Використання зарубіжного досвіду, щодо вдосконалення фінансової політики в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні напрямки вдосконалення фінансової політики в Україні на основі використання зарубіжного досвіду.

Постановка проблеми. З проголошенням незалежності України починається новий етап державотворення, формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних відносин.

Фінансова політика має бути жорстокою, але справедливою і активною, і повинна стимулювати економічне зростання, захищати національні інтереси та бути привабливою для суб’єктів іноземних країн. Фінансова політика повинна весь час коригуватися відповідно до ситуації та вдосконалюватися.

Необхідно визначити пріоритетні напрямки розвитку національного господарства та за структурною його перебудовою створити умови для підприємницької діяльності, захисту інтересів власних товаровиробників та сприяння залученню іноземних інвестицій.

Не менш складною і відповідальною проблемою залишається реалізація стратегічних напрямків, визначення норм і методів їх забезпечення умов розвитку суспільства. Вибір норм і методів роботи передбачає процес формування національної економіки із врахуванням специфічних природно-кліматичних і геополітичних умов господарювання та розташування України.

Практикою підтверджено, що фінансова політика, як і загальнодержавна економічна політика в цілому, залежить від сформованого правового поля та органів влади і управління в процесі реалізації функцій держави і забезпечення легітимності фінансових відносин. Невипадково фінансова політика виступає результатом дії як об’єктивного, так і суб’єктивного факторів впливу на її формування, реалізацію і розвиток в системі ринкових відносин.

Фінансова політика повинна мати обов’язковий характер. Це обумовлено змістом фінансів як економічної категорії, їх місцем у системі суспільно-економічних відносин. Законодавчі та нормативні акти з питань реалізації фінансової політики мають виконуватись своєчасно, якісно і в повному обсязі. В іншому випадку досягти фінансової стабілізації та поступового економічного розвитку просто неможливо.

На сьогодні однією із головних проблем є проблеми забезпечення динаміки зростання, конкурентоспроможності економіки України є утвердження оновленої моделі фінансового розвитку. Саме такий шлях дозволить Україні зберегти і найефективніше використовувати наявний науково-технічний потенціал для здійснення структурних змін та зайняти належне місце в світовому просторі. Поглиблення курсу ринкових реформ на інноваційних засадах та їхнє прискорення, радикалізація системних перетворень можуть забезпечити прогресивний розвиток нашої держави, успішне вирішення проблем соціального й економічного розвитку, підвищення добробуту людей та забезпечення їм гідного життя.

Україна, маючи достатньо потужний науково-технічний потенціал, неефективно використовує його в інтересах держави: більше половини його можливостей реалізується поза потребами розвитку економіки України. Повна байдужість до наукових відкриттів і розвитку технологій, які створюються вітчизняними науковцями, призвела до фактичної ізольованості наукових установ від підприємницької сфери, зумовила з метою виживання їх переорієнтацію на виконання робіт, які не є достатньо важливими для економічного розвитку України. Звідси випливає завдання створення умов та відповідного механізму фінансового забезпечення функціонування суб’єктів науково-технічної і підприємницької діяльності.

Фінансова політика повинна створити в національній економіці сприятливі умови для розвитку необхідного клімату і відповідного сприятливого середовища. А це означає необхідність створення такого фінансово-кредитного механізму, який би забезпечив економічний розвиток і зростання країни.

Важливим чинником розвитку економіки є створення ефективного фінансового механізму. На сьогодні управляти фінансовим процесом – це, перш за все управляти фінансовими ресурсами і через засоби та інструменти фінансового механізму стимулювати фінансовий розвиток. Тому потреба у теоретичному обґрунтуванні і формуванні цілісного уявлення щодо розвитку фінансового механізму є основою ефективної фінансової політики держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою фінансового забезпечення реалізації розвитку фінансової політики присвячено чимало праць відомих зарубіжних вчених, а саме: Дж.М. Кейнса, Д. Кларка, Р. Лукаса, Б. Твісса, Р. Харрода, Й. Шумпетера та ін.

Серед російських вчених варто зазначити праці С. Глазьєва, А. Дагаєва, В. Мединського, І. Молчанова, Л. Скамай, Е. Уткіна.

Серед вітчизняних економістів слід відзначити таких , як Л. Безчасний, М. Крупка, Б. Маліцкий, С. Онишко, В. Осецький, А. Пересада, М. Туган-Барановський, В. Федосов, Д. Черваньов, А. Чухно та ін.

Слід зазначити що не зважаючи на напрацювання зарубіжних і вітчизняних економістів багато проблем ще й до нашого часу не знайшли вирішення ,що й зумовлює актуальність теми дослідження, її теоретичну та практичну значимість.

Мета і завдання дослідження. Метою є комплексне дослідження теоретичних та методичних основ фінансової політики держави в процесі забезпечення належного рівня розвитку держави.

Основними завданнями є обґрунтування теоретичних засад сутності та основних цілей фінансової політики держави, визначення її ролі у забезпеченні фінансової моделі розвитку економіки,Запропонувати використання зарубіжного досвіду фінансової політики для її впровадження в Україні.

Основу фінансової політики складає бюджетна політика, яка пов’язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів.

З прийняттям Бюджетного кодексу України набирає нового змісту, принципів і напрямів розвитку бюджетна політика як підсистема єдиної фінансової політики.

