Система засобів і прийомів психологічного зображення героїв у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються засоби та прийоми психологічного зображення героїв у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“, аналізується методика психологічного розгляду характерів, з’ясовується специфіка відображення складних внутрішніх переживань героїв. Стаття розкриває новаторство Івана Франка у введенні в українську літературу методики розкриття складної психології персонажів і пов’язаних із нею прийомів психологізації.

Ключові слова: роман Івана Франка „Для домашнього огнища“, психологічний портрет, інтер’єр, екстер’єр міста, діалог, психологізований пейзаж, сновидіння, ретроспекція, внутрішній монолог, самогубство.

The means and methods of psychological portrayal of characters of Ivan Franko’s novel „For the homefire“, the methods of psychological analysis of it’s personalities, the specific of the representation of the complicated inward feelings of characters are being analyzed in the article. The article shows the innovation of Ivan Franko’s in the introduction into ukrainian literature the methods of the analysis of the complicated psychology of characters and connected with it methods of psychological portrayal.

Key words: Іvan Franko’s novel „For the homefire“, psychological portrait, interior, spase of the town, dialogue, psychological landscape, dream, inward monologue, suicide .

У франкознавчій науці почасти застосовували методологію вивчення психологічного зображення у творчості І. Франка. Найвагомішими є висновки І. Денисюка щодо наявності двох форм психологічного аналізу – екстервентної та інтервентної – у прозі І. Франка, вивчення проблеми літературного психологізму та потоку свідомості (М. Легкий ((Легкий М. „Потік свідомості“ у прозі Івана Франка / М. Легкий // Літературознавство. Кн. 1: IV Міжнар. конгрес україністів. – К., 2000. – С. 43 – 61.)) ), психолого-біографічного ракурсу творчості (Л. Каневська ((Каневська Л. „Простір страждання” Франкового героя-інтелігента (психолого-біографічний ракурс) / Л. Каневська // Слово і Час. – 2003. – №9. – С. 44-53.)) та ін. Окремі спостереження над психологічною майстерністю Франка-прозаїка містяться у статтях В. Мельника ((Мельник В. Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В. Мельник // Сучасність. – 1996. – № 12. – С. 105-109.)), Л. Каневської ((Каневська Л. Етико-антропологічний ідеал І. Франка та його модифікації у прозі письменника / Л. Каневська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2003. – Вип.4. – С. 83-87.)) та ін. Незважаючи на розмаїтість підходів франкознавців до постаті письменника, ціла низка художньо-психологічних моментів, що визначають творчу індивідуальність Франка-романіста, залишається висвітленою не до кінця.

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена потребою осмислення проблеми психологізму як у теоретичному, так і художньому аспектах, необхідністю висвітлення сутності Франкової концепції психологізму, поетики психологічного зображення у зв’язку з авторською концепцією людини і світу, низкою поставлених у творі філософсько-психологічних проблем, потребою з’ясування функціональності форм, засобів і прийомів психологічного зображення у світлі авторської світоглядної позиції та автобіографічного контексту.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що роман „Для домашнього огнища“ став предметом цілісного осмислення з погляду художнього психологізму в контексті теоретико-літературних поглядів письменника, його концепції людини і світу. По-новому (у світлі поетики психологізму) осмислено проблему автора і героя, обґрунтовано поняття „психологічне зображення” у застосуванні до авторського психологізму, диференційовано та ієрархізовано наявні у романі Франка засоби і прийоми психологізації, виявлено їхню підпорядкованість двом формам психологічного зображення – інтервентній та екстервентній і відповідно класифіковано. Визначено основні концепти авторського світогляду, з’ясовано ключові засади художньо-психологічної концепції митця.

Метою дослідження є з’ясування особливостей психологізму роману І. Франка в таких аспектах: функціональному (етико-антропологічна концепція письменника), поетикальному (система форм, засобів і прийомів психологічного зображення) та художньо-психографічному (відбиття авторської особистості у творах).

Перспективи подальшого дослідження – це системне і ґрунтовне вивчення засобів та прийомів психологічного зображення у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“, порівняння застосування методики психологізму українським письменником із творами інших тогочасних європейських модерністів.

Засоби психологізації підпорядковані у романі „Для домашнього огнища“ двом формам – екстервентній та інтервентній (за дослідженнями І. Денисюка ((Денисюк І. Перебудова і франкознавство / І. Денисюк // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 56-61.)). Екстервентна (непряма) форма психологічного зображення відтворює думки й емоції персонажів, динаміку їхніх внутрішніх змін шляхом змалювання душевних порухів через зовнішні візуалізовані й озвучені вияви: мову міміки і жестів, зовнішній мовленнєвий дискурс, змалювання довколишнього середовища тощо. У романі І. Франка їй належить пріоритетне місце, коли йдеться про відтворення емоційних станів: внутрішнього зворушення, хвилювання героя, яке адекватно відбивається у зовнішніх проявах. Як найвідповідніша форма екстервентний психологізм виявляє себе за неспроможності героя у стані психічного збудження або приголомшеності пояснити, що з ним відбувається. Форма екстервентного психологізму функціональна у низці засобів психологічного зображення, як-от: психологічний портрет, інтер’єр та екстер’єр, зовнішній дискурс мовлення персонажів.

Портрет є вагомим засобом вираження внутрішнього світу героя, ситуативного розкриття його почуттів. Зображення портретних рис персонажів поряд зі збільшенням ваги психологічної деталі у романі Франка засвідчило прямування до поглиблення індивідуалізації. Психологічні портрети персонажів у романі письменника часто складаються через їхнє зіставлення з іншими персонажами за принципом контрасту. Так, наприклад, на початку роману „Для домашнього огнища“ автор подає відмінні описи Анелі та Юлії Шаблінської. „Одна з них, розкішно розвита брюнетка з блискучими очима, з цвітом молодості і здоров’я на повних рум’яних щоках, на чудово викроєних малинових устах, з маленькою ямочкою на круглому підборідді, що надавала їй вираз жартовливої молодості і невинності, – се, очевидно, пані дому. Ніхто би по ній не пізнав, що їй 28 літ, що вона мати двох дітей, котрі ходять уже до початкової школи, – так молодим, свіжим і непочатим видається її лице, вся її еластична, дівоча і чаруюча постать“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)), – таку характеристику дає Анелі І. Франко. Юлія постає перед читачем контрастно відмінною від Анелі: „Все в ній проявляло ненастанний внутрішній неспокій, і то не хвилевий, але якийсь органічний, вроджений, що плив з недостачі рівноваги між поодинокими силами її душі, між чуттям і волею, між бажаннями і спосібністю до їх заспокоєння. Хоч ровесниця Анелі, хоч не менше від неї вродлива і одягнена в елегантний візитовий стрій, вона все-таки виглядала о яких десять літ старшою від своєї товаришки. Її величезні русяві коси, обвиті довкола голови, бачилось, пригнітали те низьке чоло, порисоване вже легенькими морщинками, те бліде, дрібне, доцвітаюче личко з блискучими очима, що раз у раз бігали неспокійно. Коли говорила, кінчики її уст тремтіли… Часто якось мимовільно, з привички озиралася, щоби її не підслухував… Навіть в тих хвилях, коли сміялася, коли слова рвучким потоком пливли з її уст, – навіть в тих рідких хвилях видно було якийсь вираз терпіння і тривоги на її лиці, щось таємне і принадливе, мов загадка, а глибоке, мов гірське озеро“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)).

