Водопостачання, водопровідно-каналізаційне господарство, водопровідні мережі, втрати води, тарифи на водопостачання, заходи зменшення непродуктивних втрат, джерела фінансування, інвестиції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Стаття присвячена визначенню основних причин збитковості підприємств водопостачання, розробці основних заходів щодо покращення економічних показників їх функціонування та обґрунтуванню джерел фінансування запропонованих заходів.

Annotation. The article is devoted to the determination of main reasons of losses on water-supply enterprises, development of main measures to improve the economic indicators of their functioning and grounding of study funding of proposed measures.

Постановка проблеми. Функціональні і фінансово-господарські показники роботи більшості підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) України є незадовільними. Необхідність заміни застарілого обладнання, капітального ремонту мереж водопроводу потребує значних фінансових витрат, які у теперішній час підприємства ВКГ можуть здійснити лише за рахунок надходжень за надані послуги. Але обмеження з боку державних установ і місцевих рад, які унеможливлюють підвищення тарифів на комунальні послуги з одного боку, зростання цін на електроенергію і неплатежі споживачів – з іншого, висувають питання розробки механізмів ефективного управління обмеженими фінансовими ресурсами підприємств ВКГ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпосередньо організаційно-економічним механізмам підприємств водопостачання присвячені роботи І.Абрамовича, А.Ачкасова, Л.Кравцової, І.Корінька, А.Крушевського, Т. Момот, Г.Онищука, М.Руля, В.Петросова, Р.Тяна, Т.Юр’євої та ін. Їх проблематика – ефективність водопровідно-каналізаційного господарства, тарифна політика, науково-технічні програми й економічна стратегія. Ці наукові здобутки є базою і орієнтирами подальшого наукового пошуку шляхів удосконалення організаційно-економічної складової на об’єктах водопостачання.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є пошук шляхів підвищення економічної ефективності роботи підприємств водопостачання, а також обґрунтування можливих джерел фінансування пропонованих заходів.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

 • оцінити основні причини збитковості підприємств водопостачання;
 • визначити основні заходи зменшення непродуктивних втрат води у водопровідній мережі;
 • визначити джерела фінансування заходів щодо зменшення непродуктивних втрат води в мережі як товарної продукції,
 • розробити систему бюджетування підприємства ВКГ, акцентуючи увагу на джерелах інвестування;

Викладення основного матеріалу. Водопровідна система України доволі складний інженерний комплекс, річна продуктивність якого сягає 2×109 м3. Значна частина споруд цього комплексу відпрацювала нормативний термін і потребує оновлення. За час експлуатації існуючих систем відбулися суттєві технічні, соціально-економічні, екологічні та інші зміни, які зумовили потребу пріоритетного відтворення на сучасному світовому рівні системи водопостачання в державі. Найбільшою проблемою системи водопостачання України є її спрацьованість, яка становить близько 30 %.

Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення ((Гіроль М.М., Ковальський Д., Хомко В.Є., Гіроль А.М. Проблеми якості води в водопровідних мережах. Водопостачання та водовідведення. Виробничо-практичний журнал. К.:, №2, 05.2008, 1-21 с.)).

Найпотужніші розподільні системи водопостачання належать Донецькій області – 20,5 та Автономній Республіці Крим – 14,2 тис. км і саме вони є найбільш технічно зношеними – 44,5 та 49,4 % з них потребують невідкладної заміни.

Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився найскладнішим елементом в системах питного водопостачання, у багатьох областях України продовжує погіршуватися. До 10 % мереж, які потребують невідкладної заміни, були лише у 5 областях: Рівненська – 4,3 %; Вінницька – 5,7 %; Хмельницька – 7,2 %; Кіровоградська – 8,6 % та Херсонська – 10,4 % ((Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2008 році – Офіційний сайт Міністерства з питань житлово-комунального господарства: www.minjkg.gov.ua.)).

Відновлення ефективної працездатності водопровідної мережі вимагає майже 76 % коштів, необхідних для відновлення системи водопостачання в цілому.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Показник втрат води у міських мережах є надто високим і знаходиться в межах 0,4-3,0 м3/км/год, в порівнянні з показниками у Західній Європі, які становлять 0,1-0,4 м3/км/год ((Гіроль М.М., Семчук Г.М. Ефективність систем водопостачання України як фактор національної безпеки держави. Надзвичайна ситуація, №5, 2001 р.)).

Витоки та невраховані витрати води коливаються у досить широкому діапазоні. Найменше значення показника відношення обсягів втраченої води до піднятої (у відсотках) було досягнуто у Рівненській області – трохи більше 11 % та у м.Києві – біля 15 %.

Найбільші витоки та невраховані витрати води у 2008 році мали місце у Луганській (60,7%); Донецькій (49 %); Закарпатській (44,4 %); м.Севастополі (43,9 %) та Дніпропетровській (42,9 %) областях. Причинами цього, як і у попередні роки, були критичний стан розподільних водопровідних мереж, відповідного обладнання та арматури і т.п ((Гіроль М.М., Ковальський Д., Хомко В.Є., Гіроль А.М. Проблеми якості води в водопровідних мережах. Водопостачання та водовідведення. Виробничо-практичний журнал. К.:, №2, 05.2008, 1-21 с.)).

