Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У спеціальній літературі поняття “парламентаризм” використовується для опису такої форми організації державної влади, якій притаманне провідне положення парламенту в системі вищих органів держави, наявність парламентського способу формування уряду а також функціонування механізмів відповідальності виконавчої влади в особі її найвищого органу перед парламентом.

Парламентаризм характеризують також розвинені форми контролю парламенту за органами виконавчої влади і як їх наслідок – можливість парламенту достроково припинити повноваження уряду. Водночас і уряд в умовах парламентаризму впливає на орган законодавчої влади за допомогою приналежного йому права законодавчої ініціативи, якому надається пріоритет; міністри мають право вимагати, щоб їх заслухали під час засідання сесії парламенту, уряд бере активну участь у законодавчому процесі на всіх його етапах і здійснює вагомий вплив на порядок проходження законопроектів та голосування за ними (( Конституция Французской Республики. Ст. 31, Ст. 39. Абз. 2, ст. 42, 43, 45 // Конституции государств Европейского Союза. – М.: НОРМА–ИНФРА.М, 1999. – С. 667; Конституция Португальской Республики. Ст. 180. Абз. 1 // Конституции стран Европейского Союза. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1997. – С. 569. )).

Таким чином, парламентаризм у якості обов’язкової умови передбачає наявність механізмів тісної і конструктивної взаємодії парламенту й уряду, відсутність таких механізмів засвідчує нежиттєздатність парламентаризму і веде до його заміни більш централізованими формами організації влади. Тому важливим критерієм реальності парламентаризму є стабільність і ефективність організації виконавчої влади а також тісний функціональний зв’язок між парламентом і утворюваним ним урядом. Більше того, в умовах парламентаризму конструктивна взаємодія парламенту й уряду є принциповим питанням досягнення стабільності і легітимності влади взагалі.

У сучасних розвинених республіках парламентаризм представлений у його класичній і раціоналізованій формі. Класичному парламентаризму відповідає класична парламентарна республіка, раціоналізованому – організація механізму влади у змішаній республіканській формі правління.

Відомо, що в перехідні періоди розвитку державності, коли існує особлива необхідність оперативного прийняття рішень та коли успіх демократичних перетворень, у силу нерозвиненості інститутів демократії в середовищі громадянського суспільства, у значній мірі залежить від особистих характеристик глави держави і його оточення, чого не можуть забезпечити парламентарні форми правління, найбільш ефективні президентські республіки. Парламентаризм, натомість, характеризує стабільні періоди розвитку державності. Водночас він є важливою гарантією збереження демократії. Вважається, що у стабільні періоди президентська форма правління (як і наближені до неї президентсько-парламентарні республіки) стає невиправданою, оскільки всі її потенційні переваги не компенсують прихованої в ній загрози для демократії. Але парламентаризм – це “привілей” для країн із розвиненим, політично структурованим громадянським суспільством, заможним середнім класом і розвиненою партійною системою. За відсутності згаданих умов парламентаризм демонструє нежиттєздатність і, як свідчить політична практика, у ситуації системної кризи звичайно трансформується в напрямі утвердження президенціалізму як форми правління.

Водночас, президентська форма правління в умовах нерозвиненої партійної системи – одна з найневдаліших конструкцій влади, як з огляду на відсутність ефективних інструментів контролю громадянського суспільства за владою, так і з огляду на її неспроможність бути відповідальною, проводити конструктивну, цілісну й послідову політику, яка б відображала реальні суспільні інтереси. Адже малоконтрольована одноосібна влада глави держави як гарантія демократії – це виключення із правила. А правило полягає в тому, що така влада звичайно авторитарна.

У перше десятиліття своєї незалежності Україна як посттоталітарна держава, по суті, була позбавлена альтернатив у виборі форми правління. Відстутність розвиненого громадянського суспільства (і його атрибуту – середнього класу), відповідної йому (громадянському суспільству) усталеної партійної системи з потужними центристськими партіями визначали всю нереальність спроб запровадження парламентарної чи будь-якого з наближених до неї різновидів змішаної республіки. Аж упритул до “Помаранчевої революції” в Україні були відсутні умови, які б забезпечили успіх реформи механізму влади засобом переходу до більш децентралізованої форми правління, тобто до парламентаризму.

Президентсько-парламентарна форма правління, суперечливо змодельована в Основному Законі України в редакції від 28 червня 1996 р. мала свої потенційні переваги, які відсутні у змішаних парламентарно-президентських та парламентарних республіках: принцип одноосібного керівництва, який у ситуації низької функціональної ефективності Верховної Ради України міг здійснюватися Президентом України у виконавчій сфері, повинен був відігравати важливу стабілізуючу роль в умовах перехідного суспільства. Однак у період президентства Л. Кучми президентсько-парламентарна форма правління в Україні виявила свої гірші а не кращі потенційні риси, чим остаточно скомпрометувала себе і прискорила конституційну реформу.

