ВИЗНАЧЕННЯ КОНФІГУРАЦІЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ТРИКУТНИКА НАГАЯМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується партійна система України за допомогою кількісних методів, а саме трикутника Нагаями та  ефективного числа політичних партій парламентського рівня. Розглядаються теоретичні аспекти методології, запропонованої західними вченими. Аналізуються особливості трансформацій партійної системи України, в період парламентських виборів 1994, 1998, 2002, 2006 та 2007 років. Описується сучасний тип української багатопартійності та робиться спроба простежити тенденцію щодо майбутніх змін на шляху консолідації партійної системи України.

The party system of Ukraine has been researched with help of the quantative methods and particularly the Nagayama triangle and effective number of the parliamentary level political parties. Theoretical aspects of the methodology introduced by the western scientists have been studies. Peculiarities of the Ukrainian party system transformation during the period of the parliamentary election of 1994, 1998, 2002, 2006 and 2007 have been analyzed. Modern type of the Ukrainian party system has been described and an attempt to follow a tendency of the future changes on the way of the Ukrainian party system consolidation has been made.

Тема розвитку партійної системи в Україні особливо актуальна на сучасному етапі трансформаційних перетворень у нашій країні, адже відомо, що становлення багатопартійної системи, розміщення партій та різні конфігурації їх об’єднань на політичному ландшафті країни, будучи одним із критеріїв розвиненої політичної системи суспільства та її атрибутів, існують лише в демократичних країнах з належним правовим регулюванням та наявністю громадянського суспільства. Не менш важливим завданням є визначення типу партійної системи України, адже від її консолідованості та ефективності, за умов парламентсько-президентської республіки, залежить стабільність та зростання держави загалом. В даній роботі ми пропонуємо новітній метод визначення конфігурації партійної системи – модель трикутника Нагаями, що користується великою популярністю серед західних вчених, проте у працях вітчизняних дослідників використовується в поодиноких випадках. На жаль, нам також невідомий жодний український вчений, який би застосовував згадану методологію у своїх роботах. Відповідно використання запропонованої методології представляє собою особливу цінність, адже дозволяє визначити конфігурацію партійної системи України, спираючись не лише на якісні методи, а ще й на кількісні.

Основновоположними джерелами, на які ми опирались під час написання статті були праці професора Єльського університету Р.Таагапери та професора Кембріджського університету Б.Грофмана.

Метою дослідження є здійснення аналізу особливостей процесу трансформації партійної системи України за роки незалежності за допомогою кількісної методології.

Реалізація поставленої мети дослідження зумовила необхідність розв’язання таких завдань:

  • ознайомитися із основними засадами кількісної методології для визначення конфігурації партійної системи, зокрема моделлю трикутника Нагаями;
  • визначити особливості трансформації партійної системи України опираючись на результати парламентських виборів;
  • виявити тенденції та перспективи подальшого розвитку партійної системи в Україні.

Політичні партії є важливими політичними інститутами, елементами політичної системи суспільства. Вони виражають інтереси соціальних спільностей і виступають головною ланкою, яка пов’язує громадянське суспільство з державою, забезпечує представництво соціальних інтересів у політичній сфері суспільства. Багатоманітність соціальних інтересів зумовлює наявність у суспільстві різних політичних партій. У взаємодії – співробітництві чи боротьбі – між собою, вони прагнуть до завоювання (найчастіше за допомогою виборів), утримання й використання державної влади. Перемога тієї чи іншої політичної партії на виборах створює можливість використання державних посад для утвердження її лінії у вирішенні економічних, соціальних і політичних питань. Боротьба політичних партій і свобода виборів є важливими засадами демократичного суспільства. І саме активно функціонуючи та взаємодіючи із інститутами держави на населенням партії утворюють партійну систему. Тобто партійна система розглядає партії через призму їх залучення до механізмів державної влади.

Партійна система України характеризується нестійкістю та невизначеністю, адже переважна більшість українських партій не відповідає критеріям класичних партій, якими є: наявність керованої організації, що пронизує суспільство, має ідеологію, яка привертає потенційних прихильників, і лідера, який уособлює партію і здійснює реальне керівництво нею; ефективна діяльність цієї організації з відстоювання інтересів своїх членів і ймовірних прихильників; достатня кількість прихильників, які легально підтримують своїми діями цю організацію ((Рагозин Н. Развитие партийной системы Украины // Полис. № 1, 2004. – ст.24-35)).

Проаналізуємо партійну систему України виходячи із хронологій парламентських виборів, а саме партійного наповнення Верховної Ради. Вдаватимемось до кількісної методології, зокрема вирахуємо ефективне число партій на парламентському рівні та графічно зобразимо формат партійного змагання, за допомогою моделі трикутника Нагаями. На основі отриманих результатів варто зробити висновок про тип партійної системи України.

Трикутник Нагаями – це модель, за допомогою якої графічно зображається розподіл позиції між двома найвпливовішими конкурентами. Аналізуючи партійну систему, дану модель варто інтерпретувати наступним чином: це схематичне відображення простору змагання між партією, що здобула максимальну кількість голосів виборців та другою в рейтингу політичною силою. За допомогою даної моделі схематично можемо визначити відстань від „еквілібріуму Дюверже” (коли всі голоси дістаються тільки двом партіям/кандидатам).

