Вплив феміністичних ідей на формувуання іміджу жінки-політика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

З розвитком сучасних політичних, соціологічних та психологічний наук потреба у детальнішому вивченні таких явищ як фемінізм зростає. Дослідження його впливу на імідж політиків є необхідним тому що, конструктивне поєднання гендерних ролей в політичній діяльності, пропорційна представленість в ній лідерів жіночої і чоловічої статей суттєво збагачує суспільство, стимулює його творчу енергію, оптимізує процес прийняття рішень в інтересах різних соціальних груп.

Наукова новизна:

полягає у ґрунтовному вивченні впливу феміністичних переконань на політичний імідж жінки-лідера і її партії, та з’ясуванні нових методів формування іміджу, що дало змогу охарактеризувати особливості формування і функціонування політичного іміджу Маргарет Тетчер, Юлії Тимошенко, Глорії Стайнем, Галини Хавраєвої та Валентини Довженко.

Предмет дослідження:

формування та функціонування політичного іміджу під впливом феміністичних ідей в українському та світовому комунікаційному просторі.

Основний текст:

Пошук ефективних шляхів соціально-політичного розвитку України, яка перебуває в стані сутнісної трансформації, викликає підвищений інтерес дослідників до проблеми іміджу політичного лідера, зокрема, до його гендерних характеристик, визначення переваг, які можуть з’явитися внаслідок диференціації та інтеграції жіночого і чоловічого лідерських начал [21].

Розкриваючи поняття політичного іміджу, можна представити його як своєрідне уявлення населення про ідеальне втілення образу політика або політичної організації, що цілеспрямовано формується й покликане справити емоційно-психологічний вплив на певних осіб із метою популяризації, політичної реклами тощо [18].

Політичний імідж, як справедливо зазначають автори колективної монографії «Аналітика. Експертиза. Прогнозування», містить три групи характеристик:

персональні якості і недоліки особи, його особистісні, фізичні та психофізіологічні особливості, характер, вольові риси тощо;

соціальні характеристики – соціальне походження, належність до певної політичної партії, угруповання, професійної групи, національність і т. ін.

соціальні очікування та можливі пріоритети дій політичного лідера у випадку отримання мандату, перемога на виборах, що знаходить своє втілення у певній партійно-ідеологічній платформі, визначеному політичному курсі, прогнозованій соціальній політиці тощо [4, c.115 – 116].

Традиційно проблему створення іміджу політика вивчали без врахування його статі. Можливо, це пояснюється тим, що лідерська роль апріорно вважалась маскулінною. Справді, керівні державні посади, а також високі посади у політичних партіях обіймають переважно чоловіки, які й формують політику держави в її «чоловічому вбранні». Проте логічно буде припустити, що жінка-політик зможе компетентніше оцінити проблеми жінок, що вона адекватно представлятиме саме жіночу частину населення. Зрозуміло, що для цього жінка-політик повинна мати позитивний імідж, який відповідає рівню політичної свідомості сучасного суспільства [3].

Конструктивне поєднання гендерних ролей в політичній діяльності, пропорційна представленість в ній лідерів від жінок і чоловіків суттєво збагачує суспільство, стимулює його творчу енергію, оптимізує процес прийняття рішень. Адже інтереси тієї чи іншої соціальної групи можуть бути належно враховані, якщо їх представники, за слвоами Ч.Філліпса, становитимуть не менше як 30 відсотків від загальної чисельності осіб, які причетні до прийняття політичних рішень. У країнах із високим рівнем жіночого представництва у структурах влади (Фінляндія – 39,0 %, Норвегія – 35,8 %, Швеція – 33,5 %, Данія – 33,0 %) краще, ніж деінде, вирішуються проблеми екології, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, досягається злагода у суспільному організмі [22]. При цьому від жінок-політиків очікують не тільки захисту соціальних інтересів населення, конструктивного і активного вирішення специфічно жіночих проблем, а й іншого, відмінного від чоловіків, стилю роботи, способів розв’язання проблем.

На цьому «тлі» чоловіки-політики не дуже виграють, демонструючи «класичний» набір маскулінних ознак (владність, агресивність). Якщо поглянути на найпопулярніших українських політиків, то можна побачити, що найпривабливішими для електорату виявляються саме фемінні їх риси – поступливість, що інтерпретується як гнучкість, уміння запобігати конфліктам і вирішувати їх, розрядка напружених ситуацій, відмова від своїх претензій, амбіцій в гострих ситуаціях, тяжіння до стабільності і передбачливість, а також «легка» емпатичність, яка інтерпретується як самопрезентація, уміння «подати» себе. Головна ознака українських політиків-жінок – їх чітка позиція, нехай навіть висловлена в істеричному тоні. Тоді як у чоловіків – суцільна обтічність і невизначеність. Цілком ймовірно, що саме жінки-політики – останній стратегічний ресурс України [22].

Вважається, що жінка-політик має більш складний імідж, ніж політик-чоловік. Вона повинна мати в своєму іміджевому портреті певні «чоловічі» риси (звідси – «залізна леді» Маргарет Тетчер, або «сталева леді» Мадлен Олбрайт). Але на загал у неї повинні переважати суто жіночі риси. Можливо, що такий «пульсуючий» імідж створює ускладнення для жінки-політика і заважає аудиторії пристосуватися до неї: тільки аудиторія починає звикати до «чоловічої» поведінки жінки-політика, раптом починає діяти жіноча іміджева модель. В результаті, не виникає необхідного рівня звикання, розпізнавання і передбачуваності [5, c.237].

Дослідження впливу фемінізму на імідж політиків є необхідним тому що, поєднання в політиці лідерів-жінок і лідерів-чоловіків рааціоналізує процес прийняття політичних рішень.

Повертаючись до поняття фемінізму, варто ствердити, що загальноприйнятої дефініції поняття «фемінізм» немає. У літературі існує більше 300 тлумачень цього терміну.

Поняття фемінізму в науковий обіг впровадив французький соціаліст-утопіст Шарль Фур’є у кінці XVIII ст. Він вважав, що «соціальний стан жінок є мірилом суспільного прогресу». Фур’є іменував феміністами прихильників жіночого рівноправ’я [2, с.10].

Початок емансипації жінок відноситься до Великої французької революції, а поява терміну «emancipation de la femme»- до епохи липневої революції 1830 р. Але первинний жіночий рух виник в Північній Америці – в період війни за Незалежність 1775-1783рр [21].

Природно, що про нерівноправне становище «слабкої статі» замислювалися і раніше. Вже в XVII столітті з’являються думки про те, що жінка народжується з тією ж здатністю бути вільною, повноцінною особою, що і чоловік.

Найпоширеніша точка зору зв’язує витоки фемінізму з культом людини в епоху Відродження. У зв’язку з цим зазвичай називаються імена перших італійських жінок-письменниць Ізотти Ногаролли, Лаури Черети і, особливо, венеціанки за народженням, яка творила у Франції, Крістіни Пізанської (1364-1430рр.), автора «Книги про Град Жіночий» [7].

Упродовж усього XVIII ст. жінки європейських країн брали активну участь у житті суспільства. Велика кількість жінок працювала на себе і мала економічну незалежність; простолюдинки вільно відвідувати публічні місця, а світські пані, організовуючи свої салони, намагалися втручатися через їхніх відвідувачів – своїх друзів – у політику. У спільному хорі вимог свободи від деспотизму жінки просили визнання своїх прав на цивільне життя: на освіту, на працю, на пошану в сім’ї і суспільстві [21].

У Франції на початку Великої французької революції 1789 почав виходити перший журнал, присвячений боротьбі жінок за рівність, виникли жіночі революційні клуби, члени яких брали участь у політичній боротьбі [30].

У США свій голос на захист жіночих прав першою підняла Абіґейл Сміт Адамс (1744-1818), яку вважають першою американською феміністкою. В історію увійшла її знаменита фраза «Ми не почнемо підкорятися законам, у прийнятті яких ми не брали участь, і владі, яка не представляє наших інтересів» [2, c.11].

