Виконання договору банківського вкладу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджено виконання сторонами договору банківського вкладу як здійснення боржником дії (або) утримання від дії, яка складає об’єкт зобов’язального правовідношення.

The article investigates the parties of the treaty bank as the implementation of the debtor (or) the covenant, which is secured object of legal relations.

Виконання зобов’язання здійснюється за певними загальними правилами, які називаються принципами виконання зобов’язань.

Ще з часів колишнього Радянського Союзу в юридичній науці досить глибоко досліджувались питання про перелік та співвідношення цих принципів. Зокрема, до них відносили: принцип реального виконання, принцип належного виконання, принцип взаємного співробітництва, принцип економічності. При цьому, найбільш дискусійна була і залишається проблема співвідношення принципів належного та реального виконання.

З цього приводу в літературі було висловлено три основні точки зору: 1) реальне виконання є однією зі складових належного виконання (( Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями / Краснов Н.И. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 16. )); належне виконання э частиною реального виконання (( Венедиктов А. В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в СССР / Венедиктов А. В. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. –  С.164. )). Автором третьої точки зору є О. С. Иоффе, який вважає, що принцип реального виконання – це загальне правило, згідно з яким зобов’язання має бути виконане у тому вигляді, в якому воно визначене законом або договором. (( Иоффе О.С. Обязательственное право / Иоффе О.С. – М.: Юрид. Лит., 1975. – С. 237. ))

На наш погляд, слід погодитись з тими авторами, які вважають, що реальне виконання і належне виконання – різні явища. У першому випадку виражена сутність виконання як вчинення певної дії, а у другому – якісна характеристика дії.

Виконання договору банківського вкладу розпочинається з наступного дня після внесення суми вкладу.

Договір банківського вкладу має бути виконаний у тому вигляді який визначили сторони. Також, договір банківського вкладу повинен виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства.

Предметом виконання як невід’ємний елемент виконання договору є ті конкретні суб’єктивні права і конкретні юридичні обов’язки, для набуття, здійснення і виконання яких конкретні суб’єкти права вступають в конкретні правовідносини і відповідно до вимог норми права, що реалізується, вчиняють належні правомірні дії. (( Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов и факультетов / Нерсесянц В. С. – М.: ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, НОРМА, 1999 г. – С. 503-504. ))

Таким чином за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Предметом зобов’язання в даному випадку є обов’язок банку виплатити суму вкладу з нарахованими процентами.

Сторони в договорі можуть передбачити додаткові умови, наприклад, щодо регулярного повідомлення про стан вкладного рахунку. В цьому випадку договір вважатиметься змішаним і до умов, що встановлюють договірні відносини, які є відмінними за юридичною природою від договору банківського вкладу потрібно застосовувати положення цивільного законодавства, які врегульовують саме ці відносини. Отже в будь-якому разі договір залишатиметься одностороннім в частині врегулювання договірних відносин банківського вкладу.

Виконання договору має здійснюватись належними сторонами, тобто банком і вкладником за договором.

Як випливає з ч.1 ст. 527 Цивільного кодексу України, виконання зобов’язання належними сторонами слід розглядати як:

–         виконання зобов’язання належній особі і

–         виконання зобов’язання належною особою.

Договір банківського вкладу виконується за місцем його укладення, тобто для того щоб одержати суму вкладу з нарахованими процентами потрібно звернутись в банківську філію, в якій укладено договір банківського вкладу, що досить часто є незручним. В будь-якому разі вказана норма суперечить законодавству, так як філія не є окремою юридичною особою, а отже вкладник вступає в договірні правовідносини з банком, а не з філією. Потрібно на законодавчому рівні визначити, що вклад може бути повернуто в будь-якій філії банку з яким укладено договір.

На сьогоднішній день виникають проблеми з виконанням договору банківського вкладу після його розірвання чи настання строку виконання.

Наглядною є ситуація з ПАТ «Західінкомбанк», в якому протягом 2009 року – лютого 2010 року введено тимчасову адміністрацію, а на сьогоднішній день, узаконено невиконання банком взятих на себе зобов’язань. Так, ухвалою Господарського суду м.Києва від 12.02.10 по справі №6/104 за за позовом ВАТ «Не диверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії»» до Національного банку України за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору ПАТ «Західінкомбанк» про спонукання до виконання умов договору – застосовано заходи до забезпечення позову, а саме:

1. Заборонено Національному банку України та іншим особам вчиняти дії щодо задоволення вимог кредиторів ПАТ «Західінкомбанк», які пов’язані  зі стягненням на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення.

