Факультет романо-германських мов ЕТИМОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НУМІЗМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

The article is devoted to the descrіption of semantic peculiarities of Polish and Ukrainian phraseological units with the component – name of monetary units, which bear historical, cultural, etymological aspects and reflect traditions of Polish and Ukrainian society.

Стаття присвячена опису семантичних особливостей польських та українських фразеологічних одиниць з компонентом – назвою грошових одиниць, що відображає історичні, етимологічні та культурні аспекти спадщини польського та українського народів.

Ключові слова: семантика, компонент, варіант, синонім, фразеологічна одиниця, нумізматичний фразеологізм, монета.

Опис походження фразеологізмів у слов’янському мовознавстві неодноразово ставав об’єктом аналізу багатьох дослідників. Так, дослідженню історичного та етимологічного аспектів усталених виразів присвятили свої наукові розробки Л.Скрипник, Л.Коломієць, М.Копиленко, М.Шанський,  С.Бомба та ін. Цінна інформація про етимологію слів та усталених виразів міститься у працях М.Номиса, В.Даля, А.Коваля, В.Коптілова, А. Івченка, В.Копалінського, Ю.Кшижановського в різного роду лексикографічних джерелах. Чимало своїх наукових розвідок присвятив опису виникнення фразеологізмів відомий дослідник слов’янської фразеології В.Мокієнко. З’ясування ж етимологічної основи польських ФО з компонентами – назвами грошових одиниць (далі НФО), опис їхньої національної специфіки ще не були предметом спеціального вивчення у слов’янському мовознавстві. Тому метою нашого дослідження є виявлення, систематизація та опис особливостей семантики польських та українських НФО, що мають етнокультурну основу.

НФО kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi “значення грошей у житті людей”, до компонентного складу якої входить загальна назва грошових одиниць pieniądze, відображає конкретний історичний факт, що “може трактуватися як документ життя більш або менш віддалених епох” ((Історія держави і права України / В.С.Кульчицький, М.І.Настюк, Б.Й.Тищик. – Львів: Світ, 1996. – 296 с.)). НФО відображає певний історичний період, зрозуміння її значення вимагає історичної довідки. В усі часи кримінальному праву приділялася велика увага, про що свідчать й джерелознавчі документи Київської Русі та Запорізької Січі. За провини та скоєння злочинів, наприклад, убивство людини, дезертирство із Запорізького війська та інші провини, присуджувалися тілесні покарання: биття киями або батогами, смертна кара. Вироку можна було уникнути, заплативши від п’яти до вісімдесяти гривень. У НФО kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi відображені елементи колишньої правової системи: існування тілесних покарань. Шляхом введення до складу НФО частки niechże інтенсифікується експресивність НФО. Образніше це поняття передається старим варіантом цієї НФО, до складу якої входить застаріла лексема groszy: kto nie ma groszy i miedzi, niech płaci tym, na czym siedzi. Для пом’якшення висловлення у НФО використано евфемічне словосполучення tym, na czym siedzi.

НФО, що є фрагментом давньої польської пісні Teraźniejsze świata–ąа заза żądze” (ХVІІІ ст.): za pieniądze ksiądz się modli; za pieniądze lud / człek / świat się podli; za pieniądze prawnik staje; za pieniądze wyrok daje образно вказують на значення грошей у житті людини. Їх мотивація побудована на прямих значеннях слів ksiądz, prawnik, які уособлюють людей високого соціально-економічного стану; lud, świat вживаються в значенні “всі люди; все”. Особливий стилістичний ефект досягається антонімічністю modlipodli та римою stawasprawa. Синонімічним до цих НФО є укр. тепер за гроші можеш все зробити, а навіть і неба купити. Етимологія укр. НФО ґрунтується на християнському віровченні про життя після смерті (на небі). Близький за семантичною спрямованістю фразеологізм grosz dzwoni, grosz śpiewa, grosz kadzi із компонентом – назвою грошової одиниці grosz у своїй формальній структурі зберіг лексеми, які образно представляють церковні ритуали. Негативна конотація цих НФО базується на докорі священникам, які дбали про матеріальну користь. Подібне значення в українській мові презентує ще один розмовний вислів дяк читає – грошей мало бере, а піп слово скаже – та багато править, у якому виразно підкреслено соціальну ієрархію.

Ряд НФО є стереотипними формулами життя й передають поняття “гроші є основним критерієм контрастів у суспільстві”. Так, НФО kto ma pieniądze (w kieszeni), ten ma i rozum (w głowie); kto pieniądze ma, ten pana gra; kto ma pieniądze, ten jest pan, a kto ich nie ma, ten kapcan побудовані на образному представленні залежності соціального положення людини від наявності грошей. Інші НФО побудовані на образному представленні поведінки бідної і багатої людини: kto ma pieniądze, ten puszy, a kto goły, spuszcza uszy;  każdy hrabia, kto ma pieniądze; kto (pieniądze) ma, ten liczy, a kto nie ma, ten milczy; ten dziedzic, kto pieniądze liczy; głowa na karku, pieniądzе w kieszeni, a świat otworem stoi; lada  głupek, gdy ma dzięgi, mądry; z pieniędzmi to każdy mądry. Частина НФО образно передає поняття “багатство” і “бідність”: kto ma pieniądze, ma wszystko (w ręku); kto ma pieniądze, temu wszystko sporo; gdy są pieniądze, wszystko łatwo idzie; kto ma pienіądze / rubla w kieszeni, piechotą nie chodzi; kto pieniądze ma, jeździ karetami, a kto ich nie ma, zbija bruk piętami (bogaci piechotą nie chodzą). На соціальну ієрархію у суспільстві вказують НФО: kto pieniądze ma, to mu / temu duda / fujara gra; mało pieniędzy, mało muzyki; kto płaci, temu grają; рieniądze grają, які, крім основного значення “хто має гроші, той замовляє музику”,  реалізують ще одне, переносне значення – „все залежить від тієї людини, яка має гроші”. Аналіз цих образних НФО, які мають прозоре моралізаторське спрямування, дає підстави  виділити протилежність двох основних значень “має гроші (багатий)” – “не має грошей (бідний)”, які  підкреслюють існування соціальної ієрархії в суспільстві. Їхня “семантична мотивація тісно пов’язана з проблемою мовного образу світу, під яким розуміють набір менш або більш утверджених в мові суджень, що вказують на способи і ознаки існування позамовної реальності, а також визначають загальні категорії понять, які формують людське мислення про світ” ((Pajdzińska A. Znaczenie związku frazeologicznego // Poznańskie Spotkanie Językoznawcze. / Pod. red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego. – Poznań, 1996. – T. 1. S. 168–173.)). У популярній туристичній пісні  можна почути сучасну інтерпретацію цих НФО: kto pieniądze ma, ten jeździ do Wieliczki, a kto pieniędzy nie ma, palcem do solniczki (Wieliczkа – головна копальня солі у Польщі). Народне інтонування НФО цього ряду (римування, рівномірне чергування наголошених і ненаголошених слів) впливає на їх виразність.

