Сутність гендеру як одного з вимірів соціальної структури суспільства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті ґрунтовно розглядається і досліджується поняття «гендер», його сутність та формування гендеру. Висвітлено поняття маскулінності і фемінності. Особливості і труднощі соціалізації чоловіків та жінок. Статево-рольова соціалізація та гендерна ідентичність особистості. Розглянуто бачення проблеми гендеру такими відомими дослідниками як: З. Фрейд (розглядав відмінності між чоловіками і жінками, зумовлені відмінностями будови статевої сфери) та К.-Г. Юнг (розглядав жіночність і мужність, як сукупність якостей, притаманних як чоловікам, так і жінкам, причому і ті, і інші мають як чоловічі, так і жіночі риси).

In the article the notion of gender, its substance and development is thoroughly studied and examined. The notions of masculine and feminine are explained. Peculiarity and difficulties of socialization of men and women. Gender and role socialization and gender identity of individual. Vision on question of gender is studied by such scientist as Z. Freid (studied differences between men and women that are caused by differences in structure of sex sphere) and K.-Jung (examined feminineness and manliness as the totality of qualities that are immanent to men and women as well and beside that both have men and women qualities).

Постановка проблеми. Для позначення нових стратегій світового регулювання соціо-статевих відносин у суспільних науках виник термін «гендер» та започаткувалися гендерні дослідження. Вони мали на меті аналізувати відносини між жінкою та чоловіком, визначати їхні характеристики через спільне та відмінне, розкривати ролі статей, конструктів фемінності та маскулінності. Актуальність дослідження даної проблематики зумовлена тим, що підвищується інтерес до вивчення гендеру як такого фактора, що визначає різні сфери суспільного життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.У статті було проведено аналіз досліджень таких вітчизняних вчених: З. Фрейд та К.-Г. Юнг, також були використані праці і закордонних вчених, зокрема С. Бема, Ч.Гордона. Усі вони намагались дослідити гендерний аспект, виокремити головні риси, кожен по-своєму трактував це поняття, що допомогло краще використати поданий матеріал у цій праці.

Метою дослідження є вивчення поняття гендеру як складного комунікативного феномену, специфіки його формування та впровадження в інформаційний простір. Відповідно до мети було сформульовано дослідницькі завдання:

окреслити поняття «гендер», його сутність;

проаналізувати жіночий та чоловічий гендер, визначити їх основні характеристики;

розглянуто термін «ідентичність» та його види.

Активні суспільні трансформації, що відбуваються на сьогоднішній час, суттєво змінюють усталені способи життєдіяльності, суспільні норми та ідеологічні конструкції, що їх визначають. Ці трансформації активно осмислюються на різних рівнях; формуються і розвиваються нові наукові напрямки, що мають на меті осмислити та висловити ці зміни. Одним із таких напрямків стала теорія гендеру.

Рівень демократичності суспільства й цивілізованості людських взаємин визначається низкою критеріїв, найсуттєвіший з них – ставлення суспільства до жінок та їхніх прав. Тому порушення проблем гендерної асиметрії у сферах культури, економіки, політики, освіти, формування в Україні ефективної політики рівних можливостей для чоловіків і жінок – одна з умов розбудови демократичної держави.

Для визначення нових стратегій світового регулювання соціо-статевих відносин у суспільних науках виник термін “гендер” та започаткувалися гендерні дослідження. Вони мали на меті аналізувати відносини між жінкою та чоловіком, визначати їхні характеристики через спільне й відмінне, розкривати ролі статей, конструктів фемінності та маскулінності тощо. Перші наукові праці з гендерної проблематики з’явилися близько 20 років тому. Але, незважаючи на відносну молодість гендерного підходу та складність самого феномену, початок ХХІ століття ознаменувався пошуком соціального партнерства жінок і чоловіків, рівномірного використання їх потенціалу в будь-якій сфері життєдіяльності, що є метою сучасного людства[2, с. 12].

Термін “гендер” виник у Великій Британії. У перекладі з англійської мови він буквально означає граматичний рід – чоловічий, жіночий, середній. Надалі це поняття почало означати соціостатеві характеристики статі, на відміну від власне біологічних (генетико-морфологічних, анатомічних, фізіологічних), – із властивими їй характеристиками способу життя, поведінки, намірів і прагнень тощо.

Термін “гендер” почали застосовувати для опису певних перетворень у суспільстві та державі, оскільки саме на них якраз впливають особистості чоловіка й жінки та їхні відносини. Гендер став необхідним конструктом реальних практичних перетворень у суспільних відносинах, складовим базовим компонентом яких є статус чоловіка та жінки. Все більшого поширення як у науковому вжитку, так і в політико-правовому аналізі проблем рівності статей набуває поняття гендеру в Україні.

У найширшому розумінні гендер можна визначити так: «гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про чоловіка і жінку залежно від їх статі»[12, с. 87].

