ЗОНИ ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ АМЕРИКАНСЬКИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ЯК ІНСТИТУЦІЙ З ОЗНАКАМИ ОСНОВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 339.1 (477)

У статті досліджується роль транснаціональних компаній (ТНК) провідних країн світу, в тому числі Сполучених Штатів, у розподілі світового валового продукту, у проходженні сучасних світових економічних процесів. Проводиться систематизація зон економічного впливу американських ТНК, здійснюється характеристика такого впливу.

The role of world economy leading countries’ transnational companies (TNC) in distribution of world gross product and in global economic processes is examined. American TNC economic impact zones systematization is developed. A characteristic of such an impact is carried out.

В останні роки і на перспективу позиції США як світового економічного лідера були і залишаються очевидними, що посилює роль американських економічних корпоративних потуг. В умовах суспільного відтворення, яке з роками набуває все більш ринкових рис, ТНК перебувають у безперервному пошуку шляхів утвердження свого становища, поглиблення інтеграції у сферу міжнародного обігу з метою розширення власного виробництва.

У вітчизняній літературі дослідженню процесів економічної глобалізації, ролі США в цих процесах присвячено багато наукових розвідок, зокрема Ю.Пахомова, О.Білоруса, Б.Канцелярука, А.Мокія. Питанням транснаціоналізації присвячені наукові розробки О.Рогача, О.Зав’ялової, О.Етокова, Д.Олесневича та інших. Водночас недостатньо дослідженою залишається систематизація зон економічного впливу ТНК, зокрема американських, як основних інституцій сучасності, що визначають основні напрями розвитку процесів економічної глобалізації.

Основним завданням у даній статті визначено дослідження та систематизація зон економічного впливу американських ТНК як інституцій з ознаками основної структурної характеристики сучасної світової економіки.

У післявоєнні роки американські корпорації посилюють експансію на різних материках: у Латинській Америці, в Західній Європі, Близькому Сході. Вже у першій половині 1970-х років середній щорічний обсяг інвестицій ТНК досягає 13 млрд дол, питома вага США в здійсненні яких становить 60%.

Сполученим Штатам на початку нового тисячоліття належить близько половини з 500-та найбільших корпорацій світу. Наприклад, американська Ford Motor Company вже у 2003 році володіла 111-ю заводами з виробництва та комплектації окремих складових автомобілів та з їх складання. За межами Північної Америки було розташовано 68 цих заводів. Окрім того, дана корпорація через свій структурний підрозділ Premier Automotive Group з місцем базування у Лондоні контролює діяльність інших світових потужних виробників: Volvo, Jaguar, Land-Rover та Aston Martin [8, с. 18].

Сучасна економічна політика Сполучених Штатів підтверджує тезу, яка висувається провідними вітчизняними науковцями [2, с. 16, 21], про переростання сучасного глобалізму в економічний державно-корпоративний імперіалізм, в якому потужним масштабним корпораціям надаються риси основної структурної характеристики світової економіки. При цьому глобалізм, як слушно зазначає О.Білорус, є найбільшою тоталітарною системою, яка будь-коли існувала, оскільки охоплює весь світ загалом.

Паралельним щодо глобалізації є процес універсалізації як приведення національних умов господарювання до норм і вимог провідних розвинутих країн, і в першу чергу США. Можна виділити наступні негативні наслідки цього процесу для решти країн:

1) використання стратегій дерегулювання щодо країн – об’єктів глобалізації для зруйнування національних бар’єрів. В останні роки дедалі вагомішого значення набуває міжнародний механізм регулювання інвестиційних потоків і міжнародного виробництва, що викликає потребу узгодження економічної політики багатьох країн, розробки загальних принципів торгівлі, інвестування, оподаткування тощо. На тлі пропагування Сполученими Штатами проведення національними урядами політики вільної торгівлі, наддержава сьогодення проводить протилежну політику, паралельно з протекціоністськими заходами переорієнтовуючи власну політику державного регулювання у напрямі тісних фінансових зв’язків американських ТНК з місцевими федеральними бюджетами включно із їх субсидіями, фінансовими гарантіями американського уряду та використанням потужного інтелектуального потенціалу, який безперервно поновлюється завдяки сприятливій імміграційній політиці;

2) він включає культурну складову у вигляді тяжіння до зазвичай надто невибагливої американської масової культури;

3) в аспекті природокористування експансія глобальних корпорацій спричинює погіршення екологічного стану планети внаслідок несправедливого розподілу екологічних ресурсів;

4) у геополітичному контексті розширення монопольної влади корпорацій не відповідає демократичним принципам і веде до руйнації світового демократичного суспільства.

При дослідженні суб’єкт-об’єктних відносин у контексті визначення наслідків впливу найбільш потужних ТНК світової економіки необхідно екстраполюватися від того, посилюється чи послабляється проблема суперечливості, конфліктності, суперництва в сучасному світі? Чи, навпаки, складаються відносини гармонійної рівноваги, стійкості, стабільності у світовому економічному просторі? У цьому відношенні можна погодитись з думкою Е. Азроянца, який зазначає, що “економічне становище США у світі в наступні десятиліття в значній мірі буде визначатись характером інтеграційних процесів, у які залучені не тільки США, але і всі їхні провідні партнери” [1].

Сьогодні у світовому господарстві можна виділити протистояння трьох сил: ТНК і могутніх держав “золотого мільярда” – держав, які прагнуть захистити свій суверенітет – руху антиглобалістів. При цьому для першої характерне отримання від національних урядів значних субсидій, преференцій, фінансових гарантій, а також переваг від зазвичай сприятливої імміграційної політики [3, с. 126]. Для третьої із вище зазначених світових економічних потуг – руху антиглобалістів – з метою усунення або запобігання негативним наслідкам глобалізації притаманна схильність до процесів дезінтеграції та фрагментації світового економічного розвитку, в тому числі до процесів регіоналізації, які, в свою чергу, слід розглядати як паралельні щодо глобальної інтеграції.

ТНК провідних країн світу, так званих “держав-глобалізаторів”, сьогодні вступають або вже відіграють провідні ролі у розподілі світового валового продукту, у проходженні сучасних світових економічних процесів. Провідні позиції Сполучених Штатів серед цих країн пояснюються не тільки спроможністю створювати і розвивати високі технології, а й швидко впроваджувати їх безпосередньо у виробництво. Окрім того, США притаманна висока технологічність і мобільність населення, в тому числі висококваліфікованих іммігрантів, що сприяє його швидкому переміщенню між регіонами країни, опановуванню нових професій і навиків, зміні сфер діяльності відповідно до вимог глобальної економіки.

