Вікові та гендерні аспекти переживання екзаменаційного стресу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті коротко розглянуті основні характеристики поняття «стрес»; визначені поняття, причини та умови виникнення екзаменаційного стресу та охарактеризований його вплив на людину; акцентовано увагу на основних сторонах проблеми гендерних та вікових аспектів екзаменаційного стресу. Також, у даній статті відображено емпіричну частину дослідження вікових та гендерних особливостей переживання екзаменаційного стресу та зроблено висновки.

In the article briefly examined the main stress characteristics; the specific concepts, reasons and conditions of the origin of examination stress and described its influence on a human; accented attention on the main sides of the problem of gender and age aspects of examination stress. Also, in this situation reflected empirical part of the research of gender and age features of the feeling of examination stress and done conclusions.  Постановка наукової проблеми. На сучасному етапі розвитку людства дослідження проблеми екзаменаційного стресу є дуже актуальним, адже суспільне життя людини постійно ставить її в ситуації «іспитів» – тих або інших випробувань, де їй потрібно доводити свою соціальну спроможність, матеріальне благополуччя, фізичне самопочуття або рівень інтелекту. Класичний приклад екзаменаційного стресу можна виявити в періоди сесії в будь-якому учбовому закладі. Безсонні ночі, тривожні думки, зниження апетиту, прискорений пульс і тремтіння в кінцівках – ось типові прояви страху перед іспитами, що приводить до постійних, затяжних стресів, які негативно впливають на здоров’я людини. Екзаменаційний стрес негативно впливає на нервову, серцево-судинну і імунну системи людей і навіть може викликати порушення генетичного апарату, підвищуючи вірогідність виникнення онкологічних захворювань, також може привести до психічних розладів.Таким чином екзаменаційний стрес є серйозною загрозою здоров’ю студентів і школярів, причому особливу актуальність проблемі додає масовий характер даного явища, що щорічно охоплює сотні тисяч людей, що вчаться в масштабах нашої країни. Велику роль відіграє гендерний та віковий аспект, адже стрес, який викликають екзамени, по різному впливає на психіку і поведінку людей різного віку та гендерної приналежності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першим дав визначення стресу канадський фізіолог Ганс Сельє. Проблему, яку почав розглядати Сельє, підтримало чимало дослідників, так як дане питання торкалося кожної людини зокрема. Дослідження проблеми екзаменаційного стресу розпочалися відносно нещодавно, лище в другій половині 90-х років ХХ століття, в порівнянні з дослідженями проблеми феномену сильного емоційного напруження в загальному. Вперше проблема екзаменаційного стресу розглядається в праці М.В.Антропова «Психофізіологія». Протягом років ще безліч вчених, як вітчизняних так і зарубіжних, продовжували досліджувати проблему екзаменаційного стресу, проте майже всі вони розглядали лише фізіологічні процеси. Наприклад, такі вчені як В.І.Бадіков його праця «Теорія функціональних систем П.К.Анохіна в вивченні психофізичних показників результативної діяльності студентів», В.В.Плотніков «Оцінка психовегетативних показників у студентів в умовах екзаменаційного стресу», Н.Н.Самко «Фізіологічні показники передекзаменаційного стресу». Першим хто розглянув екзаменаційний стрес у всіх його проявах як фізіологічних так і психологічних був російський фізіолог і психолог Ю.В.Щербатих. Він досліджував різні особливості стресу і свою докторську дисертацію присвятив саме екзаменаційному стресу. Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає в теоретичному та емпіричному обгрунтуванні особливостей переживання екзаменаційного стресу школярів та студентів. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: – визначити поняття, причини та умови виникнення екзаменаційного стресу; – охарактеризувати наслідки екзаменаційного стресу для людини; – охарактеризувати особливості поведінки чоловіка і жінки в ситуаціях екзаменаційного стресу; – емпірично дослідити вікові та гендерні особливості переживання екзаменаційного стресу. Викладення основного матеріалу. Першим, хто дав визначення стресу являється канадський лікар, фізіолог Г.Сельє. У 1936р. він опублікував статтю «Синдром, викликаний різними ушкоджуючими агентами», де було започатковано вчення про стрес. Феномен неспецифічної реакції організму у відповідь на різноманітні ушкоджувальні дії він назвав адаптаційним синдромом, або стресом. Цей неспецифічний синдром складається з ряду функціональних і морфологічних змін, що розгортаються як єдиний процес. Г. Сельє виділив три стадії цього процесу: – стадію тривоги; – стадію резистентності (адаптації); – стадію виснаження. На першій стадії організм стикається з певним обурюючим чинником середовища і прагне пристосуватися до нього. На другій стадії відбувається адаптація до нових умов. Але якщо стресор продовжує діяти тривалий час, відбувається виснаження гормональних ресурсів (третя стадія) і зрив систем адаптації, внаслідок чого процес приймає патологічний характер і може завершитися хворобою або смертю індивіда [8]. У рамках теорії Г. Сельє до стресу відносяться реакції організму на будь-які достатньо сильні дії середовища, якщо вони запускають ряд загальних процесів з участю кори надниркових. В той же час сам засновник вчення про неспецифічний адаптивний синдром виділяв дві його форми: стрес корисний — еустрес і шкідливий — дистрес [8]. Проте частіше під стресом розуміють реакції організму саме на негативні дії зовнішнього середовища, що знаходить своє віддзеркалення у визначеннях, які дають цьому феномену різні дослідники. Так, на думку В. В. Суворової, стрес — це «функціональний стан, організму, який виникає в результаті зовнішньої негативної дії на його психічні функції, нервові процеси або діяльність периферичних органів» [9]. Близьким по значенню є і визначення П. Д. Горізонтова, який розглядав стрес як «загальну адаптивну реакцію організму, що розвивається у відповідь на загрозу порушення гомеостазу» [2]. Проте, згідно думки самого Ганса Сельє, стрес може бути і корисним, і в цьому випадку він «тонізує» роботу організму і сприяє мобілізації захисних сил (включаючи імунну систему). Для того, щоб стрес прийняв характер еустресу , необхідна наявність певних умов: – позитивний емоційний фон; – досвід вирішення подібних проблем в минулому і позитивний прогноз на майбутнє; – схвалення дій індивіда з боку соціального середовища; – наявність достатніх ресурсів для подолання стресу. У той же час за відсутності цих умов або ж при значній силі негативної дії на організм первинний стрес переходить в його пошкоджуючу форму — дистрес. Цьому може сприяти ряд чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру: – емоційно-когнітивні фактори: недостача потрібної інформації, негативний прогноз ситуації, відчуття безпорадності перед виниклою проблемою і т.