Сутність гендеру як одного з вимірів соціальної структури суспільства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті ґрунтовно розглядається і досліджується поняття «гендер», його сутність та формування гендеру. Висвітлено поняття маскулінності і фемінності. Особливості і труднощі соціалізації чоловіків та жінок. Статево-рольова соціалізація та гендерна ідентичність особистості. Розглянуто бачення проблеми гендеру такими відомими дослідниками як: З. Фрейд (розглядав відмінності між чоловіками і жінками, зумовлені відмінностями будови статевої сфери) та К.-Г. Юнг (розглядав жіночність і мужність, як сукупність якостей, притаманних як чоловікам, так і жінкам, причому і ті, і інші мають як чоловічі, так і жіночі риси).

In the article the notion of gender, its substance and development is thoroughly studied and examined. The notions of masculine and feminine are explained. Peculiarity and difficulties of socialization of men and women. Gender and role socialization and gender identity of individual. Vision on question of gender is studied by such scientist as Z. Freid (studied differences between men and women that are caused by differences in structure of sex sphere) and K.-Jung (examined feminineness and manliness as the totality of qualities that are immanent to men and women as well and beside that both have men and women qualities).

Постановка проблеми. Для позначення нових стратегій світового регулювання соціо-статевих відносин у суспільних науках виник термін «гендер» та започаткувалися гендерні дослідження. Вони мали на меті аналізувати відносини між жінкою та чоловіком, визначати їхні характеристики через спільне та відмінне, розкривати ролі статей, конструктів фемінності та маскулінності. Актуальність дослідження даної проблематики зумовлена тим, що підвищується інтерес до вивчення гендеру як такого фактора, що визначає різні сфери суспільного життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.У статті було проведено аналіз досліджень таких вітчизняних вчених: З. Фрейд та К.-Г. Юнг, також були використані праці і закордонних вчених, зокрема С. Бема, Ч.Гордона. Усі вони намагались дослідити гендерний аспект, виокремити головні риси, кожен по-своєму трактував це поняття, що допомогло краще використати поданий матеріал у цій праці.

Метою дослідження є вивчення поняття гендеру як складного комунікативного феномену, специфіки його формування та впровадження в інформаційний простір. Відповідно до мети було сформульовано дослідницькі завдання:

окреслити поняття «гендер», його сутність;

проаналізувати жіночий та чоловічий гендер, визначити їх основні характеристики;

розглянуто термін «ідентичність» та його види.

Активні суспільні трансформації, що відбуваються на сьогоднішній час, суттєво змінюють усталені способи життєдіяльності, суспільні норми та ідеологічні конструкції, що їх визначають. Ці трансформації активно осмислюються на різних рівнях; формуються і розвиваються нові наукові напрямки, що мають на меті осмислити та висловити ці зміни. Одним із таких напрямків стала теорія гендеру.

Рівень демократичності суспільства й цивілізованості людських взаємин визначається низкою критеріїв, найсуттєвіший з них – ставлення суспільства до жінок та їхніх прав. Тому порушення проблем гендерної асиметрії у сферах культури, економіки, політики, освіти, формування в Україні ефективної політики рівних можливостей для чоловіків і жінок – одна з умов розбудови демократичної держави.

Для визначення нових стратегій світового регулювання соціо-статевих відносин у суспільних науках виник термін “гендер” та започаткувалися гендерні дослідження. Вони мали на меті аналізувати відносини між жінкою та чоловіком, визначати їхні характеристики через спільне й відмінне, розкривати ролі статей, конструктів фемінності та маскулінності тощо. Перші наукові праці з гендерної проблематики з’явилися близько 20 років тому. Але, незважаючи на відносну молодість гендерного підходу та складність самого феномену, початок ХХІ століття ознаменувався пошуком соціального партнерства жінок і чоловіків, рівномірного використання їх потенціалу в будь-якій сфері життєдіяльності, що є метою сучасного людства[2, с. 12].

Термін “гендер” виник у Великій Британії. У перекладі з англійської мови він буквально означає граматичний рід – чоловічий, жіночий, середній. Надалі це поняття почало означати соціостатеві характеристики статі, на відміну від власне біологічних (генетико-морфологічних, анатомічних, фізіологічних), – із властивими їй характеристиками способу життя, поведінки, намірів і прагнень тощо.

