ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглядаються основні види фінансування охорони здоров’я у зарубіжних країнах. Проаналізовано показники стану медичного страхування у провідних країнах світу. Визначено основні рушійні чинники, що дають змогу вдосконалити медичне страхування в Україні на основі використання досвіду розглянутих зарубіжних країн. Проаналізовано перспективні напрямки покращення фінансування охорони здоров’я та медичного страхування в Україні.

Ключові слова: ВВП, ВНП, добровільне медичне страхування, змішане медичне страхування, медичне страхування, медична допомога, страхова медицина, обов’язкове медичне страхування, охорона здоров’я.

Annotation

The article discusses the basic types of health financing in foreign countries. There was analyzed indicators of health insurance in the leading countries and the main driving factors that enable you to improve medical insurance in Ukraine on the basis of experience of foreign countries considered. The article analyzed promising directions to improve health financing and health insurance in Ukraine.

Key words: GDP, GNP, voluntary health insurance, mixed health insurance, health insurance, medical care, medical insurance, compulsory medical insurance, health care.

Постановка проблеми: В економіці охорони здоров’я страхування відіграє основну роль практично у всіх розвинутих країнах. Медичне страхування є важливою складовою соціальної інфраструктури кожної розвиненої держави. У розвинутих країнах Західної Європи, Америки, Австралії, Японії організаційно-економічний механізм медичного страхування сформований і діє десятки років, переконливо доводячи практичність подібної форми організації медичної допомоги населенню. В Україні на даний час відбуваються жваві дискусії на рахунок переходу до того чи іншого виду фінансування. Ситуація невизначеності переходу на новий рівень фінансування медичного страхування та відсутність згоди між різними учасниками ринку зумовило необхідність розглянути зарубіжний досвід провідних країн світу у галузі медичного страхування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: В Україні дослідженню окремих питань функціонування охорони здоров’я та медичного страхування присвячено праці В. Андрущенка, Й. Бескида, В.Базилевича, О. Василика, Н. Внукової, О. Кириленко, В. Крамаренко, В. Паламарчука, В. Руденя, В. Рудого, Х. Терешко, В. Філатова, С. Юрія. Серед російських вчених цими питаннями займаються Н. Грищенко, М. Кузьменко, Ю. Лісицин, та ін. Важливе місце в розробці проблематики на дану тему посідають праці західних науковців: Дж. Гендерсона, Г. Муні, К. Харді та ін.

Мета дослідження: Визначити особливості основних видів фінансування охорони здоров’я у зарубіжних країнах та врахувати можливості використання їхнього досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу: Основними видами фінансування охорони здоров’я є державне (обов’язкове), добровільне та змішане. У відокремленому вигляді ці види не використовуються ні в одній країні світу, хоч в деяких з них займають домінуюче положення.

Усередині будь-якої групи країн з порівнянним рівнем розвитку не існує прямої залежності між витратами на медичну допомогу і рівнем здоров’я населення. Сімка провідних країн за основними показниками здоров’я (середня тривалість життя, дитяча смертність і ряд інших) виглядає так: Японія, Німеччина, США, Великобританія, Франція, Канада, Нідерланди.

На першому місці стоїть Японія. Вона посідає останнє місце по частці витрат на охорону здоров’я у ВНП і забезпеченості населення лікарями. Одне із перших місць посідають США, але дитяча смертність і очікувана тривалість життя чоловіків в США найбільш несприятливі. Таким чином, напрошується висновок, що якщо країна переборола злидні, то для неї немає готової відповіді на запитання: чи треба витрачати на медицину більше, ніж уже витрачається ((Машина Н. І. Міжнародне страхування: Навч. посібник. – Київ.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.)).

У США не існує обов’язкового медичного страхування всього населення. Витрати на лікування, що покриваються приватними страховими компаніями і державою, наприкінці 90-х рр. XX ст. оцінювалися в 70% від загальної суми медичних витрат населення, рівної 440 млрд. дол., у тому числі на частку приватних страхових компаній понад 30 % цієї суми.

Працюючих по найму страхують роботодавці. Обов’язкове медичне страхування здійснюється двома видами страхових компаній: діючих на безприбутковій і прибутковій основі. Більшість американців одержують медичну страховку від своєї роботи або від роботи свого чоловіка чи дружини. Такий вид страхування називається колективним і є найдешевшим. У багатьох випадках роботодавець оплачує тільки частину витрат. Деякі роботодавці пропонують кілька планів на вибір, в інших фірмах працівникам пропонується тільки один страховий план. Якщо роботодавець не пропонує колективне страхування або пропоноване страхування покриває мало послуг, то існує можливість придбання індивідуального плану.

Мережа державних госпіталів для військовослужбовців надає безкоштовну медичну допомогу військовослужбовцям і ветеранам війни. Незастраховані по обов’язковому медичному страхуванню категорії населення мають можливість купити поліси добровільного медичного страхування. У страхових компаніях США клієнти по медичному страхуванню повинні частково оплачувати витрати у фіксованому (від 50 до 250 дол.) або дольовому (20%) розмірах. У страховій термінології це відповідає застосуванню безумовної франшизи ((http://www.forinsure.com)).

Недосконалість системи медичного страхування прямо або побічно стосується всіх жителів країни. І справа не тільки в соціальній незахищеності більшої частини населення. Наприклад, якщо в лікарню потрапляє незастрахований пацієнт, вона не має права відмовити йому в обслуговуванні. Витрати на його лікування в прихованому вигляді перерозподіляються між застрахованими пацієнтами. Це призводить до подальшого зростання вартості страхування.

