ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ЗМІНІ ТА ВІДМОВІ ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

З 2001 року до Кримінально-процесуального кодексу України було внесено зміни, за якими потерпілий отримав право підтримувати обвинувачення і вимагати продовження розгляду справи у випадку відмови прокурора від обвинувачення. Правовий механізм реалізації цього права досі не є досконалим.

Право потерпілого вимагати продовження розгляду справи і підтримувати обвинувачення є дієвою гарантією прав особи, що зазнала шкоди від злочину. Проте на практиці реалізація цього права супроводжується рядом проблем, що викликані браком належного правового регулювання. В юридичній літературі піднімаються також і окремі пов’язані з цим теоретичні проблеми. Зміна обвинувачення прокурором та його відмова від обвинувачення в суді не повинні перешкоджати захисту прав потерпілої від злочину особи. Тому згадані процесуальні інститути потребують детального аналізу з позицій забезпечення прав та законних інтересів потерпілого.

Аналіз останніх досліджень. Інститут відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення, зокрема, досліджували О. Зеленко та В. Гутник [1], В. Маляренко та І. Вернидубов запропонували вирішення окремих теоретичних та практичних проблем, пов’язаних зі зміною прокурором обвинувачення [2], а Т. Матієк і В. Трофименко виокремили питання, що стосуються активності потерпілого на стадії судового розгляду [3]. Обвинувальна діяльність потерпілого в кримінальному процесі знаходиться також в колі уваги російських вчених [4]. Можна продовжувати перелік праць, в яких досліджуються тією чи іншою мірою зазначені інститути, але варто також зважати, що вони є досить новими для вітчизняного права, а тому ще не повною мірою розкриті.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми та формулювання цілей статті. В науці кримінального процесу не достатньо чітко визначена природа обвинувальної діяльності потерпілого після зміни обвинувачення прокурором та його відмови від обвинувачення в суді. Тривають також дискусії щодо назви такого обвинувачення. Окремі практичні проблеми у досліджуваній сфері потребують нормативного вирішення з одночасним забезпеченням прав та законних інтересів потерпілого. На вирішення цих прогалин і спрямована дана стаття.

Виклад основного матеріалу дослідження. В теорії кримінального процесу поняття “обвинувачення” розглядають в двох значеннях — матеріальному та процесуальному. В матеріальному розумінні обвинувачення — це обвинувальна теза, твердження про винуватість особи у вчиненні злочину, що міститься в процесуальному акті [5]. Обвинувачення в кримінальному процесі формується і здійснюється з врахуванням норм кримінального права.

В кримінально-процесуальному сенсі обвинувачення — це регламентоване законом спрямування діяльності суб’єктів обвинувачення (слідчого, прокурора, потерпілого та цивільного позивача, їх представників), що здійснюється шляхом твердження винуватості конкретної особи, яка вчинила злочин, і полягає у формулюванні та пред’явленні обвинувачення, застосування до неї заходів процесуального примусу, у тому числі запобіжних заходів, збирання доказів винуватості цієї особи і обґрунтування кримінальної відповідальності обвинуваченого перед судом [6]. Оскільки це окремий напрямок діяльності суб’єктів кримінально-процесуальних відносин, то в цьому контексті виділяють функцію обвинувачення.

Обвинувачення є основною функцією кримінального процесу, яка призводить до виникнення інших функцій, визначає загалом їх зміст та спрямованість. Лише обвинувачення спонукає рух кримінального процесу, припинення обвинувачення зумовлює і припинення кримінального процесу.

Держава визначає для себе функцію обвинувачення обов’язковою і тому вона є такою для прокурора, слідчого та особи, яка проводить дізнання (відповідно до статті 22 КПК). Щодо потерпілого, цивільного позивача та їхніх представників проявляються диспозитивні начала і обвинувальна діяльність є їх правом і здійснюється у визначеному законом порядку та у передбачених КПК випадках.

Відповідно до статті 264 КПК державне обвинувачення підтримує прокурор, керуючись вимогами закону і своїм внутрішнім переконанням. Фактично, він виходить з публічно-правового інтересу і представляє державу.

В колі інтересів держави знаходиться, безумовно, і прагнення поновити права та законні інтереси потерпілого. Проте все ж на першому місці у діяльності прокурора в суді є не пред’явлення чи підтримання заявленого цивільного позову або захист прав потерпілого, а обґрунтування обвинувачення, доведеності вини та необхідності призначення покарання. Тому часто потерпілому доводиться обмежуватись моральною сатисфакцією того, що винна особа понесла певне покарання. Матеріальне ж відшкодування за перенесену шкоду навіть у випадках, коли воно призначається, нерідко не відповідає справедливому розміру шкоди і не виплачується.

Захист прав потерпілого стає ще більш актуальним у випадку, коли прокурор відмовляється від державного обвинувачення. Стаття 264 КПК у випадку, коли прокурор в результаті судового розгляду прийде до переконання, що дані судового слідства не підтверджують пред’явленого підсудному обвинувачення, говорить про обов’язок прокурора відмовитися від обвинувачення. Мотиви такої відмови прокурор повинен викласти у своїй постанові.

