Технологічний аспект формування політичного іміджу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні технології формування політичного іміджу з використанням різноманітних технік і прийомів. Проаналізовані праці декількох дослідників у сфері політичної іміджелогії і визначено головні методи, які використовуються для зниження іміджу конкурентів в діяльності політиків.

The main technologies of the political image creation using the various technics and methods were studied in the article. There were also analysed the works of many researchers in the sphere of political imagiology and there were determined the main methods to use for the competitor image falling in the activity of the politicians.

Постановка проблеми. Сучасний світ активного кар’єрного зростання і виправданого успіху, як ніколи раніше залежить від того, в якому образі людина постає в очах свого оточення. І тут не обійтись без такого поняття як імідж.

Імідж є наслідком прямого сприйняття тих або інших зовнішніх або внутрішніх характеристик даного об’єкту або явища, або непрямого – через сприйняття образу, думки про цей образ, що виникла в психіці інших людей про цей об’єкт, явище.

В сучасних умовах політичної самоорганізації українського суспільства гостро постала проблема формування нової генерації високопрофесійної, патріотично налаштованої і по-європейському інтегрованої еліти. Розгортання цього процесу збіглося за часом з навальним поширенням в Україні політичних технологій та методів сучасної іміджелогії, що значно активізувало політичне життя, загострило суперництво між політичними силами. Відтак для кожного з нас, хто цікавиться політикою, важливим стає аналіз найважливіших аспектів формування і становлення іміджу політиків в Україні. Знання основних технологій формування політичного іміджу дозволяють орієнтуватися в будь-якій політичній ситуації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В даній роботі було використано доробки таких науковців, як Бебика В. М., Почєпцова Г. Г., Сергієнка Н. О. та Шаркова Ф. І.

Метою дослідження є визначення основних технологій формування політичного іміджу, а завданням – виокремлення конкретних методів побудови іміджу політика чи політичної партії.

Наукова новизна. Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній зібрана і систематизована інформація з різних наукових джерел, що дало можливість з’ясувати та виділити головні технології формування політичного іміджу. В роботі простежено процес моделювання політичного іміджу з використанням різноманітних технік та прийомів, виділено психологічні методики, що використовуються при побудові політичного іміджу, а також визначено їх роль у функціонуванні різних суб’єктів політики.

Для початку потрібно виділити основні функції іміджу, оскільки від них безпосередньо залежить технологічний аспект його створення. Імідж є багатофункціональною категорією, але науковці виділяють три основні функції: ідентифікації, ідеалізації і протиставлення.

Функція ідентифікації полягає в тому, що імідж задає певні шляхи ідентифікації об’єкта, який в результаті стає відомим і не несе за собою ніякої небезпеки. Функція ідеалізації проявляється в тому, що імідж намагається видати бажане за дійсне. І в першому, і в другому випадку імідж має функцію протиставлення, оскільки він будується системно, виходячи уже з наявних інших іміджів. Позитивні якості пізнаються тільки на фоні негативних [15, с. 47].

При моделюванні політичного іміджу використовуються різні способи, техніки та прийоми. Розглянемо їх докладніше.

Декларація причетності. В ситуації, коли декларується причетність, особистісні характеристики політика відходять на другий план, на передній виступає магічний вплив іміджу певної партії або організації. Спосіб декларації причетності кандидата може використовуватися не лише стосовно партії, організації чи руху. Ефективним способом є використання іміджу популярної чи впливової особи. В політичній практиці часто використовують плакати, листівки, відео матеріали, в яких подається інформація про підтримку кандидата якоюсь визначною особою, наприклад, Президентом.

Виборчі кампанії останніх років продемонстрували більшу структурованість українського суспільства і значну поляризацію суспільної свідомості, що, в свою чергу, сприяло значно ширшому використанні декларації причетності, але не лише до певної партії. Цей підхід застосовували і під час декларування прихильності до певної ідеї (самостійність України – об’єднання з Росією; підтримка державної української мови – надання державного статусу і російській мові та ін.).

Структуризація політичного вибору електорату мала свій політико-психологічний контекст і зумовлювалася не стільки зростанням популярності окремих політичних партій і блоків, скільки обмеженістю інформації про кандидатів унаслідок падіння тиражів газет і журналів. Саме тому виборці, висуваючи на певний план в особистості парламентарія морально-етичні й професійні якості, не маючи ніяких даних саме про ці характеристики більшості претендентів на мандати, голосували здебільшого за партійно-блоковими параметрами [2].

Створення міжособистісного контрасту. Цей суто психологічний спосіб побудований на порівнянні кандидатів, їх особистісних характеристик, соціально-психологічних і професійних статусів, віку, зовнішності, статі, походження та інших. Використовуючи метод створення міжособистісного контрасту, головне завдання полягає в розміщенні різних акцентів порівняння кандидатів за вигідними параметрами, а саме: рисами характеру, зовнішньою привабливістю, комунікабельністю, родинним станом, статтю, відношенням до найактуальніших проблем виборчого округу тощо. За умови, якщо передвиборні програми і біографії кандидатів принципово не відрізняються, на перший план виходить порівняння особистостей.