Поправки до Конституції України від 8 грудня 2004 р. запровадили змішану парламентарно-президентську форму правління. Однак уже перший мінімальний досвід функціонування цієї конструкції влади в Україні засвідчив наявність серйозних ускладнень у здійсненні конституційних повноважень окремих вищих органів влади, небезпечно низький рівень легітимності їхніх дій, намагання окремих владних структур вийти за межі окресленої Основним Законом сфери їх компетенції, вдаватись до власного суб’єктивного тлумачення норм Конституції України, цинічно використати існуючі проблеми в організації механізму влади у власних інтересах (( Конституційна реформа в Україні: перебіг, стан і перспективи. Аналітична доповідь // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 37; Шемчушенко Ю., Ющик О. Політика, право, Конституція // Право України. – 2007. – № 8. – С. 7. )). Зокрема, діяльність Верховної Ради України п’ятого і шостого скликань, а точніше, відповідних коаліційних більшостей, що уособлювали Верховну Раду України, важко назвати успішною. У Парламенті обох скликань коаліційна більшість була надто ситуативною, внутрішньо неконсолідованою, неспроможною до узгоджених, системних і ефективних дій.

Діяльність так званої Антикризової коаліції у Верховній Раді України п’ятого скликання була позначена прийняттям неконституційного Закону “Про Кабінет Міністрів України” від 21. 12. 2006 р., самий поверхневий аналіз якого засвідчує спрямованість цього акта на обмеження конституційного статусу Глави держави, порушення передбаченої Основним Законом системи стримувань і противаг і створення загрози конституційному ладу країни. Закінчила свою авантюрну діяльність Антикризова коаліція тим, що в указі Президента від 2. 04. 2007 р. було цілком адекватно названо “реальною передумовою узурпації влади в Україні” (( Указ Президента України “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” // Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 1. (Спеціальний випуск). – С. 1 )). Парламент, який у державно-правовій теорії розглядається як основна інституційна гарантія демократії, став головною загрозою демократії у країні.

Зміна формату партійних сил у Парламенті шостого скликання припинила згадані авторитарні тенденції, однак результат діяльності нової коаліційної більшості, утвореної блоками політичних сил НС НУ та БЮТ, об’єктивно, залишав бажати кращого. Ця коаліційна більшість мала мінімальну перевагу в голосах над своїми політичними опонентами і страждала від жорстких внутрішніх конфліктів. Кажучи дуже узагальнено, більшість була неефективна і єдине, що дозволяло певний час зберігати коаліцію – це постійна загроза її легального відсторонення від влади. Врешті-решт парламентська криза досягла кульмінаційного моменту, коли фракція НС НУ вийшла зі складу коаліції, нова коаліційна більшість не була (через партійні конфлікти) сформована у тридцятиденний термін і Президент України достроково припинив повноваження Верховної Ради України. Обставини діяльності коаліційної більшості в Парламенті шостого скликання, постійна загроза розвалу більшості й відставки утвореного нею Уряду стали красномовною ілюстрацією тих реальних проблем, з якими зіткнувся і з якими доведеться мати справу на перспективу українському Парламенту. У контексті останніх подій, якими була позначена діяльність згаданої коаліційної більшості й утвореного нею Уряду перспективи збереження існуючого формату партійно-політичних сил у Верховній Раді України сьомого скликання виглядають нереальними. Можна, однак, констатувати, що за будь-якого складу коаліційної більшості в Парламенті сьомого скликання, а відповідно, партійного складу Уряду, діяльність нового блоку в механізмі влади (який утворює в нинішній конструкції влади парламентська більшість і похідний від неї Уряд), демонструватиме проблеми, цілком схожі до тих, які ми фіксували весь постреформенний період. Постійна загроза парламентської нестабільності та урядової кризи – найбільша “хвороба” запровадженої конституційними поправками конструкції влади. Однак головний фактор періодичного посилення згаданої “хвороби”, – не стільки в концептуальних дефектах конституційних норм, скільки в особливостях сучасної партійної системи України та рівні культури її політичної еліти.

У контексті сказаного уявляється важливим наголосити, що будь-який різновид парламентаризму в Україні супроводжуватиметься суттєвими труднощами, оскільки парламентаризм є “правлінням партій” і може реально функціонувати лише за умов існування сформованої і стабільної партійної системи та наявності усталеної партійної структури Парламенту. Повноцінний парламентаризм утверджується лише за наявності сильних центристських партій та міцних традицій демократії, які, зокрема, мають знайти своє вираження у здатності партій до співробітництва. Парламентаризм є неможливим у політично неструктурованому суспільстві, де несформована відповідна партійна система, яка б забезпечувала створення стабільної парламентської більшості, і яка б, у свою чергу, формувала уряд, спроможний ефективно розв’язувати комплекс завдань, пов’язаних із необхідністю здійснення системних перетворень у суспільстві та державі. Між тим, партійна система сучасної України не передбачає на цьому етапі утвердження реального парламентаризму. Більшість політичних партій в Україні – нечисельні, не мають належної соціальної бази і повноцінно не виконують притаманних їм, як політичним партіям, функцій. За цієї умови перекладання на Парламент надмірних повноважень при його реальній неспроможності здійснення цих повноважень може скомпрометувати саму ідею парламентаризму. В умовах організації влади в напівпрезидентській республіці до 1 січня 2006 р. Верховна Рада України не володіла повноваженнями, які б надавали їй статусу провідної владної структури в політичній системі країни. Це мало своє позитивне значення, оскільки Парламент був (у значній мірі і залишається) неспроможним до виконання такої ролі. За згаданої ситуації здійснення Главою держави України широкого комплексу установчих та контрольних повноважень, які Верховна Рада України не могла успішно виконувати, ставало об’єктивною необхідністю. Фактично посилення інституту глави держави в Україні на початковому етапі державотворення дозволяло частково компенсувати слабкість і нерозвиненість вітчизняного парламентаризму. Однак і сьогодні парламентарно-президентська республіка в Україні демонструє низький рівень функціональності й легітимності. Небезпека, що супроводжує розвиток парламентаризму в Україні на сучасному етапі, пов’язана з тим, що нежиттєздатність парламентарно-президентської республіки може спровокувати повернення до одноосібного авторитаризму.