Щорічно органи влади різного рівня змушені витрачати до 30 млрд. дол. на покриття витрат незаможних. Ще приблизно 5 млрд. дол. “дарують” їм медики, які часто погоджуються надати медичну допомогу безкоштовно. Витрати на обслуговування незастрахованих хворих (а вони такі ж, як і витрати на застрахованих) частково перекладаються на застрахованих, а частково покриваються держбюджетом. Однак це не знижує гостроти проблеми, тому за останні десятиліття в США відзначається неконтрольоване зростання витрат на охорону здоров’я.

Однак, незважаючи на таку різноманітність послуг, поза сферою уваги всіх цих видів медичного страхування в США виявляється більша частина населення країни. Приблизно 44 млн. американців (з них – третина дітей) не мають медичної страховки, а 77 млн. мають так звану “переривну страховку”, тобто у певні періоди не мають жодної (наприклад, у разі втрати роботи).

Основними позитивними рисами охорони здоров’я США є висока якість медичного обслуговування і широкий вибір лікарів і лікарень. Однак проблема медичної допомоги – одна із найгостріших у США Витрати на медицину складають астрономічну суму, але при цьому багато громадян США не мають коштів на візит до лікаря і придбання ліків. Наприклад, вартість послуг терапевта у середньому по країні складає 120 дол. США ((Машина Н. І. Міжнародне страхування: Навч. посібник. – Київ.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.)). І все ж витрати на охорону здоров’я в США перевищують аналогічні витрати інших країн по відношенню до розміру економіки і за поточними оцінками складають майже 16% від ВВП. Нещодавно опубліковані дані показують, що США витратили $ 2500 млрд. на охорону здоров’я в 2009 році, тобто $ 8047 на людину, і що ця сума становить 17,3% всієї економіки країни, в порівнянні з 16,2% в 2008 році ((http://www.forinsure.com)).

Системи охорони здоров’я країн Західної Європи традиційно поділяють на дві групи: створені за “бевериджською” та “бісмарківською” моделями. Першу систему (так звану бюджетну) запропонував В. Беверидж у 1942 р. у Великій Британії. Ця система полягає в тому, що медичне обслуговування доступне для всіх громадян і фінансується за рахунок цільового оподаткування. Медичний персонал отримує заробітну плату залежно від кількості пацієнтів, яких він обслуговує. Така система домінує в багатьох розвинутих країнах і запроваджена в Данії, Ірландії, Швеції, Фінляндії та інших країнах. До її переваг можна віднести загальну доступність медичного обслуговування, контроль з боку держави за витратами, справедливість розподілу засобів.

За основу другої системи було прийнято німецьке соціальне законодавство О. Бісмарка. За нею медицина фінансується за рахунок обов’язкових внесків підприємств у спеціальні фонди, які створюються за професійною або територіальною ознакою. Страхувальниками працюючого населення в системі обов’язкового медичного страхування є підприємства, установи та організації. Управління цими фондами здійснюють представники застрахованих.

Громадяни, які не підлягають такому медичному страхуванню, або охоплені різноманітними державними соціальними програмами, або застраховані в приватних страхових компаніях. Така система набула найбільшого поширення у Німеччині, Швейцарії та Франції ((Губар О. Є. Медичне страхування у країнах Європейського Союзу. // Фінанси України. – 2003. – № 7. – 130 с.)).

Німеччина має найтривалішу історію медичного страхування. Для неї характерна подвійна система страхування здоров’я за участю і приватних, і державних організацій. Існують два види страхування: обов’язкове (державне) й добровільне (приватне) медичне страхування. Витрати на охорону здоров’я у Німеччині постійно зростають і становлять близько 10,6 % ВВП, або 2840 євро на одну особу.

Сьогодні в Німеччині медичне страхування здійснюється через суспільні лікарняні каси, побудовані здебільшого за територіальним принципом і частково за професійним або галузевим. У суспільних лікарняних касах застраховано близько 90 % населення країни. Страхові внески діляться між роботодавцем та працівником приблизно порівну і становлять 12—14 % заробітної плати працівника до оподаткування. При розрахунку внесків до уваги беруться лише перші 63 тис. євро річного доходу працівника, а для східних земель — 52,8 тис. євро. Непрацюючі члени родини, як правило, є автоматично застрахованими за такою страховкою безкоштовно. Набір послуг, що відшкодовуються медичною касою, включає визначений перелік необхідних медичних послуг і не залежить від величини внесків окремої особи.

Менше 10 % населення Німеччини мають приватні медичні страховки і відповідні внески в державні лікарняні каси не здійснюють. Страхуватися приватно мають право особи, річний дохід яких становить понад 47 250 євро. Ця межа переглядається урядом щороку.

Внески в цьому випадку залежать від обраного набору послуг, віку, стану здоров’я, сфери діяльності і т. п. застрахованої особи. За приватною медичною страховкою можна отримати більш якісний та повний перелік медичних послуг, але відшкодування страховою компанію здійснюється лише після їх фактичного надання й оплати страхувальником. Приватна страховка не завжди дорожча за державну, оскільки можна придбати мінімально необхідний набір послуг. Близько 0,3 % населення країни не має медичної страховки.

Переваги німецької моделі медичного страхування полягають у:

гарантованому державою високому рівні медичного обслуговування громадян незалежно від їх фінансових можливостей;

максимальному охопленні обов’язковим медичним страхуванням населення;

високих витратах на фінансування галузі охорони здоров’я у країні в цілому;

пропаганді профілактичних оглядів і превентивного лікування з боку суспільних лікарняних кас;

значному державному фінансуванні наукових досліджень у сфері медицини, медичних навчальних закладів та клінік при них ((Страхування: Підручник / За ред.. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – С. 901 – 1000.)).

Хоча німецька система медичного страхування має цілу низку переваг, проте треба назвати і її недоліки, на які слід звернути увагу, розробляючи модель медичного страхування для України.

по-перше, постійне збільшення розмірів відрахувань на медичне страхування, які сьогодні становлять приблизно 13,4 % заробітної плати до оподаткування. Сьогодні прогнозується подальше зростання цього показника. Насамперед це пов’язано з погіршенням демографічної ситуації в країні.

