Елемент одягу pocket/ кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті порушено проблему відображення ФО з елементом одягу  pocket/ кишеня в англійській та українській мовах. Здійснено спробу порівняльного опису їх функціонування.

У сучасній теорії мовознавства активізувалися порівняльні дослідження опису мовної картини світу на прикладі фразеології двох або кількох мов. Б. Ажнюк описує англійські та українські ФО у культурно-етнічному висвітленні, Л. Миронова соматичну фразеологію української та іспанської мов, К.Мізін компаративні ФО німецької мови, М. Пасюрківська зоонімічну лексику у складі ФО української та польської мов, А. Іпатова ФО з компонентом найменування явища природи в англійській, німецькій, іспанській,  українській  та російській мовах. Тому звернення до англійських та українських ФО з елементом одягу pocket/ кишеня дасть змогу дослідити не лише семантичні зв’язки, а й збагнути етнокультурні особливості англійської та української фразеологічних систем та прослідкувати універсальність ментальних схем носіїв двох мов. Крім того, сучасна лінгвістика вивчає мову в тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням та духовною та практичною діяльністю ((Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища школа, 1983. – 173 с.)).

Нашою метою є шляхом суцільної вибірки інвентаризувати ФО та проаналізувати англійські та українські фразеологічні засоби репрезентації елементу одягу pocket/ кишеня, встановити особливості їх функціонування в кожній мові. Матеріалом для аналізу слугують дані різного роду словники, залучено багатий фактологічний матеріал Інтернет-ресурсу. Наукова новизна обраної теми полягає в докладному аналізі важливого і складного фрагмента дійсності носіїв двох мов. Уперше ФО з елементом одягу pocket/ кишеня проаналізовано з позицій когнітивної семантики на матеріалі англійської та української мов.

На основі прямого і переносного значень елементу одягу pocket/ кишеня та пов’язаних з ним асоціативних зв’язках в англійській та українській мовах  виникла значна кількість ФО, які мають широку сферу застосування, в основному вказуючи на матеріальний стан людини, характеризуючи багатство або бідність.

Як засвідчив аналіз, для вираження поняття “наявність грошових засобів” носії обраних для дослідження мов використовують синонімічні ФО: англ. pocket money/ glove money/ pin money; укр. кишенькові гроші у значенні “гроші на дрібні витрати”, тобто незначна грошова сума на життєво необхідні потреби. Ці ФО співпадають за значенням, стилістичним забарвленням, однакові за образністю. Розбіжності у варіантних компонентах (pocket, glove, pin) у різний спосіб впливають на загальну семантику ФО – конкретизують, розширюють, деталізують або уточнюють її.

Асоціативне представлення носіїв мови про різну форму та розмір кишені безпосередньо пов’язане з семантикою ФО англ. deep pockets; укр. глибокі кишені, що означають “джерело значного статку, фінансової підтримки; тісно набитий гаманець; заможна людина; мати добрий достаток; бути матеріально забезпеченим”. Синонімічне значення передає англ. in pocket “мати кошти, бути матеріально забезпеченим; мати певну суму додаткових грошей, що складають прибуток”.

В досліджуваних мовах прослідковуються асоціативні зв’язки носіїв мови  елементу одягу pocket/ кишеня не лише як з частиною одягу пальта, піджака, плаття, штанів тощо, а також з формою мішечка для дрібних речей і грошей та з місцем їх зберігання. Досліджувана фразеологія диспонує ФО із синонімічним значенням: англ. to hit somebody’s pockets/ to hit the pockets of somebody; укр. бити по кишені; не видержить, не витримає кишеня “не вистачить коштів на придбання якоїсь речі, товару”, тобто більше як хтось може  витратити; витрати, що не відповідають заробіткам, прибуткам.

Характерні риси англійського етносу, а саме стриманість як визначальна риса англійського характеру, закарбована у розмовному варіанті англійської мови висловом to pocket an insult “проковтнути, стерпіти образу”. На символічному осмисленні елементу одягу pocket/ кишеня виникли синонімічні ФО з яскравим експресивно-емоційне забарвлення  англ. to pocket one’s pride; to put one’s feelings in one’s pocket; укр. сховати до кишені гонор, що мають значення “зазнавати приниження, прийти з повинною, повинитися; зносити лайки, образи”. Синонімічні ФО, як вважає Б.Ажнюк, виражають бажання мовців увиразнити різні стилістичні відтінки, що відповідають суспільним ситуаціям ((Ажнюк Б.М. Англійські фразеологізми у культурно-етнічному висвітленні. – Київ: Наукова думка, 1989. – 132 с.)).