Інші засоби психологізації, які застосовує письменник, орієнтовані не так на „зримість“ образу, як на вчування в нього „активним“ реципієнтом. Портретний опис редукується, натомість насичується психологізмом – у полі зору читача залишається найістотніше, що визначає внутрішній „вигляд“ героя. Наприклад, портрет капітана Ангаровича швидше характеризує його вдачу, аніж зовнішній вигляд: „Той „Антось“, або „хлопчисько“ – се був високий, крепко збудований мужчина літ около сорока, з рідким уже, злегка шпакуватим волоссям, з рудавими вусами і такими ж баками, при шаблі, в зимовім військовім плащі і в мундирі капітана австрійської піхоти. Лице його, невважаючи на признаки великої втоми і тільки що відбутої далекої подорожі, дихало здоров’ям. В сивих очах виднілася доброта і лагідність, хоч бистрі і певні рухи свідчили про військову дисципліну, що ввійшла, так сказати, в кров і нерви“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Автор акцентує увагу реципієнта на визначальній ознаці – Антін Ангарович є людиною війни, про що свідчать як зовнішні, так і внутрішні риси героя. Звання військового є важливим кодом у житті капітана, тому автор з першої появи головного персонажа наголошує на цьому факті. Адже старий Гуртер відмовляється фінансово допомагати внучці, бо він „страшенно не любить військових“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)), з чим пов’язане скрутне матеріальне становище родини. Також військова служба примушує Антіна залишити сім’ю на п’ять років, що примушує його дружину вдатися до злочину, аби врятуватися від злиднів. І знову ж таки військові зобов’язання та правила не дозволяють капітанові пробачити Анелі і призводять до розпаду родини, а саме смерті жінки. Подібний психологічний портрет дається у творі барону Рейхлінгену: „Золотий хлопець, але в практичнім житті ні до чого. Розпещений матір’ю, привиклий від дитини заспокоювати всі свої капризи, а при тім обік шаленої упертості в дрібницях він не мав ані крихти мужеської твердості і характеру в найважніших справах. Хто тілько перший раз його пізнав, мусив його полюбити, але кождий, хто пізнав його ближче, мусив від нього відвернутися“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Особливо цікавим є портрет поліційного ревізора Гірша, поданий крізь призму бачення головного героя: „Сей проклятий напівп’яний жид з покірного і заклопотаного жидка починає переходити в роль небезпечного противника, перед котрим треба матися на осторозі. Гірш усміхався напівдобродушно, напівзлобно тим властивим жидівським усміхом, що так уміє допекти до дна душі, гірше, ніж найрізкіша зневага“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Автор додає певні деталі до портрета ревізора: „Гірш своїми малими блискучими оченятами вдивлявся в нього, і напівп’яно-добродушний, а напівхитрий усміх грав на його лиці, розширюючи його грубі м’ясисті губи і виказуючи за ними білі крепкі зуби, немов готові рвати і шарпати живе м’ясо“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Отже, бачимо, що Гірш постає в образі „недолюдини“, оскільки автор акцентує на неповноті його рис, надаючи їм негативної характеристики. Він має щось тваринне (зважаючи на опис зубів, що готові рвати живе м’ясо і т. ін.), а напіввираження його почуттів та емоцій вказує на поєднання людського та звірячого.

Опираючись на створену І. Страховим методику психологічного аналізу характерів, можемо виокремити декілька різновидів портретів у романі І. Франка: 1) за показником статики-динаміки: статичний (константний) і динамічний (ситуативний); 2) за способом зображення: одиничний, спарований (дзеркальний), узагальнений; 3) за джерелом інформації про зовнішність персонажа: поданий через авторське психологічне зображення, через сприйняття іншим персонажем, виснуваний через самоспостереження; 4) за структурою: цілісний і мозаїчний; 5) за внутрішньою експресією: психологічно-нейтральний, психологічно-оціночний і експресивно забарвлений.

Одним із найпоширеніших способів безпосередньої психологічної презентації персонажів у романі І. Франка є діалог. Значення його мотивоване ідеологічною наснаженістю романного простору: у драматичних діалогах між головними героями роману і представниками різних кіл суспільства змагаються протилежні погляди, підходи, позиції, виявляючи, розбіжності індивідуального й морально-етичного планів. Особливе місце діалогу серед інших засобів мотивоване і психологічною проблематикою твору з її акцентуванням на аспекті міжособистісних взаємин, уявленням письменника про діалогічність людського буття, персонально-особистим драматичним контекстом його життя. Діалог у романі Франка, крім того, – один із найвідповідніших способів утілення його улюбленого прийому – подавати своїх персонажів у зіставленні чи протиставленні. У романі Франка простежується чітка закономірність: ідеологічний аспект свідомості героїв висвітлюється переважно через екстеріоризацію. Така форма психологічного зображення виявляє себе як найвідповідніша, адже саме на зовнішній світ, на перетворення дійсності проектуються ідеологічні інтенції героїв. Зовнішнє мовлення Франкових персонажів індивідуалізоване, диференційоване за їхнім психічним станом, соціальною належністю. У зовнішньому дискурсі мовлення нерідко відбувається саморозкриття персонажів через автохарактеристику, на тлі якої додатково увиразнюються особливості їхніх вдач, етичний підтекст ставлення до інших людей. Своєрідне місце у зовнішньому мовленнєвому дискурсі персонажів посідає прийом замовчування (внутрішнього життя, емоційного стану персонажа), що містить латентний психологізм і функціонує як засіб мисленнєвого діалогу з читачем, незважаючи на формальну відсутність у тексті психологічного зображення.