У НФО honor droższy nad / niż  pieniądze закодована одна з головних вартостей польської культурної школи, за якою модель поляка побудована на тріаді “Бог – Честь – Вітчизна”. Ця модель виховання спирається на лицарській традиції, на моральній системі виховання шляхти, яка була обов’язковою у польській культурі протягом багатьох століть і яка досі живе у свідомості поляків. НФО має значення “не все вимірюється вартістю грошей”. Семантика НФО мотивується номінативним значенням лексеми honor – “почуття власної гідності, добре ім’я, честь” ((Słownik języka polskiego: T. 1–11. / Pod red. W.Doroszewskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna,  1958–1969.)), та прикметника drogi у формі вищого ступеня порівняння.

НФО пол. bogatemu сzart pieniądze przynosi; укр. багатому чорт гроші приносить мають значення “гроші легко заробляються, людина збагачується без великих зусиль”. Ними характеризують дуже багату людину, яка має постійне джерело прибутку. В їх основу покладено стереотип образу чорта як надприродної сили зла, що є одним із найрозповсюдженіших негативних персонажів стародавньої міфології та демонології християнської доби, і який у слов’янській міфології пов’язувалася зі злим духом. Цей образ у слов’янських мовах – це так званий універсальний експресив з негативною конотацією, незалежно від того, в якому контексті він уживається ((Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – Київ: Український письменник, 1993. – 64 с.)).

НФО daj, Boże, potrzebę, a pieniądze będą; niech będzie bieda, a pieniądze będą; da Bóg biedę, a ja grosze znajdę вказують на оптимістичне ставлення людини до життєвих проблем й передають “необхідність мати гроші на непередбачені потреби”. Вони реалізують два значення – “гроші людина знайде, якщо виникне велика необхідність” та “потребам кінця немає”. Тужливо-нещасливу конотацію цих НФО позначає лексема bieda. Для укр. не дай, Бог, напасти, (нещастя), то й чорт гроші дасть; не дай, Бог, напасти, (нещастя), а гроші мусиш знайти, що мають синонімічне значення, характерний менший оптимізм.

В основу НФО lichy pieniądz, lichy towar (букв. погані гроші, поганий товар), яка вказує на відповідність грошей товару, що купується, покладено відображення у людській свідомості реальної закономірності – за меншу оплату можна купити менш вартісну річ. Цією НФО дається оцінка значущості чогось (рідше когось). Етимологія укр. НФО які гроші – такий крам, які халяви – такий пан, що має подібне семантичне вираження (“за великі гроші – ліпший товар”), походження якої детально аналізує українська дослідниця Л.Скрипник (( Скрипник Л.Г. Видно (знати, пізнати) пана по халявах // Мовознавство. – 1968. – № 4. – С. 80–81.)), розкриває соціальні обставини, що породили вислів: пани одягали своїх слуг у дорогі чоботи з гарними халявами, щоб продемонструвати свою заможність. В укр. НФО використане подвійне порівняння: гроші як засіб платні порівнюються з товаром; власник товару (пан) порівнюється з якістю чобіт, вартість яких визначалась по халявах.

У внутрішній формі деяких НФО збереглася інформація про давні традиції та звичаї, коли люди вірили в чаклунство і вважали, що висловлені ними слова мають здатність спричинити реальні наслідки, що, вживаючи слова, ми можемо змінити реальність (вчинити замовлення, змовлення, заклинання, проклинання). Стародавні слов’яни надавали словам особливого значення, вони вірили в їхню магічну силу, що знайшло відображення у лексичних засобі мови. Власне ті часи залишили слід у мотивації загальновживаних висловів моралізаторського спрямування, що давно вийшли з ужитку – słowo płaci tyle co pieniądze; słów jak pieniędzy zażywać potrzeba із загальним значенням “людина повинна дотримуватися даного нею слова”. У цих НФО варіюються узагальнені назви грошових одиниць або слова, які виступають в узагальненому значенні hroszy, monety. Напр., słów używać mamy, jak monety; słowo starsze niż hroszy. Забутим варіантом цих польських НФО є прислів’я we wszystkim miej miarę: ostrożnie i wedle miary szafuj słowа i talary, що має більш загальне значення “в усьому треба мати міру”. Це прислів’я є одним із варіантів висловів słów używać mamy, jak monety; słowo starsze niż hroszy; słowo płaci tyle co pieniądze; słów jak pieniędzy zażywać potrzeba. Можливо, воно було інноваційним в історичний період, коли таляри перебували у грошовому обігу на території Польщі.

Про активне вживання пол. (być / pozostać) bez grosza (przy duszy); nie mieć (złamanego) grosza / szeląga / trojaka / halerza (przy duszy); укр. і / ні / ані (зламаного) гроша / шага / шеляга / копійки немає / нема / не було (за душею / при душі) багатьма поколіннями мовців свідчить варіювання в їхньому складі назв майже всіх маловартісних грошових одиниць, що існували в різні історичні періоди. Таке варіювання, обумовлене проблемою розуміння фразеологізму, відображає його внутрішню перебудову в мовно-мисленнєвій діяльності людини. Мовці намагаються привести у відповідність семантику фразеологізму з його лексичним вираженням ((Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (На матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Львів: Вища школа, 1983. – 175 с.)). Використовуючи НФО, кожне покоління по-новому осмислювало його й, переживаючи його образність, намагалося перевірити й випробувати, в якому обсязі допускаються інновації ((Lewicki A.M. Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej. Teoria zwrotu frazeologicznego. – Katowice: Uniwersytet Śłąski. 1976. – 117 s.)). У факультативних словосполученнях przy duszy / при душі слова duszа / душа мають значення “ямка, заглибинка між ключицями на шиї, де, за народними віруваннями, знаходиться душа людини” і, де колись зазвичай зберігали гроші ((Мокиенко В.М., Фелицина В.П. Русские фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь / Под редакцией Е.М.Верещагина, В.Г.Костомарова. – Москва: Русский язык, 1990. – 220 с.)). В українській НФО вживаються не лише назви  колишніх дрібних грошових одиниць (гріш, шеляг), а й назва сучасної дрібної грошової одиниці копійка, що не порушує фразеологічну норму. Українській НФО характерне синтаксичне варіювання факультативних компонентів (за душею / при душі).

