Структурні особливості лексики семантичного поля ділового мовлення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор статті розглядає характерні особливості лексики ділового мовлення на основі вивчення структури та властивостей лексико-семантичного поля. Дослідження ділового мовлення полягає у виявленні парадигматичних відношень на рівні лексичних одиниць та мікрополів. Найважливішим внеском у вивченні ділового мовлення в лінгвістиці стала структуризаціята категоризація проаналізованих лексичниходиниць в процесі дослідження, головною метою якогостав розгляд лексичного поля ділового мовлення не як хаотичного, а як цілісного утворення.

Ключові слова: ділове мовлення, лексико-семантичне поле(ЛСП), периферійна частина лексико-семантичного поля, лексична одиниця (ЛО),ядро поля, парадигматичні відношення, лексичний склад, компонентний аналіз, порогова величина.

The author of the article examines the typical peculiarities of the business speech vocabulary on the basis of the studying the structure andfeatures of the lexical-and-semantic field. The research of the business speech consists in the identification of the paradigmatic relations on the lexical and microfield levels. Structuring and categorizing the analyzed lexical units in the process of the research became the most important contribution into the studying of the business speech in linguistics. The main aim of the research is the examination of the lexical field of the business speechnot as a chaotic but as an entireorganization.

Key words: business speech,lexical-and-semantic field (LSF), peripheral part of the lexical-and-semantic field, lexical unit (LU), nucleus of the field, paradigmatic relations, lexical structure, component analysis, threshold constant.

З розвитком цивілізації та постійним накопиченням нових знань змінюється і наше мовлення. Детальне дослідження ділового мовлення продовжується і постійно розвивається, оскільки мова постійно змінюється і одночасно з нею змінюється лексичний склад її семантичних полів. Ділове мовлення має широке поле для майбутнього дослідження, оскільки процес поповнення мови в сфері бізнесу, права, фінансів, комп’ютерних технологій та інших сфер людської діяльності, лексичними одиницями не можна вважати завершеним.

Формування понять ділового мовлення триває постійно. Це зумовлено динамічним розвитком країн сучасного світу, економічний та соціальний потенціал яких залежить, значною мірою, від ділових відносин [6, c.59]. Вчені-лінгвісти досить довго вивчають характерні риси ділового мовлення. Однак, систематизація структурних одиниць та дослідження особливостей лексико-семантичного поля ділового мовлення, що є важливою складовою повсякденного спілкування людей, залишаються лінгвістичними феноменами, що потребують детального вивчення.

Формування культури ділового мовлення, що поступово набуває великого значення,є важливим етапом для розвитку суспільства тадержави в цілому. Без глибоких знань ведення ділових відносин еволюційний розвиток людства не відбувається, тому що ділове спілкування охоплює всі сфери діяльності людини і без його знання реалізуватись та знайти своє місце в світі для сучасної людини доволі складно.Мовлення не тільки допомагає розуміти почуте, а й встановлювати нові контакти та вирішувати нагальні питання.

Досить довго досліджуючи мову, лінгвісти зробили висновок, що одиниці ділового мовлення не можуть існувати ізольовано. Вони є взаємопов’язані відношеннями спорідненості та протиставлення. Ці лексико-семантичні відношення підпорядковуються системі, утворюючи цілісний комплекс, вивчення якого розпочалося ще на початку ХХ століття. Ідеї та принципи семантичного аналізу мови, об’єднаніпід загальною назвою «метод семантичного поля», були надалі сформульовані у працях А.А.Потебні, М.М.Покровського, Р.М.Мейера, Й.Тріра, Г.Штерберга, Г.Ібсена, В.Порціга, А.Йолеса та інших [7, c.115]. Вагомий внесок у вивчення лексико-семантичних полів зробив науковець Т.Щуру праці“Теорія поля в лінгвістиці”. Він охарактеризував польові підходи до вивчення лексики, типологію лексико-семантичних полів З.Попової, О.Духачека, Р.Майєра тощо [8, c.31]. Праці саме цих вчених допомогли зрозуміти та структуризувати знання про семантичне поле ділового мовлення.

Об’єктом нашого дослідження стало лексико-семантичнеполе ділового мовлення в сучасній англійській мові.

Предмет дослідження становлять особливості та структура лексико-семантичного поля ділового мовлення, а також категоризаціядосліджуваних одиниць.

Метою дослідження є детальний аналіз особливостей ділового мовлення, вивчення поняття лексико-семантичного поля та його структури, щополягає у семантичному опрацюванні лексики ділового мовлення та її систематизації. Для досягнення мети в процесі дослідження були виконані наступні завдання: з’ясування значення семантичного поля; виділення основних структурних одиниць лексико-семантичного поля; проведення аналізу вибраних одиниць ділового мовлення для встановлення конкретного значення даних понять та найменувань; згрупування понять ділового мовлення відповідно до сфер, в яких воно використовується; стратифікація лексичних одиниць поля бізнесу.

Саме завдякивикористанню наступних методів дослідження нами була досягнута поставлена ціль – детальний аналіз лексико-семантичного поля ділового мовлення: порівняння -для встановлення подібностей та відмінностей між синонімічними одиницями ділового мовлення; аналіз словникових дефініцій – для вивчення семантичних особливостей одиниць ділового мовлення; індукція – для встановлення системності лексичних одиниць на основі виявлення відношень між ними; класифікація – для впорядкованості одиниць ділового мовлення за семантичною ознакою; структурний – для аналізу мовних явищ на основі зв’язків та відношень між мовними елементами, а саме між одиницями ділового мовлення. [4, c.51]

Ділове писемне мовлення, зокрема текст у сфері бізнесу, представляє собою особливий вид, тобто спеціалізовану різновидність спілку­вання між людьми, які можуть не знати один одного, але повинні спілкуватися відповідно до норм даного соціуму, так як комуніка­ція здійснюється в заданих рамках статусно-рольових відносин. Метою нашого дослідження є виявлення основних особливостей лексико-семантичної системи бізнес-мовлення (ділового мовлення). Розуміння словотвірних процесів допомагає збагнути закономірнос­ті утворення нових лексичних одиниць. Таким чином, аби краще зрозуміти структуру поля ділового мовлення, розглянемо структуру його компонентів, а саме способи творення понять ділового мовлення.

Наша наукова робота акцентує увагу на проведенні польового аналізу ділового мовлення. Для побудови лексико-семантичних полів ділового мовлення, слід розглянути семантичну структуру слів, які належатимуть до того чи іншого поля [5, c.200].

Зосереджуючи увагу на аналізі одиниць ділового мовлення з метою утворення лексико-семантичного поля, у процесі дослідження використовувалисьтакі словники: “Новий тлумачний словник української мови”, “Словник синонімів української мови”, “Великий англо-український словник”, „New Webster’s dictionary and Thesaurus of the English Language”. “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”.

