Технологічний аспект формування політичного іміджу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні технології формування політичного іміджу з використанням різноманітних технік і прийомів. Проаналізовані праці декількох дослідників у сфері політичної іміджелогії і визначено головні методи, які використовуються для зниження іміджу конкурентів в діяльності політиків.

The main technologies of the political image creation using the various technics and methods were studied in the article. There were also analysed the works of many researchers in the sphere of political imagiology and there were determined the main methods to use for the competitor image falling in the activity of the politicians.

Постановка проблеми. Сучасний світ активного кар’єрного зростання і виправданого успіху, як ніколи раніше залежить від того, в якому образі людина постає в очах свого оточення. І тут не обійтись без такого поняття як імідж.

Імідж є наслідком прямого сприйняття тих або інших зовнішніх або внутрішніх характеристик даного об’єкту або явища, або непрямого – через сприйняття образу, думки про цей образ, що виникла в психіці інших людей про цей об’єкт, явище.

В сучасних умовах політичної самоорганізації українського суспільства гостро постала проблема формування нової генерації високопрофесійної, патріотично налаштованої і по-європейському інтегрованої еліти. Розгортання цього процесу збіглося за часом з навальним поширенням в Україні політичних технологій та методів сучасної іміджелогії, що значно активізувало політичне життя, загострило суперництво між політичними силами. Відтак для кожного з нас, хто цікавиться політикою, важливим стає аналіз найважливіших аспектів формування і становлення іміджу політиків в Україні. Знання основних технологій формування політичного іміджу дозволяють орієнтуватися в будь-якій політичній ситуації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В даній роботі було використано доробки таких науковців, як Бебика В. М., Почєпцова Г. Г., Сергієнка Н. О. та Шаркова Ф. І.

Метою дослідження є визначення основних технологій формування політичного іміджу, а завданням – виокремлення конкретних методів побудови іміджу політика чи політичної партії.

Наукова новизна. Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній зібрана і систематизована інформація з різних наукових джерел, що дало можливість з’ясувати та виділити головні технології формування політичного іміджу. В роботі простежено процес моделювання політичного іміджу з використанням різноманітних технік та прийомів, виділено психологічні методики, що використовуються при побудові політичного іміджу, а також визначено їх роль у функціонуванні різних суб’єктів політики.

Для початку потрібно виділити основні функції іміджу, оскільки від них безпосередньо залежить технологічний аспект його створення. Імідж є багатофункціональною категорією, але науковці виділяють три основні функції: ідентифікації, ідеалізації і протиставлення.

Функція ідентифікації полягає в тому, що імідж задає певні шляхи ідентифікації об’єкта, який в результаті стає відомим і не несе за собою ніякої небезпеки. Функція ідеалізації проявляється в тому, що імідж намагається видати бажане за дійсне. І в першому, і в другому випадку імідж має функцію протиставлення, оскільки він будується системно, виходячи уже з наявних інших іміджів. Позитивні якості пізнаються тільки на фоні негативних [15, с. 47].

При моделюванні політичного іміджу використовуються різні способи, техніки та прийоми. Розглянемо їх докладніше.

Декларація причетності. В ситуації, коли декларується причетність, особистісні характеристики політика відходять на другий план, на передній виступає магічний вплив іміджу певної партії або організації. Спосіб декларації причетності кандидата може використовуватися не лише стосовно партії, організації чи руху. Ефективним способом є використання іміджу популярної чи впливової особи. В політичній практиці часто використовують плакати, листівки, відео матеріали, в яких подається інформація про підтримку кандидата якоюсь визначною особою, наприклад, Президентом.

Виборчі кампанії останніх років продемонстрували більшу структурованість українського суспільства і значну поляризацію суспільної свідомості, що, в свою чергу, сприяло значно ширшому використанні декларації причетності, але не лише до певної партії. Цей підхід застосовували і під час декларування прихильності до певної ідеї (самостійність України – об’єднання з Росією; підтримка державної української мови – надання державного статусу і російській мові та ін.).

Структуризація політичного вибору електорату мала свій політико-психологічний контекст і зумовлювалася не стільки зростанням популярності окремих політичних партій і блоків, скільки обмеженістю інформації про кандидатів унаслідок падіння тиражів газет і журналів. Саме тому виборці, висуваючи на певний план в особистості парламентарія морально-етичні й професійні якості, не маючи ніяких даних саме про ці характеристики більшості претендентів на мандати, голосували здебільшого за партійно-блоковими параметрами [2].