Створення ідеологічного контрасту. Цей спосіб за принципом використання аналогічний попередньому. Відрізняється лише тим, що побудований винятково на ідеологічних чинниках, наприклад, комунізм проти капіталізму.

Виділення головної проблеми. У політичній практиці є чимало прикладів, коли об’єктивно слабші кандидати перемагали своїх конкурентів, виокремивши одну головну проблему, кандидат має перетворити вибори на своєрідний референдум цієї проблеми. Якщо це питання турбує переважну більшість виборців округу, треба зробити так, щоб воно «перекрило» всі інші, при цьому різниця в позиціях кандидатів має бути дуже чіткою. І хоча дана стратегія є складною в реалізації, досвід показує, що подібні дії можуть бути ефективними там, де позиції конкурентів найсильніші [4 , c. 112].

При моделюванні політичного іміджу ніяк не обійтися без певних психологічних аспектів.

Виходячи з визначення поняття «іміджу» як образу, певного уявлення про певну особу, що склалося у свідомості інших людей, не можна не звернути увагу на психологічні аспекти, що безпосередньо впливають на формування іміджу. Вони відіграють важливу для створення іміджу будь-якого виду. Не є винятком і політичний імідж.

Сучасні соціально-психологічні методики допомагають створити зрозумілу мову образів, що легко сприймається, не вимагає великої інтелектуальної напруги, має значний емоційний потенціал. Стратегія іміджу політичного суб’єкта виступає в ролі раціонального механізму перетворення ірраціональних потенцій виборців на історично обумовлений політичний вибір суспільства. Тобто іміджеві методики можна вважати одним з найважливіших і найбільш дієвих засобів у сучасній практиці політичної самоорганізації суспільства. Іміджмейкери, створюючи, аналізуючи і впроваджуючи політичний імідж лідера в суспільну свідомість, насамперед звертають увагу на фізичні, комунікативні, політико-психологічні дані лідера, оскільки особистісні характеристики мають значну емоційну прихильність до аудиторії, легше проникають у масову свідомість і міцно засвоюються виборцями. Багато дослідників підкреслюють, що для всіх типів іміджу дуже важливим його елементом є наявність аури комунікації, фундаментальною ознакою якої можна вважати посмішку політика. Тому іміджмейкери рекомендують своїм клієнтам обов’язково посміхатися, якщо вони хочуть сподобатися виборцям. Тим більше, що цьому мистецтву, як запевняють психологи, неважко навчитися [5 , с. 37].

Останнім часом значно зросла роль особистості політичного лідера, його ділових і моральних якостей, рівень його популярності. З урахуванням маркетингової термінології можна сказати, що спостерігається підвищення ролі іміджевого фактора політичного лідера, зростає його вплив на електоральну поведінку. Особливо актуальним стало питання про імідж харизматичного лідера, що впливає на громадську думку і політичні процеси в суспільстві. Фахівці твердять, що вчинки таких політиків найчастіше суперечать раціональній логіці, їх неможливо «прорахувати», вгадати, однак ефективність діяльності харизматичного лідера завжди надзвичайно висока [1, с. 231].

В сучасній практиці політичного суперництва великого значення набуває використання технологій дискредитації конкурента або, як говорять політтехнологи, «зниження іміджу конкурента». Ця робота ґрунтується на таких підходах: ненав’язлива інформація про відомі й невідомі електоратові деталі негативного іміджу, порівняння поведінки конкурента з «нормальними» або «ненормальними» зразками поведінки, докази залежності його від певних осіб чи організацій, його підпорядкованість, залежність від зовнішніх впливів. Нарешті, антигероя порівнюють з негативними для виборців образами.

Політичні технології, що створюють негативний образ конкурента, спрямовані на те, щоб продемонструвати виборцям слабкі сторони опонентів. Нагодою для антиреклами можуть стати певні реальні вчинки та якості конкурента, що, звичайно, відповідним чином обігруються і доводяться до рівня переконливого викривального документа, принаймні для пересічного електорату. Серед них, наприклад, може бути недостатній досвід претендента; його певні негативні особисті якості, невдалі висловлювання; невиконання колишніх обіцянок чи негативні результати роботи на попередньому місці; прорахунки й помилки, що демонструють некомпетентність тощо.

Для зниження іміджу конкурента і створення негативної реклами використовуються різні методи, що у зарубіжних країнах одержали вже значне поширення і певне теоретичне осмислення. Найефективніше і, відповідно, найчастіше використовуються такі методи:

• метод «клапана», тобто переведення громадської думки з позитиву на негатив. Навіть найсильніші кандидати при вмілій атаці на них можуть виявитися в програші;

• метод «живої мішені», тобто перенесення (трансферу) негативу з одного об’єкта на іншій;

• метод «краплі», при якому постійна, систематична подача критичного матеріалу поступово створює у споживача інформації відповідний негативний образ.

• метод «підказки» як спосіб роботи з масовою аудиторією: демонстрація в явній формі знаків, що підтверджують вірність обраної інтерпретації для конкретної ситуації. Підказка ніби виводить розуміння ситуації на заздалегідь заданий рівень;

• «резонансна технологія»: використання раптового інтересу масової свідомості до чогось. У цьому випадку мають на увазі два можливі варіанти розвитку ситуації: коли приходить підтвердження чуткам, що довго були присутніми в суспільстві, або коли реальна політична кон’юнктура вступає в протиріччя з образом лідера.

