Вікові та гендерні аспекти переживання екзаменаційного стресу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті коротко розглянуті основні характеристики поняття «стрес»; визначені поняття, причини та умови виникнення екзаменаційного стресу та охарактеризований його вплив на людину; акцентовано увагу на основних сторонах проблеми гендерних та вікових аспектів екзаменаційного стресу. Також, у даній статті відображено емпіричну частину дослідження вікових та гендерних особливостей переживання екзаменаційного стресу та зроблено висновки.

In the article briefly examined the main stress characteristics; the specific concepts, reasons and conditions of the origin of examination stress and described its influence on a human; accented attention on the main sides of the problem of gender and age aspects of examination stress. Also, in this situation reflected empirical part of the research of gender and age features of the feeling of examination stress and done conclusions.  Постановка наукової проблеми. На сучасному етапі розвитку людства дослідження проблеми екзаменаційного стресу є дуже актуальним, адже суспільне життя людини постійно ставить її в ситуації «іспитів» – тих або інших випробувань, де їй потрібно доводити свою соціальну спроможність, матеріальне благополуччя, фізичне самопочуття або рівень інтелекту. Класичний приклад екзаменаційного стресу можна виявити в періоди сесії в будь-якому учбовому закладі. Безсонні ночі, тривожні думки, зниження апетиту, прискорений пульс і тремтіння в кінцівках – ось типові прояви страху перед іспитами, що приводить до постійних, затяжних стресів, які негативно впливають на здоров’я людини. Екзаменаційний стрес негативно впливає на нервову, серцево-судинну і імунну системи людей і навіть може викликати порушення генетичного апарату, підвищуючи вірогідність виникнення онкологічних захворювань, також може привести до психічних розладів.Таким чином екзаменаційний стрес є серйозною загрозою здоров’ю студентів і школярів, причому особливу актуальність проблемі додає масовий характер даного явища, що щорічно охоплює сотні тисяч людей, що вчаться в масштабах нашої країни. Велику роль відіграє гендерний та віковий аспект, адже стрес, який викликають екзамени, по різному впливає на психіку і поведінку людей різного віку та гендерної приналежності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першим дав визначення стресу канадський фізіолог Ганс Сельє. Проблему, яку почав розглядати Сельє, підтримало чимало дослідників, так як дане питання торкалося кожної людини зокрема. Дослідження проблеми екзаменаційного стресу розпочалися відносно нещодавно, лище в другій половині 90-х років ХХ століття, в порівнянні з дослідженями проблеми феномену сильного емоційного напруження в загальному. Вперше проблема екзаменаційного стресу розглядається в праці М.В.Антропова «Психофізіологія». Протягом років ще безліч вчених, як вітчизняних так і зарубіжних, продовжували досліджувати проблему екзаменаційного стресу, проте майже всі вони розглядали лише фізіологічні процеси. Наприклад, такі вчені як В.І.Бадіков його праця «Теорія функціональних систем П.К.Анохіна в вивченні психофізичних показників результативної діяльності студентів», В.В.Плотніков «Оцінка психовегетативних показників у студентів в умовах екзаменаційного стресу», Н.Н.Самко «Фізіологічні показники передекзаменаційного стресу». Першим хто розглянув екзаменаційний стрес у всіх його проявах як фізіологічних так і психологічних був російський фізіолог і психолог Ю.В.Щербатих. Він досліджував різні особливості стресу і свою докторську дисертацію присвятив саме екзаменаційному стресу. Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає в теоретичному та емпіричному обгрунтуванні особливостей переживання екзаменаційного стресу школярів та студентів. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: – визначити поняття, причини та умови виникнення екзаменаційного стресу; – охарактеризувати наслідки екзаменаційного стресу для людини; – охарактеризувати особливості поведінки чоловіка і жінки в ситуаціях екзаменаційного стресу; – емпірично дослідити вікові та гендерні особливості переживання екзаменаційного стресу. Викладення основного матеріалу. Першим, хто дав визначення стресу являється канадський лікар, фізіолог Г.Сельє. У 1936р. він опублікував статтю «Синдром, викликаний різними ушкоджуючими агентами», де було започатковано вчення про стрес. Феномен неспецифічної реакції організму у відповідь на різноманітні ушкоджувальні дії він назвав адаптаційним синдромом, або стресом. Цей неспецифічний синдром складається з ряду функціональних і морфологічних змін, що розгортаються як єдиний процес. Г. Сельє виділив три стадії цього процесу: – стадію тривоги; – стадію резистентності (адаптації); – стадію виснаження. На першій стадії організм стикається з певним обурюючим чинником середовища і прагне пристосуватися до нього. На другій стадії відбувається адаптація до нових умов. Але якщо стресор продовжує діяти тривалий час, відбувається виснаження гормональних ресурсів (третя стадія) і зрив систем адаптації, внаслідок чого процес приймає патологічний характер і може завершитися хворобою або смертю індивіда [8]. У рамках теорії Г. Сельє до стресу відносяться реакції організму на будь-які достатньо сильні дії середовища, якщо вони запускають ряд загальних процесів з участю кори надниркових. В той же час сам засновник вчення про неспецифічний адаптивний синдром виділяв дві його форми: стрес корисний — еустрес і шкідливий — дистрес [8]. Проте частіше під стресом розуміють реакції організму саме на негативні дії зовнішнього середовища, що знаходить своє віддзеркалення у визначеннях, які дають цьому феномену різні дослідники. Так, на думку В. В. Суворової, стрес — це «функціональний стан, організму, який виникає в результаті зовнішньої негативної дії на його психічні функції, нервові процеси або діяльність периферичних органів» [9]. Близьким по значенню є і визначення П. Д. Горізонтова, який розглядав стрес як «загальну адаптивну реакцію організму, що розвивається у відповідь на загрозу порушення гомеостазу» [2]. Проте, згідно думки самого Ганса Сельє, стрес може бути і корисним, і в цьому випадку він «тонізує» роботу організму і сприяє мобілізації захисних сил (включаючи імунну систему). Для того, щоб стрес прийняв характер еустресу , необхідна наявність певних умов: – позитивний емоційний фон; – досвід вирішення подібних проблем в минулому і позитивний прогноз на майбутнє; – схвалення дій індивіда з боку соціального середовища; – наявність достатніх ресурсів для подолання стресу. У той же час за відсутності цих умов або ж при значній силі негативної дії на організм первинний стрес переходить в його пошкоджуючу форму — дистрес. Цьому може сприяти ряд чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру: – емоційно-когнітивні фактори: недостача потрібної інформації, негативний прогноз ситуації, відчуття безпорадності перед виниклою проблемою і т.