Продуктивними засобами екстервентної психологізації постають психологізований пейзаж, інтер’єр та екстер’єр, що розкривають внутрішній світ людини через змалювання довколишнього середовища. Поряд з іншими засобами (психологічний портрет, пряма авторська характеристика тощо) вони виконують характерологічну функцію. Так, облаштування помешкання дружини Ангаровича відбиває рівень ціннісних домагань жінки, спрямування її інтересів. Предмети інтер’єру персонажів несуть на собі відбиток їхніх індивідуальностей, „заангажовані“ у систему психологізму як посилюючі ретранслятори їхньої духовної сутності. Так, наприклад, інтер’єр помешкання, облаштованого дружиною, вражає капітана і сіє перші зерна сумніву щодо жінки: „Та сі меблі, що він тепер бачив, були майже нові, гарні, з естетичним смаком дібрані, дорогі. На стінах висіли гарні картини в золочених рамах і велике дзеркало. Жінчина туалетка з еліптичним дзеркалом видалась йому якоюсь істотою, що заблудила сюди бог зна відки. Поводячи очима по спальні, капітан запримічав чимраз більше подробиць і предметів, що вражали якось чудно, завдавали його душі загадки, що їх зовсім не легко було розв’язати“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). У романі „Для домашнього огнища“ виокремлено психологізований екстер’єр міста, яким блукає збентежений і розгублений капітан Ангарович. Причому автор зберіг реальні назви вулиць Львова, примушуючи у такий спосіб читача мандрувати з героєм старовинним містом: „Так філософуючи і моралізуючи, капітан завернув з Пекарської і пішов до міста… Прийшовши на Бернардинський плац, звернув на вулицю Галицьку, відси вийшов на ринок, відси на Трибунальську і поперед головний одвах вийшов на вулицю Кароля Людвіка. Йшов сими вулицями, де горіло найбільше світла і снувало найбільше прохожих. Вулицею Кароля Людвіка звернув на плац Мар’яцький, відси на Академічну і так по цілогодиннім проході, огляданні вистав склепових, пильнім відчитуванні титулів книжок, виставлених у антикварнях та книгарнях, підслуханні множества незначучих відривків уличних розмов, майже сам не знаючи, як і коли, капітан опинився на вулиці Фредра перед будинком офіцерського касину“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Блукання Ангаровича вулицями міста відбиває його внутрішній психологічний стан, прагнення усамітнитися („Шукав самітних темних заулків…“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)) ) , вирватися із задушливого помешкання („…Почув якусь полегшу, коли з сеї камениці, що містила в собі його рай і його щастя, вийшов на вулицю“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)) ), втекти від сімейних проблем та негараздів („Боявся станути, зупинитися на хвилину, немов там за ним гналася якась марюка, що, аби тільки він зупинився, зараз його догонить і розшарпає“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)) ). Екстер’єр міста відбиває внутрішній стан героя, почуття і переживання, а почасти і впливає на його емоції та думки: „Надворі стояла ще сіра сутінь. Небозвід видавався тісним і, немов величезний капелюх, насунений на чоло, змінював, маскував фізіономію міста. Все виглядало меншим, якимсь дрібним, незначущим. Рух на вулицях Львова був іще слабий. Головний контингент прохожих становили діти, що поспішали до шкіл. „І мої діточки десь ідуть до школи“, – подумав капітан, і нараз страшенний біль прошиб його серце. Пекло, що вчора, бачилось, було втихомирене, тепер заворушилося наново“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Порожнечу у душі Антіна супроводжує і пустка простору міста: „Вулиця була пуста. Щоби втекти від думок, що, мов пажерливі миші, гризли його нутро, капітан силкувався придивлятися найзвичайнішим речам довкола. Старанно читав написи на вивісках, виблідлі та сполоскані дощами. Числив стовпи і щаблі в штахетах. Довго вдивлявся в лице гіпсової статуетки мадонни перед інтернатом змартвихвстанців, силкуючися в рисах його віднайти щось схожого з рисами Анелі“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). У наведеній цитаті подана згадка автора про змартвихвстанців (польський єзуїтський орден). Слід наголосити на тому, що вона, певно, не є випадковою, оскільки І. Франко негативно ставився до їх діяльності і створення інтернату в Галичині. У статті „Воскресеніє чи погребеніє?“ він дає таку оцінку діяльності змартвихвстанців: „…Як шкідливі є заходи змартвихвстанців для нас, русинів. Всі мрії про відбудування Польщі поза її етнографічними границями ми раз назавжди уважаємо кривдою і нещастям для нашої народності… Зруйнувати те, що досі зроблено для розбудження і піднесення нашої народності, вони чей же не зможуть, – але нашкодити все-таки можуть…“ ((Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм / Франко І. – К.: Політвидав України, 1981.–285 с.)).

У творі на тлі урбанної тематики практично відсутній прийом психологічного пейзажу, який розкриває внутрішній світ людини через змалювання природного довкілля. У романі Франка описи пейзажу зведені до мінімуму і подаються переважно у світлі суб’єктивного бачення героєм, а почасти зустрічаємо й об’єктивно-авторський (безсторонній) та суб’єктивно-авторський (містить власне авторське ставлення до зображуваного) пейзаж. Його переважно репрезентують пейзажі вулиць міста, якими блукає Ангарович: „Може, те понуре небо, покрите олов’яними хмарами, що з них к вечору почав сипати дрібненький сніг; може, холодне повітря, що змушувало людей корчитися, і кулитися, і шукати теплого кута; може, непринадна перспектива довгої, майже пустої вулиці, що кінчилася кладовищем, розкиненим на сугорбі і тепер майже зовсім уже застеленим сумерками, а може, все оте сумне, понуре і темнувате окруження пригноблювало й капітанові думки і замість полегші та вспокоєння втоптувало його чимраз у чорнішу меланхолію“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Зміна ракурсу оповіді у відтворенні пейзажів (картини природи постають не у призмі авторського бачення, а через відбиття у свідомості героя) психологізує художній виклад, що, у свою чергу, веде до елімінації пейзажних замальовок, описовості й зображальності, породжує лаконічність, лапідарність характеристик. Окремі художні деталі пейзажу також працюють на психологічне розкриття образу. Психологічний пейзаж у романі Франка, відтінюючи думки і почуття героя та перегукуючись із його переживаннями, незрідка спонукає до розгортання їх у внутрішньому дискурсі мовлення. У романі Франка диференційовано пейзаж-проекцію, вжитий із метою відтворення ситуативного психічного стану героя (хвилювання, зворушення, меланхолія тощо) і пейзаж характеротворчий, який додатково увиразнює (у взаємодії з іншими засобами) перманентну психологічну сутність персонажів.

