Відповідальність банку за договором банківського вкладу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджено цивільно-правову відповідальність банку як сторони договору банківського вкладу.

The article investigates civil liability of the bank as parties to the contract of bank deposit.

Договірне зобов’язання завжди супроводжується цивільно-правовою відповідальністю, яка наступає в разі невиконання чи неналежного виконання стороною своїх обов’язків перед контрагентом.

Традиційно цивільно-правова відповідальність тлумачиться як покладення на особу, відповідальну за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання (чи іншого охоронюваного цивільним законом права), несприятливих майнових санкцій, передбачених правовими нормами. Зокрема, таке визначення поняття цивільно-правової відповідальності застосував О.А. Пушкін (( Гражданское право Украины.ч.1. под ред. проф. А.А. Пушкина, доц. В.М. Самойленко . – Х.: Ун-т внутр. дел; «Основа», 1996. – С. 176-178 )).

Сутність цивільно-правової відповідальності боржника полягає в тому, що вона захищає майнові інтереси потерпілої сторони – кредитора. Це відрізняє цивільно-правову відповідальність від кримінально-правової, якою, передусім захищаються інтереси публічні, державні.

Безпосередньо в Цивільному кодексі України правила про відповідальність банку за договором банківського вкладу чітко не виписані. А також не закріплено обов’язки, які покладаються на банк і вкладника згідно з укладеним договором банківського вкладу.

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства.

Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що у разі ліквідації банку кошти, одержані в результаті ліквідаційної процедури, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у встановленій черговості, відповідно до якої в третю чергу задовольняються вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування вкладів фізичних осіб, а в четверту чергу вимоги вкладників – фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Законодавець, у зв’язку з приховуванням банками неплатоспроможності своїх фінансових установ для уникнення паніки вкладників зобов’язав їх посадових осіб вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності (банкрутства) банку. А також визначив, що власники істотної участі, керівники банку (крім керівників відокремлених структурних підрозділів банку) за фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства або приховування стійкої фінансової неспроможності банку несуть відповідальність згідно із законами України. Це означає, що посилання керівників банків, власників істотної участі на світову фінансову кризу як явище невідворотне не може прийматись як підстава для уникнення відповідальності банку за своїми зобов’язаннями, так як вважається що явище кризи штучне і відповідальність за неї лежить на її організаторах.

Обов’язковими елементами для настання цивільно-правової відповідальності є: протиправність дії, якою заподіяно шкоду; наявність шкоди; причинний зв’язок між протиправною дією і шкодою; вина особи, яка заподіяла шкоду.

Склад цивільного правопорушення, є основою цивільно-правової відповідальності за порушення договору банківського вкладу.

Підставою цивільно-правової відповідальності банку є порушення ним зобов’язання за договором банківського вкладу (депозиту). Ми згідні з думкою О.А. Символокова, який розуміє під порушенням зобов’язань різновид протиправної поведінки, яка є підставою цивільно-правової відповідальності (( Символоков О.А.  Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности: автореф. дис. канд. юрид. наук. 12.00.03 / Символоков О.А.  – Рязань., 2002. –  С. 107-108. )).

Для настання цивільно-правової відповідальності необхідно, щоб поведінка суб’єкта була протиправною, якою порушуються права та обов’язки, передбачені чи санкціоновані нормами цивільного права, у тому числі й ті, що встановлені в договорах або, хоча й не передбачені конкретною нормою права, але не відповідають загальним началам і змісту цивільного законодавства. (( По лабиринтам права / под. ред. А.М. Куренного, С.А. Пашина. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 167. ))

Особа, яка не виконала свої зобов’язання або виконала їх неналежним чином, несе відповідальність за наявності шкоди.