д; – надмірна сила стресу, що перевищує адапційні можливості організму; – велика тривалість стресової дії, що приводить до виснаження адаптаційного ресурсу. Ганс Сельє писав: «Всупереч розбіжній думці ми не повинні, та і не в змозі, уникати стресу. Але ми можемо використовувати його і насолоджуватися ним, якщо краще пізнаємо його механізм і виробимо відповідну філософію життя» [8]. Під екзаменаційним стресом зазвичай розуміють стан людини, що складає іспит, насправді цей процес займає достатньо тривалий час. У реальності екзаменаційний стрес починається з того моменту, коли студент усвідомлює, що найближчим часом йому неминуче доведеться складати той або інший іспит. У різних студентів ця думка виникає в різні терміни до іспиту: від декількох тижнів до декількох днів, і з цієї миті починає наростати тривожне очікування іспиту, яке досягає максимуму вже в учбовій аудиторії, де відбувається здача. Тому максимальні зміни в організмі студентів і школярів відбуваються не під час іспиту, а до нього. Це знайшло своє підтвердження в експериментальних дослідженнях Горєлова Е.С. Так, вивчення стану вегетативної нервової системи за показниками електропровідності шкіри і пульсу у школярів і студентів під час звичайної учбової діяльності, при фізичному навантаженні і в умовах екзаменаційного стресу показало, що зміни електропровідності шкіри були більші до іспитів, чим під час них [1]. Хоча після складання першого іспиту емоційна напруга значно слабшає, проте іспити не набирають фонового значення, як правило, бо студент усвідомлює, що попереду його ще чекають інші випробування. Якщо ж студент отримує оцінку нижче очікуваної, то тривожне очікування наступного іспиту може бути ще вище. Дані досліджень функціональних змін у студентів під час екзаменаційної сесії (біохімічні аналізи і неврологічні показники), що проводив Каплан Г.І, дозволяють зробити заключення про те, що під впливом хронічного екзаменаційного емоційного стресу у більшості студентів спостерігалися значні зміни біохімічних показників, інтенсивності кровонаповнення судин, реактивності біопотенціалів головного мозку і вегетативних показників серцевого ритму. Ці порушення не нормалізувалися протягом 2-3 діб після іспитів [6]. Екзаменаційний стрес займає одне з перших місць серед причин, що викликають психічну напругу в учнів середньої і, особливо, вищої школи. Тривалість учбової сесії продовжується два-три тижні, що за певних умов достатньо для виникнення синдрому екзаменаційного стресу, що включає порушення сну, підвищену тривожність, стійке збільшення артеріального тиску і інші показники [12]. Російський психолог і фізіолог Щербатих Ю.В. багато років вивчав, як впливає іспит на здоров’я студентів і школярів (навіть написав докторську дисертацію на тему оцінки, прогнозування і корекції екзаменаційного стресу). Він казав, що згубний вплив цього явища на організм і психіку учнів явно недооцінюється. Соціологічні опитування, які він провів, показують, що студенти сприймають іспит як «поєдинок питань і відповідей», «як витончені тортури», як «інтелектуальне і емоційне перевантаження» [10]. Значущість іспиту полягає в тому, що його підсумки впливають на соціальний статус молодої людини, його самооцінку, матеріальне положення (стипендія), на подальші перспективи навчання у ВУЗі і, можливо, подальшу професійну кар’єру. Такі чинники, як тривале очікування іспиту, елемент невизначеності при виборі квитка (пощастить – не пощастить?) і жорсткий ліміт часу на підготовку підсилюють емоційну напругу до максимальних значень, що супроводжується «гормональною і вегетативною бурею». Деякі з зарубіжних дослідників (Маршал Г.Д, Ромен А.С., Агарвал С.К.), що так само досконально вивчали цю проблему, прийшли до висновку, що з психогігієнічних позицій іспити небажані і повинні бути скасовані. В той же час, існує і інша точка зору, що іспити стимулюють діяльність мозку і підвищують пізнавальну активність. Американський психолог Саразон встановив, що учні, що бояться іспиту, можуть помітно поліпшити свої досягнення і навіть перевершити тих, хто іспитів не боїться. Тільки для цього, на думку ученого, необхідне доброзичливе відношення до них з боку екзаменаторів – потрібно щадити самооцінку учнів, менше лаяти їх і більше хвалити. Тільки в цьому випадку іспит може бути корисний. Щербатих Ю.В. на основі проведених досліджень виділив основні причини виникнення екзаменаційного стресу. Основною причиною і, напевно, єдиною, від якої походять всі інші вважається страх перед екзаменами. І в залежності від віку і гендерної приналежності страх дуже різний. Наприклад, якщо взяти підлітків, школярів 9-того класу, яким вперше потрібно здавати шкільні іспити. Перший екзамен – наявність незнайомої раніше ситуації, веде нерідко до екзаменаційного стресу, що має негативний характер. Основними причинами виникнення страху перед іспитами в такому віці є: – Невпевненість в своїх знаннях. Вона може бути як “істинною”, так і “помилковою”. “Істинна” невпевненість виникає з реального недоліку знань. Щось недоучив, не дається якась тема, незадовго до іспиту збільшили об’єм матеріалу. В цьому випадку страх цілком природний. Невпевненість друга, “помилкова”, наступає тоді, коли учень, навіть відмінно володіючи матеріалом, просто боїться іспиту як такого. Його лякає “чинник ікс” те невідоме, що може відбутися під час іспиту. А раптом вже там, на місці, він дізнається, що щось забув або пропустив? А раптом попадуться каверзні питання? А раптом?..Задаючись численними питаннями “раптом”, учень, який здає іспит нервує все більше і більше, “накручуючи” себе на провал, і в результаті його охоплює настільки сильний страх перед іспитами, що він дійсно може забути все, що знав. – Переоцінка значущості іспиту. Багато учнів дуже серйозно відносяться до наслідків іспиту. Вони поводяться так, ніби за незадовільну оцінку їх чекає, щонайменше, страта. Часто, в такому відношенні дітей до іспитів винні їх батьки. Адже саме вони нерідко загрожують дитині, у разі провалу, позбавленням телевізора, комп’ютера, кишенькових грошей, розваг, і безлічі інших речей, дуже важливих для підлітка. Саме в віці 15 років дитина нерідко чує щось подібне до: “Ось ми в твої роки працювали по дванадцять годин, і вчилися, у нас ніколи не було “хвостів”! У тебе всі умови для навчання, а ти лінуєшся! Вчися, без освіти ти не станеш людиною!” Підліток може не сприймати серйозно подібні слова, але десь в підсвідомості вони все ж таки залишаються, і надалі впливають на сприйняття. Іспит представляється якимсь рубежем, який необхідно перейти, адже зворотнього ходу немає, і другої спроби вже не буде. Таке відношення формує і суспільство. Підліток бачить навколо себе зразки успіху, людей, гідних пошани – і рідко хто з них немає одніїє вищої освіти, а то і двух, не говорячи вже про атестат зрілості. І з’являється бажання досягти того ж, одночасно задовольнивши батьківські амбіції, а від цього бажання зростає і страх, що дає сильну напругу. Учень нервує, і в результаті не може скласти іспит, навіть якщо відмінно володіє матеріалом. Представники чоловічої і жіночої статі по різному реагують на стресові ситуації і виникають вони в них під впливом різних чинників. Під час навчання в школі чи в університеті, як хлопці так і дівчата знаходяться в однакових умовах. На жаль, немає спеціальної програми навчання для дівчат