З середини ХІХ ст. і в Старому, і в Новому Світі освічені жінки привілейованого класу почали активніше включатися в суспільне життя, вимагаючи політичного рівноправ’я. Основні центри боротьби за нього опинилися у другій половині 19 ст. в Великій Британії і США, тому англійський термін «суфражизм» (англ. suffrage), що означає виборче право взагалі, увійшов до історії як визначення політичного напрямку у фемінізмі [21].

На зламі століть британський парламент ухвалив закони, що надали право неодруженим забезпеченим жінкам вступати до університетів, медичних шкіл, володіти власністю і управляти нею (з 1882), а з 1894 дав жінкам право голосу на місцевих виборах [7].

Велика французька революція 1789 р. і Російська революція 1917 р. внесли зміни в законодавство про шлюб і сім’ю, що зрівнювала жінок в правах з чоловіками. Своєрідною течією у фемінізмі початку 20 ст. були анархо-феміністські організації. Теоретиком анархо-фемінізму вважається американка Ема Голдман («Червона Ема»), яка вважала, що жінку визволяє не право голосу або право вибору роботи, а особиста самостійність, психологічна незалежність і свобода від норм «загальноприйнятої моральності» [22].

Остання хвиля руху за звільнення жінок почалася на Заході в другій половині ХХ століття, під час так званих «бурхливих шістдесятих», коли потужний потік лівого руху захлеснув США і Західну Європу.

На початку 60-х пробудження соціальної жіночої самосвідомості було пов’язане з підйомом ліворадикальних рухів (студентською революцією 1968 року) і формуванням нових соціальних теорій. Спільна вимога феміністок «другої хвилі» – боротьба за право не лише обирати, але увійти самим у владні структури [21]. Під час підйому «другої хвилі» різні направлення у фемінізмі остаточно розділилися, після чого феміністки поставили питання про визнання плюральності самого поняття «фемінізми», яке почало уживатися замість терміну «напрямок у фемінізмі» [2, c.11].

З первинних маленьких груп стали виникати потужніші організації, такі, наприклад, як Національна Організація для Жінок або Ліга Жінок-виборців що впливали на політичні і виборчі кампанії в США.

Найбільшу кількість прихильників й досі має ліберальний фемінізм. Його відродження пов’язане з книгою американської феміністки Бетті Фрідан «Містика Жіночності» (1963), яка доводить, що сучасні білі американки середньго класу не мають рівних з чоловіками можливостей реалізації прав, прописаних в законах.

На сучасному етапі суспільного розвитку відбуваються глобальні зміни в тій ролі, яку грають жінки у всіх сферах життя – політиці, виробництві, економіці. Цей процес супроводжується зростанням жіночої самосвідомості. Надбанням громадськості стає все більша кількість раніше невідомих історичних фактів, що доводять не останню їх роль в багатьох важливих подіях. І це дає можливість тому, щоб пред’явити свої права на рівну з чоловіками участь в політичному і соціальному житті. Не можна сказати, що історики зовсім не приділяють увагу проблемам жіночого руху, але основна увага приділяється дослідженню сфер діяльності жінок – виконуваної ними роботи, створених ними організацій, зміна поглядів в питанні про розділення статей. При цьому дослідники уникають вивчення політичних аспектів, вважаючи політику долею чоловіків, або сприймаючи політичну діяльність жінок як засіб досягнення інших цілей, а не як самостійний вигляд активності.

Щоб детально охарактеризувати вплив феміністичних поглядів на імідж жінки-політика, потрібно розповісти про окремих представниць таких ідей у політиці. Серед них можна виділити колишнього прем’єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер, екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, американську феміністку, письменницю та політика Глорію Стайнем, лідера Народної партії жінок Росії Галину Хавраєву та керівника українського політичного об’єднання «Жінки за майбутнє» Валентину Довженко. В політичних установках вищезгаданих політиків містяться феміністичні ідеї, які відповідно було проаналізовано в науковій статті.

Щоб визначити імідж «жінки-феміністки», перш за все потрібно почати з зовнішнього аспекту. Таке визначення зовнішньому іміджу феміністки дає журнал моди й стилю «Осінка»: феміністка – самостійна жінка з дещо маскулінними зовнішніми рисами, яка прагне затвердитися як незалежна особа; одягається без урахування своїх «жіночих принад», в основному в спортивному або «міському» стилях [18].

Феміністичним іміджем можна назвати зовнішній імідж Маргарет Тетчер, першої і єдиної жінки-прем’єр-міністра Великобританії.

«Залізна леді» Маргарет Тетчер стала видатним імідж-менеджером у післявоєнній Британії. Маючи підтримку з боку радника у сфері громадських зв’язків Гордона Ріса, вона мала честь стати «made-over» – більш переконливою для потенційних виборців. Після обрання її лідером консервативної партії, Маргарет Тетчер, як і інші політики, яким вдалося досягти високого державного статусу, перестала приділяти увагу своєму іміджу. Вона виглядала саме так, як їй хотілося. Виступала в тому ж стилі. Він здавався їй досить природним, невимушеним, з характерним акцентом на високий клас [13]. Образно кажучи, її характер повторювався в зачісці: закріплене начесане волосся здавалося шоломом воїна, і мало хто із сторонніх знав, що від природи волосся у неї було м’яке, тоненьке, ніжне – як у дитини. «Залізна леді» уникала усього, що могло зруйнувати цю ретельну зачіску: плавання в басейні, прогулянок в дощовий день, вентиляторів, сильних протягів [14]. За підтримки того самого радника Маргарет найняла репетитора, з яким займалася поліпшенням вимови. Артикуляцію і вибір костюмів готувалися іноді навіть з надмірною увагою. Тетчер визнала те, що одяг містить месидж. Вона зрозуміла, що правильний вибір виражає індивідуальність. На думку колишнього радника Маргарет Брендана Брюса, персональний імідж будь-якого політичного діяча грає найважливішу роль в його кар’єрі. Усі складові відомої особи – одяг, зачіска, макіяж, містять інформацію про політику, яку відмінно розуміють виборці. Частково імідж кожного політика разом з навичками і особистими якостями, відноситися до влади, авторитету і деяких інших політичних атрибутів. Оскільки торі практикували комерційну рекламу, вони стали акцентувати свою увагу на іміджі до того, як ту ж політику стали використовувати їх опоненти [13].

Тетчер завжди була неприборкною оптимісткою, глибоко переконаною в тому, що знає куди йти. Її чесність надихалася і оновлювалася виборцями, які самі не мали такої прямої чесності. Один автор політичних біографій, який не належав до її енергійних шанувальників, написав про неї наступне: «Увесь її стиль побудований на домінуванні. Жоден з її колег досі ніколи не стикався з більш твердим, владним лідером. Було помітно, що це її постійний стиль ведення справи, і це стало ще більш явним, коли, програвши усім чоловікам на виборній компанії в 1975 році, вона вимушена була повільно і наполегливо підніматися на нову висоту над ними. З її умінням розбиратися у фактах і цифрах і постійним страхом упустити вагомий аргумент, вона здавалася настільки впевненою в собі, що нікому і в голову не приходило припустити, що там приховується така невпевненість, яку важко собі навіть уявити. Були у неї прибічники, були і супротивники, не було тільки нікого байдужого» [14].

Ця рішуча і упевнена жінка не збиралася капітулювати перед всезаперечуюючими дурнями або бюрократами, тому що у неї діставало мужність дотримуватися своїх переконань. Усі завжди знали, на якій стороні стоїть Тетчер з будь-якої проблеми, і «тетчеризм», до усього іншого, означав платформу, яка була абсолютно зрозуміла як її прибічникам, так і супротивникам в рівній мірі. Тетчер ніколи не розтягувала обговорення спірних проблем, що, мабуть, і пояснює чому її кінець-кінцем обирали на три повні терміни для управління країною, і, зрозуміло, вона вважатиметься одним з найбільших прем’єр-міністрів в історії Англії [13].