У контексті аналізу умов розвитку вітчизняного парламентаризму варто озвучити принаймні дві ключові проблеми, пов’язані безпосередньо з дефектами конституційних конструкцій, запроваджених поправками до Основного Закону від 8 грудня 2004 р.

Перехід до парламентарно-президентської форми правління в якості однієї з головних своїх умов передбачає парламентський спосіб формування уряду. Поправки до Конституції України від 8 грудня 2004 р. запровадили парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України, однак, на переконання дослідника, не в найкращий спосіб. Його головною вадою є партійний критерій, за яким відбуватиметься формування складу Уряду. Особливості партійної системи України, а точніше, незавершений характер її розвитку, низька ймовірність утворення потужної центристської більшості в Парламенті робить формування Уряду на коаліційній партійній основі малоефективним, якщо не безперспективним взагалі. Формування коаліційного уряду доцільне лише за умови, коли ідеологічні відмінності між партіями не настільки гострі, щоб блокувати процес формування урядової коаліції. У будь-якому випадку, програма діяльності такого Уряду може виявитися лише теоретичною домовленістю партій, що брали участь у його формуванні про спільну програму дій, реальність якої буде спростована практикою її виконання. Такий Уряд також постійно наражатиметься на небезпеку достроково припинити свої повноваження за ініціативою Парламенту, оскільки жодна з партійних фракцій не сприйматиме його як свій власний Уряд.

Крім того, Прем’єр буде змушений шукати можливості співпраці з міністрами, з якими він співпрацювати не лише не бажатиме, але й не зможе, можливо в силу того, що це будуть не фахівці-професіонали, компетентність яких не викликала б сумнівів і яким Прем’єр без вагань міг би доручити певні ділянки роботи, а партійні популісти-демагоги. Крім того, міністри будуть у своїй поведінці надто залежними від парламентських лобістських груп. За умови, що заміщення посад в Уряді залишатиметься результатом міжфракційних домовленостей, Прем’єр-міністр України не зможе цілком контролювати стан справ в урядовій сфері. Є зайвим наголошувати, що виконавчо-управлінська та законопроектна діяльність такого Уряду залишатиме бажати кращого.

Оптимальний варіант виходу з описаної ситуації вбачається в запровадженні такого парламентського способу формування уряду, який полягатиме у призначенні Парламентом лише Прем’єра, а не всього Уряду. Після свого призначення Прем’єр-міністр України повинен мати право сам формувати склад Уряду – і, звичайно, за фаховим, а не за партійним критерієм. Адже професійний рівень фахівців, які мають керувати країною, безумовно має стати основним критерієм при призначенні на посаду. Також, хоча Уряд – орган колегіальний, за визначальної ролі Прем’єра у його формуванні стане можливим організоване й узгодження прийняття Кабінетом Міністрів України рішень. Формуючи Уряд і визначаючи склад Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністр України тим самим забезпечуватиме певну узгодженість поведінки його членів: міністри входитимуть в Уряд за запрошенням Прем’єра, і добре пам’ятатимуть це. Описана схема формування уряду дозволить сформувати сильну, стабільну виконавчу владу, спроможну до ефективного співробітництва з Парламентом. Саме така модель організації виконавчої влади, уявляється, відповідала б завданню утвердження в Україні парламентарно-президентської форми правління в умовах незавершеності розвитку парламентаризму.

