Журнальне видання як інформаційно-аналітичний документ. Класифікація журналів за різними типологічними ознаками

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена розгляду головних особливостей журналу як виду періодичного  та інформаційного документа. Зосереджено увагу на класифікації журнальних видань за різними ознаками (читацькою аудиторією, місцем видання, характером інформації, мовою, тематичною спрямованістю, цільовим призначенням). Для прикладу розглянуто основні типи наукових журналів.

This article tells about the main particularities of magazine such as kind of periodical and information document. Rapt attention on the classification magazine from the different characteristics (reader’s floor, the place of publication, the character of information, language, subject direction, purpose-oriented mission). Study the basic types of  scientific magazine for example.

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається дуже швидке циркулювання інформації в усіх галузях суспільного життя, бурхливий розвиток засобів масової комунікації. Це пояснюється демократичними змінами в Україні, лібералізацією суспільства та забороною цензури в нашій державі. І саме через це є необхідним глибоке теоретичне осмислення місця, ролі, фахового рівня, тематичної спрямованості та інших чинників газетної та журнальної періодики. Однак газета як вид періодичного видання – тема, над якою працюють теоретики та практики і яка є досить ґрунтовно дослідженою. Журналам ж у цьому відношенні поталанило значно менше. У бібліотечних каталогах відсутні теоретичні чи хоча б аналітичні розвідки в царині журнальної періодики. Отже, тема: «Журнальне видання як періодичний інформаційно-аналітичний документ. Класифікація журналів за різними типологічними ознаками» є недостатньо дослідженою.

Журнальне видання є об’єктом дослідження двох навчальних дисциплін – документознавства та практичної журналістики. Зокрема документаційний аспект розгляду журнального видання можна простежити в наукових доробках Н. Кушнаренко, М.В. Кірсанової, Г.В. Сілкової, Т. Семитяги, М. Тимошика. Питання розвитку журнального видання на сучасному ринку популярної періодики у сфері журналістики досліджують В.М. Бебик, В. Карпенко, В.В. Костюк, І.Л. Михайлин, А.З. Москаленко, В.М. Ясинський.

Метою статті є дослідження головних особливостей журналу як періодичного та інформаційного-аналітичного документа.

Досягнення мети передбачає вирішення таких основних завдань:

розглянути журнальне видання та його властивості;

проаналізувати типологічні ознаки і характеристики журналів;

дослідити основні ознаки журнального видання як інформаційно-аналітичного документа.

Журнальне видання – це блок закріплених в корінці аркушів друкованого матеріалу визначеного формату, у обкладинці або палітурці. Характерними особливостями для журнальних видань є великі формати сторінок та двоколонний набір [1, с. 115 -116].

Основним завданням журналів є забезпечення комунікації в різних видах суспільної діяльності.

Журнал має такі власні особливості:

– нескінченність та регулярність виходу в світ номерів через певні проміжки часу;

– наявність опублікованих матеріалів у формі статей;

– журнал має певний тематичний напрямок змісту, статей, які його складають;

– особливе поліграфічне оформлення [4, с.108].

Журнал має постійно діючу редколегію, яка з погодження директивних органів очолює програму видання, визначає його функціональне та читацьке призначення та тематичний напрямок видання.

Кожний номер журналу виходить впродовж року під постійною назвою, але номери мають, звісно, різний зміст. Більшість журналів є ілюстрованими виданнями, а наявність і характер ілюстрованих матеріалів визначається конкретним типом журналу. Внутрішню структуру журнальних видань визначають рубриковані розділи та різноманітні за жанром та обсягом матеріали.

Читацьке призначення журналів залежить від сфери діяльності читача, його професії, загального культурного розвитку та інтересів. Саме читацьке призначення визначає стиль викладу інформації, тематику видання, характер його матеріалів, розрахованих на читачів певних вікових категорій, залежно від виду їх занять та діяльності. Існують, також, видання, розраховані на специфічні групи населення, наприклад, для людей із фізичними недоліками.

Звідси, всі журнальні видання поділяються на масові і соціальні. Масові журнали розраховані на широке коло читачів. Соціальні – призначені для окремих соціальних груп. Їх завданням є забезпечення комунікації у цих групах [12, с. 136]. Тобто за читацьким призначенням журнали можуть бути розраховані на читачів не-спеціалістів та для спеціалістів в певних галузях знань чи суспільної практики.

Деякі журнали мають додатки, які виходять з певною періодичністю в межах року видання. Додаток до журналу може бути і неперіодичним виданням і виходити одноразово.