Основними причинами втрат води у системі водопостачання є наступні:

 • пошкодження трубопроводів;
 • недооблік приладами обліку;
 • комерційні втрати;
 • витрати на протипожежні цілі;
 • витоки з водорозподільного комплексу;
 • спорожнення труб для ремонтів.

Окрім втрат води, на підприємствах водопостачання ще мають місце й інші, не менш важливі, категорії втрат. До них належать:

 • екологічні втрати, у тому числі збиток, що наноситься здоров’ю населення неякісною водою;
 • втрати, пов’язані з аварійністю на дорогах у результаті розривів водопровідних систем і витоку води;
 • енерговитрати, які за даними аналітиків в собівартості продукції підприємств водопостачання складають 40-60%;
 • втрати, що виникають в результаті розкрадань – несанкціоноване підключення до водопровідних мереж;
 • збиток від підтоплення, яке є наслідком витоків води з трубопроводів системи водопостачання;
 • втрати державних фінансів, які виникають через надання дотацій на покриття безгосподарності й неплатежів;
 • втрати промислових і комерційних підприємств, високі тарифи для яких компенсують знижені тарифи для населення;
 • ниження стійкості й надійності системи водопостачання вцілому.

Отже, правомірно вважати, що до втрат можуть відноситися, крім загальновизнаних прямих втрат, наступні види: збиток, перевитрата, недоотримана вигода, затримка у часі платіжних коштів, невикористований потенціал, тобто втрати ресурсів, потенціалу, темпів розвитку, рівня фінансової стійкості.

Існуюче становище позначається на рівні собівартості 1 м3 реалізованої питної води (і рівні середнього тарифу відповідно), оскільки підприємство несе значні витрати по електроенергії (на підйом, подачу води в мережу) і хімічним реагентам (на очищення води) у розрахунку на повний обсяг води, а при визначенні собівартості поділяє ці витрати на значно меншу величину реалізованої води. При цьому збільшення собівартості (в частині прямих матеріальних витрат) відбувається більш високими темпами, ніж збільшення втрат води, що зображено на рис. 1.

Рис. 1. Співвідношення росту втрат води в мережі й собівартості 1м3 реалізованої води,%

Представлені дані свідчать, що при величині втрат у розмірі 30% відносне збільшення матеріальних витрат у собівартості становить 43%, при втратах в 50% – собівартість зростає на 100% рази, при втратах в 60% – на 150%. Таким чином, проблема зменшення втрат води в мережах вимагає невідкладного рішення.

На прикладі комунального підприємства «Чернігівводоканал», для зменшення втрат води у водопровідних мережах міста Чернігова рекомендується запровадження наступних заходів:

 • впровадження «Програми централізованого водопостачання та водо-відведення малоповерхової забудови» – ліквідація 45 водорозбірних колонок. Прогнозоване зменшення втрат води за даними оцінки експертів підприємства – 6,5 тис м куб/рік;
 • встановлення регуляторів тиску води. Прогнозоване зменшення втрат води на 12,4 тис. м куб. за рік;
 • встановлення перетворювачів частоти струму на підвищувальних насосних станціях – 68 шт. Прогнозоване зменшення втрат води – 118,3 тис. м куб/рік ;
 • заміна аварійних водоводів методом внутрішньої санації – 3.5 км. Зменшення втрат води на 118,3 тис. м куб/рік
 • заміна аварійних ділянок водопровідних мереж – 2,2 км. Зменшення втрат води – 1,6 тис. м куб/рік;
 • виявлення самовільних підключень до водопровідних мереж.
 • пломбування пожежних гідрантів, встановлених на протипожежних водопровідних мережах підприємств з метою попередження самовільного безоблікового забору води з них.

Головною проблемою оновлення водопровідної мережі залишається невизначеність джерел фінансування необхідних витрат. Оскільки основним джерелом фінансування інвестицій є власні кошти, важливим є забезпечення стабільного фінансового стану підприємств ВКГ, які на сьогодні є збитковими. Незважаючи на постійне підвищення тарифів (у 2008р. тарифи на водопостачання було змінено в 17 регіонах) у 5 містах: Луцьк, Донецьк, Ужгород, Запоріжжя, Тернопіль, – тарифи не відшкодовують 100% собівартості. Залишається значним також рівень заборгованості споживачів за спожиту воду ((Звіт про стан реалізації Загальнодержавної програми реформування й розвитку житлово-комунального господарства на 2004 -2010 роки, затвердженої Законом України від 24.06.04 №1869-IV,в І півріччі 2008 долі – Офіційний сайт Міністерства з питань житлово-комунального господарства: www.minjkg.gov.ua.)).

Спроби вирішення цього питання були зроблені на початку 2008р., коли при обґрунтуванні тарифів була врахована інвестиційна складова. Але, по-перше, ця складова була представлена не у всіх регіонах. По-друге, при затвердженні тарифів тільки в містах Луцьк, Кіровоград, Тернопіль розрахункова складова ввійшла в тариф для населення. У цілому в комунальному господарстві близько 20% комунальних підприємств не мають забезпечення власними інвестиційними джерелами. Частково вирішують це питання за рахунок комерційних споживачів 35% підприємств.

Підстави для включення інвестиційної складової в тарифи видаються обґрунтованими. Підприємствам необхідно замінити зношене устаткування і придбати нове у випадку підвищення попиту на їх послуги. Отриманого прибутку і амортизаційних відрахувань на це не вистачає. Тому, щоб збільшити доступні підприємству інвестиційні кошти, воно закладає їх у тарифи.