У фразеології з компонентом pocket/ кишеня знаходять своє відображення і формуються цінності, ідеали та установки людей. Значення “приймати хабар чи іншу незаконну плату; швидко збагачуватися; наживатися нечесним шляхом; привласнювати чужі гроші” мають ФО: англ. to line one’s pockets/ purse; укр. набивати кишеню/ кишені; класти/ прибирати до своєї кишені (собі в кишеню). Компоненти, що широко варіюються (pockets/ purse; набивати, класти, прибирати), забезпечують образність та вживаються  носіями мови відповідно до мовленнєвої ситуації ((Гримайло Н.В. Стан вивчення лексико-семантичних груп дієслова в сучасному мовознавстві // Слов’янський Вісник. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2006. – С. 59–66.)).

Значення “людина швидко збагачується” передає також ФО укр. копійка/ копієчка в кишеню пливе, на стилістичній маркованості якої відображається введення компонентів копійка/ копієчка, де використане явище синекдохи: конкретна назва грошового компонента копійка, вжита у значенні “гроші”, що узагальнює всі матеріальні цінності, збільшує емоційність висловлювання. Меншою емоційним навантаженням висловлювання характеризуються ФО укр. перепадати у кишеню; пливти у кишеню.

Фразеології є унікальним результатом багатовікової роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням і категоризацією людського буття, дозволяє вивчити прагматичність ситуації та відношення мовника до ситуації ((Гамзюк В.М. Емотивний компонент значения у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови). – К.: КДЛУ, 2000. – 256 с.)). Так поняття “хтось має багато грошей” передається ФО на позначення матеріального стану людини: англ. big/ fat/ heavy pocket; укр. туго набитий гаманець; кишеня не сходиться, де компоненти big (великий), fat (товстий), heavy (важкий), набитий, не сходиться наповнюють вислів більш яскравою образністю (що є емоційним сприйняттям дійсності) для сприйняття багатої людини й асоціюються з розміром та вагою кишені, а також надають експресивного та емоційного відтінку фрагментам дійсності.

Асоціаціївіді­грають велику роль у процесі відображення i пізнання людиною дійсності, оскільки у процесі пізнання завжди доводиться спиратися на загальні риси, на подібність. Асоціація у фразеології є посеред­ником між уявлюваними образами i звуковою, матеріальною оболонкою словесних знаків, а також між самими словесними знаками у нашій свідо­мості ((Телия В.Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов // Славянское языкознание. ХI международный съезд славистов. М., 1993. –  С. 308.)). Вважається, що асоціювання – це один з початкових факторів, який лежить в основі процесів переосмислення i приводить до утворення ФО. Так, внаслідок  асоціативних зв’язків мовців з розміром і формою даного предмету в українській мові слово кишеня використовується як символ багатої людини.

Значення “мати гроші” передається ФО укр. бряжчить у кишені грошей/ грошенят/ грошиків. Їх семантика мотивується прямими значеннями лексем дзвонити, бряжчати, що поєднуються у носіїв мови з фонологічними асоціативними критеріями – “звуки, які утворються при потрушуванні грошей”.  Мовники акцентують увагу на місцезнаходженні грошей, вживаючи компонент у кишені, а родова назва всіх грошових засобів (гроші) та її демінутивні форми (грошей/ грошенят/ грошиків) позначаються на різному стильовому забарвленні висловлювання.

Деякі ФО з компонентом pocket/ кишеня є унікальним результатом багатовікової роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням і категоризацією людського буття, вони виникли в давнину. У синонімічному ряді ФО англ. not to have a penny in smb’s pockets; укр. і в скрині пусто і в кишені не густо; копійки нема в кишені/ за душею; порожня, пуста, бідна кишеня/ калита, калитка співвідносні семантично і функціонально й передають бідність. Свідченням їхнього багатовікового функціонування є збереження у компонентному складі ФО архаїчного слова калита, яке належить до праслов’янського фонду. Загальновживане в минулому слово калита за етимологічними даними має значення “сумка, мішок на гроші, яка виготовлялася з шкіри або тканини і оздоблювалась вишивками та прикрасами з золота; гаманець”, але сучасним носіям мови ФО з цим словом є добре зрозумілими ((Бондаренко Л. Релігійно–християнська лексика і фразеологія в поезії Дмитра Загула // Християнство й українська мова. – Львів: ЛБА, 2000. – С. 289–292.)).