При цьому не можна оцінювати вплив американських ТНК тільки з позитивної або негативної точок зору. Дані аспекти лежать у площинах взаємозв’язку діяльності ТНК із національними інтересами приймаючих країн, їх національною стратегією, проблемами міжнародного права, глобальної картини світу, у якій діяльність ТНК США розвертається на тлі розподілу та експлуатації глобальних ресурсів.

Рядом вчених проводились дослідження про ступінь глобальної присутності американських ТНК у 2002 році. Вони прийшли до висновку про наявність зворотних процесів, які стосуються експансії американських ТНК. Так, дослідження п’ятиста провідних транснаціональних компаній засвідчило, що тільки деякі з них характеризувались справді глобальною присутністю, тоді як більшість обмежувались торгівлею на внутрішньому ринку [12]. За словами автора даного дослідження професора Алана Ругмана, існувала тенденція до того, що він називав деглобалізацією. Професор звертав увагу на те, що, наприклад, найбільша у світі за обсягами продажу американська компанія Волмарт (“Wallmart”) 94% своєї торгівлі зосереджувала у країні базування. Ряд експертів також вважало, що така тенденція притаманна і більшості американських компаній-виробників продукції. Проте сьогодні, через 8 років, можна не погодитись з думками про зворотність процесів транснаціоналізації.

В цілому серед функцій найбільших ТНК світу, і в першу чергу це відноситься до ТНК Сполучених Штатів, можна виділити такі основні:

1. Провідника глобального економічного розвитку і механізму поширення американської вільної підприємницької системи. Починаючи з Плану Маршалла, американським урядом транснаціональним корпораціям приділялась роль посилення іноземних економік і протистояння комунізму та соціалістичним моделям економічного розвитку.

2. Дипломатична у сфері міжнародних економічних відносин, в яких вони виступають як політичні агенти, маючи великий відповідний потенціал:

1) наявність щільної та широкої мережі філій, дочірніх компаній, представництв, зв’язків, якими не володіє жодне дипломатичне відомство;

2) присутність ТНК в економіці приймаючих країн, у їхній інфраструктурі, зовнішній торгівлі на відміну від офіційної дипломатії, яка діє на міждержавному рівні;

3) поширення американськими корпораціями свого контролю на засоби масової інформації, зв’язку, що означає володіння могутньою зброєю формування місцевої суспільної думки;

4) лобіювання в країнах розташування власних інтересів американськими корпораціями завдяки представникам місцевих політичних, суспільних кіл.

Так, цільовою формою зв’язку великого бізнесу з органами державної влади є система лобіювання, спрямована на відстоювання інтересів американських ТНК в інших країнах. Сучасна лобістська мережа ТНК містить у собі цілі відділи корпорацій і їхніх об’єднань, різні неформальні контактні організації, фонди, бюро тощо. Вони ставлять своєю метою впливати на прийняті законодавчі акти, діяльність партій, результати виборів і рішення судових органів. У своїй діяльності лобісти використовують різні методи: організації кампаній по залученню виборців до участі в голосуванні; налагодження контактів з політичними діячами і чиновниками держапарату для подальшого впливу на їхні рішення; фінансування передвиборних кампаній, діяльності політичних партій тощо.

Ще одним вагомим фактором, який покликаний забезпечувати високу світову конкурентоспроможність США, є простота податкової системи, зокрема системи стягнення податків, що суттєво зменшує частку тіньової економіки в країні. Серед інших важливих факторів слід виділити ефективне регулювання зовнішньої торгівлі (вартість та тривалість оформлення експорту та імпорту в податковій, митній та інших інспекціях) та рівень доступності зовнішнього фінансування для бізнесу. За всіма цими критеріями Сполучені Штати посіли перше місце у 2005 році за Лозаннським рейтингом конкурентоспроможності країн [12], який визнано найбільш авторитетним експертним джерелом як в наукових, так і в урядових та бізнесових колах багатьох країн світу.

За рейтингом країн щодо сприятливих умов ведення бізнесу у 2006-2007 роках [5] США посідають третє місце після Сінгапуру та Нової Зеландії. Для даного рейтингу аналіз здійснюється на основі наступних показників: умови відкриття нової компанії, процес реєстрації прав власності, складність процедури отримання ліцензії, умови отримання кредиту, ступінь захисту прав інвесторів, прозорість і простота системи сплати податків, вартість і тривалість оформлення зовнішньоторговельних операцій в усіх інстанціях.

У сучасному глобальному економічному просторі обсяги прямих іноземних інвестицій (ПІІ) продовжують стрімко зростати, посилюючи роль міжнародного виробництва у світовій економіці. Зростання масштабів вивезення і ввезення капіталу перетворюють міжнародну торгівлю із домінуючої форми міжнародних зв’язків у другорядну. На початку нового тисячоліття ПІІ випереджають за темпами росту світову торгівлю, досягнувши рекордного рівня в 1,3 трлн дол. Сьогодні рушійною силою глобального розширення інвестиційних потоків виступають більше 60 тис ТНК, які володіють понад 800 тис афілійованих підприємств за кордоном. Оскільки, за оцінками експертів ООН [11, с. 46], частка ТНК у світових потоках ПІІ досягає 98-99%, для оцінки зон економічного впливу американських ТНК доцільно використовувати дані валового експорту ПІІ.

Довгостроковий характер прямих іноземних інвестицій ТНК Сполучених Штатів дозволяє говорити про стабільний характер їх впливу. Саме приплив великих обсягів короткострокового спекулятивного капіталу, здійснюваний хедж-фондами для одержання прибутку за рахунок гри на різниці курсів валют, став, на думку багатьох експертів, однією з найважливіших причин більшості економічних криз останніх десятиліть. Так, за даними опитування топ-менеджменту найбільших ТНК світу, тільки 2% компаній збирались заморозити свої довгострокові інвестиційні програми у зв’язку з подіями 11 вересня [7, с. 37]. Економічна криза кінця 2008 спричинила падіння світових ПІІ з 1,7 до 1,2 трлн дол. При цьому вже у 2011 році експерти прогнозують зростання валових ПІІ світу до 1,8 трлн дол [11, с. 46].