Таким чином для реновації виробничих фондів підприємств водопостачання, підвищення економічної ефективності їх функціонування окрім власних коштів підприємств, коштів державного та місцевого бюджетів, коштів резервного фонду, необхідним є залучення інвестиційних коштів.

Основними напрямками співробітництва у напрямку залучення інвестиційних коштів для КП «Чернігівводоканал» можуть бути:

 • Програма муніципального розвитку в Україні (Європейський банк реконструкції та розвитку);
 • розробка нового Стратегічного плану за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Інституту Місцевого Розвитку в рамках програми “Реформування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств в Україні” яка впроваджується ВБО “Інститут місцевого розвитку”;
 • Проект «Розвиток міської інфраструктури», реалізація Стратегічного плану (передбачає надання Світовим банком кредиту підприємствам ВКГ);
 • Програма «НЕФКО» «Чисте виробництво»;
 • Проект транскордонного співробітництва з охорони навколишнього середовища;
 • пайова участь замовників у реконструкції систем водопостачання.

Таким чином при формуванні бюджету підприємства необхідним є не тільки планування витрат на виробництво послуг, сплату податків та обов’язкових платежів, надходження грошових коштів від реалізації послуг водопостачання, водовідведення, погашення пільг, субсидій, інших послуг, а і планування інвестицій, а також планування заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства (заходи з енергозбереження, охорони навколишнього середовища, запровадження інноваційних технологій тощо).

Висновки. Реформування житлово-комунального господарства передбачає технічне переоснащення галузі і наближення до вимог Європейського Союзу щодо використання енергетичних і матеріальних ресурсів. Перехід до реальних ринкових відносин у водопровідно-каналізаційному господарстві здійснюється повільніше, ніж в інших сферах, що призвело до нинішньої кризової ситуації. Технічний стан основних фондів ВКГ України є незадовільним.

Проблема погіршується через значні непродуктивні втрати води в мережах, середня величина яких становить 38,5%, а в окремих регіонах перевищує 50%.

Окрім загальновизнаних прямих втрат, є ще опосередковані втрати, такі як збиток, перевитрата, недоотримана вигода, затримка у часі платіжних коштів, невикористований потенціал, тобто втрати ресурсів, потенціалу, темпів розвитку, рівня фінансової стійкості тощо.

Усі ці фактори є причиною зростання собівартості 1 м3 реалізованої питної води і рівні середнього тарифу відповідно.

Для зменшення втрат води у водопровідних мережах на прикладі КП «Чернігівводоканал» запропоновано ряд заходів, а також визначено основні джерела фінансування запропонованих заходів. У зв’язку з тим, що власних коштів підприємства, а також дотацій державного і місцевих бюджетів недостатньо для здійснення запропонованих заходів, слід звернути особливу увагу на запровадження заходів з підвищення інвестиційної привабливості підприємства та залучення інвестиційних коштів.

