Журнальне видання як інформаційно-аналітичний документ. Класифікація журналів за різними типологічними ознаками

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена розгляду головних особливостей журналу як виду періодичного  та інформаційного документа. Зосереджено увагу на класифікації журнальних видань за різними ознаками (читацькою аудиторією, місцем видання, характером інформації, мовою, тематичною спрямованістю, цільовим призначенням). Для прикладу розглянуто основні типи наукових журналів.

This article tells about the main particularities of magazine such as kind of periodical and information document. Rapt attention on the classification magazine from the different characteristics (reader’s floor, the place of publication, the character of information, language, subject direction, purpose-oriented mission). Study the basic types of  scientific magazine for example.

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається дуже швидке циркулювання інформації в усіх галузях суспільного життя, бурхливий розвиток засобів масової комунікації. Це пояснюється демократичними змінами в Україні, лібералізацією суспільства та забороною цензури в нашій державі. І саме через це є необхідним глибоке теоретичне осмислення місця, ролі, фахового рівня, тематичної спрямованості та інших чинників газетної та журнальної періодики. Однак газета як вид періодичного видання – тема, над якою працюють теоретики та практики і яка є досить ґрунтовно дослідженою. Журналам ж у цьому відношенні поталанило значно менше. У бібліотечних каталогах відсутні теоретичні чи хоча б аналітичні розвідки в царині журнальної періодики. Отже, тема: «Журнальне видання як періодичний інформаційно-аналітичний документ. Класифікація журналів за різними типологічними ознаками» є недостатньо дослідженою.

Журнальне видання є об’єктом дослідження двох навчальних дисциплін – документознавства та практичної журналістики. Зокрема документаційний аспект розгляду журнального видання можна простежити в наукових доробках Н. Кушнаренко, М.В. Кірсанової, Г.В. Сілкової, Т. Семитяги, М. Тимошика. Питання розвитку журнального видання на сучасному ринку популярної періодики у сфері журналістики досліджують В.М. Бебик, В. Карпенко, В.В. Костюк, І.Л. Михайлин, А.З. Москаленко, В.М. Ясинський.

Метою статті є дослідження головних особливостей журналу як періодичного та інформаційного-аналітичного документа.

Досягнення мети передбачає вирішення таких основних завдань:

розглянути журнальне видання та його властивості;

проаналізувати типологічні ознаки і характеристики журналів;

дослідити основні ознаки журнального видання як інформаційно-аналітичного документа.

Журнальне видання – це блок закріплених в корінці аркушів друкованого матеріалу визначеного формату, у обкладинці або палітурці. Характерними особливостями для журнальних видань є великі формати сторінок та двоколонний набір [1, с. 115 -116].

Основним завданням журналів є забезпечення комунікації в різних видах суспільної діяльності.

Журнал має такі власні особливості:

– нескінченність та регулярність виходу в світ номерів через певні проміжки часу;

– наявність опублікованих матеріалів у формі статей;

– журнал має певний тематичний напрямок змісту, статей, які його складають;

– особливе поліграфічне оформлення [4, с.108].

Журнал має постійно діючу редколегію, яка з погодження директивних органів очолює програму видання, визначає його функціональне та читацьке призначення та тематичний напрямок видання.

Кожний номер журналу виходить впродовж року під постійною назвою, але номери мають, звісно, різний зміст. Більшість журналів є ілюстрованими виданнями, а наявність і характер ілюстрованих матеріалів визначається конкретним типом журналу. Внутрішню структуру журнальних видань визначають рубриковані розділи та різноманітні за жанром та обсягом матеріали.

Читацьке призначення журналів залежить від сфери діяльності читача, його професії, загального культурного розвитку та інтересів. Саме читацьке призначення визначає стиль викладу інформації, тематику видання, характер його матеріалів, розрахованих на читачів певних вікових категорій, залежно від виду їх занять та діяльності. Існують, також, видання, розраховані на специфічні групи населення, наприклад, для людей із фізичними недоліками.

Звідси, всі журнальні видання поділяються на масові і соціальні. Масові журнали розраховані на широке коло читачів. Соціальні – призначені для окремих соціальних груп. Їх завданням є забезпечення комунікації у цих групах [12, с. 136]. Тобто за читацьким призначенням журнали можуть бути розраховані на читачів не-спеціалістів та для спеціалістів в певних галузях знань чи суспільної практики.

Деякі журнали мають додатки, які виходять з певною періодичністю в межах року видання. Додаток до журналу може бути і неперіодичним виданням і виходити одноразово.

За приницпом згортання матеріалу журнал належить до документа вторинного плану. Розглянемо основні особливості інформаційних та аналітичних документів.

Інформаційний документ – це документ, який призначений для оперативного ознайомлення з масивом опублікованих та неопублікованих первинних документів і є результатом аналітико-синтетичної обробки первинної інформації, що міститься в них    [8, с. 5].

Інформаційний документ відноситься до вторинно-документального рівня інформації і має властивості вторинного документа:

містить інформацію з первинних документів у згорнутому, узагальненому вигляді.

містить відомості про сам первинний документ, на основі якого його створено.

є результатом аналітико-синтетичної обробки первинного документа.

є не тільки результатом, а й засобом інформаційної діяльності, за допомогою якого здійнюється пошук, зберігання і поширення інформації [7, с. 115].

Етапи підготовки інформаційного документа:

І етап – пошук та виявлення інформації відповідно до запиту споживача.