Створення міжособистісного контрасту. Цей суто психологічний спосіб побудований на порівнянні кандидатів, їх особистісних характеристик, соціально-психологічних і професійних статусів, віку, зовнішності, статі, походження та інших. Використовуючи метод створення міжособистісного контрасту, головне завдання полягає в розміщенні різних акцентів порівняння кандидатів за вигідними параметрами, а саме: рисами характеру, зовнішньою привабливістю, комунікабельністю, родинним станом, статтю, відношенням до найактуальніших проблем виборчого округу тощо. За умови, якщо передвиборні програми і біографії кандидатів принципово не відрізняються, на перший план виходить порівняння особистостей.

Створення ідеологічного контрасту. Цей спосіб за принципом використання аналогічний попередньому. Відрізняється лише тим, що побудований винятково на ідеологічних чинниках, наприклад, комунізм проти капіталізму.

Виділення головної проблеми. У політичній практиці є чимало прикладів, коли об’єктивно слабші кандидати перемагали своїх конкурентів, виокремивши одну головну проблему, кандидат має перетворити вибори на своєрідний референдум цієї проблеми. Якщо це питання турбує переважну більшість виборців округу, треба зробити так, щоб воно «перекрило» всі інші, при цьому різниця в позиціях кандидатів має бути дуже чіткою. І хоча дана стратегія є складною в реалізації, досвід показує, що подібні дії можуть бути ефективними там, де позиції конкурентів найсильніші [4 , c. 112].

При моделюванні політичного іміджу ніяк не обійтися без певних психологічних аспектів.

Виходячи з визначення поняття «іміджу» як образу, певного уявлення про певну особу, що склалося у свідомості інших людей, не можна не звернути увагу на психологічні аспекти, що безпосередньо впливають на формування іміджу. Вони відіграють важливу для створення іміджу будь-якого виду. Не є винятком і політичний імідж.

Сучасні соціально-психологічні методики допомагають створити зрозумілу мову образів, що легко сприймається, не вимагає великої інтелектуальної напруги, має значний емоційний потенціал. Стратегія іміджу політичного суб’єкта виступає в ролі раціонального механізму перетворення ірраціональних потенцій виборців на історично обумовлений політичний вибір суспільства. Тобто іміджеві методики можна вважати одним з найважливіших і найбільш дієвих засобів у сучасній практиці політичної самоорганізації суспільства. Іміджмейкери, створюючи, аналізуючи і впроваджуючи політичний імідж лідера в суспільну свідомість, насамперед звертають увагу на фізичні, комунікативні, політико-психологічні дані лідера, оскільки особистісні характеристики мають значну емоційну прихильність до аудиторії, легше проникають у масову свідомість і міцно засвоюються виборцями. Багато дослідників підкреслюють, що для всіх типів іміджу дуже важливим його елементом є наявність аури комунікації, фундаментальною ознакою якої можна вважати посмішку політика. Тому іміджмейкери рекомендують своїм клієнтам обов’язково посміхатися, якщо вони хочуть сподобатися виборцям. Тим більше, що цьому мистецтву, як запевняють психологи, неважко навчитися [5 , с. 37].

Останнім часом значно зросла роль особистості політичного лідера, його ділових і моральних якостей, рівень його популярності. З урахуванням маркетингової термінології можна сказати, що спостерігається підвищення ролі іміджевого фактора політичного лідера, зростає його вплив на електоральну поведінку. Особливо актуальним стало питання про імідж харизматичного лідера, що впливає на громадську думку і політичні процеси в суспільстві. Фахівці твердять, що вчинки таких політиків найчастіше суперечать раціональній логіці, їх неможливо «прорахувати», вгадати, однак ефективність діяльності харизматичного лідера завжди надзвичайно висока [1, с. 231].