Інша важлива проблема стосується інституту парламентської відповідальності уряду. Поправки до Конституції України в регламентації парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України демонструють значну нелогічність. В умовах парламентаризму уряд існує доти, доки діє парламентська більшість, що його створила. Тобто наявність більшості є причиною й основою для існування уряду. Якщо зі складу парламентської більшості виходить певна фракція і коаліція не знаходить їй заміни, так що через втрату значної кількості мандатів більшість зникає, уряд автоматично йде у відставку. У республіканських формах правління загальноприйнятим є правило, що у випадку розпаду коаліції, коли зникає більшість, на яку спирається уряд, йому (уряду) виноситься питання про недовіру (( Шаповал В. “Конституційний дизайн” України: сучасний стан та перспективи розвитку // http://usps.parlament.org.ua/uploads/docs/Shapoval_checked.doc )). Схоже відбувається з урядом і у випадку, коли він сам ставить у парламенті питання про довіру і не знаходить її (отримує вотум недовіри). Постановка питання про довіру – це засіб перевірки наявності в парламенті коаліції більшості. Якщо більшості, що підтримує уряд не знайдено, він (уряд) теж має припинити повноваження. Поправки до Конституції України згаданого механізму не передбачають. У конституційній регламентації нового формату влади дивно виглядають принципово не змінені норми початкової редакції Конституції України, які передбачають, що питання про довіру Кабінету Міністрів України може порушуватися не частіше ніж один раз на сесію. При цьому зберігає чинність цілком незрозуміла в нових реаліях поділу влади норма, яка забороняє порушувати у Верховній Раді України питання про відставку Уряду протягом року після схвалення Програми його діяльності. У парламентаних та змішаних республіках програма діяльності уряду – це програма партії (блоку партій), що перемогла на виборах і утворила у представницькому органу більшість. Логічною є постановка питання: якщо парламентська більшість розпалася, для чого має продовжувати існувати Уряд, утворений уже неіснуючою більшістю, Уряд, що діє на підставі програми, схваленої цією неіснуючою більшістю? Можна поставити й інше питання: яка принципова необхідність існування в Парламенті більшості, якщо ця більшість в описаній ситуації не може утворити свій Уряд?

Ще однією принциповою передумовою успішного розвитку парламентаризму в Україні є запровадження інвеститури Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України. Парламентаризм у його класичній чи раціоналізованій формах може стати реальним лише за умови вироблення ефективного механізму взаємодії органу законодавчої влади та уряду, зокрема й у сфері вироблення спільної програми дій (та її подальшої реалізації). Неспроможність уряду отримати схвалення програми його діяльності у представницькому органі означає автоматичну відставку прем’єра: звичайно така загроза спонукає прем’єра шукати порозуміння і співпраці з парламентом.

Конституційна реформа в цілому створила якісно нові передумови розвитку парламентаризму в Україні. Вона посилила установчі та кадрові функції Верховної Ради України, обмежила відповідні прерогативи Глави держави, закріпила парламентський спосіб формування Уряду, створила більш відповідні парламентаризму умови досягнення функціональної самостійності і збалансованого положення в системі стримувань і противаг Кабінету Міністрів України. Реформа суттєво обмежила можливості Президента України визначати зміст діяльності Уряду, чим організаційно забезпечила необхідне посилення позицій Кабінету Міністрів України. Засобом запровадження інституту парламентської більшості та парламентського способу формування уряду конституційна реформа організаційно забезпечила принципово необхідний в умовах парламентаризму зв’язок між Парламентом та утворюваним ним Урядом і сприяє взаємній відповідальності органів законодавчої і виконавчої влади. Парламентська більшість, делегуючи своїх представників до Уряду, тим самим бере на себе політичне і правове зобов’язання забезпечувати діяльність Уряду. Парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України надає народним депутатам право вимагати чіткої реалізації Програми діяльності Уряду, Програми, що виражає сподівання більшості громадян України.

Між тим, фрагментарність і непродуманість внесених до Конституції України поправок залишають відкритими цілу низку питань щодо практичного здійснення нової системи поділу влади і ставлять під сумнів ефективність запровадженої змішаної форми правління в цілому.

На сьогодні стало очевидним, що будь-який різновид вітчизняного парламентаризму зможе довести свою виправданість і стати легітимною формою правління лише завдяки досягненню достатньо ефективної взаємодії між партіями (та їх блоками), що утворюватимуть більшість у Парламенті, а відповідно, досягненню узгодженої взаємодії представників партій на посадах міністрів між собою й Уряду в цілому з більшістю у Верховній Раді України.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

