Система засобів і прийомів психологічного зображення героїв у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються засоби та прийоми психологічного зображення героїв у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“, аналізується методика психологічного розгляду характерів, з’ясовується специфіка відображення складних внутрішніх переживань героїв. Стаття розкриває новаторство Івана Франка у введенні в українську літературу методики розкриття складної психології персонажів і пов’язаних із нею прийомів психологізації.

Ключові слова: роман Івана Франка „Для домашнього огнища“, психологічний портрет, інтер’єр, екстер’єр міста, діалог, психологізований пейзаж, сновидіння, ретроспекція, внутрішній монолог, самогубство.

The means and methods of psychological portrayal of characters of Ivan Franko’s novel „For the homefire“, the methods of psychological analysis of it’s personalities, the specific of the representation of the complicated inward feelings of characters are being analyzed in the article. The article shows the innovation of Ivan Franko’s in the introduction into ukrainian literature the methods of the analysis of the complicated psychology of characters and connected with it methods of psychological portrayal.

Key words: Іvan Franko’s novel „For the homefire“, psychological portrait, interior, spase of the town, dialogue, psychological landscape, dream, inward monologue, suicide .

У франкознавчій науці почасти застосовували методологію вивчення психологічного зображення у творчості І. Франка. Найвагомішими є висновки І. Денисюка щодо наявності двох форм психологічного аналізу – екстервентної та інтервентної – у прозі І. Франка, вивчення проблеми літературного психологізму та потоку свідомості (М. Легкий ((Легкий М. „Потік свідомості“ у прозі Івана Франка / М. Легкий // Літературознавство. Кн. 1: IV Міжнар. конгрес україністів. – К., 2000. – С. 43 – 61.)) ), психолого-біографічного ракурсу творчості (Л. Каневська ((Каневська Л. „Простір страждання” Франкового героя-інтелігента (психолого-біографічний ракурс) / Л. Каневська // Слово і Час. – 2003. – №9. – С. 44-53.)) та ін. Окремі спостереження над психологічною майстерністю Франка-прозаїка містяться у статтях В. Мельника ((Мельник В. Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В. Мельник // Сучасність. – 1996. – № 12. – С. 105-109.)), Л. Каневської ((Каневська Л. Етико-антропологічний ідеал І. Франка та його модифікації у прозі письменника / Л. Каневська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2003. – Вип.4. – С. 83-87.)) та ін. Незважаючи на розмаїтість підходів франкознавців до постаті письменника, ціла низка художньо-психологічних моментів, що визначають творчу індивідуальність Франка-романіста, залишається висвітленою не до кінця.

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена потребою осмислення проблеми психологізму як у теоретичному, так і художньому аспектах, необхідністю висвітлення сутності Франкової концепції психологізму, поетики психологічного зображення у зв’язку з авторською концепцією людини і світу, низкою поставлених у творі філософсько-психологічних проблем, потребою з’ясування функціональності форм, засобів і прийомів психологічного зображення у світлі авторської світоглядної позиції та автобіографічного контексту.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що роман „Для домашнього огнища“ став предметом цілісного осмислення з погляду художнього психологізму в контексті теоретико-літературних поглядів письменника, його концепції людини і світу. По-новому (у світлі поетики психологізму) осмислено проблему автора і героя, обґрунтовано поняття „психологічне зображення” у застосуванні до авторського психологізму, диференційовано та ієрархізовано наявні у романі Франка засоби і прийоми психологізації, виявлено їхню підпорядкованість двом формам психологічного зображення – інтервентній та екстервентній і відповідно класифіковано. Визначено основні концепти авторського світогляду, з’ясовано ключові засади художньо-психологічної концепції митця.

Метою дослідження є з’ясування особливостей психологізму роману І. Франка в таких аспектах: функціональному (етико-антропологічна концепція письменника), поетикальному (система форм, засобів і прийомів психологічного зображення) та художньо-психографічному (відбиття авторської особистості у творах).

Перспективи подальшого дослідження – це системне і ґрунтовне вивчення засобів та прийомів психологічного зображення у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“, порівняння застосування методики психологізму українським письменником із творами інших тогочасних європейських модерністів.

Засоби психологізації підпорядковані у романі „Для домашнього огнища“ двом формам – екстервентній та інтервентній (за дослідженнями І. Денисюка ((Денисюк І. Перебудова і франкознавство / І. Денисюк // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 56-61.)). Екстервентна (непряма) форма психологічного зображення відтворює думки й емоції персонажів, динаміку їхніх внутрішніх змін шляхом змалювання душевних порухів через зовнішні візуалізовані й озвучені вияви: мову міміки і жестів, зовнішній мовленнєвий дискурс, змалювання довколишнього середовища тощо. У романі І. Франка їй належить пріоритетне місце, коли йдеться про відтворення емоційних станів: внутрішнього зворушення, хвилювання героя, яке адекватно відбивається у зовнішніх проявах. Як найвідповідніша форма екстервентний психологізм виявляє себе за неспроможності героя у стані психічного збудження або приголомшеності пояснити, що з ним відбувається. Форма екстервентного психологізму функціональна у низці засобів психологічного зображення, як-от: психологічний портрет, інтер’єр та екстер’єр, зовнішній дискурс мовлення персонажів.