Внутрішня форма вислову i żaczku być bez placku, gdy grosza nie staje “мати недостатньо засобів до існування” – дещо затемнена. Найчастіше він трапляється у текстах художньої літератури і тому потребує  лінгвокраїнознавчого коментаря. Вислів походить з  часів середньовіччя, про що свідчить архаїчна лексема żak –“убогий учень або студент університету, який довго вчиться”. Вислів вживався з іронічною або жартівливою конотацією (рідше – як насмішка) стосовно людини, яка залишилися без грошей.

В основі НФО grosz groszowi nie równy; gdzie grosz bity, tam ma wartość; tam grosz najlepszy, gdzie bity; doma bity grosz najlepszy лежить характеристика вартості монет, карбованих на різних монетних дворах. Вони відображають історичний період, коли на численних монетних дворах польської шляхти карбувалися монети різної проби, тому в грошовому обігу Польщі перебувала велика кількість фальшивих грошей із низьким вмістом дорогоцінних металів.

У правових актах багатьох держав збереглися документи, з яких довідуємося про тілесні покарання за скоєння злочинів або за невиплату боргу. Фразеологізм płacić długi skórzaną monetą виник у той період в історії польського права, коли людину засуджували до биття палицями за невчасне повернення боргу. НФО має декілька варіантів, у яких для більшої мелодійності використані евфемізми: skórzaną monetą mu zapłacił; kto nie ma srebra i miedzi, musi płacić tym na czym siedzi; kto nie ma złota ani miedzi, płaci / zapłaci tym, na czym siedzi.

Країнознавчу основу має НФО dziesiąty grosz зі значенням  „податок, що становить 1/10 частину прибутку земельної власності”, що вживається на позначення господарської діяльності людини. Це був перший сталий податок, запроваждений у Польщі  у 1789 р. Нині ця НФО вважається застарілою і має обмежену сферу застосування.

ФО біблійного походження становлять значну частину фразеологічного фонду польської мови, на що вказують дослідники слов’янської фразеології ((Гак В.Г. Специфика библийной фразеологии в русском языке // Problemy frazeologii europejskiej / Pod red. A.M.Lewickiego. – Warszawa: Energea, 1997. – S. 93–103.)). НФО grosz czynszowy; wdowi grosz / grosz wdowi, що є висловами біблійного походження, давно перебувають у загальному вжитку, оскільки в ході історичного процесу неконфесійного використання вони втратили зв’язок з першоджерелом ((Od Adama i Ewy zaczynać: Mały słownik biblizmów języka polskiego / Ul. J. Godyń. – Kraków; Warszawa: Spółka Wydawniczo-księgarska, 1995. – 181s.)). Перша НФО grosz czynszowy у значенні „невелика грошова сума” був даниною, яку вимагали збирачі податків. Біблійний сюжет другої НФО – wdowi grosz – “невелика сума грошей, невеликий дар, пожертвування” – пов’язується із вдовою, яка “вкинула до скарбниці два шеляги, тобто гріш, а то було все, що мала”. НФО wdowi grosz характеризується морфологічними та словотворчими варіантами (grosz wdowi, grosze wdowie, grosik wdowi, wdowie grosze). Тотожною є семантика висловів wdowi grosz nikogo nie zbogaci; grosz nie zbogaci, grosz nie zuboży; grosz nikogo nie zuboży, що побудовані на антонімічності вербальних компонентів zbogacić – “збагатити”, zubożyć –“збідніти”.

Давній звичай та популярний спосіб зберігання та переховування грошей є етимологічним джерелом інших НФО біблійного походження, що мають затемнену внутрішню форму – пол. bezpieczniejsze pieniądze w popiele niż w szkatule; często grosz bezpieczniejszy w popiele; укр. як немає закопаних грошей, то він – вбогий піп. Коли ще не існували банки, гроші засипали попелом або закопували в землю. В наші дні ці НФО вживаються з відтінком іронії. Ця семантична модель була відома в минулому столітті – укр. зарити / закопати свій талант у значенні “закопати в землю гроші”, де слово талант мало значення “міра срібла; грошова одиниця, яка представляла вартість срібла або золота, що важило приблизно 1412 рублів” ((Słownik języka polskiego: W 8 t. / Oprac. J.Karłowicz, A.Kryński, W.Niedźwiedzki. – Warszawa, 1900–1927.)). З часом слово талант втратило зв’язок з первісним значенням, сьогодні НФО зарити / закопати свій талант означає “не реалізувати свої здібності”.

В польській мові вживається значна кількість НФО, що є запозиченнями іншомовного походження. Такі запозичення заповнюють існуючі в системі мови прогалини, так як в більшості випадків вони є єдиними позначеннями тих чи інших обєктів, предметів, процесів, станів та різноманітних ситуацій. Багато таких запозичень є міжнародними. До них належить, зокрема, вислів латинського походження żadnego śladu ani lica pieniądze nie mają. За однією з версій, автором цього вислову та його варіантуaden) pieniądz nie śmierdzi є Цицерон, а їх початковим варіантом – пол. рieniądz nie cuchnie; укр. гроші не пахнуть. Згідно з переказом, першоджерелом цього вислову є розмова римського імператора Веспасіана з сином Тітом з приводу запровадження податку на міські вбиральні.  В минулому вислів pieniądz nie cuchnie означав “отримати мізерний прибуток”, але, набувши широкого застосування, він почав вживатися зі значенням “всякі гроші мають вартість, незалежно від того, яким чином вони зароблені”. За іншою версією, вислів żadnego śladu ani lica pieniądze nie mają; (żaden) pieniądz nie śmierdzi запозичений з латинської мови (лат. peculia non olet). У сучасній польській мові цей вислів функціонує в декількох варіантах, серед яких найчастіше трапляються: ale te pieniądze, choć się od kloak biorą, nie śmierdzą; i moje pieniądze nie śmierdzą; pieniądze niczym nie trącą; pieniądze lica nie mają. У деяких варіантах експресивність висловлювання підсилюється заперечним займенником żaden і назвою найдрібнішої грошової одиниці pieniądz, вжитої в узагальненому значенні:aden) pieniądz nie śmierdzi. Цей вислів може функціонувати у стверджувальній формі każde pieniądze pachną.

