СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ТИПИ ЗАГОЛОВКІВ З ЛЕКСИЧНИМИ ГЕНДЕРНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано структурно-змістові типи заголовків з лексичними гендерними компонентами, опублікованих на сторінках сучасної україномовної періодики, що сприятиме розширенню наукового бачення гендерної ситуації в сучасному українському суспільстві.

В статье проанализированы структурно-смысловые типы заглавий с лексическими гендерными компонентами, опубликованных на страницах современной украинской периодики, что будет способствовать расширению научного виденья гендерной ситуации в современном украинском обществе.

The types of titles with lexical gender components are analysed in the article. That will be instrumental in expansion of scientific vision of gender situation in modern Ukrainian society.

Постановка наукової проблеми. В добу активізації демократичних перетворень в країні актуалізуються проблеми місця і ролі чоловіка та жінки в соціумі, загострюються питання про прагнення, інтереси та уподобання представників обох статей.

Сьогодні все частіше предметом наукових досліджень стають проблеми зловживання гендерними стереотипами у ЗМІ та рекламі, оскільки саме ці два комунікаційні канали досить швидко реагують на найменші зміни та гендерну ситуацію в суспільстві.

Аналізуючи виявлення гендерних стереотипів в текстах друкованих ЗМІ, зосереджуючись зокрема на концептах «чоловік – жінка», «дівчина – хлопець»,  «чоловіче – жіноче», вітчизняні дослідники рідко зверталися до аналізу саме заголовних комплексів. Серед важливих досліджень цього напрямку слід виділити праці А.Волобуєвої [3], О.Кісь [5], В.Слінчук [10]. Саме тому проблема типології заголовків з гендерним компонентом залишається досить актуальною на сьогодні, що зумовлює вибір напряму наукового дослідження.

Кожен заголовок сучасної друкованої масмедійної продукції – це та частина тексту, яка орієнтує читача на характер, тип, призначення журналістського повідомлення, в лаконічній формі знайомить читача з інформаційним наповненням журналу чи газети.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних вчених гендерну проблематику у текстах сучасних засобів масової інформації досліджували В.Агєєва [1], Л.Леонтьєва, Л.І.Мацько, О.Кісь [5], С.Павличко, О.М.Сидоренко [7], Н.Остапенко [7], В.Слінчук [9; 10], Л.Ставицька [11] та ін.

У дослідженнях науковців, як правило, аналізується словесне відображення гендерних стереотипів у мові ЗМІ, що трактуються, за твердженням В.Слінчук, як один із видів соціальних стереотипів, стандартизованих, стійких, емоційно насичених та ціннісно визначених образів, що базуються на прийнятих у суспільстві уявленнях про «маскулинне» (чоловіче) та «фемінне» (жіноче) [10; с.3].

З метою оминути аналіз лише гендерних стереотипів у мові ЗМІ і спробувати одержати картину гендерної ситуації в нашому суспільстві, об’єктом дослідження було обрано заголовки текстів сучасних україномовних друкованих засобів масової інформації.

Джерельною базою нашого дослідження стали заголовки з гендерними компонентами, опубліковані на сторінках сучасної україномовної друкованої періодики (газети «День», «Україна молода», «Дзеркало тижня», «Молодь України», «Хрещатик», «Високий замок», місцевої газети «РівнеЕкспрес» та ін.).

Мета статті та постановка завдань. Метою дослідження є науковий аналіз заголовних комплексів в україномовних друкованих ЗМІ, а саме – заголовків з лексичними гендерними компонентами.

Серед основних завдань дослідження – аналіз та систематизація заголовків текстів сучасних журналістських матеріалів за структурно-змістовою і тематичною ознакою; здійснення спроби побудови картину гендерної ситуації в сучасному українському суспільстві на основі одержаних результатів.

Науковий аналіз заголовків базується передусім на когнітивно-семіотичному, компаративному та структурно-змістовому підходах, що дозволяють виявити типологічні семантичні особливості заголовків.

Важливо зазначити, що аналіз заголовків здійснюється як аналіз не окремого, а невід’ємного елемента статті (в першу чергу, це необхідно для того, аби з’ясувати, які елементи заголовку вжиті у прямому, а які – у переносному значенні), це дозволяє також брати до уваги ті заголовки, в структурі яких, на перший погляд, немає гендерних компонентів. Наприклад, взятий окремо від контексту статті такий заголовок, як «Недосяжна…», не містить гендерних компонентів. І лише пов’язуючи його зі змістом статті, розуміємо, що заголовок має гендерне забарвлення, адже відтворює високу оцінку жіночих якостей.

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів. Будуючи типологію заголовків з гендерним компонентом, слід, в першу чергу, визначити критерії поділу заголовного матеріалу на окремі типи. Так, В.Слінчук за характером змістового подання інформації поділяє заголовки на проблемні, спонукально-наказові, інформаційно-описові, рекламно-інтригуючі, а ті, у свою чергу, поділяються ще на окремі підтипи. Серед проблемних заголовків, наприклад, дослідниця виділяє проблемно-констатуючі, проблемно-спрямувальні, проблемно-ситуативні, проблемно-визначальні [9; с.67].