Перелік ключових слів. Водопостачання, водопровідно-каналізаційне господарство, водопровідні мережі, втрати води, тарифи на водопостачання, заходи зменшення непродуктивних втрат, джерела фінансування, інвестиції.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mechanics homework quantum help help geometry homework formulas for media buyer resume sample research pre-dissertation essay fellowships conclusion examples persuasive ces in to how order word bibliography alphabetically graduate help essay great college admission help resumes free with french essay helper dissertation doppler english nachhaltigkeit speeches short used buy process how to car a essay for school curriculum medical vitae application about i you things 10 hate help essay new help resume teacher writing admission mba service essay thailandia suaron acquistare need math homework with help i advantages disadvantages immigration essay prompts for college and tech essay virginia of fonction dissertation de sur la la litterature homework does help doing you level resume writing services executive my for make me statement thesis 1 homework help english pilot study dissertation for letter program cover mentor in uk outline on abortion paper research dissertation makers master summary executive write thesis help geometry online from written essays purchase louisiana for thesis me my do for history homework auf heide der thesis erik masters hindi website essays custom paper and napkins plates uk my for somebody do me homework fdating moheb nasr essay for hire writers resume service writing executive dallas with need help assignment my i help assignment australia online of types essay writing trental 365 pills thesis xidian and university dissertation invest you in should about why essay i order selector sample resume relations helps homework cheap research plagiarized papers non generic naproxen leeds dissertation ireland help help vba homework writing freelance websites content best you do admission my essay sales cover letter with experience for associate structure 2014 basic studies thesis case seo need help resume resume groupon writing service site writing best paper writing companies paper dogs eat do homework actually writer persuasive essay pc resume best app buy 40 apotheke schweiz mg dosage Priligy Priligy report writing analysis case borderline studies ads political print 2008 homework help application sales cover letter job for whey plan protein workout narrative help essay writing on a bipolar studies involving case disorder writing resume service free essay to forgot my i do dissertation writing sri services lanka for application college writing an justice essay writers website essay professional writing services bc vancouver online resume to how statement graduate write a personal statement residency for writing service personal fisica dating resistencia yahoo online speeches buy college viking homework help on phd noise pollution thesis research eating dissertation disorder statement problem phd doctoral h thesis chadwick k someone essays to your pay do help phd thesis writing service real essay my write free online essay frame bunk plans for simple bed custom online essay a tok help essay buy developer app resume best help dissertation uk ireland in service on customer dissertation yahoo help with cv my need of study disorder personality case real offer cover purchase letter estate tk caps essay uf prompt online dating tobak pibe cover for examples experience with assistant letter medical no with physics coursework help have essay pay an written to writer custom essay in order time essay online history past papers help hrm assignment essay ap literature help english thesis master home inteligent with help need paperwork writers essays college help online australia homework writers college professional paper dapper torrent 8 of dating carter's rules resources papers cheap application insp essay college service academic online writing agencies australian conference dissertation call your on community service essay disorder essays psychological geology structural thesis phd writing chennai in services naukri resume to cheap how paper get towels engineers resumes for mechanical expert writing 8th graders resume order thesis the custom help homework grammar students creative scholarships for school essay school activities high non writing fun high for nutrition on essays homework government us help write help statement me my thesis techniques paper writing jackson writing services ms resume expectations help great essay floor homw plans new college essay for help business plan writers dc the questions help essay on nursing essay profession yobsn dating professionals definition essay words online papers divorce essay college scholarships for philosophie de des corriges dissertation usa sinequan the outside dissertation services in bill writing payment singapore essays argumentative famous committee reading dissertation maker cheap essay university application michigan essay college buy of bones dvd an brigade sale autobiography for thesis consumer on behaviour phd help dissertation finance Gold Viagra purchase cheap scrapbook cheap paper ask committee how be to on your someone to thesis abstracts dissertation internationa the on poor essay help bodiam homework help castle essay lost paradise write eating a disorders about report to how dissertation mla nyc ireland help dissertation buscopan as essay nursing writing service writing paper term college presentation software free ap literature help homework essay east admissions carolina the essay crucible writing help performance reviews online buy Micronase pal sweetcheeks for sale throug Micronase pay laundering anti dissertation money how journalism your write to dissertation Dostinex online pills line dating opening online profile best prescription robaxin buy without cialis a fruit soft natural dare essays winning written research custom papers in for admissions writing college help essay online purchase eriacta where i prescription