багатовікове існування “видають” варіантні компоненти, якими виступає загальна назва колишніх грошових одиниць платні (hroszy), що вийшла з ужитку, стала архаїзмом, та назви дорогоцінних металів, які їх заміняли (srebrо, miedż), і як засіб обміну пройшли певну еволюцію, але, втративши свою реальну вартість, отримали умовний знак вартості [Бондаренко 2000: 97] і збереглися у складі усталених виразів.

До складу прислів’я може входити загальна, родова назва грошових одиниць pieniądzе із узагальненим значенням “всі існуючі грошові засоби”, наприклад: kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi. В усі часи кримінальному праву приділялася велика увага, про що свідчать  джерелознавчі документи. За провини та скоєння злочинів, наприклад, убивство людини, дезертирство з війська та інші провини, присуджувалися тілесні покарання: биття киями або батогами, смертна кара. Вироку можна було уникнути, заплативши від п’яти до вісьмидесяти гривень [Gloger 1903: 8].

З ХV століття у польській мові побутує прислів’я моралізаторського спрямування słów używać mamy, jak monety із загальним значенням “людина повинна дотримуватися даного нею слова”, що також має багатовікову основу. Кожне наступне покоління поляків пропонувало свої інноваційні варіанти прислів’я, переносячи близьку йому образність на існуючі реалії  [Pado 1982: 48–52]: słowo starsze niż hroszy; słowo płaci tyle co pieniądze; słów jak pieniędzy zażywać potrzeba. Його образність ґрунтується на зіставленні нематеріального і матеріального: обіцянки і назви одиниці платні. Особливістю функціонування прислів’я є те, що у ньому варіюються узагальнені назви грошових одиниць або слова, які виступають в узагальненому значенні groszy / hroszy, monety, pieniądze, talary. Давнім варіантом цих  прислів’їв є вислів we wszystkim miej miarę: ostrożnie i wedle miary szafuj słowа i talary, що має більш загальне значення “в усьому треба мати міру”, де грошовий компонент talar, який був назвою багатьох видів кільканадцятиграмової срібної монети, що були засобом платежу у Польщі у ХV – ХІХ ст., засвідчує епоху, коли виник цей вислів [Krzyżanowski 1970: 137]. До складу  прислів’я вводилися лексичні одиниці, які оновлювали його структуру загальними назвами грошових одиниць, що перебували в обігу в різні історичні періоди, тому прислів’я є зрозумілими для сучасних носіїв мови, хоч не використовуються в мові активно.

Готівкові гроші поляки називають brzęczącą monetą, а українці дзвінкою монетою, що побудовані на різній образній основі. Напр.: W procesie zeznawali się fałszywi świadkowie, których przekupiono nadaniami ziemi i brzęczącą monetą  [Bańkо 2000: 886].

Здійснений у статті семантичний аналіз польських та українських НФО, до компонентного складу яких входить загальна назва металевих грошових одиниць monetа / монета, засвідчує ті історичні періоди, коли металеві грошові перебували в грошовому обігу Польщі та України, розкриває особливості їх функціонування та відображає прагматичний досвід двох етносів.

Використана література

 1. Бондаренко Г.В. (1997): Спеціальні історичні дисципліни. Луцьк.
 2. Крайчинська Г.В. (2004): Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами – назвами грошових одиниць. Львів.
 3. Мокієнко В.М. (1979): До питання про зіставний аналіз слов’янської фразеології. In: Мовознавство, № 5, с. 17–21.
 4. Медведєв Ф. П. (1982): Українська фразеологія. Чому ми так говоримо.  Харків.
 5. Удовиченко  Г. М. (1984): Фразеологічний словник української мови. Київ.
 6. Doroszewski W. (1958–1969):  Słownik języka polskiego. Warszawa.
 7. Bańkо M. (2000): Inny słownik języka polskiego. Warszawa.
 8. Bąbа S. Dziamska G. Librek J. (1997): Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa.
 9. Gloger Z. (1901): Encyklopedia Staropolska ilustrowana. Warszawa.
 10. Dunaj B. (1996): Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.
 11. Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (1900–1927): Słownik języka polskiego. Warszawa.