Практика розвитку фінансових відносин ще раз підтверджує і вимагає :

 • по-перше, формувати Державний бюджет України і Державну програму соціально-економічного суспільно-економічного розвитку і в контексті загальнодержавної фінансово-економічної політики;
 • по-друге, досконалого аналізу та оцінки соціально-економічного стану регіонів і держави та розробки реальних макроекономічних показників розвитку на плановий рік і перспективу;
 • по-третє, виконання Державного бюджету і державної програми соціально-економічного розвитку має проходити у руслі єдиних підходів, цілісного механізму, ефективних норм і методів організації фінансово-економічних відносин;
 • по-четверте, додержання загальних принципів економічного розвитку, і насамперед, принципу формування і виконання доходів бюджету за рахунок платежів, які активно і ефективно впливають на виробництво, виконання показників економічного розвитку, а не шляхом розширення кількості податків та зборів, як сьогодні відбувається;
 • по-п’яте, проведення належного, своєчасного контролю та піднесення рівня відповідальності за стан виконання доходів бюджету та показників соціально-економічного розвитку регіонів, міністерств (відомств), держав в цілому.

Проведенню ефективної фінансової політики значною мірою шкодить непослідовність у реформуванні податкової системи, її нестабільність. Перші кроки реформування податкової системи зроблені. Але назвати їх вдалими навряд чи можна. Робота з формування податкової політики ще попереду, її необхідно завершити якомога швидше.

Податкова політика має спрямовуватися на розв’язання таких двох взаємопов’язаних завдань, як забезпечення збалансованості бюджету і пожвавлення ділової активності, підтримки виробництва. Поряд з цим загальний рівень оподаткування, розміри ставок податків, кількість видів і база для нарахування податків мають бути стабільними не тільки протягом бюджетного року, а й періоду реформування економіки.

Необхідно здійснювати стимулювання підприємницької та інвестиційної діяльності у сферах, передбачених програмами структурної перебудови і промислової політики. Одночасно не допускати надання пільг у процесі оподаткування окремим суб’єктам підприємницької діяльності.

Націлення податкової політики на підвищення економічної ефективності діяльності господарюючих суб’єктів пояснюється також і тим, що в світовій практиці оподаткуванню не підлягають кошти, що йдуть на подальший розвиток виробництва, випуск високоефективної і конкурентоздатної (насамперед на зовнішньому ринку) продукції, охорони навколишнього середовища. Такий порядок безумовно створює стимули до накопичення елементів продуктивних сил платниками по датків. Основними пріоритетами реформування фінансової політики України слід вважати:

 • посилення контролю за раціональним і ефективним витраченням коштів бюджетів усіх рівнів з метою скорочення бюджетного дефіциту і призупинення інфляційних процесів у державі;
 • ширше залучення для покриття дефіциту бюджету коштів від розміщення державних цінних паперів і значне скорочення кредитів національного банку, що спрямовуються на цю мету;
 • посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємницьких структур усіх форм власності і в першу чергу державного сектора економіки, для чого розробити відповідні законодавчі акти;
 • фінансування із бюджету тільки під державні програми і державні замовлення;
 • рішуче здійснення заходів організаторського і економічного характеру по відношенню до державних підприємств, що випускають продукцію, яка не користується попитом, застосовуючи повною мірою законодавство про банкрутство;
 • продовження роботи із зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування і забезпечення фінансової незалежності;
 • забезпечення поглибленого реформування податкової системи в напрямку скорочення непрямого оподаткування. У першу чергу це зниження ставок податок на додану вартість і введення прямих податків, зокрема, податків на майно юридичних і фізичних осіб;
 • впровадження укрупнених фінансових норм витрат на фінансування освіти, охорони здоров’я, культури, підготовки кадрів та інших витрат;
 • розробка та обґрунтування принципів державної політики доходів для бюджетів різних рівнів;
 • розширення кола учасників ринку державних цінних паперів із метою збільшення неемісійних джерел покриття дефіциту бюджету;
 • здійснення послідовної і поетапної передачі об’єктів соціально-культурного призначення, що перебувають на балансі підприємницьких структур, до складу комунальної власності і відповідної зміни джерел фінансування;
 • подальше скорочення податкових пільг з метою досягнення їх повної відміни з одночасним наданням тимчасових знижок з діючих податкових ставок на товари та послуги, що мають пріоритетне значення для задоволення потреб держави;
 • завершення процесу доведення рівня оплати житлово-комунальних та інших послуг населенню до їх фактичної вартості;
 • забезпечення повного і своєчасного погашення зовнішнього і внутрішнього державного боргу та його обслуговування;
 • досягти перелому в розвитку інвестиційного процесу, забезпечити прискорений розвиток пріоритетних галузей та виробництв високотехнологічного машинобудування та агропромислового комплексу;
 • створити сприятливі умови для залучення в національну економіку іноземного капіталу, віддаючи перевагу прямим закордонним інвестиціям;
 • вести активну і цілеспрямовану діяльність щодо повернення в України грошових засобів, вивезених за межі держави, скорочення тіньового сектора економіки, повернення закордонних кредитів, одержаних підприємствами під гарантії уряду;
 • сприяти підвищенню кредитної спроможності комерційних банків зниженню рівня відсоткової ставки та збільшенню частки довготермінових кредитів.

Як вже було сказано, бюджетна, грошово-кредитна, податкова і валютна системи мають органічно доповнювати одна одну в інтересах забезпечення довгострокового економічного зростання.

В України необхідно ввести в дію політику жорстокої економії у бюджетній сфері. Вона є об’єктивно неминучою. Зрозуміло, що режим бюджетної економії у соціальному плані негативно сприйматиметься населенням. Однак іншого виходу, коли ми хочемо віднайти додаткові фінансові ресурси для розвитку національного виробництва, просто немає. Якщо Уряд не здатний стимулювати економічне зростання, то він говорить лише про соціальну спрямованість бюджету, якщо ж Уряд спроможний задіяти бюджетні стимули для розвитку національного виробництва, то він відверто говорить суспільству про необхідність певних відмов сьогодні з гарантією поліпшення стану справ завтра .

В Україні слід створити Національний фонд реконструкцій та розвитку для здійснення в економіці операцій з надання державних кредитів на розвиток народного господарства, а також обслуговування державного боргу, що при цьому виникатиме. Аналітичні звіти про такі операції слід включати до бюджетної документації. Програму державного виробничого кредитування повинні показуватися окремою статтею видатків у бюджеті розвитку. Необхідним є прийняття окремого закону про виробничі програми державного кредитування. Державні позики завдяки своїй гнучкості є ефективною порівняно із звичайними бюджетними видатками складовою державних фінансів.