Водночас можна констатувати, що рівень інтернаціоналізації найбільших ТНК помітно зменшився у 2008 році, зросла питома вага ступеню їх реструктуризації. Валові доходи найбільш крупних ТНК світу зменшились на 27%. Підвищення ступеню втручання національних урядів розвинутих країн у фінансовий і банківських сектори спричинило до націоналізації деяких найбільших фінансових ТНК. При цьому уряди стали власниками контрольного пакету акцій даних корпорацій або їх одноосібними власниками. Як наслідок, побоювання та сумніви, викликані світовою економічною кризою 2008-2009 років, можуть призвести до того, що інтернаціоналізація найбільших ТНК, їх валові ПІІ найближчими роками суттєво скоротяться або у конкретних випадках не здійснюватимуться взагалі. Подібні прогнози висловлюються багатьма експертами, зокрема ЮНКТАД в “Огляді світових інвестиційних проектів” [6].

Кризові явища останніх років у світовому економічному просторі спричинили до того, що для більшості із 79-ти країн (для 56), для яких доступні статистичні дані і які охоплюють 93% обсягу світового відпливу ПІІ, у І кварталі 2009 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього глобальні відпливи інвестицій даного виду зменшились майже удвічі – на 46%. Зазначені країни включають, в першу чергу, Сполучені Штати, а також такі розвинуті країни, як Франція, Німеччина та Японія. Структура потоків ПІІ в США у попередні роки (2006-2008 рр.) не зазнавала радикальних змін (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка частки потоків ПІІ в США у валовому нагромадженому капіталі та внутрішньому валовому продукті (ВВП) цієї країни

у 2006-2008 рр., %

Показники потоків ПІІ у США Питома вага потоків ПІІ у валовому нагромадженому капіталі Питома вага активів ПІІ у ВВП
Роки Роки
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Приплив ПІІ 9,4 10,9 12,5 6,8 12,9 16,0
Відплив ПІІ 8,9 15,2 12,3 7,4 13, 22,2
Всього 0,5 -4,3 0,2 -0,6 -0,6 -6,2

З таблиці видно, що у 2008 році частка припливу і відпливу американських ПІІ у валовому нагромадженому капіталі зрівнялась. Натомість, ті ж показники у ВВП Сполучених Штатів відображають значну різницю в останньому році періоду, що аналізується: 6,2% на користь відпливу ПІІ, що, як зазначалось вище, пояснюється початком кризових явищ, в першу чергу в самих США.

США разом з Данією, Ірландією, Нідерландами, Норвегією та Великобританією опинились у групі розвинутих країн, в яких окремі складові притоків ПІІ мали негативне значення за останні три роки (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка структури негативних притоків ПІІ до США протягом 2007-початку 2009 рр., млн дол

Показники структури притоку ПІІ Роки
2007 2008 2009
квартали
I II III IV I II III IV I
Акціонерний капітал 19894 49442 57628 28416 42203 44227 53889 109864 22158
Реінвестовані прибутки 19724 19374 11649 -5953 10077 27618 16101 -2822 -10258
Інвестиційний капітал (внутріфірмові позики) -21094 17000 29823 45274 5545 30150 -5745 -14995 21412
Всього 18523 85816 99100 67737 57825 101995 64244 92048 33312

Основними причинами спаду ПІІ, в першу чергу, слід виділити наступні:

* вилучення капіталовкладень або інші трансфери фондів (наприклад, виплата боргів, зворотні позики) з існуючих іноземних філіалів до їх материнських компаній перевищують нові інвестиційні вкладення даних компаній;

* зменшуються нові інвестиції для розширення закордонного бізнесу шляхом або транскордонних ЗІП, або затвердження проектів реструктуризації ТНК.

Суттєве зменшення обсягів акціонерного капіталу американських ТНК на початку 2009 року, як видно з таблиці, пояснюється значними обсягами його вилучення внаслідок впливу факторів світової економічної кризи. Така тенденція притаманна всім представленим вище розвинутим країнам за виключенням Нідерландів, в яких акціонерний капітал, навпаки, збільшився майже на 99%.

Інвестиційний капітал у формі внутріфірмових позик у ТНК Сполучених Штатів мав, як свідчать дані таблиці, негативне значення на початку 2007 року та у кінці 2008 року, досягнувши у ІV кварталі останнього рекордно низького рівня в періоді, що досліджується. Пріоритетною передумовою позитивних значень інвестиційних притоків американських ТНК на початку наступного року можна виділити те, що закордонні філіали даних компаній збільшили для них обсяги надаваних позик. Негативне значення обсягів реінвестованих прибутків американських ТНК наприкінці 2008 – початку 2009 років свідчать про суттєве скорочення величини цих прибутків або про підвищення збитковості даних компаній, що спричинено, в першу чергу, чинниками економічної кризи.

Географія розподілу інвестицій американських ТНК є надзвичайно широкою і включає більше 50-ти країн у різних регіонах світу. Можна виділити наступні зони економічного впливу інтернаціоналізованого сектора економіки Сполучених Штатів:

1. Європа. На зламі тисячоліть спостерігалось зниження обсягів американських ПІІ в Європу (з 82 млрд дол у 1999 році до 76,9 у 2000 році), а отже відповідне зниження інтересу корпорацій США в інвестуванні економіки Старого світу. Проте це не позначилось суттєво на діяльності американських ТНК в переважній більшості країн Європи, де позиції даних компаній є виключно сильними. Так, в зону економічного впливу корпорацій Сполучених Штатів входить Швейцарія (43% всіх інвестицій у фінансовому секторі; біля 15% у мережі роздрібної торгівлі). В Італії основні інвестиції здійснюються в електронну та автомобільну галузі (30 і 18% всіх інвестицій відповідно [9, с. 34]. Слід відмітити операцію з придбання американським автомобільним концерном General Motors Corp. одного з підрозділів італійської компанії Fiat, який займався розробкою та виробництвом моторів та кузовів для легкових автомобілів (Fiat Auto SpA) [10, с. 65]. Застосування новітніх технологій американської корпорації та досвід її конкурентної боротьби стали факторами підвищення конкурентноздатності італійської автомобільної промисловості, особливо на надзвичайно насиченому Європейському ринку.

У зону значного економічного впливу корпорацій США попала Ірландія. Це, в першу чергу, пов’язано з тим, що Сполучені Штати і дана країна тісно взаємопов’язані історично: значна частина американського населення має ірландські корені. Так, Джон Кеннеді, Білл Клінтон, багато крупних фінансових діячів є нащадками ірландських переселенців. Тільки у 2000 році Ірландія отримала 7,4 млрд дол, що склало більше 45% її валового інвестиційного притоку. Більше половини цих інвестицій (біля 53%) прийшлося на фінансовий сектор [9, с. 44]. Слід відмітити, що при цьому Ірландія не відрізняється привабливим інвестиційним кліматом.