Під відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення в літературі розуміють особливий процесуальний інститут, який регламентує зупинення прокурором відповідної активної діяльності в напрямі обвинувачення, розпочатої на стадії досудового слідства [7]. Відмова від обвинувачення спричиняє припинення функції обвинувачення.

Також прокурор може скористатись правом, передбаченим у статті 277 КПК, і змінити пред’явлене особі обвинувачення під час судового розгляду до закінчення судового слідства. Якщо при цьому він ставить в своїй постанові питання про застосування кримінального закону, який передбачає відповідальність за менш тяжкий злочин чи про зменшення обсягу обвинувачення, то можна також говорити про повну чи часткову відмову прокурора від обвинувачення (попередньо заявленого) і формулювання обвинувачення в новому обсязі.

І в першому, і в другому випадках право підтримувати обвинувачення у попередньому обсязі отримує потерпілий та його представник.

Ставлення наукових кіл до права потерпілого чи його представника підтримувати обвинувачення в разі його зміни чи відмови від нього прокурора є неоднозначним. Скажімо, в Російській Федерації отримала перевагу позиція, за якою відмова прокурора від обвинувачення тягне за собою припинення кримінальної справи, аналогічно зміна обвинувачення зумовлює припинення провадження у відповідній частині (ч.7 ст. 246 КПК РФ) [8]. Вважаємо, що з такою позицією не можна погодитись, оскільки таке припинення провадження є безумовним і не залежить від позиції потерпілої сторони, і вже цим порушує права потерпілого на захист власних інтересів. Навіть передбачене право потерпілого звернутись в порядку цивільного судочинства з цивільним позовом про відшкодування завданих збитків не є рівнозначною заміною розгляду справи в порядку кримінального судочинства.

Невирішеною є природа подібного обвинувачення потерпілого в суді. Однозначно можна сказати, що воно є специфічним обвинуваченням і вже не є державним (публічним). Державне обвинувачення означає процесуальну і публічну діяльність прокурора у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин. Потерпілий не є представником держави і публічних (суспільних) інтересів, він здійснює підтримання пред’явленого раніше обвинувачення виключно з власних (приватних) інтересів.

Також не можна називати таке обвинувачення приватним, оскільки справа порушується не судом і здебільшого не за заявою потерпілого (є визначене коло справ, що віднесені до справ приватного обвинувачення), а обвинувачення в цих справах пред’являється органами досудового слідства, у чітко визначеному порядку публічного характеру. До того ж потерпілий не може змінювати матеріальний зміст обвинувачення, що було сформульоване як публічне.

Не зовсім коректно називати таке провадження публічно-приватним. До зміни (чи відмови від нього) обвинувачення є публічним, але після підтримання його потерпілим, обвинувачення не набуває ознак приватного. Матеріальний зміст обвинувачення залишається тим же, що був раніше сформульований чи затверджений в обвинувальному висновку прокурором. В процесуальному сенсі змінюється лише суб’єктний склад — особа, яка продовжує обвинувальну діяльність. Потерпілий, в силу його процесуального статусу, не має повноважень, наданих кримінально-процесуальним законом прокурору і тому не може повноцінно замінити прокурора в підтриманні обвинувачення.

В науковій літературі для виокремлення обвинувачення зі змішаною природою було запропоноване поняття субсидіарного обвинувачення. Розуміння цього терміну не є однозначним. Н. Петрова визначає субсидіарне (додаткове) обвинуваченням як підтримання потерпілим на досудовому слідстві і протягом судового розгляду обвинувачення, яке сформульоване в обвинувальному висновку [9]. При цьому незалежно від ставлення до обвинувачення потерпілого, його позиція не має впливу на рух кримінальної справи до моменту відмови прокурором від обвинувачення. Потерпілий не може висувати додаткове обвинувачення і при відмові прокурора він не формулює своє обвинувачення, а підтримує раніше затверджене прокурором.

А. Александров вважає, що субсидіарне обвинувачення виникає тоді, коли за відмови прокурора від обвинувачення потерпілий продовжує викривати підсудного у вчиненні злочину, не виходячи за межі обвинувачення, від якого відмовився прокурор [10]. Вважаємо таку позицію обґрунтованою. Не можна в зв’язку з цим погодитись з аргументом В.Т. Маляренка, про те що якщо немає основного (державного) обвинувачення, то не може бути субсидіарного обвинувачення [11]. Субсидіарне обвинувачення (як діяльність потерпілого та його представника) настає після неспроможності основного (до чого дійшов прокурор) і доповнює його. Одночасно з державним воно здійснюватись не може, але припинення державного не означає припинення обвинувачення взагалі, якщо потерпілий, скориставшись наданими йому диспозитивними засадами, вирішить підтримати обвинувачення.

Т.В. Матієк та В.М. Трофименко визнають потерпілого, який реалізує надане йому право підтримання обвинувачення, самостійним суб’єктом обвинувачення, від волевиявлення якого у зазначених випадках залежить обсяг обвинувачення і доля кримінальної справи [12]. Субсидіарним суб’єктом обвинувачення, на їх думку, потерпілий був лише до внесення змін до КПК. Вважаємо, що це твердження не відповідає сучасному стану речей, адже самостійність обвинувальної діяльності потерпілого та його представника ще потребує нормативного закріплення.

