Структурні особливості лексики семантичного поля ділового мовлення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор статті розглядає характерні особливості лексики ділового мовлення на основі вивчення структури та властивостей лексико-семантичного поля. Дослідження ділового мовлення полягає у виявленні парадигматичних відношень на рівні лексичних одиниць та мікрополів. Найважливішим внеском у вивченні ділового мовлення в лінгвістиці стала структуризаціята категоризація проаналізованих лексичниходиниць в процесі дослідження, головною метою якогостав розгляд лексичного поля ділового мовлення не як хаотичного, а як цілісного утворення.

Ключові слова: ділове мовлення, лексико-семантичне поле(ЛСП), периферійна частина лексико-семантичного поля, лексична одиниця (ЛО),ядро поля, парадигматичні відношення, лексичний склад, компонентний аналіз, порогова величина.

The author of the article examines the typical peculiarities of the business speech vocabulary on the basis of the studying the structure andfeatures of the lexical-and-semantic field. The research of the business speech consists in the identification of the paradigmatic relations on the lexical and microfield levels. Structuring and categorizing the analyzed lexical units in the process of the research became the most important contribution into the studying of the business speech in linguistics. The main aim of the research is the examination of the lexical field of the business speechnot as a chaotic but as an entireorganization.

Key words: business speech,lexical-and-semantic field (LSF), peripheral part of the lexical-and-semantic field, lexical unit (LU), nucleus of the field, paradigmatic relations, lexical structure, component analysis, threshold constant.

З розвитком цивілізації та постійним накопиченням нових знань змінюється і наше мовлення. Детальне дослідження ділового мовлення продовжується і постійно розвивається, оскільки мова постійно змінюється і одночасно з нею змінюється лексичний склад її семантичних полів. Ділове мовлення має широке поле для майбутнього дослідження, оскільки процес поповнення мови в сфері бізнесу, права, фінансів, комп’ютерних технологій та інших сфер людської діяльності, лексичними одиницями не можна вважати завершеним.

Формування понять ділового мовлення триває постійно. Це зумовлено динамічним розвитком країн сучасного світу, економічний та соціальний потенціал яких залежить, значною мірою, від ділових відносин [6, c.59]. Вчені-лінгвісти досить довго вивчають характерні риси ділового мовлення. Однак, систематизація структурних одиниць та дослідження особливостей лексико-семантичного поля ділового мовлення, що є важливою складовою повсякденного спілкування людей, залишаються лінгвістичними феноменами, що потребують детального вивчення.

Формування культури ділового мовлення, що поступово набуває великого значення,є важливим етапом для розвитку суспільства тадержави в цілому. Без глибоких знань ведення ділових відносин еволюційний розвиток людства не відбувається, тому що ділове спілкування охоплює всі сфери діяльності людини і без його знання реалізуватись та знайти своє місце в світі для сучасної людини доволі складно.Мовлення не тільки допомагає розуміти почуте, а й встановлювати нові контакти та вирішувати нагальні питання.

Досить довго досліджуючи мову, лінгвісти зробили висновок, що одиниці ділового мовлення не можуть існувати ізольовано. Вони є взаємопов’язані відношеннями спорідненості та протиставлення. Ці лексико-семантичні відношення підпорядковуються системі, утворюючи цілісний комплекс, вивчення якого розпочалося ще на початку ХХ століття. Ідеї та принципи семантичного аналізу мови, об’єднаніпід загальною назвою «метод семантичного поля», були надалі сформульовані у працях А.А.Потебні, М.М.Покровського, Р.М.Мейера, Й.Тріра, Г.Штерберга, Г.Ібсена, В.Порціга, А.Йолеса та інших [7, c.115]. Вагомий внесок у вивчення лексико-семантичних полів зробив науковець Т.Щуру праці“Теорія поля в лінгвістиці”. Він охарактеризував польові підходи до вивчення лексики, типологію лексико-семантичних полів З.Попової, О.Духачека, Р.Майєра тощо [8, c.31]. Праці саме цих вчених допомогли зрозуміти та структуризувати знання про семантичне поле ділового мовлення.

Об’єктом нашого дослідження стало лексико-семантичнеполе ділового мовлення в сучасній англійській мові.

Предмет дослідження становлять особливості та структура лексико-семантичного поля ділового мовлення, а також категоризаціядосліджуваних одиниць.

Метою дослідження є детальний аналіз особливостей ділового мовлення, вивчення поняття лексико-семантичного поля та його структури, щополягає у семантичному опрацюванні лексики ділового мовлення та її систематизації. Для досягнення мети в процесі дослідження були виконані наступні завдання: з’ясування значення семантичного поля; виділення основних структурних одиниць лексико-семантичного поля; проведення аналізу вибраних одиниць ділового мовлення для встановлення конкретного значення даних понять та найменувань; згрупування понять ділового мовлення відповідно до сфер, в яких воно використовується; стратифікація лексичних одиниць поля бізнесу.