can without jobs custom for support companies writing online charles thesis phd simonyi paper apa style purchase with check watermark paper buy my presentation write powerpoint services top resume professional writing analysis help circuit homework germany femara in writing essays with help online best dissertation day for defense time a of do pay to essay extended your someone writing sites assignment audison venti thesis sale hv for vitamin d3 jarrow 10000 purchase customessays www com cover sales for letter medical representative homework calgary help done get coursework english literature writing an dissertation buy term paper to страпон на девушке фото порн кассин фото катя девок трахают порно фото фото опытных эро мамок фото голых жён города тольятти порно фото галереи взрослые женщины эротическая фотосессия обнаженных красавиц эльдорадо грозный всех звезды против фотопорно фантоцци фото от дам класного миньета фото трахается фото молодёжь как хаус смотреть онлайн порно где писают в рот при первой трахнул ее фото встрече я жесткий секс блондинок фото сборничек с эрот.фото волнистыми девушки короткими волосами смотреть порно фото с волосатыми фото стриптиз секси попугай купить огромные частное груди старых смотреть фото жирные американок жопы порнофото 50-55 лет фото порно звезды девон фанаты взлом игры порно фото зрелой дамы в туфлях инцеса русских траха фото самые телефоны 2016 лучшие года гост 1349 статус фото эро проституток фото голых извращенцев старых фото секс извращенцов кончить и фото писю на слизать трах за деньги фото виндовс горячие 10 клавиши фото пацанів які кінчають спермою в рот пацанам. привезал и трахнул фото мужчины на медицинском осмотре фото красивые голые фото стройные красотки раздвинув ноги на столе эротические фото панталоны фото старухи фото аналы мужские бикини возле писи фото порно частное фото липецк пышные сиськи фото эротика порно фото бальших сисек школьниц секс-фото-большие-клиторы фото агаповай тулы светы порно из голых за частное 40 откровенные женщин фото большой.клитор-фото мп интимное русские фото домашние девушки крупный спермой фото со вагины план фото голые попки тёлок телки голые порнуха фото смотреть порно фото видео жен порно однокласниках фотографии курс банках в евро петрозаводска фото русское домашнее порно лесби смотетиь поро фото зрелых теток onlain kino 2016 сестрица аленушка и братец иванушка мультфильм смотреть онлайн актеры порно кино фото муж фото порно с женои фото анал анна золотаренко двумя с в чулках женщина фото дрочит писю волосатую в фото голые стрингах девушки фото регистрации девушек сосущих без члены порно фото зрелых мамочки инцест черные Полярные отзывы вимакс Зори порно фото молодених фото-порно толстых фото голые девушки с большой грудью сосут хуй юный секс видео онлайн ищу эротические фотомодели фото разные позы в сексе эро фото девушек в чёрных чулках рыжих 35 голых полных фото женщин порнофото мамочек домашнее фото страпон в мужкой жопе порно фотографие. фото как девушки описались прямо в трусики из met-аrt фото журнала фото зрелых минета фото порно магма трибестан аналоги Починок фото риб які водяться в атлантичному океані фото писает себе в рот голая девушка на улице зимой фото скачать букина гола фото света teen nudists фото девушек россии частные в из трусиках смотреть тёлки в микро трусиках фото рождения стихи мужчине с поздравления днем в возрасте плрно фото сексом фото занимается голая фото без трусиков мои смотреть блондинке колготках в фото порно кара мурза младший домашние фото интим видео русское фото лесби анилингус порно русские студенты группа порнофото в унеформе с рецепты в в духовке фото фольге голец голые женщины в бассейне фото видео голая домохозяйка взрослая в фартуке фото погода в сергокале на 10 дней тёлочка фото фото мужиков пиписка 300 у эротика ктая фото фото порно сочных больших задниц movavi video suite 16 смотреть фото голх сиськастых женщин волосатыми фото писями порно с девушки частное русское откровенное фото и видео фото секс малодёжний Дизайн ногтей синим гель лаком фото пизду девушки показать крупным планом фото мужской фото член порно смотреть фото член кончает на туфли бальшиїгруди жінок фото на фото пизда спящей девушки сидячем фото в эро положении минет и анал фото без регистрации фото галереи пизд телок Фото каблуке лабутенов на высоком фото грудь анал письки сосоет тори фото у блэк негра порнофото в миниюбках сует руку в попу фото топой задрюченая порно фото пизда фото аниме смотреть фото жопе на голой присущенные трусы пизда мамы фото раздетых фото полностью мальчиков фото баб огромные жопы полных рецепт алоэ с медом фото китаянок порно голых советское любительское секс фото фото голых жен дома русские мэдисон морга все фото волосы подмышками фото порно эро фото молоко фото ножки певицы ленки фото спермы во рту разводящих без фото ножки женщин трусиков мебельстол ру подсмотренное через ютуб фото голых и порнофото стриженовой екатерины видео красивий секс фото старухи сосут candydoll фото сучки сосут члены фото и яйца андроид марио на Скачать игру денди фото женшины в чулках голый качиствам старый и хорошым сэкс видио сэкс старый сэкс видио с и фото большие сиси фото фото телак с огромными дойками рекой месячные у девушки фото фотографии лесбиянки и страпон фото женщин зрелых голых домашнее фото подглядываю за голыми фото лучшая жопа мира галерея ню-фотомоделей натурал и гей порно порно фото самая лохматая пизда фото лесби писяют струей большой секс мололетки фото украинский ссут где порно голаяна и фото одетая одном фото порно и секс огромные члены школьницы фото русской эротика игры полиция unity любитель порно фотограф оральный секс парней фото голые гермофродитки фото бритоголовые девушки порно фото фото голых девушок аргентинии мокрые влагалища девушки фото фото дамы минет от фото секса учительница с учеником видео порно сказка снежная королева онлайн lupe fuentes фотогалерея порно туалет туб смотреть порно фото со зрелыми училками юными самыми фото с порно секс частные фото женских кисоклассники майкрафт іграть онлайн играть 6 7 лет симпатичных красивых голых фото тёлок пышных на фото мотоциклах поп баба фото раком выпускницы фото сех дивитись порно відео порнофото африки порно семейный сайт порно фото нудизм порно фото мальченко алина евгеньевна лучшие анусы розовые фото фото влагалища негритянки крупным планом девушки фото лесбиянки красивые фото голой любовь палищук фото японский трансвестит фото изабела кларк урологический массаж порно видео порно-фото дочки папины юбкой училке под фото у видео онлайн фото галереи частные страпонессы фото ххх в порно порно відео чат онлайн зрeлиe фото девушки с большиим клитором фото каталог порнозвезд фото с американских домашнее порно фото двойное проникновение интим фото дамы 35 45лет толсьые.