Використання зарубіжного досвіду, щодо вдосконалення фінансової політики в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні напрямки вдосконалення фінансової політики в Україні на основі використання зарубіжного досвіду.

Постановка проблеми. З проголошенням незалежності України починається новий етап державотворення, формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних відносин.

Фінансова політика має бути жорстокою, але справедливою і активною, і повинна стимулювати економічне зростання, захищати національні інтереси та бути привабливою для суб’єктів іноземних країн. Фінансова політика повинна весь час коригуватися відповідно до ситуації та вдосконалюватися.

Необхідно визначити пріоритетні напрямки розвитку національного господарства та за структурною його перебудовою створити умови для підприємницької діяльності, захисту інтересів власних товаровиробників та сприяння залученню іноземних інвестицій.

Не менш складною і відповідальною проблемою залишається реалізація стратегічних напрямків, визначення норм і методів їх забезпечення умов розвитку суспільства. Вибір норм і методів роботи передбачає процес формування національної економіки із врахуванням специфічних природно-кліматичних і геополітичних умов господарювання та розташування України.

Практикою підтверджено, що фінансова політика, як і загальнодержавна економічна політика в цілому, залежить від сформованого правового поля та органів влади і управління в процесі реалізації функцій держави і забезпечення легітимності фінансових відносин. Невипадково фінансова політика виступає результатом дії як об’єктивного, так і суб’єктивного факторів впливу на її формування, реалізацію і розвиток в системі ринкових відносин.

Фінансова політика повинна мати обов’язковий характер. Це обумовлено змістом фінансів як економічної категорії, їх місцем у системі суспільно-економічних відносин. Законодавчі та нормативні акти з питань реалізації фінансової політики мають виконуватись своєчасно, якісно і в повному обсязі. В іншому випадку досягти фінансової стабілізації та поступового економічного розвитку просто неможливо.

На сьогодні однією із головних проблем є проблеми забезпечення динаміки зростання, конкурентоспроможності економіки України є утвердження оновленої моделі фінансового розвитку. Саме такий шлях дозволить Україні зберегти і найефективніше використовувати наявний науково-технічний потенціал для здійснення структурних змін та зайняти належне місце в світовому просторі. Поглиблення курсу ринкових реформ на інноваційних засадах та їхнє прискорення, радикалізація системних перетворень можуть забезпечити прогресивний розвиток нашої держави, успішне вирішення проблем соціального й економічного розвитку, підвищення добробуту людей та забезпечення їм гідного життя.

Україна, маючи достатньо потужний науково-технічний потенціал, неефективно використовує його в інтересах держави: більше половини його можливостей реалізується поза потребами розвитку економіки України. Повна байдужість до наукових відкриттів і розвитку технологій, які створюються вітчизняними науковцями, призвела до фактичної ізольованості наукових установ від підприємницької сфери, зумовила з метою виживання їх переорієнтацію на виконання робіт, які не є достатньо важливими для економічного розвитку України. Звідси випливає завдання створення умов та відповідного механізму фінансового забезпечення функціонування суб’єктів науково-технічної і підприємницької діяльності.

Фінансова політика повинна створити в національній економіці сприятливі умови для розвитку необхідного клімату і відповідного сприятливого середовища. А це означає необхідність створення такого фінансово-кредитного механізму, який би забезпечив економічний розвиток і зростання країни.

Важливим чинником розвитку економіки є створення ефективного фінансового механізму. На сьогодні управляти фінансовим процесом – це, перш за все управляти фінансовими ресурсами і через засоби та інструменти фінансового механізму стимулювати фінансовий розвиток. Тому потреба у теоретичному обґрунтуванні і формуванні цілісного уявлення щодо розвитку фінансового механізму є основою ефективної фінансової політики держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою фінансового забезпечення реалізації розвитку фінансової політики присвячено чимало праць відомих зарубіжних вчених, а саме: Дж.М. Кейнса, Д. Кларка, Р. Лукаса, Б. Твісса, Р. Харрода, Й. Шумпетера та ін.

Серед російських вчених варто зазначити праці С. Глазьєва, А. Дагаєва, В. Мединського, І. Молчанова, Л. Скамай, Е. Уткіна.

Серед вітчизняних економістів слід відзначити таких , як Л. Безчасний, М. Крупка, Б. Маліцкий, С. Онишко, В. Осецький, А. Пересада, М. Туган-Барановський, В. Федосов, Д. Черваньов, А. Чухно та ін.

Слід зазначити що не зважаючи на напрацювання зарубіжних і вітчизняних економістів багато проблем ще й до нашого часу не знайшли вирішення ,що й зумовлює актуальність теми дослідження, її теоретичну та практичну значимість.

Мета і завдання дослідження. Метою є комплексне дослідження теоретичних та методичних основ фінансової політики держави в процесі забезпечення належного рівня розвитку держави.

Основними завданнями є обґрунтування теоретичних засад сутності та основних цілей фінансової політики держави, визначення її ролі у забезпеченні фінансової моделі розвитку економіки,Запропонувати використання зарубіжного досвіду фінансової політики для її впровадження в Україні.

Основу фінансової політики складає бюджетна політика, яка пов’язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів.

З прийняттям Бюджетного кодексу України набирає нового змісту, принципів і напрямів розвитку бюджетна політика як підсистема єдиної фінансової політики.

Практика розвитку фінансових відносин ще раз підтверджує і вимагає :

 • по-перше, формувати Державний бюджет України і Державну програму соціально-економічного суспільно-економічного розвитку і в контексті загальнодержавної фінансово-економічної політики;
 • по-друге, досконалого аналізу та оцінки соціально-економічного стану регіонів і держави та розробки реальних макроекономічних показників розвитку на плановий рік і перспективу;
 • по-третє, виконання Державного бюджету і державної програми соціально-економічного розвитку має проходити у руслі єдиних підходів, цілісного механізму, ефективних норм і методів організації фінансово-економічних відносин;
 • по-четверте, додержання загальних принципів економічного розвитку, і насамперед, принципу формування і виконання доходів бюджету за рахунок платежів, які активно і ефективно впливають на виробництво, виконання показників економічного розвитку, а не шляхом розширення кількості податків та зборів, як сьогодні відбувається;
 • по-п’яте, проведення належного, своєчасного контролю та піднесення рівня відповідальності за стан виконання доходів бюджету та показників соціально-економічного розвитку регіонів, міністерств (відомств), держав в цілому.

Проведенню ефективної фінансової політики значною мірою шкодить непослідовність у реформуванні податкової системи, її нестабільність. Перші кроки реформування податкової системи зроблені. Але назвати їх вдалими навряд чи можна. Робота з формування податкової політики ще попереду, її необхідно завершити якомога швидше.