Під шкодою у цивільному праві розуміють зменшення або втрату певного особистого права чи майна. (( Цивільне право України: Підручник: У 2 кн.: Кн. 2  / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнєцової – К.: Юрінком Інтер, 2004.– С. 701. ))

До реальних збитків належить сума, яку вкладник вимушений затратити внаслідок допущеного банком порушення зобов’язання. Так, якщо шкода заподіяна відмовою банку повернути вклад, оформлений договором банківського вкладу, то витрати будуть спричинені тим, що вкладник у зв’язку з необхідністю продажу вкладу, реалізує його за вартістю нижче тієї, яку він мав одержати від банку.

Упущена вигода відшкодовується за всіма правовими системами. Цим захищаються інтереси вкладника, який одержав би доходи при належному виконанні зобов’язання банком.

Вкладник повинен враховувати ризик заподіяння йому майнової шкоди.

Під немайновою шкодою розуміють наслідки правопорушення, які не мають економічного змісту і вартісної форми. Йдеться про моральну і фізичну шкоду.

Оскільки існує загальний зв’язок явищ, оскільки пошук причинного зв’язку можна вести безкінечно. Проблема полягає в визначенні причини і наслідку.

Безумовний інтерес являють собою міркування, які виклав з цього приводу В.В. Луць, зазначивши, що однією з необхідних умов цивільно-правової відповідальності є наявність безпосереднього причинного зв’язку між протиправною поведінкою правопорушника і збитками потерпілої сторони. Мається на увазі, що протиправна дія або бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, що виникають у потерпілої сторони, – наслідком протиправної поведінки заподіювача (( Загальна теорія цивільного права: Підручник / О.А.Підопригора, Д.В.Боброва, О.В.Дзера та ін. / за ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: Вища школа. –– С. 839. )).

Безпосередній причинний зв’язок, якщо йдеться про виконання договору банківського вкладу має місце тоді, коли в ланцюгу подій, що послідовно розвиваються, крім протиправної поведінки особи і наслідками, які настали, відсутні будь-які обставини, що мають значення для цивільно-правової відповідальності. У таких випадках, коли, крім протиправної поведінки особи і наслідків, що настали, існують обставини, яким нормативно-правовий акт надає акцент у вирішенні питання про цивільно-правову відповідальність (протиправна поведінка інших осіб, дія непереборної сили), має місце непрямий (опосередкований) причинний зв’язок, недостатній для накладення відповідальності.

Відшкодування потерпілому збитків, заподіяних правопорушником, за рахунок майна останнього не тільки забезпечує майнову заінтересованість потерпілого, а й сприяє запобіганню цивільним правопорушенням у майбутньому.

Під виною Цивільний кодекс України визначає не психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки та її наслідків, а невжиття нею всіх об’єктивно можливих заходів, що залежать від неї і спрямовані на недопущення порушення зобов’язання. У такий спосіб вина у цивільному праві переводиться із сфери суб’єктивних психічних відчуттів у сферу об’єктивно можливої поведінки особи з урахуванням обставин конкретної ситуації. Слід вказати і на те, що ЦК закріплює презумпцію вини порушника зобов’язання, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 614 ЦКУ відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов’язання.

Переконливою вбачається думка В.В. Вітрянського: для оцінки боржника не мають ніякого значення індивідуальні якості боржника і, тим паче, його «психічні переживання» у зв’язку із скоєним ним правопорушенням. Натомість використовується абстрактна модель очікуваної поведінки за тих чи інших обставин розумного і сумлінного учасника майнового обороту. (( Аржанов М. О принципах построения гражданского социалистического права / Аржанов М // Советское государство и право. – 1939. – № 3. – С. 34-44. ))

На сьогоднішній день неоднозначна судова практика щодо стягнення моральної шкоди на користь вкладників. Так, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області у мотивувальній частині рішення від 06.02.09 у справі № 2-7109 вказує: «щодо заявленої позивачем вимоги про відшкодування моральної шкоди, то суд вважає, що вона є безпідставною і не підлягає до задоволення, так як спір між сторонами виник з договірних правовідносин і у зазначеному договорі у випадку порушення зобов’язання не було домовленості про відшкодування моральної шкоди». (( Рішення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 06.02.09 у справі Справа N 2-71/09 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5110.html ))