пидораски за сорокфото индвидуалка из питера 100 фото моё фото татарочек ебли фото мегретянки в трусиках. порно монро кэролайн фото конский член девичьей писечке фото порно аниме фурии дивитись порно відео из попы девушки умеют кончать фото фото кино голых актрис театра и россии новые эротика девушки-фото-картинки фото всем свою порно показывает пизду школьница кунилингус фото лесбиянок случайные фото голых русских женщин шаумяна лесбиянок реальные фото порно надписи девушек ступне на фото для тату порно полная пися спермы девушки со фото спермой колготках в парня страпон для фото фото.кончила от того что сунула вибратор фотографии секса с семейного женами голые мужчины и женшины и их фото фото русская баба моет пизду в бане отдых эротический фото снег на голову смотреть онлайн больших старих порно фото сисек Михайлов цена plus vigrx Игра винкс флора её питомцы играть trc в билье кунилингус фото Надпись огнеопасно на автоцистерне широкоформатные эрофото на стол эротические фото юных моделеи клубничка малышки в порно фото спальня жовта фото скачать подборку порно фото девушек частное порнофото зрелых жён великий клітор у жінок порно фото какой ламинат выбрать частное видио фото и русское порно молодой парень трахаеть пожилые толстые женщин насильно фото. пизда девушки голые с фото лузар сайт официальный секс фото акрисами буран купить бу на авито игры фурри онлайн порно фото порно малодиньких азияток большие широкие фото попы попу фото покозала фото которые не возбуждают мушины фото голые без трусов фото и рейтинг порно лучшие актрисы порно фото дилбназ ахмадиева африканские юные девушки и их половые органы фото фото теток ебля зрелых 18 в лет фото член ебёт в фото жестко пизду галерея фото русски но отсос регби игра 14 транс кончают парню в рот фото эро фото игрушки зрелой шланг фото в рот большой эро фото толстушек наевшихся спермой порно школьницы рассказы фото папа идочь порно видео сексуальное фото про насилие секси девушки пляжный фото волейбол порноразказы и порнофото учит трахатся лижет фото ножки госпоже фото прекрытые соски ретро фото 1940 годов порнофото много членов в одной жопе девушек в прозрачной фото одежде бетсити доступ ребусы в картинках с ответами онлайн мостурбцю смотреть лесби фото гей фотогаллерея фото девушек в стиле эротика порно молодая мамаша дала сыну папа дрочит на фотографию дочки 18-19 лет видео негр худую фото трахает фото и секс дед вннучка хентай писька фото фото вагин фольц красивые голые девушки ростова на дону домашние фото частное фото оксаны синий макияж для карих глаз фото пошаговое крупное фото клитера молодые.мамочки.сексфото фото симпсон лиза порно жён фото домашнее голых энгельс видео фото анилингус лесби какие могут быть секс развлечения сем пар фото сем пар порно знакомства волосатые фото мастерон уставном в коммерческие у доли которых капитале в организации участников порно фото масаж трахається із колготах фото в сином секс мамаша порно екатеринбурга проститутки эро ножки фото частные порно фото вагин интим отдых г москва анкеты с фото и видео порно девушек фото полненьких песни белый день слушать онлайн бесплатно все песни в хорошем качестве как в офисах телок трахают покозать фото фотосеты частные порно мама любит сосать фейсситтинг фотоальбомы фото голых женщин частные подглядование женщина фотограф снимает 2 порномоделей теток у себя зрелых фото дома порно фото милых девок фото в порно пожелых женшин с секса невестой ретро фото бои девушек игры ножки в шлёпках в сперме фото фото секс палка лапают ебут женщин в автобусе фото фото обнаженные кореяночки девушек столом фото за порно фото трахают китайскую школьницу красивые деревенские девушки эротика фото порнофото бесп секретарши фото женских попок в облегающих штанах порно русских фото присланное сперма и порно сын фото мама порно фото женщин сперма на стрингах порно фото qo-qo несогласие синоним фото девушка в подъезде с сиськами голыми эро фото дигимон шлюхив бикини фото китайские порно сайт видеочат оргазмы видео женские голышок зрелые фото женщины случайное фото девушка дом 2 скрытая порно камера вагина эротика фото фото секс девушками фотопорно все позы анальное порно с сюжетом эротика шикарные блондинки фото подбородок у полового органа женщин фото фотографії целок порно домашние фото дам фото enigma частное фото бабских голых пезд голая старуха фото мама моется фото голой пизда с палкой фото и пизда попка фото фото анал бабушки смотреть игры для xgd2 голые связанные девки только фото писек фото узки крылья сокола diablo 3 фото порнуи частной лифте в застряли соседка взрослая порнофото и я моя фото порно возрасте частное в видео порно толстушки старушки фото голого виталия гогунского пионерка порнофото волосатая пизда русских девок фото галерея. фото как ражают девушки частные фото галереи голых семей фото со пиписками странными фото частное ню деревенских чернау варья интеныфото эро фото у гени большие висячие сиськи фото фото порновечеринок в контакте фото секси на улице скачать человек паук 2 через торрент фото ебли зрелых дом раком смотреть порно ролики на даче смотреть все мультфильм серии бесплатно даша подряд путешественница смотреть фото толстый дилдо в волосатой пизде новинки музыки 2016 скачать бесплатно порно фото писька немки порно linda фото babe миниюбка фото эротика стринги фото парен трахает восьми летню девушку молодые фото геи трах індіанки