Не зважаючи нарозвиток семантики як науки, яка розглядає вивчення і виділення семантичних полів, а також розвиток ділового мовлення, яке охоплює різні важливі сфери людського буття, на сьогодніне можна знайти напрацювань щодо створення системності одиниць ділового мовлення. Це пояснюється тим, що по-перше, мова постійно збагачується новими одиницями та значеннями, по-друге, вона є гнучкою і змінною (одиниці одного поля перетинаються з одиницями іншого), а найголовніше мета кожного дослідження (даного, зокрема) -зробити певний внесок у розвиток лінгвістики [4, c.6].

Структура семантичного поля “Ділове мовлення” є досить складною та багаторівневою. Таке явище спричинене перш за все тим, що ділове мовлення обслуговує різні сфери діяльності людини. Таким чином, структуризувавши найосновніші мікрополя “Business Speech” (в яких використовується ділове мовлення), їх можна виділити тринадцять: Advertising, Banking, Company Structure, Contracts, Employment, Import – Export, Insurance, Law, Marketing, Meeting, Money, Presentation, Selling (див. таблицю 1.1.).

Радиальная диаграмма

Таблиця 1.1.

Визначивши групи ділової лексики, можемо розглянути лексико-семантичне мікрополе Selling, яке становлятьтакі поняття: after-sales service, buyer, client, close, cold call, customer, deal, discount,follow up, guarantee, in bulk, lead, objection, overcome, product, prospect, representative, retail, service, wholesale. Це тісно пов’язане з такими лексико-семантичними мікрополями, як Advertising та Marketing, адже і в бізнесовій діяльності ці сфери існувати одна без одної не можуть.

Мікрополе Advertising складають такі поняття: advertisement, advertising agency, benefit,billboard, circulation, classified ads, commercial, coupon, double-page spread, eye-catcher, features, hoarding, postern, prime time, promote, slot, target, U.S.P. (Unique Selling Proposition; what makes a product different from others), AIDA (Attention, Interest, Desire, Action – the objective of all advertisements).

До мікрополя Marketing належать такі поняття: brand, consumer, cost, develop, distribution, end-user, image, label, launch, mail order, market research, packaging, point of sale, product, public relations, registered,sponsor, S.W.O.T. (abbr. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats), total product, trademark [11].

Як бачимо, слова на позначення певних понять, явищ та речей з вищезазначених трьох мікрополів є взаємопов’язані між собою, а отже можна зробити висновок, що їхні лексико-семантичні поля не є ізольованими, а навпаки: вони тісно переплітаються, доповнюють та взаємодіють один з одним.

Мікрополе Import-Export також тісно пов’язане з торговельними відносинами. До нього належать такі поняття: bill of lading, c.&f. (abbr. cost & freight: includes shipping to named port but not insurance), c.i.f. (abbr. cost, insurance and freight: includes insurance and shipping to named port), cargo,certificate of origin,customs, declare, f.a.s. (abbr. free alongside ship includes delivery to quayside but not loading), f.o.b. (abbr. free on board: includes loading onto ship), freight, i letter of credit, merchandiser, packing list, pro forma invoice, guay,waybill.

Вживання значної кількості абревіатур у цьому мікрополі пояснюється основною комунікативною функцією ділового стилю – повідомлення. Ділове мовлення визначається безосособовістю, відсутністю емоційного забарвлення, що наближає його до наукового. Йому властиві конкретність змісту і абстрактність засобів вираження, тому стислість форми слова єпоширеною та досить вагомою ознакою [12].

До мікрополя Banking належать такі поняття: balance, bank charges,branch, checkbook, check,credit, credit card,current account, debit, deposit account, fill, interest,loan, overdraft, pay, payee, exchange rate, paying-in sleep, standing order, statement, withdraw.

До мікрополяMoney належать такі слова: banknote, bill, black market, bureau de change,A.T.M. (abbr. Automated Teller Machine; cash dispenser), cash, cash dispenser, cashier, check, coin, currency, debt, exchange rate,foreign exchange, hard currency, invest, legal tender, petty cash, soft currency, speculate, transaction.

Беручи до увагилексичний склад обох полів, їх варто було б об’єднати. Таким чином, можна зробити висновок, що вищезазначені мікрополя є також взаємопов’язаними, більше того, існувати ізольовано вони не можуть, адже мікрополе Bankingзалежить від мікрополя Money і навпаки. До того ж, на те, що вищезазначені поля переплітаються, вказуєдостатня кількість спільних для обох полів лексем [6, c.58].

Мікрополе Meeting становлять такі поняття: conference call, consensus, decision, item, matters arising, A.G.M. (abbr. Annual General Meeting ), A.O.B. (abbr. Any Other Business usually the last item on an agenda), absent, agenda, apologies, ballot, casting vote, chairman, conference, minutes, proxy vote, show of hands, unanimous, videoconference, vote. Його також можна об’єднати з наступним мікрополем, адже виступи, різного роду промови, презентації здійснюються в основному на зустрічах, конференціях.

Мікрополе Presentationстановлять такі поняття: audience rapport,body language, flip chart, handout, marker, microphone, O.H.T. (abbr. overhead transparency; sheet of film with image for o.h.p.), overhead projection, pointer, screen, signal, slide, visual aids, whiteboard, To start with, Turning now to,Finally,In conclusion,For example,Ladies and Gentlemen. Отже, як бачимо дані мікрополя є також взаємопов’язаними. Таким чином, ми бачимо в складі цих полів велику кількість вставних конструкцій, професіоналізмів та канцеляризмів, які характерні цим сферам, оскільки забезпечують порозуміння у певній групі людей, а також економію часу [5, 25].

Мікрополе Contracts складають такі поняття: agreement, appendix, arbitration, article, clause, condition, force majeure, fulfil, herein, hereinafter, hereto,heretofore, in behalf of, null and void,. on the one hand, party, stipulate, term, warrant, whereas.

Мікрополе Employment утворюють такі поняття: bonus, curriculum vitae, dismiss, employer, fire, interview, make redundant, maternity leave, notice, perk, personnel, personnel officer, promotion, prospects, recruit, resign, retire, salary, staff, take on. Беручи до уваги той факт, що працівник постійно має справу з різними видами документів, а також лексичний склад полів можна зробити висновок, що вони є також взаємопов’язаними. Більше того мікрополе Contracts частково належить до кожного з мікрополів [11].