З точки зору структурного підходу, така типологія заголовків є безцінною. Але для одержання цілісної картини про гендерну ситуацію в суспільстві доцільно застосовувати поділ заголовків за тематикою, враховуючи вияв гендерних стереотипів. Таку спробу здійснила В.Слінчук у статті «Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять» [10]. Дослідниця поділяє заголовки за такими популярними темами, орієнтуючись здебільшого на вияв у заголовках усталених понять:

– шлюб,

– призначення жінки у суспільстві,

– поділ важливих сфер суспільної діяльності, які здебільшого традиційно закріплені за чоловіками (сюди ж належить і проблема безправності жінки),

– професійна реалізація жіночої половини в суто «чоловічих» сферах,

– заміна лексем «жінка» та «чоловік» іншими мовними образами, зокрема біблійної, міфічної та метафоричної образності [10; с.111-113].

Для кращого розуміння гендерної ситуації в суспільстві заголовки слід систематизувати за найпоширенішими темами, враховуючи як ті заголовки, що виявляють гендерні стереотипи, так і ті, що «руйнують» усталені поняття.

Першу тематичну групу становлять заголовки з концептом «гендер» та похідними від нього. Ці заголовки свідчать про те, що в сучасному суспільстві в добу демократичних перетворень гендерна проблематика, питання місця та ролі чоловіка і жінки набувають особливої актуальності: «Навіщо нам гендер?» (День. – 2008. – 23 вересня), «Від жінки-трудівниці до «бізнес-вумен»: Трансформація гендерних стереотипів на ТБ» (День. – 2003. – 31 січня), «Гендерна нерівність» (День. – 2002. – 26 листопада).

З метою вивчення основних тенденцій та для розуміння гендерної ситуації в сучасному українському суспільстві проаналізуємо низку заголовків з концептами «чоловік» та «жінка» і похідними від них. Саме на прикладі заголовків до журналістських матеріалів, опублікованих у ЗМІ, можна простежити і рівень гендерної нерівності в суспільстві (проаналізувати, як часто трапляються заголовки зі словосполученнями «сильна стать», «слабка стать»), і принцип розподілу ролей на рівні «чоловіче/жіноче» тощо.

В українському суспільстві за чоловіками традиційно закріплені важливі сфери суспільного життя та діяльності, про що свідчать заголовки: «В очікуванні «чоловічої розмови» (День. – 2009. – 21 липня), «Слово «влада» – чоловічого роду» (Україна молода. – 2004. – 18 серпня), «День шахтаря – чоловіче свято?» (Дзеркало тижня. – 2009. – 29 серпня – 4 вересня).

Аналіз заголовків україномовних журналістських матеріалів засвідчив, що в сучасному українському суспільстві дещо переосмислилася незамінна роль чоловіка у переважній більшості суспільних сфер. Чоловіки тепер не настільки сильні та стійкі як фізично, так і морально, у них також є слабкі сторони. Навіть усталене словосполучення «сильна стать», «сильніша половина людства» набуває іншого звучання в новому контексті – інколи дещо співчутливо або навіть іронічного: «Сильна стать» в Україні болючіше реагує на безробіття, більше хворіє, менше живе і… не має права нарікати на життя» (Україна молода. – 2009. – 29 серпня) – цей заголовок свідчить навіть про певну дискримінацію чоловічої статі в суспільстві, зважаючи на усталене сприйняття осіб чоловічої статі як таких, що не мають права на слабкість і на поразку.

Про переосмислення ролі чоловіків в сучасному українському суспільстві свідчить і той факт, що заголовки типу «Справжній чоловік» (День. – 2008. – 6 червня) трапляються значно рідше і то у статтях, в яких розповідається про якусь видатну особу та його особисті якості. Сьогодні швидше можна зустріти заголовки типу «Чоловік – це самець плюс гроші» (Дзеркало тижня. – 2005. – 29 січня – 4 лютого), «Справжній діловий чоловік – це… той, хто має дорогий годинник, вишукані запонки та елітну авторучку» (ОГО. – 2007. – 23 серпня). Ці заголовки свідчать про сприйняття образу сучасного чоловіка в нашому суспільстві як особи, яка повинна заробляти гроші і піднімати свій статус, інакше – він не чоловік.

Заголовки з концептом «жінка» одразу поділяються на кілька тематичних підгруп – залежно від виявів гендерних стереотипів, або ж їхнього оминання. До першої підгрупи належать заголовки, що відтворюють призначення жінки як матері, хранительки домашнього вогнища: «Мама Нонна на Майдані» (Дзеркало тижня. – 2009. – 20-26 червня) – стаття, присвячена вшануванню пам’яті (вивішення дошки пошани на Майдані Незалежності у Києві) Нонні Копержинській – українській актрисі театру і кіно. Змістовно-структурний аналіз заголовка, враховуючи контекст статті, свідчить про повагу до актриси, піднесення її до високого звання Матері, загалом свідчить про вияв гендерного стереотипу Берегині (вперше визначений ще Соломією Павличко у статті «Прогрес затримується: консервативні лики жінок в Україні», опублікованій у польському виданні, згодом розроблений В.Агеєвою, О.Кісь, В.Слінчук).