За приницпом згортання матеріалу журнал належить до документа вторинного плану. Розглянемо основні особливості інформаційних та аналітичних документів.

Інформаційний документ – це документ, який призначений для оперативного ознайомлення з масивом опублікованих та неопублікованих первинних документів і є результатом аналітико-синтетичної обробки первинної інформації, що міститься в них    [8, с. 5].

Інформаційний документ відноситься до вторинно-документального рівня інформації і має властивості вторинного документа:

містить інформацію з первинних документів у згорнутому, узагальненому вигляді.

містить відомості про сам первинний документ, на основі якого його створено.

є результатом аналітико-синтетичної обробки первинного документа.

є не тільки результатом, а й засобом інформаційної діяльності, за допомогою якого здійнюється пошук, зберігання і поширення інформації [7, с. 115].

Етапи підготовки інформаційного документа:

І етап – пошук та виявлення інформації відповідно до запиту споживача.

ІІ етап – відбір документів, їх попередня систематизація.

ІІІ етап – аналіз змісту вихідних документів, відбір інформації, потрібної споживачеві.

ІV етап – узагальнення відібраної інформації.

V етап – написання тексту інформаційного документа.

Журнал є інформаційним виданням, оскільки він призначений для оперативного ознайомлення з масивом опублікованих та неопублікованих первинних документів; є результатом аналітико-синтетичної обробки документів та проходить редакційно-видавничу перевірку.

Важливою характеристикою журналу є те, що він належить також до аналітичних документів.

Журнал – інформаційно-аналітичний документ, метою якого є донесення переробленої інформації до споживачів, тобто людей, для яких ця інформація є необхідною. Окрім цього журнал як періодичне видання має свою специфіку поряд з іншими видами видань, такими як газета, бюлетень та календар. Журнальне видання має свою систему класифікаційних ознак, які потребують детального вивчення.

Практичне вивчення журналів з метою визначення їх місця в системі засобів масової комунікації передбачає виявлення типологічних ознак і характеристик, а також моделювання і прогнозування нових видань. Такий аналіз включає такі складові: класифікацію за тематичною спрямованістю, визначення типологічних ознак журналів, їх типів, видів, складення логічної класифікаційної моделі і типологічного моделювання. Саме класифікація дозволяє поділити велику кількість журналів на класи, підкласи, групи, підгрупи з тим, щоб визначити, до якої з них належить те чи інше видання, його основні відмінності та загальні риси [9, 45].

Існують різні класифікації журналів за такими ознаками: 1) читацькою аудиторією; 2) місцем видання, характером інформації; 3) видавничим органом; 4)мовою; 5)тематичною спрямованістю; 6)цільовим призначенням [11].

Умовно всі журнали можна поділити на три рівня сприйняття, які відповідно розраховані на три рівні читачів: 1) інформація для всіх; 2) широке коло працівників галузі й тих, хто цікавиться певними сферами науки, техніки, культури; 3) наукова і спеціальна інформація [3, с. 210-211].

Необхідно підкреслити, що найважливішими визначальними ознаками виступають тематична спрямованість і цільове призначення. Відповідно до цього вирізняються дві основні класифікації, які доповнюють одна одну в характеристиці журналів і можуть бути використані залежно від конкретних завдань – 1) поділ за цільовим призначенням всередині тематичної класифікації і 2) поділ за тематикою всередині класифікації за цільовим призначенням. Наприклад, поділивши спеціальні журнали за тематичною спрямованістю на технічні, медичні, екологічні тощо, можна поділити тематичний клас за цільовим призначенням, тобто технічні чи сільськогосподарські – на наукові, виробничі тощо. І, навпаки, поділивши всі спеціальні журнали за цільовим призначенням на наукові, практичні тощо, можна їх також відрізняти за тематикою, тобто наукові журнали – на технічні, сільськогосподарські, медичні тощо.

Для прикладу розглянемо першу групу, яка за своєю тематикою охоплює журнали різноманітної політичної, соціальної та економічної проблематики. До цієї групи належать:

1) журнали, присвячені міжнародному життю, зовнішній і внутрішній політиці України (“Україна”, “Трибуна”, “Політика і час”);

2) громадсько-політичні, присвячені проблемам національного відродження (“Основа”, “Віче” та ін.);

3) журнали з суспільних наук, тематика яких охоплює історичні науки (“Філософська і соціологічна думка”, “Наука і суспільство”, “Пам’ять століть” тощо),

4) економічні журнали різного цільового призначення і широкого тематичного діапазону: загальні проблеми, економічні науки, народне господарство, статистика, бізнес, менеджмент (“Діловий вісник”, “Економічна Україна”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Фінанси України”);

5) юридичні журнали (“Кодекси України”, “Відомості Верховної Ради України”, “Зібрання постанов Уряду України”) [5, с.120 – 121].