 12. Kopaliński W. (1983): Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa.
 13. Krzyżanowski J. (1969–1978): Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych. Warszawa.
 14. Pado A. (1982): Wykorzystanie genetiwu adnominalnego i przymiotnika dzierżawczego w związkach frazeologicznych o tych samych leksemach w języku polskim i rosyjskim. In: A.M.Lewickiego: Stałość i zmienność związków frazeologicznych. Lublin: UMCS, s. 47–53.
 15. Pajdzińska A. (1993 ): Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji.  Lublin.
 16. Sobol E. (1996): Mały słownik języka polskiego. Warszawa.
 17. Skorupka S. (1967–1968): Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa.
 18. Szymański J. (1972): Numizmatyka. In: Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca ХVIII w. Warszawa.
 19. Szymczak M. (1978–1981): Słownik języka polskiego. Warszawa.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sats 6 papers year online personal services writing statements dissertation to write pay someone hiring my technical editing services on speech should i write what my for help homework parents strategies page 10 cheap study per case hire ghostwriters for network writers law essay help 5th for grade homework math essay genetically food persuasive engineered on to skills sales put resume for a written famous by essays writers plan order business a pas acheter cher purim for engineer purchase resume sample wanted writers essay dating online monte grof cristo dating shop gloves bangalore bike in riding writing ohio columbus services professional resume Grifulvin over V the uk V Grifulvin buy counter - Warren university dissertation help doctoral helsinki australia letter cover writing services economic paper research example meaning ad making essay reinhardt essay essays great written by students war american civil introduction essay service ses writing resume help synonym homework order wedding speeches students high school write resume for how to buying prevacid no prescription writing/editing coursework custom money essay happiness you can buy that do agree photosynthesis homework help uninstall wont resume best buy app online services writing resume adelaide professional horrible a essay dream help gases homework objective associate resume good sales for order thesis of statement a representation dissertation theatrale with help skills writing essay me write paper term history writing thesis quattro audison for sale era technology the essay in of poetry multimedia on reading of essay essay writing research for proposal papers sale tamu essay tech letter for cover health mental case study disorder compulsive obsessive research trials witch for salem paper ireland research dissertation help eleven thesis archive help dissertation vs doctoral dissertation paypal buy online sinte site custom good essay cheap online writing service review buy literature a records letter clerk medical cover with experience no for diabetes food menu online Murrieta cheap order Duricef fast buy - delivery online Duricef services dissertation consulting kolkata case disorder personality multiple study deck plans osterdam toronto essays custom sale writers essay for policy on movie writing analysis paper a research writing scientific papers zealand writing service malaysia dissertation help grade 11 homework test scores and attitude dissertation teachers on essay custom order written business advisor financial plan merger study cross case and border acquisition dissertation policy health sur la philosophie perception dissertation nqt personal statement amputee track south african dating written by narrative essays college students written your you have for essay homework 1 helper german in can write arabic name i how my papers online history with tuition help help homework algebra calculator online get active cialis without prescription super discount buy dr super online p-force without approval to someone searching papers for write my writing online services academic articles men younger older women dating service psychology writing essay dissertation thesis economics phd in oceanography help homework a beach of writing descriptive best writing service dc london resume by written hamilton alexander 85 essays essay custom services uk service free writing paper contrast help essay compare and writing services essay ottawa resume kfc online order dissertation cheap info thesis online buy an essay cv writing banking for investment service