Щодо мікрополя Company Structure, то його можна такожпевною мірою пов’язати з вищезазначеними, адже його лексичний склад характеризує організаційні елементи, що пов’язані як з персоналом, так і з діловими документами: Accounts Dept.., A.G.M.UK(abbr. Annual General Meeting), board of directors, chairman, director, executive officer, headquarters, manager,managing director, Marketing Dept., organisation chart, Personnel Dept., president, Production Dept., Purchasing Dept., reception, shareholder, vice president

Лексико-семантичне мікрополе Insurance становлять поняття: actuary, assessor, claim, comprhensive, consequential loss, cover, employer’s liability, goods in transit, insurance broker, liability, liable, loss,loss adjuster, policy, policy holder, premium,product liability, public liability, reinsurance, risk.

Мікрополе Law утворюють такі слова:lawyer, attorney, barrister, brief, case, contract, court of law, evidence, guilty, judge, jury, lawsuit, plead, sentence, solicitor, sue, sum up, trial, verdict, without prejudice.Дані мікрополя є тісно пов’язаними між собою, адже всі умови страхування повинні відповідати законодавству.

Через те, що обсяг наукової роботи не дає можливості детально розглянути структурні особливості кожної категорії, ми розглянемо семантичну структуру слів, якій утворюють загальне поле бізнесу та ділових відносин. В такий спосіб ми найкраще зможемо охарактеризувати структуру тих слів і понять, які безпосередньо відносяться до кожного мікрополя , які охоплюють поняття «Business».

Таке поняття як «Business» можуть позначатидекілька понять, а саме: власне business, custom, occupation, employment, pursuit, industry. Розглянемо кожну із цих підгруп окремо.

Business має 4 дефініції у словниковій статті, які стосуються саме ділового мовлення, “the activity of making, buying, selling or supplying goods or services for money”, “the amount of work done by a company, etc.; the rate or quality of this work”, “a commercial organization such as a company, shop / store or factory”, “something that concerns a particular person or organization”. Це поняття має також інші дефініції: “work that is part of your job”;“important matters that need to be dealt with or discussed”; “a matter, an event or a situation”,проте вони мають більш приватний характер відносин [9, c.109].

Поняття сustomзадається трьома дефініцієями “an accepted way of behaving or of doing things in a society or a community”; “the way a person always behaves”, проте лише одна з них дозволяє віднести його до вищезазначеного поля, а саме “business, the fact of a person or people buying goods or services at a shop / store or business”.

Occupation задається чотирьма визначеннями: “the way in which you spend your time, especially when you are not working”; “the act of moving into a country, town, etc. and taking control of it using military force; the period of time during which a country, town, etc. is controlled in this way”;“the act of living in or using a building, room, piece of land, etc.”, алезнову ж таки тільки одне з них відносить це поняття до поля ділових відносин – “a job or profession”.

Поняття employment може означати“work, especially when it is done to earn money; the state of being employed”, “the situation in which people have work”, “the act of employing sb”, “the use of sth”. Таким чином, відповідно до даних визначень це поняття буде також належати до поля ділового мовлення.

Щодо поняття pursuit, то “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” взагалі не дає такої дефініції, згідно якої б це поняття можна було б віднести до лексико-семантичного поля “Business”: “the act of looking for or trying to find sth:”; “the act of following or chasing sb”; ‘something that you give your time and energy to, that you do as a hobby”, проте таке визначення на позначення “business” дає “The Greenwich Rogets Thesaurus”. Отже, ми все-таки можемо віднести його до семантичного поля ділового мовлення [10].

Industry задається трьома основними визначеннями, а саме: “the production of goods from raw materials, especially in factories”; “the people and activities involved in producing a particular thing, or in providing a particular service”; “the quality of working hard”. Найпоширенішим є перше визначення, що позначає найбільш загальне поняття..

Проаналізувавши кожну із вищезазначених одиниць, робимо висновок, що поняття Business є найзагальнішим і найбільш вживаним словом серед інших, а тому займає провідну позицію в цьому ряді, а такі слова як custom, occupation, employment, pursuit, industry є рідше вживаними, а тому знаходитимуться далі від центру. [11]

Тепер виокремимо лексико-семантичну групу слів на позначення певної сфери бізнесу, а саме таких як: part, cue, province, function, department, capacity,sphere, field.

“Oxford Advanced Learner’s Dictionary” подає поняття part як полісемічну ЛО, проте конкретного значення, яке б стосувалось лише семантичного поля бізнесу немає, оскількице є слово має загальне значення “a section, piece or feature of sth” і може вживатись у всіх сферах людської діяльності.

Поняття province має три дефініції, одна з яких відносить це слово до семантичного поля бізнесу: “one of the areas that some countries are divided into with its own local government”; “all the parts of a country except the capital city”, а саме: “a person’s particular area of knowledge, interest or responsibility”.

Поняттяfunction є також полісемічним: “ a special activity or purpose of a person or thing”, “a social event or official ceremony”, “a quantity whose value depends on the varying values of others. In the statement 2x=y, y is a function of x“, та як“a part of a program, etc. that performs a basic operation.” Якщо ж брати до уваги синонімічні зв’язки з діловим мовленням, то останнє визначення найточніше дозволяєвключитице слово у вищезазначену ЛС групу [9].

Поняття department має лише одну дефініцію“a section of a large organization such as a government, business, university, etc.”, відповідно до якої це слово також належатиме до семантичного поля бізнесу.

Capacity має п’ять дефініцій: “the number of things or people that a container or space can hold”, “the ability to understand or to do sth”, “the official position, part or function that sb has”, “the quantity that a factory, machine, etc. can produce”, “the size or power of a piece of equipment, especially the engine of a vehicle.”Таким чином,третє визначення дає нам право віднести це слово до поля бізнесу.

Поняття sphere є полісемічним і може мати значення: “any object that is completely round, for example a ball”, “a solid figure that is completely round, with every point on its surface at an equal distance from the centre”, “a region that surrounds a planet, especially the earth”, “an area of activity, influence or interest; a particular section of society.” Отже, виходячи з дефініції, дане слово належить до поля ділового мовлення.

Field на позначення певної сфери має одинадцять дефініцій: “a particular subject or activity that sb works in or is interested in”; “all the people or products competing in a particular area of business”; “the fact of people doing practical work or study, rather than working in a library or laboratory”; “an area within which the force mentioned has an effect”; “part of a record that is a separate item of data” та ін.Відповідно, це поняття належить до семантичного поля бізнесу.

Проаналізувавши вищезазначену ЛСГ, можемо зробити висновок, що поняття sphereта field мають найбільше відтінків значень, а отже єбільш вживаними та поширеними і цій групі.

Розглядаючи лексико-семантичну групу ділових документів, а саме контрактів. До цього слова можна дібрати такі синоніми: contract, agreement, commitment, arrangement, settlement, deal, compact, indenture. Поняття contractмає лише два визначення, які підкреслюють його приналежність до лексико-семантичного поля бізнесу: “an official written agreement”; “an agreement to kill sb for money”;в значенні офіційного документу це поняття вживається частіше, а отже є поширенішим [6, c.59].