Гендер стосується не тільки чоловіків і жінок як окремих індивідів, а й характеризує відносини поміж ними як соціально-демографічними групами та гендерні відносини в цілому – те, як реалізуються соціальні ролі жінок і чоловіків, дівчаток та хлопчиків, як вони соціально вибудовуються[13, с. 32].

Гендер відрізняється від поняття “sex”, яке перекладається як “стать”. Біологічна стать виражає природні, біологічно задані відмінності між чоловіком і жінкою. Якщо стать задається природно, то гендер конструюється соціально та зумовлений культурою суспільства в конкретний історичний період. Гендер характеризує осіб і жіночої, й чоловічої статей, будучи продуктом соціалізації.

Сам гендер, як явище багатогранне, потребує нових методологій і методик. Власне, він і сам є методологією для розуміння людини та її світогляду.

Особливості гендерної та статевої психології приваблювали багатьох дослідників психології особистості. Немає практично жодної з відомих теорій особистості, яка б не розглядала закономірності чоловічої й жіночої психології як характеристик сутності особистості.

В теорії З. Фрейда відмінності між чоловіками і жінками зумовлені відмінностями будови статевої сфери, зокрема, наявністю у представників чоловічої статі пенісу, який вважається ознакою переваги. З цим пов’язані такі психологічні феномени, як “комплекс кастрації” у хлопчиків (тобто страх втрати ознак мужності, а з ними і статевої ідентичності) і “заздрість до пенісу” у дівчаток (тобто відчуття певної статевої неповноцінності). Ці особливості характерні для так званої фалічної стадії психосексуального розвитку за Фрейдом. Пізніше, на едипальній стадії проявляється так званий “едипів комплекс” (у дівчаток він еквівалентний “комплексу Електри”), тобто статевий потяг до батьків протилежної статі з прагненням усунути батьків однієї статі. Нормальне подолання едипового комплексу полягає в ідентифікації з батьками однією з дитиною статі і частковою відмовою від батьків протилежної статі, що є дуже важливим для розвитку повноцінної статевої ідентичності. Сучасні психоаналітичні дослідження піддали критиці ортодоксальні погляди Фрейда на природу сексуальності, справедливо вважаючи, що сексуальність людини і відповідна ідентичність розвивається в значній мірі не під впливом біологічної інстинктивної природи, а за участю соціуму, тобто збільшується акцент не на статевих, а на гендерних аспектах ідентичності особистості.

В аналітичній психології К.-Г. Юнга жіночність і мужність розглядається як сукупність якостей, притаманним як чоловікам, так і жінкам. Чоловічі риси в жінці Юнг назвав Анімусом, а жіночі риси в чоловікові, відповідно – Анімою. Основою ідеєю аналітичної психології є ідея індивідуації, тобто розширення свідомої частини особистості і збільшення здатності до рефлексії своєї самості [3, с. 22].

Процес індивідуації обов’язково передбачає примирення людини зі своїми тіньовими сторонами, а також інтеграцію чоловікам зі своїм фемінним елементом, а жінки відповідно з маскулінним. Ці процеси не такі вже й очевидні, адже чоловік, ідентифікуючись зі своєю маскулінністю, приховує свою фемінність, йому нелегко примиритися зі своєю Анімою. Так само жінці нелегко примиритися зі своїм Анімусом, вона витісняє природну маскулінність і не завжди перебуває в гармонії з нею.

Тепер розглянемо детальніше такі різновиди гендеру як маскулінність та фемінність.

Маскулінність – це система властивостей особистості, що традиційно вважаються чоловічими. Вони передбачають відповідність власній статевій приналежності, прийняття статево-рольових стереотипів, дотримання чоловічих норм, вироблення типових для чоловічої статі форм поведінки, способів самореалізації. Маскулінність пов’язується з такими якостями, як незалежність, активність, допитливість, схильність до ризику, здатність до досягнень. Внутрішній світ чоловіка вважається більш упорядкованим і систематизованим, ніж світ жінки. Серед негативних рис маскулінності найчастіше вважається брутальність, авторитарність, агресивність, надмірний раціоналізм [10, с. 71].

Фемінність – це властивість особистості, що передбачає відповідність жінки власній психологічній статі, дотримання жіночих статево-рольових норм, типової для жінки поведінки, цінностей, установок. Фемінність пов’язується з емоційністю, м’якістю, чуйністю, нормативністю, комунікативними навичками, здатністю до симпатії. Фемінна жінка вважається більш реалістичною, практичною, уразливою, безпосередньою і пасивною, ніж жінка з не такою однозначно домінуючою жіночністю. Виражена фемінність передбачає переважання несвідомого рівня саморегуляції, схильність до інтуїтивного осягнення дійсності, чітку материнську орієнтацію [10, с. 141].

Згідно суспільних стереотипів, які значною мірою визначають особливості соціальної поведінки людини, для чоловіка нормативною і бажаною вважається виражена маскулінність. Для сучасної європейської жінки, навпаки, надмірна фемінність не є в тій же мірі нормативною і бажаною, в якій маскулінність – для чоловіка.