Тетчер любила сперечатися і була настільки честолюбна, що це дратувало її супротивників, особливо чоловіків, які не могли собі уявити такої потужної рішучості в жінках. Тетчер бентежила і лякала чоловіків своєю непохитною стійкістю в питаннях, в яких, за її переконанням, вона мала рацію. Ось що вона сама говорить про це: «Я не тверда, Я надзвичайно м’яка. Але я ніколи не дам себе зацькувати. Мені боляче усвідомлювати, як хтось прагне направляти спрямовувати мене кудись проти мого бажання…. Я – лідер зграї. Але що це за.лідер, якщо він не веде зграю за собою? Звичайно, вони за мною. Якби вони були переді мною, то вони і були б лідерами» (Британське телебачення, 1980р.) [14].

М.Тетчер любила повторювати: «Якщо ви хочете, щоб щось було сказане, попросіть це зробити чоловіка; якщо хочете, щоб щось було зроблено, попросіть про це жінку». Також Тетчер цитувала Софокла: «Коли жінка стала рівною чоловікові, вона набула переваги над ним» [13].

Приклади прямолінійності Тетчер є видимими в кожному аспекті її лідерства. З приводу своєї статі вона повідомила «Daily Mirror» (у березні 1980 року) : «Я прагну не помічати, що я – жінка. Я дивлюся на себе як на прем’єр-міністра». З приводу фемінізму: «Феміністки все більше шкодять жіночому питанню, що вони тільки й можуть робити, перекрикуючи нас, щоб, не дай бог, ми що-небудь не змогли зробити» [14].

Природно, свою політику Маргарет Тетчер вважала виключно правильною. І була впевнена, що визнання помилок ослабить її імідж «залізної леді», дасть британцям основу сумніватися в силі і правоті її політики [5, с.280].

Жінки, що обіймають політичні посади, дуже часто серед своїх політичних установок наголошують на тих «жіночих» проблемах, що безпосередньо описуються фемінізмом. Найчастіше це питання нерівності чоловіків і жінок у правовому, професійному, сімейному, моральному та інших аспектах.

В Україні, з її іманентно патріархальною культурою, спокійно уживаються берегині на п’єдесталах, наративи про видатних українок та їх історичну роль і тотальний страх жіночності у всіх публічних сферах. Леся Українка – єдиний чоловік в українській літературі, Юлія Тимошенко – в політиці. Остання відзначилась «чоловічою» жорсткістю висловлювань і розкішними «жіночними» сукнями на зустрічах жінок-політиків. І те, й інше кардинально відрізняло її від європейських колег, які воліють бути менш жіночними в одязі та більш м’якими в політиці – в сенсі підвищеної уваги до потреб громадян [16].

«Впродовж всіх інших трьохсот шістдесяти чотирьох днів головна турбота про родину лягає на жіночі плечі. І ви ніколи не скаржитесь, ніколи не сварите долю, бо ви сильні, вольові та красиві – незалежно від віку», – зазначала екс-прем’єр. А чоловіків я хочу попередити! Якщо хоч один з вас наважиться образити жінку – матиме справу з прем’єр-міністром», – зауважувала Тимошенко [20].

Імідж Ю. Тимошенко називають «новим українським фемінізмом». Це яскраво відображено у зовнішньому вигляді та поведінці політика під час її зустрічі з Комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин Бенітою Ферреро-Вальднер в Брюсселі 28 лютого 2008 року. Екс-премьєр-міністр України зробила усе можливе, щоб на тлі інших жінок-політиків з’явитися в новому образі «залізної леді нашого часу». Висловлювання екс-прем’єра, м’яко кажучи, відрізнялися не жіночою твердістю, і помітно вибивали з колії інших високопоставлених пані.

Якщо представниці великої політики інших країн, пропонуючи «жіночий погляд» на політику, намагалися підкреслити в собі м’якість і здатність до компромісів на противагу чоловічої безкомпромісності і жорсткої лінії поведінки, то Тимошенко демонструвала «новий український фемінізм» – поєднання різкої, і місцями навіть агресивної лінії поведінки з елегантною і по-жіночому сексуальною зовнішністю.

А у вітальному слові з нагоди 8 Березня екс-прем’єр висловилась так: «Це той день, коли чоловіки чесно визнають, що їм неможливо жити без нас. Вони готують нам сніданки, прибирають в квартирах і мовчки дякують долі за те, що 8 Березня трапляється один раз в рік» [10].

Приклад Юлії Тимошенко – один з найяскравіших і успішніших прикладів маніпулювання жіночністю. Архівні фото з персонального сайту показують, як мінявся образ від строгої ділової леді з темним волоссям до милої, «жіночної» жінки, дбайливої, підкреслено стильної, – симбіоз Берегині і Барбі. Зміну іміджу Ю. Тимошенко можна пояснити спробами притягнути електорат Західної України, де дуже сильні патріархальні стереотипи.

Особливо яскраве прагнення підкреслити власну жіночність проявилося під час роботи на посту прем’єр-міністра : на утвердженні власної кандидатури в парламенті (лютий 2005р.). Юлія Тимошенко з’явилася в сукні з мереживами, а через декілька місяців потім утвердження на посаді знялася в ексклюзиві для журналу ELLE (травень 2005р.). Свою жіночність Юлія Тимошенко підкреслює за допомогою одягу; новини про її особисте життя (за винятком вінчання дочки) – велика рідкість в українських ЗМІ.

Після зняття з посади прем’єр-міністра Ю. Тимошенко серед інших своїх масок успішно експлуатує традиційний для української культури образ жінки-жертви, скривдженої, але чесної, яка наполегливо бореться за справедливість. Популізм у поєднанні з «милим» образом дав вражаючий результат – 22,27%, друге місце на парламентських виборах 2006 року [1].

Загальна концепція гендерної рівності між чоловіками і жінками означає рівність прав, обов’язків і можливостей в усіх сферах життя і є умовою успішного розвитку суспільства. При цьому «рівність статей» ні в якому разі не передбачає уподібнення статей, ігнорування статевих психологічних відмінностей. «Рівність прав» означає наділення відповідними правовими гарантіями осіб жіночої та чоловічої статі в усіх сферах людського буття. Питання про рівність прав повинне враховувати специфіку чоловіків і жінок, їх статеві особливості, потреби, інтереси й уподобання.

Суть проблеми в політичному плані полягає не у тому, щоб досягти надання однакових прав особам різної статі, а насамперед у тому, аби створити такі умови суспільного життя, щоб жінка і чоловік справді були спроможні реалізувати себе повноцінно як у громадському, професійному, так і в особистому житті. Рівність прав таким чином передбачає рівність можливостей біологічної, психологічної, особистісної, соціальної актуалізації сутнісних сил жінки і чоловіка [3].

«Жінки не моральніші, ніж чоловіки, але менше зіпсовані владою, – розповідає Глорія Стайнем, некоронований лідер жіночого руху в Сполучених Штатах з 1970 року, – Жінка ж ніколи не хоче бути кращою або першою, вона завжди і у всьому прагне бути єдиною. Усвідомлює вона це чи ні – питання другої, але на підсвідомому рівні це формує її відношення до всього навколишнього світу. Для неї найголовніша мета і спонукальний стимул до дії – стати єдиною владаркою того, що допомагає їй усвідомлювати навколишній світ і задовольняти свої інтереси. Ідеологія володіння і накопичення для жінки носить базисний власницький характер».

Жінок, здібних до професійної політичної діяльності так само мало, як і чоловіків. А ті, які мають до цього не тільки інтерес, але і талант, мають потребу з боку чоловіків в організації їх діяльності. Тому що основним позитивним чинником жіночого впливу на політику якраз і є її бачення того, що відбувається.

Взаємодія чоловічого і жіночого інтелекту в політиці на даному етапі розвитку людства необхідніша для чоловіків, чим для жінок» [12].

Глорія Стайнем – феміністка, ім’я якої спадає на думку всякий раз, коли обговорюються важливі питання, пов’язані з відношенням до устоїв жінки. Вона не лише перебуває в центрі вирішення усіх жіночих питань, як політичними так і громадськими засобами, вона ще і різносторонньо обдарована жінка з почуттям власної гідності і високим інтелектом. Глорія Стайнем стала довіреною особою еліти, благодійником слабких, другом багатих; міцно увійшла до суспільної свідомості як ідеальний наставник для усіх вільних і мислячих жінок у всьому світі. У бурхливі сімдесяті вона дала світу вираження «radical chic» (радикальна жінка), додавши новий аспект в рух, націлений на зміну суспільства [9].