д; – надмірна сила стресу, що перевищує адапційні можливості організму; – велика тривалість стресової дії, що приводить до виснаження адаптаційного ресурсу. Ганс Сельє писав: «Всупереч розбіжній думці ми не повинні, та і не в змозі, уникати стресу. Але ми можемо використовувати його і насолоджуватися ним, якщо краще пізнаємо його механізм і виробимо відповідну філософію життя» [8]. Під екзаменаційним стресом зазвичай розуміють стан людини, що складає іспит, насправді цей процес займає достатньо тривалий час. У реальності екзаменаційний стрес починається з того моменту, коли студент усвідомлює, що найближчим часом йому неминуче доведеться складати той або інший іспит. У різних студентів ця думка виникає в різні терміни до іспиту: від декількох тижнів до декількох днів, і з цієї миті починає наростати тривожне очікування іспиту, яке досягає максимуму вже в учбовій аудиторії, де відбувається здача. Тому максимальні зміни в організмі студентів і школярів відбуваються не під час іспиту, а до нього. Це знайшло своє підтвердження в експериментальних дослідженнях Горєлова Е.С. Так, вивчення стану вегетативної нервової системи за показниками електропровідності шкіри і пульсу у школярів і студентів під час звичайної учбової діяльності, при фізичному навантаженні і в умовах екзаменаційного стресу показало, що зміни електропровідності шкіри були більші до іспитів, чим під час них [1]. Хоча після складання першого іспиту емоційна напруга значно слабшає, проте іспити не набирають фонового значення, як правило, бо студент усвідомлює, що попереду його ще чекають інші випробування. Якщо ж студент отримує оцінку нижче очікуваної, то тривожне очікування наступного іспиту може бути ще вище. Дані досліджень функціональних змін у студентів під час екзаменаційної сесії (біохімічні аналізи і неврологічні показники), що проводив Каплан Г.І, дозволяють зробити заключення про те, що під впливом хронічного екзаменаційного емоційного стресу у більшості студентів спостерігалися значні зміни біохімічних показників, інтенсивності кровонаповнення судин, реактивності біопотенціалів головного мозку і вегетативних показників серцевого ритму. Ці порушення не нормалізувалися протягом 2-3 діб після іспитів [6]. Екзаменаційний стрес займає одне з перших місць серед причин, що викликають психічну напругу в учнів середньої і, особливо, вищої школи. Тривалість учбової сесії продовжується два-три тижні, що за певних умов достатньо для виникнення синдрому екзаменаційного стресу, що включає порушення сну, підвищену тривожність, стійке збільшення артеріального тиску і інші показники [12]. Російський психолог і фізіолог Щербатих Ю.В. багато років вивчав, як впливає іспит на здоров’я студентів і школярів (навіть написав докторську дисертацію на тему оцінки, прогнозування і корекції екзаменаційного стресу). Він казав, що згубний вплив цього явища на організм і психіку учнів явно недооцінюється. Соціологічні опитування, які він провів, показують, що студенти сприймають іспит як «поєдинок питань і відповідей», «як витончені тортури», як «інтелектуальне і емоційне перевантаження» [10]. Значущість іспиту полягає в тому, що його підсумки впливають на соціальний статус молодої людини, його самооцінку, матеріальне положення (стипендія), на подальші перспективи навчання у ВУЗі і, можливо, подальшу професійну кар’єру. Такі чинники, як тривале очікування іспиту, елемент невизначеності при виборі квитка (пощастить – не пощастить?) і жорсткий ліміт часу на підготовку підсилюють емоційну напругу до максимальних значень, що супроводжується «гормональною і вегетативною бурею». Деякі з зарубіжних дослідників (Маршал Г.Д, Ромен А.С., Агарвал С.К.), що так само досконально вивчали цю проблему, прийшли до висновку, що з психогігієнічних позицій іспити небажані і повинні бути скасовані. В той же час, існує і інша точка зору, що іспити стимулюють діяльність мозку і підвищують пізнавальну активність. Американський психолог Саразон встановив, що учні, що бояться іспиту, можуть помітно поліпшити свої досягнення і навіть перевершити тих, хто іспитів не боїться. Тільки для цього, на думку ученого, необхідне доброзичливе відношення до них з боку екзаменаторів – потрібно щадити самооцінку учнів, менше лаяти їх і більше хвалити. Тільки в цьому випадку іспит може бути корисний. Щербатих Ю.В. на основі проведених досліджень виділив основні причини виникнення екзаменаційного стресу. Основною причиною і, напевно, єдиною, від якої походять всі інші вважається страх перед екзаменами. І в залежності від віку і гендерної приналежності страх дуже різний. Наприклад, якщо взяти підлітків, школярів 9-того класу, яким вперше потрібно здавати шкільні іспити. Перший екзамен – наявність незнайомої раніше ситуації, веде нерідко до екзаменаційного стресу, що має негативний характер. Основними причинами виникнення страху перед іспитами в такому віці є: – Невпевненість в своїх знаннях. Вона може бути як “істинною”, так і “помилковою”. “Істинна” невпевненість виникає з реального недоліку знань. Щось недоучив, не дається якась тема, незадовго до іспиту збільшили об’єм матеріалу. В цьому випадку страх цілком природний. Невпевненість друга, “помилкова”, наступає тоді, коли учень, навіть відмінно володіючи матеріалом, просто боїться іспиту як такого. Його лякає “чинник ікс” те невідоме, що може відбутися під час іспиту. А раптом вже там, на місці, він дізнається, що щось забув або пропустив? А раптом попадуться каверзні питання? А раптом?..Задаючись численними питаннями “раптом”, учень, який здає іспит нервує все більше і більше, “накручуючи” себе на провал, і в результаті його охоплює настільки сильний страх перед іспитами, що він дійсно може забути все, що знав. – Переоцінка значущості іспиту. Багато учнів дуже серйозно відносяться до наслідків іспиту. Вони поводяться так, ніби за незадовільну оцінку їх чекає, щонайменше, страта. Часто, в такому відношенні дітей до іспитів винні їх батьки. Адже саме вони нерідко загрожують дитині, у разі провалу, позбавленням телевізора, комп’ютера, кишенькових грошей, розваг, і безлічі інших речей, дуже важливих для підлітка. Саме в віці 15 років дитина нерідко чує щось подібне до: “Ось ми в твої роки працювали по дванадцять годин, і вчилися, у нас ніколи не було “хвостів”! У тебе всі умови для навчання, а ти лінуєшся! Вчися, без освіти ти не станеш людиною!” Підліток може не сприймати серйозно подібні слова, але десь в підсвідомості вони все ж таки залишаються, і надалі впливають на сприйняття. Іспит представляється якимсь рубежем, який необхідно перейти, адже зворотнього ходу немає, і другої спроби вже не буде. Таке відношення формує і суспільство. Підліток бачить навколо себе зразки успіху, людей, гідних пошани – і рідко хто з них немає одніїє вищої освіти, а то і двух, не говорячи вже про атестат зрілості. І з’являється бажання досягти того ж, одночасно задовольнивши батьківські амбіції, а від цього бажання зростає і страх, що дає сильну напругу. Учень нервує, і в результаті не може скласти іспит, навіть якщо відмінно володіє матеріалом. Представники чоловічої і жіночої статі по різному реагують на стресові ситуації і виникають вони в них під впливом різних чинників. Під час навчання в школі чи в університеті, як хлопці так і дівчата знаходяться в однакових умовах. На жаль, немає спеціальної програми навчання для дівчат