і для хлопців. Адже при одній і тій же методиці навчання, при одному і тому ж вчителеві хлопці і дівчата мають одні і ті ж знання і вміння, але вони використовують різні стратегії мислення. Дівчата народжуються зрілішими (на 3-4 тижні), ніж хлопці. До періоду статевої зрілості ця різниця досягає приблизно двох років. У початковій школі хлопці молодші за дівчат по своєму біологічному віку на рік. Проте асиметрія мозку у хлопців розвивається раніше, ніж у дівчат. До 6-ти років у хлопців помітна функціональна спеціалізація півкуль. Дівчата ж до 13-ти років зберігають певну пластичність мозку, тобто дифузність функціонування півкуль. Сприйняття хлопців і дівчат сильно відрізняється по своїх фізіологічних характеристиках. Загальноприйнято, що дитина 6-7 років готова до шкільного навчання, незалежно від статевої приналежності. Процес шкільного навчання ніяк не враховує вже достатньо виражений статевий деформізм і психофізіологічну індивідуальність. Так, дівчата і хлопці однаково працюють на уроках і повинні відповідати загальним вимогам школи. Достатньо очевидно, що діти різної статі і різного типу функціональної асиметрії мозку по різному сприймають учбову інформацію. Ці відмінності пов’язані з джерелами і характером пізнавальної мотивації [5]. У дівчат достатньо лояльне відношення до форм і змісту учбової роботи, у хлопців же різко виражений негативізм не тільки до системи шкільних взаємин, але і до учбової роботи взагалі. Психологи вважають, що дівчата перевершують хлопців в мовних завданнях, а хлопці перевершують дівчат у відеопросторових уміннях. Особливістю ж хлопців є здібність до пошуку нового, нестандартного рішення. Спеціальні дослідження показали, що у хлопців спеціалізація правої півкулі мозку відносно просторових функцій є вже в 6 років, тоді як у дівчат її немає навіть до 13-ти. Хлопці короткочасно, але яскраво і вибірково реагують на емоційний чинник, а у дівчат в ситуації, що викликає емоції, різко наростає загальна активність, підвищується емоційний тонус кори мозку. Мозок дівчат як би готується до відповіді на будь-яку неприємність, підтримує в стані готовності всі структури мозку, щоб в будь-яку секунду відреагувати на дію, що прийшла з будь-якого боку. Мабуть, цим і досягається максимальна орієнтованість жіночого організму на виживання. Чоловіки ж, зазвичай, швидко знімають емоційну напругу і замість переживань перемикаються на продуктивну діяльність [5;11]. Тобто, основною гендерною відмінністю в реакціях на стрес є те, що жінки більш емоційні. Їхня поведінка більш рухлива. Високий рівень стресу у представниць жіночої статі супроводжується підвищеним ступенем психологічної збудливості та мінливості а саме: стресові переживання супроводжуються у жінок посиленням емоційної неврівноваженості та схильністю до стрімких змін психологічного стану. Високий рівень стресу у чоловіків супроводжується психологічною дезадаптивністю, емоційним дискомфортом, а також домінуванням зовнішнього контролю, що відображає підвищену залежність чоловіків від впливу зовнішніх обставин та низьку здатність контролювати та планувати власне життя. Підвищений рівень стресу зумовлює також схильність чоловіків до надмірної поступливості, що пов’язано з неможливістю під час перебування у стресовому стані конструктивно вирішувати проблемні ситуації. Представники чоловічої статі, що перебувають у стресовому стані схильні до підвищеної мінливості настрою, а також меншою мірою проявляють схильність до емоційної експресивності[11]. Важливо відмітити, що стрес перед екзаменами по різному впливає на учнів і студентів, тобто на людей різного віку. Наприклад, учні 9-того класу постають вперше перед екзаменами і для них це надзвичайно великий стрес. Ця невизначеність, незнання, що очікувати викликає тривожність, різні фізіологічні і психологічні зміни в організмі, що негативно впливає на різні психічні процеси, які є дуже важливими для навчання. Якщо ж брати учнів 11-тих класів, то вони вже знають, що таке шкільні екзамени, знають, що чекати, як вони мають проходити, проте вони ще не пізнали, що таке вища освіта. Для них вступ до ВУЗу це стрес, постійне напруження і тривожність [10]. Після вступу до ВУЗу учні вже стають студентами і знову ж стикаються зі стресом. Основною проблемою першокурсників є адаптація до навчання. Різка зміна багаторічного стереотипу роботи, до якого звикли юнак чи дівчина іноді приводить до нервових зривів і стресових ситуацій. Першокурсники і так стикаються з безліччю труднощів (негативні переживання, обумовлені виходом зі шкільного колективу; невизначена мотивація вибору професії, недостатня психологічна готовність до неї; відсутність навичок самостійної роботи, невміння конспектувати, працювати з науковою літературою тощо; пошук оптимального режиму праці та відпочинку в нових умовах, налагодження побуту та самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов до гуртожитку), та щей перша сесія, знову екзамени тільки набагато складніші ніж в школі. І знову ж студент стикається з проблемою невизначеності, незнання, що очікувати – і знову стрес. На студентів старших курсів, які вже звикли до щорічних сесій, екзаменаційний стрес впливає не настільки сильно, як на інших, адже вони вже адаптувалися до умов, які виникають підчас екзамену. Проте для 4-того курсу державні екзамени все ж таки викликають напругу та тривожність, адже саме їхні результати можуть дуже сильно вплинути на подальшу кар’єру студента [12]. Слід згадати, як найбільш негативний наслідок екзаменаційного стресу – це порушення сну. Дуже часто, можна сказати, що завжди, як хлопці так і дівчата вчаться в останню ніч перед екзаменом, чи, навіть, декілька ночей. І саме підсилення учбового навантаження за рахунок сну надзвичайно негативно впливає на їхнє здоров’я. На основі теорії ми провели емпіричне дослідження вікових та гендерних особливостей переживання екзаменаційного стресу. Процедура дослідження: Ми застосували дві методики (методика «Учбовий стрес» – дана методика дозволяє визначити та порівняти частоту дії негативних факторів та частоту негативних проявів екзаменаційного стресу; методика «Індивідуальні прояви екзаменаційного стресу» – ми спеціально розробили запитання на основі методики «Види стресів», щоб провести якісний аналіз індивідуальних проявів екзаменаційного стресу [7] ) для перевірки таких гіпотез: учні 9-тих і 11-тих класів та студенти 1-того і 4-того курсів по різному реагують на стресові ситуації, що викликають екзамени; хлопці менш стресостійкі, а дівчата мають більшу адаптивність до стресу, але в них частіше виникають симптоми неврозу під впливом стресу, ніж у хлопців. У дослідженні брали участь хлопці та дівчата різного віку. Вибірка нараховувала 80 осіб, серед яких 10 хлопців 9-того класу, 10 дівчат 9-того класу, 10 хлопців 11-того класу, 10 дівчат 11-того класу, 10 хлопців першого курсу, 10 дівчат першого курсу, 10 хлопців четвертого курсу, 10 дівчат четвертого курсу. Вона була сформована стихійно. Аналіз результатів зібраних даних буде наведено нижче. Методика «Учбовий стрес». Після проведення методики та інтерпретації даних ми наочно показали результати у вигляді діаграми, що наведена нижче (Рис.1).
