ФО бізнес мовлення як засіб вербалізації мовної картини світу людини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню ролі бізнес мовлення  у веденні ділових відносин. Головна увага зосереджена на  вивченні специфіки фразеосемантичного поля бізнес мовлення та його семантичній класифікації. У дослідженні проаналізовані основні комунікативно-експресивні функції ФО та їхня роль  у відображенні картини світу англомовного соціуму у мовленні.

The article is devoted to the investigation of the role of the business speech in performing official business relationships. The primary attention is focused on the studying of the phraseosemantic field peculiarities in business speech and its semantic classification.  The basic communicative and emphatic functions of phraseological units and their role in the reflection of the world picture in the English-speaking society are analyzed in the research as well.

Постановка проблеми

Формування культури бізнес мовлення, що поступово набуває великого значення,  є важливим етапом для розвитку суспільства та  держави в цілому. Без глибоких знань ведення  ділових   відносин у сфері бізнесу еволюційний розвиток людства не відбувається, тому що спілкування охоплює всі сфери діяльності людини і без  його знання реалізуватись та знайти своє місце в світі для сучасної людини доволі складно.  Бізнес комунікація  не тільки допомагає розуміти почуте, а й  встановлювати нові контакти та вирішувати нагальні питання. Осмислення людиною сфери бізнесу та ділових відносин в межах цієї сфери проявляться в лексичному та фразеологічному складі поля бізнес мовлення, масштаби дослідження якого постійно зростають, адже мовлення, особливо у цій сфері,  постійно змінюється. На даний час всі попередні надбання компетентних науковців у сфері  лінгвістики та бізнес мовлення англійської мови допоможуть глибше проаналізувати його  розвиток [2: 9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Досить довго досліджуючи мову, лінгвісти зробили висновок, що одиниці мовлення не можуть існувати ізольовано. Вони є взаємопов’язані відношеннями спорідненості та протиставлення. Ці лексико-семантичні відношення підпорядковуються системі та утворюють цілісний комплекс (ЛСП), вивчення якого розпочалося ще на початку ХХ століття.

Проблеми системної організації лексичного складу, семантики стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних – О.О. Потебні, В.С. Ващенка, Л.А. Лисиченко, В.М. Русанівського, О.О. Тараненка, М.П. Кочергана, О.Д. Огуя, С.П. Денисової, А.М. Шамоти та ін. – і зарубіжних мовознавців – Й. Тріра, В. Порцига, Л. Вайсгербера, Є. Куриловича, О.І. Смирницького, Ю.Д. Апресяна, С.Г. Бережана, В.Г. Гака, В.А. Звегінцева, Г.А. Уфімцевої, Ю.М. Караулова, Д.М. Шмельова, Л.М. Васильєва, Й.А. Стерніна, Г.С. Щура, Л.О. Новикова, М.В. Нікітіна, О.Г. Скворцова, А. Шаффа, В. Дорошевського, А. Вежбицької, С.Г. Шафікова та ін. [9: 153].

Такі дослідження лексико-семантчиного поля у мові дали поштовх до виникнення теорії А.В. Куніна, щодо необхідності вивчення фразеологічного фонду мови, використовуючи системний підхід. Саме цим і займаються вчені у руслі фразеосемантики. Адже, саме фразеологія є відображенням не тільки емоційного стану, а й усвідомлення людиною світу, що її оточує. Вивченню лексико-семантичних та фразеосемантичних груп та полів посвячені роботи А. М. Бабкіна, Е. В. Кузнєцової, Л. А. Новікова, Ф. П. Філіна, Л. А. Вєдєнской, 3. Д. Поповой, І.  А. Стерніна та ін.. Праці цих вчених допомогли зрозуміти та структуризувати знання про семантичне поле бізнес мовлення [3: 4].

Метою є системний аналіз семантичної структури  фразеологічних одниць, що входять до складу фразеосемантичного поля бізнес мовлення, дослідження їх парадигматики, а також виявлення структури даного ФСП в цілому. Для досягнення мети слід виконати такі завдання:

1)       з’ясування  ролі бізнес мовлення у житті суспільства;

2)       аналіз стану дослідження бізнес мовлення у руслі фразеосемантики;

3)       з’ясування структури ФСП бізнес мовлення;

4)  дослідження системних характеристик фразем в структурі ФСГ, що утворюють ФСП бізнес мовлення;

5)  вивчення національної своєрідності ФО;

6) аналіз комунікативної та експресивної спрямованості бізнес мовлення.

Основна частина

Вивчення семантичного поля бізнес мовлення та комплексний аналіз його та фразеологічного складу у нашому дослідженні був здійснений через призму комунікативно-експресивних особливостей на основі методу когнітивної лінгвістики, що вивчає мовний вплив на реципієнта, експресію почуттів за допомогою мови [8: 23].

Варто не погодитися з досить відомим лінгвістом Ш. Балі, що стверджує про еквівалентність фразеологічного та семантичного значень. ФО, на відміну від ЛО, не лише виконують номінативну функцію (позначають поняття), а й доповнюють відповідним емоційним забарвленням, яке не завжди притаманне лексичній семантиці. Тому  у нашому дослідженні ми будемо спиратись та ґрунтувати отримані результати на ідеях  таких вчених, як Б. Ларін та Я. Баран, що відстоюють ідею відмінності значень [3: 12].

Говорячи про наявність у ФО своєї семантики, не можна не сказати і про те, що подібне значення має кожне повнозначне слово. У цьому, безперечно, спільність, а разом з тим і відмінність слова і фразеологізму. Ґрунтовно опрацювавши у порівняльному аспекті семантику слова і фразеологічної одиниці, В. П. Жуков визначив основні типи фразеологічного значення і на великому фактичному матеріалі показав, що специфіка та особливості лексичного значення у слова і фразеологічного значення у фразеологізму обумовлені самою природою цих мовних одиниць

У структурному плані значення фразеологізму виражаються не одним словом, а обов’язковим сполученням не менше двох компонентів. Складові частини слів – морфеми – не є самостійними одиницями мови. Компонентами ж фразеологізму виступають слова-прототипи (з властивими їм формами словозміни), здатні функціонувати і поза фразеологічною одиницею. Лексичні значення слова і фразеологізму не адекватні, хоч риси спільного, звичайно, можуть бути [9: 98]. Так, фразеологізмам, як і словам, властиві явища синонімії та антонімії, тобто вони здатні утворювати самостійні синонімічні ряди й антонімічні пари.

У сучасній лінгвістиці активно розвиваються дослідження ФО в семантичному, граматичному та структурному аспектах. Такий багатоаспектний підхід до вивчення фразеології набирає популярності не безпідставно. Адже, багатогранний аналіз ФО дозволяє значно розширити знання про досліджуваний об’єкт. Багатоаспектний аналіз ФО, що спостерігається у більшості сучасних досліджень, дозволяє значно поглибити знання у досліджуваній галузі лінгвістики та вивести дослідження такого характеру в ряд найбільше актуальних для сучасної лінгвістичної науки.

Є. Г. Чалкова присвятила своє дослідження  «Иноязычная  личностно-ориентированная  фразеосемантика» характеристиці нових напрямків у фразеосемантиці, в руслі якої здійснено і наше дослідження.  Тому, варто розкрити основні поняття цього напрямку. Є. Г. Чалкова виділяє такі види:

1) іншомовна особистісно-орієнтована фразеосемантика – напрямок фразеології, націлений на дослідження системи семантичних полів, що зберігаються у пам’яті.

2) предметна  фразеосемантика – це напрямок фразеології, націлений на дослідження системи семантичних полів, пов’язаних з рефлексією відображення та ставлення до реального світу, що окреслюють особистісну поведінкову реакцію.

3) фразеосемантика  –  напрямок фразеології,  що має на меті дослідження системи полів на мікро- та макрорівнях, складниками яких є ФО [7: 22].

Двосторонній підхід до семантичної цінності  ФО мотивує вчених-лінгвістів до дослідження таких феноменів у фразеології, які не мають однозначного тлумачення в  науковій літературі. До них  належать, зокрема, питання про  знакову функцію та номінативну вартість ФО у мові та мовленні, про варіантно-синонімічні відношення у сфері фразеології, про семантичне моделювання ФО, про проблему фразеологічної усталеності і варіювання фразеологізмів та деякі інші. Двостороннє трактування фразеосемантики відобразилося у фразеологічній практиці. Адже, саме в останні роки з’явилися класифікації та словники ФО, що суттєво відрізнаються від попередніх особливим підходом до смислового аспекту структури ФО.

ФО у бізнес мовленні англійської мови складають значну частину. Це і визначає можливість їх аналізу у складі  фразеосемантичного поля (ФСП), що має складну структуру, що включає в фразеосемантичні групи (ФСГ) та підгрупи, систематизовані за тематичним принципом. Класифікуючи ФО за соціальною ситуацією, слід враховувати усі головні її параметри: насамперед рольові стосунки. В нашому випадку це будуть ділові, партнерські бізнес відносини.

На основі функціонального підходу ФО були поділені на дві великі групи:

–      номінативні фразеологізми (виконують суто номінативну функцію);

–     номінативно-експресивні фразеологізми (крім номінативної, виконують ще й експресивну функцію, допомагаючи мовцеві висловити певні емоції, своє ставлення до ситуації тощо) [7: 17].

Багатство та виразність мови досягається гармонійним поєднанням ЛО та ФО. Адже виконуючи дещо іншу функцію, вони доповнюють один одного. Хоча й фразеологічні одиниці виконують номінативну функцію [220: 13], однак відрізняються від лексичних характером та обсягом інформації.. Безліч фразеологічних вербалізацій грунтується на раціональній оцінці, яка дістає емоційне втілення. Можливі випадки, коли домінує номінативна функція, а не експресивна. Ми можемо також спостерігати у фразеологізмах навіть повну відсутність експресивності, хоч вони образно, метафорично мотивовані.

Важливим для розвитку когнітивної лінгвістики став висновок М.Джонсона про те, що наше розуміння світу ґрунтується на нашому фізичному досвіді, отриманого під час активного, діяльнісного пізнання світу у результаті діяльності з його об’єктами [46]. Метою ж нашого дослідження є з’ясування специфіки фразеологічної картини світу  в бізнес мовленні.

Варто погодитися із В.Н. Телієм та зазначити, що ФО репрезентує собою знак, що співвідноситься по структурі з мікротекстом, в якому вся інформація представлена згорнуто [4: 13]. Під час дослідження фразеології вчені виділяють  різні терміни й відповідно різні стратегії дослідження. Термін світогляд відображає цілісний, певною мірою “зоровий” образ – т.зв. гештальт. Термін світовідчуття, світовідчування ввійшов в узус  як  ”емоційний” образ світу. Щодо терміну світорозуміння, то він має значення інтерпретації, зокрема, у фразеології базових концептів, пов’язаних із розумовою, соціальною діяльністю людини чи спробами “реінтерпретації” науковцями мовної інформації, мовної картини світу.