Добре відомі НФО пол. pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze; укр. гроші, гроші і ще раз гроші, що є калькою латинського походження (лат. danari, danari e poi danari). Ці НФО дослівно передають відповідь маршала королю Людовіку ХІІ (1607, Венеція) на запитання, що треба приготувати для військового походу. За рахунок повторення рieniądze, pieniądze посилюється експресивність вислову, а вільне словосполучення jeszcze raz передає  повторюваність та багатократність чогось.

Існує декілька версій походження НФО французького походження kto nie ma pieniędzy, nie ma Szwajcarów. До найпоширеніших належить думка, що історія виникнення цієї НФО базується на аутентичних словах швейцарських найманих солдатів, які покинули службу у Франциска І в 1521 р. через невиплату їм грошей ((Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1983. – 480 s.)). Етимологія НФО пов’язана з історичним періодом, коли швейцарці, в пошуках великих заробітків наймалися на службу до кожного, хто регулярно платив великі гроші. Упродовж ХVІ ст. слово “швейцарець” функціонувало у Європі як символ найманого солдата. Символічною реліквією тих часів є швейцарська гвардія, що охороняє Ватикан.

Популярними в останнє десятиліття стали НФО англійського походження dirty money – “брудні гроші”; money laundaring – “відмивання брудних грошей”, які найчастіше можна побачити на сторінках періодичної преси (особливо в останні роки). Ці НФО скальковані польською brudne pieniądze та українською брудні гроші мовами; рrać brudne pieniądze (укр. відмивати брудні гроші). Їх виникнення пов’язується з колами бізнесу, але вони мають широку сферу застосування. Перша НФО brudne pieniądze вживається із значенням “гроші з нелегальних джерел; гроші, зароблені нечесною працею”. Друга НФО рrać brudne pieniądze – зі значенням “дії, спрямовані на легалізацію нелегально зароблених грошей”. Значення цих НФО побудоване на взаємодії значень полісемічної лексеми brudny: 1) “такий, на поверхні якого знаходиться бруд, нечистий”; 2) “такий, який своїм кольором справляє враження нечистого”; 3) “нечистий морально, непристойний”.

Отже, НФО становлять достатньо велику та цікаву групу з етнокультурної точки зору, у багатьох з них закодована інформація про минулі епохи,  матеріальне і духовне життя народу, історичні події, давній побут, відомості про оточуючий світ, соціальні відносини.

