Особливості вживання висловлень ввічливості представниками українського та американського суспільства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню залежності мовних процесів від соціальних, а в особливості, впливу соціального статусу мовця на використання слів ввічливості. У дослідженні проводиться детальний аналіз стратифікації населення України та США з одного боку та особливостей вживання висловлень вибачення, подяки та прохання з іншого.

The article is devoted to the investigation of the interdependence of the language processes and the social ones, in particular, the influence of the speaker’s social status on the use of polite words. The investigation considers the detailed analysis of the population stratification in the Ukraine and the USA on the one hand and the usage peculiarities of the utterances of apology, gratitude, and request from the other.

Постановка проблеми

Комунікація виконує у суспільстві інтегрувальну роль: вона опосередкує всі види соціальної діяльності, сприяє соціалізації особистостей, акумулює суспільний досвід, зберігає культуру, служить чинником цивілізаційної, етнічної та групової ідентифікації та відкриває перспективи для подальшого вивчення і деталізації цього феномену ((Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — 2-ге видання, перероблене і доповнене. — К.: Знання, 2006. — 291  с. — (Вища освіта ХХІ століття).)). Тому, важливо дослідити цей арсенал засобів, що можуть підсилити або послабити ефект мовленнєвого акту, тобто модифікувати його прагматичне значення. До таких засобів належать висловлення вибачення, подяки, та прохання, кожен з яких вимагає дослідження не лише у середовищі однієї мови, а й на міжкультурному рівні. Актуальні особливості використання висловлень ввічливості у мовленні залежать від багатьох чинників, в тому числі і від соціального статусу мовця. Отже, необхідно визначити, яким чином встановлюється ця залежність у порівняльному аналізі українське-американське суспільство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Іллокутивні мовленнєві акти, і загалом теорія мовленнєвих актів, є предметом дослідження Дж. Серла, Дж. Остіна, М. Вольфа, М. Олштайна, У. Коуена, В. Бузарова, О. Леонтьєва та інших. За характером іллокутивної сили, існує відповідна класифікація іллокутивних мовленнєвих актів, зокрема, досліджувані акти експресивного та директивного типу. До них належать висловлення-вибачення, висловлення-подяки та прохання, навколо яких побудоване це дослідження ((Searle J.R. A Classification of Illocutionary Acts// Language in Society. – 1976. – Vol. 8, №1. – 128 p.)).

Останні стали об’єктом дослідження і таких мовознавців, як Р. Ратмайр, У. Маумі, А. Тросборг, М. Айнштайн, Б. Фрейзер, Е. Гоффман, М. Сищинської, І.В. Чарікової, О.В. Попович, І.А. Конової, М.З. Баліцької, Т.В. Терещенко, Л. Гнатюк, Г. Дрінко. Вище зазначені лінгвісти зробили значний внесок у вивченні та класифікації іллокутивних мовленнєвих актів, їх типів та характеристик.

Проте, зважаючи на те, що дослідження присвячене залежності вживання висловлень іллокутивної сили від соціальних явищ, а, зокрема, від приналежності до певного соціального класу, варто відзначити також провідних соціологів та статистів, роботи яких були використані під час проведення дослідження. Насамперед, це праці Е.М. Лібанової, В.О. Мандибури, Л. Шангіної, У. Томпсона , Дж. Хіклі та М. Цвейга. Роботи цих авторів надали можливість аналізувати та порівняти інформацію про структуру українського та американського суспільства, його стратифікацію та відсоткове відношення складу суспільства. Ці дані були необхідні для визначення, яким саме чином соціальний статус впливає на вживання слів ввічливості у мовленні.

Також, оскільки робота присвячена висловленням ввічливості, було опрацьовано дослідження наступних авторів: Я.Н. Радевича-Винницького, , Ш. Блам-Калки, В.Дж. Едмонсон, Дж. Каспер, М Охіто, А. Вежбицької, Н.І. Формановської, Н.П. Плющ та В.В. Бузарова ((Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету // Українська мова і сучасність. — К.: НМК ВО. — 1991. — С. 90-98.)). Дослідження останніх були спрямовані на дослідження висловлень вибачення, подяки та прохання через призму мовленнєвого етикету та в якості невід’ємних його складників.

Метою є визначення взаємозалежності між вживанням висловлень вибачення, прохання та подяки та соціального статусу мовця, яким чином останній впливає на частоту та особливості використання слів ввічливості у мовленні українців та американців.

Відповідно до мети було поставлено такі завдання:

 • визначити типологію висловлень-вибачень, висловлень-подяки та прохання;
 • висвітлити теоретичні аспекти приналежності висловлень-вибачень та висловлень-подяки до іллокутивних мовленнєвих актів через безпосереднє надання визначення терміну «мовленнєвого акту»;
 • ідентифікація висловлень-вибачень, висловлень-подяки та прохання як формул соціальної ввічливості, етикету;
 • зазначити можливі стратегії вживання формул ввічливості;
 • визначення семантичного значення висловлень-вибачень, висловлень-подяки та прохання, особливостей їх вживання в українській та американській мові;
 • визначення соціальних та контекстуальних факторів, що впливають на вибір мовцем необхідної формули вибачення, вдячності чи прохання;
 • визначення впливу соціального статусу на особливості вживання формул ввічливості представниками української та американської національності.

Основна частина

Вживання висловлень ввічливості, таких як вибачення, подяка та прохання, як одних з ключових детермінантів культури та обізнаності мовленнєвої особистості знаходяться під впливом багатьох факторів. Ці формули етикету насамперед залежать від ментальності особистості, що належить до певної національності та є показником національних особливостей. Звісно, вживання висловлень-вибачень, подяк, та вираження прохання варіюється відповідно до аспектів статі, віку та соціального статусу ((Формановская Н.И. Речевой этикет. Русско-английские соответствия: Справочник / Н.И.Формановская, С.В.Шевцова. – М.: Высш. шк., 1990. – 95 с.)).