Саме завдякивикористанню наступних методів дослідження нами була досягнута поставлена ціль – детальний аналіз лексико-семантичного поля ділового мовлення: порівняння -для встановлення подібностей та відмінностей між синонімічними одиницями ділового мовлення; аналіз словникових дефініцій – для вивчення семантичних особливостей одиниць ділового мовлення; індукція – для встановлення системності лексичних одиниць на основі виявлення відношень між ними; класифікація – для впорядкованості одиниць ділового мовлення за семантичною ознакою; структурний – для аналізу мовних явищ на основі зв’язків та відношень між мовними елементами, а саме між одиницями ділового мовлення. [4, c.51]

Ділове писемне мовлення, зокрема текст у сфері бізнесу, представляє собою особливий вид, тобто спеціалізовану різновидність спілку­вання між людьми, які можуть не знати один одного, але повинні спілкуватися відповідно до норм даного соціуму, так як комуніка­ція здійснюється в заданих рамках статусно-рольових відносин. Метою нашого дослідження є виявлення основних особливостей лексико-семантичної системи бізнес-мовлення (ділового мовлення). Розуміння словотвірних процесів допомагає збагнути закономірнос­ті утворення нових лексичних одиниць. Таким чином, аби краще зрозуміти структуру поля ділового мовлення, розглянемо структуру його компонентів, а саме способи творення понять ділового мовлення.

Наша наукова робота акцентує увагу на проведенні польового аналізу ділового мовлення. Для побудови лексико-семантичних полів ділового мовлення, слід розглянути семантичну структуру слів, які належатимуть до того чи іншого поля [5, c.200].

Зосереджуючи увагу на аналізі одиниць ділового мовлення з метою утворення лексико-семантичного поля, у процесі дослідження використовувалисьтакі словники: “Новий тлумачний словник української мови”, “Словник синонімів української мови”, “Великий англо-український словник”, „New Webster’s dictionary and Thesaurus of the English Language”. “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”.

Не зважаючи нарозвиток семантики як науки, яка розглядає вивчення і виділення семантичних полів, а також розвиток ділового мовлення, яке охоплює різні важливі сфери людського буття, на сьогодніне можна знайти напрацювань щодо створення системності одиниць ділового мовлення. Це пояснюється тим, що по-перше, мова постійно збагачується новими одиницями та значеннями, по-друге, вона є гнучкою і змінною (одиниці одного поля перетинаються з одиницями іншого), а найголовніше мета кожного дослідження (даного, зокрема) -зробити певний внесок у розвиток лінгвістики [4, c.6].

Структура семантичного поля “Ділове мовлення” є досить складною та багаторівневою. Таке явище спричинене перш за все тим, що ділове мовлення обслуговує різні сфери діяльності людини. Таким чином, структуризувавши найосновніші мікрополя “Business Speech” (в яких використовується ділове мовлення), їх можна виділити тринадцять: Advertising, Banking, Company Structure, Contracts, Employment, Import – Export, Insurance, Law, Marketing, Meeting, Money, Presentation, Selling (див. таблицю 1.1.).

Радиальная диаграмма

Таблиця 1.1.

Визначивши групи ділової лексики, можемо розглянути лексико-семантичне мікрополе Selling, яке становлятьтакі поняття: after-sales service, buyer, client, close, cold call, customer, deal, discount,follow up, guarantee, in bulk, lead, objection, overcome, product, prospect, representative, retail, service, wholesale. Це тісно пов’язане з такими лексико-семантичними мікрополями, як Advertising та Marketing, адже і в бізнесовій діяльності ці сфери існувати одна без одної не можуть.

Мікрополе Advertising складають такі поняття: advertisement, advertising agency, benefit,billboard, circulation, classified ads, commercial, coupon, double-page spread, eye-catcher, features, hoarding, postern, prime time, promote, slot, target, U.S.P. (Unique Selling Proposition; what makes a product different from others), AIDA (Attention, Interest, Desire, Action – the objective of all advertisements).

До мікрополя Marketing належать такі поняття: brand, consumer, cost, develop, distribution, end-user, image, label, launch, mail order, market research, packaging, point of sale, product, public relations, registered,sponsor, S.W.O.T. (abbr. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats), total product, trademark [11].

Як бачимо, слова на позначення певних понять, явищ та речей з вищезазначених трьох мікрополів є взаємопов’язані між собою, а отже можна зробити висновок, що їхні лексико-семантичні поля не є ізольованими, а навпаки: вони тісно переплітаються, доповнюють та взаємодіють один з одним.

Мікрополе Import-Export також тісно пов’язане з торговельними відносинами. До нього належать такі поняття: bill of lading, c.&f. (abbr. cost & freight: includes shipping to named port but not insurance), c.i.f. (abbr. cost, insurance and freight: includes insurance and shipping to named port), cargo,certificate of origin,customs, declare, f.a.s. (abbr. free alongside ship includes delivery to quayside but not loading), f.o.b. (abbr. free on board: includes loading onto ship), freight, i letter of credit, merchandiser, packing list, pro forma invoice, guay,waybill.

Вживання значної кількості абревіатур у цьому мікрополі пояснюється основною комунікативною функцією ділового стилю – повідомлення. Ділове мовлення визначається безосособовістю, відсутністю емоційного забарвлення, що наближає його до наукового. Йому властиві конкретність змісту і абстрактність засобів вираження, тому стислість форми слова єпоширеною та досить вагомою ознакою [12].