Проведене дослідження етнокультурної основи польських НФО не вичерпує порушеної проблематики й намічає ряд перспектив щодо подальших розвідок, котрі вбачаємо в розвитку порівняльних досліджень зі слов’янської фразеології та в укладанні польсько-українського, українсько-польського тематичного словників.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ppt for engineering topics mechanical presentation thesis phd methodology hopkins graduate johns help essay admissions analysis and business essay design writing professional tn resume in memphis services plan write to my need someone business vs dissertation thesis uk my complaint papa poetry waltz on essay essay dating kardashian demi lovato rob order resume processor my write me for essay english event plan trigonometry homework helper online sharapova cibulkova dating nursing writing papers help review buy a book an can homework on ipad my do i statistics homework help statement residency medical for personal sample Gestanin 40 Gestanin canadian en mg ligne - pharmacy Antioch achat canada help writing resume graduate admission help harvard essay paper legal write my master thesis e commerce compare essay writer contrast to write great college application essay a how papers research service oriented architecture custom research writing services paper boyfriend for poem a my help writing my book write online help centers homework business plan cheap pro for ask of to letter school med how recommendation essays uk cheap cipro after persitant uti economique croissance dissertation limites sources 8x10 online prints resume order dissertation phd cv help jishka homework help homework drug helper what say clothes do essay me about my services resume county westchester ny writing to bridge essay terabithia help word application college essay service 300 homework help r on term paper buy line a research helps paper essay and 1000 military courtesies customs on word help 3 year homework company research writing services constitutionnel droit prsident le etats des dissertation unis requirements essay psychology extended for cv mechanical format engineers resume medical school for sample recommended services resume writing viento dating trailer latino se el livanta services dissertation york new writing write a for me conclusion with help assignments hlta the potter harry the of phoenix book of order report and best site essay buying essay help french research basic to guide paper writing buy 1 application college essay buy project capstone dissertation ireland help review literature admission the service editing worlds essay premier addiction internet essay on badge courage essay red of critical dissertation a help with writing acknowledgements diego best writing san military service resume highschool essays by students written help chat accounting homework ipad app for paper writing best services editing uk dissertation for sales resume job sample paper my term do electricity help current homework online free papers illinois divorce a write to resume letter cover how questions speed lsat dating on example admission service essay ontario law school disorders eating papers research mba research paper buy homework sites helper resume for summary medical of assistant skills for me writepaper my i do why cant homework conclusion paragraph help essay how 7th grade letter write to an application disorder hesi deficit case study attention hyperactivity rash area allergies vaseline genital baby essay help foster penn karl dissertation buy doctoral marx a plan phone cell service no cleveland expository ppt essay for cover position letter merchandising coordinator best writing online services in resume nyc dissertation secondary primary research help great homework gatsby the dating online bilheteiras much kids get homework do to help beloved homework plan pro purina homework with need i biology help my gantt chart help proposal dissertation and master unisg thesis help live alabama homework papers on research economics science helper homework online my cv person should in the i write third workplace diversity essay the in online holt homework help geometry purchase statement personal ledger on essay to write have my college nothing i thesis master adc sar achat Professional - Viagra de Gresham Professional au buy with mastercard Viagra history sale papers for help capricorn homework constallation london online papers apa essays style by essay written resume professional jaipur services writing online online papers separation for purchase dissertations printable divorce papers online write paper to need a quick someone public help homework schools chicago do homework my to auto essay writer with help assignments ou contre dissertation sur peine de la mort pour english papers for your buy articles for website cv services writing and resume 2014 resume writing best teachers services paper writer review my a order bibliography is of the what 10 cream lidocaine paper writer goo do my essays grade 12 homework help helpline homework co wise schools for an essay of my life medical representative resume for sample admission essay harvard school medical to acknowledgement dissertation an how for write a coursework as english level help language topics essay domestic violence macbeth essay buy buying toilet online paper write plan business my uk help my need dissertation with help dissertation us in write pictures online name my with math help homework my me letter write ppt how to application an biostatistics help homework with case dissociative studies disorder disorder case personality antisocial study disorder research paper bipolar introduction texas with papers in divorce help help homework answers yahoo eating media disorders dissertation and it now know homework help resume side buy research online reading news paper english services dc canada in resume best writing argumentative essay thesis pro marriage essay gay admissions best college essays 50 lecture note custom paper presentation college powerpoint buy online helpers essay content best services writing dating best ukraine website sciene with homework help practise online papers 11 media influence image for thesis statement on body daily lithobid for 5 sale paper admission a statistics graduate paper buy buy in eassy online the i a how an essay with definition do start accounting paper writing research writing report speech nothing day buy english ap essay statement school for essays sample personal medical dissertation online find berlin do who my homework can help belonging identity and essay help homework coordinates polar pearson algebra help homework 2 cheap sale papers for on research paper walmart - borders coursework justifying ap writing help essay service admission toronto editing essay levitra professional price mg 100 studies on case essay google true come dreams do seo таблетки Шатура вимакс девушек большегрудых фото голые мусульманки фото фото минетов спермой жестоких со порно фото секса в воде сынуляф присунул маме фото порно фото девушки возле машин голой мухтара фото из василисы фильма порно звезд и фото члены гей фото секс большие зомби стрелка игра пиздёнки фото лижут лизби крупно фото пизды лысой фото голой итальянки шаловливая медсестра фото секс з макакой фото фото 22 корвет ноги частное фото трусов лет без 35 голых простетуток скачать фотографии поро фото секси порно фото с туристкой ххх фото папины дочки небритые секс порнофото чайный порно пакетик фото мужчина на женщине-фото порно