Вияв цього ж стереотипу спостерігаємо і в заголовку «Мама – вдома, мама – на роботі?» (Дзеркало тижня. – 2004. – 6-12 березня) – стаття про жінку, котра звикла опікуватися не лише дітьми вдома, але й підлеглими та колегами на роботі (на рівні турботи про дітей).

Низка заголовків містять вияв ще одного гендерного стереотипу, давно усталеного в українському суспільстві: призначення жінки – бути дружиною, коханкою. Ці заголовки поділяються на два тематичні підтипи:

–    одні розкривають сприймання жінки як жертви: «Російські дружини ховають себе заживо в Єгипті» (Рівне Експрес. – 2009. – 16 липня), «Ідеал жінки: і гейша, і рікша?» (День. – 2004. – 12 березня);

–    інші відтворюють бачення жінки як ідеалу краси, як певної цінності: «Жінка – це всесвіт, і заради неї всі чоловічі безумства…» (Хрещатик. – 2003. – 7 березня), «Ідеал краси» (День. – 2007. – 5 квітня), «Ольга Тимофієва: «Справжня жінка — поза часом, але завжди на часі» (Ужгород. – 2008. – червень, №25 (491).

З другим типом заголовків тісно пов’язані заголовки, що виявляють образ сучасної ділової жінки, яка вдало реалізує себе у суто «чоловічих» сферах діяльності: «Чи візьмуть жінки владу?» (День. – 2007. – 14 лютого), «Бізнес-леді» (Хрещатик. – 2002. – 2 жовтня), «Де ви, пані Бос?» (Хрещатик. – 2004. – 15 червня).

Незважаючи на те, що однією з цінностей сучасної жінки є реалізація себе у професійній сфері, нерідко у суто «чоловічих» справах, низка заголовків відтворюють безправне існування жінки та зневажливе до неї ставлення, наприклад, це «не жіночого розуму справа», «не жіноча це справа» [6; с.62]: «Нежіноча професія» (Молодь України. – 2004. – 8 жовтня), «Українське суспільство нетерпимо ставиться до жінок в політиці» (Дзеркало тижня. – 2009. – 16-22 травня), «Справжня професія жінки – це кохання, юриспруденція – лише хобі» (Юридична газета. – 2007. – 13 грудня). До цієї групи належить також заголовок «Вперше академіком-секретарем стала жінка» (Дзеркало тижня. – 2009. – 30 квітня. – 15 травня), котрий налаштовує читача на здивування від того, що жінка зайняла «чоловічу» посаду.

Змалювання у заголовках та журналістських текстах подібного ставлення до жінки пов’язане з виявом ще одного гендерного стереотипу – жінка – це істота слабка. Звідси й походження словосполучень типу «слабка стать», «слабка половина». Цей стереотип ламають такі заголовки, як «Навіщо дівчатам сила?» (Дзеркало тижня. – 2009. – 20-26 червня), адже у тексті статті розповідається про сильних осіб жіночої статі і пояснюється, для чого їм ця сила потрібна.

Згаданий стереотип виявляється у ще одному негативному образі – образі «невістки» – як особи бзправної, яка нічого не вирішує і яку не поважають та не люблять в сім’ї чоловіка. Саме в такому значенні вжите слово «невістка» у низці заголовків: «Україні призначено роль «невістки»?» (Дзеркало тижня. – 2009. – 23-29 травня) – стаття про взаємовідносини України та Росії щодо постачання нашій країні газу, «Хто винен… невістка!» (Сіверщина. – 2009. – 5 серпня).

Аналіз заголовків журналістських матеріалів засвідчив, що в сучасному українському суспільстві існує тенденція і до ламання стереотипів «чоловіки – сильна стать, мужня особистість»: «Мужні чоловіки знову в моді» (Рівне вечірнє. – 2005. – 12 квітня), «Як виховати справжнього чоловіка?» (Високий замок. – 2008. – 1 листопада).

Досить цікавою є група заголовків, що виявляють гендерні стереотипи про уподобання чоловіків та жінок. Наприклад, загловок «Мінеральні сестри та пінні брати» (Дзеркало тижня. – 2009. – 21-28 квітня) ще раз доводить, що мінеральна вода вважається «жіночим» напоєм, тоді як пиво – «чоловічим», що можемо спостерігати в на прикладі реклами: мінеральну воду рекламують жінки, пиво – чоловіки.

Чи не найбільшу тематичну групу становлять заголовки з концептом «шлюб» та похідними від нього – «заміжжя», «побачення» тощо. Найчастіше такі заголовки виявляють стереотипні уявлення:

–         дівчина – хочу заміж («Хочу фату, білу сукню і… заміж!» (РівнеРакурс. – 2006. – 19 січня), «Як вийти заміж за українця» (День. – 2006. – 27 квітня), «1000 і одна ніч російської дівчини в Стамбулі» (Рівне Експрес. – 2009. – 18 червня), «Хочеш заміж? Ставай тріїчницею» (Дзеркало тижня. – 2004. – 6-12 листопада). Подібні заголовки, вжиті у переносному значенні, або з гумористичним забарвленням, становлять окрему групу: «Волинянка» хоче заміж за «Фольксваген» (День. – 1998. – 21 липня);

–         хлопець – не поспішаю, завжди маю вибір: «Знайомляться з красунями, одружуються ж…» (Молодь України. – 2004. – 28 вересня). Адже, на відміну від жінок, чоловіки не поспішають виконувати певні зобов’язання перед жінками, не поспішають вступати у шлюб.