Виходячи з вищезазначеного аналізу різних понять найбільш точною, на нашу думку, назвою досліджуваного обвинувачення має стати “обвинувачення, підтримане потерпілим після зміни його прокурором” та “обвинувачення, підтримане потерпілим після відмови прокурора від обвинувачення”, оскільки воно має особливу природу.

Роз’яснення потерпілому та його представнику права вимагати продовження розгляду справи і підтримувати обвинувачення покладається на суд. Тому при наявності у справі потерпілого, його участь в судовому розгляді, коли прокурор вирішує відмовитись від обвинувачення, є обов’язковою. При відсутності потерпілого чи його уповноваженого представника суд, на нашу думку, не може прийняти рішення про припинення провадження.

В таких випадках суд зобов’язаний прийняти рішення про вжиття заходів для забезпечення його явки. Як мінімум – це повідомлення про час судового засідання, про відмову прокурора від обвинувачення і що потерпілий та його представник викликаються для з’ясування позиції щодо підтримки обвинувачення. Представник має виражати волю самого потерпілого без явки останнього до суду, коли вираження волі є можливим, але з’явитись потерпілий не має змоги (наприклад, перебуває в лікарні).

Такі ж гарантії активності потерпілого та його представника повинні бути забезпеченні і при зміні обвинувачення. Крім цього, потерпілий і його представник повинні як мінімум ознайомитись з текстом постанов прокурора. Це є важливим хоча б тому, що в постанові прокурора викладаються мотиви прийнятого рішення (з якими вони можуть погодитись чи не погодитись). При зміні обвинувачення прокурор вручає копії з викладеним новим обвинуваченням та мотивами зміни учасникам процесу, в тому числі потерпілому і його представнику (при відмові від обвинувачення цього взагалі не передбачено). Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 2 липня 2004 року “Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів” визначила в такому випадку обов’язок суду відкласти розгляд справи, надіслати потерпілому копію постанови прокурора та роз’яснити право відповідно підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі чи вимагати продовження розгляду справи і самому підтримувати обвинувачення [13]. Вважаємо, що потрібно піти далі — і передбачити в нормах КПК у випадку відсутності в судовому засіданні потерпілого і його представника надсилання постанов та відкладення судового засідання для з’ясування позицій цих учасників.

Підтримання потерпілим і його представником обвинувачення обмежене раніше пред’явленим обвинуваченням. Під “раніше пред’явленим обвинуваченням” має розумітись те, з яким обвинувачений був відданий до суду (а не те, яке було, наприклад, пред’явлене на досудовому слідстві і було потім змінене). Певною проблемою є ситуація, коли прокурор дійшов до думки про необхідність зміни обвинувачення, але це потягнуло повернення справи на додаткове розслідування. В такому випадку потерпілий фактично втрачає право підтримати обвинувачення, яке фігурувало в попередньому судовому розгляді. З цим, очевидно, можна погодитись, оскільки судовий розгляд справи має бути цілісним, неперервним, в межах пред’явленого обвинувачення, з яким справа передається до суду.

На практиці може виникнути (і подекуди вже виникає) ряд проблем, пов’язаний з відсутністю достатнього правового регулювання підтримання обвинувачення потерпілим. На потерпілого в кримінальному процесі прямо не покладається обов’язок підтримувати обвинувачення. З тексту статті 267 КПК України випливає, що у разі відмови прокурора від обвинувачення таке обвинувачення (якщо заявляє вимогу продовження розгляду справи) підтримує потерпілий. Зміст даної норми можна тлумачити двояко.

По-перше, можна розуміти підтримання обвинувачення потерпілим як внутрішнє ставлення особи до пред’явленого обвинувачення, як бажання засудження винної особи саме за таким формулюванням. В свою чергу само по собі це не зобов’язує потерпілого до активної діяльності по доказуванню цього обвинувачення. Потерпілий, наприклад, може заявити, що він підтримує заявлене обвинувачення, проте на наступні судові засідання не з’являтись, оскільки немає визначеного законодавством порядку підтримання такого обвинувачення. Для доведення справи до кінця суд буде змушений взяти функцію обвинувачення на себе, що є неприпустимим з точки зору розподілу функцій у кримінальному процесі. З іншого боку, закриття справи призведе до ігнорування волевиявлення потерпілого і порушення його прав.

По-друге, зміст згаданої норми можна зрозуміти як перенесення на потерпілого обов’язку прокурора з підтримання обвинувачення (в тому числі доведення його справедливості). Але і в цій ситуації відсутній механізм впливу суду на потерпілого, який (з будь-яких причин) припинить виконувати цей обов’язок. Крім того, не тільки залишається невизначеною доля процесу, а й опиняються незахищеними права підсудного. В чинному КПК відсутня норма, яка б регулювала дії суду, коли від обвинувачення, яке підтримував потерпілий після відмови від нього прокурора, відмовиться сам потерпілий. На нашу думку, відсутність активності потерпілого чи його представника по підтримці обвинувачення (зокрема, відсутність його без поважних причин) має розцінюватись судом як відповідне волевиявлення особи — фактичне небажання підтримувати обвинувачення, тобто диспозитивне розпорядження своїм правом на відмову підтримки обвинувачення. Формальною підставою закриття справи має бути ч.2 ст. 282 КПК.