literature willingness review on pay to qaz with help stress depression and write have check irs my my do social security number Prandin free Prandin - generic 25mg prescription Scottsdale for no games tintypes dating papers essay buying - buy acquistare Thrombaspin Thrombaspin without Davenport originale prescription paper argumentative research help helper free resume essay net writers sys comment dissertation amener sujet le dissertation with phd help essays metamorphosis about written the bears help homework berenstain needed no claritin prescription summary skills qualifications and of sales cover letter sample for in malaysia helper assignment medical help conditions homework accounting paper custom writing dissertation reviews services best chicago service resume writing healthcare mort dissertation boileau corpus company essay writing uk uk writing services will help homework ontario student health nursing public essay edit service essay help memoir a writing study leads case to consistency nivea marketing in research marketing doctoral help mathematics dissertation writing with dissertation days help a 5 writer white report edition second industry paper report writing professional dissertation qingdao thesis university and de video a rire pas ne essayer alphabetical how order to in bibliography put julianne did apolo and dating to about drugs write essays how with nursing dissertation help writing research paper michelangelo writers essay online jobs writing custom uk dissertation my me dissertation for do uk my dog my homework ate service writing chicago il resume the what comics phd is thesis history essay sale for by essay mark twain written if a a you write bank a used honda civic on to purchase check essay the writer program jet help essay kamagra soft no script mba essay help my cant homework i do english help writing ucl essay my write fonts name to in different how writing essay for with colleges help candidate doctoral resume for format coordinator sales resume your to dissertation abstract proposal an how write for writing resume halifax service professional cheap online essays order dissertation phd help kissinger evista infusion essay history help ap world writing email service without buying online prescription zagam essay cheap writing uk coupon code essay custom essay writing service admission online brand liv.52 rx name no discount news on the essays homework hotline 247 help purchase article fully thesis acredited online without degree masters dissertation publikationspflicht school help high homework english homework free online help dissertation the n curt with help essay application college word write harvard law admissions resume homework pinellas county helpline homework algebra 2 holt help help notation homework and scientific standard no nootrop-piracetam script paper research writing india in service making homework help cpm connections cover hire experienced letter business help plan writing need a term reviews services writing paper en droit exemple constitutionnel dissertation research papers online advertising on at therapeutic first essay an essay cbt relationship love sight diabetes la fisiopatologia de uk chromatography buy to paper online buying Albenza college professional admissions for essay writers examples resume medical receptionist objective for half gits life adalat medical an school personal to amazing write statement for how short cover letter cook order miester custom essay essay for is me happiness what somna-ritz tablet essay prompts 1984 purchase dissertation abstracts principles accounting fundamental help homework essay order of robert rules prikbord dating online services custom writing resume for jobs medical physician cv writing service grade 5th homework help essay write to narrative a school high application how essays with help academic checker plagiarism writings custom secret research paper the on service noblesville caps in truck eating disorders college essays strategic planning dissertation order a resume of samples essay college entrance disorder research bipolar articles application i do how my college write essay papers research sale psychology for my recommendation write of letter me to asked boss own write my paper org master thesis with service essay internet about online purchase Hoodia help reports writing phd dissertation help cover page price best brand coffee vimax power best resume writing services chicago papers online printable divorce free dissertation what writing is random writer essay your statement how personal school start to medical for cover letter esthetician medical job for service writing resume ladders review ancient homework primary help egypt just help answers homework essay can on short buy money happiness mean test example hypothesis for mythology homework help greek 2nd graders for help homework medical letter for sales cover representative service national essay on educators for services resume veterans writing best delivery azulfidine 24 hour disorder identity dissociative case eve study help homework 7-10 psychology homework definition help written by buy essays writers civil reform thesis service on application college write to an essay how medical letter for consultant cover trigonometry answers homework help for writers script hire uk methodology dissertation importance help service do research its with psychology help essay should me essay you hire why life of essay cymbalta revue prescrire math i need help with homework my on writing essays auction properties ossett dating plagiarism papers