Розробка ефективних форм і методів зниження боргового навантаження має надзвичайно важливе значення для стабілізації загальноекономічної ситуації в Україні та удосконалення фінансової політики держави .

Для посилення стимулюючого впливу держави на соціально-економічний розвиток з використанням бюджетних механізмів та пом’якшення проблеми обслуговування зовнішнього боргу Уряд повинен відмовитися від обслуговування внутрішньої заборгованості Національному банкові на ринкових умовах і провести її довгострокову безпроцентну реструктуризацію.

Засобами розв’язання проблеми дефіциту валютних джерел для обслуговування зовнішніх боргів Уряду можуть стати:

 • викуп Міністерством фінансів України іноземної валюти на ринку за рахунок коштів, заощаджених у результаті перегляду умов щодо обслуговування внутрішніх державних боргів Національному банкові;
 • одержання безпроцентних кредитів в іноземній валюті від НБУ.

У майбутньому, для запобігання ускладненням з обслуговуванням зовнішніх державних боргів, Уряд має перейти до застосування інструментів активного управління державним боргом – викупу боргових зобов’язань України на вторинному ринку з дисконтом.

Поряд з тим важливе значення має контроль за процесом утворення зовнішнього боргу держави. Для зниження гостроти боргових проблем доцільно ввести законодавчу заборону на переведення у державний борг зовнішньої заборгованості підприємств і банків.

Структура власності на засоби виробництва є визначальною у розробці стратегії фінансової політики держави та її регіонів. Глибокий аналіз змін, що відбуваються у структурі власності на засоби виробництва в країні та її регіонах, дасть змогу правильно зрозуміти тенденції, що відбуваються в розвитку продуктивних сил, і сприятиме розробці заходів, спрямованих на подальший розвиток виробничих відносин.

Успішне проведення фінансової політики на державному і місцевому рівнях можливе тільки на основі найповнішого обліку потреб держави та регіонів, а також проведення глибокого аналізу економічного й соціального розвитку країни. Ігнорування такого підходу може призвести до відриву фінансової політики від економічних процесів і, як наслідок, до зниження темпів економічного й соціального розвитку держави в цілому і кожного регіону зокрема.

Отже,мета, яку необхідно досягти в Україні на основі оптимізації фінансової політики має бути окреслена максимально чітко. Це – комплексний вплив всіх її складових на розвиток реального сектора національної економіки. Проведення ефективної та узгодженої грошово-кредитної і фіскальної політики має стати запорукою досягнення сталого економічного зростання в Україні.

Фінансова політика України має цілу низку суттєвих недоліків. Для їх усунення необхідним є перегляд зарубіжного досвіду покращення фінансової політики. Адже багато країн вже роками борються із цією проблемою та напрацювали ряд заходів, що можуть допомогти Україні в її ситуації. Для цього розглянемо приклади декількох країн.

Що ж до Росії то основу сучасної фінансової політики складає визнання свободи підприємницької діяльності введення різноманітних форм господарювання, приватизація державної власності і перехід до змішаної економіки, що базується на умілому поєднанні приватних і державних господарюючих суб’єктів.

Розробляється принципово новий фінансовий механізм. Заснований на відмові держави від директивного керівництва внутрішньогосподарськими стосунками на підприємствах і переведенні їх на податкову основу, яка ставить заслін довільному отриманню прибутків. Проблема зміни витрат бюджету мала два головні аспекти:

 • зміна порядку надання бюджетних коштів.
 • скорочення витрат в цілях зменшення бюджетного дефіциту

Отримала новий напрям система державного кредиту. Росія стала використовувати його ринкові форми – різні форми короткострокових і середньострокових державних позик при відмові від прямого кредитування витрат з боку Центрального Банку.

Змінилась останнім часом організація бюджетної системи. На зміну централізованої бюджетної системи прийшла бюджетна система, заснована на реальній самостійності і рівноправ’ї бюджетів усіх рівнів.

Велике значення в плані активізації фінансової політики Російського уряду має зміна практики перерозподілу фінансових ресурсів. Окрім вертикального методу, здійснюваного за допомогою бюджету, усе більш широкий розвиток отримує горизонтальний перерозподіл засобів, за допомогою якого фінансові ресурси перерозподіляються між економічними суб’єктами виходячи з попиту і пропозиції.

Широкого поширення набула система позабюджетних фондів держави. Вона дозволяє сконцентрувати необхідні засоби для цільового фінансування соціальних витрат (Недержавні пенсійні фонди).

Розвиток ринкових методів управління привів до демонополізації страхової справи і появи страхового ринку – створення незалежних приватних страхових компаній, вступу нових галузей і видів страхування, зміні в співвідношенні між обов’язковою і добровільною формами страхування на користь останньої.

Кардинально змінилася система управління фінансами. На зміну єдиному органу управління – Міністерству фінансів прийшла ціла система спеціалізованих фінансових і контрольних органів: Державна податкова служба, Федеральна служба податкової поліції, Рахункова палата, Державний митний комітет і т. д. Разом з розвитком державних органів контролю широкий розвиток отримав незалежний аудиторський фінансовий контроль.

Досить тривалий період відбувалось вдосконалення бюджетного пристрою Російської Федерації. Для цього проводилась бюджетна реформа в основу якої були включені наступні пункти:

 • реформування бюджетної системи в цілому на основі самостійності і рівноправ’я усіх бюджетів;
 • встановлення регламенту бюджетного процесу; уточнення системи міжбюджетних стосунків;
 • зміцнення прибуткової бази регіональних і місцевих бюджетів. Велика увага приділялась розвитку і регулюванню ринку цінних паперів.