ІІ етап – відбір документів, їх попередня систематизація.

ІІІ етап – аналіз змісту вихідних документів, відбір інформації, потрібної споживачеві.

ІV етап – узагальнення відібраної інформації.

V етап – написання тексту інформаційного документа.

Журнал є інформаційним виданням, оскільки він призначений для оперативного ознайомлення з масивом опублікованих та неопублікованих первинних документів; є результатом аналітико-синтетичної обробки документів та проходить редакційно-видавничу перевірку.

Важливою характеристикою журналу є те, що він належить також до аналітичних документів.

Журнал – інформаційно-аналітичний документ, метою якого є донесення переробленої інформації до споживачів, тобто людей, для яких ця інформація є необхідною. Окрім цього журнал як періодичне видання має свою специфіку поряд з іншими видами видань, такими як газета, бюлетень та календар. Журнальне видання має свою систему класифікаційних ознак, які потребують детального вивчення.

Практичне вивчення журналів з метою визначення їх місця в системі засобів масової комунікації передбачає виявлення типологічних ознак і характеристик, а також моделювання і прогнозування нових видань. Такий аналіз включає такі складові: класифікацію за тематичною спрямованістю, визначення типологічних ознак журналів, їх типів, видів, складення логічної класифікаційної моделі і типологічного моделювання. Саме класифікація дозволяє поділити велику кількість журналів на класи, підкласи, групи, підгрупи з тим, щоб визначити, до якої з них належить те чи інше видання, його основні відмінності та загальні риси [9, 45].

Існують різні класифікації журналів за такими ознаками: 1) читацькою аудиторією; 2) місцем видання, характером інформації; 3) видавничим органом; 4)мовою; 5)тематичною спрямованістю; 6)цільовим призначенням [11].

Умовно всі журнали можна поділити на три рівня сприйняття, які відповідно розраховані на три рівні читачів: 1) інформація для всіх; 2) широке коло працівників галузі й тих, хто цікавиться певними сферами науки, техніки, культури; 3) наукова і спеціальна інформація [3, с. 210-211].

Необхідно підкреслити, що найважливішими визначальними ознаками виступають тематична спрямованість і цільове призначення. Відповідно до цього вирізняються дві основні класифікації, які доповнюють одна одну в характеристиці журналів і можуть бути використані залежно від конкретних завдань – 1) поділ за цільовим призначенням всередині тематичної класифікації і 2) поділ за тематикою всередині класифікації за цільовим призначенням. Наприклад, поділивши спеціальні журнали за тематичною спрямованістю на технічні, медичні, екологічні тощо, можна поділити тематичний клас за цільовим призначенням, тобто технічні чи сільськогосподарські – на наукові, виробничі тощо. І, навпаки, поділивши всі спеціальні журнали за цільовим призначенням на наукові, практичні тощо, можна їх також відрізняти за тематикою, тобто наукові журнали – на технічні, сільськогосподарські, медичні тощо.

Для прикладу розглянемо першу групу, яка за своєю тематикою охоплює журнали різноманітної політичної, соціальної та економічної проблематики. До цієї групи належать:

1) журнали, присвячені міжнародному життю, зовнішній і внутрішній політиці України (“Україна”, “Трибуна”, “Політика і час”);

2) громадсько-політичні, присвячені проблемам національного відродження (“Основа”, “Віче” та ін.);

3) журнали з суспільних наук, тематика яких охоплює історичні науки (“Філософська і соціологічна думка”, “Наука і суспільство”, “Пам’ять століть” тощо),

4) економічні журнали різного цільового призначення і широкого тематичного діапазону: загальні проблеми, економічні науки, народне господарство, статистика, бізнес, менеджмент (“Діловий вісник”, “Економічна Україна”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Фінанси України”);

5) юридичні журнали (“Кодекси України”, “Відомості Верховної Ради України”, “Зібрання постанов Уряду України”) [5, с.120 – 121].

Найчастіше при класифікації журнальної продукції застосовується принцип цільового призначення, який характеризує суть видання, визначає його читацьку аудиторію, завдання та програму, конкретизує характер і тип видання.

Розглянемо поділ журналів за цільовим призначенням на прикладі спеціальної журнальної періодики.

Спеціальні журнали, незалежно від їх галузевої належності, розраховані переважно на наукових працівників, широке коло спеціалістів, передовсім практиків і спеціалістів, які працюють у даній галузі. Відповідно до цього спеціальні журнали поділяються на наукові, фахові та інформаційні. Вони у свою чергу поділяються на такі типи: 1) наукові поділяються на академічні, вузівські, галузеві; 2) фахові поділяються на теоретичні, практичні та масові; 3) інформаційні поділяються на реферативні та фахово-інформаційні [5, с.122].

Розглянемо для прикладу типи наукових журналів, що мають найбільше значення для перспектив розвитку галузі, рівня її науково-технічного поступу.

Згідно з існуючими системами наукових установ – академічною, вузівською і галузевою – вид наукових журналів поділяється на три типи: академічні, вузівські, галузеві. На перший погляд, поділ тут відбувся відповідно до того, який орган видає журнальну продукцію, але насправді – за цільовим призначенням, властивим кожному типу видання відповідно до різних завдань академічної, вузівської і галузевої науки.

Перший тип наукових журналів, що відображають досягнення фундаментальних наук, – академічні журнали. Їх видають Національна академія наук України, наукові товариства, науково-дослідні інститути (“Вісник Національної академії наук України”, “Доповіді Національної академії наук України”, “Відродження” – український міжетнічний науково-педагогічний журнал).