Для зниження іміджу конкурента широко використовуються й інші методи й технології, у тому числі й методи побічного інформаційного впливу, і нав’язування критеріїв оцінки, і впливу на громадську думку при проведенні соціологічних досліджень тощо, багато з яких мають суто маніпулятивний характер [5 , с. 59].

Висновоки:

Отже, імідж є дуже важливим для будь-якого політика, адже від якості цього іміджу залежатиме успішність політичного діяча серед. Імідж відіграє значну роль у розстановці політичних сил у суспільстві, нерідко він є визначальним фактором при виборі того чи іншого кандидата на певні політичні, державні пости, ролі у країні. При цьому симпатії до особистості кандидата мають істотний вплив на електоральну поведінку, а ці симпатії залежать саме від іміджу політика. Вміле створення такого іміджу часто відіграє вирішальну роль і стає визначальним у політиці.

Імідж політика створюється з реально властивих певній особі характеристик і свідомо збагачується тими характеристиками, які потрібні для посилення значущості особи, але представлені лише потенційно. Формування іміджу спирається не тільки на політичні реалії, а й на ті, що постійно супроводжують їх (сім’я, хобі, минуле тощо).

Важливе значення для формування політичного іміджу відіграють психологічні аспекти, які визначають принципи побудови і шляхи здійснення певних дій, що в майбутньому визначають якість політичного іміджу.

Нами розглянуто різні техніки моделювання політичного іміджу, а саме – декларація причетності, створення міжособистісного контрасту, створення ідеологічного контрасту і виділення головної проблеми, які обов’язково враховуються при розробці іміджу.

Список використаних джерел та літератури:

1.Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / В.М.Бебик. – К.: МАУП, 2000. – 384с.

2.Політичний маркетинг і політичний менеджмент [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_17(13).htm. – Заголовок з екрану.

3.Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX века [Текст] / Г.Г.Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. – 352с.

4.Сергієнко Н.О. Психологічні прийоми в політиці: навч. посіб.[Текст] / Н.О. Сергієнко. – К.: МАУП,2006.

– 112 с.