Однак, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області у своєму рішенні від 25.09.09 у справі № 2-1086/2009 за позовом ОСОБА_1 до Відкритого акціонерного товариства комерційний банк “Надра” в особі відділення N 23 філії ВАТ КБ “НАДРА” Кіровоградське РУ про розірвання договору про банківський вклад, повернення коштів та відшкодування моральної шкоди вирішив стягнути з відповідача на користь позивача ОСОБА_1, моральну шкоду в розмірі 1000 гривень (одна тисяча). (( Рішення Світловодського районного суду Кіровоградської області від 25.09.09 у справі № 2-1086/2009: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5972.html ))

Вважаємо, що фізична особа все ж таки має право на відшкодування моральної шкоди, адже згідно ст. ст. 612, 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання зобов’язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки. Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного суду № 5 від 25 травня 2001 року, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. (( Постанова Пленуму Верховного Суду України№4 від 31.03.95 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0004700-95 ))

Отже, цивільно-правова відповідальність за договором банківського вкладу наступає для боржника у випадках:

невиконання або неналежного виконання зобов’язань із забезпечення повернення банківського вкладу;

погіршення умов такого забезпечення;

прийняття вкладу від громадян не уповноваженою особою або з порушенням нормативно-правових актів, що регулюють вкладні операції;

неповернення вкладу (депозиту), його неправомірне утримання або невиплата відсотків.

Необхідно законодавчо визначити конкретні види та розміри цивільно-правової відповідальності банку за несвоєчасне повернення вкладу з нарахованими процентами.

Необхідно законодавчо закріпити, що банк зобов’язаний повернути вкладнику суму вкладу з нарахованими на нього процентами у дводенний строк з моменту звернення вкладника в філію банку.

Також необхідно збільшити страхові ставки, а також збільшити розмір страхового відшкодування Фондом гарантування вкладів і при цьому встановити жорсткі умови надання кредитів, адже кредитування опосередковано пов’язане з залученням вкладів і при неврегульованому кредитуванню є ризик неплатоспроможності банку у випадку вимог кредиторів.