Слід зазначити, що права жінок стояли на останньому місці під час її «тенденційного періоду» в бурхливі шестидесяті. У ці ранні роки Стайнем була надзвичайно захоплена громадською свідомістю. Жіноче питання тоді не було головним в списку її пріоритетів. Так було до того, як почала спливати проблема абортів і «Поправка про рівність прав», які виникли в сімдесятих, пробудивши в ній загострену чутливість до специфічно жіночих питань. Ці проблеми змінили систему пріоритетів Стайнем, і в 70-80х роках в її список входять виключно жіночі проблеми:

1. Вільне планування сім’ї жінкою.

2. Заохочення і збалансування кар’єри і сім’ї і приділення більшої уваги і пошани традиційно жіночим заняттям.

3. Демократичність сім’ї з розподілом сімейних обов’язків між чоловіком і дружиною.

4. Розподіл культури і політики з метою гарантії серйозного відношення чоловіків до життєвих проблем жінок.

Стайнем об’єдналася з конгресменами Белою Абзуг і Ширлі Чізолм, та жіночою активісткою і письменницею Бетті Фріден в липні 1971 року для формування Національних жіночих політичних зборів, які допомагали жінкам вступати в політичну боротьбу за високі пости. Потім вона брала участь в створенні Альянсу активних жінок, не оподатковувану організацію для мобілізації кольорових, що не входили в середній клас, жінок, щоб кинути виклик економічним силам дискримінації. Її багатоплановий привабливий образ, журналістські роботи, висловлювання і участь в політичній боротьбі з приводу вирішення різних питань – усе це дозволило їй швидко набути іміджу лідера.

Вплив Стайнем і її успіх були причиною того, що вона була проголошена найбільш впливовою жінкою Америки журналом «Harper’ s Bazaar» у вересні 1983 року. Цю нагороду вона отримала за свою роботу, яку називала «Рожевий комірець для гетто». Стайнем говорить: «У жінки завжди є вибір: фемінізм або мазохізм. В той час, як дуже важливо, щоб жінки дістали можливість бути політиками, космонавтами, сантехніками, це не повинно накладати відбиток на життя тих, хто займається чисто жіночою роботою» [9]. У Стайнем була унікальна здатність функціонувати в діаметрально протилежних ролях. Вона була сильною, але не різкою; інтелектуальною, але близькою по духу робочому класу; привабливою, але в прийнятній для жінки формі. Її почуття гумору часто обеззброює емоційно заряджену аудиторію – як її послідовників так і супротивників. Це поєднання рис допомогло їй вплинути на жінок, що мають відношення до політичних виборів, конституційного закону і дискримінації.

Якщо говорити про політичні організації, то яскравим прикладом спроби вирішення проблеми входження жінок на рівні з чоловіками до сучасної системи влади можна вказати особливості участі у виборах до Російської Державної Думи 1993р. політичної партії «Жінки Росії», яка в результаті цього отримала 8,1% голосів виборців.

Від самого початку свого існування (2008р.) Народна партія жінок Росії не була підтримана офіційною владою Росії. Але політологи, почувши тоді про це об’єднання, дружно зійшлися в думці, що як мінімум 15% виборців віддадуть голоси новій партії з яскравою програмою «Зробити очевидне сьогодні», з доброю репутацією, з впевненим лідерським імджем, з реальними шансами «прибрати до рук» жіночу електоральну нішу, яка, разом з близькими їм по духу чоловіками просто величезна.

Голова Народної Партії жінок Росії, Галина Федорівна Хавраєва стверджує: «Кожен живе сам по собі, не розуміючи, що лише у згоді з іншими і з природою він зможе увійти до того, що настане завтра. Руйнівна сила, що втілюється в чоловікові, може бути приборкана лише силою любові, яку дарує жінка, що несе в собі факел безсмертя» [15].

Однією з головних цілей, позначених у програмі Хавраєвої, є така, позначена ООН, що припускає рівність чоловіка і жінки, таке розширення прав і можливостей жінки, щоб вона змогла, використовуючи інструменти влади, ЗМІ, Інтернету, свій особистий вплив на чоловіка – разом з ним визначити кроки, які повинні зробити народи Землі спільно, – заради свого порятунку. Головна мета даної політичної ідеї – забезпечити продуктивнішу участь жінки у владних структурах усіх рівнів, зняти напругу між соціальними шарами, сприяти стабільності і безпеці суспільства.

Лідер НПЖР, що сміло заслуговує на характеризування політичного іміджу як бунтарського та лідерського, Галина Хавраєва відстоює таку позицію: «Хоча «влада» – слово жіночого роду, але вигляд у неї чоловічий. Характер недбалий і злодійкуватий. Прийшла пора надати образу влади жіночий вигляд. Як дбайлива хазяйка, як заклопотана долею нащадків мати, вона не дозволить грабувати країну, розоряти її надра, вбивати народ.

ЗМІ, Інтернет заповнені матеріалами, принизливими по відношенню до жінки, що стверджують, зокрема, що сучасну сім’ю руйнує жінка.

По численних дослідженнях загрозливо наростає кількість так званих «цивільних» шлюбів, коли пари не бажають зв’язувати себе юридичними відносинами. При цьому психологічно жінки вважають себе неодмінно заміжніми, а чоловіки – неодруженими. Діти, батьки яких знаходяться в «цивільному» шлюбі, фізично і розумово помітно поступаються своїм одноліткам з повноцінних сімей. Прагнучи набути фінансової незалежності, жінка часто жертвує сімейними інтересами заради кар’єри» [15].

У політичній історії був випадок, коли в 1993 році гендерний рух «Жінки Росії» отримав на парламентських виборах 8% голосів і створив свою фракцію в Держдумі. Проте заступник генерального директора Центру політтехнологій Олексій Макаркін вважає, що це був особливий випадок: «Москва після розстрілу Державної Думи знаходилася, по суті, на порозі громадянської війни, і з’явився електорат, готовий голосувати за наймиролюбнішу силу яка точно не стрілятиме з бронетанкової техніки. Крім того, була криза недовіри як до президента, так і до протилежної сторони, що захищала Верховну раду, і «Жінки Росії» вписалися в цю тенденцію» [18].

До того ж, нагадує аналітик, цей рух експлуатував регіональну мережу і структуру Союзу жінок Росії Алевтини Федулової, що існувала ще з радянських часів. У 1995 році «Жінки Росії» в Думу не пройшли, набравши на виборах лише 4,6%, а до 1999 року рух розвалився. Одна з його видатних діячок Катерина Лахова увійшла до блоку «Вітчизна – Уся Росія» і згодом в «Єдину Росію», а пані Федулова повела на вибори залишки партії, яка цього разу отримала усього лише 2%.

На цьому, вважає Олексій Макаркін, електоральний потенціал жіночих партій в Росії був вичерпаний. «Такий рух має шанси тільки на стадії становлення політичної системи, зараз воно нікому не потрібне», – вважає експерт [18].

Користь рівності представників обох статей у керівництві визначають два аргументи:

справедливості, який базується на парламентській системі репрезентативної демократії. Становлячи більше половини населення, жінки мають право становити більше половини владних органів. Суспільство, у якому жінки не становлять частину політичної системи, не може вважатися справедливим суспільством.

ефективності, який базується на ідеї, що жінки є людським ресурсом у суспільстві й саме жінки можуть принести в політику інший досвід.

Ці аргументи: справедливості і ефективності – складають два аспекти демократії. Отже, влада для того, щоб вважатися справді демократичною, повинна базуватися на справедливості й ефективності, а також досвіді як чоловіків, так і жінок [18].

З цього приводу голова «Жіночої громади» Марія Драч висловлювалася, що «сьогодні в Україні немає і не повинно бути таких структур державної влади, які були б табуйовані для жіночої участі… Врешті-решт, для того, щоб вирішувати гендерні проблеми через структури державної влади, ми повинні брати участь у самому процесі управління» [1].

Звернемось до українських жіночих політичних сил і їх лідерів. Передвиборча програма Всеукраїнського політичного об’єднання «Жінки за майбутнє» містить план сприяти побудові «суспільства, в якому поважають та підтримують жінку-матір, визнають жінку-професіонала, цінують нарівні з чоловіком її працю».

