Водопостачання, водопровідно-каналізаційне господарство, водопровідні мережі, втрати води, тарифи на водопостачання, заходи зменшення непродуктивних втрат, джерела фінансування, інвестиції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Стаття присвячена визначенню основних причин збитковості підприємств водопостачання, розробці основних заходів щодо покращення економічних показників їх функціонування та обґрунтуванню джерел фінансування запропонованих заходів.

Annotation. The article is devoted to the determination of main reasons of losses on water-supply enterprises, development of main measures to improve the economic indicators of their functioning and grounding of study funding of proposed measures.

Постановка проблеми. Функціональні і фінансово-господарські показники роботи більшості підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) України є незадовільними. Необхідність заміни застарілого обладнання, капітального ремонту мереж водопроводу потребує значних фінансових витрат, які у теперішній час підприємства ВКГ можуть здійснити лише за рахунок надходжень за надані послуги. Але обмеження з боку державних установ і місцевих рад, які унеможливлюють підвищення тарифів на комунальні послуги з одного боку, зростання цін на електроенергію і неплатежі споживачів – з іншого, висувають питання розробки механізмів ефективного управління обмеженими фінансовими ресурсами підприємств ВКГ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпосередньо організаційно-економічним механізмам підприємств водопостачання присвячені роботи І.Абрамовича, А.Ачкасова, Л.Кравцової, І.Корінька, А.Крушевського, Т. Момот, Г.Онищука, М.Руля, В.Петросова, Р.Тяна, Т.Юр’євої та ін. Їх проблематика – ефективність водопровідно-каналізаційного господарства, тарифна політика, науково-технічні програми й економічна стратегія. Ці наукові здобутки є базою і орієнтирами подальшого наукового пошуку шляхів удосконалення організаційно-економічної складової на об’єктах водопостачання.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є пошук шляхів підвищення економічної ефективності роботи підприємств водопостачання, а також обґрунтування можливих джерел фінансування пропонованих заходів.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

 • оцінити основні причини збитковості підприємств водопостачання;
 • визначити основні заходи зменшення непродуктивних втрат води у водопровідній мережі;
 • визначити джерела фінансування заходів щодо зменшення непродуктивних втрат води в мережі як товарної продукції,
 • розробити систему бюджетування підприємства ВКГ, акцентуючи увагу на джерелах інвестування;

Викладення основного матеріалу. Водопровідна система України доволі складний інженерний комплекс, річна продуктивність якого сягає 2×109 м3. Значна частина споруд цього комплексу відпрацювала нормативний термін і потребує оновлення. За час експлуатації існуючих систем відбулися суттєві технічні, соціально-економічні, екологічні та інші зміни, які зумовили потребу пріоритетного відтворення на сучасному світовому рівні системи водопостачання в державі. Найбільшою проблемою системи водопостачання України є її спрацьованість, яка становить близько 30 %.

Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення ((Гіроль М.М., Ковальський Д., Хомко В.Є., Гіроль А.М. Проблеми якості води в водопровідних мережах. Водопостачання та водовідведення. Виробничо-практичний журнал. К.:, №2, 05.2008, 1-21 с.)).

Найпотужніші розподільні системи водопостачання належать Донецькій області – 20,5 та Автономній Республіці Крим – 14,2 тис. км і саме вони є найбільш технічно зношеними – 44,5 та 49,4 % з них потребують невідкладної заміни.

Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився найскладнішим елементом в системах питного водопостачання, у багатьох областях України продовжує погіршуватися. До 10 % мереж, які потребують невідкладної заміни, були лише у 5 областях: Рівненська – 4,3 %; Вінницька – 5,7 %; Хмельницька – 7,2 %; Кіровоградська – 8,6 % та Херсонська – 10,4 % ((Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2008 році – Офіційний сайт Міністерства з питань житлово-комунального господарства: www.minjkg.gov.ua.)).

Відновлення ефективної працездатності водопровідної мережі вимагає майже 76 % коштів, необхідних для відновлення системи водопостачання в цілому.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Показник втрат води у міських мережах є надто високим і знаходиться в межах 0,4-3,0 м3/км/год, в порівнянні з показниками у Західній Європі, які становлять 0,1-0,4 м3/км/год ((Гіроль М.М., Семчук Г.М. Ефективність систем водопостачання України як фактор національної безпеки держави. Надзвичайна ситуація, №5, 2001 р.)).

