Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У спеціальній літературі поняття “парламентаризм” використовується для опису такої форми організації державної влади, якій притаманне провідне положення парламенту в системі вищих органів держави, наявність парламентського способу формування уряду а також функціонування механізмів відповідальності виконавчої влади в особі її найвищого органу перед парламентом.

Парламентаризм характеризують також розвинені форми контролю парламенту за органами виконавчої влади і як їх наслідок – можливість парламенту достроково припинити повноваження уряду. Водночас і уряд в умовах парламентаризму впливає на орган законодавчої влади за допомогою приналежного йому права законодавчої ініціативи, якому надається пріоритет; міністри мають право вимагати, щоб їх заслухали під час засідання сесії парламенту, уряд бере активну участь у законодавчому процесі на всіх його етапах і здійснює вагомий вплив на порядок проходження законопроектів та голосування за ними (( Конституция Французской Республики. Ст. 31, Ст. 39. Абз. 2, ст. 42, 43, 45 // Конституции государств Европейского Союза. – М.: НОРМА–ИНФРА.М, 1999. – С. 667; Конституция Португальской Республики. Ст. 180. Абз. 1 // Конституции стран Европейского Союза. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1997. – С. 569. )).

Таким чином, парламентаризм у якості обов’язкової умови передбачає наявність механізмів тісної і конструктивної взаємодії парламенту й уряду, відсутність таких механізмів засвідчує нежиттєздатність парламентаризму і веде до його заміни більш централізованими формами організації влади. Тому важливим критерієм реальності парламентаризму є стабільність і ефективність організації виконавчої влади а також тісний функціональний зв’язок між парламентом і утворюваним ним урядом. Більше того, в умовах парламентаризму конструктивна взаємодія парламенту й уряду є принциповим питанням досягнення стабільності і легітимності влади взагалі.

У сучасних розвинених республіках парламентаризм представлений у його класичній і раціоналізованій формі. Класичному парламентаризму відповідає класична парламентарна республіка, раціоналізованому – організація механізму влади у змішаній республіканській формі правління.

Відомо, що в перехідні періоди розвитку державності, коли існує особлива необхідність оперативного прийняття рішень та коли успіх демократичних перетворень, у силу нерозвиненості інститутів демократії в середовищі громадянського суспільства, у значній мірі залежить від особистих характеристик глави держави і його оточення, чого не можуть забезпечити парламентарні форми правління, найбільш ефективні президентські республіки. Парламентаризм, натомість, характеризує стабільні періоди розвитку державності. Водночас він є важливою гарантією збереження демократії. Вважається, що у стабільні періоди президентська форма правління (як і наближені до неї президентсько-парламентарні республіки) стає невиправданою, оскільки всі її потенційні переваги не компенсують прихованої в ній загрози для демократії. Але парламентаризм – це “привілей” для країн із розвиненим, політично структурованим громадянським суспільством, заможним середнім класом і розвиненою партійною системою. За відсутності згаданих умов парламентаризм демонструє нежиттєздатність і, як свідчить політична практика, у ситуації системної кризи звичайно трансформується в напрямі утвердження президенціалізму як форми правління.

Водночас, президентська форма правління в умовах нерозвиненої партійної системи – одна з найневдаліших конструкцій влади, як з огляду на відсутність ефективних інструментів контролю громадянського суспільства за владою, так і з огляду на її неспроможність бути відповідальною, проводити конструктивну, цілісну й послідову політику, яка б відображала реальні суспільні інтереси. Адже малоконтрольована одноосібна влада глави держави як гарантія демократії – це виключення із правила. А правило полягає в тому, що така влада звичайно авторитарна.

У перше десятиліття своєї незалежності Україна як посттоталітарна держава, по суті, була позбавлена альтернатив у виборі форми правління. Відстутність розвиненого громадянського суспільства (і його атрибуту – середнього класу), відповідної йому (громадянському суспільству) усталеної партійної системи з потужними центристськими партіями визначали всю нереальність спроб запровадження парламентарної чи будь-якого з наближених до неї різновидів змішаної республіки. Аж упритул до “Помаранчевої революції” в Україні були відсутні умови, які б забезпечили успіх реформи механізму влади засобом переходу до більш децентралізованої форми правління, тобто до парламентаризму.

Президентсько-парламентарна форма правління, суперечливо змодельована в Основному Законі України в редакції від 28 червня 1996 р. мала свої потенційні переваги, які відсутні у змішаних парламентарно-президентських та парламентарних республіках: принцип одноосібного керівництва, який у ситуації низької функціональної ефективності Верховної Ради України міг здійснюватися Президентом України у виконавчій сфері, повинен був відігравати важливу стабілізуючу роль в умовах перехідного суспільства. Однак у період президентства Л. Кучми президентсько-парламентарна форма правління в Україні виявила свої гірші а не кращі потенційні риси, чим остаточно скомпрометувала себе і прискорила конституційну реформу.

Поправки до Конституції України від 8 грудня 2004 р. запровадили змішану парламентарно-президентську форму правління. Однак уже перший мінімальний досвід функціонування цієї конструкції влади в Україні засвідчив наявність серйозних ускладнень у здійсненні конституційних повноважень окремих вищих органів влади, небезпечно низький рівень легітимності їхніх дій, намагання окремих владних структур вийти за межі окресленої Основним Законом сфери їх компетенції, вдаватись до власного суб’єктивного тлумачення норм Конституції України, цинічно використати існуючі проблеми в організації механізму влади у власних інтересах (( Конституційна реформа в Україні: перебіг, стан і перспективи. Аналітична доповідь // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 37; Шемчушенко Ю., Ющик О. Політика, право, Конституція // Право України. – 2007. – № 8. – С. 7. )). Зокрема, діяльність Верховної Ради України п’ятого і шостого скликань, а точніше, відповідних коаліційних більшостей, що уособлювали Верховну Раду України, важко назвати успішною. У Парламенті обох скликань коаліційна більшість була надто ситуативною, внутрішньо неконсолідованою, неспроможною до узгоджених, системних і ефективних дій.