Портрет є вагомим засобом вираження внутрішнього світу героя, ситуативного розкриття його почуттів. Зображення портретних рис персонажів поряд зі збільшенням ваги психологічної деталі у романі Франка засвідчило прямування до поглиблення індивідуалізації. Психологічні портрети персонажів у романі письменника часто складаються через їхнє зіставлення з іншими персонажами за принципом контрасту. Так, наприклад, на початку роману „Для домашнього огнища“ автор подає відмінні описи Анелі та Юлії Шаблінської. „Одна з них, розкішно розвита брюнетка з блискучими очима, з цвітом молодості і здоров’я на повних рум’яних щоках, на чудово викроєних малинових устах, з маленькою ямочкою на круглому підборідді, що надавала їй вираз жартовливої молодості і невинності, – се, очевидно, пані дому. Ніхто би по ній не пізнав, що їй 28 літ, що вона мати двох дітей, котрі ходять уже до початкової школи, – так молодим, свіжим і непочатим видається її лице, вся її еластична, дівоча і чаруюча постать“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)), – таку характеристику дає Анелі І. Франко. Юлія постає перед читачем контрастно відмінною від Анелі: „Все в ній проявляло ненастанний внутрішній неспокій, і то не хвилевий, але якийсь органічний, вроджений, що плив з недостачі рівноваги між поодинокими силами її душі, між чуттям і волею, між бажаннями і спосібністю до їх заспокоєння. Хоч ровесниця Анелі, хоч не менше від неї вродлива і одягнена в елегантний візитовий стрій, вона все-таки виглядала о яких десять літ старшою від своєї товаришки. Її величезні русяві коси, обвиті довкола голови, бачилось, пригнітали те низьке чоло, порисоване вже легенькими морщинками, те бліде, дрібне, доцвітаюче личко з блискучими очима, що раз у раз бігали неспокійно. Коли говорила, кінчики її уст тремтіли… Часто якось мимовільно, з привички озиралася, щоби її не підслухував… Навіть в тих хвилях, коли сміялася, коли слова рвучким потоком пливли з її уст, – навіть в тих рідких хвилях видно було якийсь вираз терпіння і тривоги на її лиці, щось таємне і принадливе, мов загадка, а глибоке, мов гірське озеро“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)).

Інші засоби психологізації, які застосовує письменник, орієнтовані не так на „зримість“ образу, як на вчування в нього „активним“ реципієнтом. Портретний опис редукується, натомість насичується психологізмом – у полі зору читача залишається найістотніше, що визначає внутрішній „вигляд“ героя. Наприклад, портрет капітана Ангаровича швидше характеризує його вдачу, аніж зовнішній вигляд: „Той „Антось“, або „хлопчисько“ – се був високий, крепко збудований мужчина літ около сорока, з рідким уже, злегка шпакуватим волоссям, з рудавими вусами і такими ж баками, при шаблі, в зимовім військовім плащі і в мундирі капітана австрійської піхоти. Лице його, невважаючи на признаки великої втоми і тільки що відбутої далекої подорожі, дихало здоров’ям. В сивих очах виднілася доброта і лагідність, хоч бистрі і певні рухи свідчили про військову дисципліну, що ввійшла, так сказати, в кров і нерви“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Автор акцентує увагу реципієнта на визначальній ознаці – Антін Ангарович є людиною війни, про що свідчать як зовнішні, так і внутрішні риси героя. Звання військового є важливим кодом у житті капітана, тому автор з першої появи головного персонажа наголошує на цьому факті. Адже старий Гуртер відмовляється фінансово допомагати внучці, бо він „страшенно не любить військових“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)), з чим пов’язане скрутне матеріальне становище родини. Також військова служба примушує Антіна залишити сім’ю на п’ять років, що примушує його дружину вдатися до злочину, аби врятуватися від злиднів. І знову ж таки військові зобов’язання та правила не дозволяють капітанові пробачити Анелі і призводять до розпаду родини, а саме смерті жінки. Подібний психологічний портрет дається у творі барону Рейхлінгену: „Золотий хлопець, але в практичнім житті ні до чого. Розпещений матір’ю, привиклий від дитини заспокоювати всі свої капризи, а при тім обік шаленої упертості в дрібницях він не мав ані крихти мужеської твердості і характеру в найважніших справах. Хто тілько перший раз його пізнав, мусив його полюбити, але кождий, хто пізнав його ближче, мусив від нього відвернутися“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Особливо цікавим є портрет поліційного ревізора Гірша, поданий крізь призму бачення головного героя: „Сей проклятий напівп’яний жид з покірного і заклопотаного жидка починає переходити в роль небезпечного противника, перед котрим треба матися на осторозі. Гірш усміхався напівдобродушно, напівзлобно тим властивим жидівським усміхом, що так уміє допекти до дна душі, гірше, ніж найрізкіша зневага“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Автор додає певні деталі до портрета ревізора: „Гірш своїми малими блискучими оченятами вдивлявся в нього, і напівп’яно-добродушний, а напівхитрий усміх грав на його лиці, розширюючи його грубі м’ясисті губи і виказуючи за ними білі крепкі зуби, немов готові рвати і шарпати живе м’ясо“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Отже, бачимо, що Гірш постає в образі „недолюдини“, оскільки автор акцентує на неповноті його рис, надаючи їм негативної характеристики. Він має щось тваринне (зважаючи на опис зубів, що готові рвати живе м’ясо і т. ін.), а напіввираження його почуттів та емоцій вказує на поєднання людського та звірячого.

Опираючись на створену І. Страховим методику психологічного аналізу характерів, можемо виокремити декілька різновидів портретів у романі І. Франка: 1) за показником статики-динаміки: статичний (константний) і динамічний (ситуативний); 2) за способом зображення: одиничний, спарований (дзеркальний), узагальнений; 3) за джерелом інформації про зовнішність персонажа: поданий через авторське психологічне зображення, через сприйняття іншим персонажем, виснуваний через самоспостереження; 4) за структурою: цілісний і мозаїчний; 5) за внутрішньою експресією: психологічно-нейтральний, психологічно-оціночний і експресивно забарвлений.