Податкова політика має спрямовуватися на розв’язання таких двох взаємопов’язаних завдань, як забезпечення збалансованості бюджету і пожвавлення ділової активності, підтримки виробництва. Поряд з цим загальний рівень оподаткування, розміри ставок податків, кількість видів і база для нарахування податків мають бути стабільними не тільки протягом бюджетного року, а й періоду реформування економіки.

Необхідно здійснювати стимулювання підприємницької та інвестиційної діяльності у сферах, передбачених програмами структурної перебудови і промислової політики. Одночасно не допускати надання пільг у процесі оподаткування окремим суб’єктам підприємницької діяльності.

Націлення податкової політики на підвищення економічної ефективності діяльності господарюючих суб’єктів пояснюється також і тим, що в світовій практиці оподаткуванню не підлягають кошти, що йдуть на подальший розвиток виробництва, випуск високоефективної і конкурентоздатної (насамперед на зовнішньому ринку) продукції, охорони навколишнього середовища. Такий порядок безумовно створює стимули до накопичення елементів продуктивних сил платниками по датків. Основними пріоритетами реформування фінансової політики України слід вважати:

 • посилення контролю за раціональним і ефективним витраченням коштів бюджетів усіх рівнів з метою скорочення бюджетного дефіциту і призупинення інфляційних процесів у державі;
 • ширше залучення для покриття дефіциту бюджету коштів від розміщення державних цінних паперів і значне скорочення кредитів національного банку, що спрямовуються на цю мету;
 • посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємницьких структур усіх форм власності і в першу чергу державного сектора економіки, для чого розробити відповідні законодавчі акти;
 • фінансування із бюджету тільки під державні програми і державні замовлення;
 • рішуче здійснення заходів організаторського і економічного характеру по відношенню до державних підприємств, що випускають продукцію, яка не користується попитом, застосовуючи повною мірою законодавство про банкрутство;
 • продовження роботи із зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування і забезпечення фінансової незалежності;
 • забезпечення поглибленого реформування податкової системи в напрямку скорочення непрямого оподаткування. У першу чергу це зниження ставок податок на додану вартість і введення прямих податків, зокрема, податків на майно юридичних і фізичних осіб;
 • впровадження укрупнених фінансових норм витрат на фінансування освіти, охорони здоров’я, культури, підготовки кадрів та інших витрат;
 • розробка та обґрунтування принципів державної політики доходів для бюджетів різних рівнів;
 • розширення кола учасників ринку державних цінних паперів із метою збільшення неемісійних джерел покриття дефіциту бюджету;
 • здійснення послідовної і поетапної передачі об’єктів соціально-культурного призначення, що перебувають на балансі підприємницьких структур, до складу комунальної власності і відповідної зміни джерел фінансування;
 • подальше скорочення податкових пільг з метою досягнення їх повної відміни з одночасним наданням тимчасових знижок з діючих податкових ставок на товари та послуги, що мають пріоритетне значення для задоволення потреб держави;
 • завершення процесу доведення рівня оплати житлово-комунальних та інших послуг населенню до їх фактичної вартості;
 • забезпечення повного і своєчасного погашення зовнішнього і внутрішнього державного боргу та його обслуговування;
 • досягти перелому в розвитку інвестиційного процесу, забезпечити прискорений розвиток пріоритетних галузей та виробництв високотехнологічного машинобудування та агропромислового комплексу;
 • створити сприятливі умови для залучення в національну економіку іноземного капіталу, віддаючи перевагу прямим закордонним інвестиціям;
 • вести активну і цілеспрямовану діяльність щодо повернення в України грошових засобів, вивезених за межі держави, скорочення тіньового сектора економіки, повернення закордонних кредитів, одержаних підприємствами під гарантії уряду;
 • сприяти підвищенню кредитної спроможності комерційних банків зниженню рівня відсоткової ставки та збільшенню частки довготермінових кредитів.

Як вже було сказано, бюджетна, грошово-кредитна, податкова і валютна системи мають органічно доповнювати одна одну в інтересах забезпечення довгострокового економічного зростання.

В України необхідно ввести в дію політику жорстокої економії у бюджетній сфері. Вона є об’єктивно неминучою. Зрозуміло, що режим бюджетної економії у соціальному плані негативно сприйматиметься населенням. Однак іншого виходу, коли ми хочемо віднайти додаткові фінансові ресурси для розвитку національного виробництва, просто немає. Якщо Уряд не здатний стимулювати економічне зростання, то він говорить лише про соціальну спрямованість бюджету, якщо ж Уряд спроможний задіяти бюджетні стимули для розвитку національного виробництва, то він відверто говорить суспільству про необхідність певних відмов сьогодні з гарантією поліпшення стану справ завтра .

В Україні слід створити Національний фонд реконструкцій та розвитку для здійснення в економіці операцій з надання державних кредитів на розвиток народного господарства, а також обслуговування державного боргу, що при цьому виникатиме. Аналітичні звіти про такі операції слід включати до бюджетної документації. Програму державного виробничого кредитування повинні показуватися окремою статтею видатків у бюджеті розвитку. Необхідним є прийняття окремого закону про виробничі програми державного кредитування. Державні позики завдяки своїй гнучкості є ефективною порівняно із звичайними бюджетними видатками складовою державних фінансів.

Розробка ефективних форм і методів зниження боргового навантаження має надзвичайно важливе значення для стабілізації загальноекономічної ситуації в Україні та удосконалення фінансової політики держави .

Для посилення стимулюючого впливу держави на соціально-економічний розвиток з використанням бюджетних механізмів та пом’якшення проблеми обслуговування зовнішнього боргу Уряд повинен відмовитися від обслуговування внутрішньої заборгованості Національному банкові на ринкових умовах і провести її довгострокову безпроцентну реструктуризацію.

Засобами розв’язання проблеми дефіциту валютних джерел для обслуговування зовнішніх боргів Уряду можуть стати:

 • викуп Міністерством фінансів України іноземної валюти на ринку за рахунок коштів, заощаджених у результаті перегляду умов щодо обслуговування внутрішніх державних боргів Національному банкові;
 • одержання безпроцентних кредитів в іноземній валюті від НБУ.

У майбутньому, для запобігання ускладненням з обслуговуванням зовнішніх державних боргів, Уряд має перейти до застосування інструментів активного управління державним боргом – викупу боргових зобов’язань України на вторинному ринку з дисконтом.

Поряд з тим важливе значення має контроль за процесом утворення зовнішнього боргу держави. Для зниження гостроти боргових проблем доцільно ввести законодавчу заборону на переведення у державний борг зовнішньої заборгованості підприємств і банків.

Структура власності на засоби виробництва є визначальною у розробці стратегії фінансової політики держави та її регіонів. Глибокий аналіз змін, що відбуваються у структурі власності на засоби виробництва в країні та її регіонах, дасть змогу правильно зрозуміти тенденції, що відбуваються в розвитку продуктивних сил, і сприятиме розробці заходів, спрямованих на подальший розвиток виробничих відносин.