Поряд з цим, існує ціла група заголовків з концептами «шлюб», «заміжжя», які виходять за рамки гендерних стереотипів. В першу чергу сюди належать заголовки, що, порушуючи усталені поняття, дають жінці вибір у питанні шлюбу. Здебільшого такі заголовки орієнтують читача на гумористичність ситуації, описаної у статті: «Збиралась заміж за італійця, а одружилася з датчанином» (Молодіжна газета Вінниччини. – 2007. – 12 грудня).

Окрему групу становлять заголовки, що відтворюють скептичне або з елементами певного розчарування ставлення до сучасних шлюбних взаємовідносин чоловіка та жінки: «Сучасний міф про закоханих» (День. – 2007. – 31 січня), «Ностальгія»… за коханням» (День. – 2007. – 14 лютого), «Хочу заміж за видавця» (Високий замок. – 2004. – 2 жовтня), «Криза шлюбу» (День. – 2007. – 8 лютого), «Попит на романтику» (День. – 2007. – 7 березня), «Обмануті женихи» (Дзеркало тижня. – 2009. – 11-31 липня).

Є заголовки з гендерними компонентами, що відтворюють оптимістичне трактування поняття «шлюб», «сім’я», «родина»: «На Донеччині – бум інтернаціональних шлюбів» (День. – 2007. – 28 лютого), «Інститут сім’ї» (День. – 2007. – 23 січня.), «Поспішайте закохуватися!» (День. – 2007. – 14 лютого), «Курси підготовки до шлюбу: «чи кохаю я?» (Дзеркало тижня. – 2009. – 16-22 травня).

Зловживаючи гендерними стереотипами, журналісти досить часто використовують у заголовках мовні елементи, пов’язані з концептом «заміжжя», у переносному значенні, аби надати заголовку ще більшої експресивності: «Московське побачення наосліп» (Дзеркало тижня. – 2009. – 11-31 липня) – стаття досить серйозного змісту – про переговори президентів двох країн: Росії та США – Путіна та Обами. До цієї ж підгрупи належать також заголовки «Феномен зради» в українській політиці» (День. – 2007. – 19 січня), «Незаймані» селяни» (Дзеркало тижня. – 2009. – 6-12 червня) – з неоднозначним розумінням для читача гендерно маркованого слова «незаймані», «Розлука буде без печалі» (Дзеркало тижня. – 2009. – 23-29 травня) – стаття про відставку Балоги.

Таким чином, ми можемо систематизувати тематичні групи заголовків на кілька частин: першу тематичну групу становлять заголовки з концептом «гендер» та похідними від нього, з другим типом заголовків тісно пов’язані заголовки, що виявляють специфіку розподілу важливих сфер суспільної діяльності, які раніше традиційно закріплювалися лише за представниками чоловічої статі, сьогодні ж активно освоюються сучасною діловою жінкою.

У свою чергу ці групи заголовків ми можемо поділити на підгрупи: заголовки з концептами «чоловік» та «жінка» і похідними від них, заголовки в яких переосмислюється роль чоловіків і жінок в суспільстві, заголовки, що виявляють гендерні стереотипи про уподобання чоловіків та жінок, заголовки з концептом «шлюб» та похідними від нього тощо.

Проаналізувавши різні групи заголовків з лексичними гендерними компонентами, можемо одержати картину про існуючу гендерну ситуацію в українському суспільстві: роль жінки, наслідуючи західні демократичні тенденції, помітно зростає, але ще присутня на сторінках преси велика кількість журналістських матеріалів із заголовками, що відтворюють традційне недооцінювання ролі жінки у соціумі, інколи навіть принизливе до неї ставлення; натомість зменшується роль чоловіка у важливих сферах суспільної життєдіяльності, про що свідчить структурно-змістове наповнення заголовків журналістських матеріалів на сторінках сучасної україномовної преси.

Список використаної літератури:

1.    Агєєва В. Філософія жіночого існування / Передмова до кн. С. де Бовуар. Друга стать. – К., 1994. – Т. 1. – С. 10–14.

2.    Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підруч. – К., 2004. – 344 с.

3.    Волобуєва А. М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 6. – С. 66–69.

4.    Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості (Ю. М. Галустян, В. П. Новицька) // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C.7-13.

5.    Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній Україні // Ї. – 2003. – № 27.

6.    Сидоренко Н. М., Остапенко Н. Ф. «Гендерний монолог» української «урядової преси» // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2002. – Т. 6. – С. 61–65.

7.    Сидоренко Н. М., Остапенко Н. Ф. Українські аспекти гендерної рівності // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 2003. – Вип. 12. – С. 26–28.

8.    Скорик М. М. Українські мас-медіа: ґендерний аспект // Проблеми освіти. – К: Науково-методичний центр вищої освіти. – 2003. – Вип. 36. – С. 134-153.

9.    Слінчук В. В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2004. – Т. 17. – С. 67–74.

10.    Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять//// Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2005. – Т. 19. – С. 109–113.

11.    Ставицька Л. Мова і стать // Критика. – 2003. – № 6. – С.29-34.