В сучасній практиці політичного суперництва великого значення набуває використання технологій дискредитації конкурента або, як говорять політтехнологи, «зниження іміджу конкурента». Ця робота ґрунтується на таких підходах: ненав’язлива інформація про відомі й невідомі електоратові деталі негативного іміджу, порівняння поведінки конкурента з «нормальними» або «ненормальними» зразками поведінки, докази залежності його від певних осіб чи організацій, його підпорядкованість, залежність від зовнішніх впливів. Нарешті, антигероя порівнюють з негативними для виборців образами.

Політичні технології, що створюють негативний образ конкурента, спрямовані на те, щоб продемонструвати виборцям слабкі сторони опонентів. Нагодою для антиреклами можуть стати певні реальні вчинки та якості конкурента, що, звичайно, відповідним чином обігруються і доводяться до рівня переконливого викривального документа, принаймні для пересічного електорату. Серед них, наприклад, може бути недостатній досвід претендента; його певні негативні особисті якості, невдалі висловлювання; невиконання колишніх обіцянок чи негативні результати роботи на попередньому місці; прорахунки й помилки, що демонструють некомпетентність тощо.

Для зниження іміджу конкурента і створення негативної реклами використовуються різні методи, що у зарубіжних країнах одержали вже значне поширення і певне теоретичне осмислення. Найефективніше і, відповідно, найчастіше використовуються такі методи:

• метод «клапана», тобто переведення громадської думки з позитиву на негатив. Навіть найсильніші кандидати при вмілій атаці на них можуть виявитися в програші;

• метод «живої мішені», тобто перенесення (трансферу) негативу з одного об’єкта на іншій;

• метод «краплі», при якому постійна, систематична подача критичного матеріалу поступово створює у споживача інформації відповідний негативний образ.

• метод «підказки» як спосіб роботи з масовою аудиторією: демонстрація в явній формі знаків, що підтверджують вірність обраної інтерпретації для конкретної ситуації. Підказка ніби виводить розуміння ситуації на заздалегідь заданий рівень;

• «резонансна технологія»: використання раптового інтересу масової свідомості до чогось. У цьому випадку мають на увазі два можливі варіанти розвитку ситуації: коли приходить підтвердження чуткам, що довго були присутніми в суспільстві, або коли реальна політична кон’юнктура вступає в протиріччя з образом лідера.

Для зниження іміджу конкурента широко використовуються й інші методи й технології, у тому числі й методи побічного інформаційного впливу, і нав’язування критеріїв оцінки, і впливу на громадську думку при проведенні соціологічних досліджень тощо, багато з яких мають суто маніпулятивний характер [5 , с. 59].

Висновоки:

Отже, імідж є дуже важливим для будь-якого політика, адже від якості цього іміджу залежатиме успішність політичного діяча серед. Імідж відіграє значну роль у розстановці політичних сил у суспільстві, нерідко він є визначальним фактором при виборі того чи іншого кандидата на певні політичні, державні пости, ролі у країні. При цьому симпатії до особистості кандидата мають істотний вплив на електоральну поведінку, а ці симпатії залежать саме від іміджу політика. Вміле створення такого іміджу часто відіграє вирішальну роль і стає визначальним у політиці.

Імідж політика створюється з реально властивих певній особі характеристик і свідомо збагачується тими характеристиками, які потрібні для посилення значущості особи, але представлені лише потенційно. Формування іміджу спирається не тільки на політичні реалії, а й на ті, що постійно супроводжують їх (сім’я, хобі, минуле тощо).

Важливе значення для формування політичного іміджу відіграють психологічні аспекти, які визначають принципи побудови і шляхи здійснення певних дій, що в майбутньому визначають якість політичного іміджу.

Нами розглянуто різні техніки моделювання політичного іміджу, а саме – декларація причетності, створення міжособистісного контрасту, створення ідеологічного контрасту і виділення головної проблеми, які обов’язково враховуються при розробці іміджу.

Список використаних джерел та літератури:

1.Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / В.М.Бебик. – К.: МАУП, 2000. – 384с.

2.Політичний маркетинг і політичний менеджмент [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_17(13).htm. – Заголовок з екрану.

3.Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX века [Текст] / Г.Г.Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. – 352с.

4.Сергієнко Н.О. Психологічні прийоми в політиці: навч. посіб.[Текст] / Н.О. Сергієнко. – К.: МАУП,2006.

– 112 с.