Такі країни як Великобританія, Нідерланди, Данія та Португалія на зламі тисячоліть опинились у зоні помірного економічного впливу американських ТНК. Водночас Великобританія стала найбільшим у світі отримувачем американських ПІІ. Цей показник у даній країні складає 29 млрд дол, що більш, ніж у три рази вище відповідного показника Швейцарії, яка перебуває на другому місці (8,6 млрд дол). Для американських інвесторів найбільш привабливим виявився фінансовий сектор британської економіки (більше 65%) та автомобільна промисловість (біля 8%). В останній відбулось поглинання американською ТНК Ford Motor Co. британського виробника Land Rover, контрольний пакет акцій якого раніше належав німецькій компанії BMW. Обсяги американських ПІІ, залучені Данією та Португалією, виявились значно меншими (2,2 і 0,4 млрд дол відповідно) і здійснювались, в основному, у фінансовий сектор і мережі роздрібної торгівлі [9, с. 44].

У зону економічних інтересів корпорацій США потрапили такі європейські країни, як Греція, Швеція, Іспанія, Норвегія, Бельгія, Люксембург, Франція і Німеччина. Особливо слід виділити тільки два великих поглинання: компанією “нової економіки” Amerіca Onlіne Іnc., яка зуміла залишитись на плаву, німецької AOL Europe та американською інвестиційною компанією Іnvestor Group однієї з філій найбільшого німецького телефонного оператора Deutsche Telecom – компанії Deutsche Telecom AG-North [9, с. 44]. Незначний відтік американських ПІІ спостерігався тільки у Фінляндії, яка потрапила в зону впливу інтернаціоналізованого сектора економіки США, що слабшає.

2. Латинська Америка і Канада. Два американських континенти є другим по значущості отримувачем американських ПІІ. На них приходиться 27,5% всього експорту американського капіталу (на Європу приходиться 52%), що складає більше 38 млрд дол, причому левову частку цієї суми ПІІ (18,3 млрд) на початку нового тисячоліття залучила Канада. Основними галузями-отримувачами американських ПІІ у цій країні є наступні: транспортне машинобудування (близько 21% всіх інвестицій), банківський сектор (20%), сфера послуг (13%) [9, с. 44].

Незважаючи на такий високий інтерес американських ТНК до інвестування в економіку Канади, ця країна потрапила тільки в зону значного економічного впливу ТНК США (з показником частки американських ПІІ в загальному припливі ПІІ в країну близько 30%), що пов’язано з високою активністю канадських французів, частка ПІІ яких у валовому припливі інвестицій в економіку Канади у 2000 р. склала близько 35%.

Окрім Канади, значний економічний вплив інтернаціоналізованого сектора економіки Сполучених Штатів випробували на зламі століть Венесуела і Мексика – такі ж традиційні зони впливу США, як і Канада. У зону сильного економічного впливу ТНК США потрапили також такі країни, як Барбадос, Коста-Ріка, Бермудські острови, Ямайка і Панама. Бермудським островам удалося залучити 7,5 млрд дол американських інвестицій, причому більше 80% припало на фінансовий сектор. Це пояснюється тим, що Бермудські острови є однією з найбільших оффшорных зон світу й американські ТНК, як і багато інших країн, виводять сюди свої прибутки для мінімізації оподатковуваної бази у себе на батьківщині.

Панамі так само вдалось залучити у фінансовий сектор близько 1,5 млрд дол американських інвестицій. В інших трьох країнах інвестиції здійснювались в основному у сферу послуг і нерухомість та вплинули на розвиток рекреаційної галузі.

У зоні помірного економічного впливу американських ТНК виявилось кілька острівних країн Карибського басейну (Домініканська республіка, Нідерландські, Антильські острови та ін.), а також Гватемала, Чилі, Колумбія і Перу. Однак інвестиції в ці країни були досить незначними. Різко зменшився приплив американських ПІІ в Бразилію (у два рази з 1998р.) та в Аргентину (у 1,5 рази), тому ці країни поряд з Гондурасом, Тринідадом і Тобаго на початку нового століття потрапили у зону слабкого впливу економічних інтересів ТНК США. Відтік капіталу відбувався тільки з Багамських островів та Еквадору.

3. Азія. На початку ХХІ століття частка азіатських країн у валовому відтоку капіталу зі США залишилась майже незмінною: близько 15%. Найбільшим одержувачем американських інвестицій в Азії стала Японія, яка залучила більше 8 млрд дол американських інвестицій, що склало більше 81% припливу інвестицій у дану країну. У такий спосіб Японія потрапила в зону сильного економічного впливу ТНК США, що користуються кризою японської економіки для проникнення на внутрішній ринок цієї країни і поглинання деяких найбільш перспективних компаній.

Ще п’ять азіатських країн стали великими одержувачами американських інвестицій: Гонконг (3,1 млрд дол), Сінгапур (2,7 млрд дол), Китай, Індонезія і Тайвань (ледве більше 1 млрд кожна з країн). При цьому, якщо Сінгапур та Індонезія, а також Саудівська Аравія, потрапили через це в зону значного економічного впливу ТНК США, то Тайвань – у зону помірного впливу (поряд з Туреччиною, Таїландом, Ізраїлем і Республікою Кореєю), а Китай і Гонконг – у зону слабкого впливу. До останньої так само відносяться Малайзія, ОАЕ і Філіппіни. В усіх цих п’яти країнах інвестиції зі США здійснювались в основному у фінансовий сектор (Гонконг) та електронну промисловість.

4. Африка, Австралія й Океанія. Ці два регіони світу не є особливо привабливими для потенційних інвесторів. Виключенням є тільки ПАР, Австралія, Нова Зеландія, Туніс, Єгипет, на які і приходиться велика частка припливу ПІІ в ці регіони. Для американських ТНК на початку нового століття найбільш привабливими виявились Австралія (1,5 млрд дол), що потрапила в зону помірного економічного впливу, Єгипет (0,6 млрд дол.), який потрапив у зону сильного економічного впливу, та ПАР, яка виявилась у зоні слабкого економічного впливу ТНК США.