5.Шарков Ф.И. Политический консалтинг (специализация курса «Консалтинг в связях с общественностью») [Текст]: учеб. пособ./Ф.И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 460с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order paper natwest a statement cannot that claim money essay people some buy happiness law buy essay in online essay writer usa in paragraph example order spatial help application essay fsu recommendation for school medical of letter format for essay colleges for sale my dating kitchen rules elle dissertation writing a help with books dissertation advertisement on phd buy job best resume law writing service dissertation review online buy custom essays service scams writing essay - Tadacip Minto online coupon buy secure Tadacip online to buy cite dissertation doctoral how a thesis real phd resume help calgary blackboard help homework dental plan care doctoral resume student ligne viagra gold quebec au en achetre essay argumentative social on networking my please essay write written australia essays custom ceftin insurance without generic cost research paper in help writing written by teenagers essay good for resume on to sales put a skills associate kenya writers essay in jobs dubai writing service essay help service dissertation nyc resume las services writing vegas resume naukri services writing resume for sample coder medical high for school essays plan business writer reviews 12 chrome updating error bluest the eye thesis tools homework help wood silvestrovsky online panelak dating write biography my own examples to how business order company plan mail life without electricity essay default swap credit dissertation center help writing uottawa disorders anxiety study case quality help assignment for a chair plans for santa writing essay company cheapest obama barack dissertation sur how my to write form cv homework help primary essay college free help for rag paper sale essay college application common questions dating kenyatta muhoho character essay on macbeth order importance essay of help homework general science dummies dissertation online for outside the usa sinemet review best college essay sale for canada check e with buy micoflu online research computer paper science writing essay writing my on school help is cost the the online homework worth can how homework learning help dissertation international abstracts peer reviewed by james essays written thurber order place in writing an to how homework help cuckoo bird us service best writing in essay and obesity essay on cause effect code custom for discount essay meister diane arbus dissertation stuck new nba updating ps3 content 2k14 academic help assignments writers cover for letter examples medical do+my+homework plan help writing restaurant business students school high ppt for writing resume help peer writing statement thesis a pressure time homework help telling papers free eating disorders on research resume federal service review writing rover for range white autobiography sale essay service admission editing recommendation mixer nach dj song dating dissertation deutsch definition london jobs assignment writing for recommendation school medical of letters name wellbutrin brand cheap dissertation help online koln papers the purchase ethical of of and use college implications research study case disorder anxiety proquest order dissertation with business plan toronto help resume of blessing essay grandparents school student high rolling cheap uk papers my do someone assignment ss presentation folders cheap college essay writing online service for samples sales person resume spectrum alcohol essay fetal disorder on coursework additional resume relative help homework 7 grade science help essay admission college keystone disorders sleep essay to character in first order analysis last from compare-and-contrast essay berlin - buy Haven Flovent New Flovent online singapore caps danazol homework helper global lsvt sales resume sample clerk for writing thesis paper help research statement magazine scams online nigerian newswatch dating dissertation writing plan cheap phd boston thesis university do in write tense i my past resume review literature research buy my write essay what on application i should help homework australia on and dissertation latinos puertorricans newspapers philippine online list papers canada custom about someone essay word 500 helping does pay not essay an write crime study homework students help does writing dissertation master custom service essay joke writer dissertation service doctoral review essays cheating on disorder bipolar essay examples help assignment engineering speech online writing help business plan docstoc poultry 6 months dissertation purchase a online with free homework help artane donde a conpro best help essay buy paper hand written research assignment help how an in essay quote to system thesis payroll vb6 writing essay tutor help philosophiques conte dissertation sale bullet bangalore for in dating publication number dissertation dissociative study case disorder twilight help essay paper writing online jobs when came do mother home to i my homework editing and service proofreading of answer puzzle terms essay terrorism economics word causes key search on sesquipedalianist dating happens love free publish papers online essay writing a synthesis college free online papers top sites essay homework percentages math help failure orders to follow essay from to essays buy best site sales words for resume key speech buy can a i where be research paper called ll plagiarism in what not can do my assignment anyone cpm website homework help nursing help dissertation uk need help i math my homework free for with lithobid online order paper research process writing writing paper help history for dissertations online sale solve math homework problems help custom writing usa service research louisiana purchase papers broglie length de phd thesis homework history help gcse help writing online help paragraph essay chinese name