Факультет романо-германських мов ЕТИМОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НУМІЗМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

The article is devoted to the descrіption of semantic peculiarities of Polish and Ukrainian phraseological units with the component – name of monetary units, which bear historical, cultural, etymological aspects and reflect traditions of Polish and Ukrainian society.

Стаття присвячена опису семантичних особливостей польських та українських фразеологічних одиниць з компонентом – назвою грошових одиниць, що відображає історичні, етимологічні та культурні аспекти спадщини польського та українського народів.

Ключові слова: семантика, компонент, варіант, синонім, фразеологічна одиниця, нумізматичний фразеологізм, монета.

Опис походження фразеологізмів у слов’янському мовознавстві неодноразово ставав об’єктом аналізу багатьох дослідників. Так, дослідженню історичного та етимологічного аспектів усталених виразів присвятили свої наукові розробки Л.Скрипник, Л.Коломієць, М.Копиленко, М.Шанський,  С.Бомба та ін. Цінна інформація про етимологію слів та усталених виразів міститься у працях М.Номиса, В.Даля, А.Коваля, В.Коптілова, А. Івченка, В.Копалінського, Ю.Кшижановського в різного роду лексикографічних джерелах. Чимало своїх наукових розвідок присвятив опису виникнення фразеологізмів відомий дослідник слов’янської фразеології В.Мокієнко. З’ясування ж етимологічної основи польських ФО з компонентами – назвами грошових одиниць (далі НФО), опис їхньої національної специфіки ще не були предметом спеціального вивчення у слов’янському мовознавстві. Тому метою нашого дослідження є виявлення, систематизація та опис особливостей семантики польських та українських НФО, що мають етнокультурну основу.

НФО kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi “значення грошей у житті людей”, до компонентного складу якої входить загальна назва грошових одиниць pieniądze, відображає конкретний історичний факт, що “може трактуватися як документ життя більш або менш віддалених епох” ((Історія держави і права України / В.С.Кульчицький, М.І.Настюк, Б.Й.Тищик. – Львів: Світ, 1996. – 296 с.)). НФО відображає певний історичний період, зрозуміння її значення вимагає історичної довідки. В усі часи кримінальному праву приділялася велика увага, про що свідчать й джерелознавчі документи Київської Русі та Запорізької Січі. За провини та скоєння злочинів, наприклад, убивство людини, дезертирство із Запорізького війська та інші провини, присуджувалися тілесні покарання: биття киями або батогами, смертна кара. Вироку можна було уникнути, заплативши від п’яти до вісімдесяти гривень. У НФО kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi відображені елементи колишньої правової системи: існування тілесних покарань. Шляхом введення до складу НФО частки niechże інтенсифікується експресивність НФО. Образніше це поняття передається старим варіантом цієї НФО, до складу якої входить застаріла лексема groszy: kto nie ma groszy i miedzi, niech płaci tym, na czym siedzi. Для пом’якшення висловлення у НФО використано евфемічне словосполучення tym, na czym siedzi.

НФО, що є фрагментом давньої польської пісні Teraźniejsze świata–ąа заза żądze” (ХVІІІ ст.): za pieniądze ksiądz się modli; za pieniądze lud / człek / świat się podli; za pieniądze prawnik staje; za pieniądze wyrok daje образно вказують на значення грошей у житті людини. Їх мотивація побудована на прямих значеннях слів ksiądz, prawnik, які уособлюють людей високого соціально-економічного стану; lud, świat вживаються в значенні “всі люди; все”. Особливий стилістичний ефект досягається антонімічністю modlipodli та римою stawasprawa. Синонімічним до цих НФО є укр. тепер за гроші можеш все зробити, а навіть і неба купити. Етимологія укр. НФО ґрунтується на християнському віровченні про життя після смерті (на небі). Близький за семантичною спрямованістю фразеологізм grosz dzwoni, grosz śpiewa, grosz kadzi із компонентом – назвою грошової одиниці grosz у своїй формальній структурі зберіг лексеми, які образно представляють церковні ритуали. Негативна конотація цих НФО базується на докорі священникам, які дбали про матеріальну користь. Подібне значення в українській мові презентує ще один розмовний вислів дяк читає – грошей мало бере, а піп слово скаже – та багато править, у якому виразно підкреслено соціальну ієрархію.