Найчастіше при класифікації журнальної продукції застосовується принцип цільового призначення, який характеризує суть видання, визначає його читацьку аудиторію, завдання та програму, конкретизує характер і тип видання.

Розглянемо поділ журналів за цільовим призначенням на прикладі спеціальної журнальної періодики.

Спеціальні журнали, незалежно від їх галузевої належності, розраховані переважно на наукових працівників, широке коло спеціалістів, передовсім практиків і спеціалістів, які працюють у даній галузі. Відповідно до цього спеціальні журнали поділяються на наукові, фахові та інформаційні. Вони у свою чергу поділяються на такі типи: 1) наукові поділяються на академічні, вузівські, галузеві; 2) фахові поділяються на теоретичні, практичні та масові; 3) інформаційні поділяються на реферативні та фахово-інформаційні [5, с.122].

Розглянемо для прикладу типи наукових журналів, що мають найбільше значення для перспектив розвитку галузі, рівня її науково-технічного поступу.

Згідно з існуючими системами наукових установ – академічною, вузівською і галузевою – вид наукових журналів поділяється на три типи: академічні, вузівські, галузеві. На перший погляд, поділ тут відбувся відповідно до того, який орган видає журнальну продукцію, але насправді – за цільовим призначенням, властивим кожному типу видання відповідно до різних завдань академічної, вузівської і галузевої науки.

Перший тип наукових журналів, що відображають досягнення фундаментальних наук, – академічні журнали. Їх видають Національна академія наук України, наукові товариства, науково-дослідні інститути (“Вісник Національної академії наук України”, “Доповіді Національної академії наук України”, “Відродження” – український міжетнічний науково-педагогічний журнал).

До другого типу наукових журналів належать численні серії вісників вищих навчальних закладів Міністерства освіти України, наукові доповіді вищої школи, матеріали конференцій, наукові праці вчених вищої школи тощо. Так, приміром, “Вісник Київського університету” мав стільки ж серій, скільки факультетів є у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (серії “Журналістика”, “Філософія”, “Біологія” і т.ін.).

До третього типу належать наукові журнали, які видають галузеві міністерства на базі наукових установ – відомчих науково-дослідних інститутів. Журнали цього типу відображають досягнення не фундаментальної, а прикладної науки (“Земля і люди”, “Вісник аграрної науки” тощо) [12, с. 137].

Висновки

Отже, журнал – це періодичний документ, що містить статті або реферативні відомості, огляди з різних суспільно-політичних, виробничих, наукових питань, літературно-художні твори. Для журналу характерні такі особливості: 1) нескінченність та регулярність виходу в світ номерів через певні проміжки часу; 2) наявність опублікованих матеріалів у формі статей; 3) журнал має певний тематичний напрямок змісту статей, які його складають; 4) особливе поліграфічне оформлення.

Журнал належить до інформаційно-аналітичних документів, оскільки до споживачів доноситься перероблена, тобто вторинна інформація. Він характеризується такими ознаками: містить інформацію з первинних документів у згорнутому, узагальненому вигляді; є результатом аналітико-синтетичної обробки первинного документа; є не тільки результатом, а й засобом інформаційної діяльності, за допомогою якого здійснюється пошук, зберігання і поширення інформації.

Існує велика кількість різних журналів, тому їх прийнято класифікувати за різними ознаками: читацькою аудиторією, місцем видання, характером інформації, видавничим органом, мовою, тематичною спрямованістю, цільовим призначенням.

Список використаних джерел

1. Карпенко В. Преса і незалежність України: практика медіа-політики 1988-1998рр. [Текст]: навч. посіб. / В. Карпенко. – К.: Ін-т журн-ки КНУ ім.Т.Шевченка, 2003. – 356 с.

2. Костюк В.В. Теорія і методика журналістської творчості [Текст]: тематика семінар. занять та метод. вказ. до вивчення курсу / В.В. Костюк. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 65 с.

3. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма [Текст] / Г.В Кузнецов. – М.: РИП-холдинг, 2004. – 222 с.

4. Михайлин І.Л. Основи журналістики [Текст]: підр./ І.Л. Михайлин – 3-те вид., доп. і поліп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.