Одним із найпоширеніших способів безпосередньої психологічної презентації персонажів у романі І. Франка є діалог. Значення його мотивоване ідеологічною наснаженістю романного простору: у драматичних діалогах між головними героями роману і представниками різних кіл суспільства змагаються протилежні погляди, підходи, позиції, виявляючи, розбіжності індивідуального й морально-етичного планів. Особливе місце діалогу серед інших засобів мотивоване і психологічною проблематикою твору з її акцентуванням на аспекті міжособистісних взаємин, уявленням письменника про діалогічність людського буття, персонально-особистим драматичним контекстом його життя. Діалог у романі Франка, крім того, – один із найвідповідніших способів утілення його улюбленого прийому – подавати своїх персонажів у зіставленні чи протиставленні. У романі Франка простежується чітка закономірність: ідеологічний аспект свідомості героїв висвітлюється переважно через екстеріоризацію. Така форма психологічного зображення виявляє себе як найвідповідніша, адже саме на зовнішній світ, на перетворення дійсності проектуються ідеологічні інтенції героїв. Зовнішнє мовлення Франкових персонажів індивідуалізоване, диференційоване за їхнім психічним станом, соціальною належністю. У зовнішньому дискурсі мовлення нерідко відбувається саморозкриття персонажів через автохарактеристику, на тлі якої додатково увиразнюються особливості їхніх вдач, етичний підтекст ставлення до інших людей. Своєрідне місце у зовнішньому мовленнєвому дискурсі персонажів посідає прийом замовчування (внутрішнього життя, емоційного стану персонажа), що містить латентний психологізм і функціонує як засіб мисленнєвого діалогу з читачем, незважаючи на формальну відсутність у тексті психологічного зображення.

Продуктивними засобами екстервентної психологізації постають психологізований пейзаж, інтер’єр та екстер’єр, що розкривають внутрішній світ людини через змалювання довколишнього середовища. Поряд з іншими засобами (психологічний портрет, пряма авторська характеристика тощо) вони виконують характерологічну функцію. Так, облаштування помешкання дружини Ангаровича відбиває рівень ціннісних домагань жінки, спрямування її інтересів. Предмети інтер’єру персонажів несуть на собі відбиток їхніх індивідуальностей, „заангажовані“ у систему психологізму як посилюючі ретранслятори їхньої духовної сутності. Так, наприклад, інтер’єр помешкання, облаштованого дружиною, вражає капітана і сіє перші зерна сумніву щодо жінки: „Та сі меблі, що він тепер бачив, були майже нові, гарні, з естетичним смаком дібрані, дорогі. На стінах висіли гарні картини в золочених рамах і велике дзеркало. Жінчина туалетка з еліптичним дзеркалом видалась йому якоюсь істотою, що заблудила сюди бог зна відки. Поводячи очима по спальні, капітан запримічав чимраз більше подробиць і предметів, що вражали якось чудно, завдавали його душі загадки, що їх зовсім не легко було розв’язати“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). У романі „Для домашнього огнища“ виокремлено психологізований екстер’єр міста, яким блукає збентежений і розгублений капітан Ангарович. Причому автор зберіг реальні назви вулиць Львова, примушуючи у такий спосіб читача мандрувати з героєм старовинним містом: „Так філософуючи і моралізуючи, капітан завернув з Пекарської і пішов до міста… Прийшовши на Бернардинський плац, звернув на вулицю Галицьку, відси вийшов на ринок, відси на Трибунальську і поперед головний одвах вийшов на вулицю Кароля Людвіка. Йшов сими вулицями, де горіло найбільше світла і снувало найбільше прохожих. Вулицею Кароля Людвіка звернув на плац Мар’яцький, відси на Академічну і так по цілогодиннім проході, огляданні вистав склепових, пильнім відчитуванні титулів книжок, виставлених у антикварнях та книгарнях, підслуханні множества незначучих відривків уличних розмов, майже сам не знаючи, як і коли, капітан опинився на вулиці Фредра перед будинком офіцерського касину“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Блукання Ангаровича вулицями міста відбиває його внутрішній психологічний стан, прагнення усамітнитися („Шукав самітних темних заулків…“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)) ) , вирватися із задушливого помешкання („…Почув якусь полегшу, коли з сеї камениці, що містила в собі його рай і його щастя, вийшов на вулицю“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)) ), втекти від сімейних проблем та негараздів („Боявся станути, зупинитися на хвилину, немов там за ним гналася якась марюка, що, аби тільки він зупинився, зараз його догонить і розшарпає“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)) ). Екстер’єр міста відбиває внутрішній стан героя, почуття і переживання, а почасти і впливає на його емоції та думки: „Надворі стояла ще сіра сутінь. Небозвід видавався тісним і, немов величезний капелюх, насунений на чоло, змінював, маскував фізіономію міста. Все виглядало меншим, якимсь дрібним, незначущим. Рух на вулицях Львова був іще слабий. Головний контингент прохожих становили діти, що поспішали до шкіл. „І мої діточки десь ідуть до школи“, – подумав капітан, і нараз страшенний біль прошиб його серце. Пекло, що вчора, бачилось, було втихомирене, тепер заворушилося наново“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Порожнечу у душі Антіна супроводжує і пустка простору міста: „Вулиця була пуста. Щоби втекти від думок, що, мов пажерливі миші, гризли його нутро, капітан силкувався придивлятися найзвичайнішим речам довкола. Старанно читав написи на вивісках, виблідлі та сполоскані дощами. Числив стовпи і щаблі в штахетах. Довго вдивлявся в лице гіпсової статуетки мадонни перед інтернатом змартвихвстанців, силкуючися в рисах його віднайти щось схожого з рисами Анелі“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). У наведеній цитаті подана згадка автора про змартвихвстанців (польський єзуїтський орден). Слід наголосити на тому, що вона, певно, не є випадковою, оскільки І. Франко негативно ставився до їх діяльності і створення інтернату в Галичині. У статті „Воскресеніє чи погребеніє?“ він дає таку оцінку діяльності змартвихвстанців: „…Як шкідливі є заходи змартвихвстанців для нас, русинів. Всі мрії про відбудування Польщі поза її етнографічними границями ми раз назавжди уважаємо кривдою і нещастям для нашої народності… Зруйнувати те, що досі зроблено для розбудження і піднесення нашої народності, вони чей же не зможуть, – але нашкодити все-таки можуть…“ ((Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм / Франко І. – К.: Політвидав України, 1981.–285 с.)).