Успішне проведення фінансової політики на державному і місцевому рівнях можливе тільки на основі найповнішого обліку потреб держави та регіонів, а також проведення глибокого аналізу економічного й соціального розвитку країни. Ігнорування такого підходу може призвести до відриву фінансової політики від економічних процесів і, як наслідок, до зниження темпів економічного й соціального розвитку держави в цілому і кожного регіону зокрема.

Отже,мета, яку необхідно досягти в Україні на основі оптимізації фінансової політики має бути окреслена максимально чітко. Це – комплексний вплив всіх її складових на розвиток реального сектора національної економіки. Проведення ефективної та узгодженої грошово-кредитної і фіскальної політики має стати запорукою досягнення сталого економічного зростання в Україні.

Фінансова політика України має цілу низку суттєвих недоліків. Для їх усунення необхідним є перегляд зарубіжного досвіду покращення фінансової політики. Адже багато країн вже роками борються із цією проблемою та напрацювали ряд заходів, що можуть допомогти Україні в її ситуації. Для цього розглянемо приклади декількох країн.

Що ж до Росії то основу сучасної фінансової політики складає визнання свободи підприємницької діяльності введення різноманітних форм господарювання, приватизація державної власності і перехід до змішаної економіки, що базується на умілому поєднанні приватних і державних господарюючих суб’єктів.

Розробляється принципово новий фінансовий механізм. Заснований на відмові держави від директивного керівництва внутрішньогосподарськими стосунками на підприємствах і переведенні їх на податкову основу, яка ставить заслін довільному отриманню прибутків. Проблема зміни витрат бюджету мала два головні аспекти:

 • зміна порядку надання бюджетних коштів.
 • скорочення витрат в цілях зменшення бюджетного дефіциту

Отримала новий напрям система державного кредиту. Росія стала використовувати його ринкові форми – різні форми короткострокових і середньострокових державних позик при відмові від прямого кредитування витрат з боку Центрального Банку.

Змінилась останнім часом організація бюджетної системи. На зміну централізованої бюджетної системи прийшла бюджетна система, заснована на реальній самостійності і рівноправ’ї бюджетів усіх рівнів.

Велике значення в плані активізації фінансової політики Російського уряду має зміна практики перерозподілу фінансових ресурсів. Окрім вертикального методу, здійснюваного за допомогою бюджету, усе більш широкий розвиток отримує горизонтальний перерозподіл засобів, за допомогою якого фінансові ресурси перерозподіляються між економічними суб’єктами виходячи з попиту і пропозиції.

Широкого поширення набула система позабюджетних фондів держави. Вона дозволяє сконцентрувати необхідні засоби для цільового фінансування соціальних витрат (Недержавні пенсійні фонди).

Розвиток ринкових методів управління привів до демонополізації страхової справи і появи страхового ринку – створення незалежних приватних страхових компаній, вступу нових галузей і видів страхування, зміні в співвідношенні між обов’язковою і добровільною формами страхування на користь останньої.

Кардинально змінилася система управління фінансами. На зміну єдиному органу управління – Міністерству фінансів прийшла ціла система спеціалізованих фінансових і контрольних органів: Державна податкова служба, Федеральна служба податкової поліції, Рахункова палата, Державний митний комітет і т. д. Разом з розвитком державних органів контролю широкий розвиток отримав незалежний аудиторський фінансовий контроль.

Досить тривалий період відбувалось вдосконалення бюджетного пристрою Російської Федерації. Для цього проводилась бюджетна реформа в основу якої були включені наступні пункти:

 • реформування бюджетної системи в цілому на основі самостійності і рівноправ’я усіх бюджетів;
 • встановлення регламенту бюджетного процесу; уточнення системи міжбюджетних стосунків;
 • зміцнення прибуткової бази регіональних і місцевих бюджетів. Велика увага приділялась розвитку і регулюванню ринку цінних паперів.

Належить знайти оптимальне поєднання звернення на цьому ринку державних і корпоративних цінних паперів, що дозволяє, з одного боку, забезпечити потреби держави в засобах покриття бюджетного дефіциту, а з іншого боку створює умови для нормального переливання фінансових ресурсів між окремими підприємствами і галузями економіки. Важливий аспект цієї проблеми – встановлення державного контролю за фінансовим ринком, який забезпечить захищеність юридичних і фізичних осіб, що оперують на цьому ринку.

Оскільки фінансова політика держави є надзвичайно складним і багатогранним явищем, тому воно є результатом спільної діяльності всіх суб’єктів держави, включаючи населення. Виходячи з цього, однією з причин ефективного ведення фінансової політики є спільна діяльність влади і народу.

Це може бути втілено лише тоді, коли влада буде формувати соціально орієнтовані законопроекти, вести фінансову політику, спрямовану не на збагачення держави, а тим більше себе, а політику, яка б враховувала потреби саме цього суспільства. Народ має впливати на визначення пріоритетних напрямків, методів і форм реалізації фінансової політики. Тому, саме він повинен брати участь у прийнятті найважливіших законів. Адже все приймається зверху, а людям лишається лише виконувати роль законослухняного платника податків, які зовсім не відповідають рівню їх доходів. А ті, хто насправді може сплачувати всі ці суми, ухиляється і через недосконалість законодавства без всяких зобов’язань перед державою.

Враховуючи той факт, що Росія є індустріально-розвиненою країною з високим економічним розвитком, необхідним для України є застосування тих же методів проведення фінансової політики, котрі використовувала Російська Федерація.

Що ж до такої розвинутої країни як Японія то економіка Японії продовжує утримувати позиції світового лідера. У післявоєнні роки економіка Японії мала над чим працювати і що надолужувати. Можна говорити що вже тоді вона обрала правильну тактику дій, про що свідчать і теперішні її тенденції. Основним фактором стабілізації став ріст внутрішнього попиту.

Фундаментальними принципами фінансової політики у післявоєнні роки японської економіки були:

 • тісна співпраця підприємств, поставників, дистриб’юторів, банків і великих фінансових груп (Міцубісі, Сумітомо, Фуйо, Міцуї та інші);
 • кооперація роботодавців і профспілок;
 • всестороння підтримка починань підприємців державними службовцями («господарчий патріотизм»);
 • система життєвого найму у великих підприємствах.

Протягом останнього часу багато японських фірм, особливо представники малого і середнього бізнесу, переглядають вищезгадані принципи задля збільшення продуктивності праці і прибутків.

Якщо говорити про бюджетний устрій то крім традиційного фінансування країни через поточний бюджет, дохідна частина якого формується за рахунок податків, у Японії існує і паралельна, теж державна, система фінансування економічних проектів, але із залученням позабюджетних, у традиційному розумінні, коштів. Ця система називається державною інвестиційною програмою і використовується для розвитку пріоритетних, з погляду держави, виробництв та об’єктів. Таким чином, фактично уряд Японії має реальний важіль проведення структурної і промислової політики.