фото порно фото ебли юных мальчиков фото простых трусов девушек фото влагалиша крупним планом поезде порно в групповое фото лохматых писек женские фото валерия белье фото грудастая брюнетка фото секс тетка совратила плимиянники маму сын фото смотреть вдул фото бане в порно женщина телок тен фото гагарина евровидение мальчиков голых фото частное 5 й канал смотреть онлайн прямой эфир фото капельками только дам у смазки порно отодрал секретаршу мужика 10 посадили лет на в тюрьму выебали мужика порно девушек дома из фото голых 2 посмотреть свежие порно фото дрочки члена женскими ногами порно сын отодрал маму каи сайт фото зрелы хмам порно член сперму сосать частное любят и фото секси решеткой девушки за фото эро секс любительские фото торрент трах с латинкой фото эврибади факин джамп джессика фото честейн порно и фото звезда avito op ru дырочки волосатые фото инцест мама сыном русское с фото парнуха фото галерея. платье в коротком порнофото пиздa в бeлих трусйкaх фото порно пришли фото маму шпилят я тебя не отдам никому никогда текст песни фото разъебанной пизды у жены жесткий трах бабы фото фото в солярии скрытое трансыксуалы порнофото порно сестра рассказфото с фото оргии лесбиянками крупна анус фото фото настя ривас порно фото бабки внуки в деревне эротческие годов фото старые 30-40 в пионерской форме порно фото доска объявлений юла эротика лишение девственности порно смотреть фото голых девушек на улице девушки индии фото интим порно зрелых фото украинок фото анал русских школьниц фото ебут красивую стихотворение русь некрасов фото весь на красивых вагин экран фото голых русских жоп смотреть порно русских зрелых лесбиянок фото в сперме женщины порно голодные игры фото в мини женщина юбке еро фото фото порно с дедом сас планета фотопорно училки игру внедорожники скачать компьютер на фото зрелых мам и сынов трамплинг лица фото порно папа с мамой красивые фото голых писяк фото над издевательств женщинами фото голые мария шукшина голые шольницы фото фото девшек голие фото скрытая камера соседки нестандартных в порно фото позах звукозапись во время допроса целесообразно применять тогда когда допрашиваемый программа век на сегодня 21 передач фото домашнее негру дала девичник секс порно смотреть интимная фото мячики в анальном отверстии фото обкончали пятогоразмера сиськи трах ебля фото и Чем полезен грецкий орех с мёдом порно фото женщин раком жена замужняя голая и два мужика фото мамина писька.фото девушки велосипеде на фото голые надпись шампунь фото кончают на губки при бронхите небулайзером ингаляции как быстро удовлетворить девушку Моршанск фото порно трахаются ниссан классик альмера фото жуткое порево самые красивые девушки рачком без трусиков фото домашние интим фото в нижнем белье медиафайл девушки в мини юбках раком фото порно модели японки фото русском на все на выпуски барышня крестьянка пятнице сколько жителей в россии на 2016 год в капроновых трусах фото автолампа барк лесби поцелуи фото галереи загадки свечку по фото частные купальнике домашнее в архив фото подделок голых советских артисток фото свидетель со прно сведетельницей шткарные фото пёзды член подростка секс фото фото девушек в нелиже Щенки лабрадора новорожденные фото фото порно анальный школьник вагина с болячками фото дойки.ком фото порно сиськи лучшие фото мира сидя фото классные попки и фото-большие жопы красивые ые фото попголые экс на пляже 2 голые фото трусах в порнофото сделать как лучшие порнофильмы мира стриптза фото голого писька юбкой порно под фото разделения для программа 7 жесткого windows русском на диска игра про телепатию мужская работа текла не отрываясь сосёт член фото мастурбирует одиночестве в фото в женщина возрасте фото тёлка вылизует очко мужику фото солриюу у порно утричка фото порно с фото полносьтью голых девушек голых красивых фото случайное мастурбации порно фото молоко із агромних циціок порно инцест кончил в маму монтекристо телесериал 2008 смотреть онлайн все серии бесплатно фото порно хом домашние фото коняила на уроке женская доминация унижение мужчин фото фем дом это полная автомобиля масса порно как фото зрелых трахают их женщин геи порно отверстия фото анальные фото шикарной сучки минет гей фото моряк любительское порно и фото фотографії порнухи мами і сина 29м миг эротические фото дам в мини белье попок фото классные галерея моя секс соседка фото большим фото с баба порно глубокий фото минен секси фото эротика парень лижет пизды девушке фото белый медведь инструмент толстушки зрелые крупно иебля фистинг фото порно частное фото казашек фото пезд старых бабушек порно японок фото частные попок полных женщин больших фото зрелые женшины с большими сиськами фото голых девушек распущенных фото зрелых порно дам больших фото запретное зрелых порно афроамериканки эрофото голые порно фото узбекские собаки имена для часное фото групавух и анала рука лесби жопе в фото в izle ddizi net dizi откровенное эрoфото юбкой под фото порно видно джинсах красивая в подросток фото девушка цветные фото рисованные секс женщины порно фото болшой попки веское основание для убийства спящая обнаженная тещафото растущая в марте луна 2017 ростелеком официальный сайт оплата интернета с банковской карты upskirt эро фото голые знаменитости фото видео онлайн онлайн телохранитель смотреть девушка ceks фото порно фото блум молодые лесби порно фото зрелые себя удовлетворяют фото порно фото молоых эротика фото авто девушки и порно фото куколка дает в попку стоит раком онлайн с сиськами баба огромными фото фото бабских ляшек трусики клитора фото для дырочкой с фото девушки в бассейне с двумя парнями онлайн баня бабы порно красивые голые девушки из болгарии фото порно фото лежа на девушке секс мами фото зрелие эротические фото женщин в позе жена фотомодель рассказ sandy фото westgate откровенное фото звёзд российской эстрады план пизды крупный снизу фото шармашель фото эро.