Витоки та невраховані витрати води коливаються у досить широкому діапазоні. Найменше значення показника відношення обсягів втраченої води до піднятої (у відсотках) було досягнуто у Рівненській області – трохи більше 11 % та у м.Києві – біля 15 %.

Найбільші витоки та невраховані витрати води у 2008 році мали місце у Луганській (60,7%); Донецькій (49 %); Закарпатській (44,4 %); м.Севастополі (43,9 %) та Дніпропетровській (42,9 %) областях. Причинами цього, як і у попередні роки, були критичний стан розподільних водопровідних мереж, відповідного обладнання та арматури і т.п ((Гіроль М.М., Ковальський Д., Хомко В.Є., Гіроль А.М. Проблеми якості води в водопровідних мережах. Водопостачання та водовідведення. Виробничо-практичний журнал. К.:, №2, 05.2008, 1-21 с.)).

Основними причинами втрат води у системі водопостачання є наступні:

 • пошкодження трубопроводів;
 • недооблік приладами обліку;
 • комерційні втрати;
 • витрати на протипожежні цілі;
 • витоки з водорозподільного комплексу;
 • спорожнення труб для ремонтів.

Окрім втрат води, на підприємствах водопостачання ще мають місце й інші, не менш важливі, категорії втрат. До них належать:

 • екологічні втрати, у тому числі збиток, що наноситься здоров’ю населення неякісною водою;
 • втрати, пов’язані з аварійністю на дорогах у результаті розривів водопровідних систем і витоку води;
 • енерговитрати, які за даними аналітиків в собівартості продукції підприємств водопостачання складають 40-60%;
 • втрати, що виникають в результаті розкрадань – несанкціоноване підключення до водопровідних мереж;
 • збиток від підтоплення, яке є наслідком витоків води з трубопроводів системи водопостачання;
 • втрати державних фінансів, які виникають через надання дотацій на покриття безгосподарності й неплатежів;
 • втрати промислових і комерційних підприємств, високі тарифи для яких компенсують знижені тарифи для населення;
 • ниження стійкості й надійності системи водопостачання вцілому.

Отже, правомірно вважати, що до втрат можуть відноситися, крім загальновизнаних прямих втрат, наступні види: збиток, перевитрата, недоотримана вигода, затримка у часі платіжних коштів, невикористований потенціал, тобто втрати ресурсів, потенціалу, темпів розвитку, рівня фінансової стійкості.

Існуюче становище позначається на рівні собівартості 1 м3 реалізованої питної води (і рівні середнього тарифу відповідно), оскільки підприємство несе значні витрати по електроенергії (на підйом, подачу води в мережу) і хімічним реагентам (на очищення води) у розрахунку на повний обсяг води, а при визначенні собівартості поділяє ці витрати на значно меншу величину реалізованої води. При цьому збільшення собівартості (в частині прямих матеріальних витрат) відбувається більш високими темпами, ніж збільшення втрат води, що зображено на рис. 1.

Рис. 1. Співвідношення росту втрат води в мережі й собівартості 1м3 реалізованої води,%

Представлені дані свідчать, що при величині втрат у розмірі 30% відносне збільшення матеріальних витрат у собівартості становить 43%, при втратах в 50% – собівартість зростає на 100% рази, при втратах в 60% – на 150%. Таким чином, проблема зменшення втрат води в мережах вимагає невідкладного рішення.

На прикладі комунального підприємства «Чернігівводоканал», для зменшення втрат води у водопровідних мережах міста Чернігова рекомендується запровадження наступних заходів:

 • впровадження «Програми централізованого водопостачання та водо-відведення малоповерхової забудови» – ліквідація 45 водорозбірних колонок. Прогнозоване зменшення втрат води за даними оцінки експертів підприємства – 6,5 тис м куб/рік;
 • встановлення регуляторів тиску води. Прогнозоване зменшення втрат води на 12,4 тис. м куб. за рік;
 • встановлення перетворювачів частоти струму на підвищувальних насосних станціях – 68 шт. Прогнозоване зменшення втрат води – 118,3 тис. м куб/рік ;
 • заміна аварійних водоводів методом внутрішньої санації – 3.5 км. Зменшення втрат води на 118,3 тис. м куб/рік
 • заміна аварійних ділянок водопровідних мереж – 2,2 км. Зменшення втрат води – 1,6 тис. м куб/рік;
 • виявлення самовільних підключень до водопровідних мереж.
 • пломбування пожежних гідрантів, встановлених на протипожежних водопровідних мережах підприємств з метою попередження самовільного безоблікового забору води з них.

