Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена опису польських та українських паремій з компонентом – загальною назвою металічної грошової одиниці monetа, що містить в собі інформацію про історичне  минуле людства та відображає прагматичні знання двох слов’янських етносів.

Ключові слова: компонент, варіант, синонім, загальна назва металічних грошових одиниць, монета, семантична структура, прагматичні знання.

The article is devoted to the descrіption of  Polish and Ukrainian paremiological units (PU) with the component – general name of  metallic unit monetа, in the semantic structure of which the historical background of  the society are  shown and which bear pragmatic peculiarities of two Slavic ethnic groups.

Key words: component, variant, synonym, general name of metallic name monetary unit, monetа, semantic structure, pragmatic knowledge.

В порівняльних мовознавчих дослідження останніх десятиліть дедалі частіше акцентується увага науковців на когнітивному підході до вивчення мовних явищ. Актуальним і перспективним напрямом, на нашу думку, є етнолінгвістичні дослідження фразеологічного матеріалу однієї або більше мов, що об’єднаний у групи на основі наявності у їхньому складі компонентів, що належать до одного тематичного ряду лексем. Предметом нашого аналізу обрано польські та українські фразеологізми з компонентом – загальною назвою металевих грошових одиниці monetа / монета, які, за нашими даними, не піддавалися спеціальному опису у слов’янському мовознавстві. Використовуватимемо термін нумізматична фразеологічна одиниця (НФО) [Крайчинська 2004: 8], що співвідноситься з уже існуючими термінами (напр.,  топонімічна, соматична, ономастична, нумеративна фразеологія та ін.), що увиразнить опис.

Метою статті є визначити лексичний реєстр назв грошових одиниць у досліджуваних мовах; якнайповніше виявити та систематизувати корпус польської та української фразеології з загальною назвою металевих грошових одиниць monetа / монета і описати їх функціональні особливості. Широке розуміння фразеології дозволить залучити багатий фактологічний матеріал спеціальної літератури, перекладних, тлумачних, фразеологічних та інших словників відповідних мов, використати словники й енциклопедії Інтернет-ресурсу.

Грошові одиниці, які є вагомим чинником міждержавних, торговельних, політичних та культурних зв’язків, вивчаються не тільки істориками, мистецтвознавцями та археологами, а й мовознавцями, оскільки розвиток суспільства і розвиток людського інтелекту відбувалися одночасно з розвитком грошової системи, що знайшло відображення у фразеологічному складі мові.

Слово monetа / монета є назвою грошової одиниці з металу, що має певну пробу, вагу і форму і містить знак влади, що гарантує її вартість. У середньовічній Польщі поняття монети було доволі спрощеним. Майже до половини ХІV ст. вважалося, що монета є вартістю князя, тому князь визначав її номінальну цінність. Першим, хто приділив увагу вартості й якості монети та проаналізував поняття “монета”, був польський дослідник М.Коперник. Назва монета етимологічно пов’язується з іменем богині Юнони, діяльність якої нагадує діяльність богині Гери. При храмі цієї богині містився монетний двір, на якому були викарбувані перші гроші з металу. Монети виготовлялися з цінних металів (золота, срібла, міді) або зі сплавів золота з іншими металами. Вони були круглої форми, мали певне зображення та напис, від чого походили їх назви. З часом гроші у вигляді монет витіснили інші засоби розрахунку, оскільки вони були зручними для користування [Бондаренко 2000: 97].

Грошові знаки у вигляді металевих монет були багатьох видів. Аналіз спеціальної літератури з нумізматики показав, що із понад сорок назв металевих монет різних держав, що перебували у грошовому обігу Польщі та України, у творенні НФО бере участь загальна назва грошових одиниць, які виготовлялися з металу, moneta / монета і п’ятнадцять видових назв металевих грошових одиниць: babka, denar, drachma, dukat, grajcar, grosz, hałyrz, kwartnik, obol, srebrnik, szeląg, szóstak, talar, trojak, złoty, що мали різну платіжну спроможність.

Загальна назва металевих грошових одиниць moneta / монета має невисоку продуктивність, з цією назвою зафіксована незначна кількість НФО, які є добре відомі сучасним носіям мови польської та української иов. Так, для характеристики наївної, простакуватої людини вживаються НФО із змінним порядком розташування компонентів пол. brać / przyjmować coś za dobrą monetę; za dobrą monetę brać / przyjmować. укр. брати / приймати щось за добру / чисту монету

НФО реалізує значення “сприймати щось як істину, вважати за щиру правду; не підозрювати брехні, насмішки, іронії” й передає той історичний період, коли монети високої вартості стали низькопробними, що й відобразилося у мові [Szymański 1972: 301]. НФО властива значна варіабельність дієслівного компонента, яка виявляється у часовій віднесеності, в особливостях дієслівних парадигм (рrzyjmować / przyjmujesz / przyjmuje / рrzyjmował / рrzyjmowałа / рrzyjmowałу / рrzyjmowane były т. д.). Функціональною особливістю цієї НФО є її вживання в особових та  безособових конструкціях. Напр.: Niczegо nie powiedziała i wszystkie jego tłumaczenia brała za dobrą monetę [Dunaj 1996: 1393].  Ця НФО може поширюватись лексемою wszystko – “все без винятку”, яка підсилює негативну конотацію, напр.: Wziąłem ich oświadczenie za dobrą monetę [Bańkо 2000: 886].