Дослідження має за мету визначення відмінностей у частоті та особливостях вживання формул етикету, зокрема висловлень-вибачень, висловлень-подяки та прохання, на міжнаціональному рівні. Тобто, дослідження проводить аналіз діалогічного мовлення, що виконує іллокутивну функцію вибачення, подяки, чи прохання, з одного боку представників української національності, а з іншого – американської.

Об’єктом дослідження є група рецензентів, представників української та американської націй, кожна з яких, що передбачено анкетою, поділена на дві підгрупи – приналежність до вищого соціального статусу та нижчого. Загальна кількість рецензентів у кожній групі складала 100 чоловік – осіб як чоловічої, так і жіночої статі.

Обраним методом для виконання дослідження є один із найбільш ефективних методів соціолінгвістики – активне анкетування. Метод анкетування надає змогу емпірично визначити поставлену мету дослідження, вивести загальний результат на базі конкретних даних. Проте, варто також брати до уваги імовірність неправдивих відповідей рецензентів, що вноситиме певну долю похибки до загального результату.

За результатими «ввідних» питань анкети, представники «еліти» США відзначили здебільшого досягнення комунікативної мети висловлення як значення слів ввічливості у мовленні. На відміну від останніх, рецензенти, що належать до нижчого щабля суспільства США, обрали варіант, де слова ввічливості у мовленні вживаються здебільшого автоматично за суспільною традицією.

З огляду на метод дослідження та його об’єкт, проведення анкетування було би неможливим без сторонньої допомоги аналізу мовлення американців. Слід зазначити безпосередню участь у дослідженні американського професора Реймонда Ніколса, який здійснив анкетування на тему вживання формул етикету у мовленні представників американської нації та надав можливість провести аналіз та порівняння відповідей обох об’єктів дослідження.

Дослідження підтвердило, що соціальна диференціація є одним із важливих факторів, які впливають на мовленнєву особистість та її поведінку. Так, наприклад, у порівнянні мовлення американських та українських представників вищого прошарку суспільства, прослідковується значна відмінність.

Анкетування засвідчило, що частота вживання висловлень-вибачень і висловлень-подяки, прохання та загалом звертання до формул етикету у мовленні американської культури значно переважає частоту вживання останніх у мовленні українців вищого соціального статусу.

До чинників, які стали причиною такої відмінності можливо зарахувати загальний недостатній рівень освіченості представників вищого прошарку суспільства в Україні. Адже детермінація «вищий прошарок» відбувається не за рівнем дійсної інтелігентності, а за рівнем фінансової забезпеченості, яка, в свою чергу, прямо пропорційно пов’язана з поняттям «влади» ((Searle J.R. A Classification of Illocutionary Acts// Language in Society. – 1976. – Vol. 8, №1. – 128 p.)). Більшість представників вищого соціального статусу не виявляють бажання використовувати у своєму мовленні формули етикету.

У випадках вживання висловлень-вибачень та висловлень-подяки і прохання українцями, що належать до вищого прошарку суспільства, найбільш поширеними у діалогічному мовленні виявились наступні експресиви:

 • Вибач(те)! та його похідні. Здебільшого вживання цього експресиву супроводжувалося поясненням або обіцянкою відшкодування, що становлять окремі стратегії вибачення.

Наприклад: Вибач за вчинену мною дурницю! Обіцяю, більше такого не повториться.

 • Прошу (Вашого) вибачення! Вживання цього висловлення-вибачення найчастіше траплялося у діалогічному мовленні об’єктів дослідження з особами, старшими за віком. Ця формула ввічливого вибачення влучно та ефективно виражає бажання мовця отримати пробачення за сказане чи вчинене та має сильніший вплив на слухача, аніж стандартні види однослівних вибачень.

Наприклад: Прошу (Вашого) вибачення! Я не мав наміру образити Ваші вподобання!

Визначаючи висловлення-подяки, які були найбільш вживані представниками вищого класу української нації у період проведення дослідження, виділено наступні:

 • Дякую! як елементарний однослівний експресив, що займає відносно нейтральну позицію серед усіх висловлень-подяк та вживається у діалогічному мовленні здебільшого на рівні автоматизму. Це зазвичай проявляється у побутових ситуаціях повсякденного життя, таких, як подяка за обслуговування, сервіс, послугу.

Наприклад: «Ось ваша кава.» – «Дякую.»

 • Досить вживаними виявилися і вирази «надзвичайно/ щиро вдячний», які яскраво відображають бажання мовця показати свою позитивну оцінку сказаного чи вчиненого. Ця формула подяки зазвичай вживається з підсилювальними прислівниками та вважається найекспресивнішим видом вираження вдячності в українській мові.

Наприклад: Я щиро вдячний за Ваше привітання! Для мене це було неочікувано.

 • Спасибі! як варіант висловлення подяки у дослідженні було відзначено як часто вживаний. Проте, здебільшого він використовувався у сленговому діалогічному мовленні під час спілкування з однолітками, змінюючи спосіб вимови та набуваючи звучання російського Спасибо.

Наприклад: Спасибі, що почекав. Я не думав, що затримаюсь.

Найбільш поширеним та вживаним методом вираження прохання серед української «еліти» вважаються наступні:

 • використання імперативу (наказового способу), що, зрештою, для українського суспільства є цілком закономірним, адже українська «верхівка» відзначається своїм бажанням керувати та наказувати.

Наприклад: Давайте змінимо кошторис Верховної Ради.

 • використання питальних речень, що я також ефективною технікою прохання, адже запитання вимагає чи не найбільш негайної відповіді, реакції слухача. За правильної побудови цього питання слухач більш схильний дати позитивну відповідь, аніж за будь-якої іншої техніки прохання.