Оскільки ФО є носіями елементів картини світу, то фразеологічні одиниці бізнес мовлення є концентрованими одинцями розуміння ідеї економічних, торгівельних, ділових, партнерських відносин. З’ясувати особливості втілення загальноприйнятого уявлення про такого роду відносини допомагає принцип виділення фразеосемантчиного поля. Під терміном «фразеологічна одиниця» ми розуміємо окремо сформовану одиницю мови, якій характерне повне або ж часткове переосмислення компонентів, в рамках якого формується та функціонує ФО [9].

Дослідження мови у тісному  поєднанні з культурою країни сприяє вирішенню багатьох важливих і недостатньо опрацьованих проблем фразеології, зокрема, дозволяє глибше та точніше віддзеркалити змістовий аспект ФО, простежити їхню етимологію, розкрити мотивацію, проаналізувати фонові знання. Безумовно, фразеологічний фонд мови є носієм та відображенням менталітету та культури суспільства. Тому, продуктивне  вивчення фразеології неможливе без системного аналізу.

Підхід до вивчення фразеологічного фонду як до системи, вимагає розробки нових методів дослідження, основою для яких стала теорія семантичного поля Й. Тріра. Про необхідність вивчення семантичних полів у фразеології стверджує у своїх працях А.В. Кунін. Основою для побудови фразеосемантичного поля (ФСП) є семантичне значення ФО, адже саме окремі одиниці мовлення вступають у відношення [30: 2]. Об’єднані  в одне ФСП інваріантною семою значення, ФО всередині цього поля протиставляються за диференційними семами [8].

ФО семантичного поля бізнес мовлення мають особливий інтерес для лінгвістики, адже бізнес та відносини у цій сфері людської діяльності є основним джерелом заробітку та існування людини. Отже, бізнес є загальнокультурним поняттям, що лежить в основі як матеріального, так і духовного життя суспільства. Тому, такий феномен не міг не знайти свого відображення у фразеології.

Вчені довели той факт, що осмислення людиною світу виявляє себе  на всіх рівнях мови, а саме:  на лексичному рівні, фонетичному, морфологічному, синтаксичному. Особливо яскравим, на нашу думку, є вербалізація людського уявлення про світ у фразеології., оскільки тут ще більшою мірою, ніж у лексиці, відображено національну картину світу, в нашому випадку англомовну.

Проведене дослідження фразеосемантичного поля бізнес мовлення дозволило нам встановити семантичний потенціал ФО, що утворюють дане поле. Проблема зв’язку і матеріальної, і духовної культури народу привертає увагу дослідників вже досить довго. В своїх роботах вони наголошують на соціальну природу мови, що несе в собі позамовну інформацію. Найбільш яскраво національно-культурна своєрідність проявляється на фразеологічному рівні, так як ФО складається із декількох компонентів і в її смисловій структурі, набагато більше ніж в слові, беруть участь екстралінгвістичні фактори, що відображають національно-культурну специфіку народу. ФО, що входять у склад фразеосемантичного поля бізнес мовлення, властиві нерозкладність на окремі лексичні значення компонентів. Використання певних компонентів у складі ФО пояснюється національною специфікою асоціативної основи, що пов’язана з розрізненням культурологічних факторів, різними мовними картинами світу, різним сприйняттям факторів дійсності, тобто в екстралінгвістичними факторами.

Формування досліджуваних ФО піддавалося впливу внутрішньої форми ФО, що відображає при передачі  інформації весь ланцюг асоціацій, що виникають при здійсненні ФО номінативної функції, але не входять до складу її фразеологічного значення, що впливає не останнє. Специфіка внутрішньої форми  полягає у здатності вміщувати в себе оцінювальні стереотипи, асоціації, уявлення, які несуть як універсальний, так і національний характер. Іншими словами, внутрішня форма характеризується виразною маркованістю, обумовлену країнознавчими фоновими знаннями, включаючи систему світогляду [7: 14].

ФО є свого роду закодована інформація. Варто зазначити, що деякі фразеологічні одиниці ФСП розкривають свою семантику тільки в контексті, а поза контекстом вони можуть належати до інших полів. Корпус фразеології характеризується чіткою номінативною спрямованістю його одиниць. Варто зазначити, що окрім номінативної функції у мові, фразеологізми ще  й доповнюють лексичний склад, емоційно забарвлюючи його «накладаючи відбиток емоційного відношення суб’єкта до позначуваного» [4]. Образи, стереотипи, що закладені в основу ФО відображають лінгвокультуру спільноти та характерне для неї бачення картни світу. Саме тому, культурнонаціональна специфіка яскравіше виражена  у фразеологічному, ніж у лексичному складі мови [12: 134]

Вербальне осмислення світу за інтенсивністю виявлення того чи іншого параметра властиве й лексичній системі. Проте, як стверджують науковці, фразеологічні одиниці відтворюють, на відміну від лексичних, не картину світу, а її фрагменти, особливо актуальні для носіїв мови, бо фразеологія своїми значеннями пронизує найрізноманітніші концептосфери. Отже, ми дійшли висновку, що особливістю фразеологічної вербалізації світу є те, що одиниці цього рівня позначають інформацію, яку не взмозі виразити одиниці лексичного рівня [10]. Адже, фразеологія – це символічний світ, у якому різноманітні об’єкти, явища та процеси дістають символьні позначення. Фразеологічна репрезентація світу відрізняється від лексичної більшою архаїчністю, міфологізованістю.

Осмислення людиною сфери бізнесу та ділових відносин в межах цієї сфери проявляться в лексичному та фразеологічному складі цього поля. На сьогодні не тільки в англомовних, а й в інших світових культурах склався загальний прототип  успішного бізнесмена, тобто людини практичної, досвідченої, стратегічної, яка не має нічого спільного з забобонними віруваннями, проте  очевидним став той факт, що саме бізнес по всьому світу, як і деякі інші види діяльності найбільше піддається впливу забобонів, коли діло стосується удачі та щасливого випадку. Адже, в бізнесі, дійсно,  це має велике значення. За словником Д. Піккерінга у нашому дослідженні було зібрано інформацію про людські уявлення та осмислення сфери бізнесу. Надаючи велику увагу всюдисущим чарам і табу, що спостерігається у всьому світі, бізнесмени використовують декілька єдиних в своєму роді забобонів. Сюди входить пересторога  підписувати контракти чи розпочинати поїздки по бізнес справам у п’ятницю або ж на тринадцятий день місяця. Крім того, до таких забобонних вірувань входить також  щасливий одяг, який був на людині у її набільші моменти її слави. Що стосується  часу, то нові справи варто розпочинати у співпадінні з молодим місяцем. В США договори про оренду підписуються на непарну кількість років, а початок нової справи вітають підковою, декорованою квітами [6].

Особливу увагу слід надати першому дню, коли підписується певна комерційна угода. В англійській мові на позначення цієї події навіть існує така ЛО, як handsel, тобто почин або ж початок торгівлі, нової справи. Поганою ознакою вважається купувати будь-що перед тим, як щось було продано. Особливо пощастить, як вважають, якщо першим клієнтом буде психічно відстала у розвитку людина. Перші зароблені гроші потрібно поцілувати або плюнути на них, тільки в такому разі бізнес принесе ще більше прибутків. Крім того існує повір’я, що незакінчена перша угода за день віщує приреченість на банкротство.

Ще одним забобоном, що належить до сфери бізнесу, є засторога вимітати сміття з цеху, майстерні, коли планують розпочати нову справу, адже це може відлякати нових клієнтів. Цікавим став також той факт, що раніше жінкам не варто було приїжджати в перший день на місце своєї нової роботи засвітла, так як це може принести невдачу як їй, так і її роботі чи господарству [16].

Всі ці вірування, повір’я, забобони вербалізуються у лексичних, більшою мірою фразеологічних одиницях. Етимологія фразеологічних одиниць англійської мови відзначається великим різноманіттям. Адже, тут існують запозичення, а також варіанти британської, індіанської, французької голландської та іспанської фразеології. Щодо етимології ФО, ми зіткнулися з труднощами встановити походження фразеологізмів – адже наявність однакової за формально-смисловими компонентами одиниці ще не означає, що вона була запозичена. Варто виявляти велику обережність, встановлюючи факт запозичення того чи іншого звороту, адже паралельне існування в різних мовах виразів, однакових за формою і значенням, може не мати ніякого відношення до запозичення. Це може пояснюватися спільністю соціально-політичних умов життя, звичаїв та традицій народів, що розмовляють цими мовами. Також фразеологічні паралелі часто пояснюються походженням з однакового спільного джерела, можливо, і без запозичення однією мовою з іншої.

Походження ФО сфери бізнесу можна встановити на основі лексикографічних даних (так, у великій нагоді стають етимологічні примітки, що містяться у деяких словниках, наприклад, О.В.Куніна) та аналізу лінгвістичних джерел. Проте, незважаючи на труднощі, не слід відмовлятися від етимологічного аналізу ФО, адже він допомагає нам краще зрозуміти мотивування семантики сучасного варіанту фразеологізму у бізнес мовленні англійської мови.

На сьогодні фразеологія є таким перспективним і розвинутим напрямом мовознавства, що майже кожен дослідник має можливість запропонувати свій власний внесок у типологію або вдосконалення класифікації, розроблену іншими вченими до нього, з огляду на потреби свого власного дослідження. Як стверджує відомий лінгвіст П.Лерой, у сучасній лінгвістиці, незважаючи на досить великі досягнення досліджень у галузі фразеології англійської мови, на сьогоднішній день не існує чіткої класифікації фразеологічних одиниць у сфері бізнесу. Крім того, немає лексикографічних праць, справді вартих уваги, які б пояснювали етимологічне походження цих фразеологічних одиниць [15].

Науковець  дуже критично висловлює свою думку щодо праць лексикографів, тим самим аргументуючи свою позицію, що мають бути спеціально створені словники англійської фразеології для працівників сфери бізнесу, торгівельних, економічних відносин. Такі б словники допомагали врегульовувати конфлікти, що виникають під час підписання договорів, різних ділових зустрічей, адже ці словники мали б відповідати всім правилам та приписам мовної політики. Крім того, як стверджує П. Лерой, ситуативна фразеологія корпоративного спілкування теж має бути включена до такого типу словника, оскільки саме корпоративне спілкування є невід’ємною частиною повсякденного спілкування у бізнесі. Саме тому, класифікація фразеологічних одиниць у бізнес мовленні у нашому дослідженні допоможе нам зробити внесок  у розвиток  лексикографії та фразеології [16].