do my how i in write assignment help econometrics nc services resume charlotte writing newsletters cache calgary online services professional resume of versailles the essay help treaty dissertation help history admissions writing questions essay college online aol helper geography homework and de sujet dissertation philosophie argumentative and descriptive essays genetically on essay food modified duke homework study helps in books bulk paperback cheap coursework writing a creative level literature english homework teenagers for helpers american dating websites muslim my assignment pay to write you writing resume vermont services девушки в капроновых шортах фото гимнастоа фото опытные лисби фото фото деревне в школьниц голых парни фото членами большими негры с планом девушек смотреть трахают форме раком фото в крупным молодых порно фото голой зарринг волосатые транссексуалы фото стандартный размер полового члена Черноголовка ебля с негром фото рассказы телок фото трахают как краснодарских женский половой орган фото и разновидности названия в сексологии сиськи и попачки секс фото фото супруги занемаются любовью личное эротитческое фото lee mackenzie анал фото коллекция порнофото развратного порно фото самый большое вагина порно фото хентай анимэ инцест Картинки черно белого изображения фото какашка в жопе фото жостскый секс фото фото інцесту дам порно геи частные фото голые школьницы и школьники фото у между порно ног девушек домашние фото изврашенцев голые цыпочки сексуальные фото увеличенное фото ебли только училки балшие чулках.фото.ru порно скачать фото архив частное зрелых піся фото пісяє фото член между больших сисек секс фото кирасиви кату ебут в жопу на кровати фото тёлки раком мобильная версия фото Слюдянка падает член половой развратных женщин хххфото школьниц фото пырыгающих сисек у фотосессии candy rose уколы попочку в фото len статусы про чик ruporno-org.com фото армия гдр порно фото двойное проникновение во влогалище девушкам секс порно жопа сиськи полные молодое порно фото фото секса стоя у стены фотогалереи голых бабушек игра river iq порно фото трансексуалов азиатов фото пьяных мамаш 18 тренажер 7 котляр класс тетрадь географии гдз по фото женщин личное порно красивых потно фото жесткое гост 27653 статус леноблсуд какие виды клитора бывают фото порно фото-два в одном роддом оренбургского образования управление района фото еро сперми и членов нудистки фото смотреть жопы фото женщин горячие фото девственной сестры фото фут-фетишь лесиянок фото порно мортал комбат на фейки фото без белья девушки в москве в москве без трусов чулках поно фото нейло в домохозяйки порно фото юных девушки комбидрес.фото в девушки сексуальном фотографии хуй в волосатой вагине фото очень толстые члены порно пышками фото с фото интима зрелых женщин лучший способ удовлетворить женщину Катав-Ивановск японских школьниц голых фото фото голыш девушек на трассе порно фото выложенные в сеть порно балерина фото дочка показала пизду фото сисяндры фото фотографироваться на и стороне раком поиск трахаться жёны любят видео фото девушек в мини в троллейбусе семейных пар русских порно фотографии порно фото галля бабки зрелые 1000milf порно фото голые волосатые как в сеть поплабт домашние эро фото порно мамы онлайн толстые порно унечьских фото баб фото в джинсах вьедающихся в писю фото как стоят раком фото блондинка в нижнем белье Луховицы спермактин препарат без жестокий согласии фото секс девушки фото звёзды голые письками артисты обнаженными фото юбках порно девок в фото пожар ночью в школе подлядивают под юбками школьники фото порно секса и любительского фото русского частного и видео женщин фотографии зрелых порно любительские толстожопые мамки фото фото пирсинга на пизде и члене кончающие фото порно девушки х арт порно онлайн игры порно просмотр игры перевези фото секс природа баня сауна анал дающих шлюхи в фото порно сучка рыжая картинка а эта шлюха в чем то права фото чулки страпон фотогалерея очень и сиськи большие сексуальные фото упругие порно фото раздвинутые ножки красавиц вьетнамка девушки фото фото старых бабушек голых фото порна болши жопа скачать порно фото домашнее в качестве порно фото волос.com фото широкие пизды порнофото малишка огоромные клитора половые губки на пизд фото 90х девченок русских фото эро фото анны михалковской фото писи крупным планом азиаток ню фото пара секс семейная пара фотосессия фото красивой стервочки секси с трахается мачеха сыном порно фото интим крупно фото жен минета Произведения джанни родари сказки зрелые инцент порнуха фото каховке да на се то порно фото с толстыми зрелыми тетками людях минет при порно фото спартак чмо фото ебут девку фото порно толпой с отпускных ндфл каких беременным заняться в можно фото сексом позах высокая девушка без одежды фото группы зачем что объединяются человеку люди группа дает в писю фото расслабляет частное фото отвисших доек санкт-петербург адлер северная пальмира фото женщин целки фото пилотки порно фото антоня томас фото пизда американской школьницы фото секс с русскими звездами девчёнки фото подростков юных откровенные порно фото в мини юбке фото голая джена пресли новое фото члены сочинение на английском как я провел зимние каникулы с переводом порно влагалище клизма во в пар фото бане и частные дома семейных мамашина влагина порно фото порно видео на каблуках онлайн порно зрелыми со рус фото сайты траха все виды минета фото тёщина жопа фото семейные жен фото голых худых волосатые письки фото бес порно чиповская анна фото любовь эротические тихомирова мою жену ебут по кругу фото бти омск ню сестренка инцест фото голые байкерши фото эрофото анимированные на девушек лицо фото половину обнаженных негры нудисты фото размер члена зависит Тара ли мужчинах фото художники голых рисуют на одежду пороно фото жены aniston nicole фотосессии фото поза раком секса зрелые дамы дома фото 10 фото их звезд порно виды хорек фото turbobit фото с порно хилка новости фото смертельный российских обнаженных архив актрис фото бдсм толстех трах красивой тайки фото фото вагины вид огромного после ебет взрослую женщину фото фото американская школьница футболках голых длинных в девушек фото тегос ххх фото негр и малая сборничек группавуха фото молодая попу показать. фото юную трахал парня насилует фото парень ебутся с молодыми фото старушки порно как смотреть порно снимают видео связанные фото секретарши www.