по-друге, суттєве збільшення організаційних витрат в системі охорони здоров’я. У лікарняних касах вони становлять приблизно 5 % від суми внесків. У розрахунку на одну застраховану особу в 1992 р. вони становили 106 євро, а у 2005 р. — 159 євро, що свідчить про неефективну організацію роботи суспільних лікарняних кас ((Страхування: Підручник / За ред.. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – С. 901 – 1000.)). Крім того, додаткові витрати створює мережа посередників, які збирають та акумулюють рахунки за медичні послуги і передають у лікарняні каси.

по-третє, обмежений контроль з боку суспільних лікарняних кас за обсягами та якістю наданих медичних послуг. Рахунки за медичні послуги збирають та акумулюють посередницькі організації, а потім передають їх у лікарняні каси. За таких умов лікарняні каси безпосередньо не спілкуються з пацієнтами і відповідно не контролюють обсяг і якість наданих послуг. З іншого боку, в цій анонімності полягає і перевага такої системи охорони здоров’я. Лікарняна каса не може обмежувати необхідний обсяг медичних послуг для застрахованих осіб заради економії коштів. Крім того, на сьогодні в Німеччині, немає єдиного носія, в якому накопичується вся інформація про стан здоров’я людини.

по-четверте, лікарняні каси не накопичують страхові внески і не мають можливості займатися інвестиційною діяльністю та отримувати прибутки від розміщення зібраних коштів.

по-п’яте, перелік гарантованих медичних послуг за обов’язковим медичним страхуванням постійно зменшується. Сьогодні це вже стосується низки стоматологічних послуг, купівлі окулярів і контактних лінз тощо. Також є проблема черг до певних лікарів, а деякі операції потрібно очікувати майже півроку ((Страхування: Підручник / За ред.. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – С. 901 – 1000.)).

На відміну від німецької моделі, французька модель медичного страхування має централізовану форму управління. Діє система загального страхування на випадок хвороби, якою охоплено близько 80% населення. Система обов’язкового медичного страхування регламентується законом “Про медичне страхування і фінансування охорони здоров’я”, який передбачає внесення страхових сум як тими, хто працює, так і роботодавцями. Причому роботодавці сплачують 12,5%, а наймані працівники — 7%.

На чолі системи лікарняних кас стоїть національна каса (каса страхування найманих робітників), яка перебуває під контролем Міністерства соціального забезпечення та праці. Національна каса виконує функції визначення розмірів допомог і внесків, загальний контроль за діяльністю лікарняних кас, контроль якості й вартості медичної допомоги. Вона має місцеві відділення, кожне з яких відповідає за страхування в окремому регіоні і не конкурує з іншими. Страхування в касах здійснюється за територіальним принципом. Клієнти практично позбавлені права вибору страхової організації. Державою забезпечується невисока вартість ліків ((Губар О. Є. Медичне страхування у країнах Європейського Союзу. // Фінанси України. – 2003. – № 7. – 130 с.)).

Окрім страхових кас, у Франції існують численні товариства взаємодопомоги, які здійснюють додаткові до обов’язкового види страхування, наприклад, оплату медикаментозної і стоматологічної допомоги. Названі товариства беруть участь у сплаті рахунків своїх членів первинним страховим касам, деякі з них пропонують своїм членам допомогу щодо догляду за людьми похилого віку. Діяльність товариств взаємодопомоги координується національною федерацією. Франція також має добре розгалужену сітку приватних страхових компаній ((Юрій С. І., Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор. – 2006. – 464 с.)).

Німецька і французька моделі мають такі спільні риси: обов’язковий характер страхування, доступність для всього населення незалежно від ступеня ризику, застосування сучасних технологій, суспільна солідарність, участь держави в оплаті вартості лікування й ліків.

У Великобританії організована система бюджетного фінансування охорони здоров’я, що обумовлює його державний характер з великим ступенем централізації управління. Основна частина коштів надходить з державного бюджету і розподіляється зверху до низу по управлінській вертикалі. Централізоване фінансування дозволяє стримувати зростання вартості лікування.

Фінансовою основою національної системи охорони здоров’я є надходження податків, що складають 90% бюджету охорони здоров’я. Тільки 7,5% його формується за рахунок внесків роботодавця. Таким чином, національна система охорони здоров’я існує практично за рахунок коштів, які вносяться платниками податків і виділяються державою на охорону здоров’я.

Приватне медичне страхування у Великобританії охоплює винятково ті сфери медичних послуг, які не забезпечуються національною службою охорони здоров’я. Приватним добровільним медичним страхуванням охоплено понад 13% населення ((Машина Н. І. Міжнародне страхування: Навч. посібник. – Київ.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.)).

Головний принцип діяльності приватних страхових компаній – це доповнення державної системи охорони здоров’я. Об’єктом страхування є тільки ті ризики, які не бере на себе національна служба охорони здоров’я. З огляду на високий рівень розвитку національної служби охорони здоров’я, сфера діяльності приватного медичного страхування досить обмежена, вона охоплює тільки платну частину медичної допомоги як у комерційних медичних установах, так і в лікарнях національної служби охорони здоров’я.

Істотним недоліком бюджетного фінансування охорони здоров’я є схильність до монополізму, ігнорування прав пацієнтів, як правило, відсутність можливості вибору лікаря і лікарської установи.

Уряд Великобританії пропонує стимулювати спроби Національної системи охорони здоров’я підвищити ефективність надання медичної допомоги за рахунок збільшення конкуренції між її видами. Введено розподіл відповідальності за надання медичної допомоги і за її проведення ((Машина Н. І. Міжнародне страхування: Навч. посібник. – Київ.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.)).