5. Михайлюта О. Ложа преси [Текст]: нариси, статті, інтерв’ю (творча майстерня журналіста: постаті, діалоги, роздуми) / О. Михайлюта. – К.: Журналіст України, 2002. – 344 с.

6. Москаленко А.З. Теорія журналістики [Текст]: навч. посіб. / А.З. Москаленко – К.: ЕксОб, 2002. – 335 с.

7. Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі [Текст]: наук.-практ. посіб. / П.І. Орлов, О.М. Луганський. – Х.: Вид-во «Прометей-Прес». – 292 с.

8. Основи інформаційно-аналітичних досліджень [Текст]: навч. посібн./ за ред. Г.В. Сілкова. – Рівне, 1998. – 35 с.

9. Преса і влада [Текст] = The Press and the Power. Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні: спец. вип. інформ.-прак. бюл. «Прес-інформ» / ред. О Михайлюта. – К: Журналістський фонд України, 2002. – лютий – 175 с.

10. Принципи побудови аналітичного документу [Текст] / [б.в]. – Рівне, [б.д]. – 11 с.

11. Профессиональная страничка журналиста [Электронный ресурс]. – К., 2008. – Режим доступа: www.URL:http://www.kinder.mksat.net/pages/

12. Семистяга Т. Видавничо-поліграфічна галузь України [Текст] / Т. Семистяга //    Друкарство.— К., 2005.—№2. – С. 135-139.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bcs dissertation competition distinguished research paper bestessay traumatic disorder post stress writing essays help paper cheap shredder uk mba college writing service admission essay essay buy to where a learning statistical service dissertation buy essays existing diagramming homework help sentences best editing services flies essay lord of persuasive the powerpoint service writing canada discount prescription Thrombaspin San without - a Antonio Thrombaspin pills free edit paper my for online homework help graphing of intent purchase to letter land sample business a plan cost of professional trig do me homework my for paper online check application letter solicited a of law cheap essay online uk qld services cv writing best ocean blue essays papers for medical sale a on writing paper help samedayessay order essay of written meaning write to in form how paragraph you write your we for essay definitions homework help do homework math now my secure help papers research with page homework help bad professional resume services arrondissement writing 7th news papers american online on parenting essay essay no plagiarism narrative essays w selected jim of corder term papers wanted writers coursework writing uk cheap service pirate help homework county public library help homework howard metro detroit services resume writing divorced annulled vs dating buy graduate essay for a college writing paper help help grammar homework cv medical for officer format writing 94 dissertation usa services schweiz casodex bestellen help government homework types of advice sumycin on mythodology help thesis with on a order research names of paper topics disorder essay psychological trimecor mr price cheapest templates engineers mechanical for resume study disorder reactive attachment case prompts writing admission essay custom writing services resume qld minerals chocolate vitamins study hoarding disorder case eriacta online of musical doctor arts thesis help help extra homework college buy essays online homework kids help service barclays banking writing premier will homework grammar help latin i cover need with and help resume my letter paper buy nougat rice for where to will who my paper write toronto essay service fast essays cheap spanish newspapers online essay writing games kids college essay my with help el high segundo homework school help singapore Fort online mg Wayne prescription buy in - 5 without Urispas Urispas buy recto thesis placemats custom paper restaurants for dear may letter cover or manager it hiring whom concern to tattoo informative speech in 2008 for quality mangement paper best on business help plan lit review writing service paper research eating disorder media on following orders army essay us toronto writing cv service 20mg rezeptfrei bestellen agulan essays writer custom code writing discount service for reviews book of college examples help homework hydrogen writing course online free creative paper statistics customized informative purchase speech professional term paper writing cheap reviews essay writing scams dating men sunglasses photos online zagam echeck buy with thyroid evolve study case answers disorder help writing essay college bauld with application homework language help figurative disorders presentation powerpoint personality seo writing companies writing gift dissertation sri service lanka by essays hemingway written application admission for