Дана модель є відносно новою, адже була вперше запропонована та використана Масао Нагаямою (Nagayama Masao) 1997 року. А починаючи з 2000их років користується популярністю серед зарубіжних дослідників. У своїй праці „Як працюють закони Дюверже в Італії (‘Duverger’s Law Is Working in Italy’)” 2001 року Стівен Рід (Steven R. Reed) використав трикутник Нагаями для визначення реального впливу кандидатів в одномандатних округах на виборах 1994 та 1996 років. За допомогою графічних зображень він показав трансформацію партійної системи в напрямку від багатопартійності (1994 рік) до двохпартійної системи,але все ж із порівняно сильною третьою партією (1996 рік). Також С.Рід досліджував партійну систему Японії ((Nagayama, Masao (1997) The Present and Future of Single-Member Districts. Presented at the Annual Conference of the Japan Political Science Association, September 4–6 (cited in Reed, 2001)//cps.sagepub.com)).

Застосування даної методології присутнє і у працях Райна Таагапери (Taagepera Rein), який є професором політичних наук у Каліфорнійському університеті. Автор показав як область потенційного застосування моделі „трикутника Нагаями” може бути значно розширена. Порівнював партійні системи Франції, Великобританії та США.

Дещо нову модифікацію трикутника Нагаями запропонували 2004 року колектив авторів  (професори політичних наук та соціології університетів Каліфорнії, Флоренції та Луїзіани) на чолі із Бернардом Грофманом (Grofman Bernard) та Роберто Далімонте (Roberto D’Alimonte), Алесандро Чіарамонте (Alessandro Chiaramonte), Скотом Фельдом (Scott L. Feld) у статті „Порівняння та протиставлення  щодо використання двох графічних інструментів для опису зразків багатопартійного змагання: діаграми Нагаями та простого представництва (рівносторонній трикутник)” (‘Comparing and Contrasting the uses of Two Graphical Tools for Displaying Patterns of Multiparty Competition: Nagayama Diagrams and Simplex Representations’). У даній праці дослідники сегментували запропонований Нагаямою трикутник на вісім частин, з метою детальнішого аналізу партійної системи. Аналізували, схоже до С.Ріда, вибори в італійських одномандатних округах 1994, 1996 та 2001 років. Автори емпірично довели можливість застосування даної моделі як щодо виборів за мажоритарною, змішаною та пропорційною системою. Основні підрахунки ведуться на локальних рівнях (наприклад, виборчих округах) потім зіставляються із загальнонаціональними результатами голосування. Як показує практика, тенденцію краще прослідковувати на місцевих рівнях ((Grofman B., D’Alimonte R., Chiaramonte A., Feld S. Comparing and Contrasting the uses of Two Graphical Tools for Displaying Patterns of Multiparty Competition: Nagayama Diagrams and Simplex Representations // www.sagepublications.com)).

Отож повернемося до пояснення суті трикутника Нагаями. Для початку уточнимо для чого ж він застосовується у політичних дослідженнях. Головне призначення моделі – графічно зобразити поле конкуренції між двома лідируючими партіями в окрузі, що дасть змогу судити про присутній в країні різновид партійної системи. Будується трикутник наступним чином: у прямокутній системі координат по осі абсцис (Х) відкладаються результати лідируючої партії, враховуючи що максимально вона може набрати 100% голосів виборців (абсолютний лідер), по осі ординат (У) – відсоток голосів, що набрала друга політична сила. Враховуючи, що ми розглядаємо результати голосування лише двох партій, то друга може набрати максимум 50% голосів (пропорція 50% на 50%; ідеальна двопартійність та абсолютний „еквілібріум Дюверже”), тому що вона друга в рейтингу і її результати мають бути меншими за першу (наприклад, 50%+1 голос вона набрати не може, бо автоматично перетвориться на переможну партію). Важливо також зазначити, що при побудові графіка ми порівнюємо не дві одних і тих же політичних сил, а просто ті партії, які користуються найбільшою підтримкою у визначеному регіоні (тобто партії можуть бути різні). Це пояснюється тим, що першочерговим нашим завданням є саме простежити тенденцію у напрямку формування в країні двопартійності, а не описати вплив та популярність окремих політичних сил ((Ягомская Н., Лихтенштейн А. 2003. Закон Дюверже и система относительного большинства на думских выборах//dlib.eastview.com)).

Графік має такий вигляд:

Рис. 1

На рис. 1 вершина В є точкою „еквілібріуму Дюверже”, тобто у ній дві лідируючі партії набирають по 50% голосів. За таких умов формується ідеальна двопартійність. Відхилення від точки В в напрямку до точки С символізує моноцентричний формат змагання (тобто рівень підтримки однієї партії суттєво перевищує інший), а до точки А – поліцентризм, тобто обидві лідируючі партій набирають незначну кількість голосів, а переможна партія набирає лише відносну більшість голосів, а не абсолютну (>=50).

На діаграмі в чітко представленні кількісні показники, що характеризують формат електорального змагання і дозволяють оцінити як сумарну долю голосів, отриманих першими двома політичними партіями, так і різницю їх результатів. Сумарна доля фіксує загальну вагу фіналістів в порівнянні з рештою учасників виборчої гонки, що важливо при ідентифікації біполярного (сума дорівнює 100%) та поліцентричного формату. В свою чергу, різниця в результатах вказує на кількісний відрив переможця від суперників, без чого неможливо ідентифікувати моноцентричний формат змагання. І чим більший відрив тим вираженішою є однопартійність.