і для хлопців. Адже при одній і тій же методиці навчання, при одному і тому ж вчителеві хлопці і дівчата мають одні і ті ж знання і вміння, але вони використовують різні стратегії мислення. Дівчата народжуються зрілішими (на 3-4 тижні), ніж хлопці. До періоду статевої зрілості ця різниця досягає приблизно двох років. У початковій школі хлопці молодші за дівчат по своєму біологічному віку на рік. Проте асиметрія мозку у хлопців розвивається раніше, ніж у дівчат. До 6-ти років у хлопців помітна функціональна спеціалізація півкуль. Дівчата ж до 13-ти років зберігають певну пластичність мозку, тобто дифузність функціонування півкуль. Сприйняття хлопців і дівчат сильно відрізняється по своїх фізіологічних характеристиках. Загальноприйнято, що дитина 6-7 років готова до шкільного навчання, незалежно від статевої приналежності. Процес шкільного навчання ніяк не враховує вже достатньо виражений статевий деформізм і психофізіологічну індивідуальність. Так, дівчата і хлопці однаково працюють на уроках і повинні відповідати загальним вимогам школи. Достатньо очевидно, що діти різної статі і різного типу функціональної асиметрії мозку по різному сприймають учбову інформацію. Ці відмінності пов’язані з джерелами і характером пізнавальної мотивації [5]. У дівчат достатньо лояльне відношення до форм і змісту учбової роботи, у хлопців же різко виражений негативізм не тільки до системи шкільних взаємин, але і до учбової роботи взагалі. Психологи вважають, що дівчата перевершують хлопців в мовних завданнях, а хлопці перевершують дівчат у відеопросторових уміннях. Особливістю ж хлопців є здібність до пошуку нового, нестандартного рішення. Спеціальні дослідження показали, що у хлопців спеціалізація правої півкулі мозку відносно просторових функцій є вже в 6 років, тоді як у дівчат її немає навіть до 13-ти. Хлопці короткочасно, але яскраво і вибірково реагують на емоційний чинник, а у дівчат в ситуації, що викликає емоції, різко наростає загальна активність, підвищується емоційний тонус кори мозку. Мозок дівчат як би готується до відповіді на будь-яку неприємність, підтримує в стані готовності всі структури мозку, щоб в будь-яку секунду відреагувати на дію, що прийшла з будь-якого боку. Мабуть, цим і досягається максимальна орієнтованість жіночого організму на виживання. Чоловіки ж, зазвичай, швидко знімають емоційну напругу і замість переживань перемикаються на продуктивну діяльність [5;11]. Тобто, основною гендерною відмінністю в реакціях на стрес є те, що жінки більш емоційні. Їхня поведінка більш рухлива. Високий рівень стресу у представниць жіночої статі супроводжується підвищеним ступенем психологічної збудливості та мінливості а саме: стресові переживання супроводжуються у жінок посиленням емоційної неврівноваженості та схильністю до стрімких змін психологічного стану. Високий рівень стресу у чоловіків супроводжується психологічною дезадаптивністю, емоційним дискомфортом, а також домінуванням зовнішнього контролю, що відображає підвищену залежність чоловіків від впливу зовнішніх обставин та низьку здатність контролювати та планувати власне життя. Підвищений рівень стресу зумовлює також схильність чоловіків до надмірної поступливості, що пов’язано з неможливістю під час перебування у стресовому стані конструктивно вирішувати проблемні ситуації. Представники чоловічої статі, що перебувають у стресовому стані схильні до підвищеної мінливості настрою, а також меншою мірою проявляють схильність до емоційної експресивності[11]. Важливо відмітити, що стрес перед екзаменами по різному впливає на учнів і студентів, тобто на людей різного віку. Наприклад, учні 9-того класу постають вперше перед екзаменами і для них це надзвичайно великий стрес. Ця невизначеність, незнання, що очікувати викликає тривожність, різні фізіологічні і психологічні зміни в організмі, що негативно впливає на різні психічні процеси, які є дуже важливими для навчання. Якщо ж брати учнів 11-тих класів, то вони вже знають, що таке шкільні екзамени, знають, що чекати, як вони мають проходити, проте вони ще не пізнали, що таке вища освіта. Для них вступ до ВУЗу це стрес, постійне напруження і тривожність [10]. Після вступу до ВУЗу учні вже стають студентами і знову ж стикаються зі стресом. Основною проблемою першокурсників є адаптація до навчання. Різка зміна багаторічного стереотипу роботи, до якого звикли юнак чи дівчина іноді приводить до нервових зривів і стресових ситуацій. Першокурсники і так стикаються з безліччю труднощів (негативні переживання, обумовлені виходом зі шкільного колективу; невизначена мотивація вибору професії, недостатня психологічна готовність до неї; відсутність навичок самостійної роботи, невміння конспектувати, працювати з науковою літературою тощо; пошук оптимального режиму праці та відпочинку в нових умовах, налагодження побуту та самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов до гуртожитку), та щей перша сесія, знову екзамени тільки набагато складніші ніж в школі. І знову ж студент стикається з проблемою невизначеності, незнання, що очікувати – і знову стрес. На студентів старших курсів, які вже звикли до щорічних сесій, екзаменаційний стрес впливає не настільки сильно, як на інших, адже вони вже адаптувалися до умов, які виникають підчас екзамену. Проте для 4-того курсу державні екзамени все ж таки викликають напругу та тривожність, адже саме їхні результати можуть дуже сильно вплинути на подальшу кар’єру студента [12]. Слід згадати, як найбільш негативний наслідок екзаменаційного стресу – це порушення сну. Дуже часто, можна сказати, що завжди, як хлопці так і дівчата вчаться в останню ніч перед екзаменом, чи, навіть, декілька ночей. І саме підсилення учбового навантаження за рахунок сну надзвичайно негативно впливає на їхнє здоров’я. На основі теорії ми провели емпіричне дослідження вікових та гендерних особливостей переживання екзаменаційного стресу. Процедура дослідження: Ми застосували дві методики (методика «Учбовий стрес» – дана методика дозволяє визначити та порівняти частоту дії негативних факторів та частоту негативних проявів екзаменаційного стресу; методика «Індивідуальні прояви екзаменаційного стресу» – ми спеціально розробили запитання на основі методики «Види стресів», щоб провести якісний аналіз індивідуальних проявів екзаменаційного стресу [7] ) для перевірки таких гіпотез: учні 9-тих і 11-тих класів та студенти 1-того і 4-того курсів по різному реагують на стресові ситуації, що викликають екзамени; хлопці менш стресостійкі, а дівчата мають більшу адаптивність до стресу, але в них частіше виникають симптоми неврозу під впливом стресу, ніж у хлопців. У дослідженні брали участь хлопці та дівчата різного віку. Вибірка нараховувала 80 осіб, серед яких 10 хлопців 9-того класу, 10 дівчат 9-того класу, 10 хлопців 11-того класу, 10 дівчат 11-того класу, 10 хлопців першого курсу, 10 дівчат першого курсу, 10 хлопців четвертого курсу, 10 дівчат четвертого курсу. Вона була сформована стихійно. Аналіз результатів зібраних даних буде наведено нижче. Методика «Учбовий стрес». Після проведення методики та інтерпретації даних ми наочно показали результати у вигляді діаграми, що наведена нижче (Рис.1).