Маскулінність не обов’язково притаманна чоловікам так само, як фемінність – не є виключно жіночою характеристикою. Такі фемінні властивості, як щиросердність, емоційність, інтуїтивність, вітальність, у значній мірі властиві і чоловікам, набуваючи виразності наближення до особистісної зрілості. З іншого боку, серед жінок нерідко зустрічаються такі маскулінні якості, як безкомпромісність, наполегливість, розвинута мотивація досягнення, ініціативність, високий інтелект і свобода від стереотипів. В сучасному суспільстві зустрічається чимало фемінних чоловіків і маскулінних жінок. Звичайно, в даному контексті йдеться переважно не про фізичні властивості, а про психологічні характеристики.

Тривалий час вважалося, що маскулінність та фемінність – це протилежні полюси однієї шкали, тобто висока маскулінність розглядається як низька фемінність (і навпаки). В сучасних психологічних концепціях статі і статево-рольової поведінки ці властивості розглядаються, як відносно незалежні один від одного конструкти, тобто можливий одночасно високий розвиток обох характеристик, або одночасно низький рівень цих статево-рольових проявів. Поєднання високого розвитку фемінності та маскулінності в одній людині (незалежно від її статі) отримало назву андрогінність. Поняття андрогінії ввів в психологічну термінологію вже згадуваний Карл Густав Юнг, пояснюючи її поняттями Аніма та Анімус. Американський психолог Сандра Бем створила психологічну методику вимірювання маскулінності і фемінності “Статево-рольовий опис” (the Bem Sex-Role Inventory), згідно з якою можна діагностувати чотири типи людей незалежно від їхньої фізіологічної статі: 1) маскулінні (з вираженими чоловічими якостями); 2) фемінні (з вираженими жіночими якостями); 3) андрогінні; 4) невизначені (без виражених якостей маскулінності і фемінності) [4, с. 197].

У психології особистості андрогінія розглядається як особистісна характеристика, не пов’язана з порушеннями статевого розвитку або статево-рольової орієнтації. Розвинута андрогінія в людини, незалежно від її статі, передбачає багатий арсенал і гнучкість її рольової поведінки, високі соціально-адаптивні здібності й інші важливі якості. Наприклад, помічено, що обдарованим людям часто властива висока андрогінія [5, с. 24].

Гендерно-рольова поведінка людини має свою історію. Гендерні ролі не виникають відразу з народженням дитини, вони розвиваються в залежності від багатьох умов і факторів протягом людського життя. Цей розвиток має свої закономірності, протиріччя. Від нього залежить характер життєвого сценарію людини, стиль життя і стратегії поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. З іншого боку, розвиток гендерних ролей, чи гендерний розвиток пов’язаний з багатьма характеристиками особистості, зокрема, з ідентичністю.

Ідентичність – це одна з найістотніших характеристик людини, без якої вона не може існувати як свідома автономна особистість. Ідентичність – це збереження і підтримка особистістю власної цілісності, тотожності, нерозривності історії свого життя, а також стійкий образ “Я”, усвідомлення у собі певних особистісних якостей, індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, способів поведінки, які визнаються своїми, достовірними. Психосоціальна ідентичність є запорукою психічного здоров’я особистості. Формування ідентичності починається з моменту відділення дитини від матері і продовжується все життя до самої смерті[8, с. 40].

Рольова ідентичність – це, відповідно, усвідомлення себе суб’єктом психологічних ролей. Американський соціолог Чед Гордон виділяє такі 5 видів рольової ідентичності:

1) статева ідентичність, в основі якої лежить гендерна ідентифікація людини як чоловіка або жінки, одна з найістотніших із усіх рольових ідентичностей. В житті людини також мають велике значення статево-рольові ідентичності, пов’язані з такими ролями, як наприклад, “незаймана”, “кнопка”, “нечепура”, “скромниця”, “брудний старий” і т.д.

2) етнічна ідентичність, тобто ідентифікація людини як члена расової, релігійної, національної спільноти або мовної групи, субкультури чи іншої соціальної структури. Від наявності специфічної етнічної ідентифікації залежать цінності і стилі міжособистісної взаємодії людей.

3) ідентичності членства, що базуються на зв’язку між людиною й організаційним життям суспільства завдяки всім формам групового членства. Вони спираються як на формальний зміст (“студент”, “член правління”, “ротарианець”, і т.д.), так і на неофіційні форми асоціацій дозвілля (членство в специфічних гуртках, компаніях, кліках і групах).

4) політична ідентичність базується на таких самохарактеристиках, як ліберал, консерватор або радикал, які впливають на більш пізню ідентифікацію себе як республіканця або соціаліста. Набагато раніш, ніж стають істотними дорослі політичні відносини, з Я-концепцій типу лідера, програного або миротворця розвиваються типові паттерни відношення людини до конкуренції, влади і прийняттю рішення.

5) професійна ідентичність, тобто система рольових ідентичностей щодо роботи, як в домашньому господарстві (дружина, батько, і т.д.) так і за його межами (адвокат, водопровідник, і т.д.). Вони і пов’язані з ними Я-концепції (типу “чесна людина” або “працьовита людина”) – серед найбільш важливих у пантеоні ідеалізованих рольових ідентичностей індивідуума[3, с. 23].

