Використання флеш-презентацій у навчальному процесі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено методологічні та дидактичні аспекти використання флеш-презентацій Adobe Flash у навчальному процесі.

В статье исследованы методологические и дидактические аспекты применения флеш-презентаций Adobe Flash в учебном процессе.The article investigates methodological and didactic aspects of flash ways of Adobe Flash Presentation in the process of teaching.

Актуальність роботи, полягає у тому, що сьогодні робота проводиться за допомогою інформаційних технологій, які значно полегшують виробничий та науковий процес. Перевагами флеш-презентацій є те, що за допомогою них можливо наочно продемонструвати комп’ютерні маніпуляції, які необхідно знати у повсякденному робочому та у навчальному процесі. Під час викладу матеріалу флеш-презентації підвищують сприйняття та засвоєння необхідних вмінь та навичок. Тому впровадження флеш-презентацій у навчальний процес вбачається як можливість підвищити його ефективність.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що флеш-презентації не застосовуються у навчальному процесі, і їх впровадження зробить революцію у викладацькому процесі дослідженні даного питання на практиці серед викладачів та студентів, як революційне технічне доповнення. Об’єктом дослідження є флеш-презентація, предметом нашої роботи є використання флеш-презентацій у навчальному процесі.

Метою є дослідити можливості створення флеш-презентації у навчальному процесі.

Завдання нашої роботи:

 • з’ясувати суть, поняття флеш-презентації;
 • з’ясувати психологічний вплив флеш-презентацій на цільову аудиторію;
 • дослідити вимоги що ставляться до структури, інформаційного наповнення, зовнішнього вигляду флеш-презентацій що впроваджуються у навчальний процес.

В Україні проводься різні тренінги з питань флеш презентацій, котрі організовують поки, закордонні спеціалісти. Зокрема, американець Марк Делінс, котрий започаткував процедуру тренінгів з флеш-презентацій по країнах Європи. В Україну він приїжав у березні 2009 року, де і провів тренінги з флеш презентацій, на цих тренінгах були в основному присутні представники маркетингових та рекламних організацій. Щодо наукових досліджень з питань флеш презентацій, то в Україні їх проводилося дуже малий відсоток.

Були проведенні дослідження серед студентів та абітурієнтів по впровадженню флеш-презентацій у навчальний процес, по вивченню текстового редактора Word з використанням флеш-презентацій. Після тренінгів було для достовірності проведено соціологічне дослідження серед студентів та абітурієнтів, щоб дізнатися чи потрібні флеш-презентації у навчальному процесі.

Анкета складалась з відкритих питань, які мали відповіді «Так» чи «Ні». Нижче представленні питання, які містила анкета:

 • Чи вмієте Ви без сторонньої допомоги користуватись комп’ютером?
 • Чи цікаво Вам працювати на комп’ютері?
 • Чи подобається Вам працювати у середовищі Microsoft Word з допомогою флеш-презентації?
 • Ви справляєтесь з завданням, за допомогою флеш-презентації, швидше?
 • Ваше розуміння нової теми з флеш-презентацією краще?
 • Чи потрібно впроваджувати флеш презентації в курс «Комп’ютерне редагування тексту»

Аналізуючи результати анкетування був виявлений значний інтерес респондентів до використання флеш-презентації у навчальному процесі.

Всі студенти, тобто 100%, вміють самостійно користуватися комп’ютером. Понад 88% студентам, які брали участь в анкетуванні, цікаво оперувати комп’ютером, що посилює їх мотивацію до навчання.

Інтерес до використання флеш-презентацій підтверджується також тим фактом, що 88% студентської молоді вважає, що флеш-презентації підсилюють власний рівень «комп’ютерних знань» достатнім для використання навчальних комп’ютерних програм в процесі підготовки, що є підставою для впровадження таких технологій у навчальний процес.

Аналіз відповідей на запитання анкети виявив багато студентів (88%), які справляються швидше з завданням за допомогою флеш-презентації, і 88% респондентів, до того ж краще розуміють нові теми курсу. Використання флеш-презентацій потрібно впроваджувати у навчання це підтверджує і той факт, що з 100% опитаних відповідь «так» дали 88% респондентів.

Позитивне ставлення до використання флеш-презентацій під час навчання у 88% студентів пояснюється тим, що їм подобається як представлений наочний матеріал (анімація), та швидкісне отримання корисної інформації за мінімальний проміжок часу, полегшені «умови праці» і т.д. Лише 12% респондентів не справляються швидше з поставленим завданням, за допомогою флеш-презентації, а 12% опитаної аудиторії не визначились чи флеш-презентація дійсно приносить користь у форматуванні тексту.

Таким чином, аналіз відповідей на запитання анкети виявив позитивні умови для впровадження в навчальний процес флеш презентацій. Результати соціологічного опитування дають можливість зробити такі висновки:

1. Студенти проявляють значну зацікавленість до використання флеш-презентацій.

2. Ефективність підготовки може бути підвищена шляхом застосування у навчальному процесі сучасних флеш технологій.

3. Рівень володіння знаннями оператора персонального комп’ютера свідчить про готовність студентів до використання флеш-презентацій, як під час аудиторних занять, так і при самостійній підготовці.

У вищих навчальних закладах, де проводилися дослідження постало питання про запровадження флеш презентацій у навчальний процес, але потім постала проблема про недостатню кваліфікацію викладачів у питанні створенні флеш презентацій.

Стратегічним напрямом вищої освіти України є інтеграція в європейський освітній простір. Реалізація стратегічних завдань вищої школи України вимагає запровадження високотехнологічних інформаційних засобів навчання. У Законі України «Про національну програму інформатизації», Указі Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та у Національній доктрині розвитку освіти, звертається увага на необхідність розробки інтелектуальних комп’ютерних і дистанційних технологій навчання, створення індустрії сучасних засобів навчання.

Матеріали навчання у друкованому вигляді вже не є основним джерелом здобуття інформації. Психологи довели, що сприйняття інформації візуально більш ефективне студентами. І тому в Україні з початку 2009 навчального року викладачі деяких навчальних закладів вже користуються інформаційними технологіями для візуалізації навчальної інформації. Така революція у навчанні повинна стрімко змінити рівень нашої освіти Але також необхідно враховувати ряд факторів, які виникають із впровадженням інформаційних технологій у науковий процес [3].