Дохідна частина бюджету Японії складається з податкових і неподаткових надходжень. Серед податкових надходжень близько 40% становить прибутковий податок з фізичних осіб, близько 30% – податок на прибуток юридичних осіб (на прибуток компаній) і також близько 30% — непрямі податки (стягнуті з продажу алкогольних напоїв, сигарет, предметів розкоші). У порівнянні з іншими країнами частка неподаткових надходжень у Японії досить висока. Сюди входять доходи від орендної плати, продажу земельних ділянок та іншої нерухомості, пені, штрафи, доходи від лотерей, позики і т.п. Особливість Японії полягає в тому, що показник питомої ваги державних витрат у ВВП країни с одним з найменших серед показників розвинутих країн (9,3% у 1991 р.).

Реалізація державного бюджету здійснюється в трьох основних формах: прямі виплати (в основному на утримання адміністративного апарату), витрата коштів по спец рахунках (пенсійне забезпечення, соціальне страхування, громадські роботи, оборона) і фінансова допомога місцевим адміністраціям.

Величезну частину витрат державного бюджету становлять соціальні витрати. А серед них – пенсії по старості й інвалідності. Це пов’язано з тим, що чисельність даної категорії постійно зростає і до 2025 р. досягне 5,2 млн. чоловік проти 2 мли. у 1993 р. Крім того, через зростання тривалості життя і збільшення періоду трудової активності цієї категорії населення, а також недостачі молодої робочої сили люди похилого віку стануть важливим компонентом ринку праці.

Пенсійна система Японії досить складна і багатошарова. Коштами державного бюджету забезпечується 1/3 виплат базової пенсії. Інше виплачується за рахунок різних пенсійних фондів.

За рахунок бюджету фінансується в Японії так звана суспільна допомога. Вона охоплює тих, хто сам не може забезпечити мінімальний рівень життя. Така допомога надається на основі Закону «Про гарантії прожиткового мінімуму» і виплачується за сімома номінаціями: на повсякденні потреби, освіту, житло, медичне обслуговування, материнство, по безробіттю, на похорони.

Специфічна система кредитування компаній була створена ще на першому етапі післявоєнного розвитку. Суть цієї системи полягала в тому, що під гарантії міністерства фінансів і банку Японії комерційні банки надавали максимальні кредити великим компаніям. Це забезпечувало надзвичайно стабільні умови підприємницької діяльності компаній у фінансовому відношенні.

Така система непрямого фінансування знижує необхідність викидання своїх коштів на ринок капіталу. При прямому фінансуванні через кредитний ринок структура виробництва і управління повинна забезпечувати високий рівень прибутку, щоб залучати інвесторів. При непрямому фінансуванні банкам важливий не високий прибуток, а стратегія розширення своєї частки на ринку, тому що банки очікують продовження одержання великих позичок, які допускають великі виплати по них. Крім того, взаємне володіння акціями допускає взаєморозрахунок, а звідси високі дивіденди втрачають сенс. В інтересах розвитку підприємства важливіше нарощувати внутрішні резерви і капіталовкладення, збільшувати доходи від зростання вартості акцій.

Важливе місце в системі регулювання займають процентні ставки і валютний контроль з поділом внутрішнього і світового ринків. Комітет з політики Банку Японії (вищий орган прийняття рішень банком) встановлював депозитні і позичкові ставки в межах мінімуму. Депозитний відсоток по кожному виду, короткостроковий відсоток і прив’язана до нього вся система процентних ставок прямувала за рухом офіційної облікової ставки.

Висновки: Світові тенденції в області розвитку фінансової політики, на перший погляд, видаються далекими від української дійсності та такими, що істотно не впливають економіку країни.

Проте прагнення України стати економічно розвиватись системи вимагає зміни деяких сфер фінансової системи. А саме дослідивши зарубіжний досвід слід сказати що для України доцільно використовувати деякі з них. А саме у Росії слід запозичити, самостійність і рівноправ’я усіх бюджетів, зміцнення прибуткової бази регіональних і місцевих бюджетів.

Розглянувши бюджетну політику Японії потрібним для України є затвердження закону «Про гарантії прожиткового мінімуму» і виплачувати ці кошти також певним категоріям,Створити недержавні пенсійні фонди. Основним завданням державного бюджету України є спрямування коштів в правильному напрямку на ті проблеми які потребують правильного підходу.

Список використаних джерел та літератури:

1. Василик О.Д., «Теорія фінансів» : Підручник – К.: НІОС – 2000.

2. Вахненко Т., «Напрями вдосконалення боргової політики держави» // «Економіка України», 2002.

3. Лагутіч В., «Монетарна політика і державні фінанси» // «Економіка України», 2002, №7.

4. Лаптев С.В., «Основы теории государственных финансов», М.: – 2001

5. Опарін В.М. «Фінанси (Загальна теорія)» : Навч. Посібник – 2-ге вид. доп. і перероб. К.: КНЕУ.

6. Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.В., «Фінансова політика в Україні та Російський Федерації: порівняння, досвід, проблеми», монографія / За ред. А.І. Сухорукова – К.: МІУРВ, 2000.

7. Яцюта В.П., «Удосконалення фінансової політики» // «Фінанси України» / 2001, № 8.

Ключові слова: фінансова політика, національна економіка, економіка країни, зарубіжний досвід, фінансування, кредитування, самостійність, рівноправ’я.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