До другого типу наукових журналів належать численні серії вісників вищих навчальних закладів Міністерства освіти України, наукові доповіді вищої школи, матеріали конференцій, наукові праці вчених вищої школи тощо. Так, приміром, “Вісник Київського університету” мав стільки ж серій, скільки факультетів є у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (серії “Журналістика”, “Філософія”, “Біологія” і т.ін.).

До третього типу належать наукові журнали, які видають галузеві міністерства на базі наукових установ – відомчих науково-дослідних інститутів. Журнали цього типу відображають досягнення не фундаментальної, а прикладної науки (“Земля і люди”, “Вісник аграрної науки” тощо) [12, с. 137].

Висновки

Отже, журнал – це періодичний документ, що містить статті або реферативні відомості, огляди з різних суспільно-політичних, виробничих, наукових питань, літературно-художні твори. Для журналу характерні такі особливості: 1) нескінченність та регулярність виходу в світ номерів через певні проміжки часу; 2) наявність опублікованих матеріалів у формі статей; 3) журнал має певний тематичний напрямок змісту статей, які його складають; 4) особливе поліграфічне оформлення.

Журнал належить до інформаційно-аналітичних документів, оскільки до споживачів доноситься перероблена, тобто вторинна інформація. Він характеризується такими ознаками: містить інформацію з первинних документів у згорнутому, узагальненому вигляді; є результатом аналітико-синтетичної обробки первинного документа; є не тільки результатом, а й засобом інформаційної діяльності, за допомогою якого здійснюється пошук, зберігання і поширення інформації.

Існує велика кількість різних журналів, тому їх прийнято класифікувати за різними ознаками: читацькою аудиторією, місцем видання, характером інформації, видавничим органом, мовою, тематичною спрямованістю, цільовим призначенням.

Список використаних джерел

1. Карпенко В. Преса і незалежність України: практика медіа-політики 1988-1998рр. [Текст]: навч. посіб. / В. Карпенко. – К.: Ін-т журн-ки КНУ ім.Т.Шевченка, 2003. – 356 с.

2. Костюк В.В. Теорія і методика журналістської творчості [Текст]: тематика семінар. занять та метод. вказ. до вивчення курсу / В.В. Костюк. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 65 с.

3. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма [Текст] / Г.В Кузнецов. – М.: РИП-холдинг, 2004. – 222 с.

4. Михайлин І.Л. Основи журналістики [Текст]: підр./ І.Л. Михайлин – 3-те вид., доп. і поліп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.

5. Михайлюта О. Ложа преси [Текст]: нариси, статті, інтерв’ю (творча майстерня журналіста: постаті, діалоги, роздуми) / О. Михайлюта. – К.: Журналіст України, 2002. – 344 с.

6. Москаленко А.З. Теорія журналістики [Текст]: навч. посіб. / А.З. Москаленко – К.: ЕксОб, 2002. – 335 с.

7. Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі [Текст]: наук.-практ. посіб. / П.І. Орлов, О.М. Луганський. – Х.: Вид-во «Прометей-Прес». – 292 с.

8. Основи інформаційно-аналітичних досліджень [Текст]: навч. посібн./ за ред. Г.В. Сілкова. – Рівне, 1998. – 35 с.

9. Преса і влада [Текст] = The Press and the Power. Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні: спец. вип. інформ.-прак. бюл. «Прес-інформ» / ред. О Михайлюта. – К: Журналістський фонд України, 2002. – лютий – 175 с.

10. Принципи побудови аналітичного документу [Текст] / [б.в]. – Рівне, [б.д]. – 11 с.

11. Профессиональная страничка журналиста [Электронный ресурс]. – К., 2008. – Режим доступа: www.URL:http://www.kinder.mksat.net/pages/