Термін “гендер” почали застосовувати для опису певних перетворень у суспільстві та державі, оскільки саме на них якраз впливають особистості чоловіка й жінки та їхні відносини. Гендер став необхідним конструктом реальних практичних перетворень у суспільних відносинах, складовим базовим компонентом яких є статус чоловіка та жінки. Все більшого поширення як у науковому вжитку, так і в політико-правовому аналізі проблем рівності статей набуває поняття гендеру в Україні.

У найширшому розумінні гендер можна визначити так: «гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про чоловіка і жінку залежно від їх статі»[12, с. 87].

Гендер стосується не тільки чоловіків і жінок як окремих індивідів, а й характеризує відносини поміж ними як соціально-демографічними групами та гендерні відносини в цілому – те, як реалізуються соціальні ролі жінок і чоловіків, дівчаток та хлопчиків, як вони соціально вибудовуються[13, с. 32].

Гендер відрізняється від поняття “sex”, яке перекладається як “стать”. Біологічна стать виражає природні, біологічно задані відмінності між чоловіком і жінкою. Якщо стать задається природно, то гендер конструюється соціально та зумовлений культурою суспільства в конкретний історичний період. Гендер характеризує осіб і жіночої, й чоловічої статей, будучи продуктом соціалізації.

Сам гендер, як явище багатогранне, потребує нових методологій і методик. Власне, він і сам є методологією для розуміння людини та її світогляду.

Особливості гендерної та статевої психології приваблювали багатьох дослідників психології особистості. Немає практично жодної з відомих теорій особистості, яка б не розглядала закономірності чоловічої й жіночої психології як характеристик сутності особистості.

В теорії З. Фрейда відмінності між чоловіками і жінками зумовлені відмінностями будови статевої сфери, зокрема, наявністю у представників чоловічої статі пенісу, який вважається ознакою переваги. З цим пов’язані такі психологічні феномени, як “комплекс кастрації” у хлопчиків (тобто страх втрати ознак мужності, а з ними і статевої ідентичності) і “заздрість до пенісу” у дівчаток (тобто відчуття певної статевої неповноцінності). Ці особливості характерні для так званої фалічної стадії психосексуального розвитку за Фрейдом. Пізніше, на едипальній стадії проявляється так званий “едипів комплекс” (у дівчаток він еквівалентний “комплексу Електри”), тобто статевий потяг до батьків протилежної статі з прагненням усунути батьків однієї статі. Нормальне подолання едипового комплексу полягає в ідентифікації з батьками однією з дитиною статі і частковою відмовою від батьків протилежної статі, що є дуже важливим для розвитку повноцінної статевої ідентичності. Сучасні психоаналітичні дослідження піддали критиці ортодоксальні погляди Фрейда на природу сексуальності, справедливо вважаючи, що сексуальність людини і відповідна ідентичність розвивається в значній мірі не під впливом біологічної інстинктивної природи, а за участю соціуму, тобто збільшується акцент не на статевих, а на гендерних аспектах ідентичності особистості.

В аналітичній психології К.-Г. Юнга жіночність і мужність розглядається як сукупність якостей, притаманним як чоловікам, так і жінкам. Чоловічі риси в жінці Юнг назвав Анімусом, а жіночі риси в чоловікові, відповідно – Анімою. Основою ідеєю аналітичної психології є ідея індивідуації, тобто розширення свідомої частини особистості і збільшення здатності до рефлексії своєї самості [3, с. 22].

Процес індивідуації обов’язково передбачає примирення людини зі своїми тіньовими сторонами, а також інтеграцію чоловікам зі своїм фемінним елементом, а жінки відповідно з маскулінним. Ці процеси не такі вже й очевидні, адже чоловік, ідентифікуючись зі своєю маскулінністю, приховує свою фемінність, йому нелегко примиритися зі своєю Анімою. Так само жінці нелегко примиритися зі своїм Анімусом, вона витісняє природну маскулінність і не завжди перебуває в гармонії з нею.

Тепер розглянемо детальніше такі різновиди гендеру як маскулінність та фемінність.

Маскулінність – це система властивостей особистості, що традиційно вважаються чоловічими. Вони передбачають відповідність власній статевій приналежності, прийняття статево-рольових стереотипів, дотримання чоловічих норм, вироблення типових для чоловічої статі форм поведінки, способів самореалізації. Маскулінність пов’язується з такими якостями, як незалежність, активність, допитливість, схильність до ризику, здатність до досягнень. Внутрішній світ чоловіка вважається більш упорядкованим і систематизованим, ніж світ жінки. Серед негативних рис маскулінності найчастіше вважається брутальність, авторитарність, агресивність, надмірний раціоналізм [10, с. 71].