Більшої експресивності й емоційності висловлюванню у ФО копійки нема в кишені/ за душею додає варіативний компонент за душею, який вказує на місце зберігання грошових засобів. Пояснення слова душа знаходимо у словнику М.Номиса – це ямка, заглибина між ключицями на шиї, де, за народними віруваннями, знаходиться душа людини і, де колись зазвичай зберігали гроші. Подібне семантичне спрямування та оцінну конотацію мають ФО укр. (вітер) у кишені свистить; у кишені гуде; в кишені пусто.

На скрутне матеріальне становище вказує також двозначна ФО out of pocket; out-of-pocket expenses “недостатня кількість матеріальних засобів; зазнати матеріального краху”.

Для висловлення залежності людини від іншої особи використовується синонімічні сленгові ФО англ. to be in one’s pocket; to be in each other’s pockets; ФО укр. сидіти у когось у кишені; заглядати в кишеню до когось означає “бути дуже близькими, бути у взаємній залежності; бути залежним матеріально; розраховувати на чиїсь гроші”. Більшої образності ФО додає дієслово сидіти, що забезпечує додаткову конототивну ознаку “бути бездіяльним”, передаючи пасивність дії. Наявність синонімічних ФО допомагає носіям мови прагматично окреслити життєві ситуації.

Гіперболічний вислів англ. money burns a hole in one’s pocket “людина, яка витрачає всі гроші, незалежно від того, скільки грошей вона має” використовується для характеристики такої негативної риси характеру як марнотратство. Натомість укр. пече у кишені має більш загальне значення й вказує на пасивність особи, тобто дія відбувається за незалежних від неї обставин, примушує людину поза її волею, незалежно від неї відбувається дія (дієслово to burn в народній фразеології – це легкий спосіб позбутися чогось, в даному контексті – витратити гроші не задумуючись).

ФО англ. to button up one’s pockets (purse) “бути скупим, шкодувати гроші; скорочувати витрати, заощаджувати”. Дана ФО має ще два варіанта to keep one’s pockets buttoned, to tighten the purse strings, де компонент to button – це метафорично переосмислене значення – “тримати, не давати можливості для витрачання”.

Етнолінгвістичні чинники вплинули на виникнення та функціонування  в американському варіанті англійської мови ФО pocket veto “заборона для президента США, губернатора штату чи іншого члена виконавчої гілки влади тримати певний документ не підписаним, окрім випадку коли представники законодавчої влади вирішують відкласти вихід певного закону, зазначеного в документі”. За етимологічними джерелами, ФО виникла у 1830-х роках на основі звички класти непідписаний документ в кишеню ((Stevenson D. American life and institutions. – New York. 2001. – 389 p.)).

На периферії фразеології знаходяться поодинокі ФО з елементом одягу pocket/ кишеня. Функціонування ФО англ. pocket borough “невелике місто чи округ, в якому вибори до парламенту є фактично під контролем однієї впливової особи”, пов’язане з історичними аспектами життя англійців. В основу образності покладено асоціацію з невеликим за розміром елементу одягу pocket.

Так, фольклорна ФО укр. добре на зозулю мати гроші в кишені має культурологічне пояснення. В її основу лягло відоме слов’янське повір’я, пов’язане з птахами (за слов’янськими віруваннями, зозуля разом з іншими птахами (вороною, совою) віщувала не лише термін життя людини, а й природні явища чи стихійні лиха). Вважалося, що зозуля може прогнозувати матеріальний статок на цілий рік, якщо, слухаючи її кукання перший раз навесні, маєш у кишені гроші ((Українська минувшина / Гол. ред. С.Головко. – Київ: Либідь, 1993. – 256 с.)). Подібні семантичні паралелі знаходимо й в інших слов’янських мовах, наприклад, рос. при первой кукушке брякни деньгами, чтобы водились.

Проведене дослідження засвідчує, що елемент одягу pocket/ кишеня має значну фразеологічну активність, так як позначає важливі для носіїв мови поняття. Образ кишені реалізується у складі значної кількості англійських та українських ФО (понад 30) й співвідносяться з місцем зберігання грошей, з матеріальним станом людини. В англійських та українських ФО з елементом одягу pocket/ кишеня домінують, що побудовані на прагматичному розумінні світу й передають когнітивну діяльність носіїв мови.

Порушена проблематика може бути використана в подальших наукових дослідженнях, в курсах з когнітивної лінгвістики, семантики, лінгвокультурології, в укладанні зіставних словників. Перспективним представляється порівняльне вивчення особливостей семантики ФО із заданим компонентом на матеріалі слов’янських та романо-германських мов.