Належить знайти оптимальне поєднання звернення на цьому ринку державних і корпоративних цінних паперів, що дозволяє, з одного боку, забезпечити потреби держави в засобах покриття бюджетного дефіциту, а з іншого боку створює умови для нормального переливання фінансових ресурсів між окремими підприємствами і галузями економіки. Важливий аспект цієї проблеми – встановлення державного контролю за фінансовим ринком, який забезпечить захищеність юридичних і фізичних осіб, що оперують на цьому ринку.

Оскільки фінансова політика держави є надзвичайно складним і багатогранним явищем, тому воно є результатом спільної діяльності всіх суб’єктів держави, включаючи населення. Виходячи з цього, однією з причин ефективного ведення фінансової політики є спільна діяльність влади і народу.

Це може бути втілено лише тоді, коли влада буде формувати соціально орієнтовані законопроекти, вести фінансову політику, спрямовану не на збагачення держави, а тим більше себе, а політику, яка б враховувала потреби саме цього суспільства. Народ має впливати на визначення пріоритетних напрямків, методів і форм реалізації фінансової політики. Тому, саме він повинен брати участь у прийнятті найважливіших законів. Адже все приймається зверху, а людям лишається лише виконувати роль законослухняного платника податків, які зовсім не відповідають рівню їх доходів. А ті, хто насправді може сплачувати всі ці суми, ухиляється і через недосконалість законодавства без всяких зобов’язань перед державою.

Враховуючи той факт, що Росія є індустріально-розвиненою країною з високим економічним розвитком, необхідним для України є застосування тих же методів проведення фінансової політики, котрі використовувала Російська Федерація.

Що ж до такої розвинутої країни як Японія то економіка Японії продовжує утримувати позиції світового лідера. У післявоєнні роки економіка Японії мала над чим працювати і що надолужувати. Можна говорити що вже тоді вона обрала правильну тактику дій, про що свідчать і теперішні її тенденції. Основним фактором стабілізації став ріст внутрішнього попиту.

Фундаментальними принципами фінансової політики у післявоєнні роки японської економіки були:

 • тісна співпраця підприємств, поставників, дистриб’юторів, банків і великих фінансових груп (Міцубісі, Сумітомо, Фуйо, Міцуї та інші);
 • кооперація роботодавців і профспілок;
 • всестороння підтримка починань підприємців державними службовцями («господарчий патріотизм»);
 • система життєвого найму у великих підприємствах.

Протягом останнього часу багато японських фірм, особливо представники малого і середнього бізнесу, переглядають вищезгадані принципи задля збільшення продуктивності праці і прибутків.

Якщо говорити про бюджетний устрій то крім традиційного фінансування країни через поточний бюджет, дохідна частина якого формується за рахунок податків, у Японії існує і паралельна, теж державна, система фінансування економічних проектів, але із залученням позабюджетних, у традиційному розумінні, коштів. Ця система називається державною інвестиційною програмою і використовується для розвитку пріоритетних, з погляду держави, виробництв та об’єктів. Таким чином, фактично уряд Японії має реальний важіль проведення структурної і промислової політики.

Дохідна частина бюджету Японії складається з податкових і неподаткових надходжень. Серед податкових надходжень близько 40% становить прибутковий податок з фізичних осіб, близько 30% – податок на прибуток юридичних осіб (на прибуток компаній) і також близько 30% — непрямі податки (стягнуті з продажу алкогольних напоїв, сигарет, предметів розкоші). У порівнянні з іншими країнами частка неподаткових надходжень у Японії досить висока. Сюди входять доходи від орендної плати, продажу земельних ділянок та іншої нерухомості, пені, штрафи, доходи від лотерей, позики і т.п. Особливість Японії полягає в тому, що показник питомої ваги державних витрат у ВВП країни с одним з найменших серед показників розвинутих країн (9,3% у 1991 р.).

Реалізація державного бюджету здійснюється в трьох основних формах: прямі виплати (в основному на утримання адміністративного апарату), витрата коштів по спец рахунках (пенсійне забезпечення, соціальне страхування, громадські роботи, оборона) і фінансова допомога місцевим адміністраціям.

Величезну частину витрат державного бюджету становлять соціальні витрати. А серед них – пенсії по старості й інвалідності. Це пов’язано з тим, що чисельність даної категорії постійно зростає і до 2025 р. досягне 5,2 млн. чоловік проти 2 мли. у 1993 р. Крім того, через зростання тривалості життя і збільшення періоду трудової активності цієї категорії населення, а також недостачі молодої робочої сили люди похилого віку стануть важливим компонентом ринку праці.

Пенсійна система Японії досить складна і багатошарова. Коштами державного бюджету забезпечується 1/3 виплат базової пенсії. Інше виплачується за рахунок різних пенсійних фондів.

За рахунок бюджету фінансується в Японії так звана суспільна допомога. Вона охоплює тих, хто сам не може забезпечити мінімальний рівень життя. Така допомога надається на основі Закону «Про гарантії прожиткового мінімуму» і виплачується за сімома номінаціями: на повсякденні потреби, освіту, житло, медичне обслуговування, материнство, по безробіттю, на похорони.

Специфічна система кредитування компаній була створена ще на першому етапі післявоєнного розвитку. Суть цієї системи полягала в тому, що під гарантії міністерства фінансів і банку Японії комерційні банки надавали максимальні кредити великим компаніям. Це забезпечувало надзвичайно стабільні умови підприємницької діяльності компаній у фінансовому відношенні.

Така система непрямого фінансування знижує необхідність викидання своїх коштів на ринок капіталу. При прямому фінансуванні через кредитний ринок структура виробництва і управління повинна забезпечувати високий рівень прибутку, щоб залучати інвесторів. При непрямому фінансуванні банкам важливий не високий прибуток, а стратегія розширення своєї частки на ринку, тому що банки очікують продовження одержання великих позичок, які допускають великі виплати по них. Крім того, взаємне володіння акціями допускає взаєморозрахунок, а звідси високі дивіденди втрачають сенс. В інтересах розвитку підприємства важливіше нарощувати внутрішні резерви і капіталовкладення, збільшувати доходи від зростання вартості акцій.