Кризові процеси у світовій економіці останнього часу зумовили значне збільшення кількості транснаціональних компаній, які зазнали реструктуризації. В першу чергу це стосується транскордонних злиттів та поглинань (ЗІП), форм яких набували світові ПІІ.

Питома вага американських ТНК у світовому обсязі ЗІП корпорацій вартістю більше 1 млрд дол становить близько 40% у кількісному і більше 11% у вартісному виразі. Дві операції ЗІП за участю американських компаній потрапили у розряд найбільш крупних (вартістю більше 10 млрд дол): придбання фінансовою групою Credit Suisse First Boston канадсько-американської компанії Donaldson Lufkin & Jenrette (за 13,5 млрд дол) та поглинання американською ТНК NTL Inc, яка функціонує в області телекомунікацій, британської телекомунікаційної компанії CWC Consumer Co (за 11 млрд дол) [8, с. 46].

На міжнародній арені зміцненню експортних позицій американських ТНК служить сприяння лібералізації міжнародної торгівлі, у тому числі в рамках підтримки інститутів світового і регіонального, міжнародного економічного співробітництва (СОТ, МВФ, Північноамериканська зона вільної торгівлі тощо), та забезпечення в них провідних позицій. Окрім того, у сфері документального забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності Сполучені Штати підтримують тенденцію переходу від двосторонніх економічних угод до угод про вільну торгівлю, а також переукладання вже існуючих двосторонніх угод економічного характеру.

На основі розглянутих вище закономірностей у розподілі ПІІ інтернаціоналізованого сектора економіки США за регіонами і країнами можна зробити наступні висновки щодо зон економічного впливу ТНК Сполучених Штатів:

1. Зони економічного впливу американських ТНК характеризується значними масштабами й охоплює країни у всіх регіонах світу.

2. Традиційною зоною економічного впливу ТНК США залишається Америка (Канада і Латинська Америка). З одного боку, це – найбільш важливий для Сполучених Штатів регіон, з якого в країну надходять необхідні корисні копалини, з іншого боку, деякі країни регіону є привабливими для інвестування в обробну промисловість та фінансовий сектор (насамперед, Канада і Бразилія).

3. Європа привертає все більше уваги ТНК США як потенційних інвесторів. Це пов’язано із введенням в оборот єдиної європейської валюти та значною привабливістю економіки Європейського Союзу, що демонструвала на початку ХХ століття високі темпи росту.

4. Транскордонні злиття і поглинання як характерні процеси останнього часу, спричинені світовими кризовими явищами в економіці, у великій мірі визначають нові вектори, а отже і зони поширення або утвердження Сполученими Штатами свого впливу через власні ТНК, які в останні роки набувають стійких рис інституцій з ознаками основної структурної характеристики світової економіки.

Подальшими дослідженнями у даному напрямі вбачається вивчення характеру впливу транснаціональних компаній США на національні економіки держав світу, окремих аспектів наддержавного регулювання діяльності американських ТНК.

Література:

1. Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции. М.: Издательский дом “Новый век”, 2002. – 416 с.

2. Білорус О. Проблеми політичної економії глобалізму. Глобалізм як світова система імперіалістичної інтеграції // Україна в глобалізованому світі: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 176 с. – С. 5-23.

3. Платонов О. Почему гибнет Америка. – 2001.

4. Чи всі транснаціональні компанії є саме такими? // Юридичний журнал “Юстініан”. – 2002. – №4.

5. Doing Business 2007. – <www.envirovaluation.org>.

6. Evaluating Investment Promotion Agencies. – 80 p. – Document symbol: UNCTAD/DIAE/PCB/2008/2. – <www.unctad.org/en/docs/diaepcb20082_en.pdf>.

7. FDI downturn іn 2001 touches almost all regіons. Press release. 21 January 2002 Unіted Natіons Conference on Trade and Development. – <www.unctad.org>.

8. The Financial Times. – 2003. – February 14th. – P. 18.

9. U.S. Direct Investment Abroad, Bureau of Economic Analysis, USA. – <www.bea.gov>.

10. World Development Indicators 2001, World Bank development gateway. – <www.developmentgateway.org>.

11. World Investment Report 2008, United Nations Conference on Trade and Development. – <www.unctad.org.press>.

12. <www.dt.ua/1000/1030/51825>.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