До мікрополя Banking належать такі поняття: balance, bank charges,branch, checkbook, check,credit, credit card,current account, debit, deposit account, fill, interest,loan, overdraft, pay, payee, exchange rate, paying-in sleep, standing order, statement, withdraw.

До мікрополяMoney належать такі слова: banknote, bill, black market, bureau de change,A.T.M. (abbr. Automated Teller Machine; cash dispenser), cash, cash dispenser, cashier, check, coin, currency, debt, exchange rate,foreign exchange, hard currency, invest, legal tender, petty cash, soft currency, speculate, transaction.

Беручи до увагилексичний склад обох полів, їх варто було б об’єднати. Таким чином, можна зробити висновок, що вищезазначені мікрополя є також взаємопов’язаними, більше того, існувати ізольовано вони не можуть, адже мікрополе Bankingзалежить від мікрополя Money і навпаки. До того ж, на те, що вищезазначені поля переплітаються, вказуєдостатня кількість спільних для обох полів лексем [6, c.58].

Мікрополе Meeting становлять такі поняття: conference call, consensus, decision, item, matters arising, A.G.M. (abbr. Annual General Meeting ), A.O.B. (abbr. Any Other Business usually the last item on an agenda), absent, agenda, apologies, ballot, casting vote, chairman, conference, minutes, proxy vote, show of hands, unanimous, videoconference, vote. Його також можна об’єднати з наступним мікрополем, адже виступи, різного роду промови, презентації здійснюються в основному на зустрічах, конференціях.

Мікрополе Presentationстановлять такі поняття: audience rapport,body language, flip chart, handout, marker, microphone, O.H.T. (abbr. overhead transparency; sheet of film with image for o.h.p.), overhead projection, pointer, screen, signal, slide, visual aids, whiteboard, To start with, Turning now to,Finally,In conclusion,For example,Ladies and Gentlemen. Отже, як бачимо дані мікрополя є також взаємопов’язаними. Таким чином, ми бачимо в складі цих полів велику кількість вставних конструкцій, професіоналізмів та канцеляризмів, які характерні цим сферам, оскільки забезпечують порозуміння у певній групі людей, а також економію часу [5, 25].

Мікрополе Contracts складають такі поняття: agreement, appendix, arbitration, article, clause, condition, force majeure, fulfil, herein, hereinafter, hereto,heretofore, in behalf of, null and void,. on the one hand, party, stipulate, term, warrant, whereas.

Мікрополе Employment утворюють такі поняття: bonus, curriculum vitae, dismiss, employer, fire, interview, make redundant, maternity leave, notice, perk, personnel, personnel officer, promotion, prospects, recruit, resign, retire, salary, staff, take on. Беручи до уваги той факт, що працівник постійно має справу з різними видами документів, а також лексичний склад полів можна зробити висновок, що вони є також взаємопов’язаними. Більше того мікрополе Contracts частково належить до кожного з мікрополів [11].

Щодо мікрополя Company Structure, то його можна такожпевною мірою пов’язати з вищезазначеними, адже його лексичний склад характеризує організаційні елементи, що пов’язані як з персоналом, так і з діловими документами: Accounts Dept.., A.G.M.UK(abbr. Annual General Meeting), board of directors, chairman, director, executive officer, headquarters, manager,managing director, Marketing Dept., organisation chart, Personnel Dept., president, Production Dept., Purchasing Dept., reception, shareholder, vice president

Лексико-семантичне мікрополе Insurance становлять поняття: actuary, assessor, claim, comprhensive, consequential loss, cover, employer’s liability, goods in transit, insurance broker, liability, liable, loss,loss adjuster, policy, policy holder, premium,product liability, public liability, reinsurance, risk.

Мікрополе Law утворюють такі слова:lawyer, attorney, barrister, brief, case, contract, court of law, evidence, guilty, judge, jury, lawsuit, plead, sentence, solicitor, sue, sum up, trial, verdict, without prejudice.Дані мікрополя є тісно пов’язаними між собою, адже всі умови страхування повинні відповідати законодавству.

Через те, що обсяг наукової роботи не дає можливості детально розглянути структурні особливості кожної категорії, ми розглянемо семантичну структуру слів, якій утворюють загальне поле бізнесу та ділових відносин. В такий спосіб ми найкраще зможемо охарактеризувати структуру тих слів і понять, які безпосередньо відносяться до кожного мікрополя , які охоплюють поняття «Business».

Таке поняття як «Business» можуть позначатидекілька понять, а саме: власне business, custom, occupation, employment, pursuit, industry. Розглянемо кожну із цих підгруп окремо.

Business має 4 дефініції у словниковій статті, які стосуються саме ділового мовлення, “the activity of making, buying, selling or supplying goods or services for money”, “the amount of work done by a company, etc.; the rate or quality of this work”, “a commercial organization such as a company, shop / store or factory”, “something that concerns a particular person or organization”. Це поняття має також інші дефініції: “work that is part of your job”;“important matters that need to be dealt with or discussed”; “a matter, an event or a situation”,проте вони мають більш приватний характер відносин [9, c.109].

Поняття сustomзадається трьома дефініцієями “an accepted way of behaving or of doing things in a society or a community”; “the way a person always behaves”, проте лише одна з них дозволяє віднести його до вищезазначеного поля, а саме “business, the fact of a person or people buying goods or services at a shop / store or business”.