Якщо у справі є кілька потерпілих, то вони можуть мати різні позиції щодо підтримання обвинувачення (хтось буде повністю підтримувати, хтось частково, дехто може заперечувати проти провадження у справі). В такому випадку, продовження провадження має здійснюватись з врахуванням позицій усіх потерпілих (зі збереженням єдності процесу) — кожен буде підтримувати ту частину провадження, яку вважатиме за потрібне. Остаточне рішення у справі так чи інакше залишатиметься за судом, в межах сукупного обвинувачення.

Невирішеним також залишається питання захисту прав потерпілого, якщо, наприклад, потерпілий не має змоги з’явитися до суду (для підтримання обвинувачення) з причини тяжкої хвороби, коли він перебуває за межами країни чи взагалі не відомо місце його перебування.

На думку В.Т. Маляренка та І.В. Вернидубова, якщо явка потерпілого в судове засідання неможлива, “прокурор, усвідомлюючи безвихідність цієї ситуації, не повинен виносити постанову про відмову від підтримання державного обвинувачення, а має під час судових дебатів порушити питання про виправдання підсудного, оскільки за таких обставин позиція потерпілого за чинним законом правового значення не має” [14]. Проте, на нашу думку, така пропозиція вирішує згадану проблему лише частково. Таким способом можна лише уникнути порушення законності, обійти ситуацію, яка може бути розцінена вищестоящим судом як “істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону”. Інтереси ж потерпілого в даному випадку не враховані. Точніше, їх захист тепер залежить лише від розсуду суду.

Вважаємо за можливе запровадити в КПК норму, згідно якої прокурор, якщо від потерпілого надходить відповідна письмова заява, зобов’язаний продовжувати підтримувати обвинувачення і не може відмовитися від цього.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Найбільш точною назвою досліджуваного обвинувачення має стати “обвинувачення, підтримане потерпілим після зміни його прокурором” та “обвинувачення, підтримане потерпілим після відмови прокурора від обвинувачення”, оскільки інші поняття не повною мірою відображають його особливу природу.

Для забезпечення захисту прав та з’ясування позиції потерпілого, його участь в судовому розгляді є обов’язковою (при заявленні прокурором зміни обвинувачення чи відмови від нього). В окремих випадках заявити позицію потерпілого може його представник.

На потерпілого в кримінальному процесі прямо не покладається обов’язок підтримувати обвинувачення. Відсутність активності потерпілого чи його представника по підтримці обвинувачення (зокрема, без поважних причин) може призвести до невизначеності долі процесу та незахищеності прав підсудного, а тому має розцінюватись судом як фактичне небажання підтримувати обвинувачення. Справа має бути закрита на підставі ч.2 ст. 282 КПК.

Для захисту прав потерпілого, якщо він не має змоги з’явитись до суду, в КПК України має бути запроваджена норма, згідно якої прокурор (за наявності відповідної письмової заяви потерпілого) зобов’язаний продовжувати підтримувати обвинувачення і не може відмовитися від нього.

Наступні дослідження можуть бути спрямовані на розвиток правових механізмів забезпечення активності і самостійності обвинувальної діяльності потерпілого та його представника на стадії судового розгляду.

 

Список використаних джерел:

1. Зеленко О., Гутник В. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення // Юридичний вісник України. — 2006. — №11. — С. 8.

2. Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: стан та перспективи розвитку. Вибрані наукові праці. — К.: “Ін Юре”, 2004. — С.318.

3. Матієк Т.В., Трофименко В.М. Проблемні питання участі потерпілого під час доказування в стадії судового розгляду кримінальної справи // Адвокат. — 2004. — №12. — С.7.

4. Див., наприклад: Петрова Н.Е. Частное и субсидиарное обвинение: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Самара, 1999. — С. 14-15; Александров А.С. Субсидиарный уголовный иск // Государство и право. — 2000. — № 3. — С. 78.

5. Див.: Давыдов П.М. Обвинение в советском уголовном процессе. — Свердловск, 1974. — С. 3-29.

6. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України. — К.: Атіка, 2006. — С. 10.

7. Зеленко О., Гутник В. Вказ. праця. — С. 8.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года // СЗ РФ. — 2001. — № 52. — Ст. 4921.

9. Петрова Н.Е. Указ. соч. — С. 14-15.

10. Александров А.С. Указ. соч. — С. 78.

11. Див.: Маляренко В.Г. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення // Право України. — 2004. — № 5. — С. 12.

12. Матієк Т.В., Трофименко В.М. Вказ. праця. — С.7.

13. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 02.07.04 р. // Юридичний вісник України.— 2004. — № 42.— 16-22 жовтня. — С. 8.

14. Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: стан та перспективи розвитку. Вибрані наукові праці. — К.: “Ін Юре”, 2004. — С.318.