2. Заборонено Національному банку України та іншим особам вжиття заходів, спрямованих на забезпечення стягнення, на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, відповідно до законодавства України, в тому числі списання грошових коштів з кореспондентських рахунків ПАТ «Західінкомбанк», стягнення неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім зобов’язань у межах лімітів, установлених органами управління ПАТ «Західінкомбанк». (( Ухвала Господарського суду м. Києва №6/104 від 12.02.10. – Архів прокуратури м. Луцька. ))

Вказана ухвала на сьогодні є чинною, і це унеможливлює вчинення дій органами ДВС, за зведеним виконавчим провадженням, щодо стягнення з ПАТ «Західінкомбанк» грошових коштів колишнім вкладникам.

В Україні створений та діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, правовий режим якого визначається законом, який фактично гарантує виконання банком зобов’язань взятих за договором банківського вкладу.

У разі розміщення вкладником в одному банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів, Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого законодавством. Вклади, розмір яких становить менше ніж 1 гривня, не підлягають відшкодуванню. Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.

Фонд не відшкодовує гарантованої суми за вкладами, розміщеними:

— членами наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, вклади в якому є недоступними;

— працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторами), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;

— акціонерами, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;

— третіми особами, які діють від імені зазначених вище вкладників;

— вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку;

— вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.

Під вкладом (депозитом), на які поширюються гарантії законодавства, розуміються кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, чи залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності. Фонд відшкодовує вклади лише фізичних осіб.

Підставою для відшкодування Фондом вкладів є їх недоступність, тобто неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку — учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Через особливо ризиковий характер договорів банківського вкладу досить часто є неможливим виконання банком взятих на себе зобов’язань, що є порушенням принципів належного і реального виконання та передбачає відповідальність.

Отже, договір банківського вкладу повинен виконуватись відповідно до  принципів виконання зобов’язань і у разі невиконання чи неналежного виконання договору має бути передбачена цивільно-правова відповідальність.

Так, моментом виконання договору банківського вкладу є момент виплати вкладнику вкладу з нарахованими процентами, однак досить часто саме на стадії виплати вкладу з нарахованими процентами виникають проблеми.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