Agreement задається такими дефініціями: “an arrangement, a promise or a contract made with sb”; “the state of sharing the same opinion or feeling”; “the fact of sb approving of sth and allowing it to happen”.У сфері бізнесу найбільш вагоме значення надається поправу цьому слову у першому значенні.

Поняття commitment має такі значення: “a promise to do sth or to behave in a particular way”; “a promise to support sb/sth”; “a thing that you have promised or agreed to do, or that you have to do;“the fact of committing yourself”; “the willingness to work hard and give your energy and time to a job or an activity”; “agreeing to use money, time or people in order to achieve sth”. Останні два визначення чітко підкреслюють приналежність цього поняття до семантичного поля бізнесу.

Arrangement має декілька визначень: “a plan or preparation that you make so that sth can happen”; “an agreement that you make with sb that you can both accept”; “a group of things that are organized or placed in a particular order or position”; “the way things are done or organized”; “the act of placing things in a particular order.” Таким чином, розглянувши вищезазначені лексичні одиниці, можна зробити висновок, що це поняття належить до семантичного поля бізнесу.

Поняття settlement чотири визначення, що дозволяють віднести його до вищезазначеного поля: “an official agreement that ends an argument between two people or groups”; “the action of reaching an agreement”; “the conditions, or a document stating the conditions, on which money or property is given to sb.”; “the action of paying back money that you owe”.

За результатами аналізу словника виділено такі значення поняття deal: “the way that sb/sth is treated”;“the action of giving out cards to the players” , проте навіть наявність однієї єдиної дефініції дає можливість визначити його належність до семантичного поля бізнесу, а саме: “an agreement, especially in business, on particular conditions for buying or doing sth..”

Поняття сompact є полісемантичним і має декілька дефініцій: “a small car”; “a small flat box with a mirror, containing powder that women use on their faces”, проте лише останнє визначення“a formal agreement between two or more people or countries” дає нам підстави зробити висновок, що воно такожналежить до поля бізнесу.

Слово indenture має лише одну дефініцію “a type of contract in the past that forced a servant or apprentice to work for their employer for a particular period of time”. Таким чином, це слово є непоширеним і маловживаним, проте також належить до досліджуваного ЛСП.

Таким чином, на підставі розгляду лексико-семантичної групи , що позначає ділові папери можемо зробити висновок, що поняття contract є найзагальнішим поняттям серед усіх вищезазначених. Це пояснюється тим, що серед наведених слів з цим значенням це поняття займає провідну позицію, а такі слова як agreement, arrangement, commitment, settlement, deal, indenture мають більш конкретні значення, а томувживаються рідше за певних конкретних обставин. [2, c.69]

До лексико-семантичної групи на позначення ділових переговорів можна віднести такі поняття: discussion, deliberation, negotiation, conference, debate, dialogue, consultation, arbitration, talks.

Discussionмає три дефініції “the process of discussing sb/sth; a conversation about sb/sth”; “a speech or a piece of writing that discusses many different aspects of a subject”; “a detailed conversation about sth that is considered to be important”. Саме останнє визначення цього поняття дає нам можливість віднести його до ЛСП ділового мовлення [10].

Поняття deliberation має лише одну дефініцію, яка дозволяє віднести це поняття до вищезазначеної групи: “the process of carefully considering or discussing sth”.

Negotiation має лише одне визначення у словниковій статті,що позначає його приналежність до ділового мовлення, а саме: “formal discussion between people who are trying to reach an agreement”.

Поняття conferenceмає декілька визначень: “a large official meeting, usually lasting for a few days, at which people with the same work or interests come together to discuss their views”;“a meeting at which people have formal discussions”; “a group of sports teams that play against each other in a league”. Всі визначення крім останнього належать до опису понятьсемантичного ділового мовлення.

Поняття debateзадається такими дефініціями: “a formal discussion of an issue at a public meeting or in a parliament. In a debate two or more speakers express opposing views and then there is often a vote on the issue”;“an argument or discussion expressing different opinions”. Таким чином, приналежність цього поняття до ЛСП бізнесового мовлення є очевидною.

Dialogue має дві дефініції: “a formal discussion between two groups, especially when they are trying to solve a problem or end a dispute” та“conversations in a book, play, or film / movie”. Згідно першого значення, це поняття належить до поля бізнесу.

Поняттяconsultation описується такими визначеннями: “the act of discussing sth with sb or with a group of people before making a decision about it”; “a formal meeting to discuss sth; a meeting with an expert, especially a doctor, to get advice or treatment”;“the act of looking for information in a book, etc.” Таким чином, друге визначеняя найбільш яскраво позначає приналежність поняття до досліджуваного нами поля.

Arbitrationмає лише одне значення, проте воно дає нам можливість віднести його до лексико-семантичного поля ділового мовлення. “the official process of settling an argument or a disagreement by sb who is not involved”.

Поняття talk задається такими дефініціями: “a conversation or discussion”; “formal discussions between governments or organizations”; “a conversation or discussion, often one about a problem or sth important for the people involved”; “a speech or lecture on a particular subject”; “a topic of conversation or a way of speaking”. Це поняття у першому та другому значенні чітко відноситься до поля ділового мовлення.

Отже, виходячи з того, що метою переговорів у сфері бізнесу у більшості випадків є вирішення проблеми та досягнення конфлікту, логічно було б виділити поняття Negotiation домінантою у цій лексико-семантичній групі слів [6,c.60].

Таким чином, можна зробити висновок, що синонімічні ряди бізнесових понять є дуже широкими і мають різнізначення залежно від того в якій ситуації ці поняття вживаються. Однозначні слова , що означають певні поняття, відносини чи явища в бізнесі, належать лише до лексико-семантичного поля ділового мовлення. Багатозначні слова ж,в свою чергу, маючи велику кількість дефініцій, можуть належати і до інших семантичних полів, які зовсім не перетинатися з лексико-семантичним полем ділового мовлення. Таких слів є набагато більше і тому, вони вимагають більш детального розгляду [2, c.27].

Ми здійснювали аналіз словникових дефініцій лексем, об’єднаних семантикою слова ”business”, тобто тих лексичних одиниць, що пов’язані семантичним зв’язком. Аналізуючи почергово всі лексеми і беручи до уваги гіпотезу В.Левицького про те, що чим ближче до початку лексичного ряду розміщений елемент, тим більшою мірою виявляється його зв’язок з основним значенням слова [2, c.98], визначимо місце розташування кожної розглянутої вищесеми в описі семантики кожного члена лексико-семантичного поля. Таким чином, ми зможемо побачити цілісну картину лексико-семантичного поля ділового мовлення.