Інтервентна форма психологічного зображення передбачає безпосереднє (пряме) відтворення психічних процесів, як рефлексивних, так і емоційних. Вагоме місце в системі інтервентного психологізму роману Франка посідає авторське психологічне зображення (розповідь про приховані внутрішні процеси), в яке змістовими блоками вплітаються внутрішнє мовлення, сновидіння персонажів. Власне, його потрактовано як „буферну“ стадію, яка полегшила перехід від зображення зовнішніх проявів психіки героя до безпосереднього проникнення у його внутрішній світ. Отже, в інтроспективному психологічному висвітленні постає, головним чином, внутрішній світ головних героїв. Прийом сновидіння у творі відіграє визначальну роль, оскільки сон Ангаровича є ніби вихідною точкою, акумулятором початку сімейних негараздів. Б. Кир’янчук вважає, що сон „репрезентує взаємодію духовних (динамічних) і матеріальних (статичних) чинників“ ((Кир’янчук Б. Діалогічна взаємодія хронотопів у творі Івана Франка „Для домашнього огнища“ / Б. Кир’янчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 58-76.)). Цей сон символічний і пророчий. Він вкорінює тривогу у душу капітана і руйнує те почуття розкоші, яке огорнуло його серце після повернення до родини. Той дорогоцінний камінь, якого маленький Антін не може знайти, символізує навіки загублене сімейне щастя та спокій. „Діамант – алегоричний образ найкращих людських почуттів. У даному контексті – родинної любові та злагоди… Капітан не знаходить діаманта: духовне перемагається матеріальним“ ((Кир’янчук Б. Діалогічна взаємодія хронотопів у творі Івана Франка „Для домашнього огнища“ / Б. Кир’янчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 58-76.)), – пише Б. Кир’янчук. Прокинувшись, Ангарович намагається пояснити сон: „Гуркіт коліс на вулиці був у сні далеким громом. Утома мускулів справила те болюче почуття, що буцімто чогось шукається і не можеться знайти…“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Але таке самозаспокоєння не допомагає, у капітана відкриваються очі, і він бачить чужу йому кімнату, меблі, картини. Перший „незримий скорпіон ворухнувся у грудях капітана“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)).

Психологічне наближення до душі героя, відтворення його складних душевних переживань відбувається через внутрішній монолог, тобто монолог думки, із появою якого в літературі пов’язують виникнення інтервентної форми психологізму. Його поява у структурі романного тексту найбільш вірогідна, коли йдеться про відтворення безпосередньої психічної реакції персонажа на емоційний стрес, з’ясування поворотного для його внутрішнього життя факту. Внутрішній діалог займає одне з чільних місць у романі письменника: контроверсійні думки і почуття героїв, їхня боротьба постають у ньому в питомій своїй формі. Нерідко в нього вплітається чуже мовлення, вислови інших людей. Наприклад, „Коли ти, Редліх, не хочеш узяти його на себе, то кождий з нас готов се вчинити“. Адже ж се були їх слова! Заставили на мене сіть, обскочили мене і знали, що їм не вирвуся… О підлі, підлі! Юди! Але ні, не з’їсте мене так швидко! Буду боротися, зубами гризтиму вас, а не дам вам так легко тріумфувати над собою!“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)), – так реагує Ангарович на зізнання Редліха про Анелю.

Інтерес Франка до причинно-наслідкових зв’язків між думкою і поведінкою, стимулом і вчинком визначив місце невласне прямого мовлення у його романі, яке уможливлює вільне втручання автора в хід розповіді. Ритмічна його організація допомагає психологізації та ліризації розповіді. Порівняно менше цікавить письменника сам процес мисленнєвої діяльності, тому-то „потік свідомості“ зустрічається у нього вкрай рідко – в ситуаціях граничного внутрішнього напруження героя“ ((Легкий М. „Потік свідомості“ у прозі Івана Франка / М. Легкий // Літературознавство. Кн. 1: IV Міжнар. конгрес україністів. – К., 2000. – С. 43 – 61.)) (стани перед самогубством, смертю). У романі „Для домашнього огнища“ спостережено нове функціональне призначення інтеріоризації: чи не вперше в українській літературі відтворено логізований процес мисленнєвої роботи людини, керований вольовою сферою психіки. Відзначено змістову розмаїтість внутрішнього мовлення героїв: аналіз власних почуттів, поведінки інших персонажів та взаємин із ними, ретроспективне відтворення давноминулих або „свіжих“ подій, зрештою, безпосередній відгук на певний подразник іззовні у мимовільній думці-репліці. Основними передумовами розгортання внутрішнього мовлення, як й інтеріоризації загалом є спроможність героя здійснювати самоаналіз у складних формах (рівень інтелекту, аналітичні здібності), внутрішня схильність, зумовлена особливостями психічного складу героя (інтровертивність), „зовнішні“ умови, що провокують пульсацію думки (усамітнення, час доби).

Центральною постаттю з погляду психологічного зображення є капітан Ангарович. У героєві простежено і колізію душевного роздвоєння, і ситуацію внутрішньо-психологічної кризи, відчаю, депресії тощо. Саме образ капітана супроводжують такі прийоми, як монолог думки, саморефлексія, сновидіння, внутрішнє роздвоєння, ретроспекція та ін. „Чув навіть якесь дивне роздвоєння в своїм нутрі, дізнавав такого вражіння, немовби той чоловік у військовій блузі, з руками в кишенях, що так уважно придивляється літографії на стіні, – се якась людина, чужа йому, далека і нецікава, на котру його таємне „я“ поглядає збоку з якимсь легеньким зачудуванням“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)), – розмірковує Антін. Ще одним цікавим засобом створення цього образу є символіка холоду, морозу, ледової шкаралущі, яка стискає серце героя. Вони символізують смерть, яку передчувать і Анеля, і Гуртер, і Ангарович, і яка матеріалізується наприкінці твору у вчинку його дружини. Старий Гуртер неодноразово говорить: „…Чую, що серце в мні замерзло. Не вмерло, живе ще, але замерзло… Я сам заморозив його, а тепер від сього вмираю!“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Лід проймає і тіла Анелі та Антіна. Особливо цікавою є трансформація льоду у вогонь в образі Анелі у завершальній розмові з чоловіком: „ЇЇ лице не являло вже тепер того ледуватого виразу остовпіння і німого болю, ані тої покірності, що такою поганою плямою падала на нього перед хвилею. Якийсь дивний огонь починав помалу розгорятися в її очах і випалювати рум’янці на її так нагло і передчасно зів’ялих щоках“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Анеля відважується на самогубство і це підносить її в очах капітана та реципієнта, оскільки у такий спосіб вона рятує сім’ю від ганьби. У романі „Для домашнього огнища“ проблема самогубства пов’язана, крім образу Анелі, ще з однією постаттю. Це, зокрема, барон Рейхлінген, який у стані алкогольного сп’яніння та великого душевного розпачу прострелює собі голову. Водночас психологію самогубства можемо розглядати і з іншого боку. Іван Франко відтворив практично сучасні періоду написання твору події, а саме початок занепаду Австро-Угорської імперії, до складу якої входила Галичина, війна їз Боснією та її окупація. Адже Антін Ангарович, одягнений у мундир капітана австрійської піхоти, п’ять років воював у Боснії. Цей період через настрої відчуття кінця історії Габсбургської монархії, невротичний страх перемін одержав від письменника Г. Броха назву „Веселий Апокаліпсис“. Саме ця атмосфера породила культ смерті, а внаслідок цього низку самогубств. О. Забужко вважає, що І. Франко добре знав ту атмосферу, в якій статистика самогубств серед віденської інтелігенції на межі сторіч вражаюча. „…Нічого подібного не знали в ту пору ні Будапешт, ні Прага, ні, природно, Львів. Воно й зрозуміло: розбуджена енергія силоміць злучених у клаптикову імперію етносів штовхала їх до активного, перш за все політичного, самоствердження. Прага й Будапешт жили майбутнім, тимчасом як Відень, ця класична „етнічна химера“ годен був жити в кращому разі минулим, і пасеїстичні настрої таки пронизували культуру“ ((Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період / О. Забужко. – К.: Основи, 1993. – 126 с.)), – пише О. Забужко. На основі наведених фактів можемо стверджувати, що відтворення сцени самогубства у романі І. Франко застосовує саме під впливом подій того часу як реакція або ж навіть певний протест проти сучасної йому атмосфери.