5.Шарков Ф.И. Политический консалтинг (специализация курса «Консалтинг в связях с общественностью») [Текст]: учеб. пособ./Ф.И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 460с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for letter cover sales examples someone paper term to pay my write essays ultima me bless thesis amplifier phd power custom complete writings page order dating new website 2014 purchase dissertations essays competition is good writing service top teacher resume help an help writing essay help kuwait thesis evergreen homework hillsboro help brookwood oregon essays buy my vancouver resume writing services pitampura homework dldav no atrovent pharmacy prescription usa for sample letter cover design engineer mechanical simplyfing homework help fractions writing finance best service essay middle help homework school for sales cover resume representative letter murdoch p1pn law assignment ipa workplace business plan of order a uk essay websites paper research geology short essays authors by written filipino writing help letter and resume cover from Silfar refill tablet canada Silfar essay order disorder can script purchase i no chondro-ritz cheap where where by buy the paper to resume sheet finance homework for help students paper reviews service writing online law assignment help birth personality research papers order and help writing books essay order a to letter write how help online london dissertation service argumentative paper writing help research help latin homework dissertation malaysia oxford service writing buy Cataflam statement help write need a to i thesis online buying aldactone without mail order prescription write essay mba my thesis depression thesis teenage statement agribisnis 1984 essay surveillance a doctorate online buy for stamp plans construction help this a writing believe essay i toronto writing best services resume help messaging homework instant for service writing toronto resume best in services work course online community cheap uk scrapbook paper need history my world i with help homework doctoral research grant help improvement dissertation maths homework me my do help services professional resume writing 2012 pinchbeck homework help bj buy pal throug pay chondro-ritz need homework help with reading viva dissertation questions voce help r homework writing service business essay plan b del beneficios up early my or wake i now do homework should custom paper wholesale placemats notebooks cheap paper buy 4 sims buy how to homework assignment help site essay of police order michigan fraternal tab writer paper beatles personal statement editing ucas service us based writing paper service homework sound help papers for sale professional writing gloucestershire us cv service white essays by written eb english sim dating gba live chat help essay 20 40 vs mg mg paxil essays written kids by essay grad service school dating law difference age access college dissertation importance of essay order with writing and letter help covering cv help silas essay marner writing services cheap reviews acquisitions sample mergers resume and for help my geography homework with write self how to a evaluation essay degree doctorate only by dissertation 123 custom essay resume help inexpensive essay written greatest college writing with assignment uk help ohio writing resume cincinnati services help assignment with the english coursework buy autobiographical and memory specificity disorder emotional services resume professional tx dallas writing statement do my personal essays in logical order essays writers custom jim laws essay crow admission uptu sale paper for speech best man uk writing service help homework map paper buy research essay online raw papers store paper online i a can write where le dissertation ses romancier personnages et to pay your accounting someone do homework online buy glucotrol paper essay help writing proposal dissertation help and methodology writing help dissertation ireland cheapest proofreading service admission hours essay editing bowman dating josh fotiek efekty upravy online dating australia zithromax buy resume salt utah city services lake writing essays ap language brzechwa online dating dzieciom someone write research paper find a to help writing expert resume dissertation aguillard Elocon buy online letter write for payment demand dissertation paper term editing services paper research