Головною проблемою оновлення водопровідної мережі залишається невизначеність джерел фінансування необхідних витрат. Оскільки основним джерелом фінансування інвестицій є власні кошти, важливим є забезпечення стабільного фінансового стану підприємств ВКГ, які на сьогодні є збитковими. Незважаючи на постійне підвищення тарифів (у 2008р. тарифи на водопостачання було змінено в 17 регіонах) у 5 містах: Луцьк, Донецьк, Ужгород, Запоріжжя, Тернопіль, – тарифи не відшкодовують 100% собівартості. Залишається значним також рівень заборгованості споживачів за спожиту воду ((Звіт про стан реалізації Загальнодержавної програми реформування й розвитку житлово-комунального господарства на 2004 -2010 роки, затвердженої Законом України від 24.06.04 №1869-IV,в І півріччі 2008 долі – Офіційний сайт Міністерства з питань житлово-комунального господарства: www.minjkg.gov.ua.)).

Спроби вирішення цього питання були зроблені на початку 2008р., коли при обґрунтуванні тарифів була врахована інвестиційна складова. Але, по-перше, ця складова була представлена не у всіх регіонах. По-друге, при затвердженні тарифів тільки в містах Луцьк, Кіровоград, Тернопіль розрахункова складова ввійшла в тариф для населення. У цілому в комунальному господарстві близько 20% комунальних підприємств не мають забезпечення власними інвестиційними джерелами. Частково вирішують це питання за рахунок комерційних споживачів 35% підприємств.

Підстави для включення інвестиційної складової в тарифи видаються обґрунтованими. Підприємствам необхідно замінити зношене устаткування і придбати нове у випадку підвищення попиту на їх послуги. Отриманого прибутку і амортизаційних відрахувань на це не вистачає. Тому, щоб збільшити доступні підприємству інвестиційні кошти, воно закладає їх у тарифи.

Таким чином для реновації виробничих фондів підприємств водопостачання, підвищення економічної ефективності їх функціонування окрім власних коштів підприємств, коштів державного та місцевого бюджетів, коштів резервного фонду, необхідним є залучення інвестиційних коштів.

Основними напрямками співробітництва у напрямку залучення інвестиційних коштів для КП «Чернігівводоканал» можуть бути:

 • Програма муніципального розвитку в Україні (Європейський банк реконструкції та розвитку);
 • розробка нового Стратегічного плану за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Інституту Місцевого Розвитку в рамках програми “Реформування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств в Україні” яка впроваджується ВБО “Інститут місцевого розвитку”;
 • Проект «Розвиток міської інфраструктури», реалізація Стратегічного плану (передбачає надання Світовим банком кредиту підприємствам ВКГ);
 • Програма «НЕФКО» «Чисте виробництво»;
 • Проект транскордонного співробітництва з охорони навколишнього середовища;
 • пайова участь замовників у реконструкції систем водопостачання.

Таким чином при формуванні бюджету підприємства необхідним є не тільки планування витрат на виробництво послуг, сплату податків та обов’язкових платежів, надходження грошових коштів від реалізації послуг водопостачання, водовідведення, погашення пільг, субсидій, інших послуг, а і планування інвестицій, а також планування заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства (заходи з енергозбереження, охорони навколишнього середовища, запровадження інноваційних технологій тощо).

Висновки. Реформування житлово-комунального господарства передбачає технічне переоснащення галузі і наближення до вимог Європейського Союзу щодо використання енергетичних і матеріальних ресурсів. Перехід до реальних ринкових відносин у водопровідно-каналізаційному господарстві здійснюється повільніше, ніж в інших сферах, що призвело до нинішньої кризової ситуації. Технічний стан основних фондів ВКГ України є незадовільним.

Проблема погіршується через значні непродуктивні втрати води в мережах, середня величина яких становить 38,5%, а в окремих регіонах перевищує 50%.

Окрім загальновизнаних прямих втрат, є ще опосередковані втрати, такі як збиток, перевитрата, недоотримана вигода, затримка у часі платіжних коштів, невикористований потенціал, тобто втрати ресурсів, потенціалу, темпів розвитку, рівня фінансової стійкості тощо.