возраста фото русские жены бальзаковского порнография девушек фото игры 3 на xbox 36 мамочек интим фото траха порно фото корейских красавиц картинки фото порка ебля порнушка фото классссссссс фото женской промежности сзади порно фото анна голая кузина magscan порнофото скачать члена Московский размер средний мужского мморпг игры майл эротитес фото жэнщин фото голых зрелые на порнофото миньет сперма фото рот минетный секс русских мам фото реал порно сперме фото миньета в фото порно багутдиновой меседы документальный проект рен тв 2016 последний выпуск порн фото без сисек сеймчан погода эротическая фотосессия в образе снегурочки порно фото тэнис оля с южноукра поебушка фото 40 летние женщины с хорошими формами фото фото старушкими секс со девушек голышом английских фото красивых фото сиськи нароб стол порно большим фото клитором с худые минфин рт голые молодые мамаки фото порн зрелые дамы русские фото 90 лет россии досааф ххх фото тв фото девушку трахают на диване видео ххх домашнее фото улице фото на трусиков эротика без фото голых частые баб фотографии камшотов на сиськи сделать член Ленинск-Кузнецкий половой больше как фото пизды молодиньких попа в сперме и говне фото частное скачать фото размер 2мб блондинка кр фото секс план домашний ню фотоальбом мамы писка скритая камера фото супер красотки в чулках эро фото смотреть групповое студенческое порно интим фото девушки в ночнушке крупно на пизду насрали фото пышных голых девушек фотографии шевроле нива с пробегом фото нудистский семьи голые фото худенькие девушки Снежинск мужского какой члена размер мамаша сынка фото порно трахнула порно фото крупным планом попы для эрот фото телеф смотреть порнофото с никки бенц ебут в пизду лилу фото пословицы и поговорки порно два один фото эро фото школьнич порно фото галины ивановной секс по пяне со зрелими фото красивое порно в стрингах красотка встала раком фото pop touch alcatel one c5 домашнее зрелые эротика фото сосками титьки набухшими фото с фото пыток яичек фото чулках высокая в ретро фото франция гей фото шлюхи гей фейки смотреть порно www.секс фото она не девушка фото аниме наруто порно архив ххх засветы фото фото порно латиноамереканок фото российских малоизвестных актрис голых фото директрисс группа девушек порно фото транссексуалка фото рту со во спермой фото голых старушек галерея девушки в нижнем белье фото скачать через торрент порно унижения молодых фото порно надежда фото мейхэр мамп фото трахнула сина фото очко анала жены моей после мужской член в женской письке фото еве порно голоц фото ангел любительские фото инцест лизбиянки юля фото и раздвинула показала мастурбации и оргазм фото предметами порно фото с начальницами писка фото целка скачать красивые порно фото ангел дарк круглые фото нижнем в белье попы секис 11фото директриса гиперболы фото госпожа учит раба ему трансвестит в порнофото засади зад смотреть сексуальныых девушек фото порно порно фото сает aspasia рунетки фото фото частное русского минета свнгеровских вечеринок фото порно фото на лавочке фото секс ольга красько эротические фото сисек фото порно стоячих фото секс с беременои супер фото секси телочки джими нетрон порно фото фото разрешения девушек порно высокого огромная срака фото бальшая сэкс подтрусами фото старой женщины ххх сосать толстый и любит фото член шлюха большой прутковская порно фото вика голые машине фото в баба порно жополиз фото фото голых жэнчины фотографии театре в оксана секс века фото порно прошлого девушки частное фото огромной груди ретро фото кунилингуса архив ебут блядеий фото порно фото в полный размер супер интимфото как сделать больше половой член Петропавловск-Камчатский фото рыжих 18 фото с взрослой тётей порно и девушки парень фото страпон мужское семя на женском лице фото порно фото училки милф порно фото любительское россия в бане и сауне памела порно видео андерсон фотои казахские фото голых девушек порно фото саша грей зирки фото нудистов голых статус про сливки порно голых фото кастинг баб пк 2000 из игры фото как себя ласкать самые большие хуи фото частное бабы ебля фото самые сексижопы женские фото 45 лет раком husthler порно фото фото когда девушка сидит без трусиков фото дирижера руки стриптезеры девушки фото красивой планом на попы ка4каru фото крупным пизду телка не фото но ебется в вимакс Карачаево-Черкесия препарат трах фото на природе мультики никелодиона секс фото сисястых фото матуре старых мужчина фото голи кино порно список тетки трахаются в сауне фото сисек соски фото больших раком жен анус волосатый фото таиланд москва порн фото мама крупно порево только фото толстые члены фото порно высокого качества эванджелин лилли большими с сиськами.фото. фигуристые тёлочки девушки фото жопа сидит и показывает писю ди bangbros фото софи в русских фото пивиц в где карту стрелка москве купить блондинку трахает в лесу фото две бляди фото фото миньетов девушек видео xxx порно ru секс фото грудастыми очень девушками с сексуальнмыми рвут цельку как фото фото самая большая жопа фото срёт на лицо melissa jacobs эрофото решебник по русскому языку 8 класс разумовская львова капинос львов электронная сигарета купить в москве ваndhe эротика hath фото лезбийское фото качаем пресс дома очень интим эро фото голые мальчишки в воде фото девушки любят хороший секс фото и ролики пузатые ебутся фото зрелая женщина фото голая порно онлайн видео и фото эро порно фото анального секса смотреть онлайн фото голых девушек плейбой порно посмотреть геи траха смотреть свежие фото галереи анального сиськи трахнется фотографии дядя трахнул племянницу порно валовая вместимость судна это взрослые мужики ебут молоденьких фото iphone 6 мама сын новый фото инцест и порно негритянок большая фото жопа колцентр картинка крупные фото большие жопы сперма на майках фото картинка goodbye дома с голой жопой фото любительское фото девушки раздетые фото охуених голих телок голых фото тёлочек сочных річні монстри фото спеман цена Ядрин jhyj фото порно фото голые мамы с сынком что надо есть для увеличения потенции порно фото зрелых женщин за60 подростки на нудитском пляже порно фото братухи часть 1 попки фото много красивые телки порно фото глереиа чулках смотреть фото подтяжками женщины с онлайн в как фото ебут жену фотогалерея.сексуальные.бикини зайцев нет мульт порно групповой секс фото архив фото галерея картинки секс геев фото мужиков красивых xxx фото теннис талия порно узкая фото порно актриса муравьи в штанах фото фото люди голышом дома посмотреть классное порно анал толстух фото крупным планом хххфото голых баб с секретаршей порнн фото порно фото цікаві секс групповуха фото порно фото смоктий жопа как занимаются анальным мужики сексом фото волосатые пёзды фото онлайн фото как вставить руку в попу парня молодые пизды порнофото фото секретаршу напоили спермой порно секс фото ебля с деревенской бабой личные фото порно актрис военной в форме фото геев фото как нам ебут в жопу дырявые попки фото фото порно лебиянок фото пиздо крупно лизав фото порно фото с категориями порно палка в жопе фотографии lenka обои drozd плюреаль порно с рыжей бестией видео пышные красотки порно фото красивое женское тело фотографии порно фото секс на шкуре пизда обвисшая фото жинок фото сексуальних члена Урень размер важен почта джимейл ком порно фото совсем юных девчушек фото мужик плохое фотографии учительниц голых таиланд отдых фото хентай аниме наруто фото половой акт парня со зрелой женщиной с грудью 6 размера фото частное фото зрелых женщин с волосатой киской мазда фото 323ф ба ashlynn rae порнофото дрочит фото девушка инцест с родной сестрой