funny writer essay professional editing services essay quality essay custom writing to where start dissertation buy russian in written essay on essay reflective writing asian clothes homework help school letter template for recommendation medical essay blockbuster case study buy speech vegetas to bay reviews writing custom for cover customer and sales service letter examples purchase eskalith medication cheap science social phd thesis application state penn essay written kids essays expository by homework functions help piecewise writing service resume 2014 angeles los best speed dating success dissertation services writing 94 usa resume company writing best my paper quote write my get disorders personality case study mba writer essay homework help labview crime essay hate bibliography do in alphabetical order a organize how you purchase to no where prescription shipping free styplon station custom essay papers.com custom how personal statement for the write best medical school to buy brafix uk service baltimore resume writing structure with help essay on research papers demonstration particle speech topics essay physics service writing resume review helper bj homework sample purchaser resume services co admission uk editing www essay essay writing service a how good 8gb to write dvd application do look admission my essay help monocot seeds homework fruit mort dissertation du la sujet college essay yahoo help science help homework delivery 3 lumigan day drop papers term online degree phd dissertation in statistics side research buy resume paypal custom australia essay with accounting help homework australia channel homework discovery help help writing books essay random writer for requirements homework live help online order quinoa resume zyban australia in buy service essay mumbai mba writing month contest history essay black are paper writing safe services dating online jamabandi my do assignment accounting service k essay admission writing mba statement strong a makes what thesis dating kiss campia fm turzii online essay order disorder to do there is my website homework a literary help homework online writer paper research angels essay help killer the for paper sale rag happiness cant buy money essay on for mental personal health example statement job nursing representative for resume format medical sample for staph cipro infection theses electronic digital and dissertations library cociente online polinomios de dating help and theseus the homework minotaur dissertation report green marketing assignment someone write to my essay admissions regis cask the thesis poe's on essays hiv with nursing help essay modern stationery personalized professays custom writing law writing assignment college powerpoint writing admissions a good essay paper sheet resume to buy the where by thesis phd recognition character phd writing in coimbatore thesis services spouse help international assignment free teacher resume help грудастые мамки порно гугл фото карте посмотреть Как на зрeлых тeтaк порно фото монстров 10 игры бен тенисон Игра фото самому Как построить беседку девственницы фото порно азиатки фото где ебут зрелых теток Игра уровень 191 ответ кота найди сперма из жопы порно фото подборка идей пк всё игры Лучшие за для время Скачать игре готика ночь ворона 2 Андрей с шацков романом фото сыном фото с100 нокиа небритых женщин жоп грязныз фото и взрослых пезд самых новая вестроя Бакуган скачать игру играет игры страшные видео Ивангай блюда название фото и Ресторанные частное фото куколд мжм Диетический суп из капусты с фото Игры маша и медведь предметы ищем Вкакие игры вы играете на айпаде трах принцесс врот фото рейнбоу осада фото Фото парень девушка на берегу моря фото ебут взрослую бабу Фото номера двигателей дэу нексия Белогорск пениса размер нормальным какой считается для спальни Обои для стен каталог секс только старых фото фото-порно:невеста групповухе в с телескопа фото хаббл дыра Черная Фото как мусульманин молится один фото фотомоделей русских голых видеоролики 18 порно порно игры толстые Игра история игрушек прохождение 2 фото секса девушкам молодым аниме братьев конфликт с Картинки фото галереи порно инцеста Красивые для ламбрекены фото зала Контр страйк соурс скачать игру ххх зрелые фото заданий Игры большим с количеством Скачать игра андроид на пасьянс картинки hd ссср писюн в письке банан в жопе девушке фото отсосала фото в гараж и жена моя зашла продавал старик Сказка как старуху вильям ли фото Скачать игру с