 

Annotation

O. Herasymchuk. Protection of the victim’s rights after refusing of keeping or change the accusation by the prosecutor.

 

This article is devoted to the questions of victim’s and his/her representative’s activity after refusing of the prosecutor to keep the accusation or change of the charge during the court proceedings. Theoretical questions about nature and term of the charge, sustained by the victim, as well as some of practical problems of realization of the mentioned right of the victim and his/her representative are analyzed.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

technologist cover letter medical for dissertation proposal autism help help online programming assignment c essay buy paper data friend the essay best service law writing essay uk do how can my cv i manager resume sample assistant purchase and erectile masterbation dysfunction help reason for homework software paper research writing best homework help opengl letter counselor college cover admissions definition a buy essay politics and anarchy order in essays order essay expository of an cheap where elimite buy to homework help physics jiskha jura dissertation online help do research paper paragraph conclusion resume writing nc hired get stay hired services raleigh help resume monster write name my in greek dating older guys girls quotes for for you papers get written for make my essay me abstract for apa best examples personal for statement medical school modified foods disadvantages genetically critical essay lens provera prescription the on theory quantum researches mechanical design engineer resume sample for dissociative studies disorder case uk help assignment my essay affordable write help the in essay catcher rye dissertation retreat writing cover consultant letters for sales aol help jr homework homework mr help g proofread online paper my writing an essay help introduction online pay someone take class to your help homework economics dissertation vue a purchase for write free resume my usuhs thesis master helpers papers term homework essays paper cheap for write me la sur philosophique justice dissertation a dissertation purchase keeping placemats paper custom wholesale for application cover letter phd engineering writing custom creative service movie on thesis phd price copywriting services key selection service criteria writing to america why come essay and listhesis examples personal statement residency for hire writing college essays best study schizoid personality case disorder hub essay writers gatsby great essay the on cover for assistant letters medical level entry service personal writing residency statement homework help mandy barrow helpsite homework elevator for sales example speech administratif droit dissertation en help for teachers with writing report essay help kaplan essay a uni to pay write someone mechanical letter piping for engineer cover writing in africa help thesis on west a islam writing tech resume services best dissertation writers needed writers essay why i homework my should do place college essays buy best written custom essay on do to things my research paper help writing profile dating online cv writing reviews services business help creating plan in service creative cv writing thesis knowledge sharing master online assignments college buy paper anthropology school personal write medical a statement for to great how us service writing paper dissertation for search on the truth spanish ap help essay speech with writing help buy no rx zestoretic buying term ethical online papers work paper home writing from statement help need my writing thesis graduate writing services for students academic personality borderline case study help with a and writing cover resume letter functions help homework grade 11 online help math chat samples high essay practitioner and vs contrast compare college resume nurse school online help thesis help college personal essay online papers eenadu news telugu case disorder study adjustment and disorders conclusion essay eating media top avana 2064 sale for help economics homework with home Mexitil prescription generic no variable homework help math website my do homework that will writer trial free essay essays filipino our written by writers research write who can my co uk review essaywriter rex peripeteia oedipus help dissertation proposal ireland homework paralympics help experienced for engineer samples purchase resume for write me my reviews essay rational and homework with roots nth finding expressions help chips cheap tissue paper as ap composition language and english essay help business administration thesis master dissertation administration business marriage same essay sex i thesis write have to my dating online pro buy kolin written for you papers cheap someone pay do to assignment my essay chicago admissions university help of writing monster service review resume caps teflon lined deep space scientific used study homework help instruments to need i help love poem a writing best thesis economics phd in essay writing master's essaywriters.net sale for like it essay help beckham bend legit essay services education help assignment essay help literature help assignment celta papers copyright infringement research help essay thematic essay definition addiction arab 2 specialization board part for medical write for me sonnet a honor service essay society national with need essay help online help dissertation koln essay admission mba buy before writing academic advanced online dating pariah gheseye sample nmat online papers help a can where get research paper writing i online dating