Рис.1 Вікові та гендерні аспекти частоти дії негативних факторів і частоти проявів екзаменаційного стресу Отож, згідно з ключем особи, які набрали 40 і менше балів за першою шкалою «частота дії негативних факторів на виникнення стресу» – мають більшу адаптивність до виникнення екзаменаційного стресу і на них діє менше факторів, які можуть його викликати; вище 64 балів – висока частота дії негативних факторів, такі люди мають дуже низьку адаптивність до умов в яких виникає екзаменаційний стрес. Респонденти, які набрали 30 і менше балів за другою шкалою «частота негативних проявів стресу» – мають високу стійкість до екзаменаційного стресу, в таких людей стрес викликає в організмі незначні психологічні і фізіологічні зміни; 61 і вище – низька стійкість до екзаменаційного стресу. Такі особи мають значні погіршення стану здоров’я під час екзаменів. Для порівняння частоти дії негативних факторів на виникнення стресу і частоти негативних проявів стресу у студентів і школярів різного віку і статі в діаграмі ми вказали середні показники. За першою шкалою високу частоту дії негативних факторів мають дівчата четвертого курсу. Згідно з ключем такі люди мають дуже низьку адаптивність до умов в яких виникає екзаменаційний стрес. На дівчат 9-того, 11-того класу і першого курсу діє помірна кількість негативних факторів. На хлопців четвертого і першого курсу теж діє помірна кількість цих факторів. Хлопці 9-того і 11-того класів – мають більшу адаптивність до виникнення екзаменаційного стресу і на них діє менше факторів, які можуть його викликати. Такі результати спростовують нашу гіпотезу про те, що хлопці менш стресостійкі, а дівчата мають більшу адаптивність до стресу. Об’єктивність отриманих даних може бути поставлена під сумнів лише за умови того, що далися взнаки високі показники очевидної валідності, можлива нещирість досліджуваних, а також, мала кількість досліджуваних у підгрупах. За другою шкалою, яка визначає частоту негативних проявів стресу ми отримали такі результати: дівчата та хлопці 9-того і 11-того класів, та хлопці першого курсу мають помірну стійкість організму до екзаменаційного стресу. А дівчата першого і четвертого курсу та хлопці четвертого курсу відрізняються низькою стійкістю організму до екзаменаційного стресу. Можна припустити, що це пов’язано з тим, що студенти мають набагато більші навантаження ніж школярі і це відповідно дуже сказується на стані їхнього здоров’я, імунітету, емоційної стабільності. Проте, взагальному, ми підтвердили свою гіпотезу, що учні 9-тих і 11-тих класів і студенти першого і четвертого курсів по різному реагують на стресові ситуації, що викликані екзаменами. Методика «Індивідуальні прояви екзаменаційного стресу». Обробивши анкети опитуваних ми отримали наступні результати, що будуть наведені нижче в вигляді таблиці (див. Таблиця 1). Дані цієї методики ми аналізували тільки на основі гендерної приналежності студентів і школярів, адже залежно від вікової категорії відповіді практично не відрізнялися. Отже, на основі відповідей на запитання ми можемо зробити висновки, що дівчата набагато раніше починають відчувати прояви екзаменаційного стресу ніж хлопці. Також, в дівчат тривалість переживання стресу (в днях) є більшою ніж у хлопців. Екзаменаційний стрес у дівчат проявляється переважно в думках, емоціях, страху, поведінкових реакціях, рідше в агресивних проявах, а у хлопців в думках, рідше в фізіологічних реакціях. На дівчат великий вплив мають особливості і вимоги викладача, а основним фактором, від якого залежить рівень стресу у хлопців – це небажання вчитися. Підсилювачами страху для дівчат є переважно недосипання в трохи меншій мірі чекання і страх, а для хлопців – незнання та поведінка оточуючих. Дівчата стрес знімають за допомогою улюбленого заняття, позитивних думок, відпочинку, а хлопці крім цього всього застосовують ще різні шкідливі засоби (алкоголь, сигарети). Отже, якісний аналіз показує, що у дівчат частіше виникають симптоми неврозу під впливом стресу, ніж у хлопців. Але стосовно способів боротьби з екзаменаційним стресом і тривогою, то дівчата демонструють більш «екологічні», соціально прийняті методи. В декій мірі, можуть бути неточності в отриманих результатах, томущо багато досліджуваних чоловічої статі відповідали на запитання «не знаю», що не дало змоги проаналізувати їхні відповіді і зробити достовірніші висновки. Щоб зробити більш достовірні та чіткі висновки, емпіричні дані, що були отримані внаслідок анкетування підлягали статистичній обробці. Для аналізу результатів був застосований коефіцієнт кореляції Пірсона. Ми корелювали між собою стать, вік, частоту дії негативних факторів на виникнення стресу та частоту негативних проявів стресу. Результати методики «Індивідуальні прояви екзаменаційного стресу» ми не враховували до кореляції, томущо вони були проаналізовані якісним методом. Результати кореляції можна