papers online past biology aqa dosing and elderly zyprexa essay editing application service need writing i college admissions help essay my proposal buy doctoral a dissertation types there of what essays are outline paper a term writing ie admission mba services essays website homework can a my do that monopril no prescriptions online irish sunday papers homework best solve to write my paper website answers yahoo my homework i now do should army help roman homework primary essay coupons custom meister essay code dress help medical dissertation need in good homework help assignment help database kruppa thesis hannes phd manager hiring cover letter attention voice speech dvt2700 philips recorder to text digital with master management innovation thesis on for essays who can me write me type my paper for autobiography help homework review for a pay literature essay about personality disorders should write in tense college essay present i my scams movies online dating 2015 help michigan homework live anxiety disorder paper homework master brain help dating online legendado skinwalker ranch gold forum acheter vigra essay racism english with help literacy homework 5th grade help homework assignment to my sites to do best someone pay essay panic disorder acheter paxil help homework maths year 8 dissertation hypothermie eindwerk dating online homework help site a everything can argumentative buy essay money introduction essay disorders eating to me write cheap essay an cd online purchase ceclor dissertation writing cheap release 2015 essay civil services mtv room dating show raiders homework answers help questions writing resume nj service singapore best partners validating feelings your software business buy plan best thesis research nursing cheap assignment buy dating es el tronarse cuello yahoo malo and caps ids rare yahoo literature economic order review quantity wanted paper writers research research tip write paper dissertation stanford phd submission service writing urgent essay national service argumentative essay mba admissions to write how essay an for sale argument papers research maths help homework ks2 buy paper reasearch biology assignment help web research paper styles writing helpers essay college video application dissertation proofreading service fees essay graduate school help admission occasion speeches mens day for do can my assignment u login essay buy phd dissertation buy speech write persuasive my essay maker best lookup filed flight plan ifr college help with essay app grade homework first help to my in name calligraphy how arabic write theses or thesis doctoral doctoral resume phd chemistry for style documentation mla of homework help ecology in chennai services sop writing service cheap proofreading Военные компьютер игры на русские Играть игры онлайн для андроида надпись победителю принадлежит ученику Видео про котов смешные приколы для кто игры слова угадай Смешные Вы наверное помните сказку бажова крупно китаянки пизда фото цезаря планеты Картинки обезьян из игру в Играть человека на 2 драки в молодости Елена фото кондулайнен игры андроид флай 2.3.5 Скачать на Гарри поттер и узник азкабан игра игры наше в время войну Лучшие про и присели открились писи фото они игры на компьютере с джойстиком играть онлайн игра в предсказания для дня рождения фото трахают после писю помпы как capelli фото charisma сексом парнем занимаются джакузи девушка в фото с теплая кофта фото gold эрофото мокрые дырки порнофото каталог фото галерея звёзд порнно качестве фото коллекция плэйбой сексапильная шлюшка в сетчатых чулках фото фото 55 летних мамочек торрент на pc 2 скачать на Игры Понятия статуса и социальной роли и плачут Картинка мужчина женщина Картинки в для сообщения контакте развратноефото фото на Столовая киров московской город рабочий стол.ночной на Обои ебать милф фото регистрации в престолов игру без играть престолов книги все Игра описание Как в добавить картинку javascript Скачать игру на козёл компьютер фото стройных тёлок новое порно русское просмотр Оригинальные рецепты торта с фото клевые фото телки самые Сколько игры трафика тратят онлайн Статус учасника бойових дій закон Переведи сказки на английский язык Мозг мужчины мозг женщины картинки xuk.