Застосувавши статистичний метод В.Левицького і використавши формулу W = ( n +n 1) -r, де n – загальне число компонентів трактування, r – ранговий номер компонента, ми визначили W – коефіцієнт рангової кореляції кожної з досліджуваних лексем даного поля. Прийнявши за порогову величину W=0,5, здійснимо чітку стратифікацію складу лексико-семантичного поля, розділивши лексичні одиниці на 3 частини:

Слова з коефіцієнтом W=1, що становлять центр групи. [4, c.52-54]

Слова, коефіцієнт яких перебуває в межах від 0,5 до 1, які розташовані ближче до центру й разом із ним становлять ядерну частину поля.

Слова з коефіцієнтом від 0 до 0,5, якіпов’язаніз периферійними значеннями слів-ідентифікаторів і формують периферійну частину даного лексико-семантичного поля.

Згідно підрахунків, до центру лексико-семантичного поля ділового мовлення належать такі поняття: business, occupation, industry, department, contract, agreement, settlement, indenture, discussion, та найбільш синонімічно- близькі цьому поняттю слова deliberation, negotiation, conference, debate, consultation, arbitration. Ядерну оболонку досліджуваного поля становлять такі поняття:custom, pursuit, province, function, sphere, field, commitment, compact.(дод. А)

У результаті багатоступеневої ідентифікації ми змоделювали лексико-семантичне поле “Business speech”та визначили його структуру. Компонентний аналіз словникових дефініцій дає можливість не тільки ідентифікувати досліджувані лексеми, а й установити якісні характеристики кожного слова, їх взаємозв’язки та місце кожної з лексичних одиниць у ядерно-периферійному структуруванні поля.

Лексико-семантичне поледілового мовлення – це складна структура, що містить в собі чималу кількість лексичних одиниць, пов’язаних між собою різними видами зв’язків. Тематична класифікація бізнесових відносин на групи дає змогу побачити полеяк цілісну систему та зосередитися на окремих його компонентах.

Звідси очевидним залишається той факт, що поняття досліджуваного поля повинні розглядатися не ізольовано, а як такі, що об’єднані відповідно до значень у групи, де кожне слово має певне місце, зміст якого формується відношеннями слова з іншими лексемами. Такасукупність пов’язаних ЛО утворює ієрархічно сформоване ЛСП, що є найрухомішою системою серед всіх рівнів мови.[1, c.227]

Отже, детально проаналізувавши структурні одиниці лексико-семантичного поля бізнесу та вивчивши його класифікацію, можемо зробити такі висновки: лексико-семантичне поле ділового мовлення є первинним, адже завдяки стилю, в якому воно вживається, його структурні одиниціє основними та структурно необхідними. Воно є також словесним, адже ядром є слово. ЛСП ділового мовлення об’єднане семантикою слова «business» є напівштучне, оскільки складається з професійних понять та термінології, та лише відносно автономне, адже його лексичні компоненти входять до складу інших лексико-семантичних полів поза сферою ділового мовлення. Лексичні одиниці, що входять до складу ЛСП є взаємозалежними, між якими існують семантичні відношення смислової подібності (синонімії), відношення протиставлення (антонімії) та відношення смислового включення (гіпонімії). В дослідженні нами було встановлено, що поняття ділового мовлення не існуютьяк ізольовані компоненти ділового спілкування, а перебувають у системі парадигматичних відношень, зокрема відношень подібності, відмінності, включення і супірядності.

Семантичне поле ділового мовлення є досить великим завдяки своїй багаторівневій структурі та широкому застосуванню його у багатьох сферах людської діяльності, а тому, шоб зрозуміти лексико-семантичні особливості поля ділового мовлення. Велика кількість різних аспектів ділового мовлення залишається невивченими. А тому, щоб зрозуміти кращейого лексико-семантичні особливості, науковці все більше і більше звертаються до цієї проблеми аби дослідити невідоме.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы.– Л.: Высшая школа, 1986.- 254с.

Левицький А.Є. Функціональний підхід до аналізу системи номінативних одиниць сучасної англійської мови // Вісник. Харків. держ. ун-ту. – Х.:Константа, 2000. – №471. –С.137-143.

Левицький В.В. О причинах семантических изменений // Семантческие процессы в системе языка. – Воронеж: Воронеж.ун-т, 1984. – С.3-9.

Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.С., Кійко С.В.Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. –Ч.: Рута, 2000. – 136 с.

Михайлюк В.О. Мова ділових паперів, Листи //Вересень. –1999. –№1. –с.24-28.

Токарська А. Культура ділового мовлення: стан і проблеми. – 1999. -№11. – С. 58-60.

Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН ССС, 1962. – 287с.

Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. –М., 1974.. –255 с.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Ed. By S.Wehmeier. – 7th edition – 2005.

Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary / Ed. By Ph. Gove-Springfield. – Massachusets, 1986.

http://www.englishclub.com/business-english/vocabulary.htm

http:// www.bashedu.ru

ДОДАТОК А

Досліджувані лексичні одиниці

n

r

w

Business

4

1

1

Custom

3

3

0.3

Occupation

4

1

1

Employment

4

1

1

Pursuit

4

4

0.3

Industry

3

1

1

Part

13

3

0.8

Province

3

3

0.3

Function

4

4

0.3

Department

1

1

1

Capacity

5

3

0.6

Sphere

5

5

0.2

Field

11

9

0.3

Contract

2

1

1

Agreement

4

1

1

Commitment

4

4

0.3

Arrangement

5

3

0.6

Settlement

6

1

1

Deal

5

2

0.8

Compact

3

3

0.3

Indenture

1

1

1

Discussion

3

3

1

Deliberation

2

1

1

Negotiation

1

1

1

Conference

3

1

1

Debate

2

1

1

Consultation

4

1

1

Arbitration

1

1

1

Talk

6

2

0.8

Науковий керівник:

Крайчинська Г. В.