Occupation задається чотирьма визначеннями: “the way in which you spend your time, especially when you are not working”; “the act of moving into a country, town, etc. and taking control of it using military force; the period of time during which a country, town, etc. is controlled in this way”;“the act of living in or using a building, room, piece of land, etc.”, алезнову ж таки тільки одне з них відносить це поняття до поля ділових відносин – “a job or profession”.

Поняття employment може означати“work, especially when it is done to earn money; the state of being employed”, “the situation in which people have work”, “the act of employing sb”, “the use of sth”. Таким чином, відповідно до даних визначень це поняття буде також належати до поля ділового мовлення.

Щодо поняття pursuit, то “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” взагалі не дає такої дефініції, згідно якої б це поняття можна було б віднести до лексико-семантичного поля “Business”: “the act of looking for or trying to find sth:”; “the act of following or chasing sb”; ‘something that you give your time and energy to, that you do as a hobby”, проте таке визначення на позначення “business” дає “The Greenwich Rogets Thesaurus”. Отже, ми все-таки можемо віднести його до семантичного поля ділового мовлення [10].

Industry задається трьома основними визначеннями, а саме: “the production of goods from raw materials, especially in factories”; “the people and activities involved in producing a particular thing, or in providing a particular service”; “the quality of working hard”. Найпоширенішим є перше визначення, що позначає найбільш загальне поняття..

Проаналізувавши кожну із вищезазначених одиниць, робимо висновок, що поняття Business є найзагальнішим і найбільш вживаним словом серед інших, а тому займає провідну позицію в цьому ряді, а такі слова як custom, occupation, employment, pursuit, industry є рідше вживаними, а тому знаходитимуться далі від центру. [11]

Тепер виокремимо лексико-семантичну групу слів на позначення певної сфери бізнесу, а саме таких як: part, cue, province, function, department, capacity,sphere, field.

“Oxford Advanced Learner’s Dictionary” подає поняття part як полісемічну ЛО, проте конкретного значення, яке б стосувалось лише семантичного поля бізнесу немає, оскількице є слово має загальне значення “a section, piece or feature of sth” і може вживатись у всіх сферах людської діяльності.

Поняття province має три дефініції, одна з яких відносить це слово до семантичного поля бізнесу: “one of the areas that some countries are divided into with its own local government”; “all the parts of a country except the capital city”, а саме: “a person’s particular area of knowledge, interest or responsibility”.

Поняттяfunction є також полісемічним: “ a special activity or purpose of a person or thing”, “a social event or official ceremony”, “a quantity whose value depends on the varying values of others. In the statement 2x=y, y is a function of x“, та як“a part of a program, etc. that performs a basic operation.” Якщо ж брати до уваги синонімічні зв’язки з діловим мовленням, то останнє визначення найточніше дозволяєвключитице слово у вищезазначену ЛС групу [9].

Поняття department має лише одну дефініцію“a section of a large organization such as a government, business, university, etc.”, відповідно до якої це слово також належатиме до семантичного поля бізнесу.

Capacity має п’ять дефініцій: “the number of things or people that a container or space can hold”, “the ability to understand or to do sth”, “the official position, part or function that sb has”, “the quantity that a factory, machine, etc. can produce”, “the size or power of a piece of equipment, especially the engine of a vehicle.”Таким чином,третє визначення дає нам право віднести це слово до поля бізнесу.

Поняття sphere є полісемічним і може мати значення: “any object that is completely round, for example a ball”, “a solid figure that is completely round, with every point on its surface at an equal distance from the centre”, “a region that surrounds a planet, especially the earth”, “an area of activity, influence or interest; a particular section of society.” Отже, виходячи з дефініції, дане слово належить до поля ділового мовлення.

Field на позначення певної сфери має одинадцять дефініцій: “a particular subject or activity that sb works in or is interested in”; “all the people or products competing in a particular area of business”; “the fact of people doing practical work or study, rather than working in a library or laboratory”; “an area within which the force mentioned has an effect”; “part of a record that is a separate item of data” та ін.Відповідно, це поняття належить до семантичного поля бізнесу.

Проаналізувавши вищезазначену ЛСГ, можемо зробити висновок, що поняття sphereта field мають найбільше відтінків значень, а отже єбільш вживаними та поширеними і цій групі.

Розглядаючи лексико-семантичну групу ділових документів, а саме контрактів. До цього слова можна дібрати такі синоніми: contract, agreement, commitment, arrangement, settlement, deal, compact, indenture. Поняття contractмає лише два визначення, які підкреслюють його приналежність до лексико-семантичного поля бізнесу: “an official written agreement”; “an agreement to kill sb for money”;в значенні офіційного документу це поняття вживається частіше, а отже є поширенішим [6, c.59].

Agreement задається такими дефініціями: “an arrangement, a promise or a contract made with sb”; “the state of sharing the same opinion or feeling”; “the fact of sb approving of sth and allowing it to happen”.У сфері бізнесу найбільш вагоме значення надається поправу цьому слову у першому значенні.