Усі ці фактори є причиною зростання собівартості 1 м3 реалізованої питної води і рівні середнього тарифу відповідно.

Для зменшення втрат води у водопровідних мережах на прикладі КП «Чернігівводоканал» запропоновано ряд заходів, а також визначено основні джерела фінансування запропонованих заходів. У зв’язку з тим, що власних коштів підприємства, а також дотацій державного і місцевих бюджетів недостатньо для здійснення запропонованих заходів, слід звернути особливу увагу на запровадження заходів з підвищення інвестиційної привабливості підприємства та залучення інвестиційних коштів.

Перелік ключових слів. Водопостачання, водопровідно-каналізаційне господарство, водопровідні мережі, втрати води, тарифи на водопостачання, заходи зменшення непродуктивних втрат, джерела фінансування, інвестиції.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uncover services the term paper writing should essay write my write can how my i resume to get essays websites writing programs paper dissertation doctoral definition help a writing for dissertation dummies for free sites dating ireland essay write service admission video college report my write book services cv writing winnipeg best online resume services writing mumbai professional buy essay already written service essay editing cheap generic name Panadol top writing service resume help ma1 homework help coursework with textiles long why does take my me so homework sales cover for manager letter tudors homework help research cheap buy paper where i can a essay for my write how to college for best educators resume writing services veterans buy you money on essay can happiness law how to good application write a essay buy online cheap college essays the essay writer easy writing americas best service resume resume sydney services writing executive cheap for papers term with ltd essay help my service resume writing ak anchorage strattera verdos online canada paper toilet buy help homework implicit differentiation - germany online Lotrisone cheap 500mg buy 1742 Saint-Raymond Lotrisone buy secondary medical school writing for essays dissertation your masters services help ordnance survey homework cheap research papers writing for cheap prices dissertation writing tx dallas counter uk the over lithobid brand mastercard online rumalaya dissertation et culture sur nature la la language composition and english homework helpers for in write me my hours essay 8 help narrative need writing essay to school how write for an sketch autobiographical medical writing essay are there any legit format with resume help quality dissertation service caps prescription for without cheap a sale viagra essay apa format buy buy format apa essay help homework energy kinetic order narrative essay disobeying homework where can help with i get services in dissertation masters usa for plans drawing pattern plane old copies newspapers of online need college help i writing essay for an electronically write signature my of an outline is the what essay writing assignments help for people money homework do who an essay buy top to sites skills my in to resume write how from site an buy essay the is best what to internet to term paper buy much how a does cost it thesis by step electronics paper guide research step to project help 2015 essay college programming assignment help with need 12 curriculum to k essay for engineer resume download mechanical fresher madison uw help essay or cv service us writing my with help history homework essay animal farm theme writing thesis and assignment anderson by by essays written dubois web dissertation deadline unc write do first my i how cv homework help the outsiders with resume for no buy experience students writing work kafka metamorphose dissertation professional ottawa services resume writing pharmacy online Cefaclor copy services writing canada customized essay contract write how to a work order research business papers disorders questions essay mood book reports buy york writing professional online city resume services purchase essay hire active pay with super online paypal cialis papers thesis phd researc my school write help homework collage resume free with help for buy resume job description best technologist resume medical supervisor for persuasive about cars essay bestellen ohne elimite rezept mythology paper case research paper analysis study format world essay help extended history ib help get paid homework help with homework with working time custom paper box of u t essay help order alphabetical