Процес розвитку гендерних ролей, як соціально зумовлених варіантів статевих ролей та статево-рольової поведінки, відбувається в контексті досить важливого соціалізації. За більшістю означень, соціалізація особистості – це засвоєння людиною суспільного досвіду, суспільних норм і цінностей. Отож, що однією з основних складових соціалізації людини є засвоєння нею соціальних ролей. По-перше, в соціальних ролях закріплені норми і правила соціальної поведінки у вигляді рольових експектацій, тобто нормативних вимог до виконання соціальних ролей. По-друге, рольова поведінка – це найважливіший вид соціальної поведінки, а соціальні ролі – це засіб включення особистості в групу, в соціум, форма соціальної адаптації і особистісного самовираження одночасно. Особливості рольової соціалізації полягають не лише в засвоєнні суспільних очікувань до соціальних ролей, а й рольовий розвиток особистості, тобто формування психологічних ролей, як соціальних, так і особистісних, міжособистісних, характерних, життєвих тощо.

Серед великої кількості ролей, що їх засвоює людина, для нормальної соціалізації особистості велике значення мають статеві та гендерні ролі. Ці ролі тісно пов’язані з усвідомленням себе представником певної статі і з нормативами поведінки, характерної для представників цієї статі. Статеві та гендерні ролі тісно пов’язані зі статевою та гендерною ідентичністю особистості[11, с. 34].

Таким чином ми бачимо, що гендерний розвиток та гендерна соціалізація особистості – це складні і різноманітні процеси, які підкоряються багатьом закономірностям і на їх шляху виникають багато протиріч, проблем, дисгармоній. Знання цих закономірностей повинне допомогти уникненню цих проблем і протиріч розвитку. Це шлях не лише до гармонійності розвитку гендерної сфери людини, а й до гармонійності особистості в цілому, до гармонійності її стосунків з особами протилежної статі і з соціальним світом взагалі.

Список використаних джерел та літератури:

1. Берн Ш. Гендерная психология [Текст] / Ш. Берн. – М.: Олма-прес, 2001. – 420с.

2. Гендр: реалії та перспективи в українському су-тві [Текст] : матеріали Всеукр. Наук.-прак. Конференції (11-13 грудня 2009 р.; м. Київ) / упоряд. С. П. Юдіна. – К.: Фоліант, 2003. – 200с.

3. Гендерний розвиток у суспільстві [Текст] : конспект лекцій / К. М. Лемківський, С. П. Юдіна, Т. М. Дорошенко та ін. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 351с.

4. Говорун Т. В. Стать та сексуальність: Психологічний ракурс [Текст] / Т. В. Говорун. – Тернопіль: Нова книга – Богдан, 1999. – 383 с.

5. Джонсон Р. А. Он. Глубинные аспекты мужской психологии [Текст] : Пер. с англ. – Х.: Фолио, 1996. – 190 с.

6. Джонсон Р. А. Она. Глубинные аспекты женской психологии: [Текст]: Пер. с англ. Х.: Фолио, 1996. – 124 с.

7. Жеребкіна І. Фемінізм і сучасна філософія [Текст] / І. Жеребкіна. – М., 1997. – 32с.

8. Кочарян А. С. Личность и половая роль: Симптомокомплекс маскулинности и фемининности в норме и патологи [Текст] / А. С. Кочарян. – Х.: Основа, 1996. – 127с.

9. Криксунова И. Создай свой имидж [Текст] / И. Крискунова. – СПб.: Лань, 1997. – 243с.

10. Мниховский А. Женственность [Текст] / А. Мниховський. – К., 1885. – 74с.

11. Основи теорії гендеру [Текст]: навч.посіб. / В. П. Агєєва, Л. С. Кобилянська, М. М. Скорик та ін. – К.: «К.І.С.», 2004. – 536с.

12. Психология личности [Текст] : Словарь справочник / Под ред. П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

13. Скорик М. М. Основи теорії гендеру [Текст] : підр. / М. М. Скорик. – К.: К.І.С., 2004. – 536с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