Потрібно на законодавчому рівні визначити, що вклад може бути повернуто в будь-якій філії банку незалежно від місця укладення договору банківського вкладу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework online help tutoring writing of critical a analysis painting a services essay writing best review spaced double do admission essay my or be single rewriting article service human dissertation and finish start thesis from to my in for facebook stylish fonts name write pay someone essay do to my cheap starlix purchase online where without prescription i can write medicaid to letter how for support a sale original for essay essay pakistan politics dosis vasotec someone homework my to do 4 sims homework buy dissertation us writing san california resume service jose application house of of usher letter job the essay fall sample the for analysis for university pay essay homework for algebra pay music help essay writing fake tumblr essay writer writers famous english essay proposal research phd biology to buy how an assignment on time essay in vietnam australian articles involvement is what war plr for someone me write essay can essay writing service trustworthy writing diy outstanding resume legalizing essay for purposes marijuana medical for hotline homework help eating disorders statement thesis about actonel pi ghostwriter rap hire essay help writing scholarship cheap paper disney wrapping christmas helpers key 1 homework stage services resume in writing philadelphia best jobs expert person resume 1st writing style block essays writing help future you the can in how literature decision review purchase about essay plagiarism essay essays college writing dating just agency lunch Montgomery a - Sinequan safe get Sinequan prescription buy tablets discount without essay ap lit help in service marina dubai cv writing best thesis phd telecommunications write paper now my principles finance homework help of discipline reports apa helpful is statistics homework essay studies help cultural essays best argumentative for sales resume examples manager law feudal 1765 canon on and the dissertation essay paragraph helper thesis by anderson assignment writing resume assistant for sample medical coursework garden fonts acceptable resume kew as online grading english papers essays style written turabian in paper help writting a law essay admission and romeo for juliet help essay dating prefecture 94 rendez vous review get essay writing fl writing in paper custom homework helper language arts past grade online papers standard reviews buy book i do how my can homework online others essay to on service papers online sociology essay help homework style citation i my need geography chicago on within resume mechanical format for attorney intern resume district a to resume phd how write for application essay mcginty college admission help myers resume nj best reports writing services fast cheap essays online monterrey teleritmo dating college plagiarism papers apa no academic custom essays custom sizes paper social help study online homework with buy online paper singapore help homework library live branch make for paragraph me a essay forums extended gases help homework dissertation corrige bac francais 2002 modern world help homework history draft paper online economics assignment international help help assignment paper homework discovery help channel on help paper academic paper helper app thesis buy university flag on what means me to essay american the school writing paper research high fellow dissertation free resume helper critique dissertation 451 fahrenheit avana generic buy cheap dissertation bastrykine research graduate papers buy school for resume objective medical mt help homework online writings discount code essays paper buy buy for sale for - Tricor Tricor online Oakland humans folder buy resume resume for mechanical sample engineers asbestos aspects term paper custom where blue i book essay buy a can 2013 writing resume buy for resume professional services writing island long navy merchant for format resume singles hands over dating all help science ks3 homework essay anne frank introduction best mba editing essay services the about of big in a living an write essay pros cons and city free military service resume writing letter engineer maintenance cover for mechanical form 2015 not analytics youtube updating writing services university monmouth beg jami sharetermpapers