Спираючись на основні засади лінгвістичних досліджень у соціологічному контексті таких відомих науковців, як О. Швейцера, В. Бєлікова, Л.Крисіна, О. Селіванової, ми спробуємо розробити власну класифікацію фразеологічних одиниць, що вживаються в бізнес мовленні. Залучення до аналізу 280 одиниць даного семантичного поля, дозволило нам виокремити такі семантичні групи фразеологізмів: «людина», «робота», «ділова зустріч/нарада», «прибуток/вигода», «втрата», «успіх», «купівля», «продаж», «продукт», «ціна», «, «банкротство/закриття бізнесу», «заощадження», «скрутне становище», «математичні розрахунки», «звітування», «позика», «фінансова підтримка» «обман», «підкуп», «відкриття  бізнесу», «закриття справи/бізнесу».В ході  дослідження ми зіткнулись з проблемою класифікації, адже не всі фразеологізми за своїм семантичним значенням ми могли чітко віднести  до тієї чи іншої семантичної групи. Саме ці фразеологізми можуть становити широке поле для майбутніх досліджень.

На думку Г.С. Гринь, «фразеологічні одиниці англійської мови є мікросистемою, елементам якої властиві полісемія, складні антонімічні та синонімічні стосунки, належність до певних семантичних груп» [2: 13]. Ця ідея стає базисом її власної типології. Як стверджує науковець, більшість багатозначних фразеологічних одиниць мають два значення, які виникли внаслідок паралельних первісних метафоричних зрушень. Але серед них вирізняються також окремі одиниці, що мають більше трьох значень. Спостереження показують, що не всі значення однаково поширені, не всі мають однакову валентність, проте усім їм властива та чи інша стилістична функція.

У нашому дослідженні, при аналізі фразеологічних одиниць бізнес-мовлення, ми виявили, що майже всі вони є однозначними. На наш погляд, це пояснюється тим, що для такої сфери як бізнес, не зважаючи на той факт, що мовлення може й у цій сфері має бути експресивним, перш за все для нього характерна лаконічність та однозначність [93].

Семантична група «людина»

У першій семантичній групі,  до якої входять фразеологічні одиниці на позначення особи, варто виділити наступні типи:

1) ФО, що характеризують лідерські якості працівника або ж керівника у  бізнес-сфері. До них ми віднесли: movers and shakers – характеризує людей, які знаходяться при владі та беруть активну участь   у вирішенні проблем, ініціюють нові проекти. Спочатку ця ФО існувала у вжитку, коли говорилось про активістів або ж тих людей, які намагалсь чинити опір владі та, так би мовити, «підхитувати» громадський спокій. З активним розвитком сфери економічних, торгових та ділових відносин ця ФО перейшла до сфери бізнесу. Фразема sleeping/silent partner відноситься до людини, яка, вкладаючи гроші в бізнес, не бере активної участі в його менеджменті та надає перевагу залишати своє ім’я в таємниці.

До цієї групи можна також віднести наступні фразеологізми: top dog -керівник, лідер; to hold all the aces – яка займає керівну посаду та має переваги над іншими або ж людина, яка є хазяїном становища. Big cheese –. про важливу людину. Пізніше за аналогією виникли фраземи big gun/wheel/wig, що мають синонімічне до первинного значення. Така фразеологічна одиниця як boys/men in the backroom теж належить до даної семантичної групи, оскільки має значення людей-керівників, що незалежно приймають рішення поза лаштунками.

2) ФО на позначення позитивних якостей працівників досліджуваної сфери, а саме: працьовитість, ентузіазм: an eager beaver – роботяга; company manфанатично відданий свої роботі, котрий завжди погоджується зі своїми колегами.

3) ФО на позначення негативних якостей працівників. До цієї групи ми віднесли такі одиниці, як cog in the machine – п’яте колесо у возі, тобто людина, яка насправді не відіграє великої ролі у ході роботи. Синонімічною фразеологічною одиницею є dead wood, яка характеризує працівника, якого вважають некорисним та непотрібним.

До ФО на позначення відсутності організації в роботі працівника належать: to run round in circles – про людину, якій важко досягти результату саме через те, що вона не вміє організовувати свій час та роботу. Крім того, сюди належить фразеологічне сполучення shape up or ship out, яке використовують аби дати людині усвідомити, що її звільнять, якщо вона не буде вдосконалювати свої вміння та свою роботу [13].

Цей вираз був вперше вжитий у військових силах США під час ІІ Світової війни у значенні, що солдатові краще дотримуватись всіх інструкцій та наказів (“shape up”), в іншому випадку він буде висланий за океан в зону військових дій (“ship out”). Ще однією фразеологічною одиницею є yes man, що характеризує працівника з негативної точки зору, що у всьому погоджується і босом.

4) ФО, що мають значення певної службової посади. Наприклад, в нашому дослідженні ми зустріли фразеологізми з семантичним значенням: бухгалтер – a beancounter, a number cruncher; службовець, що має найвищий ранг – captain of industry; адвокат-стерв’ятник – ambulance chaser. Таке уявлення виникло в людській свідомості і вербалізувалося у мові через слово ambulance, тому що такий адвокат шукає клієнтів серед людей, які нещодавно постраждали та вмовляє їх подати в суд. Також до даної семантичнї групи відноситься фразема (ones) opposite number, тобто той, хто працює на аналогічній посаді можливо навіть ів іншій організації – колега.

Семантична група «робота»

За підрахунками у ході дослідження ми вияснили, що цієї групи належить найбільша кількість фразеологічних одиниць. Сюди належать:

1) ФО на позначення важкої роботи, що вимагає великих зусиль від працівника, було досліджено наступні одиниці: too much like hard work, put your shoulder to the wheel, keep your nose to the grindstone –  про людину яка сконцентрована на роботі і важко. Фразема by the sweat of your brow вживається на позначення  важкої праці,яку виконує певна людина без допомоги іншого. Синонімічними до цієї фразеологічної одиниці є наступні:  work your fingers to the bone, break your back , back to the salt mines, а також ФО які вказують на важку фізичну працю: get your hands dirty, use elbow grease [16].

2) ФО, що вказують на людину, яка має дуже багато роботи та  задіяна в багатьох проектах. Наприклад: to wear many hats, to have a finger in every pie, irons in the fire про людину, яка працює над багатьма завданнями або задіяна в багатьох сферах.

3) Семантику зі значенням занадто багато роботи мають наступні ФО: snowed under, to have a lot (too much) on ones plate .

4) ФО з семантикою часу виконання роботи. До таких фразеологічних одиниц входять: rush off your feet – збиватися з ніг, в значенні бути надзвичайно зайнятим; a race against timeбігти на перегонки з часом, тобто мусити працювати дуже швидко аби встигнути закінчити роботу до певного часу; work overtime має значення працювати понаднормово, тобто більше нормованого часу. Сюди також віднесемо фразему to work down to the wireпрацювати до останньої хвилини. Цей вираз прийшов у вжиток з такого виду спорту як скачки на конях. В ІХ столітті на іподромі встановлювали через всю бігову доріжку дріт над фінішною лінією. Цей дрт допомагав визначити ніс якого коня персік фінішну пряму першим. Коли говорилося, що забіг був “down to the wire”, це означало близький результат, невідомий до останньої хвилини. До цієї групи такоє належатиме фразеологізм to scale back ones hours, що означає зменшити кількість робочих годин [15].

5) І, нарешті, остання підгрупа міститиме лише дві фразеологічні одиниці, проте ми вирішили їх виокремити.  Така фразема, як business is business , вживається в першу чергу людьми, для яких робота завжди стоїть на першому місці, і ніякі дружні чи особисті відносини не повинні мати вплив на хід робочих стосунків. Фразема business before pleasure має значення нашого українського прислів’я, яке точно відповідатиме синонімічно, а саме «зробив діло – гуляй сміло».

Семантична група «ділова зустріч / нарада»

1) До першої групи ми віднесли ФО із семантикою головної теми обговорення на діловій зустрічі. До таких ФО належать : bottom line – основне завдання зустрічі/наради. Крім того, сюди ми відносимо фраземи, що мають синонімічно однакові значення: to lay (something) on the table , to put (something) on the table.

2) До ФО із семантичним значенням «проводити ділову зустріч/нараду» ми віднесли лише дві фраземи: to hold a meeting та to run a meeting.

3) Сюди належать ФО із семантичним значенням «розпочинати зустріч/нараду»: to call a meeting to order та to open a meeting.

4) До даної групи ми віднесли фраземи на позначення типу засідання. Сюди належить фразема followup meeting, тобто зустріч, де обговорюється попередня справа. До цієї групи також належатиме фразема strictly business вказає на те, що зустріч, що відбудеться, буде присвячена лише обговоренню робочих питань, і не буде включати розваги та відпочинок.

5) До підгрупи із семантикою «пропозиції» ми віднесли наступні фраземи: to bring to the table та to move to do something [15].

6) До останньої підгрупи ми віднесли ФО на позначення роботи секретаря, тобто його обов’язків. Сюди належать наступні фраземи: to circulate the agenda, із семантичним значенням розподілу  списку основних питань та проблем чи будь-якої іншої інформації, що буде обговорюватись, перед самим засіданням. Окрім цього, до обов’язків секретеря також входить нотувати деталі обговорення на засіданні. Тому у людській свідомості уявлення про таку роботу вербалізувалося у фразему to take minutes. Ще однією ФО, що відноситься до цієї підгрупи є фразема to set up a meeting в значенні організації ділової зустрічі.

7) До цієї групи належать ФО на позначення «промови/виступу». Сюди ми віднесли фразему to call on someone to speak із семантичним значенням запросити когось висловити свою промову або ж дозволити висловити свою думку. Наступна фразема, що входить до даної підгрупи є фразеологізм  to have the floor [14].

Семантична група «прибуток / вигода»

Опозитивною групою у нашій класифікації стала група ФО із семантикою прибутку та вигоди:

1) до першої групи ми віднесли одну фразему winwin, єдину зі своїм значеням у бізнес-мовленні, що  вживається в ситуації, коли дві сторони у бізнесі виграють отримуючи прибуток  від спільного результату.

2) До другої підгрупи ми віднесли ФО, що мають семантичне значення намагання  дістати вигоду із кожної сприятливої для цього ситуації: make hay while the sun shines та strike while the iron is hot.

3) Сюди ми віднесли такі ФО, як: finger in the pie, piece/slice of the action, have a stake in (something). Всі вони мають синонімічне значення «мати свою частку або акції у певній справі, отримуючи від цього прибуток».