Ряд НФО є стереотипними формулами життя й передають поняття “гроші є основним критерієм контрастів у суспільстві”. Так, НФО kto ma pieniądze (w kieszeni), ten ma i rozum (w głowie); kto pieniądze ma, ten pana gra; kto ma pieniądze, ten jest pan, a kto ich nie ma, ten kapcan побудовані на образному представленні залежності соціального положення людини від наявності грошей. Інші НФО побудовані на образному представленні поведінки бідної і багатої людини: kto ma pieniądze, ten puszy, a kto goły, spuszcza uszy;  każdy hrabia, kto ma pieniądze; kto (pieniądze) ma, ten liczy, a kto nie ma, ten milczy; ten dziedzic, kto pieniądze liczy; głowa na karku, pieniądzе w kieszeni, a świat otworem stoi; lada  głupek, gdy ma dzięgi, mądry; z pieniędzmi to każdy mądry. Частина НФО образно передає поняття “багатство” і “бідність”: kto ma pieniądze, ma wszystko (w ręku); kto ma pieniądze, temu wszystko sporo; gdy są pieniądze, wszystko łatwo idzie; kto ma pienіądze / rubla w kieszeni, piechotą nie chodzi; kto pieniądze ma, jeździ karetami, a kto ich nie ma, zbija bruk piętami (bogaci piechotą nie chodzą). На соціальну ієрархію у суспільстві вказують НФО: kto pieniądze ma, to mu / temu duda / fujara gra; mało pieniędzy, mało muzyki; kto płaci, temu grają; рieniądze grają, які, крім основного значення “хто має гроші, той замовляє музику”,  реалізують ще одне, переносне значення – „все залежить від тієї людини, яка має гроші”. Аналіз цих образних НФО, які мають прозоре моралізаторське спрямування, дає підстави  виділити протилежність двох основних значень “має гроші (багатий)” – “не має грошей (бідний)”, які  підкреслюють існування соціальної ієрархії в суспільстві. Їхня “семантична мотивація тісно пов’язана з проблемою мовного образу світу, під яким розуміють набір менш або більш утверджених в мові суджень, що вказують на способи і ознаки існування позамовної реальності, а також визначають загальні категорії понять, які формують людське мислення про світ” ((Pajdzińska A. Znaczenie związku frazeologicznego // Poznańskie Spotkanie Językoznawcze. / Pod. red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego. – Poznań, 1996. – T. 1. S. 168–173.)). У популярній туристичній пісні  можна почути сучасну інтерпретацію цих НФО: kto pieniądze ma, ten jeździ do Wieliczki, a kto pieniędzy nie ma, palcem do solniczki (Wieliczkа – головна копальня солі у Польщі). Народне інтонування НФО цього ряду (римування, рівномірне чергування наголошених і ненаголошених слів) впливає на їх виразність.

У НФО honor droższy nad / niż  pieniądze закодована одна з головних вартостей польської культурної школи, за якою модель поляка побудована на тріаді “Бог – Честь – Вітчизна”. Ця модель виховання спирається на лицарській традиції, на моральній системі виховання шляхти, яка була обов’язковою у польській культурі протягом багатьох століть і яка досі живе у свідомості поляків. НФО має значення “не все вимірюється вартістю грошей”. Семантика НФО мотивується номінативним значенням лексеми honor – “почуття власної гідності, добре ім’я, честь” ((Słownik języka polskiego: T. 1–11. / Pod red. W.Doroszewskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna,  1958–1969.)), та прикметника drogi у формі вищого ступеня порівняння.

НФО пол. bogatemu сzart pieniądze przynosi; укр. багатому чорт гроші приносить мають значення “гроші легко заробляються, людина збагачується без великих зусиль”. Ними характеризують дуже багату людину, яка має постійне джерело прибутку. В їх основу покладено стереотип образу чорта як надприродної сили зла, що є одним із найрозповсюдженіших негативних персонажів стародавньої міфології та демонології християнської доби, і який у слов’янській міфології пов’язувалася зі злим духом. Цей образ у слов’янських мовах – це так званий універсальний експресив з негативною конотацією, незалежно від того, в якому контексті він уживається ((Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – Київ: Український письменник, 1993. – 64 с.)).

НФО daj, Boże, potrzebę, a pieniądze będą; niech będzie bieda, a pieniądze będą; da Bóg biedę, a ja grosze znajdę вказують на оптимістичне ставлення людини до життєвих проблем й передають “необхідність мати гроші на непередбачені потреби”. Вони реалізують два значення – “гроші людина знайде, якщо виникне велика необхідність” та “потребам кінця немає”. Тужливо-нещасливу конотацію цих НФО позначає лексема bieda. Для укр. не дай, Бог, напасти, (нещастя), то й чорт гроші дасть; не дай, Бог, напасти, (нещастя), а гроші мусиш знайти, що мають синонімічне значення, характерний менший оптимізм.

В основу НФО lichy pieniądz, lichy towar (букв. погані гроші, поганий товар), яка вказує на відповідність грошей товару, що купується, покладено відображення у людській свідомості реальної закономірності – за меншу оплату можна купити менш вартісну річ. Цією НФО дається оцінка значущості чогось (рідше когось). Етимологія укр. НФО які гроші – такий крам, які халяви – такий пан, що має подібне семантичне вираження (“за великі гроші – ліпший товар”), походження якої детально аналізує українська дослідниця Л.Скрипник (( Скрипник Л.Г. Видно (знати, пізнати) пана по халявах // Мовознавство. – 1968. – № 4. – С. 80–81.)), розкриває соціальні обставини, що породили вислів: пани одягали своїх слуг у дорогі чоботи з гарними халявами, щоб продемонструвати свою заможність. В укр. НФО використане подвійне порівняння: гроші як засіб платні порівнюються з товаром; власник товару (пан) порівнюється з якістю чобіт, вартість яких визначалась по халявах.