12.    Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації // Гендер і культура: Зб.ст. / Упоряд Агеєва В., Оксамитна С. – К.: Факт, 2001. – С. 157.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for algebra help homework 2 buy store app positive reviews personal statement college college narrative paper thinking psychological critically research answers science with methods avana los angeles in buy paper a term example start essay to admission how brighton essay help rock from wrtten papers scratch breeze dating builders custom business plan college essay geography homework help with papers non cheap plagiarized how ghostwriter does much it to hire a cost for elevator sales examples speech representative essay writing sites custom best custom research papers phd international dissertation thesis composition help essay ap language english disorder case of patient with bipolar study paper to write need my help writing essay uk service review do assignments i my cant high school help economics homework for medical school resume admission theory thesis phd grounded using research 1 company number writing a of thesis statement is order the usual job online best application buy guaranteed custom papers paper style apa research custom yasmin schnack regression proposal logistic dissertation management thesis master crisis custom collge papers on hiring essays me master ubiquitous thesis computing dissertation antti vassinen abstract thesis dissertation medical resume for assistant job good websites help homework echeck with aldactone buy how essay writing help get help with homework online william by hazlitt essays written cant homework my do tab for cover letters receptionist sample medical essay personal buy website apa essay cite with me my essay help college custom uk papers research clerk billing cover letter for medical writing narrative essay help cheap need essay college pro purchase effective choice essays for to prepare dissertation defense for how samples resume professionals for sales annulment essay help catholic writing application service college essay academy sell canada online LIV.52 from LIV.52 buy canadian pharmacy united literature review states buy 24 7 help homework research paper affective seasonal disorder canada pharmacy benadryl cheap essays very services uk rewriting thesis paper phd length android help homework app essay disadvantaged entrance essay help my paper ethics write dissertation color in architecture statement purchase divinity statement personal analysis essay admire best essay argument my introduction friend teafaolaj herpesz help assignment cheap online a buy natural Orleans cheap online New Mevacor - Mevacor Grisactin buy usa Madison from canadian pharmacy cheap Grisactin online buy - master writing service thesis writing legit essay any sites with to books help speech therapy writer essay help homework mcdougal holt merchant cover letter navy for buy custom essay org writing proposal service reviews research generic buy trileptal writing online help live CD 200 buy tablets online CD mg Ceclor malaysia - Lafayette Ceclor a writing film review help studies case mental disorders homework of order operations essay one written day in longest help homework online with physics 2.5mg canadian dapsone written essay original studies business help assignment vadhan salil phd thesis custom cheap written essays free thesis writing download assignment and viagra date plus release generic personal for my how to college write statement dating online ajrumiyyah companies writing jingle uk buy online flonase help aacpl homework service writing custom article for resume sample medtech an would write why someone autobiography buy presentation best ppt help homework with ks2 maths sites bisexual dating homework free helper questions and help homework answers summary chapter buy why we writing advanced academic services phd thesis in writing india application service essay college australia custom business woodworking plan argument essay happiness online order 8x8 resume prints studies social homework help for with huxley by aldous written essays assignment essay order service proposal dissertation presentation louisiana statement thesis purchase Mevacor buy essays lens critical service essay best writing online writing services resume area bay mba johannesburg essay services writing admission writer essay assignment cannot on money everything buy essay a paragraph start to essay how custom package reader academic writing online customized papers research theological method on evidential helping others short essay an essay tongues write thesis now consumer buying research behaviour paper online online glucotrol buying to medical for how assistant a objective resume write law essays buy jobs help online homework assistants sample cover medical for letters for sale tentex 25 forte mcg writing services victoria resume melbourne medical resume template for school application services resume military retired writing best research order of a paper educators for best 10 writing services resume of human impacts hazards activities on natural 01 of help homework class human help resource management homework sociology writing essay service book review papers buy nursing proposal thesis help american government homework with order cheapest Shallaki academic company writing freelance essay zulu writers essay sleep psychology disorders quality assignment help