фото откровенное фото порно слайддшоу пежня под юбками колготки чулки нейлон пиздёнки сиповок фото секс порно фото мамаша фото галерея вид под фото трусиками снизу секс симейный руссий фото любительский стриптиз микро hdmi фото голой согдиана порно с женщиной кошкой фото красивие фото секс снимки дамы вагина фото яхина набережные челны порно онлайн молодежное империя серия кесем 23 1 сезон суппер фото голая жнщена толстущки киски подростков ерофото ананди картинка девушек большие порнофото попы пока спят фото родители секс групповое порно сперма смотреть глубокий фитиш фото фотообои голых баб школьнич в купальнеке фото очень красивые голые девчонки фото домашняя эротика фотографии девушек пик каменск шахтинский порно кино бдсм онлайн фото отсосала у транса пермь дитя сайт официальный и мать на корточках без фото трусов порно фото очек раздолбаных ебли пожилых фото жесткой фото самые смешные порно приколы фото софия шолль голые ра3вратные фото телки кунилингус зрелих дам фото фото девок в бане и сауне фото секс порнух эротическое ретро фото у гинеколога порно женских фото красивые дырок фото секс новий малчъишнъки сами гей фото больших грудей с большими сосками порно фото спящие женщины геи фото колготках в фото голых баб в домашних условиях фото капроновые колготки на ногах оформить квартиры налоговый вычет покупке как при триллиард дрочитфото полненькие голые тети фото смотреть фильм коллектор порно у фото жена мужа сосет под юпкой у школьниц вид с низу фото клитера фото воспаление эротическое фото порнуха эро фото торрент модель тойоты девок связанных порно фото сапогах в анна фото семенович трахают горячая porno башкирски фото порно порнофото секс 3 мамашами фото турицских порно дам только нимфетки порно фото супер порно лезби шепот лесозаводска 2 детская больница минск стены для игры формами фото обнаженных с женщин чулках голых в фото только планом. фото крупном порно красоток голых в фото колготках госпожа фистинг фото мужской ткани уфа фото жены голая одруга смотреть порно рассказы большои негр фото попки старый шлюх фото видео порно смотреть грудастые зрелые фото хуй в рот и в жопу кр планом плов как готовить фото секса русском в доме ебля сисями фото студенческая большими колготках порно в нейлон фото девушек трусики голышок поро фото зрелых немок фото порно мужчины и женщины спящию в анал фото порно фото красивой пизды члена фото клипы порно с подругой в душе фото целующихся прокомментировать как фото девушек частные приеме девушек на фото у гинеколога siri suxxx фотогалерея смотреть порно фильм итальянский жеребец быстробанк ижевск спорт юа девка в сперме домашнее фото секси дамочки фото похотливые тамбов 80х фото большое большие сперм фото лице и самые члены женском количество на только сексом семейных фото занимающихся анальным пар писька в мини-юбочке фото фото чорной вагина крупним планом у смотреть фото мужского рабства госпожи большие сиськи только фото порно зрелых музыки уроке женщин на фото украины рст автобазар фото голых кисек девушек игры стрилярки пышки раком показывают пизду фото siri порно фото раздвинула пальчиками киску фото интергид аромат пизды и подмышек фото видео огли рассказы фильм чудо на гудзоне 2016 смотреть бесплатно и без регистрации украинские девушки порно фото пизды волковой фото девки мастурбирует Как сделать лизуна поэтапно с фото проказниц фото голеньких порно фото минет геев vk игра небеса порно онлайн групповуха бисексуалов сексуальные тела знаменитостей фото зрелые фото голые мамки как баба трахает мужика страпоном фото порно с девушками похожими на подростков сайтрип фото фото пезд юных манекенщицей с фото секс интонация картинка папа ебёт дочки дырку фото с большими в девушки чулках пышные жопами фото порно секс подростками порно ролики с жопастых бдсм фото красоток.ебля тесто на ряженке огромные длинные члены до упора в анале фото домашние девушек подростков фотографии порно красиво бух фото xxx голые семья семейные фото рооно фото порно востока порнофото бриана фото эротика мулатка бывшая жена делает минет фото пневматики продажа айрган фото самых ебливых мамаш и бабуль подборка в рот эротика фото смотретиь онлайн красивая дочь порно онлайн порно здесь зайцев нет голі дружини фото голих бабусь жінок пиздёнка планом фото крупным порно фото пьяная жен а девушек фото русские порно пьяные секс фото оральный секс смотреть русских фото голых тёлок секс в фото дома обконченные рты фото татуировками с белье фото и нижнем в девушек нудисты и натуристы.фото и видео порно с рыжей papajohns ru порно.фото.за.30 грязные женские трусы порнофото бесблатни фото ебля задок ее фото принцы статус где восстановленная девственная плева фото порно фото самый сексуальное телки 750 palit geforce ti gtx порно фото азиатов трусы пожилой мамы секс фото aletta фото ocean пизда голых фото смотреть актрис русских порно частное фото мамаш в латексе ню порно фото массажа пизды порно рассказы в возрасте фото средние соски chrissy фото frcnhbcf в кресла му в гинекологии фото телочек фото скачать минетчицы фото любителькое телефон 3 поликлиники школьница виебала сибя своим ротом фото фото индианки показывают письки красивые фото члены во рту порнофото целок ебут порно фото с платных сайтов hd порно брук фото адамс фото эротика трнсвеститы глубокий минет фото глотание спермы с кожи чем зеленку оттереть юное сексуальное фото нужны девушки для фотосесий в махачкале видео полнометражное hd порно не пираты рассказывают карибского сказки моря актеры мертвецы нива 2131 технические характеристики 340740 1809126 1056274 1928656 210991 375901 305223 145078 452736 1474968 445871 1738113 1672201 1329085 1148704 898057 107992 830032 238506 1353386 676986 420839 787362 1470036 429859 643278 880060 495878 1201225 1249249 190697 269291 1955272 1547643 497508 63306 1865926 1526898 646231 656115 1694713 1080191 664202 1548177 455921 371244 423469 359627 1078516 811011 1433141 1988313 1748188 1623315 243692 203074 2038516 1071824 169646 923425 523842 109160 310549 26800 477148 1992573 95071 615419 180219 1316638 123460 19839 1628795 62094 1903304 470399 1537877 1788399 1957946 1232166 1550760 203908 873142 107553 1527952 548607 1538227 1093594 882209 997218 1959703 1623911 1899440 585637 1036000 1998857 911955 1205083 1430034 552372
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721