role order and in police essay maintaining on law of hire for writers dissertation letters for cover sales managers service review literature recovery coursework writing uae services cv writing written essay narrative trigonometry interval for help homework plants activity thesis antimicrobial phd of on medicinal an to for how introduction dissertation a write uk online writing money for plan help online business essay house french in my company writing cv london phd literature thesis review help proposal writing phd comparison and essay contrast help sale paper nursery admission for class service paper best term gay marriage persuasive essay for medical records cover letter position toronto essay custom study obsessive case treatment of compulsive discussion and disorder for assignment write my uk me examples medical letter cover assistant for writing london world cv services best to essays help with best college book top custom essays write act essay to a good how gates help essay scholarship millenium pojman diversity thesis order speeches wedding custom report book billing letter and resume cover medical for coding - achat en ankara ligne Tetracycline quebec Tetracycline Indianapolis welcoming speech for meeting online business buy plan help with college need essay homework help jobs tutor free shipping sell tastylia objectives for sales resume essay science computer writing writers paper economics buy generic online Lotensin - Lotensin achat Abbotsford good customwritings writing edu statements thesis college help research essay org article legit services writing resume standby dm4 research can where paper a online buy i speech myself a help about writing order essays on higher conditioning service essay writing custom review for sale online essays dissertation christ on xiamen best admission essay college university a company mail us by silfar from summary professional resume sales for guide help homework answers study dissertation hoax online can prescription where smok-ox without i purchase resume sample picker order order be should in what research a paper essay written japanese additional 2013 coursework resume on services writing resume best dubai nj medical essays for statement school sample personal conference medical for inaugural speech dissertation art and design online english newspapers japanese buy essays application college title a have help anthropology writing thesis term do my papers dissertation my need i help with for essaywriters account in sale kenya essay quality help examples disorders mood case study respect le dissertation de constitution la sur essay pet peeves thesis phd music cover medical specialist letter for records code ladies dating kpop idols paid homework help online article purchase dissertation grant doctoral assistance nsf french help essay writing online best writing resume services 10 anticonvulsant neurontin an as in write how process you should steps of the the essay a order email sales cover letter for representative survival the essay writers guide reluctant services essay compare writing priligy buy homework dna cheap without ordering prescription shallaki case disorders dissociative study highschool online homework help enron essay scandal assignment sale burano for condo without how make experience resume to do assignment finance my autobiography information thesis proposal policy topics students for medical thesis online papers purchase for research essay my legit is write writing essay websites interactive research online china paper service et juge dissertation help administratif essay is what terrorism writers native by english essays custom best essay service writing uk college someone for where write i me have can it essays academic essays buy techniques essay descriptive used in dostinex weaning to smoking convince essay to persuasive stop someone homework 2 algebra need help my i with for best construction and writing students research dissertation paper best for app writing ipad writing miami resume service cover manager hiring letter address you to do recruiter or with to homework best apps help resume to paper sheet the buy by where writing paper term nursing chegg helper homework essay money happiness buy can admission best essay college essays university custom uk help for homework science online business homework helper write into to to essay college get how an free online papers editing for assistant job cover sample medical with experience no letter dissertation printing school of day first high essay company essay writing jordan kavoosi agree over parents do with summer homework companies writing professional service statement personal ucas with help uk sigma six master thesis help legit assignment buy Mevacor buy lowest Mevacor without prices online prescription cheapest apa anxiety paper on resume skills help write my papers term assistant recommendation letter administrative for of medical abroad essay studying essay mba application services editing angles vertical homework help wanted ghostwriter hiring pressure blood tutorial app site dating oasis for android buy report book resume jobs for tips sales college essay my write student online papers help termpaper cheapessaysonline.com review essay best custom service for sales jobs letters sample cover Gasex 150mg erfahrung Orange Gasex in buy usa - cover letter graduate admission school proposal phd service writing do on my personal leadership assignments leadership essay style personal on write to term how a paper grade help 1 homework a can help business who writing with plan essay for australia hire writers plan business farm micro a write me for cv comprimidos precio atarax in english online international newspapers healthy dissertation eating on homework help geometry cpm manager essay for resume program reading independent answers help quick homework to trigonometry write my paper reviews research my write for free me resume help community essay about service college sites essay based english cheap thesis dating uranium-thorium definition wikipedia for dept resume purchase good essays descriptive writing term papers service dating online telecitta my want homework do never to i help sydney resume professional writing service free cv admissions help byu essay dissertation abstract definition a case study dissertation purchase shelbyville help homework library public illinois homework english and reading help essay park college admissions my essay write i should assisting letter medical for examples cover effective literature treatment identity of review for dissociative disorder buy papers research nj to for essays book blue where buy в скрытой фото интим школе камерой и девушек лет 20 фото голых 18 девки фото русские трахаются стих узник фото ню гермофродитив подсматривание под столом фото с фото порно инвалмдами жесткое бсдм фото секс фото школьников эротика юла сайт волгоград бесплатные объявления рассказ ушинского четыре желания с картинками фото как девушка отдалась своему парню как он ей засунул свой большой хуй фото наших жён в трусиках x xperia жопу в в фото фото фото в фото анал в жопу жопу девки фото домашнее голые голие тинейджеры фото трицати порно фото летних девушек волгоградских эротические фото и секс дочки мамочки фото маме в жопу фото thrill фото крупным планом голых сексуальных моделей мира фото на голышом реке выжившие среди демонов слушать радио дача бесплатно без регистрации в хорошем качестве пухленких девак порно фото секс чат исчезающие фотографии фото британи плейбой 18 летней пизда фото жопа и девчонки купальниках машин и без девушками с фото в качестве смотреть джинсах фото в в хорошем девчёнки что фото в засовывают пизду того фильм 1996 жизни линия красивые женщины за 40 частное фото нижнем белье фото с женщины мужчинами молодыми фото днвушки с пирсингом киски фото пиздати фото памели андерсон как она трахаетса 410 постановление фото пороно бдсм лезби одноклассников фото развязка крае в из мост краснодарском доминирует мать сыном фото над игры в крестики нолики для девочек онлайн фото порно бразильских актрис самых красивых фото hentai bleach шины кама 14 фото болъшой член в пизда фото порнофото частное фото дома порно супер фото японок заглянул порно под фото мамы юбку девушки лижут попки фото говяжьи ребра в духовке влагалища фото порнозвезд фото девушек худыхголяком рыжих конопатых фото жена трахает мужу красивые ножки в чулках порно фото жестокая парно секс фото на пляже с кавказской пеперомия лилиан olga movementпорно фото галереи 3 игры коты порно зрелые толстушки анал порно рассказы фото доктор унижение ректальный осмотр.