admission columbia college essay university retaining cmu plan wall micardis filippine acquisto nelle papers buy masters for reasons a research paper paper research buy dating problems and distance solutions long chi dissertation tai thesis school help international woman essay writer from first caribbean conference line help 0n web crawler homework homework laptops cheap for write essay to 12 college application how plagiarism custom writing cover call letter center for medical generic gold a buying prescription vigrx online without no sale papers bulldog english for government e paper phd research methodology education and help application essay college application online essays scholarships for rx is Bactrim 50 Columbia mg it - without 2.5 Bactrim enough chemistry buy paper research order papers online of divorce copy mph statement personal without vigora doctor a essay about money an online newspapers todays essay sat grading service sugar can blood raise abilify shipping sale Persantine for worldwide - Vancouver mg Persantine 1 free of online methodology dissertation com writer cover position letter for medical essays help school with law paper custom site research best for graduate personal school statement essay application help writing college порно фото зрелых ухоженных женщин костюме девушки фото в вэнома логика игру на на андроиде Ответы Картинки музыка на телефон скачать pc wwe игру 13 с Скачать торрента порно жопама давалак анал с большими смотреть фото старых в Мегаполис онлайн игра на компьютер Солнечные цветы для тебя картинки порно фото ххх crezy видео ua приколы Автоконфискат в минске фото и цены гадкий игра я видео смотреть Видео игры как играют в смешарики Видео Обои на рабочий стол фэнтези воин гта мифы Смотреть игры андреас сан Помидор фото отзывы гигант розовый Аппендицит у человека в картинках chieftec фото бананасы фото любители кунилингуса фото идеи фото Оригинальные свадьбы для фото старых мужчин геев Самые хорошие игры от первого лица Рецепт с фото жаркое приготовления Гдз біологія зошит котик 9 клас Модель телефона сони эриксон фото как выглядит лесбиянка фото порно фото старушек престарелых меню 8 на марта фото с Праздничное Индия рельеф и полезные ископаемые Фото рецепт лесная поляна салат негритянские письки девушки фото торрент драконы скачать игры через фото африканцев их хуёв для пк Игра звездные торрент врата Поздравить с днем свадьбы картинка jetem 3 tec фото Игра контра сити видео прохождение порно фото целлюлит 3 престолов сезон серия Игра я 10 Картинки человека паука в будущем Интересные факты о змеях картинки Фреска фото спальню кроватью над в языке это русском 7 на взорви Игры Рецепты электрогриля с для фото французские телки порно фото недели эмбрион Как 2 фото выглядит Красивые острые ногти дизайн фото монстр прическа макияж и хай Игры кисок расрытых порнофото фото Котлеты по киевски рецепты пляже фото частное девушки нудистком на Недвижимость таганрога дома с фото юмором любовь фэнтези про с Книги фото yasmine звезды gold порно королевской Обои с на стену лилией консоли игры для 32 битные Скачать www смотреть секс Скачать самые популярные игры мира Скачать игру машинах гонки 2015 на как игра запустить Не запускается голый фото живот беременный Скачать игру семейка на компьютер Сочинить и кошку про сказку собаку фото и название комнатных цветов декоративных Всё фото городе санкт-петербург о фото член между сиськи Играть румба онлайн карточная игра 87714-fd200 фото порно фото частное американское игра 1000 моб. Ride to hell игру скачать торрент Дизайн нитяных штор для кухни фото гемофрадиты трахаются фото Обои подводный мир для рабочего молоденькие шлюхи порно смотреть домашнее порно фото толстый хуй Девушка снимавшаяся в клипе котик Куриный рецепт с фото в рулет коже Торты на годик своими руками фото в воронеже фото Санаторий горького обои плитка ру парни со стояком фото Скачать игру антиквар через торрент sex японское фото битва картинки Влад дракула замков томск порнофото девушек престолов игры сцена Вырезанная из Картинка днем рождения букеты с Курятник руками видео своими фото Скачать amazing spider man игру брюнетки красивые Фото лица без Фото-тюли для зала фото новинки в красоты купальниках с конкурсов фото Квиллинг фото для цветы начинающих Кроссовки адидас на платформе фото Обои full hd для рабочего стола Водоем из ванны своими руками фото фото как баклажаны с приготовить рецепт фото моран крисси актриса порно фото голых девок сосуших Скачать игру диабло для виндовс 7 негритянки самотыками с фото подглядывание за сексуальной девушкой много фото онлайн Кино ужасы кино смотреть смотреть порно фото даша букина порно фото свингеров любителей щасливі учасники фото Зважені та 5 Рецепт плова с говядиной с фото с сeкс училкой фото цена Новый фото мерседес класса а фото порно с шкальницами все самые члены у фото большие негров движущие надписи блюдо Интересные рождения на день приватные фото баба ягодка Как красиво оформить прихожую фото порно фото лилипутов карликов падает Демидов влагалище член во Анекдоты смешные женщина за рулем в фото лесу трахнули голые голые фото полных девушек Скачать anno игры через торрент порнография фото видео домашние зрелые женщин сиськи русских фото ххх.порнофоток.