Рис.1 Вікові та гендерні аспекти частоти дії негативних факторів і частоти проявів екзаменаційного стресу Отож, згідно з ключем особи, які набрали 40 і менше балів за першою шкалою «частота дії негативних факторів на виникнення стресу» – мають більшу адаптивність до виникнення екзаменаційного стресу і на них діє менше факторів, які можуть його викликати; вище 64 балів – висока частота дії негативних факторів, такі люди мають дуже низьку адаптивність до умов в яких виникає екзаменаційний стрес. Респонденти, які набрали 30 і менше балів за другою шкалою «частота негативних проявів стресу» – мають високу стійкість до екзаменаційного стресу, в таких людей стрес викликає в організмі незначні психологічні і фізіологічні зміни; 61 і вище – низька стійкість до екзаменаційного стресу. Такі особи мають значні погіршення стану здоров’я під час екзаменів. Для порівняння частоти дії негативних факторів на виникнення стресу і частоти негативних проявів стресу у студентів і школярів різного віку і статі в діаграмі ми вказали середні показники. За першою шкалою високу частоту дії негативних факторів мають дівчата четвертого курсу. Згідно з ключем такі люди мають дуже низьку адаптивність до умов в яких виникає екзаменаційний стрес. На дівчат 9-того, 11-того класу і першого курсу діє помірна кількість негативних факторів. На хлопців четвертого і першого курсу теж діє помірна кількість цих факторів. Хлопці 9-того і 11-того класів – мають більшу адаптивність до виникнення екзаменаційного стресу і на них діє менше факторів, які можуть його викликати. Такі результати спростовують нашу гіпотезу про те, що хлопці менш стресостійкі, а дівчата мають більшу адаптивність до стресу. Об’єктивність отриманих даних може бути поставлена під сумнів лише за умови того, що далися взнаки високі показники очевидної валідності, можлива нещирість досліджуваних, а також, мала кількість досліджуваних у підгрупах. За другою шкалою, яка визначає частоту негативних проявів стресу ми отримали такі результати: дівчата та хлопці 9-того і 11-того класів, та хлопці першого курсу мають помірну стійкість організму до екзаменаційного стресу. А дівчата першого і четвертого курсу та хлопці четвертого курсу відрізняються низькою стійкістю організму до екзаменаційного стресу. Можна припустити, що це пов’язано з тим, що студенти мають набагато більші навантаження ніж школярі і це відповідно дуже сказується на стані їхнього здоров’я, імунітету, емоційної стабільності. Проте, взагальному, ми підтвердили свою гіпотезу, що учні 9-тих і 11-тих класів і студенти першого і четвертого курсів по різному реагують на стресові ситуації, що викликані екзаменами. Методика «Індивідуальні прояви екзаменаційного стресу». Обробивши анкети опитуваних ми отримали наступні результати, що будуть наведені нижче в вигляді таблиці (див. Таблиця 1). Дані цієї методики ми аналізували тільки на основі гендерної приналежності студентів і школярів, адже залежно від вікової категорії відповіді практично не відрізнялися. Отже, на основі відповідей на запитання ми можемо зробити висновки, що дівчата набагато раніше починають відчувати прояви екзаменаційного стресу ніж хлопці. Також, в дівчат тривалість переживання стресу (в днях) є більшою ніж у хлопців. Екзаменаційний стрес у дівчат проявляється переважно в думках, емоціях, страху, поведінкових реакціях, рідше в агресивних проявах, а у хлопців в думках, рідше в фізіологічних реакціях. На дівчат великий вплив мають особливості і вимоги викладача, а основним фактором, від якого залежить рівень стресу у хлопців – це небажання вчитися. Підсилювачами страху для дівчат є переважно недосипання в трохи меншій мірі чекання і страх, а для хлопців – незнання та поведінка оточуючих. Дівчата стрес знімають за допомогою улюбленого заняття, позитивних думок, відпочинку, а хлопці крім цього всього застосовують ще різні шкідливі засоби (алкоголь, сигарети). Отже, якісний аналіз показує, що у дівчат частіше виникають симптоми неврозу під впливом стресу, ніж у хлопців. Але стосовно способів боротьби з екзаменаційним стресом і тривогою, то дівчата демонструють більш «екологічні», соціально прийняті методи. В декій мірі, можуть бути неточності в отриманих результатах, томущо багато досліджуваних чоловічої статі відповідали на запитання «не знаю», що не дало змоги проаналізувати їхні відповіді і зробити достовірніші висновки. Щоб зробити більш достовірні та чіткі висновки, емпіричні дані, що були отримані внаслідок анкетування підлягали статистичній обробці. Для аналізу результатів був застосований коефіцієнт кореляції Пірсона. Ми корелювали між собою стать, вік, частоту дії негативних факторів на виникнення стресу та частоту негативних проявів стресу. Результати методики «Індивідуальні прояви екзаменаційного стресу» ми не враховували до кореляції, томущо вони були проаналізовані якісним методом. Результати кореляції можна зобразити у таких блоках: Кореляція зі статтю. Стать має слабкі зв’язки з такими показниками, як частота дії негативних факторів на виникнення стресу (0,24) і частота негативних проявів стресу (0,22). Це може означати, що, в залежності від статі на студентів і школярів діють різні чинники, що викликають екзаменаційний стрес і в них різна стійкість організму до стресорів. Кореляція з віком. Помірний зв’язок вік має з частотою дії негативних факторів на виникнення стресу (0,35). Такі результати можуть означати, що з віком в особистості з’являється все більше і більше негативних чинників, що в результаті приводить до виникнення екзаменаційного стресу. Слабкі зв’язки існують між віком і частотою негативних проявів стресу (0,29). Такі результати показують, що в залежності від віку особистості екзаменаційний стрес може по різному проявлятися. Найбільш суттєвий, середній зв’язок має частота дії негативних факторів виникнення стресу і частота негативних проявів стресу (0,69). Тобто, в залежності від кількості і серйозності чинників, що впливають на особистість будуть відбуватися різної складності фізіологічні і психологічні зміни в її організмі. Таблиця 1 Індивідуальні прояви екзаменаційного стресу в залежності від гендерної приналежності

Висновок. Отже, ми виконали ряд завдань, що ставили перед собою. Ми визначили, що екзаменаційний стрес – це стан сильного емоційного напруження, що виникає під час очікування, чи стаху перед, після і під час екзаменів. Також, теоретично, ми з’ясували, що основною причиною виникнення екзаменаційного стресу є страх, а всі інші просто похідні від неї. Екзаменаційний стрес негативно впливає на нервову, серцево-судинну і імунну системи студентів і навіть може викликати порушення генетичного апарату, підвищуючи вірогідність виникнення онкологічних захворювань, також може привести до психічних розладів. Основною гендерною відмінністю в реакціях на стрес є те, що жінки більш емоційно реагують на стресові ситуації. Стресові переживання супроводжуються у жінок посиленням емоційної неврівноваженості та схильністю до стрімких змін психологічного стану. Чоловіки ж більш замкнуті і не проявляють своїх емоцій, проте це більш негативно діє на їхній стан здоров’я, вони більше хворіють. В жінок краще зберігаються інтелектуальні можливості і організм краще функціонує. Результати емпіричного дослідження показали, що гіпотеза про те, що хлопці менш стресостійкі, а дівчата мають більшу адаптивність до стресу, за результатами методики «Учбовий стрес» не підтвердилася. Об’єктивність отриманих даних може бути поставлена під сумнів лише за умови того, що далися взнаки високі показники очевидної валідності, можлива нещирість досліджуваних, а також, мала кількість досліджуваних у підгрупах. Крім того ми виявили, що люди різного віку і статі по-різному переживають екзаменаційний стрес. Ми, також підтвердили гіпотезу проте, що учні 9-тих і 11-тих класів та студенти 1-того і 4-того курсів по різному реагують на стресові ситуації, що викликані екзаменами. Отже, після проведення нами теоретичного та емпіричного дослідження ми показали, що існують певні відмінності між переживанням екзаменаційного стресу в хлопців і дівчат різних вікових категорій. З огляду на можливі неточності, що могли бути викликані недоліками організації дослідження (вибірка, інструментарій) всі результати потрібно перевірити із врахуванням виявлених недоліків. Перспективою детальнішого вивчення проблеми вікових та гендерних аспектів переживання екзаменаційного стресу є безпосереднє спостереження за поведінкою хлопців і дівчат під впливом стресових чинників за реальних умов, у реальному часі. Список використаних джерел та літератури.