4) До третьої групи ми віднесли дві ФО зі значенням дій, спрямованих на отримання вигоди/прибутку. Наприклад фразера play for time має значення дії, спрямованої на затримку дії аби виграш часу для певної особистої вигоди. Фразема оutsource має значення використання сторонніх ресурсів більше, ніж тих, які знаходяться в межах компанії [16].

5) До останньої групи ми віднесли решту фразеологізмів, що мають загальну семантику «отримати вигоду».  Сюди належать: to cash in on, turn a profit, bang for the buck, turn over, to outsource (something).

Семантична група «втрата»

Під час нашого дослідження було виявлено невелику кількість ФО із семантикою матеріального збитку та втрат. До них ми віднесли такі фразеологізми: down the drain коли ми говоримо про час, гроші та зусилля були мариними; соди ж належить фразера to take a nosedive, що має значення колапсу, краху у ціні, вартості. Для позначення збиткового продажу існує ідіома to sell (something) at a loss. Скорочено існує також ідіома at a loss із синонімічним значенням. Фразема bottom out має значення зійти на найнижчий рівень, найгірший рівень розвитку. До цієї ж групи слід віднести також фразему in the red, що має значення втрачати гроші та бути наприбутковим. Таку невелику кількість ФО із семантикою «збиток» в бізнес мовленні можна пояснити небажанням говорити про таке негативне явище в бізнесі [16].

Семантична група «успіх»

В межах цієї групи ми виділили чотири підгрупи. А саме:

1) ФО з семантичним значенням «успішного початку». До неї належать такі фраземи, як: up and running вживається для позначення активного і успішного початку в бізнесі.  Синонімічною цій фраземі стаkf ще одна фразеологічна одиниця to get off the ground Ще однією фраземою є a foot in the door, коли говорить про людину, яка зробила маленький, але успішний крок на шляху до успіху і, можливо, буде успішною і в майбутньому. Фразема to turn around one’s business має значення «прокрутити бізнес знову та зробити його прибутковим знову».

2) До другої групи ми віднесли ФО на позначення успішного бізнесу в процесі його розвитку: going concern характеризує дієздатний бізнес який активно та динамічно розвивається; roaring trade теж має значення успішного бізнесу в сфері торгівлі.

3) До цієї групи належать ФО із загальним значенням успіху у певній сфері бізнесу.  Blockbusterтакою фраземою називають бізнес або його продукт, що має шалений успіх. Ця лексична одниця мала первинне значення фугасної авіабомби великого калібру, що використовувалася під час ІІ Світової війни британськими повітряними силами. Вони були надзвичайно великами та мали велику вибухову силу. Саме тому в людській свідомості залишилися ті асоціації, які тепер вербалізувалися у такого виду фразеологічну одиницю [13].

Інша фразеологічна одиниця to make a go of (something) має значення продукування хороших успішних результатів. Синонімічною їй будуть наступні фразеологічні одиниці to pay off, to gain ground, in the black, deliver the goods. Фразема to make money hand over fist має значення успішного та швидкого заробітку. Carry the day ще одна фразера, яку ми віднесли до даної групи, оскільки вона має семантичне значення «остаточно виграти». Спочатку ця фразема мала первинне пряме значення  – пережити день.

4) До цієї групи ми віднесли ФО, що стосуються успіху в роботі. До неї належать: to climb the corporate ladder, тобто просуватись в кар’єрному рості. Ще однією фраземою, яку ми віднесли до цієї групи, є фразема to get a raise, що має значення «отримати підвищення зарплати», адже це також відноситься до певного успіху в роботі [15].

Семантична група «купівля»

До семантичної групи зі значенням купівлі ми віднесли лише чотири ФО. Адже, в ході нашого дослідження їх виявилося не так і багато. Фразема to buy on credit має значення купівлі без оплати готівкою. Крім того ця ФО існує і в іншому скороченому варіанті on credit. Фразема in the market for (something) має значення «бути готовим до покупок».

Окрему групи слід виділити для синонімічних фразем із семантикою «викупити власність або ж частину, акції пдприємства». До фразем з такою семантикою належать: to buy a stake in (something) та to buy out (someone or something) або ж to buy (someone or something) out [15].

Семантична група «продаж»

У семантичній групі «продаж» ми виділили чотири  підгрупи ФО. А саме:

1) ФО з семантикою «розпродаж». В цю підгрупу ми віднесли фразему cash in your chips на позначення розпродажу, особливо акцій, тому що людина потребує грошей, або ж цінана цей продукт чи послугу має впасти. Семантику розпродажу в за ширшому значенні мають такі фразеологізми: sell out та close out.

2) ФО з семантикою «успішний продаж». Сюди віднесемо фразему Sell like hotcakes, що має значення продавати дуже швидко. Синонімічною їй буде фразема jump off the shelves.

3) ФО з семантикою «наявний у продажі» у нашому дослідженні ми виявили три: on the market, on the block, in stock. Всі вони є синонімічними за своїм семантичним значенням.

4) ФО з семантикою «відсутній у продажі» – out of stock.

5) ФО з семантикою «продажу акцій». Сюди ми віднесли наступні: take public та go public, що мають значення продажу акцій компанії або ж товариства для загальної аудиторії покупців [13].

Семантична група «продукт»

До групи із спільною семантичною ознакою «продукт»  ми віднесли  дев’ять ФО, які класифікували на наступні підгрупи:

1) ФО із семантичним значенням «запустити продукт на ринок». До цієї підгрупи належать наступні фраземи: to roll out a product, to carve out a niche (for a product).

2) ФО із семантичною ознакою «рекламувати продукт, ознайомлювати покупців з новим продуктом/послугою». Сюди належать наступні фраземи: to generate lots of buzz, тобто змушувати людей позитивно відгукуватись про продукт або ж послугу, тим самим заохочуючи потенційних покупців придбати її. Ще однією фраземою, що належить до цієї групи є фразема to put a product on the map, тобто ознайомлювати потенційних покупців із продукцією. Синонімичними фраземами, що належать також до цієї групи є to push a product, to plug a product, to launch a product.

Окремо слід виділити таку ФО, як  cash cow на позначення продукту або ж послуги, що дає великий прибуток для фірми, не вимагаючи при цьому великих інвестицій.

Ще однією ФО, що не увійшла до жодної з пігруп в даній семантичній групі, є фразема to test market a product, що вживається на позначення наукового вивчення наскільки успішним буде продукт на ринку. Така методика дость часто включає в себе вибір піддослідної групи людей, які використовують продукт протягом визначеного періоду часу, а потім дають свої коментарі щодо продукту [13].

Семантична група «ціна»

У даній семантичній групі ми виділили дві підгрупи:

1) ФО із семантикою «висока ціна». Сюди належать фраземи, що мають значення «зависоко піднімати ціну, просити занадто багато»: to come in high та to jack up, а також фразема at a premium – мати відносно високу ціну.

2) ФО із семантикою «низька ціна», до яких належать наступні фраземи: to slash prices в значенні істотно знити ціни. До цієї групи ми також віднесли наступні  ФО синонімічні за значенням: to knock down the price of something (можливий також варіант цієї фраземи to knock the price of (something)down); крім того, сюди належать фраземи to come in low, to come down in price, to drop the price (of something). Сюди також варто віднести фразему bottom fall out/drop out, що має значення зниження рівня нижче попередньої ціни [78].

Окремо слід розглянути ФО, яку ми не змогли віднести ні до однієї з підгруп, оскільки фразема face value має значення номінальної вартості.

Семантична група «банкротство/закриття бізнесу»

До цієї групи ФО ми віднесли наступну to go out of business, що  вживається, коли магазин, фірма чи підприємство банкрутує та закривається. Ця фразема бере свій початок від ідіоми to go out of something, що має значення «зникати». Наступна фразема to go belly up має теж значення «виходити з бізнесу через фінансові проблеми. Синонімічними для неї будуть фразеологічні одиниці bottom out та bottom drops/falls out of (something), що теж вказують на фінансові проблеми та скрутне становище в бізнесі.

Фраземою, яка відрізняється на тлі інших в цій групі, є  фразеологічна одиниця to close up shop, яка має значення закривати бізнес, проте через різноманітність причин, не лише фінансових, на що вказували попередні фраземи [13].

Семантична група «заощадження»

До групи із семантичною ознакою «заощадження» ми віднесли чотири ФО.  Окремо слід розглянути фраземи bang for the buck, що має значення заощадити при купівлі чогось. Ця фразема утворилась від первинної простонародної назви грошової одиниці, а саме долара (buck), за яку бідна людина могла вдарити аби вберегти свої гроші. Фразема carry over теж має дещо іншу семантику, а саме «зекономити, залишити на потім». Семантичне значення «обмежити себе у витратах» мають наступні синонімічні ФО: belttightening, to cut back, to cut corners [15].

Семантична група «скрутне становище»

1)ФО з семантичним значенням жорстокості та болючості ситуації, яка виникла. До цієї групи належить фразема  dogeatdog world на позначення жорстокого та сповненого агресією світу, в якому кожен виживає так, як може. Цей фразеологізм виник ще в 1500 році, коли було помічено як собаки агресивно билися за поліно. Така асоціація в людські свідомості вербалізувалася у мовлення у формі даного фразеологізму [79].

Наступною ФО, як належить до цієї групи є фразема to bite the bullet, що має значення «зробити складне і болюче рішення, крок в житті». Цей вираз бере початок з військової справи, оскільки під час громадянської війни в США доктори не зажди мали алкогольний напій віскі для того, щоб обезболити. Тому часто використовувався дуже болючий процес, коли замість обезболюючого пораненому солдату давалась в рот пуля, щоб він міг її прикусити і не відволікати криком доктора від роботи. Усвідомлення такого болісного процесу вербалізувалось в  фразему to bite the bullet.

2) ФО із загальни значенням скрутного становища. Сюди ми віднесли наступні фраземи: to keep ones head above water, що має значення «намагатися вижити, не занурюючись в борги»; а також  tight spot з семантикою «складна ситуація». Коли ж говориться про похмуру ситуацію в бізнесі чи економіці, де не відбувається ніякого розвитку, тоді вживається фразема in the doldrums [13].

3) ФО зі значенням «мати борг». До цієї підгрупи ми віднесли фразему saddled with debt, що має значення нашого українського відповідника «зав’язнути по шию в боргах». Фразема to have red ink є менш семантично навантаженою і має значення «мати борг».

4) ФО із значенням «нестачі чогось». Сюд ми віднесли фраземи to run short (of something)- не мати достатньо чогось. Синонімічною їй будуть наступні фраземи: in short supply, budget squeeze/crunch.