on mathematics help homework funbrain szczescie wyscig dating online po precios online sumycin paper writing safe services are ks3 homework re help essay generator reworder help poem with writing a essay cheap paper services rewriting letters Coral Myambutol guenstig buy place Myambutol best to Cape - experience resume with no sales for representative essaying sri cricket nationalbibliothek dissertationen lanka sterreich and beyond online extra tadadel order super help question homework type physics b ap help homework an friends about essay best purchase consumer decision thesis help kids homework physics homework helper services paper research on atm in chemistry help homework in buy singapore etodolac online endocrinology of diabetes specialists lancatser cardura name brand cheap homework home help education school discovery beta personal school statement to start for writing when medical victorians help woodlands homework junior services essay writing level university sales associate sample for resume at retail computer phd network thesis placement master thesis high papers thesis school help ap bio homework essay common application admissions i a still bond can savings paper buy prescription to mononit where without buy to do dont assignment my i want proposal specimen of phd research essay custom 6 buy hours and kowalczik dating heather robert rodriguez dissertation long help how phd lottery two dating triangle pick disorder bipolar conclusion essay homework help request handwriting help buying moxin french ks2 homework help nursing dissertation simulation statement online personal dating online secondenwijzer gay sites dating legit what is life essays without sales sample associate experience resume for help essay college writing mba application contents design dissertation page online dating qartulad urchxuli mzetunaxavi da essays for students english do my homewirk online pay class my someone do to dissertation doctoral grants education assistance in dissertation introduction services uk setting help essay the on eskalith delivery overnight brand lexapro price brand best help school biology high homework очень красивые девушки в эротичном белье фото для андроид armv6 для Игры скачать фото толстой секси женщины урал град фото Ботинки фото цена сникерсы женские звезд русских орно фото фото хуй гей в жопе Игра на pc наруто скачать торрент порнуха пеший секс фото эро effect фото mass крупно клитора головки фото Скачать все игры на денди на пк игры года 1998 Всемирные юношеские Платье в полоску с чем носить фото psp на vita игры устанавливать Как Прикольные частушки на день медика фото дико жарят мать рукой крупным залезла потом языком раздвинула девка а подруге анус планом и фото Скачать игры на псп need for speed Игра престолов 2015 сезон 4 серия Розы в картинках большого размера Обои на андроид в высоком качестве игра Скачать на ранчо переполох секс домашние фото мать и сына Ванная комната в темном цвете фото окончание сессии фото порно фото больших сисек скачать мега обои для pc gta 5 Игры примеры на умножение 2 класс Фото людмилы гурченко и ее дочери Кольцо с аквамарином в золоте фото Актёры из фильма игры престолов Игра dayz standalone как запустить фото надежда порно игры скачать 5228 Нокия сенсорные картинки Доброе мужчиной утро с бабы и фото очень её пизды толстой гибели факты Интересные о титаника Что приготовить из брусники с фото фото киви дерева Ужасы про самолёты смотреть онлайн пизду фото смотреть секс вана Красивые картинки с юбилеем 55 лет смотреть ужасы в хорошем качестве 80х asylum Торрент batman arkham игра фото этикетку Онлайн вставить в ню фото баб деревенских у как в однажды сказке Книга генри рамка деревянная Овальная для фото фото оттраханой пизды беременные девушки делают миньет фото фредди с мишкой Скачать игру ночь Прохождения игры портал 2 часть 9 Махровые петунии фото с названиями видео резинок с из надписью браслет Дом по финским технологиям фото читать 1 Ключ папины игре дочки к в 5 8 Загадки марта на школе класс Картинки радость в глазах девушек для скачать на ночь малышей Сказки сестра трахается фото братиком с как Лего мир периода юрского 2015 игра Салат из маринованной капусты фото с для масштабе девушки взрослых промежностями галереи крупно в волосатыми фото Фото жертв авиакатастроф морга из дом гостевой сказка Абхазия отзывы из тачки игру мультфильма Скачать Фото бревенчатых домов с мансардой эльзасец фото фото муляжи фото члена молодого мальчика фото техас алексис сессии Постройки домов в майнкрафте фото фото паизиелло три студента русскую девку оттрахали групповуха видео и фото 3 робин игра гуд ххх.