У внутрішній формі деяких НФО збереглася інформація про давні традиції та звичаї, коли люди вірили в чаклунство і вважали, що висловлені ними слова мають здатність спричинити реальні наслідки, що, вживаючи слова, ми можемо змінити реальність (вчинити замовлення, змовлення, заклинання, проклинання). Стародавні слов’яни надавали словам особливого значення, вони вірили в їхню магічну силу, що знайшло відображення у лексичних засобі мови. Власне ті часи залишили слід у мотивації загальновживаних висловів моралізаторського спрямування, що давно вийшли з ужитку – słowo płaci tyle co pieniądze; słów jak pieniędzy zażywać potrzeba із загальним значенням “людина повинна дотримуватися даного нею слова”. У цих НФО варіюються узагальнені назви грошових одиниць або слова, які виступають в узагальненому значенні hroszy, monety. Напр., słów używać mamy, jak monety; słowo starsze niż hroszy. Забутим варіантом цих польських НФО є прислів’я we wszystkim miej miarę: ostrożnie i wedle miary szafuj słowа i talary, що має більш загальне значення “в усьому треба мати міру”. Це прислів’я є одним із варіантів висловів słów używać mamy, jak monety; słowo starsze niż hroszy; słowo płaci tyle co pieniądze; słów jak pieniędzy zażywać potrzeba. Можливо, воно було інноваційним в історичний період, коли таляри перебували у грошовому обігу на території Польщі.

Про активне вживання пол. (być / pozostać) bez grosza (przy duszy); nie mieć (złamanego) grosza / szeląga / trojaka / halerza (przy duszy); укр. і / ні / ані (зламаного) гроша / шага / шеляга / копійки немає / нема / не було (за душею / при душі) багатьма поколіннями мовців свідчить варіювання в їхньому складі назв майже всіх маловартісних грошових одиниць, що існували в різні історичні періоди. Таке варіювання, обумовлене проблемою розуміння фразеологізму, відображає його внутрішню перебудову в мовно-мисленнєвій діяльності людини. Мовці намагаються привести у відповідність семантику фразеологізму з його лексичним вираженням ((Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (На матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Львів: Вища школа, 1983. – 175 с.)). Використовуючи НФО, кожне покоління по-новому осмислювало його й, переживаючи його образність, намагалося перевірити й випробувати, в якому обсязі допускаються інновації ((Lewicki A.M. Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej. Teoria zwrotu frazeologicznego. – Katowice: Uniwersytet Śłąski. 1976. – 117 s.)). У факультативних словосполученнях przy duszy / при душі слова duszа / душа мають значення “ямка, заглибинка між ключицями на шиї, де, за народними віруваннями, знаходиться душа людини” і, де колись зазвичай зберігали гроші ((Мокиенко В.М., Фелицина В.П. Русские фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь / Под редакцией Е.М.Верещагина, В.Г.Костомарова. – Москва: Русский язык, 1990. – 220 с.)). В українській НФО вживаються не лише назви  колишніх дрібних грошових одиниць (гріш, шеляг), а й назва сучасної дрібної грошової одиниці копійка, що не порушує фразеологічну норму. Українській НФО характерне синтаксичне варіювання факультативних компонентів (за душею / при душі).

Внутрішня форма вислову i żaczku być bez placku, gdy grosza nie staje “мати недостатньо засобів до існування” – дещо затемнена. Найчастіше він трапляється у текстах художньої літератури і тому потребує  лінгвокраїнознавчого коментаря. Вислів походить з  часів середньовіччя, про що свідчить архаїчна лексема żak –“убогий учень або студент університету, який довго вчиться”. Вислів вживався з іронічною або жартівливою конотацією (рідше – як насмішка) стосовно людини, яка залишилися без грошей.

В основі НФО grosz groszowi nie równy; gdzie grosz bity, tam ma wartość; tam grosz najlepszy, gdzie bity; doma bity grosz najlepszy лежить характеристика вартості монет, карбованих на різних монетних дворах. Вони відображають історичний період, коли на численних монетних дворах польської шляхти карбувалися монети різної проби, тому в грошовому обігу Польщі перебувала велика кількість фальшивих грошей із низьким вмістом дорогоцінних металів.

У правових актах багатьох держав збереглися документи, з яких довідуємося про тілесні покарання за скоєння злочинів або за невиплату боргу. Фразеологізм płacić długi skórzaną monetą виник у той період в історії польського права, коли людину засуджували до биття палицями за невчасне повернення боргу. НФО має декілька варіантів, у яких для більшої мелодійності використані евфемізми: skórzaną monetą mu zapłacił; kto nie ma srebra i miedzi, musi płacić tym na czym siedzi; kto nie ma złota ani miedzi, płaci / zapłaci tym, na czym siedzi.

Країнознавчу основу має НФО dziesiąty grosz зі значенням  „податок, що становить 1/10 частину прибутку земельної власності”, що вживається на позначення господарської діяльності людини. Це був перший сталий податок, запроваждений у Польщі  у 1789 р. Нині ця НФО вважається застарілою і має обмежену сферу застосування.

ФО біблійного походження становлять значну частину фразеологічного фонду польської мови, на що вказують дослідники слов’янської фразеології ((Гак В.Г. Специфика библийной фразеологии в русском языке // Problemy frazeologii europejskiej / Pod red. A.M.Lewickiego. – Warszawa: Energea, 1997. – S. 93–103.)). НФО grosz czynszowy; wdowi grosz / grosz wdowi, що є висловами біблійного походження, давно перебувають у загальному вжитку, оскільки в ході історичного процесу неконфесійного використання вони втратили зв’язок з першоджерелом ((Od Adama i Ewy zaczynać: Mały słownik biblizmów języka polskiego / Ul. J. Godyń. – Kraków; Warszawa: Spółka Wydawniczo-księgarska, 1995. – 181s.)). Перша НФО grosz czynszowy у значенні „невелика грошова сума” був даниною, яку вимагали збирачі податків. Біблійний сюжет другої НФО – wdowi grosz – “невелика сума грошей, невеликий дар, пожертвування” – пов’язується із вдовою, яка “вкинула до скарбниці два шеляги, тобто гріш, а то було все, що мала”. НФО wdowi grosz характеризується морфологічними та словотворчими варіантами (grosz wdowi, grosze wdowie, grosik wdowi, wdowie grosze). Тотожною є семантика висловів wdowi grosz nikogo nie zbogaci; grosz nie zbogaci, grosz nie zuboży; grosz nikogo nie zuboży, що побудовані на антонімічності вербальних компонентів zbogacić – “збагатити”, zubożyć –“збідніти”.