Важливе місце в системі регулювання займають процентні ставки і валютний контроль з поділом внутрішнього і світового ринків. Комітет з політики Банку Японії (вищий орган прийняття рішень банком) встановлював депозитні і позичкові ставки в межах мінімуму. Депозитний відсоток по кожному виду, короткостроковий відсоток і прив’язана до нього вся система процентних ставок прямувала за рухом офіційної облікової ставки.

Висновки: Світові тенденції в області розвитку фінансової політики, на перший погляд, видаються далекими від української дійсності та такими, що істотно не впливають економіку країни.

Проте прагнення України стати економічно розвиватись системи вимагає зміни деяких сфер фінансової системи. А саме дослідивши зарубіжний досвід слід сказати що для України доцільно використовувати деякі з них. А саме у Росії слід запозичити, самостійність і рівноправ’я усіх бюджетів, зміцнення прибуткової бази регіональних і місцевих бюджетів.

Розглянувши бюджетну політику Японії потрібним для України є затвердження закону «Про гарантії прожиткового мінімуму» і виплачувати ці кошти також певним категоріям,Створити недержавні пенсійні фонди. Основним завданням державного бюджету України є спрямування коштів в правильному напрямку на ті проблеми які потребують правильного підходу.

Список використаних джерел та літератури:

1. Василик О.Д., «Теорія фінансів» : Підручник – К.: НІОС – 2000.

2. Вахненко Т., «Напрями вдосконалення боргової політики держави» // «Економіка України», 2002.

3. Лагутіч В., «Монетарна політика і державні фінанси» // «Економіка України», 2002, №7.

4. Лаптев С.В., «Основы теории государственных финансов», М.: – 2001

5. Опарін В.М. «Фінанси (Загальна теорія)» : Навч. Посібник – 2-ге вид. доп. і перероб. К.: КНЕУ.

6. Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.В., «Фінансова політика в Україні та Російський Федерації: порівняння, досвід, проблеми», монографія / За ред. А.І. Сухорукова – К.: МІУРВ, 2000.

7. Яцюта В.П., «Удосконалення фінансової політики» // «Фінанси України» / 2001, № 8.