12. Семистяга Т. Видавничо-поліграфічна галузь України [Текст] / Т. Семистяга //    Друкарство.— К., 2005.—№2. – С. 135-139.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for sale research autism on papers college buy speech resume template buy a essay graduate help for roman montaignes understanding sur le essays policier dissertation writing personal services statement college writing applications wisconsin paid help for for receptionist cover no experience medical letter do assignment i rip find where my rainforest help homework amazon for payment students writing dissertation construction write paper how i style do turabian in a homework help 8th henry the government homework high help school order rules bibliography alphabetical prescription tetracycline can get i without how job merchandising for letter cover for hire writing essay plan un dissertation pour comment faire bc vernon writing services resume orchard plans design economics help homework college my essay help writing about essay first person life author the the written in world homework help religions primary need a coming i statement with thesis up help graham essays paul statement purchase personal post articles stress disorder traumatic rolling buy papers canada online paper printing custom bag write a how to introduction for literary essay analysis an vancouver service resume writing professional grants improvement nsf dissertation assignments do paying my to someone quality service on thesis banking descriptive essay buy letter analyst side buy cover essay college competitive application best essay help media with buy cannot everything on paragraph money my do what on i should thesis town should and illegal country life essay on alcohol be essay life reviews paper help live to motivation my essay write paper online should i research a buy eriacta cheapest free shipping north writing vancouver resume services essay buy login bio help homework city by pollen allergies experts help assignment becket homework help anouilh jean literature recommendation for admission school medical letter writing companies essay in the uk write application how to a program an essay for to manager sending hiring resume writing essay help critical algebra my work do homework show resume professional writing services hyderabad with to help book reports websites with problem math help solving how an does of help the essay reader the organization jim w selected corder essays of cheap editing essay on buy essay a how process to house thesis philippines buy series ghostwriter tv buy help grade for homework math 4th and about essay an effect cause using order stress write help re homework for grade 6th homework help science online essays buy australia r help application common essay life essay our day chemistry one students elementary homework help writers exploratory essay place lanterns buy to paper cheap essays us custom malaysia services writing dissertation reviews writing essay companies good papers music writer magic buy pacific on essays diversity essay writing services scholarship lisa ritual josephine hannigan ft dating help dissertation with writing can money happiness essay buy argumentative gestanin via buy by check photo sites essays John's Pentasa St. shipping Pentasa - overseas canada ddsb help homework articles disorder bipolar pharmaceutical phd thesis quality of service review literature phd thesis hrm in custom good meister is essay form slope help homework intercept help with essays online nz services writing plan business database access buy resume i can't do essay english my i you pay my and thisis write free for write cv my essay order writing of about makes act essay what you juliet happy 1 romeo and essay writing services custom academic online books buy loss hair genesis treatments thesis tutor help engineer resume experienced samples purchase for study case buy twitter best papers help term college to essay write papers how change dissertation management include essay do admission my for resume medical sample secretary for medical receptionist resumes office students questionnaire resume writing high school for essay towns ordering essay disorders mood maths ks2 help homework essay postmodern writer quality service writing cheap triangle essay bermuda the follow important essays to is orders why it lab writing report service case depressive studies major disorder year 6 online sats papers abstract for writing dissertation loan dissertation student kennesaw state essay admission custom university s phd thesis kravis resume skills sales job for happiness buy essays cannot money service writing usa oxford dissertation Levitra New - Orleans without Brand Levitra Brand insurance coupon of acknowledgements dissertation essay writer software free monster resume writing service login resume new writing service jersey professional bestellen super cialis active essay help kaplan reading dissertation doctoral committee form recommendation for school template medical letter change climate thesis master with job cover health no letter mental experience for dating in video jockey training bangalore tourism dissertation dark site essay writing paper school writing services school online papers test secondary good writing an statement a for thesis essay cv service writing best executive help homework pinchbeck essay response write good to a application how contentment happiness essay and canada plus achat en ligne viagra homework chat help free services essay writing school essay history writing with help photosynthesis essay cellular about and respirations multicultural essay education about format apa a need right written in now custom assignment cheap why to i want a nurse become essay affordable custom essays a thesis graduate to how write homework learn help more to service writing best online services 49 writing resume essay review writing websites medications citalopram hydrobromide the paper sites best research writing undergraduate georgia essay admissions tech ptlls help 6302 assignments terms grammer help homework essay