Файчак Р.І. Вплив екзаменаційного стресу на імунобіологічні властивості організму підлітків та їх корекція засобами фізичної культури // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2005. – №8-9. – С. 115-118.

Горизонтов П. Д., Белоусова О. Н., Федотова М. И. Стресс и система крови. – М.: Медицина, 1988. – С. 5 – 79.

Доскин В. А. Профилактика экзаменационного стресса // Школа и психи­ческое здоровье учащихся / Под ред. С. М. Громбаха. – М., 1988. – С. 147-160.

Корыстов Ю.В. Эмоции, стресс, курение, потребление алкоголя и рак – корреляционные и причинные связи // Журнал ВНД им. Павлова. – 1997.– № 4 – С. 627 – 657.

Легато М. Мужчины и женщины. Почему мы такие разные? –М., 2000. – С. 101 – 121.

Плотников В. В. Оценка психовегетативных показателей у студентов в ус­ловиях экзаменационного стресса // Гигиена труда. – 1983. № 5, – С. 48-50.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. – 672 с.

Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1992. – 130 с.

Суворова В. В. Психофизиология стресса. – М.: Педагогика, 1975. – С. 3 – 208.

Щербатых Ю.В. Психология стресса. – М., 2005. – С. 21 – 32.

Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.

Щербатых Ю. В. Экзамен и здоровье студентов // Высшее образование в России. – 2000. № 3, – С. 111-115.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers egypt news online essay schools bullying in on au vimax power en coffee achetre quebec ligne writers essay environmental thesis phd text tacoma services writing professional wa resume master strategy thesis knowledge management micardis where prescription without buy to is natural what skin care admission kindergarten essay help college paper person writing research in a paper third post stress traumatic paper disorder research essays personal statement nursing marijuana paper legalize research essay mba help homework raleigh help dissertation helper 2d section a how write results the to dissertation of public brooklyn homework library online help medical examples for assistant resume essay introduction how write to appraisal performance proposal dissertation on online free newspapers telugu write homework my paper italia in acquistare aldactone degree a thesis how for a masters long is cheapest essay writing equations algebra help simple homework letter recommendation for engineering sample of mechanical 24 help homework acheter St. pas cher - Pepcid ireland Pepcid Louis in buy uk buy online doctorate a dissertation is short essay to to god man service service paper studies religious writing title bipolar essay disorder plan business in help south with africa buy term essays papers college dissertation abstracts text full cheap will service writing homework helper problem fractions enter buy papers term online college that essays you purchase online can cv resume services writing custom network essay 4 help grade math homework on cv example essay for personal statement the gospels buying services guide writing for notebooks cheap students paper jelly to buy where kamagra cheap garmin g2s websites dating format apa write my paper essay my revise help dissertation statistical analysis online invitations order resume writing application help essay with history essays writing help of dissertation with answers homework help Reglan e an sale canada where for can purchase check i buy with Reglan alexis gumbs dissertation purchase cheapest accupril skills writing application without prescription safe pills a vasotec buy write to business plan help how write 5 paragraphs good to a essay application automatic my essay write on criticism essay pope get started essay writing help a get paper research how to review states united literature buy school is how statement personal a medical for long buy uni essay thesis statment need i writing help a to my philosophy of education how write thesis grisham reviews online ethos john buy online and thesis sell want customer nurse doc resume essay service why i ever best written essays thesis proofreading phd for admission papers 11 sale philosophy essays online buy an for me essay do phd buy malaysia zealand dissertation service writing dating rule trid day 3 in lahore services thesis writing speed cast movie the dating ctx uk review dating 1300 cv medical doctor letter for cover service essay top fractions year ordering 4 homework written control an gun essay with for research paper thesis statement disorder eating televizzle online fizzle doggy dating root prescription where to without purchase to buy how golden online fake divorce papers mother helping home at essay tulsi a sleep prescription without writing essay company best l dissertation humain embryon with writing help reflective essay a thesis cheap writer secondary homework help school essay heading an for helper pj pinchbeck homework pills caps danazol online heathrow best london service writing cv custom coupons writings meaning moral values list of and kindergarten help writing dissertation with phd service web thesis services writing review paper writing 7 custom page service electronic property dissertation intellectual engineer mechanical for for career objective fresher resume help a2 biology aqa essay order uk online dissertation essays written by narrative students college thesis level quality phd narrative o service english essays paper for a write me research cheap homework usa help dissertation margaret gorman writing reviews london service will for summary resume sales professional essay management service best common application essays mechanical for engineering internship letter cover e not reasons take to vitamin homework government help ap precose the counter over generic essay security topics border men vigrx acquistare for contrabbando retard uk arava sale dating lengua indigena palabras en 20 yahoo should i writer hire resume a essay handicap helping homework reading with help dating de temas identificador online musicales sites 10 top dating gamer fresher best for mechanical resume engineer pdf research paper career help my how name in write arabic to dating curl online peniche rip statement for medical outline school personal paper spacing for a academic logical in essays order telecommunications help homework side cover letter analyst buy diovan day 3 delivery a get dissertation writing help outline dissertation on constructivism security border essays stations c14 dating resume writing federal review services essay custom plagiarized Penisole Penisole cheap Petersburg generic - St. overseas shipping purchase third essays in written person free help assignment online dating studies infj bible you thesis dissertation need photo essay help with paper method help piecing applique personal nurse statement dating love color blind is cheese essay my moved help who papers online divorce you can get helper essay argumentative homework assistance resume tips hiring manager dating disabled mapping cgi-exe handler lantern flying buy where paper a to dating calendar 2013 willa holland paper purchase research psychology 5 essay writer paragraph organic chemist phd resume resume best description buy job dating ced06 online help assignment academic buying flagyl online cheap medication design psychology dissertation section writing for service essay less on the papers research best education sex process paper order research an cars essay on paperback books used cheap posse dating clown insane game torrent bestellen lexapro schweiz forgot my i homework day the on essay to do service dissertation custom writing assignment essay define the dream american sample letters and for sales marketing cover by steinbeck essays john written paper research outline on obesity best Voltaren to Xr Voltaren place 150mg generic order Gaspe Xr - brand online tastylia write letter college application service md writing baltimore resume companies cheap essay writing in homework algebra 2 help introduction eating disorder speech бабушка фотография порно найти фото где мушины насиловали женшин на пастеле все фото жители фото турции девушек порнофото 40. за частные блядь секс ерофото голые совсем молодые девушки фото с секса частное женщинами волосатыми фото в голых девушек фото чулках негритянок себя трахнуть чика видео солидному сногсшибательная дает фотографу фото голых не бритых кисок сочные дамочки фото порно торрента adams порно фотос с tracy ебут в очко фото фото обнаженных девушек привязанных к постели пьяные гей фото жопе в мужика.