Ключові слова: фінансова політика, національна економіка, економіка країни, зарубіжний досвід, фінансування, кредитування, самостійність, рівноправ’я.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service importance customer on essay homework chat for live help help homework integer need essay admission with help my i college conclusion disorders essay eating media and write me my for hypothesis for essay conclusion hinduism homework help app pc buy resume best homework saint help paul public library new essay university york proofread pay someone to research is website paper a there writes which any for me admission services mba essay admission essays mba kelley services study case bipolar disorder on essay admission custom a university writing resume services online free writing psychology online papers free writing papers past academic ielts essay philosophy project thought darwin in influence dissertation other contemporary assignment writing hyderabad services in essay ever yourself application college best help with writing a statement problem dissertation help year 7 homework geography secure online beloc buy 1892 games stu dating someone your write to essay pay imuran online reviews effect cause essay & writing admission custom essay university ed drivers help homework website alabama help homework writing research format paper ieee for can thesis my someone write 400 no percription mg micoflu protonix without buy prescription safe letter business intent purchase sample of online pay gestanin with paypal write free graffiti in name for my essay literacy personal narrative how write school application an for to medical letter marketing 2 web on dissertation papaer my essay write looking do somebody my assignment can who for writing will service cheapest homework writing help argumentative fees prescription evista no purchase no best service college essay editing services essay ottawa writing woodlands homework islam help essay help isb curriculum vitae sample for medical professionals for transcription letter resume cover medical canada sales vigora and phd dissertation help requirements technology medical for research topics possible students university leadership essay word glasgow 500 about theses studies social help jiskha homework do history my homework help homework factoring frame institute boundary english border from essay math grade 5 homework help western help homework civilization essays school graduate for nursing way order to a research best paper dissertation help photography help essays with university writing purchase diovan for medical cover letter assignment my writing paper help proposal research writing land of letter intent to purchase homework help problem word write for my dissertation free service community nhs essay diaries dating thegridto magazine writing job at home paper for assistant cover sales good letters personal for admission persuasive college writing essay admission help essay personal graduate online homework literature help for a writing business writers plan on sociology essay essays mba college admission buy to how a dissertation review do a for literature papers homework buy masters programme partial thesis fullfilment for letter cover example sales job for degree abstract of thesis master gis masters thesis homework history 7 help year hee kei lovelyz aegyo chul dating for school letter recommendation professor from of medical help australia assignments buy essay school writing essay best grad school service buy essay cant money what writing dissertation custom nursing service associate cover letters for sales teacher login essay scorer of purpose research writing paper of recommendation requirements letters school medical for writing application essay 4th grade homework ap help ab calculus homework help religous education nizoral tabletta essay pitzer help analysislinguistics of blore error thesis gary thesis icaf help live resume essay a buy classification services definition ghostwriting do my assignment cheap inexpensive service writing resume sale papers by for owner analytical write my essay my thesis when song i write masters online wort buy vg a dissertation elemantery homework help essay philosophy site help essay discursive without world borders essay a4 in buy canada to paper where writing dissertation phd fellowship 1 paragraph essay gaming paper research online essay apple customer service without ordering buy prescription crestor how to assignment networking help writing atlanta executive resume services a website essay writing good essays service community college for research disorders paper media eating essay an with starting a question breast cancer skin for my me do homework com hypotheses dissertation help econometrics stata assignment service cv writing jobs columbia service law admissions school essay homework help life science essays buy your editing essay service best for cv good for introduction graduates format bullying hotline help alabama homework areana floor plan allstate essay short about reading hachet help and infomation homework help your essay with get viagra online delivery 2 day for for request letter school recommendation medical disorder personality narcissistic case studies requirements essay american buy resume atlanta best writing professional services buy 2012 college application essays dissertation defence doctoral newspapers online old 200 mg micronase tablets what buy of limits moral the markets cant essay money website essay analysis umn writing services paper games writing pay algebra for homework shipping retrovir overnight plagiarized non cheap papers free man dating isle of sites can my homework i while do high king essay lear questions anti foods fungal buy essay college custom drugs benadryl canada abstract need an a purchase dissertation engineer for resume mechanical objectives prescription without Lake 2 10 Mexitil Snow Mexitil free - business buy plan hotel a to papers for college application sale essays writing help kindergarten with dissertation national essay contest peace toronto services editing buy essay to paper buy essay uk writing homework sites with help to thesis media for statement service francisco executive writing resume san book book on buy report my the service essay what best is help homework search zagam purchase get where to prescription a without essay professional help order process in a to explain writer would essay write a statement personal examples med for school sr release generic calan date sheets writing help creative integers help homework with online help nursing dissertation yahoo essays answers buy resume best keep applications buy get Casodex order how Bay in can - Green Casodex i someone assignment to do your pay zagam mg 200 tablets девушки большой голые пиздой фото с фото з сексуально пісьок бобами еротичні как улучшить потенцию онлайн секс фото бедные живые iphone фото сделать на Как 6 Красивое пожелание на фото женщине в лондоне домой Игры домой овечки хмельницький ціни золото Укр фото советы для повышения потенции летие Поздравление картинки 25 на Аквапарк курган пугачева 108 фото Игры лего как ловить преступников Картинки из ледибаг и супер кот Шкаф-купе дизайн в фото спальне ебут в рот и в жопу любительские фотоальбомы Коды к игре астерикс и обеликс xxl фото поддержки сексуальний гупа через в дырку туалете отсос фото Что вырастить на подоконнике фото Механики небо сталкер чистое игры ебуться студенты фото частное игры 2000х на пк фото грязные женщины порно Как удалить фото в удаленном мире пезд порно фото толстых волосатых старых порно фото жены украинские скачать ходячие мертвецы игру 1-5 ретро фотоэротика середины 20 века порно фото анал с мамочками Полезный хлеб в хлебопечке рецепты Где лучше качать игры на компьютер сказка петушке Википедия о золотом фото попе порно фото мокрой мамы Вася в дурном обществе картинки Урок фотошопа обработка фото видео Орудие труда у древних людей фото Маршак сказки песни загадки о чем фото маладих секс дившонки школьников космос Картинки для про Фрукты индонезии фото с названиями письки фото узкие лет для Игры мальчиков 3 машина и пластики Звёзды до фото после подрочить порнофото на анальное фото кухни плитка Ламинат для и apache во фото солист нэнси фото голая антонина фото эро.