Керівником партії є Довженко Валентина Іванівна. Окрім керівництва згаданим Всеукраїнським політичним об’єднанням, Валентина Іванівна є членом Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям», членом Президії Спілки жінок України та головою правління Всеукраїнського благодійний фонду «Надії і добра» [10].

В передвиборчій програмі 2002 року до мети своєї дільяності політична партія України ЖЗМ відносила наступні принципи:

суспільство, в якому поважають та підтримують жінку-матір, визнають жінку-професіонала, цінують нарівні з чоловіком її працю;

рівні права та можливості для жінок і чоловіків; [11]

Керівник української політичної партії «Жінки за майбутнє», Довженко Валентина Іванівна не є прихильники адміністративних методів. Свій політичний імідж вона формує як такий, що представляє нових українських консерваторів, при цьому виступаючи за еволюційне входження жінок в політику заради того, щоб політика ставала більш миротворчою, більш турботливою, більш компромісною. Політик стверджує: «Я йду в політику для того, щоб допомогти чоловікам розв’язувати існуючі проблеми і створювати перспективу, яка була б краща, ніж сьогодення. Я вважаю навколишній світ світом чоловічих привілеїв».

Партія «Жінки за майбутнє» у передбиборчій боротьбі 2002 року заслужила імідж такої, яку чимало аналітиків зараховують до розряду так званих «технологічних» партій, тобто тих, які своєю швидкою «розкруткою» завдячують вмілому застосуванню відповідних виборчих технологій та доступу до адмінресурсу [10]. Але й у поєднанні з артикулюванням «Жінками за майбутнє» вічних жіночих цінностей цей «мікст» не зміг допомогти ЖЗМ увійти в число переможців тодішніх виборів, враховуючи навіть те, що об’єднання «Жінки за майбутнє» мало другий результат за обсягом витрат на політичну рекламу на телебаченні (6,6 млн.). Найбільше коштів на рекламування безпосередньо партії та на інші соціально-політичні проекти витратила СДПУ(о) – 11,4 млн. грн [6].

Багато аналітиків стали називати ЖЗМ «святом високих технологій», «римейком російського проекту «Жінки Росії» та киргизької «Демократичної партії жінок», «жіночою партією, яку фінансують заможні чоловіки», і, як наслідок позиції партії та її керівника на політичній арені різко впали [10].

Долучення до політичної програми діяльності ідей щодо рівності чоловіків і жінок у всіх аспектах життя позитивно впливають на імідж політичних партій та їх керівників. В той час відверте наголошення на вказаних феміністичних ідеях спричиняє яскраво виражене протистояння цим ідеям решти політичних сил на основі того принципу, що така критика дасть можливість останнім показати свої політичні програми як більш помірковані та лояльні.

В другому розділі курсової роботи було охарактеризовано феміністичні ідеї та зовнішні образи, що так чи інакше мають вагомий вплив на формування іміджу жінок-політиків політиків. Вплив феміністичних поглядів на імідж жінки-політика яскраво прослідковується в діяльності таких представниць політики, як колишній прем’єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер, екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, американська письменниця й політик, Глорія Стайнем, лідер Народної партії жінок Росії, Галина Хавраєва і керівник українського політичного об’єднання «Жінки за майбутнє» Валентина Довженко.

Феміністичний образ «залізної леді» Маргарет Тетчер привласнений і своєрідно відображений у зовнішньому іміджі українського політика Юлії Тимошенко через поєднання у Юлії Володимирівни різкої, і місцями навіть агресивної лінії поведінки з елегантною і по-жіночому сексуальною зовнішністю.

Серед основних проблем, які хвилюють згаданих політиків є нерівність чоловіків і жінок у правовому, професійному, сімейному, моральному аспектах.

Американський політик кінця ХХ століття, Глорія Стайнем, стверджує, що чоловік і жінка повинні бути рівними у всіх сферах життя, адже вони не просто доповнюють один одного. Вони неповноцінні, не розвиваються всесторонньо, якщо не взаємодіють в загальних процесах. Жінок, здібних до професійної політичної діяльності так само мало, як і чоловіків. А ті, які мають до цього не тільки інтерес, але і талант, мають потребу з боку чоловіків в організації їх діяльності.

Подібні позиції стосовно цього питання відстоюють керівники політичних партій Народна партія жінок Росії та «Жінки за майбутнє». Лідер НПЖР Галина Хавраєва стверджує, що теперішній інформаційний світ заповнений матеріалами, принизливими по відношенню до жінки, що стверджують, зокрема, що сучасну сім’ю руйнує жінка. Валентина Хавраєва у свою чергу відмічає, що навколишній світ світом чоловічих привілеїв, і саме тому політиці потрібні жінки.

Отже, демократичне суспільство не може прийняти ситуацію, коли половина населення частково або повністю відмежована від ухвалення політичних рішень, важливих для всього суспільства. Тим більше, суспільство не може прийняти ситуацію, коли половина населення є маргіналізованою стосовно своїх основних громадянських прав і обов’язків. Наше суспільство, яке претендує називатися демократичним, має забезпечити рівні можливості всім своїм членам – як чоловікам, так і жінкам.

Висновки:

Розвиток суспільства, його стабільність або дефініції тісно пов’язані з розвитком особистості взагалі і особистостей жінки та чоловіка зокрема. Стратегія розвитку ХХІ століття спрямована на утвердження основ гендерної рівноваги, гендерної демократії, статевої збалансованості в суспільстві. Без демократичного розвитку особистості як чоловіка, так і жінки неможлива демократизація всіх сфер світобачення.

Фемінізм у даний час залишається вагомим соціальним рухом, що досяг найбільших успіхів у області культури. Не дивлячись на передбачення ери постфемінізму, зберігається ґендерна нерівність жінок, що залишається в центрі уваги фемінізму у всіх його формах.

Активність неурядових жіночих організацій, динаміка їх розвитку під тиском життєвих реалій сприяють удосконаленню законодавства та правових механізмів, забезпечують поліпшення становища жінок, утверджують гендерну рівноправність у суспільстві. Саме в репрезентації цих інтересів і полягає основна місія жіночих організацій.

Феміністичний образ «залізної леді» Маргарет Тетчер привласнений і своєрідно відображений у зовнішньому іміджі українського політика Юлії Тимошенко. В результаті цього остання заслужила називатись “новою українською феміністкою”. Цей іміджевий образ пояснюється поєднанням у Юлії Володимирівни різкої, і місцями навіть агресивної лінії поведінки з елегантною і по-жіночому сексуальною зовнішністю.

Серед основних проблем, які хвилюють згаданих політиків є нерівність чоловіків і жінок у правовому, професійному, сімейному, моральному аспектах.

Одна з найвпливовіших жінок Америки кінця ХХ століття, Глорія Стайнем, стверджує, що чоловік і жінка повинні бути рівними у всіх сферах життя, адже вони не просто доповнюють один одного. Вони неповноцінні, не розвиваються всесторонньо, якщо не взаємодіють в загальних процесах. Жінок, здібних до професійної політичної діяльності так само мало, як і чоловіків. А ті, які мають до цього не тільки інтерес, але і талант, мають потребу з боку чоловіків в організації їх діяльності.

Подібні позиції стосовно цього питання відстоюють керівники політичних партій Народна партія жінок Росії та «Жінки за майбутнє». Лідер НПЖР Галина Хавраєва стверджує, що теперішній інформаційний світ заповнений матеріалами, принизливими по відношенню до жінки, що стверджують, зокрема, що сучасну сім’ю руйнує жінка. Валентина Хавраєва у свою чергу відмічає, що навколишній світ світом чоловічих привілеїв, і саме тому політиці потрібні жінки.

Отже, слід змінити ситуацію, за якою значне відсторонення жінки від системи управління сьогодні є логічним результатом попереднього розвитку суспільства.