У творі на тлі урбанної тематики практично відсутній прийом психологічного пейзажу, який розкриває внутрішній світ людини через змалювання природного довкілля. У романі Франка описи пейзажу зведені до мінімуму і подаються переважно у світлі суб’єктивного бачення героєм, а почасти зустрічаємо й об’єктивно-авторський (безсторонній) та суб’єктивно-авторський (містить власне авторське ставлення до зображуваного) пейзаж. Його переважно репрезентують пейзажі вулиць міста, якими блукає Ангарович: „Може, те понуре небо, покрите олов’яними хмарами, що з них к вечору почав сипати дрібненький сніг; може, холодне повітря, що змушувало людей корчитися, і кулитися, і шукати теплого кута; може, непринадна перспектива довгої, майже пустої вулиці, що кінчилася кладовищем, розкиненим на сугорбі і тепер майже зовсім уже застеленим сумерками, а може, все оте сумне, понуре і темнувате окруження пригноблювало й капітанові думки і замість полегші та вспокоєння втоптувало його чимраз у чорнішу меланхолію“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Зміна ракурсу оповіді у відтворенні пейзажів (картини природи постають не у призмі авторського бачення, а через відбиття у свідомості героя) психологізує художній виклад, що, у свою чергу, веде до елімінації пейзажних замальовок, описовості й зображальності, породжує лаконічність, лапідарність характеристик. Окремі художні деталі пейзажу також працюють на психологічне розкриття образу. Психологічний пейзаж у романі Франка, відтінюючи думки і почуття героя та перегукуючись із його переживаннями, незрідка спонукає до розгортання їх у внутрішньому дискурсі мовлення. У романі Франка диференційовано пейзаж-проекцію, вжитий із метою відтворення ситуативного психічного стану героя (хвилювання, зворушення, меланхолія тощо) і пейзаж характеротворчий, який додатково увиразнює (у взаємодії з іншими засобами) перманентну психологічну сутність персонажів.

Інтервентна форма психологічного зображення передбачає безпосереднє (пряме) відтворення психічних процесів, як рефлексивних, так і емоційних. Вагоме місце в системі інтервентного психологізму роману Франка посідає авторське психологічне зображення (розповідь про приховані внутрішні процеси), в яке змістовими блоками вплітаються внутрішнє мовлення, сновидіння персонажів. Власне, його потрактовано як „буферну“ стадію, яка полегшила перехід від зображення зовнішніх проявів психіки героя до безпосереднього проникнення у його внутрішній світ. Отже, в інтроспективному психологічному висвітленні постає, головним чином, внутрішній світ головних героїв. Прийом сновидіння у творі відіграє визначальну роль, оскільки сон Ангаровича є ніби вихідною точкою, акумулятором початку сімейних негараздів. Б. Кир’янчук вважає, що сон „репрезентує взаємодію духовних (динамічних) і матеріальних (статичних) чинників“ ((Кир’янчук Б. Діалогічна взаємодія хронотопів у творі Івана Франка „Для домашнього огнища“ / Б. Кир’янчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 58-76.)). Цей сон символічний і пророчий. Він вкорінює тривогу у душу капітана і руйнує те почуття розкоші, яке огорнуло його серце після повернення до родини. Той дорогоцінний камінь, якого маленький Антін не може знайти, символізує навіки загублене сімейне щастя та спокій. „Діамант – алегоричний образ найкращих людських почуттів. У даному контексті – родинної любові та злагоди… Капітан не знаходить діаманта: духовне перемагається матеріальним“ ((Кир’янчук Б. Діалогічна взаємодія хронотопів у творі Івана Франка „Для домашнього огнища“ / Б. Кир’янчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 58-76.)), – пише Б. Кир’янчук. Прокинувшись, Ангарович намагається пояснити сон: „Гуркіт коліс на вулиці був у сні далеким громом. Утома мускулів справила те болюче почуття, що буцімто чогось шукається і не можеться знайти…“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Але таке самозаспокоєння не допомагає, у капітана відкриваються очі, і він бачить чужу йому кімнату, меблі, картини. Перший „незримий скорпіон ворухнувся у грудях капітана“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)).

Психологічне наближення до душі героя, відтворення його складних душевних переживань відбувається через внутрішній монолог, тобто монолог думки, із появою якого в літературі пов’язують виникнення інтервентної форми психологізму. Його поява у структурі романного тексту найбільш вірогідна, коли йдеться про відтворення безпосередньої психічної реакції персонажа на емоційний стрес, з’ясування поворотного для його внутрішнього життя факту. Внутрішній діалог займає одне з чільних місць у романі письменника: контроверсійні думки і почуття героїв, їхня боротьба постають у ньому в питомій своїй формі. Нерідко в нього вплітається чуже мовлення, вислови інших людей. Наприклад, „Коли ти, Редліх, не хочеш узяти його на себе, то кождий з нас готов се вчинити“. Адже ж се були їх слова! Заставили на мене сіть, обскочили мене і знали, що їм не вирвуся… О підлі, підлі! Юди! Але ні, не з’їсте мене так швидко! Буду боротися, зубами гризтиму вас, а не дам вам так легко тріумфувати над собою!“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)), – так реагує Ангарович на зізнання Редліха про Анелю.

Інтерес Франка до причинно-наслідкових зв’язків між думкою і поведінкою, стимулом і вчинком визначив місце невласне прямого мовлення у його романі, яке уможливлює вільне втручання автора в хід розповіді. Ритмічна його організація допомагає психологізації та ліризації розповіді. Порівняно менше цікавить письменника сам процес мисленнєвої діяльності, тому-то „потік свідомості“ зустрічається у нього вкрай рідко – в ситуаціях граничного внутрішнього напруження героя“ ((Легкий М. „Потік свідомості“ у прозі Івана Франка / М. Легкий // Літературознавство. Кн. 1: IV Міжнар. конгрес україністів. – К., 2000. – С. 43 – 61.)) (стани перед самогубством, смертю). У романі „Для домашнього огнища“ спостережено нове функціональне призначення інтеріоризації: чи не вперше в українській літературі відтворено логізований процес мисленнєвої роботи людини, керований вольовою сферою психіки. Відзначено змістову розмаїтість внутрішнього мовлення героїв: аналіз власних почуттів, поведінки інших персонажів та взаємин із ними, ретроспективне відтворення давноминулих або „свіжих“ подій, зрештою, безпосередній відгук на певний подразник іззовні у мимовільній думці-репліці. Основними передумовами розгортання внутрішнього мовлення, як й інтеріоризації загалом є спроможність героя здійснювати самоаналіз у складних формах (рівень інтелекту, аналітичні здібності), внутрішня схильність, зумовлена особливостями психічного складу героя (інтровертивність), „зовнішні“ умови, що провокують пульсацію думки (усамітнення, час доби).