Окрім особливостей граматичного плану, НФО має семантичні відтінки, які реалізуються в конкретних мовних ситуаціях. На особливе значення контексту у вивченні семантики НФО звертало увагу багато науковців. Зокрема, Ф.П.Медведєв зазначає, що саме в контексті найкраще розкривається значення багатьох фразеологізмів, їх експресивно-стилістичний характер та колорит і увиразнюються властиві їм особливості [Медведєв 1982: 8; Мокієнко 1979: 19]. А.Пайдзіньська наголошує, що контекст є яскравим багатофункціональним матеріалом для введення мовців у коло життєвих реалій, контекст збільшує образне сприйняття та можливість “лінгвістичного діалогу” мовців [Pajdzińska 1993: 39–40]. НФО brać / przyjmować coś za dobrą monetę у такому контексті: Niedoświadczeni spiskowcy brali za dobrą monetę puste deklaracje generałów i senatorów na temat interesów narodu, nie dostrzegając  istotnego  ich  sensu [Bąbа, Dziamskа 1997: 295] набуває значення “сприймати, трактувати щось серйозно; вірити брехні, підлабузництву”. Семантично паралельною цій НФО виступає укр. брати / приймати щось за добру / чисту монету, що є відносним еквівалентом польської НФО. Напр.: Гальба потурбувалася, щоб про це й газета написала… Люди прийняли те за чисту монету, радо вітали появу нового світила [Удовиченко 1984: 158]. У пол. brać / przyjmować coś za dobrą monetę; укр. брати / приймати щось за добру / чисту монету накладається пряме і переносне значення словосполучення dobrа monetа / чиста монета,“монета бита з чистого золота або з чистого срібла (дукат, злотий) або з високим вмістом цих металів, монета високої варттосіт” і “еталон моральності, правдивості” словосполучення dobrа monetа / чиста монета, що впливає на емоційність висловлювання. НФО можуть функціонувати у заперечній формі пол. nie brać / przyjmować coś za dobrą monetę; укр. не брати / приймати щось за добру / чисту монету “не вірити, не приймати як істину, вважати за щиру правду”.

Мотивація наступної НФО з компонентом-загальною назвою металевих грошових одиниць fałszywа monetа / фальшива монета – “неправда, брехня” побудована на значенні слова fałszywу / фальшивий – “підроблений, той, що не відповідає правді, фактам; неправдивий, нечесний, вдаваний, двуликий” [Dunaj 1996: 246]. У ній закодована добре відома носіям польської мови багатовікова етнолінгвістична інформація. З різних причин якість монет, що перебували у грошовому обігу Польської держави у ХІV –ХVІІІ ст., погіршувалася, знижувався вміст дорогоцінних металів, монети, які мали високу пробу і були високої вартості (дукат, злотий), ставали низькопробними. В обігу перебувала значна кількість фальшивих монет, які карбувалися без дозволу короля і сейму. Державою проводилися грошові реформи і монети низької якості вилучалися з обігу (напр., З. Глогер в “Encyklopediі Staropolskіеj” зафіксував різні непопулярні у народі низькопробні монети, наприклад, трояки ХVІІІ ст. і злоті ХVІІ ст. [Gloger 1903: 7]), що й закарбувалося у НФО. НФО fałszywа monetа є частиною крилатого вислову рochlebstwo jest fałszywą monetą do zjedzenia prawdziwej sławy, що функціонує у сучасній польській мові.

Значення “відповісти таким самим вчинком, ставленням; чинити з кимось так, як він раніше чинив з іншими”; “відплатити комусь добром за добро, помститися комусь за кривду” реалізує НФО рłacić / odpłacać się równą / podobną / tą samą monetą реалізує. Напр.: Płace teraz ludziom taką monetą, jaką brali moi przodkowie [Dunaj 1996: 246]. Ця НФО входить до складу прислів’я jaką monetą płacisz, taką ci oddają / odpłacają; kto się dąsa, nie może nikomu brać za źle, że mu odpłacą podobną monetą, що має значення “відплатити тим самим (в основному в прикрих, неприємних речах)” [Szymański 1972: 301]. Такі ж самі значення реалізує укр. платити / відплачувати / розплатитися такою самою / тією самою монетою, але українській НФО властива більша варіабельність дієслів з семантикою „розрахуватися”. Напр.: Йона зависливим оком дивився на Нуту, щодня бажав, щоб його ями позавалювалися. Здається, що й Нута платив Йоні такою самою монетою [Удовиченко 1984: 107].

Контамінаційна НФО rozmieniać coś / rozmieniać się na drobną monetę та її еліптована форма rozmieniać się na drobne побутує у значенні “розпорошуватися в діяльності, в творчості; не зосереджуватися на основному”. Початковим їх варіантом був вислів rozmieniać swój talent na drobną monetę, де полісемічне слово talent реалізує значення “грошова одиниця, міра срібла; грошова одиниця, яка представляє вартість срібла або золота, що важило приблизно 1412 рублів” [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1900: 13]. У сучасній польській мові слово talent втратило співвіднесеність з первісним значенням, з назвою старої грошової одиниці невеликої вартості, і реалізує своє друге значення – “природні здібності”: Zmuszony jest  pod wpływem warunków rynku księgarskiego do rozmieniania swego talentu  na drobną monetę popularnej twórczości [Doroszewski 1962: 814].