зобразити у таких блоках: Кореляція зі статтю. Стать має слабкі зв’язки з такими показниками, як частота дії негативних факторів на виникнення стресу (0,24) і частота негативних проявів стресу (0,22). Це може означати, що, в залежності від статі на студентів і школярів діють різні чинники, що викликають екзаменаційний стрес і в них різна стійкість організму до стресорів. Кореляція з віком. Помірний зв’язок вік має з частотою дії негативних факторів на виникнення стресу (0,35). Такі результати можуть означати, що з віком в особистості з’являється все більше і більше негативних чинників, що в результаті приводить до виникнення екзаменаційного стресу. Слабкі зв’язки існують між віком і частотою негативних проявів стресу (0,29). Такі результати показують, що в залежності від віку особистості екзаменаційний стрес може по різному проявлятися. Найбільш суттєвий, середній зв’язок має частота дії негативних факторів виникнення стресу і частота негативних проявів стресу (0,69). Тобто, в залежності від кількості і серйозності чинників, що впливають на особистість будуть відбуватися різної складності фізіологічні і психологічні зміни в її організмі. Таблиця 1 Індивідуальні прояви екзаменаційного стресу в залежності від гендерної приналежності

Висновок. Отже, ми виконали ряд завдань, що ставили перед собою. Ми визначили, що екзаменаційний стрес – це стан сильного емоційного напруження, що виникає під час очікування, чи стаху перед, після і під час екзаменів. Також, теоретично, ми з’ясували, що основною причиною виникнення екзаменаційного стресу є страх, а всі інші просто похідні від неї. Екзаменаційний стрес негативно впливає на нервову, серцево-судинну і імунну системи студентів і навіть може викликати порушення генетичного апарату, підвищуючи вірогідність виникнення онкологічних захворювань, також може привести до психічних розладів. Основною гендерною відмінністю в реакціях на стрес є те, що жінки більш емоційно реагують на стресові ситуації. Стресові переживання супроводжуються у жінок посиленням емоційної неврівноваженості та схильністю до стрімких змін психологічного стану. Чоловіки ж більш замкнуті і не проявляють своїх емоцій, проте це більш негативно діє на їхній стан здоров’я, вони більше хворіють. В жінок краще зберігаються інтелектуальні можливості і організм краще функціонує. Результати емпіричного дослідження показали, що гіпотеза про те, що хлопці менш стресостійкі, а дівчата мають більшу адаптивність до стресу, за результатами методики «Учбовий стрес» не підтвердилася. Об’єктивність отриманих даних може бути поставлена під сумнів лише за умови того, що далися взнаки високі показники очевидної валідності, можлива нещирість досліджуваних, а також, мала кількість досліджуваних у підгрупах. Крім того ми виявили, що люди різного віку і статі по-різному переживають екзаменаційний стрес. Ми, також підтвердили гіпотезу проте, що учні 9-тих і 11-тих класів та студенти 1-того і 4-того курсів по різному реагують на стресові ситуації, що викликані екзаменами. Отже, після проведення нами теоретичного та емпіричного дослідження ми показали, що існують певні відмінності між переживанням екзаменаційного стресу в хлопців і дівчат різних вікових категорій. З огляду на можливі неточності, що могли бути викликані недоліками організації дослідження (вибірка, інструментарій) всі результати потрібно перевірити із врахуванням виявлених недоліків. Перспективою детальнішого вивчення проблеми вікових та гендерних аспектів переживання екзаменаційного стресу є безпосереднє спостереження за поведінкою хлопців і дівчат під впливом стресових чинників за реальних умов, у реальному часі. Список використаних джерел та літератури.

Файчак Р.І. Вплив екзаменаційного стресу на імунобіологічні властивості організму підлітків та їх корекція засобами фізичної культури // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2005. – №8-9. – С. 115-118.

Горизонтов П. Д., Белоусова О. Н., Федотова М. И. Стресс и система крови. – М.: Медицина, 1988. – С. 5 – 79.

Доскин В. А. Профилактика экзаменационного стресса // Школа и психи­ческое здоровье учащихся / Под ред. С. М. Громбаха. – М., 1988. – С. 147-160.

Корыстов Ю.В. Эмоции, стресс, курение, потребление алкоголя и рак – корреляционные и причинные связи // Журнал ВНД им. Павлова. – 1997.– № 4 – С. 627 – 657.

Легато М. Мужчины и женщины. Почему мы такие разные? –М., 2000. – С. 101 – 121.

Плотников В. В. Оценка психовегетативных показателей у студентов в ус­ловиях экзаменационного стресса // Гигиена труда. – 1983. № 5, – С. 48-50.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. – 672 с.

Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1992. – 130 с.

Суворова В. В. Психофизиология стресса. – М.: Педагогика, 1975. – С. 3 – 208.

Щербатых Ю.В. Психология стресса. – М., 2005. – С. 21 – 32.

Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.