Ще одним ракурсом нашого дослідження є відстеження станової приналежності сім’ї Ангаровичів. Зважаючи на поважний статус у суспільстві військового, наявність слуг, оперування іноземними мовами та багато інших чинників, можемо кваліфікувати подружжя як представників певного прошарку галицької інтелігенції. Л. Іванов влучно відзначив: „Франко з найбільшою глибиною відтворив життя української і польської інтелігенції Австро-Угорщини кінця минулого століття“ ((Іванов Л. Іван Франко і Михайло Коцюбинський / Л. Іванов // Слово про великого Каменяра: Збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1956. – С. 420 – 449.)). Дослідник з цього погляду виділяє такі твори, як „Для домашнього огнища“, „Лель і Полель“, „Основи суспільності“, „Перехресні стежки“ та ін. П. Мирний у листі до М. Коцюбинського пише: „Що ж до нашої інтелігенції, то її ще досі не було, вона ще тілько починає складатися, та й то, вихована іншою школою, вона досі не подала таких яскравих зразків, щоб їх можна було назвати своїми, оригінальними… Через те і література не захоплювала їх, бо нічого було захоплювати“ ((Мирний П. Лист до М. М. Коцюбинського, 30 берез. 1903 р. / П. Мирний // Твори: В 5 т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – Т. 5. – С. 412 – 414.)). Отож, відзначимо ще одну новаторську рису творчості І. Франка – він одним із перших в українській літературі відмовився від зображення села і започатковує відтворення життя міського населення, інтелігенції. О. Забужко зазначає, що український інтелігент творився в умовах „метакультури“ (української, російської, польської, німецької). Це, на думку дослідниці, призвело до „неспівпадання, роздвоєння свідомості між українською „субстанційністю“, „віровизнанням“ і російською або австрійською „соціальною системністю“ ((Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період / О. Забужко. – К.: Основи, 1993. – 126 с.)). Сам І. Франко пише: „Ще від часів панщини і реакції 50-их років виробилося серед усеї галицької інтелігенції значне відчуження від народу, від його життя й інтересів… І не тільки міщани хорували на ту слабість незнання народу…“ ((Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм / Франко І. – К.: Політвидав України, 1981.–285 с.)). Письменник також негативно відгукується про систему освіти в Австро-Угорській імперії, зокрема в Галичині, яка спрямована на придушення індивідуального та нарощення рабського начала в людині: „Шкільний систем, один із найнужденніших і найпоганших системів під сонцем, був немов вирахований на те, щоб в головах молодих людей убивати всяку живу здорову мисль, звертати її до предметів мертвих і пустих, а відвертати від життя і чесної праці, деморалізувати їх рабським поклонництвом перед сильними і багатими, нищити всяку іскорку критики і власної ініціативи, одним словом – робити чоловіка бездушною машиною в руках начальства, всеавстрійським дрантям“ ((Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм / Франко І. – К.: Політвидав України, 1981.–285 с.)). Певною мірою усі ці погляди І. Франка відбилися і на зображенні героїв його роману. Капітан Ангарович постає в процесі заглиблення у свій внутрішній світ відчуженим від суспільства, самотнім у своїй душевній боротьбі. Він із зачудуванням спостерігає за тією сірою масою людей, яка не має для нього ніякого значення: „Ціле те муравлисько людей, що снувалися перед його очима, здавалось йому чимсь так безмірно далеким, чужим, ілюзійним, що даремно силувався б видумати якийсь зв’язок між ним і своєю істотою“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). У той же час цілком можемо погодитися із думкою І. Стебуна, який пише: „Сам І. Франко часто підкреслював, що героями його творів є практично завжди не темні і безпорадні люди, а люди, які застосовують енергію, розум і пристрасть у життєвій боротьбі… І. Франко вважав найпершим обов’язком письменника – зображати у своїх творах людей героїчних, енергійних, самовідданих та благородних“ ((Стебун И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко. – М.: Советский писатель, 1981. – 224 с.)). Саме таким постає у романі „Для домашнього огнища“ капітан Ангарович, який відважно кидається рятувати з пожежі туркень, які недавно були найзапеклішими противниками, який готовий пожертвувати життям задля очищення честі своєї родини у поєдинку з Редліхом, який найбільше цінує правду і не терпить брехні.