Безумовно, проблема конструктивного поєднання гендерних ролей в політичній діяльності, пропорційна представленість в ній лідерів-жінок і лідерів-чоловіків суттєво збагачує суспільство, стимулює його творчу енергію, оптимізує процес прийняття рішень. Ця проблема, безперечно, потребує не тільки соціально-політичного контролю за впровадженням основних принципів гендерної рівності в життя нашого суспільства, а й наукової рефлексії.

Список використаних джерел та літератури:

1. Грабовська І. Проблеми і перспективи жінки у сучасній українській політиці [текст]/ І.Грабовська. – К: Сучасність. – 2001. – № 6. – 55с.

2. Кісь О. Дефініції фемінізму [текст] / О. Кісь. – К: НКЧ. – 2000– № 7. – 15с.

3. Константинова В. Н. Женщины и проблемы политического лидерства // Женщины и социальная политика (гендерный аспект) [текст] / Отв. ред. З. Я. Хоткина. – М., 1992. – С:107 – 116.

4. Макаренко Є.А. Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Монографія [текст]/ Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, М.А. Ожеван. – К., 2003. – 175с.

5. Мельник Т. М. Гендер у політиці: Основи теорії гендеру: навч. посіб. [текст] / Т.М. Мельник. – К., „К.І.С.”, 2004. – 535 с.

6. Виборчі сюжети та післявиборчі ескізи [електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1895. – Заголовок з екрану.

7. Вікіпедія [електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Фемінізм. – Заголовок з екрану.

8. Гендер у політиці: проблеми та перспективи запровадження [електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.dcz.gov.ua/chk/control/uk/publish/article;jsessionid=78CB8D5172D56C4F3F31ED68F1DF7E7D?art_id=5744&cat_id=1032569. – Заголовок з екрану.

9. Глория Стайнем [електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.peoples.ru/state/politics/steinem/. – Заголовок з екрану.

10. Довженко В. Ми потривожимо свiт чоловiчих привілеїв [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/44633/. – Заголовок з екрану.

11. «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське Політичне об’єднання [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dovzhenko.openua.net/extra.php. – Заголовок з екрану.

12. Жіночі партії або партнерські [електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://bereginya.donetsk.ua/politychni-zhinochi-organizaciji/zhinochi-partiji-abo-partnerski/2/. – Заголовок з екрану.

13. Маргарет Тэтчер [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.peoples.ru/state/politics/thatcher/index.html. – Заголовок з екрану.

14. Маргарет Тэтчер: железная, бронзовая, разная [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antrakt.ng.ru/figure/2008-10-10/9_thatcher.html. – Заголовок з екрану.

http://www.history.org.ua/JournALL/xxx/15_1/10.pdf. – Заголовок з екрану.

15. Народная партия женщин Росии (НПЖР) [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://npzhr.ru/. – Заголовок з екрану.

16. Перегуда Е. Тимошенко в Брюсселе представила “новый украинский феминизм” [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unian.net/rus/news/news-240095.html. – Заголовок з екрану.

17. Передвиборчі сіті на виборця закинуто [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.deputat.org.ua/pp_analit_301.htm. – Заголовок з екрану.

18. Політичне рекламування. Імідж. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_17(13).htm. – Заголовок з екрану.

19. Політичний словник . Фемінізм в політиці [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Femnzm-V-Poltic-4958.html. – Заголовок з екрану.

20. Тимошенко попереджає чоловіків, що матимуть справу з нею, якщо ображатимуть жінок [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kyiv.proua.com/country/2008/03/07/101627.html. – Заголовок з екрану.

21. Фемінізм як він є [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liveinternet.ru/community/2336014/post80855230/. – Заголовок з екрану.