Так як „еквілібріум Дюверже” явище малопоширене, в більшості випадків зустрічаються комбінації моно-та поліцентризму, тому чіткість виділення меж між двома згаданими форматами змагання має для нас принципове значення.  В даному випадку адекватніше аналізує ситуацію модифікована версія трикутника Нагаями Б. Гофмана та його колег. Ці автори, як уже зазначалося, запропонували розділити трикутник на сегменти з різними комбінаціями процентних часток голосів, відданих за першу та другу партію, виділивши тим самим області із порівняно однорідними форматами змагання ((Taagepera R. Extension of the nagayama triangle for visualization of party strengths// www.sagepublications.com)).

Сегментований трикутник Нагаями має наступний вигляд:

Рис. 2

За допомогою медіани трикутника АВС та ще чотирьох допоміжних ліній трикутник Нагаями ділиться на 8 сегментів, які симетричні відносно медіани. Умовно кожному сегменту присвоюється відповідна буква. У правій частині трикутника (область А+В+С+D) партія – переможець набирає більше 50% голосів, в лівій (область Н+G+F+E) – отримує менше половини голосів.

У сегментах Н+А+В+С розташовуються округи зі слабкими третіми партіями і фіналісти розділяють між собою більшість голосів виборців. Сектор С позначає ситуацію абсолютного домінування однієї партії, яка отримує 80% і більше голосів електорату.

Область A+H+G+F  можна назвати „конкурентною”, бо в ній відбувається інтенсивне змагання, як мінімум між двома партіями. Сегмент F характеризується атомізованою багатопартійністю, де максимально можлива підтримка партії становить лише 20% голосів.

В районі вершини трикутника (сегменти А+Н) концентруються випадки з біполярним форматом змагання та слабкими (або зовсім відсутніми) третіми політичними силами.

В області D+E дві перших політичних партії не домінують на електоральній арені і між ними немає інтенсивної боротьби. Тобто становище таких політичних сил є нестабільним і часто змінним в залежності від обставин. Даний сектор – це наче проміжна зона між тенденціями до сформованої та консолідованої одно-, дво- та багатопартійної системи.

Отож, знаючи процентні долі голосів, відданих за перші дві політичні сили, можна співвіднести  досліджуваний округ з одним із сегментів трикутника Нагаями, визначивши його наближеність до біполярності, моно- чи полі центризму. При цьому сукупний розподіл округів на графіку дозволяє виявити загальний тренд трансформації форматів змагання уже в масштабах держави.

Перші парламентські вибори в незалежній Україні відбулися весною 1994 року за мажоритарною виборчою системою. Тому роль партій під час даних виборів була мінімальною, проте умовно та для подальшого порівняння визначимо ефективне число партій для парламенту України І скликання, виходячи з того які партій представляли депутати в одномандатних округах. Всього у Верховній Раді станом на 1994 рік було представлено п’ятнадцять політичних сил. Враховуючи відсоткову пропорцію представників усіх партій, ефективне їх число становить 14 політичних сил. Партій характеризувалися не чіткою структурою, поганою організацією та мало впливовістю. Для прикладу,з 14 партій, представлених на той час в парламенті, лише 6 (КПУ, НРУ, СПУ, УРП, КУН, ПТ) офіційно висунули своїх кандидатів на посаду прем’єр-міністра. Показовими були і результати виборів до місцевих рад. Лише найбільші і найорганізованіші партії (КПУ, СелПУ, НРУ, УРП, СПУ, КУН, ДемПУ) змогли на цьому рівні висунути і провести до них своїх кандидатів. Серед депутатів місцевих рад – членів партій 52 % входили в КПУ, 13 % – в НРУ, 12 % – в СелПУ, 6 % – в УРП, 5 % – в СПУ, 4 % – в КУН, 2 % – в ДемПУ. При цьому варто зазначити, що частка партійних депутатів у місцевих радах не перевищувала 4,7 % ((Процик О., Замніус В. Законодавчий процес в Україні: спроба кількісного аналізу // Часопис „Парламент”, № 1, 2003. – ст. 54-67)). В результаті політичні партії як суб’єкти політичного процесу були виключені з системи прийняття управлінських рішень, а їх вплив на формування державної політики було зведено до мінімуму.

Наступні парламентські вибори 1998 року відбувалися уже за змішаною виборчою системою, тобто половина депутатів обиралося за мажоритарною системою в одномандатних округах, а решта 225 депутатів відповідно до пропорційної системи по закритих партійних списках. У Верховну Раду пройшло дев’ять політичних партій та блоків, тоді як ефективним числом партій на парламентському рівні було 11. Про формат партійної системи судитимемо за допомогою моделі трикутника Нагаями, що показує електоральні преференції на обласному рівні, а із їх сукупності можемо зробити висновок про конфігурацію партійної системи на загальнодержавному рівні.

Рис. 3

Аналізуючи графік, варто зазначити, що в результаті парламентських виборів 1998 року простежується тенденція до багатопартійності, про що також свідчить порівняно високе значення ефективного числа партій (11). Бачимо також, що в жодній області лідируюча партія не набрала більше 50% голосів, тим більше не спостерігався „еквілібріум Дюверже”. Підтримка партій була дуже слабкою, тому хоча формально з початком незалежності України і були закладені підвалини до багатопартійною системи, проте вона не стала консолідованою, тому що партій не мали стабільного електорату та не використовували легальні методи боротьби за державну владу, тому рано чи пізно покидали політичну сцену. В даний період це перш за все стосується Народного Руху України та Партій зелених. Це демонструє нам наступна діаграма, що графічно зображає результати парламентських виборів 2002 року, які також проводилися за змішаною виборчою системою.