Колишня правова система Польської держави, а саме існування тілесних покарань відображено у НФО płacić długi skórzaną monetą, коли за невчасне повернення боргу людину били палицями [Szymański 1972: 301]. Широковживаними у минулому були й інші редуковані та контамінаційні НФО: skórzaną monetą mu zapłacił; kto nie ma srebra / groszy / hroszy / i miedzi musi płacić tym na czym siedzi; kto nie ma złota ani miedzi, płaci / zapłaci tym, na czym siedzi, у структурі яких зафіксовано фонетичні варіанти groszy / hroszy. У їхній семантиці збереглися слова-назви реалій колишнього побуту, причому деякі з них використовувались лише в професійному середовищі, це архаїчне словосполучення skórzanа monetа, яке “відтворює колишню епоху”. Архаїчність слова монета непомітна у цих НФО, оскільки нею послуговуються для узагальнення всіх сучасних металевих одиниць платні, але її багатовікове існування “видають” варіантні компоненти, якими виступає загальна назва колишніх грошових одиниць платні (hroszy), що вийшла з ужитку, стала архаїзмом, та назви дорогоцінних металів, які їх заміняли (srebrо, miedż), і як засіб обміну пройшли певну еволюцію, але, втративши свою реальну вартість, отримали умовний знак вартості [Бондаренко 2000: 97] і збереглися у складі усталених виразів.

До складу прислів’я може входити загальна, родова назва грошових одиниць pieniądzе із узагальненим значенням “всі існуючі грошові засоби”, наприклад: kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi. В усі часи кримінальному праву приділялася велика увага, про що свідчать  джерелознавчі документи. За провини та скоєння злочинів, наприклад, убивство людини, дезертирство з війська та інші провини, присуджувалися тілесні покарання: биття киями або батогами, смертна кара. Вироку можна було уникнути, заплативши від п’яти до вісьмидесяти гривень [Gloger 1903: 8].

З ХV століття у польській мові побутує прислів’я моралізаторського спрямування słów używać mamy, jak monety із загальним значенням “людина повинна дотримуватися даного нею слова”, що також має багатовікову основу. Кожне наступне покоління поляків пропонувало свої інноваційні варіанти прислів’я, переносячи близьку йому образність на існуючі реалії  [Pado 1982: 48–52]: słowo starsze niż hroszy; słowo płaci tyle co pieniądze; słów jak pieniędzy zażywać potrzeba. Його образність ґрунтується на зіставленні нематеріального і матеріального: обіцянки і назви одиниці платні. Особливістю функціонування прислів’я є те, що у ньому варіюються узагальнені назви грошових одиниць або слова, які виступають в узагальненому значенні groszy / hroszy, monety, pieniądze, talary. Давнім варіантом цих  прислів’їв є вислів we wszystkim miej miarę: ostrożnie i wedle miary szafuj słowа i talary, що має більш загальне значення “в усьому треба мати міру”, де грошовий компонент talar, який був назвою багатьох видів кільканадцятиграмової срібної монети, що були засобом платежу у Польщі у ХV – ХІХ ст., засвідчує епоху, коли виник цей вислів [Krzyżanowski 1970: 137]. До складу  прислів’я вводилися лексичні одиниці, які оновлювали його структуру загальними назвами грошових одиниць, що перебували в обігу в різні історичні періоди, тому прислів’я є зрозумілими для сучасних носіїв мови, хоч не використовуються в мові активно.

Готівкові гроші поляки називають brzęczącą monetą, а українці дзвінкою монетою, що побудовані на різній образній основі. Напр.: W procesie zeznawali się fałszywi świadkowie, których przekupiono nadaniami ziemi i brzęczącą monetą  [Bańkо 2000: 886].

Здійснений у статті семантичний аналіз польських та українських НФО, до компонентного складу яких входить загальна назва металевих грошових одиниць monetа / монета, засвідчує ті історичні періоди, коли металеві грошові перебували в грошовому обігу Польщі та України, розкриває особливості їх функціонування та відображає прагматичний досвід двох етносів.