Діяльність так званої Антикризової коаліції у Верховній Раді України п’ятого скликання була позначена прийняттям неконституційного Закону “Про Кабінет Міністрів України” від 21. 12. 2006 р., самий поверхневий аналіз якого засвідчує спрямованість цього акта на обмеження конституційного статусу Глави держави, порушення передбаченої Основним Законом системи стримувань і противаг і створення загрози конституційному ладу країни. Закінчила свою авантюрну діяльність Антикризова коаліція тим, що в указі Президента від 2. 04. 2007 р. було цілком адекватно названо “реальною передумовою узурпації влади в Україні” (( Указ Президента України “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” // Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 1. (Спеціальний випуск). – С. 1 )). Парламент, який у державно-правовій теорії розглядається як основна інституційна гарантія демократії, став головною загрозою демократії у країні.

Зміна формату партійних сил у Парламенті шостого скликання припинила згадані авторитарні тенденції, однак результат діяльності нової коаліційної більшості, утвореної блоками політичних сил НС НУ та БЮТ, об’єктивно, залишав бажати кращого. Ця коаліційна більшість мала мінімальну перевагу в голосах над своїми політичними опонентами і страждала від жорстких внутрішніх конфліктів. Кажучи дуже узагальнено, більшість була неефективна і єдине, що дозволяло певний час зберігати коаліцію – це постійна загроза її легального відсторонення від влади. Врешті-решт парламентська криза досягла кульмінаційного моменту, коли фракція НС НУ вийшла зі складу коаліції, нова коаліційна більшість не була (через партійні конфлікти) сформована у тридцятиденний термін і Президент України достроково припинив повноваження Верховної Ради України. Обставини діяльності коаліційної більшості в Парламенті шостого скликання, постійна загроза розвалу більшості й відставки утвореного нею Уряду стали красномовною ілюстрацією тих реальних проблем, з якими зіткнувся і з якими доведеться мати справу на перспективу українському Парламенту. У контексті останніх подій, якими була позначена діяльність згаданої коаліційної більшості й утвореного нею Уряду перспективи збереження існуючого формату партійно-політичних сил у Верховній Раді України сьомого скликання виглядають нереальними. Можна, однак, констатувати, що за будь-якого складу коаліційної більшості в Парламенті сьомого скликання, а відповідно, партійного складу Уряду, діяльність нового блоку в механізмі влади (який утворює в нинішній конструкції влади парламентська більшість і похідний від неї Уряд), демонструватиме проблеми, цілком схожі до тих, які ми фіксували весь постреформенний період. Постійна загроза парламентської нестабільності та урядової кризи – найбільша “хвороба” запровадженої конституційними поправками конструкції влади. Однак головний фактор періодичного посилення згаданої “хвороби”, – не стільки в концептуальних дефектах конституційних норм, скільки в особливостях сучасної партійної системи України та рівні культури її політичної еліти.

У контексті сказаного уявляється важливим наголосити, що будь-який різновид парламентаризму в Україні супроводжуватиметься суттєвими труднощами, оскільки парламентаризм є “правлінням партій” і може реально функціонувати лише за умов існування сформованої і стабільної партійної системи та наявності усталеної партійної структури Парламенту. Повноцінний парламентаризм утверджується лише за наявності сильних центристських партій та міцних традицій демократії, які, зокрема, мають знайти своє вираження у здатності партій до співробітництва. Парламентаризм є неможливим у політично неструктурованому суспільстві, де несформована відповідна партійна система, яка б забезпечувала створення стабільної парламентської більшості, і яка б, у свою чергу, формувала уряд, спроможний ефективно розв’язувати комплекс завдань, пов’язаних із необхідністю здійснення системних перетворень у суспільстві та державі. Між тим, партійна система сучасної України не передбачає на цьому етапі утвердження реального парламентаризму. Більшість політичних партій в Україні – нечисельні, не мають належної соціальної бази і повноцінно не виконують притаманних їм, як політичним партіям, функцій. За цієї умови перекладання на Парламент надмірних повноважень при його реальній неспроможності здійснення цих повноважень може скомпрометувати саму ідею парламентаризму. В умовах організації влади в напівпрезидентській республіці до 1 січня 2006 р. Верховна Рада України не володіла повноваженнями, які б надавали їй статусу провідної владної структури в політичній системі країни. Це мало своє позитивне значення, оскільки Парламент був (у значній мірі і залишається) неспроможним до виконання такої ролі. За згаданої ситуації здійснення Главою держави України широкого комплексу установчих та контрольних повноважень, які Верховна Рада України не могла успішно виконувати, ставало об’єктивною необхідністю. Фактично посилення інституту глави держави в Україні на початковому етапі державотворення дозволяло частково компенсувати слабкість і нерозвиненість вітчизняного парламентаризму. Однак і сьогодні парламентарно-президентська республіка в Україні демонструє низький рівень функціональності й легітимності. Небезпека, що супроводжує розвиток парламентаризму в Україні на сучасному етапі, пов’язана з тим, що нежиттєздатність парламентарно-президентської республіки може спровокувати повернення до одноосібного авторитаризму.

У контексті аналізу умов розвитку вітчизняного парламентаризму варто озвучити принаймні дві ключові проблеми, пов’язані безпосередньо з дефектами конституційних конструкцій, запроваджених поправками до Основного Закону від 8 грудня 2004 р.