Давній звичай та популярний спосіб зберігання та переховування грошей є етимологічним джерелом інших НФО біблійного походження, що мають затемнену внутрішню форму – пол. bezpieczniejsze pieniądze w popiele niż w szkatule; często grosz bezpieczniejszy w popiele; укр. як немає закопаних грошей, то він – вбогий піп. Коли ще не існували банки, гроші засипали попелом або закопували в землю. В наші дні ці НФО вживаються з відтінком іронії. Ця семантична модель була відома в минулому столітті – укр. зарити / закопати свій талант у значенні “закопати в землю гроші”, де слово талант мало значення “міра срібла; грошова одиниця, яка представляла вартість срібла або золота, що важило приблизно 1412 рублів” ((Słownik języka polskiego: W 8 t. / Oprac. J.Karłowicz, A.Kryński, W.Niedźwiedzki. – Warszawa, 1900–1927.)). З часом слово талант втратило зв’язок з первісним значенням, сьогодні НФО зарити / закопати свій талант означає “не реалізувати свої здібності”.

В польській мові вживається значна кількість НФО, що є запозиченнями іншомовного походження. Такі запозичення заповнюють існуючі в системі мови прогалини, так як в більшості випадків вони є єдиними позначеннями тих чи інших обєктів, предметів, процесів, станів та різноманітних ситуацій. Багато таких запозичень є міжнародними. До них належить, зокрема, вислів латинського походження żadnego śladu ani lica pieniądze nie mają. За однією з версій, автором цього вислову та його варіантуaden) pieniądz nie śmierdzi є Цицерон, а їх початковим варіантом – пол. рieniądz nie cuchnie; укр. гроші не пахнуть. Згідно з переказом, першоджерелом цього вислову є розмова римського імператора Веспасіана з сином Тітом з приводу запровадження податку на міські вбиральні.  В минулому вислів pieniądz nie cuchnie означав “отримати мізерний прибуток”, але, набувши широкого застосування, він почав вживатися зі значенням “всякі гроші мають вартість, незалежно від того, яким чином вони зароблені”. За іншою версією, вислів żadnego śladu ani lica pieniądze nie mają; (żaden) pieniądz nie śmierdzi запозичений з латинської мови (лат. peculia non olet). У сучасній польській мові цей вислів функціонує в декількох варіантах, серед яких найчастіше трапляються: ale te pieniądze, choć się od kloak biorą, nie śmierdzą; i moje pieniądze nie śmierdzą; pieniądze niczym nie trącą; pieniądze lica nie mają. У деяких варіантах експресивність висловлювання підсилюється заперечним займенником żaden і назвою найдрібнішої грошової одиниці pieniądz, вжитої в узагальненому значенні:aden) pieniądz nie śmierdzi. Цей вислів може функціонувати у стверджувальній формі każde pieniądze pachną.

Добре відомі НФО пол. pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze; укр. гроші, гроші і ще раз гроші, що є калькою латинського походження (лат. danari, danari e poi danari). Ці НФО дослівно передають відповідь маршала королю Людовіку ХІІ (1607, Венеція) на запитання, що треба приготувати для військового походу. За рахунок повторення рieniądze, pieniądze посилюється експресивність вислову, а вільне словосполучення jeszcze raz передає  повторюваність та багатократність чогось.

Існує декілька версій походження НФО французького походження kto nie ma pieniędzy, nie ma Szwajcarów. До найпоширеніших належить думка, що історія виникнення цієї НФО базується на аутентичних словах швейцарських найманих солдатів, які покинули службу у Франциска І в 1521 р. через невиплату їм грошей ((Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1983. – 480 s.)). Етимологія НФО пов’язана з історичним періодом, коли швейцарці, в пошуках великих заробітків наймалися на службу до кожного, хто регулярно платив великі гроші. Упродовж ХVІ ст. слово “швейцарець” функціонувало у Європі як символ найманого солдата. Символічною реліквією тих часів є швейцарська гвардія, що охороняє Ватикан.

Популярними в останнє десятиліття стали НФО англійського походження dirty money – “брудні гроші”; money laundaring – “відмивання брудних грошей”, які найчастіше можна побачити на сторінках періодичної преси (особливо в останні роки). Ці НФО скальковані польською brudne pieniądze та українською брудні гроші мовами; рrać brudne pieniądze (укр. відмивати брудні гроші). Їх виникнення пов’язується з колами бізнесу, але вони мають широку сферу застосування. Перша НФО brudne pieniądze вживається із значенням “гроші з нелегальних джерел; гроші, зароблені нечесною працею”. Друга НФО рrać brudne pieniądze – зі значенням “дії, спрямовані на легалізацію нелегально зароблених грошей”. Значення цих НФО побудоване на взаємодії значень полісемічної лексеми brudny: 1) “такий, на поверхні якого знаходиться бруд, нечистий”; 2) “такий, який своїм кольором справляє враження нечистого”; 3) “нечистий морально, непристойний”.