Поняття commitment має такі значення: “a promise to do sth or to behave in a particular way”; “a promise to support sb/sth”; “a thing that you have promised or agreed to do, or that you have to do;“the fact of committing yourself”; “the willingness to work hard and give your energy and time to a job or an activity”; “agreeing to use money, time or people in order to achieve sth”. Останні два визначення чітко підкреслюють приналежність цього поняття до семантичного поля бізнесу.

Arrangement має декілька визначень: “a plan or preparation that you make so that sth can happen”; “an agreement that you make with sb that you can both accept”; “a group of things that are organized or placed in a particular order or position”; “the way things are done or organized”; “the act of placing things in a particular order.” Таким чином, розглянувши вищезазначені лексичні одиниці, можна зробити висновок, що це поняття належить до семантичного поля бізнесу.

Поняття settlement чотири визначення, що дозволяють віднести його до вищезазначеного поля: “an official agreement that ends an argument between two people or groups”; “the action of reaching an agreement”; “the conditions, or a document stating the conditions, on which money or property is given to sb.”; “the action of paying back money that you owe”.

За результатами аналізу словника виділено такі значення поняття deal: “the way that sb/sth is treated”;“the action of giving out cards to the players” , проте навіть наявність однієї єдиної дефініції дає можливість визначити його належність до семантичного поля бізнесу, а саме: “an agreement, especially in business, on particular conditions for buying or doing sth..”

Поняття сompact є полісемантичним і має декілька дефініцій: “a small car”; “a small flat box with a mirror, containing powder that women use on their faces”, проте лише останнє визначення“a formal agreement between two or more people or countries” дає нам підстави зробити висновок, що воно такожналежить до поля бізнесу.

Слово indenture має лише одну дефініцію “a type of contract in the past that forced a servant or apprentice to work for their employer for a particular period of time”. Таким чином, це слово є непоширеним і маловживаним, проте також належить до досліджуваного ЛСП.

Таким чином, на підставі розгляду лексико-семантичної групи , що позначає ділові папери можемо зробити висновок, що поняття contract є найзагальнішим поняттям серед усіх вищезазначених. Це пояснюється тим, що серед наведених слів з цим значенням це поняття займає провідну позицію, а такі слова як agreement, arrangement, commitment, settlement, deal, indenture мають більш конкретні значення, а томувживаються рідше за певних конкретних обставин. [2, c.69]

До лексико-семантичної групи на позначення ділових переговорів можна віднести такі поняття: discussion, deliberation, negotiation, conference, debate, dialogue, consultation, arbitration, talks.

Discussionмає три дефініції “the process of discussing sb/sth; a conversation about sb/sth”; “a speech or a piece of writing that discusses many different aspects of a subject”; “a detailed conversation about sth that is considered to be important”. Саме останнє визначення цього поняття дає нам можливість віднести його до ЛСП ділового мовлення [10].

Поняття deliberation має лише одну дефініцію, яка дозволяє віднести це поняття до вищезазначеної групи: “the process of carefully considering or discussing sth”.

Negotiation має лише одне визначення у словниковій статті,що позначає його приналежність до ділового мовлення, а саме: “formal discussion between people who are trying to reach an agreement”.

Поняття conferenceмає декілька визначень: “a large official meeting, usually lasting for a few days, at which people with the same work or interests come together to discuss their views”;“a meeting at which people have formal discussions”; “a group of sports teams that play against each other in a league”. Всі визначення крім останнього належать до опису понятьсемантичного ділового мовлення.

Поняття debateзадається такими дефініціями: “a formal discussion of an issue at a public meeting or in a parliament. In a debate two or more speakers express opposing views and then there is often a vote on the issue”;“an argument or discussion expressing different opinions”. Таким чином, приналежність цього поняття до ЛСП бізнесового мовлення є очевидною.

Dialogue має дві дефініції: “a formal discussion between two groups, especially when they are trying to solve a problem or end a dispute” та“conversations in a book, play, or film / movie”. Згідно першого значення, це поняття належить до поля бізнесу.

Поняттяconsultation описується такими визначеннями: “the act of discussing sth with sb or with a group of people before making a decision about it”; “a formal meeting to discuss sth; a meeting with an expert, especially a doctor, to get advice or treatment”;“the act of looking for information in a book, etc.” Таким чином, друге визначеняя найбільш яскраво позначає приналежність поняття до досліджуваного нами поля.

Arbitrationмає лише одне значення, проте воно дає нам можливість віднести його до лексико-семантичного поля ділового мовлення. “the official process of settling an argument or a disagreement by sb who is not involved”.

Поняття talk задається такими дефініціями: “a conversation or discussion”; “formal discussions between governments or organizations”; “a conversation or discussion, often one about a problem or sth important for the people involved”; “a speech or lecture on a particular subject”; “a topic of conversation or a way of speaking”. Це поняття у першому та другому значенні чітко відноситься до поля ділового мовлення.

Отже, виходячи з того, що метою переговорів у сфері бізнесу у більшості випадків є вирішення проблеми та досягнення конфлікту, логічно було б виділити поняття Negotiation домінантою у цій лексико-семантичній групі слів [6,c.60].