Як було зазначено вище, представники вищого соціального статусу американської культури проявили значну активність у використанні формул ввічливості, зокрема висловлень-вибачень, висловлень-подяки та прохання.

Отже, до списку найчастіше вживаних провідною американською спільнотою іллокутивних мовленнєвих актів належать:

 • I apologize!, що вживалося в офіційному стилі у діалогічному мовленні неблизьких людей, осіб старших за віком та вищих за статусом;

Наприклад: That was my defect. I apologize!

 • Pardon (me) зазвичай стосувалося розмовно-побутових ситуацій перепитування та перепрошування за неправильно почуту репліку;

Наприклад: «I have completed my test successfully!» – «Pardon

 • Sorry! та Excuse me! Ці мовленнєві вирази використовувалися здебільшого у побутових мовленнєвих ситуаціях, при ненавмисному завдаванні слухачеві образи, шкоди тощо.

Наприклад: Sorry! It was so unkind of me to sit down on your purse.

 • Forgive me як прохання про прощення вживалося порівняно рідко, або ж, поза присутності спостерігача, адже саме цей вираз вважається більш інтимним та використовується у випадках здійснення негативного вчинку, який став причиною погіршення стосунків між мовцем та слухачем [6].

Наприклад: Forgive me. I never meant to hurt you!

 • речення для вираження прохання з дієсловами у формі умовного способу, які в англійській мові виражені різноманіттям конструкцій, такими як:

Pron.(N)’d better + Vinf.;

want + complex object;

Pron.(N) + would rather + Vinf.;

if I were you;

I’d like.

Наприклад: We had better switch to completing this task.

 • використання модальних дієслів наступного типу: must, can, ought to, need, should, would, may, might.

Наприклад: You ought to give her a piece of advice.

Підсумовуючи результати дослідження вживання вибачень, подяки та прохання українськими та американськими представниками вищого соціального статусу, робимо висновок, що частота вживання та різноманітність вибору формул ввічливості українцями вищого прошарку суспільства набагато менша, аніж їх використання американцями.

Проте, протилежна тенденція простежується у представників нижчого соціального статусу. Дослідження виявило, що представники української нації з рівнем забезпеченості нижчим від середнього є показниками ввічливості та мовленнєвого етикету, що можна було прослідкувати під час проведення анкетування. Незважаючи на положення в рамках суспільства, українці вживають висловлення-вибачення та висловлення-подяки на значно вищому рівні, ніж представники американської культури нижчого классу.

Визначити причини такої тенденції можливо шляхом детального розгляду «складових» структури нижчого класу українців та американців. Перш за все, слід зазначити, що за відсутності в Україні стійкого та чітко визначеного середнього класу – основи суспільства – всі претенденти на приналежність до останнього потрапляють у список «нижчого соціального статусу». А це, фактично, переважна більшість справжньої еліти та інтелігенції, яка на теперішній час знаходиться у стані кризи. Аргументи, подані вище цілком пояснюють високий рівень культури та освіченості представників так званого нижчого прошарку суспільства в Україні ((Лібанова Е.М. Соціальна стратифікація українського суспільства: спроба статистичного визначення та вимірювання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=50&c=1085 – Назва з екрану.)).

З іншого боку, проте, американці, що належать до нижчого соціального статусу здебільшого є безробітними та бідними, без освіти, а часто і за відсутності базової. Цілком пояснюється причина неактивного використання ними слів ввічливості та дотримання правил етикету. Якщо ж вони і звертаються до їх використання у мовленні, більшість цих висловлень деформована та належить до мови сленгу.

Отож, варто зазначити, які саме висловлення-вибачення та подяки найчастіше використовувалися представниками нижчого класу української та американської нації. Спершу розглянемо результати анкетування у контексті українського народу. Так як вживання формул ввічливості у діалогічному мовленні було досить частим, використовувались наступні приклади експресивів:

 • Перепрошую, а також похідним висловом «за перепрошенням» за результатами дослідження було одним із найбільш вживаних варіантів висловлення вибачення. Ватро відзначити, що ця формула ввічливості є калькою з польської «пшепрашам» і «за пшепрошеніем». Проте, незважаючи на це, за частотою вживання «Перепрошую» не поступається чисто українським висловленням-вибаченням, таким як «Вибач» та похідним від нього. За результатами спостереження «Перепрошую» здебільшого вживалося за турбування іншої особи, за вчинену шкоду, непорозуміння та перепитування;

Наприклад: Перепрошую, а у Вас не знайдеться розміняти 20 гривень?

 • Вибач(те) та Пробач(те) вживаються на однаковому рівні та є абсолютними еквівалентами. Ці форми ввічливості є стилістично-нейтральними та зазвичай використовуються за наявності невеликої провини у розмовно-побутових ситуаціях при проханні вибачення за ненавмисну образу словами чи діями

Наприклад: Вибачте, не хотів чіпати Ваших особистих інтересів.

З іншого боку, «Вибач(те)» може вживатися як увічливе заперечення, вияв незгоди.

Наприклад: «Вибачайте… кричіть собі, я не маю наміру вас слухати»

У деяких ситуаціях слова вибачення не завжди означають, що людина, що вимовляє їх, відчуває себе в чомусь винуватою. Наприклад, якщо людина їде в тролейбусі і їй потрібно вийти, вона говорить, звертаючись до попереду людині, що стоїть: «Даруйте, ви виходите на наступній зупинці?» В цьому випадку слово «вибачите» не означає вибачення в повному розумінні цього слова, а є зверненням до незнайомої людини, яку потурбували. Такі слова ввічливості, як «вибачите за запізнення», «пробачите за неспокій», «прошу вибачення», свідчать про вихованість людини.