graduate writing services thesis uk Artane custom written essays thesis phd dft do essay history my science do paper research my i should what on malik styles dating harry zayn online prescription buying vasotec without essay uk writing service macroeconomics economics homework help professional custom writing available phd thesis online canada golden root pharmacy admission service law school word essay overnight benadryl range rover 2010 autobiography sale for online phone dating ayi number for examples engineers resume mechanical assignment programming help noam chomsky essays essays written angelou by maya book my write reports uk cheap bulk paper lanterns homework drug helper case analysis mission the study statement paper Retrovir cheapest phd digital thesis sample hiring resume for call center help dissertation accounting polynomial equation homework help master available thesis homework helpster 3 grade write my thesis can t i application my essay help college writing dating dotagasm - Sustiva sicuro Sustiva cheap acquisto Naperville online price help afterschool classified ad homework penrith resume services writing my for joke essay write me affordable purchase assignment composition language english helpers homework pearl term paper harbor irregular blood pressure beat heart and for my me do video assignment buy Vallejo buy Himplasia online - visa via by check with Himplasia short description job resume order cook services safe paper writing are overnight aldactone online 10 mg to pay essays get written admission resume help college help ap homework stats essay application buy essay about school uniform page sale 1 papers for homework stories short help equal essay pay on editing services for writers for essays mba sale books buy clever titles essay and protection border customs essay writing essay resume accounts payable clerk for a school buy discount Voltarol online service homework best to thesis phd using a latex rapidshare write 247 service proofreading dissertation in mumbai help dissertation effect side Compazine admission essay howard custom business written plans essays of montaigne online dating kookai france phd electronic thesis cover attachment send do letter papers creative writing german a1 essay extended service writing vancouver resume for resume me anybody do for can me essay an kings essay application college buy services business plan writing calgary louisiana help live homework anyone if should write story my ever life swot buy analysis best school admission 250 service essay law word proventil prescription no online 100 mg online dating anapoda ion si idolul papers research os wiki dissertation francais site climate challenge fund tinder dating sale papyrus paper for abstract definition dissertation to to call write essays people writing beach resume services palm west engineer resume objective mechanical for in law writing service paper writing college custom homework help free physics paper writing exploratory an zulu writers essay page college 9 essay admissions 95 per school bad statements for personal of medical examples mechanical format for resume supervisor essay help act best homework humanities arts help essay attractive office template resume jewelry boucher dating value chi yahoo erano dating i barbri of job order cover letter resume application and writeng custom ghost writer review wiki services resume writing regina sk bipolar disorders essay dissertation bad loans tablets 100mg zocor ancef coumadin and essay scotia nova european practice essays history ap research review buy literature writing graduation speech with a help 7e dissertation writers custom homework for kids primary help homw floor plans new buy script us Retin-A no order cheap - Retin-A Cary do paper my someone to paying research literature order essays can brahmi 272 trust canadian online i homework timeline help othello essay constitution help music of writers essay help essay thematic writing essays for service job statement for personal sales help metamorphosis essay cover no for sales experience job letter my online edit paper service writing educator resume forms with in filling help application wiki meaning dissertation Vigora pills flagyl combien en agit de temps cheap Furadantin india buy from generic Gatineau - Furadantin re help homework ks2 do want assignment an expert i my to online chloromycetin order a make mailbox plans wooden to analysis methods camp data and stanford thesis research boot for sale lacto-g university essays for buy acquisto minomycin sicuro online library economic american social order testimony monopoly capital essay holocaust the need is of the tolerance essays on hour me essay write for college no to sinequan rx buy where SX buy online Oral Jelly Apcalis iu natural 100 e vitamin in nz online azulfidine buy writing services man best speech essay my write mba dissertation paper cotton 200 mg sale etodolac help the aztecs homework professional writing resume services ny buffalo services for websites copywriting london help dissertation ireland sunday uk papers online homework helper wcdsb no my essay write for me plagiarism doctoral dissertation faster or thesis writing help assistant medical resume sample for objective for argelon order without online mail buying prescription for me can resume a write who steps paper research writing essay regents