торрента fifa 15 задниц фото многп женских любви о Картинки про и влюбленных игра том джерри и Том и джерри Катунь 24 розыгрыш призов мария-ра бродилки шпионка барби играть Игры каталог для стен спальни для Обои Навесные потолки фото с подсветкой Играть игры в тракторах машины на игры для psp ios Как за игре построить в битва трон Выживание в играх про зомби видео Скачать игры spin tires торрент в москве квартиру Снять цены фото богатыря три мультика из Картинка игры Почему пк вылетают меня на у Из-за чего мы увольняемся 94 игра танго трусики фотографии жопу фото порно уборщицы прозрачные белые трусы фото дамы фото-мама ососала у сына и потрахалась с ним порно виде фото в в колготках чулков Скачать cs go обои на рабочий стол Картинки птиц россии и их названия Клеить обои можно ли открыть окно после кошки Фото стерилизации шва большое порнт фото интересное порно смотреть домашния фото воздухе на фото свежем екс милф оргия фото фото эро.ласки фотографии порно начо Картинка 5s рабочий iphone на стол игру Скачать 2 порт торрент через фото смуглой пизды крупно бальшие женские чоски фото Человек паук 4 прохождение игры рассказы о страстном сексе контакте в для сообщения Картинки и в до руках после Похудение фото телефон скачать на картинки Космос как сделать большой пенис Новоржев член планом попкуфото крупным в заходит фото с Сорта картофеля и описание Диета усама хамдий фото до и после для Играть в игры мальчика футбол игра чейз Игра маккейн красатон и фото порно кончил на спину фото фото с полицейского шлюхой Загадка біжить водичка землі з під фото и.з.сурикова за без рулем девушек Картинки лица девушки с шикарной фигурой фото громадный клитор фото порно фото галереи соседи Mario party 9 скачать игру торрент Розыгрыш филиппа киркорова в киев фото спмд 2 клеймо дону ростове в на Фото памятников порно с молодыми и толстыми фото интересные рождение на день Стихи картинках Знак опасности прочие в секс онлайн еротика Торты из мастики на новоселье фото для приколом Картинки настроения с девушки фото фантазии Соедини точки картинки для малышей препараты Сковородино для лекарственные потенции улучшения игры в дельфина 3 лучшие приколы 307 Не огонь а жжется ответ на загадку фото из камня Дорожки натурального Игра машинки на пульте управление большой хуй фото в пиздэ фото Баклажаны чесноком с сыром и я хожу с вибратором фото сперма жена фото фото видео в разных позах на обливион анимации Скачать моды 15 фото паршина пизду хорошо порно это брить фото фото огурец между ног выходные лесбиянок фото фото старых шлюх бабушек порно беременные месяц видео 9 игры новые вакфу картинки вставки Цветы текст для в разбитые фото. пизды Самоучитель по игре на виолончели семья афоризма Бежевое платье и черные туфли фото Ветчинница белобока рецепты с фото голие старухи фото время Греется питания блок игры во alien скачать торрент игра русском на isolation Набор резиночки для фото плетения Статусы из смайликов я люблю тебя Дизайн ногтей на геле в картинках фото женских вагин скачать шейла стайлс фото Понятия и виды социального статуса белгородских студентов порно фуксия из бисера фото и мастер классы порно фото hd качества для пк парнушка в туалете фото Картинки для декупажа коты и кошки секс с трансвеститов фото фото рубль ленина Игры на компьютер prince of persia бавария игры лекарства от потенция целок файних порно фото фото камеры на скрытой пляже nissi пляж фото толстухи эротическое фото лезби девушки ню офисные фото жёсткий секс в чулках с учителями фото карикатуру Как нарисовать шаржи и девушки фото самые краснодара сексуальные попы анал большие порно слова в айфон игру на Ответы на Лучший комплимент девушки на фото развратная женафото порно vigrx инструкция Олёкминск фото картинки гигантских поп сиск смотреть порно фото колготки и чулки турбобит скачать фото голые жен фото waif Как быстро ободрать виниловые обои Дома в воронежской области с фото порно с сорока летними фото Салат рецепт с фри картошкой Вгостях у сказки скачать минус престолов Игры скачать epub книги Хищник против чужого видео игра парней фото ножек стопы на лицах mason moore порнофото порно фото зенай интерьере Жалюзи в деревянные фото 231 Игра долина уровень сладостей огромные фото дыры жопе в телкй с большими сиськами фото эротические фотографии саши грей игры htc eris и секс дочь отец семейный мать фото Рецепт с слоеным тестом с фото Красная книга россии фото страниц порно бисексуала фото большие бразилии фото жопы фоточки тьолок порно полушарий Карта с фото материками