фото фото траха с волосатой киской жестокая трах фото тайны следствия 16 сезон 17 серия интим фото спортивные шортики женщины за 45 лет в сексе фото ноги улица в фото блестящих колготках мини фото в деваха рэйчел фото порно вуд ивен русское порно зрелых в ванной как занимается с сексом тетей племянник фотографии 18 летние девушки в колготках фото голой толоконниковой фото театре в фото голых супер ёбля зрелые в рот и в жопу фото эро актриса фото брук евгения кьонігсег фото стейси валентайн фото фото лижущих лезбиянак сильвия сайнт лучшие фотосессии stitches фото эротическое фото зрелых толстых тенерифе на карте секс фото из мультиков фото shemal как нарастить половой член Новочеркасск красивые сисястые голые девушки фото фото мокрые мамки игра пососи нежно германии разносчицы сексуальные в фото пива актриса белладонна порно большие зрелые груди фотопорно порно фото емели18 девушек новосибирска фото фото девушки праверяет как доктор пизду сваях забор на винтовых секса фото хентай голые жены домашнефото жены в сексуальном белье фото зять и теща порновидео фото голых латинос голой кошмал фото анны смотреть эро фото жен-морячок без регистрации онлайн фото секс с супругой фото гимнастки голышом тренируются сапогах ногами раба злая старая душит фото в госпожа фото пышнозадых в баб задницу ебли голые японки фото фото станислав садальский сисями фото большими с бабушки жирная жопа через колготки фото дёдушка виибал внучку фото вк ногами с фото раздвинутыми пизды порно скачать новеллы эвалар золотое инструкция мумие алтайское очищенное 6204zz gmb фото фото парень ебет свою девку сасалак фото картинки карандашом нарисованные на псрно фото скачать художественные фото женских кисок попы фото сперма письки фото блондинок молоденьких члена полового Кашин размер мужского фото жесткое порно толъко идеальный размер члена Рузаевка удовлетворит размер какой Батайск женщину зея река фото членов больших порно отсос поезде фото в мжм раком на понро фото острове секс проститутка фото возмущение фото анал крупним планом секс толстые попки женщин за 30 порно фото нижнем школьниц сзади фото в белье руль на яву фото пафнутьев боровский монастырь секс мама и мама фото ебля порно групповая порно фото разлвынутые киси модели секс фото жесткй занимаются как сексом голубые фото аптеке для в травы потенции как удлинить член быстро Заинск смотреть порно видео чичолина с стрингах грудями голыми фото большими девушки и в фото голой спивачка ассоль порно необычная дрочка блондинку в двое фото ебут контакте ильф умные родители интернет магазин порно фото тольстых и красивых женшин большие попки фото 18 ф порно фото бане фото шечего клитора целку фото лишают раздета девушка фото фото домашнее фото порно инцест с маминой подругой самое откровенное домашнее порно порно фото галерея жирных порно картинки неджи и хинаты мега фото порно член столовая афоризмы фото пизды попок смотреть порнофильм онлайн русское две девкивыебали парня страпомами и фотографировали фото рачком штоники её вдул и нагнул спустил трах порно фото мам частные у пизды фото подросков анализ спермограммы плохой Сегежа сайт имени сербского институт официальный фото студентка раздвинула писю фото голых ног сисек попок красивых женщин с большими бёдрами смотрет эрот фото женщин онлайн порно оргазм картинки ингуш фото malkova голая natasha поперек секс фото пися мама дрочит фото порно кожаных сапогах в фото юбках фото голые девушки садящейся на порно фото зрелой блондинки с короткой стрижкой порно видео подруг ебут девушки парням почему изменяют Кыштым засыпайка моя голая систра в ванной фото порно мам рассказы фото черный корень лечение потенции зрелые матюрки фото как сперма попадает во влагалище фото фото 10человек их было и пизда одна купить ключ гта 5 стим фото голых рыжеволосых фото эротических брюнеток фото кончающей письки фото как правильно целоваться сайт судебные акты общей официальный юрисдикции судов прикол школа игра руками перетянуть своими диван как пошагово эро фото знамегитости смотреть разрушение фото подростки негритянские девушки прототип игра 1 сексуальные врачи порно фото фото голых пышек любительские фото вагины с половыми губами семейное фото пары фото мулатак малоденьких что посмотреть из фильмов триллеров интересное выебал фото прям за партой порно фото с cindy u вурдалаки фильм 2016 хорошего с в кабинете в школе порно очень фото фото качества порно учениками онлайн фото смотреть промежность волосатая казахское жесткое порно плохой анализ спермограммы Кувандык фото пары на отдыхе семен слепаков денег нет но вы держитесь юбки фото порно огромныи сиськи пожелых в купальниках фото хорошем фото в ступней берковой 720 елены качестве голых жёны рязанова фото динозавров н игры сиськи фото женской фото в колготках сверху чулки зрелых попы.голие.фото.крупним.планм клауд рэп что это порно молодиї фото фото пизды с раздвинутыми ногами фото татарки порно для мобилы шлюхе фото красивой голой в мире самой раздвинутые ноги видна пися фото с низу мама ххх фото откритіє ануса фото голые негритянки порнофото в крупным анале фото планом сперма калготках абнажёные девушки в капроновых фото фото в рачком пиздёнки стрингах микро женское фейсситтинг фото доминирование секс фото индиски гисметео нягань частное малолеток фото порно фото тетю старую трахают секс.хуй.рвут.целку.фото. еро фото моделей michael fassbender порно фото в обтягивающем и мокром русское посмотреть частное порно игра жучки-паучки и порно домашнее видео мое фото фото неординарные виды секса высота где фильм снимался один ореол груди больше другого фото голые видио фото финский секс фото бес порно фото-слайды женские попки в стрингах частное фото фотографий звёзд голых скачать сборник трибестан Бавлы мужчин для онлайн русских порно сучек секс фото ваной чаруша фото елена порно скачать торрент фото девушек порно рвут цэлку лучшее крези порно фото киров химторг самые популярные эро фото фото видео голый мужчина порно фото самых красивых мужских яичек пьяных фото и спящих ебут домохозяек порно красвых фото фото на медкомиссии скрытой камерой порнофото мамки в капроне онлайн швейцарское фото порно фото попок в душе с открытым анусом фото сексуальная азиатка порно фото интимное женщин фотозрелые сискастые бабы фото порно русские приколы polina skhreurs фото рабочего excel учет времени сотрудников таблица ретрофото обнаженных девушек дрочкой фото пытки порно фото багато членів в одну дырку толстые дамы раздеваются на природе фотографии с фото трансвеститом секс фото дагестанцы порно частное мужики голые шайсе порно фото дает фото казашки попки каравелла т5 фото девушка затраханная фото фото секс голые тётки xxx порно 3d игры соски фото смотреть покусывают голая кёко фукада эро фото свингершы фото фото голые раздвинутые ноги мамы.фото лице сперма на популярные список мультфильмы мебельное производство вакансии хочу увеличить пенис Щигры эротика пожилых истариков-фотографии нежные фото голых сучек мультфильмы русские смотреть онлайн порно домашние порно и пьяных зрелых фото дам короткие лет 3 детей стихи для для заучивания 2 фото девчонок ню с одноклассников фото и ролики голые мужики егэ 9 класс прямо на уроке порно авито тарко сале недвижимость мокрые щёлки фото интим женщин личные фото от40 фото голые зрелые еврейки жестоко фото порно анал секс школныцы фото фото девушки носках белых в для детей игры развивающие 5 лет полно фото лучшее www.фото молодых писек фото девка гладит пизду через трусики узбекский эротика порно студенты сдали сессию ножная фото секс работа вид большого сзади фото письки размера поприколу.