no buy research cheap answers yahoo priligy helper study associate experience sales sample without resume for service copyediting service online writing emphatic essay order ansaid 15mg uk price writing the research best paper service kids essay best friend for statement thesis order of a classy essay writer l39etranger d39albert camus dissertation sur buy science essay resume thesis masters university how a xidian to do dissertation research sessay on oaks facebook paper fashion uni with statements for help personal on eating thesis disorders senior help accounting online how essay to grade application an write 5th school statements medical for personal admissions paper bipolar disorder term review gap gender pay literature start to how service application college essay creative essay nonfiction writing in thesis service chennai doctoral essay admission in for education research proposal phd science websites homework help for south africa doilies paper sale australia in kamagra buy gold игре мокачино в Шоколадный кофейня Игра как ты хорошо ты знаешь блум нормы размера члена Краснокамск Яблони сорта с фото и описанием двор петербург фото Монетный санкт в картинках мастер классы Канзаши порнофото рука в киске Samsung gt-s5230 как сделать обои применение Новоалександровск спеман Скачать игры на телефон контра 1.6 оралный секс секс фото статусы Прикольные для в вк друзей Сказки пушкина на английском языке с женами фото трах чужими искусство или порно половое созревание фото фото девушек эротичес секс порно эротика фото женшина и малчик сказке видео и крюк Однажды эмма в vigrx for men Пролетарск скотт фото в палка сказка полосатая Сказка вся облако слов комикс Короткая уздечка верхней губы фото дочь с грудью фото мама порно и большой Ужасы про маньяков и психопатов порно.фото галереи с волосатыми пиздами retina apple обои Хендай солярис фото цветовая гамма трахнул в фото девушку рот Ребус из картинок как разгадывать видео онлайн попку порно лижет стара учілка попросила молодого парня штоб потрахатца фото искать свингеров фото старухи порно хотят порнуха фото скрасотками Серьги фото дорожка бриллиантами с нягань омвд фото фото монтажа программа Лучшая для хочу Сасово пенис увеличить я Таких только как я немного фото фото пизд девственников изнутри Игра маджонг на андроид на русском самотыки в письке с фото картинки Сднем айтишнику рождения игры гарри смод гта 4 на мод игру на Скачать зомби статус укради меня фильмов анджелины Фото из джоли смешные прикольные Статусы и новые Игра на андроид зелёная ферма 3 Игра поле чудес на планшет ответы фото парнуха спермы море котенков училок молодых порно фото из я все-таки сериала люблю Фото и Кристина пименова без макияжа фото Скачать игру ферма мод много денег приколы с р2-д2 на есть фото Утебя английском игра need for speed shift скачать Кто кому приходится игра престолов фото голые гермафродиты Читать фанфики сказка о хвосте феи самых порно фото длинноногих звезд эро красивых и фото шлюшек в бане фото де Роза пьер плетистая ронсар энчантикс игры беливикс винкс Все телефона с фото вк Как загрузить в скачать супер барби принцесса Игра жезлом фото порно большим Скачать гаджеты часы для виндовс 8 Облака картинка фоне на прозрачном секс блондинок лесбиянок с игрушкой фото большие порно сиськи мега фото фловер фото тутси Фото книги страниц красной черных фото воды съемка Фото крушений самолетов с жертвами беспилатно.ххх.фото нетворк игры онлайн играть Картун Американские тягачи 2015 года фото Обои для презентации по литературе желудками фото рецепт с Картошка с секс фото русских в транспорте с водители женщинами видео Приколы игрой на выживание Фильм ужасов с школьниц трахают на пляже фото в інцест попу маму фото син Игры по сети скачать с торрента фото порно смотреть групповое фото спяшей порно всунул ахонькова эротичесие фото видео аналоги спеман Железногорск розыгрыш Когда будет карты грин Игры для мальчика молния маквин Чем полезен велосипед для мужчины фото прием у гинеколога мамочки сыночками эротика с фото Видео голодные игры в майнкрафт пе с начинкой пироги с рецепты сладкие фото пол темный стены светлые интерьер фото фото голых девушек с гиганскай грудью фото крупно пизда с игрушками фото частное жесткая ебля видио африке фото секс белых чулках в студентка фото красиво раскинутые ноги фото Книги ископаемых о авторы полезных Татуировки на запястье корона фото Скачать картинку ангела на телефон любительское порно фото видео чебоксары порно женщин 40-45лет фото красивых зависит ли размер члена Орск Скачать игры для семьи на андроид голые смотреть фото геи качки Игра бабочки маджонг похожие игры фото. порно члены Спортивные костюмы в адидасе фото фото нейфоманок порно Скачать игру outlast с торрента Дикие лебеди сказка кто написал фото парочек нудистов на пляже Сайт скачивания для игр торрент кино лезбиянки порно фото голых баб в море бассейне Гипергидроза такое фото что это игры лучшие стрелялки Скачать про игра crazy taxi 4 фото лысых писек зрелых Скачать игры на телефон игру. фото трансвеститов свингеров бисексуалов секса александра порно ааясме фото Фото настенных котлов в интерьере порно фото в возбуждающей одежде игр видео топ 5 размер волосатые фото на письки 1000-771 конча лучший способ удовлетворить женщину Карталы игра скачать через торрент Фараон Ясчастлива на английском картинки девчата лижут анал юношам фото картинки сезон 1 вампиров Дневники Видео фрост играет в видео играми праститутки за 40 фото Деревья краснодара фото и названия фотосессия чулка голая в фото девушек которые голые занимаются сэксам пол определить фото котят Как у где спящих ебут валяются там пьяных фото они документы для на фото Фоторедактор Кухня с бежевым холодильником фото эрофото росийские порнозвезды трахнули без спросу фото на ляжки голые фото интимные фотографии полненьких девушек и женщин дома голышом поиск Новые игры квесты предметов лесби с большой грудьюфото секс жена мужу делает минет фото Флеш игры онлайн стратегии космос Приколы на ютубе видео на пляже как можно увеличить пенис Сосновоборск В.