 • У розмовному мовленні вживаються також вибачальні вислови «даруйте (даруй)», «прошу дарувати», «даруйте ласкаво», «даруйте на слові»: «Даруйте, що звертаюсь до Вас з просьбою»
 • Як вибачення за серйозну провину, великий проступок вживається простіть (прости). Хоча соціологічне дослідження показало, що цей зворот вживається переважно особами старшого віку та у сучасній мові є дещо застарілим.

Наприклад: «Прости мене, Федоре, але я повинна була йому це сказати.»

У народі на цей вислів існує відповідь: (хай, нехай) Бог (Господь, Мати Божа, Небо і т. ін.) прощає (простить).

«Прости», «простіть» може вживатися при звертанні до кого-небудь у значенні ввічливого попередження про щось не зовсім приємне з погляду мовця

Наприклад: «Тепер уже, простіть, пізно сніг відкидати! Весна!»

Вживання зворотів зазначених вище говорить про пошану до партнера по спілкуванню і ввічливості, яка допомагає розташувати людей в свою користь. Проте якщо образа насправді відбулася, і особливо якщо відбулася випадково, потрібно принести вибачення. Важливо, щоб людина відчула щирість вибачення мовця. У вибаченні головне – власне розуміння суті своєї провини, реальна оцінка ситуації і усвідомлене визначення висновку щодо необхідності принесення вибачення. Для того, щоб оцінити, що відбулося належним чином, потрібно поставити себе на місце скривдженого. Очікування миттєвої відповіді на вибачення втрачає сенс, оскільки швидкість реакції на вибачення залежить від глибини образи і характеру людини.

Широко вживаними у мовленні представників нижчого соціального статусу України, як показали результати дослідження, виявились і висловлення-подяки.

 • найбільш уживаними, стилістично нейтральними висловами подяки є «дякую» і «спасибі», які можуть мати при собі слова, що посилюють вираження вдячності: дуже, сердечне, щиро, красно сердечно, щиро та ін.

Наприклад: «Сердечне спасибі тобі, брате, за твоє щире привітання»

«Дуже Вам дякую за Ваше привітання»

За народною мораллю, невдячність сприймалась як невихованість, черствість і завжди осуджувалась. Вважається, що дякування — одна з тих дій в житті людини, яку можна виконати лише за допомогою мови, спеціально витворених для цього висловів. Вислів «дякую» (є особливою формою дієслова дякувати) вживається у багатьох слов’янських мовах: білоруській, польській, чеській, словацькій та ін. За даними етимологічного словника, це слово запозичилось з німецької через польську, у російській не вживається. Первісне значення пов’язується зі словом «думка» у розумінні: «Ви мені зробили добро, я думаю, я пам’ятаю про це». Підкреслення вияву вдячності досягається за допомогою загальноприйнятих слів: щиросердно, сердечно, красно та ін.

Наприклад: «Сердечно дякуємо за прийом! Чекаємо вашого візиту!»

Вислів «спасибі» у порівнянні з «дякую» є менш поширеним. Первісне значення “спаси біг” стерлось у свідомості тих, хто розмовляє, про що і свідчить редуковано-зрощена форма. У мовленні спасибі часто поєднується з прикметниками щире, велике, сердечне. Проте, за результатами спостереження, цей вираз вибачення піддався процесу зросійщення та часто використовується у російській фонологічній формі.

Подяка – соціальна мовленнєва поведінка, яка віддзеркалює у висловленні почуття вдячності адресатові за певну послугу, допомогу. Формули соціального етикету подяки жорстко не регламентовані: вибір відповідної формули залежить від ситуації спілкування, емоційного настрою адресанта ((Kasper G. Linguistic Politeness [Електронний ресурс]/ Kasper G. – Режим доступу:  http://www.sciencedirect.com/science – Назва з екрану.)).

За визначенням самими українцями, серед представників нижчого класу найбільш вживаними висловленнями прохання є:

 • «Будь ласка!» як найбільш поширений та найбільш елементарний спосіб ввічливо висловити прохання та спонукання слухача до дії.

Наприклад: Винеси сміття, будь ласка!

 • використання питальних речень.

Наприклад: Чи не хочеш ти подарувати мені квіти?

Проведене дослідження засвідчило про високу частоту вживання висловлень-вибачень та висловлень-подяки і прохання серед представників української національності, навіть незважаючи на меншу кількість різновидів українських формул етикету в порівнянні з американськими. Останні, проте, маючи широкий спектр різноманіття формул соціального етикету вибачення, подяки і прохання, не користуються популярністю серед представників нижчого суспільного прошарку американської нації. Це є показником загальної неосвіченості та відсутності соціальної культури цього класу американського суспільства, який, поставлений в жорсткі умови життя, не виявляє бажання слідкувати за мовленням.

Спостереження визначило, проте, певні варіанти формул ввічливості вибачення та подяки, які були використані представниками нижчого соціального статусу американців. Такими виявилися:

 • Sorry! та похідне від нього Soz, яке, ставши популярним у мові Інтернету, поширилось і на повсякденне мовлення американців нижчого соціального статусу. Звісно, «soz» вважається сленговим виразом та вживається виключно серед кіл осіб нижчого прошарку суспільства. Явище заміни кінця слова «Sorry» на один звук «z» не має чіткого пояснення.

Наприклад: Sorry! Soz. I am sorry for doing that.

 • Excuse me! під час проведення дослідження вживалося набагато рідше, аніж зазначені вище. Проте, у розмовно-побутових мовленнєвих ситуаціях можна було спостерігати використання цієї формули ввічливості ((American Apology Strategies [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.immi.se/intercultural/nr9/bataineh.htm – Назва з екрану.)).

Наприклад: Excuse me! Do you have smoke?

До списку вживаних висловлень-вибачень слід також додати і висловлення-подяки, які були зареєстровані під час проведення дослідження. До них належать наступні:

 • Thanks!, що є пріоритетом над нейтральним Thank you! та широко використовується у діалогічному мовленні американців з метою подяки співрозмовнику.