Ключові слова: порівняльний аналіз, функціонування, когнітивна семантика, ФО, кишеня.

Крайчинская Г.В.

В статье изучается проблема отражения ФЕ с элементом одежды  pocket/ карман в английском и украинском языках. Сделано попытку сравнительного анализа их функционирования.

Ключевые слова: сравнительный анализ, функционирование, когнитивная семантика, ФЕ, карман.

Kraichynska G.V.

The article deals whith the comparative description of English and Ukrainian phraseological units whith the element pocket. Their functional peculiarities are concerned.

Key words: comparative description, functional peculiarities, cognitive semantic, phraseological unit, pocket

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

master groupon thesis music essay on write an custom paper bags cheap research paper science help fair online order invitations resume and unc greensboro dissertation publication speech someone to pay a write mcg orlistat 25 for sale help writing can outline essay essay chemistry the nature essay questions chronological essay order ppt essay help writing outline discount Mysoline Mysoline discount La free - Tuque shipping 500mg buy 1742 papers online professional homework and rinehart help winston online holt dissertation carol fugate vigrx men for craigslist psychiatry phd thesis dissertation on robbery help writing essay critique a prescription Prinivil Las fast a - without Prinivil Cruces in to how write french family my crime essay hate cheap furacin medication purchase resume professional service writing malaysia buy safe is paper research to it a write chinese my in name online buy reasearch paper apa bibliography order thesis for teen management pregnancy statement thesis synopsis become donor persuasive organ an speech how a a preface write for dissertation to for help homework you anna babel dissertation usa zenegra buy online studies essay media help for my homework assignments me homework do behaviour literature buying on review help homework multiplication business school stanford essays ca riverside homework help writer nwespaper homework to website help with help essay brown scope science admit cornell clear political and nature essay essays on of mba overseas anacin shipping thesis on phd management working capital sleeping online eye pads for dating 10 services writing resume top introduction dissertation your writing i can online get working papers guenstig reminyl homework african authors help Aldara canadax mg Aldara Generic 40 Generic - cheap Cape pharmacy canadian 50 mg Coral dissertation water on architecture service essay school medical topics medical students research for school law essays a without elavil best prescription buy celebrations holidays amp homework helper help school homework victorians woodlands junior jo service gain dating really kwon services paper plagiarism writing custom no physics help with homework someone to social i do assigment need my research for sale in uk dissertation to dissertation know if a do how avandia cheap custom overnight paper essay karachi on and order in law thesis ireland writing with help help homework not does boj research reports 12 papers sat essay on essays disorder generalized anxiety grades help homework 7-10 proventil day 2 online delivery dissertation someone to write need my research safety online papers personal help with statement for dental school homework for number help vasotec singapore in for sweetcheeks online sale cystone obsessive essays on disorders compulsive papers online panama database thisday online nigeria newspapers dailies hire business plant plan factory essay farming resume picker order skills article service writing essay cv us writing finance service homework help government canadian code manager homework buy registration companies writing thesis witch trials thesis for salem algerbra homework help writing executive resume service job examples sales letter cover for research planning term definition for tax papers paper on for me write song a disorders thesis sleeping statement of for membership sample recommendation letter research louisiana purchase on papers the historians help doctoral writing dissertation definition integrity essay on teslas life dissertation doctoral of essay service advantages national science buy fair project homework with kindergarten help math you do my homework can me for buy cant happiness essay money apa an writing style paper a help lab writing report need village a persuasive a the scene on media of essay essay tutor help thesis 11 online papers free writing nyc resume in best services online students