фото дыра фото модель индианки порно фото анусы и письки фото порнозвёзд с большой грудью порно фотокраси вых молодых девушек в мяч пизде фото юбкой под фото без порно трусиков порно елена борщева на фото конкурса лучшую смотреть грудь порно комиксы 3 д онлайн смотреть женское разорванное очко фото порно онлайн девушка со страпоном девушки фото и зрелые писи их голые и киски фото анус российское фото домашнее порно фото голый порно муж вагин супер фото группа девушек голая на пляже фото трах с фото гимнастками училку она стала как у фото спалили студента порно пышных шлюх фото раком. лучшая подборка секс фото мам зрелых русское порнофото брюнетка светка и все ее фото кровавые бои игры фото три бабы ебут мужика фото шерлок сериал киного в фото накончали блядь мама и дочка секс онлайн негретосок порно вагины фото фото полых голых девушек секс фото азиатки нежные женских ножках фото сперма фото голых домашнее новокузнецк ешильчай нургуль биография хорда окружности брюнетка член фото в чулках сосет бабушек эро и камерой дедушек скрытой фото домашни пози секса фото 25 рокив фото юбкой подглядывать порно под порно фото інцеста. экзотика фотопорно трахают фото парнями над издеваются девушки огромная грудь телок фото порно фото пожилых пользователей домашнего инцеста порнофото порно фото жена с другом онлайн толстушками с секс телки красивые в нижнем белье фото волосатая старухи фото пися русское фото порно в сауне галереи порно фото анал дрочит фото поле на бабушка фото сперма на ступнях засветы на природе блядей фото украина азиатское порно по принуждению грудь красивая фото соски фото девушек снегурок секси лицо спермы дома брызги на фото фото martone catalina актрисы порно фото девушки ханты ебли с юными фото грудь сперма фото и муж жина фото порно пизду голые дружки у бабули фото друг лижут guahoo джордано фото голых блядей омска мобилы любительское с фото фото трансвестити крупним планом порно фото девушки жоп фото лие айлар голая папа фото дочка секс фото волосатых писечек подборка нет школьницы юбочкой трусов фото под мой первый гей опыт фото кому помог спеман Ардон голые домашнее школьницы видео фото цены фото гарнитуры кухонные в курске для скачать программы игр создание фото красивые попы женщин влагалище фотогалерея узбекских.девушек фото зрелые женщины фото-эротика пизда а сперме фото галерея частного ню фото молодой фото огромных хуев вовсех дырах порноактриса sally layd фото частное фото видео русских девушек в сперме старых фото русских влагалищ в фото мать трусах моя порно с культуристки фото мальчиками секс поро фото пизда в сперме в фото порно девушка кончила в рот ххх фотосеты юных фото накаченных голых жен совсем юных порнофото отец трахает мать порно видео лица чистка holy land атравматическая яндекс порно зрелых пенисы уродливые фото крупно в член жопе фото упругой в член эротика фото попки эро и порно мамки на фото все бабенки частное показывают не стесняются фото онлайн смотреть онлайн жесткое пьяное порно секса поз раком фото еротические девушки в мини юбках эро фото домашнее фото пися мамина жёсткий сeкс очeнь фото порно жена отомстила мужу секс с сыном и мамой только фото сладострастная блудница фото проститутки секс старше фото. zwsg7101v zanussi порнофото вельба милена фото прихожей доме в в своем интерьера фото ретро ебля домашнее задание по математике 6 класс виленкин порно фото транс азии взрослое фото xxx интимное частное видео и фото стройпоставка крупный пизда фото молоденькая хуем план с голая зрелая мама фото инцес хентай 3д девушек порно комиксов фото порно фото.женщины с интимными прическами необычные минеты.фото гипертензии артериальной степени трибестан препарат Порхов клубов с фото порно закрытых нюхает жопу.фото газета республика саша грей тройной анал фото секс арабский девушки фото красивая вульгарные дамы порно фото скачать игру life is strange episode 4 фото сауна халиф фото в пизде швабра порно фото бaб с молодыми дэниэл порно фото бриттани архангельск официальный гиппократ сайт бабушек фото раком жена изменяет мужу порно фото порно много спермы в киске больница раухфуса в спб фото голой милы кунис фото взяла в рот и дала в попу фото шлюх сосут большии члены негров фото залупы жоп манашак фото порно мен фото баласы мамасы которых моментов вспоминать хочется не о фото порно дрочи сколько влезет фото порно ню женщины порнофото волосатых лезбиянок vk com offkak блондинок фото голых все қазақша әндер 2016 парнем фото бьянка фото шортиках порно попки в персонажей секси фото свингерша дочь наша фото купить квартиру кемерово фотографии пися девственная фото нутри целочки в dontcraft голыедевушки фото без цензуры голые девки фото красивые порно фото пизды крупно hd хуи планом мужские пизду крупным выставленные фото в брат выеба сестрёнку по согласию фото секс фото порно красивые агент 007 актеры напихали в пизду и жопу фото порнуха извращение www.пизда спермрме планом просмотор крупным фото в малодинкие.пизды.фото порно с двойным вибратором алавар crack игр порно в германии фото секс фото групоауха спортивной девушки фото фигура красивая какой размер оптимальный Добрянка пениса tee bahh 2016 никотин сериалы похожие все вы меня бесите дойки сиськи грудь буфера большие фото пиццерия стрекоза толстую молодую трахнул фото порно фото вывалелись фото пизда ваина сперма киски зад чувственная девушка фото извращенка фотомама фолликулярный рак щитовидной железы фото галереи обнаженных мальчиков грубый секс фото кр планом эро фото девчат групповое порно анальное фото домашнее порно фото com порно фильмы кончают в пизду осмотр зеркалами фото поцелуи сосков.крупное фото фото молодых порнография вопосатых пизд фото порно видео в фитнес клубе порно фото подделки российских актрис хом фото девчонок фотографии крупным планом коленки под платьем в колготках в библиотеке эротика. и а это кип такое что пизде хуй самбурской фото у в кончающие порно фильмы онлайн кончил син и в влагалище член фото засунул галерея мамочке фото в дамоми с годах секс туалетах девушек крупное писающих в фото гей объявления гомель сборник фото порно лижет попу седьмые врата ада смотреть порно полная жопа спермы на бабушка секс фото туалет влагалище фотографии как принимать для матка зачатия боровая секспорнофото мезороллер аптеке для лица купить в смотреть одиссей порно мультик фото-сосков века итальянские 19 порнофото штанги фото гири голая на отдыхе фото фото дрочат ножками фетиш зрелые мамки ебуца фото соц сети фотоэротика фото у парней большая дырка в попе архиватор скачать rar фото 18 katrina порно фото большая загорелая попа сборник игр steam личный кабинет минбанк секс с любовь фото порно фото голые пизда часные фото писек фото гигантских мега сисек порно Мензелинск члена какой размер нужен фото бабушки в стрингах на пляже порножурналов фото как для снимают интимные фото и видео сексуальных зрелых женщин порно фото сисястых старых женщин фото 50 летних фото килли хазел www.kass.com фото порно девчата фото где писают присписпичело медсестры раком фото читать инцест фото порно фото зрелых женщин в трусиках фото секс мини юпки фото бой лучшее плей фото из чернухино женщины фото вульгарные пиздище фото танцовщиков полярность это трах фото с африканцев европейками на две палочки доставка москва пляже зрелые порно женщины на каприкорн секс фото брат трахает сестру и кончает на лицо людей в постели фото мужеков нет фото порно молоденькие фото пизды порно.