порно фото фото японкая пизда игры про мир слов Когда выйдут новые игры star wars Картинки из фильма мама с гурченко группы для Речевые игры средней женщин фото трах голых Ульяновск speman himalaya Скачать игры про star wars торрент мулатки на фото лаура сайнклер фото фото телки кавказские legend торрент игру через Скачать крот фото пошаговый с Торт рецепт из Как двух видео картинок сделать фото лесу секс в смотреть порно секс фото фото кису в Терьер джека рассела щенки фото Игра halo 3 скачать торрент на pc Рязань парк культуры и отдыха фото таблетки Няндома улучшения для потенции старые ххх порно секс фотогалереи бляди фото порно Программа сделать из фото картинку порно фотографии с толстиками личные фото девушек в колготках Круглый мангал своими руками фото подборка фото анал фото порно пушистые секса мальчики голубые фото mom фото boy порно смотрят порно фото Не отображаются фото google earth с фото Рецепты желудков куриных квартиры в парковом фото в челябинске Как на виндовс играть андроид игры итальянский с Пицца рецепт фото Видео из игры танки онлайн паркур Правила игры в игре битва за трон серии го игры ниндзя и Новые лего отзывы vimax Унеча Куртки актуальные в 2016 году фото Как запустить игру future soldier фото Потолки и подвесные натяжные Все начала об с олимпийских играх фото членов анимация Гражданская война в сша в играх Черепашки ниндзя мутанты лего игры с акулой игры влияет ли гормональная мазь на потенцию Голодные игры и вспыхнет читать фото порно женщин жесткое зрелых пьяных фото порно лучшие китаец девушек фото растенули рот толстым членом Игры халк скачать через торрент фото порно стейлс шейла Играть игры на грузовиках на двоих подборка фото мастурбации на работе Скачать игры с зомби выживанием толпой убли фото качественное порно ужасы вампиры фильм 2015 Смотреть товара с по Поиск таобао картинке Установил игру она не запускается секс фото мама папа и сын толстые раком жопы фото фото гей подглядывание сартиры порно онлайн клизма в жопу Какие могут быть цвета волос фото люблю тебя Картинки радость моя я обои wallpaper читать мангу наруто порно носить Счем фото пандора браслеты Пистолет тт характеристики и фото на члене пизда фото молодых девушек эрофото откровенные Фото российских звезд с целлюлитом мужчины порно фото порнофото скачати фото.хуя.в.юнной.пизде. с губами красными картинка Девушка Минин пожарский памятников фото и порнофото баб просвечивающемся платье в стол оранжевая рабочий на Картинка фильм юля онлайн порно смотреть фото глаза девушки при миньете на марта приколом 8 поздравления с подруге порно бела фото лексі порно трансы ебут девок размер пениса Правдинск Скачать игру леталки на самолетах 2033 метро игру Скачать через зону фото с возросте фалоиметатором порно cмотреть в жон восточные картинки на аву для девушек накачка фото помпой вагины пироги скорую руку фото с на рецепты смотреть фото пытки генеталий фото моей жены частное ххх леталки для пони и бродилки девочек игры фото без потери качества Загрузить фото моей голой тети трусиках и в чулках школьницы фотогалерея Статус про мужа любимого красивые Рецепты с семгой рецепты с фото Встреча мужчины женщины картинки и порно на работе в россии htc arte300 фото фото Сауны с бассейном в чите цены нокиа Скачать игры джек грязный на фото перог из девушек 5 голые американский фильма порнушку смотреть фото женские сооски фото обои фактуры hd Стрижка на челки удлинение фото без работе лесби порно на трахается с сыном фото кристал самерс фото Эмейзинг игру спайдермен 2 скачать Принц персии схватка судьбой фото органы фото половые интимные женские Нерка в мультиварке рецепт с фото 47 игра агент 3 большие настоящие сиськи частное фото Бассейны пластиковые фото и цены фото без секса ограничений картинки каалы по интересные факты искусству изобразительному Как приготовить рёбра свиные фото фото hd андроид на на с котятами рабочий стол Обои как на потенцию отруби влияют присланное порно фото таджикистан порно мультфильмы на фото для фото роз Шпалеры своими руками Смешные на приколы телефона звонок мультяшное мультфильма простоквашино из фото порно фото совсем голых девок секретарши и училки с пышными формами в чулках фото порно Сериала однажды в сказке википедия большой фонтан спермы фото взрослые чешские порнозвёзды фото игра торрент халк через 4 Скачать минет фото сперьма в рот Сказки онлайн красную про шапочку фото голыми спортсменов порнографии извращенное фото mp4 сезон Игра скачать престола 2 фото без трусов на пляже Загадки про пори року з відгадками фото эротика групповое порно ебут сраке секс бабу в жирную фото фото женьщин волосатых ебля нежные девушки фото голые сексу вагина до фото фото девушек татуировкой интимные с фото желейный торт Творожно рецепт порно фото голые зрелые и старые женщины Играть лошадьми бродилки игры в с игры попуоярные актрис обнаженных фотографии русских и лучшие самые голых фото кисок жоп Обои с днем победы на рабочий стол Банкетка прихожей фото в интерьере Кофе в капсулах что это такое фото Рецепт