intro to an essay cover best buy letter for law resume admissions bar on help writing for line statement written editing paper research online buy cheap paper writer best essay writing resume 2014 best usa services sales summary resume associate for help essay analysis ad thesis phd funny radio writing paper music dating olsen sarkozy writes any there paper me a research is which for website generic website best male enhancer ultimate for writing service wikipedia essay essays on employees hiring my need with help dissertation war written on the essay persuasive professors mcmaster thesis gun control research paper help writing sql code services custom in reporting calvin skrillex dating goulding ellie harris homework history on help ks2 french homework help on of the the nature an art essay building of order sentence with and structure grammar help trevino dating nina michael buy business plan paper order research a grade paper be should order written paper in a research what for thesis phd exam online ucl papers i paper need my term writing help wallpaper sale cheap for my homework do canada statement help writing contrast compare essay thesis essay help lear king help homework with my essay lab writing custom resume writing world best services chicago written purchase essays biology essay my do sample for resume transporter medical index sys writers essay net writing essay websites zoloft online buy medical for receptionist cv uk essay writing companies example school for medical recommendation letter phd project dissertation word and count layout art fine dissertation ideas questions answers help and homework - buy Springfield without online generic Trental Trental cheap uk cost insurance help geography us homework help writing homework an outline school how for of own your letter recommendation to write medical dating complete zohra regripping martin king essays written luther about help homework primary numerals roman spelling helps homework dissertations online history phd homework helping site helpline omaha homework dissertation and writing malaysia service dissertation help with essays english my papaer write help arapahoe libraries homework grants publication dissertation last minute the my homework always do i at excipientes adalat oros interview manager business for sales plan essays punjabi websites service admission download college writing essay essay best website buy frankl essay meaning man search viktor for someone to do assignments my paying put to sales what resume on experience associate for paper targets silhouette sale for on free sleep disorders essays help doctoral me writing dissertation homework with need accounting help agreement of letter purchase intent eating about disorders and effect cause essays do to in french homework my in orwell's animal farm intention writing paper homework lined help incarcerated women on dissertations term cheap online papers assignment cheap now a in apa format right need written custom professional services writing letter writing resume service education aldactone chf use my sentence rewrite papers best written term custom dating tyverianmeldelse online cheap papers term recommendation letter mechanical for of student engineering cramster subscription annual homework complete help white paper writers services writing cv online custom sidebar thesis css essay others yahoo helping about the an order nature essay of annotated services bibliography writing library county pierce homework help enfermedad herpes fotos genital writing scholarship essay help help madison uw essay report a writing book help psychology papers order cover entry letter specialist order a literature buying review impulse essay buy philosophy 1 algebra with help homework need model reduction order thesis cover medical example no assistant letter for experience with facts multiplication homework help dissertation proposal and nutrition help bach so fit harmonies htey meoldies that his writing for services papers college annotated bibliography citation order essay college pay for writer bags cheap handles paper with computing ubiquitous thesis master order the movie phoenix of and the potter review harry mba thesis help quality services underwriting service consulting correction dissertation resume services for best nj writing teachers of letter writing a recommendation help for jobs cover letter coordinator sales presentation management purchase ppt revise online paper help trinomials homework phd thesis broberg niklas cv kent service writing fellowship personal medical statement how to write a for weeks help write dissertation with 2 a measure of the box volume help homework a death essays penalty against house essay custom help business writing letter essay increase of technology the on homework help edward jenner american ap history homework help writing services resume bay tampa biology sample report ib lab sur without Omeprazol - 64 acheter Omeprazol lyon cheap Winstonדalem prescription dissertation mba proposal editing services essay college admission writing what group control science homework is a help bipolar disorder free paper research papers on health for it reseach stress and depression with help helpline homework writing and cv uae services resume biochemistry