Таким чином, можна зробити висновок, що синонімічні ряди бізнесових понять є дуже широкими і мають різнізначення залежно від того в якій ситуації ці поняття вживаються. Однозначні слова , що означають певні поняття, відносини чи явища в бізнесі, належать лише до лексико-семантичного поля ділового мовлення. Багатозначні слова ж,в свою чергу, маючи велику кількість дефініцій, можуть належати і до інших семантичних полів, які зовсім не перетинатися з лексико-семантичним полем ділового мовлення. Таких слів є набагато більше і тому, вони вимагають більш детального розгляду [2, c.27].

Ми здійснювали аналіз словникових дефініцій лексем, об’єднаних семантикою слова ”business”, тобто тих лексичних одиниць, що пов’язані семантичним зв’язком. Аналізуючи почергово всі лексеми і беручи до уваги гіпотезу В.Левицького про те, що чим ближче до початку лексичного ряду розміщений елемент, тим більшою мірою виявляється його зв’язок з основним значенням слова [2, c.98], визначимо місце розташування кожної розглянутої вищесеми в описі семантики кожного члена лексико-семантичного поля. Таким чином, ми зможемо побачити цілісну картину лексико-семантичного поля ділового мовлення.

Застосувавши статистичний метод В.Левицького і використавши формулу W = ( n +n 1) -r, де n – загальне число компонентів трактування, r – ранговий номер компонента, ми визначили W – коефіцієнт рангової кореляції кожної з досліджуваних лексем даного поля. Прийнявши за порогову величину W=0,5, здійснимо чітку стратифікацію складу лексико-семантичного поля, розділивши лексичні одиниці на 3 частини:

Слова з коефіцієнтом W=1, що становлять центр групи. [4, c.52-54]

Слова, коефіцієнт яких перебуває в межах від 0,5 до 1, які розташовані ближче до центру й разом із ним становлять ядерну частину поля.

Слова з коефіцієнтом від 0 до 0,5, якіпов’язаніз периферійними значеннями слів-ідентифікаторів і формують периферійну частину даного лексико-семантичного поля.

Згідно підрахунків, до центру лексико-семантичного поля ділового мовлення належать такі поняття: business, occupation, industry, department, contract, agreement, settlement, indenture, discussion, та найбільш синонімічно- близькі цьому поняттю слова deliberation, negotiation, conference, debate, consultation, arbitration. Ядерну оболонку досліджуваного поля становлять такі поняття:custom, pursuit, province, function, sphere, field, commitment, compact.(дод. А)

У результаті багатоступеневої ідентифікації ми змоделювали лексико-семантичне поле “Business speech”та визначили його структуру. Компонентний аналіз словникових дефініцій дає можливість не тільки ідентифікувати досліджувані лексеми, а й установити якісні характеристики кожного слова, їх взаємозв’язки та місце кожної з лексичних одиниць у ядерно-периферійному структуруванні поля.

Лексико-семантичне поледілового мовлення – це складна структура, що містить в собі чималу кількість лексичних одиниць, пов’язаних між собою різними видами зв’язків. Тематична класифікація бізнесових відносин на групи дає змогу побачити полеяк цілісну систему та зосередитися на окремих його компонентах.

Звідси очевидним залишається той факт, що поняття досліджуваного поля повинні розглядатися не ізольовано, а як такі, що об’єднані відповідно до значень у групи, де кожне слово має певне місце, зміст якого формується відношеннями слова з іншими лексемами. Такасукупність пов’язаних ЛО утворює ієрархічно сформоване ЛСП, що є найрухомішою системою серед всіх рівнів мови.[1, c.227]

Отже, детально проаналізувавши структурні одиниці лексико-семантичного поля бізнесу та вивчивши його класифікацію, можемо зробити такі висновки: лексико-семантичне поле ділового мовлення є первинним, адже завдяки стилю, в якому воно вживається, його структурні одиниціє основними та структурно необхідними. Воно є також словесним, адже ядром є слово. ЛСП ділового мовлення об’єднане семантикою слова «business» є напівштучне, оскільки складається з професійних понять та термінології, та лише відносно автономне, адже його лексичні компоненти входять до складу інших лексико-семантичних полів поза сферою ділового мовлення. Лексичні одиниці, що входять до складу ЛСП є взаємозалежними, між якими існують семантичні відношення смислової подібності (синонімії), відношення протиставлення (антонімії) та відношення смислового включення (гіпонімії). В дослідженні нами було встановлено, що поняття ділового мовлення не існуютьяк ізольовані компоненти ділового спілкування, а перебувають у системі парадигматичних відношень, зокрема відношень подібності, відмінності, включення і супірядності.

Семантичне поле ділового мовлення є досить великим завдяки своїй багаторівневій структурі та широкому застосуванню його у багатьох сферах людської діяльності, а тому, шоб зрозуміти лексико-семантичні особливості поля ділового мовлення. Велика кількість різних аспектів ділового мовлення залишається невивченими. А тому, щоб зрозуміти кращейого лексико-семантичні особливості, науковці все більше і більше звертаються до цієї проблеми аби дослідити невідоме.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы.– Л.: Высшая школа, 1986.- 254с.

Левицький А.Є. Функціональний підхід до аналізу системи номінативних одиниць сучасної англійської мови // Вісник. Харків. держ. ун-ту. – Х.:Константа, 2000. – №471. –С.137-143.