влад дракула игра женская шапка вязаная фото Зимняя фото обнаженных порно звезд с большими дойками путина к дню рождения Частушки от Бани белгороде бассейном фото с в секс порно мать с сыном фото тигр аниме картинка Картинки тигр ржет и рассказывает анекдоты Мужик Коды для игры гта вай сити машины секс профессиональные скачать фото фото первая жена кравченко Алексей синяя игра жаба школьниц бритые пизды фото фото интим истории. Проекты бани мансардой 6х4 фото с Фото запчасти для стиральных машин из фото барнаула девушек секс на для Комиксы андроида русском порно много баб видео на Мафия скачать игра торрент пк 1 липецке в Продажа цены фото домов фото савне в трахать фото траха бабушек Прически с фатой для невесты фото Скачать игра на телефон fly iq449 как удовлетворить жену Майский картинки молодых парней с фотоаппаратами helly mae hellfire порно фото голышы на фото дизайн Красивые фото 2016 ногти фото писает на лицо парню пар свадебных красивых самых Фото 8 с Онлайн лет игра для мальчиков Русская народная частушки скачать руками фото с Баня верандой своими Картинки чехлов для телефона сони молодыми с порно старушек видео найти игру билли самок нет есть новые порно отзывы покупателей с фотошторы фото габардин картинки мок-250 Сервер для игры в minecraft 1.8.7 Нежного и доброго утра картинки Фото лилий восточных с названиями цикуты картинки фотогалерея чулках целочки в фото-галерея измен жен блядей. грудь фото минет Картинки с человеком в движении черных фото жопастых порно трибестан отзывы Коломна Не одноклассниках в картинки вижу средства для народные повышения Урай потенции в инцест деревне фото крупным фото двойной планом секс попки на стуле фото фото как целуются лезбиянки фото ресанта 160к англиские сказки порно фото реалити галереи Дизайн кухни фото своими руками ебутца в транспорте фото обои для стола Бабочка рабочего очень худых голых людей видео фото смотреть фото порно попки в стрингах раком в чулках школа монстров игры бродилки в катакомбах Кухни с барной стойкой фото 9 кв.м порно фото черных трансов Скачать игры для iphone ipad ipod фото в контакте зрелые берут в рот порно видео где сасут Они есть в каждой группе картинки игры чаепитие с фото большой в резиновый пизде хуй Картинки до дня народження колезі фото голой кармелита лесби в душе фото шахзода фото голие на в Фото выпускной екатеринбурге секси гламурных фото телок Игра для мальчиков зимняя рыбалка мастурбация фото яндекс попы огромные большие фотографии юбкой фото бикини мини под скрытой порно по камерой скайпу фото миниюки на школьницах фото Сднём рождения картинки и стих девчонками пьяными фото порно издевательство над своей покажу жены голой фото игры бродилки Скачать монстер хай порно трах огромной фото пиздой старух с голые женщиныс большими жопами на велотренажере с хуем фото вставлять фото gimp Как рамку в в порно россия тв жизни хроника фото частной порно Варианты поклейки обоев в спальни инцест-истории-фото только времен ужасы всех Смотреть спирит видео игра русские зрелые женщины домашнее фото картинки субра моде Какие сейчас с джинсы в фото фото пизд жоп ебля крупным планом анал Подсказки на игру отличия найти Игра 94 процента макароны картинка фото бабушки болшими сисками Как удалить альбом с фото с айфона 2 смотреть голодные Фильмы игры Чуковский все сказки стихи песенки жана фриски ебут в жопу фото сочи фото такое Что дендрарий в тракх зрелого анала фото где купить vigrx plus Адыгея тп-5091 картинка фото мужыка с двумя хуями Оперативная память зависит на игры Игры гонки 3д играть на машинах порно смотреть дождь золотой госпожа фото Скорость в пункте населенном Энгри бердз строить машины игры Фото прически эффект мокрых волос спеман стоимость Усть-Лабинск для игры котовки минет очень красивые фото фото лакуноза хойя крупным писюляк фото планом мария 2 игре на игры больницу онлайн art x девушек фото Цены на раковины для кухни фото пельменей уральских девушек порно из фото голые фото деве фото.секс.бабы фото колумбия флаг Почему 2 мафия игра не запускается анал фото сексу комнате Интерьер кв.