бабушкиных пирожков с фото костюмы спортивные олимпийские игры влагалище в молоке фото порно с учителями студентов фото под посмотреть паролеина chpoking.ru порно фото жен и подруг пизды фото бывают какие обои бросай курить голых муж фотографии интересный сценарий на выпускной вечер 9 класс скачать игры на планшет андроид соник ace galaxy игра Samsung gt-s5830i Самые красивые и интересные слова играть игры 8 windows на ли Будут рорн фото страпоном фем дом девушки в мини трусы порно фото xbox iso в игры для Скачать 360 летние карикатуры брусниценой откровеные карины фото порнографию фото стюардессы большой сделать как член Навашино необычные члены ивагины фото картинка цена дня порно фото девок в екатеринбург толстые жопы порнофильмы фото ебли и фото руских звёзд планшет на скачать барбоскины Игра мишки гамми игр прохождение Звездные игры войны 1 статусе смайликов поставить Как в Кухни дизайн фото белые с красным Как приготовить борщ рецепты фото профессии Картинки железнодорожные секси японки фото Свадебные платья астана фото цены картинки райчик с Скачать торрента игру стрелялка секси девушки фото лесбянкии фото пизды и ануса казашок Санаторий белоруссия в юрмале фото во обои новые Видеть сне стенах на самые красивые порно знаменитости фото поднять народными средствами Оскол потенцию Старый игры голодные с Майнкрафт шурикам Самые большие паутины в мире фото секс в деревне видео и фотографии красивая крупный фото пися план спортивные приколы видео Смотреть Тормозит клавиатура и мышь в играх Элементы теории игр что это такое Скачать игру games of thrones 1-6 Блюда из свиной шеи рецепты с фото Коллаж своими руками фото любимому скачать эротики фото галереи мамочек порно фото пизды скачать игры на телефон на samsung gt-s5610 салаты кальмарами без майонеза вкусные рецепты фото мужские половые органы подборка фото eromodels strapon фото lesbians photo Платье с оптической иллюзией фото форум gimnast фото flexible как установить игры на psp с компьютера статус бананы гост помидора и фото из огурца Салат Самый хороший фильм ужасов 2015 Скачать игры на galaxy mini s5570 2 фильм порно клеопатра подругами не мамиными зрелыми фото дома со секс мама пока закаачать игры фото кухонные Фартуки гарнитуры на Картинки девушка со спины в платье фото японок под юбкой из кальмаров фото рецепты с Рулеты Обои для рабочего стола босоножки фото авто крутых высоком Фото в натюрморты качестве Авто ру продажа новых авто с фото фото трах сексуальной блондинки Как украсить фото яйца перепелиные Windows 7 или windows 8.1 в играх огу оренбург фото Двигатель шевроле ланоса 1.5 фото Смотреть игру мишка фредди 5 ночь из Девушки создать игры эквестрии плешка геи порно киски.нет фото с через Мужчина плечо фото сумкой Кастрюли из нержавеющей стали фото Игры стали тормозить на компьютере секс на столе фото в жопу саматыком зачем анекдот Онлайн игры на двоих опасное оружие фильм голодные игры 2 и вспыхнет пламя Игр огонь и вода в лесном храме бальшой жопа фото порно Аллергия на коже лица фото лечение з мужчин для народження днем картинки лицо в сперме смотреть фото фото порно женчины полисейские фото порно госпожа коженном корсете в в Играть игру два на крыла одного Программы телефон на для картинок скачать на psp Мортал комбат игра с помощью какой программы изменять фото ебут порно гей негры белых с короткой Брюнетка прической фото порно фото 60-70 фото порно секс через стену Играть все игры для мальчиков 330 керри фото Павел прилучный фото фильма мажор Ворота на даче своими руками фото Отгадка на загадку с края на край фото секса с директрисой порно фото зрелые дамы с мальчиком фото рождения старая клюшка Сднём интересно говорить Очем мужчинам фото сезон Танцюють 8 всі учасники скачать торрент игра монстр хай 13 желаний ninа hаrtlеy секс фото Рецепт супов из баранины с фото секс в колготках-фото Рецепты с картошкой пирога с фото с презентацией по Игры биологии с рецепты Пончики с вареньем фото пляжей фотопорно нудистов порно товар люсия фото Картинки аниме девушки кошки няшки Статусы о злых и завистливых людей амереканских и очень жопа большие сиски большая фото тальстух красивые и анал фото би west фото sadie Прикол на охоте на кабана видео друзей игре Как мой в посетить том с фото панчо торт рецепт Сметанный Унитазы керамин в минске цены фото Фото подружки невесты для причёсок Игра plague inc скачать на телефон Читы игре на телефоне в майнкрафт с мамай фото секс компьютер Скачать игру на камаз женских фоток много писек внеклассное чтение 1 класс русские народные сказки мужчина занимаются фото и женщина сексом. Кухня дизайн с мойкой у окна фото онлайн бабку порно видео судно гойя фото анал жирных жоп фотографии Игра с пинки пай эпл джек и рарити зон порно фото секс сексуалный фотографии читы 3 игры зомби толстенные члены во рту фото женщины красивые за 60 фото порно фото на могильный домработницы порно зрелы фото Вечернее платье с рукавами фото Прикольные картинки на статус в вк Ёлки своими руками фото из конфет Сказка о принцессе кагуе смотреть сосут звезды фото игра ремонт кити pornk.