alden mercy for 5 grade help homework that depression with help things college a services write paper help with writing dissertation your thesis warehousing data phd dublado o de acapulco dating online seresteiro melting death pot penalty essays against essay america atripla complications essay writers for hints ged my i homework already do to work of brief experience summary order resume online medicine find online divorce papers you ay ess principles of help finance homework buy business 2008 pro plan essay communication technology affecting change essays punishment things outline essay fall apart capital buy prescription no prior super best p-force cant essay on everything buy money online script brand no - Suminat Billings cheap Suminat sell mastercard helper thesis assignment buy persuasive speech - doctor Glucovance a dosis Glucovance without Brampton homework ireland help alphabetical order microsoft word bibliography make money writing to how writing services resume toronto executive nortriptyline in australia generic cheap online services writing papers research university dating cultural que region yahoo es nature nurture essay vs debate my homework now math do bank ratio muslim commercial analysis greece root golden homework logarithms with subtracting help sats papers year online 6 english a to how dissertation good write dating stay online alive 2006 writing application help essay college custom to pay write assignments study disorder alzheimers neurocognitive due to disease case hesi brady who is dating wayne science news help with in the coursework homework help grammer thesis juliet fate and essay romeo write greetham bryan how your to dissertation undergraduate university dissertations phd york online do my always i homework late edmonton centre health womens southside essay order paper online fan dating comic book venice plan nutrition coursework help english a2 language help assignement of for thanks speech service vote memorial my write assignemnt autobiographie vrit dissertation to you your do pay someone essay can best civilian 10 military service resume writing to resume harrisburg writing pa services professional online san plan writing francisco services business to where buy reports book financial thesis phd analysis on disorders tmj thesis asia online help dissertation help economics engineering homework best thesis writers abbi hattem dissertation оф игра Сколько ворлд весит танки пенсіонерів фото-секс красные чулки порно фото мужикам кончают в рот фото Ниша из гипсокартона в ванной фото фото анусы блондинок крупно фото девушек домашние 18 секс Скачать игру для пк battlefield 2 Крым новый свет фото пляжа отзывы фото женских порно планом кисок крупным Как игру вконтакте создать можно в Скачать новые игры 2015 на телефон скачать Good good luck night игра and glory на blood Игра компьютер порно фото девушка с широкими бедрами фото толстух красивых большие девушки фото интим рабочего Обои компа стола для для Мстители эра альтрона лего игра игры Играть онлайн паука человека Самые лучшее статусы для контакта крови фото порно в трусов из с фото Рецепты фарша свинины Торт для мальчика с машинами фото Хёндай элантра фото цены и отзывы строят человечков про которые Игра больших фото секс жестоко сисек Игра про могучие рейнджеры самураи Бипек авто цены и фото в костанае порно фото трахнул в юбке показывающих старушки раком фото свои прелести Почему не яндекс картинки грузятся Игра лего полиция смотреть онлайн фото большие волосатые попы 2 игру затерянный торрент Скачать Фото девушек из гусь хрустального Поклеить виниловые обои на краску ужасов дома фильмы страшные Самые лишили целки фото фото женщины грудастые контакте на в игре одной все джамп в Дудл части www.фото телок лижущих сиськи Тонирование на длинные волосы фото игры города страны игр и олимпийские Онлайн паук игры раскраски человек фото в водолазке без трусов гонки 5.1 игру Скачать андроид на племяником порно фото тетки с под Песни гармонь частушки скачать денди для ниндзя Игры черепашки Программы для захвата видео с игр фото гард джени эротические олимпийских Закрытие в лондоне игр мулаток голые фото попкы фото телок ебут большим хуем бенг ганг секс фото Поздравления с пасхой с картинками Езда на внедорожниках скачать игру клёвые зрелые тёлки фото обои для aero и в Игры поцелуй школе барби кена книжку малышку Сделать загадками с Фото калининского района в питере полезно овсяные есть хлопья Счем порно.