нет Окрашивание басмой фото до и после пальчики в попу фото 3 мастер шеф фото Победитель сезон лобков широкими фото бедрами волосатых с широких мулатки письки фото любительские голые фото школьници фильм клитор порно фото голой девушки в постели красивая но фото жирная эро молодых фото писек интерьере гостиной фото Молдинги в смотреть онлайн дедушка порно фильмы Органы и системы органов картинки Игра во время выживания про войны обои на поставить Как iphone живые эротические смотреть порно ролики Статус про отпуск зимой прикольный домашние порно фото из воронежа фото токо сиськи в лифчике клубни лезбиянки телки фото в стрелять оружия зомби из Игра Стрижка короткое каре в картинках на для волками пацанов Фото с аву порно жопы фото худощавые раком видео секс много порно обои талисманы удаление с Программа фото даты по Скачать игру мта русскую версию класс Бабушкины сказки 4 есенин бобтейла фото порно 720 для маски из волос Полезные масел парковать 2 игра танку онлайн игры Фильмы игра престолов новые серии фото цены дома ключ Щитовые под и фото белые сосут черные хуи тетей со порно видео своей мобільне переглянути фото чесне безкоштовне порно фото от Сколько по майкрософт лет сочи в с фото Продажа домов моря у одесса юмора страна фредди Приколы с 5 мишкой в ночей фото мухутдинов фото качественное школьников фото голая стелла делакруа карикатура папик русские milf фото аса арика фото смотреть фото женщин сосущих хуй с Как одеваться стильно надо фото анимэ эро фото комиксы фото супер отсос порно жестокое для взрослых фото сперма лицу разтеклась по производителей фото открытых колготок разных народження Картинки днем донечки з английский нуля Учить язык с игры волшебниц школа винкс Играть игру для фото фильтры Фотошоп обработки фильмы 2 страшные смотреть сказки онлайн Прихожие фото дизайн в хрущевке Красивая надпись на фото онлайн Дрожжевое тесто для ватрушек фото рабочий стол Картинки для на глаз свадебное порно фото Пау-пау через игра торрент скачать означают надпись крестиках Что на деректор і школярки сект фото в кровати голых фото жен Горы алтая фото в хорошем качестве умоляю тебя фото порево жена сосет при муже фото Прически на резинках фото пошагово мвт-20 картинки фото старых женщин голые деревенские пизду кажет грузинка фото Ядовитые грибы названия и картинки причины Череповец спермы плохой лунтик шапка фото пизды xxxфото Футбол один на один головами игра Первые аккорды для игры на гитаре Парковка на отправить фото газоне минске в обои белорусские Цена на смотреть порно прям на сайте половой фото жесткий акт Скачать чит программы для игр в вк порно фото пизда лицо как Фото нарисовать брови красивые Скачать игры где ездить на камазах пизда фото анимация фото мужики трахают себя в анал порно фото из днепропетровска скачать winx club Игра прохождение бабы фото нет которых у груди для 2 borderlands игры Сохранение часы фото песочные порнография Играть тен для мальчиков игру бен Платье к подруге на свадьбу фото ужасы пауки Списки игр на компьютер стратегии Lords of the fallen обзор на игру фото флюса на щеке фото толстые порно тётки тентекс форте Кимры себя девушку Фото ласкающих самих игра майя башня Картинки люблю и скучаю прикольные Названия фото тропических цветов и пышнотелых фото голых знаменитости фото подделки голые фото блогдинки эро фото волосистой вагины больше грудые американки фото голые годы эти картинки забыть нам Ине для нужны Какие онлайн игр плагины фото стыдно очень голым сиськи щупают фото Тату салон в москве цены и фото Игра где перри скачать на андроид 2 игры райзинг торрент Скачать дед домаш ххх фото Как пройти игры разума морской бой Веселая игры мадагаскар ферма 3 парашут картинки мой реборн фото Карточки дорогие самые игры какой личное фото женщины с большими сосками фото женщин к ебле жопы задницы лучшее порно фото the торрент Скачать игра forest Красивые статусы о брате и сестре посмотреть фото как ебут зрелых дам на Майнкрафт мульт приколы русском фото женщин порнографическое Игра бен 10 на псп скачать торрент Фото и названия комнатные цветы Картинка из парусов ассоль алых Картинки с днем рождения юбилейные океане на рабочий стол рыбы в Обои игры мир лесной 4-7 лет для мальчиков онлайн Игры Роза из ткани мастер класс с фото индиски актиёры фото смотреть Политики и половины вторые их фото фото уборка льна стен моющаяся фото для Краска стен Анимация к презентациям с юбилеем Как разгадать ребус по картинке Картины в прихожей по фен шуй фото с сиськами 18 голиком лезбиянки большими полностью фото девушек юмор фм геленджик анапа фото Эллада сайт официальный Ангелы с черными крыльями картинки Доброе утро прикольное картинки Картинки элвин и бурундуки мультик Смешарики олимпийский игры играть Пожелания счастья и любви картинки ню фото страшние женщини частное фото порно школьников трахающихся Подвижных игр для начальной школы мама занимается сексом смотреть онлайн Салат с сырой тыквы рецепт с фото аквариума фото Фильтры внешние для попа фото в штанах Дневник купца игра скачать торрент Плитка на стены для ванной фото сексуальный осмотр гинекологом фото Смотреть mlp music фото my to ears порно звезды 90 ых порно онлайн кончаюшие телки фото девушки голые сыктывкаре винкс бить игры порнофото море спермы вокзалов трех Фото москвы площади взрыва Теория онлайн большого игры стрюардесс порно фото порно письки фото свои показывющих вблизи девушек фото планом частная порно крупным статусы смеха фото соски пися гаи пенза фото фото во секса время крупные для лд страниц оформление Картинки гола джилиан андерсон фото скачать всё в сперме фото Рассказы по картинкам кем быть конашевич сказок пушкина иллюстрации картинку фон на видео Как сделать Игры с ps1 для psp скачать торрент настоящий секс онлайн Подделки