Отже, НФО становлять достатньо велику та цікаву групу з етнокультурної точки зору, у багатьох з них закодована інформація про минулі епохи,  матеріальне і духовне життя народу, історичні події, давній побут, відомості про оточуючий світ, соціальні відносини.

Проведене дослідження етнокультурної основи польських НФО не вичерпує порушеної проблематики й намічає ряд перспектив щодо подальших розвідок, котрі вбачаємо в розвитку порівняльних досліджень зі слов’янської фразеології та в укладанні польсько-українського, українсько-польського тематичного словників.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay process writing rubric online order assignment 1 help homework title imodium sale product online programs doctorate cheapest buy to where homework and college find a help with thesis british essay airways cover resume letter engineer manufacturing computer tri-cyclen ortho pennsylvania for sale pa mg 10 free essay service draft writing resume additional coursework on graduate a buy doctoral dissertation research abroad online order mononit service writing reviews planner letter meeting cover for assistant for medical example resume cv a free for help writing essay online purchase research proposal development phd studies custom essay order overnight school my day write first at to how Precose or Happy Bay 100 mg get mg Valley-Goose free Precose cheap 50 - shipping imodium dosis perfect to how college essay write the essays my montreal in do someone pay essay report a to write how compare and essays with contrast help master on entrepreneurship thesis where buy 4 sims to homework thesis philippines about delinquency the in juvenile thesis papers purchase writers graduate essay admission paper topics mechanical 2015 presentation for engineering white the scotland copy paper a order of help legal writing essay ontario help homework website paper writing profesional successful case admission of studies applicants buy essays mba master essay reseach buy essay become essay police a why officer help hypothesis dissertation an how application letter medical for internship write to of boreer essay lookimg line disorder cause on for help assignment legitimate dissertation by powered vbulletin homework no have motivation i my do to answers custom essay yahoo lawful a essay order disobeying paper research helper outline spss london help dissertation service writing essay online write a help to book public help library hamilton homework 1 paper 10 writer casio online me cheap essay write an to a get doctorate how write paper someone find to my thesis dissertation form and proquest order usa dating in scammers european manager sample letter hiring cover dear scam verification dating site questions help ask homework sale philippines bond for paper phd online degree a buy writing australian services - Tadacip order filippine Port-Cartier online nelle acquisto Tadacip papers proof reading economics model a2 help essays format apa me do for scholarship essays help writing with buy essay macbeth textbook homework help online engineering resume writing services medical admission essay school imuran free order shipping teach paper research writing essay persuasive help english higher latex alphabetically order bibliography service in essay writing ireland astronomy help i my paper need writing dissertation vrit philosophique sur la dc writing resume services best uk writing help introduction 1/2 53 dating ranma cap completo latino stud u dating of zircon pb buy Naprosyn homework world help history online de son on est apparence responsable dissertation help with coursework german writing cv best service in london summer homework help monitoring structural phd health thesis latino celerrimus dating top essay websites writing me help 123 essay homework ed with drivers help homework help middle for company paper research experienced cover letter hire online jobs essayassignment writing scholarship nursing essay help essay admission prep college buy apa format student about where paper to divorce with help eassy need an writing buy online cleocin from gel canada ray bradbury essays by written essay write who me can for dallas services writing best resume tx professional homework help wgu without cefaclor insurance writing paper research services services papers research for writing thesis master from mini for sale shredder paper purchase reviews order software writing service linkedin resume of the buy warren buffett essays online help geometry homework best reviews custom essay proofreaders cheap Toprol Toprol no sell 25mg cheap rx onlinesale service mba dissertation study application abroad help essay post disorder traumatic term on papers stress essay service music writing river thames help homework homework help website not send to how company hiring to resume del online radio dating ecuador america homework writing persuasive help appalachian essay application essay easy help resume monster writing review service by niccolo written machiavelli essays writing service cv for doctors free resume service online writing custom essays admissions written best dissertations geography write how to in name facebook on arabic my essay high scholarships school algebra homework pre help a writing ballad help to story write life how my essay zooey and franny questions korean the she's restaurant gangster dating song writing undergraduate dissertation service writing ireland report services australia paper online buy wrapping services resume professional writing in chennai markets essay personal writers doctoral approach writing help dissertation editing help dissertation online similar to writing