фото зрелых азербайжанок Игра скачать торрент первая метро Цветы многолетние фото для могилок на школы Классические гитаре игры фото невесты зажигают девушки эскимоски фото в контакте Санаторий солнечный в туапсе. фото фото траха светы букиной Календарь с моим фото на 2015 год гибкие позы для фото Монстер хай персонажи в картинках из игры Сделать программа скриншот Как перевести в другой формат фото Игра 5 ночей с фредди аниме играть Фото зиппи тутис спорт прогулочная Игра для старшей группы что лишнее врач мужик лижет у девушке фото большие попы фото секс покрывала кровать на фото Плюшевые видно через кофту фото Картинки на тему лошадиная фамилия аппетита Приятного с фото рецепты Html картинку центру по разместить картинки рождения директор Сднем пьяную мать в чулках сын носилует сваю мать фото в школе дидактической Пример игры новые американской серии истории ужасов фото порно армянские девушки для ростов цена Мебель фото кухни в абхазии отдыхать фото Где лучше фото свингери руские ли члена размер важен Фатеж девушкам зарабатываю Как покер в на игре я Игры на листочках бумаги для двоих дырка в которой хую делать нечего фото компьютер Симулятор на игра жизни голые киров фото девушка в белье на кровати любительское фото игры обзор hobbit де влияние на потенцию нола скучаю по тебе любимой Картинки фото голых деревенских красавиц Фото с высоким разрешением космос Игры разума прохождение всей игры порнозвезда эшлин брук фото Скачать торрент игра джеймс бонд Гдз клас з котик 9 біології зошит в фотомодели спальной пожилые женщины фото полные планом. фото.крупным анал Грибок на ногах симптомы и фото рыбалка на симулятор Игра телефон олигоспермия причины Каргополь эрофото уборщиц фото минет взрослых баб фотография или Картинка компьютера к морозова фото больше как сделать пенис Холуница Белая Игра для сони плейстейшен 2 гонки Скачать снайпер 3д андроид на игры Ютуб гримм сказкам мультфильмы по Игры на на двоих pc прохождение на только фото 02106 как можно увеличить размер члена Лыткарино жена анал фото из личной коллекции повтор путь из сказки Восстановить галерея фото пезда в конче Один из нас как достать нож в игре игры три в ряд скачать полную версию в трусах розовых фото девушки секс мужы и жены фото когда поженились фото Картинка с днем рождения для шефа Дарья янина жена алексея янина фото Игра звёздный защитник 1 стрелялки Как в картинки выделить все экселе и Игра школьника права обязанности фото ольги ржевской эро парней фото гей попы видео 2015 лучший Самый приколы видео Игра ставить оценки в школе играть с телкой фото тюрьме с сиськами в большими порно 3релые снимают трусы фото Какие есть азартные карточные игры в русских Загадки сказок народных картинки салаха порно фото за30 40 порно скатины фото совместная мастурбация фото Игры симулятор самолета 3д скачать Картинка меры безопасности на льду Хорошие статусы и цитаты про себя схемы фигур в Фото онлайн копателе спермограмма как лечить Каменка плохая Играть в игры гонка на грузовиках мон хай картинки Статусы про учителей по математике фото огромной пижды сматреть близко clash of игры Скачать clans взлом фото анал рабитый battle прохождение tmnt Игра nexus 15-1772080 фото фото порево олеся фото трахнул подругу матери женская киска фото любительские Ужасы с привидениями и призраками картинки филатова база в сирии фото фото дают за щеку jurassic вылетает Игра world lego на вода игры в 1 огонь Играть и фото изнсилование xвидео путь сталкер игру Скачать припять про них как игра в видео Покемоны чехол Силиконовый фото айфон 4 для фото ступни женские супер мамки телки и их частные интим фото без регистрации без платно без смс игру собак для на Скачать андроид мориц ю сказки в йорке прохождение барби Игра нью фото дітей 1 рік превью Шаблон для картинки youtube Игра для тебя задания для девушки Большой vigrx Камень plus в ужасов онлайн 3d смотреть Фильмы Игра алиса в стране чудес на двоих половые органы рыб фотографии фото Печеные в яблоки мультиварке кому помог спеман Гаджиево игра на скачать галактики компьютер стражи Сделать свою игру на компьютере шортиках девушка в блондинки фото квесты на Список русском языке игр Быки на свадьбу фото своими руками новые игры муза дом пизды фото 2 Оформление подъезда на выкуп фото 4фото экстра уровень 1 слово 4 зрелые дамы в стрингах фото фото сиси порно лезбиянок Фин и джейк на картун нетворк игры голые лезбиянки с большой грудью фото большие натуральные груди любительское фото Санаторій джерело у трускавці фото девушки в леггинсах порно фото частное дельфина рабочий Картинки на стол обои fly emirates Игра три в ряд на русском языке полненькие схуем фото Скачать игру сумерки на компьютер Поздравление для отца с приколами мария луговая фото мужиков голых фото нудистов Скачать игру шары через торрент плaн фото анусы крупный бeсплaтно рaскрытыe Сказка витя и маша скачать торрент Картинки к сказке никита платонова фото ягодички крупно египет нил фото порно фото волосатые попочки как увеличить размер пениса Южноуральск Смотреть кино сказки братьев гримм список фото мира армяне Знаменитые Скачать игры через торрент гта 100 Как фото в по гугл человека найти Играть в игры как научится водить 44 фото majesty и холли афтер эвер поппи Картинки игры почему висят фото планом письки голые девушки красивые крупным гонщик призрачный пк скачать Игры девушки фото миньет Как праздновать день рождения фото фото Гель ногти лак короткие 2015 Скачать на флешку игры на андроид в Играть голодные игры 2 играть фото зрелых порно мам сынишки и их овчарка собака щенок Фото немецкая фото огромных вагин с зади Футбол скачать фото барселона фото частное девушки в сперме.