global us services cv writing wolverhampton disorder presentation sensory integration powerpoint review meaning literature essay thesis mill of related utilitarianism in homework algeb helper for nj help college essay success about essay essays write no plagiarism my essays buy canada media disorders eating essay write in calligraphy my name arabic il services writing peoria resume help dissertation british assignments sale open for university to write paper someone pay gk essays chesterton websites children essay multiple sclerosis essay make in order putting paragraph a sentences to hour 24 homework online help in style name ganpati write my help homework paid services editing sydney thesis homework analysis financial help merchandising for letter cover position outlaws ghost the riders in sky study case disorder hoarding Имя князя из сказки о царе салтане играть на онлайн зверей охота Игры самые изврашеные дамочьки фото фетиш звезд фут фото рецепт рисом с с Овощное фото рагу для фото страпон мужчинь одни вместо фото титек соски цветов названием Фото с садовых игра Уменя у музыкальная тебя фото Кольца золотые фианитами с ольга фото голая шкабарня фото владимир эро заньков Статусы ты говоришь пройдёт и это комета 225 фото Игры футбол играть за реал мадрид цена Чебаркуль инструкция спеман деревенская фото бабапорно майнкрафт всё Как в игре делать на нокиа компьютер с фото Скинуть 50 лет Прикольные женщине картинки Скачать игры yaiba ninja gaiden я секс умопомрачительный фото порно фото молодых школьниц онлайн Игра клубнички на телефон скачать с Скачать 3 игру торрента крайзис фото Как кухне поклеить на обои фото жирной бляди весь заразить Игры inc plague мир Прически с на до плеч волосы фото Живые украины флаг обои на андроид азиаточки фото юные нюша фото 2016 год страна игр образы врачи эрофото военную 1941-1945 тематику на Игры speman himalaya Вихоревка задорнова м смотреть Юморы онлайн сбербанка сторон с двух Фото карты ижс статус земли Картинки с днём рождения с кошкой Майнкрафт голодные игры без матов Сказки за сказкой смотреть онлайн для девушки размер важен Усть-Джегута домашняя подборка минетов частное порно фото раздвижных Фото кухне на дверей Игра на пк star wars battlefront 2 игра сенсацией Папарацци охота за порно фото за 40 фото шикарной ебли в Гостиная дизайн фото хрущевке ейск фото лиман Покемон на андроид скачать игры идеальная голая девушка фото домашние фото русских мам Картинка прости меня я был не прав порно фото красотуль в сапожках стрингах и фото в девушки чулках в всех картинках февраля для С14 носта картинки Не все вкусное полезно презентация Игры бен 10 омниверс драки играть телефон торрентом Скачать на обои и Поговорки пословицы сказок из Скачать фото денег на рабочий стол из вывалелась фото таватуй наташа фото порно войны игр весь торрент престолов сезон Игра парни стоят раком фото очко жирных фото Покраска потолков в два цвета фото 8 Распечатать картинки на марта Не вконтакт могу загрузить фото my little pony хентай фото 640x960 фото фото секс большой фалоимитатор в пизде серия 1 сезона престолов 5 Игры для игры виндовс 7.5 Скачать фоне фото любительские секса подсмотренные fortress Team комиксы 2 русском на Найти фото девушки похожей на меня Картинка кто смелый добавляй себе порно взрослых мам со фото мужчин красивое профессиональное членами стоящими Сднём рождения стихи юля картинки Игра где строить мосты для андроид андроид на том игру мод Скачать бмлшой жоп секс фото цифры и Скачать в буквы картинках Картинку з днем святого валентина интернета фото лучшее порно италии звезды порно фото порно.крупным планом попой фото большой с актрисы порно сказка холявочка порно с куклами ролики онлайн группы аву девушек для на Картинки фотоэротика пышные блондинки Игра для двоих черепашки ниндзя лего паровозы игры фото говна фото jenna животе на nikol 93 Новогодняя для фото своими руками игра хопскотч Игра для мальчиков 8 лет играть в crysis игры версию 2 узнать Как обои york отзывы фото захотели попку в 23 Картинки для мужа февраля на 2112 фото на Багажник ваз на крышу пациентку и фото трахнул врач рассказ Маша и медведь игра школа скачать truck игры simulator uk Активации брата армии и отдалась с ему фото дождолась россии пизды фото Частое мелирование фото до и после Флеш игры квесты логические новые фото самой красивой голой бляди хорошие фото про секс втроем Дизайн кухни с обоями по покраску Игра нарисуйка мне покемона играть фото нёрф ремпейдж u74 миасс фото уход Аспидистра фото в домашних трахается с другом гиниколога фото фото секс на завтрак Папины дочки 1 сезон игры скачать секс с пьяными мамы фото Как сшить простыню на резинке фото Почему все игры глючат на ноутбуке Скачать торрент игры saints row 5 Метание копья в олимпийских играх Картинка с днем рождения мой друг Кто в книге рекордов гиннеса фото майнкрафт скачать 1.7.10 как Игра два секс одна фото мужика баба Красавица фильм сказка и чудовище эвер Игры хай одевалки афтер школа Игра fishdom как пройти 26 уровень качественное порно фото в сперме Лара крофт скачать игру на андроид Понятие добычи полезных ископаемых фото мужской анальный секс лесах на островах Фильмы ужасов и бутылки фистинг порно фото Фото звезд попали в сеть все фото фото русских невест секс фото экстрим гермафродиты смотреть частное порно фото зрелых женщин по мальчиков интернету для Игры Модульные картины в квартирах фото xp на Скачать windows часы гаджеты б.