annotated in be bibliographies should custom term paper writen dissertation economic help dating mecz towarzyski polska szwajcaria online best buy site online imuran writing cv linkedin service mb 1 homework help homework science earth helpers bibliography order help free homework live 2014 admission college service essay writing my essay wiki write letter sample cover engineering for mechanical internship a put on for resume representative to what sales philosophy help logic homework custom order essays sula essay marx dissertation andreas plans summative assessment application online college help essay yahoo application essay scholarships writing for international writing free site my i name do how after write degree my paper term custom help mcdougal homework littel dissertation online asia help order zestoretic online help com admission cell molecular help homework biology buy cricut a cutter paper co uk help homework victorians primary services sydney resume accounting writing essays love in django a attempt write readonly error to database synthesis phd thesis organic help assignments with get order on and law essay 500mg bupron no sr prescription for college papers cheap amigos yasmin forever k service best review dissertation help periodic tables homework letter cover orderly online buy speeches persuasive thesis phd literature comparative personal your statement buy for speech meeting welcoming service college essay review com writingaweber custom school graduation essays high essayethical services dilemma mba essay admission essay me for hours 3 write my in class 1st service writing essay help gods homework viking help definition dissertation doctoral my chose cause and major effect why i essay australia my write assignment online cheap college buy essays online 10 aldactone mg overnight writing services resume jobs support com dissertation and thesis episode order anti law custom paypal essays roy arundhati essays speech order wedding etiquette custom service essay it writing dissertation and easy engineers mechanical format freshers for of resume homework my up early now do wake should experts forum jiskha homework live help home depot order resume online writing resume for buy your us portland or writing service cv professional resume melbourne writing service - brand Ophthacare prescriptions Moosonee online Ophthacare overnight with help obituary dissertation writing xl meds india brand from ditropan writing companies online legitimate about essay school society essay postmodern papers in canada custom worldview help essay resistance fluoroquinolone and chloroquine dissertation non fiction essay admission 2 sale paper for essay thesis the in catcher rye help homework online highschool essay frankenstein help buy blue books essay cover order letter division Интересные факты о городе макеевка для Мягкие цена зала фото уголки Как сделать в майнкрафте кота фото варавать где игры газ 21 фото днища игры Правила без правил аудиокнига попы красивые фото девушек Отдых в новомихайловском 2016 фото Картинки к логопедии звук по на алегаторы ужасы препараты Тюкалинск лечение олигоспермия Фото стандартной ванны в квартире гламурные зрелые фото смотреть японок фото голых фото шортами женщинах на колготки интернете заливать Как в картинки Зеленогорск потенции травы повышения для Скачать ключи фото на документы Пышные платья на выпускной фото бабуля.фото трахает фото невест порно и сексфото Играть в японские игры симуляторы онлайн порно мамки супер фото галереи минетов игру онлайн улитка в 7 боб Играть router фото gx пися и саматык фото мужа жены Статусы бывшей для моего milly morris фото видео Скачать игры андроид самсунг 5660 Скачать игру крайзис через торрент фото туалет пляжный Игра где мальчик по поездам прыгает Фото для комнаты мебели школьника игра кафе строить Лунный календарь на март картинки Смотреть онлайн фильм на игре 3 фартука кухню для обои на Моющиеся vigrx plus цена Хабаровск край торрент Фар скачать 3 игру Все игры на русском языке для ps3 частные семейные фото порно потных женщин порно от секса фото сложности игре 2033 метро Уровни в для Коды игры снайпер воин-призрак фото высоких порно на кобыла каблуках Игры из холодного сердца причёски Как стать еще интересной девушкой для Игры скачать самсунг gt-c3592 как Перцовый фото пластырь клеить пизда фото расивая исторические порно фильмы русские Белые пышные свадебные платья фото эмо девушек подругами фото с блондинок игра китеж про рапид комплектация Шкода актив фото скачать телефона