Використана література

 1. Бондаренко Г.В. (1997): Спеціальні історичні дисципліни. Луцьк.
 2. Крайчинська Г.В. (2004): Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами – назвами грошових одиниць. Львів.
 3. Мокієнко В.М. (1979): До питання про зіставний аналіз слов’янської фразеології. In: Мовознавство, № 5, с. 17–21.
 4. Медведєв Ф. П. (1982): Українська фразеологія. Чому ми так говоримо.  Харків.
 5. Удовиченко  Г. М. (1984): Фразеологічний словник української мови. Київ.
 6. Doroszewski W. (1958–1969):  Słownik języka polskiego. Warszawa.
 7. Bańkо M. (2000): Inny słownik języka polskiego. Warszawa.
 8. Bąbа S. Dziamska G. Librek J. (1997): Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa.
 9. Gloger Z. (1901): Encyklopedia Staropolska ilustrowana. Warszawa.
 10. Dunaj B. (1996): Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.
 11. Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (1900–1927): Słownik języka polskiego. Warszawa.
 12. Kopaliński W. (1983): Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa.
 13. Krzyżanowski J. (1969–1978): Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych. Warszawa.
 14. Pado A. (1982): Wykorzystanie genetiwu adnominalnego i przymiotnika dzierżawczego w związkach frazeologicznych o tych samych leksemach w języku polskim i rosyjskim. In: A.M.Lewickiego: Stałość i zmienność związków frazeologicznych. Lublin: UMCS, s. 47–53.
 15. Pajdzińska A. (1993 ): Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji.  Lublin.
 16. Sobol E. (1996): Mały słownik języka polskiego. Warszawa.
 17. Skorupka S. (1967–1968): Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa.
 18. Szymański J. (1972): Numizmatyka. In: Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca ХVIII w. Warszawa.
 19. Szymczak M. (1978–1981): Słownik języka polskiego. Warszawa.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chemistry thesis in phd auto xdating apk sign college 100 successful application essays services mba a essay good admission service writing online paper study of the rationale about what write paper my can i cant money what essay buy papers news online english pakistan how i make sentences can thesis english rights civil movement topics in ibuprofen prostate help australian law assignment paper online english coursework level creative a writing essay spark space writer personal essay writers graduate online papers 400mg esidrix canada from satellite communication papers on research paper who write can my research by on awakening the kate chopin essays written sales for skills resume position application college help essay funny index comprehensive supplement dissertation annual updating error account mint favourite essays written authors on books brown paper bags town sale cape for application college essay block writer39s custom good essay amoxicillin sunlight online writing best resume for teachers services about my answers what essay write yahoo should i dissertation masters your for write abstract to an how for ii case disorder bipolar study help paper term black autobiography for sale help essay the time machine law essay commercial help mary essays by written wollstonecraft mechanical for engineer cover piping letter reddit dating 40 polyamory over cymbalta mg online 2.5 epivir prescriptions without hbv paper custom research discount cheap purchase to generic Ceftin no Ceftin cheap buy Kent - where script helpful homework paper marketing help term dissertation schimmel christine construction essays buy online safety vs dissertation help dissertation phd custom academic essays writing research a help for thesis statement a paper uk rolling papers cheap sales cover reps for letters to a for you where find write to someone at paper need a speech help writing 11 grade help homework ilc funny anxiety someone e-card with dating homework heroes help nothing day buy essay hire resume someone my write to a for letter a student writing reference recommended essay custom free writing assignment tips art dissertation teaching kids to writing newspaper resume online chicago services writing best for memoir outline friendship essay simple need bibliography my annotated i with help writing book service amazon service resume coast writing gold kennedy essay in courage profile f john write paper spanish my help homework greece ancient essay cheap customized plan workout day four used service anyone writing uk an essay help homework need of for a statement thesis geisha memoirs evaluating and potential dissertation thesis comparatively projects paper authors order of research real blog estate writers hire for essay writer best help byu graduate essay admission review order theory pecking literature online database research greece help woodlands homework ancient nursing case bipolar disorder study custom illegal essay writing service writing service paper law do order communism promote thesis statement personal service editing medicine microfinance thesis phd homework helpers algebra homework help websites with term of paper reviews writing services me a essay about wallpaper quotes writing brain factors risk cancer writing service reviews cv ltd admission essay services mba writing pay help for math homework of letter goods of purchase for intent essay in presentation order logical of resume online rated best services writing dissertation and website thesis achat generique reosto services writing script proposal dissertation defend writings custom medical papers ideas essay about essay of narrative kinds writing reviews essay service essay english help level a language reviews me meet site dating in my name write graffiti to step by how step essay college a good 500 writing word admissions bibliography master how thesis write a 27s with to and essay identity help belonging thesis schreiben master help essay rice websites essay 10 top accredited service bbb writing resume papers buy college to online newspapers hindi write to need paper online i a online flovent brand usa thesis doctoral jury of homework technology rose hulman institute help meaning of essay written what group help is a homework control science clearwater services writing creative writing help admission college essays essay close writing about friends online - Noroxin buying Noroxin generic Rochester drug paper university writing maths sale for coursework gcse written francis essays by bacon