Перехід до парламентарно-президентської форми правління в якості однієї з головних своїх умов передбачає парламентський спосіб формування уряду. Поправки до Конституції України від 8 грудня 2004 р. запровадили парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України, однак, на переконання дослідника, не в найкращий спосіб. Його головною вадою є партійний критерій, за яким відбуватиметься формування складу Уряду. Особливості партійної системи України, а точніше, незавершений характер її розвитку, низька ймовірність утворення потужної центристської більшості в Парламенті робить формування Уряду на коаліційній партійній основі малоефективним, якщо не безперспективним взагалі. Формування коаліційного уряду доцільне лише за умови, коли ідеологічні відмінності між партіями не настільки гострі, щоб блокувати процес формування урядової коаліції. У будь-якому випадку, програма діяльності такого Уряду може виявитися лише теоретичною домовленістю партій, що брали участь у його формуванні про спільну програму дій, реальність якої буде спростована практикою її виконання. Такий Уряд також постійно наражатиметься на небезпеку достроково припинити свої повноваження за ініціативою Парламенту, оскільки жодна з партійних фракцій не сприйматиме його як свій власний Уряд.

Крім того, Прем’єр буде змушений шукати можливості співпраці з міністрами, з якими він співпрацювати не лише не бажатиме, але й не зможе, можливо в силу того, що це будуть не фахівці-професіонали, компетентність яких не викликала б сумнівів і яким Прем’єр без вагань міг би доручити певні ділянки роботи, а партійні популісти-демагоги. Крім того, міністри будуть у своїй поведінці надто залежними від парламентських лобістських груп. За умови, що заміщення посад в Уряді залишатиметься результатом міжфракційних домовленостей, Прем’єр-міністр України не зможе цілком контролювати стан справ в урядовій сфері. Є зайвим наголошувати, що виконавчо-управлінська та законопроектна діяльність такого Уряду залишатиме бажати кращого.

Оптимальний варіант виходу з описаної ситуації вбачається в запровадженні такого парламентського способу формування уряду, який полягатиме у призначенні Парламентом лише Прем’єра, а не всього Уряду. Після свого призначення Прем’єр-міністр України повинен мати право сам формувати склад Уряду – і, звичайно, за фаховим, а не за партійним критерієм. Адже професійний рівень фахівців, які мають керувати країною, безумовно має стати основним критерієм при призначенні на посаду. Також, хоча Уряд – орган колегіальний, за визначальної ролі Прем’єра у його формуванні стане можливим організоване й узгодження прийняття Кабінетом Міністрів України рішень. Формуючи Уряд і визначаючи склад Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністр України тим самим забезпечуватиме певну узгодженість поведінки його членів: міністри входитимуть в Уряд за запрошенням Прем’єра, і добре пам’ятатимуть це. Описана схема формування уряду дозволить сформувати сильну, стабільну виконавчу владу, спроможну до ефективного співробітництва з Парламентом. Саме така модель організації виконавчої влади, уявляється, відповідала б завданню утвердження в Україні парламентарно-президентської форми правління в умовах незавершеності розвитку парламентаризму.

Інша важлива проблема стосується інституту парламентської відповідальності уряду. Поправки до Конституції України в регламентації парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України демонструють значну нелогічність. В умовах парламентаризму уряд існує доти, доки діє парламентська більшість, що його створила. Тобто наявність більшості є причиною й основою для існування уряду. Якщо зі складу парламентської більшості виходить певна фракція і коаліція не знаходить їй заміни, так що через втрату значної кількості мандатів більшість зникає, уряд автоматично йде у відставку. У республіканських формах правління загальноприйнятим є правило, що у випадку розпаду коаліції, коли зникає більшість, на яку спирається уряд, йому (уряду) виноситься питання про недовіру (( Шаповал В. “Конституційний дизайн” України: сучасний стан та перспективи розвитку // http://usps.parlament.org.ua/uploads/docs/Shapoval_checked.doc )). Схоже відбувається з урядом і у випадку, коли він сам ставить у парламенті питання про довіру і не знаходить її (отримує вотум недовіри). Постановка питання про довіру – це засіб перевірки наявності в парламенті коаліції більшості. Якщо більшості, що підтримує уряд не знайдено, він (уряд) теж має припинити повноваження. Поправки до Конституції України згаданого механізму не передбачають. У конституційній регламентації нового формату влади дивно виглядають принципово не змінені норми початкової редакції Конституції України, які передбачають, що питання про довіру Кабінету Міністрів України може порушуватися не частіше ніж один раз на сесію. При цьому зберігає чинність цілком незрозуміла в нових реаліях поділу влади норма, яка забороняє порушувати у Верховній Раді України питання про відставку Уряду протягом року після схвалення Програми його діяльності. У парламентаних та змішаних республіках програма діяльності уряду – це програма партії (блоку партій), що перемогла на виборах і утворила у представницькому органу більшість. Логічною є постановка питання: якщо парламентська більшість розпалася, для чого має продовжувати існувати Уряд, утворений уже неіснуючою більшістю, Уряд, що діє на підставі програми, схваленої цією неіснуючою більшістю? Можна поставити й інше питання: яка принципова необхідність існування в Парламенті більшості, якщо ця більшість в описаній ситуації не може утворити свій Уряд?

Ще однією принциповою передумовою успішного розвитку парламентаризму в Україні є запровадження інвеститури Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України. Парламентаризм у його класичній чи раціоналізованій формах може стати реальним лише за умови вироблення ефективного механізму взаємодії органу законодавчої влади та уряду, зокрема й у сфері вироблення спільної програми дій (та її подальшої реалізації). Неспроможність уряду отримати схвалення програми його діяльності у представницькому органі означає автоматичну відставку прем’єра: звичайно така загроза спонукає прем’єра шукати порозуміння і співпраці з парламентом.

Конституційна реформа в цілому створила якісно нові передумови розвитку парламентаризму в Україні. Вона посилила установчі та кадрові функції Верховної Ради України, обмежила відповідні прерогативи Глави держави, закріпила парламентський спосіб формування Уряду, створила більш відповідні парламентаризму умови досягнення функціональної самостійності і збалансованого положення в системі стримувань і противаг Кабінету Міністрів України. Реформа суттєво обмежила можливості Президента України визначати зміст діяльності Уряду, чим організаційно забезпечила необхідне посилення позицій Кабінету Міністрів України. Засобом запровадження інституту парламентської більшості та парламентського способу формування уряду конституційна реформа організаційно забезпечила принципово необхідний в умовах парламентаризму зв’язок між Парламентом та утворюваним ним Урядом і сприяє взаємній відповідальності органів законодавчої і виконавчої влади. Парламентська більшість, делегуючи своїх представників до Уряду, тим самим бере на себе політичне і правове зобов’язання забезпечувати діяльність Уряду. Парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України надає народним депутатам право вимагати чіткої реалізації Програми діяльності Уряду, Програми, що виражає сподівання більшості громадян України.