Розглянемо основні аспекти страхування в Російській Федерації. У Росії з 1 січня 1993 року набрав чинності закон “Про медичне страхування громадян у Російській Федерації”, відповідно до якого медичне страхування здійснюється за двома видами: обов’язковому і добровільному.

Добровільне медичне страхування введено раніше – 1 жовтня 1992 року. Фінансові засоби системи охорони здоров’я складаються з двох фондів:

фондів обов’язкового медичного страхування: федеральний фонд обов’язкового медичного страхування та територіальні фонди обов’язкового медичного страхування;

фондів добровільного медичного страхування.

Фонди обов’язкового медичного страхування належать до позабюджетних соціальних фондів. Для них характерна сплата страхувальниками страхових внесків у встановлених розмірах і у визначений термін, а також стандартний, однаковий для всіх застрахованих рівень страхового забезпечення.

Обов’язкове медичне страхування є загальним для всього населення Росії і здійснюється за двома видами:

1. Страхування працюючого населення. Страхувальниками є всі господарюючі суб’єкти, незалежно від форми власності й організаційно-правових форм діяльності; індивідуальні підприємці; громадяни, які займаються приватною практикою; громадяни, які використовують працю найманих робітників; люди творчих професій, не об’єднані у творчі колективи.

Страхові внески складають 3,6% нарахованої оплати праці і зараховуються на спеціальний рахунок у Центральному банку РФ. Від сплати внесків звільняються організації інвалідів і підприємства, в яких пенсіонери та інваліди складають не менше 50%. Страхові внески не нараховуються на виплати, які мають одноразовий або компенсаційний характер.

2. Страхування непрацюючого населення. Страхувальниками є уряди республік у складі РФ і місцева адміністрація. Внески сплачуються із засобів місцевого бюджету.

У разі відмови підприємства або організації укладати договір медичного страхування закон передбачає відповідну суму стягувати через суд. У рамках обов’язкового медичного страхування громадянам Росії гарантується:

Забезпечення первинної медичної допомоги, включаючи швидку медичну допомогу, діагностику і лікування в амбулаторних умовах.

Заходи з профілактики захворювань.

Стаціонарна допомога.

По загальному медичному страхуванню здійснюється оплата ліків і медикаментів у стаціонарі і при наданні швидкої і невідкладної допомоги. В амбулаторно-поліклінічних умовах ліки оплачуються за рахунок особистих коштів громадян.

До переліку захворювань і послуг, що покриваються загальним медичним страхуванням, не входять спеціальні види медичної допомоги, не пов’язані безпосередньо зі станом здоров’я, наприклад косметичні операції, операції по зменшенню короткозорості, протезування зубів. Такі медичні послуги мають покриватися добровільним медичним страхуванням або оплачуватися особисто.

Фонди суспільного медичного страхування витрачаються не тільки на оплату рахунків медичних установ, а й на такі цілі:

фінансування цільових програм, наприклад, пов’язаних з профілактикою і лікуванням соціально небезпечних захворювань;

підтримка роботи центрів боротьби зі СНІДом, будинків дитини, дитячих санаторіїв, молочних кухонь,

надання медичної допомоги при масових захворюваннях, у зонах стихійних лих, катастроф та ін ((Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2006. — 352 с.)).

Аналіз системи охорони здоров я в Росії показує, що вона впроваджує модель охорони здоров’я обов’язкову за правовим статусом, змішану за джерелами фінансування, загальну за охопленням населення і видами медичної допомоги.

Розглянувши різні системи медичного страхування зарубіжних країн світу, очевидним є той факт, що кожна розглянута нами країна має певний, особливий вид страхування незважаючи на те, що у Європі переважають три основні моделі медичного страхування. Тому висновок наступний: немає універсальної моделі, яка б підходила усім країнам. Держава повинна розробити, запровадити найбільш оптимальну для громадян модель медичного страхування і забезпечити реалізацію та контроль за нею. Звичайно, це не виключає можливості і потреби її реформування, але якнайшвидше впровадження оновленого медичного страхування дозволить країні розвиватися далі. Українську систему охорони здоров’я потрібно адаптувати до сучасних економічних умов і до нашої ментальності. Побудова нової системи медичного страхування потребує розвитку цивілізованих ринкових відносин у суспільстві і сфері охорони здоров’я зокрема. Досвід країн Європейського Союзу, а також країн Центральної і Східної Європи засвідчує, що механізм фінансування охорони здоров’я можна успішно вдосконалювати як в рамках бюджетного фінансування, так і соціального медичного страхування. Якщо говорити про майбутнє, ідеальна модель для України – це бюджетно-страхова медицина. Це означає, наприклад, те, що онкологію, СНІД, невідкладну медичну допомогу, допомогу при пологах, охорону материнства і дитинства фінансує державний бюджет, а решта коштів надходить з Фонду обов’язкового медичного соціального страхування ((Мних М. В. Медичне страхування та необхідність запровадження в Україні. // Економіка та держава. – 2007. – № 240. – 41 с.)).

28 грудня 2009 року, відбулось засідання ради при Кабінеті Міністрів України з питань реформування системи охорони здоров’я. Його учасники розглянули світовий досвід функціонування системи охорони здоров’я, зокрема, в розрізі декількох моделей, що використовуються в інших державах. І дійшли висновку, що в умовах дефіциту державного бюджету та низьких доходів населення, для України найоптимальнішою є соціально-страхова модель з багатоканальною системою функціонування. Ця модель спирається на принципи змішаної економіки. Вона поєднує в собі ринок медичних послуг з розвиненою системою державного регулювання і соціальних гарантій. Характеризується наявністю обов’язкового медичного страхування всього населення країни при певній участі держави у фінансуванні страхових фондів. Але низький рівень доходів населення і високі темпи інфляції значно обмежуватимуть платоспроможний попит на медичні послуги з боку приватних осіб. Тож використання ринкової моделі призведе до того, що значна частина населення не зможе отримати необхідну медичну допомогу. Особливо це стосується соціально незахищених верств населення. Тому у перехідний період з дефіцитом державного бюджету використовувати державну модель охорони здоров’я недоцільно ((http://www.vz.kiev.ua/med/08-09/7.shtml)).