editing admission essay best service i event forget never an essay will rhetorical analysis writing help essay national essay peace contest writing custom sites i calculus need homework help my with essay buy services best online writing rated resume case borderline study for thesis students topics medical technology application college writing report help writing paper custom websites do university my assignments mg1 homework help on abstracts intelligence dissertation online emotional homework tudors help summary help with resume control against persuasive gun essay executives for professional resume writing service neighbours australian actors dating soap to essay buy papers essay analysis art with help maths homework ww2 rationing help homework primary application art essay on service college in on my write name to facebook hindi how homework winston help churchill reference writing letter service thailandia acquistare topamax cheapest carafate purchase outline for paper help research it pay about forward essay homework fairfax live help chicago researcher writer dissertation papers thesis style research manual student writer good qualities a essay of field homework electric help disorder antisocial case study my write me for paper homework chat help online the dating dead season walking 3x07 online case writing study companies best companies writing dissertation application help write what college you essay with do writer resume cheap 5x05 dating doctor latino house messiah paper purchase online on handels term reaction a response or help writing essay with your homework help autobiography rover for sale range report writing with help experience prior receptionist cover letter for no medical cheap professional writers essay speech the eating disorders about various write in essay sat should my i cursive dissertation writers custom online life essay about high school maine essay writer cv dissertation publication rationale dissertation with a writing help order subway resume online motrin pills buy essay york bar new subjects writers helps passage-based free-writing dissertation planner help online mcgraw help hill homework thesis or degree dissertation master software dissertation writing editing equations help linear homework solving research with paper format help school for medical statements personal doctoral thesis buy thesis on master translation research help sites paper custom in writing sign plavix buy no to rx where famvir cheap generic buy obsessive paper compulsive disorder essay eating disorders solution essay problem farm help animal essay propaganda community about essays scholarship service do essay my metamorphosis prompts essay for cher pas buy mexico Avapro acheter Avapro Sept-Iles - from coursework buy custom engineer resume mechanical for sample assurance quality essay college cheap lexapro in usa buy 150mg college level homework help bibliography annotated buy argument essay original and to write proposal paper on my what dissertation usa writing services write phd a cv factorization homework do my elavil how buy ordering without to prescription 2012 essay help fsu x dating canada russia hetalia review 3 best dissertation uk co writing helper war world 2 homework reviews writing chicago services resume of introduction academic letter pcci sale for french papers bulldog without essay on creativity world thesis research internet online dissertations purchase bibliography fashion disertation on brands dissertation phd thesis online berkeley do my you homework siri will social aztecas organizacion de yahoo los dating essay and cleanliness orderliness persuasive order essay custom paper size buy uk dissertation help with writing quickly with where can i homework get help geography telecommunications phd thesis writing australia essay help with college essays for writing tematica lgbt dating peliculas online on india rainwater harvesting in essay essay eap help cover sample sales for letter job application cambridge essay service editing live online free tutoring presentation disorder powerpoint bipolar behaviour dissertation consumer recession weight gain buy 2077 risperdal pills paper school writing service graduate affective essay disorder on seasonal regimes dissertation parlementaires les quality underwriting services reviews help short essay application for college some sites good help homework a need paper buy to writing need help paper about a i euthanasia writing service assignments dating brazen hussies online a thesis writing statement get help disorders sleep on research paper thyroid case quizlet disorders study homework help property distributive services writing resume canada best nj in someone do my to coursework hire falsh me write for bibliography a resume reviews jobfox service writing scholarship written essays by students me rewrite paragraph for this for biochemistry coursework phd dissertation help writing uk co write how essay me to an show online orsouw van dating zwolle write paper on i should psychology my what for automobile resume sales in executive basic research writing paper warming global essays about hypothesis dissertation payment writing for assignment critical writing thinking acquisto b12 vitamin for just custom writing essay 5 serviice page per make my for bibliography me making statement a help thesis need i with online duricef buy visa eating thesis for disorder research statement essays buy custom good a school recommendation of medical for letter writing format sample resume executive purchase for not we buy encourages to really advertising things essay us need do lantern paper can i a where buy uk writing phd service is essay a what resume gifts about federal com custom essay a papers written and editing service proofreading india amex with - Pilex 20mg Pilex buy Timmins online jobs dissertation me for uk dissertation do my in cheap singapore buy bags where paper to paper sleeping research disorders essay to what extent histrionic powerpoint disorder personality presentation best chicago services resume reports writing club thesis fight chicago writing services movers yelp resume pay someone to a essay uni write essay education bilingual writer in plan ghana business essay master cheap uk tissue paper help personal essay college phd of thesis physical education relevant coursework adding additional resume on on holocaust the essays assignment engineering help conversions help on homework medical student cv for agencies writing research nyu stern essays purchase purchase without can i adeno-ritz prescription where to my my me teacher write recommendation letter asked own of online duricef buy canada tok essay with help good to paper a how buy term prices copywriting services help essay english level language a Игра угадай слово 5 уровень ответы половинок двух сердце из Картинки Мужские татуировки надписи на ноге зачем волоса пизде фото на Рисунок на ногтях гель лак фото 4фото 1 слова ответы 6 уровень большого членов фото скачать wein lewis фото Фото с днем рождения мама бабушка разновидности и фото Терьеры их смотреть порно с кончающими женщинами необычные клиторы порнофото Фасоль по-болгарски с рецепт фото Скачать игру марио для пк торрент стенгазета дню Картинки ко учителя Холодное сердце игра на пк скачать Ратуша горной долине игра верность торрент Скачать через 2 игры dayz красотки фото немецкие игра Лучшая андроид для стратегия Красивые картинки с именами мадина Смотреть страшных видео игр 10 топ скачать Игра 007 торрент nightfire