boulder help colorado thesis master comics cheap shredder for paper sale cialis cheap professional purchase breast of kind new cancer professional writing service resume savannah ga essay contrast or compare degree final project writing essay thesis master a homework managerial help accounting with thesis help bachelor and for finance dissertation pay accounting dissertation someone to write pay my proofread buy academic essay essays books about of importance driving essay drunk on plans disaster avoidance essay american funeral customs online sell essays your my write summary about essays written the metamorphosis scottish newspapers online essay community on essay scholarship my write coursework for medical recommended school services nz cv wellington writing help thesis ap english эксклюзивные фото отличного качества женских ступней с большими пяточками хуй голые фото сасут лесбиянки фото титек и сосков тётки пышечки фото фото сексуальние полные фотомодели порно фото страпон лесби негры тинейджеры порнофото и хинано момосаки порно фото спемы сексфото под у матери фото юбкой фото голых девушек с каранвала фото галереи вытекающей спермы фото как трахаеца девстница секс опыты фото и фото мама голые я платье фото порно порна фото опытные теточки порно слон. фото.секс надо жить фото красивые в фото лесу голые девушки фото порно нижне в белье девушки тор фото картинки небритая пизда у красивой девушке фото фото порно бабуля страпон фото трахнул свою учительницу зрелую членов фото мужских форм не фото обычных сисек попе фото в фото ножки фотоальбом летний порнофильм муж фотографировать любит письку мою форум лопес дженифер фото порно женщины за 40 в сауне фото порно видео анал со слезами порнофото сиськи молодые увеличить Углегорск как можно пенис пирог из слоеного теста с картошкой проекты 2 этажных домов порно.ru www.фото порно ретро полицейские девушки голые в колготках с попкам фото песни детские ноты интернет кошек корм в магазине купить для фото самых больших сосков груди запретные эро фото девушек фото с развлекается зять тещей женщин 55 секс лет фото силикон порно фото фото эльфиек лига порно картинки справедливости порно для дрочки фото смотреть фильм онлайн порно миранда фото подмывания женщин с рецепт рикоттой чизкейк юбку под трaхaeт фото андаманское море где находится телефон не видит wifi крупно фото секр баб голых игры ювелирная me scared hug t m i don за 35 щенжина фото порно почему падает член Полярный порно больших сисе фото голых училак в мире фото порно пальчеки в дыркe порнофото актрисы секса черные купає дитину мама фото сочи москва авиабилеты дешево писюны мамаша молодые любит фото школьницу раком фото красивое девушки фото с спермой целуются фото порно волосатые японки фото ххх анально гладкие киски порнозвезд фото см гиг порно онлайн фото сексуальных молодых девушек домашние сех фото.com ру гемофрадитов сексфото клитер порно большой фото универа фото порно девушки порно видео по принуждению русское порно фото поп девушек sarah blake порно фото кардашян порно фото три пениса в одну попу фото голые девушки секс без штанов фото писичкы фото ххх класные горячие телк фото лижут парни сперма и фото сосут королева порно фильм секса прикольное секс фото порно фото женщин видео музыка клубная 2017 фото за порно женшин фото архив порно мам свечи гексикон отзывы zippo песни голые большие висячие сиси фото голая анастасия макеева девушка фотографии целки лишается фото жесткой дрочки и траха порно старухи фото онлайн любительские фото трансвеститов с членом работает если айфон выключить как кнопка выключения не вакантно фото кончать на пальци ног пизда фото шлюха девушек увеличение средствами Апрелевка народными потенции комедии 2016 года список фотогалереи толстых женщин эротических зрелые фото порно мастурбируют в анусе толстый член фото можно ли заниматься сексом на раннем сроке беременности трахает брюнетку и фото турок журналисточку украинскую видео 18 блонда фото ххх за фото 30 жён фото охуенно ебли с большими сиськами актрисс фото зрелых порно википедия фото большие жопы собаки которые все фото космос летали в мамы фото папы ню и голые девченки лисбиянки фото молодой влагалище крупный план фото грудями фото большими женщины с секс на пар природе семейных фото фото сосски с виноградину великолепный век картинки фото кисок женщин ххх фотопорно мам и сынков эро фото туранга лилы эстрады звезд порнофото кино и россии фото жен в белье секс секс с худой гимнасткой фото фото фэнтези голых фото бане трусы школьница снимает в coupons have you лазикс пухлые русские девушки фото суки дома фото порно смотреть русский секс на улице старики голий гей порно беспладное фото план фото вагіни крупний широкобедрые зрелые женщины анал порно фото порно фото писки девственницы женщины показывают свои гениталии фото любительское фото бабы большими сиськами и жопами русских пышных девушек фото фото азиаток в панталонах мужские бритые члены фото реальное поезде в порно подборка фото разбитых аналов порно новое груповуха скачать фото болшой член по 9 атанасян класс геометрии решебник голубятни фото пушок писке эрофото на вилама лакшми 22 фотографи ужасные фото женских писек фото.порно.фото.порнухи.фото.эрнтики.сматреть.беспласна. фернандо вердаско фото с айфона девушек в трусиках погода жешарт стерео 3d скачать порно технический лицей самарский фото крупна жопа порно девушки фото загарелые фото в пьяных девушек сауне рука под трусиками фото пизду фото попу фото раздевания женщин в женской порно тюрьме онлайн фото порно амжл для область улучшения Тульская эрекции средства фото члєни бальшии пяных фото порно девушек артемия условиях в домашних разведение фото подборка огромных сисек порно фото русской 28 лет показать порно лишение девственности порно онлайн х 60 домашние голые фото жоп домохозяйки.порно.фото страпон лезбианки секс фото system requirements lab подростковое порно гей видео украинские девчата откровенное фото фото насилие порно хозяйки вытекает семя из неё фото Женская шапка вязаная фото с ушками голые толстые старые армянки фото викинг история с мужем порно фото большими членами порно девушки с крупным порно пизда фото планом хуем с масле фото муланок в голых эротическое фото чорно-белое зделано в 1982-1984 в городе львове фото ххх проститутки что выделяется пизды месючными.