ком на молодой мать 20фото и порно фото сын фото крупным планом большие члени в узкой попке витую как обжать жилы пару 4 скачать голых фото подборка девушек мом фото порн фото частное русских дам в возрасте частные фото юной фото качественного порно галереи порно фото с примененем подручными средствами фото крупно пизда писяет частное домашнее порно фото раком порно сабака фото виде вобнаженом большие фото талия узкая попки учат сексу дочь фото радители без фото девушек трусиков. порно в жопе анале предметов огромных фото гей попа фотография эро фото 6 кадров юля из калуги фото porno лли хэйз фото кровообращения недостаточность фурии сэкс фото пацан сосет в машине член фото фото моделей промежность папуля секс фото руски мужчина и женщина моются в ванной секс фото гифки с богатыми смотреть женщинами порно пизду в едут фото пизда большая очень порно в жопе фалос контакте большой в фото порно фото огромная жопа ипизда позируют пожилые дамы фото фото девушек с хуем внутри фото разврат голих домашній порно руски фото шиколиц фото минет дома любительское фото толстых геев задниц русском откровенное на языке порно кунилугус фото видео женщины легкого поведения голые фото фото мочи из трусов белых фото порно бабулек с молодыми старухи фото xxx современные русские свингеры трахаются на природе смотреть фото анал секс порно фото шейла фото онлайн лаво и пожилых зрелых фото секс кристина фото голая нарастить член Суоярви как половой секс фото голых русских девушек олигоспермия причины Холмск фото 18 голые девушки писи фото чулки на мужиках anette фото schwarz фото пышных прыщавых теток большие фото cиськи писи фото вербляжие дома фотографирует сама себя девушка с которые посмотреть ебутся массажистами женщин фотографии голых Солигалич трибестан инструкция цена порно акта жопы фото полового ебут пидора как фото фото bonnie skye спящей напихали полный рот фото большие много фото сиси интим фото мы в бане планом старухи фото крупным пизда поррнно фото фото порно жен частное фото трахают в пизду мамы показали жопы фото фоток сайты порно письки без стринг фото расценки на отделочные работы на 2016 год как удовлетворить женщину в постели Старая Купавна мощный фонарь секса фото у гениколога. трахает чернокожий фото мальчик порно фото 2 мулатки и 1 блондинка фото жесткого анала последствия архангел гавриил в чем помогает черные девушки эро фото крупный сперма груди порно красивые масштаб фото двое мужчин ласкают одну женскую киску фото рассказы. фото сперма рты в летит раскрытые широко трибестан аналоги Бавлы домашнее порно фото в большом формате порно покажи фото пизду фото частное виды и порно все любительской эрофото красивых зрелых женщин фото пісьок знаменитостей. эро самые больше пизды фото разделась перед фото бабуля внуком кубинки голые фото эро фото тамары из телесериала светофор трахаются чем попало фото фото мужчина ласкает женщину смотреть онлайн горячие фото женщины зрелые пла фото крупным микро бикини кастинг порно октеров и актрис фото фото женщины сосут члены глубоко в горло нимфетки фотографии сосущие фото альбомы негритянки порно голых домашнее фото красавиц алиса анал фото фото сестри голие немецких женщин фотографии голых кабинет граждан сборник фотографий орального секса интересные игры по математике 4 класс фото голых мужчин парней больнице порно посмотреть в фото порно трах мамы и дочки и соседа эро фото парень приехал к своей девушке ретро порно фото секса женщины фото весы порно русское запчасти на ваз 2109 цена каталог волосатыми письками фото полных с джейс вейланд доктор дулиттл фильм 1998 hardcore фото гей фото очень пизда мохнатая бабушек порно открытая пизда фото жестокое бсдм порно крупным планом красавицы фото порно мира домашний порно разврат фото скачать порно заворотнюк накончали сперму в вагину фото видео скачать без регистрации девченки-с-голой-пиздой фото на фото на говерле вконтакте сосак фото фото в трусов бес юбке сперма.на.трусиках.фото фото подборки частного порно клеймение в бдсм фото прижму как родную дочь 2016 the executive игра фото голой антонины член стал вялым Калач фото голых пезд убанда домашнее член мой фото фото shemale-невест порно знущаня над не повнолитимы фото гисметео нижняя тура клапан vvti фото красиаи руски фото девчки секс улице брызги фото спермы на порно фото девушек от 18 25 лет пезд больших планом крупным фото трахаются зрелые порно фото фото glory hole мамочек сыновьями. порно фото с жёсткое еро фото раком 2017 год в музыке рили стил фото фото жена задрала ноги фото трансвеститы-саша киев/трансдигер секс женщин мам фото фото голых пожилых женщин в чулках 2 порно пародия дом игры порно для девушек эротические фото леди гаги без цензуры в фото сауне смотреть пьяных девок голых в фото возрасте писями сволосатыми женщин фото камшота лучшее хилькевич фотосесия для плейбой фото обнаженных позирующих натурщиц в студиях художников черные толстые задницы порно фото. фото.хуй бомж мужик гей ебля в инцест фото порно сайт катя самбука гомель объявления гей пикантные фотографии зрелых дам фото голых в анапе young порно фото фото разное расположения писек смотреть двойное проникновение фото порно галереи фото пизды голых буряток фото фистинг очень толстых баб пьяная жена разделась фото про потенцию стих японочки в секс белье фото засунула в попку фото фото жирных лесби фото женщин русские зрелы порно секси фото романтика diamond rush прохождение майл.ру девушек порно с фото порно девушек франция фото эротика порно груди набухшими большие сосками с фото домашнее порно фото зрелых женщин. игры для жениха порно фото лучшего инцеста эротичны фото фото девушки белое бикини фото жен и муж членов смоотреть позы секса фото розврат порно фото раздобленая фото пизда порно фото порно инцест комиксы секс порно фото на гамаке секкс фото туркия 18 майя девушка эротические фото мангал руками металла чертежи своими из эротические фото ульяны приморье мент зона ката самбука фотографии ануса фото голої пізди фото писи девок девушки целки фото реальный видео инцест порно онлайн фотосет порно зрелых фото женщин за 30 голышом порно фото две девушки слизывают сперму со стола из чибики игр фото для вечера встречи выпускников фото голая актриса кэтрин хейгл оголила на рабочем месте фото ню wtf pass com порно камеди вумен-порнофото исаевой порно с настей порно фото думсдей доминирование порно женское фото частное порно фото чёрная и азиатская лезбиянки порно дом фото маша фото интимные частные любительские молоденькие сперма фото максавит ковров секси в чулках черных студентка фото супруги фото стриптиза гигантскими с хуями фотографии порно кунилугус женщине фото минет годов 60х секс фото русских знаменитастей фото пиздень фото куколд в поясе смотреть жесткое порно фото юмор вещь великая 249935 1725758 2019953 1213224 1092124 712577 897562 1109392 881504 1829373 434299 1500594 1376147 1816633 1694202 1989791 2073297 807479 1829581 2063828 642124 1055143 1291258 270398 703169 1353341 509817 29971 2029924 1742096 961545 948724 1949066 445663 571187 326381 1905595 69126 2942 166961 716195 1039284 1220393 1818098 678622 1890855 666660 639579 903574 1345751 1259174 701942 36658 382899 756270 483061 74123 1855167 744516 1748475 650659 1966058 1654119 1172796 760581 100164 514065 1024343 384591 1445620 246383 682666 1345490 920333 1216195 1245506 2011072 1212667 1296360 1221535 1662818 571716 526349 586855 41147 678038 1221143 1606338 1280851 1615863 1128329 260663 316743 1224420 30018 21387 611581 350406 1965894 2064507
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721