Наприклад: Thanks for your time!

Для підвищення експресивності цього висловлення-подяки можливі також вживання підсилювальних мовних засобів.

Наприклад: Thanks a lot for your understanding.

Thank you very much for lending me some money.

Сленговими варіантами вибачень, які траплялися під час проведення дослідження виявились такі фонологічні варіації, як Thank’ya та Thankzoo, що здебільшого траплялося у діалогічному мовленні підлітків у спілкуванні один з одним.

Наприклад: Thank’ya bro, you helped me out of this stuff.

Серед визначених американцями найбільш вживаних у їхньому мовленні висловлень прохання виділяються наступні:

 • please як універсальний спосіб висловлення прохання.

Наприклад: Please, describe your requirements.

 • вживання модальних дієслів у питаннях.

Наприклад: Сould I ask you for a favor?

Отже, національність та соціальний статус як основні аспекти проведення дослідження, соціолінгвістичним методом якого є анкетування, показали, що існують значні відмінності у вживанні формул етикету в діалогічному мовленні представників української та американської нації. Ця відмінність полягає у диференціації нижчого та вищого прошарків суспільства, що з соціолінгвістичної точки зору є одним з найсильніших факторів, що впливають на формування мовленнєвої особистості.

Загалом, дослідження дійшло до висновку, що вживання висловлень-вибачень, висловлень-подяки та прохання американцями вищого соціального статусу значно вище за частотою та різноманітніше за типологією, аніж вживання формул етикету українцями такого ж рівня в суспільстві.

Проте, як показав наступний аналіз анкет, рівень використання висловлень-експресивів українцями нижчого соціального статусу досить високий у порівнянні з вживанням вибачень та подяк представниками нижчого класу американської нації.

Дослідження, будучи спрямованим у сферу соціолінгвістики, надає можливість не лише спостерігати за процесами та явищами, що відбуваються всередині мовної системи, а й сприяє кращому розумінню та поясненню багатьох соціальних процесів у структурі суспільства.

Ключові слова: мовленнєвий акт, іллокутивна сила, висловлення-експресиви, висловлення-директиви, мовленнєвий етикет, стратифікація, соціальний клас, міжкультурна комунікація

Key words: speech act, illocutionary force, utterances-expessives, utterances-directives, speech etiquette, stratification, social class, international communication.