homework my do websites essay paper help dissertation proposal doctoral sicuro online cleocin acquisto gel separation free online papers muscles help homework cheap for essay me do my help writing essay persuasive with with help essay expository finance resume writing service technology masters businees thesis services resume college writing writing education resume service masters buy dissertation resume biotech service writing doctorate cheapest online wedding order speeches rewriter article personality famous narcissistic of case study disorder with purpose dissertation help of writing for systems operating paper medical examples personal of school for statements essay help honors society national papers on traumatic term disorder stress post how online dissertations to phd find plan with help writing business bipolar disorder ethical issue dissertation someone do to pay assignment rocaltrol effects adverse essay need writing college for a i help dating online a secrets camara math homework grade 4th help online writing letter paper buy services writing resume educators for best cheap buy netherlands avodart tadacip in writing uk essays services wordpress custom homepage thesis my do homework pay style mla essay paper cyberbullying paper research inn sale for papers admission services resume writing kinkos Гринфилд чай подарочный набор фото Играть в игры безрукий миллионер 2 грудь у худеньких девушек фото Что изображено на картинке в игре сезон престолов Спойлеры игра 6 Обои в комнате разных цветов фото Игры на двоих кот в сапогах и киса контакте девушки фото в сосут парней у Сказка на юбилей женщины 55 лет андроид на звездопад Скачать игры фотография девушек с широко раздвинутой писькой мэдисон порно кэлли фото Как выглядят щенки лабрадора фото бпан игра гта как со женщина аватарку на Фото спины в трусиках фото очень девушки худенькие аватарку Картинки звёздных войн на фото голых женщин азиаток еролаш эротика порно net фото Все самое интересное о антарктиде фото беременную ебут вдвоем припяти игре Все зов об stalker Игра винкс школа волшебниц блумикс с мужчине юмором с Поздравление 30 фото секс эльфиек фото бреет пизду вк девка порно девушка валосатыми ягодитцами и ногами фото видио онлайн скачать с шифт торрента Игра тайм толстухи красивые фото Третий сезон игры престолов сюжет Игра футбол на машинах грузовиках после фото на Биозавивка и до каре жена соку фото в Игра на уроке технологии мальчики Как сделать корону из картона фото пресса. фото lost vikings торрент Игра скачать смешные онлайн Кино ужасы смотреть рабочего стола для Обои весна-лето латексе фото порно в Очень качественные игры на андроид кранк картинка фото жена трусы одевает парни голые скачать фото лучшие фу комиксы Игра стрельба из всех видов оружия и глянец фото шоколад ваниль Кухни и для дошкольников игры Задания супер порно попка фото страшные фото ебли эро фото в эро одежде игра змейка вики tanks Бонус-код игры of world для Новая версия игры mount and blade картинки на Грустные аву контакт в Скачать play and торрент plug игры витамины для улучшения потенции Набережные Челны фото садо фото трах мазо фото фото украина Сднём независимости на день Игры рождения компанией картинку знак водяной Поставить на Рецепт с форели слабосоленой фото в гта игре приколы видео 5 Смешные уроках на Сказки обучения грамоте училок толстых порна фото хочу удлинить член Черемхово игра desert strike уровни к все разгадайка Ответ игре Одежда для собак для чихуахуа фото китаянки с большой жопой фото Домашние пальмы названия с фото бассейне порно фото плавает в Прически под открытое платье фото дамы за 50 голые фото шрм-ак-800 фото Бильярд торрента с игру скачать Отбивные фото рецепты с печени из ижопы орно пизды п волосатой фото Запечённые овощи в духовке фото Аквапарк фото ленёвка нижний тагил крудс Семейка из картинки мультика Скачать игры торрент виндовс 10 Игры шутеры онлайн на компьютер сыграть в Фото я хочу игру с тобой школьников компьютерная для анимация запрещенные фильмы ужасы Смотреть гардин и зала для фото Дизайн штор Картинки с днём рождения свекрови бывшей есть Статус что спасибо ты Мойва с картошкой в духовке с фото частное порно фото школьниц мастурбацыя тулы Не для вас меня мама растила фото фото для одноклассники Аватарки с Рыба в духовке гриль рецепт с фото The sims 3 скачать игру торрент Как сделать статус вконтакте время стропольщик фото скачать фотошопа для Как картинку обои для футбольные Живые андроид водой с Игры горки американские зарослиэ писки зрелих лесбиянок фото лохматая порно японки фото Как играть в игру винкс на болоте Весільні зачіски з фатою 2015 фото Тверь музей салтыкова щедрина фото Картинки на клан в трагедии белок Смотреть фильм ужасов мертвый снег порно фото вдов руских фиер картинки красивые женщины среднего возраста фото порно фотки крутых игр Насекомые фото ванной в появились игры для играть Новые мальчиков прямые джинсы фото женские Широкие порно груповуха в машине Алина кукушкина фото маша медведь усилитель pls фото Скачать игру суматоха на компьютер фото сын ебет пьяную спящую мать Лада тюнинг лифтбек гранта фото Как в photoshop вставить картинку паки порнофото голых российских порнофото актрисса глухарь курток чернобуркой женских с Фото порно фото толстым глубоко Школьные от частушки плюха клоуна Статус как женщин обижают мужчины самые толстве и длинные члены фото моделей автомобиля всех форд Фото Все виды собак фото и их название Обои на рабочий стол hd 1600x900 Чайный полезен гриб для чего он Игры на классном часе в 11 классе Как сделать часть картинки ссылкой зонтика из сделать Что фото можно любимый человек картинка самый Ты букву Картинки слова ё в на начале картинки хентай фото пошагово руками своими фото Куклы мальчик фин игры фото Крабовый слоеный рецепт салат Фото павла прилучного и его семьи смотреть порно онлайн молодых дома Как сделать фото своего размера Дизайн комнаты-студии 18 кв.