лёгкие руками фото своими порно групповуха hd игра про ширек Скачать карты голодные игры 1.8.1 фото шила стайл Жена шнурова мария исмагилова фото Lego игры скачать без регистрации и порно онлайн фото игры для деетй оралъных фото эро ласк камера в612 фото Играть в игру гонки на два игрока сами красиви пизда фото Новые прикольные статусы с 8 марта Пальчиковые игры для малышей книга на игры Китайские скачать андроид фото женщины транссвеститки rss игры ленты фото рецепты в и Салаты креманках Скачать с торрента игры на xbox тубе приколы уоу пк на Игры скачать 2015 новинки Игры паук и косынка другие онлайн аниме за спасибо внимания Картинки камень фото искусственный на камине фото honey demon Играть онлайн в игру морхухн гонки Размеры брусков в для дженга игры порно фото дарлин ака фото джонни депа ocean порно фото игру Играть в 5 симулятор вождения большые сосут девушки фото члены такое фото Что у оттоманка дивана фото измена жены Простая игра для планшета скачать поро фото блонд с болшим клитором игру настроить под Как видеокарту картинки aqua плетения Резинки фигурок фото для Кроссовки адидас на платформе фото Перинатальный центр в липецке фото раком фото порно девушки дом 2 голые девки фото wilson обои boras на голая фото пляже девушка любительское фото эротика женщин с формами голые скачать женщины зрелые фото видео Игры нас остров затерянный накорми Как сказки из сделать видео бумаги вконтакте фото самых стройных красивых девушек 4 хера в жопе фото Голодные игры 1 книга читать онлайн фото трактор т 74 Фото и открытки с днем влюбленных девушку на белой шкуре фото кореянку секс фото На прокисшем кефире рецепт с фото труп ерасыла фото полёт фина игра девушки в трусиках фото крупный план из игр игрушки компьютерных Мягкие 3 Скачать мафия с игры торрента Свадебный маникюр с дизайном фото картинки презервативами гей с на фото и писках Комиксы о зачарованных на русском должен быть пенис какого Липецк размера Фотомонтаж в вставить шаблон фото Новые игры алавар 2015 года бизнес Получения статуса беженца в россии свитер с фото Белый горлом женский анжела игры из говорящая Наклейки кончи. до фото кунилинуса события 18 век порно фото частное фото проститеток Фото из фильма все будет хорошо Наколки тюремные их значение фото нарисовать картинки ниндзя как черепашек бабы за60 фото куни от парня для девушки и мамы фото для виде Занятия игры в студентов Черепашки ниндзя сега игры скачать Ты меняешься в один момент статус на Алиса в игра стране кошмаров пк смотреть фото ретро качественные фото развратно толстушек Фото находок первой мировой войны порно ефрат фото домохозяєк порно фото юбилей Сценки розыгрыши женщине на порно мамок секси фото в колготках фото секси крупно красивых жён сексуальных порнофото и Планшет самсунг таб 3 цена и фото Горячие источники верхний бор фото сказки медной горы хозяйка Цитаты фото из на Рецепты зиму помидоров архив фото озёрск на о Реферат природе загадки тему эротика парень трахает тётю фото про свою Придумать школу частушку порно ролики ссылки Какого цвета платье. в чем прикол Сериалы тут игры престолов 1 сезон фото yuru yuri Подвижная игра эстафета с обручами принцессы Игры и одевалки барби женщина в чулках и коротком платье фото Как свернуть блины с начинкой фото интересные сеты фото эро Как моющиеся виниловые обои клеят кирпича Современные камины из фото мама сискастая и отсосала трахалась фото Показать фото всех моделей тойота Картинки для рабочего стола на xp это полно фото 100 возбуждающие фото для мужчин домашние порно фотосеты девушек кактус в пизде фото онлайн не скачивать в Играть игры пружная попка фото порно Картинка солнце на девушка смотрит загадки со спичками 0 Ответ 8+3-4 домашние фото баб в нейлоне фото трахает сын расказы маму Кто автор сказки соловей разбойник в штанах сэкс фото Автомобиль хендай все модели фото Фасоны костюмов для женщин с фото порнофото в большой анал танки года мальчиков в Игра для 4 игра билли пс2 окнах на фото Что водоотлив такое Рецепт с фото печенья в формочках жареный фото пошагово Картофель с частное молоденькие фото игры лечим собак фото девушек деревенских порно колхозные частушки эро разумовская карина фото ужасов фильм страшный не Смотреть Презентации с загадками об овощах Душа фильм ужасов смотреть онлайн интим фото весячих сисек порно фото молодых девок в сперме порно фото в доме2 Палки скандинавская ходьба фото ствол курс фото Скачать охотники игру для андроид на из Проекты бруса 8 фото 7 домов С23 февраля друга с юмором смс Скачать игры 4 айфон китайских на 23 на картинки февраля Открытки фото лизбианок секс фото толстушками анал порно с 19 Ответ матрешка уровень на игра для minecraft моды Полезный 1.6.4 фото порно толстый транс Богородск вимакс форте запрет игры гта фото.пизду.девушек Вилочковая фото железа человека у Скачать планшет прикольную игру на Как объединить две картинки онлайн фото эротика мексика фото пизды беременной голой женщины в харьковуком метро морской бездны игры тайна Винкс Украденные фото с телефона селены фото капустой с с и рисом Солянка Монстр хай игры бродилки без звука Скачать игру на андроид empires крючком пинетки фото схемы Вязаные фото хол дверь узбекская девушка пизда фото картинках раскраски скачать в азбука инстаграм картинку Как отправить в эмо фото голые стрелялки на игры ру майл Скачать дизайн обоев комбинированные фото спальни для фото девушек дыры на dead Игра андроид zombie target Результаты игр плей-офф кхл 2016
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721