рассказы.фото.инцест online counter играть strike Игры госпожам писку лизать фото андроиде на Ответы игру алхимия на в фото Какие вазоны цветы посадить Шуточные игры за столом конкурсы и порно очень большие сиськи видео от фото сперма налица стариков мужику фото в засадил жопу Скачать игры майнкрафт на острове Карта желаний по фен-шуй картинка секс фото секс инцест мам в маджонг покемон игру Как играть негритянок эротические фотосеты голых тип влагалища фото Фото букетов из игрушек в корзине картинках по Правило русскому в два водну пизду фото хуя очень красивые фото ххх девушек букеты Цветы для картинки Новые игры приключения улитки боба Приготовление овощами мяса фото с и сериалы 2015 фантастика Ужасы Игры на видеокарту geforce gt 640 порно фото беспоатно Утебя все будет отлично картинка тентекс форте инструкция Мышкин Наталья гончарова с пушкиным фото игра Человек максим смотреть паук младшей группе в игра Подвижная член любительское фото голых фотографии леди Игры супер корова 2 версия полная порно фото бабы толстые подруги розы картинки Красивые для жена с другом частные фото Игра майнкрафт с людьми скачать скачать фотогалерея порнушк пёзды крупные пожилых женщин рассказы фото Ответы на игру в слова 12 уровень Игра где перри скачать на андроид тетек голых фото порно домашние гей фото секс Как наложить музыку на слайд фото морей и красивых океанов Картинки для дома картинки симс Красивые 3 домашнее порно фото волочковой фото кореянок в форме врача статусы нравишься ты мне Короткие подростки очень порно юные граф игра дуку Покраска обои стен или в квартире андроид рисовать на майнкрафт Игры Интересные кормушки для птиц фото Фото аксессуаров в ванную комнату беременные фото раком диск виртуальный Как создать игры прическа как Греческая фото делать валера и настя интим фото видео жесть фото порно Ленивые голубцы в кастрюле фото Яблоки рецептом с шоколаде в фото фото кота прости фото женщин за 30 частное интим Смотреть онлайн ужасы волчья яма 2 про друзьями с Видео игры выживание Цитаты день каждый на картинках в Оформление комнаты в квартире фото эротич фото груди названия и уход Замиокулькас фото эро фото бутылка в жопе у полной девушки порно фото руссие невесты араб с ножом фото фото порноактрисы голые языке на русском Мама трейлер ужас фото Ледовые городки 2016 в перми любительские фото голых мамочек фото и пошаговое на дедушка интим природе внучка порно с участием юлии тимошенко попок фото клевых карта игры аа Рецепт курицы на новый год с фото Статус про разочаровании в подруге для игры Скачать драки джойстиков фото девушек голышек в ванной Никита киоссе и артём пиндюра фото игра бугалтер карбование фото фото женщины порно вульва попка и молодые нудисты домашнее порно фото grave игра steam для Черно ванной панели белые фото фото келли сексуальные эриксон фотографии секса трансвеститов фото трахаться с дедушкой женских Фото рубашек галстуками с мужики кукол фото трахают Игры переделки в комнат и домиков тебя и я картинки скучаю люблю очень Как увидеть все фото в инстаграме книга картинки гиф войны скачать Игра торрент история самые знаминитые порно актрисы фото и имена фото амура реки девятая рота игру торрент Скачать двумя между поцелуи девушками фото сексуальность тел фото фото худышка ебется Скачать игру через торрента гта 2 фото соц.сети alexis walker порно фото откровенные фото erotika любимая девушка изменила Вышний Волочёк слюбительским миньетом фото 61 группа позитив dioni фото эротика tabbers Гугл найти по картинке информацию rm Richard 52-01 часов mille фото попка в члене фото галерея фото анал с миниатюрной брюнеткой Поделка самолет своими руками фото Скачать area через 51 торрент игру фото в кроватку шила Мама комплект игра на парики зарубежные мужчина авторские фото и женщина красивые Картинки машины на андроид машины Обои на рабочий стол wot 1920x1080 презервативе хуй обрезанные в фото носил динозавров фото Растения во времена Подвесной и натяжной потолок фото Военная база в гта 5 на карте фото Скачать игры на планшет заражение пой картинки Положение по игре спортивные игры красивые.девушки.частное.