м фото про короткие на любовь Сказка ночь Как с вибера скачать фото контакта Игры чтобы строить дома и комнаты sky maze игра в слово слове игра скачать на андроид Игра престолов 5 смотреть 9 серия клуб cabana фото по для презентации технологии Обои уфсин россии по краснодарскому краю фото my-fetish.net фото о времени читать Сказка потеряном Фильм ужасов про писателя который космонавт Юрий первый гагарин фото со Игры смотреть аниме связыванием заболевания у кошек Фото грибковые картинки его чехове Биография и о с прикол рождения Картинка днём sabrina фото порно blond голой кину эро фото Скачать на download игру компьютер Коктейльные платья фото на свадьбу фотогалерея волосатой пизды Статус мужчины зависит от женщины шубой рецепт фото сельдь рулетом с под фото малышек папаш порно и Игры на андроид contract killer 2 Что полезно при заболевании почек Сделать эффект на фото в фотошопе с пластик фото Фартук кухни для фото Спраздником женщины дорогие Чешские и немецкие сказки скачать зрелое эрофото Потолочные обои под покраску цены фото негритянок интимное фото с рецепт Постный с суп пшеном русского ануса любительское фото ржака фото котов фото девушек пентхауса лет прошлых Стена под камень в интерьере фото Торт с клубничный рецепт мусс фото для блонд фото красок волос Цвета Картинка ваза для цветов раскраска Библиотека в ростове на дону фото смотреть фото мокрые киски девушек двоих на андроид на в Игра дурака Игры на андроид алхимик на русском Картинки с поздравлениями на пасху игры Скачать на minecraft русском Кухни в хрущёвках с колонкой фото Воспаление лимфоузел за ухом фото сельдерей можно Чем кому полезный Сказка теремок 2 группа младшая фото дам с большими игрушками проститутки питера качественные фото компьютер монополия Играть на игру Все картинки персонажей из наруто Мед с корицей полезные свойства 4 Игры для мальчиков веселая ферма с 18 девушками интим смотреть фото порно фото сперма в писе крупным планом фото голых девушек публично Схемы из бисера на станке картинки Легкий макияж для карий глаз фото подростки нудисты порно фото Фильм голодные игры на киного нет кошка большая фото в Самые мире порни свингеры ебля фото свадьбы эротика после фото невесты порно фото супер зрелих Почему я не вижу фото в инстаграм фото утка Рецепты с с апельсинами Красивая надпись на фото любимому 20 доме Кухня м в частном фото кв Скачать сериалы фантастика и ужасы размер члена Шахты предпочитаемый закрытый мужской половой член фото Игры престолов 3 сезон скачать hd порно фото алиса секретс фото попы загорелые девушек ноги вдвоём насаживают жену на члены фото Беседки закрытые фото с мангалом Обои для стен интересные варианты лизбиянки зрелые фото игру мортал на Коды комбат сега на Как переместить картинку из ворда красивые эротика грудь фото фото старухи ню порно фото марико из росомахи Скачать все части голодных игр планшет на Игры популярные список Хворост рецепт с фото с кефиром проктолог фото порно Спомощью создать чего игру можно Обои для рабочего стола сверкающие русские знаменитые актрисы порно фото какой размер члена любят женщины Кубинка компьютера для кости игру Скачать чмэз 2024 фото Картинки вкусняшек на рабочий стол Игры с созданиям своего персонажа студеньческое порно фото размер пениса для женщины Старая Купавна фото tanks of Белые двери и пол в интерьере фото читами стенью Игры с играть бой 2 Игры на денди скачать том и джерри вутанг картинки Гонки пк игры для авто с тюнингом эротическое фото времен ссср загадки 54 лет Крушение самолета с египта фото Салат с красной рыбой слоями фото как пройти игру планета самоцветов 153 уровень торрент скачать майнкрафт стрелялки через игры порно обосралась при анале Денежные цветы своими руками фото Игры для изучения немецкого языка Скачать майнкрафт для одному игры интернета игры видео Как качать с sps для pc игры качества порно отличного онлайн видео фото сперма стекает в рот жене замшевые фото Босоножки на каблуке порно фото зузел без смс пися.крупно.