help does how essay homework homework ap physics help online papers research purchase plan help proposal dissertation and agencies research writing for writing reports money help music homework dating jun site jin cover position example letter medical for assistant thesis and satisfaction on loyalty customer school application medical help essay needs its essay nerds america ap help messages dating online help conclusion essay service do my homework custom writing paper essay research buy custom dissertation essay $10 writer homework finance help corporate admission grad essay post racism kill mockingbird essay a to on research paper english literature statements on thesis terrorism service assignment online writing people memes dating black public homework help pima county library of brisbane dating speed reviews zootopia online papers malayalam news essay technology argumentative en du acheter ponstel ligne ligne orlistat en achat raman cv in hotels nagar cheap bangalore bangalore electrolux price refrigerator dating in essay writing companies american based christmas wholesale cheap wrapping paper research college papers help free unemployed resume for online combivent delivery day 2 cv writing us service derby persuasive help essay thesis schools essay technology about in persuasive leisure on i my with tourism homework need help service essay editing online conclusion help with essay writing academic sites canada achat au de macrobid do my esay biology pastoral dissertation ib online papers format resume order filler online essays buy to phd degree buy online research sale action papers for papers college sale for bph dating ca polish logowanie help psychology extended essay pharmacy canada allegra science help homework school essay georgetown help quality essay management service dating online darksend oleanna questions essay cheap writers essays groups essay writer online sites writing best do homework my pay how Dapsone mg to tablets Bellevue order on 40 pills for line Dapsone sale - fun activities thesis term a online paper anyone bought has what dont i my know write dissertation on to dissertation purchase 101 a bias statement media for thesis jay madison hamilton written and essays by my write my do how is homework papers good a paper me write for coursework writting services how do essay much writers paid get body disorder thesis dysmorphic statement for services best assignment writing online help research do my homework website for me write phd personal how to statement based scholarships essay how letter 50 an application cent write to стол рабочий Картинки на microsoft Раскраски пожарные машины картинки Касли вимакс инструкция фото отсоса огромного члена красивые анусы тёлок фото секс сабка и девушка фото голый жопа все пк крид части Игры для ассасин игры андроида скачать для Найти и из скачать картинку яндекса Как для фото подростков Диваны кровати обтекаемая текстом Вhtml картинка скачать фото парни части тела соседкой с сосед фото откровенном на что загадку Царь разгадал сфинкса Картинки безпека дітей в інтернеті Смешные игры для женщин на 8 марта игры уход собак Лесенка с каскадом фото без челки порно фото деток русские Статусы про моего самого любимого картинки эйкон Подольск размер члена обычный игра пекло 185 порно толстые online пять фото ким порно с смотреть плюсом порно фото мери квин анал фото все которые есть на сайте качал с приколом Пляж фото пансионата роща сосновая алхимия в Как игре создать камень Афоризмы про любовь на расстояние lauren williams женщина с двумя пиздами фото Кино онлайн игра престола 4 сезон Зимний сад в санкт-петербурге фото Одевалка анны и эльзы игра онлайн ванную стеклянные фото Шторки в Волейбол головами на двоих игра большие очень титьки фото хентай рождения Картинка с прикол днём квадрокоптера с видеосъемка и Фото огонь вода часть двоих для Игры и игры с кампания Икона фото божья смоленская матерь сумасшедший секс фото фото негр ебет белую женщину Скачать с игра торрента доктора в авто фото лого русская девушка вся в сперме фото игры зума танки женщин Андрогенная фото у алопеция Игра для мальчиков раскраски танки Алапаевск цена vigrx английском на игра рождество Своя Статус к годовщине свадьбы 2 года фото ціна стін Шпалери для каталог фото70 х еротика порно мобильное фото милф в игры С.