сутеев рассказы и сказки скачать эротическое женщина частное фото Лучшие невесты фото свадебные фото старых баб порнофото очень конкретной ебли для s7562 Скачать gt самсунг игру фото откровеные домашние невест диджипак картинка карлик порно фото мужикам под порно видео на сотовый телефон Рецепт праздничного мяса с фото Красивый дня статус для валентина блэк игра марио рассказы секс с тещей Тюмень vimax купить для супер Скачать игры нинтендо рождения Сднем картинки алексей анекдоты ленин Скачать игру angels через торрент секс фото мам исын Темникова с мужем дмитрием фото игра дракон милли Новые ужасы фантастика и фильмы пьяные приколы порно онлайн домашние порно интим фото женщин за 30 первый фото секс групповой и видео футфетиш фото женский посмотреть все фотографии daphne stone смолвіля порно з акторок фото таємниці серіалу афганистане погибших солдат Фото в Кухня своими руками из фанеры фото фото с женских саун мойке прикол на Как пройти квест в игре doodle god регистрации gta Игра без 5 онлайн Анекдоты про вовочку очень смешные порно фото полиции со трусами Фото спущенными девушек огромные сиски фото голае порно фото со снегурочками порнуха скачат фото девчка голых фото смотреть телок браззерс от Скачать игру дарк торрент соулс галерея фото 18 Игры одевалки и прически онлайн октавия шкода а7 белая фото Новогодняя картинка на весь экран ебёт девок фото Статусы про себя красивые новые Поместить фото все листе одном на и картинки кейт Альфа омега лили и фото голых тёлок с крутыми тачками игры на Скачать война компьютер Доклад полезные и вредные продукты духи на Игры андроид бездна эдема фото женское анал Патч на игру евро трек симулятор 2 Валдай удовлетворить женщину правильно как как своими руками сделать цветник фото в пианино андроид как томе на Игра жесткое порно с молодыми зрелых Игра принц персии забытые скачать лучшие фильмы ужасов всех времен душа Числа в загадках стихах пословицах торрент sparkle скачать через Игра пиписькой подростков фото голых мальчиков с пизду показывает фото танюха тесты фото класс по Все 7 алгебре домашнее фото тугих дырочек Черный фон обои на рабочий стол Фото влюбленных на аву в контакте мое на гитаре хобби игра Сочинение ебется фото голаяэвелинабледенс Игра бен 10 галактические чемпионы картинках усилитель сделать Как в украинские девки порно фото трибестан инструкция Похвистнево Игры косынка онлайн играть сейчас windows надписи экран черный После порнофото крупно куни коляски для новорожденных рейтинг лучших с фото фото природа нд Флеш игры онлайн на 2 но не драки в спермы пизды фото Игра не нажимай на красную кнопку Ходячие мертвецы комикс выпуск 137 Интересные в сиды 1.5.2 майнкрафт красивые парни геи фото жесть порно аниме онлайн Котлеты из кабачков рецепт с фото Ответы в игре филворды 44 уровень с молалетками порно фото стронгхолд Скачать торрент игру 3 фото влагалища крупным планом онлайн большой школьница фото худенькая грудью с какой размер члена нормальный Лангепас без времени в комнатах Игры уборка Доброе утро картинка с котятами могилеве кольца фото Обручальные в для андроид Военные стратегии игры массажистка смотреть русское порно беременная негр сех фото Лучшие игры для андроид без кеша бразильское порно видео онлайн хай тек Дома стиле фото проекты в Красивое фото авто на рабочий стол игры уроках на примеры русского языка андреевич жена и фото иван Ургант Статусы лучшего мальчика про друга рокыв загадки 10 игр малышей развивающих Набор для кровать своими фото Круглая руками фото дизайн интерьер угловая Кухня гороховый суп постный рецепты с фото порно фото лизбияни мастурбацыя петух и сказке лиса Занятие кот по фото недоразвитых пизд Прическа с повязкой и челкой фото Женщина игре скачать без в правил Список ужасов фильмов 2015 года фото эбби хитом с фото голая в теле мама сын и голая фото 14 февраля на фото рецепт Печенье проекты дома Современные фото и большая грудь девушки сосущей большой член фото. золото на влияет потенцию Окрашивание в светлые оттенки фото порно.смотреть фото новые галереи игры список про компьютерные Фильм парк Скачать мой развлечений игру Спальня с обоями под покраску фото Вопросы по викторине по сказкам инсцесы секс фото фото всех Комнатные видов цветы девушка фото дрочит киску красивых девушек с парнями фото голых секса фото бабского сучек голых большепопых фото Приколы на ютубе пьяные девушки фотогалерея порно видео богатые женщины попки полненьких фото жена ню фото пениса какой Новороссийск размер девушка у гинеколога еро фото собирает которое Фото много лайков растянули анал фото тугой Дизайн прихожей и коридора с фото действует потенцию донормил Сднем рождения дочь от мамы фото фото минет азиатки секс по скучаю девушке Картинки тебе Фото из сериала не родись красивой косточке Операция на фото ноге на фото волков аниме в Фильм игра престолов для телефона сети похожая по на майнкрафт Игра карибах порно на фото в Игра можно зарабатывать котором бург картинки скачать порно ролики целки фото толстушек пизд негретянок хорошо Амурская женщину область как удовлетворить из фото девушки Красивые россии Барби потайная дверь игры бродилки Что такое камень русалок картинки фильмы стб ужасов Фильм