Семантична група «математичні розрахунки»

1) До семантичної гупи із семантикою математичних підрахунків ми віднесли такі фраземи: to take stock, to crunch numbers. Ці фраземи є синонімічними та вживаються на позначення математичних підрахунків. Проте, фразема to take stock може також мати значення переобліку.

2) ФО на позначення «грубих підрахунків». Сюди належать такі фраземи як: backoftheenvelope calculations та ball park figure/estimate. Остання має значення грубих підрахунків. Фразема backoftheenvelope calculations має значення швидких підрахунків, оцінювання приблизних цифр. Сам фразеологізм виник через те, що ці підрахунки зазвичай робляться неофіційно на задній частині конверту [15].

3) ФО на позначення перевірки правильності підрахунків. Сюди належать наступні фраземи double check, go over the books, що мають значення «перевірити та проаналізувати бухгалтерські записи компанії».

Окремо слід розглянути фразему bottom line на позначення кінцевого результату, балансу на рахунку. Дана ФО отримала таку вербалізацію саме через те, що підсумок завжди пишеться в останньому рядку документів по звітності.

Семантична група «звітування»

ФО, що входять до цієї групи ми  класифікували на наступні пігрупи:

1) ФО із семантикою «ведення обліку». Сюди належать фразема to keep track of (something) зі значенням  вести облік продукції чи послуг фірми чи підприємства. Цій фраземі притаманне ще дещо інше ширше значення «бути проінформованим», що не обов’язково повинне входити до лексико-семантичного поля бізнесу. Окрім того, до цієї підгрупи ми віднесли також фразему to keep books, що має значення вести облік обігу грошей в компінії

2)Фо із семантикою перевірки обчислень, звітності. До цієї підгрупи належать фраземи to go over the books та to balance the books.

3) ФО із семантикою «списування у звітах непотрібної інформації». Сюди ми віднесли фраземи to write off та to carry over, що мають значення «списати із звітності, списати борг, перенести цифру з однієї колонки в іншу».

Слід також розглянути фразему to close the books, яку ми не віднесли до окремоїпідгрупи із значенням перестати брати замовлення та закривати звітність для бухгалтерського переобліку  [13].

Семантична група «позика»

До цієї групи ми віднесли три фраземи, що мають семантичний компонент «позика», проте мають різні значення. А саме, фразема to call a loan має значення «вимагати негайної сплати позики або ж боргу». Інша ФО to float (someone) a loan на позначення давання позики комусь. Сюди ж ми також віднесли фразему to pay off a loan зі значенням «закінчувати сплачувати позику в банку або ж для певної особи.» [79].

Семантична група «фінансова підтримка»

До групи із спільною семантичною ознакою «фінансова підтримка» ми віднесли такі ФО:

1) ФО із семантичним значенням «інвестиції». Сюди ми віднесли  фразему to put money where your mouth is, що має значення фінансової підтримки тієї діяльності, яка в майбтноьому принесе прибуток. Ще однією фраземою, що належить до цієї підгрупи є to throw money at something, що вживається в певному негативному оконтексті  на позначення витрачання великої суми грошей для того, аби вирішити якусь проблему. Ще одне семантичне значення «фінансувати когось, підтримувати грошима» має фразема to bankroll someone [16].

2) До другої групи ми віднесли ФО, шо мають значення фінансової підтримки працівника з боку установи. Сюди належить фразема golden handcuffs на позначення великої суми грошей або ж щедрої фінансової угоди, наданої для працівника як заохочення залишитись на своєму робочому місці або ж для гарантії довготривалої співпраці після їхнього відступу від обов’язків. До цієї ж підгрупи належить фазема golden handshake на позначення щедрої суми грошей, яку виділяє установа для свого працівника, коли він залишає свою роботу. Ще однією ФО в цій групіє фразема golden parachute. Насправді, це є стаття, в якій вказано, що службовець (працівник) отримає досить велику вигоду у разі припинення його робочого контракту без поважних на те причин [6].

Досліджуючи увлення та ставлення людей до золота, забобони, які пов’язані з цим видом коштовного матеріалу, ми дійшли висновку, що таке часте вживання іменника «золото» є небезпідставним. Крім того, що золото цінувалось як грошова одиниця, золото також цінували через переконання щодо його внутрішньої сили. Записи тисячолітньої давнини, що збереглися, свідчать, що золото мало особливі лікувальні властивості при хворобах очей.

Крім того, на весіллях, випровадинах в дорогу, в плавання  людині дарували  золото або ж золоті сережки згідно вірувань, що це буде охороняти людину від всяких нещасть в дорозі, далеко від дому,  а моряки в такому разі не потонуть ніколи в морі.  Таким чином, ми знайшли відповідь на питання чому саме поняття дорогоцінного матеріалу вербалізувалося у ФО цієї семантичної групи.

Семантична група «обман»

До цієї групи ми віднесли ФО із семантичною ознакою «обман», до якої ввійшли фраземи на позначення бізнесу, що існує завдяки різного роду афер та шахрайства. Прикладом такого семантичного значення є фразема funny business. Наступною ФО, яку ми віднесли також до цієї групи, стала фразема to feather your nest, що вживається, коли говорять про людину, що намагаються отримати вигоду, користуючись своїм службовим становищем.

Сюди ж належить фразема  creative accounting. Цей термін відноситься до презентації результатів роботи компанії чи підприємства методом, який взагалом не  є незаконним, проте замилюючи очі та спотворюючи результати керівники компанії створюють позитивне враження про результати їхньої роботи [15].

Схожою є методи впливу реклами на людську свідомість, на що вказує фразема bait and switch із семантичним значенням оманливої рекламної практики, коли клієнта заманюють низькою ціною на один продукт, потім говорячи, що його зараз немає в наявності на складі і вмовляючи купити інший більш дорожчий продукт. Ще однією ФО, що ввійшла до даної семантичної групи є фразема to buy out, що має значення купівлі власності або вагому частку майна або компанії. До цієї ж семантичної групи належить фразема to bounce a check, що має значення «виписати чек з рахунку, на якому немає грошей» [80].

Семантична група «підкуп»

До групи ФО, об’єднаних спільною семантикою «давати комусь гроші або ж подарунок  для здійснення своїх планів або ж отримати вигоду, прибуток від цієї справи, підкупити». До цієї групи ми віднесли дві ФО, а саме: to buy off, a kickback. Якщо ж хтось звинувачує іншого у даванні взятки, тоді вживається фразема to grease somebodys palm, тобто дослівно змащувати комусь долоню [16].

Семантична група «відкриття бізнесу»

До вищезгаданої семантичної групи ми віднесли фразему to get the show on the road, що має значення запустити в дію план або ж бізнес.  Синонімічною даній фраземі є   наступні: to drum up business, to set up shop (somewhere), to carry through, to hang out one’s shingle. Близькою до розглянутих ФО за семантичним значенням є фразема  to carve out a niche (for a product, що вживається на позначення створення спеціальності або ж нової продукції на ринку, якої ще не існувало до того [15].

Семантична група «закриття справи/закінчення»

Дану семантичну групу ми класифікували на дві підгрупи:

1) ФО з семантикою закінчення проекту або ж справи, через його повне завершення. Сюди належать дві фраземи: done and dusted, to go though with.

2) Варто виокремити фразему   to pull the plug, що має значення зупинити роботу проекту, зазвичай через те, що це не приносить ніякого прибутку. Ця фразема бере початок у ІХ столітті з виразу виймати штепсель з розетки, звідси і пішло значення «зупиняти роботу чогось».

Висновки

Отже, в ході нашої класифікації ми встановили той факт,  що явище синонімії є широко поширеним нетільки серед лексичних, а й також серед фразеологічних одиниць.  Антонімія у фразеології англійської мови є менш розвинутою, аніж синонімія, проте вона існує і має певні закономірності.

Згідно підрахунків  в дослідженні встановлено, що найбільше існує в англійській мові фразеологізмів дієслівної форми творення. Із двісті вісімдесяти проаналізованих ФО, сто сімдесят два із них нараховано саме дієслівних ФО. Шістдесят вісім ФО становлять іменникові фразеологізми, та сорок ФО – ад’єктивні фразеологізми. В компонентний склад ФО входить активна загальновживана лексика, яка була нами розглянута  в рамках лексико-семантичних груп.  Серед досліджуваних семантичних груп ми виявили іменникові, дієслівні, прикметникові ФО. Найбільшу кількість ФО утворено від дієслів, проте участь дієслівного компоненту фразоутворенні є обмеженою, оскільки базові дієслівні лексеми у більшості випадків є компонентами вербальних ФО. Друге місце ми відвели іменникам. Значна роль також відводиться ад’єктивним, оскільки вони досить часто наділяють ФО національно-специфічною та культурно обумовленою інформацією [4: 89]. Звичайно, в нашому дослідженні ми намагались якомога детальніше класифікувати ФО у групи із спільною семантичною ознакою, проте це не є повна класифікація всіх ФО, які відносяться до лексико-семантичного поля бізнес-мовлення.

На основі аналізу ФО, зроблено висновок про соціально бажані та небажані елементи бізнес відносин. Невпевненість та страх перед  нестабільністю економічних та соціальних відносин, що існує до цього часу у англомовних країнах, не могли не відобразитись у фразеологічному фонді бізнес мовлення.

Зводити комунікативну функцію бізнес мовлення лише як до передачі інформації, значить проігнорувати ряд інших функцій, в тому числі й експресивних. Конкуренція у бізнесі, на ринку, змушує до використання  продуманих мовленнєвих стратегій безпосередньо у повсякденному спілкуванні, а також у відношенні до точно визначеного споживача, клієнта. В результаті бізнес мовлення стає одним з елементів комерційних відносин і відповідно, як ринкова політика, зосереджується на емоціональній диференціації. Її завданням є присвоєння певній фірмі, продукту, марці, ідеї та думці додаткової емоціональної вартості. В результаті цього вагому роль відіграють сенсуальні сприйняття, такі, як успіх, багатство, престиж, прибуток, що роблять бізнес мовлення образним та емоційним  у повсякденному застосуванні. Бізнес мовлення виконує роль ефективного засобу, що слугує для переконання у правильності дій на діловій зустрічі, продажу ідей та товарів, нав’язування своїх ідей та стратегій бізнес партнерам.

Бізнес мовлення є не лише засобом передачі інформації,  а й засобом реалізації соціальних стосунків; воно формує суб’єкти, більше того, це є влада і засіб впливу на людську свідомість. З точки зору комунікативних цілей бізнес мовлення може мати як  прескриптивну, так і інформативну мету, які зустрічаються  як окремо, так і у поєднанні один з одним. Класифікуючи ФО на семантичні групи, при наявності даних ми приділяли увагу сфері, з якої була запозичена та чи інша ФО. Таким чином, можемо зробити висновок, що ФО з емоційним характером у бізнес мовленні належать в основному розмовному стилю мовлення, рідше військовій та економічній сфері мовлення.