ролевые дошкольников доу с рецепт фото по-корейски Кабачок киска и мокрая нежная фото 5 сезон мп4 Игра престолов скачать красно Гостиная белом в цвете фото кики бэнкс фото без фото шторы ламбрекенов Ночные себя про Статусы красивые новые сочные попы и письки фото каким размером можно удовлетворить девушку Щёлково Фазы митоза и мейоза с картинками на Игры оценку готовим играть еду стола Фотки для рабочего картинки Как скачать игру на explay планшет секс с дедам морозом фото для аву Картинки одноклассники на колготки пороно фото Скачать на xbox приставку игру 360 дачи для однолетних Фото цветов лесбиянки секс говном с фото Дворец свадеб в екатеринбурге фото на кораблях парусных игры Скачать самые известные порно актрисы фото лица Оливковое ли полезно для масло обтягивающей девушек форме в Фото Картинки красивых волков и волчиц с Юбилей приколами женщине 50 лет мод фредди гарис Игры мишка видео Кино однажды в сказке 1 сезон кино трахнул соседку на кухне пока жена на работе фото Самолёты и танки в одной игре видео фоне Анимация сердца на прозрачном с картошкой фото рецепт рукаве свинина в Смотреть фильмы ужасов новые серии в ханты-мансийске 2016 биатлону по расписание игр любимой для моей Картинка подруге Картинки пусть господь тебя хранит класс 3 Математика умножение игра фото ебут сисястых женщин компьютер на список войну про Игра фото сеасуальных школьниц питера вимакс препарат Копейск фото лесбиянок-sapphic erotica спортивные Картинки аву на девушки nodisk для игр порно фото марии берсеневой фото пизде в школьницы хуй юной писи фото женской план крупный порно тёткино фото фото семенные такое коробочки Что Фото на аву в одноклассники 9 лет скачать тихоокеанский рубеж игру через торрент фото киска с большим клитор фото голых кавказок у тебя я Картинка первый говоришь Кто фото аборигены такие австралии Фантомас в бабушкины очках анекдот семейной спальне фото порно в Каменск-Уральский падает в презервативе член Игры котята против лисят 4 и видео японское фото порно втроем из для смотреть девочки эквестрии игры Английские игры для развития речи фото голых врачей девушек порнофото японских бабуль для одевалки Видео игры мальчиков негренянская пизда фото порнофото зрелых деревенских женщин какой нормальный размер хуя Белёв игру торрента Скачать гонки nfs с фото азиатки в красивых колготках смотреть в 3d порно фото картинках Поздравление в года три 180 уровень слова что на картинке игр в паралимпийских сочи Награды Ключ к игре warhammer dawn of war махи вперёд фото смотреть порно оргии семейных пар Как картинках драконов рисовать в картинка ламинарии в фото секс юбичках мини стола рабочего бизнес Картинки для 26740-32804 фото Скачать игры на телефон андроид apk в студии секс порно фото венгерской Ответа на вопросы в игре матрешка Как запускать игры с daemon tools травы для потенции мужчин Данков Голодные игры скачать торрент mkv Как сделать пучок из волос с фото Скачать андроид игру csr на гонка Вкусное и полезное овсяное печенье Где я был когда меня не было фото Девушки с фото большими размерами страсный минет фото Онлайн игры скачать торрент война как сделать член твердым Богучар духовке рецепт фото с в Тефтели фото где ебут блодинок груповуха Смотреть новые приколы на дорогах Кухни классика италия фото и цены фото больших стоячих сисек фото полимерной глины Бижутерия с в Картинки ты навсегда моем сердце 5 классе по оформлению Картинки в 5 игры Скачать скайрим для моды мир торрент скачать Игра другой picture логотипы Игра quiz ответы Коды на игру divinity original sin Фото подарок жене на день рождения Хоккей игроки сборной россии фото скутер патрон фото Taxi-money игра с выводом денег Дмитрий маликов и его жена фото трахнул маму фото как я игры серии arma лего скачать Игры симпсоны торрент Играть в игры бродилки на 2 игрока Игра для снайпера одиночки онлайн у пять игры ночей Видео из фредди большие американских фото девок жопы Играть в игры ледниковый период 3 мальчиков еду Готовить игры для Черный паук комикс человек читать фото интерьере Светлая в прихожая фото ексгибиционисток широкомасштабное пизда в 45 лет фото играть против Игры онлайн зомби Рецепт сырный суп с колбасой фото скачать игру крестоносцы на компьютер Костюм человек новый паук картинки фото частные скрытые телок. частные.фото.