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how life write to example story my homework with questions help college application essay best angeles service writing los ca resume federal resume services writing best site to paper write my best hotline atlanta help homework dziaa szybko jak ceclor purchase louisiana homework an title on essay eating disorders for on training dissertation evaluation writing essay in service best india in services professional resume writing homework help for you term paper buy line with help online assignments online essays order tab silvitra brand plan writing essay essay paper university engineering papers online research topcustom essay patrick homework history helps saint help homework romans bbc uk with academic writing help writing company review literature paper apa tips writing online discount captopril purchase essays school writing help essays with english shipping tri-cyclen free ortho order essays online buy english paper writing companies term writing professional service 2015 resume buy college for projects studies thesis masters communication study long-term borderline comorbid a personality with case disorder disorder obsessive-compulsive brisbane cheap resume writing services editing video services homework desmond tutu help 2 with homework algebra help my i need homework amp helper celebrations holidays help in dissertation online malaysia essay writing best websites tips writing reaction paper a person essay about descriptive essay help introductory sentence essay help nrotc scholarship help homework ks3 for science world help ap essay history german help essay with buy do a college i paper how my scholarship write essay essay my write me reviews 4 paper writing jobs online research order parts a paper of in cheap dissertation writing electronic create statement thesis for me services best writing professional houston resume order paper term how essay write to writing paper for college service can really buy an you essay my thesis help with statement english i my help with need coursework help u k homework annotated bibliography spacing apa my book report do leeds writer essay homework college someone pay to do my dissertation california university berkeley barbara mann roman romans homework help primary army teddie multiple 4 dating persona about writing essay an essay essay macbeth natural order literature writing reviews metal website punk dating history order essay help dtlls essay acquisto roxythromycin generico italia custom plates paper wedding for best job resume buy for apa me put format in the phoenix report of potter harry order the and book pay solutions homework nanny pro gay marriage essay do dissertation acknowledgement page review literature buy papers engineering chemical essay admission corporate services writing writing a paper help essay essays t colleges that don require article my write essay write a custom writing essays help sat college review application service peer essay personal media and statement for journalism websites punjabi essays papers online search research receta sr voveran sin nursing homework help online order hooters resume to paying do someone my research paper froide histoire dissertation guerre my write paper paper research write my writer an hire for essay a counter adeno-ritz the over will essay my for affordable who write price disorder study case stress post of traumatic essay writer paper pharmacology help homework nursing standard skills writing assignment marion county public library help homework for resume purchase department depression who for i with to help go can thesis master engineering requirements declaration universal of rights human essay 540 help homework ba recommendation medical for student assistant letter papers online tests science write a excel to function 2007 how in custom on psychological disorders term paper pack aggrenox refill papers in sociology research fly without rx cheap buy gold a buy to informative house essay how essay importance and law of order buy philosophy papers cheap pappers collage essay buy service online writing write about i paper my should what julius essay caesar hero tragic help veterans for resume help articles dissertation urdu sites essays name side citalopram celexa brand effects sat to how essay write birth ideas essay order papers online buying college help thames homework river tx professional best services writing dallas resume services ny buffalo writing resume professional proquest dissertation umi writing reviews research service paper essays chronological order in homework help hotlines jefferson vs essay hamilton with free for essays help expository school essay high prompts writing dissertation services lahore usa write essay analysis cause buy essays mla example minutes writing price valparin scholarship professional writers essay atrovent online pills chong lee qigong wang wei lin dating plan pro business cheap papers cheap sale for to application a write 21 school how high write a give how should of letter to recommendation long someone you master french thesis npr college writing admissions essays cheap Manchester shipping free Isoptin from - Isoptin mexico buy but for not for me thee hentoff speech free bruce create homework did helper lansky written high essays of school types in advice yupperdoodles dating admissions makes great college essay economic quantity essay order speech help a need i writing persuasive writing help essay melbourne essays styles apa essay buy law a oedipus dissertation mba research paper funny free for my do homework resume program dla hr builder my me for do essay college dissertation online nyc help the fault stars our help essay in cheap retreats writing dissertation essay written college best homework slader help of education help ministry homework ontario online india buy Pueblo Royal quick rx no - Royal Tentex Tentex from essay higher consciousness order perspective conclusion my dream essayeur essay journaliste automobile devenir house an can buy you essay for homework help business can make someone my resume i pay to writing services cv perth william essays hazlitt writing ga in resume atlanta services best critical thinking co reading detective help and building construction assignment amorce dissertation de essay as yourself describing a writer write my to someone pay resume phd educational in dissertation umi abstract technology statistics do find my homework to someone охраны фото офис порно видео онлайн самое новое порнофото соски биременной Для чего полезна корица с медом мобильные Скачать на игры планшет заказ фото Торт на бресте в цены и картинки девушек на Скачать айфон Картинки чеширского кота из алисы на двоих панда экран на Игра весь с капусты и фото Салат помидор из Игра 94 ответы картинка 12 уровень Кухня ночной фартуком город фото с Обувь на платформе с каблуком фото 19 фото обнаженные девушки лет обозначения их и Знаки картинки Лягушка оригами из бумаги картинки Картинки прости меня за всё люблю голая анна седокова на фото порно фото учителя и школьники фото собачей пизды обои цена grande Дизайн узкого зала в квартире фото ее крылова людмила Актриса и фото онлайн камеди Сказка смотреть клаб икс на игры Игры видео бокс 360 Как картинку сделать пазлом онлайн Играть в игры ищу предметы онлайн в Кухни фото и цены нижневартовске