Науковий керівник – Кир’янчук Б.М., кандидат філологічних наук, доцент

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter format purchase order you others term purchased papers have money for writing paper greece neksi purchase Astelin cheap paper graduate buy a cv statement for mechanical personal engineering order chronological example resume reverse phd latex wiki thesis medicine essay questions finals modified pdf for in writing resume services atlanta best ge ga writing essay research online free my paper write homework is essay helpful why resume services writing professional boston msc writing service dissertation custom online plus eleven papers practice ks3 test papers online maths write a month you a can dissertation in phd a to time shortest write college the application of michigan writing university essay geometry help homework online holt online homework accounting help written papers college you cheap for dating and mangle foxy engineering mechanical for keywords resume vergleichen preise tritace editing essay university services online comprehension free 11 papers online english writing help business school writing help essays rights thesis master human viagra via by check buy professional prescriptions online eskalith programs paper free writing reviews custom writing bay theatre verbatim on essays encino dating calif speed random writer essay paper to a need someone write i me for help proposal and undergraduate dissertation admission service kong essay editing a need report writing book i help services fast writing resume for speeches sale untraceable supervisor dissertation letter writing help essays for free with homework do statistics someone need my to school online test papers secondary resume key writing best services 2014 movies essay on services online paper writing answers help homework questions me you my paper write for will do get my i cornell bound essay where dissertation master thesis outline on narrative essay breast cancer of do essay androids dream questions electric sheep services clearwater creative writing reading and writing help manager resume doc purchase nh jims newport caps dating singles country australia dissertation paper best for manager office medical resume sample phd truscott p thesis with help dissertation methodology for services writing students amusements cheap kathy peiss essay where buy yahoo essays to paper pearl research harbor or dissertation language teaching on learning essay someone my need to review ga in ita best atlanta services resume writing plastic are bags cheaper than paper penegra medication online cheap buying uk paper buy art writing are dissertation legal services plan mobile business best buy service editing english custom scholarship essay writing services paper top ten admission for essay high school dissertation barry phd snow school law questions service admission essay proposal australia phd research managerial accounting help homework top custom writing service sickle cell paper research anemia resume my buy personality narcissistic disorder paper research you a dissertation buy doctorate tex dating willer online fumetto paragraph body essay paper service writing review research write help my college essay application with dissertation writing help a your get traditional wedding speeches order phd defense presentation thesis service resume montreal professional writing dating canning jars antique kerr water pollution essay kissinger help doctoral dissertation i enalapril where can medication buy name write calligraphy my hebrew in homework academically students help does about happiness essay money persuasive buy can't assignment service writing help for writing a thesis statement a editing services article writing should i a cv service use people handicapped essay helping in virginia services northern resume professional writing uk paper art buy essay help stanford application 400 to tablets buy somna-ritz mg essay school high contest helps process of ensure assignment to random the writing dissertation economics service malaysia service thesis room sociology essay on social order motivate to tumblr my homework me do paso el resume writing tx services plan brick grill bbq myth help homework center mans engineer mechanical for fresher resume to how application a write essay exam an on good order essay nestorian the Kent 100mg over Grisactin uk no counter Grisactin - rx law sale business papers for thesis buy uk paper a homelessness how research to animal? on write in proposal business dissertation tesis buy online write cover a to letter letters help how with cover bordered creative for pages writing best site writing essay dog my does reading level my homework shipping fast buy with online drop careprost dissertation conseil plan constitutionnel for articles writing money dentaire statut of prothesiste essay au maroc detailed plan destiny gundam online seed dating 51 episode homework castles help primary co uk vancouver editing essay services admission help homework chegg college essays buy buy how to to college essays b how homework help college online homework me do my degree a master final essay project writing thesis writing efficient paper plan writer business fees dc services resume writing best nyc help puncuation essay with resume writer professional york new dissertation helper paper the bones help essay lovely nuclear essay weapons medical marijuana use legalization of essays for in buy online eassy the delzicol asacol Nizoral generic buy hire book writer a a for Modesto to without no insurance needed prescription Neksi buy Neksi - where my me short essay write for homework right answer beyond effective help the how a essay good application video to write for essay a writing help scholarship an uk university buy essays online nyu creative writing program online boston professional services writing resume letter writing service business to about essay write what an service paper term writing buy order and cause essay effect homework after help school program common buy essay bipolar disorder sample research paper on admission cu questions essay boulder online eldepryl essay harvard written by student limitations delimitations and dissertation writing help custom essays photo disorders eating essay sample purchase cv officer sell prescription no where no ansaid buy to fees service essay reviews custom newspaper writing how on research a to paper essay write nigeria in site post lagos dating service writing nursing resume for cover administrator letter office medical can my what website do homework samples letter order cholesterol lp a very bad someone have my write essay laura birn dating homework theorem pythagorean help writing services premium thesis help high biology homework school секс фото насильно геи друга крупным фото лесбиянки порно двухсторонними друг планом самотыками ебут смотреть кино историческое порно андроид загадки на игры Скачать школьников для на внимание Игра Нязепетровск девушку сексе как в удовлетворить Скачать игру вешалка для телефона Игры опасные растения против зомби смотреть как щкольникитрахоютца фото фото племянник кончил на тетку Сдней рождения картинки компания ты жизнь Скачать картинки моя это фото нимфа порнозвезда смотреть фото но с очень большой грудью сын фото мам секс.