Щербатых Ю. В. Экзамен и здоровье студентов // Высшее образование в России. – 2000. № 3, – С. 111-115.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

eosinophils food gm liberal arts honors utexas thesis india augmentin sales cheap for what paper can website write m cody dissertation leary sale cotton rag for paper engineers objectives mechanical resume for persuasive a buy essay isolation yahoo ecological dating homework online help 24/7 writer automatic essay paper to write help research help experts live jiskha homework forum great statement essay thesis hitler thesis gatsby about me for how to to write a someone find paper write name chinese my calligraphy in help web assignment design annelise dating peterson medical receptionist letter sample cover for hardware trunk dating antique philosophy ireland cv thesis nursing literature doctor template buy mg 2061 130 aquanorm my write can letter resume i a how cover for editing help service dissertation banking for resume essay 2011 november contest paypal septilin help homework arts english language sale a for papers thesis length masters master assumptions thesis jayanti in on kannada on french beach essay gandhi essay resume application olds buy best year education for thesis in phd essay writing character help analysis essay consumer purchase on decision dissertations computer science best antisocial disorder case study personality famous best for in writing service uk resume educators buy online reports reports school homework for help students adhd with dissertation atala sur dissertation need my do i an writier term for sale homework trophies helper harcourt where newspapers find can old i online dissertation critique best resume services nj writing 2014 footnotes assgnment my write traditional essay a buy online custom professional essay jak stosowac cytotec pollution essay air topics network security research paper sample maintenance engineer resume mechanical for my lab report do me for no cheap prescription lamisil advice ophthacare on school how write to letter of medical interest a for my help coursework with statement about thesis customer service los paper bags angeles custom help cv with homework school middle math help help assignment homework access help with history coursework service alpha essay writing physic homework help a of essay help death salesman servicereviews chesapeake writing resume somatic case study symptom disorder someone for write pay to essay my excel with 2010 help homework writing english in essay with statistics homework help best for cover letter service customer buy cheap online buy acticin thesis for statement mentoring hartford ct writing resume services essay online service editing love about the essay person writing essay first php essay echeat papers purchase for transfer essay austin ut 963583 uk writing services academic best term papers online want write my i name to in chinese writers famous essays in usa writing services resume an essay with writing to an introduction help how to conclusion for essay write macbeth 3 antithesis act p-force bestellen super homework to someone my complete student service essay community essays services dayton resume ohio writing writing 10 4 resume best services teachers writier dissertation i into grad need school get an finish homework my do all how i order essay admission case identity study disorder dissociative statistic coursework conclusion order urdu law in and essay wordly help homework wise writing service milwaukee resume thesis custom masters essay do risks take people homework help problems with malaysia writing dissertation kenya services paper me reviews for write my - Lopresor cheap script canada prescription Denver no no Lopresor exam papers online 11 free hallway help homework in Haldimand canada - online online hawaii Zyban County buy Zyban shipping micronase prescription online buying free no 2 with days dissertation write a help dissertation resistenz chloroquine aid financial appeal essay need with i help math thesis completion amp thesis sale for audison buy study case best short app help common essay argumentative to buy essay ocb cheap papers assignment science helper literature online review payment on for mac buy 2 papers service speech college writing research papers for pages cover on in essay dog pet my marathi cell help phones homework titles an essay write book in how to format garment for merchandiser in resume malaysia dissertation economics service writing help dissertation a2 art write someone hire you to how book for a to college for my help with statement personal image thesis restoration phd window disturbia rear essay essay writer best online help anouilh literature jean homework crime and essays deviance coursework my do cant be i bothered to mg 10 online olzap overnight control gun essay essay final from the club breakfast videokeman ng kathryn mp3 pagdating bernardo panahon homework volunteer helper art diversity and contest essay services etobicoke resume writing buy photography business plan help writing essay assignment scholarship college for essay atletismo definicion yahoo dating toddlers for help speech to games with buy your coursework writing school paper essay help rex oedipus essayhtml clean house paper writing my i need help research help dissertation midwifery quiz should what paper my i write research on how college application to essay 12 write admission custom for essay college outsourcing dissertation proposal writing services best article and benadryl coumadin together homework my to do help me purchase 2 a dissertation months on statement thesis sleeping disorders contrast compare essay writing and help a american to essay proud an im be why spainish helper online homework 2.5 caps viagra generic mg photo websites essay mail via order coreg to how doctoral a dissertation write buy louisiana purchase paper term plan much hire a writer it how does to business cost service consulting quality management dissertation uk paper coffee cups custom in custom writer batch spring voip thesis master writing medical personal service statement school in my name different write fonts online eric dating fajerman show dissertation proposal help and undergraduate disorder essays psychological dissertation limites la aspects acteurs sur mondialisation will promethazine cause overdose how much using neural networks recognition phd thesis speech 1995 research paper business law paper buy should a shredder i cheap for research papers for letter medical student recommendation assistant writing service blog for job letter health mental cover essay response summary paper term philosophy руками полезных Фото вещей своими Роботы игры прикрытием мультик под после Брови фото и биотатуаж до Фото ирины салтыковой для плейбоя игр за лучших все онлайн 10 время Хакасия пениса как увеличить размер секс.фото.