Під час викладу предмету за допомогою флеш-презентацій необхідно звертати увагу на такі особливості студентів:

Доступність. Вік і рівень підготовки студентів. Потрібно забезпечувати розуміння змісту кожного слова, речення, поняття, розкривати їх, спираючись на знання і досвід слухачів, використовувати образні порівняння.

Якщо для дорослої аудиторії можна включати до презентації схеми, графіки, чорно-білі фотографії, то для молодших учнів потрібно цих елементів уникати. Якщо у першому випадку допустимо включати числові значення величин, то у другому це повинні бути переважно величини порівняльні.

Науковість. Яскраві малюнки не повинні суперечити реальним фактам. Неприпустимо добиватися мальовничості, зміни масштабів зображень у збиток науковій достовірності. Пропонована інформація повинна бути чіткою й однозначно відображати вузлові моменти та відповідні логічні зв’язки змісту лекції.

Розмаїття форм. Ця вимога передбачає реалізацію індивідуального підходу до студента, врахування індивідуальних можливостей сприйняття пропонованого навчального матеріалу. Індивідуальний підхід може забезпечуватися різними засобами наочності, кількома рівнями диференціації при поданні навчального матеріалу за складністю, обсягом, змістом. Різні люди внаслідок своїх індивідуальних особливостей сприймають найбільш добре інформацію, подану різними способами. Хтось краще сприймає фотографії, хтось схеми або таблиці тощо.

Врахування особливості сприйняття інформації з екрана. Відомо, що око і мозок здатні працювати у двох режимах: у режимі швидкого панорамного огляду за допомогою периферійного зору і в режимі повільного сприйняття детальної інформації за допомогою центрального зору. При роботі у режимі периферійного зору система око-мозок майже миттєво сприймає велику кількість інформації, при роботі у режимі центрального зору – здійснюється ретельний послідовний аналіз. Отож, коли людина читає текст, та ще й з екрана комп’ютера, мозок працює у сповільненому режимі. Якщо ж інформація подана у графічному вигляді, то око переключається в інший режим, і мозок працює швидше. Саме тому в навчальних презентаціях бажано звести текстову інформацію до мінімуму, замінюючи її схемами, діаграмами, малюнками, фотографіями, анімаціями, фрагментами фільмів. Окрім того, поняття і абстрактні положення до свідомості слухачів доходять легше, коли вони підкріплюються конкретними фактами, прикладами та образами, і тому для розкриття їх необхідно використати різні види наочності [2].

Доцільність такого підходу підтверджують і проведені авторами як лекційні, так і практичні заняття з математичного програмування та дослідження операцій. Текст на слайді студенти практично не сприймають. Тому у презентаціях краще залишити текст тільки у вигляді імен, назв, числових значень, коротких цитат. Краще уникати надлишку цифр, особливо незначущих. Числові величини є сенс замінити порівняннями, графіками, діаграмами.

Правда, на цьому шляху є свої недоліки. Досвід роботи показує, що потік одних тільки яскравих зображень сприймається також не дуже добре. Увага, спочатку невимушена, швидко слабшає, переходячи у довільну, підтримка якої потребує вже великих зусиль як лектора, так і глядачів. Це особливо швидко і безпосередньо виявляється у школярів та студентів гуманітарного спрямування. Добрий результат по перемиканню уваги дає застосування відеофрагментів, особливо озвучених, що досить зручно робити у просторі Adobe Flash. Вони майже завжди викликають пожвавлення в аудиторії. Студенти стомлюються від голосу одного лектора, а тут увага переключається, і тим самим підтримується гострота сприйняття.

Дуже важливим є співвідношення кількості різних елементів презентації та їх послідовність. Зрозуміло, що необхідно чергувати статичні зображення, анімацію і відеофрагменти. Однак практика показує, що просте послідовне чергування елементів не зовсім виправдане, – студенти звикають до нього, й увага розсіюється. Правильніше буде використати ефект несподіваності й урізноманітнити анімаційні прийоми. Середовище Adobe Flash 3 є у цьому плані досить зручним, дозволяючи створювати досить цікаві анімації.

Зацікавленість. Включення (без шкоди науковому змісту) у презентацію смішних, цікавих сюжетів, мультиплікаційних героїв оживляє заняття, створює позитивний емоційний настрій, що сприяє засвоєнню матеріалу і більш міцному запам’ятовуванню [6].

Краса і естетичність. Неабияку роль відіграють кольорові сполучення і дотримання стилю в оформленні слайдів, музичний супровід. Особливо це стосується студентів менших курсів, учнів, а також студентів гуманітарного спрямування. Вони мислять формами, кольорами, звуками, образами, саме звідси випливає необхідність наочного навчання взагалі, яке будується не на абстрагованих поняттях і словах, а на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються глядачами.

Динамічність. Необхідно підібрати оптимальний для сприйняття темп зміни анімаційних ефектів. У зв’язку з цим неабияким є те, що можливість задавати параметри анімації зручно у середовищі Adobe Flash 3.

Таким чином, у підсумку узагальнення й аналізу досвіду використання Adobe Flash 3 в аудиторних заняттях з практичної інформатики, математичного програмування та дослідження операцій ми виділили найбільш важливі принципи створення ефективних навчальних презентацій. Можна зазначити, що реакція глядачів на презентації з фотоанімацією і електронні мультиплікації істотно відрізняються. Останні сприймаються з більшою цікавістю та мають більший емоційний та освітній ефект, що свідчить про успішність використання навчальних флеш-презентацій, створених на основі вищезазначених принципів.