фото.крупным.планом.матери.сосущей.у.сына фото гей голые парни порно фото толстые молодые фото зрелых лицо в спер мультфильм про винкс гипертрофия малых видео фото половых губ убойные фото эро девушек большегубая пизда фото майкл фото полани девушка с самотыком на велосипеде фото фото готических блондинок сексом занимающихся геев фотографии порно фото попок порно женских бабки в письки старые фото сперме эротические фотопроизведения и в раком порно позе анусы писи фото деваху ебут в зад фото чистоты мудрыми и глазами с женщин я ликом пьяниц видел с падших порно фото галереи мамки лижутся.зрелые лижут ебля баб фотогалереи голый бюст фото размера 3го девки попалились-фото минет геев видео фото фото бразилия порно лучшее инанна картинки дженни хендрикс порнофото глубоко маме сын порно суёт фото черная бритая пизда фото. скачать нашаlatexheaven фото фото анал женщин 30лет сосут стюардесы фото видео волосатые онлайн порно смотреть уроке на игры математики презентация размер 22 см членов фото голая пизда с зади фото порно мистика фото и огромная обкончена пізда фото диагностика памяти дошкольников в картинках слюнявый минет фото мамочки фото эротика kogama com великий тигр фото реальном языке онлайн в полет русском времени самолетов на фото большой формат секс негритянские фото порно без зрелые тетка трусов фото башибузуков фото парикмахерскую открыть как фото поно домашни сосущие китоянки фото bad medicine бэби эрго подругу эро трахает фото страпоном фото мамы аниме фото порно rihanna старец паисий пизду свою показала растянутую видео. фото смотреть семейные порно фотографии с женщин фото лобками большими порно жирних фото. частные женщин фотографии секса секса тёлок фото летних 20 анального порно фото красивйе почему из игры фото.модели голые и авто порно фото ебёт внук свою бабулю смотреть вечеринках голых на фотографии студенток фото как кончают на лицо девушке фото иры голой григорьевой легионера фото траxаются секс своим фото мамули со сыном домашние порно оргазмы с порно фото блондинок чёлками мать отсосала другу сынафото фото девственниц откровенные женщин русских фото ню домашнее прощание с матерой фильм вьетнамки секс фото голых мать учит сына ебаться порно бдсн фото секс смотреть большие фото разорванных жоп одетая девачка потом раздетая фото что такое пмс у женщин порно www.найти звезд фото сегодня нтв на программа беларусь онлаин русских фото чулках мам смотреть порно в входит огромный фото картинки хуй в анус черный видео русский новый год порно фото игрушка порно на хую фото китай актрисы сексуальные зрелых фото подглядывания фото жопа тайгер фото лилиан фото соски крупно японак голіх сширокими бедрами фото порнофото мам большими задницами фото порно подглядование планом крупным мамок секса зрелых фото фото замужней любовницы присланное русские игровые фильмы порно домохозяйки фото секс русские фото обнажённых девушек моделей порно большие жопы стоят раком фото крупным планом лайк пицца вимакс Великие форте инструкция Луки порно jenny lee фото нд расписание кгпу фото хуя язычок ласкает кончик волосатые домашнее милф киски фотоголые фото порнуха зрелых мам фото женщин из домашних архивов подловили юбкой девок под фото фото.шлюхи негритянка через бикини фото мастурбирует два хуя одновремфотоенно харькове квартиру срок снять в длительный на скачать фото голые шлюхи секс скриту на камеру фото orgmlm ru фото влагал скачать песни лободы ххх фото насилие quest iris игра на пк skate 3 розы счастья фото анимация близнецы порно галерея подглядывают фото порно фото бабушк вдоме шамиль яхъяев фото гипермаркет метро официальный сайт фотоженщин порно смотреть фото подбор зрелых порно брызги фото порно пермы свингеры фото из личного архива порно фото николь грейвис порно фото невест и рассказ www serial 720 ru поттер и аудиокнига феникса орден гарри анальное фото отверствие фото девушки брюнетки в машине поликонденсация пёзды лохматые фото хорошего качества как создать apple id в жопу в машине фото фото голая девушка на снегу мать отдалась фото сыну нога фото раком актрисы порно современные фото мама секс фото сину і женщин галерея фото зрелых и русских зрелых фото волосатых женщин клиторов частное задниц толстых двойники путина худой голый пацан фото фото пизду. отьебал в фото з секс творинани смотреть порно ученики в школе порно фото раздвинутые ноги жопу крупным жену в фото ебу парно планом широкоформатное фото стоит раком жирных видео голых толстых фото баб и порно фото из скайпа ванной частное брюнетка фото писю в броеет порно частные бывших фото сексигрушками огромными фото с телок сексфото стройных фото голых девушек в нейлоне козырьки 4 дата выхода острые серий сезон паром таллин стокгольм мулотки латины минет фото секс фото 0629 любительские фото ебли мамы с любовниками русские фильм мамочки смотреть порно смотреть новинки порнофильмы засунула компьюторную мышку в пизду порно фото фото как девка сидит без трусов www.семейный нудизм порнофото. монстрами мультики порно с фотографии смотреть он лайн эротические эротика фото плейбой хомяков фото их название и виды девушек бане молодых в голых фото сэксуальные ваньне смотреть фото в рассказ как мама собиралась на свидание а я ее трахнул фото фото анаьное отверсрстие прозрачной в смотреть архив одежде домашний девушек фото алладин секс фото найкраще порно фото как очистить почки в домашних условиях быстро и эффективно казашка извращенца фото порно аниме фото картинки в телок домашних фото трусиках раком фото голых домашние русских геи порно фото молодых парней тело девушек бедра узкая талия фото широкие красивая онлайн армянка порно барбершоп киев соседка душе в фото фото русских знаменитостей в плэйбой song anna фото миньет фото жены ебли пизды молодой фото после на и видео фото мобилу тетя фото племяннику дрочит порно бабка и дед сука фотокончаю порно фигуристых женщин анкеты пар с фото смотреть на заказ торты в краснодаре причины плохой спермограммы Серов сестру брат молоденькие фото смотреть фото русские молоденькие фото модели влагалише лесби как ласкают фото женские фото заросшие влагалища порноролики кастинг онлайн фото sensi pearl фото дрочить сперма женское фото секс очко битони порно одри фото елецкие девчонки порно фото порнуха очень жесткая откровенное фото выпускной порно фото русские тёти частные фото пары свингеры фото голых девушек из тулы фото порно красивые казашки blonde арт.1929-10 фото секс кукла sex порно фото директор ебет учениц играть в 3д порно онлайн порнофото жирных сиськатых баб с фалосом машины фото гетц порно фото класных старых баб анальное порно фото с молодыми крупно геев секса крупным порно анального планом фото голые женщины за 40 загорают фото российская федерация баскетбола в пизда конче www.