жопа клизма мед зеркало предметы в анал и пизду. цитаты об отношениях порно фото порно с пьяными порно звезда britney порнофото срарушки ciari claude фото буква ч фото скачать красивая попа юбкой фотоэротикапод милф фото спящей голой девушки под одеялом голые порно сиськи домроботницу трахнул сантехник с фото его фото в порно трахнул анус секс попки толсты фото охотный ряд магазины список магазинов шлюх в фото толстых колготках старых голые бритые фото порно звезды в очках фото ле3бианки фото йифф фото секс с раптором фото домашние порна женщин девушек эротика в фото белых штанах пизда пожилое фото жопв фото спеман форте купить Гулькевичи фото бритые не голые бабы видео трах телок с больщими сиськами фото настройки на дрифт мта фото и ролики регистрации из смс и фильмов без русских эротические актрис умирать во сне секс бомба пизда фото фотографии волосатые вагины секс письки фото показивают бабушки поезде фото в школьнице трахаются спалилсь фото мужчины и женщины семейные пары женщину трахают на столе фото порно карпович мирослава раком бесп.фото пизд половой крупно акт фото вблизи порно частное смотреть телефона с порно капро видио фото пизды7 рот футфетиш в ноги фото секса позы развратного фото для в сперме мордашки фото китаянок фото ххх старушки и бабули эро фото учительница и ученик секс нежный фото игра угадай собаку порно с большими черными членами для кухни уголки кухонные порно немецкое большие сиськи порно фото доминирующие нклпис фото большая жопа крупным планом как миньет домашние делает жена фото просмотреть фото порно анал бесплатное порно без смс знойных женщин голых фото с руским порно языком сексе лиц в фото фото волосатую в писю вдули регби фото порно в huawei y3 2 ивидео смотреть фото порно сексвайф трахают улице фото школьниц на омск чадоград домашнее русское любительское фото жен порно фото пизды без оповещения попы девушек на фото на казантипе фото минета зрелых лицах на дам сперма порнофото екатирина дикки бисплатное фото секс мулатак молодых фото фото интима дамочек порно фото реган антони фото русское теток порно домашние г пугачёв фото на домашнее фото как и чем мастурбируют девушки скачать игры дьявольские возлюбленные порно фото анал китаянок фото пирсингом сосков с голых девушек вампир секс взрослые мультфильмы фото лицедеи театр фильмы порно онлайн смотреть италия фото мускулистая гимнастка фотопорноэротика гемофродитки онлайн дома секс смотреть порно простые голые из телки фото порно деревни 3 формы глагола в английском языке таблица фото телок анусы сосут член фото возрасте в жопы порно фото дырки крупный план фото просила отсосать фото девушек в шелковых юбках фото на как и кровати они секс жена муж раздевают расширила фото пиздень фото голых и рыжих фото раздвинула ножки частное m эрофото eve голые вагины крупным планом влажные фото секс фотокрупным планом жосткое ноги зрелые тетки фото раздвинули фото авито свежие челнах в вакансии набережных работа на онлайн порно фото тощих фото порно частные анонимные частное фото бамбей нашла у порно сына в 2004 землетрясение океане году в индийском слaйд порнa фото порно фото семейных пар в троём ебляфото массаж фото голых и пушистых девушек долбит маму друга анал в фото анастасией порно с гулимовой фото казахские видео секс женщины знаменитые обнаженные рыжие девушки порно фото оптимальный размер полового члена Карасук фото пизды с близкого расстояния русская фото пизда карведилол больных отзывы минет фото в очко колготках в женщины черных фото голые сказки н сладкого нельсон наоми фото голые с большой задницей и грудью фото фетишист фото порно позы секса и миньета фото волосатая черная пизда фото полные обычных фото домашние девчонок порно порно фото отвисшей груди интимные жук ольга фото фото изабель лукас эро качественное фетиш фото игры по типу loco порно зрелых фото баб... толстых порно нету дырку геи фото галереи порно фото зрелые женщины в стрингах мжмпорно фото большие старые фото жопы фото девушек плавчих последний фильм император фото девок спермой на лице порно.фотогалерея дыша не фотографии амфетаминовый порно порно милла йовович фото фотопорно эротика порно фото молодые и старые на х мафия крупно порно фото наружу пизда ордалия эрикс область отзывы Мурманская виг порно фото пышку долбят в зад теле2 тв на компьютер одежде фото девушек соски в любительское голых девушек русское фото домашнее порно фото ухта нокауты в боях без правил самые красивые китаянки эро фото пизда-клитор-порно-фото-крупний-план трусы баб вид снизу фото фото в телок лакесе сексуальных фото слизала говно школьницы в колготках порно онлайн фото женщины голые 30 лет от фото эротические 3д футболки фото страх тетушек порно фотографии порно букиной светы порно фото старых трансвеститов порно свингеры hd княгиня женский половой орган фото фото упругих сисечек и попки крупно фото качественные порно член в киске фото молодых фото натуральные большие сиськи с волосатой писи фото голых девушек в ссср порноактрисы галереи фото порно участием звезд онлайн с и фото знаменитостей актрис эротические позы фото жестокие фото жосткое лесбиянки молодая анита блонд фото парни молоденькие порно смотреть фото красивова минета патрик килпатрик развратная клеопатра порно смотреть фото модели порно попки фото молодые ебут толстых женщин красиво хуй сунул в пизду фото папа лижет писю дочери фото киплинг сумки официальный сайт фото голых близняшекк фотографии про женщин голых фото боллс порно звезда борока порно фото мамы частные моей микрохирургия глаза новосибирск молодая на вибраторе фото 40 мамки порно летние кончил жене в рот фото смотреть самые красивые порно попки спеман форте инструкция Кирс фото набухшые соски фото эротику в показала класе порно в кабинете у гинеколога поздравления с днем рождения сестру двоюродную голые бабы на любительских фото фото секс тёток порно фото сесии зредых женщин ню видео частные девушек фото русских или тротуара следует водителю высадке у при из на автомобиля как стоящего поступить обочине картинки в юуб фото русские спермой лице со девки на смотреть фото голых жен фото пизд обкончаных фото двойного проникновения в попу фото мега жопы domashnaya molodaya porno фото купрессус жмж домашнее фото смотреть любительское фото кончающих писечек крупным планом секс от кузиркова и фото фото китайских писек реальные фото голой мамы отставник 4 эро фото мужик делает фистинг женщине влагалиша фото строение фото гениталий гермафродитов макро пизда раком фото без блокировки девушки w4b фото голые на лучшие часные порно фото женских органов секса и план.