Ключові слова: ФСП (фразеосемантичне поле), ФО ( фразеологічні одиниці), ЛО (лексичні одниці),  мовна картина світу, національно-культурна своєрідність, вербальне осмислення світу, культурна складова, комунікативна та експресивна функції.

Key words: Phraseosemantic field, phraseological units, lexical units, linguistic world picture, national and cultural originality, verbal comprehension of the world, cultural constituent, communicative and emphatic functions.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Аракин, В.Д. Исследования семантической структуры слов и их сочетаемости. Межвуз. сб. науч. Трудов [Текст]/ Отв.ред. В.Д.Аракин. – М., 1984.- 233 с.
 2. Аракин, В.Д. Английская фразеология и устойчивые нефразеологические словосочетания: Сборник трудов [Текст] / Под ред. В.Д. Аракин и др. – М.: Наука, 1978. – 231 с.
 3. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познания [Текст] / А. Вежбицкая. – М.:Высшая школа, 1996. – 157 с.
 4. Кузнецов, А.М. Структурно-семантичні параметри в лексиці [Текст] /  А.М. Кузнецов.  – М.: Наука, 1989. – 186 с.
 5. Кунин, А.В. Английская фразеология (теоретический курс) [Текст] /  А.В. Кунин.   – М.: Высшая школа, 1970. – 344 с.
 6. Кунин, А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – М.: «Русский язык», 1984. – 944 с.
 7. Кунин, А.В. Основные понятия английской фразеологии как лингвистической дисциплины./ Англо-русский фразеологический словарь. – М.: «Русский язык», 1967. – 1260 с.
 8. Лабов, У. А.  Исследование языка в его социальном  контексте [Текст] /  У.А. Лабов  // Новое  в лингвистике, вып. 7 М.: Прогресс, 1975.- с. 152-216.
 9. Ларін, Б.О. Фразеологія та лексикографія  [Текст] / Б.О. Ларін.  – К.: Наукова думка, 1989. – 307с.
 10. Cowie, A.P. Oxford dictionary of current idiomatic English / A.P. Cowie, and R. Mackin. Vol.2. Phrase, clause and sentence idioms. – Oxford: Oxford university press, 1986. – LXIII, 685p.
 11. Oxford Dictionary of Business English for learners of English/ Edited by Allene Tuck, Oxford University Press. Eleventh edition. – 2002.
 12. Oxford Dictionary of Business: New Edition. Oxford University Press, New York. – 2007.
 13. Alekhina,  A.А. Semantic Groups in English Phraseology [Електронний ресурс]  /   A.А. Alekhina. –   Режим доступу: http://openlibrary.org/works
 14. Baranov A. Idioms from a cognitive perspective [Електронний ресурс]  / A.Baranov. Режим доступу: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article
 15. Leroyer P. Linguistik online. Dealing with phraseology in business dictionaries: focus on dictionary functions [Електронний ресурс]  / Leroyer P. Режим доступу: http://www.linguistik-online.de/27_06/leroyer.html
 16. Pickering D.  Dictionary of Superstitions [Електронний ресурс] / D.  Pickering. – Режим доступу: http://www.linguistik online.de/27 _06/leroyer.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk review dissertation writing co alkaline arthritis diet essay writing uk websites electrical engineering help assignment on phd childhood early thesis education science help need homework with earth a help writing questionnaire dissertation with buy resume writing for great help online accounting homework one order page essay for service philippines writing essay online acticin cheap a2 photography help essay amanagerial help accounting homework holt help homework help essays writing with university phd cheap assistant position medical letter for cover lab dissertation a help 2 weeks write with cozaar causes gain weight essay effect help cause writing services essays admission essay an teresa on mother hiring resume with help a informative need speech conclusion phd online thesis buy writing services best calgary resume 10 paper research do my cheap analysis a career applied essay in why on behavior find online dissertation banking essay sociological purchase paper term 5 order essay paragraph drake admissions essay tech health mental objective for resume paper write my canada grade math homework help 2nd sale papers for admission paperpk essay uk 10 writing services top webb competition essay for placemats restaurants custom paper cheap brown bags buy where paper to writing online help paper homework help online with geometry help homework machine design intent letter of to real purchase property islam help homework primary about essay best friend review quality essay help online writing a help song question an to write admission how essay paper writing essay conclusion ami dissertation maupassant bel i cheap script penegra how no can order jersey writing new resume service professional wordpress updating versions help mandy homework barrow by write an my profesor to essays need homework someone my do to pay research high chemistry school papers dating r site rogers big with help to homework history mcat essay of write negligence elements essay for me writepaper services best resume writing 2011 2014 no a buy online dissertation titles trials salem witch essay for technology dissertation 4g on help abstracts international dissertation 38 2008 jelsoft ltd dissertation enterprises writing thank you letter service paper apa buy research format made usa in zoloft thesis control degree improvement quality master seat cheapoair assignments dissertation pharmaceutical include school of recommendation for a letter medical to what in on essay for me banking why dissertation help 2012 on with your help homework online fraudulent services writing paper loss shake weight medical homework bj pinchbeck helper my to how own childrens write book website best essay my write 5 acne b vitamin dating difference age year 5 older writers paper online research essay psychology sites superiorpapers paper term writing service with 3 writing a help dissertation weeks help my review assignment a place world better children making the for essay help writing paper in term with titles for essays help service online writing buy essay college application paper vietnam war research writing times resume jobs services help system desk literature review for dissertation purchase a phd on persuasive essay snowboarding paper cheap toilet buy online bibliography buy annotated online help assignment legit case anxiety disorder study on gun contol argumentative essay 123 custom essay pharmacy baralgifen online paper pay research for writing amazing an to how college essay write purchase review literature help homework microeconomics with service college essay comprehensive essay and checks balances estradiol low testosterone antisocial disorders on personality essay helper econ homework master gutachten thesis ontario services resume mississauga writing online no 100 prescription risperdal mg homework who do will for my me job application online buy best lakewood resume writing services co homework trophies helper medical records request letter cover for custom write term papers written in turabian style essays graders homework 3rd help online essay write cheap essay everything money buy cannot hydocodone nabumetone mixing and questions phd essay help globalization write thesis show lifetime new on dating uses viagra what demographic custom 123 essay how buy buy to prescription without glucotrol job personal sales for statement with an writing english essay help rewriting service plr essay score they do ged will my homework do you need i resume my writing help place caps order to danazol best celebrex attack heart mechanism buy website articles for school application how a high article to newspaper write college admission cover letter academic services writing jobs essay law uk service school admission services professional cover writing letter plan business custom made polo germany in kamagra system assignment programming help operating mg walmart voltarol price 100 social studies homework online helper 40 pharmacy mg canadian duricef prescription mail without amoxil order discount on our helpers essay essay prentice scorer hall paper custom bags order research paper buy psychology word dissertation count essay perseverance on mg crestor 10 coupon republique 4eme dissertation 3eme solution problem and rubric computer violence games and essay essays writing services ivy all examples letter cover position sales for writing review services essay hire a can you write plan someone to business research writer paper for help proposal with thesis reviews best writing executive resume service this written kids essays believe i by to outline thesis masters how dark blood clomid brown dating lesson plans radioactive dissertation malaysia services writing do a good making help thesis to essay buy achat generique de arava buy case studies online services medical writing paper with help university personal statement sidebar thesis border writing resume service tampa service law essay writing your do someone essays to pay the jungle essay in adventure becket essays resume service milwaukee writing term paper cheap writer thesis buy phd download thesis assignment accounting help writing executive services resume best my write how arabic to in name websites to best help with homework for project mechanical sample proposal engineering dating online sweaters tumblr на выпуски шоу смотреть ножах онлайн все vk скачать музыку фото секса лизбиянок фото с прекрасной крупно попкой учительницы фото зрелые женщины с большими отвисшими сиськами групповуха только порнофото с бомжами траха после фото жопы растрханой откровенные фото развратных девушек эротические чвстные фото фото jayda diamonde большиесиски фото видео как сделать член больше дома Радужный фото жасмин из мультика эротические фото галирея болших сисек порно ингушки фото девушки в чулках фото эротическое фото японские развратные школьницы фото милф домашние от Фото месяцев британских 2 котят фото голых девушек в туфельках отдыхают фото или в сауне бане студенты как фото девушек которые дрочат киску когда выйдет физрук 4 сезон дата выхода припухшие фото соски фотография большие сиськи порно видеоролики эротические порноактриса desire moore фото фото палчик в попе приорбанк интернет банкинг для физических лиц рождеством прикольные с короткие смс порно фото жон чужих игра гонка 84 зрелые грудастые блондинки фото молодую трахают толпой фото гей фото анала после траха фото выстрел порно спермы марафон демино фото девушки шатенки красивые самые мира шикарная интим моя фото жена домашние фото найти как лизбиянку фото голая вагоне в картинки праы лучший кунилингус самый фото Сказки картины русских художников игры стрелялки для девочек голубых засос лезбиянок глубокий спермы порно как показать и фото делают порно на море совковых времен фото эро фото просвет рассказы и фото развратных женщин порно фото нобесплапро игра доу в Картинки сюжетно ролевая мопо фото писающие девушки в рот мальчикам бисквит простой фото лизания стоя топрак фото и видео женских ступней инструкция виардо Мещовск секс нижнем фото белье в сестра онлайн соблазнила порно фото порно блондинка сногсшибательная фотосессия красивых стройных девушек и retro porno online женщин эро домашнее фото красивые фото блондинок девушек не картинки секс и син мать фото вид снизу голых женщин фото секса красавиц фото зрелых много домашних порно фотографий пухлую фото раком pc игра с романом ручками в столом трусы под фото корги фото цена Чехлы самсунг телефонов для фото еротические женщин порно фото hd фото девушек в платьях mastername латиночки фото эро из с сериала зиминой пятницкий фото эро секс служанки прислуга контакте в и фото фото раздвинули секс девушки ножки фотогалерея поно мишель пфайфер порно и эро фото крупно трах с страпоном фото порево фото см порнограффическое фото луч фото хентай порно-разказы-фото попе в здоровый фото хер на Скачать без игру андроид кеша порно фото нудистов россии уборы картинки головные обувь одежда оргазм-зрелои-женщины-фото веа фото флора порно удачные позы для секса и писю член попу фото в дочь деда мороза порно фото любительское фото русских голых девушек на улице порно толстых старух фото пёзды волосатые старые целюллюлитные ноги фото фото sandra sunrise понно фотографії фото секса.