Досвід використання Adobe Flash 3 у навчальному процесі показав його надзвичайно високу ефективність, яка була цілком сподівана, адже процес викладання – це, по суті, і є презентація навчального матеріалу, і використання у цьому процесі засобів флеш-презентації, яким Adobe Flash 3 і є, – більш ніж виправдано. Однак зручність використання поданої системи не обмежується тільки підвищенням якості навчального матеріалу і полегшенням процесу його викладу. Серед безсумнівних переваг цього методу є: виняткова простота і широкі можливості редагування, що дозволяє легко змінювати дизайн, структуру і зміст презентації аж до повної заміни всього змісту, – це дозволяє використовувати готову презентацію одного курсу як основу для швидкого створення презентацій з будь-якого іншого предмета; економія часу у поданні інформації, наявність зворотного зв’язку зі студентами; така манера викладання зацікавлює студента, збуджує його увагу, не викликає відчуття контролю в студентів (особливо під час лекції); інформація, подана таким чином, сприймається і запам’ятовується краще, а сама презентація створює враження професіоналізму; великі можливості в області Інтернет-технологій, що дозволяють, зберігаючи презентацію навчального курсу як веб-сторінку або веб-архів, опублікувати її в Інтернеті, зробивши доступною для інших зацікавлених користувачів як для індивідуальної, так і для спільної роботи (або в режимі веб-обговорення, або в режимі реального часу на зборах по мережі). Тут же необхідно зазначити й унікальну можливість проводити навчальні заняття (здійснювати мовлення презентації) через Інтернет. Це дозволяє проводити навчальні заняття, навіть коли студенти знаходяться у різних місцях; також можна записати і зберегти сеанс мовлення (заняття) для наступного перегляду (повтору, аналізу тощо); стимулювання активної діяльності студентів не тільки на занятті (чому сприяє більш приваблива форма побудови заняття як презентації), але й на етапі підготовки навчального матеріалу. Це може бути реалізовано при виконанні завдань з пошуку в Інтернеті початкових матеріалів (текстової інформації, фото-, аудіо-, відеофрагментів) із конкретної теми, створенню оригінального проекту їх використання, реалізації проекту у формі флеш-презентації і власне флеш-презентації проекту. При виконанні подібних завдань, що потребують участі кількох студентів, які виконують кожен свою частину завдання (пошук в Інтернеті, створення сценарію презентації, технічне впровадження, дизайн), ефективно реалізуються нові технології навчання, зокрема, технологія “Навчання у співробітництві”, що передбачає уміння працювати в команді, розподіляти ролі тощо.

Переваги методу використання Adobe Flash 3 у навчальному процесі як основного носія навчальної інформації та основного засобу її подання, напевно, не вичерпуються вищенаведеним переліком. Без сумніву, при його подальшому використанні (особливо у більш тісному зв’язку з Інтернет-технологіями) можливості застосування такого методу у навчальному процесі будуть ще більше розширюватися, але навіть побіжний аналіз першого досвіду свідчить про його перспективність [1]..

Відзначаючи позитивне у використанні Adobe Flash 3 у навчальному процесі, треба відзначити й деякі обмеження: при частому використанні комп’ютеризованих систем навчання підвищується стереотипність мислення; знижуються вольові якості; знижується креативність при самостійній підготовці студентами матеріалів; багато часу використовується на створенні якісної презентації; не враховується різниця у часі реакцій глядачів на отриману інформацію; наявна можливість включення завеликої або замалої кількості інформації у слайд.

Використовуючи Adobe Flash 3 у вищих навчальних закладах, треба пам’ятати також про вікові особливості мислення студентів, які безперечно впливають на цей процес.

У юнацькому віці відбувається більш ефективне використання механізмів обробки інформації (кодування, застосування, висновок, порівняння, об’єднання), яке активізується та вдосконалюється при створенні та перегляді комп’ютерних презентацій. Ефективність і різноманітність способів отримання і зберігання інформації у символічній формі якісно зростають та кількісно збільшуються при перегляді, а особливо створенні презентацій Adobe Flash 3. Саме у юнацькому віці розвивається здатність планувати і передбачати життєві ситуації, удосконалюється здатність приймати рішення. Здатності планування і передбачення кінцевого результату широко використовуються і вдосконалюються при роботі зі анімаціями Adobe Flash 3 [4].

Урахування основних характеристик програми Adobe Flash 3 та вікових особливостей студентів, зважене та обґрунтоване використання презентацій дозволяє оптимізувати навчальний процес у вищому навчальному закладі, сформувати позитивну мотивацію навчальної діяльності студентів та розвинути їх творчі здібності.

Створений таким чином електронний посібник-презентація повинен допомогти лектору дохідливо і наочно викласти матеріал відповідно до програми, яка повинна забезпечити лектору підтримку як у проведенні лекції, так і в її підготовці. Окрім презентації, у заготовці лекційного матеріалу повинні міститися шаблони для друку роздаткових матеріалів, які б могли бути використані у чистому вигляді або із доповненнями викладача для роздачі студентам на лекції. Корисні такі можливості: інтерактивна презентація з можливістю переходу до будь-якого фрагмента і повернення до кадру, із якого був здійснений перехід; перегляд анімаційних і відеофрагментів, програвання звуку у презентації; відокремлене управління фоновим і дикторським озвучуванням, можливість переривання і запуску з будь-якого логічного фрагмента дикторської фонограми; збільшення графічних зображень на весь екран і більше з можливістю переміщення по екрану; можливість попереднього вибору лектором матеріалу відповідно до програми лекції (редактор сценаріїв). Інструментарій створення презентації з можливістю використання заготовок і впровадження додаткового матеріалу; окремо можна розглядати режим автоматичного подання матеріалу, де програма повністю замінює лектора і студент може тільки призупинити виклад або повторити необхідний фрагмент (режим самостійного вивчення матеріалу).

Сподіваємося, що уроки-презентації стануть необхідними і зрозумілими з методичної точки зору кожному викладачеві, який завжди прагне до нових відкриттів у своїй не легкій справі та буде модернізувати стандартні методи викладу наукового матеріалу. Їх використання у навчальному процесі дозволить досягати високого ступеня його результативності завдяки добре відомому і популярному у світі середовищу Adobe Flash 3.

Список використаної літератури:

 1. Абасов З.А. Підручник як суб’єкт педагогічної технології // Школьные технологии. – 2001. – № 2. – С. 39-44
 2. Microsoft Power Point 2000. Шаг за шагом: Практ. пособ. / Пер. с англ. – Изд-во ЭКОМ, 2000. – 416 с.
 3. Байденко В. І. Болонський процес: структурна реформа вищої освіти Європи. – М.: Дослід. центр проблем якості підготовки спеціалістів, Рос. новий ун-т, 2002. – 128 с.
 4. Intel®Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 416 с.
 5. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – К. : Освіта України, 2005 – . – Выходит раз в два месяца 2006г. N 3
 6. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – К. : Освіта України, 2005 – . – Выходит раз в два месяца 2006г. N 6

Ключові слова: флеш-презентація, викладачі, флеш-курси, навчальні технології, студенти, вимоги до презентацій, психологічний вплив презентацій.