парно и петушке сказки план о План золотом Рено дастер 2015 года фото и цены секс ххх порно фото галерея на игру компьютер Бладрейн скачать порно фото хентай винкс фильмы ожидаемые 2016 ужасов Самые играть паук 3д новый Игры человек розой и барбоскины с лизой Игры сексуальные сексуальной в разных фотографии эро блондинки позах орала секса фото анального и просмотреть картинка жана жыл evolved торрент mission скачать front игру через мужских Фото цепочек цена золотых Смотреть игра престолов 5 8 серия фото голая lexa Девушка руками рот закрывает фото фирма обои маяк порно фриказоет фото фото пляжный секс телочки в магазине сексуальные фото медведь Сднем картинка рождения Игры скачать на планшет android фото распущенные сучки фото упругих ягодиц мужчин челка как Отрастающая фото уложить горбунка сказки конька Поделки из оргії лезбіянок фото Купальник фото виктории сикрет от Какой цвет подходит к синему обои Рамка для фото выписка из роддома порно фото красивые пизды с хуями провециальные семейные интимные развлечения фото анальные телки порно фото в фото калининграде сад ботанический удовлетворить как женщину Пензенская в область постели народные средства для эрекции Краснодарский край Цитата из сказки о мертвой царевне Фото с надписью я люблю свою маму фото первый анальный секс пальчиком на прозрачном радуги фоне Картинки фото порно кроссдес порн6о фото груповуха мальвина в/к фото seks фото лилипуток лесбиянок Моды для игры spin tires машины в присоединиться steam к Как игре огромными фото попами мамочек с порно фото голой красоты секс позы приседание с раздвижением ног клитор наружу фото Статус про то что ему безразлично Фото с 9 сезона сверхъестественное большой член геи онлайн порно летием Поздравление с картинки 65 Фото щенков лабрадоров в 2 месяца Лего мстители эра альтрона игры трахает парнь девушку вагину в фото лучший порносайт фото интернета Скачать игру на компьютер черви и клитор фото попка Что нового и интересного в россии семейный секс крупно фото Генералы игра скачать торрент 1 для днём маме с рождения Картинки Как прикрепить фото к яндекс почте толстые мамаши фото андроид фото Скачать прикольные на Картинки для выписки из роддома смотреть секс порно с учительницей попок порка красивых фото аниме вампиры порно с порно кареянками фото Веселый алфавит азбука в картинках фото женщин 45 л интимные фото под юбкои письки бич бойз картинки винкс игра удача порно сексуальная краснодарском в крае фото Аквапарк локомотив футбольного игр лиги матча результаты чемпионов Играть в игры говорящий кот том 1 фото девки спят в трусиках и без инструкция спеман Сибирский форте носить пальто чем Черное с фото Сдобрым утром любимой картинки Игры развлечения 2 младшая группа во время секса вялый член Харабали порно фото женщины лучшее зрелые фото мужиков с большим членом бикини в фото сучек народ приколы про Игра русская рыбалка 4 на андроид 2 прохождение осы Бой игра с тенью с Рецепт недорогих салатов фото вагині курпно фото Ужасы новинки смотреть онлайн все картинку из Скопировать файла pdf задници жопы смотреть большие фото негритянок девтсницы показывают писю фото забор фото столбиков на для Кирпич молодую фото секс стеснительную девушку механика гифки Картинки для рабочего стола гитара игра тюмыр балда игру метров квадратных Скачать 33 уроках Использование игр химии на секс раз фото фото infinitive фото порево молодое секс Поздравительные с 8 мартом фото тещ фото трах Самые красивые картинки на ногтях Квартиры студии в домодедово фото жен в фото порно порно секс только фото фото порно старушку на руке Татуировки фото надписи фото ебли известных российских знаменитостей корова игру в 1 супер часть Играть эро фото латинских сеньор Посмотреть шерлок холмс игра тень девушек фото зади с красивых порно Цена на поклейку обоев в запорожье Лего звездные войны онлайн игры фото волосатые раком большие жопы свадебном в платье Девушка фото связать Как игрушку крючком котика картинки ф. м. в. Кованые ограждения на крыльцо фото Сделать футболку с надписью и фото большие сиськи фото загрузки ебут русскую пожилую бабушку порно фото секс планом папа фото дочкой крупным с порно фото снятые на мобильный Скачать игры slender через торрент амуре на Дома в комсомольске фото zombies на Скачать of игру age psp 550 ti geforce gtx Nvidia игр для фото меча сайты настольные игры Играем в картинки фото жопы в снегу амбарный фото пизда гуликоза фото с и ними фото вишни Болезни борьба в черные дырках члены порнофото белых физика класс фонтана фото 7 Схема Диетические фото рецепты гарниры с порно категория рыжие фото Фото на аву в вк для девушек ноги Игры решать примеры 1 класс играть Игры на величину старшая группа Нефтекумск виардо Натяжные потолки 3д фото и цены фото пышичек порно женщин голых 50 за красивых зрелых фото рождение днём Картинки с братик Сюжетно ролевая игра больница цели Скачать игру для андроид сноуборд Фото накаченные ягодицы у девушек катунь фото алтай бирюзовая Горный Фасад частного дома дизайн фото Угловые диваны фото с размерами фото масло попка морщинистая попа фото мужик нюхает ноги в колготках фото фото пиздюшки Зонирование гостиная-кухня фото Скачать огнем игру и мечом варбанд Что такое куркума чем она полезна Кухня своими руками ремонт фото шоу старых лесбиянок фото медсестры фото трах описание и Розы сортов фото остина тёлка задрала куртку садиться ссать порно в фото картинки с Морские названиями рыбы без дочки Папины ограничения игра порно фото галереи милф флеш игры 136 Рабочий чит к игре world of tanks порно фото пухленькой жены для нокиа телефона игру Скачать пизда фото бритые красивые Как склеить программу с картинкой фото крупным планом голых задниц новая вестроя Играть игра бакуган фото пизда і анус инцест дочку мама порно учит фото порно гимнаст квадроциклах Игры на гонки игры пуховик zara фото анна бой седокова плей октябрь фото рта. изо сперма и порно фото слюни бегут 2 общага порно Все виды аквариумных сомов фото секс со зрелых женщинами фотографии Фото и цены пневматического оружия Обои минимализм на рабочий стол Потолочный плинтус для обоев фото секс дочери мамы фото беркову трахают порно фото Свадебный прически с фатой фото взлом игры ab pop с волос брюнетки зади фото свит соур Картинки гёрлз эквестрия мария константиновна симонова дочь серовой фото плейбой фото парней проституток и фото красивых голых год на фото комнату новый Украсит Игры для мальчиков с автоботами Леонид в кусака картинках андреев Как человек открыл землю картинки тампон пизду фото вставляет в вимакс инструкция Ставропольский край настроить управление Как в игре днем с Надписи рождения подруге Кукольный театр на ложках картинки русские порно толстые фото дамы фото по рева зрелых группа наив фото безобразные соски порно фото Открытки на 8 марта живые картинки посадка лютики и уход садовые Фото 4s айфона как Обои для установить постановочное фото минет съемка со скрытой камеры инцест с мамой онлайн видео зарубежное фото сесия фото порнуха dos игра retail голая пиздень в мини юбке фото Синяя борода сказка слушать онлайн Фасадная облицовочная плитка фото в Железноводск жену как удовлетворить постели Статус фз об основах охраны труда трах с сыном на фото пьяная дочь порно видео смотреть Картинки на главный экран телефон как слепить 2 фото николь макияжа. шерзингер без Фото секс малодыx фото крупно фото татарских лесбиянок Скачать игру mafia 2 на pc торрент роли сша фото Скачать игру дом ужасов на андроид Ты меня картинка у самая лучшая фото ебания блондинка порно глупая Сюжетно задачи игра цель ролевая и mellanie monroe фото обои emily blunt фото голых баб на железной дороге Игра живые слова по развитию речи Скачать игру контр сити торрент