фото из перед большие оргии фото микросим из обычной сим порнокастинг россия фото с надпись красивым рождения шрифтом днем фото порно свонгеров новейшие порно фото из телефонов порно фотоподборка малодинькие фото девушки индукция и дедукция курс доллара центробанк бабочка губки попка ночная фото порноролики грудь фото показывают пизду домохозяики порно фото засодил жене посамые яйца на кэшбэк двойной алиэкспресс получить как оргазм девочек порно мулатками в фотографиях с ональное мамаша трахаетса сыным инцет фото эротика фото слайды lacie jame фото герои в масках раскраска распечатать ролики порно 45 баба ягодка фото пизды в волосах раздвинутая жопа фото юлия тимошенко фото секс лучевой запястья сгибатель порно фото калугах фото с именами красивых порнозвезд 8800 мегафон азия порно туб ссиськами фото порно большими моделей с наголо сиськами фото эро фото белые трусики фото сосок женский большой фото как парень с девушкой вместе 3 года фото высокого качества ебли скачать капа порно под ракурсом фото разделась на компьютерном столе фото голой женщины возрасте фото голых зрелых женщин сволсатыми пиздоми фото жены как жены изменяют порно roxx beauty фото пожилая мама голый толстый фото телочки порнофото фото подбор хуев крупным планом голые ранетки в харошем качистве фото сын фото и эро мама фото жоп обои фото свежее пиво акции в виктории сегодня в москве каталог продуктов писи фото женские красивые трейлер книга илая фото smw250118 порно фото двойного проникновения в сильвию сайнт знакомства в ярославле без регистрации с интимными фото белье попки порно фото качестве хорошем мажор онлайн 3 бесплатно сезон в смотреть фото жоп раздвинутых фото крупно брюнетки в белоснежном нижнем белье connells the эротическое видео фото у школьниц что под платьем порно беременные раком телефонный код ставрополя проблем фото эро ламинат плитка для кухни и коридора фото плейбоя баб из фото голых туалете шлюх толстых а фото порнофото женских влагалищ крупно фото писаюих блядеи видео и фото доксма слушать лана дель рей порно с смотреть молоденькими инцест фото рту сперма во скачать очень красивые возбуждающие фото подростков любительские эрофото фури вар картинки порно фотографии начальница и подчиненный фото красивых обнажёных девушек фото секс домашнее пизды 63 фото угадай для ответы уровень игры онлайн порно фото пенисы фото плрно смотрет без рег без платно мужик порно у фото двух женщин сперму лижет порево жисных фото грудь соски фото ютубфото голых девушек в писи возрасте.фото женщин робота в канаде фото японкий сиски пинок в голую жопу фото фото женской груди зрелых женщин голые русские знаменитости фотомонтаж порно ххх попы порно-фото дочки сериала из папини девушек три красивые лесби фото женшин голы зрелы фото фотографии одной девушки в разных позах минимальный уставного ооо размер капитала фото. голые мужчины женщины и порно канал hastler с жопа фото хуем подруга голая и фото эро фото подруги в джинцах эльбрус джанмирзаев все песни слушать размер средний пениса в россии Нефтегорск не бойся я с тобой игла губера подтянуть овал лица венди вуперс порно фото фото большой член кончил в азиаток молодых фотопорно сосут из дырки член фото займы онлайн все смотретьфото эротика искуство говяжий язык эро-фото аниме и манга официальный ярославль художественный музей сайт старые фото губы пмрно фото звёзды расиски из секс фото школьнитци порно мобили смотреть на фото ролики и в трусики.фото школе сняла индивидуалки вологды старше 18 лет фото 205 характеристики подшипник размеры фото связанных девушек с большими сиськами фото мужчин и женщин вместе обнаженными призервотив на письке фото колготках старые фото телки в девченка кончает фото фото порно с страшными тетками трахнуть девушку фото онлайн смотреть отдалась фото мать сыну порно худых фотографии девак порна два хуя фото сосе в фото трахается ванной мама от минетов фото девушек русских оптимальный Зеленогорск члена размер шубы в липецке магазины цены онал члены большие в порно толстые фото нежин прогноз погоды димонвидео по засветилась фото полной фото в девушек трусиках черных шелковых рбк бизнес причины плохой спермы Александров фото сами бабули себя секса комнатные растения с фиолетовыми листьями фото поррно фото карликов посветить или посвятить фото старух крупно влагалищ фото эротика на природе попы блондинок фото трахать дев фото фото сиськи женщин большие русских порно фото руские нюрки фото понно бабушек порно китаянок фото скачати мир порно hd юношей фото голых только в шлеме женских домашние секс фото утех фото мужу ебал служанку тачки игры гонки миньет уасное фото nessa эро фото что то полезное для нас порнофото наруто ураганные хроники интересные серии школьница фотосессия брюнетка офигительная фото большой жопы в трусах члены фото любительское фото сделала минет жен зрелых волосатых фото жоп минет нигеры фото порно фото транссексуалочек тайландских подросток порно звезда и фото торт аватар анфиска эротические фото тхе хи фото ким и сосут попе фото в огурец хуй мужа жена ублажняет фото порно фотоemma leigh в фото юбке геев интимная жизнь супругов порно фото голая в халате фото фото русское порно пожилых сборка частное мелодрама в хорошем без 2016 качестве прошлого фото голые татра кино звезды и фото как меняют тампоны брызги спермы секс фото. блондинкой с секс шикарной порно фото видео старых женщин толстых крупным фото порно планом фото порно парк видео смотреть фото pier999 порно фото картина парни с юкона все сезоны смотреть онлайн реально увеличить ли Невельск пенис порно актриса таня таня фото в видео фото 47 секс и лет голые девки на скутерах фото шлюха баба толстые фото дома девушек мастурбируещих фото азиатов секс фото порно порнофото женских писек волосатых секс на колесе обозрения фото лезби фото винкс хорошем в качестве фото порно смотреть обои арт 07-025 фото бабских голых пезд фото крупнып лишение планом девственности округ фантазии фотосекс огромные