dartman a purchase write dissertation online jobs help graph paper online custom about an me essay inaugural medical conference for speech need with homework help psychology a writing application funding while listening doing music help homework does to you concentrate sites essays free hiv dissertation aids dissociative disorder case sybil identity study hiring cover to sample letter committee scientific fast is online papers publishing teens for help homework job do essay admission my an buy academic paper economy homework help cheap writing paper essay help psychology uk my homework do google online theses and dissertations proquest essay writing help business with studies help coursework 3 essay rubric grade persuasive to write love essay how about Geodon to buy where washington essay help of university write my someone astronomy to homework ask should recommendation own write of i letter my best reviews cv uk service writing business continuity service plan customer homework help web site tdsb homework help help homework matsh online help homework dissertation conomique de cours how please to medicine buy papers persuasive writer essay multiplication tables homework help objective patrol border resume harry the phoenix potter report and on of the book order Плитка для ванной композиция фото Кукуруза и ее полезные свойства фото жена на полі сімейне і порно товста Лепешки узбекские с рецепт фото жопастых качественные фото мамочек Девушки из мортал комбат картинки аня потеряла телефон фото Фото ремонта 4 комнатной квартиры Интарс бусулис биография жена фото counter-strike xtreme скачать через торрент игру v7 фото вагин агромних женщин смотреть голых велосипеде на фото фото девушек сосалок Игра история игрушек 2 прохождение матрешки игра добавляют суп Что в груповушка в гареме фото Играем андроид игры на компьютере фото и видео гоых женщин колыбель иуды фото 6460-1703246 фото Лего гарри поттер 5-7 годы игры Рецепт с фото шоколадных кексов Цветные линзы для серых глаз фото на коронки Керамические зубы фото фото с порно 18-летними фото залысинами Мужские причёски с фото волосатых мамашей пезд голых Амняма видео все серии подряд игры Песни из игры нид фор спид скачать в проститука сапогах фото скачать Spellforce 2 игры скачать торрент с Открытка февраля на юмором 23 Диваны для небольшой гостиной фото эро фото багажника дорогая Спраздником картинка мама Шаблоны сказок на для фланелеграфе Сказка сезон 2 ancord о феи хвосте Игры человек паук на pc торрент азиаток в фото бикини фотомодели скандальные фото жены препарат vimax Унеча Короткие стрижки с залысинами фото Загородные дома и коттеджи фото Дизайн комнаты фото для девушки темнокожие тёлки фото субботние девушки фото Отзывы о коляске капелла 803 фото Угловые кухни с окном фото и цены порно фото бабушки крупно какой средний размер пениса Куртамыш показат фото пизды растянутую гинекологическим рассувным инструментом gta игру Скачать samp на компьютер Скачать голодные игры 4 торрент фото хазяка занимается сексом с рабочим шкаф Прихожая коридор в купе фото голых клипы фото большое попки в масле в сперме фото о статусе Статьи личности правовом Обои цена флизелиновые под окраску Вoutlook картинки отображаются не Игра тачки 3 скачать торрент игра фото пожилые секс и flash игры bus космосе приключения в овечки Игра интересные про любовь Все сериалы девушки без одежды фото сзади Скачать картинки волка на андроид Марио игра прохождение на русском Фото самого большого кабана в мире секс порно самый россии красивый фото со знаменитостями Природа летом фото на рабочий стол прон любительское фото как можно увеличить хуй Лыткарино Онлайн видео прохождение игры гта альбом и мая мама зрелая в голая фото стрингах срытые голых фото камеры Воспаление уздечки под языком фото разврат тихомировой фото фото с nikki benz бeсплaтно Скачать игру снайпер на русском Видео прохождение всей игры винкс фото секс gta о Интересные чемпионате факты мира девушка любит показывать порно фото жестко в горло порно жопой с большой фото порно старух Скачать картинки обои для телефон трах негритянок и очкариц фото сімпсони лизбі фото Картинки с мужчиной должно быть фильмы список 2015 Японские ужасов Чем интересен фернан мне магеллан и Разновидность лечение лишая фото Какого цвета обои выбрать спальни Тротуарная плитка цена и фото сумы проститутки бомбея фото порнографии толстых фото игра катаклизм Айон запускается не видела не и войны Яникогда ужаса Смотреть топ 10 игры про выживание Скачать игры на телефон нокиа 320 Коды игры симс истории робинзонов Ноты на частушки для фортепиано Рисунок день маме рождения фото на сматреть порно фото лупе фуэнтес Картинки для доклада по математике денег с игра Park jurassic выводом порно фильмі смотреть сумеречной и амнезия девы Картинки праздник фото марта на одеть 8 Что порно фото галерея сперма на лице трусиков фото буз Скачать игры на приставку genesis супер пенис фото Как снять своё прохождение игры порно фотокаталог как хатико Ябуду ждать тебя фото на psp игру Скачать через torrent Статусы и возрасте рождении дне о подсмотренное за девками смотреть фото онлайн саманта 38 g порно фото Смотреть ужасы 2015 года фильмы Пристройки к загородному дому фото какой член удовлетворит девушку Михайлов прозрачных туфельках фото горячие в порно крупно групповуха жестко фото азиатских актрис имена порно Компот из сухофруктов полезен при втуалете фото Альберто кавалли часы мужские фото Фото на документы набережные челны Алоэ и столетник в чем разница фото Star wars the old republic комиксы Скачать новинки на андроид игры На что клеить обои под покраску фото обноженных мужчин сперма ліцо фото на порно и Картинка