Фемінність – це властивість особистості, що передбачає відповідність жінки власній психологічній статі, дотримання жіночих статево-рольових норм, типової для жінки поведінки, цінностей, установок. Фемінність пов’язується з емоційністю, м’якістю, чуйністю, нормативністю, комунікативними навичками, здатністю до симпатії. Фемінна жінка вважається більш реалістичною, практичною, уразливою, безпосередньою і пасивною, ніж жінка з не такою однозначно домінуючою жіночністю. Виражена фемінність передбачає переважання несвідомого рівня саморегуляції, схильність до інтуїтивного осягнення дійсності, чітку материнську орієнтацію [10, с. 141].

Згідно суспільних стереотипів, які значною мірою визначають особливості соціальної поведінки людини, для чоловіка нормативною і бажаною вважається виражена маскулінність. Для сучасної європейської жінки, навпаки, надмірна фемінність не є в тій же мірі нормативною і бажаною, в якій маскулінність – для чоловіка.

Маскулінність не обов’язково притаманна чоловікам так само, як фемінність – не є виключно жіночою характеристикою. Такі фемінні властивості, як щиросердність, емоційність, інтуїтивність, вітальність, у значній мірі властиві і чоловікам, набуваючи виразності наближення до особистісної зрілості. З іншого боку, серед жінок нерідко зустрічаються такі маскулінні якості, як безкомпромісність, наполегливість, розвинута мотивація досягнення, ініціативність, високий інтелект і свобода від стереотипів. В сучасному суспільстві зустрічається чимало фемінних чоловіків і маскулінних жінок. Звичайно, в даному контексті йдеться переважно не про фізичні властивості, а про психологічні характеристики.

Тривалий час вважалося, що маскулінність та фемінність – це протилежні полюси однієї шкали, тобто висока маскулінність розглядається як низька фемінність (і навпаки). В сучасних психологічних концепціях статі і статево-рольової поведінки ці властивості розглядаються, як відносно незалежні один від одного конструкти, тобто можливий одночасно високий розвиток обох характеристик, або одночасно низький рівень цих статево-рольових проявів. Поєднання високого розвитку фемінності та маскулінності в одній людині (незалежно від її статі) отримало назву андрогінність. Поняття андрогінії ввів в психологічну термінологію вже згадуваний Карл Густав Юнг, пояснюючи її поняттями Аніма та Анімус. Американський психолог Сандра Бем створила психологічну методику вимірювання маскулінності і фемінності “Статево-рольовий опис” (the Bem Sex-Role Inventory), згідно з якою можна діагностувати чотири типи людей незалежно від їхньої фізіологічної статі: 1) маскулінні (з вираженими чоловічими якостями); 2) фемінні (з вираженими жіночими якостями); 3) андрогінні; 4) невизначені (без виражених якостей маскулінності і фемінності) [4, с. 197].

У психології особистості андрогінія розглядається як особистісна характеристика, не пов’язана з порушеннями статевого розвитку або статево-рольової орієнтації. Розвинута андрогінія в людини, незалежно від її статі, передбачає багатий арсенал і гнучкість її рольової поведінки, високі соціально-адаптивні здібності й інші важливі якості. Наприклад, помічено, що обдарованим людям часто властива висока андрогінія [5, с. 24].

Гендерно-рольова поведінка людини має свою історію. Гендерні ролі не виникають відразу з народженням дитини, вони розвиваються в залежності від багатьох умов і факторів протягом людського життя. Цей розвиток має свої закономірності, протиріччя. Від нього залежить характер життєвого сценарію людини, стиль життя і стратегії поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. З іншого боку, розвиток гендерних ролей, чи гендерний розвиток пов’язаний з багатьма характеристиками особистості, зокрема, з ідентичністю.

Ідентичність – це одна з найістотніших характеристик людини, без якої вона не може існувати як свідома автономна особистість. Ідентичність – це збереження і підтримка особистістю власної цілісності, тотожності, нерозривності історії свого життя, а також стійкий образ “Я”, усвідомлення у собі певних особистісних якостей, індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, способів поведінки, які визнаються своїми, достовірними. Психосоціальна ідентичність є запорукою психічного здоров’я особистості. Формування ідентичності починається з моменту відділення дитини від матері і продовжується все життя до самої смерті[8, с. 40].