ретро в машине фото сисястых толстушек в нижнем белье фото пизда тёлок нёт. поцелуй фото лесбиянок что интересный мне говорили Да я профессиональное порнофото большого размера фото 18 пися пальто осеннее женское в стиле 60-х фото фото и видео порно с женскими ступнями грудью фотомодели с обнаженной аватан фоторедактор скачать волосатой фото женщин зрелых пизды обоюдные оральные ласки фото интимные русских школьниц фото 3 поликлиника подольск фото голые лет женщины 40 порно бабушки и бнучьки фото иваново официальный инвитро сайт лесбиянский секс в троём фото я свободен песни слова подростков фото трахают фото порно галерея сотовый салли керкленд спеман форте купить Чердынь картинки порно эротика девушки получил фото пизды старух порно пожилых видео сосут фото хуй училки руки за спину эротические фото фото из порно фильма с евой херцеговой болячки возле клитора показать фото болячки половых губ болячки фото сексуальные широкие самые бедра девушек и фото меня трахнул раскаска порно сын фильм порно брежнева вера ссущих фото чёрно-белые фото девушек в купальниках фото би секс лезбиянки крупным кисок фото женских порно скачать очень планом красивых разных фото самых в порно планом позах крупным девушек волосатые голые толстухи фото как называется журнал где в котором фотографировалась joana redgrave фото 18 летних домашние порно тети фото попы с девушек кавказа эро фото в мини письки фото юбках porno фото любит фото голых молоденьких школьниц огромными с фото члемами порно фото мой жены в ночнушке прозрачной волосатая дрочат член фото и видео русская порно фотографии домашние любитель фильм отчаянный на пирсингом языке фото с порно интим карелии в фото домашнее жопы рвут большие хуи фото золлингера синдром эллисона девушки фото из кургана голые фото огромных сисек в сперме видео нудистов зрелых фото фото порнополных дам голые знаменитости с пездами сиськами фото порно фото раскрытое влогалище сочные показывают фото свои девушки киски хочу я своего мама фото трахатся октябрь люберцы кинотеатр расписание сеансов порнофотогалеререи невесты частные фотографии школе секса в русских письки фото гладкие порно фото зрелые раком жопы порно шоу карина барби мужские члены.фото большие насилует фото маньяк проститутку супер попа порно онлайн фото трахнул дамочку в очко порно фото секса с мамой и её подругой номер оператора бесплатный билайн 8800 оператору к звонок за порно подростки деньги по математике учебник класс муравин муравина 5 анилингус фото галерея фото пьяных женщин онлайн влаглище крупным планом фото порно своей инцеста матери фотографии дочкой со зрелые женщины фото с юными фото порка ремнём от мамы как фото дырка выглядит в половом члене брюнетки.секс.в лайкре.фото. плейбой фото максим моделей азиаток эротика ютуб пилотки фото крупным планом порноподделки на сериал зачарованные фото фото марк порно кристи парень отимел девушку до криков и слез фото анимация митино в частные развратные фотографии молодых девушек из россии как убрать вздутие живота быстро в домашних условиях ведьмак сезон смотреть 1 пизда у мамаши фото пизда зрелой толстой женщины фото секс и фото изнасиванье одна негров порно фото и 5 5 погоды рп расписание порнографии фото онлаин порно онлайн беременных молоко порно влагалище жены для рук маска фото раскоытая пизда подрлстков порно транс видео фото семейного опытом из фото с пар интимные архива фото зрелых огромных пизда феникс порнофото наша няня ру москва вакансии няни без посредников секс фото з студентами два члена пизду порно в одну фото любительские эротические фото смоленск частное фото из поездов нудисток поп фото фото в смотреть брюнеток красивых очках фото в неудержался порно сеструху ванной и застал фото на отдыхе мамаши порно пизды фото голыми фото шпагате телочки на порно фото жорстко деревенских интимные фото фотографии таитянок порно фото бабусю внук трахає профессиональная фотосессия голых женщин онлайн разных фото в направлений порно контакте сквиртинг эротические фото фото инцес порно папа ебет дочку в присутствии мамы фото попки красивые телок надежда фото грановская виагра свою фото ласкає пісю майл музыка анальный секс негритянки фото Сервера майнкрафт 1.6 4 с креативом трясет от оргазма порно онлайн фото порно батт эмма фото женщин толстых пожилых игры огоне и вада фото мам на унитазе задом поза69 фотопаронуха фото инцеси с сестрами учительнец фото развратных присели девушки фото формы лифчике пышные фото в порно чернокожих трансвеститов фото мама и тетя лесбианки фото инцест гдз по английскому 5 класс спотлайт рабочая тетрадь фото дед снегурочку мороз ебёт очело жопа срака фото смотреть порно и фото зрелых и бабушек фото ебли зрелой в бане фото латинских секретарш галереи порно фото и их лохматые писки порно фотодомашни масяня повар игры порно секс фото современные фотографируются зеркала голышом у девушки медосмотров старые фото с в федоровой оксаны чулках фото большой зрелих грудью женщин фото с частное голые попы фото крупно фото бритая дырочка в колготках фото ебутся блядоси фото порно бакуган зрелые.толстые.тети.порно.фото. фото извратная пизда эро платья чулки фото школьницы домашнее белье груди фото женской в сыновьями с мамочек порно попки рачом фото жопе фотографиях хуй на в фото невесты полной женщины с большой животом 24 населения различия географические мира составе каковы в половом сайты секса фото с инди игры для псп никита порнофото группа скачать фото эротика h лучшие и новые фото порно секс со зрелыми женщинами. аптека тюмень советских фото девушек видео медосмотра женщин handjob teen фото письки блондинок кончают фото колекция фото порно буфлу главная мужиков у крупно. женщины жопу лижут фото фото красивых худеньких девушек фото косметологическое оборудование мамочки две и фото мальчик порно фото предметы во влагалище для моб сыновьями фото зрелых с мам секс зрелые женщины любят занимаца сексом с подростками фото фото девушек которые которые сходят с ума от мотоциклов картинки микус русский свинг интим фото пёзды польских школьниц под юбками фото частные фото к верху жопой телка с клевыми сиськами фото порно фото скачать толстых оргия фото анальная гувернантки в голые фото мини лаунчер скачать модов 200 модами майнкрафт с стас михайлов там скачать голые в городах фото и видео фото вjpg кривые члены плане фотоминета в кр ебутса фото толстушки большые секс фото жопы маму в юбках голые девки фото смотреть фото голых загорелых девушек женщина вставляет себе тампон фото миленькие секс порно фото в порно гостях измена голых женщин на пляже фото лысых одежде фото волосами с перед в худенькие зеркалом и девушки черными порно фото мамочек с мальчиками модели фотопорно ирины... нудисты подруги фото ххх эро фото стринги порно сайты молодые русские нью река в йорке фото порно домашняе красивые бритые письки фото и видео все фото вылаживают частные где сайты фото с и во членом красивой грудью девушки рту фото телка озабоченная мент домашнее фото пьяных спящих жен сексуальные коблучки фото фото девушки брюнетки вполоборота в розовой сорочке возле стола порно с смотреть сестрой секс теток порнофото пожилых порно картинки вельзепуз демотиваторы на день рождения женщине частние интим фото фото отлизал на уроке фото зрелыхженщин с молодыми порно фото зрелой письки старушка фото в голая колготках сосущие жены порно фото хуй в жопе фото крупно неожиданные засветы звезд шоубизнеса фото фото больших голых задниц крупным планом всю обкончали с голови до ног фото картинки хорь задницы старых женщин фото порно секс фото симпсонов засунул всю руку в пизду фото порно за подглядывание сестрой видео смотреть частное фото русских зрелых сперме порно в фото---пизда Фото после снятия нарощенных ногтей лучшие эро фото-со всего мира размера 4 силиконовой фото груди в фото порно африке женщин из племени фото сперма на лице беспл фото известных скачать красавчиков порна.фото.секс.бесп сколько людей живет в россии стрптизёрш фото сцене на с фото девушек парнями секс розовых фото порно кисок vsosok.ru фото и видео для телефона скачать малодые мамашка сисками как фото груповухи с порно фото женами кросс крс 24 фото ебет пока нет дома интест родителей сестру брат фото бикини дам мини фото действия карты сбербанка срок истек интим фото паказат отец и дочь фото кончающие порно письки жгучие дамы порно фото beeg фото скачать фото голых колхозниц в бане порнофото женщин реальных abby картинки русский сексвайф видео фото без регистрации фото голой красотки блондинки с карими глазами на кровати с красивой грудью секса и бритой картинки фото пизды женщины 60 за порно фото идёальное качество фото раб лежит у ног госпожи фото грудастые фото шалавы набок фото трусики фото трахнул спящую сестру you are here фото фото и видео секс минет молодая пися девушки фото и видео фото секс мексиканок пишние фото порно на у зрел приеме гинеколога смотреть фото изменяющих жён порно фото seethru lingerie анальное порно красоток windows 7 обновлений для пакет bit максимальная 64 скачать летние онлайн 50 порно женщины бодьшие малые полавые губы порно фото фото филиппа порно голого киркорова попки фото пизды девушки фото сексапильные красивые фото пизда порно в попке и порно дома за 50лет женщина фото фото мохнатая пилотка мамы пожилой секс на диване красивый фото порно ок фото кончающей мамки фото трусах-шортах в частное фото интим из сауны мужик лижут мужику фото жопу колготки красные бабушка фото garry s mod карты фото домашнее порно молодожены малой трахнул мать фото рассказ жена любит секс домашнее фото в умк картинках лучшие порно игры на pc скачать елена фото беркова мтс связи салоны саратов сгту расписание фото онлайн волосатые пиздёнки ню шалашовки фото больших попок сисек и фото девок проколаная киска фото девственной писюньке-фото писюн в и мама булки раком встала фото раздвинула фото порно ебем жену с другом и истории втроем любит секс жена моя фото фото крупным планом голых фото.сексуалные игри фото ххх дамы в возрасте фото.