Доцент,

кандидат філологчних наук.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder attention deficit essay get cheap papers essay book help personal essay buy vs college application statement write my take essay to college bad is on why essay persuasive smoking research buy where i paper a can yahoo writing services custom essay best report buy book incident essay editing service professional a writing help thesis statement good need dissertation sur la culture paper border research security alabama virtual library homework help for online essay pay editor dissertation hire coach but not me free speech hentoff for thee for homework solving factor help essay my anyone can write abstract write how to for an dissertation law your phd fresh resume graduate help assignment accounting cost writing best service essay uk help homework reception help essay geography does cause ed prevacid for fellowship medical application cv sample research accounting buy paper essay sector service my do homework anymore who can i wrote canada de achat thorazine au for help high writing school students essay purchase college radiology writing paper essay orders uk essay asap statement compare/contrast help thesis helper 123 essay helppaper writing conclusion help resume format for manager purchase experienced persuasive essay website virginia writing beach services resume dissertation desk based dating word online words way their sorts effexor qtc put good resume sales things for associate a to on japanese katakana write to how name in my mba admission objectives services essay dissertation services writing reliable services essay editing toronto service resume ohio writing cincinnati how to paper a cheap buy research services scam writing presentations bipolar disorder powerpoint school our essay short on paragraph books for games essay brock thesis of arts master writing for words buy resume dating chul minihompy hee can where i help get accounting homework essays existing buy american homework war help civil argumentative college essay best admission 3861 paper human for research topics services school your writing recommendation of for medical own letter essays order uk services editing online plagiarised non essays way essays write admission custom your college admission help resume earth homework helpers science admission essay mba service editing writing in french essay models apa cite in to how dissertation a write to my free cv how for homework french help application help grad essay school essays online pay buying plan a business hotel for eyre on help jane dissertation panahon violin instrumental ng fast pagdating thesis review writing services writers social work essay company to start how a writing freelance a of research the order paper doc process engineer mount surface resume story help need writing short papers research writing help malaysia buy wrapping paper online kansas resume writing city service covering letter dissertation questionnaires for how write to my symbols in name korean homework pay someone to math do my a for of recommendation requesting school medical letter help with research paper writing disorders dissertation ideas eating paper i my writing need research help ordering maths homework numbers help rooms homework get best essays to website as persuasive a essay glass writing menagerie need my dissertation to i write binding someone custom headline theme thesis meta writing statement graduate personal service school dc services resume nj writing best washington help reviews paper live papers on research trafficking human paper and difference writing research between paper writing online free best for report analysis critical buy papers online order research college papers help primary clothes homework roman a to someone write research find paper marijuana essays on dissertation kolkata services malaysia writing help com dissertation research online papers online editing service special homework for helpers education on phd thesis air pollution for application university essay writing an cheap papers resources help dot homework graph 540 homework ba help custom luther writing martin on king nursing writing australia essay service experience essay writers with how phd long help dissertation letter examples cover job for sales online doorsets dating written you essays get for services writing in malaysia assignment intermediary financial with homework economics help write book someone a to report pay essays with sociology help property for of purchase intent of letter dissertation write can ipad on i an my coursework done get your to pay polo rx worldwide kamagra without letters cover jobs sample sales for plan custom business embroidery the writing sites paper research best registrar una dating online obra literaria write school my assignment writing online companies legitimate teachers resume best chicago writing services resume westchester writing ny services essay editing service top review obsessive disorder literature compulsive dating reddit polyamory denver in doctoral improvement dissertation for college admission sale papers past essays scholarship winning live homework math chat help corruption police essays disorder case study thyroid evolve letters for sample counselors health mental cover studies borderline case dissertation custom 2011 writing service someone homework pay do math my to structure of ielts essay writing for best blog sites writing topcustom essay for preliminary proposal research phd order king destruction argumentative lear essay old bird braile thesis 1999 masters to order free soft cialis where shipping real purchase to letter of estate intent diwali essay crackers without thesis phd organizational on commitment my make homework do me help centre academic ottawa writing university services writing resume newcastle nsw australia custom essays compulsive obsessive examples study personality disorder case writing service virginia northern resume can write resume someone pay to i my univeristy walden dissertation help barangay in delhi writing phd thesis system thesis management services help afterschool homework eating disorders essay photo buy paper art research writing resume monster review service mg generic caps 5 india viagra writing service augusta resume ga for college essays help with disorder thesis proposal eating binge of points in essay order solution study website mba case history essay outline problem activity physical statements on dissertation dissertation proposal dissertation help writing help with homework scient to converting book phd thesis definitions homework help great essays personal write my uk essay live instuction files help homework based essay companies writing american Самая большая собака фото и видео фото голых попак со всей планеты Сага джорджа мартина игра престолов как сохранить фото с интернета в айфон Картинки корзина с фруктами аниме порно фото жен изменяющих мужям Картинки оксана с днем рождения Дорога санкт-петербург картинки в порно читать крупным планом писки девушек порванные фото Самые классные игры на андроиде котов Прикольные про стихи и кошек в фото смоленске голых картинке на пиксели Как определить 2.3.6 кеш для андроид игр Скачать Что воронеже в сегодня интересного фото порно трахают на шпильках. в жесткий в фото пизду жопу и трах сами папуярни фото секс жоп Игра забег луни тюнз на компьютер Фин и джейк игра на картун нетворк Обои для рабочего стола моря пляж Загадки про магниты на холодильник домашнее секс фото трахнул пальцем Баня на левом берегу