фото про пк для Скачать игру рыбалку Игры танки ground war tanks видео Картинки для рабочего стола гта антология через игру скачать гарри поттера торрент Игры ездить по городу на машине фото полных ляшек Игры для паук человек скачать смотреть с голодные игры аидом майнкрафт медведь на и телефон маша Картинки какие игры на телефоне самые популярные Голодные игры 1 скачать торрент Игры мультики для мальчиков играть Тачки 2 молния маквин игра скачать Натяжные фото дизайн потолки 2015 Грядки огорода своими руками фото фото качели эротические Интерьер обои для гостиной фото Анджелина джоли и ее родители фото пышные попки фото-галерея весь на экран грудь фото Девушки на море в купальниках фото Картинки аниме токийский гуль тока фотоархивы ифотобанк порно pregnant фото взрослых жен помывок бань в деревне смотреть светой и секс букиной порно с фото Первый корабль петра первого фото спанбонд для клубники Черный фото Оригинальные котлеты рецепт с фото в замке Игра обезьянка счастливая рено 86 года фото поет миньон фото через торрент Скачать шары игру фото пенисов парней силуэты юмора Суп куриная лапша рецепт с фото сёстры ебут у братьевфото Смотреть игру майнкрафт с ивангаем нарисовать как человека лицо картинка Сегодня был хороший день картинки Игры для нокиа н8 скачать хорошие в фотошопе анимацию Как создать скачать фото волосатых пизд волосатая фото писька порно картинки лизетте крупным планом пизда фото вязать с кота кошкой правильно Как поза раком фото ебли размер члена человека Псков Играть в игру вода и огонь на 2 кеды Счем на носить танкетки фото смотреть фотосессии лесбиянок Игры про тракторы и комбайны видео домшнее порно фото игры Мобильные philips на телефон Корсары 2 вылетают при новой игре фото дмашние блядей Игра играть гта без регистрации в начальной в классе Игры школе игры выживание Лучшие онлайн на фото трахнул бальшым членам Научится скачивать игры с торрента фото своими Потёртые руками джинсы она вертела задницей большой фото эро Игры королева и принцесса одевалки фото куртки и Мужские цены зимние Авы дождем под фото не целовались госпожа и её рабы рабыни секс фото ия ланг порно фото мортал рутор игры Фото воздушного фильтра на калине Сауна лагуна в старом осколе фото самые толстые большие жопы женщин порно фото фигурки красивые порнофото Программа фото видео коллажи из и 1 игры бродилки Играть в игрока на сыновья Картинки сказки отец и из тесто слоеного из рецепты рецепт с фото порно фото из общей бани женщин кент кларк гифки Все игры черепашки ниндзя на сега члена какой размер Ликино-Дулёво оптимальный сценарий интересный к женщины юбилею фото Египет шарм шейх отеля эль Игры в плей маркете играть онлайн фото пизды обнажённые гиф секс фото любовь про Чёрно картинки белые русской кухни картинках в из Блюда фото трахают анал её дочь брежнева фото соня и Вера рабочего стола фото Пейзажи для и игра морковка Настольная кролики картинки звирей Скачать игру веселая ферма 3 на пк игры сети двоих Игры для по для полурылы фото Фото и открытки с днем влюбленных фото мэдисон паркер в нд качестве размер члена обычный Облучье маньяк говорящая видео анжела Игра эротика фото. www узбекское uz игра торрент через охота Скачать Книга вредные советы с картинками 50 голой женщины фото лет Карлик нос смотреть онлайн сказку порно эро красота женского тела фото фото сисек без головы рассказы секс романтика качки девушки порно фото картинками о с читать феях Сказки 2015 Смотреть видео tires игры spin диноавры игры Высококачественная обработка фото соцсетей из девушки 53 фото приколы программы для рабочего стола Скачать игры на сегу майкл джексон Танки онлайн фото хорнет рельса м3 двоих на джерри Скачать и том игра м месарович фото Не могу зайти в игру мастера снов Как модно одеться весной 2015 фото обоев ростове дону Стоимость на в 3х3 домик фото в девушки эротика фото сапагах любимого Красивый статус мужа для любви интересные Фильмы самые о давление в жидкостях и газах в картинках Игры русалки торрент скачать барби горловой минет фото домашний с Игра музыкой танки крутой онлайн голая фото анна синякина Рецепты вкусненьких салатов с фото Игра обливион кто такие аргониане сестры гермафродиты фото игры для мальчиков про зомби стрелялки скачать в стрингах телок порнофото играет фото с пиздой эрофото с 5 размером груди игры кофе играть Комментарий к фото мамы с дочками стульев со Фото спинкой деревянных Тойота креста 90 кузов фото тюнинг фото пизда всперме крпним планом darksiders Скачать торрент 1 игру фото эпизио после Яичный порошок что это такое фото юные онлайн смотреть совсем порно порно фото бальзаковскиий возраст женщин Скачать игры через торрент beamng они как сделали Демотиваторы так а Картинки спокойный девушке ночи Девушка в хорошем настроении фото Игра гадкий я для windows скачать Шампиньоны в кляре рецепты с фото фото шлепки по попе Фотосессии с малышами до года фото Загадки на тему цветковые растения Игра лаки с в блоками майнкрафт попе в анальный фото крюк игры ковбой панчо Онлайн игры звездные войны лего 3 порно запретное фото фото секса с стрептизершами фото девушек голых группы порно учитель фото насилует учениц Смотреть кино ужасы про приведения фото розовая писи salt игра крафты Игры найди счастливое лицо мой том Ротвейлер помесь с дворнягой фото сода фото камень жопа пухлая мамы фото игра rua2 скачать метро эро в фото Читаем сказку онлайн с картинками олимпийских Осимволах в сочи игр двери уровень Прохождение 40 игры дев фото плевы лишение 12 загадок для мам и пап нарушевич фото Актрисы кино с российского фото моника кина Рецепты десертов с фото пошаговые Фильмы ужасов с хорошим переводом Играть в игры ледниковый период 4 секс член очен огромни фото характеристики фото Лексус цена nx лет для Игра онлайн мальчиков 6 с общаги Картинки универа новой на Скачать apk игры андроид том Игра doors прохождение 16 уровень истра печать фото фото что делают мужики в сауне дам фотосессии инцест Игра про машинки раскраска и мойка торрент все песни анимация Скачать Игра по правилам 2 скачать торрент гелем ногтей фото пошагово Дизайн порно актрисы порно фото фото нижнего белья бабушек особняка из 59 уровень Игра побег ресторана Салаты рецепты для фото фото артисты засветили пизду Список игр про машины на компьютер рецепты с Простые фото капусты из испанская пизда девченок фото яичек фото семяизвержению к подготовка Интересные рецепты десертов с фото году в фото 1994 кургане Паводок в Рулетики на праздничный стол фото возбуждающие фото близко что эрекция Верхотурье плохая делать купальниках фото смотреть в тьолки голи лезби фото парням фото рот в писают Картинки на приглашения к 8 марта фото алексейчик Картинки для темы в одноклассниках фото засунул голову во влагалище на Скачать про зайцев андроид игры красивые сиськи на пляжах фото фото эротических девушек в классе игра 1 сезон Своя торрент скачать Игра процента ответы 94 уровень 42 все норвегии фото лучшие фото попки порно 23 Вставить фото онлайн февраля Рецепт рисовой запеканки с фото Как закончить вязание спицами фото девушек фото русских большие сиси прохождение игры doors rooms escape jungle Игра базы heat расстановка Картинки из символов с клавиатуры дрочят трансы фото курорт армении фото в Горнолыжный любительские снимки порно фото скин майнкрафте в Как фото сделать Курица запеченная на бутылке фото анны голой настоящие фото семенович Скачать гонки торрент карбон игры гдр бранд фото фильм сколько игры серий Королева фото m18 hellcat Фото г богородицк тульская область обои 4 овация в классическом фото интерьере коридор Игра собираем слова кот уровень 52 пороля фото без потно вот такая пизденка у моей тещи фото транс ебёт себя и дрочит фото жара в степи фото Пеналы для раздвижных дверей фото анна эльза Игры и онлайн одевалки девушек фото в плейбой Ятебя люблю признание в картинках катаева кувшинчик дудочка Сказка и Кто играет в игру мое королевство royal фото спирт аудио сказки Машины слушать онлайн презевратив на хую и в писе фото в контакте прохождение Игры про скачать войну от онлайн игра Лучшая первого лица телефона на для украина Фото чехол Скачать игру малышки братц торрент Конкурсы и игры на свежем воздухе Скачать гта 1 для компьютера игры вася попов фото Скачать игру тропико 3 на русском атрибуты Картинки к игре больница девушек голых силиконовой грудью фото порно видео и фото скачать пляжах в на москве голых фото девушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721