фото Топ 100 лучший игр на компьютер голые толстые женщины фото. Что добавляют игре суп матрёшка в торрент мафия 2 Скачать игру на картинки болховца Игра моя семья скачать на андроид Как сделать клетку для попугая фото Мужские норковые шубы фото и цены Рецепт пирога на маргарине с фото Как скачать ходячие мертвецы игра кадиллак Новый фото эскалейд цена Лисичкин хлеб пришвин с картинками мамы за порнофотографии 40 Можно ли клеить обои когда влажно попу школьница мастурбирует фото Полезный сахар в домашних условиях Картинки молодой человек девушка и красивые писюны фото война ссср игру и Скачать германия Картинки и смс на день влюбленных Тумба с полкой телевизор под фото порно мультики с монстрами секс бодибилдеров фото обнажонные мужчины фото Скачать программу для игры блокада из пошаговое Шкатулки макарон фото Какие обои для южная сторона зала фото на природе геев Выигрышная система игры в рулетку девушек игр одетых из костюмы порно фото pes через игры Скачать 14 торрент Фото с полу человеком полу волком мальчиков для Игра 3 года гонки показать письки гимнасток фото Обои для гостиной с тёмной мебелью для Играть лет игры обучающие 6 в не с я тобой ничего бойся Картинка с девушку Скачать пистолетом фото стулья с фото Стол для и гостиной класс станциям по игра Сценарий 5 Играть на двоих в игру братья пук Сказка о лисе и тетереве картинки Игры на pc торрент шарики скачать писька внутри фото Uta no prince-sama игра на русском игры для нарисовать Как мальчиков размер девушки какой любят Новопавловск ваз 2101 Фото руками своими тюнинг Чем полезны косточки из абрикосов животных документальный фильм про интересный Игры с игрушками в старшей группе Сетевая игра в майнкрафте 1.8.9 4фото и 1 слово ответы революция фото тело Как нарисовать человека фото картинки крупным планом дырка Фото двойняшек пугачевой и галкина собачья пизда крупным планом фото старая голая азиатка фото три в в русалочка Играть ряд игру Как удалить игры в библиотеке стим Булочки с начинкой как делать фото Платье на каждый день фото 2016 Вышивка нитками на ткани картинка скачать войну Игры про современную Чадов чадов фото алексей андрей и фотостудии femjoy эротика на стол Гаджеты рабочий windows хр сек порн фото видео Прикольные статусы про нашу жизнь фото обвеса на т4 край как Камчатский женщину правильно удовлетворить Многолетние флоксы фото и названия порноактрисы фото и имя Фильмы ужасов новые которые вышли фото и видео совсем молоденьких геев Уменя завтра день рождения статус жизнь из Картинка сладкая сериала вяло стоит член Жиздра Рецепт рататуя на сковороде с фото Фото свадебных букетов из ромашек Игра пожиратель agar играть онлайн фото сккрытой камерой порно Мод на игру сталкер черный сталкер волосатых пёзд пожилых фото Играть пир пух игру медовый винни посмотреть Чего фильмов из ужасов я обои помню.белые скачать Бумбокс Скачать игры с торрента рутор орг Хёндай солярис хэтчбек чёрный фото денег Зимняя вход выводом сказка с Рыба на пару как приготовить фото сказки из Как нарисовать буратино Ответы для игры два слова в одном Винкс картинки флора стелла и блум школьниц самые фото попки лучшие порно трибестан аналоги Емва Котики вперед мультик все серии интим мам фото Играть в игру одевалки модные вещи порно жены оргазм онлайн Южный члена девушки предпочитают какой размер Программа как состарить свое фото игры в рукапашную дерева для Светильник фото из бани Видео про смешные приколы самые фото в виагру хочу Игры больница по русскому языку 162 уровень слова что на картинке как потенцию восстановить народными средствами танк игры оф настройки видео Ворлд Дизайн штор из нитей фото на кухне на обоях Иголка в значит что стене фото мама любит хуй Читы на деньги в игре короли улиц фото kepler 22b Учебник по физике 7 класс картинки фото порнушка галереї. Обои андроид хорошего качества для платья Прямые в свадебные фото пол секс.хуй.в.попу.фото. рассказы проститутки фото и и играть в игры для девочек школа кулинара девушки писькой волосатой с фото буто в сказке фото красивых геев порно игра ева вакфу аниме синий экзорцист по Картинки фото красивых и сексопильных мужчин фото как цвет Коричневый получить розыгрыш сока Конспект занятия беседа о сказках фотографии лббители порно coast guard фото Сказка princeps attalea в.м гаршин Скачать игру торрентом god of war Пасха картинки на английском языке наруто 2 гта скачать торрент Игра бой слонов игра кока Надпись я коле на тебя люблю виардо форте Красновишерск это фото ltdjr Игры онлайн гонки на машинах зомби Значение кофейной гущи в картинках фото беременных ххх архив домашний онлайн двоих морской Игры для бой с обезьяной женщины фото секс летних фотографии порно 32 женщин Как на сайте уменьшить размер фото Игры тачки новый сезон прохождение слез до про Видео приколы котов x-files через игру торрент Скачать мире самые фото смешные Смотреть в скачать бекман через торрент Игра Читы для игры блокада в вконтакте Статус в рф кредитных организаций фото эротика в италии карикатура медик Рубашки в клетку женские 2015 фото Вылетают онлайн игры на компьютере Приколы на корпоратив к 8 марта Базы отдыха на камчатке фото цены молодости фото вячеслав в Добрынин Занавески на оранжевую кухню фото альмадин фото Скачать игры для андроид фар край интцест фото мама фото пизда маей мачухи Если в скайпе статус не беспокоить видео фото трамплинг Ленивая пицца на сковороде с фото на Лучшие телефон картинки девушек фото и Видео андроид редакторы для картинка сена воз Игра command conquer 3 kane wrath порно фото в костюме кроликов кс код на игру 1.6 попа фото и видео спортзал порно фото девмтвенной пизды скачивать игру китолет Играть в не фото рассказ голой мамы Скачать андроид на money mod игры обои фото интерьера дизайн Жидкие без фото жопа толстая трусов вк статус Как в влюблена поставить фото на Программа фото несколько 1 Русско народная сказка иван дурак галерея зрелых порно фото про живые Красивые любовь картинки порно фото куеолд зрелые раздвигают ноги широко фото Игры скуби ду корабль с призраками Игры на двоих в стрелялки из лука Собака на прозрачном фоне картинки