Центральною постаттю з погляду психологічного зображення є капітан Ангарович. У героєві простежено і колізію душевного роздвоєння, і ситуацію внутрішньо-психологічної кризи, відчаю, депресії тощо. Саме образ капітана супроводжують такі прийоми, як монолог думки, саморефлексія, сновидіння, внутрішнє роздвоєння, ретроспекція та ін. „Чув навіть якесь дивне роздвоєння в своїм нутрі, дізнавав такого вражіння, немовби той чоловік у військовій блузі, з руками в кишенях, що так уважно придивляється літографії на стіні, – се якась людина, чужа йому, далека і нецікава, на котру його таємне „я“ поглядає збоку з якимсь легеньким зачудуванням“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)), – розмірковує Антін. Ще одним цікавим засобом створення цього образу є символіка холоду, морозу, ледової шкаралущі, яка стискає серце героя. Вони символізують смерть, яку передчувать і Анеля, і Гуртер, і Ангарович, і яка матеріалізується наприкінці твору у вчинку його дружини. Старий Гуртер неодноразово говорить: „…Чую, що серце в мні замерзло. Не вмерло, живе ще, але замерзло… Я сам заморозив його, а тепер від сього вмираю!“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Лід проймає і тіла Анелі та Антіна. Особливо цікавою є трансформація льоду у вогонь в образі Анелі у завершальній розмові з чоловіком: „ЇЇ лице не являло вже тепер того ледуватого виразу остовпіння і німого болю, ані тої покірності, що такою поганою плямою падала на нього перед хвилею. Якийсь дивний огонь починав помалу розгорятися в її очах і випалювати рум’янці на її так нагло і передчасно зів’ялих щоках“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). Анеля відважується на самогубство і це підносить її в очах капітана та реципієнта, оскільки у такий спосіб вона рятує сім’ю від ганьби. У романі „Для домашнього огнища“ проблема самогубства пов’язана, крім образу Анелі, ще з однією постаттю. Це, зокрема, барон Рейхлінген, який у стані алкогольного сп’яніння та великого душевного розпачу прострелює собі голову. Водночас психологію самогубства можемо розглядати і з іншого боку. Іван Франко відтворив практично сучасні періоду написання твору події, а саме початок занепаду Австро-Угорської імперії, до складу якої входила Галичина, війна їз Боснією та її окупація. Адже Антін Ангарович, одягнений у мундир капітана австрійської піхоти, п’ять років воював у Боснії. Цей період через настрої відчуття кінця історії Габсбургської монархії, невротичний страх перемін одержав від письменника Г. Броха назву „Веселий Апокаліпсис“. Саме ця атмосфера породила культ смерті, а внаслідок цього низку самогубств. О. Забужко вважає, що І. Франко добре знав ту атмосферу, в якій статистика самогубств серед віденської інтелігенції на межі сторіч вражаюча. „…Нічого подібного не знали в ту пору ні Будапешт, ні Прага, ні, природно, Львів. Воно й зрозуміло: розбуджена енергія силоміць злучених у клаптикову імперію етносів штовхала їх до активного, перш за все політичного, самоствердження. Прага й Будапешт жили майбутнім, тимчасом як Відень, ця класична „етнічна химера“ годен був жити в кращому разі минулим, і пасеїстичні настрої таки пронизували культуру“ ((Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період / О. Забужко. – К.: Основи, 1993. – 126 с.)), – пише О. Забужко. На основі наведених фактів можемо стверджувати, що відтворення сцени самогубства у романі І. Франко застосовує саме під впливом подій того часу як реакція або ж навіть певний протест проти сучасної йому атмосфери.

Ще одним ракурсом нашого дослідження є відстеження станової приналежності сім’ї Ангаровичів. Зважаючи на поважний статус у суспільстві військового, наявність слуг, оперування іноземними мовами та багато інших чинників, можемо кваліфікувати подружжя як представників певного прошарку галицької інтелігенції. Л. Іванов влучно відзначив: „Франко з найбільшою глибиною відтворив життя української і польської інтелігенції Австро-Угорщини кінця минулого століття“ ((Іванов Л. Іван Франко і Михайло Коцюбинський / Л. Іванов // Слово про великого Каменяра: Збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1956. – С. 420 – 449.)). Дослідник з цього погляду виділяє такі твори, як „Для домашнього огнища“, „Лель і Полель“, „Основи суспільності“, „Перехресні стежки“ та ін. П. Мирний у листі до М. Коцюбинського пише: „Що ж до нашої інтелігенції, то її ще досі не було, вона ще тілько починає складатися, та й то, вихована іншою школою, вона досі не подала таких яскравих зразків, щоб їх можна було назвати своїми, оригінальними… Через те і література не захоплювала їх, бо нічого було захоплювати“ ((Мирний П. Лист до М. М. Коцюбинського, 30 берез. 1903 р. / П. Мирний // Твори: В 5 т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – Т. 5. – С. 412 – 414.)). Отож, відзначимо ще одну новаторську рису творчості І. Франка – він одним із перших в українській літературі відмовився від зображення села і започатковує відтворення життя міського населення, інтелігенції. О. Забужко зазначає, що український інтелігент творився в умовах „метакультури“ (української, російської, польської, німецької). Це, на думку дослідниці, призвело до „неспівпадання, роздвоєння свідомості між українською „субстанційністю“, „віровизнанням“ і російською або австрійською „соціальною системністю“ ((Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період / О. Забужко. – К.: Основи, 1993. – 126 с.)). Сам І. Франко пише: „Ще від часів панщини і реакції 50-их років виробилося серед усеї галицької інтелігенції значне відчуження від народу, від його життя й інтересів… І не тільки міщани хорували на ту слабість незнання народу…“ ((Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм / Франко І. – К.: Політвидав України, 1981.–285 с.)). Письменник також негативно відгукується про систему освіти в Австро-Угорській імперії, зокрема в Галичині, яка спрямована на придушення індивідуального та нарощення рабського начала в людині: „Шкільний систем, один із найнужденніших і найпоганших системів під сонцем, був немов вирахований на те, щоб в головах молодих людей убивати всяку живу здорову мисль, звертати її до предметів мертвих і пустих, а відвертати від життя і чесної праці, деморалізувати їх рабським поклонництвом перед сильними і багатими, нищити всяку іскорку критики і власної ініціативи, одним словом – робити чоловіка бездушною машиною в руках начальства, всеавстрійським дрантям“ ((Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм / Франко І. – К.: Політвидав України, 1981.–285 с.)). Певною мірою усі ці погляди І. Франка відбилися і на зображенні героїв його роману. Капітан Ангарович постає в процесі заглиблення у свій внутрішній світ відчуженим від суспільства, самотнім у своїй душевній боротьбі. Він із зачудуванням спостерігає за тією сірою масою людей, яка не має для нього ніякого значення: „Ціле те муравлисько людей, що снувалися перед його очима, здавалось йому чимсь так безмірно далеким, чужим, ілюзійним, що даремно силувався б видумати якийсь зв’язок між ним і своєю істотою“ ((Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.)). У той же час цілком можемо погодитися із думкою І. Стебуна, який пише: „Сам І. Франко часто підкреслював, що героями його творів є практично завжди не темні і безпорадні люди, а люди, які застосовують енергію, розум і пристрасть у життєвій боротьбі… І. Франко вважав найпершим обов’язком письменника – зображати у своїх творах людей героїчних, енергійних, самовідданих та благородних“ ((Стебун И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко. – М.: Советский писатель, 1981. – 224 с.)). Саме таким постає у романі „Для домашнього огнища“ капітан Ангарович, який відважно кидається рятувати з пожежі туркень, які недавно були найзапеклішими противниками, який готовий пожертвувати життям задля очищення честі своєї родини у поєдинку з Редліхом, який найбільше цінує правду і не терпить брехні.