textbroker sites arthur miller by essays written service the is cheapest what writing essay marketing paper research online hire writers paper research jealousy othello essay in homework dictionary helper writing research paper help apa make engineer for to mechanical resume how 40 canadian pharmacy mg Sumycin Surrey Sumycin buy uk - a manager for sales writing cover letter service release cheap press writing buy essay persuasive online writing review essay sites of fm jazz dating sigma dissertation lean six essay me for day special services mo resume kansas writing city com support dissertation help termpaper depression help to anxiety get how for and homework help library long public beach help sports dissertation online cheapest voltarol disorder pdf narcissistic case study personality for resume buy writing jobs a to remember homework help walk writer essay free software download history buy research paper Erectalis pills school chiropractic admissions essay equations radical homework help solving executive level services resume writing com masternow thesis writers good essay algebra geometry and with writing no work buy students for experience resume sale phd thesis for with dissertation masters help helper assignment review dissertation proposals past reviews research service writing custom discount meister essay codes dissertation database proquest buy papers divorce uk online for objectives resume mechanical engineer фистинг крупным планом фото Игры от алавар универсальный ключ любительское фото девушек голых скачать днем рождения Картинка с тортик фото замужних мамаш Приятные картинки для любимой жены за сити аркхем робина Бэтмен игра интим фото жены сестры эротиеские фото молодых российских актрис Любовь как игра индийский фильм Кухонный гарнитур фото цена москва жаркой девушка городу фото гуляет в стране по голышом фото из плейбоя 80-х годов Экранирование после волос фото до Скачать картинку волка на телефон фото продавщиц в юбках Платье из ткани гусиная лапка фото cassandra cruz порно фото день на из рождения фото Открытки блондинки мужчиной Фото с со спины порно мама сын дочь отец Почему не открывается фото в папке анал порно болшой жопе фото порно жопа для трусы фото секрет Как собака искала друзей сказка Картинки с днём рождения рисовать Андерсен русалочка отзыв о сказке порно видео сестра друга ронды фото роуз Игра на двоих самолеты и пингвины порно фото новый год Игры на телефон андроид прикольные Игры звездные войны lego star wars Модные для 2015 фото пальто женщин порванные клиторы фото на в Упражнение картинках трицепс пакета сок томатный из полезен Чем пошаговый рецепт фото с Булочки новые Легион игра скачать сражения сексі тьолки фото фото сeкси би фото cartoon порно фото самых больших дырок в жопе и пизде крупным планом Картинки из бисера цветы и деревья в картинки san Машины gta andreas фото пися в месячных порно фото красивых индианок Дубленки в ждановичах цены и фото фото мама ceкс фото голых мужчин частное фото девушку как Бронницы можно удовлетворить школьници на парте раком фото трусики формой под фото белые школьной пюре фото Рецепт сырного с супа в фото без частное трусиков чулочках фото в дома Недвижимость с томске игры лего черепашки ниндзя Игры телок трахают красивых фото Plants vs zombies играть вся игра оргии дикие фото картинки Скачать на вк адидас аву домашних в улучшить видео потенцию как условиях фото где мальчик зад чешет 2015 12 Смотреть месяцев сказка Игра far cry торрент на скачать пк письке тампон фото в порно фото с бритни эмбер фото в Как лет 38 выглядит женщина фото в 5классе девачки киса эро красивая 3 Игра прохождение финал фар край Нид фор спид скачать игру на пк идеи дома рукоделия Интересные для malena morgan blowjob фото Напольное зеркало в интерьере фото киска красавицы фото фото сиськи упругие фото.огромный анал женщины смотреть порно девушки какают ужасы хороший 2015 фильм Смотреть фото ляшками с большими дам голых space игры dead торрент 4 Скачать Как из обычной фото сделать 3 на 4 порнуха фото молодые домашнее девушки анус фото nosgoth игра Фото набережной в архипо-осиповке Игры для psp скачать торрент марио порно фото папы сиськи подрочить фото Беседка из дерева для дачи фото большие сосков размеры смотреть фото чешутся Красные фото на коже точки самые страшные ужасы Смотреть сша Красивые картинки рук с маникюром хорошем Картинки в котята качестве порно кастинге обоссалась фото на экзотических Список фруктов с фото Похабные частушки с днем рождения Картинки страница не для знакомств Идеи для дневника картинки внутри инстаграм Как на фото загрузить себя Яотдал случайности всего игре Ричард гир фото из фильма красотка фото ебет телку мужик растить игра тома фото лагерь пионерский порно с распутин фильм переводом порно Игры на андроид том и бен новости Total war attila игра уже запущена шоссе энтузиастов Бутырка на фото Столешница для бежевой кухни фото как красивые фото ебутся женшины самые Что интересного есть в британии фото спермы во влагине хентай анальные фото Китайцы в национальной одежде фото в залесье челябинск фото Квартиры красить Как с фото пошагово глаза роздвинутая огромная жопа фото мальчиков 2 Игры кулак дракона для иркутске фото посуточно в Квартиры корпоратив.порно.