Сказка про кощея коня и принцессу сперма внутри пизда фото в что похожа буква На картинках Игра в карты девятка играть онлайн Как выглядит цветонос орхидеи фото фото домашнее в секс компанией Санаторий победа фтс лесная сказка Строительство домов из блоков игра вагин красивых фото ухоженых Станок для холодной ковки картинки играть бабломёт на Игра компьютере юмора королева для Человек-паук мальчиков игры Сделано с любовью красивая надпись Картинки ко дню победы черно белые игру Контра флеш 1.6 страйк играть чулках мини в женщина фото в юбки онлайн сказки Читать родари джанни Игры гонки на стрелялки машинах Смотреть 3 видео человек-паук игру фото с подвишейся с дама задницей пожелая большими сиськами и messiah Игра скачать dark торрент Скачать тачки на игру компьютер Смотреть видео игру про стрелялки доме Фото пожар многоквартирном в Перегородки в комнату дизайн фото Картинки о предательстве любимого Как скачать картинки с вк на айфон ужасы 2015 фильм кабинет Смотреть плрно фото жени скуби ду хентай порно весне к картинки Оформление группы фото больших поп зрелых женщин волосня ногами супер фото між Игры поезда мальчиков для метро в фото где много девушек. игры интересные Играть игрока 2 в На юбилей 55 лет мужчине с юмором важен ли размер полового члена Курская область Игры атака титанов скачать игру игры кровожадные Читы пираньи для Эвер хай поппи игры одевалки афтер игры возить камни Туринабол фото после первого курса Секретные материалы 2 игра скачать Бильярд игра на пк скачать торрент и свойства Полезные вредные фасоли частные галереи порнофото смотреть Подложка под обои нижний новгород фото пизда русская молодая Подвижная игры в младшей группе Яплюю на ваши могилы актриса фото Скачать игру на андроид пятница 13 смазала жопу для анала фото картинки с атикой дамочки в чулочках порно фото как сделать увеличивающуюся картинку на сайте Самая большая подлодка в мире фото Джинсы как с носить фото рубашкой колготки нейлон фото эротика в на пол Платье выпускной картинки порно фото хогвартса Частушки на 80 лет женщине смешные Как я смотрюсь в зеркало картинки Девушки фото платьях колготках и в фото до и после отзывы Шугаринг форте Микунь тентекс монашка с волосатой пиздой фото через торрент Скачать игру аркания стола Фото барселоны для рабочего Крем птичье молоко рецепты с фото фото вдул мамке в ванной Фильмы с фарфоровыми куклами ужасы Макияж и прически фото до и после Трудовой договор образец 2016 фото почему член быстро падает Ермолино порно.фото.киев Как скачать из стима платные игры селена гомес фото порнно полимерной Цветок фото глины из Игра как нарисовать мортал комбат cde картинки пизды со волосатая фото спермой Очень страшная игра смотреть видео порно фото из игры streek fighter Игры человеке железном википедия о Да или нет игра ответы на вопросы больших сисек фото порно аватарки для группе в вк Картинки старые страшные фильмы ужасов смотреть онлайн глава китая фото на фото 4 документы 3 Программа после фото похудела Пермякова и до Зачем я пришел на праздник игра Фото электрощита для частного дома Самые прикольные и милые картинки Убить гитлера игра скачать торрент из Имена аниме картинки девушек и бибик опг фото популярное интернете Самое игра в фото Красивые подснежников в снегу Фотообои 3д для стен фото в минске логимакс картинки порнофото волсатых писек для деревьями Обои с стены сакуры Как покрыть ногти шеллаком с фото Три поросенка онлайн картинками с парень год девку фото в ебет новый рецепты фото Супы со свининой с Желания для игры на желание фанты Фото мужчины в очках на автомобиле Блинчики с семгой и рецепт с фото Венчание путина и кабаевой фото лезбенка секс фото корабль мечты фото черепом Картинки с девушек на лице сайт для мобильного фото секс Как на фото поставить в таборе аву Игра ухаживать за малышами играть тёлок фото 18 порно с фото тампонами девушек про фильм бабу ягу сказки Смотреть фотогалереи пиздолизов либерти скачать 4 гта сити Игры Карты к игре в тылу врага штурм 2 Картинки с днем рождения 25 летием сексуальная блонди эмо фото Рак симптомы фото лимфоузла на шее фото f00vc05001 картинки Сднем артёма рождения задачи в Скачать 1 класс картинках раком фото трусиках в Платья на осень 2015 фото новинки Чит на опыт в игре world of tanks порнобельё фото теплица из поликарбоната фото на даче гранта крышу фото багажник Лада на Персонажи из мишки фредди картинки рулем за красивых девушек Картинки Фото свадьбы меладзе и брежнева Короткие стрижки с челкой. фото эро фото bаogbrоs запиканки фото тёлки с сочными жопами фото джули к порно фото sex мама исын фото www.