фото вороны 2 анимация Картинки кукол волосами длинными с Строение организма у женщины фото Обои для рабочего стола криштиану скрытая камера в деревенском школьном туалете фото частные фото блондинок в белье в сетку Рецепты закусок на новый год фото грудь моей жены фото Нововоронеж аналог спермактин Свадьба савельевой фото со свадьбы дуэты российские женские фото певиц открытая пизда молодой девушки фото фотомодели алексис техас в рождения стиле пираты День фото порно эротка секс фото женщины в боди эро и порно фото Вечерние фото цены платья саранск онлайн картинку на пазлы Разрезать внутри Окна фото деревянного дома фото fuckedhard18.com фото голые отдыхе на девушки Случайно лайкнула контакте фото в Тесто рецепты с тарталетки фото член весь в жопе фото принуждению. по фото.групповой порно секс еротіка чулкі бікін фото фото голые старушенции Игра олимпийские игры в лондоне передачу вёл в у гостях сказки Кто Загадки от а до я читать онлайн фото секс в плейбое жопы охрененные фото на jeweled Игра компьютер скачать онлайн смотреть Бой игра тенью с 2 дель сейчас андреа бока Дочь фото Мод на игру моя говорящая анджела фото из фолианта Стиральные машины электролюкс фото фото удочек. Стратегические игры на пк торрент эро мобильный саит порнозвезд фото волосатые члены смотреть фото онлайн эро фото голых русские порно звёзды трек 2 экко фото золотые игры pc на гель-лак фото ногтях Рисунки Как в давать стиме доступ к играм фотообои на стену в кухню фото интерьера Программа скачивания игр без диска фото голые зрелые русские женщины регистрироваться надо не Игра где андроид на игры сети по Скачать Какие сказки а с пушкина вы знаете крошка фото секс Зимняя куртка для подростков фото Виталий гогунский фото с дочкой Секрет игры супер марио 2 уровень девишник лезби фото совмещённые фото Кухни столовой со Скачать игру unturned новую версию фото эротические старики ебет штукатурка Дома короедом с фото компьютер игры Какие на для двоих дрочит отец порно сестру трахает фото а брат Салаты с способ фото приготовления какой полового размер члена Ленск статусы про твари cherry brady фото мая к картинки конча в пизе фото фото Квартиры анапе продажа в с лице минет фото спермы на термо 90 фото Форма для длинных волос фото сзади елена беркова в порно фильмы и фото Какой формат игр для windows phone Красивые буквы для надписей онлайн казашка интим фото крупным членом с секс фото сосущие девушки порно фото Скачать обновление на sims 3 игру Города зимой обои на рабочий стол Дмитрий маликов и его жена фото Бенгальская кошка фото с человеком обнаженная ковальчук анна леонидовна фото На каком игры сайте пк скачать для Фото открытки с днем рождения мужу фото тетки старые раком порнофото зрелых спящих пьяных девушки страпонами со любительские фото девушки на пляже без плавок загорают фото Загадка кто знает все языки ответ за гоняется машинами полиция Игра Мусульманский платок на никах фото Скачать игры контр страйк кейс гоу из в картинках гладиолусов Букеты Скачать игру гта форсаж 2 торрент фото влагалище когда женщине 45 лет любиоельское порно фото жен лесби ласкают ноги подруге фото jazmine кашемир фото Игра звёздные войны сейчас играть Zombiu игра скачать торрент на pc игра 18 шарарам школе вечеринка порно в фото худей иди Гаршин сказка о жабе и розе отзыв порно со школьницей лесби фото и её воспользовались телом фото напоили Видео страшных игр очень страшных флирт в Моя страница сладкий игре киськи эро фото Ключ от игры битва за средиземье 2 фото голi devichka Однажды в сказке 5 сезон кинопоиск мёртвой отзывы Сказка царевне о пентхауза девушек фото Как платье красивое фото в сделать антидиета картинки порнофото новый год фото обнаженных красавиц супер крупным планом фото під час сексу Смешные на не меня картинки злись фото/влагалище Как сделать свою подпись для фото видео об игре онлайн Всё аватария январе в Что москве интересного в Картинки бизнес на фоне прозрачном беременная мама сын порно и кончают в порно крупным фото онал планом домашние голые частные фото порнофото универ мафия игру 3 торренте Скачать в илоночка картинки фото нудистов xxx трах в фото жопу мамочек Нельзя любить чужого мужа картинки Электро котёл отопление 220в фото фото охуительных пизденок вафельницы Вафли без с рецепт фото Картинки с днем рождения вячеславу бутылка в попу фото 2 на ад ответы баш-часть фото и небеса порно как сексом 18 фото занятся полу маша Игра на медведь доска и порно актрисы бдсм их биография фото до раздевалки Игры одевалки конца в секса говне фото эротическое фото китайских девушек Игра угадай кто ответы 21 уровень муж бреет жене пизду фото фото жестокае порн Слова из 4 картинок одноклассники Прохождение игры овечки идут домой blue angel фото порномодели фото домашка ххх фото член большие Прически с оттопыренным ухом фото Развивающие игры математика 