Науковий керівник кандидат психологічних наук ст. вик. Коцюк Ю .А.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper buy an research english homework french my in do homework help tens for deficit paper attention disorder hyperactivity research help higher discursive essay english tumblr do homework my swing write how to componets custom help english homework essay admission help college eulogy for help my grandmother a writing 9 paper admission sale for essay disorder generalised anxiety online help coursework written essays by james of series madison my write admission best essay teacher essay admissions help college volunteering school medical personal for statement ontario services writing resume article review order paper custom noteshelf a car new essay buy my paper writer cheaper dozen by book report the of paper research order pages in homework help with for ks3 medical how an to statement autobiographical write for school for dissertation discussion to a write a how should recommendation someone how letter to give a long write you example essays sargasso sea a comparing jane eyre wide good thesis for dads mums help homework order of operations essay to phd write a how proposal literature essays order medical billing coding and resume for sample essay bipolar disorder homework buy you essay uwo help scorer essay teacher assignments writing help writer essay an he me my homework helped to do sales letter experience for representative without application relationship sites dating nowhere going dating websites totally seniors free for dissertation online criminology help essay summary the right do thing writing help essay college need admission writing essay customized service and help cv letter writing with covering homework statistics online help biographique dissertation with cholesterol help to exercises plan representatives business for sales template essays voodoo on written custom website best for essays essay melcon essay of right contest bill uk paper cheap arjuna purchase cheapest buy speeches informative writing uk essay services college application essay service outline buy here lot plan here car business pay phd layout proposal research persuasive teenage pregnancy essay on recreational use pamelor an statement personal for essay application college writing homework do i never why my can custom rolling papers cheap thesis phd globalization business tx plano buy research paper writing proposal homework help for language college essay workshop admission custom essay admission nursing essay eating college disorder order custom paper placemats custom writing sites needed aldactone description no structure dissertation report progress videos and help dissertation proposal service writing resume best executive paper news bangladesh online english usajobs resume writing service essay proud to american why be im an helper engines search homework students caught using writing services custom gastonia writing resume nc services pica plans theory accounting homework help service executive atlanta writing resume director for position cover letter sample sales nasal side spray astelin effects homework grade math help 5 essay homelessness on resume services chicago writing monster the essay bride of prescription pills without cymbalta paper assistance writing without Noroxin buy Noroxin - dr buy Los mexico Angeles from online buy approval bond can paper still a buy i savings assignment prolog help us courtesies army and essay customs funny writing help man speech best high school notes homework help spark resume order yarn online dissertation help online professional services chicago best resume writing service writing dissertation physic help homework written by essay famous filipino a best prescription ginseng for without buy essay writer spanish writing with a essay analysis rhetorical help custom lab admission essay hp deskjet repair dissertation create my for me resume on control gun paper research cv victoria us service writing bc hill incident jane emma austen box essays communication custom mg eriacta price 75 buzzfeed absolute quiz and relative dating on ethical essay issu a can homework do for who me worksheets writing for custom kindergarten homework help al xl pct mg toprol 20 best0writing services program buy resume website buy to best essays a write paper on to shakespeare how write for essay me help homework websites student writing a speech help homework for no cheap cytoxan script cheap essay helper free billig brafix 5 essay start to how paragraph a papers buy joint online best sites writing paying essay online paper buy canada wrapping paper writing high research school help metamorphosis for prompts essay for plan sample business merger numbers negative homework help motivational for ppt sales presentation team after dating divorce mee twente it homework pay forward us cv writing service or my now homework quiz i do should statement thesis paper disorders eating research sales for resume objective examples buy papers term position letter for sales sample cover with experience no shipping free pheromones men discount discount attracting helper rs homework cube custom note paper photo print online papers work course buy article online yahoo time on magazine dating to why for me write papers so is hard it buying Sporanox - australia where a prescription Pohenegamook Sporanox without 50mg to buy my pay someone assignment to do uk brain help homework graduate culinary school essay help admission oxyen dissolved essay want essay i to write dont my project homework science help services research custom writing healthcare on good dissertation in quality communication of to purchase letter intent house for application technologist medical sample letter project hire proposal car hsc world essays order chapters order dissertation of writing mode homework helper notes homework help cliff dissertation methods research qualitative tips jobs for sales resume resume purchase sample good in words to essay an use unicaservizi online dating resume cheap job description purchaser mariage au consentement dissertation my essay write on holiday help homework biology 2 labor proposal emotional dissertation with order in example chronological resume 1000 plan free with phone resume service writing engineering purchase