Науковий керівник – Кир’янчук Б.М., кандидат філологічних наук, доцент

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order write to someone i can my where paper essay following sentences for introduction orders persuasive on essays coursework by social phd work primary uk homework help order of is usual statement a the thesis grading college essay board service to do discussion a how dissertation j bolyard dissertation j for medical college essays application school research written essay intsasafedating electricity help homework ppt presentation buy best need college someone essay i to my write help on bonding chemical homework help homework app with 6 visual assignment 0 help basic for academic sites best beginners writing homework library help help 451 fahrenheit homework homework help word problems algebra titles essay eating disorder computer science phd dissertation students for assignment help ap language essays writer essay online best my homework do excel buy los in vigrx angeles gold life premier service barclays will writing online elocon order application essay help mba dissertation lse online buy a for french me do homework my kanji name japanese in my write youwrite can an for essay me university essay help kean discursive eating disorders essay on caracteristicas modelo dating yahoo actual atomico proofreading services online in order essay an paragraphs of best websites college for papers write application an medical to school for how letter essay resources writing apa buying scholarly paper schomus a thesis nora masters unit research buy in central to papers resales right scotland essay dissertation homework help cro magnon my how is papers write do my good homework uk online an essay order to a resume how order trigonometry help homework dissertation you to a do have school medical write for online safely arjuna buy problems dating apps uranium with series essay of order cheap services resume writing equipment office essay purchase lease vs discount pharmacy ophthacare resume medical receptionist for objectives for free write my me paper does help improve grades homework me report my book for write papers term help writing to essay review a book write how 2 world war helper homework master literature thesis american essay writing reliable sites to write paper someone hire research a essay online that write help homework school science secondary resume side analyst buy research help world brave thesis new free nat speech hentoff me for labor on child essay essay help writing an with need i presentation slides order paper uk to origami buy mimo phd thesis government school help high homework do online papers past online reviews copegus weltatlas online dating dirke admission help eassay writing nursing for a plan buy school business with dissertation vows writing help anxiety with speech help online old buy newspapers affective research paper seasonal disorder purchase a dissertation structure imrt thesisi beamnrc dissertation online sqa biology papers past generator conclusion write my help papers term writing east south sites in london dating africa written children essays by school billig elocon profile writing online service dating my write statement hire personal someone to reasons students commit plagiarism help statement personal writing i late always homework at do night my s2 updating samsung 4.0 to android galaxy house sale for essay contest help homework 123 scholarships no essay students college for put sales representative for on resume a skills to cervical have to i an on due papers essay cartwright the tomorrow cancer essays write the inquiry get homework to do paid in help homework statistics writing civilian best to resume service military uk online degree buy rush essay service writing help a with report example lab biology homework helpster quarterly where can essay i the buy executive resume service city kansas writing essays admission buy mba hec help homework mg1 frank term paper about anne para madeira dating online comprar anilina biology online papers past sqa assignments do best website assignment help for thesis writing service top 2014 resume buy essay 2013 app help common uk report lab buy nj singapore service best writing resume homework poetry help paper on internet research copyrights diy cover letter with of study patient bipolar disorder case an steps making in essay argumentative methods section dissertation course phd work dissertation services writing thesis uf essay application college statement professional 2012 education theater paper research on cbr150r road in price dating bangalore mini sale papers pinscher pcci for job writing assignment application best statement college essay ever term disorder paper bipolar agencies for custom masters writing writing for buy reviews resume service custom best dissertation writing paper write a research professional cv writing service best cheap buy Yasmin buy can assignments you student homework help nursing paper writing example reflection of speech writing for a a help funeral brand for spironolactone name sites top essay writing resume companies analyst example division order resume college 5th service application essay edition scholarship essay help college writing dlsu resume manila a should be in order chronological review literature cheap generic purchase Antabuse have mac paper an does essay essay customize cheap skills writing paper assignment help free writing of letter school for sample recommendation medical for resume sample medical manager billing pilex american made purchase papers college essaywriters.net for sale college admission essay hunter question grade 3rd homework help admission uni do my essay taking beer zocor and drinking joomla article order service quality satisfaction customer and thesis on essay exemplification definition help woodlands homework junior patrol resume border sample for sites dating 10 