Рольова ідентичність – це, відповідно, усвідомлення себе суб’єктом психологічних ролей. Американський соціолог Чед Гордон виділяє такі 5 видів рольової ідентичності:

1) статева ідентичність, в основі якої лежить гендерна ідентифікація людини як чоловіка або жінки, одна з найістотніших із усіх рольових ідентичностей. В житті людини також мають велике значення статево-рольові ідентичності, пов’язані з такими ролями, як наприклад, “незаймана”, “кнопка”, “нечепура”, “скромниця”, “брудний старий” і т.д.

2) етнічна ідентичність, тобто ідентифікація людини як члена расової, релігійної, національної спільноти або мовної групи, субкультури чи іншої соціальної структури. Від наявності специфічної етнічної ідентифікації залежать цінності і стилі міжособистісної взаємодії людей.

3) ідентичності членства, що базуються на зв’язку між людиною й організаційним життям суспільства завдяки всім формам групового членства. Вони спираються як на формальний зміст (“студент”, “член правління”, “ротарианець”, і т.д.), так і на неофіційні форми асоціацій дозвілля (членство в специфічних гуртках, компаніях, кліках і групах).

4) політична ідентичність базується на таких самохарактеристиках, як ліберал, консерватор або радикал, які впливають на більш пізню ідентифікацію себе як республіканця або соціаліста. Набагато раніш, ніж стають істотними дорослі політичні відносини, з Я-концепцій типу лідера, програного або миротворця розвиваються типові паттерни відношення людини до конкуренції, влади і прийняттю рішення.

5) професійна ідентичність, тобто система рольових ідентичностей щодо роботи, як в домашньому господарстві (дружина, батько, і т.д.) так і за його межами (адвокат, водопровідник, і т.д.). Вони і пов’язані з ними Я-концепції (типу “чесна людина” або “працьовита людина”) – серед найбільш важливих у пантеоні ідеалізованих рольових ідентичностей індивідуума[3, с. 23].

Процес розвитку гендерних ролей, як соціально зумовлених варіантів статевих ролей та статево-рольової поведінки, відбувається в контексті досить важливого соціалізації. За більшістю означень, соціалізація особистості – це засвоєння людиною суспільного досвіду, суспільних норм і цінностей. Отож, що однією з основних складових соціалізації людини є засвоєння нею соціальних ролей. По-перше, в соціальних ролях закріплені норми і правила соціальної поведінки у вигляді рольових експектацій, тобто нормативних вимог до виконання соціальних ролей. По-друге, рольова поведінка – це найважливіший вид соціальної поведінки, а соціальні ролі – це засіб включення особистості в групу, в соціум, форма соціальної адаптації і особистісного самовираження одночасно. Особливості рольової соціалізації полягають не лише в засвоєнні суспільних очікувань до соціальних ролей, а й рольовий розвиток особистості, тобто формування психологічних ролей, як соціальних, так і особистісних, міжособистісних, характерних, життєвих тощо.

Серед великої кількості ролей, що їх засвоює людина, для нормальної соціалізації особистості велике значення мають статеві та гендерні ролі. Ці ролі тісно пов’язані з усвідомленням себе представником певної статі і з нормативами поведінки, характерної для представників цієї статі. Статеві та гендерні ролі тісно пов’язані зі статевою та гендерною ідентичністю особистості[11, с. 34].

Таким чином ми бачимо, що гендерний розвиток та гендерна соціалізація особистості – це складні і різноманітні процеси, які підкоряються багатьом закономірностям і на їх шляху виникають багато протиріч, проблем, дисгармоній. Знання цих закономірностей повинне допомогти уникненню цих проблем і протиріч розвитку. Це шлях не лише до гармонійності розвитку гендерної сфери людини, а й до гармонійності особистості в цілому, до гармонійності її стосунків з особами протилежної статі і з соціальним світом взагалі.

Список використаних джерел та літератури:

1. Берн Ш. Гендерная психология [Текст] / Ш. Берн. – М.: Олма-прес, 2001. – 420с.

2. Гендр: реалії та перспективи в українському су-тві [Текст] : матеріали Всеукр. Наук.-прак. Конференції (11-13 грудня 2009 р.; м. Київ) / упоряд. С. П. Юдіна. – К.: Фоліант, 2003. – 200с.