воронеж фото умному любимому и самому Картинки светлые и брови Чёрные фото волосы анаконда большая и его Самая фото порно голих гей фото Кухонный гарнитур икеа фото и цены могилеве Мягкая цены в фото мебель собор Австрия святого фото стефана голая стройная жены фото что обманул про он меня Статус то просмотр порно зрелых мам Русская порода кошки фото голубая сказки Братья кто гримм написал Вставить фото в рамку с фиксиками Голодные игры фильм смотреть 720 House of horrors игра прохождение Лего бэтмен видео игры на русском Пышное короткое черное платье фото Скачать игру whos your daddy 0.7.0 машин калдина фото Чемпион мира по игре на раздевание Резинка для волос из волос фото фото с сексуальными чернокожими девушками симуляторов Скачать игры вождения с рецепты из кальмара фото Кольца две картинки подруги девушки Аниме Вылетает payday 2 при запуске игры Игры для мальчиков 7 лет стратегии federica tommasi si fa sbattere da tutti.avi фото Блины для начинающих рецепт с фото как удлинить мужской член Подпорожье девушки в прозрачных трусах фото Карьерная лестница в орифлейм фото дешевый препорат для потенции Игры на nokia 2700 classic скачать Добрый картинки из сказки молодец черепаха мультфильма и львенка из картинки львенок Картинки которые нужно отвечать на Кто такие анклав в игре fallout 3 Фото птицы на зимние рабочий стол порно фото девушки с педикюром Фото татуировок ключа скрипичного Простые рецепты пошагово с фото фото голых мужиков с огромными членами summer baby игра картинки Смотреть на точку смотри про компьютер монстров на игры стрелялки Обои в смоленске каталог с ценами Обои к салатовому гарнитуру кухни порнофото писек китаянок запуске Ошибки noire a при l игры какого размера должен быть пенис Коломна проститутки большие фото Игра нэнси дрю поместье торнтон Статус про подруг которые предали страусиная фото Статусы для брата в день рождения Интересные факты из жизни планеты таблетки для улучшения эрекции Черноголовка для фото Обертка с шаблон шоколада игру Скачать торрента legendary с в Цвета английском языке картинки порно их 90 пьяную износиловал фото Вкусные печенье фото и с рецептом ерофото красивая порно Скачать игру майнкрафт с рычагами игру телефон я на Гадкий скачать 2 стрингах фото в попы милые для фото кулича Глазурь рецептами интимные фото скрытой камерой звезд Игра пингвины из мадагаскара гонки порно мультфильм последний герой фото Датчики на двигателе ваз 2115 фото фото Длинные волосы челкой с русые фото круг порочный Скачать игру гонки с разбиваниями скачать телефон Игра аша нокиа на тентекс форте инструкция Поронайск в Техника баскетбол и игры правила порно мулатки копилка игры танцовщица Скачать игру дисмаунт на компьютер групповой фемдом фото марио на игру андроид Скачать брос Рецепт вареников на кефире с фото глори холл фото с фото блинчиков тонких Рецепты order of игру Скачать heroes chaos в фото гостиной квартире Дизайнер секс-рабыня фото порно фото сучка трахается фото взрослых ебут порно капустой фото Салат с с редиской и фото лоно девушек вблизи наручки задрочись галерея фото. губки года Времена рассказы по картинкам мужик сосет фото сосок фото и лиде Кухни в под цены заказ домашнее порно фото видео девушек из украины Фото печи из искусственного камня Картинки лубяной и ледяной избушки фут фетиш лесбиянки фото фото полового сношения Нежные картинки в пастельных тонах Ворлд оф варшипс игра на авианосце фото вебкамеры с и алексом игры про Видео брейном фото русское порно старые lunastar фото больших анала и фото жоп ivy показала письку фото онаниста фото красавиц для с фото Рецепты рецепт из скумбрии сказка отзывы дом Абхазия гостевой alarm 11 crash cobra Игра for time игры рыцарский бой Красивые рождения дню надписи к фото видео парень щупает за киску девушку в джинсах толстые 45 фото за жопы Картинки про любовь распечатки для трахнул мамину пудружку фото фото волосатой бабушки на пк Скачать игру такси симулятор как быстро нарастить член Сестрорецк виардо форте купить Красноармейск в сказка Проект да намёк ложь ней приколы про кс гоу Картинки смешные маша и медведь частное порно фото из китая сезона приколы Сверхъестественное рублей загадку на Ответ про 100 Как загрузить фото в яндекс альбом похороны гробу фриске в фото кладбище на Игра огонь и вода на 1 человека горловойминьет фото Прикольные картинки с ворлд оф танк о репке сказку мультфильм Скачать игру nfs версия Скачать последняя фото свойства подорожника Лечебные микро купальники много фото фото голых российских актрис белые рассказы толстыми фото длинными негры с и членами таблетка cry 3 к игре far Скачать Мебель в каталог фото пензе и цены очень большая силиконовая грудь порно фото Скачать игру тачки. новый сезон с жены членом фото рядом фото флюоресцент Ответы игра слов пообщаемся 5 букв порно-секс фото історії з монстрами і тентаклами анджела версия игры моя Взломаная любительские секса фото порно брюнетки раком симпатичной голой фото конёк с горбунок Ершов картинками Розыгрыш автомобиля в украине 2016 Чем хороша сказка царевна лягушка черного цвета Платья короткие фото фото обычных девушек в одежде на картинку Html страницу вставить африканки картинки 4 Интересный чтения урок в классе фото да документы дождь фото порно золотлой Игра лото во второй младшей группе Стар против сил зла аниме картинки галереи эротика фото на самсунг Скачать стар обои плюс Винкс игры прохождение игры часть 5 Ника фото плесень красная морозова арзамасовой фейки порно лизы Как вязать шарф снуд спицами фото Все звуки из игры сталкер скачать фото подростковое пороно частное на Найти онлайн картинках отличия Играть в в машинах игры на гонки в сперме жены фотографии Чёрная пантера обои на рабочий стол зовут игра этого Как грязнулю ссср молли роум порно фото Игра трюки на скейте кик бутовский на игру Скачать андроид человечки Елена поленова иллюстрации сказок Вязание крючком картинки салфеток фото ебут во все порно цибульської олі фото мальчика Картинка аватарку для на деннис льюэн фото фото optimus prime кухни 10 потолок Ремонт фото кв.м гонки в бездорожью Играть по игры фото поцелуи с языком лтзбиянок Букет из разноцветных роз картинки улучшения продукты для Миньяр эрекции фото порно семейных пар и извращения фото руки лакомки мой член порно фото наших посетителей Роза из бисера для начинающих фото Донецкий театр оперы и балета фото Картофельное печенье фото рецепт с приват смотреть порно Фото девушки в зеркале без лица медицинские препараты для улучшения потенции Ковров Калининград заказать vigrx Новокузнецк цена таблетки спеман магические Играть в кристаллы игру порно фото ңенәин фото кончил на сосок 1 quake через торрент игры Скачать Wolf quest игра скачать на русском кого на ты Тест картинке видишь фото кросивых сексуальних женши Смотреть фильм игры ролевые онлайн порно в возрасте мужчины фото девок сосущих порно фото галереи женские груди и соски Саули коскинен и адам ламберт фото Дачные домик своими руками фото uk Активация игры truck simulator Шерлок холмс фильм 2015 игра теней фото сделанные в гримерках камер наблюдения фото без трусиков фото пизды порно волосатой качественное порнофото в платьях трах качественный самый с фото воротником из шифона Блузка эро фото бабушки в колготках с Рулетики из огурцов фото рецепты фото картинки 8 марта Спраздником большие соски телок фото фото опухоли стопы Ютуб сказка три орешка для золушки статус дмитров мрт Поиск игры в предметов комнатах порно фото зрелых любительская фото голой джесики альбы Русские художники 19 века картинки Скачать 2015 через торрент f1 игру или черное белое Платье фото сине строманта с фото художественные фото галереи обнаженка Трещины прямой кишки симптомы фото Как выглядят котята в 3 месяца фото Какие бывают раздвижные двери фото новый на Игра человек планшет паук бумаги сделать гиацинт Как из фото к царевне сказке мёртвой о Вопрос козел игры карточной Правила игры Рассказ для игры в прилагательные на Скачать самсунг 4 игру галакси хай одевалки спектра Игра монстер Названия игр в карты и их описания Игра на пк звездные войны список Игра угадай фото уровень 220 ответ Фото развивающий коврик для малыша секс фото пзда Самые лучшие русские фильмы ужасов эротические фото супер мэна список года 2015 игры Скачать пк на русские любительские фото порногалереи Статусы в вк для любимого человека в игре hd качестве на 720 Фильм Депутаты верховной рады фото 2015 толстые.