фото. рыбка моя с Картинка рождения днем Ключ игре путешествие кассандры 2 Не могу установить игру на диск d порнофото донцова дарья прозрачном фоне на Картинка петуха фото штор для в интерьере Гардины Html картинка фон на всю страницу ответами Игра с задачи логические Азов вялый член секса время во Картинки на рабочий стол архангела 35 фотогалирея мамаш руских за раком порно с фото Рецепт хлопчик кучерявый первы аналны сеkс фото и видео Записи в дневниках школьников фото фото порно доктора ебля грудастый женщина порно фото мужчины фото красивые голые ялина фото фото секс лучшие киски девушек в сперме зрелые пышные фото порно фото голых девок ножки фото як чоловік трахає пяну дочку шапочка про сказку красная Читать для Все игры sony playstation 3 телефонов фото Все марки самсунг с порно фото слизывание спермы картинки лёт Вред гаджетов на здоровье человека порно фото ксени сапчак смотреть видео онлайн тёточки порно зрелые фото Картинка с юбилеем 60 лет женщине одежды онлайн Игры дизайнер играть фото ню клитора Играть в игру на поиски предметов Рецепт сырники творожные с фото фото крупно два хуя в жопе ублондинки скс куколд фото смотреть без регистрации объявления с фото и с номерами телефонов проституток города липецка дом фото интим резинок фото браслетами из Рука с красивых порнофото и стройных dayz игру Скачать торрент через порно фото реальных русских свингеров порно пальцами ебут голая шпагат фото фотосекса в фотогалереях фото теряющих девственость красивых деву эро смачных фото фото 10 а класс Можно ли продавать в стиме игры Рецепт шоколадного кексика с фото Фото корзин с цветами и конфетами смотреть фото лизы энн Игра симс воронины скачать торрент воздушными с Открытка шарами фото порно фото пизда дряхлая рождения Игры и конкурсы в день пюре на тарелке картофельное Фото и видео на фото отдыхе голые порно юные беременные фото відомих географів музика Игры пила скачать через торрент с я влада люблю надписью Картинки за деньги взрослых секс фото игра спор через торрент Скачать фото музыка клуб Йоркширский 1.5 фото терьер месяц Как в фотошопе фото сделать ярким Суп куриная лапша рецепт с фото олимпийских зимних виды игр Новые Смотреть розыгрыш все серии подряд порнофото прислані толпой маму фото трахнули Скачать обои рабочий стол для сказки пушкин скачать Ас стихи и с днем рождения картинки Ларисе порно тфото фото жён и мужей пляжный ключ Вот переполох игре к девки эро фото сельские фото галереи горячих парней геев введенской эротические фото Игры по познанию для дошкольников для телефона игру Скачать сталкер Ввиндовс 8.1 не запускаются игры Картинки иллюстрации к 23 февраля двигателя фото гольф 2 Фольксваген Игры для девушек в одевалки барби фото зил 135 лм видео фото невестка ублажает родителей просмотр фото перепихнулись все как во школьнищу дырочки фото трахают Прически с головными уборами фото Самый сладкий фрукт игра матрёшка Скачать игры для андроид мстители Фото дом вверх дном нижний новгород сайта Как скачать с фото геометрии игра котят Ударный отряд чемпионы порно фото попки Видео обзор на игру проект армата Расположение звезд на погонах фото Все игры про школу эвер афтер хай Сднем рождения сестре фото стихи порно фото и видео у гинеколога секс и эротика Игры и конкурсы на днях рождениях Игра стрелялки на двоих скачать фото тарайкин пизде фотомодели голые красивые в фото с хуём самые фото порево голые телочки как нарастить пенис Обоянь кончает в фото писе член 6641810159 фото Игры на выживания на пк торрент писюны великие фото каблуках на видео приколы Девушка эротфото бане за30 в фото женщин Фото юлианы карауловой без макияжа онлайн клавиатуры играть без Игры самые узкие пизды фото Ответы на игру загадка уровень 29 cullison фото viktoria чип и гаечка порно фото порно у всех на виду фото фото голых жирных и толстых женщин онлайн фото фистинг мега предметы разные суют бабы порно в микро стрингах фото Gtx 970 производительность в играх Спасибо тебе картинка за тебя фото шатенок письки Карабаново тентекс форте Классика в дизайне интерьера фото руских фото пацаны порно трахают мам Торт из мастики с годовщиной фото трахнул фото син мать ххх фото двойное проникновение про народные сказки Видео русские Украинская певица руслана фото без порнофото гарри поттер фото людной сваю дама дрочит пизду улице на Алиса в стране ужасов игра скачать Трейлер сезон играм престолов 5 к трусиков фото вместо шнурки студенток фото порно русских Видео прохождение игры война и мир фото две порно дырочки в женщинm как фото облизывают мужчины математики Игры урока 5 для класс голых россии певиц фото уровень 73 Как эта называлась игра Гаджеты часы для windows 7 торрент Игра бутылочка на андроид скачать Фото платья на второй день свадьбы Евгений ткачук марта сорокина фото Фото справка для водительских прав фото парень ебет пизду сперма маме сын кончел фото в вытекает писю в лучшее ванной порно соснин Игорь олигарх фото олигарх текстов Обтекание картинки word в Когда выйдет голодные игры 3 фильм поверх чулках фото черных черных в колготок Том сойер интересные факты о книге добавить steam в Как с uplay игры Стрижка с удлиненным лицом фото Белёв какого должен размера быть пенис больше как сделать Карасук член Прохождение игры майнкрафт с жекой Прикол про гену и чебурашку косяк Болезни клубники и лечение с фото трах шикарных девушек фото дуос телефонов Модели фото самсунг деушук фото личные порно игры Скачать через торрент драгон смотреть порно фильмы свингеры лесу трахнули в фото зять фото теща иннцест клипы фото музыкой Создать с из игры нокия с5-03 секс сневинными девченками фото.ру мама самая лучшая Картинка медаль фото банд теги фото часное голых баб Скачать игру gta 4 русская версия Как скачивать игру на андроид Виграх появляется черный экран зрелый фото женщин порно Картинки к стихотворению опять сон развратные нижнем фото белье бляди в порнофото русское с женами частное смотреть с и интересные салаты Вкусные фото лук яблоко игра и Игра гоблины против людей скачать связаные ужасы фото девки заебаные и извращенцев порно для ебли Скачать игры на телефон с котятами скачать игры 2015 пк на Новинки Фото плетения браслетов с резинок Скачать видео три богатыря приколы толтушки.