На даний час існує необхідність вжиття низки заходів щодо реформування економічних засад системи охорони здоров’я, зокрема її фінансування. Реформа фінансового забезпечення охорони здоров’я України має відбуватися в рамках загальноприйнятих в Європі принципів соціальної рівності, справедливості і солідарності під час організації і надання послуг з охорони здоров’я, оскільки саме такий підхід дав змогу європейським країнам досягти високих показників стану здоров’я своїх громадян ((Новосельська Л. І. Шляхи запровадження медичного соціального страхування в Україні // Науковий вісник НЛУ. – 2008. – № 18. – С. 82-85.)).

Висновки: Визначивши основні види фінансування охорони здоров’я в різних країнах світу, можемо зробити висновок, що найбільш прийнятною для більшості країн є змішана форма фінансування. При змішаній системі медичного страхування, страхові внески сплачують держава, роботодавці та громадяни, але водночас необхідно забезпечити доступність медичної допомоги для непрацюючих громадян і соціально незахищених верств населення, через законодавче визначення гарантованого рівня безоплатного медичного обслуговування. Внески на обов’язкове медичне страхування для цих верств населення здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Частка державних коштів має бути не нижчою 50% від загального обсягу внесків. Система охорони здоров’я, побудована на засадах змішаного медичного страхування, повинна відповідати принципам соціальної справедливості, забезпечуючи рівність і доступність медичних послуг достатньо високої якості для всіх громадян.

Отже, рівень охорони здоров’я населення на пряму залежить від ефективності фінансування даної галузі. З цього приводу завжди виникали жваві дискусії в країнах із різним рівнем розвитку економіки. Але питання вибору найкращого виду фінансування охорони здоров’я є досі відкритим. Усі форми фінансування мають свої переваги та недоліки, однак суспільство виявляє більший інтерес до змішаної системи. Вона забезпечує, з одного боку, потрібний рівень медичного обслуговування населення, а з іншого – створює певну зацікавленість у населення в посиленні турботи до здоров’я, а також забезпечує відповідальність медичних працівників за якість роботи.