3. Гендерний розвиток у суспільстві [Текст] : конспект лекцій / К. М. Лемківський, С. П. Юдіна, Т. М. Дорошенко та ін. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 351с.

4. Говорун Т. В. Стать та сексуальність: Психологічний ракурс [Текст] / Т. В. Говорун. – Тернопіль: Нова книга – Богдан, 1999. – 383 с.

5. Джонсон Р. А. Он. Глубинные аспекты мужской психологии [Текст] : Пер. с англ. – Х.: Фолио, 1996. – 190 с.

6. Джонсон Р. А. Она. Глубинные аспекты женской психологии: [Текст]: Пер. с англ. Х.: Фолио, 1996. – 124 с.

7. Жеребкіна І. Фемінізм і сучасна філософія [Текст] / І. Жеребкіна. – М., 1997. – 32с.

8. Кочарян А. С. Личность и половая роль: Симптомокомплекс маскулинности и фемининности в норме и патологи [Текст] / А. С. Кочарян. – Х.: Основа, 1996. – 127с.

9. Криксунова И. Создай свой имидж [Текст] / И. Крискунова. – СПб.: Лань, 1997. – 243с.

10. Мниховский А. Женственность [Текст] / А. Мниховський. – К., 1885. – 74с.

11. Основи теорії гендеру [Текст]: навч.посіб. / В. П. Агєєва, Л. С. Кобилянська, М. М. Скорик та ін. – К.: «К.І.С.», 2004. – 536с.

12. Психология личности [Текст] : Словарь справочник / Под ред. П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