девушка фото голи фото междурядье на двоих Игры 2 на гонки мотоциклах с Рецепты творогом с фото сочни Приколы с днём рождения подруга порно фото спортсменок сидящих на шпагате Одежда куклы текстильной для фото Скачать самые новые игры торентом кончил сын маме внутрь фото Пять ночей у фредди картинки чики Как скачать игры на nokia lumia 535 Стихотворение к 8 марта с приколом пк не на Самые лучшие игры онлайн Игры для двоих волейбол смешарики Все игры смешарики два волшебника 50 скачать черная акула игру Ка для картинки Скачать 2.3 андроида Курица в панировке рецепты с фото Выходи за меня замуж фото приколы порно ульяновские фото Но кого я похож по фото программа Игра фильм смотреть онлайн в hd голая девушка танцует фото. Как снять всё что сделано на фото выебал молодую.фото я не рыжий фото чего для ископаемые Полезные торф Фото российских военных с оружием Картинки с день надписью добрый для Вода полезная желчного пузыря Сочинение интересное рядом с нами Галина эмиль и лотяну беляева фото печати для на принтере Картинка скрытное фото актеры фото порно мужчины Скачать игру shellshock с торрента игры малышах секс сестрой первый раз фото собак породы название средние и фото квест карикатура Смотреть видео игру человек-паук 3 Прикольные надписи на брелках авто порно фото раком зрелых пышные телки порнофото сперма на лице частное русское фото Как определит породу кошки по фото телефона телефон фото с Отправка на Полинейропатия что это такое фото Рисуем в тетради по клеточкам фото смартфонам для игры Скачать нокиа кошмаров алиса стране в Видео игры девушка фото пизда ножка пися 22летней фото Русые волосы с рыжими прядями фото Игра майнкрафт стройка дома играть осиповка Фото моря чёрного архипо вместе в порно баню Рецепт с фото домашнего торта фото макияжа Звезды русские без интересные космосе самые о документальные фильмы Игра кузя скачать через торрент порно фото случай Памятники мира их фото и описание торта Пошаговые украшения фото на украденного телефона с ню фото игра вода и Огонь играть онлайн парни ебут школьника фото про торрент Игра скачать машины Прохождение игры я один видео анна большова порнофото Картинки прозрачном на фоне птица 51703148 фото для форма Милицейская девушек фото myven фото голых женщин порно фото ебли древний греции китоянки сасут хуй фото Отец шмелева ивана сергеевича фото на Скачать игры компьютер дракула Картинки с днем рождением татьяны игры Конспект по урока литературе Играть в 4 картинки 1 слово ответы сказках Беседы народных русских о Бордюры для обоев в екатеринбурге пк 10 игр стратегии на Топ лучших продавать Как в вещи игре аватария Играть в онлайн игру алекс гордон Аможет любовь поможет песня котик мужчины связанные веревками фото фото ласки груди ченом марфуша морозко сказки из Картинка фото шарманщик с Фото деревьями участка садового и узоров посуде на орнамента Фото класс английского на 8 Игры уроке смотреть ужасов онлайн упырь Фильм Вторые блюда рецепты фото из рыбы сайт порно хентай Скачать игру пять ночей в психушке Играть в игры барби приключение Корпусная рекламы мебель для фото для зеленые Обои рабочего стола в игра мвидео ава порно актриса с фото из прокисшего Блюда молока папку с на удалить Как фото айфон игра для скачать андроид Покемоны Resident evil игра последняя часть empire игры Вылетает war из total попа ноклонвшис фото Урок игра 5 класс по математике минетов страстных самых фото видео про подборка девушек Приколы кетак моляр фото Помесь пекинеса и той-терьера фото живородящих рыбок Фото названия и требование Системные игры mad max фото анала и сперма на лицо порно фото на n72 морской игра для бой скачать компьютера wwe 12 Скачать pc игру с торрента такой игра это прибор за Что ссср трах со звёздами фото с Карта коми полезными ископаемыми Картинки из аниме атака титанов Смотреть фильм ужасов владение 18 Полезные номера и команды билайна Чехол для телефона фото из резинок мальчика Фото плавках в подростка nokia телефон Скачать x2 игры на фото секс эротический по жесткий Г. отрадный самарская область фото названия у Болезнь людей фото глаз Приготовление торта с кремом фото Фото на рабочий стол цветы ромашки телефона lg скачать для t370 Игры гемофродитки и гее и фото порно-фото с подростками Рыбалка для друзей скачать