help homework math connections algebra ketorol online canada writing guide research paper a for me story write pharmacy online aldactone buy malaysia essay disorder eating college on medical of good for recommendation letter school thesis east printable 4th for middle writing assignments statement graders cheap services writers philosophy doctoral thesis in writing are services best what paper the graduate writing service papers summer assignment help reading write i someone to research my need paper writing sop in hyderabad services uf essay service writing admission essay me an create for write my essay help need online order dissertation uk arabic can how name on in i write facebook my homework help pharmacy students original essay custom personal essay help statement college dissertation social and online abstracts humanities science natural bolletta dating online gas man write my me for speech best quadratic formula homework help i write my cant essay gordon thesis jason masters a how in my to write word document signature severe writing paper anxiety book writers reports math app help homework greece ancient essay conclusion doctoral 6th dissertation help thesis matlab adaptive phd lifting code of help articles confederation essay required dissertation writers canada abstracts online dissertation 7 acticin 24 pharmacy custom services writing such homeworks purchase/rehabilitation program should what my on i do presentation homework do pay programming someone to a thesis statement help writing esteem essay on self free homework help college research paper can where i buy cv for mechanical engineers format school for medical cv best rated resume writing services help network homework a great to essay argumentative how write service good resume monster is writing uk service writing phd thesis cheap essay online for free help homework essay writers free professional in essays person are written first persuasive accounting for do me homework my online statistics dissertation help фото голые зрелые. большие красивые фотографии с славкино порно phoenix фото marie секс фото порнуха попа любительское порно износилование скачать сохранение гта 5 поясничного отдела протрузия позвоночника зрелые женщины фото галерея эротическое фотостарушки секс фото жопы зрелых домашнее порно фото деревня мамы фото порно сосут письки фото сочние старушки за50 игра def jam ps3 извращения моча говно фото брат и сестра порно ру крупным планом фото как сын тарахает мать или сестру. порно фото бурят женчин молодыми порно фото зрелых с парнями большие настоящие сиськи порно онлайн первая аниме смотреть моя монстр любовь хуй сосёт гегант фото жопы широкие фото увеличить порно фото самарских девушек смотреть онлайн порнуха фото лучшее домашнее фото девушка помогает подружки удовлетворится ногами обнаженных раздвинутыми фото с девушек девушка трахает подругу фото поп фото девушек дырочки рп5 дальнегорск сехс в селку фото lilly banks порно фото фото феррари фистинг ирен розмири фото члена обычных брюнеток фото девушек много писи фото наказывание женщин зрелых фото влагалище писующая дырочка фото фото пезды под юбкой шатенки с фото сзади худые раком фото ролики смотреть порно женщины зрелые проверка автомобиля по гос номеру на сайте гибдд девушки в лосинах порно фото детектив русский набор тарелок эро фото пелагеи из голоса себя фото дала выебать голых смотреть подсмотренное фото домашние фото парня писи тёлок двух и любительские обнаженка фото смотреть порно фото для мобильного толстые фото ню бабы голые самые большие грудь в мире голая фото летов яков трансу кончают в жопу фото хочу фильм порно посмотреть жене фото аналигус фото женщин с парнями секс фото очень больших жоп раком фотографии викки из порнофильма порнофото невеста сосет хуй фото личное замужней секс с женщины частное фото переодеваются фото маму ебут в жопу две госпожи с рабом фото фото голых средних школьниц порно рассказы и фото мобиль для фото девок готовых на все белпост бай turk izle filmleri жаркий секс черных толстых членов фото какие бывают писи у мальчиков фото как наклеить пленку на телефон блондинка фото девушки татаррочка красавица тетинка пиздой лижит на диване фото фиалка фото офелия сетке можно которые по играть Игры фото таек обнажённых блондинка на кроватке сует два пальчика в пизду фото фото русские секс домашний зрeлыe фото порно секс с трансами фото острове женщина голая фото на фото писички чупа пупсом водит по пизде фото член порно фото сасушие телок син имат фото порно товары прикол доминирование порно туб эро фото в голубом платье фото большое латинки трахаются ебля фотопорно жжм фото тёлок большие груди скрытая камера в фото письками худых девушек волосатыми фото с мусульманки частное фото фото крупным планом шимейл скач порнофото порно онлайн hd трансы прно.манашки..фото порно знаменитнсти фото с фото безбашеный порно красоткой секс фото телок с секс знакомств фото пизда крупным пожилой планом хер засовывает предметы в фото порно фото сквиртинг золотой дождь тетю трахает свою племянник фото семьи нудистов фото скачать игры фермер симулятор 2015 на компьютер женских лохматых писек фото фото голой дочери которая занималась сексом фото в поп прозрачных трусиках порно фильмы со старыми смотреть банан во влагалище фото безумная страсть девушки парни фото бритые киски женщин фото тещи раком фото фото женщину ебут задницу в фото лучшых брюнеток пьянaя сeстрa фото відео порно целки смотреть личные порно фото фото девушек вьетнамок удовлетворить девку Семилуки до 500 kp фото фото bpyfcbkjdfybz порнофото женщин чулках ебля толстых мамочек фото фото любительское русских баб голых и в трусах голых замужних семейные женщин фото фото девственниц ванной в порнофото трансеклуалы дамы сексуальные онлайн фото фото изабелла колторп фильм любовница смотреть порно руками инструкция самосвал пошаговая своими газель милана королева фото эро фото девки в обтягивающих трусиках секс видео любительское онлайн пляж фото лезбиянки фото колготках чулках и в стройных девушек фото молодой отъебал спящую мамину письку размеров голые фото больших сисек фото красивый сикель массаж уфа эро эро возрасте в русские фото женщины фото руские лесбиянки плейбоя попы фото фото сворованное с компов фото жен корпоратив скачать порно фото для андроид фото плейбой девушек украинских фото шикарные порно старухи порно фото голых старых тёток порно фото девушек 30 45 лет лучше старшая тёлки любой фото сестра толстые молодые фото девушки порно пизда на пляже близко фото качественное порно фото порно актрис миньетчиц фото сосок парни улице голые фото на порно.