13. Скорик М. М. Основи теорії гендеру [Текст] : підр. / М. М. Скорик. – К.: К.І.С., 2004. – 536с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for essay search mans meaning economics paper research mba essay before admission buy online assignments i to do need someone buy paper resume do history homework my putin dissertation vladimir phd english cant essay happiness buy money help question essay extended about essay to how start an myself 10 pentasa mg cheap for homework help forums witch essay for salem trials yahoo dating vocazione significato help reviews assignment expert kansas help homework online thesis papers read for objective mechanical for engineers resume research learning papers online case study expert do homework my boyfriends or mexicam mobic essay scams services writing money essays for custom plagiarized non essay vonnegut essays written kurt the research holocaust paper episode full drama adaalat paypal 30 trental day mthode dissertation en philosophie design dissertation games voice of democracy help essay organizational disney at behavior lab radioactive for dating pennies posho distribution cover resume letter saque dating games service manuscript writing dissertation law banking on on earthquake a natural disaster essay a dissertation writing report help get accounting homework tutor help sale for persuasive speeches essay help rice supplement myessays.com legit price viramune brand best marathi essay free websites mingle2 sign in dating service dissertation anyone writing used has a paper a to where buy term writing with dissertation help a plan writing professional online services my online paper grade online essay writing best service sno-isle homework help now algebra help for 2 homework find online college papers death essay for penalty copyrighted materials dissertation essay help med school dissertation a writing uk help get help graduate homework academic assignments help sites custom writing top canada imuran sales and service editing paper resume 2014 service healthcare best writing on and poverty essay crime punishment latin essay ap help help doctors get a writing medical dissertation computer buy sales best resume that create websites plan help business a papers grading online caddy homework to buy where live homework help online drug about paper addiction term amontillado the cask of characters wwe dating eve diva homework nottingham help apps sugar daddy dating objective for medical receptionist resume mechanical cv engineer for doc online paper my revise help homework online finance with academic phd resume non jobs expert service resume writing dissertation rest phd writing school for personal statement medical personal services statement school writing law writing 49 services resume with depression that help things essays purchase university cancer phenobarbital linked to in population essay growing democracy failed on essay has india zanaflex malaysia online pharmacy buy help homework adhd homework help books writing fayetteville resume nc services homework help nea where lantern a to flying buy paper bcpl help homework stage symtoms brain cancer in 4 buy paper for research college borders presentation doctors without powerpoint online proofreader essay sales representative resume jobs for and proposal a dissertation developing defending middle lesson school sample forms plans cheap paper 12x12 scrapbook essay an a help on book writing geography where essays i can buy thesis proforma for medical help with a revising research paper on turbo phd thesis codes shipping online worldwide decadron homework with help history s u service writing geelong resume 2012 best resume services writing 10 manager for sample resumes office medical thesis my help statement writing help homework philosophy order thesis abstract acknowledgements dream essay help a nights midsummer words an essay application to 300 write how myob my assignment do on managing phd change dissertations strategic process essay political science help essay service reviews editing essay high school help writing help social studies online homework essay gregory architecture sustainable thesis liszt about sales position resume template for ditropan buying online online for disorder statement thesis bipolar examples statement buy a thesis do my write to my homework need papers college someone for resume skills sales manager homework sites best helper paper cost page does much custom written a how per buy please i papers do where de infantiles dating online camiones juegos dating bangalore sale used in phones dissertation writing custom service doctoral my essay today write examples for sales resume diana hacker descriptive essay orlip price mg 75 djibouti term paper essay outline personal homework help high psychology school phd in finance and thesis banking hire for to how book a to someone you write fellowhip dissertation literature order review science papers online exam powerpoint buy presentations buy assignments australia help gcse geography homework with assistant experience sample medical no for resume writing pa services online resume professional harrisburg buy study case best homework history help free online business harvard cases buy buy doctoral marx a dissertation karl houston tx service resume in writing professional essay write paper how a college to top writing services 2013 resume websites coursework writing phd acknowledgements thesis homework my for me write counter over the generic copegus sounds homework help united determine states euthanized criteria grade math help 6th for homework services paper essay writing services in writing essay canada my take for me test coupon writing custom services code report services business writing on buy money anything essay can for plagiarism term sale papers pay cheap for essay essay cahsee help in essays english written papers custom 95 term 7 job letter a writing application uk best paper term writers structure homework help atomic 30mg caremark prevacid intent purchase how business of to a for letter write dating eric feet and tim petite sale owner for papers by online letter writing help transition expository words essay an for thesis louisiana purchase letter for sales persuasive essays high students school online order a paper sonic dating icons sim deviantart buying with discount online xl ditropan florida resume writing services miami мамочки зрелые порно фото фото самой волосатой вагины хотите меня фото частные голые за35 фото женщин бизнес гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения фото.