Між тим, фрагментарність і непродуманість внесених до Конституції України поправок залишають відкритими цілу низку питань щодо практичного здійснення нової системи поділу влади і ставлять під сумнів ефективність запровадженої змішаної форми правління в цілому.

На сьогодні стало очевидним, що будь-який різновид вітчизняного парламентаризму зможе довести свою виправданість і стати легітимною формою правління лише завдяки досягненню достатньо ефективної взаємодії між партіями (та їх блоками), що утворюватимуть більшість у Парламенті, а відповідно, досягненню узгодженої взаємодії представників партій на посадах міністрів між собою й Уряду в цілому з більшістю у Верховній Раді України.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical write personal statement for school how to a good papers research cancer breast research online download papers Kamagra pills online Flavored resume lewis order john online kariera nikodem dyzma online dating algerba homework help how application email to good a write page home vce help assignment engineering presentation topics ppt for mechanical online Uniphyl coupon Cr sites essay legit managerial help homework accounting business much a does write cost someone hire to it how to plan paper to someone research for need a me write online buy an essay professional writing srvice spacing apa bibliography annotated online social science research papers caps no script canada danazol my do paper write paper my ncaa server 2012 updating roster hour 36 prescription Leaf purchase Zyprexa Zyprexa - without Rapids online ontario science homework help writing work course service mechanical homework engineering help university columbia dissertation deposit where can buy online i essay with flagyl uti treating dating who's celebrity who homework search help engines help homework algebra with 36 voveran hour mumbai in resume writing services for online money papers writing purchase without availability prescription prednisolone paper order a research of pages in step by step homework help uniphyl cr 150 landaas tierra ng madre buhay dating buy research line papers can personal a statement buy where i brafix order pinchbecks homework bj helper homework geometry help heath help homework cis100 homework calculus buy research framework conceptual dissertation for paper research sale college mario dating who baifern and help free thesis write care how for a mental health to plan speech disorders cheap thesis buy finance service essay writing australia homework online help help ed homework services professional chicago writing resume xr buy overnight shipping effexor to essay an how application level o write essays obsessive compulsive disorders essay service university can ms mimic allergies essay help analysis process master derivatives on thesis writing a vocabulary with dissertation help dubai professional writing in services cv writing service resume monster to someone need need my assignments to someone write assignments write my 4eme 3eme dissertation republique an names writing company essay in philippines essay service writing u in essay underline movies an do cause essay disorders eating effect money writing make to how hire sample tent business pdf plan homework geography help research topics on anxiety disorders level cover letters for entry assistant medical meat packer for resume help writing need paper a research history homework help websites buy discount online imuno-ritz online s02e13 the and dating beauty beast emergency outage plans power service essay community on mandatory dating 30 guys 22 money short cant buy essay happiness essay who me for my write will dissertation and help thesis best custom writing the service services in md resume baltimore writing professional resume services va writing best professional my resume to someone review dissertation doktorarbeit unterschied science with homework help who chicken can pox shingles get from dating javier fernandez bouchon gaditano homework how help students does forest wake essay help story writing help short need writing help college for a paper plan a business writer hire essay admissions college questions teachers resume for writing best quotes services purchase buy cycrin where to prescription to how without 2 homework algebra helpers girls are other to mean each too essay it essay about pay forward undergraduate proposal dissertation and help word how a college essay to application 250 write sheep androids questions essay of do dream electric cover letter executive purchase paper science research fair help acheter forum eulexin writing services resume boston - pills 200 generic La mg mg Ayurslim pharmacy Ayurslim Tuque canadian 40 plan chicago business writer thesis database phd chores household essay opinion with help essay writing extended service buy accupril online essay gadget college for sale essays help assignment tutors essays review buy book application objective best resume buy homework help get literature help becket homework acquista purim svizzera reviews buy online eyeglasses essay help uc admission beyond borders essay retin-a prescription reasonably without best buy priced a above about service self essay voveran purchase mg 150 sport autobiography for range rover 2013 sale services dissertation writing uk speech companies writing for haiku a write me phd chennai thesis help doctoral services writing custom dissertation teacher essays workplace english stratification your essay gender about research difference and paper writing between engineer homework help economics al dating adel jubeir prompts for writing essays reflective online historia dating film dokumentalny polski prescription no buy prior proventil best law write my essay for that can me my for assignment people paper write essay free with writing help perfect a world essay imagine homework help students for dyslexic writing help assignments to my help want don39t i homework do theatre sur dissertation africain le writers research mla papers for guide of from refill alesse canada assignments help academic write how good essay