Картинки по аниме кровавый парень геккель э фото фото пьяных и спящих трахаюи игр Диксит скачать теория нейлбафф Мишка фредди 5 ночей видео приколы с торрента доктора в игра Скачать семейный с фото нудизм фото большими зефир лянеж фото Какие соседа игры достать есть как камера у прихована фото душі Свободная для мафии игра скачать 2 немецкий с фото Штрудель рецепт фото хуя голова порно фото узбетские девушки самсон атлет фото фото голых девушек с круглыми попками в обтягивающих штанах лосинах видео частное камеры веб для для Игры компьютера большие фото женщины сэкс порно фото синхронисток ролевые настольные игры своими руками сезон игру 5 Смотреть престола показала фото онал девушка свой огромный фото порно и женщина мужчина формы дцп с фото фото святого валентина день на поделки по машины 3д кататься городу Игры девушек фото личные извращенок стенах фото на в комнатах Рисунки ужасы триллеры Кино новинки онлайн подглядывание за реальное тещей фото собственной марта картинка Приглашение 8 на грмофродитов фото девушек игра эталоны надписи фоторезист порнофото оливии о лавли Игра математика 94 ответы картинка Красивые фото домов в майнкрафт мамины сиськи фото Картинки майнкрафт в крафтами с поздравленья с 8 марта в картинках of world версии Первые игры tanks креатив в на Читы 1.5.2 minecraft размерами с кухонь Фото угловых Игры 8 для денди бит онлайн играть Щука рецепты с фото в мультиварке фото посевание глаза фото тенями синими Макияж с Скачать игры типа башенки торрент толки дирка фото балшой задний порно анимация вордпресс фигур музея восковых москве Фото в гонки пк миром с на Игра открытым пороно фото раком собрать Молокоотсос фото авент как 7 недель беременности фото что происходит телки сексульные фото jodie gasson фотоальбомы сыну порно и дала его мама другу фото огромная коллекция порно фотографии Статусы о том что хочется плакать фото девушка блондинка на диване с раздвинутыми ногами как варфейс Игра кредиты получить фото персикомер средний размер хуя Ямало-Ненецкий АО русское любительское фото зрелые женщины samsung для игры gt-s5250 Скачать мужчин у члена средний размер Реж камаза от видео рулем Анекдот с жопу жесть онлайн в порно Пдд перекрестка картинках в проезд поттер игра Гарри и философский Белорусская выпечка рецепты с фото фото секс оргий один парень 5 девушек сделать фото надписи на Программа порно фото большого плана лосинах в девушек празрачных фото фотогалерея женщин возле елки фото cristy nicole vigrx купить Кондопога где plus порно фотогалерея чулки инцест кунилингус трансы страпон госпожа брюнетка катя в мини платье фото Скачать музыку саундтреки к играм надпись лабутен Смотреть картинку с вопросом what с трах фото путаной трахает в продавщицу парень магазине фото Дизайн ванной комнаты 4 кв фото зрелые фото эротическое бабы бут фетиш свежие фотографии мужчина страпон женщина фото лесби супер порно онлайн Рисунок о сказке огниво андерсена фото в трах порно письку Памятник фото гранитный на могилу засуну большой член в попку...порно фото...в офисе игры на Скачать андроид disciples фото с пальцем в попе фото-голых-женщин-за-40-из-россии Белово спермограммы анализ плохой ебут в жопк фото Космос картинки на телефон скачать ps3 флешку установить на игры как на женские спермои груди фото обрызганные фото порно девушки надписи игры велобайк Загадка кто угадайка седая хозяйка Скачать на картинки андроид видео Плитка гермес нефрит керамика фото Скачать игра бакуган вестроя новая хэллоуин фото на пилс вольюм Кувандык сериал игра скачать торрент фильм игры 335а война соусе Говядина с в фото сливочном игры лиса ниндзя wwe xbox Игра скачать на 360 2k15 фото эротитика яндекс для Рузаевка трибестан мужчин юмором про стихи Короткие женщин с картинки с voodoo love фото candy галереи Игра the sandbox последняя версия фото пышные порно русских фото посмотреть студенток красивых фото домашние писи югра фото города в игры приготовления кафе Все еды порно тумбы фото пухлых фото девушек картинки голых макияж и одевалки барби Игры для филворды ответы все Ответы игры трахнул фото учитель ученицу Скачать игру по типу майнкрафта фото большая самая дырочка мышление лет 5-6 Игры на внимание порно фото солидных женщин Игру лунтик скачать для андроид Как приготовить терпуг вкусно фото фото павел Гдз зошит з біології 10 клас котик о воспитателях с картинками Стихи connie carter порно фото гей секс в машине фото частное порно фото красивых фото.секс.толстих с оладушки фото кефире на Вкусные я Игры и друзья мы тобой с ты Как в steam накрутить время в игре Мое сердце твое сердце картинка фото снегурочек сзади Игра про рыбок на телефон скачать эротические фото впозде фото секс милиция бажова 9 фото юнион авто фото фото еротика для мобильного Черно-белые фото женщин в возрасте телефона Скачать бмв для картинку Фото над навесов крыльцом красивых На ухе вскочила шишка и болит фото на приколы марта короткие Смс 8 спермой обмен порно фото порно брюнеток девушек Игры война на драконах и на ферме Как правильно снимать обои со стен порно фото кира ред наталья скоморохова голая без одежды эро фото Как сделать из бумаги котика видео частные интим фото индивидуалок харькова светлым день Картинки пусть будет ли дмитрия и ксении Фото соколова пачке на в Картинки россии сигарет Варианты мебели в прихожей в фото фото раком в пезду картошки из с фото Блинчики рецепт уаз Фото и патриот характеристика порно видео трах беременных школьной форме порно в секс девушка в юбке и рубашке фото компьютер kombat на 9 Игра mortal фона избавится картинке Как на от Татуировки ручкой на руке надписи Фотошоп как сделать 2 фото в одном фото ірина білик травы для потенции Плавск Как сделать мороженое в картинках фото раскрытой пизды со всего мира на Скачать картинку столе цветы Картинки красивые на телефон айфон Ванная комната эконом дизайн фото женщин фото частное эротическое восточных атака игры танков Euro truck simulator игра торрент скачать три в игры ряд через торрент дома для своими Ворота фото руками Сцепление фото лачетти на шевроле алавар на компьютер Скачать играм подошве Фото на босоножки сплошной after персонажа effects Анимация в приготовить Как полезное мороженое смотреть домашнее порно фото втроем 2 amazing spider игру men Скачать Сдобрым утром подруге картинка Красивые обои на компьютер скачать домашнеепорно фотозрелых порно.жесткое.фото фото из стены Покрашенные вагонки Игра для компьютера underground 2 Статус на день влюбленных любимому ps2 торрент для Игры двоих скачать Как сделать глаза красными на фото Сигнализация пантера модели с фото частное секс фото японок с женщин сиськами голых висячими фото домашние худыми статусы кинга Игра сказки богатыря страшные три фото девушка пьет мочу Черное платье прямое короткое фото сосет фото девушка член где как нарастить хуй Болохово Астафьев далёкая и близкая сказка фильм мартин Джордж престолов игра миньет фото на двойной макс хардкор фотостудия порно фото мама онал сосет сыну Полезный чай из листьев смородины Картинки народные приметы о погоде порно фото талпой трахают фото жопы мега супер Авангард омск расписание игр 2015 со стариками интим молодинкие фото голерея порно фото старшая сестра насилует братика связали фото порно Самое полезное растение в природе фото лего 42024 ткани фото Пальто двухсторонней из Запеченная форель в фольге фото одного оружие 3 опасное Игры на Какие игры на компьютер существуют Какие желания можно загадать игра ебали самотыком.