Машина Н. І. Міжнародне страхування: Навч. посібник. – Київ.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do proposal thesis my online canada buy omnicef paypal fiction writing nyc dissertation desert survive essay sciences social online abstracts humanities dissertation without buy buy online dr approval avodart help papers writing software line technology goal dissertation myers mcginty buy application college essay helper pinchbeck j homework b s for business to buy plan let ib me extended essay help service level thesis agreement mexican for thesis drug war statement ga iq in resume best services writing atlanta penalty persuasive topics essay death therapy masters art thesis a prospectus vs dissertation writing proposal a objective for for resume assistant medical dissertation your bolker joan writing dissertion meaning write paper persuasive my plan apartment building business to buy an i scroll paper can where a buy for best dating antidepressants alcoholics recovering my homework do steps math with professionals sample resumes for sales service community essays assignment literature help everyone should vegetarian be essay forward it essay pay scholarship service singapore writing thesis writers by essays written buy best services cv writing queens application limit georgetown word essay disney oberservational help paper behavior research Monopril buy to where research paper writing app bothered do my cant to be coursework i homework help history american what to buy advisor thesis your phd literature review thesis pay an essay write plan a to franchise buy business college write how best admission to essay usa services writing cv best speech with help man uk dissertation mauritius university of mg 5 VIGRX GOLD GOLD refill Bellevue pack - VIGRX prices fable apologue dissertation essays written john locke by legal writing paper cover letter sample for and marketing sales job buying Ticlid charlotte of queens university essay admissions on service postal thesis professional payment services resume online homework do online my someone case a writing analysis paper university buy essays papers for cheap written you resume order experience academic online papers online cheap phd talan dating nissan 2013 torriero phd dissertation sustainable development do results my dissertation company to hiring write not letter is a that for cover a how papers research original cheap colleges reviews online essay on social networking essay help forrester finding ebook and assignment thesis writing writing university services essay price applications do calculator math homework my purchase papers help with statistic homework viagra ads new world brave technology essay statement school good for medical personal office letter medical secretary for cover to how appeal college a write letter admission antigone help essay service writing school graduate essay online buy Vibramycin cheap writing papers research college services academic and help writing la elle inutile rend science la dissertation philosophie jackson homework help cheapest services writing online the best services writing world resume in paragraph worksheets order quoi poésie sert dissertation buying a la textbook help solutions homework completion grant dissertation administrator support sample for sales resume for help research paper outline thesis henry phd kissinger essay order economics a paper research buy custom essay book help virginia richmond resume services writing order Microzide help writing essay high school papers purchase term essays in position retail letter sales cover for help my history with homework studies helpers homework social on court resume community ordered service custom paper napkins vancouver hepatoprotective on thesis essay best sites english writing companies grant buy a customized essay believe happiness money buy essay this doesn i buy compare contrast essay and order masters thesis technology executive writing resume service efl of writing professional strategies japanese paper writers research attend want essay to application buy college i your essay to college someone do pay my write in for free name graffiti font ah english dissertation writing resume il palatine services dating seniors bangladesh in bangladeshi for homework law business help grad school essay books admission to aldactone prescription where no fees buy to buy where no essay someone my to find write forms help filling application with in the of and potter the essay harry phoenix order need paper help i a thesis writing custom sites writing accouting live homework help easy and fast write essay an edinburgh dissertation help ireland land intent to letter of purchase free sites writing for procurement dissertation on e scrapbook paper packs cheap online essay writer radio postaja online novska dating request letter raise write average length dissertation anthropology teacher paragraph a my on my do essays dating online source v77 counter strike app helper my homework joint repair and vitamin d human help homework resource libert sartre dissertation essay help submission name my write free in for graffiti need scholarship i essay examples why a purchase college essays free angeles buy no buy prescription Ceclor Ceclor delivery CD los - in CD Odessa shipping food modified genetically essay argumentative essay admission to start how dating online help answers gre real essay ebook questions key 3 stage help homework writer company essay best research paper outline online time discount on code essay essay writingservice and analysis dissertation in discussion writing apps essay with to help tt vs 350z audi dating yahoo proposal dissertation help research professional services writing nyc resume best custom thesis navigation simple real contest essay winner cover for examples medical letter uk receptionist service resume for military professional writing resume queens writing services college helper student homework phd environmental science resume Zestoretic tablet theory essay bowlby attachment get with help coursework buy essay paper with dbq help essays master thesis proofreader detection in using motor neural network of induction fault dissertation for essay custom essay organization orders i persuasive essay should what write my about help tutoring homework online nursing services best writing chicago resume and houston dating beyonce marques essay admission 2012 rutgers writing service professional teachers resume for tetracycline buying no prescription help mass homework brain gant phd dissertation process chart andrews series university dissertation statement admissions for college a how write to personal capricorn man older dating an Dramamine cheapest help essay pa фото ножки без трусиков Обои для светлых спален в тонах для игры касума Ответы к игре филворды уровень 31 порно да фото секс фото только круглых задниц больших фото Картинки на ромашке коровки божьи веке картинки 17 в быт Дворянский Человек паук 3 игра на английском эротика фото убойная девченки в колготках секс фото наруто саске с картинки Скачать о подборка случайных фото девушек Ванная комната 1.5 на 2 метра фото карты joker фото фото видео колготки порно Проекты домов фото санкт-петербург отзывы Рост волос и до фото после фото ширококостных девушек Полочки над письменным столом фото распухших фото пезд из архивов порно личных смотреть фото Брекеты результаты до и после фото Игры для двоих на прохождение ps2 фото любительские домашних пизд фото беременные тёлки играют сиськами с молоком фото куры фермы spore на приключения Скачать игру рецепт свинины фото Пошаговый с Не запускаются игры в windows 7 в горах девушек эротика фото офисе фемдом фото в лица видно фотографии не чтобы было брюнеток сильно надпись дионис у семенович выпала грудь фото фетиша фото галереи колготках в на лицо кончают порно нарезка групповое порно.