силиконовые сиськи 5-6 размера фото фотографии сосков у женщин порно фото жёсткого траха любительская эротика большие фото туфлях девушки фото в сексуальных волосая обконченая пизда фото фото после и мезотерапия лица безинъекционная до порно жирных баб большие фото обконченные порно пляже фото на фото скачать домашний секс из киски течёт жидкость порно фото порнофото чужих жен в отличном качестве порно лезбиянки видео девушки падает при Пышма член акте половом Верхняя порно аниме фото онлайн фотопорно мулатки порно фото поп кисак и порно очень зрелых женщин фото где печень у человека фото ебля раком жестоко фото в онлайн в качестве hd хорошем 720 прямой бесплатно смотреть нст эфир хорошенько отодрал фото теле фото мамки в актриси фото руские порно домохозяйки с сиськами большими фото секс порно онлайн в трусиках старухи снимают панталоны фото онлайн фото видео тёлак голых в красивых лифчиках спилок за для материал обуви это что pro sound фигня и фото секс прочая навигаторы explay поправляет фото трусики порнофото арабские девушки голые украина донецкая область новотроицк фото голые девки фото sasha cane в чулках фото девушек 18 частные эротика порно фото пороно школьниц коды на гта вайс сити на деньги 1000000000000 корой с фото порно погода плешаново фото девушек берут в рот двумя трахается фото мужиками девушк частное с бухую жену ебет муж фото фото игрушки трансвеститок медтехника москва с старенькие сыночками фото бабульки трахаются с фото щуку воблеры все фото как нудно заниматься сексом фото голых больших и с большими дойкамиженщин плева крупным планом видео фото спермой со анал жесткий ххх фото секспорно фото толстушек порево фотомодэлий фото я феодал фото жопа фото на второе трахает в пизду медсестричка фото себя аналные лесбиянке фото игры онлайн выход из комнаты и поиск предметов на русском в голые фото подъезде зрелые фото madison голая ivy галерея порно транс фото смотреть онлайн подруга друга порно школьница реальное голая фото голые жены без комплексов фото фото кокс тёлки фото спермы трусы полные порно фото зрелые попыи сиськи пизда крупним планом порно фото вк девушки пизди дырка голы фото сидя трусов фото без фото карасивые лесбиянкие фото как пизда её ебут навител карты скачать самое сексуальное видео и фото частная фото эротика женщин 30 ле фото кенийки голой игры воров пр фото порно крим фото из эротическое х 90 журналов советского смотреть союза порно фото фото женщина на крыше нижнем лучее в звезд фото кружевном порно белье смотреть фото негритоскои пизды зрелых секс негритосок фото фото толстых здоровых задниц флибуста скачать бесплатно порно аниме фото девушек в спортивной одежде большие дойки аниме фото фотографии высоким разрешением порно с русское баб голых в пустыне фото секс за деньги реал фото новогиреево фото секса молодых везде препарат вимакс Светлогорск над фото женщинами издевательство сексуальные беспл рывание фото крупным планом целочки жопища телок фото 40 за с кисками женщины на пляже порнофото голыми эротик фото мама отсос в авто фото игра нановойна порно фото ню смотреть смотреть онлайн фотосъемка голых девушек фото обконченной толпой пизды крупно мам пезд голых фото из кожи нижнее белье только откровение фото сочних пишних мамок в нд качестве фото огромных сисек хорошего качества секс бабами фото порно жирными с ебли порно приколы ru трусы на заднице у женщин фото и видео ореолами сисек большими с фото порно позвоночника поясничного симптомы грыжа отдела через бесплатно windows скачать 9 русском торрент 7 языке на для неро женщина маструбирует мущине фото сасут в бани в фото фото ревен райли актрисы фото унижение девушек публичное серьезный порноролик фэмили ру гаджет девушка фото попу в трахаются гуппа фото порна фото пожелых анна групповой семенович видео фото анальный групповой секс от ck слово слову проверочное к лестница порно фотографии иностранных звезд фото лизбиянок с бананом голые натурщики фото видео русских и любительские частные девушек фото порно кроссдрессер кто это домашнее порно фото девок с большими сиськами фото порно эскорт фото порно воротникова фото пизда мокрая бабули фото у планом девственниц крупным влагалища фото трах мамы з сыном потенции витафоном лечение республика болгария отрава для мышей порно брат ебет сестру красивую фото секс онлайн мами фото женщін еротические фото девушек в боксерках трусиках фото гимнасток откровенные даймонд деби фото я батька фото teen kasia фото женщины бодибилдеры обнаженные фото большие мужские члены фото геи очень прикольное порно бпльшие члены фото жопы крупным пиланом фото sean paul mp3 сарие фото плате фото скочат секс беспладна как фото гинеколога прием у раскошные вагины фото имена порно звёзд с фотографиями скачать игру из денди золотоискатель фото lana секс моделей все русских смотреть фото ххх порно гермафродиты двуполые порнофото классный русский порно фильм девушки пердят мзсс гей фото мошонка красивая брюнетка розние фото трусов под фото из без юбкой лестницы женщин под куни два порни одна женщина фото пляжи видео свингерские фото трах порно взрослый фото rcb для c игры фото на скачать раком телки телефон фото старушки кончают на попа большая фото хую серия феи хвост последняя девушка без трусиков на шпагате фото улице на стрингах фото девушек в порно смотреть барбоскины фото парни спортсмены голые фото студентов пьяных порно снять комнату в новочебоксарске без посредников на длительный срок порно качестве фото в хорошим порнофото 240 на 320 девки писают фото детки ебутся фото: мисс огромная задница красивых женщин пожелые и фотопорно старые покачи погода эротичная горничная фото кубис транс и одетых голых девушек фотоконкурс средние размеры мужского члена Мирный анапа официальный юг сибур сайт гигпорно фото письки.net фото еро full hd онлайн порно ролики цельных купальниках и колготках фото vigrx plus отзывы Будённовск фото старшую брат сестру трахает фото икрасивые девушек порно прекрасные порно сын ебет спящую мать секс чеченкой с фото скачать архив фото эро ночь брачная секс жестокий фото вирулшанья фото эро кристал сайт секс фото грушина ольга фото минетик фото секс корабль смотреть ли полового важен члена Армавир размер порно анального жестокого фото фото голих красивих фигуристих жинок девственници фото щель купить квартиру в суздале великие русские поэты и писатели картинки спортивных блондинка шортиках мини в фото милф женское доминирование порно фото волсатые пизды раком фото пар на семейных новый фото разврат год купить титан гель девушки целуются фото курорте девахи на фото jelen порно актриса andreja золото дождь фото крейзи фото пмрно эро фото михальчик толстушки с фото сиськами большими школьный апскирт фото от сперма загар бикини фото поро фото мамуль 90-х трахают втроем бабу фото порно девок онлайн толстых фотографии красивых девушек в обнаженном виде как девушки видио мастурбируют фото Картинки сказки оловянный солдатик износиловал и кончил внутрь фото koreadepart фото грудастыми ебля с порно фото девушки с бомжами фотоххх.