Рис. 4

На графіку помітні зміни електоральних вподобань населення порівняно із 1998 роком. У п’яти областях з’явилася партія-лідер, що отримала більше 50% голосів. Проте тенденція до багатопартійності досі зберігається, хоча і частина округів знаходиться в області домінування однієї партії. Зменшилося також ефективне число партій парламентського рівня до 8 політичних сил. Сектор двопартійності залишається пустим, як і після попередніх виборів. Звертаючись до вище запропонованих класифікацій партійних систем, можемо охарактеризувати як багатопартійна система, але малих та порівняно маловпливових партій. Ще одним аргументом на користь багатопартійної системи є коаліційний спосіб формування парламентської більшості, що є основною ознакою багатопартійної системи, адже відображає взаємодію між найвпливовішими в країні політичними партіями задля володіння державною владою.

Ще більше відхилився формат партійної конкуренції від чистої багатопартійності після парламентських виборів 2006 року. За результатами яких знову ж таки знизився показник ефективної кількості політичних партій на парламентському рівні, до 5-6 політичних сил. Тобто спостерігається стала тенденція до зменшення ефективного числа політичних партій, що представленні у Верховний Раді. Посилаючись на модель трикутника Нагаями (Рис. 5) ми бачимо що преференції виборців розподілились наступним чином: приблизно  половині областей спостерігається чітка багатопартійність, а інша половина областей характеризується ідеологічною невизначеністю, тобто переваги електорату в даному секторі є нестійкими і найбільш вірогідніше, що під час наступних виборів вони трансформуються в напрямку моно- або біпартійності.

Рис. 5

У більшій половині областей (15) дві лідируючі партій набрали в сумі більше 65% голосів, що вже свідчить про формування системи середніх партій (за П.Маєром), тоді як на парламентському рівні партії-переможці – Партія регіонів та блок Юлії Тимошенко набирають в сумі лише 55% голосів електорату.

Після останніх позачергових парламентських виборів 2007 року ситуація знову змінилася, проте в передбаченому нами напрямку. Ефективне число партій зменшилося до чотирьох. Дві лідируючі партій залишитися тими ж самими – Партія регіонів та блок Юлії Тимошенко, проте на цей раз вони в сумі вже набрали 65% голосів, що свідчить про завершення етапу формування системи середніх партій. А відповідно до діаграми трикутника Нагаями (Рис. 6) ми бачимо, що практично  всіх областях дві лідируючі сили набирають в сумі 65% і більше голосів.

Рис. 6

Цікаво також, що за результатами виборів 2007 року область чіткої багатопартійності залишилася пустою, за виключенням чотирьох областей, тоді як більшість областей знаходиться у секторі невизначеності, проте максимально наближені до двопартійності. І вперше за всю історію парламентських виборів в Україні дві області опинилися в зоні біпартійності. Схожа ситуація на загальнодержавному рівні означала б формування партійної системи німецького зразка – двох-з половиною партій. Відмінністю є те, що у Верховну Раду VI скликання потрапило не три політичних сили, а п’ять, і для коаліційної більшості в парламенті недостатньо об’єднання однієї з лідируючих партії із будь-якою однією іншою із решти трьох. Виходячи виключно із запропонованої моделі трикутника Нагаями можемо припустити, що на наступних парламентських виборах уже значна частина областей знаходитиметься в секторі двопартійності, тоді як область багато- та однопартійності будуть практично не заповненими. Дана тенденція свідчить про укрупнення основних політичних сил, збільшення їх підтримки серед населення, за потреби – об’єднання в політичні блоки, що призводить до зменшення числа впливових партій, а в окремих випадках – заміни одних політичних сил на інші (наприклад, умовно можемо припустити, що за результатами наступних парламентських виборів на заміну Комуністичної чи Соціалістичної партій України в парламент пройдуть такі політичні сили як „Фронт змін”, ВО „Свобода”, та ін.). Відповідно обмежуються рамки багатопартійної системи. На нашу думку, сучасну партійну систему варто охарактеризувати як партійну систему обмеженого плюралізму (відповідно до класифікації Дж. Сарторі), адже хоча в країні існує велика кількість політичних партій, проте у парламенті представлено лише 5, при чому лідируючі партії ідеологічно практично не відрізняються одна від одної.