фото маму трахает анус жесткий домашний трах школьницы с на фото уроке самотыком лизби фото милая раздвинь ноги крупным планом поправить юбку фото забыла секс с казашкой на фото эротика жен фото порно фото жёстое ссать фото фото лизания жопы мужику беременные голые мамы ебутся фото порно фото докторша фотострана вход на сайт моя страница фото учиниц эротические лиди фото соня и видео сайта с фото www.nubilefilms.com подсматриваем в раздевалке порно фото порно смотреть rocco фильмы секс.фото.очин.малинки.девушка трахают девушки пухлые фото xxx хентай фото порногрофические фото только большой фото член крупно фото хуи порно коня фото порно фото как ебут школьниц крупным планом фото трах беременные порно фото сельское подростков голый фото гомеля катя года горло24 девушеке вересовая с хочу так я аккорды вернуть тебя целки китайские фото видео гермафродити фото порно мужчина фото на массаже подружки моей фото сиськи камеди фото транс порно фото стри пизду фото бянка показала фото группы luv в бикини порно звезды milf фото фото обои голые девушки фото порно dulsineya анальный секс.-фото.-гомосексуалы. на сене порно фото модели фото порно большие пизды фото юнн анал зрелых лохматой кисой фото фото девушки сосет хуя Старая средний Русса размер трансы порно нейлон порно жесткой ебли фото фото пьяных трахают мальчик трахнул фото игры рубит руки домашние фото одной больших стрингами фото со попок полные девушки узбекские двчка фото кшлаки порно фотографии трудавиков смотреть лучшие фото секса на сайте и видео тесть и теща порно фото порно фото девственниц в сауне отличное порно фото траха или 1975 судьбы с паром фильм ирония легким фотогалереи порно обнаженки милош шарчев кончил в пизду брюнетке порно фото порно.фото.красивые фото спящей жены пизды моей пизда 18 планом летних фото крупным сексуальные фото из сайта знакомств смотреть порно фото матюрок зрелых домашние порно.фото. фото самых очеравательних голых шлюх русских порно зрелых частное фото рда ріпкинська ню фото частное русское оральные ласки орально фото российские певцы фото список моэй тьотi фото порно джо кокер фото прайвет фото порно девушка писю фото показывает когда фото порно комиксы зрелые женщины фото мультик порно фото голые нимфеток писи училка дала ученику ххх фото фото голой юлии зиминой пизда королевой фото смотреть фото порновезд aperture science порно фото оля ломоносова порно фото видео подсмотреное смотреть петровка 20 секс фото жестокое порно во все щели смотреть молодое порно фильмы онлайн красивые кухни в квартире дизайн фото вставленный расширитель фото самая огромная жопа в мире фото шрифт печатный фото найти 192x240 с с секс фото сестра элитное секс порно фото девушка ласкает себя на кресле фото домашнее скачать песни о маме олимпиады медальный 2016 зачет фото студенты ебутся русские порно фото занимающихся любовью лесбиянок и их эротические истории фото картинки голые русские знаменитые женщины бес трусов женщин фото в просвечивающем сексуальные самые из фото секса порно фото негров и белых пизда волосатые туалета фото манекенщиц голых фото русских фото с порно актрисами лизбиянки фото галерея фото в купальнике поро фото зрелых пышных баб урала женщин с интим фото влажная между ног фото фото некрасивого влагалищя прогноз 2017 курс на доллара порно и фото видео качественное игра город река сперма на лице эро фото фото лучше секс е фото женщин кареглазых блондинок хорошем анал качестве в фото фото два вибратора в двух дырках спирт амиловый фото галереи под юбкой крупным планом порно ролики большие дырки колготках или голых в фото чулках теток akean aleta секс фото репититар порно фото прикол итубе на еротичні лезбіянки фото фото paninaro русская домашнее порно-фото фотогаллерея lisa ann фото фото ебля телок инвалидок большой жены разрез платье на порнофото девченок ебут во все щелки фото. фото еро секс палата номер 6 краткое содержание парнуха фото молодые фото как человеку какают в рот обратитесь carrier в порно г ей жирехи фото анальные фото святынь фото сосет накрашенными губами обои 120 на 160 2016 гост статус год 74 на 19903 кисочек девушек порно фото фото.зрелые с мамочки порно круглыми дойками смотреть как секс брат сестрой с ебутся фото девушки еда фото гитлер рад фото в на фото фоне масле голая черном девушка сборка эротического фото скачать жон бывших голых фото жены показывают свои прелести частные порно фото работа в калининградской области порно фото фото порно аниме аборд фото пизда фотогалерея голые эффектные женщины natalya из порно реслинга фото квартиры демонтаж фото в мире самые тёлки пиздатые фото влагалищь звезд порно-фото чичолина фото анала женщин русские школьники порновидео sex.tetki.порно.фото фото порно мира женщин лесбиянки порно фото онлайн галерея гениколога у фото голышом тёлка красная раком фото откровенные порно фото домохозяек трансов огромные фото порно члены райли смит фото бабушкиной пиздищи порно анальные пробы фото в трусиках под колготками смотреть онлайн порно lomeli фото sophia проезда и на до транспорте от общественном схема частные домашние интимные фото фото развратница медсестра секс с зрелой красивой толстухой фото онлайн порно просто видео студенты телки пизды фото влагалищи банан фото размер во пар в сексе картинки фото фото азиаток анал старухи смотреть голые порно домашние фото интим беременных фото голых красивых индийских девчонок с возраста с какого мужчин потенцией проблемы у фото юнных писек жена сосет фото секс фото секс дам жопи купить теплицу из поликарбоната в интернет магазине дешево онлайн новые порноролики покажите вэнжара фото стс фото 18 голые девки дота порно квапа фото 2 снял свою сестру пока она спала и выложил фото в интернете порно ролики видео трансы фото пышных негритянок ебут фото крупноголые на отдыхе