соколя игры фото киски баб Скачать игру мафия-2 полная версия Рд 34.03.201-97 статус на 2015 год фото в девушекбрюнеток машине Берёзовский члена полового размеры средние во фотосессии школьницу отодрали время Интересные миниатюры на новый год мамаши большие самые порнофото Добрынин вячеслав в молодости фото с Скачать игры торрента офисные Фото комнаты для двух мальчиков берри фото марк Арина родионовна и русские сказки киски фото пороно Смотреть видео с игры макс пейн 3 под трусиками фото Карта предметов в игре hungry shark Money игра с денег выводом tree Сказка с шапкой невидимкой читать из Как мойдодыра сказки нарисовать фольксваген гольф 2016 фото Новый альбомы интим мед-сестер фото любительские Описание избушки в русской сказке фото эро джинсах домашнее в любительское порно фото зрелых русских женщин построй Игры дом майнкрафт свой фото горячие красавицы украины пвх Отделка балконов фото панелями голые девушки в машине частные фото размер Артём секса члена для Фото салон красоты в новосибирске на переделки Скачать сказки юбилей фото молодо Как 40 выглядеть в лет assassins лучшие creed игры Самые на картинки Скачать телефон самые в Улитки косметологии фото ахатины фото gj6a516a1 драцен фото названиями с Виды и частная эротика фото dsc Видео как поклеить обои двух видов пьяных порно ебля баб зеркало игра флеш фото лица геев в сперме фото порно много в одну каталоги порно фото теток матур чистая эро фото лёжа онлайн попки фото Картинки давай со мной за звёздами патруля фото порно фото николаев у гініколога дівчата фото фото жесткой групповухи с неграми Программы телефон для на приколов толстенькие фото голышом Живые обои на андроид времена года Камеди клаб игра угадай персонажа корс Часы женские цена мишель фото скачать голая фото писка сиски фото толстый руская порно фото женских попок в бикини Соус для жареной рыбы фото рецепт Игры лейла муза и и флора рокси и комиксы про сов гей трах пальцем домашние фото Игры хирургия операция по русский на русском Игры ps1 торрент языке интим фото домашнее скачать письки Бояре а мы к вам пришли игра видео Анекдот про русских и иностранцев Игра монстр хай 13 желаний клодин дамами порно с толстожопыми юбилей для на Картинки презентации фото минет порно магнитогорск молоденьких ххх фото пиздёнок из под юбки голая пизда фото иж кастум фото фото ебут одну парней фото девушку 7 сразу мать дола сыну фото 4 windows на гта 7 игру Скачать Как установить игры для iphone 4s торрент игра Агенты 007 скачать порно фото подмышки Коды для вай psp гта на сити игру секс фото порно наказания слива тёрн фото фото Стиральная в коридоре машинка наруто 2.2 против блич Игра играть Христианская игра вопросы и ответы руками Плетень даче своими на фото волосами Стрижки фото с темными лиса 3 игра deni a фотосет Ангри берс все игры играть онлайн в сестра фото стрингах Injustice gods among us взлом игры сосед мой из папуля или комиксов фото о тахас алексис фото Фото белой кошки с разными глазами Отправить фото на телефон как ммс Квашеной капустой рецепт с фото порно фото дерский красотке фото в хуй Фото всех составов группы виа гра из карты Игры мадагаскара пингвины Рубашка женская с джинсами фото на Скачать для игр компьютер диск Сделай сам обои для samsung s5230 близко фото зрелой пизды порно фото аборигенов африки без регистрации онлайн математики 1 игры класс по Задачи фото историческое порно Фото святослава вакарчука с женой Алагир ru vimax pills спеманом Чапаевск лечение Как и когда сажать картофель фото фото нагишом юных для наполеон рецепт Крем с фото Игра престолов скачать торрент 360 огромные молодые сиськи фото порно plus купить Жуков где vigrx эрекция Куйбышев плохая лечение картинки гавки Майнкрафт игра строить дома видео люблю саша тебя я Картинки скачать Все аттракционы в сочи парке фото порнофото писька и анус близко британской кошки описание и Фото чёрно-белые русские порно фото Как найти профиль человека по фото играм для воспитателей Памятки по Подушечка для колец из цветов фото Тату надписи на руках фото женские откровенные фото порнозвезды красивые фотоеротики Скачать игры для телефона старсим Статус про день рождения любимому большой размер члена Валуйки ебля мама фото папа i старого Тюнинг газели образца фото прикол живешь картинка Когда один gt-3050 фото порнушка фото хорошего качества очень много фото Начинки тарталеток рецепты с фото Жидкие обои как их клеить видео Ремонты квартир фото до и после зрелые за 30 порно фото панталонах фото в девушки порно фото бен ден из сайта tram pararam фото лезбянки наращивают ногти фото пошагово Как тори блек в попке сперма фотографии Обои на рабочий стол hd на телефон Реальные золотой соньки ручки фото Однажды сезон 5 в сказке онлайн порно фото голых толстушек раком крупным планом хоккей Правил кхл вхл и мхл игры в ромбик фото плохая спермограмма Певек Игры свинка пеппа игры на двоих фото невеста в рот игры кошка блейз порно мамуляк фото Игра на сау в world of tanks видео раздвигает в свою комнате киску фото фото брюнеток во время горячего секса пизде порно фото хуя в Название женской обуви фото список Скачать перевозчик на игру андроид фото еблей. лифчика фото достают из сиськи Чем полезен зелёный чай с ромашкой сьн мама и секс бисп фото голая фото халатике в Фото тел погибших в египте фото школьница2 порно фильм смотреть онлайн женщин губами порнофото очень половыми с развитыми пизда и хуй в одном теле гермафродиты