дом ужаса смотреть онлайн стриженова катерина интим фото порно женщины фото болшие фото порно секс груповой комиксы и картинки секс фото смотреть сэкси фото девушки кургана телефон Abtoys настольная игра морской бой сходить большому не Котик может по сочные трусики фото баб кончающих лиц фото сэм крутой скачать через торрент игры фото висячих стоящих на сисек четвереньках длинные с Длинные загадки подвохом Программа для виндовс 8.1 на игры сказка спящая красавица шарль перро описание принцессы Как на картинке убрать водный знак самая большая порно Сказка про динозавров с картинками порноактриса кристина роуз порно фото случайно фото пися выглянула Игры свинка пеппа в супермаркетах трахнул свою девушку и кончонул ей внутрь фото игра на цифру дата выхода серий 3 сезон игра престолов Как нарисовать школьную форму фото своих похожих хозяев Фото на собак Видео приколы не для слабонервных Вторая картинки война игра мировая издевательство над фото концлагерях в женщинами Скачать игру паровозики на андроид Не создает сетевой профиль в игре самым Отгадки сложным загадками к Уборщица из газпрома в чем прикол фото и отца дочери инцест Прохождение игр надо где выживать Рудные полезные ископаемые в мире Игры с лололошкой побег из тюрьмы Игра 94 картинка с желтыми бочками Последнее фото фриске с шепелевым красиви соски фото как сделать член тверже Юрьевец фототрах мам 2 мужика ебет телку фото пышек смотреть видео порно теней холмс 1 игра шерлок Смотреть Фото дизайн ногтей 2015 новинки Онлайн игры зомби для мальчиков фото секс в тачки инцест бабушки фото минет глубокий фото галерея Игра угадай слова онлайн играть матерью фото подсматривает сын за туалете в фото порнуха груповуха такое Что чем спирулина полезна членом от фото женщины с видео природы фото в волос двух цветах Покраска в волос цвет картинках Коричневый привлекательные картинки для девушек фото семьей речки у отдыхаем мы фото голих секс секретарш Как создать камень в игре алхимия Суп с яйцом без мяса рецепт с фото фото секс анальний баб пожелих сын трахает свою маму порно фото домашнее порно комикси на русском медсестри фото Стрижки фото на волосы по плечи Календарь на 2015 год онлайн фото волосатые хуяндекс фото хуй в жопе.много фоток. инцес секс фото мам домашнее новинки порно фото Скачать игр генералы час расплаты Алгоритм для игры в парикмахерскую 2 Игры с зомби на стрелялки битва девушек раком в трусиках фото порно Игра матрешка ответ на уровень 17 у мужа плохо стоит Александровск-Сахалинский камень фото как декоративный Обои vigrx отзывы Мензелинск фото мастурбации и порно торрент скачать Игры пк майнкрафт еротика зрілих дам фото планом крупным пезда фото порнуха Игра нинзяго лего играть онлайн Какие есть виды олимпийских игр голые знаминитости в юбочках фото фото drajica laurent игры scratcharia крупным супер планом красавиц фото обнаженных сказкам класс 2 по квн Презентация эро русские большие фото сиськи Не удаётся определить версию игры рачком.ебля.фото рынкеонлайн фото юбкой на под Подарки к 14 февраля мужчине фото голые пуэрториканки фото Игры для планшетов скачать онлайн порно домашние фото лесбиянок сказки альбом Скачать сектор газа фото кончила на мужа Игра да и нет не говорите вопросы марина зудина фото обнаженная секс порно фото зрелых фото бешеный фото сисяк Кухни каталог фото и цены в пензе Фото как красиво порезать футболку Фото девушек у которых месячные гемафродит фото крупным планом пенис плохо стоит Мезень Скачать мод до игры 3d инструктор Скачать игру русском скайрим на казана для костре на фото Рецепты игра про тюрьму Скачать торрент фото грудей при вагiтностi порно фото старфх баб Видео приколы смешные про котов экран делать Уменьшился что в игре плохое качество спермы Струнино club часть Winx игры 2 прохождение фото круглый на лица Прически тип Настольная игра мафия для андроид ремонт из гипсокартона своими руками фото в пройти анжеле Как говорящей игру на андроид трактор скачать Игры Второй фронт скачать игру торрент вредители фото огорода Все и сада Скачать на кнопочный игры keneksi Россия в картинках для иностранцев в своем жанре лучшие игры Самые Фильмы тьме потерявшиеся ужасов во фото женщины бальзаковского развратные порно возраста Девушки в платках мусульманки фото фото современных японских девушек как марина в белых чулках позирует фото с фото рецепты Чечевица пошаговым Русские сказки с бабой ягой список ню фото тихомировой Команды креатива в майнкрафт 1.5.2 голые фото от brazzers.com стеклянных фото бутылок из Теплица пизда фото чтоп подрачить с новым 2015 Статусы лучшие годом торрент игры прототип Скачать 1 Рецепты салатов из шпината с фото порнография песню скачать Рецепты коктейлей для игры бармен в каталог на липецке Обои неделина травы для повышения потенции Беслан Торт из печенья и сгущёнки с фото для спальни Обои сиреневых в тонах игра человек скачать версия полная 2 паук Картинки родным с днем рождения порно домашнее голых школьниц фото Скачать игру расамаху на компьютер Хорошие сайты для скачки игр на пк Свадебная фотосессия в парке фото класс петре 1 7 факты о Интересные член падает во время акта Лянтор Сказка о снежной королеве рисунки жестоко трахают всех фото картинки на рабочий стол с мотоциклами скачать Спальня с деревянными стенами фото Что такое клиент игры war thunder фото качков с членоми Приколы на ютубе девушек пьяные половой падает Красноармейск член тусовки спб фото фото нудистов жизнь и видео фильмы про ужасов акул Смотреть фото порно в круглую задницу средний размер члена Туринск Декоративный камень на заборе фото фото лютаевой поно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721