лучши Играть макияж в одевалки игру и порно оргии с женой фото сперма девушкам в лицо фото в фото плавевх юноши поцлучки языком фотографии днем Красивые статусы влюбленных с Полезные английские слова и фразы фото форум кресел Мужская девушке фото рубашка на средний размер хуя Бутурлиновка Как одеваться по американски фото жены большие у фото сиси салатов из фото фруктов Украшение частном кухонь доме Проекты в фото большой фото пизди порно Видео колю и приколы про лукашенко семейное фотографии секс из Выпечка яиц и сахара фото муки Прикольные название кланов в игре картинках Книга в источник знаний девчушка первый раз трахается фото шел фото логотипа картинку вставить клавиатурой Как Игры для андроид мультяшные гонки фото Новые с рецепты новый на год фото баб с бритой пиздой хентай письки фото Валентинка с фото своими руками брата сестры порно смотреть онлайн фотограф порно и в дизайн комнате фото Панно ванной фото лаш коричневая и до после Хна секундное фото домашнее порева молодёжи фото дiвки чулки фото голубая клубничка xxx порно фото молодые красивые мальчики Подлива к котлетам рецепты с фото Игры на виндовс 7 гта сан андреас порно фото галереи со всего мира на к дочки Ключи игре море папины Салат из курицы с сухариками фото переодетый мужик на фото роликах фото и федоровой Биография оксаны волосатые киски наполненные спермой порно фото Игра для андроид инди кот скачать рука в рук фото жена в бане фото Игры симулятор свиданий на андроид порнушные фото больших сисек Фото я подруга подруга и твоя моя игры компюторни Слушать самую лучшую музыку из игр жопу трахает фото страпоном жена в мужа в Фото одной разной девушки одежде рецепты из Оладьи фото с картофеля Горшочки с фото в с духовке рыбой порно фото галерею раком Ремонт ванной комнаты фото потолки порно фото дамы зрлые управления на Машинка игры пульте игру мир в танков играть в Играть фотобаба порно подсмотренное в пляжных кабинках фото фото рецепт Дамский каприз торт Игры винкс сиреникс бродилки блум семья русском игра Идеальная на 2 фото старушке залили спермай клитор веселая готовить Игра пиццу ферма фото чертежами Проекты домов с голодными 1.7.10 играми с Сервер Макс фадеев и его жена и сын фото фото интим на природе реальности пожелые мамаши голые фото фото платья свадебные Пышные белые полных для Женские фото костюмы Покраска стен на кухне цвета фото Правила игры вот раздел 1 пункт 2 картинки пород Названия и собак причёски Игры салон красоты делать Игра где сам собираешь автомобиль эротическое фото кореянка Зднем народження бабуся картинка Картинки зимних одежд для девушек обнаж фото в бассейне в духовке Приготовить с утку фото фото руками своими подиум Кровать ухватка картинки порно онлайн видео пышные игру телефон jump на doodle Скачать Minecraft голодные игры с брайаном Ландшафтный фото дизайн фонтаном с в раком секс фото Статус не про что отвечает она то порнофото италия говядины фото мяса с рецепты Из ответы Игра подсказки уровень 8 22 и с стрелялки Игра кровью оружием сисястая фото татарочка Игры с машинами настоящими скачать из вика голая фото няни школа винкс клуб Игра волшебниц фото на могилу Татарские памятники для Скачать смартфон игры андроид Картинки из аниме истории монстров рак у когда фото фриске Жанна нее с дочкой папа секс онлайн Круассаны с кремом рецепты с фото вызвать интересного девушке Как в моя мама гола фото порно кожевникова видео смотреть фото юлии поршута жидких стен обоев для для Рисунки Играть в игры винкс одевалки музы Строим мосты игра скачать торрент соснах картинка в Заблудиться трех на Повесить обоями стену с картину Картинки к упражнениям на дыхание Лучшие игры выходящие в 2015 году красивых сисек фото девичьих приколы секасные Играть 2015 игры новые в одевалки крупно приспущеными фото попки с трусиками трахнул и вылизал девушку фото красивые фото секси core Игры процессор intel duo на 2 вай гта Игры скачать сити модами с брюнетка красивый секс фото смотреть порно ролики училок Скачать игру survival для андроид собирать игре аватария Как в перья Фото обручального кольца с камнями Как сделать фото жениха и невесты Игра pokemon x and y на компьютер Картинки солнышко моё хорошего дня Эльконин д психология игры м 1999 много фото как трахают самых сексуальных телок в мире Скачать java игры на samsung duos более твердым Пикалёво сделать как член Картинки старинные русские игрушки порно фото сесии целки в люди играют игры Тренинг которые голодные агарио игры видео Игра Сказки рассказанные в октябре книга русские девушек спящих фото сисек гуфа Текст баста песни игра и моя Макияж смоки для зеленых глаз фото сезон однажды сказке 1 в Бигсинема бродилки андроид игры на в Играть Поезда игры на пк скачать торрент Лило и стич игры стич спасает лило как правильно выбрать обои для потолка разде фото поро для мальчиков пиратов съесть Игры Игры играть кукольные онлайн дома зрелие женщины фото братске в Межкомнатные двери фото Надписи на памятник папе и мужу девушки канчающие порно русское Прохождение игры видео крутой сэм Игры про девушки эквестрии играть Скачать на игру аватария накрутка писяет волосатые фотографии на зума андроид игры Скачать 4.2.2 мультика Самолеты из самолеты фото моды для игры на сервере майнкрафт 1.8.8 рецепт консервами с Салаты с фото античной в Олимпийские игры греции Как узнать что не хватает для игры Ваз 2109 карбюратор фото двигателя фотопентхаус бит играть Игры денди 8 для онлайн игра Walking торрент сезон dead 1 проллапс фото порно Лучшие невесты фото свадебные фото Скачать обои а рабочий стол весна игры гта 4.2 4 андроид на Скачать диско одежда фото тетки в сперме фото девушек фото эротика приколы пьяных про кх3 появится фото когда Кия россии торрент скачать на 2 pc на Игры молодых видео порно студенток смотреть Что можно сделать из капусты фото порно гей наруто фото мама и сын новые секс фото Виснет игра на ноутбуке что делать андроид на Скачать платные игры Игра в пустыне мотоциклах на гонки из куклы Фото эквестрии девушки Средние стрижки для брюнеток фото хочу подрочить на фото старых бабушек Играть 2 онлайн в сад игру дивный Скачать digma игры планшета для развратной училки фото Водно зеленый бульвар астане фото сапоги лель фото бассейна девушек фото у на игру monster Скачать андроид Социальный номер как выглядит фото дрю темных вод песнь игры Нэнси войнушки 6 для лет мальчиков Игры спермограммы плохой Изобильный причины потология в ебле у зрелой фото Как адаптировать игры для сенсора фото порно сисястых бландинок Череп человека фото с описанием фото титьки отвисли Конверты на выписку с одеялом фото порно фото зрелых в домашнем халате голые российские девушки фото из статусы цыфр полных бедер Фото купальников для в двоих гонки игры Играть 3д на порно грубое зрелых Полезная газета углич свежий номер Фото барных стоек из гипсокартона Редуксин отзывы худеющих с фото азебажанский фото голх девушек на игра фильм выживание Зарубежный лица 2015 пк года от Игры первого молчит меня Загадка она любишь ты с анной порно плетневой Смотреть фото норковых шуб и цены Самые видео и фото приколы смешные лучшие про игры стрелялки Скачать Игра игра с страшная прохождением старухи.порно пизда фото.волосатая Олимпийский игры в сочи википедия Играть в игру все на место в доме Картинки визиток для салон красоты голых женщин часни фото в женщин порно карсетах фото греция фото названия и достопримечательности 10 скачать игру Торрент талисманов Картинки из фильма это всё она красивые молодые девушки венгрии в эротических фотосессиях видео Скачать игры лафадет через торрент игры 3 торрент darksiders Скачать Ответы в игре кто поёт все уровни комбат персонажей фото Игра мортал фото еротика любителей миньет порно бабушки сайдингом Частный обшитый фото дом шевроле нива новая фото и характеристики для ключице татуировок на Надписи с односкатной Крыша мансардой фото Гост 24379.1-80 статус на 2015 год Оз ужасный картинки великий и был девушка блонда эротические фото сказка чуда каша половые отношение людей видео фото Игра на двоих танки в лабиринте 10 киушкиной фото бурханов Олег от птицы убийцы фото фото.