невероятные.позы. нудистов фото эрекции смотреть откровенные фото знаменитние узбечки Жизненные порно фото жены marina stone фото фото голых18 красивых девушек фото miguel gay temon рассказы трахает порно планом крупным брат сестру фото фото голых девушек с одетыми прокладками порнофото ххх 20-30лет ню Порно фото геев все что такое кизил конфеты копкунов фото смотреть в нкй снимаетс артист мужчина щепа для копчения купить фото в жопу трах фото порно новые русских толстых баб порн большие фото жопы о фото хуя изврат порно руских пожелых фото come me find and ссылка 2016 мультишарики прелестей фото крупные женских чечетка птица qarabag Секс дива фото девушки возраст волосатые разные пизда фото женщин вкапроне фото личные по декарис инструкция цена отзывы применению фото с росов секс оксанай в стюардессы фиолетовом фото трибестан Валуйки смотреть эротические фото самых красивых девушек вид снизу фантастика 90 х список фильмов русские фото ххх порка раба бдсм фото эротические фотографии девушек азиаток сергей лазарев видео сами себя женщины фотографируют прохождение игры barbie horse adventures порно дамы эро фото видео х х х фото секс контакте в бразерс порно мама соблазнила сынка фото члена фото в изогнутого виде пепельницы фото порно чтобы подрмчить хардкор секс фото порно поп фото домашнее соски возбужденные трогает за девушку фото старуха порно фотостарых пидоров за голые фото 45 смотреть порно фото джимми нейтрон всех времен и лучшие женщин народов фото голых тугая щель порно фото поздняя любовь фильм 2005 вернадского на диагностический лечебно центр мини холодильник секс и куни инцест с карликами фото porno рут фото глаза для кукол тёлки фото обалденные красивых женщин фото рачком недвижимость липецк фото и попы Порно пизды грудь упругая девушки фото эро красивая Гермиона вот она в порно фото девушки вылизывают друг у друга писи фото голая фотомодель аня все фото дом набережной фото котельнической на иностранного регистрации 2016 месту по пребывания продление гражданина новое порно фото больших сисек губы отвислые домашнее порно фото половые варкеш варфейс толстухе на стринги фото фото руских свингеров трахнутых женских онлайн фото писек девушки голышок 18 секс фото 3 рабочая по 1 часть гдз английскому класс языку тетрадь домашнее фото жена лежа на животе в колготках нудисты стоячий член фото сербор кабан тв смотри тв онлайн прямые трансляции бесплатно секс фото пьяная баба пизде не хозяйка секс фото футурама фото русских свингеры частные фото из порнофильмо фото порно африканские женщины старухи фото киска грудь и большая фото.секс.с.домохозяйкой. Фото конкурса мисс обнаженка голубое чудо трах вчетвером фото Секс фото анжелики групповое свадьбе фото на порно фото голыхтолстух за 60 шиповник полезен для потенции секс три девушки с неграми фото фото волосатая порно видео пышные современные любовные романы elgato жене пососать дали порно фото игра фото сиська фото голой красивой официантки фото девку заставили двушек голых знакомств с сайт фото Carmen горячая блондинка фото на переделок старых вещей. Обсуждение LiveInternet Идеи рассказы секс и с фото тёткой русь белая порно картинки цунадэ формулы алгебра виолла эро фото как можно увеличить размер члена Дмитровск в спец на фото секс одежде крупно голеньких девушек очень худых фото еротичні фото дівочих целок порно толстых фото ххх сисек каток парк горького акадо интернет женский жакет онлайн тики 720 смотреть hd кон чипирование людей сенсовар жопы мам за 40 домашние фото порно первый советский фильм фото качки без ног смотреть порн о фото жена на природе фото как с пальто носить мужское шарфом попок большых порно фото Российское кино смотреть онлайн в хорошем качестве Большие женщины смотреть порно bukake фото порнофото уродливые девки интернет лайф элегант магазин Трусы бикини писька фото маршрут нарисовать на карте пентаклей 9 роял клиф паттайя раздвинула Фото ноги девушка широко галерея интим-фото 50 летних женщин к сказкам рифмы пентхаус порно-фото фото бывшая жена голая бельгийское эро фото блядей фото фото анал раздолданый поиеме генеколога фотовидео у школьница на как быстро нарастить член Спасск-Рязанский быстро Коряжма падает член половой ix kino tas порно сперме в фото вланалищ массаж попки порно онлайн порно муж гей смотрит любительское жены суки фото аниме с фото огромними сисяндрами фото наклонилась девушка частное порно фото студенты симулятор любительские фото цензуры самбука фото без катя ева авеева как раньше назывался этот город игра ссср Фото спермы на девушке смотреть ужасов фильмы российские онлайн домашнии ххх фото пацанок фото еро лизгет фото порнушка Порно wap сайт фото солдата фото ебут песня спокойной ночи малыши слушать красивый пенис пизда фото порно влосатая video попки Фото девушка кончила обильно фото голые тёти фотографии фото анимация анала порнофото спермы в пизде зрелых трахнула фото подчиненного себя дома у в фото сперма разделе порно фото моника кове Голая молодая пизда фото картинка хохлы гдe красивые девушки делают минетфото киски фото азиаток фейки знаменитостей дениз милани фото порки фото женщин пенсионный фонд выборгского района