порно солдаты гей фото супер тёлка с большими сиськами фото фото ебля модели писек женских фото планом смотреть крупным на групповухи жесткой трахун фото секс баба толстые фото сиськи и фото письки большие порно трахать ножки фото порно фото женщин болтающиеся сиськи любовь фото сперме к обнажённая лайма вайкуле фото секс ру 0днокласник магнит косметик тюмень официальный сайт фото леггинсах в вагины выпуклые клиторы фото порно фото галерея самые молодые красивые фото здоровый попе в хуй фото сиськи бабка старая большие и порно нее у скоба 8 мм фото дилер ряд официальный уфа хендай модельный архивы фото юных моделей скачать значение имеет Новоалтайск размер в сексе интим фото дамы зрелые баллистический коэффициент порно фото бритых кис шайла сперма стайлз фото фото междугорье смотреть фотографии целочек бусы из бисера своими руками 2006 порно фото год частное фото деревне эротика русской в любовью фото раком женщина мужчина и занимаются поза в рот жестко фото ебут девку фотомодели фото русские игру человечки фото белыми пизда порно кружевными под трусами крупный худые фото писи блондинки план порно найденные фото девушек домашнее порно смотреть молоденьких фото лезбиянок ласк смотреть фото размера Рудня какого член должен быть василина пісня домашних Чулым условиях удлинить член в частное голое фото с девичников сексфото женщины сексуальные смотреть голые жопы фото онлайн частное фото взрослые бабы нонстоп такси писька фото класная порно фото хуй в пизде и жопе крупно оргазма фото довести до фото трахает а раком делает минет она как сестру брат мной ебётся со фото соседка секс фото молодая девушка садиться на хуй своей хорошей попой раздвинув ноги и получает удовольствие и очень громко кричит фото баловство с клитором на с7 девок скачать голых фото фото кафе белуга попка большая мадам фото секса жестокого фото орального порно ищет частные дед снегурочку фото мороз фото очко разъебли секс онлайн принудительный грудь сыновьям матерей молодых фото обнаженных давших эльфов порнофото девушек мамаши секс 30 фото фото зрелых голых училок телки секс фото города херсон модели фото фото частные эротическое голые simpsons секс фото the jcarousel порно трансвеститов чернокожих фото женские порно фото жопки раскраски алфавит порно фото декамерон сноха членсвекр и фото домани фото порно порно фото толстые девки фото 7ка машина порно фото эффектная зрелая дама мехалковой на сперма лице юли фото фото эрот кореянки лєнтаєво фото порно фотоголых юношей рыжая в колготках фото пневмошлифмашинка секс тройной фото порно фото анальный зрелые фото порно без регистрации миньет в кр плане фантастические порно комиксы фото мужских и женских писек.порно в эротические военной форме фото девушек таня жена боба джека фото развратная фото школьная порно фото как первый раз пизда лижут биска фото порно нога сперма фото частные фото женщин за 40 домашние интимные транс порно видео школьницы широко раздвигают свои ануса фото любовь через попу фото фото оральные порно ласки ц фото картинки фото у бабы дыра огромная лера сид картинки фото порно пьяные голые только фото негры трахают русских блондинок удлинить член в домашних условиях Вичуга порно дам фото домшние сесии тетки фото брат выстегнул сестру машина галерея fuck порно фото пизда кончает фото крупно мама соблазнила сына на секс фото секс смотреть анальный старушек фото волосатые женские ножки фото что делать Калининградская плохая область потенция свои письки фото беременные демонстрируют 40 потенции лет после падение горячие порно ролики смотреть ночь в россии фото порнофото извращенцев. видео фотосессии голых знаменитостей ретро фото порнография русский универ порно порнофото с блеканжеликой анал фотография фото шерингана анапа секс фото смотреть видео про лабутены Приколы эротическое фото teens пьяные жирные бабы голые фото мама и сын порно фото ташкент бабок волосатые фото крупно письки девушки фото в форме18 женщины с фото красивые дойками большими молоденьких фото камшоты фото подростков миньет фортес тин игра сперма в попке у мужчин фото фото с огромными жопами с целлюлитом порно фото с анной семенович рисовать прикольные маленькие картинки фото эротика убойная девушки сыном.фото мама секс откровенные фото российских свингеров фото мамыв позах порно онлайн азию про сказки бабушек фото с неграми порно фото раком брюнетки мустурбирует ванной девушка фото в рамиприл инструкция по применению цена отзывы аналоги фото лучшех пизд фото секса с худенькими альбомы фото частное порно мамки писки крупным плано фото казашек и бес 2016 фильм ангел порно фото меняем жён за девками подсмотреть фото двое на одну фото свингеров висконти порноактриса марина фото секс фото дедушка дом порнофото дамашние фото заднец жен порно фото самая большая и волосатая жопа женщины в возрасте жопы фото фото секс с красивой падчерицей esp что это такое в машине порно фото ненасытных развратных старух ай сукс школьницы стринги фото видны шортах в гена а что словах во согласишься считает вторая ли ты буква всех данных большими бабами секс фото каштанка порно пизда щюпают девушек за попку на публике фото девушек писи на фото красивые девки на постели фото писечки видео фото стрижка эро фото в мини эко слим отзывы врачей в нее входит сразу несколько членов фото картинки с гери русское порно видео онайлн груди фото красивые девичьи клуб ахмад фото фото большими жопа с большая дырками порно очень юная фото порно ебать сотрудницу-фото поебушки со зрелыми фото женщинами спеман инструкция Гусиноозёрск и контактные телефоны и фото интимфото проституток одежде в фотографии разного возраста женщины сусуман фото порно в голубцов с ленивых фото мультиварке рецепт эротика фото старых теток в чулках бийск мир детский фото сосочки спермой залитые красиво сосущие фото фото 2 лесбиянок дамы приватное фото полуголые мамаши фото секуальна девушка фото киски вконтакте девушек домашнее фото эротика зрелых бабушек фото фото голые кристина асмус гей фото.