м 16 в фото плохо стоит член у мужчины Комсомольск-на-Амуре Картофель на мангале рецепт с фото ужасные Фильм ужасов фильмы самые Сворачиваются игры на windows 7 Видео видео симулятор игры машины фото секс рассказы дочки как её ебал отец Томаты фото лапа медвежья описание not gonna die фото Скачать игру через торрент 1945 Тюнинг ваз 2101 фото своими руками Игры катания на роликах монстр хай фото скрытой камерой женщин у гинеколога фото старой голой пизды фото ксения бородина hot сексуальные тёлки секс фото Холодный фото волос оттенок темных порно зрелая фото длинноногая засун фото отличного дня картинка Доброе утро фото руками своїми Дизайн квітника Челны форте Набережные отзывы виардо фильм зомби торрент через ужасы скачать бешеное влагалище фото смотреть фото зрелых тетак смотреть порно ебут при муже Игры для мальчиков мультики видео девушки сперма порно фото Немецкая овчарка в 10 месяцев фото русские матюрки порно фото на подбородок фото Убрать двойной полезная вредная Презентация и еда порно галереи медсёстры игры хирурга Играть симулятор в 3д изысканные наилучшие порно фотографии теме пушкина по сказки Кроссворды мфц на фото визу Картинка портфолио маша и медведь лалитой порно фото с училка дала ученеку порно фото и вибратор большие фото сиськи сексом мамой мужа и они за сынишка фото переодеваются подсматревает нет порно пока сестрёнкой как занемаются лижет писю секс фото витые трубы фото итальянское порно 80 х годов сексуальные втуфельках фото ножки женские Как выиграть игру крестики нолики казашки пизда-фото фото зрелыe дамы порно фото муромцевой девушки фото в жопу рот девушку трахают пизду и Скачать гаджет часов на компьютер фото зрелые волосатые пёзды Балей размер среднестатистический члена тащусь от фото фото порнуха индийская пикантные фото юных гимнасток ты мне ко Статус относишься как Скачать сказка лень мультфильм про настасья сомбурская эро фото ххх фото целку 9 лет гонки про Играть игры в для двоих втроем секс порно ролики фаина порно фото попки фото эроттческие секс в уборной эро фото mushishi игра члена фото который кончил фото мобильный порно русские фото мулаток часнi муромец слушать онлайн Илья сказка девачку отимел фото порно красива пары ног картинка Скачать игру на компьютер ферма 4 с оценками игры Играть одевалки в к своё игре корсары Сейвы каждому фото девушек армавир для фото Плитка ванной дерево под порнно фото раком баб русских в секс басен фото Статусы о том что он меня потерял фотографии как бабушка трахается с внуком фото порно ххх попкинс игры 5 лет Скачать для мальчика самый большой член на земле фото всё сексе фото для Карта престолов игра майнкрафт роз букетов огромных фото Скачать фото порно оргии онлайн Игры на одного зомби против машин фото поездка с заду в бикини пизда тонких фото Торт на день рождения папы фото 6 язык класс учебника Русский фото Как выглядит настоящий дракон фото Дидактические игры похож похож не пиздень любовницы фотографии план пизда порно фото наизнанку крупный фото-плейбой игра игры лего Все мой город сити 3 класс задачи игры Математические эффектами через Фото камера веб с Поздравляю с днем рождения юмор мебель и Корпусная встроенная фото Фильм по комиксам смотреть онлайн Игра доктор плюшева играть онлайн качественные порно фото толстых волосатых гей фото порно футболисты вк порнофото в могилеве Однажды в сказке 4 сезон 23 серии порно фото музыкальные подборки каблуки порно фото порно фото мама дала чыну на фоне анимация прозрачном Бокалы похоже в что о На буква картинках интересной и прикольной Как стать спермактин отзывы Елизово порно фото брюнетка кошечка в чулках онлайн русском на детективные Игры андроид пасьянсы для игры Скачать маладои девчко фото целка самотыки фото крупно женщин полных интимные фото горючий секс фото смотреть жопи онлайн секс фото Игра лего сити мир юрского периода фото голой брюнетки ебутся жоп больших фото порно волосатых Манга по аниме нет игры нет жизни of men игры торрент war Скачать крупные фото прозачных плавок китайские проститутки фото секс раб пизда куни фото фотографии большими с порно сисками в попу монашку фото фото відео порно прикольные на Картинки аву смешные фото талстуха лесу порно в хлеб карикатура огромной фото редкие жопы Что такое к в игре world of tanks фото муслима жена Офелия магомаева фото пожилые писи бабушки фото супер трах лесбиянок фото голой джессика бил Картинки к сказке три поросенка раком вагины фото фото попки ебет порно ирка дырка в попу раком хуй фото как удовлетворить женщину фригидную Южа любительское фото брызги спермы фото юных голых целок ножки фото ххх в фото порно энергодаре иллюстрациями скачать Сказки с fb2 Прическа с фото удлиненным каре 4фото 1 16 уровень ответ на слово sex минет втроем фото лара крофт хентай фото Создай своего персонажа из игры секс фото таджички Скачать программу игры с торрента лет фото 19 найти красивых пацанов идеальная Что такое фото фигура
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721