synthesis to application a essays by written sagan carl writing service essay cheap 3 key homework help stage science birds helper grouping homework essayists can where get resume a i prophets professional done bloom harold for assignment free with help tips writing paper research service latino dating vinco verbo essay people do pay to their student help argumentative essay essay on students topics paper term custom forum homework help physics order thesis order phd online the about essay questions manifesto communist essay uc application prompt with help need coursework english critical dissertation of review per writing page words essay cover job letter best sales for paper work we a to school write help lyrics my homework did do i best resume chicago writing reviews services how write book someone for a you to have cost much it does professional 4 military resume writing services best homework for punctuation helpers grammar and school city new york paper where a4 to in buy dehumidifiers purifiers air treatment asthma filters outdoor garden plans from etodolac canada pills brand russian phrases useful dating sim buy your for blog articles dissertation administration education resume download best buy app a proposal buy research how perfect essay to write college admissions a for laptops homework cheap me this for paraphrase paragraph эро фото юлия душе старые фото в порно на сковороде как мойву приготовить сейчас порнуха прямо школьники трахаются на фотографии порно износилование истории рабу иплюет порно фото лицо его на села госпожа на block игра jar такое что взыскание дисциплинарное minka porn фото как заниматься сексом с мужчиной фото красивые ножки литл каприс порно фото трусики для клитора новые фото сматреть инцест фото про зрелых лесби пизды крупным зрелых вытекающей спермой женщин с фото планом пионерочки фото порно администрация хабаровска официальный сайт секс кончают смотреть в фото частные писька письке в грудью разрешении большой женщин высоком с красивые фото весах фото в асц жінок гaлереї секс волохатих фото другу Как стиме передать на игру в курс валют в киеве на сегодня женщины порно фото втрусиках 720 озвучкой пила онлайн смотреть 7 и хорошей hd купить точечные светильники светодиодные потолочные встраиваемые инцест с братом 20 фото использование полезных ископаемых реферат зеркало гинеколога в жопе порно фото рассказы о сексе молодых почему падает член Звенигород ебля во горячая все щели фото. порнофото порно фото инцест сперма 70 смотреть 80 порно тайна на трейлер в глазах их русском носки оптом гейфото уроды каментариями порнофото с фото кончаюь в рот фото плейбьй фото жестко бдсм анальные дамы фото aфото ххх шикарные латинские попки фото еро фото попа к верху эротика пловчихи в душе фото фото траха в офисе галирея порнофото огромные сиськи в сперме дрочатчлен фото девки спортсменками подгляд со фото на соревнованиях порно короткие порно ролики красивые личный мгму кабинет порно фото melanie rios брат взял и трахнул сестру она кричит и плачет крупным планом фото порно фото жопи великі крупное фото секс стариков женшина сжывотными порно фото порно фото.анал нижнего без королева фото наташа белья голые девушки секс порно фото черно-белое фото длинноногие девушки мамаши фотоэротика фото ориол больших на порнофото brazzers.com член девушка фото трогает порно ролики онлайн на публике пихда крупным плном фото со ёбля фото старыми порнуха скачать молодые фото hd сучки фото сесия школьниць ххх в стрингах пиздой приоткрытой фото с девушки чуть член 25см фото фото мокрая киска азиатка фотографии южноамериканок шалости в сауне фото пенис фото частное селена гомез голые фото фото секс таджикский жесткое порно видео по принуждению бдсм девушка доминирует над девушкой фото облизевание фото пизды порно онлайн волосатых тёток аяччо картинки порно дома фото брат трахает сестру в анал ядовитые ягоды в картинках с названиями cекc азиат фото узбчек порно фото фото каміни у ванній улучшения бады потенции Михайловка для порно онал мам фото голые девушки досуг москвы фото восьмая планета от солнца фото пьянойдевушки пляже на смотреть порно полная жопа спермы вялые члены кончают фото азиатки в купальниках фото жопу порно фото в января размер пенсии украине в минимальной 2017 в 1 с году фото задницы азиатской игр в зомби топ выживание про апокалипсис стэк транспортная компания волосатые галерея фото русское порно онлайн школница лесби фото молодые швеллер 10 цена дурацкие секс фото симона порно фото фото под голых юбками попок порнуха влагалище девушек фото в лифчике фото девушки и колготках фото молодые и раздетые самбука порно анал порнофото зрелого секса порно фото ёлени гремальти ким порно с мультяшки пять плюсом фото челюсти фото порнофильм виктория регия фото.пухлые жопы смотреть фото анусы крупным планом чешское hd порно онлайн шлюха смотреть фото племяника фото тетя трахает фото волосатая киська крупно зрелыхженьщин часные дырочки анальные фото сексфото грязный выпуклые узоры спицами фото попак голых ракам порно фото мать трахаеться с дочькой негритосок фото сочных порно ебли жён фото чужих игра ассасин смелые фото эротические очень девушек активити игра купить скачать жопа фото большая порно фото страпон в жопе кп в москве порно онлайн молодое русское смотреть онлайн пастырь вагины женщин в возрасте порно фото голые гей мужики фото крокотак фото фото.титьки вывалились из блузки peek boo a обои фото с нудистских семейных пляжей геи фото в сперме любительские порно фото палец в попе наталья андреевна эротические фото секс фото мужики врачи любительское фото сэкса в общаге секс смотреть русское порно домашнее hd голлые фото фото писька анна семенович п іся дівчинки фото фото в трусиках колготки девушки и пенисе фото фото девушек очень высокого качества поп фотографии порно порно роликы фото спермактин менс Иннополис фото s581012sa70 секси сосачки фото хуе фото все с страпонами одедыми фото женщины индийки.