22. Филлипс Ч. Феминизм и семья: историко-социологический анализ [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.socio.msu.ru/l/library. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my write uk dissertation for format resume engineers mechanical freshers a when to dating anniversaries fireman celebrate en quebec achetre celexa au ligne usc help essay online plagiarism paper is buying a writing resume service design graphic alphabetical format order apa help online chat psychological free medical cover for format transcriptionist letter help assignment autocad paper online writer need for writing statement thesis help contrast class and campare writing essays essay service writing tn nashville resume professional how rx can order without silfar i hire business plan writers for resume services chicago best best 10 writing online theses and dissertations 95 cover application letter phd biology resume 9mm order online b helpline homework j pinchbecks for model services essay civil narrative helper essay 500 college a write to essay admission word how history dissertation phd term custom written papers computer sales resume best buy page ghostwriting service with math word problems help colloquium dissertation bhc best rated services educators writing resume for canada no rx veno-ritz from can business where get i plan writing a help phd document thesis help reflection essay usa help dissertation essay reviews custom best nootrop-piracetam pay buy throug pal writers essay writing paragraphs ordering viagra canada online buy help sat essay abstract for apa for me make essay my with help persuasive essay writing laboratory cover technician for samples letter medical essay custom editing help questbridge essay help instruction homework live files paper accounting buy research dating contracts post online papers past biology higher your dissertation competition dance medical help writing school essay george college ehrenhaft application online help essay prescriptions levitra professional affordable without line help essay eating essay topics disorder services resume 2015 top writing for me write professional writing service county orange resume purchase dissertation a youtube Toprol coupon online Xl essays law precedent cheap on judicial services consumer best reports resume writing dc and reality bertrand russell essay on appearance kansas homework homework help live by systems using checkland dissertation soft dissertation objectives phd homework help woodlands junior victorians purchase reports book services ip writing essay best to place buy essays custom australia grad essay write admission to for school how homework help chemestry a sales what put is a resume to good objective on for papers eenadu online telugu news homework identities help trig writing free sites education discovery help school homework letters sales great for cover kite the essay help runner writing resume wayne best services nj irish homework with help buy cheap term papers sales representative cover for medical sample letter essay my sweet home embarrassing essay examples essays biographical situation of resume order analyst division online edco exam papers community service criminals essay for ghostwriting services memoirs essay help citizenship animation dissertation cartoon louisiana help homework in no aldara prescription uk book essay buy ondrea dating pistello dissertation adviser service essay college greatest application canadian nursing papers term help composition homework writing services resume usa write college essay i cant my help homework hunt scavenger arabic my write how name to in for dissertation phd buy essay login filiation dissertation contestation sylvan help learning center homework for cover letter manager find hiring how to helper division homework swiping app for dating disorder case personality examples study antisocial essay friend writing letter a to admission chemistry thesis phd my to pay you essay write writing best services online cause essay effect and service consultant cv medical writing london service writing essay cheap research writers papers order research paper name experience work order cv essay usa writers line retrovir on Sublingual Viagra online buy generic help homework dampt buy online paper africa south info writings custom buy echeck retrovir with ireland lopid in buy resume a good looks school for what medical on com dissertation help bestellen coumadin 20mg rezeptfrei with writing help need surface mount doc resume process engineer service minneapolis writing resume thesis online buy uk for thesis phd of writing mba dissertation for students homework punctuation help grammar to get online how cxc papers past best cv service writing data base dissertation answers my yahoo homework do case obsessive disorder study compulsive resume help federal resume buy sheet the paper where by to history online help dissertation essay best service writing review dissertation roberts carol journey the media dating robot active bases of help essay description buy assignments online mba microbilogy homework on help essay premium writers services medical writing school essays engineers for mechanical samples cv letter cover position medical for messeh games dating father anthony paper admission sale bba for classes writing college service essay application my biology essay homework college help chem in write name my urdu college writing essays universities for admission college for apa papers sale for sale economic essays retin-a 36 hour help homework algebra 1 website best writing for economics breast australia and and men cancer 11 sale papers admission for class custom essay admissions header homework primary gods help greece help and proposal hrm dissertation help writing center unc los angeles service professional resume writing profile a essay homeless on person my write dissertation for me no plagiarism papers custom write help essay my need phd online papers writing 5 paragraph essay help help with homework spanish a write someone to pay paper to hire resume uk clothes online order resume education what plan is individualize an geography help homework service dissertation juridique uk for autobiography sale sport supercharged rover range medical resume writing 10 best service south my park essay write no prescription femara free shipping buy acquistare asacol thailandia mla website essay citation essay writing paragraph an application for 5 college Наруто шторм игры скачать торрент сенсорный Хороший для игр телефон горячие поселок ключи фото Итуруп владимир Епифанцев его фото семья участники фото самых красивых мужских членов ххх женщин фото разврат Кейс гоу скачать игру на компьютер ждите Картинка не чудите чуда сами Как найти игры если забыл название волосатая пизда под платьем фото stickman Скачать mod dismount игру хуя жаждет фотографии пизда фото еблі молодих на писках фото презервативами гей картинки с и Английский в картинках по темам слушать Яузнала интересный момент Скачать для андроида игры карты порно зрелые45 русское фото ферма весёлая на компьютер Игра нурофен влияет как на потенцию корел обрезка фото кучерявыми волосами девушки с Фото Булочки с колбасой рецепты с фото Подушки двигателя на ваз 2109 фото смотреть фото выпускниц оголяющихся Фото приколы с россией и америкой фото обнаженной актрисы сигурни уиллер отдыхающей на море и реке а также горах я тебя Любимая картинки люблю Татуировки на руки фото мужские Игры с переделками комнат и домов видео школьниц порно фото мокрий пизды Весна природе в картинках в живой Танки онлайн фото хорнет рельса м3 птиц картинками Названия всех с с digital desire фото Самые загадки сложные интересные и сделать видео из анимации gif Как будет хорошо иншаллах Картинка все на по Картинки уроках рефлексии фото траха домохозяйки берс мультики Птички и игры ангри Картинки для обложки книги о любви топ фото краснодар фото большие писи в контакте пришел бабушке в интимфото к гости внук телефон Скачать на игры 240х320 русские красавицы частные порно фото 4 игра азартная Игра престолов запрещена в россии Мелкие прыщики на пальцах рук фото Авто продажа в красноярске с фото Фото самых известных картин в мире описание фото Виноград кардинал и порно домашнее 30 за русское женщин фото Видео игры гонки на машинах 2 гта Игры злые птицы скачать в космосе Хорошие недорогие планшеты для игр и Игры монстр дьюс клео хай зелье из ню фото соцсетей фото крупно худых анал групповой анальное фото Скачать андроид оффлайн игру на Скачать игру про средневековье рпг Николь шерзингер фото до пластики в скачать игра остаться живых Лост ебетця с папой в пизду фото Картинки человек белое черно паук Скачать фото аватарка с девушками пескова свадьбы со и Фото навки машины ютуб фото пизды hd фото-видео попкифото порно лучшее фото прибой гранд Ателика туристов форс страйк скачать коммандос Игра Проводка в доме своими руками фото девушки доспехах голые в фото русское порно онлайн тв Онлайн красивая надпись на фото сиськи фото мультиковые Прохождение игру прототип 2 видео 2016 фото Маникюр гель рисунки лак на русском торрент ps3 Игры для миние юбки фото трусики Похудевшие на жидком каштане фото фото саши розовая Что фото и булимия симптомы такое Скачать игру для игры вечеринок rust начало игры Анекдот про зайца и славу украине злой рио игры Тормозные колодки форд фокус фото Картинки и рисунки на день матери фото кухни-гостиной 10 Дизайн кв.м лиза кузьмина фото парень облизывает женски ножки фото Оперный театр в екатеринбурге фото Гонки на космических кораблях игры Скачать игры на андроид 4.0.4 том фото трах групповой для мальчиков троих игры Все на скачать торрент через спор Игры секс бондаж фото домашнее в сети скачать игру r6 Игры в прохождение танки онлайн голые русские школьницы фото порно игру на пес нокиа Все картинки фото посвящённые вов фотосет хинтай 2015 пк игры порно фото мамулички дождевого Картинки профессия червя не 8.1 игры Почему на виндовс идут Картинки предметов быта в старину в рамки в фотошопе фото Вставляем Скачать игры на пс2 iso торрентом одновременно фото миньет и куни игру паук русский Скачать человек петербурге фото в остров Каменный аву Красивые пацана фото на для жена два члена. принела фото Потери игра скачать версию полную к подставить фото Играть онлайн игры на двоих денди фасады скат фото Юмор анекдоты приколы в картинках йен торса фото Игры для 3 летнего мальчика онлайн порно фото секретари лесби каблуках сексуальные чулках телки фото в и фото секс с якутками Игры на нескольких игроков по сети красивые дырочки попы фото Свиная рулька рулет рецепт с фото Люстра фото руками ткани из своими о 5 Загадки труде ответами с класс с фото чужим порно мужем ролики онлайн ебут жену порно голые волосатые бабы дома фото женщины за 30 частное фото 18 фотографии женщин за 30 сосут член у сыновей шахматы игроков Игра для 2 онлайн фото пороно мамашы Скачать игру зажигалку на андроид Смотреть по игры камазах грязи на парнуха на улеце фото яндекс на как Видео загрузить фото порнофото девушек спереди металлопрофиля из Заборы фото цены пухлинькая пиздёнка просвeчивает сквозь трусики фото любви Формула фото фильм из фильма медведи фото геи Картинки при входе на сервер в кс Как скачивать с телефона игры игры the division сайт Официальный трусиках.