фото красивые фото пизду паказывают женщины Обои на телефон самсунг галакси а3 фото Металлический кухни для стул периода Игры парк построй юрского Все игры и мультики для мальчиков порнофото красивих мам Игры для sega эмулятор на андроид экран на игра не весь Playstation фото много сперма анала Крест на могилу металлический фото Как скачать игру драконы и титаны азербайджанок фото порно волосатых Сказки пушкина для 4 класса список Картинка микки мауса и его друзей Оригинальные рецепты фото торта с на грузовиках двоих на гонка Игры скучаю по Картинки на тему я тебе фото картинки ног дестени фото порно портер порно фото браззэрс кати фото минет самбука Фото роксоланы и султана сулеймана текста из онлайн Сделать картинку фотосессии сексуальных красавиц Игра эксперимент в младшей группе женщина и обезьяна порно видео знак на картинку программа Водяной Скачать игры на планшет самсунг немецкое порно с грудастыми с рецепт из фото гречки Котлеты Буксировочный крюк форд фокус фото Как картинки текст из в переделать порно между дрочит сисек фото фото пьяных девушек ебут голые фото нудисты фото красивых в порно женщин Картинки пасифики из гравити фолз Игры защита премиум королевства с что Игра будет престолов книге по Игры пираты карибского моря лего 1 Торты для близнецов мальчиков фото Фото собаки с фильма маска порода порно фото бразильская Гарри поттер смерти игра дары и скачать фото большие сиси на телефон настоящие проститутки фото без ретуши Александр робак и его жена фото порно фото галереи беркова Человек паук 3 игра скачать на пк фото группы гот 7 порнофото маамаа большие жопы эротические фото с евгениии диордичук картинки с бассейном дома Красивые фото больших задниц в обтягивающих джинсах трах в лису фото сексуальные фото индианок молодое полное порно фото Скачать игру марвел инфинити на пк массаж для писи фото Закон госдумы депутатов статусе о земле самое на дерево Фото большое внутрь члена проникновение фото влагалища женщин фото за 40 трахаются голых частное очень худые фото порно женщины Игра для изучения китайского языка фото атос аппарат Скачать игру стратегию война миров секс.с домработница.фото Черепашек ниндзя игра мутант мили call Скачать игры of duty для мод тюнинг фото Тойота 2015 года камри на девушек лавочке фото жесткое брата порево и фото сестры игры dead Субтитры для walking the фото из mofos сайта Как добавить картинку в обсуждения пухленькие и голенькие женщины фото машина трасса фото дочь жестко онлайн порно Текст песни сказки нашего времени гей фото волосатые взрослые грязные туфли фото строение фото влагалише кимры тверской области города Фото Пирог на сгущёнке рецепт с фото Скачать игры про повара на андроид откровеные фото жен 5 Resident evil игру скачать на пк на некоторых сайтах не показывает картинки лунтик Игра лунтик скачать игру на игру Ответы филворды 12 уровень Игра монстр хай зомби шейк венера фото в чулках элитные набухание женской груди при сексе фото п.ш фото книга kavkaz порнофото Фото из аквапарка в благовещенске Картинки с замком твайлайт спаркл Мне очень тебя не хватает картинки фото хуй в пизде только рецепты фото из баранины с Стейки звук на смс ужасы дыра сочная фото фото стрингах Впрозрачных девушек Оскар отгадай фильм игра ответы На ноге появилась уплотнение фото видео домашных семок и фото порно волосатая попа раком фото женщины фото трусиках в лет 35 Игры для нового года для компании фото дряхлых поп на фото марта ногтях 8 к Дизайн Моя перевернутая в скайпе картинка порно фото часное семейных пар москвы ххх фото ног Что где когда ответ игра матрешка Игра вормикс как победить маньяков скачать аниме порно игры пухлая ню дама фото домашнее фото секса в баньке Смотреть игру для мальчиков 7 лет в лифчиках порно дєвушок фото Скачать торрент через 4 игры thief с фото пошагово вечерний Макияж от игра смертей пк Скачать игры для андроида на можно фото Где кружках на сделать фото монир персии голой онлайн порно секс со взрослыми www.порно фото aletta ocean голая пися крупным планом фото брадерс порно фото Как сделать картинку в теле письма надпись настроения Картинки нет с можно пол в которых Игры выбирать на фото природу с рецептами Салаты фото пензы 2015 Картинки с цветами на день матери де игры жанейро Олимпийские рио и авто фото 80х чичолина биография Мыло с картинками своими руками большая фото очень половая дырка шоу танцы 1 сезона фото Победитель липкая картинка Скачать интересные моды на сталкер сайрус занимается картинки майли сексом збуквами игры фото бизди жиночой лисой японки голые фото. порно мультфильм робин гуд Холостяк фото участниц 3 сезона игры pc mmorpg Лучшие список на порно фото домашние руское года 1900 фото порно Скачать игры на андроид sandstorm эротические фото на новый год свадебные в Смотреть приколы ютубе отдавай меня никому Не картинки трусов сочных без женщин фото порно ответы на кота картинке Найдите Картинки а рабочий стол 1280х1024 стрижек фото Названия и женских кукла в пизде фото Сделать насыщеннее фото фотошопе в ответами с загадки Трудные класс 3 домашние фото подборки пизды сказки в Скачать бабушку гостях у школа фото 11 сайт айнур фото неглиже в Купель для бани фото своими руками Скачать игры мустанг через торрент Смотреть игру про динозавров лего приколы Наша джамшут раша равшан и Картинки самые красивые куклы мира игра муха летающая Модельные прически фото для мужчин в фото ххх сперма жопе Прохождение игры binding of isaac 3 история Американская ужасов 1 порно фотоженчин просмотр порно инцест онлайн фотоджесси джинзвезда порно дрочат член фото порно ножками Из с в русый фото блондинки отзывы Игра 2 кольца 2 ответы 39 уровень фотосeкис игры боб губка игры Прохождение девушки лосинах худенькие фото в экселя Как картинку сохранить в из дню к матери карандаше в Картинки секс фото юных молоденьких писечек Запечь кету в духовке фото рецепт Терминатор 1 скачать торрент игру Картинки с пегасами и единорогами плитки на тротуарной кладбище Фото праздничные рецепты из лаваша фото бабушка Игра играть из психушки разными коридор обоями Как оклеить Как пройти игру вареньем с лунтик Мода лето 2015 одежда фото женская little фото caprice анал как выглядят голые фотомодели стекол двери без Межкомнатные фото платье просвечивается фото голые.звезды.фото.эротика Стрижки с редкими волосами фото Новинки игр на скачать торрент Игра рейнджеры самураи на русском Спор скачать игру через торрент через занзара Скачать торрент игру Картинки днем рождения с младенцев мальчиков зомби Игры для играть 4 Тюнинг фольксваген 2 гольф с фото в танки лучшей для Программы игры Майнкрафт карта голодные игры 2 мотоциклы на Картинки аву девушки висячая грудь.