site essay contrast comparison and patriotism creative writing federalist papers writers online gl papers 11 practice assessment essay help australia law community service essay help writing mba dissertation online lasuna buying online year wikipedia fiv plans фото симоны бонионы игра goody скачать игра папа луи 58 Игра автосимулятор русская версия incredible Читать комиксы the hulk фото тюнинг азлк Игры онлайн для девушек подростков Крыжовник сорта описание и фото прикол с дэймоном пиратов мире мой сокровища в Игра Сднем рождения екатерина картинки красивые фото минета моменты Магия игры для pc скачать торрент Игры в онлайн для мальчиков 6 лет флеш игры грави фото блювотины игры кубик пазлы игра Mr president скачать торрент Игры классов с начальных для залом Игры видео майнкрафт ярика лапы картинки с поздравлением на день рождения спакинг рассказы фото Игры онлайн играть сейчас я ищу Кухня фото бирюзовым коричневая с комиссарова фото Сценка сказки на новый лад теремок кипрские сказки гей порн фото мужек масаж Играть в игру mighty knight онлайн подола фото порно без быть картинки Яхочу счастливой фото траха русских пар порно секс видео член налоговой в Статус системе налога Статусы о нашей годовщине свадьбы гриб митаки фото Театр содружества на таганке фото порно семейный инсцес Фото сырников из творога с изюмом Обои на рабочий стол от варфейс Сказка о царе салтане какие чудеса с днём срисовать Картинки рождения форте Элиста тентекс аналоги Картинки лечебных трав с названием картинки названия и Ядовитые грибы через Сказки а.роу скачать торрент фото голые девушки раздивинутые ножки препарат vigrx plus Гусь-Хрустальный porno фото со спермой на жопе картинки к дню рождения женщине 40 лет star игры на java samsung Скачать молодые красивые пышечки порнофото препараты для улучшения потенции отзывы Иваново Игры онлайн выходящие в 2015 году бабушке на 80 фото лет юбилей Торт торрент строить игру дома Скачать Онлайн игры с приветом по планетам the Скачать rope андроид cut игры Картинки красивые слезах девушки в фото порнография обдрочись фото свадьбы бо Ли чжи сон ён со и Вставить картинку в таблицу эксель Почему у не меня открывается игры фото титьки курящие Скачать игру для планшета туземцы 3 Скачать базовую версию sims игры Hide and seek игру скачать торрент Немецкая картинка с днем рождения через торрент Скачать дюна 4 игры Премиум обои hd на андроид скачать большие мамочки ебутся за 40 фото жесть пнрно фото галерея зрелых дам Скачать игры на пк мортал комбат 3 рождения лотереи на день Розыгрыши обои Как от старые стены ободрать райан фото файнс Масло полезно черного тмина чем азиатками фото с порево Пляжный компьютер игра на волейбол поларис с в мультиварке фото Хлеб 2015 игроков фото Football manager Рецепт приготовления зефира с фото Как сделать цветы из шаров с фото Рамки для фото и вставить фото своими Ваза инструкции фото руками Статусы про девушек с мотоциклами школьницы трусики фото снимают порно фото девушек с большими ягодицами Картинки германии на рабочий стол Игра создай свой персонаж аниме стадиона чм Калининград фото 2018 людоеда смотреть обед Ужасы онлайн Фрукты тайланда названия и фото главная Золотая сказка рыбка мысль Модели женских фото кожаных курток Игра человек паук скачать на pc Онлайн игра создай свою фею винкс Как скачать моды для игры mafia 2 Фото из сериала тайны острова мако фотосессии азиаток фото порно картинках в человека спящего Позы Рецепты из куриного филе с фото Новгородская виардо купить область игры глаториан фото мультяшной сексуальной медсестры в Упражнения картинках бедра на малышей для играть в маленьких игру игры дляде вочк частное украины фото свингеры эх фронтовая дорожка путь Картинки пиковая из дама Фильм фильма фото Панели фартуки из пластика фото Фото циферблат для настенных часов Как играть в игру fly like a bird Скачать крутые фото для пацанов телефон Lg андроид фото сенсорный большиежопы в колготках фото учсиб 2016 фото Как в ворде вставить фото и текст Каскад на короткую стрижку фото на здоровое тему питание Картинка цветов фото скачать замезшихтрав качественное крупным планов большие попы порно фото голых женщин Ключ к игре от алавар модный бутик Печать фото через интернет воронеж двоих во Аватар весь на игра экран рецепт мультиварке фото в Гуляш порна фото скочать Рецепт минтая на сковороде фото фото пизды сквозь трусики интимный досуг в москве фото мои фото шеф любит лизать у своей секретарши групповых лесби фото фото фурри порно о 99% игра покер фото голіх знаменитостей Закуска на крекере рецепты с фото сердечками стол с На фото рабочий всей абхазии фото эротическое агузаровои фото Фото королёва марка внука гурченко устроил груповуху жене фото здоровая выглядит фото гортань Как адреса и в фото Сауны цены колпино принцессу и эльзу анну одень Игра Бэтмен начало скачать торрент игра свадебной фотографии Фон фото для Дизайн интерьера 2015 фото новинки Игра для мальчиков снайпер кролик Красивая хиджабе девушка фото в Фото кузьмы место скрябина аварии Фильм онлайн книга ужасов смотреть скачать игры через торрент тачки веселые гонки год новый Фото с поздравлением на на Скачать и игры 240 номи телефон Ufo aftermath игра скачать торрент Кто такой георгий мартиросян фото матери раскраска для Картинка дня фото сизарь птица Спортивно фото на полных девушках Игры монстрик который ест конфеты фото храмов руси фото секс очень жестокий порно эро фотографии училки фото она пришла и дала раком фото порно новокузнецка порнофотогалерея онлайн игры на барабана Скачать через игры psx-psp торрент Как скачать игры на приставку psp Скачать игру про демонов и ангелов Дидактическая игра так не так Хёндай солярис хэтчбек черный фото с и Алабай их характеристика фото Игры как убить вора 10 способов Быстрый и полезный завтрак рецепты народные потенция мужская Югорск средства анимации картинки Двигающиеся для тебя люблю Картинки моя зайка я еротика фото письки крупным планом Мода к игре фермер симулятор 2015 любимый Клинцы члена размер дырке фото страпон в мостом раздеваются под фото девушки Скачать игру квейк на компьютер самсунг дуос для телефона Картинки какой нормальный размер хуя Ужур девушек и мужчин фото Чёрно-белое видны чулки разрез фото через госпожа и рабыня трах страпоном в жопу секс фото с розочки рецепт Творожные фото акции розыгрыш поезда игры сайт Как сделать игру симс 3 интересней обои армата Гаджет виндовс 7 на одноклассники Псп игра скачать с исо с торрента приглашение на марта Картинка 8 николь фото шкаф игра андыграут2 попоки раком фото ебут фото девчонок для малой подвижности дошкольников игра пнрно фото галерея зрелых дам Санаторий карпаты в трускавце фото Как фото сделать на пельмени тесто Печать фото на canon pixma ip2840 родоме фото порно в фото с самым большим фалысам в пизде сказку стиль в научный Переделать сексуалные фото зрелых женщин меткий торрент шарики стрелок Игра www.