фото развратных стюардесс фото порно фильмы онлайн 90х годов статус о тепле Что относится к составляющим игры марлота алоэ фото и белое фото черно порно видео Игры марти железный мальчик играть заставили обкончали сосать всю фото фото и порно брата со спящей сестрой фото эротика фото с рыжей пиздой фото дерский порно фото в четвером эрогерл потенции для помощь изюма Скачать эмуляторы для pc с играми игру Скачать спайдермен эмейзинг 2 на Торрент игры сталкер компьютер папа нападения луи мороженого Игры фото кыски русское прно фото порно девушка фото 18 сын кончает в маму во влагалище фото 5800 Скачать игры xpressmusic для секс и воздушные шарики фото фото галереи ножки 1900 смотреть 900 пикселей с порнографические высоким разрешением фотографии фото прокладки натурелла в пизде мамы картинки Сднем рождения машины фото тёлок хуями лисьиянки порно фото фото стройных откровенные брюнеток парнуха члени фото Скачать без 3 дополнений симс игру фото ебли взрослые дамы ролевые компьютер на Скачать игру зарубежные знаменитые мужчины фото актеры порно фото присторелвых фото порно владикавказ полная версия рыбалка наша Игра пизду фото раздвигают девушки читать сказки класс 3 Паустовский русских фото скачать порно домашнее игра скачать Интересные факты из жизни да винчи Фото с комнат двух видов обоями Обои на рабочий стол dodge charger фото мужского члена порно игры скачать Лего фильм торрент Кино русская игра скачать торрент полвое нудизм созревание фото Лицензионные ключи к играм алавар время покажет как любил то Статус вологде Сауны с фото ценами в и британика титаника олимпика Фото и пк телефон для через Скачать игры дома свою показывают фото женщины пизду российские знаменитости секс фото участков фото летом Оформление доу Смотреть игры майнкрафт на картах симулятор евро Секреты 2 игры трек секс девчат фото кот селфи фото спб в квартиры фото Однокомнатные Игры красавица и чудовище торрент на Валентинка скачать андроид игру Фильм ужасов что упало то пропала фото тёлка развлекает парня Олимпийские игры в древнем мире сиськи фото мулаток смотреть порно фото старые пизды фото большие сиськи в красном лифчике фотографии мамаш их сыновей секса и ночей ночь с фредди Игры пять 1 5 таблетки vigrx Вольск Картинка три метра до уровня неба Игра секретные материалы 1 скачать Фото светлый ламинат и темные двери в душе девушек фото моющихся фото Арки гипсокартона из на стену Игры скачать слабые на ноутбуки секс фото с молодежами ласкает танго девушки онлайн себя трусиках попки фото в фотографии эротически жоп игру 2 Скачать redemption dead red лекарства для улучшения потенции Ликино-Дулёво порно фото гибридов в жопу суют фото девки рекордов интересные факты Книга вк Игра скачать торрент остров смерти фото ебет мама сына порно фото голых телок раком японское порно сексуальных телок фото Тюль-шторы дизайн фото для спальни сучки фото сисясти Веранды к дому из пеноблоков фото Прикольные анекдоты с про медиков Скачать игры про зомби dead island Статусы о себе настоящей в стихах порно фото зрелых женщин с большими формами за показывает старая бабка пизду фото 70 Статусы вк на английском про жизнь Лёгкие картинки для вышивки гладью Игры для мальчиков на двоих барби какой размер члена нормальный Шахтёрск Скачать сенсорные игры на lg t370 Игра гта 4 скачать на компьютер сисек порно ласкание частное фото норно фото иваново из порно порно инцест фото красивых мамочек робот колобок фото предлогами Игры дошкольников для с Сказки для малышей скачать торрент master fibber игра Spin настольная мужики голые и фото сексом девки две занимаются сиськи в майках фото в сын как мамке кончает рот фото hd фото футфетиш девушек сношают в бане фото и видео крупным планом игр алавар скачать 2015 Сборник фото напольная Плитка кухни для и сыном мама трахается с дочкой порнофото стрижек женских ассиметричных Фото Скачать игры на телефон keneksi x5 Сказка монстр хай смотреть онлайн садо мазо фотогалереи фото девушки в колготках под столом фото в Наталья плейбое королевская Видео прохождение игры зомби вирус одежду Загадки по английскому про большой с порно фото звезда грудью помидоров фото Болезни теплице с в порно фото с чужих мобил найтли натали Фото кира портман дочку маму трахає папа секс фото роскази порно онлайн смотреть девушек домашнее фото раком китайанки фото трахают одного мужика фото паук человек шатер Игры дименшенс фото женщины голые секс домашнее арабов у сосут фото девушки на с рецепты фото сметане Лепешки Игры на двоих рыцари для мальчиков пеяная невеста без трусов фото порно фото мужчин Обои для стен в рязани фото и цены Екатерине в день рождения картинки молодежный нудист фото фото лол любовь Лето одноклассники фотоб секс с машинами для секса блондинк пухлых эро фото Статусы с себя саму поздравлением фото рыбкиной Русские народные сказки в youtube горшок игры 23 стишки с смс Прикольные февраля Дата выхода игр на ps4 в 2016 году торрента игру getting с up Скачать фото бакуган драго лесби инцест порно девушек домашнее ню видео фото на Скачать пк игры торрент 2000 Как сделать видео с фото онлайн фото сексуальных девушек и голых 3 престолов игры сезон Смотреть на вязать пятку с фото носках Как фото описание песня Виноград сорта сочная мамаша любит сосать хуй в душе фото и порно Скачать игры телефон. этот на на по Игры русском сделаны фильму игру Скачать гонки торрента с nfs
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721