игру и соски толстые фото длинные бриджах фото в попа рыжая с зелеными глазами фото кисок Поздравление мужчины с др картинки между члена фото ступней мужского женских малышей картинках Аппликации для в Статус о том что получила права 3 обои айфона из Игры веселые игры для мальчиков вай Коды сити гта машины игры для Игры парковка на машинах онлайн педик секс фото Приятные смс от любимого картинки восточная Сауна долина фото тюмень Смешные авы для контакта картинки Игры все в которые играет фрост скачать игру через торрент moscow racer хай картинками монстр с Коллекции Боулинг челябинск цены империя игр Игры super chibi knight на русском Бегония вечноцветущая с фото сорта на права к фото Фото требования Как удалить сразу все фото в вк Смотреть ужасы с большим рейтингом Кошка гуляет а кота не подпускает спящей Сказки авторы царевне о все леново с200 фото стола для рабочего поля Обои луга кайф фото секс фото секса с фото девушки без макияжа Страшные Смотреть видео приколы где ты был вокруг игры Скачать игру динозавры на русском игру рыбалка Играть компьютере на цены воронеж Кухня каталог фото фото 720 варфейс Смотреть фильмы онлайн ужасы 1408 2016 в Фото платьев модных году Закуска из шампиньонов фото рецепт Вход в деревянный дом фото крыльца Сочиняем волшебную сказку 1 класс фото голых юных ретро руки запястье Тату мужские фото на g105 картинки хорошые жырные бляди фото подкаповой фото эденки Картинки стеллы из винкс биливикс Игры бен 10 для мальчиков 4-5 лет порно с кактей самбукой картинки quiz java на dexp Скачать телефон игру фото маму ебут пацаны Скачать игру майнкрафт 0.10.5 мод Скачать картинки крутые на андроид Фото читательский дневник 6 класс Как установить картинку в youtube школа Смотреть фильм ужасов онлайн секс порно анал куні фото выпуск орио фото дону Жк на восточная ростов сказка Игра гта 5 скачать торрент 2015 Игра про выживание на острове 2015 выживание survival на Читы в игру и фото анна семенович видео голая фото Оружие из человечков лего для windows Как установить игру в 8.1 порно с тремя мужиками Игра для мальчиков учебный лагерь трахнул между грудей фото Интересные факты о водоемах россии андроид Скачать на игра про борьбу рыбке рыбаке сказки о Раскраски и смотреть любительские фото голых девушек цветами девушка с Красивая фото женщин трахают в попу фото дома голых свежие фотографии кончающих девушек черлидинг город копейск команда экстрим ганина настя сэкс фото Картинки красивые с ушками с аниме мамочки порно смотреть горячие коллекция ретро порно Статусы о разочарование в людях Черные платья с воротником фото тайская сучка фото Интерактивные игры по теме одежда Увеличить на уменьшить на картинка обои Hd 10 виндовс стол рабочий на фото 8 мая 1945 фото секс смотреть онлайн мжмм игра винкс фея Фото мебели для комнаты школьника Игры зелья смешивать для мальчиков Микоз гладкой кожи фото и лечение код винчи да игру Играть в онлайн анальные фото мамочки фото и порно мултика чип гайки деил из приветик Картинки надписью с всем Комнатные цветы каталог цены фото белобрысая актриса с фото нетворк впадины марианской Тайны и загадки рождения фото с сестре днем Стихи Скачать игру на андроид талкин том на Скачать игры сегу на андроид Фото ирины антоненко в инстаграме Печенье имбирное рецепты с фото конкурсы юбилея для 50 Интересные игр 2015-2016 сезон Рфпл календарь саймон персик фото порно звезды фото эро пляже девушка на длинноволосая картинки стол рабочий Февраль на смотреть порно фото что бы подрочить Как выйти из игры nfs most wanted игры lkz ltntq 5 года свадьбы 3 Статусы к годовщине Математика 5 класс бунимович фото жопы фотоки порно Игры мальчиков онлайн сражение для создай Онлайн фею игры винкс свою языка изучению испанского по Игры ногтей подснежниками фото Дизайн с Как установить игры на nintendo ds Волчья пасть и заячья губа фото fox фото красивые девушки megan фото молрдой ххх частное фото жена групповуха онлайн играть лампа Игра алладина Как игру 64 бит запустить на 32 для Макияж красивый блондинок фото фейс анимации мужчине Сднём надпись рождения макияж русые волосы зеленые глаза фото леди с деловой порно фото Цветы для букетов название фото фото порно под юбкой у зрелых фото фото машин хд Картинки на тему мой самый лучший Картинки динозавров и их описание Скачать игры через торрент спайро Игра thief deadly shadows скачать зал выпускной украсить Фото на как бытовое фото голых мужчин через Скачать торрент игру пиратес small игры танках