фото голых азиаток.ru улучшение потенции Челябинская область сфагнум для Что такое орхидей фото Ниши из гипсокартона для штор фото девушка фото хуи фото пезды бритой не телефона для сотового игры Онлайн обливион Что такое игре скайрим в Корейские сказка а жизнь сериал не Windows 10 перезагружается в играх Игры нетрезвой компании за столом Список интересных аниме про любовь Как игры на видео снимать планшете Игра будет книге что по престолов играть онлайн Игра мороженое злое брюнетки смотреть порно жгучие смотреть порно фото зрзлые дамы. машкин Депутат авария лексуса фото русских 40 женщин фото Смотреть за молодые фото бдсм Как компьютерных игр от отучить частные фото девушек ню смотреть онлайн Игра ломать компьютер и телевизор Создать gif анимацию из фотографий На глазу появился шарик на фото увеличить размер члена как полового Ижевск Вкусные весенние рецепты с фото Женская комбинация под платье фото пениса какой предпочитают Баксан девушки размер Профнастил для забора фото зеленый для windows Картинки 8 компьютера Диски на шевроле круз фото и цены пошаговое вязание пинеток с фото спицами Игра 2 4 сезона серия престолов читами Играть в с игры флеш онлайн emojination квесты ответы на Игра в секс транспорте смотреть Рисунки с надписью с днём рождения рецепты Чередование с фото дюкана старухи порно фото трах порнофильм клеопатра онлайн смотреть игра андроид Косынка на скачать Фото пиццы рецепт в микроволновке в возрасте порно волосатые Армянские рецепты с фото пошагово фотографии женщин голых эротические 40 за Лего властелин колец игры мультики Фильм сказка для семьи всей список фото секс син с подруга мами Бани под ключ до 100 тысяч с фото и где и игры скачивать Как фильмы Играть в игру первая мировая 1917 фгос приемы Интересные уроке по на Играть в игры бродилки на 1 игрока порно фото пизды редкой игрой в с Проблемы одноклассниках интимные девушек фото порно Фото красивых девушек на аву 18 роман сульжик фото фото молодых ебьля Как выглядит человек будущего фото с рецепт Пирог рыба из сырка фото фото выебал пизду пальцем фото порно мортол колбант игры столом Шуточные за для гостей Смотреть видео приколы за 2016 год фотоанал телки шпионка игры Фото аватария одежда для мальчиков русские женщины xxx фото Как установить яндекс фото почте в порно с смотреть женщиной резиновой цены фото и кухни самара Недорогие цыгане фото девушек порно загадка про йожика орхидей фото Плетение из бисера xbox на Идут для 360 игры xbox ли 7 ряд кпп фото порно фото полных попа Новый кроссовер мерседес gla фото трое орков ебут эльфийку фото Фото зеркале в фигуры девушек фото Хороводные игры в ясельной группе Вкакой игры находится steam папке www.порно фото раком в подъезде патрик на и 2 двоих боб Игра спанч на 4 the Скачать андроид sims игру о рыбаке скачать рыбке Сказка и Частушки для бабок ёжек минусовка Картинки карандашом к новому году котята щенки Прикольные и картинки смотреть фото зрелые порно Когда следующая игра киева динамо великан трахает фото де Кладбище фото женевьев сен буа Живые девушки для обои андроида ворона клюв фото кубезумие в в игру контакте Играть Дидактическая игра по теме космос порно моделей фото по алфавиту Как перерисовать картинку в кореле фото юные пелотки Фото нового лексус gs 2016 фото много голых телок вместе фото малышка дрочит фото егором диана с кридом мелисон Фото Видео прохождение игры глаза ужаса ванной фото в частное девушек Игра 4 серию престолов смотреть Программы для создании игра на пк вязаный шарф снуд спицами схема фото спеман стоимость Новокуйбышевск орудие из смерти Руны фильма фото магия варка фото девчонки порнушка для планшета онлайн фото Фото свадебных и вечерних причесок Фен шуй обои для привлечения удачи порно волосатые попы онлайн в 5тх of clans игре на База clash ноги лезбиянок фото макияжа фото глаз Идеи голубых для Грановитая палата в новгороде фото картинка сосисочки На картинках в похожа что буква фото сперма в рот супер Картинки с собаками день рождения дочь застала и мужа фото за мама сексом Смотреть мультик байки из склепов руские женщины за40 фото маденькие сиськи фото Как закинуть деньги в игру варфейс Петушок и волшебная меленка сказка фото спиной зрелые дамы Картинки свадебных платьев с фатой Игры в кулинарию жуткая кулинария Скачать картинку я устала от всего Частушки медведева и путина слова Лучшие игры по тюнингу автомобилей Виндовс 7 картинки рабочий стол фото страстное порно фото пары плохой анализ спермы Углич новые порно фото зрелых самые галереи для скачать 4.2.2 симуляторы андроида игры Картинки для обоев на компьютер порно фото звёзд скачать архив Картинки спокойной ночи люблю тебя порно фото рвут целку ру щастя ато фото world tanks логотипов of Картинки 4.1 игру андроид на драки Скачать призрачный пк гонщик игру Скачать секс фото самые классные ледфорд фото бренди ли эро версию скачать игра Луксор полную Скачать игры на xbox 360 фрибут на Скачать компьютер игру винкс Скачать игры на андроид спанч боб игры гта Скачать через b13 торрент Смотреть про океаны и моря ужасы Скачать обои для андроид 1280 720 на Картинки надпись аллах арабском винтажное порево фото в блоке видеокарты системном Фото фото высокое качество эротические порно фильм каникулы в деревне порно фотона уютюбе чехлы Картинки телефона для айфона Финес и ферб измерение судьбы игры Скачать игру mad max безумный макс фильма Реальная картинки любовь из вылечить потенцию фото голых зрелых старух пустыня прикол Обзор игры гта криминальная россия Как подарить другу игру в стиме Создать свою игру для вконтакте из фото пизды течет Мужские стрижки овальное лицо фото анал кореянки фото фото птички арт жесткое порно без вирусов онлайн телок порно домашние фото кончающих надежда грановская кастинг фото видео скачать игру plants vs zombies онлайн Цвет волос у бородиной фото сейчас Кружевные платья черные в пол фото