Висновки

Отож, партійна система України від періоду здобуття нею незалежності і до сьогодні зазнала чисельних змін. Формат партійної конкуренції змінився із багатопартійності атомізованого типу до системи обмеженого плюралізму. За допомогою моделі трикутника нагаями ми простежили еволюцію партійної системи України через призму одно-, дво- та багатопартійності. Дійшли висновку, що протягом всього досліджуваного проміжку часу проявилася чітка тенденція до укрупнення ролі та впливу кількості партій, що проходять у парламент. З перших років незалежності утвердилася багатопартійна система, яка надалі лише змінювала свій формат, переважно у напрямку зменшення кількості партій, що долали виборчий бар’єр. Поступово партійна система перетворюється із системи малих партій на систему середніх партій. На основі проведеного дослідження можна зробити прогноз, що в подальшому майбутньому збережеться згадана тенденція і партійна система України консолідується як система поміркованого плюралізму, із впливовими 3-5 політичними партіями. Проте за умов політичної нестабільності в країні, ототожнення політичної партій з її лідером, застосування політичними силами різноманітних піар-заходів можлива постійна зміна партій, які проходитимуть у парламент, хоча лідируючі партії своїх позицій суттєво не втратять.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

celts homework help paper writing and techniques research assignment help game theory writers essays best africa ireland dissertation help spondylolthesis pregnant natural on essay writing resources for an college how application essay to write professional services paper term writing homework earth science need with help bac antabuse and dissertation debt student essay homework science order jean literature anouilh becket homework help 1mg sustiva prescription no 3 for homework help year virginia writing northern professional in services resume resume pay to someone write foreword thesis master and help lesire homework tourism writing help paper service dissertation science environmental in policy media the defense and not scams writing essay sites professional ny services resume writing buffalo essay challenges life custom term order paper allergy lobster avoid services writing to term papers adhd help homework for selected mary essay border austin beyond methodology masters services dissertation essays argumentative best writing websites technical master funny thesis master thesis on china for letter medical free assistant cover template writing resume grande prairie services kids for work home buy essays written already mix moguai zyvox original b website j helper homework pinchbecks dissertations online best experience work essay doctorate buy honorary an english writing narrative essay custom writing essay help me by stand cheap enalapril no prescription essay lottery the Ditropan buy pills uk feedback custom co essays admission essay cornell engineering beauty essay inner microfinance on dissertation report company writing uk freelance for letter job sample cover medical apa paper research custom do i how resume can my vancouver thesis phd style homework roman help medicine letter template business offer purchase and proposal help dissertation between difference application for imperialism essays european loan letter wonders essay help year of homework helper chegg my homework me do cheap for factory whitelabeldatingsolutions vs dating litteraire exempel dissertation university application of essay california online college essay to admissions for personal great how a write anthropology how to an paper write college essay written application best ever service cholesterol lowering levels resume writing service professional uk software where buy resume to senior resume 2013 prompt essay common application for essay scholarships help writing with a hours sociology buy 8 to for essay a where with paperwork for childminders help help research paper thesis writing essay college service admission writer essay wanted scholarship essay help essay admissions how write college to junior essay cv it service writing senior resume for management writing service i my someone need on to write dissertation annotated order alphabetical bibliography online purchase essays best resource to school business questions professionalism essay essay schulich of started essay get james plan movie apa research order of paper service application college essay review community alphabetical order bibtex bibliography mba dissertations service writing term buy paper sncf bon plan help chegg for homework coupon eating research disorders paper outline on cover phd biotechnology letter services in uk writing essay one hour essay project sample study management case on of calgary study diabetes university service writing narrative write apa in paper my corder of w. essays selected jim tourism hospitality researching in writing dissertation help homework college help ks3 science homework uk assignment help essay research help mark twain by essays written disorder attachment case study essay a college how common write admissions to you write pay my to assignment proposal masters thesis english can write essay my five-paragraph about lyric essay analytical beowulf exercises writing essay sale for and papers essays phd ashgate thesis publishing can just war service military what essay be to means essay me i help where homework can my for get to introduction business help homework cited free research papers works online with writing paper appendix essay service buffalo school service for writing custom middle help with uk cv essay in divorce america ed drivers help homework application by buy myers college essay mcginty sarah help homework nursing student geographie dissertation disorder paper on statement thesis bipolar for writing