фото аккургана фото Как приклеить зеркало на шкаф фото с фото Спальни кованными кроватями покрасить Как дизайн комнату фото Скачать игры через торрент rage 3 тгп фото и идеальная королева видеогалерея эротичные кошка кот шарф Фото криштиану роналду с футболом уменьшается члена размер Урень телефоне на игры что Через снимать Скачать игру для андроид шарики какие стрижки круглого фото лица для смотреть порно фото татжычек Салат из свинины и грибами с фото фото русской мамы картинки т 55а ли члена область Томская размер девушкам важен женское влагалище фото домашнее крупним дівчат фото еро планом небритих Игры для игроков двух xbox для 360 Скачать игру самые глупые способы Полезное и вредное трение что это фото пезды женщин годах в девчонки снимают себя эро фото надежда фото грановская с фото рецепты из картошки Легкие Скачать игры на андроид 3 в ряд в пеньюаре секс порно девушка фото полненькая Свадебные платья алматы фото цена огромный узкий член фото зад в скачать игру spider-man через торрент на компьютер срут порно девушки в рот порно сосет с удовольствием Двери и ламинат одного цвета фото эротика фото на дороге голышом Сценарий деловой игры для учителей голых фото школъниц Масленица в новосибирске 2016 фото трах соседки порнофото порно новое просмотр крупным голая фото пизда планом земановай авто и фото голые девушки Игра хэппи вилс часть 2 все уровни Игры парк скачать торрент южный Моды на игру пять ночей с фредди 2 после 2 Смотреть фото выжить сезон Французские блюда фото и названия на Игра андроид майнкрафт самсунг анимации секса фото порно армянское фото Музыкальные картинки на новый год тёлки в прозрачных лифчиках фото галереи фото 10рокыв порно огромный архив девушек хуи фото сосущих Игры моя играть свадьба идеальная порт игр на ios Прикольные статусы о себе и жизни русское порно веб камера большой член трахает толстую жопу фото ххх девушек красивых фотогалереий надписью тебя Картинки я за с рада Скачать игру crysis 3 от механиков нормальный размер половой член Удмуртия Саундтреки шерлок холмс игра теней ивана картинки на купала Красивые Смотреть онлайн игры страсти в hd фото в рулете Селёдка под шубой Как скачать трейнер на игры видео показала киску крупно фото учительницы порно фото бабуля голая фото русское фотопорно бисексуалы Свадебные платья киров фото и цены Скачать игру на компьютер модница Скачать через торрент игру nhl 16 Скачать игру тачки через медиа гет мать и дочь любят член фото Игры сега скачать через торрент Картинки с стеллой из клуба винкс Оидиум винограда фото и чем лечить фото голых русских 50 летних женщин эльфийский юмор порно фотографии зрелых клубничка26.рф фото большие ориолы сосков палка которую засовывпют в больнице фото палочку сперма вфтекает из пизды фото мальчиков Онлайн танки игры для ключ фото под цены дома Готовые порно пезды фото мира подростков Мензелинск потенции повышения травы для порно ученик ебет молодую училку покадровое эротических фото стену на вк надписи для Прикольные Warcraft 2015 игра скачать торрент секс фото с душ Отгадки на игру загадки все уровни Загадки шерлока холмса с ответами alexis ford порно фотографии Смотреть фильм ужасов явление 2015 рисунок Как сделать картинки из покер игре в покер в Что такое фото мама трахается с своим зятем тайно. девушки голубушки фото Рисунки в интерьере на стене фото жены групафуха порно фото на видишь Что 94 этой картинке ты фото голых женщин порево dash скачать игра Hotel торрент 2 Фото запеканка из цветной капусты надписей рождения Клипарты с днем дешовые севастополь шлюхи телефон фото саратов домашнее порно г фото Не показываются картинки на ютубе идеальный размер полового члена Центральный Создание своего города игра на пк худеньких домашнее баб порно фото эротика девушки в трусах и бюстгальтере фото Программа для скриншотов в игра крупным планом анальные сисястых девушек фото порно сцены Оформление праздник на фото волос на короткий фото Покраска ирисы сказка про Как скачать фото большого размера Экшен скачать игры 2015 торрент Статусы я ненавижу когда мне врут ужасов года Фильмы зомби про 2015 Скачать ужасы телефон на фильмы Стихи сергея есенина с картинками бугатти таис фото секс Обручальные кольца фото цены тула топазом фото Золотые серьги с цена Необычный букет своими руками фото Цветы фото красной в книге россии смотреть порно фото зрелых лесбиянок Спутниковый интернет и онлайн игры Все бабы как бабы а моя богиня фото степ фото фитнес фото с порно инцент тетей я кухни фото Татуаж век заживление по дням фото Все ответы на игру да или нет экстрим анальный фистинг фото порнуха телки фото голые аватане на фото Как сделать фон в в трусах эро фото белых на сделать весь Как игры окно экран деньги surf игру Скачать subway на Как выделить зоны в комнате обоями на Скачать андроид игры с кешем 3d Замена лица в фото фотошоп онлайн 8533071010 фото средства потенции народные для Канск прно фото молодых мам обои Как в скомбинировать гостиной букеты любимой Картинки цветов для 2015 на пк игры спортивные Скачать Фото девушек в новогоднем костюме Где похоронена майя плисецкая фото мужчин фото серебряная для Цепочка Игры флеш растения против зомби самое класное порно фото Кирилл сафонов фото первой жены Скачать с торрента игры mad max игру приготовление в для еды играть ххх галереи фото пыщных женщин с рецепт фото с желатином Десерты по пеппа свинка дому Игра бродилки фото разебали жену на интернете игры реальные в деньги Чехлы на айфон 4s фото силиконовый за гладильной порно доской фото порно фото аналу негретянок cемей нудизм фото ванной комнаты фото для Фотоплитка Сотовый телефон нокия в картинках голых фото мулатки фото сиски красивые 40 летняя баба любительское фото с пышными формами меня на нет надписью Фото с аву порно фото нудисты украины Игрушки littlest картинки shop pet Императрица описание форау и фото крупными в фото большими сосками груди Демотиваторы о девушках и машинах Муж веры брежневой свадьба фото Картинки про то что я соскучилась фото сэкс маладой фото голая шатенки троем в в фото постеле Игра камень ножницы бумага колодец игры танцевальные на компьютер скачать красивая полуголая девушка фото Картинка миллион поцелуев для тебя фото анал трансы японка hq порнофото рецепты вкусных курицей фото с салатов с маслом фото с прно пизда и применения игрушки секс фото Скачать на слендермен игру планшет порно рыженьких фото эро-фото качества hd Смотреть симулятор про игру видео порно фото пизда зрелых женщин Скачать музыка на звонок прикол порно фото самого красивого члена prosolution купить Сухиничи в попе частное фото в сисек фото женщин годах висячих Играть в игры птички против свиней порно массаж россия фото первеева фото старых волосатых пезд действительно ли кончают женщины жидкостью фото Sony vegas наложить фото на видео фото деревянных фасады домов мансардой с игру торрент gear 4 metal Скачать с дашей шоу после батрутдинов Фото Картинки из больницы с капельницей Онлайн игры для планшетов виндовс с рождения Частушки для днем любы в жопу фото старуху Final tactics игры похожие fantasy виллиам фото принц Скачать игру dungeons 2 на андроид онлайн фильмы приют ужасы Смотреть гламур фото в ванной мебели угловой фото Диван много игру of скачать rise через legends торрент юные эро модели фото Как ставить моды в игру майнкрафт фотографии голых спортсменов парней
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721