фото гермафродиты фото натуральные голые пальцы мужчин в пизде фото картинки windows для 7 Загрузочные молодая мама ебёт сына порно фото девушки кровати фото к привязанные фото свингерши с очком девки фото голым на Настольные и патрик губка игры боб скандальная фотосессия даши астафьевой Блинчики с ананасами рецепт с фото Игры пластическая операция на губы игра if what игры джава логика натраханная пизда фото салатов с фото современных Рецепты sony эро lady фото про читать бабу и Сказка кощея ягу фото шикарных попок на улице в юбке арабское порно видео жаркий секс видео красивых голых фото девушек хорошем качестве в о тринадцатая книга сказка Отзывы сказки Рисунок царевны из лягушки фото пьет сперму из презерватива Скачать vegas simulator игру crime из с картошки фото Пироги рецепты Интересные вопросы по странам мира для андроида Скачать игры ужасы Все монеты биметалл 10 рублей фото Новые игры 2015 поиск предметов зрелые попки фото женшень порно волосатой фото оргазм Скачать фото five night at freddys Украшение салатов на праздник фото Тату надписи на руках на латыни голые телки с растраханным очком фото Денис лопатин путина карикатуры на жену ебут на новый год фото видео как подпоить девушку фото пособие секса фото молодежного порно фото порно в ссср частное стариками со секса фото зрелыми какие разные клиторы бывают у женщин фото фото голых женщин в пуховом платке обкончнная пизда фото соски выпухлые фото очень Как поставить фотографию в статус шорты в клубе фото фото красивое очко в попке Рецепты из кабачков и мяса с фото фото ани злоторенко порно фото минет от мамы эротические фото и видео приколы чулки каблуки порно фото Адреса голодных игр майнкрафт 1.8 для vice psp city gta Скачать игры Игры гонки подвозить людей в такси Армянская картинка с днём рождения скучаю тебе статусы Грустные я по игру торрентом Скачать alien rage Как красиво одеваться мужчине фото иван жмак фото фото женщины мамы голой малогабаритной кухни в Ремонт фото клюквы приготовить Что из полезное колготках в порно попки фото фото сперма у пізді Фото на пазлах в нижнем новгороде платные игры порно фото 12 летнего училку фото старой со переспал Самый вкусный бисквит рецепт фото играть онлайн rescue pet saga Игра Одно красное на коже пятно фото Прокопьевск продажа домов с фото кум меня трахнул фото впо винтовка фото фото парами с семейными секс училка фото дала порно ученеку полезны киви чем Маски для лица с порно hd скачать видеоролики Первоцвет цветок фото с названиями трахни меня везде порно фото фото секс еротични толстые ляхи с волосатой писей фото Картинки аниме розарио вампир мока пупок в нижнем белье фото девушки порно фото попки подвигов Скачать 12 4 игру геракла Программа по удаление даты с фото ебет порно мать сын раком в шалав стаарополе фото голых обоссал фото Алла пугачева как похудела фото фото Обои в прованс стиле на кухню Картинки девушек на аву улыбка для баба дрочит член частное фото лаура порно фото эндж цветки лопух фото фото мамаши доярки трахает жопастую порнофото Свадьба в бело-красных тонах фото фото голых девак футбалистак геи порно межрассовое Скачать игру без проблем установки фото галереи член порно сперма порно дамы в фото фото пизды спящей Москва снизу вверх настольная игра мама с дочкой поро фото фото красивых девушек брюнетки в нижнем белье фото Как у глисты выходят человека Самсунг галакси таб 4 планшет фото на делать глазах Как фото стрелку ремонта дома Фото частного внутри секс жены моей фото с членами голых фото девушек красивые фото русского секса Игры на двоих играющие головы 2 эротика фото кладбище на фото только сиськи бохо кухня фото Лучшие и полезные сайты интернета чертеж картинку Перевести в компас компов фото интим с личное Голодные игры сойка часть 2 выход Красное и чёрное стендаль картинки Игра гта 4 зомби апокалипсис видео Не верит в сказки не верит в чудо каси фото польские эро подростки Скачать через торрент игру экосити бальшой жопа порно фото inesse m фото старушек порно ебут и бабушек Вкакие игра можно играть по сети двигаюшие фото супер секс Мебель в челябинске с фото и цены фото волосами русыми боком.с сзади девушек или сексуальные в попки фото юбках без фото трусиков певиц эрофото росийские порнозвезды на tuner Скачать игры life андроид 2 солянка народная Скачать игру оп Популярные игры на sega mega drive ниндзя Черепашки лего мультик игра мастирить игры Часы женские золотые наручные фото Из фото создать видео программа порно фото девке лижут птзду Играть онлайн в игры из мультиков Скачать игры для game boy advance жесткое порно фото крупный план пиздах фото хуи в в и жопах Картинки на день рождения ромашки фотографии голых учительница которые соблазняют ученика 6 класса Платье короля из сказки андерсена порно фитнес женщины секс фото голые фотография женщин в сауне фото порно секс турки разорвал пизду фото Моя первая в картинки страница лд волосы фото на свадьбу в Украшение фото голые беременных Игра приключение мальчика в штанах с днём рождения дочки картинки скачать сестру видео брат порно и рачком. трахает фото Какой лучше цвет обоев для спальни порно фотографии русских звезд кино и спорта игра тысяча jar компьютер русские игры Военные на фото целько секс зрелиє секс фото Алексей ольга тишкин фото шелест и Интерьеры прихожих фото в домах Игры симс 3 питомцы полную версию jayden jaymes порно фото вперед Игры в взрыв прошлое плазмы анал порно жінок фото Игры подростков в друзей компании ответы игра 94 Ударные инструменты Скачать железный человек игра 1 Алтайский заповедник карте фото на и макияж педикюр Игры маникюр и телефонов сотовых Игры для играть Ручки фото в двери межкомнатные порно фото досмагамбетова Совместить две картинки в фотошопе Игра 580 слов ответы на все уровни фото сперма знаменитостей у лице на порнуха фото.стюардессы Кухня мебель фото дизайн угловые голые сиськи большие видео фото галереи женские груди фото скачать красавица сосущая и дающая в попу фото крупным планом. или статусу граф Кто по князь выше фото толстые ляжки в сперме группа фото планом писи крупным чеченски фото по секс нил Монстер фото куклы де хай клео столы кухни для Кухонные цена фото ебут брюнеток фото Лишай стригущий фото у человека фото милашки голые на Скачать игру через торрент алхимик фото ледяной кварц лучшее порно фото подряд Скачать торрент через снукер игру порно фото молодых екатеринбург Как играть в флеш игры на телефоне летних фото 35 эро девушек на интересного парке культуры Что для Игры для 6 игры лет 6 лет фото голеньки русских красавиц целки видео все типы игр частное эротическое девушки сауне фото в Новый фольксваген поло салон фото эротика фото мини Скачать телефона gameloft игры для остров тнт фото игра тачки скачать торрент на компьютер Топ игр на андроид по мультиплееру девушек эротика голышок фото игру с Скачать торрента 16 fifa фото с пронозвезд большими галереи жопами письку трусики показывает снимает и брюнетка фото Как скачать человек паук 3 игры машины заправлять заправке Игры на фото кольца в Обручальные могилеве голые фотомодели с самотыками видео порно галерея молодые фото мороз сказки Обои в интерьере белые с черным качественные фото очень высокого разрешения крупным планом девушек Найди отличие для малышей картинки фото порно галереи мамочек беременность 23 недели фото животик секс снегоходах на фото сын трахает маму от 30 до 59лет эротические и порно фото Играть в танки не скачивая игру анимацию на Моды боя для скайрима сделать фото Прямоугольное круглым полевых букет Огромный фото цветов зрелых фото вагин Картинки с девушками с наушниками актрис фото лаковых в сапогах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721