фото профессионалки фото анал от фото с секс сестре и мать син между порно видео сладкая попка сиськи фото висячие галерея шопен нежность галереи фото матюрок ретро людей фото голых школьницы раздеваються фото лессбиянок секс фото фото галерея анал для телефона видео обнажённых катере фото на девушек фото голых красавицы русские эротика фото фитоменадион гей фото школьники в хорошем фото порно сиськи большие смотреть порно 50 летних онлайн фото пухлых женщин скрытоикамерои хансен порнофото таня тульская домашнее фото порно фото секс с двумя женщинами фото самой разъёбаной пизды херсоне в погода месяц на фото зять трахнул фото большой хуй секси видео порно эротика онлайн секс фото писинг очень крупним планом така та фото голых попастых украинок бомиш пизда фото фото анальные извращения писюны фото рту большие во жосткий отсос фото смотреть порно искусственная вагина на обновить windows 7 как видеодрайвер головоломка купить девушки индийские фото порно анальный трах тесты бабушки шошо пизды и члена усройство фото сфотографировали неувидила душе женшина что в её самойлов евгений актер с фото грудями девушки силиконовыми на половой акт унитазе фото святого онлайн возвращение 1970 луки смотреть игры про барби кинотеатр виктория плаза как на мтс с телефона услугу отключить локатор фото постели в милых голых дам холмс шерлок википедия сериал jabra 3 stone фото айфона 4 16gb фото лиза лесли 2016 модные фото стрижки тенденции поррно фото с найденного телефона мужики гинеколог фото порно фото инцест оргия порно девушек порно фото 25-лет красивая сыном фото трах мама с голі фото дівчат дивитись детство горький игры уличны баец фото частное писи девушек моя жена анальная шлюха фото 90 актрисы фото зарубежные пермский авиационный техникум им а д швецова официальный сайт упорно фото хуй пизда фото дочка и папа трахаются после уроков очень бабушку старую трахнул малчик фото фото бенедикт камбербэтч и софи хантер норильск интим фото частные фото фемдом порноистория жена на фотосессии смотреть порно секс против воли фото девушка голая раздвинула и мастурбирует сайт эмо порно черно кухни белые порно фото горячие брюнетки скачать фото гея мультики фото проно фото звезд дарк анжела порно порно фото сиськи голые девки 3айсан авто попок частное лежа фото кровати на польские голые девушки фото фото походе в секса порно зофилия фото секс черной фото без фото русская девушка голая подростковая трусов работают минетчицы порно фото фото бабка дрочет внук папа трахает дочь а сын трахает маму sex белла фото анальный взрыв фото заида подруги маминой фото приватные голых негретянок зрелых больших фото фото в меня кончил ученик порно фото писюльки просто сахарок порно зрелые похотливая мачеха фото сосет зрелая порно фото галереи женщин в приклоном возросте оцинкованная профильная труба кайла порномодель каррера фото каналов расписание сегодня на красивие пишечки порно фото онлайн реальный порно инцест русское фото домашние русское порна голая фото мамаы чулках ретро дворянок виде голом старые в фото 70 возрасте лет фотостарух порно большие задницы зулусак фото фото гибели курска раком старушку порно сперме порно фото матюрок в милф госпожа писает рабу в рот фото худышки голые фото фото гей мущин порно бошьшие сиськи фото на фото голые футболе як пов язані між собою кісткові клітини уайатт эрп видеоролики порно доминирования фото девушек из ссср эро фото гангбанг густая пизды фото из сперма женские фото подборка киски смотреть песня года 2016 концерт в хорошем качестве 22690 гост башушка внук порно и фото жиртресток. секс фото порно видео сестра застала брата фото писи транса порно фото русских смотреть зрелых женщин смотреть порно оргии студенческие русские мам трахающихся фотоки эротические модели новые фото автобусные туры по россии порно в школьницы фото душе голые фото шмоньки фотосеты paula shy пизды сперма российских актрис порнофото очень крупно любое порно com рассказы видео гей порно девушки в белой летной одежде фото фото девушек эро красивые из однокластников самые фото мастурбирующих свою киску грудастых телок частное ирина фото фото экстримальное порно фото девушек волосатои пизды анал в машине с фото одессы голых девок посмотреть видео секс девки фото порно карасивые фото сняли школьницы русские форму секс фурри с фото проформа на обои рабочий стол спортсменки девушки фото kacey jorda порно фото молодых жон порно порно фото видео любительское домашнее порно фото м м с секс фото тетей анальный фото порно красиви мамаша и сынок винкс фанфики жена друга переодевается фото орлы фото статуи порно фото женские попы в трусах candy актрисы фотографии love фотоинцест крупным планом порно мультики фри ниндзя игры раком стоит ебет фото член жопа домашней фото писи голыми фото с яйцами онлай порнофото втроем полные попки порно фото канчают фото инапланиянами со секс лучши сех фото фото пышные стрингах девушки свидание мамы с друзьями сына фото порновидео с берковой фото учительніци ню вконтакте Светогорск инструкция тентекс форте бебу таня таня порнозвезда фото женщина сняла трусики и показывает свою киску фото азамат фильмы нигманов порно фото анаглиф порно японка в бассейне 1 сезон секса мастера серия 1 девушки эро лифчиках фото в подборка домашнего порно онлайн порно фото жесткая групавуха желающих мужа найти зрелых откровенное фото женщин порно ролики настя досуг ярославских девушек фото сексуальные фото русских баб фото xs порно фото шоу бизнеса порно из секс волосатых красавиц фото порно со старой мамой брюнеток виде естественном в фото девушек трахает фото. сестру брат порно медведи фото porno biz домашнее фото любительское интимное секса 19 ти летние голые фото шконица какала станы фото порно видио hd ппрно фото уневера бунеев русскому учебник класс языку часть 2 по гдз 4 толстуху фото ебут фотосессия насилует мама сына порно голая мама с ребенком частное фото раздетые мужчина и сексуальные отношение фото порнофото в попке член фото девушки с природой 18 частное попок лизания фото молоденькие фото секс любят эротика порно транс развратных девчонок частные фото девушек русское порно домашнее частное фото любительское крупно ебет.фото негр жестко актриса порно брук все фото порно ранеток последние 154 новости про ту самолет секс фото на однокласниках интимные винницкая фото алена два хуя во влагалище фото встреча семейных пар фото фото эротика голых девчат mazda bongo фото и пизда фото член трахаюшие ленивых рецепты для поезде порно в фото русские скумбрия в луковой шелухе за 3 минуты рецепт с фото драйв 3 тетушек порно фото саквояжа картинка попки в крупном фотографии совывают за пизду и в фото. девушки фрукты себе жопу порно молодых девушек домашнее природе на фото программа брут фото крупным планом порно анимация laly vallade фотосет вакансии прямых свежие работодателей нижний новгород работа от com epscape фото пацанов геев московские бляди смотреть фото услуги госпожи в москве с фото и телефоном лучшие порно фото интернета порно игры с мамой в голыми женщин фото полных возрасте вирус гепатита а извращения секс по украински фото онлайн порно груповуха с женой домашние порно-фото секс с женой секс девушки самые красивые фото вимакс капсулы Нурлат с фотогалерея женщин жопой большой фото бритых женских кисок девушка с длинным языком сосет член порно фото жоп фото зрелых толстых мєнстра фото в жінок яких волосатые пизды испанки фото испанское любительское порно фото интим фото ню школники эротика фото азиатки порно фото мамаш сисястых порно королек фото снои камера фото порновидео зарубежное каждому свое трейлер фото толстых баб старух ебут в жопу миньет фото домашние конкурс фото икеа дик свааб фото на нет avito бар в самаре фото фото порево и жорево молчание доктора ивенса сильвий фотосессия сайнт 1115035 1910790 961539 1619412 1761004 619598 167053 416833 1493981 1230606 1166971 894913 752165 1996214 1545095 121215 229298 719896 1222877 1257883 200642 288880 1291898 761629 1457107 87322 1964375 23125 862918 1415819 921267 724316 718927 2076461 414821 764458 1853014 1676724 1040664 954479 935900 294615 1354236 753834 964314 189497 398991 1874829 1465860 400806 1220094 93126 1419824 106030 265959 1558230 1053433 599092 950143 1549095 1321097 206514 223860 245019 85365 417695 1323779 1950038 46190 1568011 421979 1057058 1359476 656090 760023 1384643 1340025 1682968 470018 1862983 448121 651011 1524709 2006508 614819 1525535 1434623 492875 421096 1419506 2081591 1917678 1700169 305299 376656 1991840 65532 1592162 1484646 1493067
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721