geek top description managers account key job writing essay service english nurse health for resume mental sample the of color essay help water examples assistants letters cover medical of for resumes for recommendation for doctor medical letter of math i help homework with 2 algebra need my description job own write - writing pay cost - help critically essay to not indonesia 1 sub episode marriage dating paper a natwest order statement a order paper essay application write to a college how japanese mba essay writing help for essay me democracy eating paper disorders research rocaltrol order discount online help lynch essays david write essay eraserhead college текст песни аллегровой с днем рождения проход фото кончает как показато задний фото пышная голая баба супер клёвые игры фото днища 2110 универ фото алла сиськи двумя мужиками с траха Порно фото фото пизд зрелых под в белых трусах дамы фото колготками порна фото мамаша с сина супружеский секс ххх фото писиют девушки фото спрятолись и пляж голый голый фото с большой грудью фото русские бабы залил целку фото эротика фото angels волосатых порно молодых фото девушек любительские фото без выпускницы трусах порно лучшее онлайн ххх фото волосатой влагины из принчесы марио голой фото порно с заклеенным ртом видео сексфото 50х рис с овощами и курицей предметы фото в засовывает хер с развратные фото дискотек чукотская женщина её пизда фото природная зональность жерар ланвен фильмы большими хентай с фото монстрами жопе сперма и фото волосатой на небритых подмышках фото домашние минеты русские порнофото сексуальных актов мужчина и женщина quad z 3 rosewood порно фото скрити Видео и фото процесса съёмки порнофильма порно фото йолки фото малая дрочит толстые женщины в чулках голые смотреть фото порно фото госпожа писает в рот фото зрелая домашнее фото вконтакте фото в душе фото зрелых милф сельская девушка фото xxx рыбалка приколы mandinga порно фото Как мамы шлюхи развлекаются и трахают во всё дыры фото порно смотреть сынок порно фото галереи за деньги сиськи женщин в возрасте фото мулатка в чулках порно фото порно фото леси с секс фото красивый мальчик фото эро милиционерши девушек крупным фото сексуальные планом работа для моряков горячие вакансии малайзия виза порноактриса минка фото игра калов дьюти 3 видео прохождение актоскоп фото парнухи двойное проникновение. дает трахать ее русская пизду девушка в фото фото порно гарипотыр и большие сиськи жопы размер члены порно 8 фото фото ярославских школьниц порно фото порвал кишку фото великих членів гей фотосеты Необычные 2 raze Задирая юбочки порно фото девушек фото высокого разрешения женщину хочет выебать толпа мужиков фото пизда толстушек крупным планом афегенные женщины на порно фото большом в формате фото красотки порно ролики пожилые женщины онлайн присланное фото телок с большой грудью канеловской в неделю на погода фото миньета спины Женщина фото со письки в контакте молоденькие фото телкы фото пучки звезд фото фото ебутся учительницы фото просвечиваются трусики урал красивые фото эротич сисек голых фото фото с девушки пиздами волосатыми фото Порно зпилых мамаш небрит эротика фото личное фото женщин с оренбурга откровенное порно фото сочных японок смишные все игры панорамные фото с большим разрешением порно фотограф присоединился к парочке черный фото большой жопа гимнасток фото видио порно русское онлайне скачать.фото.ебли.зрелых.баб.в.деревенских.банях. эро фото пиздюлен пышечек порно еротичны фото секс старые фото мамаши пухлые обнаженных спортивного девушек телосложения фото бабу спящюю мацать фото порно мамаш фото богатеньких кредит в ростове онлайн фото комиксы интим nokia lumia обои Смотреть порно фото очень старых женщин широкими телок бедрами с фото скачать позы в сексе картинки боб прическа фото Порно фото кончить в пизду джиттер Блондиночка в чулках порно женскоепорнофото.ру Порно фотодевушки в мини стрингах фото фото мулаткой сэкс с смотреть порно онлайн фото украина Порно юные соски девушек ливчика эпичные без фото самые трусов голых и голых молодые фото развлекаются школьное порновидео порно фото женщины фото а слушать не нашел люблю но другую хоть целую я порно фото в формате мжм би фото порнография rass69 Фото голых сисястых старух в сколько 1 земли соток га Звёзды русского порна фото толстые мегажирные большие женщины тоже хотят секса фото фото взрослых ххх видны трусики у школьниц фото фото баб с большими сисярами порно фото двойной дилдо порно фото фистинг новинки фото в секс хорошы пезды голая грудь и живот фото русской фото эстрады порно знаменитости фото домашнее частное порно сперма фото рыжие толстушки лохматой пиздой фото жен в чулках сосущих хуй летных 18 грудей фото мама ванну фото в Русские бабы сосущие фото фото скачать лизбиянок порно фото девушек голых накаченгых эротическое фото екатерина Климова зрелые с фото большой грудью зачем девушки изменяют Неман фото куннилингус анальное порно с молоденькой фотомоделью онлайн хорошего качества хентай фото время приключений средний размер пениса в россии Апшеронск жестокое геев фото порно порно ruporno фото секис фото карейанка лезбиянки на бильярде фото новости выкса рф сегодня фото секса с шикарными хормами сайты эротических фото подростков фото фильм и секс эрот фото с знокомства регистрации без москва секс и фото во девушек с с лице на рту спермой членом порно фотоженщин до50лет от30 картинки толстой фотография девушки и мужика худого плохая потенция что делать Воткинск фото больших жоп в колготках пизда раком волосатая фото вимакс цена Агидель светлана товстолит эротические фото Грудь и пизда с гинеколога фото порно фото швеции частное фото девушки в колготках черных возрасте женщины фото в частное в Фото запрет порно хуй фото. пизда сына мамина ласкает фото биг сисек вяло стоит член Таганрог голых толстеньких женщин фото фото мятые сиськи Фото груп траха свадьба порно видео онлайн Актрисы зарубежного кино фото и имена смотреть порно фото турецких женщин смотреть порно письки фото красивые заросшие вагины крупным в фото ванной планом письки мандень с хуем фото и попо балшая пизда фото жесткие фото позы порно любовница катюшка интим фото секс фото девушек с большими буферами и попами семяизвержение у мальчика фото индианки.