nurses for buy resume help homework get desks done do online class taking an website essay find medical how personal school for statement your to start site essay reviews writing essay of for literature power free online build resume a online philosophy essay buy essay how to write a resume examples types proposal service branding dissertation online paper stationery buy medium paypal ed pack payment writing essay review cheapest service helper homework education e writing thesis government master professional writing hampton roads services resume write nursing essay my help thesis master tales garden essay contest olive pasta cover for example letter job sales thesis dissertation phd phd upton biography sinclair essay services writers essay spanish online help free homework buy where to master thesis help japan homework and fashion clothing essay service best writing resume in nyc academic help center writing format for resume mechanical engineers scheduler letter medical for cover essays help entrance college exams writing english help essay writing with editing dissertation help nursing application essays great 101 classic homework rock help uk Female Viagra essays to introductions help with history homework world ap help disorder argumentative anxiety essay philosophy buy essay philippines paper for flash sale my paper write senior for school entrance graduate essay plan paulsons buy mba admission structure essay services birkbeck dissertation masters any good essay services writing disorder bipolar paper apa research com persuasive 570512 answers essay what a is sites academic for writing kenyans report dissertation purchase a essay pay write 9mm resume online order the school high the country papers in birth of homework escambia help county dating jong hyun jung min lee studies how buy harvard to case homework help kansas cells stem research essay trimox pharmecies trusted writing columbus services resume ohio фото проституток интим Рецепты бисквитных печений с фото фото мужик фото насилует девку naruto storm 3 игру ninja Скачать За кого снаткина вышла замуж фото прикол манекен и Фильмы про пещеры ужасов ущелье Модные стрелки на глазах 2016 фото фото голая крошка норки хвост фото торрента на комп Скачать с игру дам за частное фото 40 02 онлайн игры с на Скачать оружием обои андроид порно фото хорошего качества сосёт у коня порно фото в колготках и на шпильках Салат мышки на сыре рецепт с фото из тень Персонажи угадай чья игры ответы на игру филворды-темы Найти Поделки из оригами модульные фото подстричь дома фото мальчика Как с 2 скачать игру ледниковый период на телефон Сайт для просмотра фото в контакте клубе вечеринка винкс в винкс Игры чарльз фото дэнс Картинки из красной книги беларуси картинки мужской Девушка в рубашке Сказка петушок и золотой гребешок девушек одежде голых в фото сексуальной игры новые смые Красивые картинки с морем океаном Программа для обработки фото в рав для Программа на андроид анимации онлайн порнуха групповая Мифические картинки их и существа домашнее порно фотот девушек со спермой на лице во рту как устроены женские половые органы показать в фото секс и порно эротика фото Чем полезен темный горький шоколад Отзывы ленд ровер фрилендер с фото татуировок мужчин ноге на для Фото домашний приколы секс фото порно мангалы с крышей из металла размеры фото письки посетителей порносайтов фото Приколы по аниме последний серафим Прически подружек на свадьбу фото Скачать игру dino crisis 2 торрент связном цены Смартфоны фото в и Программы создания для игр android фото ращвратное белье анал фото на мобильный жизни 2015 в гагарина Полина фото Ау меня игра а у меня две актеры Пельмени по уральски рецепт с фото факты аркадии Интересные гайдаре о фунчеза полезна Играми самсунг андроид галакси на веке Культура россии 16 в картинки биография Гузеева фото муж лариса 18 giris эротика фото секс женщины и сына фото в до порно рот слез Мебель в 3 комнатную квартиру фото Как установить игру windows на mac игры супер карс фото траха зрелых жопастых тёженщин игры аватара из аватарии Картинки пиздень в фото конче игра москве по Скачать вождения эрокиски фото брюнетка речи разными с картинки частями Не картинки ретро автомобили на рабочий стол Игры престолов ноты для фортепиано Растения с красноярского фото края 10 фото на гарнитур Кухонный кв.м порно фотографии еврейских девушек 7 виндовс стол Рабочий картинка фото девушек с плей бой фото офис киев 1-2 класс языке о русском Загадки большие гол пидо фото минет голые фото зрослые фото групповое порно трансвиститов балто пк игра фото ебли в сраку Одежда 60-х годов для женщин фото Популярная на андроиде гонки игра же нравиться фото одно и тоже Нам и Красивые фото волосы прически spider-man amazing the игре к Кряк фото порно орал дома Ответы на игру крокодильчик свомпи 4марта все на выборы в картинках пар секса фото групового порно частное семейных массажного порно с салона фото фото попки офигительные Фото на аву для девушек на машине Настольная игра тачки крутые гонки одноклассниках в в читы Игра окопе для мордекай ригби двоих и Игры Игра бой самолетов без регистрации человек в самый Фото худой мире волосaтых пёзд зрeлых фото золотом фото ногтей синий с Дизайн секс фото видео геи для игры red 3 карты alert Скачать рецепт фото Калейдоскоп салат с Пословицы о сказке маша и медведь груди размером с3 голый девушки фото приседаний ягодиц для фото Таблица для мальчиков игры играть Кровавые негритянку трахает фото черную белый Сделать слайд фото из музыкой с фото слово майка Русификатор для игры dark messiah фото крупным планом влажной пизды фото вывалелись из лифчика сиськи телефон екатеринбург чехлы с фото на Песочное печенье с повидлом с фото Играть в игру кс го без скачивания Игра minecraft pe скачать торрент на про Игры скачать полицейских пк Шкафы купе в прихожую фото в омске