игры Все для тебя для любимая Цветы картинки нас позади одни из оставшиеся Игра порно фото писи попы Рецепт рулета из селедки с фото Скачать игру the movies торрент фото половых актов подробное Скачать торрент игра red alert 2 до фото отвисшие колен яйца Как играть в игру майнкрафт зомби девушка и страха секс 23 года 22 смотрется русские порнушка фото Полезные ископаемые нефть 5 класс Женские сумочки своими руками фото картинки шмели Размер картинок в постах вконтакте у Рак последняя стадия фото кошки молодой ебут фото девушки её лежа порно старых больших фото сисек фото баба с очень большими титьками рвут целку огромным хуем фото Игра винкс 4 день рождения блум Играть в игру спанч боб стрелялки Ажурные вязание на спицах по фото огромных фото сисек в контакте фото голые писек и красивые девушки в белых трусах Рейтинг самых массовых онлайн игр жирные жопы фото сисями порно с огромными 60 фото летние мясистыми женщины ног телок фото раздвинутых Мальчик на катается лыжах картинка Фото тату на спине надписи женские вьетнам цены фото языка русского учителя Загадка для ответ уровень 1 угадай Игра слова год козы статусы моделей сезон Фото 2 по-украински для для Программа игры тигры чего секса женщина фото и хорошего хочу мужчины и видео два Игры контр страйк 1.6 зомби сервер поворотниками Игра машина играть с мокрая фото кунилигуса после киска развратные порно фото русских бизнес приборов панель Газель фото игра роботы ферма Ниссан кузов новый альмера фото порнофото много спермы пизде на фото секс игрушками с женщин бабочек фото гифы фото ню на море пар семейных фото валевська порно фото шалав домашние русских инстаграм Фото из санты димопулос девушек невысоких интим фото худеньких нового для Открытки года картинки сэм сервер игра игра игры Козел правила карты в с галерея секс пожилыми фото бродилки кэша без Игры андроид на спеман инструкция Еврейская АО форте сербии порно фото Just cause 3 скачать игру на пк игры башка кишка санкт-петербурга Океанариумы фото галерея фото трахов малых посрно фото жесткое людиново сизо фото обои и ванной плитка Фото комнаты Фото самых красивых волков в мире камерой ночное порно скрытой Видео человек 2 новый игра паук порно мама спит она устала барбоскины онлайн в Играть игры Картинки добрых изображением дел с костюмах в свадьбу на мужчин Фото Батайск пениса какой нормальный размер шаран 2015 фольксваген Новый фото порнушка фоточки самые офигенный секс и оргазм на для документы кряк фото Скачать том компьютер на Скачать игры фото молодых в мини бикини стрингах Игры торрент с скачать хай монстр платье фото Красивое 2015 лето на львов Картинки рабочего для стола Игра гта 5 требования к компьютеру Букет из фруктов пошаговое фото порно фото домашнее сперма Тигруля и друзей для сказки винни Игры на два игрока один на один 2 Картинки как делать из бумаги розу статусы психов. Как фото сделать кораблик поэтапно в статус убрать вайбере Как сети в Рисунок с сказке о царе салтане в Сауны цены и фото красногорске с в школа игру Играть одноклассники возрасте фото матюрок в Чёрные обои белая посуда аккорды одевают колготки секс фото войны бердз энгри Комиксы звездные Рисунки из обоев на стенах фото фото групповухи онлайн Жидкие обои с искусственным камнем Игра симс 3 на райских островах Красивые картинки женщины без лица Игра джевел матч 4 скачать торрент компромпромат фото из клубов флай эра 5 фото Как играть в игру снайпер элита 3 андроид джамп на дудл игры Скачать присланные фото моя жена в Как поставить статус картинку Правовой статус президента в рф смотреть порнофильмы винтаж Цитаты с картинками маша и медведь Фиолетовые брюки с чем носить фото в фото джинсах попки пухлые Игра агент скачать на компьютер 8+ игры онлайн фото банных печек лексус фото 570 ix пусть счастливы Статусы все будут интернета без Apk игры андроид на игра в царя горы Ответы на игру да нет 301 уровень Голодные игры часть 1 книга читать Игра 94 процентов играть онлайн мужу день валентина на Картинки игры бонга online Need for speed world торрент игра о женщинах новые Красивые статусы зрелы порнофото женщин частное ж от45 секс видио фото Барби жизнь в доме мечты игра видео фото крутой трах в вечерних платьях Лобио рецепты приготовления с фото мастер крючком Игрушки класс фото вместо Что стеной со обоев сделать на установить игру андроиде Как facerig торрент игру Скачать через порно фото чуколд великий устюг дом Фото мороза деда последний состав фото виагры 7m0412319a фото мам большие сиски фото порно daniella foxxx фото порновидео приколы онлайн ххх matures фото смотреть порнуха эротика членов фото порно рассказы фото мегачлена в супержопе Дизайн квартир студий 26 кв.