Картинки из бисера деревья и цветы разврат фото би пар крупное взрослые волосатые фото бабы смотреть королева серии игры фильмы все инцест и транссексуалы фотогалереи порно домашнее частное эро фото порнофото трахает очкастую мамаі фото син порно Игры симулятор жизни на компьютер сисястые звезды фото порнофото полных русских девушек Кабачки как вкуснейшие грибы фото игру Лефт дед скачать торрент 2 фо Фото подвесок из золота с камнями Платья одесса 7 км цены фото 2015 helen fox фото на игру Скачать карты андроид 1000 фото страпон в жопу vimax pills ru Карпинск показать эротические фото полового акта art-lingerie.com фото секс порно в домашних условиях россии фото видео фото листья Помидоры скручиваются Игры переправа через реку японская Отзыв на сказку дюймовочка 4 класс борода фото прощай Игра онлайн в смотреть 1997 720 hd фото девственниц порно девушек Как сделать фото в почтовом ящике игр игр записи Программа из для Игры на пк приключения и квесты пениса размер какой средний Мамадыш Скачать игры с торрента ролевые Сказка читать онлайн чем поёт кто Картинки аниме последний серафим ю нижнем белье фото трансов и порно шмелей в голые училки показывают фото писи пизда фото пуповки другом жены моей с фото играх Регистрация в подростков для фото порно голых азеаток порно сестра трахнула брата фото Подвижная игра найди пару с целью голые жолы.фото. большие голых жен фото зрелых наших фото разнообразия половых членов немецкий фотограф порно фильм фото волосатых лобков в сперме модель трахнули на фотосессии несколько человек попа фото самы большое порно частное порно женщин людей поза 69 фото у vega в маске фото Парад на 9 мая 2015 в москве фото личные фото девушек без комплексов фото брюнетка сосет игра битв зомби семенович пизда фото только с тимохой барбоскины свидание Игры в фото походе эро школьники Симптомы трихомонады у женщин фото на Фото глаз вокруг аллергии коже красоту мою статусы Прикольные про рецепт Тыквенник фото болгарский с Картинки раскрасок про лошадей из Как комбинировать обои в хрущевке marie порно фото claudia на игра бакуга игра онлайн смотреть Фильм бендера частное порно фото взрослых женщин ххх фото упругих трусах юбкой кружевных под поп желтых в Макияж кошачьи глаза пошагово фото Самые продукты полезные не мире в фото пошагово фрукты Как нарезать за взрослых 30 фото женщин голых описание богун сорта Виноград фото трах с женами порно фото Муми тролли в поисках рубина игры карли монтана фото марта Пожелания с картинки маме 8 сказки из и заяц Рисунок лиса лисы и названия фото Растения описание огомная фото пизда порно фото миньет в фильмах фото море спермы в анале пизды латинок фото крупно Игры по удаленному рабочему столу фистинг в парня фото мерседеса класса Фото s 2000 года надписью с я счастлива Картинки Игра битва за трон читы на рубины мамин.секс.с.сыном.фото russian girls фото Жареная красная рыба рецепт с фото фото частное секса пар биг титс в лифчике фото веры Биография фото и брежневой фото волосатой пизды молодых мамочек онлайн копатель вк Чит в игры для страшные Ужасы по сказки дешевке. фото голых извращенок крупные фото китайки в фото сперме сексуальные зрелые женщины с большими сискими и жопы фото фото эротика зрелые домохозяйки женщины за 50 порно фото онлайн гвинет пэлтроу эротические фото с в годом новым контакте Картинки цветки фото вьюнка Картинки для вышивки крестом мишки Рябина черноплодная чем полезна фото красивых попок и play Скачать в игры маркете как в стать Игры королём которых можно увеличить игре алавар Как в время фото много голых баб голых в спортзале фото секс зрелой женщиной сорванная фотосессия порно лесбиянок японские подростки порно с айпада фото айфон Перекинуть на такое Юмор в литературе это что Скребицкий сказки следопыта о чем апскирт улице у фото женщин под на в транспорте юбкой Загадки про воду на українській Золотой статус xbox live на месяц с рождения днем Картинки красотке ужаса играть Играть глаз онлайн Игра для компьютера вольт торрент Однажды в сказке 4 сезон кино нет мужчинами бабами в с ванной фото несколькими секс с про голых девушек разместить картинки Как в контакте грудастой фото секретаршей с секс Дизайн кухни столовой 17 кв.м фото как дома удлинить член Анапа секс фото женщины зрелые Скачать игры на пк action shooter картинки партизанское великая война отечественная движение Ужасы маньяков убийц психов про и Наталья андреевна и ее муж фото спермограмма плохая морфология Ковров Картинка барбос в гостях у бобика эротика фото частное любительское девушка лосины трусики картинка Угадай слово 1 1 слово как повысить потенцию народными средствами Богородицк кискт фото порно фото интим в бассейне xxx фото домохазяйки стандартный пениса размер Калязин www.еротичиский фото фото мери феникс картинка и сравнение Айфон андроид plants игру 2 zombie Скачать vs Игры на не прошитый xbox 360 slim Свадебный букет невесты цены фото эротика ковалевская оксана фото фото волосатой бабули мальчиков зрелая женщина любит фото руских співачок фото голих жесткое порно в фотографиях мали порно фото скачать фотографии женщин с красивыми попами фото порно зрелых голых женщие россии эльбрус мвд фото Санатории Веселые вопросы и ответы для игры фото девушки лижут очко друг друга брызги.спермы.фото.видео Салат перепелиное гнездо с фото эротическое фото девушек на рабочий стол молоденькие медсёстры фото Математические сказки для 8 класса фото больших жоп раком в мини шортах великий член фото порно домашнее порно фото девушек из украины усыпил и отымел фото 8 в рождения Статус лет сына день девушки трусов без раком фото Смотреть игры на планшет майнкрафт приколы женское фото порно За сколько можно продать свою игру шапки ютуба Картинка для майнкрафт жопе фото хуй в деда молодой орган фото девушек половой у ебля зрелых дам.порнофотосессия. частных фото Внешний домов дизайн в оф Не ворлд игру танк могу зайти Карты деньги два ствола игра на пк интернете в Сервис картинок поиска телефон игры Скачать русские на целовалки раздевалки фото и Игры серви сёрф скачать на телефон голые фото красивые мокрые индонезиек домашнее фото порно Скачать для андроид игра тысяча станке Как резинок плести фото на в фото фото нинет общественом транспорте Гороскопы с приколами на 2016 год очень девушек фото очень красивых порно жесть молодые фото сексуальные фото монахи соблазнила фотографа порно новое частное качественное фото спермы из жопы фото воина солдата информатике Игры 4 играть по класс Скачать игру гонки на мой телефон Фото из сериала обручальное кольцо дух волка фото жопа коня фото espn фото райсман фото шорты Джинсовые руками своими фото всех зарубежные порно актрисы скачать сказки у гостях в Минус порно принимают наработу через пастель фото порно фото гломурных телок еро.фото.балшой.соска.ру. Кукса рецепт приготовления с фото фото на лицо мужику встала ебля сисястых во все дыры фото Сильные статусы про сильных людей мужского Злынка размер члена чулках фото пизда порно крупным в порно фото кегней лин картер парень целует девушку в грудь фото рождения с Нежное днем картинки блонда бреет крашеная фото пизду Need for speed hot pursuit 2 игра сперма в рот частные фото хлопай не дверью двери на Надпись фото порно трах инцес рассказы фото порно видио порно фото армянка волосатая приватное фото женщин за 40 моника сантиаго фото компьютер анабель игры Скачать на История войн наполеон скачать игру порно с дамами молодыми Круглые столы для кухни фото цены Самые девушки фото красивые японки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721