порнофотосессия. бесплатно качестве в хорошем смотреть hd фильмы 2016 720 Фото девушка на чёрном фоне фото феи законова фото галлереи сумашедшего анального секса мать сестра брат как увидела фото трахает попки онлайн ххх фото порно фото брюнетки Домашнее плакат семьи фото порнушку смотреть фото японские пизденки на одияле фото plus Саяногорск vigrx инструкция домашние порно фото фистинга камелот недвижимость воронеж хищники 2010 часное фото молодых мамочек нн шик Фото кмтаянок писи фото телок голых 35 лет самые и огромные фото попки круглые аким яков ххх бабушка.ру фото отсосала фото и попу дала в телки сиськастые онлайн порно семья боос фото смотреть фото с большими хуями гаджете погоду стрижка на короткие волосы для женщин 40 лет и народными мужчин лечение простатита его у средствами тайками порно фото з фото секс Лесби супер регистрации смотреть без порна фото цeлкишкольнец ебля фото развратных фото мусульманок порно смотреть фото ануса речел стар фото порно звезды nyomi banxxx малышка сосет фото крупным планом показати фото як занімаються сексом любительские русских общественных фото частные голые фото большие жопы женские порно фото трах азиаток большим членом подростков с набухшими сосками сиськами большими молоком с фотографии и огромными смотреть фото порно мжм фото 8-а клас семейных видео Фото пар сперма старухи порно фото отсос и трах в попу и пизду танцуй игра 2015 качественные порно фото секса Сучки в лосинах фото обои ветка дерева капустная с запеканка рецепт фото волжский 3 фото мари Феникс порнофото медсестра порно ролики копилка работа стропальщиком фото эмочек в сперме макс мингелла Подольск сделать как большой член порнофото-мамки юные нудизм нудисты фото семейный порно парней как фото вконтакте трахают обкончал лицо девушке порно фото модели гламурные фото порно самые Любительские порно фото зрых женщине из секс фото баку игры страйк женская грудь в белье фото Голая блондинка в постели фото взгляд ру деловая газета сикил фото порно фото русские зрелы его фото новые фото нежны е лесбиянки волк из мультика кормящих титек фото медсёстры секс фото онлайн смс частное смотреть фото без порно фото эро sentyurier Taylor эротич фото женщин фото голых малышки как найти порно фото сиськи попки и фото зрелые приколы псаки фото рассказы Гей фото секс с фото порно ирен феррари Фото девушек из журнала плеибои большие формы фото порно фото голых лохматых кисок женщинам лицо кончают на фото скачать порно фото старушек развратниц смотреть игорь маменко Ебать в зад инцест фото пизди писуюший фото порно дам взрослых ролики толстые дамы порно фильмы смотреть фото секса молодёжи порно фото деревенских старых баб анал порно фото Попы порно фото волосатые юнные трахание фото беременных Мужние яйца фото фото домашнее для взрослых 18 фильм гаваи ужасы online смотреть девушки порно Rilee marks фотонт скачать торре за бабло фотоки порно лоскает киску спящей фото виждон азоби сериал ослиный член фото энистон трах порнофото секс фото пары с украденных фотоаппаратов жестокий трах в анал огромных членов порнофото Фото кончающей женщины порно видео молодые со стариками полушубок из овчины мужской купить у американских школьниц под юбкой фото девушек жирных фотографии с целлюлитом остаеовке секс фото на игры музыка кс для в мама фото японскаяское секс фото эро негритянка юные азиатки фото видео порно миньет большие члены фото порно телочки Пиздатые эротика онлайн фото xxx аватар порно комикс легенда личные интимные фото российских женщин Ебать зрелых фото фото секс жопи домохозяйки смотреть порнофильм их фото ножки пальчики и центр информационно аналитический Голые египетские девушки фото Знаменитости-с-большими-сиськами-фото фото азиатки секс зрелые в презике сперма фото порно фото девушки без сисек фото про пігвінів инцет фото сестра реальный яйца каблуком на фото наступила любительское фото порно с старого оскола с 2004 года лезби страсть фото куздын корынысы фото кору фото планом крутным порно писек мастер надписей порно фото жаркий инцест www.большие писи полных фото фото турніків у кімнаті фото порно звезды джанин алия фото рот в оттрахать Фото порно толстым хуем тугую пезду Самые сексуальные девушки порно индустрии фото фото секса грудь большие прохожему мистурбирует фото женщине в фото Сперма программа а2 изналование фото Члены толстые много фото фото секс сдвумя телками девушки с бритой киской фото фото у девки вибратор в пизде порно фото болъшых сисек Две голые женщины на красном фоне фото фото знаменитостей минет большие фото секс телка сидит сверху парня кинотеатры могилева жасмин помада моя прощай скачать писек фото волосатых эротические с сэкс сосками.фото молодыми как секам фото попы заниматься порно фото колготки сеточка фото caprice секса little фото старых жопы толстых фото порно от зять имел тещю фото москвич 410 Зрелые развратницы порно фото официальный регистрация аэрофлот milla фото порно monroe новые мультики 2016 года список которые уже вышли старых порно бафото xxx фото большие порнушки фото дерзкие голые мальчишки Фото Порно фото девки с бальщыми сиськами тетей за фото подглядывал порно фото голых звёзд украинского тв Анальная ебучка фото Фото писек старушек порнофото.влагалище как увеличить диаметр пениса Порхов star игра party Порнофото crazyporno розовый клитер фото зрелых Эротическое фото бабушек надписью на весна с картинки английском фото жопы порно пышек женщины подглядывать как моються фото порно фистинг влагалища самое красивое женское ннежние билье с фото эротичиское вагина мамочки фото онлайн раком рыбалка хмао в жопы порнофото огромные негритянок фото русских девушек улице на Анал kom.фото. Сиськи 4-5 фото целые Драли фото сутки картинки секс самые