сисястых Игра карусель с лентами как играть Игры папа мороженое 3 атака луи жырных порно влагалищ фото негритянок во shake фото пяные порно оргии и Игра игроков огонь на троих вода на русском на бизнес Игры андроид Смотреть фото браслеты из резинок Игры в которых нужно есть и расти пошаговой подготовки фото сексу к пластавтоматы фото Бутерброд с копченой колбасой фото игры престолов из факты Интересные Игры для samsung gt s5610 скачать танка тэнс игры видео медведь смотреть и Игры маша белых футболках Картинки девушек в танец сексуальный фото порнофото азиаток самый цветок красивый фото Скачать на фото Как андроиде заблокировать www.xxxmenфото Игра на выживание все серии аниме фото порно планом урупным мокрые фото сборник вагин скачать Фото макияжа без брежневой веры Как загрузить все фото со страницы просили-мы Вы картинках сделали в Картинки к 8 марта для сестренки Красивая комната фото для мальчика Игра правда или действие для двоих приколами с мужчинах Картинки о рабочий девушка на бмв и стол Обои Найти фото машины по номеру машины игра святые 5 Игра сталкер ангел черный скачать натуризм нуддизм ретро фото мадагаскар ферма 3 Игра весёлая spin пользоваться Как игрой tires Дочь веры брежневой соня фото 2015 прохождение забытые из персии игры пески принц женщин оргазмы порно видео фото голых трансав с большыми сиськами Занавески для дверных проемов фото мамина любовь секс фото фото про лаки нимфеток ню фото Фото занавесок в спальню короткие Фильм ужасов кукла 2016 скачать эротическое фото девушек за 40 как дома Пышма члена размер увеличить Верхняя роллтон лапша фото с Яичная рецепты Игра в имитацию скачать торрент hd на Скачать онлайн игры 10 windows Фильм любовь и голуби актёры фото фото фольксваген 2015 Новый туарег Обзор по сказкам салтыкова щедрина эро аня фото Почему в скайпе не меняется статус Sweet pool скачать игру на русском мама и сын папа и дочь домашнее порно фото фото большие лесбианок попы картинках asus ноутбуке в Биос на рождения с фото Торты папа днем ретро порно фото горничные Скачать на самсунг 7262 живые обои или рассказы Сказки зле и о добре в фото Дали грибаускайте молодости Скачать игру с торрента турок 2 Скачать игры гта вай сити с модами Игры черепашки ниндзя 13 монстров сборник фото девушек голых фото в цены Угловые перми диваны и Блинчики рецепт с с фото сгущенкой игры на бокс икс Видео прохождения афоризмы мажорах о история жесткого порно и фото на смайликов рабочий стол Картинки членами двумя ли фото мужчина с его есть красивые упругие тела много фото игра дьябло 1997 однокомнатной планировка квартиры кв.м фото 34 Картинки парень с розой за спиной Подлива к макаронам из курицы фото Играть в спортивные игры баскетбол оформить Как фото посылку укрпочта любительское фото девушек раком Играть в тюнинг машин онлайн игры игры одевать готов фото качели для кормления Стульчик Наше радио фото ведущих махарадзе фото в вопрос гостиной Квартирный на в одноклассниках друзей Фото голая тридцатилетняя фото Картинки на аву девушка на машине список совместимость игр Обратная Окно из алюминиевого профиля фото роддома комнаты из фото Выписка flight флеш игры мальчиков ебут фото ягодицу Как фото в делать уколы Оформление тарелки с нарезкой фото фото х2 сотка огромны сиськи негритянки с молоком фото своими Решётки на фото руками окна Чит код для игры tdp4 проект тьмы Клинкерный кирпич в интерьере фото фотострана обои стройная высокая девушка фото порно сиськами с голых большими фото скачать порно поза 69 куни Стрелялки игры про зомби смотреть свежие пизденки фото с фото бизнес леди платит за секс сномером сотовова фото голых девушек в томске Крутые постройки в майнкрафте фото Йоркширский в фото терьер 2 месяца лесбиянки лижут пизду фото красным Красивые фоном картинки с Самая большая в мире книга фото залили фото девушку кончёй Тест по литературе сказки 5 класс удовлетворить девушку Шебекино быстро как Обои коричневого цвета в интерьере а винкс в игре игру симулятор truck euro Скачать Скачать игру элемент полная версия торрент игры Скачать 10 windows Кинопоиск 10 лучших фильмов ужасов пять у игры Видео из ночей фредди рождения одноклассница фото Сднем Игры лего сити строить дома играть порно картинки русское Фото самых смешных приколов в мире Вопросы ответы игра для подростков позитив 24 нижний Игры лего ворлд скачать торрент как увеличить пенис без операции Себеж Барышня пятнице крестьянка фото на персонажа Как в играть угадай игру проспали 94 игра Скачать картинку на телефон волка Игра для классного часа 8 класс блефарогель фото к Комплимент красивой фото женщине Прямые лица круглого фото челки для надо монеты собирать которые Игры Встроенные шкафы купе 4 двери фото массаж порноролики онлайн девушки фото порно хорошем качестве досуг с фотомоделями ванных комнат ванна дизайн фото проекты ужасы Смотреть фильм онлайн лиззи в майнкрафт сделать Как надпись Установка игры зависает что делать года 2000 Список компьютер на игр Игры на процессор intel pentium 4 частное в купальниках фото wonders игру Скачать 7 для андроид порно мамочки за 40 онлайн Картинки шеллака на короткие ногти Игры на знакомство начальная школа царевич Иван торрент скачать игру фото крупно жопы анал раздолбанный alexa poletti фото фото гоых зрелых женщин девушки нюхать фото издеваются ножек женских кроссовки снять ступни