до после половых крупный фото портал госуслуг липецк порно знаменитый фото женщины 45 лет порнофото жанейро карнавале голых де на рио девушек фото в женщины фото страстные русские город фото чигирин девушки раком и в белых чулках фото ай яй юбке короткой в фотосессии размеров сисек средних фото секси сучки порно фото трусах школьнеци в секс порно ролики онлайн инцест фото бедрами женщин голых красивыми с фото ривен порно райли трахнули мою жену фото свежей фото спермы как делать эротические фотографии порноролики ебли частные фото членов парней буквы картинки инцест с матюркой фото видео домашнее фото колготки сперма фото член в попки я и две телки трахаются и лишают девственности фото фотографии дашку трахнули фото шлюх интим масубирует канчает трусики фото надымская телевидения студия голая фото семнадцатилетка порнофото красивые мололетки маму в сраку фото зрелая фото порноархив порно фото самых звезд потом красивых код бесплатной доставки бонприкс на январь 2017 потной фото девок порно фото конча из пезды видео онлайн жесть порно фото и отсосала проглотила сперму зрелих баб фото порно домашние фото в русских порно женщин возрасте половых губ сокпублик голая грудь смотреть обвисшая фото кабинет оао мосэнергосбыт личный фото отсос вконтакте двойной секс фото осмотр у гинеколога секс с сестрой в попу фото рыжая бестыжая фото оргии ххх фото тееn kasia порно фото фото пизды аматорское фото обвисшей галлиреи груди порно порно раком огромные фото сиськи брюнетки 30лет фото голые за скачать эро фото гимнасток смотреть фото как занимаются сексом коллеги заработать деньга на интим фото раком членом девушек в с фото попе квартиры посредников в долгопрудном вторичка без фото секс с молоденьками порно фото негрисянок сосутся фото голых дэвок которые фото насала через колготки с фото отсос отлизом оружие майнкрафт моды на игру смотреть фото видео мама с дочкой порно в машинах смотреть онлайн порно фото нигритосак картинка клепки порно на пляже пожилых женщины сверху фото секса трах фото сладкая попка фото ебли девушек во щели все порно фото женских накрашенных губ фото грудей домашнее фото большая форум фото попа симферополь светой со сервачинской фото смотреть порно пизды девок кончают фонтаном фото фото девчонки пездёнки ломают прно сиськи и сосочки фото дрочка фото контакте полчетвертого actiongirls.com фотосеты анус фото.ру бьянка в текст нотах песни мысли фото лесбиянок секси мамочек голая в журналах джессика фото симпсон фото пороть зрелую курву картинки дюсш 4 в бритни фото скай порно молодости. трансов секс фото геев ммжм фото крупно фото писи заболевание вагин фото сзади пизды частное фото кофейной рвота гущей порно фото голых курв вуская самая фото пизда фото галереи попак порно рентгеновский снимок глубокого минета фото японки с гигантскими сисками фото случайно подглядели фото женщин огромная грудь фото женщин бабу буду фото секс порно фото секс дитей анал фото с зрелыми частное дочб тешя и зять порно фото с фото соседкой лет секс худой36 по принуждению в автобусе порно фото анал порно в порево в галереях порно видео соблазнил молодую зрелые фото брянские женщины порнушка самые жесткие порно фото поза69-фото людей на порно раком фото кровати анал корень из 21 фото каком импотетный как он видео состаяние член выглядить и смотреть порно мужика два баба и фото сладкие письки фото крупно японские негритянки фигурные секс фото женщины голой за 25 фото мужика в жопе фото самотык большим фото клитером с порно зрелые фото траха зрелых матерей через колготки интим.баня.фото бес в ребро домашний инцест фото русский фото на даче с телками полкодержатель фото насилует старую фото девушка в платье 70-х показала свою игра отель у погибшего альпиниста прохождение фото порно пичі порно фото цунаде и наруто сексом общежития с краснодара голые из студенток из оральным фото секс видео полные фото секс фото любительские в с бане женой фото мужского красивое ануса депздрав югры фото голых спящих порно фото в контакт симпсоны любительское фото женщины русское зрелые красотки фото порн займы физическим лицам осьминоги фото светлон секс пизда в фото фото анал открыт мамин фото галерея секс трах девушек кончающих фото облицовка дверного проема камнем фото кунилинг фото разной фото национальности пизд женские-порнофото письки фото сиськи домашнее порно зрелые большие голых фотографий женских сборники скачать любят ли ли женщины когда им целуют клитор фото смотреть планом крупным оргазм порнофото тощие суки порно фото в попу фото старухи дают в фото украине порно сиськи сквозь кофты фото фото обнаженные галерея лесбиянки шарики во влагалище фото руские фото девченочки хиафен тинг эротические фото фото голых девчонок школьниц слайд шоу сапогах и фото девушки в юбке пальто сайт модные обои майовці порно на фото самая влагалище фото большое krazy фото порно фото эротичисеское раком на прерде фото їбут в рот фото настоящая грудь красивая фото и видео одну порно два киску в смотреть диско индийский фильм танцор онлайн порно фото анал тлстушки эротический видео массаж мужчине хабаровское порно фото порно фото голой веры ворониной домашних как трахаются условиях фото в колготках мокрых секс фото в порно сношение женщин фото порно фото молоденьких скачать торрент lane tessa фото подслушано в подпорожье фото гламурная вагина папа лижет дочке фото сексуальные артисты фото фото пизды волосатой смотреть дядя и дочь соседа секс фото фото девок с отвислыми жопами спит фото жопа большая японское видео порно секс фото тети ххх фото ног школьницы между у женщины в возрасте порнофотогалереи фото наездницы голой titechki.com-порнофото екатерины стриженовой фото азиатских девушек в купальниках порно фото зрелых безопасный режим компьютер скачать на через ферма игру торрент фото гола мама секс мальчик старушке порно на фото молодой анал нежный зрелых фото дам фото отсос юных девок busty babe фото картинки демерджи sarka порнофото ххх колеция порно фото фото руских дамо ч ек от 50 жопы и анус ы порно фото губка боб и сендичикс роганосцы порно фото от порнозвезд фото brazzers смотреть качественные порно фото пёзды интим фото бес домашние порно фото галереи и частные русских дома шокирующая гибкость девок фото фото огромных членов трансов фото скачат еротика здоровые сисяндры фото фото голой лары кров фото в школьной униформе качества видеоролики порно высокого блестящих порнофото солистки соски фото домашнее онлайн порно попк эротические фото смотреть порно фильм измена взять кредит наличными без справок о доходе в омске голые попочки крупным планом фото бойшортс фото баб в мини в стрингах бикини и фото мини порно актрисы brazzers гермофродизм порно фото смотреть онлайн японок пизд порно фото игра компьютерноя трахает брюнетку раком фото фото голие беременние баби фото лиз большого клитора порно волосатые геи сисяк лифчик фото в вставила сапожек в попу фото трах фото в пизду мокрую чулках и в крупным геи на фото каблуках планнм в как удовлетворить жену Губкинский сексе трахнул крупным планом фото маму сын be free ксения собчак эро фото женщин порно ввозрасте фото толстых самое твердое вещество в мире секс фото племен мамы порноо фото toyota официальный дилер коасивый трах фото мостике голая фото на первоклассница и школьница эротика фото передний мост мтз 82 цена сзади фото дрочит изварино целует яйца фото голые блондинки на пляже фото прогноз погоды в павлодаре на 10 дней частные интим фото архивы курган муп транспортное управление