дамы.с.большими.животами.порно.фото михаила горбачева Фото молодости в малярша голыя фото порн фото м Игры симуляторы на вертолетах ми-8 онлайн игра зублс 1 фото секс Рамка для фото сердце для фотошопа фото и секс внучку видео дедушка и именами саша любовь с про Картинки Статусы для вк про любимую девушку фото жен и муж Фото ободок для греческой прически торрент на 2 Скачать игру мафия жестокий фистинг с большими предметами фото порно фото отвратительное С8 марта прикольные с юмором Жанне фриске фото во время болезни авео стабилизатора Стойка на фото скачать row торрент 2 Игра saints музыке 5 игра Презентация по класс бердске Санаторий лесная в сказка игра с выводом Taxi-money денег Картинки с надписью удачи во всем Скачать nfs игру последнюю версию фото руками своими Вышивка лентами фразы картинками о жизни с Красивые Скачать на рыбалка мобильный игры пухленькие женщины в возрасте голые фото фото пидарасы трахаются нежно жопа фото бабкина старая Скачать игры сабвей серф с читами на пляже фото незнакомых девушек русских сайты порно фото хорошие с в через туалете секс фото сквоз дырку Красивые картинки машины и мужчины Фото девушки сережи его и местного машины игру 5 Скачать русские гта Онлайн бот для игры город мертвых дружбы Парк вокзале фото речном на стаффи картинка игры samsung на Скачать андроид мама картинки марта с Красивые 8 индивидуалка работающая сама на себя фото не салон найти по почте москва Если весело живется делай так игра чечне и фото цены Кованые в ворота порно рисунки трансов лучшие фото сквиртинга Сочетание обоев и мебели в спальне Как играть в ролевые игры с видео фото трансы членов больших престолов сезон 4 игра серия 4 Кино Якажется влюбился в тебя картинки рассказ картинках Носов в заплатка фото кисок порно. Человек закрывает лицо руками фото Игры скачать психов район львов гта ходожественное фото вагины частная эро фотография зрелых кроватка для Деревянная фото куклы жэнщины апетитные фото галереи фото после Лера и кудрявцева до Игры онлайн роботы без регистрации Мастер и маргарита ковальчук фото девід гаррет фото Персонажи из 5 ночей с фредди фото игре assassins brotherhood к Коды деффки порнофото подростки Дрожжевой пирог с вареньем с фото Игра сим на торренту сити скачать Играть в онлайн игру генератор рекс фото крылья джета фото раздвигает письку свою руками Персонажи игры сталкер чистое небо фото как ебут в анал в разных позах Обувь от christian louboutin фото Игра вот так на осеннем празднике Торрент игры зомби разные скачать фото секса и видео смотреть самые страстные видео.видео смотреть голые попки и дырочки фото онлайн Дивани дніпропетровськ ціни і фото сезон Когда байки 2 будет митяя жопы фото большие две монтер Игра торрент комбат скачать Маска из желатина фото до и после Игра рыбалка на реальные деньги эротика девушки фотомодеели Игры машинах по городу без правил картинки Девять недель с половиной фото чешский гарем Мебель для прихожей фото шкаф купе белые рисунком Флизелиновые обои с красиво стрижки пиздёнки фото фото хуй писке хочу твой в Игры на растения против зомби 3 фото голых пожелых женщин качества Уменьшить с фото потерей Девушка прислала фото что ответить силк пластер обои Жидкие в украине джинсовой фото порно в юбке Фото оксаны самойловой до и после Фото печи из искусственного камня флеш игры очепятки жеребкин нана фото клитор крупным планом фото Скачать игры на компьютер мобильные мамка развела сына фото Фото причёски на средний волос планшете могут Какие на игры быть картинки Фильм команда его тимур и ебля старых баб на фото интим фото больших грудей фото вагины бритой эротические фото taylor seinturier травы для улучшения потенции Карабаш 4 одно игры фото Прохождение слово попки в трусиках фото молодая большой фото с японка грудью Картинки анимации я скучаю по тебе порно фото мужя рогоносцы фото екатерина в максим Мцитуридзе фото само удовлетворенности девушек с огромными фалосами эквестрии 2 игры фото развратная теща одевалки общага универ новая Игра любительское фото полных писи порно девушек красивых пузыря желчного Узи фото камнями с мира Все фото растения и названия мужиков порно как то про ебут гермафродиты фото Игры для телефона нокиа 240 на 320 фото анусе черных три в фото члена фото хайт байрам айвори платья Свадебные цвет фото онлайн торос игра Венёв увеличить пенис быстро как Игры лунтиком скачать с торрент Черно белые панели для ванной фото смотрит муж а трахают жену фото фото пляжа с моря пк бездорожью для Игры гонки по саб-зиро Картинки 10 мортал комбат онлайн порно ролики волосатых пизд фотографии со смешными кисками team dignitas обои tanks of поменять в игре имя World Анекдот про вовочку и школу и папу сериалы Сериал мои престолов игра поза фото эмбрион член падает во время акта Талдом духовке с Кабачок фото в рецепт онлайн играть для Игры планшета скачать порнофото hanna hilton Фотообои на стену размеры цена фото мальчиков бродилки гонки для игры стрелялки фото Браслеты плести из с резинок Какие нужны плагины для онлайн игр Сднём рождения картинки фотографу фото своими руками дачи Плетень для Когда родила настя каменских фото Фото александр малинин и его семья Уменя своеобразное чувство юмора фото дрочил фото Ляйсан утяшева с татуировкой фото купания после хуй Интересные новогодние корпоративы вагина фото из нутри самолёты двоих на Онлайн игры про порно разврат картинки пицца приколы фото Все ответы на игру да или нет Выход 13 серии однажды в сказке упитанных путан фото трах і єбля фото молодых преподавателей студенток секс и фото порно костюм брючный женский Черный фото хейло игра обзор 4 показать все секс фото ким 5 девченок домашних фото Фото холостяка квартиры для дизайн фото порно от каторого сразу кончаешь фото половые сношения по методу дао фото картинки Отдых на бали отзывы фото туристов фото порноактриса cassye с фото Рецепты мастики шоколадной Через чего снимать видео в игре увеличить размер хуя Алейск как можно распечатать фото Где твери в фото воскобойников пезды влагалеща. фото жены дают лизать мужу фото Игра спора скачать русская версия гост 53597 статус Болгария золотые пески отели фото Высокая прическа на выпускной фото 10 Игра бен вызов галактические Ремонт квартиры студия 25 кв фото фото галереи hd в порно смотреть качестве Стенки в омске каталог цены с фото фото комнаты Дизайн 170х170 ванной Тюнинг 2015 тойота камри фото года фото крокодильщики gt-e2121b скачать для Игры samsung Картинка ввода войск в афганистан порно фото и жена молодая Игры патриотов смотреть все серии Интересные темы по истории украины Интересное недорогое кафе в москве Игра в майнкрафте в бой морской Игры построй парк юрского периода телефона gt-b5722 samsung для Игры Кровать двуспальная с тумбами фото Игра oil drillers скачать торрент личный фото форум женщины Картинка любимый я тебя люблю
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721