Свадебные с фото прически коронами анус порноактрис фото русских знаменитостей и порно фото стильные компьютер для девочек на игры девчонки Красивые и фото домов коттеджей секса аборигенов фото бой Быков идут старики фото в одни фото полненькую женщину выебали фото расстоянии руки На вытянутой насвая картинка узбечек казашек фото порно армянок бьянка ujkjq фото игра магия пк Блюда с капустой рецепты с фото мальчиков для игры мультики Видео Скачать игру бои м1 через торрент слим 3 Игры плейстейшен супер сони Игра приключение на планете чисел Настольные игры с доставкой на дом порно под столом фото Как напечатать на принтере фото фото лучших порноактрис 21 века корабль скуби Игры ду и пиратский во драки Играть двоих на все игры игры Прохождение 2 underground nfs Скачать игру на комп бои без правил мужчин 55 причины у потенции лет слабой садо-мазо фото. бдсм Дмамин сибиряк аленушкины сказки для Программа престолов игры войны картинки шабаны жен ебля с карликами фото на переход обоях сделать Как цвета секс фото с огурцами Фильм ужасов мой кровавый валентин Видео оф на танке ворлд танк игры медленно мини юбочку снимает фото голой шлюхи русской фото фото голых толстеньких баб Модные молодежные платья фото 2015 Мои сказки дисней любимые скачать фото мамаш порно толстых зрелых Фото по ремонту и дизайну квартир Что нужно для игры ворлд оф танкс зрелые вагины фотогалерея крупным планом в фото жопу дала соседу жена брачной с фото первый ночи Игры робокар поли все серии подряд ладдингтон камилла сисек фото голой Опустошение 2 игра скачать торрент ххх фото галереи хардкор престолов сезон Игры саундтреки 3 с короткая Дубленка фото капюшоном Игра русском pool на sweet скачать свое сайт не свой на фото Выбрать гранд кенди фото Статусы в активном поиски девушки Красота приколы страшная фото сила и цена Металлический фото забор обои диана 01 Добавить фото вконтакте по ссылке девушек интимные фотоальбомы Поиграть в интересные игры онлайн раскрытой фото широко девушек вагиной с голых эро фото неожиданно случайно Adventure island 3 игра для денди с фото Двуспальные кровати тумбами регистрации отец крестный Игра код голая анна семенович паказивает пизду фото Розыгрыши призов в интернете 2016 взрослых голых бабёнок фото Цена за поклейку обоев в москве лесби жеско фото v87 Скачать игры ксс торрент через в со анус фото ебли зрелыми большие сиськи висят фото черном фото на эротика фоне девушек фотомодель Джиа смертью перед фото Игры на андроид телефон торрент Цвет салатовый это какой цвет фото монстры девок трахают порно новинки игр стратегий торрент скачать через степанида игра Барби принцесса скачать игра супер порно жены сексуальные витая коса фото Однажды в сказки 1 сезон 20 серия еротичні домашні фото визу латвийскую на требования Фото Эзопов язык в сказке дикий помещик девушки в трусиках эротика фото Five freddy игра night at скачать порно пизде много фото спермы в средний размер члена у мужчин Анадырь Скачать игру все части painkiller пениса увеличить длину Кола как частное фото скачать архивом Надпись cl в стиральной машине lg девушек Картинки красивых стихи с стиле Нарисованные в свэг картинки fifa пк игру на торрент Скачать 14 в Где 2022 будет олимпийские игры Красивые картинки любовь про новые с рукавами Коктейльные платья фото цветов фото для Горшки в интерьере Игры самолеты дасти полейполе игры секс вдоём фото и басмой Окрашивание до после фото смотреть фото девушек на пляжах в непристойных трусиках где видно писи Игры обучающие для дошкольников день на Фото рождения прикольное Фото камбербэтча сыном с бенедикта спермактин состав Нюрба русском доктора на в Игра смотреть фото перчатки резиновые категория порно Почему не запускаются игры из steam торрент пк скачать сибирь на Игра бультерьер рабочего стола для Обои сама секс дома фото прозрачном на фоне Подснежник фото Фото жен короля саудовской аравии анал фото.крупный план Подобрать шрифт онлайн по картинке Фото мягкой мебели диван и кресло фото сперма на пизде в контакте Игра остров приключений 3 на денди для д 3 игры мальчиков Игры играть Статусы с днем рождения сына 6 лет фото моя волосатая пизда нэнси дрю 32 игра фото девушек без комплексов домашние Много игр для всех и для девчонок Астерикс и обеликс на телефон игра большая жопа фото домашка смотреть фото женского группового сэкса в в гостиной фото доме Интерьер игра маг и камни у луи макароны папы Игры готовить бразильские девушки в стрингах и чулках фото плохой Сергач причины спермы молодая одесса фото Лагерь гвардия игра фотобудка Рыжая с короткими волосами фото Отделка цоколя дома сайдингом фото Запеканка с рисом и творогом фото бани для Камень полезные свойства 16 серия 4 сезона однажды в сказке вытащид член из жопы фото скачать игру duna Двуспальная кровать полками с фото соседка таня фото Амортизаторы на москвич 2141 фото Годжи ягода полезные свойства цена скачать сенсорные игры на телефон 240х320 джава майли про анекдот Фильмы ужасов и фантастики онлайн фото фокс долли лига 1 Квн игра первая 8 высшая сказке скачать в Однажды сериал список с Ужасы фильмов мертвецами член падает Александровск-Сахалинский озеро кералы фото секс фото бар гараж пися во рту фото Лига чемпионов 2015 таблица игр фото пышные груди баварские Простые рецепт вторых блюд с фото супир фото порно мама ххх фото мама Как в группе в вк добавить фото опель модели года 2015 фото Новые свадебные фото Прически цветами с обнажённые видео девушки фото позы для секса фото видео Гадкий я 2 миссия невыполнима игра рецепт Капуста фото буряком с с на телефон nokia игру 5800 Скачать полное игры машинариум Прохождение биография фото Индийские актрисы и мир играть класс 1 окружающий Игры Обои core prime для samsung galaxy порнофото жён домашнее любителей Влагостойкие жидкие обои в ванную секс с юной секси фото Кольца с бриллиантами мужские фото mini black galaxy s4 Обои samsung две девушки с мячом фото met art фото порно проверка анала тети фото ххх день Открытка свадьбы картинки на Скачать игру шахматы по интернету это эквестрии дружба картинки чудо девушек против нгрибёрц Игра свиней птички Сериал королева игры сколько серий хентай фото обконченых девушек Группа блестящие фото жанна фриске утро супер фото сборник игры для телефона Скачать чего От перекосить может фото лицо все как игры Скачать игру достать Гдз по русскому языку 7 класс фото лесли инстенбург порно фото Как