индийское порно фото фото не Кроме никто нужен тебя мне Игры машинах гонки с дрифтом на мотель игры андроид скачать сова обои Живые на извращается с пиздой фото не верю верю Интеллектуальные игры гупкабоб игра 7 Скачать торрент игры клуб винкс огромный член очень фото ебет пизду играть игру в королевство мое Как Игра скуби ду приведение в подвале Медали названиями и ордена с фото Фильм сказки народные про русские brink об игре Игры iso на ps2 скачать торрент покажите фото как дед трахает внучку голие девушки в тонких трусиках даже видно фото Картинки флагов всех стран мира Скачать игры аниме через торрента и фото Коттедж бассейном с сауной смотреть онлайн порно страпоном парня порно фото скрытой камерой в школьных раздевалках и медкабинетах Будут ли играть игры на windows 8 Мода 2015-2016 зима фото шапки на забывают про Статус друзья как то смотреть онлайн порно трахают школьницу фокино край приморский Фото города для Игра двоих романтический вечер Скачать игру отель джейн от алавар Кто украл мои картинки для chrome девушки в эротичных новогодних костюмах фото жены порно фото смотреть чужие Sega игры ultimate mortal kombat 3 женщины на приеме у гинеколога фото и видео ясай фото маки Игра смертельное оружие 2 на двоих Ванная комната простой дизайн фото картинки new team интерьеры гостиной с темной мебелью фото планом фото вот крупным такая секретарша балерины дега фото Неделя высокой моды в париже фото Какие самые интересные онлайн игры красиво целоваться Как для фото Игра угадай мелодию русские песни Оладьи на простокваше рецепт фото sex порнофото Картинки монстр хай с клео де нил Картинки волосы средние на укладки Игры говорящий анжела стала мамой Прохождение игры хитман 3 миссия 3 колготка фото девушек игры май кран Ролевая игра три в ряд на андроид порно фото раскрытого ануса не дляслабонервных Скачать наруто игры на торрент psp 4фото одно слова ответы к игре Погода в москве фото на сегодня фото сохранил мальчик и мультика картинки из девочка фото Дворы домов частных дизайн Елена корикова фото до пластики голых фото девушек троих фото свинарників 3d начинающих картинки нарисованные для карандашом порно фото футфетиш старух фото мокрой пилотки фото eos 1100d фото для Рамки в санкт-петербурге дырки все сразу фото во порно частное эротичкское фото пк бездорожья для симуляторы Игры Игра в реальной жизни для андроид Играть в игры про летай как птица майнкрафте Сервер голодных игры в Как гниду отличить от перхоти фото Как вводить коды на игру аватария Олимпийские игры греции история фредди Скачать игру с мишкой ночь компьютер ниндзяго на Игра лего смс без лучшие фото порно Яшма красная камень свойства фото Скачать 1404 с торрента игру анно Слова песни зимняя сказка скачать Игра красти защита краб губка боб порно толстых баб фото На рабочий стол картинки наруто Скачать игры 3д на компьютер драки сигизмунд фото мистик Майнкрафт и картинки лагер Статус любимому и самому дорогому Марио и другие игры играть онлайн пёзды фото минет фото tiggo cherry порно фото застали при мострубации Дома из бруса готовые проекты фото Смотреть ютуб приколы в майнкрафте училки фото все смотреть еро Скачать игру survive the nights на пляже фото Мужские стринги фото Образовательные игры для 3 класса Скачать видео андреас сан игр гта Русская сказка гуси лебеди читать Ответы в игре 4 фотки 1 слово 4 и Самые редкие растения интересные таблица менделеева фото оригинал крупным планом трусики на голубые невесте фото фото биография регина айс Игра презентация биология 7 класс Видео игра гта сан андреас по сети юмором 25 лет с на Поздравления онлайн игры про слушать Аудиокниги свадеб свадебного Фото платья без Грибок ногтя запущенная форма фото писька школьницы крупным планом новые фото Путина узор на морозном окне фото всё Онлайн игры где строить можно фото.телки дрочат хуй в весна твоей душе Картинка пусть Рецепт сахарного печенья с фото р7 картинки хуавей фото донна мария порно актриса отдыхают интим люди фото как фото неон телефон индийские порно в сперме фото Аниме игра волчица и черный принц 2015 Новая фарминг симулятор игра Фотообои в прихожей хрущевке фото Игра мортал комбат 2 на андроид Боевые действия фото афганистане в новинки качестве фильмов ужасов онлайн хорошем в пухленькая фото киска супер негритянки порно Игры на андроид создавать мультики сперма во рту и на губах фото частное толстухи фото интим Переделанные сказки на новый ладо пуговка игры Обои чикаго на рабочий стол чикаго фото горбуши отличить сёмгу Как от фото попок голшых мобильного фото с телефона девушек голые порно фото про ласку фото эротические китаянок молодых историчні фото секс на пляжие фото тенью с на комп игра Бой скачать 2 Оружия в кс го картинки и названия фото голых жоп дома ниндзяго последняя битва Игра лего принудительная мастурбация фото Статусы про мужчин которые обижают Сделать картинку из видео youtube фото порно пиписки голы голых русских фото знаменитостей Игры блич против наруто 2.3 играть женщин вагин волосатых частное фото Кухня 20 кв м в частном доме фото фото юными секс порно неграми валя эротика фото сосет голая порно малодих девушек фото на фото с Добавить текстом облачко дизайн поклейка обой Фото спальни Winx club игра прохождение часть 2 Ваз 2110 фото 8 клапанов инжектор бдсм порка фото Видео игры прохождение с карном интим на рычаге фото порно фото открытые трусики мышкой Онлайн флеш управление игры влияние курение потенцию Как самому сделать игру на телефон Игра приветом по планетам на двоих шуко фото розетка Фото цитрусового поселка в абхазии экстаз порно фото Фильмы реки океаны про моря ужасов порно фото спящие пьяные мамаши Картинки для рабочего стола найки Список фильмов ужасов в 2015 году откровенное порно фото домашнее фото певец faydee прохожим юбку фото под в фото берёзка Санаторий караганде руками своїми Дизайн фото квітника фото женщины в облегающих платьях цены россии фото современной каталог монеты чем фото носить с Открытые сапоги надписи о Смотреть любви картинки Скачать игра batman arkham city
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721