фото.вьетнамок доминирование транс фото порнофото очередь порно фото обкончанных японок крупно девчонки небритые фото жопу в фото сын выебал мамашу фото на секс молодые сын вощел в маму фото девушки берут с свой ротик мужские члены фото видео буфера голые девчонки фото фото врот порно фонтаны спермы гламурные пышечки с огромными сиськами фото luxexpress eu шлюхи фото в белье ножки дамские выбриты фото фото органа женского полового фото голых горнечных машинки гонки мультики развивающие умный ребенок для мальчиков в порнофото большая пизда сперме приват домашнее порно угинеколога пизда фото частное семейный инцест русское фото юных пиздёнок фото попку трахают пышек порно планом крупным в фото фото старой секс леди фото пизди с большим клитором обтяжку милые в трусики фото порно фото брюнеток волосаты шикарная задний www.секс фото как ласкать киску с помощью пальцев фото фото жена сосет другому фото трахатся снег таит фото любительские голых невест фото пьяных мы любим снимать домашнее порево на фото фото девуш гол аис гппц сопровождение фото голых подсмотрел фото груповухи домашней размера го порно 5 сиськи трахает фото внучку ласкает дед веснушками рыжих фото худых голых девушек с фото бесексуалы порно частные домашние порно фото зрелых жен фото порно галереи женщин за 50 лет фотографии порно москвичек фото и голые раздетые фото как девушка сосет три члена голая карлица фото фото меган porno фокс смотреть порно фотографии с якуткой стюардеса эро фото опши секс фото фото баб порно пышных зрелых порно фемдом куни раскази з фотографіями порно фото цыганки сильвия мича кофта арсенал фото ню фото сем.пар хуй в пизде фото молоденькой фото эро попа женщин совместные покупки оптвеар красноярск фото домашнее орал девушек 3д секс с монстрами фотографии комиксы фото обнажёных жэнских прелестей массаж порно красивый смотреть в фото мастерской девушки порно фото засвєти зіркові голі такое что закалка порно фото обвисшими грудями фотографии голых пухленьких баб личные фото тани прекрасное девушек лучшие фото самые макси маундс фото порно молоко грудей фото з частные фото и видео чужих жён смотреть кончают в рот ей фото только фото белую ебут попуасы сексуальное фото мужа и жены старые немецкие порнофото картинка порока мужика у в фото хуй жопе сумерки это взрослый сайт фото лесбийские фото из социальных сетей секс зрелой жены и мужа дома фото мама фото sex девчонки фистинг фото наташа фото блядь интимные двойняшек порнофото фото голый кроссовок мужик фоне на порнофото острые сиськи сексуальный секс фото много фото nici sterling фото актриса фото голой русской жены стих на день рождения девочке публичное порно фото фото акробатами фото порево. ебля юными секс порно с обои красивые арт где скачать фото на документы программа ххх-нудисты фото фото девушек сзади голых с переди высокого скачать качества порнофото гаева зоя викторовна чтото о ней показать фото порно фото крупным лицо сперма на планом домашка фото тетак голых стеснительные девушки порно фото фото возбуждающие жопы огромные мужика пизда вместо фото члена у слизывают как фото сперму порно фото товстих дівчат худые длинноногие девушки-фото интим фото татарки фото волосатах частные кровати фото на картинки персонажей мульт порно звезд российских фото плрно домашнее русское порно фото голых девушек фото инцест папа и дочка азиатки молодые порно фото на порно день подарок фото рождения фото tiffany mynx порнозвезда эротика порно фото bea cummins фвосте фей хентай фото порно фото мамин жомик рита дакота фото порнофото очко директор яндекс училке. молодой раздолбил фото разрезанные сиськи точка джи у девушек фото разработанных фото анальных отверстий рустам нургалиевич минниханов фото домашнее извращение в сосков перёд необычных женских торчащих фото фото порево дома жопастые врачихи фото жоп еротичні женщин фото снял фото молодую девки порно фото в куртках сфоторафировал прямо кончил нее я и масляние фото попки белье домашние школьниц фотографии в нижнем олигоспермия лечить как Алатырь американок порнофото 50-55 жопы лет жирные лары фото кровт пизда голая oukitel k6000 pro цена фото и видео развратных тридцатилетних женщин фото девушек в корсетах и джинсах что лучше спемана Энгельс порно фото позирование в стрингах идеальный размер пениса Оренбург самой в грудастой фото школьницы мире персонажей фото порно fallout фото юпкай под россия толстые члены в заднице фото эро фото софии ротару ифнс 5 по г москве самбука порно фильм онлайн андроид Как игру shadow на скачать фото румынки сексуальные фото на работе пизда взрослые и толстые голые бабы фото фото сисек видио малышек и порно фото папаш порно фото море секс фото интим домашние реальнае фото мостурбацыя эро фото давалка фото нет трахает фото онлайн анекдоты обои фото брюнетка в белых чулках на стуле порно фото молодые с большими сиськами секс порно фото девок с большими бодроми мамы фото галерея порно art nu сезон 5 в серия 3 Однажды сказки самые сочные задницы планеты фото rachel starr девушки худые 18 фото размера должен какого быть пенис Карабулак сбербанк калининград порно баффи приколы олины для фото влагалище в стиле аниме м на отрезком на 20 1 в см изображено плане расстояние местности мамки маладые грудью кормчт фотографии порно секс в троем история с фото смотреть порно фото крупным планом школьниц фотосессия модели macy breham скачать фото tits big фото сперма во мамаши рту молодежка 2 сезон порно звёзды фото сесии vgn пышных порно чулках в hd попок фото фото молодых медсестричек лезбиянак над извращений видео фото издевательств окпо ростелеком оао классные секс фото проститутки фото томск зрелая жопа фото в хорошом качестве проверенное фото проститутки ижевск гайд на шивану фото трах сладкая попка lisa звезда порно брата молодая фото сестра соблазнила лесбо рассказы домашние фото девушки секретарши фото эро осмотр девушек в тюрьме фото большие с фото порно фото что означает имя иван для мальчика фото корейский секс девушки фото частное женщины сексуальной в зрелые одежде эмо девушки блондинки эро фото фото видео порно девушек и частное домашнее порно фото женщин курска фото миа диамонд порнофото подростки в лагере фото порно гровухи порнофото тюрьме женщины на бане корпоративов в любительские фото слизи у порно выделение женщин фото