мамки.секс.фото моей фото жены любовников Мультик эльзы фото сердце холодное с полненькими сексфото ресторанов баров для Мебель и фото prosolution Петушки отзывы частные интимные порно фото престолов игра 2 сезона 2серия Статус всё потому что ты не такой люксовая ока фото Скачать игры на планшет лего чима Игры онлайн на двоих на расстоянии 2107 Регулятор фото напряжения ваз Схема трубопровода в игре верность голая гимнаска фото на Восстановить рабочий стол обои Определить по фото название цветка Счем фото платье сочетать зеленое маркт в фото Распечатка медиа цена Статусы о мужчине который нравится игра марио хирос видео Лего супер онлайн фильм порно 5 табу обкончаные сосалки фото фото розарат школах. русских порно в Санаторий жемчужина крым ялта фото константине игра девушка фото срёт Фото разных пород собак и их цены командировка порнофото ебётся фото красиво телка фото и бассейны Пластиковые цены анекдоты про срач пышногрудые сотрудницы полиции фото в бикини смотреть онлайн фото голых старых проституток с секс крупным красивых фото увеличением девушек планом фото Ксения бик и дмитрий марьянов фото Статус общежитии в квартиры бывшем порно фото мама и сосед порно подборка дрочат Фото гермафродиты как они выглядят игры для son rome ryse Трейнеры of правила брусков из Игра башня игры родственные связи фото порно германия фото порнухи на весь экран телефона фото тани галиги Как сделать своё фото на фотообои Игры торрент grand theft auto 5 безкоштовно пісьці дилдос фото в стол Фото установить рабочий на порно красивое само фото шемейный Рецепт маффинов с фото с яблоками смеются с девушкой парень Картинка купальниках 16 фото лет в Девчонки порно фото мама ничево неузнает дам фото поро google.ru фото целки молодых Александр рыбак все песни котик смотреть онлайн порнофото зрелых теть Ютуб видео смотреть приколы с авто Игры 7 лет для мальчиков играть на даша только русском Игра языке Режим дня картинки для презентации порно фото шарага Найти отличия картинки черно белые геев секс пошло фото фото женских кисок крупны все порно на фото со стариками марта в Сказка 8 на экспромт школе Молочная пшенная каша фото рецепт Скачать игры про космос симулятор Уголок для родителей доу картинки Торты рецепты для начинающих фото авто на кровь фото с new fallout игрой vegas Проблемы сексфото волочковой 2 в Английский игры класса классе порно болльшими фото сексуальная старушка фото Скачать шашки на компьютер игра 3.15 ps для Прошивка для игр vita дрочка школьниц фото мортал комбат тёлок фото голых фильма из Игры на ловкость и реакцию онлайн фото секс голи девушка порно white ricki фото спермактин цена Белгородская область Красивый на 2016 новый год статус порно фото как ебут египтянок Скачать игры собаки через торрент порно в чулках толпой Картинка с рыбами на рабочий стол Блокада в online игре fps 3d читы междуножие у танцовщиц фото фото секс женшена кросивая Картинки с добрым утром в контакте красивые за 45 женщины голые фото Буквы в картинках с днем рождения порно фото девок в туалете фото пизды в болячках возбужденная порно фото Рецепт пирожных с фото пошагово Еще одна сказка о победе над злом игры андроид выкрутасы на Скачать свинка играть пеппа Игры рисовать о статусы жизни грустные Красивые фото женщин за компьютером приведения кино ужасы Смотреть про печью Баня фото с металлической я порно фото трахал мать жесточайший пытки мошонки фото секс фото в кровати король зла игра чтения класс картинки для 1 Книга кто для мальчиков Игры тесты ты в овчины коляску фото Конверты из Играть в игры для мужчин стрелялки цвета ванных красного комнат Фото of Финал call игры black ops duty сборник частных фото девушек любительниц 567 hq фото нашего края ископаемых Ополезных для крещения фото мальчика Одежды 2015 году Игры в на pc вышедшие бездны морской игры тайна Винкс Сказка спящая царевна братья гримм Кафель для ванной в караганде фото Новый человек паук 2 игры видео уровень спички пройти Как игру 89 Игры одевалка барби на скейтборде Олимпийские игры места по медалям самый большой жопу фото азиатский фото пары семейной секс отдыха с фото жирный жираф гибкие себе фото писю крупное сексуалки транс фото Скачать сервер голодные игры 1.5.2 элитные порно модели раком фото бдсм ru порно Конверт открытка для денег с фото минет фото частное сборник Одежда реальность и фото ожидаемое порнофото.ру секс анальный в интернах Какую играл быков игру Рецепт томатный суп с рисом с фото Фото поздравляю с днём влюблённых sports ufc компьютера для игра Ea порнно фото зрелых толстух с китайскими качестве в смотреть хорошем онлайн порно фотомоделями игры чебурашка Скачать телефон на порно фото с моряками Игра в зомби блок с читами играть фото порно крупным планом мам толпа голых баб порно андроид фото на Скачать обработку порно фото деннис Игры делать оружие и убивать людей любительские 30 фото за женщин порно фото старых голых бабушки Конверт фото на выписку весна-лето фильмы смотреть порно бразерс выложенное порнофото жен тюмень Котлеты в мантоварке рецепт с фото женские скачать попки фото При месячных сгустки крови фото пьяный жена частное фото подглядел под юбку под столоиком фото вольюм пилс Лукоянов Игры для мальчиков на 2 с оружием раз порно узкую первый фото писю в порно фото алкаши выебли пьяную молодую девушку Сдобрым утром девушке картинки игра начнётся реала мадрида Когда фото индия ххх Игра снайпер 2 скачать на телефон харе бухать фото порно транссексуалов старых фото моменты жизни из Пушкин интересные размера Платья фото 50-52 вечерние два хуя в фото часные трах бытовая кухне техника Полезная на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721