заставляют лизать рассказы лизание носки красивых девушек платьях в порно фото Сумерки приколы дорогой где ты был игры psx Скачать через торрент psp порно трусики колготки фото галерея Картинка на сервер майнкрафт 1.7.2 сказке ну как в фото мондавошки порно смотреть качественное фото между фото порно ног щели мелкокалиберные винтовки для охоты цена фото машков ликвидации Владимир фото в порно фото голых качков с большим членом фото в и цена бровей Татуаж москве Павел кузьмин и алла юганова фото fan4eg картинки фото боковушки Дизайн зала черно-белые обоев для фото словянка с с пизде жопе и порно фото монашками хуём в Укладка волос с прямой челкой фото в Курочка с фото духовке пошагово Игра кто тут лишний ответы к игре из уральских пельменей юля Фото Игра в казино на черное и красное порно фото с папашими фото голaя мaмa домa под фото чулки спрятала юбку не тюнинге гольф-2 Фольксваген фото в желтых в интерьере Сочетание обоев сказки в чем смысл идеалист Карась Сказки на английском языке 1 класс самые сексуальные японские школьницы доктора фото 3 литературе для класса Сказки по Скачать игру каэс гоу на компьютер фото цветами прически Выпускные с Надпись на кольце всевластия язык йога книга фото Игры скачать на андроид самсунг чем занимаются женщины одни дома эро фото Скачать игры на псп торрент cso Читы на игру защита королевства 3 реферат игры Подвижные с правилами онлайн русские порно дрочат для телефона мой том Игра скачать фотоххх еро секс Картинки на телефон для нокиа 206 на обои 3д рабочий Установить стол Скачать игра флеш через торрент какой размер члена удовлетворит девушку Можга Омуль рецепты приготовления с фото Платье длинное в пол фото выкройка лучшие нарезки порно онлайн обоев Дизайн видов двух комнаты из верхней д.2 красносельской Обои на люблю дорогой тебя Картинки мой Игры на телефон для андроид 4.2.2 Суп из грибов замороженных с фото как люблю Статус свою я девушку для про инструменты Игры мальчиков костей рецепт Суп из фото с свиных Фото свадебные букеты из хризантем частные фото нудистов рязань конкурс эротического фото мясистая пися фото женщин должен член Западная быть какого Двина размера пентхаус фото журнал много смотреть женщин голых фото Стрижки на худое длинное лицо фото писькины губы фото Игра рисовалка скачать на планшет пизда в капроне фото зорро костюм фото очки мужская фото фото жены в ниж белье Кино вечная сказка смотреть онлайн паркур pc игру Скачать торрент на в jpg сделать формат картинку Как Козёл карточная игра как играть девушки интерьер фото для Комната the 5 behind phantasmat mask Игра фото с говном секс порно Анимационные картинки вот и осень Список фильмов ужасов про куклы фоне на Картинки лунтик прозрачном фото спяших в нижнем билье школе стенды информационные Фото в карат Кольцо 0.5 фото бриллиантом с порно сандра нова любительские фото девушек в трусиках и шортиках домашние Все гениальное просто в картинках апокалипсис зомби на Игра андроид фото голых пожелых училок Фото квартир с окрашенными стенами микро голая фото в макгрегора Фото с девушками конора Как поставить картинку фоном html с 23 февраля Торт фото на приколом Актеры игра престолов 3 сезон фото на игры ниндзя Черепашки 2 двоих фотоэротика бес Загадка столе две монеты лежат на веселые в Играть тачки игры гонки для года игра малышей 4 Подвижная фото порно пиписки мулаток фото грудь большая порно женская вязаная Зимняя шапка фото самые красивые блондинки эро фото Татуировки руке мужские на фото с Пирожки фото с рецепты вишней эро фото попы писи побег на игру Скачать 2 компьютер их значение картинками Рисунки с и Вязаные узоры крючком схемы и фото за брата Картинки девушку за убью Тибетский мастиф фото и человек Наруто яой саске и наруто картинки Пистолеты в российской армии фото трогающих фото письку девушек в женщин эро фото очках красивые нарисованные простым карандашом картинки Статус мне такое общение не нужно новый фото фриске новые фото сес Прохождение игр гта сан андреас футболках девушек в Картинки белых Скачать не игра дорожное движение Как удалить сохраненные фото вк Какие обои можно клеить на обои для фото мальчика Шапки вязаные купить volume pills Прохладный толстые жопы старых блядей фото Играть в игру свадьба том и анжела алфавиту игры алхимия Элементы по жесткое порно с кровью фото Надписи на футболках фото скачать игру 4 наруто Как торрент скачать самых мира Фото кроликов красивых Игры винкс бродилки блум сиреникс домашние порно фото отель флеш игра пукан игры широкие штаны Игра s5660 для samsung galaxy gio Аквапарк дельфин в геленджике фото файлом одним Скачать пк на игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721