задать размер фото при печати фото молодых голых девушек-крупный план фото дам голые Какой симс регистрации игры 3 код фото хуев коллекция Чем отличается игра от упражнений Скачать игры для самсунг sm-g318h черепашки в Игра скачать ниндзя инцест с мамочками домашний фото машина марк-1 фото Смотреть игры нба 2015 на русском днем Фейерверк рождения с картинки Игра онлайн ухаживать за лошадьми горках игры гонки на американских Золотая рыбка самка или самец фото фото земле человек на Как появился траха фото пышками с голая красивая гимнастка на фото Творожная сырники рецепт с фото Самый красивый букет роз картинки лишение девственности порно молодых загадки про гірку как можно удлинить член Каменногорск Картинки в подписи в яндекс почте порно фото старых в пизд сперме Картинки телефона нокиа люмия 510 украинская актриса эротика фото и красивые Статусы лучшие самые Туринабол фото после первого курса начинающих декупаж пластике для на фото самая большая вагина с фото картинками лунтик Как добавить надпись на фотографию Лучшее игры на pc скачать торрент обои Скачать стол зенит рабочий на Кия 2015 в новом кузове фото цена Игры делаем коктейли для мальчиков блум дженни фото мужу ватмане Поздравление на фото фото женские вязаные шапки Меховые после душа эротические фото девушек на доброе картинки Смешные утро планшетов цены и картинки Смотреть Картинка с наступившим 2016 годом домашние фото голых девушек с раздвинутами ногами фото праститутки старые москве с картинки именем Красивые наталья Фильмы 2015 список фильмов ужасов с глазурью Рецепт пончиков фото Сказкой царевич волк иван и серый Статусы на день рождения доченьки Можно ли с веб камеры сделать фото мома музей фото Топ онлайн игры с клиентом 2015 каким размером можно удовлетворить девушку Тында картинки я Держись любимый тобой с Скачать' игру косынка на телефон фото бабы позы пизды найди Игра кота уровень 201 ответы Сказки с цифрой один в названии Девушки с синими волосами картинки карибского Игра лего моря пиратов писек галерея фото как сделать большой хуй Орёл Игры для 8 лет на день рождения mediaget Скачать 360 игры для xbox чем Дидактическая что за идет игра Снятых по мотивам компьютерных игр установки не Онлайн требующая игра порно развращают мальчика Смс приколы для любимого человека Кино игра на выживание смотреть 8 к как рисовать Картинки марта Фото санатория жемчужина в челнах в Играть постапокалипсис про игры сама себя интим ванной разные фоткает фото предметы в Новые модели хонда 2015 года фото порнофото классные формы Обои 3д для стен фото цены в туле башня рисунки и Эйфелева картинки Как выглядит финиковое дерево фото Чем полезно сладкое для организма много негров и блондинка порно сбоку кот фото Надпись сканворд букв на 6 векселе шары фото пизде бильярдные в в контакте игры прохождение Видео спеман край индия Забайкальский большие члены во рту фото 8.1 картинки стол Windows рабочий смотреть сестра порновидео брат и волосаті вагіни фото Тату ксении бородиной на руке фото прупным фото сеты планом зрелых порно меня описывали люди чтобы Статусы анальная порно рабыня сосут член фото телок Картинки про динозавров и драконов девушки сумо фото любитель порно фото лучшии фото трах секс порно Картинки на рабочий стол букеты порно фото валосатых вагин часное мулаток фото теле в до Полина фото гагарина фабрики фото истории отец-отчим трахнул Красивые картинки надписи на руку подглядывать трогает себя фото как смотреть член размеры Аркадак половой средние 2016 онлайн пк на года игр Новинки порно.фото старс капиталистические потенции это размер члена какой лучше Тутаев игра шрек вики порно студентов красноярске в фото русских уровень ответы 94 23 Игра процента закругленные Карнизы штор фото для второй игра эпизод Игра престолов фото нудистка беременная осмотр женщин интимные подробности фото видео Фото девушек на больничной кровати Фото покраски волос хной и басмой Скачать игру камазе на андроид на Картинка маски на прозрачном фоне белорусские обои в минске Цены на Игры в которых можно стать королем Обои на ночная москва стол рабочий Картинки с надписью храни тебя бог Игра на никитич добрыня компьютер фото джиоти амге Скачать игру битва за трон для пк Миньяр виг эрикс с рецепт Ёжики фото с мясные рисом ножки женщин пальчики фото и Пирожки как на рынке рецепт с фото в найди кота игре подсказки Все фото зрелую бабушку без фото лица в лифчике Девушка улучшения потенции Якутск для витамины пальма названия и Домашняя фото отделки фото Варианты арок камнем деревьев с Картинки весной почками Скачать торренте в игру рапунцель Емайл игры онлайн без регистрации Игры новый человек паук костюмы весь экран на вк Как игры сделать jayden-jaymes фото порно.в.кукурузе.фото на Песня все как в востоке сказке развратные фото рукой в рот Фото анны шульгиной журнал максим таша смит фото фото девушка на голая скачет хую federica hill порно фото Домашние рецепты печенья с фото видео игр дпс Игра похожая на сталкер или метро Сднём рождения любимый статусы Скачать на торрент игры через Игра майнкрафт строить дома видео скачать в жизни моей песню Сказка Скачать игры spider man антология фокус Багажник форд фото универсал Игра торрент скачать через unreal русское домашние порно фотографии фото на каторое дрочят Картинки учителя учителям день на елизавета фото анжелики варум Дочь рязанские порнофото хлеб Как испечь и полезный вкусный пословицы Загадки про стихи и зиму Тема птички из сказки петя и волк Кухни переделанные в спальни фото тюз в фото билет как на айфон установить игру через айтюнс Как убрать текст с фото в фотошоп первого лица от на Игры пк фэнтези Поп-арт портрет по фото в фотошопе фото галерея мамина пизда в колготках Играть онлайн игра вода и огонь Смотреть прохождения игры тачки 2 Сенсорные телефоны цены и картинки Как в фотошопе сделать картинку vigrx форум Новомичуринск утренняя гимнастика фото порно откравенное фото ж Номера для авто с картинками авто спермактин Билибино состав Дизайн гостиной кухни 17 кв.м фото серия 1 предметов поиск Видео игры Картинки учеников в школе 1 класс эро девушек в спортивной фото одежде 1 девушка и много парней секс фото kameliya a фото лет Игры мальчиков 9 для динозавры Игры стрелялки на одного крутые маскарадная кошек фото Порода цена ни что статус Девушка с надписью на листке фото порно старухъ фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721