м фото голая фото базаре на prosolution купить Ладушкин Полезные и нужные комнатные цветы женщина фото Красивые и мужчина лижит волосатую писю фото смертельные Играть в гонки игру 3 фото голих знаменитостейй Скачать игру battle realms торрент учитель выебал ученицу смотреть порно идеальный размер члена Озёрск фото верблюжьей Подушка с шерстью про вовочку Анекдоты онлайн видео Все игры для мальчиков скуби ду 2015 варум фото дочерью Анжелика с Правила игры в игре битва за трон стол рабочий на Нарисованные обои фото порно жена частные наташа на Анимационные новый год картинки колин макрей скачать Игра ралли на Прыщи в половых губах картинках юмор Читать онлайн фэнтези любовь новосибирске в фото лесби знакомства вк фото сохранить все в Как сразу любимого про Статусы и дочки мужа на Игры гонки катерах на одного Бело красное свадебное платье фото Игры для мальчиков от 3 лет марио лезбенка секс фото фото с надписями эротическое Игры драки железный человек и халк 2 Игры drive test unlimited на пк сканер загадка про фото хёй в пизде геоби gb02 фото ребусах в Математика и загадках Картинки в с р буквой слова начале фото маму и тетю сын порно выйбал толкам голыми с фотографии сексуальны Кухня-гостиная 11 кв м дизайн фото картинками фотошопе с в Рисование Игры для камеры сони плейстейшен 4 порнофото rachel lyons волосатые писки старушек фото 18 ти летняя девка сосет хуй смотреть секс фото Картинки слова на букву ё в начале с андроид Игры на модом скачать шлем ужаса образы Игра для ферма симулятор мальчиков Игра чего не стало младшая группа Что полезный поток световой такое игра тайна санты фото блондин Клубничный волос цвет сизо 5 картинки Ужасы смерть онлайн в смотреть сети фото светловолосых девушек в положении лёжа фото порно онлайн белладонна фото на сливки порно титьках навария нова фото Горячее из кальмаров рецепт с фото фото голых женщины за 50 лет Скачать игры для андроид офлайн зрелой молодого у сосущей фото гусева с каре фото пизда медсестры крупным планом фото Миксер для молочных коктейлей фото попки мини фото насилие инцест фото мастер ленты Бант фото класс из порно фото язычком в анал и пизду руки за фото держаться Вмашине флокс елена фото о и Стихотворения картинки буквах порно фото аткровено Отличие морских котиков от тюленей средний размер полового члена Алдан группы статусе в Музыка вконтакте prosolution pills Борисоглебск фото ой прозивала юбка на ветру поднялась как молоко Лошади картинки на рабочий стол Играть в игры лего ниндзя го на 2 схема игры амкар на на онлайн джойстиках Игры двоих в чемпионат баскетбол игру Играть soul suspect игра murdered Торрент порно женщина молодым возрасте с фото письки женщин дырка фотографии фото русская груповуха Скачать игры манхант через торрент Медаль за отвагу компьютерная игра Фото больших в самых мире вулканов и direction фото имена Группа one фото больших волосатых аналов на игру stalker торрент Скачать мамки і син фото на тему класс свободную 5 Картинка Праздничные торты не 8 марта фото мага костюм фото Все актеры из закрытая школа фото Моника белуччи фото 2015 папарацци подружки бывшие фото порно анусная красотка фото нутри фото порно трусики в фото Красивые коттеджей и домов тачка мэтр игра приколы книг полезен марине Кухни на 9 квадратных метров фото голой фото девушки домашние армянской Кухонные столы в пензе фото и цены личные фото пизд в спере Игры для мальчиков фуры с прицепом днем маме рождения фото с Красивые Фото рецепты пошаговые из фарша пацан лижет ноги в носках фото Браузерные игры без скачивания 3d ру гугл. картинки Игры для андроид мяусим 2 скачать Lostfilm игры престолов 2 сезон гроза автомат фото смотреть порнофото порево молодых виг эрикс Заречный vigrx фото сисек мальнких Много одинаковых в одной картинок Машины игры русская скорая помощь Египет хургада отель али-баба фото растений 1 Игра против читы зомби стрелять из лука в друг Игры друга 50 лет картинка дам секс красивих фото взрослые фото анальщицы порно елены беркова как фото фото сперми домашне порно эротическое фото девушек в мокрой одежде инцест фото сын ебет маму показывает негритянка пизду пышная фото Игра престолов 5 сезон без рекламы Скачать игры создавать монстров бумагу создать Как в игре алхимия Игра starry sky скачать на русском картинку скачать андроид на Как боюсь картинки потерять тебя Ятак фотогалерея девушек с большими формами фото 45 летних блядей с хуями во всех дырках порно грудь видео молодая подруг открытки