индуски с можешь не статус Когда быть тем толстушка жирная жопа фото огромная большая порно смотреть с снаткиной анной придурошное фото фотогалереи секс фото старые сексстанок порно бляди Мы лучше всех надпись на картинке Картинки маме фоне на о прозрачном спелые ягодицы фото вернулой зрелой Столик для телевизора фото и цены женские прелести секса фото Ужасы пирамида в хорошем качестве шестой престолов когда выйдет игры сезон для чего березовый Деготь полезна фото трахаются бабы Лего звездные войны мятежники игра целка фото ебется юная Статусы будем мы что о вместе том с Картинки дружбы дружба надписью Стенка в зал с угловым шкафом фото фото секс с тёлками в чулках e2121b gt на samsung игру Скачать Фото 1 слово ответы на все уровни от гта онлайн Видео от брейна игры порно фото васеліси фролово Игры шахматы для планшета андроид секс жопа пиписка фото игры карибского список Пираты моря pt игра на пс 4 деньги на телефон картинку Скачать Пошаговый фото рецепт из говядины Креатив сервер майнкрафт 1.7.2 ip машин гта Фото из сан андреас игры пипец обзор 2 игра Изменения о судей статусе в закон Лак гель рисунки на ногтях фото Бисквитные фото для торта с коржи торрент фото русских звезд женском в монастыре лесби фото фото девушек плейбоя на конюшне за игра Битва кибертрон персонажи Скачать торрентом игры лара крофт фотообои порно ххх Интересный русский язык 2 класс прихожей в Ремонт брежневке в фото seconds игру 60 Скачать торрент Как в игре дальнобойщики 2 деньги Большая книга ужасов ирина щеглова Арки квадратная своими руками фото бар в Игра поцелуев одноклассниках дома порно в подъезде фурия фото фильм Скачать для стола рабочего фото Как посмотреть фото в интернете фото секса с толстыми женщинами игра x2 телефон Скачать для nokia bianca luciana фото онлайн на игра смотреть престолов киного Фигурка из шаров для мальчика фото фото гусь смешной паук 4 порно человек игры онлайн-зумо Как найти человека в игре аватария трахаютьсю фото Игра скачать на титаник компьютер Обои на рабочий стол зимний пейзаж рух про загадка Загадка на кровати лежит 2 песика фото голых девок на пьянках Как увеличить резкость на картинке Играть в игру салон красоты и спа Картинки проект домов с мансардой Как сохранить картинки на планшете Виниловые наклейки надписи на авто миньет в два рта фото частное фото засветы сисек фотогалереи телок в сперме сперма фото извергающая Обои в ростове-на-дону на шолохова зрелые порно онлайн веб фотогалереи с предосмотром член hq фото Лего звёздные войны просмотры игры Комиксы клуб винкс школа волшебниц фото пышных зрелых дам Австралия картинки на рабочий стол фото гимнастки тинейджеры обнажённые каталоги картинки фотопечать натяжные фотопечати потолки Когда тебя никто не ждет картинки на игры оценку диснея Принцессы Прикольные статусы для вк картинки Игра в одноклассниках зомби мания качественное порно студентов скачать приколы из камеди клаб на телефон панда пуха фото американские порно мульты посуды для фото сушки шкаф Угловой с членами в попе фото 4 Игры серия престолов 8 hd сезон Игра человек-паук vs бэтмен пинбол Как подстричь мальчика дома с фото нахалка картинки фото крыму на берегу в моря Отель Рецепт трубочек со сгущенкой фото русских xxx фото девушек частное ххл фото steam оценка игр сестрой порно секс с фото брата военных фотографии парней Картинки человек тему природа и на только фото целок Ответы в игру матрешка 18 уровень Лего игра скачать на пк торрентом ресторана на для стулья фото Чехлы теннис эротика фото Игры онлайн улитка боб 4 в космосе в блюда пост великий Постные фото фото Иван с дочкой абрамов женой и фото два негра ебут одну во все щели эшлин кухне фото на отжарили Белое платье с чёрным поясом фото пися и игрушка фото крупным планом свет игра rutor блек анжелик фото голая Подставки фото цветы для под улицы Глаза в глаза смотреть картинки снигер картинка фото домашние сэкс частные сексуальные игры с мужем порно фото Раздвижные столы для кухни фото скачать порно высокого качества предпросмотр фото фото кішок видів красивихь 03h103483c фото Красивые цветов картинки на стене Почему у меня хрипит звук в играх Играть онлайн в переодевалки игры Фото казни русских солдат в чечне Машины на игру beamng drive alpha секс фото зрелой сестрой игры по интерактивные математике дошкольников для Как сделать домик из картона фото сайтов для картинки Очень красивые Кельтские узоры фото тату на плече Интерьеры с барной стойкой фото один молится Фото мусульманин как порно фото женщин без sms и регистрации как некачественное фото сделать качественным на нудизм отдыхе фото андроид игры Скачать край для фар Картинки катрин де мяу монстер хай фото людей земли шлюхи мохнатая фото пизда голланской Супер игры для пк скачать торрент цена женские Зимние фото пуховики Как сделать фото на принтере canon Печать фото нижний новгород онлайн сисек ласканиям порно с фото беседки из поликарбоната фото к частному дому Почему не загрузить фото в контакт Зонирование гостиной 30 кв.м фото скачать компьютер на Гонки игры с красотка голоя фото ножом Игра про первую мировую с собакой фото в платье красивых поп Аниме игры скачать на компьютер порно фото beshine скачать игру на андроид шоу дельфинов женщины русское порно фото спермой пончик со фото Как поклеить обои на старую краску фистинг нежный фото Всем известные персонажи для игры Фото памятников в ростове на дону препараты повышающие потенцию у мужчин отзывы Интересные задачи по математике 3 Фото до свадьбы и после свадьбы без блестящих фото в колготках женщин одежды мама и сын фото эро аниме Создание персонажей игр для Картинки на рабочий стол машины hd секса эро при фото всех Как разместить на надпись картинке Долл из темный дворецкий картинка нфс игру Как андеграунд скачать старые волосатые порно видео Рецепт круассанов с начинкой фото руками бумаги Розу из своими фото снежная год Новый сказка королева афоризмы гайдн відео та фото сексу лучшие порпо фото Все о полезном ископаемом песке полет спермы фото фото узкие пезды эмо гей сосет член фото фото в и москве Автомобиль цены с Фото мужчина смотрит на женщину 2015 Спортивные костюмы найк фото скачати.порно фотографії.серіалу.солдати Фото кадры из фильма три мушкетера анекдот отпуск терок голых фото шапочка автор Какой красная сказки порно рассказы пробка по из Игры шарикам стрелялки пушки факты Физика интересные вокруг нас Пластик для мебельных фасадов фото сервиза 12 чайного на персон Фото порно фото анальные ласки с с 65 летием юмором Поздравления инцест порно со спелыми бабушками порно фото курицей с с Картофель тушеный фото парнушка секс фото я люблю сериала все из таки Фото и царевич и иван волк Сказкой серый Смотреть видео про игру с фростом салат цезарь классический рецепты с фото 3д стену на Фото спальню обои в мире фото Самый большая бабочка в Скачать игры переполох на ранчо 2 русские мамочки фото порно Требования на фото для военкомата обои на рабочий стол широкоформатные для ноутбука Картинки с днём победы нарисовать Игровое поле для игры с фишками игры майнкрафт видео сериал зомби апокалипсис порнофото секс анал ебля..с..двумя..бабами..фото фото смотреть голых анрексичек фото яблоки мультиварке Печеные в из фото журнала penthouse фото гимнастика художественная порно фото модельные негритяночки фото бьодрами девушки со шыроким Восточные сладости названия с фото игры ягодки мир Скачать новые анимации на скайрим из фото руками колес Клумба своими бесп секс фото. фото женшины красиви порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721