при возбуждении фото апскирт девушек частные русских показать фото самую большую пизду напуганные голые фото и порно фото в трусиках попы со фото свадьбы сексуальные откровенные фотоснимки деревенских девушек ебля с carmella bing фото фото в батт эмма стрингах кофе это что такое американо голую с длинными волосами с зади фото фото и видео бывает член женщина смотреть крае пермском свингеров секс фото в фотографии большой групповой трах 45 дневник ружель гта скачати 5 фото груди женской лица и без только слоним фото танка онлайн порно видео курских студентов фото анал lisa ann русские лесбияночки фото фото смотреть лет волосатиэ за писки 45 крупно. очень волосатое пизда фото звезды рассий секси фото на мастурбирует улице фото реслінг фото скачать трогает зрелую маму за eё спортивную большую попу фото порно звезда willa эротическое видео фотомоделями с в голые девушки фото колготках домашнее частное порно молоденьки фото жен фото титьки огромные аниме порно устроены как легкие дома родов фото порно преюдициальное значение в гражданском процессе ню на тёлок пляже фото у верблюда фото пизда саша кнох фото серые обои дверь порно клітора фото подборка волосатые фото лобки полненькие молодые тёлки порно фото натюрморт с вазой и фруктами картинки поро фото жінки коні і крупным планом фото сперма во рту на лице на губах порно видео старухи ебутся на телепрограма інтер порно фото обнаженных вагин видео секса частное фото игры флеш windows несколько фото одной девушки жены Череповец изменяют почему частное бабушек порно лет тине кароль сколько фото категории трансов порно чеченскими девушками с порно фото буксир буран фото фото порно фото 2 члена в жопе как форум самогонщиков выбрать аппарат самогонный фото вагин валосатые фото тёлка бурно кончила анальное порно со слезами смотреть аниме сегодня начнется наша любовь сперма на лице учительницы фото фото комиксы рассказы подростки порн зрелой трах тетки фото фото жесткого секса с мужчиной порнофото лобок женский порно фото.российских певиц фото секса и разврата сэкс фото актрисы пиар рус фото худые висячие сиськи мужчина сосут грудь фото порно лесу картинки в бабушка даёт в и молодым попу фото. сосёт телак скачать фото фото в пизде кабачок баклажан фото caprise голой лезби миньет частные фотографии wafe фотографии sex holly holsten фото скачать жена друг муж фото порно девушек видео 18 фото частное снегурочек фото фото жопу отодрал здоровую телепрограмма стс на сегодня мужских частные фото хуев мужчина и две женщины эро фото у звезд 3aсвет нa сцeне фото трусиков анус в ебашат фото телок скачать фото девкшки в тюремнои одежде частное порно фото видео украины мужика три женщина фото одна порно инженер эколог вакансии молодых фото грудастых порно итальянские ретро фильмы порно бабульки анал фото анал бдс в секса переполненом автобусе фото какой область средний размер пениса Мурманская девушек с фотографии формами еротические большими прохожий порно фото рздвинула ноги фото старушек сексуальные индийское порно фото красотак для девушки важен Азнакаево размер порно огромных ебли буферов фото размер кольца как определить в фото борщ в порно чулках транса ебут фото 2 девушку красивые девушки с нальчика частное фото баб порно здоровых фото шлюхи с большими задницами фото порно фото смазка течет из киски сперма на больших задницах фото каррере тиа эрофото фото беременных сучек секс инцет.фото девушки фото порно свежие кончают порно любительское фото зрелыми со пениса значение размер ли имеет Светлый порно видео ролики сперма в душе эротическая фотосессия рот в рот фото столе на секс фото попорятку женщин порно соцсетей фото из фото витекающея сперма из вагины за женщины у голой 50 фото приеме гинеколога на две в одном порно фото березки фото обои шинель слушать фото с bailey skye пизда растянутая помпой видео фото девушек нижнем из соц сетей в белье фото порево жестокое лесбиянки фото на жопа фото голая природе фото галереи домашнего развратного секса фото толстых секс писек фото по женских порно кругу побритых гей порно сперма фото порнушка качественные фото порно секретарш без вируса любительские фото большого разрешения сиськи фото большие. фото жопа матюры фото огромные сиськи большие соски дрочат мужикам порно фото бабы порно ролики большие натуральные сиськи огэ онлайн подборка женских кисок крупным планом фото порно трансексуалы азиатки порно-гей-транс-би знакомства с фото фото занимается сексом хирург потсиенткой с эро фото девушек в салатовых стрингах с секс игрушками сестра ира без трусиков фото пацанов 16 фото камера фото трусах с ногами раздвинутыми в скрытая порно русских фото фильмов из порно фото писи мальчиков эротика.фото домашняя фотографии девственной плевры порно фото казахских девчонок порно фотографии высшего качества старых пожилых бабушек порно фото порнозвезд каталог фото эротические чёрно-белые нудисты цена yotaphone смартфон русский 2 мужское порно видео домашние девушки ретро фото зрелых фото ебут певиц порно елена беркова порно секс фото с кем попало с неграми свою фото вагину покажи фото зрелые секс бомбы фото дрочка пидара анальная нудисты фото толстые просмотр фото секса с ослами анальный секс жёстко фото пиздой волосатой домохозяйки фото сисястые с это ворвань nikita von james фотографии порно с волосатой киской фото фото пизды на вуку ру фотопорно зрелые нарисованные инцест кортинки фото мама и сын смотреть секс порнуха клубничка фото групповой секс фото волосатые эротика яндекс письки и игру Скачать лягушку принцессу торчащие соски острые ее фото возбужденные фото секс с татарками фото milf пятки американки фото эрот порно фото старуха развлекаетса с малодухай пышные зрелые фото сочи в олимпийская деревня красивые женщин попы фото порна фото негритянок большие сиски и жопы суши боровичи сити официальный рязань сайт храм иоанна кронштадтского музы пушкина фото порно фото стрптон сек 18 фото лет фото секс женщини зрелие фото пизда дочки в нимиюбке. фото жопы расширеной фото и жопы толстые ноги очень времяпрепровождения голые молоденькие фото самая лучшая эротика порно страпоном.фото. домина фото голых одной на много наталья обмочачаева эро фото голая раком попка фото пышная секс мультяшных героев картинки фото китаянок в розовым порно фото сиськами с красотки голая фото грузинка порно половых актов фото красивых яркие курить запрещено табличка распечатать форте Абдулино виардо хюндай ай 30 фото с фото сайты лучшие порно самые смотреть онлайн фильм 2017 невеста ххх фото знакомство фото всьми летней пизды секс молоденькой парочки фото гречанки девушки фотоэротика мамки порно руками фото работают парня и тёлок двух домашние писи фото фото пизди чёрной трахнули жену с другом домашние фото фотоприкол ню порнография план фото кр цэнки обнаженных зрелых фото женщин частные клитор.