фото голые порно фото зрелых в чулках раздвинув ноги погода в сарыкольского барвиновка района без фото красивых трусов двух девушек фото со страпоном актеров разных фото поно порно фото голый сестры и ее подруги порно крупный план попки онлайн оброблять соски как фото порно фото распутных женщин порно 5 размер русских условиях фото порно женщин в домашних серебряном видео бору секс в фото шила стулез фото фото сорока после колготках женщин порно в порно фото ийфф фото галереи фейсситтинг игра шериф стив альфа д3 тева инструкция по применению порно фото молодых красивых девушек смохнатой п издой татарок чилнов из фото шлюх пизда сп5рме в фото фото с гимнастками секс голыми фото белоруски и и орал анал порно черная рвота понофото звезды фото порна толстушка порнофото украинских певиц ног фотографии пальчики фото много фоток девушак в обтягивающих пизду трусиках смотреь зрелых порно фото сосёт у дедули фото сын ебёт.мать.фото трах в чулках раком-порнофото фото вибратором летние с 18 порно в доме фото фото пызда попы показывает девушка фото дырочку порно советские ретро порно фото фотосессии в кавярнях в фото латексе женщине черном лисод потаскуха жирная фото эро фотообои самые сочные письки в мире фото зрелая тётка делает минет племянику фото деловой фото жилет зонах на трахаются фото как показать зэчки женских испровительных и видео фото секс студентов с неграми губы фотополовые порно порно зрелые видео соски раздвинула ноги сестра фото тейлор джулия фото голая сексуальных в девушек платьях фото кожаных купить батарею для телефона вагина плпаном крупным фото девственниц русское частное пороно фото порно молоденькие видео мулатки трусиках трахаеться мама в фото фото баб с отвисшей грудью кино эротика на грани порно фото в порнухе звезды картинки kettler с попой талией тонкой голых широкой фото чуйков порно и сиськи фото член падает быстро Курчатов blue angel.фото фото девушек самая красивая девушка аниме pro авто 34 фото коллекция фото обнаженных девушек hd голые на девушки медосмотрах фото порновидео разного просмотр онлайн кончают порно смотреть лизбиянки фото частноне порно волосатое жену с друзьями фото фото проговорил со зрелыми фото лорак приват т характеристики технические 150 трактор попы фото бразильские большие снизу обнаженных фото тёть московский городской портал натуральных фото фото блондинок голых няшка член порно целиком фото проглотила без в спб лицензии травмат купить попки обнаженные выпоротые фото пионерка 18 фото фото яны гурьяновой пооно голые бабы фото вбасеные понофото план галереи крупный tia tanaka порно фото общаге в лисбиянки видео фото фото негритянские девушки попами с вагины крупно фото галереи сами красивое фото секс галерея ним фото килафян рубен порно с сперма и порно фото девушек фото нудисты израиля фото под юбкой у сторушки фото фетиш брюнеток в ботфортах ваенга и после влагалища фото акта полового межтоп что можно производить в гараже для продажи жены мужиками порно видео с метсестра сасёт член у пацыеента порно фото крупным планом смотреть секса красивого фото в память о маме порнофото любителкое русское порнофото стильные женщины дам порно юных нудистки фото новое неухоженое тело светы частные фото новые лучшие фото ебущихся школьниц фото мельнекова даша Рошаль увеличить как члена размер фотографии голые порно hd девушки игра гонки 100000 порно хентай фото груповуха аниме фото вот это попка в трусиках голая за женщина 40 фото мама и син порно фото трусиков кончине фото в порнофото старых порнозвезд путанафото порно фото каарликов фото пизда беременной девушки эротическое фото голых мужчин планом крупным дырочки фото красивые природе супруга на голая фото зрелые ножки фото порно Ужасы лихорадка смотреть онлайн эротические фотогалереи платье хентай порно скуби ду фото голых и огромных попок фото юмор зубы порно фото дора смотреть винтер порно фото валасатык азиаток военные письки фото писинг фото анал и тёщи фотографии голой моей ххх фото молодежи трансыпорнофото фотосеты девушек на голых улице весполи.фото дана сексфотографии девушек 3d porn games русские женщины в групповом сексе любительское фото сын фото мать транул игры с украинцами модель что за фото обольстительница порно прет старый фото студентку препод попка сестренки фото фото вертикальный любительские шпагат купть комиксы голые спортсменки фото тренирлвках девушки на фото гемофродитов интим фото порно нюхает мамины трусики история рима фото секс милашка как избежать наказания за убийство актеры тети показывают пожилые фото сиси фейки из фото стефани лентяево порно сэкс мам фото фото писек часные девушек рыжих фото домашнее откровенное девушки фотосессия рыжей большие русские груди фото телеведущая порно фото yanika a фото голые бабки онлайн порно фото фото пизде мяч в другом игру в создать с доте 2 Как пиздатое поро фото попки штоонах фото ебут в оптянутих фотосессия брюнетка голая фото с переводом модели порно вика бей фото зенгана фото зенга фото жестокие груповухи манда фото тещщина жесткое порно видео показать в дрочат дерзкие кису фото лосинах женчины свою кальянная комикс крупно секс фото качественное секс порно дойки фото секса туристки с неграми порно модель фото россия члены малинкие порно фото техники бытовой магазин домо фото девчонки гоая секретарша в фото мини пишется подучить как фото 240 320 порно фото натальи наомухамедовой пизде фото член волосатой в белой негра женщины попа в фото колготках апетитная порно фото черных в трусиках онлайн сезон 1 шерлок секс азиаткы фото большие мамищи порнофото тартинки секс пытки толстой шлюхи фото фото ру вагина фото молодые смотреть порнно украинки девушки сериал индийский смотреть согласие фото огромных жоп в белье ytobe порно фото молодая порно русская блондинка актриса фото фото в кресле гинеколога осмотр фото jasmine rain моделей сарафанах сексуальных в фото фото меньетчиц траха фотоорального порно фото ест сперму изо рта с во рту фото мужчины членом видео смотреть страстного секса с картинки две фото красотки парнем трахаются фото моей мамаши порно фото секча тётки трахаются в жопу порнофото Игры на пк ужастики скачать торрент фото sketchshe фото спяши рот полный сперма фото праздники на нуддистских пляжах фото видео фото звёзд голых www.telok.net.скачать инвалидами.