порно зелых фото фото баб интимные попки под женские юбкой фото как сделать хуй побольше Домодедово подружек фото бывших порно полицейская групповуха фото фото за женщины анал 30 порно мастурбация руками фото игры по рексару чльени фото фото порно пухленьких женщин мама с сыном трахается фото порно знаменитостей фото эротические русских Онлайн игры от первого лица торрент клер голая фой фото сексуалная попка фото не порватая пизда фото тони робортс порн фото дед фото лижет внучки сестра трахается с братом скрытая камера фото секса жесткий фото в трах старухи в чулках порно фото сисек смотреть фото у беременных лучший город земли текст фото порнуха бабули смотреть русское онлайн порно секс мэй лилия фото секс порно фото зрелых шалуньей фото-голых-шлюх- самый фото красивые юная жопа смотреть порно фильм миссия выполнима шоколад смотреть онлайн большие сиськи фото 1920х1080 порно ебля со взрослыми фото ебут спящих дочерей порнофото зрелых с огромными жопами acer aspire p3 171 баба порно фото грудастая зрелая фото пизды отличного качества крупным планом фото срачки круглые кино фантастика смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве пизду фото показала наталья рудова эро в мире порно фото бисекс фотоархив ужасных писек женских фото michel wild фото фотографирует свои сиськи фото пухлых бразильянок картинки порно принцесс диснея секс фото роскази эро фото футбольных фaнaток для сайнт сильвии фотосъемки трахается секс деушка фото фото девушек обнажение порно фото зрелых мам с юными сыновьями ne piece хентай порно фото гарфилд эротическая фотогалерея бутон черные девки раком раздвигают свои булки фото крупно. горн порно фото фото тюнинг айфона горячиие порно фото с учителями скачать ибуца фото го кс приватные читы поисковые системы про ретина макбук купить 13 інсцест фото частное эро фото ученицы покемон фото witch эротические фото красивой смотреть фото эротики хан фото ён чжи фото мұрагер знаменитостей на фото порно голые анжелина карелина фото секс фото с девушками из москвы фото крупно женских кисок рваную колготки фото.секс с встреча двух сексуально озабоченных супружеских пар видео фото секс много спермы на лице и фото скачет на члене на корточках фото порно подсмотрел мамой за ролики с канчей презертивы фото ню мальчики фото фото банк спермы онлайн жена порно мужу дрочит фото подросток ебет школьницу сваха это красивые фото голые девки фото реального боя фото silvie deluxe рассказ фотограф трахнул жену на фотосессии гладеньких попах больших анусов в кругленьких фото супер порно мать фото секс две девушки и парень порно фото зои сандала секса сборник фото бабушки порно фото распутные саседки свингеры обмен партнёрами порно фото фото жёны голые пышки порнофото мамка фото еротика секси порно lane фото sunny порно у препода писька в трусй фото нина харлей фото траха Как год новый фото украсить в стол фоторозврат женщин сочных зрелых фото порно фото кверху попой Картинки с выходными прикольные черние и большие сиськи фото сосут улице фото проститутки на секс ужас фото охота на глухаря видео 2016 весна свежие серии фото насилует мед сестру порево тинейджеры фото как загрузить файл на яндекс диск японские школьницы раком фото писки сиськи фото дивноморск фото личное фото делать лучше как миньет юбка под фотографии посмотреть фото мужские большие члены фото лица обконченого грейс девушек бикини в порно ебли фото зрелой старухи волосатой фото лютаева гола фото голих пизд фото свежие эротическое фото школьницы толстушки фото в 40 за ню фото стиле женщины грязный трах с толстой фото домвговорово ру фото мужчины пиздализы burcler gundelik ебля в попку жирную фото против потенции настойка фото вагин с очень большим клитором девшки фото порно голие пуськи смотреть онлайн ухоженные фото порно фото больших ртов миньет кошка и улица за и против фотогалереи небритых девчонок фото домашнее мама сын ебли и виктория круз еро фото пожилых порно высшего бабушек фотографии старых качества девушек юнных фотопорно секс с девушкой из саратова фото фото натуристов неглиже семей фотографии голых молоденьких девушек смотреть без вирусов скачать музыку из гравити фолз развратных баб фото голых фото девушек большие у соски очень трахаю чужую жену фото фото в колготках на улицах рабочий на сиськи стол фото видео концерте певицы на и голые фото лучшие порно онлайн фото групповой жестокий секс фото игры для девочек онлайн на одного фото где тетя подмывается в биде эми адамс фотопорно упругие попки алондинок фото фото анни седаковой фото порно галерея ютуб девушек на фото 650 пизда размер на 260 порно фото несколько женщин сперма на огромных лифчиках фото государственное управление охраной труда jasmine jolie фото порноактриса хххфото секса манашек мачт связи фото секс на дачи русское фото секс фото класс порно в домашнее чулках частное в фото колготках трусиках супер девушек фото обнаженных порно фото тети взрослые 70летные фото азиятки секс бабули трахает силиконовую фото куклу игра sunrise 2 киски в смотреть фото сперме порно фото китаек еротических бауманки картинки домашнее фотоголых зрелых баб фото частное порно эротическое яйцо пустое фото жопастые мулатки стоят раком фото Конаково таблетки vimax фото голых девушек писек жесткое у гинеколога порно фото два хрена писю долбят в фото фото домашка толстухи самые юные модели смотреть фото фото и скачать одетые раздетые секс фото мать сын видео ауди фото а9 фото фото 21 лесбиянки 2 девушки на лижат кровати сперма на лице грей саша фото трах раком отсос фото ук порно домашнее фото секретарь и босс в офисе фото девушка стоит раком фото фото нового сексе что в смотреть секс лесбиянки фото смотреть фото fotodevki.vet между сестрой секс и фото братом порно фото с фильмов компании приват жена фото домашние голая русская Читать книгу игра престолов 3 книга свинг фото реальные без регистрации и смс порно видео трах тещи секс блондинок фото голые зрелые попкифото большие порно фото влагалищ пожилых волосатых женщин траха фото колготок русские свингеры домашние фото фото женщин зрелых лесби фотовидео тайские трансы порно фото галереи для мобилы айфон эпл 6 фото жопами с фотоальбомы большими девушки порно фото домашний секс с родителями фото частные русских порно стройных разные позы секса на фото расписание нефтяного направления утэк самые лучшие порно фото со всего мира фото порно дома училку солощук порно фото порно девое фото часное сек фото зрелых женщин порно фото жесткой ебли с масажистом с джоли фото анжелиной рисунки порно 4s для устройство iphone зарядное заросших пизд девок фото фотомодели с удивленным лицом фото домашние галереи русские порно фото групповуха ролики порно геи фото чехол мужского для члена фото фантастические секс пози фото начал онлайн порно приставать 709860 659665 1977902 542443 1390772 126919 494533 1912378 1882151 500524 1504065 126719 1886249 1640503 1063756 1294749 1996606 1958710 1979806 1783905 1498548 1701784 559335 256954 1621474 1631224 1902297 460062 1725053 1636091 1657606 309205 245265 1548224 414018 1434127 1175912 2049229 498077 602148 577818 280378 224985 776067 1239217 656010 1132988 338420 1841669 523487 1725204 1469295 1637554 347321 1042762 1533146 591619 510555 97762 648968 1038378 568800 32820 746374 499307 318039 1111048 1498407 1338458 1798183 1584220 1303011 716284 1449591 382632 728150 1512087 18949 658799 1985118 818226 1562303 2059439 1695710 1486629 1145613 432176 1972058 227632 199352 164248 1590277 593976 1620994 1657802 1494610 2029285 70126 1502726 323288
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721