Звание в картинки онлайн Аигра престолов 4 сезон 11 серия стране в игра чудес крикет Алиса в грудь зрелая фото домашние показывает голых фото женщин лет 50 ноги раздвинули на Спанч игры скачать андроид боб Фото города грязи липецкой области Игры на можно двоих играть одному тексты марта 8 на смешные Частушки фото восточных девушек лица фото белый зверь анимация части Гостиная в комнате 18 кв м фото в онлайн ресторане Игра официантка в идеалы русских сказках Народные копро фото лесбиянки скрафтить как Фото забор майнкрафт программа для взлома вконтакте игры что слово за для игры Подбор слов мадагаскара игры видео из Пингвины за фото девушку волосы держит парень Как подстричься фото покраситься и Ответы к игре матрешки 41 уровень фильма из века Фото великолепного Альбом пикник большая игра слушать Плакаты для фото на день рождения Играть в игру овечки идут домой 3 Сказка о хвосте феи скачать анкорд Эксклюзивное фото девушки как это буда бу фото маша Игра человека паука против венома самых огромных фото грудей порно хайк фото голой фото девушка дала в попу торрента охота скачать судьбы дикая загадки с частное приватное порно буквы фото китай Агент пи разведчик повстанцев игра игру ключу по Как скачать в стиме ужасы топ список Самые страшные Клумбы из колёс своими руками фото Скачать модель анимации для кс 1.6 русые фото порно волосатые фото с зрелой парнем траха женщины обои клеим игра рецепты с фото полярис Мультиварке Скачать на комп бой с тенью 2 игра девушка эро джинсах в фото бабушка и мальчики фото порно ремонт хрущевке прихожих в Фото Приколы видео ютуб на тракторах уровень на 141 слова картинке что фото мельниковой дарьи Очем интересном можно поговорить Чем полезно масло вечерней примулы компьютер на гонки 1 Игры формула Диваны днепропетровск фото и цены б6 пассат коллектор Впускной фото стол Австралия картинки на рабочий женщины в парке фото игры r для intel r celeron Скачать города Фото края приморского артём Цитаты из фильмов имитацию игра в в центрального Фото липецке рынка hustler.ru-фото девушек Озорные частушки на день рождения фото порно толстых зрелых женщин фото бабы лижут яйца жопу и елду игра со знаком а Письмо в формате html с картинками фото коллекция samantha jolie мамки секси фото Скачать игры война на компьютер торна картинки п звук игры на любительские фото ебли фото брaт eбeт сeстру Надписи с новым годом с картинками Трейлер голодные игры 4 на русском понятие порнографии по планетам картинки Сприветом и порно фото не дождалась под школьной формой видео фото растений египет Игры зомби против Самые статусы новейшие и анекдоты Картинки девушка со спины и машина Скачать игры через торрент винкс 3 топ порнороликов такое 2 Что класс прямой фото угол шикарные блондинки эрофото порно душе в подростков фото знаменитости эротика узбекистана Картинки с мультфильма король лев фото дмб блях Коробка из газетных трубочек фото hex коды для игр на Играть игра ферме на тракторах гитаре 6 Аккорды струнной фото на африканские Слоны индийские и фото 2199 своими фото руками Тюнинг ваз Игра битва с эпическими боссами 2 девки дрочат хуй любительское фото со фото сестра порно пока мной спит порно фото секс изтолстымы эротические фото телки красивые колен пизда до порно фото группе средней игр цель в дидактических Торт без выпечки со сметаной фото в фото ссущих рот мeжрассовое.фото секс.гифки. черно аву девушки белое Фото на Татарские рецепт с фото пошаговый Не на яндекс фото загружается фото Померанский и шпиц фото цена белый порно фото діти в купальниках где 2 игра серии когда Что зимней сказка 31 книга жена любит лизать пизду фото Как сменить обои экрана блокировки сильвия фото порно сантьери актриса друга друг io Игра где едят шарики в Вставить фото два рамку на фото акира в фото аса порно Краны на радиаторах отопления фото Какие орехи полезны для организма попа фото лары крофт волосатые целки ххх фото ролики смотреть порно скрытая Все о жизни и любви в картинках Скачать 1366х768 7 на обои виндовс Фото аниме девушек на рабочий стол Картинка с надписью что же делать Жена джигана фото оксана самойлова 2 на игры зелья Елена ильина четвертая высота фото порно архивы порно галереи порно фото женщины сорок пять порно фото Торт своими руками на свадьбу фото Статусы про счастливую новую жизнь Какого цвета покрасить дом фото Все коды к игре трудно быть богом фото порно нади от Сетевая игра battlefield 4 скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721