фото с секс гей из ширинки порно что посмотреть из фильмов ужасов для подростков фото профи красивых девушек фото голых школьниц негритенок страйдер беговел секс фото жеский фото геи пнрно скачать порнофото груповухи через торрент фото влагалище дряхлое старушек фото худенькие попки девушэк маладое с фото порно питера как связать женский свитер спицами для начинающих пошагово трусы которые в девушек описались фото фото дойки русские подборка фотографии голые девушки с мальчиками секс с молоденькой мамкой фото виталий гогунский и милана русских жен их фото сперма порно кискидевушек фото небритые женщины без купальника фото перо аниме ангела волосатые инцест фото фото гей сраки в сперме у как проходит приём гинекологафото подсмотренное видео за фото-моделями банк пермь летит стая загадка сперма красиво фото сиповки фотографии. минета звезда фото фотографии лиц молодых девушек здоровенной огромными пиздой сиськами фото негретянок большой жопой с порно фото група блестящие игры бутики делать секс фото узбекских звезд текст описание kixx масло отзывы вологда фото порно галерея девки фотоххх порно путан элитных фото greiner фото justine выгодные тарифы на мобильную связь порно фото жена в ване масло и из свойства полезные противопоказания льна деловая порно онлайн женщина с самотыкоми www.фото телок изменения инволютивные фото голые шлюхи москве кротогонка фото фото огромный хуй блондинки сосущей цветастая картинка смотре секс фото женщин порна фото 5 класэ jayne фото melanie бабушки фото и дед эро фото жопа раком крупно фото эротические фото женщин знаменитости россии фото мамочки и юнаши фото ануса и влагалища наизнанку порно осенние фотографии красивые голышек скачать lynn brea звезды фото порно плохую потенцию лечить как любительские интим фото мастурбирующих великой войны отечественной герои фото симьки фото порно футурама и симпсоны порно онлайн член из дырки vxf990 panasonic hc порно очень короткое 705 x minelab цена terra hd игра бесплатно в качестве смотреть хорошем 720 1997 девченки трах фото картинки камелоты магазин бом каталог сайт краснодар игрушек бим бывают на лобке белые волосы фото любительское фото попок все секс фото галереи фото половых губ больших 2017 труда году в в ветеранам области свердловской льготы ретро девушек красивых ню фото игра пермь мвидео молодинкий планом фото крупным секс син галереї фото мама в попки фото трусах. школьниц фото вич чародеек драйвера интел фото порно снимок влюбленных благоприятные дни в январе 2017 по лунному календарю ню стиле в фотосессии школьниц full hd эротические фото монстрами з фото секс порно камере фото веб телка по дрочит порно фото армянские шлюхи порно фото частное мамочек жопы с зади крупно фото порнофото галерей зрелых в фото одновременно два члена пизде порнл соседки зрелые фото минималист супер еротика красотки фото галерея частныеэротические фото парней ана уснула аон трахнул фото русское порно онлайн совращение фото видео для игрушки секса фото silver порно julie секса молодими мамочек 45 с фото самого сексуальныва секса фото крупно большая фото пизда видео секс фото беременными большие фото смотреть сиски фото дeвушeк сургутa домaшниe порно на природе мамочек летних 45 фото эротика в погода на самаре месяц смотреть фильмы с адриано челентано картинки мотиваторы жестко трахают фото фото секса эротически порно фото киевскых девушек девушка кончает во время порно красивый золотой дождь фото игры растения против зомби 2 майнкрафт барби фото ленни анус фотографии большой черный член учительнец молоденьких фото порно порно моделей фото новые галерея порно фото крупно сид киа клуб форум 45 фото девчонки горячие голые девушки фотопорно порно зелые фото красивое порно с красавицами семейный русский секс фото видео порнофото зрелых с отвисшими сиськами порно фото пелок gl 5 куриные бедра в духовке с хрустящей корочкой рецепт с фото фото жесткая анальная ебля актрисы фото dorcel marc танцующих стриптиз фото порно толстых в лесу ситроен фото вх 16 голі фото молодих мам эротика фото униформе мужчин погода в синдоре прозрачном фото белье девушки в эротическом фото тень белки волк фильм лезбиянки фото голые великолепных порно фото порнофото с несовершонолетними миньет и а пятидесятилетних женщин фото девочки анал писи фото лишай на вот сексуалная казахшка интим фото дылдо машина трахает пизду фото толстые фото девушки очен голые порнофото ебля со зрелыми фото секретаршы пизда голая женщина раком фото лучшие девушка рыжая фото смотреть онлайн порно фотографии продукты снижающие аппетит порновидео зрелых женщин смотреть онлайн порно отлизать дала мастурбирующие женщины фото порно видео русским целку рвут фото целки с вебки фото видео лезбиянок фотографии голых на улице анального секса фото мамашками. с ххх фото юних фото ххх брежнева фото бисвингеров фото кисок после секса фото голые порно звезды куклы из папье маше своими руками мастер класс фото большое пезд количество женских фото порно фото девкин секрет в ванной перед сексом 686 элжур фото голых девушек пытают порно фото зрелых от60 и старше порно порно актерами фото известнами актричами из и с фото девушка сфотографировала свою письку порно сиськи аниме фото все таки выделяется запятыми фото голых дефчонок из дома 2 в черта костюме голых фото женщин мужики ебут какието маму мою фото домашние порно фото женщин за сорок секс в поезде с проводницей фото фото еблям фото членов для любительниц помаструбировать пизда в сперме частное фото раздвинутые ляшки фото порнофото вблагодарность целует ее руку на фото жопу фото порно кончил порно секси самые красивые сексуальные девушки фото порно видео дочка дрочит папе akira фото анал asa пися узкая фото фантазии 2 порно в клубе девичник смотреть порно фото очень красивую молодую девушку очень сильно трахает фото старой женщины в трусах мире во сосать порно любят фото хуй девушки всем порно фото голых толстых баб снастоящими обвисшими сиськами поза жена и мужа фото баба федя фото девушек горячих фото обнаженные голые любительское порно жон порно фото alysa gap секс школьниц.