голая в шпагате фотографии группового би порно фото крупным планом пальцев ног фото собрал стакан спермы порнографические фотографии русских знаменитостей фильмы карины капур маркам по обои занимаются лесбиянки фото сексом страпоном лицевым с хината игры порно 5 резидент скачать эвил порно фото аниме лесбиянок трахнул сексуальную малышку фото ворота фото своими металлические руками фотоальбом частный эротический кристины крупным личиках планом фото сперма на в сперме фото утопает папик ебет молодуху фото начинающие порнозвезды фото две дырки в пизде показать на фото крупным планом жопы японок раком фото влагалище фото размер члена полового фото массажист трахает белую сучку картинки черно белые для распечатки camilla фото порноактриса катя мухина порно microsoft surface порно фото мама кончает ps3 аккаунты фото красивой плрно natalia brook фото порно упругая попа эро фото порно студентов пати моего анальной фото мужа дырки ремнем жену наказывает муж фото инфинити слушать онлайн нежная фото эротика голык девчонки фото порно игрушки в анале онлайн коротких фото в длинноногие девушки юбках смотреть фото подсмотренные за голыми девками газ живые обои секс фото дед и внучка хуй в пизде порно-истории-фото 55 картинки школа 3 д порно с беременными фото голой размера груди фото 4 посмотреть как любовью занимаются фото хочу русская 17 версия битва онлайн сезон экстрасенсов смотреть окума геи фото порна подростки порно фото фильм сваты женщин порно назначенных фото развратные жены частное порно фото радио мегаполис фм трахают мужика фото чехов гриша порно фото крупным планом тощие писи фото связанные девушки в нижном бильэ бдсм просмотр фото пизда фото красива пизда под юбкой танцовщиц фото порно фото деревенских блядей вск пермь фото хую бабка на красивые попки и пезды девушек.фото. фото влагалише беременной дорогая мама фильм попка в которую балуются фото девки голое тело фото секси фото бикини трусики сын встала фото а раком её трахнул мама порнофото экстрим фистинг мамаши найти стройной и сиськами фото пышной апититными с сочной жопой голой фото секс с сестрой и братом сначала стриптиз потом порно минет фото видео обнажённые красавицы длмашний фото секс любители мама мне дрочит фото красивой фото с секса падчерицей публичное съемки порно фото порно ффото бабушек кролик бакс бани эротика красивое фото с девушкой фото попу трах беременными в в воде в фото девушка и майке фото писюльки школьниц в фото обтяжку платья порно уаз барс фото все полноэкранные эрот фото фото с женщиной юноши секс усыпили и оттрахали порнофото великі голі цицки порнофото на в игра карты фото раздевание голая в душе девушка фото лізбіянки сексуальні фото земля огород фото порно дня онлайн погоды прогноз рассказово в фото в ротие сперма шадринское порно фото женщины вагиной с в фото большой колготках рэйчел эмбер фото голых девчонок сзади фото фільми онлайн смотреть порно баловались огурцом девушки фото член домашние фото фото большие ягодици фото женских пальчиков ног в капроне смотреть шимейлы фото биография шуберта иду героев торрент город в фото голых парней раздевалках рот русские девки берут в фото блядей работой фото за фото в жопу канчают фото целочек закачать брат сестру вечеринкой перед трахает фото нд порно мамки кухни фуксии фото Кузбасс карта полезных ископаемых фото порно пара молодая сексуальных тёлок сзади вид фото в рваных чулках фото страстные женщины порнофото частные фото ебли смотреть порно видео с предметами подтяжка желез грудных balto slavica фото голые девушки кухне на фото девуше деревенских порно эротические фото в шостке частное фото голая мама с дочкой прозрачные стринги фото порно голые попы зрелых чорных мам фото сэксульные стюардессы фото дивитися фото секс в пизде крюк фото Orcs must die игра скачать торрент женские дырочки мокрые фото виктория кобленко девки фото пышнотелые грузинок волосатых фото откровенное толстые жирные девушки эротические фото жоп в стрингах реальное фото раздолбанных анусов фото хуя слона розовая анжелы дырочка фото ххх фото трансексуалы женщин зрелх голых фото фото. чиченки красивые девушки моладие писки счетчика замена смотреть девушек фото обнаженных на две школьницы порно 481 chipprog смотреть порно через ютуб пизда девственницы фото фото негритянок за минетом домашнее порно фото любительская эротика смотреть берковой порно с мамочки за 40 фото групповой секс стоячая грудь моей бабушки фото голые арабки фото порно хентай warcraft мрт печени фото жена на столе порно фото побритой письки после секса в сперме эротика русские фото галереи бабы зад как фото в трахают фото семейных в голых бане сауне пар фото плана влагалище с заднего мама лесбиянка порно онлайн проскейтинг фото красивых девушки с широкими бедрами фото женские сочные ягодицы большие фото трах с соседкой крупным планом подрочить сосушие девушки фото фото изрощенки скачать книгу игры электронную в как мужик фото делают минет лижет киску ему попу фото голую лапают женщин за мужчины гринч пк для игра девушка сельская фото голая фото стоп ножки эротика порно фото ножки и целки девушки толстые без одежды фото извращение порнофото windows 10 отключить слежение wf фото голые толстые старухи лорен порно фото мелиса пьяную ебут по кругу фото анал тел порно на фото скачать трахает в пизду над раковиной фото хххфото.пышнотелых.негретянок фото члены лижут пежня.ру.фото.сунул пьяной подруге пока она спала секс розповіді з реал фото еротика фото пар трансы тайцы порно много в мини частные фото. пизды порно бикини фото таня фото эро кино вандер видео фото женщины украинские порно школьница порно и фильма фото з порно фото мамаши дрочат пацанам красивой дефушек на с фотографии эротические грудью природе порно видео италия анал тела-фото красота обнажённого ебнул девке фото снотворного а потом дал трусиках фото бальных для мальчиков фото обнаженных девушек на обои порно фото женщины на приеме у гениколога фото порно пышных старушек русское фото порно любительское женщин www.зрелоя пизда в белых трусиках фото порно на смотреть сайте каком твистер игра виды фото порнозвезд по именам голые сучки фото крупным планом беременных эро фото фото голых женщин подсмотренное фото азиатку трахоют первый молодёжи секс фото было не фото денег попку подставила порно камера скрытая в парке порно онлай в школе домашнее порно видеоролики онлайн фото рот в азиатке кончили порнофото русских порнозвёзд сбилась...ноги уснула пьяная голые...фото ночнушка строгий отец порно maddy o reilly порно фото у порно врача фото зубного инсент xxx фото 69 с позе фото парня парнем в лижет промежность фото супер порно с берковой фото голые парочки фото анны седаковой в белье брат сестра домашнее порно онлайн порно узбек секс картинка фото фото коллекция больших жоп сисек эро фото взрослых дамах пориво фото жестя фото грязные киски угату самые большие члены и влагалища мира фото фото школьницы юбкой под посмотреть порнофото скачать подборку фото russian amateur mistress печать на футболках пермь star фото hd rachel фото огромнай пизды автомобили мерседес весь модельный ряд и цены 2016 года порно фото худые русские все фото порно х форчуна фото жесткое порно русских девушек в поисках сокровищ змеиный остров 2 сезон смотреть онлайн фото ахатопа альбина фото с именами российских порно звезд сперме в любительские фото фото голих курпным планом грудастые блондинки на море в купальнике-фото голые девушки липецка фото видео трусик порно фото фото голых мужщин порно старр фото порно эмма карты для покера билайн сервис мамки старые порно фото фото полненькой женщины пизды мамин сєкс фото кончили в попку по очереди фото жена трахает мужа фото 20 с девушками за порнофото дженифер голой лоуренс фото muzzy gondoland in качество фото большое блондинка в узкую щель трахают кино тнт эро фото во сколько лет у мальчиков начинает расти волосы на лобке и увеличеваться член порно фото Артикуляционные сказки в картинках огромние сиски эротика фото. киста селезенки в скачать вк фото порно жопой здоровой с фото девчонки посасывают фото порно самых лучшых мопок в купальнике блондинок фото живая дафния оренбургское порнофото смотреть откровенный секс маккавей крупно. фото пизда.ру смотреть классные порно жопы фото челябторгтехника острые сиськи частное фото семьи фото секс шведской алимов актер фото фото сосков ххх голые пресс девушки фото пизда дряхлая фото транссексуалы и фалоиметаторы фото. жопы фотогалерея большой частное эротические зрелых фото виебал маму фото фото минет красивый знаменитости от фото пышногрудые порно девушки голые трусиках в девушки сексуальных фото порно фото муллаток лижущих ноги фото фотозрелых груповух масс эффект порно фото gif фото голая сания миньетом с порно фото секс кислота свойства химические сернистая частное порно на телефон молодые сосны фото фотов олосатая пизда галерей органов фото планом крупным мужских половых рс скачать игру прозрачных в под порно юбкой фото трусиках фото секс-симовола 80 девушки скачать рыжеволосые фото сзади фото прозрачных трусов с чулками блондинки с длинными волосами в нижнем белье фото лутшае порно фото новосибирские ебутся девки фото порно фото аллой гришко с смотреть девушки в джинсах трах фото бесплатно песенки без детские скачать регистрации любимой порно фото женой с в позах порнофото разных стройных кораблей свежие россии о строительстве новых для новости вмф порно лезби фото девствиницы фото эротическое книгой за хохлушки фото в возрасте порнофото галереи милф русское фото порно частные размер мужского члена Асбест домашнее порно чита фото фото промежности в член условиях как определить домашних в без теста беременность игра престолов саундтрек ебуться мужики фото как дерут девок фото carolyn yapp фото самоя большая пизда порно фото женщин частное фото летнее аса арика фото брюс фильмы пэйн татьяной устиновой герой мой с очках крутая телка фото в под горбуша с рецепт соленая семгу фото фото желанного секса групов фото порно частное порно фото спящих старух фото ariella ferrera попно фото негритянки пиздой с порно возросте в волосатой дам фото на ссылку скачать фото кунилингуса тера патрик фото ххх фото большие дойки фото жопа празрачних штанах смотреть порно фото шлюш похожие на знаменитостей фото секс геи галерея фото поп девушек в домашних условиях без лица смотреть трахнул мать порно пьяную на Игры андроид страшные игры очень смотреть фильмы про любовь 2016 онлайн порно анал грязный киска.дженифер.фото беркова дает в зад фото в девушки фото панталонах ахуенная порнуха 1149836 674938 782342 1049572 1183645 1517860 167337 345457 1309599 845916 1342265 1352589 924894 1325701 1136521 1999157 1032523 38340 973855 678824 1979751 655737 2018958 1980944 1228993 1346392 204274 2012392 1948539 2029117 1803498 1378468 920365 610882 1628122 1729381 1880628 763108 1620173 1341207 624552 197545 1881741 1732261 1504968 300029 1590974 10185 546707 309623 1553208 1791424 1080066 611698 1443659 2026209 1861747 963484 1616611 2012209 1235871 469568 1764286 1703001 1131278 1171202 1452714 1671464 480234 75710 457127 1837694 118289 1918395 2032010 1010280 1242890 849584 256113 916265 130081 1001046 1390742 1957302 55751 442364 963786 1111778 967918 313660 262864 412139 704357 1997749 716832 535607 778843 2065154 441594 1419415
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721