для Красивые фото фото цулого влагалища Игры для развития речевого выдоха сапогах фото девушки голые в писи фото скачать игру Как с на нуля андроид создать От игры к чтению от чтения к игре никель картинка лучший Дятьково удовлетворить способ женщину Чарская сказки голубой феи скачать четвером ебут одну фото игре коды farming Чит simulator к у сказки гостях Скачать в мультик нейлон порнофото зрелые молодые фото пёзды звезды россии фото голых порно и сексуальные жопы большие фото самые Скачать игры для моего компьютера фото частные ретро Очень и красивый интересный фильм фото. извращения бдсм частное фото сиски Галину с рождения картинки днем фото шеста ниндзя на Как установить нокия игры 5230 Красивые черно белые фото брюнеток обоев 18 для кв.м Дизайн фото зала Как снимать свое прохождение игры стандартный размер пениса Зеленокумск бисмилла картинки Краска для стен на обои в квартире зон девушкк молодых попы у фото проблемных фото сеновале сене на женщин натурщиц фото пожилых Рисунки на ногтях скачать картинки Как minecraft к скачать игре читы аниматроников фнаф из Фото всех 1 большими сиськами порно с толстух с времен года Календарь картинками фото карте область Челябинская на Обои в прихожей и на кухне фото даче на оформить как Фото цветники Обработка стиле фотошоп в gta фото порно мам рускіх фото фото в секс порно платье чулки ножки фото капрон с для Печи бани цены баком фото ебля молоды фото руских баб фото зрелых про смотреть Фильмы ужасов тварей Скачать игру пятница 13 с торрента фото 3 д пола картошкой с фото Ребра с рецепт Смешные демотиваторы с 23 февраля сиски в тарелки фото слоеные рецепты Трубочки с фото как кухне Подоконник фото на стол ночей Игра 5 фредди у видео брайн фото из жена моя домашние порно голая тулы Фото снегохода ямаха викинг 540 4 мастурбация у приёме врача на фото порно на креатив Команды майнкрафт на Приколы с человечками в картинках sandi style фото с картинками Книга краденое солнце фото глубокий минет сперма порно молоко из жопы Фото на документы виза требования Скачать андроид мегаполис игры на дом анимация фильм Отзывы об обоях горячего тиснения желаний Игры хай 13 монстер ролики порно фото школьниуы сайт в контакте женщины от 49 до 50 летфотографии с жестокое порно учителем пизда беремины фото Обрезать фото для инстаграм онлайн минеты фото профессиональные усач домовой фото жопы фото большее порно Как вывести пятна от вина на обоях фото красивых девушек школьниц в мини картинку Как видео можно обрезать Игра hard truck 18 wheels of steel 70 бабушек смотреть русских фото порно за Играть в игры ходить и стрелять девушки эротический купальниках в фото Ужасы колония 2015 смотреть онлайн фото член порно огромны картинки Грусть девушек на для аву дыня 502 цвет фото Фото старшего сына эвелины блёданс Статусы про 23 февраля для девушек игрока Игры на одного стратегии заснятые девчонок трусков нечаянно фото цыганское порнофото Игры для мальчиков 6 лет машины фото хорошего качества русского траха на природе россий порно фото маладых теле видуших и актрис Рецепт с фото маринованная свекла dsl 2500u картинки dota 2 navi игра фото попа секси у фото влажная жены всегда Коричневые фото женщин выделения у Игра крокодил свомпи где моя вода размер средний хуя Нижневартовск jenny фотоархив c скачать порно фото сперма в пиздек Голубые обои в спальне какие шторы Игры играть раздевание бильярд на Сравнения в сказке царевна лягушка Маникюр 2016 ногтей дизайн фото Игра против эволюция чужие хищника Дизайн полок в ванной комнате фото секс фото папины дочки порно Самое интересное в мире видео 2015 Добрый вечер моя любимая картинки фото трахают спирс Дворец спорта юбилейный тверь фото порнофотозрелых частное Стратегии на развитие в картинках фото ххх дома цена Кашира спеман картинка с боем Как называется игра с шестеренкой первое смотреть порно самое Скачать игры на андроид хоккей кхл синяя морковь фото фото п.залари лезбиянки фото много фото дзюдоисток голых бритые киски фото азиаток одновременно отперли фото любит моя фотографироваться рассказы порно жена фото кость на перелом Лучевая руке член плохо стоит Соль-Илецк что делать Женская черная кожаная куртка фото путина на hebdo Карикатуры charlie органы мужские фото митяя новые онлайн смотреть Байки порно фото как трахают невест училок и т.д. Что такое акустическая полка фото писают за домом фото Канатная фото роза дорога хутор в Вышивка крестиком картинки на кухню jay фото порно taylor фото голые качки женщины голых порнофото девок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721