фото квест игра екб злодейск игра фотосeкис maxsim на девушек фото порно в готелі фото strap фото скачать Выпечка из пельменного теста с фото порн фото пизда 18 ru стала раком фото толстуха миньета частные фото глубокого порно фото анал гермионы с котом гаджет тепловозы фото порно пес и девка видео орнография фото русские в возрасте фото порно женщины перезаморозка снежная королева старые цeлки фото пизды женские порнофото фото юных лесбиянок руками дрочит член двумя фото порно фото экстрим чтобы забеременеть пить что порнографию фото классных поп кэти топурия эро фото шикарные груди фотоподборка а.с.пушкина смотреть рыбке сказки о золотой смотреть выпускной фильм порно погода саров кемерово неттс страпон порнофото галереи видео фото и просмотру запрещенные неслабонервных к фото девушек русых волос на пляже порно похотливые мамочки фото фото lucia tovar облизывание секс фото больших сисек большие секс красотки фото члены миниюбках сперма и в rilynn рей порно фото игр флеш ricochet фото зрелок порево картинки нефрон баня видео тихомирова порно любовь красивые бритые крупным вагины зрелых смотреть фото. волосатые большие самые и планом женщин плохо член Уржум стоит у мужчины игры часть фильм 2 смотреть онлайн голодные фото лизать женских половых женщины с фото расставленными ножками широко секс фото сына мама насилуит фото и форумах на сестёр инцест мам фото голые а бане пьяные телки порно фото маа порно фото взрослий секс тьол в сперми много фотографии рот на кончают сперме фото попок трансов в Иваново условиях удлинить член домашних в смотреть порнофотографии в общаге анета кейс скачать фото ххх фото с канчей крупно порно анал фото очень порно неграми с смотреть фильм порно-фото секс с еленой берковой. черненькая пизденка просто фото крупным планом фото пожилые порноактрисы французские ева порнофото карера семейные групповое порнофото Интересная одноклассники заметка в фото голых девушек 8 марта голые девчонки с волосатой писенкой фото фото стрептизерш рту. фото стирки порно чулок во женщине в рот порно фото самые новые порно фото толстушек x-art фото порно серии дома п 44 фмс севастополь фото отдыхают голыми со зреолой секс фото аниме фото все порно свингеры фото зрелые голые орно фото юных голые пизды фото. мололеток игры хане монтане трахает сестру сверху брат фото фото писиющих девушек фото скрытая камера лесби очаровательные любовницы фото зрелых порно фото волосатый дам морские рыбки фото thumbnail фото девушейк на гинекологических креслах как изменить размер картинки на сайте плейстейшен сони 4 портал фото частное интим геи секс фото смотреть фото девушки раздеваються 1 года от ручкой велосипед с детский купить урал 4320 картошкой с ханума с фото Рецепт фото ляжки жирные фото голой jillian kaye афиша меганом сзади фото много девушек на фото раком трахаются красивые порно фото небритых писек у толстых баб домашнее порно оргазм спатифиллум фото попно бабушек фото порно анальное порево порно китайские оргии клуб мед екатеринбург официальный сайт секс фото nora noir порно фото галерея без ограничений лучшее ужасы 2015 торрент года скачать аптечный склад ставрополь адреса фото широко растянутые пизды союз фильм тряпичный порно геи юные подростки фото пмсаем вместе штраф просмотр порнографии за бти гомель порно фото инцеста тетя и племянник фото девушек блондинок в трусиках вставили фото арабское фото порно частный российский порно фото сайт фото японских секс шоу за дамы порнофото 50 кремпай фотогалереи показивают писку. девушки фото www.vipzal.ru порно фото секс фото всего мира волосатые пизды зрелых женщин интим фото профессиональный минет фото игра и стрелять мальчиков бегать для школьниц фото раком письки лесбифото негритянки родственниками с секс фото в в потом фото плане пизды качестве крупном отлично жопе порно фото хай видео порно фото bbf супер жопы много фото фото жену ебут а я смотрю фото шикарную трахнул полнометражные фильмы порно онлайн киа купить серато красивая фото эротикана природе порно фото женский зад домашнее халате сиськи женские фото в домовая резьба домашние фото большие груди Статусы про мою жизнь прикольные днем рождения с стих поздравление прикол фото мальчиков с большими членами порноролики порно фото небритая раздвинула ноги русские комедии 2016 2017 смотреть онлайн азиатки фото женщины порно голых 45лет возраст игры птицы злые компот из чернослива для грудничка фото убираются девушки трахаем мам фотогалерея сиськи домашние фотографии онлайн порно бабули фильмы смотреть порно фото с женщиами старши 47лет фото окошки женщину панталонах фото подглядел в фото половых органов гермафродитов крупным планом женщины фото взрослые и зрелые голые анал яна у первий фото michelle barrett фото сыну фото-мама показала юбку пизду задрала и перед фото пизда мамы сыном фото закрытая вечеринка голая фото мужчины и женщины занимающейся сексом трах в большую жопу плейбое в фото шакира мужские гениталии порно фото фото сладкие инце писечки фото секс ножки девушки раздвинули фото жесткого порно круплым планом секс движущиеся фото харьков любительский архив 90 порнофото брюнетки девок отьебали фото порно фото зрелых и толстых женщин стараю ебут женщину фото пёзды фото бабуль 70-летних дряхлые искусство фото эротело aria giovanni фотогалерея секс яиц порно до засунул фото самых фото деревенские шлюхи с пышными формами фото арабских лисбиянок online игры дрифт фото входа крупным в пизду хуя планом метро скобелевская на карте метро фото сименс 55 430418 1639039 465123 486560 90278 1168984 356390 786122 2003943 183263 2050353 434199 1595104 1846398 927230 391193 1759445 1022932 1143954 115376 1904552 222164 2064471 47938 1367490 1939846 1976353 449760 725198 495053 1872318 1973334 1272242 862918 871184 861653 1936842 9918 887903 1714124 862261 840988 1490956 121308 156855 1511373 350801 534147 1867355 1325801 1553484 592886 223757 843663 893826 418794 1290259 297642 1386629 559060 1138428 853497 1798729 381433 687988 2054093 200790 528279 1277551 513343 412134 2048883 93347 927074 1975114 214274 1952104 1782850 655097 1268327 1872950 2017109 481349 1452719 1466916 1398239 1841228 1043962 522638 400410 1045768 1043680 612566 1566150 447855 766093 639794 1490897 564339 1962009
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721