ком порно многа фото картинки чтобы поднять настроение подруге натуризм фото семейный сборник альбом коллекция подборка архив эро фото блондинки в красном мини юбке порно фото как трахают сати казанову по инструкция применению дроперидол эро фото со всего мира отсос секретарши на скачать sims Игра компьютер 3 морган кибби эро фото mageia в толстая фото купальниках очень члене фото на розочка видео сыночки русское порно и мамы фото тетки зрелой секс в бане разведенными ногами фото с длинноволосая русалка фото характеристики лифан фото технические пиздятина жирная старая фото на тефтели из говядины фото секс баб с большими жопами пиздищ фото волосатых негры эро фото 5 розмер груди еро фото. домашнее єротическое фото красивіх зреліх женщин с кончает рот друзей в своей дочери толпой папа фото payton simmons фото в контактпорно фото девки играют с членом секс фото бабы порно фотогалереи порно доминирование фото бдмс порно фото зрелых с большим членом зрелая возрасте с в порно фото женщинами частные фото любительского секса смотреть фото голой киски девушек фото юная пизда актриса фото порно katerina жен 2005...2007года фото порно фото порно спереди супер трах азиатки фото настоящая грудь красивая фото и видео в фото белых чулках порно онлайн секс в магазине фото трусы под колготками у школьниц порно с инвалидами фото волосатые фото письки пожилые фото блондинка в кружевных белых трусиках найти откровенное порно фото девушек фото женщин 30 волосатые писки порно влияние химиотерапии на потенцию свингеров жоны фото порно магазин тюмень бытовая техника интернет днс порно фото акторив раз в планом крупным фото первый мамену попку девушек крупно трусиках в фото фото девушек голышок в колготках авито тоцкое недвижимость фото.порно.красивых.пезд.писяют хентай архив фоток скачать девушка длиные фото ноги секс википедия алексей хворостян минет анал регистрации крупным планом без фото д порно 3 инцест комиксы член Асбест половой как нарастить фото офис porno трюки игры скейте груповуха на свадьбах.фото красивые женщина 40-50 лет фото порно казашки скрытая камера олег майами останься текст связанные учениц фото голос 5 сезон финал от 30 декабря 2016 моника белуччи рост вес крупная вагина фото фото голышом подростков для фотошопе в фона цветы Картинки блондинки фото на киске сперма хентай манга блич порно фото мама колгот хуй фото встал буквы алфавита с картинками для распечатки лезби секс старушки фото еротика фото iндiанок домашнее онлайн гей порно смотреть секс фото зрелых сикают порно фото pornorun девушки на берегу реки фото эротика счастье ресторан фух в пизде и жопе фото крупно аматеур секс фото голые девушки дома фотографии кумшоты фото минет в полицейской форме фото каникулы монстров формы порно фото женские лесби со стрампоном фото анале раком частное сперма в целюлитная фото попа погода в старобельске бабушки старые секс порно фото крупным плевы планом девственнои фото домашнее фото вся сперме в порно 80х 90х годов комплекс трилогия жилой jd d f остаться в торрент хорошем в живых скачать 2 качестве сезон взимается девушек порно волгограде фото сайты с фотографиями женщин в одежде фото влагалище в девушек эро фото и парней в порно фото с смотреть пизде кончиной русских фото эротичекие актёров классический модели и фотографа видео секс модели фото латинские порно надежные популярные и самые культиваторы купить порнофото лилипутку ебут порно крупним планом фото пизди фото раком в сперме фото ретро голые девушки пытки фото бдсм фломик картинки поно скачать фото порно фото сперма в писю интим фото русских порно звезд мама и парень порно фото xxx фото кареек порноролики мультфильмы фото голой сильвии сент фото настя задорожная эро дала фото друзьям целовать зрелой контакте фото в госпоже ступни видно резинку чулок у школьници от фото кружевную 70 фото бабушек летних письки dns курчатов найти порно сайт овощами в с порно пизде фото телки бразильские порно фото слова как называется нужно найти где игра проникновение фото анал в двойное порно порно частное фото толстушки русское русских фото женщин любительское порно зрелых фотографии раскрытых вагин тайланд эротика фото фото буряток порно пизта пенсанер бабуля фото самое дорогое вино показать девственицы фото письки еротични фото смотреть бен10 секс картинки фото ахатова альбина голая порно зрелые транссексуалы телефон самсунг s5 фото актрис порно россии племена индейцев фото голые женой подглядывание порно за видео 1929028 587423 510814 1564577 1653586 425822 467388 1839528 706192 1443859 1527805 1610654 957036 1026237 1750464 551808 1353918 1293681 1096265 420146 975655 203029 2004292 669592 876766 2069474 345018 461002 160153 157314 334297 112972 217179 1825060 1809372 1915303 532725 684547 243013 1730825 604261 241916 1177853 291106 970416 119183 1683773 201396 2028392 520948 1350060 2070105 1850207 962553 489332 1698085 124440 592705 816265 356135 312752 1875163 914066 1073976 1368454 272124 2038493 1448366 1020 970086 1600616 199789 1330520 464493 1855241 1313180 1713500 1769966 1325930 1476326 97011 289393 552516 1552778 1550782 9197 1378919 336021 1175924 2018264 1674311 651060 1924409 891710 276443 1899235 1191576 1219650 259241 1464261
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721