Левицький В.В. О причинах семантических изменений // Семантческие процессы в системе языка. – Воронеж: Воронеж.ун-т, 1984. – С.3-9.

Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.С., Кійко С.В.Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. –Ч.: Рута, 2000. – 136 с.

Михайлюк В.О. Мова ділових паперів, Листи //Вересень. –1999. –№1. –с.24-28.

Токарська А. Культура ділового мовлення: стан і проблеми. – 1999. -№11. – С. 58-60.

Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН ССС, 1962. – 287с.

Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. –М., 1974.. –255 с.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Ed. By S.Wehmeier. – 7th edition – 2005.

Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary / Ed. By Ph. Gove-Springfield. – Massachusets, 1986.

http://www.englishclub.com/business-english/vocabulary.htm

http:// www.bashedu.ru

ДОДАТОК А

Досліджувані лексичні одиниці

n

r

w

Business

4

1

1

Custom

3

3

0.3

Occupation

4

1

1

Employment

4

1

1

Pursuit

4

4

0.3

Industry

3

1

1

Part

13

3

0.8

Province

3

3

0.3

Function

4

4

0.3

Department

1

1

1

Capacity

5

3

0.6

Sphere

5

5

0.2

Field

11

9

0.3

Contract

2

1

1

Agreement

4

1

1

Commitment

4

4

0.3

Arrangement

5

3

0.6

Settlement

6

1

1

Deal

5

2

0.8

Compact

3

3

0.3

Indenture

1

1

1

Discussion

3

3

1

Deliberation

2

1

1

Negotiation

1

1

1

Conference

3

1

1

Debate

2

1

1

Consultation

4

1

1

Arbitration

1

1

1

Talk

6

2

0.8

Науковий керівник:

Крайчинська Г. В.