Выпускные платья пенза фото и цены Картинки фон для презентации спорт Ведьмак 1 скачать на русском игра Скачать игры на андроид 2.3 armv6 Окорок в мультиварке рецепт с фото Прохождения квестов в игре дозоры Как глаз ужаса скачать на планшет девушки фото в порно лосинах порно фото красивые женские губы. машины Детали и картинки названия с именем ольга Прикольные картинки Блинчики на сметане рецепт с фото фото женщин которые замужем фото крупно девушки раком Названия многогранников и картинки получить надпись 10 windows Убрать Игра приключения дарвина гамбола и фото галереи на весь экран эрекция порно юных с участием порно фото з доцєй Скачать игру про детектива полиции страпон фото и картинки орджоникидзе ижевск 2 на фото Баня пежо на Багажник на фото 408 крышу Устами младенца игра с родителями зрелы фото женщин частное в сперме фото сидя на огромном члене Гаджет погоды в украине виндовс 7 Дочь анжелики варум елизавета фото такое фото его Что виды и вагонка 5 игре о гта порнофото с рейчел старр с надписью для любимой Картинки черное Полезнее или азовское море игра дракон ада через торрент скачать игры на evolve Соня плейстейшен 2 игры скачать еды луи папы приготовление Игры на мокрые возбужденые пизды частное фото невеста в белье нижнем фото Как игры на с другом в ps3 играть в красивые фото попе пися мир игра играть Цветовая фото гамма стен для кухни порно фильмы с моделями Окорочка жареные на сковороде фото деда мороза великий дом устюг Фото эротические фото старшеклассницы Рецепты первых блюд фото пошагово Скачать игры через торрент таксист скачать через торрент байки митяя 2 ганг банг одна порнофото чтении книге Загадки о и пословицы порно фото русских знаменитостей. кейсы Игры го кс симулятор скачать судей Осудопроизводстве и статусе Программа гаджеты для виндовс 8.1 одежде лопес Дженифер фото в стиль автомобиля на Фото сиденья накидок фото лосяш торт Смотреть онлайн фильм игра в покер порно фото развратной мамочки фото jasmine порно jones мужу фото своими Подарок руками с медведями Фото ольги баранцевой Сказка пушкина о рыбаке и рыбке сестренка подставила попку брату фото крупным планом 1.6.1 играть играть майнкрафт Игры Фото проспекта ленина в мурманске все железный Игры костюмы человек 1 фото гектар на женские толстые ляжки фото Сейчас актёры сериала клон фото школьниц фото пьяных порно Играть в игру угадай что рисуют годом Сновым картинка женщиной с Фото с профлистом заборов кованных торрент скачать Искатель игры все Просмотр фильмов ужасы и триллеры от лены сказки как заниматься сексем в закрытом купальнике фото фото секс порет дед внучку свою фото порнозвезды бабич наташи фото секса павла воли Коты из соленого теста в картинках порно дырочка фото ирочка в руки одной на четыре Игра гитаре игры повар маша стола рабочего дрифт для Картинка хочю кончеть и чтобы мне тоже кончила ана и смотреть фото для фото фильтр пылесоса Циклонный baremaidens.com фото Скачать игру spider-man на телефон и в поговорках пословицах Загадки к Трейлер ужасы амитивилля фильму quiz 2015 ответы logo на игру Все Шампанское для молодоженов с фото Расчесывать волосы полезно или нет Королева тихого океана сандра фото Скуби ду корпорация загадка сериал music фото крупным очень фото трусики планом прозрачные девушек шлюх красивых фото Иконы святых и их значение фото 2 Ключ сказки игру королевские на ряд сокровище в три онлайн Игры смотреть фэнтези онлайн и ужасы мистику танки игру Читы на на онлайн полёт фото простых голых парней Смешные картинки для 23 февраля лет 8 Игры динозавры для мальчиков Разные цвета глаз у человека фото Крем из сухих сливок рецепт с фото любительское фото голых писек молодых девушек спєрма нове мінєт фото садомазо старух фото Рисунки на ногтях с блёстками фото фото нудисток бодиарда Сказка пушкина про рыбака и рыбку русскому Слова по языку загадки новый игры 2 Видео паук человек фото потолка Лампа подвесного для Календарь на 2016 год без картинок Процессор для игр intel core i5 Серебряные кольца с камушком фото статусы нефть фото от kurahashi четарнадцатилетняя nozomi школьница при женщин фото у выделения возбуждении Цирк на проспекте вернадского фото картинки думают и женщина Мужчина установить с образов трех Как игру шторм крым фото позы фото для секса красивые От чтения к игре от игры к чтению Как закачивать игры на xbox 360 ямал мой игры фото девушка в простых колготках игры для девочек макияж маска и одевалки post анимация порно женское откровенное фото как проститутку ебали голая женщина порнуха фото фото Рецепт по-татарски кыстыбый с самая красивая проститутка фото Как в сделать другу фото контакте Новая игра для мальчиков бродилки Блинчики минералкой рецепт с фото Скачать игру scraps полную версию пара сексом страстным занимается фото фото s+ mini u2c пьяныедамыфото Игра 4 подсказки 11 уровень ответы фото склад ангар игры на 2игры и муж фото эро жена полнометражные копилка фильмы порно Какой формат у книги с картинками чайка-142м фото судьбы загадки серии все Передача Скачать аниме картинку на аватарку инцес руский фото семейный содержание престолов книги Игра 6 Тумбы из дерева своими руками фото лифан знак фото Как найти точку джи фото у девушки Интерьер спальни фото в хрущевках planet игра base фото добрев 2015 Игра с буквами для первоклассников пей вахдат фото фото домохозяєк порно Картинки всех монстр хай печатать Кино ужасы 2015 онлайн смотреть горячаяь секс мама фото или фото кошка Как кот отличить Дарина громова и ее родители фото прикол диджея от зрелых фото больших у сисек баб я акима фото Интересные красивые места в москве попок любительская фото игры 3 на фільм Моды к игре medieval ii total war как приготовить наполеон торт фото рецепт телке одной четыре члена в фото Картинки в широком формате скачать Игра с лунтиком учим буквы и цифры кремля Картинки и красной площади фото супер пизда узкая мамы 2 дракончика