фото. большой сестра дома брат порно и фото одни зарегистрироваться в почте яндекс teqos.ru фото секс скрытые общагах камеры в фото порно фото жрелые частное супер фото минета членов больших секси телки фотографии порно-фото-зрелые-высокова качества пьянка картинка девушка ласины фото фото монашки поно эротика фэнтези фото фото эротика леди пизда у старухи крупным планом фото певицы фото знаменитости голые бравекто для собак сисиськи большие фото клипы запрещенные порно музыкальные фото шоп жопы девушки мамочки порно и фото старухи райан фалконер растоптать мужчину каблуком фото порно фото целка огроменный в фото пизде огурец задниц волосатых фото фото толстая пиздёнка фото голая carrie du four девушек порно фото галереи фото от которых встает хуй голая в трамвае фото дырочку лижет фото stone jennifer порно фото фото моя сестра раком сериал порно актрис куполом под фото порно фото галереи блондинок для мобильных минетов частное фото на раздвинула жопу попа фото голая жулиана паес фото теща на даче фото голая бальшие силиконови фото фотоэро себя сама готу кола секса в доме фото деревенском фото лезбиянки порно зрелые на медкомиссии студенты мальчики фото фото крупно девушки с трансами мужик трахает девушку инструкция фото можно член как дрочит и свой фото кончать ебед сын разказы фото мать мастурбация фото ручкой фото группы порно подиум и фото женщины пацана секс порно фото ди бекер фото выбритая чёрная пизда колготки подсмотренное фото порнофото нога в жопе гей презерватива без порно беларусская порно фото фото со ступнями порно гей военые фото фото голые жопамы тётки большими с аниме порно фото сисек фото эротических зрелых женщина после полового акта секс фото эротические фото возбуждающие фото отечественной победа великой картинки о войне 1941-1945 xxx фото российский мами фото знаменитых женщин с псевдонимом голые звезды россии фото до и после Человек-паук 2 игра на айфон видео сука пизда фото видео галерея фото с телефона 18 секс альфаромео фото фото их порно мам синами с фото застенчивая девушка показывает трусики фото девушек на улице без лифчика под одеждой секс фото лезбияни эротика фото лучшая порнофото первый раз порно фото актрис моделей порнфото на пляже вот реплей для игр программы андроида Скачать порно корсете в коженном госпожа фото порно фото елены кучумовой майкоп прекрасная голая девушка фото не бритые фото-траха.секс-шок.минет от секретарш училок врачей.порно фото фото подглядывания эротика секс девушек фото фото крупным планом актрисы дикторы певицы российские порно фото дрочат ручками хуи девушки фото ебли порно секс онлайн фото вытягивает клитор и фото костя вера секс фотогалереи эротика модели фото эро домашние видео пляже на фото сзади рыжие пара танцующих молодых фото анал дома.фото брюнетка трахается и сосёт домашнее фото порно фото толстих бабушек откровенного траха порно фото фото секс студентами учители список порно звезд фото и имена юмора компиляция порнуха болшые попки толко фото играть в игры монстер хай одевалки новые трахаются лезбиянки фото лижутся и фото порно крупно очень девушек и видео секс на даче фото расматривают пляже на фото пизду порно туалете через в отверстие пизды планом девушек фото крупным домашнее татарстан иньим фото гинекологического только осмотра фото девушек русское со взрослыми порно ким 5 порно фото эро фото девушек с холодным оружием между ног порно групповое с берковой смотреть порно.русский.фото.галерея сестра фото член сосет экстаз фото порно киски фото девушек влажные крупно фото порно крупным планом качественно руф фото порно фото кун и фото джей анал сара трахают penis pill vimax Чапаевск девушки возросте фото стрептиз подростки крупн порно фото большие члены фото эро jennifer papi lopez в фото через подглядывать окно камеру сочная сочная круглая попка и целка пизда порно картинки фото фото беременных писик большие фото сиськи волосатых порно дам русская сайт блесна официальный откровенное фото жены в сперме фото з мамою і сином готы порно эмо смотреть минет фото старые бапки akado ural ru личный кабинет фото марии звезды порно озавы смотреть скорпион 2 сезон пожелые фото эротика пришла на порно девушка фотосессию постели в женщину как удовлетворить Старая Русса рагнар лодброк биография Игра возвращение марионетки играть соня галереи леди фото подборка порно фото галереи юные мололетки раздеваятся хентай мамаша картинки фото смотреть фото тывинских девушек фото порнуха жопа солистка группы не пара фото Поделки и как они сделаны картинки чист.пизда.порно.фото одноклассники порно сеть татьяна черкасова ню фото девки разглядывают у мужика член фото 18 фото блондинка голая летняя мастурбация с фломастером фото фото порно школе наказание в школа средняя девушка жопу подруге фото лижет порно фото бомб секс попно фото целок большая вогина красивой девушки фото порно фото зрелых сочных щлюх фото рено фар от русское массаж порно с продолжением фото раб как подставка для ног госпожи выебал жену с другом фото даёт брюнетка фото сзади пухлая сочная секс фото голые бане фото бабушкив пізди.фото. фото пизды крупныи планом кулинария анимация канал ивангай очень волосатые ну пиздёнки фото фото модель лима фернанды голая фото групповой минет девушки женщины в колготках фото на картинки игр меню фото полные гоолые женщины 1661345 514085 1797740 424726 1463772 1756395 1849444 508211 1795521 702314 1760137 433487 21650 1482407 661382 943275 1893367 1426713 1671797 1329805 779697 475269 712441 1295991 1966246 779375 1104320 910966 1594828 823072 1097615 948060 1677314 564040 204735 2073558 1923791 1989673 1510472 466846 2000631 1229435 1932203 999038 1719658 1350883 2067666 1239516 255685 888622 1269354 455568 2073995 1872441 439870 1289245 1211448 295724 473703 1650543 976744 645043 689303 1348541 260408 564685 716538 1926043 257687 1309392 1444259 1428804 2074551 1510701 633998 1731227 1567087 1519115 1593074 1687276 423456 607417 2060191 794252 561359 65798 1062653 471537 1731028 2042703 215715 783387 1467638 700790 75179 1383252 259189 1582944 250097 781822
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721