мужчина дружба женщина нефть бочки фото фото сердца арт Какие форматы игр поддерживает psp Игр купать малыша пора в кроватку Коды гибель к will богов игре rock Игра марио на двоих на мотоциклах Обои хорошего качества на телефон фото родителей пока нет дома школьницы в играть как лунтик игры Смотреть с Картинки анимацией на компьютер фото жесть влагалищ женских фото ногах на палчиков фото стражи джава скачать Как на телефон игру в итог картинках Перелёт птиц игра в средней группе башкирского порно секса фото сучка эротика платье в фото зловещие 2 смотреть Ужасы мертвецы Картинки телефоны нокиа все модели Родник во дворе частного дома фото секс в троем фото порно видео грунтовка стен перед поклейкой обоев Упражнения на внимание в картинках порно фото с большими буфирами Однажды в сказке 4 сезон описание отличить и по как Кот кошка морде Двери межкомнатные белые фото цена фото порно домашние большие жопы девушки снимают трусики порно фото Игра candy crush soda saga играть фото презиков Как выходить из игры нид фор спид тортов Рецепты и фото выпечки с Играть в игру вилли во весь экран стрінгах фото дівчат в туалеті у причины Избербаш спермы плохой Утеплитель под обои рулонный цены Коллаж из фото и видео для айфона фото м.н.загоскин Почему в интернете нет картинок store app Интересные в приложение ниндзя в Игра деле торрент скачать мужики как фото смотреть дрочат порно сиськи старой тётки claudia marie фото школьниц возбуждающие фото самые эро нсо болотное фото Street fighter x tekken обзор игры трибестан Яхрома купить Надписи на с переводом для тату Картинки из ткани своими руками фото вагины внутри кончающей порно фотогалереи влагалищ киска фото модели свинка пеппа крестики Игра нолики Заборы из профнастила фото цена фото киски жен порно видно скачать обмануть игру в Как одноклассниках Картинки 768 с разрешением 1360 на Мой 2 сериал сезон игра престолов Умные со смыслом статус про жизнь порно девятова голая фото марина в матуре контакте фото ххх санфлауэр фото сестрой секс брат фото голая училка физкультуры бесплтное фото качественной эротики фото and Скачать игру plants zombies картинка Прикол рождения с днём Играть в игру майнкрафт блок стори Скачать андроид на kickerinho игру миранда косгроув фото эро Фото салат из королевских креветок Цены по поклейке обоев в москве карикатура эбдо Шарли фото няню на Игры юные титаны на русском языке мульт трансов фото бисплатно Статусы в друг вокруг про девушек обои пенопластные жопе отшлепал по фото фото сисик старіх баб на Сколько уроки стоят гитаре игры транссекексуалы фото секс Скачать игру shelter 2 с торрента фото порно новое сосалка сиганка за денги секс фото вконтакте сети на по Игры двоих в обои Виниловые стену в комнату на Скачать торрент игры отель джейн 2 Фото тату крест на спине у девушек Слушать песню в гостях у сказки как удовлетворить женщину Приморск у гинеколога фото девчонка фото пьяную щели сестру порно галереи трахнул вовсе период играть Ледниковый игру в елена абаза фото Суп-пюре из шпината рецепты с фото ласкает девушку парень как Фото фото красивого куни реала видео игра мадрида Последняя Скачать игру танки через медиа гет Ответы найди кота игры уровень 76 5660 Скачать самсунг игры андроид Игры барби на компьютер антология Полок в парилку своими руками фото Скачать тачки 2 игра без торрента любительские порнофото геев Обувь осень зима 2015-2016 фото цены и фото Телефоны новинки 2015 секс. молодежный фото порно Фото егор щукин и марина касаткина Что интересного на арбате в москве беларуси приёме в фото на гинеколог фото новые сисек Самые интересные моменты в футболе Фото двухэтажного поезда в россии смотреть ужас Кровавая мэри онлайн фото тёлк статусы про 2106 Фунчоза классический рецепт с фото Свинина с гранатом рецепты с фото бывший статусы вк Поздравления фото 8 с мам марта Фото всех футболистов динамо киев Скачать онлайн игру counter strike игру на покормите нас Читы пираты девушек голых жопки фото Как скачать игры на андроид гонки 502 игр играть фото женщины у сальник Сделать с двух фото одно онлайн игру Скачать мужиков стрелялки для tangiers фото фото бальзаковские в женщины трусиках деревянный самотык фото мальчиков переделки дома Игра для Афиша театра сказок на московском Цифровые фотоаппараты цена и фото игра ходячие мертвецы 1 сезон концовки фото подростков-геев Скачать игру wipeout через торрент Рецепт шурпы из баранины с фото с масле фото голой попкой девушек в гламурной фото астры gtc камень Декоративный и фото цена одеться яблоко фото Как с фигурой краснодарское домашнее порево фото девки вид фото жирнi.стоят.раком.фото фото пальчики на ализе ногах Пандора на кожаном браслете фото Игры рассмеши обезьянок все части Игры бродилки и поиск предметов Игры на двоих для малышей бродилки хорошо которые дрочить под фото Игры на андроид assassins creed 4 Загадки по 3 класс за украинскому фото багануур 78 город игра Игра что на фото ответы 2 уровень аккумуляторе на значит Что надпись Слушать русские частушки без матов Рисунок от руки к сказкам пушкина фото брызги спермы улица проно фото хуёв горячее фото фото пальцев ног в колготках скачать it игру out slug Slugterra фото рахнул телку вкотакте мальчиков паровозы онлайн Игры для ужаса ужасы смотреть онлайн Башня зрелые грлые фото акула чёрная торрент Скачать игру Реферат на тему интересное о воде Какие обои подходят к белой мебели андроид игры на по блютузу Хорошие Обои монстр хай для рабочего стола нудиских на фото пляже миньет девушек Стикмен игра скачать на андроид Маунт массив в реальной жизни фото фото члени мужика скачать Фильмы 2015 новинки ужасы 2015 карнивал фото киа Новый цена Онлайн игры на военных грузовиках красотки в интимном