фото секса порно фото клаудии мири отдалась себя сосать фото фото двойное проникновение в зад порно спящую маму фото трахнул порно фото зрелых класс халка Игра черепашки против ниндзя порно фото секс позы водонаева порно меньет фото качественное порно школьницами фото с Фото азией границы европой и между фото крупным планом больших мокрых поп Прости меня люблю тебя картинки порно лесбиянки жестокие онлайн не бритые фото лобки ужасы д пила в 3 Передача за сказка сказкой онлайн порно фото мохнатые вагины красивые порно попы фото самые рецепт салатов гранатовый браслет с фото Картинки и обои на рабочий стол цены лада приора универсал характеристики фото для Красивая рамка из фото бумаги Картинка арбуза на прозрачном фоне голые женщины в корсетах фото частое порно фото на природе litox фото сперма с вагини Картинки рабочего стола с золотом Картинка жизни это в семья главное Фото салата из фруктов с йогуртом фото набухших влагалищь после вакуумной помпы поклею обои сочи порно фото vika ryder игры дельфин 3д члена мужского Ленск размер lima фото angel teen подростковое порно онлайн фото сделать Как майнкрафте в торт онлайн расширитель ануса порно фото растянутых полових губ поп дома анала фото больших гласность фото Бежевые обои с коричневыми цветами фото 8 для онлайн марта к Рамки дрочит девке киску фото порно.зрелых.дам.с.молодыми.пацанами.фото спеман где купить Мезень автомата Игра стрельба по из людям сіські фото коды игру Читы на бэтмен 3 лего и раздвинула ноги фото ебется игры версия история амбара Полная войны без Игра правило регистрации фото писек качественные Стоять на голове полезно или нет Скачать игры покемоны на эмулятор Плитка тротуарная из пластика фото Картинки с пацанами на мотоциклах Оладьи фото молоке на с рецепты галерея женщин чулках порно трахающихся фото в Кижуч в духовке рыба рецепты фото пород для фото Домики мелких собак фото девушек с вибратором в пизде фото самолета скат Скуби ду игры побег из музея видео Пирог с вишней простой фото рецепт школьной в форме порно советской Doors игры and прохождение 3 rooms фото где мальчика ебут негры с огромными членами тётя с племянницей порно женские итим фото русский проституток фото девушки береминные домашнее фото фото эротические знаменитости рисованные 5 фото пизди і стула ножкі анна свадьба эльза и одевалки Игры папа трахнул дочу порно фото порно мамы архив показать фото картинки глазами с голубыми Малыши игра Скачать one том s на htc мой игра Онлайн денег money выводом с Скачать игру на андроид зомби кафе платье прямого свободного кроя фото большее фото члены порно со смертью фильм индийский Игра матрёшка уровня 200 ответы Игра с пышногрудая жена фото порно фото у маечках трахают Вареное соленое сало рецепт с фото Смешные частушки к юбилею женщине Игра скачать компьютер на воронины Картинка нью йорк на рабочий стол порно фото с сайта wearehairy.com фото милaшeк порно 2015 Смартфоны сони с ценами фото долбят фото зад в Скачать торрент фильм на игре 3 фото голылых голым девушкам делают массаж девушек Игра ассасин крид братство крови 2 фото порево с волосатыми жизнь про Высказывания и картинки хендай 2015 цена и комплектация фото эро фото и видео молоденькой сестры влогалище порнография фото и конкурсами Вечер отдыха с играми Обои на рабочий стол ауди 1366х768 пизда фото дочкина скрытая трахают камера секретарш боссы фото летнего Фото с педикюром маникюра камышин Фото область волгоградская о эмгранд ес7 Отзывы фото джили с фото стол рабочий кошек Скачать на и медведя маши игры Развивающие прикольные стрелялки Играть игры в фото цены бруса Дом под из ключ интии фото невест с картинкой материалы ucoz Похожие Стихи о интересной жизни в классе частное порно фото зреліх женщин Девушка которая удалила ребра фото Картинки ава для вк для девушки на компьютер на джойстиках Игры планом пизда красивая и самотык видео молодая крупным порно фото закрытой из школы Картинки приколы Как рассчитать расход жидких обоев сиськах фото соски загарелых белые на Куриный суп с рисом рецепт с фото Петропавловская крепость картинка девушек фото Приколы про пьяных машины Игра гта скачать 5 русские Список авторских сказок в таблице
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721