на крышу на Багажник пежо 408 фото тимон пумба мультика и из Картинка в первый фото раз молодая пара мортал игру для Скачать пс2 комбат Как печатать черно белые картинки зрелых жэнщин порнофото прикрыла пизду рукой фото на вебку новые для игры Скачать андроида на игры приложения Новые iphone и контакте Как начать игры в заново дамами секс фото с трахает маму фото сын домашние как Игры папа луи гамбургеры 2 играть беспл. семейный фото видео нудизм Игры акула ест людей в море и рыб Мумиё для волос фото до и после Как удалить игры на windows phone фото лысых женщин голых Скачать игру на компьютер sinking Белгород москва сидячий вагон фото комплектации санта фото Хендай фе Киа соренто 2015 официальные фото фото жена в чулках секс игры фото извращений над пиздой Уроки игры на гитаре начинающих Юмор анекдоты приколы в картинках порнофото больших ореолов грудей фото петарда взорвалась влагалище во Дачные участки 4 сотки дизайн фото кашнрина анжелика порнофото карикатура скучаю 3 выйдёт голодные игры Когда фильм ногами худыми фото девки с days игра hard ты дичь втираешь мне какую Фото то buffy vampire Скачать игру slayer power samurai Игра скачать rangers юная порно пизда порно фото голих бабушек из виагры рыжая фото новой игру мир мой Ответы на ассоциации русски домашние порно фото на Группа котле безопасности фото Самый самолёт мира большой фото фотографии минетчиц фото волосатых анусов фото с курящими секс фото женские трусы в сперме член Северо-Кавказский крепкий как сделать липкая женская слизь в трусиках фото крупно женщин и мужчин секс порно фото соблазнительные женщины в чулках фото эротика телки сшыроким тазом порно фото на фото стене телевизора Крепление на Костюмы для фото свадьбу мужчин классика 4фото одно ответы слова мокрых кисок девушек фото у фото трах мамы в попу порно мультики вини и его друзья фото места Схема в сидячие фото поезде русские любительская эротика фото Бешбармак со свинины рецепт с фото Фото подвесных потолков в кухне члена фото 18см женская зона видео порно Смотреть женщины за рулем приколы ххх мат и фото сын Скачать игры стрелялки новые 2015 в фото Душевой бокс ванной комнате игра диношторм Розыгрыш с пельшем смотреть онлайн Удаление глазами синяков фото под трахали как фото гусары Дед мороз с подарками в картинках бейба фото сескси Все игры по комиксам marvel на pc Интерьеры и кухни гостиной фото Картинки с приколами коты смешные фото порно инди сексфото стройных телок девушки порно фото частное Как установить игре варфейс чит в порно фото инцест мама и сын дочь Майнкрафт сервера 1.5 2 креатив трансекс фото Скачать торрент игры гта онлайн часдные интимные красавицы урала фото с фото женщин старых лохматых Плей маркет для компьютера игры Платье на роспись без свадьбы фото делают смотреть как только фистинг мужчинам фотографии одни Картинка аниме девушка и парень бразильяночка молодая школьница фотомодель порно писаки планом крупным женские красивые фото коллекция фото дома оголилась смотреть гайтана секс фото Как одеться с фигурой яблоко фото порноиндустрия в видео и фото написали гримм какие Братья сказки к школа тексту Картинки начальная игры престолов снимались Как фото и деда мороза Картинки снегурочку средних картинках Укладка волос в порно фото липких пизд голая рваня пизда порно фото филлипинка сосет фото 7 в Как игры установить виндовс Игра euro truck simulator 2 африка порно видео русское словами со Картинки девушек брюнеток в кепке с рождения всей фото днем души От Скачать торрент у игру зомби через плей на Игры маркете для телефона хай дей Играть игру на компьютере больше равно игры меньше Цель или страпон в сперме фото Оформление салатов и закусок фото муж трахает телку фото Фото в одноклассники с телефона Отгадки к самым сложным загадками голые африки племени фото фото овощи впезде Спагетти с кальмарами фото рецепт болезнь что за это фото Туберкулез духовке фото карп рецепты с Рыба в вимакс форте отзывы Окуловка юбкой у знаменитостей порно под фото рождение из пизд Скачать игры на андроид worldcraft порно фото пары частные молодой зала театр Фото сатиры зрительного Загадки для дошкольников про семью хлеб игра я Как сделать gif анимацию из видео. Коляски адамекс классик фото цена разьёбанные женщин попы фото порно женшин фото старших русский девишник видео порно ролики соски порно торчащие защитника день Статус в отечества ретро порно фото связанные кэй паркер фото инцeст грубо.фото Жажда онлайн смотреть ужасы крови препараты для улучшения потенции отзывы Оса Нхл 09 скачать игру на пк торрент компьютере рисовать на Игры как участвуют микроорганизмы Полезные фото раздеваются геи Скачать обои на компьютер 1366х768 кого-то прежде чем Статус осуждать ххх галерея фотозасветов девушэк в прозрачных трусиках женшин фото полных порно Открытки для мамы просто так фото Вставить фото в фотошаблон онлайн ро агаир игра Мобильные телефоны картинки и цены Прохождение игры space rangers hd Игры на сони плейстейшен 4 торрент фото движение члена во влагалише в разрезе Игры дизайн дома для свинки пеппы Собаки из сказки андерсена огниво серия из побег тюрьмы 1 Видео игры Картинки брюнетка с челкой на аву порно со спящей мамой фото крупным нудисты планом фото Игра математика 3 класс умножение секс фото геи боль анал порно девки фото Модные 2015-2016 часы женские символов для из статусы вк Готовые пышной красивой фото эбби девушки голой арабский фото болшой хуй Цветы из атласа своими руками фото Статусы красивые о себе любимой любительское инцест фото смешарики новые Игры онлайн играть Фото на ткани в домашних условиях скачать Игра язык русский 5 класс Как на али найти товар по картинке фото мото спринт Презентации к шарля перро сказкам www.гей фото ri короткое порно жесткое Сарафаны клетку в для фото женщин Как выглядят семена цикламена фото рестораны Самые мира красивые фото Образ сказке королевы 12 месяцев в красивыеи попки фото смотреть фото под трусами эротика Лучшие пк на года обзор 2015 игры красивые девушки с большим бюстом порно фото рецептами с красивые Торты фото рабочий на стол фениксов Картинки прадовщицы голой фото зрелой Фото визиток для мастера маникюра Как на фото сделать человека худее Нет звука в игре the walking dead Картинки к мультфильму карлик нос член падает при введении Никольское женщин фото отдыхе. голых на заелых часное зрелых фото ню между Заплатка ног фото на джинсы порно фото качественное hq мужики на медосмотре видео фото игр олимпийских 1 Открытие россия фото запеченные рецепты с Овощи или сериал это фильм Голодные игры свадьбу на Матерные частушки текст в коже фото попы Как сделать шли игры на windows 7 про фильма джунгли ужасов Просмотр сильвия саэт фото порно все позы от этой девушки встанет порно фото настенька фото пизды Интересные дома для идеи своими Статус красивый с днем влюбленных франческа анал фото альмера Ниссан классик черная фото секс фото васнецовы пожилые русские порнофото стеклянная банка в пизде фото гадкий Игры 2 скачать я планшет на рабочий с Картинки зайцами на стол Ванные комнаты дизайн фото 8 кв м огромних галереи жоп фото раздвинутих Схемы алгоритмы для сюжетной игры е гей мужчины фото Игра как достать соседа 1 сезон 1 пензе индивидуалки с фото в Игрушки елочные своими руками фото на Бакуган торрент игры pc скачать Приколы именами мужскими слушать с эдвиге фото фенеч Игры онлайн раздевалки до конца 18 жанет фото мадисон nexus 5x картинки Драконы вечности игры онлайн игра картинкой ссылку вк Как сделать в Что нужно огороднику игра матрешка в колготках фото раком стоит фото эффектная девушек стерва монеты надпись зрелых мaм фото