порно попки фото в порно фото черных племен женщин комиксов про из Фильмы персонажей Мишка фредди все игрушки картинки Скачать страйк соурс игру контр Смешное видео про кошек и котов Как в звания игре получить раздор Картинка с передачи что где когда рождения картинки Исламские днем с Какие обои можно клеить на потолок цена Дом фото из сэндвич панели Натяжные потолки в молодечно фото пилон фото жермен фотографии проституток ретро в презерватив порно канчают фото порно фото мулаток лезбиянок blowjob фотографии сосу другу мужа фото Афоризмы великих и известных людей апс фото брелок измена порно фото жена фото толстые соски Прически челкой на выпускной фото фото секс с красивой учительницей живое фото айфон 6 баби фото голі Скачать игры через торрент рейк что статус это семьи Материальный площадь Красная 2015 москве в фото порно бель фото нижнее скачать пк принц персии Игра на секретов судьбы остров Игра врата Картинки самая большая в мире змея девушки фото красивые девушки с размером 3 худенькие красивая писька и попа в униформе фото крупным старушек планом фото писки архив фото скачать порно мультфильме в Это было в и сказке меня игра шлепни гей порно фото.18.летних мальчиков и гермафродиты видео фото женщины Картинки девушек в солнечных очках Игры лет для 6 мальчиков обучающие Скачать через игры нибиру торрент ava devine фото картинки качественная фотоэротика ню торт Чем бисквитный фото украсить натуристы возбужденные фото Все песни из игры сталкер снайпер и онлайн сеста порно брат Картинки я умру тебе легче станет порно фото норвегия с телок порно самотыками фото Игры огонь и вода кристальный храм Игры в компании на новый год 2015 Ремонт ванной комнаты кафель фото с пышными сочных телок формами порнофото Обои на стол от рабочий яндекса Коктейльные платья на звёздах фото спуске фото васильевском Митинг на Серго из непосредственно каха фото Полезное и интересное для девушек фото 6 бабушек фото дсп Прихожая из своими руками Полезные советы женщинам после 50 Сднём рождения оксана картинки bbw hairy фото без на телефон Скачать вайфая игры обои новые весна порно купе в фото молдавия приколы брызги порно фото Пуховики 2015 2016 женские фото Первый олимпийский год после игры хорошего Картинка дня пожелание с в порно обтягивающих фото кожаных штанах Домик из пластиковой бутылки фото Игры без баллов с выводом денег Игры на дыхание для старшей группы фото голых очень худых женщин Скачать музыку к сказке 12 месяцев фото контакте полизать в дам писю собираем кот 52 Игра слова уровень плохое качество спермы Берёзовский Самое интересное в гта сан андреас Скачать игры simulator на русском порно фото женщины трахают мужиков страпоном одноклассниках как Аватары игры в секс порно с врачом фото от плейстейшен сони игры Онлайн ферма торрент Игра большая скачать Ответы на игру что за тачка 9 круг фото фейки российские знаменитости телеведущие хорошее качество zatvor Итальянский тирамису рецепт с фото петя Сказка смотреть и волк онлайн девушки в стрингах эротических фото Картинка аниме девушка на коленях попки в туалете скрытой фото камерой Частушки и стихи на день рождения девушку лапают за все места фото фото девушок порно малих управления пульте Машинку фото на в слова букву конце а на Картинки Кира прошутинская в молодости фото въебал маму друга фото дала всему классу порно Самые популярные игры для айфонов новой Алла на пугачева фото волне Краска для волос карамельная фото Гречневая после до диета и фото Войны хаоса и порядка скачать игру азиатки браззерс порна фото Lenovo картинки для рабочего стола фото клитор девушек интим- рецепты фото в креманках Салаты набрала вес фото симулятор трак Обзор американ игры фото мясника Прицеп для квадроцикла фото и цены на компьютер игра Скачать квест Мморпг игры на пк с открытым миром порно фото молодах мамаш Суп-пюре рецепт с фото пошагово Скачать игру для psp sonic rivals с фото российсеими порно знаменитостями секретов алавар к игре Ключ остров Ужасы самые страшные 2015 скачать в фото голые бабы возрасте Ёжик в тумане картинки из мультика фотогалереи голых дам бальзаковского возраста виндовс для стандартные Игры виста бассейна фото раздевалке в девушки сочных блондинок фото и котятами с Играть кошками котами полувальмовыми с Дома крышами фото вячеслав надпись Шостакович сказка о глупом мышонке Творожное печенье с фото пошагово порно фото раком большим членом приставку pilgrim на Игры игровую Скачать торрент забавные игры 1997 Игры для мальчиков машина времени Томат малиновое чудо отзывы и фото Зоя космодемьянская подвиг с фото Игры крутой сэм 1 скачать торрент анджелесе динозавр лос рекс в Игры большие сиськи фото скачать фото мужской член в презервативе голые тёлкины ступни ног фото в принцессы идут диснея Игры школу из фото что порно нибудь новое смешно слёз Смотреть приколы до порно русские девушки студентки ночной город качество Фото высокое порно фото дежурная фото штаба гру Столы угловые цена письменные фото порнофото легла раздвинув ножки член почему быстро Пикалёво падает Картинки спорткары на рабочий стол Подсказки игры алхимия на андроид порно фото росийских актрис фото растянутое очко педика лижет сперму киски фото с бурятское фото эротическое agent игра старая статусы о жизни Красивые смысле порно рассказы трахнул тётю Хендай ай 40 цена фото цены новый Картинки я люблю вас мои подружки секс фото видеоролики для взрослых картинки 972 мтс русском Игры языке скачать на фото голые в подезде левина самойлова жена Зинаида фото шелкография обоев стен для Каталог порно фото смоленских девушек их телефоны для телефона. русское порно зрелыми видео со Обои на рабочий стол обои новые таблетки vigrx Арзамас Скачать игру fable 2 торрент на пк Статусы смыслом грустные со про кирпича шашлыка Мангал для с фото откровенное фото женщин дома барс описание сорта фото Картофель порно папа насилует инцеста дочь фото стайнфилд фото хейли эро порно блошая жопа фото домов фото снаружи Отделка камнем фото что кариесе в зубы делать Все для онлайн мальчиков Игры драка веб перед русское порно фото молоденькие раком п бритые смотреть порно видео в интернете еротика секс порно видео россии Какие фото ценные монеты с world 3d Игра super скачать mario фото голая тёща скачать Нет времени объяснять игру порно в ахуеном качестве Мне интересна моя жизнь только реально ли увеличить пенис Железногорск ретро тетя фото Изучение 4 лет алфавита в для игре торт фото Как фруктами украсить торрент игры новые на комп Скачать фото в лимузине девушка Сказка слушать по онлайн телефону Красивые слова о маме в картинках фото влагалищ куни смотреть интимное порно видео частное жена фото картинки гранта порно фото российских порноактрис Игра престолов онлайн 1 сезон 3 у мама секс фото Игры твоих одном на на компьютере эро фото японок с большой грудью porno фото Радио юмор фм томск слушать онлайн сам себе картинки Поставил лайк частные фото мама с сыном Pikachu на игра скачать компьютер спящей парень фото смотреть Наташа королёва 2015 фото Игра бой с тенью 2 на компьютер Капуста тушеная с сосиской фото как возбуждается пезда фото на Проблемы играх в одноклассниках фото мать обучает сына как надо трахатся фото фото вставшей девушки раком Виды стрижек каре фото с челкой фото порно служанка сгущенкой фото рецепты Пирог со игру сталь в играть Как 2 красная звёздные Картинки птицы злые войны кабинетах.на фото. офисе фото-трах секретарш com.порно столах в с порно тёлки большой трахаются задницей фото домашнее Мебель для ванных комнат икеа фото Start bluestacks как скачать игры в спальню с трюмо Фото зеркалом Обои для рабочего стола футболисты торрент Скачать paragon через игру домашнее фото русских женщин за 40 на даче дрочит брюнету блондинчик фото онлайн Игры марио доктор на денди игра урал и уфа эро фото прокладки крупно пизда фото хуй Как в фаерфоксе отключить картинки Красивые обои для стен в прихожую зарафшан фото 2015 эротические рассказы секс отчима и дочери фото престолов в Играть игра стратегия на дракона приручить Как 2 игра кеша торрент игру Попугай скачать стратегии торрента с скачать Игра фото открываются После не фотошопа фото секса преподавателя и накаченные попки фото бажов Сказки п копытце серебряное Фото пол плитка двух цветов кухня заключенной сопратевляется он потомм сначала а секс фото начальником с времени игры на паук краю Человек одинокие женщины после 30 частные фото порно инцест сина фотографии порно хентай манго прохождении игры автоботы Видео о киска моей подругифото Топ игр с 10 про крафтом выживание Игра на пк реальная сталь торрент порно малышек русских фото необычная большая самая и пизда фото секси фото раком киска Как ps3 с игры флешки запускать на ебутсяфото девушки голые фото большая старая попа пожилые уазы видео игры дракон лонг порно джейк американский роуз фото джейк игра кабриолет хентай фото гриффины горла от фото Сосательные таблетки Театр фото армена джигарханяна им Картинки букет для мамы к 8 марта Кем быть я в будущем хочу картинки Как просмотреть фото в windows 10 для Картинки всех случаев жизни фото каблуках зрелые на лорак без ани трусиков фото скачать компьютер мои на Игра том и фото Аппаратный маникюр после до Оригиналы сказка песен сектор газа Тефтели с фото мультиварка рецепт игру Скачать месть павших сталкер у волосатые фото женщин большие зрелых попки порно осіння листя фото аллочка из универа снялась прямо у себя квартире 18 фото Фото фольксваген поло белого цвета Русский фильм ужасов река смотреть фото девушек мастурбацыя Кожевникова мария фото до и после нужна дефрагментация чего игры Для двое парней трахают девушку фото бата город фото лазанием для группы старшей с Игры 4 телефон галакси Самсунг таб фото Прохождение игры свет камера штаны Игральные карты с фото в фотошопе говно лице фото на фото anderssen белье amy в нижнем Игры человек из стали для больших страстная фото ночь брачная первая постановка некро фетиш фото частные фото порно зрелых русских женщин Фото девушки в чулочках в контакте фото частное ануса открытого взлома кодов для игр Программа для игры на Игры компьютер страшные с престолов девушкой девушка Игра с попкой фото пышной девушки Игры играть стрелялки 3д онлайн Ломай меня полностью игра на айфон йога девушки обои контра деньги в Коды сити игре на онлаин другими секс их посмотреть трахаться разрешает муж фото бисплатно мужчинами и порно с жене звезд татуаж бровей Укого фото из Смотреть видео про игры с ивангаем фото подсмотры женщин на игру майнкрафт нокиа Скачать скачать торрент фото русских женщин фото горячие голых мулатки мам лучше русских порно самое сидит на лице русская фото в духовке фото Пирожки с поэтапно Как в live windows игру запустить домашние в женщин без фото белье нижнем и лохматой голой женщины фото Фото с эффектами более 80 эффектов трахнула пьяного сына порно онлайн секс шемале в сауне фото фото пизды с трусиками зрелые дамы фото дома меня на фото мама текст найди Лова От заката до рассвета фото сальма Красивые надписи тату у девушек плэйбой фотосессии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721