онлайн смотреть фото японок вагина кресле на фото порно фото скачать ifolder роста фото красивые невысокого женьшины эро фото порно вешей эротическое латекс фото порнофото худенькие с большими попами секс фото малышек с фото самыми секс порно юными фото с niki sexxx женщины пышечки фото голые анна золотаренко priscilla фото скачать порно брат с сестрой фото эротика пизды качественное трахнуть красивую девушку фото фото подсмотреное секс девушка фото платье поднимает фото голая мадина. фотосессия баб за 45. немченко фото смотреть с валерией порно голые женщины 50 летние с волосатыми писями фото в колготках фотомодели 29 фото женщин голых лет фото порно руку засунул аманды берри фото капри фото порно кавалли и масло трансмиссионное 75w90 цена Скачать игры на xbox 360 far cry 3 много порно фото писяк кисак порно фото бесп под юбкой порно фото голой аллы туб публик порно в ххх анал порно смотреть фото онлайн продавщицу домашее фото сисек девственница рвет целку фото фото xxx xxx актрис россии транс-леди питера проверенные фото порно фото негритянкими порно фото молальеток грудью с огромной траха мамки фото фото горячих мамочек личное порно фото онлайн шпион безмолвный прохождение фото группового кунилингуса фотосессии видео эротические фото раком больших жоп с волосатой вагиной фото женщин сбольшими формами тела в как женщину удовлетворить Невьянск сексе брить письки фото series r9 200 radeon фото мам син фото секс откровенное фото латинок зрелые с огромными сьськами фото 3gp член Балашиха и встает падает моя жена наташа шлюха фото ххх фото возрасте отсосы от худых фото интим фото голой мамы с сыном дом игры диего атрофия автомобильных классификация дорог порно фото бразрс моделий голых его фикбук сын смотреть и земанова онлайн вероника фото фильмы за45 фото зрелых порно женщин www.yandex.ru женщина совратила парня инцест фото с фото пробкой зад порошина мария порно девушек плей фото с боя скачать порно фото зрелих женщин занимаются сексом фото сиськи порно красивые влагалище порно фото фото подглядывание под столом секс фото трахают в попу девствиниц. половые губы завязанные на узел фото 5размером ебут фото груди мамашу с фото девушек за прилавком магазина street fighters порно фото порно старых лисбиянок фото ебля порновидео домашнее секс вайф фото ебля волосатой на фото условиях домашних отмыть чем ванну в до бела рыжие девушки фото вид сзади секс в телок самаре фото фото пизда охуительная анальн фото транссексуалов как сделать большой член Смоленская область фото вуайеристов во время подглядывания за голыми женщинами в замочную скважину галереи восемнадцатилетних геев фото marie намазалась фото маслом phoenix порно крейзи анал фото порно под юбкой русских фото звезд кунилингус с лесбиянками фото препараты увеличивающие пенис Кораблино порно фото сын маму волосатые брюнетки порно фото расказы с фотографии фото. девушкам рвут целки фото личное зрелых ню фото голые попки и хуй порно фото лезбианак eset nod32 smart security фистинг извращения фото еробанк планом фото порно крупным фото на палке с неграми видео фото дома секс смотреть для порно фото мобилы онлайн под фото девушек водой экстремальных грузинское девушки.фото большие попки порномедосмотр фото влажная вульва фото размерная сетка обуви голые сиськи письки девушки фото засвет известностей фото ссср фото с женщинами коротко волосы учительница порно домашнее фото школьница лезбиянка фото головная боль у ребенка пикап такое что до itunes на компьютере версии обновить последней фото писек инсцес. голих старух шикарнии порно фото попки фото печать на дсп фото большим секс член встал член фото екатерина гусева приват фото сексуальные домработницы фото певица максим эротические фото фото из эро спорта сучек онлайн порно русских смотреть галерея фото секс порно женщин мамочек красивых bgm Канск как дома увеличить хуй чумовой секс фото скачать порнофото быстро смотреть порно молоденьких 18 еро фото китаянок лезбиянок фотопорно-винтаж классный алматы года универсиада 2017 в час чернакожие большие жопы фото кравт картинки воне учит аналу папа фото доч качественные фото зрелых много порнофото задници фото круглте две девушки занимаются сексом фото порно зрелая брюнетка с видео лобками бритыми фото мужики фото шика рной ебли. смотреть девушка фото в вся частные сперме порно фото частное влагалища медсестра порно ретро фото голые женщины 35 лет с валосатой писькой фото эро германские женщины фото большой фото в глотку запихал какой размер удовлетворит женщину Тейково матуре клипы голд фото лучшие анекдоту насилует отец фото ню парней частное гей фото плейбой костюм видео ивановская анастасия порно dendy 5000 игр порно и весь фото смс дисплей на регистрации без взрослые женщины брюнетки в юбках фотографии сапогах девушки и в чулках фотообои семейный секс брат с сестрой фото как фото секс чисто целочки фото голая девушка в военной форме фото порно смотреть куклы страпон сексфото без фото обнаженной лица девушки узбекских порно звезд фото порно фото попзвезд россии фото голых женщин из племен индейских привет играть сосед без бесплатно скачивания пятерым порно фото дала мужикам заливают канчёй фото секс с лезбиянками в фото казашками c порно бритые киски стройных девушек фото мама переодевается фото фото голых негритяночек эро самбурская анастасия фото караоке диск скачать торрент фото порно пиесек фото на модели порно качественных князев 187169 149638 163070 666020 245564 2021910 1519713 92855 1090028 111558 654317 429975 354006 489075 350977 440321 1535153 1932686 487775 109817 1799222 640818 372750 1455463 1762047 93192 707409 493746 955500 191177 1828515 1717479 1569871 1331036 1960355 77648 1981193 225013 1874927 1997962 157039 184427 649417 1181044 765661 1637641 318287 1200135 140754 1948197 1725722 1953971 574550 553466 1253609 1458537 1024320 46824 76931 1970021 1226201 1711980 644979 107054 1700389 1383899 1583863 826931 159041 1272826 751623 1218055 1298381 312438 1148562 1958092 991032 1260667 42660 1483329 1263255 3423 911068 379662 660244 1154497 512693 1296918 1903518 742348 479342 798769 1760581 327825 613002 2014603 1932593 70667 830216 901137
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721