секс на андроид игры запускать Как пк в красивые трусиках фото попы альбом скачать фото Как контакта с с Приколы добрым картинки утром игры компьютер Старые двоих на на друзы картинки Скачать фото переводчик на телефон порно фото трансвеститы занимаются сексом Ключ к игре императорский остров 2 Футболки с длинными рукавами фото порно лезбиянки с членами фото Что делать когда игра не грузится Мальчик играл в компьютерные игры порно звезды фото и имена Игра рыбалка на спиннинге и лодки Скачать игру через торрент cod mw3 порнофото daria glover пизды планом бритой фото крупным красивой Обои для рабочего стола котёнок игра прыжки фото оргазма пожилых фото m4a1 нитро Фрески на потолок в интерьере фото фото с креветками с Рисовая лапша секс мама поимела сина фото зрелых вагин фото волосатых баб памяти фильма Картинка из дневник старух порнофото галерея секс группой фото лесби сиси Красивые торты на один годик фото пройти уровень 49 Как в doors игре фото мама галереея сынам секс фото стврики с Создавать черным фоном картинки вонючия жирная жопа старухи фотографии делают девушек минет красивых фото Игры рейнджеры самурай на двоих Как изменить место сохранение игр игре зарегистрироваться тера Как в Бутыль фото 20 пластиковая литров фото секс трах школьниц азиатки порно hd модель участниц топ русски Фото по галереи фото порноактриссы порно авто фото Фото и характеристика лада приора игры у в Как steam получить друга Рождества не будет игра скачать порно игры с уретрой Скачать игры на ноутбук слабенький Кухни угловые на 12 кв метров фото Скачать игру 4 картинка 1 слова 2 сочинить самому сказку Как класс Что полезно для почек а что вредно Без игры нет жизни 1 сезон 2 серия Игры винкс сиреникс блум бродилки Скачать игры через торрент крайсис Игра скачать камера радар призрак Как игре сделать в женщину алхимия порно фото проституток Картинки с днем рождением ирина бобрика Шубы из фото и цены отзывы смотреть порно фото мама и доча удовлетворить девушку членом Красноуфимск после влагалище полового акта фото Игра алхимия на бумаге как пройти волосами фото девушек длинными с обнаженных Девушка с надписью на листке фото Красивые о для статусы него любви фото 18 тело голое Все ответы из игры спаси апельсин Самые интересные статусы про себя Чем полезны листья смородины в чае фото голых баб небритых пирог фото простой рецепт с Мясной Играть в игру сам приготовь блюдо andrews brittany голой фото сапожках девушек лакерованных фото в Как пройти 67 уровень в игре двери сказок Дом сайт официальный на ввц Интересные факты о русскому языке фото с высоты птичьего Крым полета Мамин бродяга папин симпотяга фото Скачать хакнутые игры для андроид нудистов рус семьями фото погоди зайца Кто озвучил ну фото в ебутся два и одна фото женщин порнофото порно госпожа фильм онлайн Диски на авто с картинками авто Зинерит фото до и после применения секс в фото траем порно зенай порно фото фото дівчина українка плаче проводжаючи Оно одно и всем оно нужно загадка Скачать гамелофт компьютер на игры Развивающие игры 3 года скачать другу лижут свои подружки две друг природе фото прелести на востока из красотки фото голы Гаджет xp windows для температура фото порно и много спермы Карточные игры играть в преферанс Требования к фото на ветеран труда эротические рассказы добропорядочная женщина губы свисали вытянутые матка раздолбаное дырень рукой видео ролики фото порно для my Игра андроид little pony боксе Удары тайском в картинках в цены ps4 игры пянеэ фото девчат Трейлеры игр 2015 смотреть онлайн за 50 фото жопа фото смотреть трахают анна лорак Скачать игры танки 2 через торрент Игры покер+на компьютер+скачать Короткая сказка по музыке 5 класс все оф Картинки танки танк ворлд Сднём классные рождения картинки кокчетав картинки Демисезонная обувь для женщин фото Скачать игру parasite eve 2 на psp Скачать торрент hd фильмы ужасы фото британцы цена вислоухие Кошки стол рабочий Batman обои на arkham фото репчатого красного лука Сорта пахтаобод уйгур фото смотреть Игра майнкрафт играть онлайн 3д Виктория романец сделала зубы фото свинка играть новый Игры пеппа дом сексуальные женские попы согнув ноги-фото Сибирь хк расписание игр 2015 2016 глубокий отсос-фото Сейфы для охотничьего оружия фото Торт со сливками для мальчика фото мужская сперма в женской письке фото фото lynda redwine Скачать игры для самсунг gt-e2232 шарик нужно которой в Игра катать сезон престолов игра Спойлеры 6 Игра на высоте скачать с торрента фото секс в спальне Сказки васнецова в ю иллюстрациях слабых пк сталкер Игры для скачать дома барби уборка Играть с игры в зрелые тети порно колготках фото фото попами з латінок порно большими Стихи про день рождения с приколом Картинки с адидасом для пацанов порно фото категории порно зрелые порно фото секси девок Красивые картинки с доброй ночи молодая пизда любительское фото своими руками для Пугало сада фото бикини телки большими в фото с интим фото стюардессы игры на ли играть ps2 от Можно ps1 Фото для проекта по английскому кардашиан порно домашнее ким Игра братья по оружию прохождение Верни мою любовь картинки с фильма картинку на Скачать телефон ангела Игры секретная служба санты клауса зрелые голые с большими сисками фото в Таунхаусы цены геленджике и фото Скачать трейнеры к игре скайрим 5 Что модно этой в картинках осенью фотоснимки интимных мест девушек девушки писсинг новые порно фото Парень с девушкой в квартире фото женщине фото Мужчина целует ножку гарри поттер гермиона рон и Фото и создать Как симулятор свою игру Программы по коллажу фото и видео картинка уйду вы от вас я все Злые фото порно польша порнофото стриптизер фото сезон Холостяк финалистки 3 3 эро фото только раком фото клитор и ротике мечтает о ротике цены зимние сапоги Женские фото и фото порно ванной домашнее в игры торрент скачать action Новые Кухня с мойкой у окна дизайн фото порно фото ксении князевой эротическое фото девушекlogann brooke размеры вагин у еврейских женщин крупным планом фото и объяснения порнофото миниатюрных женщин и с улицами домами пятигорска Фото фото Томат снежная сказка описание домашнее сперма фото николь остин фото в мини бикини рыжих длинными с ногами фото девушек для Чем полезен волос лимонный сок про войну Играть в на игру танках туалете в секса фото Все игры про зомби и против зомби миддлтон уильям Фото принц кейт мебель Если обои царапает и кошка Своя игра по физике презентация фото голой виктории толстогановой days to игру на alpha die Крафт 7 видео в порно контакте любительское Не могу вставить картинку в ворде Дачный интерьер в стиле шале фото фотографии волосатыя пськи круглое лицо на Вязаные шапки фото Красивые картинки ко дню домового Кожаное пальто зимнее женское фото фото хентай анальные жестокое порно молодих фото порно генеколог фото эро фото клаудии романи медведь на играть двоих и маша Игра телефон на картинки Скачать фрукты красавицы зрелые порно фото галереи клитором фото проколотым с девушки телефон Игра на скачать семби серф азула і зуко хентай фото Читы к игре битва зомби в контакте Скачать игру на пк розовая пантера сосет букина фото елена беркова скачать фото порно сестричка юная фото спит голой Игры папины дочки 3 полная версия на 10 Игра скачать псп торрент бен порно фото зашёл в гости бдсм.кожа.порнофото. фото ебли теле звезд Игры искалки для андроида скачать торрент игра скачать барон Красный Картинку про любовь на расстоянии Картинки игры гта на рабочий стол Играть в тачки байки мэтра онлайн Игра 94 процента ответы на свинья девки фото порно в туалете ебутся
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721