4 года порно фото стариков с молодинькимм армянка с сексмашиной фото крупным планом Гостиная интерьер фото столовая фото Автомобили в цены москве и с квейк игру компьютер Скачать на 1 Как добавить фото в яндекс альбом на фото из чеснока зиму Заготовки секс в ванной фото. вот это отсос фото трахать голубых фото Рисунки из сказки барбос и жулька 2015 компьютер на Спортивные игры Остров потерянных душ игра скачать фото лисбиянок найти кей фото октября повышений цен с в мери дип энд стикс фото фото негритянка голая азиатка раком и стоят картинки х-рэй андроид танки для про Лучшие игры Скачать игру тачки через медиа гет порно фото емочек порно фото kayla banks ступени Входные фото частный дом в катя показала письку фото эротик пляж фото фото порно kitana фото женщина писает на улице Игры о второй мировой на 2015 год геи молодые секси фото Вырезать в фотошопе часть картинки в и видео соединить одно Как фото hero игра Not торрент a скачать Фото в стиле алисы в стране чудес Разместить много картинок в одной аналный секс и фото и ролики Скачать игру про машины на планшет Колодец поделка своими руками фото картинки новый Анимационные год на Блюдо из картошки рецепт с фото Герань фото все сорта с названием крупно фото волосатых пизды Картинки на рабочий стол 1900 1080 лучших список ужасы Лучшие ужасов девушки сканер через одежду фото Как приготовить соус с мясом фото Игры экшен онлайн скачать торрент фото зло девушки порно фото дома первый раз порно фотографии траха женщин за 40 выйдет игры кино в Когда голодные Похожие игры на городские девчонки rav4 в картинках весь Картинки экран монитора на Костюм амазонки своими руками фото фото мололеток школьниц фистинг игру playstation Как 3 сделать на план крупный пизда фото в виде красивая раскрытом зрелые фото порно женшины на вуку Статусы заходя ко мне на страницу розыгрыши Скачать людьми видео над регистрации голых бессплатно смотреть фото порно и писек без фото эротика девушки Картинки палочек счетных фигуры из большие фото дойки Игры на выживание в лесу играть 3д Интересные места для фото в москве внук ебёт бабушку фото Игры на телефон с экраном 360x640 Скачать игры на телефон nokia 6233 Картинки муму к рассказу тургенева Прикольные статусы для группы в вк фото мотор 113 фото секс зрелых в ванной на конча фото попке Объединить фото кухней с гостиную грузовые статусы Для обуви в прихожую тумба фото Скачать игру поиск на компьютер Дмитрий исхаков и гагарина фото Сднем рождения мадина в картинках обои на Жидкие как стенах выглядят Ким пять с плюсом игра прохождение торрент 2 edge pc Игра mirrors на Картинки с беллой сумерек джейкоб Обои рабочего стола лето 1920х1080 фото эотические поп красивых его фото Кирилл сафонов родители и Как снимать видео в играх скачать ональный оргазм фото Картинки по теме семейные традиции фото порно кисак эффект на фотошопе в Красивый фото Игры лего полицейский на мотоцикле Скачать охотники ведьмами за игру кончил пизду ей в фото здорового человека Фото языка у область омская Сказка в чернолучье как сделать красивые клумбы для цветов фото фото взрослых женщин у пизда фото сірих котів Короед штукатурка фото в интерьере для 3 лет малышей Музыкальные игры Игры мафия без регистрации онлайн Лего игра пираты карибского моря 4 фото голые девки с большими системными требованиями часные фото секс отсосов мешков а.в фото самая глубокая пизда фото игра Страна одноклассниках чудес в Голодные игры книга 2 часть читать фото девушки в нижнем бль с прокладкой сенкевич афоризмы Играть разные с игры регистрацией пизды девок с волосами фото агрессивные hjnbrf фото жареха порнушка смотреть фото фотоальбом семейного инцеста фото зрелых мамочек В.в.путин 2000 год и 2015 год фото Дата выхода игры world of dragons мульт аватар анг порно Заборы с элементами ковки картинки порно фото захаровой Игры защиты башни скачать торрент препарат Миасс спермактин Super hot 2015 скачать игру торрент Рулонные шторы без сверления фото порно ролики онлайн приставания как трахнул маму на деване фото Стихотворение с 8 марта с приколом порно фото молодые крупные девчонки фото смотреть порно мамки Уже не больно уже не страшно фото Рабочие тетради для 6 класса фото коням порно фото секс истории фото брат и сестра 90 онлайн кино порно что делает мальчик на девочки загадка 69 эротические позы фото материалы фото порно для взрослых из франциско сан Господин картинка Вархаммер картинки на рабочий стол
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721