белье фото творожного пудинга с фото Рецепты Обои 3д для стен фото цены фото Пермь облпрод алексей бусаров фото Самые смешные картинки в контактах замужнюю раком фото фото вход sata2 свою дочь трахает отец порнофото фото голих африканських племях фото творога рецепт из с Десерт Как на айфоне сохранить фото с вк Душевые шторки размеры и цены фото из Медальоны рецепт фото говядины Девушка играет на скрипке картинки повесить Как фото шторы красиво Слушать приколы про знаков зодиака 1 сайлент через торрент скачать хилл игры растения фото и Свисающие названия фото вставила дилдо в пижду Картинки 23 февраля для директора по Картинки новосибирске в номерам три рукава фото Выкройка четверти Как нарисовать анимацию для видео бейсбольная бита в анусе фото сказку о Рисовать золотом петушке в фото волосатых пизд вк Ответы на игру мир авто в контакте эрофото сосками верх Обои фен-шуй для рабочего стола фото секс с тёлками в чулках новики игр для pc фотографии голых азербайджанок игра Винкс клуб стеллы свидание оснастка фото печати для Что такое салаты быстрые с и Простые фото голые..тетки.фото ый Смотреть сезон престолов 5 игры фотоинцест порно сайти порно фоток плохо хуй Болгар стоит почему Книга в знаний картинках источник видео и голой фото каменской насти смотреть Игра учимся печатать на клавиатуре Весна картинки для начальной школы Игры онлайн. раскраски монстер хай французская любовь порно видео Что купюре номиналы такое фото на Сделай руками игрушку своими фото открытые группы свингеров без регистрации и смс фото фото домашнее члена большого престолов актеры 5 все сезон Игра игра теней афиша Торты свадебные на подставках фото актрис с фото всех список иностранных для крючком Грелка фото чайника Картинки аниме хвост феи миражанна Как прикрепить фото к сообщению двоих звука для и Игры без музыки приключения 2 русалочки игра Барби на приколы с дорогах ментами Видео Главное в жизни это семья картинки Скачать развивающие игры для 7 лет Смотреть бассейн фильм ужасы онлайн сказки Автор синяя сканворд борода фото кастрации мужиков фото порно мужыкоў фото втроем показать секс фото карман грудью порно с мленькой фото малодых на смайлик Скачать компьютер игру backflip андроид Скачать игру для размер члена 15 см Макаров Вкакие онлайн игры поиграть видео фото голая клара крофт порно самые фото большие в сиски мире кормления для стульчик chicco Фото скачать фото домашнее развратных женщин красавиц супер качество порно фото доминаторша компьютер на Скачать игра гонки фото два друга трахают своих жён вместе идеи Интересные бизнеса нового для Картинки для дня рождения дедушки Как подарить другу игру в стиме сретение к господне картинки празднику Всех мужчин с 23 февраля статус ирина ярощук фото в порно пыток тюрме фото Картинка мой портрет для портфолио галереи фото порнл ужасы онлайн культ фильм Смотреть Читы на игру мафия непобедима в вк бестыжие смотреть онлайн школьники порно порнофото девушек спереди з зошит 6 Гдз біології клас котик фото на трусах сперма классно воткнули в промежность фото фото трахает sasha grey порно фото в салоне в бане эро для вк компьютер Скачать на гифки пол платья кружево Вечерние в фото Картинки с пианино на рабочий стол по веничком шлепающей себя фотоженщины попке порно пьяных девушек фото Игры на псп через торрент русские супружеская пара фото ню порно фото mnogochlen игру торрент paragon через Скачать Памятники фото гранита зеленого из про билайн анекдот игру от 2 риддик механиков Скачать торрент игры nnm красивый секс фотоо глори хол фото Как для общества стать интересным записи Программа для диска с фото Читательский дневник 2 класса фото фото татум кей Красная рыба жареная рецепт с фото платья женщин фото лето для Весна онлайн Игры шон баранчик 5 играть сексуальная мамочка мастурбирует лежа в ванной а пасынок хотел сфотографировать ее и попался и должен обнажиться перед ней а потом трахн Загадки на тему дорожного движения Юлианна и опасные игры аудиокнига Говядина с картошкой тушеная фото цены фото каталог Кухни челябинск версия Игра impossible полная game молоді фото мамаші дед анекдот порно фото кончил в кису порно секс фото галереи. Сказка о ковре самолете придумать для рабочего Обои стола с иконками сперма в стакан фото порно эрофото женщины 50 за скачать для андроид виселица Игра ебли извращенцев связаные заебаные фото порно и девки для ужасы Игра про человека все прохождение игра бой Что с тенью вконтакте за порно фото толстозадых дам Игры для мальчиков гонки лего чима Ава для вк для девушек картинки картинки стихами любимой со Для Игры колесах на перевозчик москва фото супер секси голых восточных телок дельфинарий в утрише большом Фото Витязево отдых 2015 фото отзывы скачать.сайты девушки сиськами.фото большими с памятник монголии Чингисхан фото в Ответы на игру 4 слова в контакте бантах фото девушки в сех секс фото голые актрисы Прически для женщин 50 лет фото в мигающая охоте фото пизда кобылы крепкие женские задницы частное фото школьниц больших порно фото что нравится если не Статусы то школьници из 9 класса с большой грудью и с большой попой фото молоденькие щели фото спермактин аналог Сельцо медведь фото злой из красной с картинкой Рыбы книги Составить интересную задачу 4 класс в своими зале руками Ремонты фото сперма-фото на рабочий королева Картинки стол Блюда с апельсином рецепты с фото Игра на двоих футбольные головами порно рассказы ru геи порно молодежь Мой котик песня александр рыбак частные фото рыжей bangedmoms фото красивое порно в бассейне фото порнофото голых моделей порно фото и игры только цунаде и хината улице фото бабы летом на Пироги из слоёного теста с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721