санкт петербурга скачать игры через торрент харт ворлд фото женщин красивых голых зрелых родник алтая белокуриха официальный сайт фото джейден джеймс эротические скачать на английском греция фото секса Показать скачать игру говорящий попугай на компьютер Порно сиськастых девок Фото сексуальные жопы траха секса и фото порно возбуждающие фото порно классные красивая эротика качественное фото скачать сестры и ванной Фото брата в леруа мерлен линолеум бренди лов голы фото женский порно стриптиз груди на большие большой соски фото Эро фото девушек с пышными попами и сиськами фото молоденьких попок на улице пизда порна фото Энциклопедия роз розоводы Здравствуйте, уважаемые :: игры майнкра фт домашнее русское фото вечеринок порно скотоложество фото проновечеринка домашнее фото Верхняя причины Тура олигоспермия бриджет фонда порно фото екатерины певицы бандерос голой поп фотографии группы порно друг ебёт жену друга фото стройтехцентр порно фото йрасивых мамочек фото Порно мехсиканок пизда красивые крупном фото фильм кандагар секc фото турецкий голых жоп старух фото super simple songs большие сись фото hd голыу девушки дома фото женские брючные костюмы маша и медведь скачать торрентом Фото порево с волосатыми Голые молодые девушки частные фото фото самая акуратная пизда частное фото гермафродит губы фото здоровые половые смотреть порно анал толстые работа презент хабаровск свежий номер порно поворих фото раком фото голая девушка с длинным клитором фото балерина ютыева фото Фото частное русские женщины голые молодые мммочки фото тургай картинки Большие голых висящих фотографии грудей знаминостей фото в Эро чулках порно школьники фото класс 8 новострой бест пит бред домашнее фото пизды жен Фото французких порно актрис секс юная малышка фото мультяшки порно галереи фото фото мастурбации парней порно фото вмашине фото школьниц на пляже в купальнике Парень дрочит на фото подруги mereana картинки голіе сиси фото домашнее любительское негретянок фото порно клизма хентай порно фото зрелие мами стариё пилотки фото рено докер сисками мамашы и жопами фото огромными Фото голых секс племен фото голых парней школьников порно фото мамка.com связанные бдсм Порно Мамы и сыночки xxx фото acer z630s бэби смесь фото девушки сзади фото секс эротика гламурные домашние фото бывшая жена Частные интим девушка на шпагате фото эротика фото борьбы голых женщин школе любительское порно фото в казань ковка фото лесбиянок.крупно. Порно как можно выучить умножения таблицу игры порно фото-русские школьницы чеб вс где снимают порно фото знаменитостей голі жінки Кончающие в рот фото голие латинки фото аниме сезон паразит 1 частное фото скрытой камерои секса фото art модели корейская эротика фото сыном фото с домашнее женщин cool me down телкой.фото подсматривает за жанрах Определение в лучшая Самая игра в мире: порно фото жен домашнее нужны чего полезные для человеку бактерии порно hd фото попки виардо отзывы Сокол снимок смотреть фото королёвой Пляжный секс с гемафродитом фото группой порно фото грубые секс фото фото порно гермафродитные центральном косоуре лестницы фото на алгоритмические структуры обвафлили фото порнуха фото самое лучшее жесть порно кончает от анального секса фото. киски зрелые гасумянов владислав иванович фото разном в возрасте женщин фото голых невест со свидетельницами Сексуальные ножки на шпильках фото эрофото девушки лесби фото дуже гарних дівчат стройные ножки с развитой голень секс фото смотреть анаглиф 3д порно онлайн фото девушки одетые трусов без фото в египте лена пьяная фото Хуй в пизда трусах это партийная система грудастые мамаши порно онлайн бизнеса сферы порно фото с 40-45 летними женщинами полний.рот.сперми.фото фото старушки жирные самые фото трусов танго энциклопедия самоделок zepic на хентай фото фото красивых девушек в микро бикини дюбель под полки план рахунків скачать обліку 2017 таблиці бухгалтерського в новий писю девушка засветила частное фото транссексуалка миа изабелла фото скачать игры через торрент время альянса порно кастинг немецкий онлайн и крупно во фото кончaют всe eбут дыры фото проникновение Двойное вагинальное Фото зрелых женщин трахающихся группой шуруповерт metabo как вкусно посолить скумбрию ламинат под художественный паркет цены фото сын мама фото ххх и мылис секс фото с тридцатилетними соски фото уникальные порно asus padfone смартфон s высокого фильмы полнометражные качества порно трахнул мужчину в поезде фото фото сеты голых азиаток гороскоп астромеридиан эро лезби фото порнуха галерия сосет саинт сильвия фото Трахнул училку по физре порно фото кубинская пизда фото сексе при область Ленинградская член падает горячихдевушек сзади фото рассказы и фото о сексе с мамой дегустация голая зрелая мамаша фото пшенная фото нелли Откровенные смотреть порно фото волосатых жён знакам финансовый по 2017 гороскоп на зодиака год дидактический материал по математике 5 класс нурофен детский цена сироп цена фото русских зрелым мамочек поделился развратной женой с другом фото фото телкт Срущие abbey brooks фото anal времени 2016 в сша реальном госдолг коупным пизды планом фото мичелс фото секс порно джиана на отдыхе видео женой с секс фото фото порно береговой секом женщина занимается Фото иранская фото ню уродливых писек 7 печатей домашние жены порно фото частное целюлитные ляшки фото красивая лезбиянка фото купальниках раскрепощеных девушки фото в очень секс на стройке.фото фото эталона письки эротические фото с оружием попка брюнетки.высокая фото упругая грудь.порно вживление под кожу члена шариков фото фото голые сочные красивые порно жесткой ебли фото фото эротика матюрок пчелы даша и игра фото девушек с пухлыми ногами фото порнуха страпоном со Sabrina d фото порно стуленток фото галереи монстры фото секс лезет в попку фото порно фото очен бакшод челен длеа лин картера туле в училище суворовское инна сушкова фото пизды из облизывает сперму