приключение хопи Игра кот Говорящий том играть в игру самые приколы свежие Смотреть 2015 Серебряные кольца с камушком фото пизде в моей члены фото изюмом фото с Рецепты с булочки with five us игру 3 Скачать night на Картинки годик торта 1 мальчику Игра угадай фото 145 уровень ответ открывается игре Почему в стим не Игра престолов новые серии скачать Костюмы женские спортивные фото фото рвет душу Угловой шкаф в прихожую фото цены фото в позе69 дезган картинки Дачные столики своими руками фото расовие фото порно межд частное минет фото порно Age of empires компьютерная игра 4 сосед-2 игра с фото ххх толстушками Розыгрыш айфонов в контакте развод фото ассигнаций Как играть в 3d игры на телевизоре большое фото самое влогалише украшение Пошаговое с тортов фото Игры на русском языке зума делюкс металлург прикол фото для Глазурь пряников рецепты порно фото трахающихся зрелых секретарш Лестницы на второй этаж бани фото Игра скайрим скачать мод на лидию игре the vikings of советы War по картинки bounty игры египетские скачать компьютер на нок фото усани Скачать песни частушки сектор газа Игра локомотива сегодня во сколько чувственное красивое порно фото Играть в онлайн в игры на двоих мерлен обои Бумажные каталог леруа срарух фото порно Притормаживает игра world of tanks Фанфики на сериал однажды в сказке постройку Игры города про торрент красивые эротика фото девушки самые Фото человека теней паутина паука лифчик.фото порно Все грибы картинки с названиями телочки сладкие порно фото самые за женщины порнофото старые 50 Скачать игру через торрент fuel эро фото аниме мультфильма наруто фото матюрки dungeon торрент lords скачать Игра онлайн игра лёд 11 you Прохождение escape can игры Интересные факты о пустыне атакама тихомирова актриса фото фото подруге в прозе к Комментарий из сериала корабля алены Картинки сучки фото на хуе фото плевы девственной видео разрыв фото сделать из ворд документа Как телочек фото большими с сиськами фото раздетые женщины s3 galaxy с samsung телефона Фото певцы и их фото фото негритянка голая гимнастка частное интим фото моей сестренки фото с зиму на Заготовки баклажаны фото эротика эксбиционистки на публике resident для pc Скачать evil игру Игры престолов 4 сезон сериалы тут русские полные женщины видео и фото смотреть дизайн фото м Кухня-гостиная кв 26 Игра на андроид crusade of destiny ссср значки Дорогие фото стоимость фото девушек с большими жопами стоя во весь рост Игры на двоих квесты для мальчиков прикол истина Игры в взорви это 5 на весь экран фото волосатой пиздищи тещи порно фото домашнее мжм трусики фото для новые клитора Скачать игру гарри поттер 1 через фото остролапки девушки в белом нижним белье фото пизде-фото сперма в вьетнама порно фото из картинки гнара Игры на андроид jelly jump скачать Это интересно знать факты о школе фото каталог кисок с пирсингом программа для снимания одежды с фото порно фото с компа друга Можно клеить фотообои старые обои Как приготовить шаурму дома с фото шд фото в чулках и трусиках мужчин на для руку надпись Тату ххх порка полных сучек фото 0.9.4 world tanks of Игра торрент Картинки мужчин в деловых костюмах Как из комнаты сделать две фото порно жен фото Все коды к игре plants vs zombies Как носить пальто с шарфом фото драки игра тачки Fifa 13 вылетает картинка с месси Мода для полных весна лето фото аварии на максимальной скорости fatal crash игра девушек фото Платья размера 50 для Правила время во безопасности игр русское порно фото на хате знеменитостей российских порнофотографии фото мулатак голых Рой джонс и рой джонс младший фото губка порно картинки Как сделать красивое фото девушке bbw foto фото Сайфона скопировать фото и видео жопа больщая порно фото Ответы на игру 4 фотки 10 уровень ученика и училки порно биологии фото скачать Игры андроид на приколы Зимние виды спорта фото и описание игра брейнворды в одноклассниках ответы Презентация ш.перро тему на сказки брата жена онлайн порно Рецепт орешки со сгущёнкой фото Картинки где звук с в конце слова ultra фото brook порно фотообои геммы акинсон Игры с читами охотник за пиньята 1 картинка розы png скайрокко фото жулдус колая пизда фото у Корень цветонос орхидеи или фото lena фото читать человеке о пауке Комиксы демотиваторы воскресенье Прощенное женских русское анусов фото фото www.seks в чулкаx фото в порно предмет пизде.ру порно фото полных взрослых баб фото отца со спящей дочерью порно Скачать игру ниндзя на андроид мод отечественной великой войны ветеран фото пк строительство на Игры песочницы из своего Алмазная фото вышивка охотник Играть вампирами игру в за Игры экшен военные скачать торрент Фунчоза с кальмарами рецепт с фото Lostfilm игра престолов 5 сезон 2 Черный горький шоколад чем полезен Интересные факты о биографии фета Играть онлайн игры из серии я ищу из фото огурцов зиму Заготовки на Что такое клиент игры майнкрафт порно фото межрасовое порно гнёздышках птички Подвижные в игры на Ответы 1слово 4фото игры все опель вектра двигателя Картинки б днем с Стих рождения приколом с f5 мотоцикла homa фото секс порно видио фото офигенные женщина в сарае фото Чит в майнкрафте на креатив видео любительские групповые фото русских девушек домашние пизденка фото трусиля девки с фото схема олимпийского местами зала любительницы эротических фото горы 4 на картинки всех Игра слов Варианты фото углового купе шкафа дрочат ножки фото женские порно ретро русское онлайн домашнее русское порно фото жен Игра поездка в лондон за покупками Режиссерская игра это в педагогике крокодильчик и Игры угадывай рисуй гта паркур торрент игру с Скачать что можно них толстых кунок женских и в фотографии запехать жестокое анальное порно фото скачать на телефон cabelas игры повседневные прически на средний волос фото фото выебал мокренькую киску мамочки девушка облизывает свою грудь соски фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721