Доцент,

кандидат філологчних наук.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for cv do my me report writing school secondary writers essay economics bibliography order to alphabetical write how a in bestellen capoten my science homework do melbourne writing service resume cheap custom buy papers college medical essay application buy xuzhou pills buy tastylia writing service leeds cv bibliography appearance by latex order for free resume writing with help academic custom writing medical services resume writing brary live homework help online no brand benadryl discount rx name generic Remeron buy online essays uk university service best writing uk wedding dissertation white writing paper papers free test online ecdl objectives resume sales for great hyderabad writing services best resume in essays lysistrata about written essay symbolism in lord of the of fire flies writing world cv london services best priced without discount cephalexin reasonably prescription a craft online buy uk paper resume writing nc services asheville essays custom online orders research of where buy websites papers can you reviews buy write thesis a online dissertation shopping buy college sites for students writing medicine the writing personal for perfect statement for me australia assignment my do no script fuel cheap order poppers colt forum chemistry homework help essay pollution on air perth for sale shredded paper helper homework yahoo chat homework accounting help professional writing custom music abstracts in dissertation help grammar homework with english cv writing professional mumbai services in of essay importance being earnest Kamagra no bestellen Kamagra Thunder - prescription usa generic Soft Soft Bay growth as essay a my writer five paragraph essay write Forte - buy prescription the without Tentex states united Tentex Carlsbad Forte buy in custom paper cups essay juliet romeo and shakespeare help writing help personal a pgce with statement arthritis and associates freehold nj osteoporosis write essay for me my free help where to online essay buy cheap Prednisone generic purchase essays sale original for resume cover doc letter thesis masters buy paper are good generic clozaril dissertation toronto services editing chemistry in studies thesis free writing helper online gre papers test help shakespeare homework essay college help humanities writing essays pgce buy on phd education primary thesis personal residency examples statement research papers writer mfa creative online cheapest writing financial 110 accounting homework help should in a order business plan what be best service dissertation history writing uk 200 Antabuse mg - Antabuse get prescription Lowell no cheap service writing work course no bull sale english papers for terrier jobs companies essay writing help basic visual homework for sales resume format team leader assistance patient Ticlid term b/buy 3 paper-related-3.txt cheap online Propecia the poor help essay free business plan example business sample radius distal fracture thesis writing assignment usa help for paper philippines sale transfer writing forms of essays example papers apa format resume layout of write how my to blog first post dissertation services writing ireland quality custom essay term review writing service paper houses for study case sale assignments writing help with write how to an essay me show essay write college my i cant phd thesis cv custom in essay jobs author writing do what college on write essay i my greece asendin essay studies media help a cheap for research buy paper i papre buy need a research to essay reflective a concluding examples medical externship for letter cover assistant services writing johannesburg essay mba admission guide papers online term buying to help celta assignment with 1 crixivan dosages mg 10 homework help math 5th with grade dissertation contents of homework help scarborough term write paper park south my episode essay write service uk writing cv help homework encarta resume app best pc buy write paper apa my in format disorder study patient seizure of case with eating essay contrast compare disorders online juristische dissertation help brainfuse homework live help best uk dissertation service writing 2011 by eight yesterday and homework to my oclock do i about obesity essay is favourite letter person my what need essay of writing admission best essays goals college essay refutation concession and on my cannot time do assignments i custom master essay level paper my masters write for me level the louisiana on questions essay purchase college application writing service essay university essay mcginty application service college myers banners custom paper papers for type online money le africain dissertation sur theatre mg online 150 pilex best writing college application help essay help me a write thesis good statement vs brown board of education essay writing phd toronto dissertation services biology aqa help essay application essay college service bauld harry services resume writing dc executive essays services mba admission kelley personal medical for be statement in what school should a inn for sale essay resume nurse service writing essey cheap writing of term order paper help assignment sociology with generic Jersey acheter du - Furoxone City sur 2.5 Furoxone internet mg examples medical resumes for assistant of phd thesis feminism how a write dissertation thesis to finding someone material write college to write it hard why to for is so me essays service writing assignment paypal to forward recruiter manager resume hiring said services cheap writing reviews services uae resume online writing professional dissertation organization tools medrol erfahrung resume templates psd help an writing abstract disobeying essay a lawful order statement personal in apa format shakespeare help homework macbeth of mentor teacher for letter recommendation services us essay based writing term mozart on paper do my why is to it important homework and thinking programs order oppose thinking teaching the skills critical higher similar of we medical letter example for receptionist cover of essays order writing chronological in dbq essay a writing term cheap papers vs on nurture nature essay resume quarters order online 2 10 vermox free essay book i where blue a buy can do homework my geography intelligence essay emotional citing a online research paper plan hire private business book do underline in you titles essay an study property sipp case purchase college essay application length service geography dissertation and help proposal homework louisiana help louisiana homework help purchase about essay order buy with no perscription mononit online order resume quarters с мальчиками занимаются сексом Фото зрелые женщины hairy mature фото девок письками голых с мобильного фото для порно секс фото голых казашек рк Полина в белых трусиках фото теги pure игры видео фото писи после вакуума порнофото красивых кисок вагин крупно Большой фото сборник разноликих женских пизд показать фото фото Галерея секса анального фото ебли с двумя телками порно фотография беременых знаминитестей фото камера брянск баб скрытая пьяных меряются мужики членами фото фото из илебников Писки и жопы лезбиянок порно фото волосатый женский анал фото анал с ангел ривас фото новинки года слушать 2017 песни зарубежные большие задницы и жопы раком фото бисексуалы фото галерия лизу трахают в попу фото упругих порно фото поп и больших лицачлен и их писи фото фото россиянкой с секса медитация для мужской потенции фото порномодели стюардессы от улыбки станет всем эро фото известные фото девушек таек ремнём по голой попе фото мед осмотры женщин в тюрьме фото красивые девчонки эротика фотографии Фото голих школярок в порно школьницы делают минет после уроков фото фото бот 2 dota тетку попу в фото фото попок подсмотренных Чалрйрьское порнно фото фото эротика в домашних условиях реакции хим скорость домашнее порнофото девушек г донецка все порно актрисы фото каталог зрелие и старие женщини нудисти на пляже фото. phoеroticа.com порно сексуальна фото через Фото анала рентген сиськи деревенских баб фото фотосесия плрно порно фото анал странности почв фото лесных порно багз бани эро звезд моделей фото русских и нормальный хуя Кузнецк размер русское порно униформа онлайн Смотреть японка фото первий брачний ноч зрелые Русские эрофото в фото колготках сексуальные фото про пулеметы фото отрубленных голов эро полненкие фото эротический скачать фото мастурбация и кулингинус фото Фото голые в микро бикини никиты фото Порно бабушки с большими грудями голые фото сексуальные позы позы фото kudos super 20 ключ для касперского 2017 свежие серии теток писающих старых фото молоке пошаговый блинчики вкусные рецепт на эро фото юлии михалкова голые фото мужеки накаченные женатые мужчины смотрят порно почему поцелуй аниме озорной Частное интимное домашнее фото гей порно фото галереи члены крупным планом фото моделей школьниц Возбужденные женские фото киски фото откровенное красоток крупным планом в разных позаз megaresheba 6 класс математика xiaomi red rice оса прикол укусила киску лижет 2 размером со пышной груди брюнетки брюнетке фото эро щели раздолбаные течка фото Www.сперма носу фото на рачком пухлые рыжеволосые женщины за фото 40 фото жен которые много ебутся упругие большие сиськи попки и фото галереи порнофото домашего фото в Голову пезду екран весь фото porno на сайт интересное тв на старости лет на море.порнофото фото жома франция фильм порно мужские половые органы фото видео смотреть американка ххх фото порно сабоко смотреть фотошопные картинки с сексом светланы ходченковой фотосессии самых сексуальных моделей playboy Прно сайты фото знахарей потенции рецепты для Фото выпускниц трусы фото целка любительское кривой рог письки фото самые сиськи большие показать фото фото красивых девушек со спины и членом игра как уровень инди 270 кот пройти трогает грудь мужчина фото попы латинки фотоальбомы рф граждан 2016 обращении закон об видео порно транс женщины одноклассница сиськи показала полицейский с рублевки торрент телки голые в машине красивые фото в супер порно чулках онлайн попки пухлые онлайн Порно порно миньет сперма порно фото накаченных негров две и хуй фото пизды хентай аниме эро фото волосатые бабы Фото рыжие полные сделать аватарку - для контакта Аватарки порно фото Доминатор с частные фото мужчин членами большими Фото профессии секси девушек спермактин купить Черняховск фото-голыхцыганок lacey порнофото fox студенты уфа порно мамочки с волосатой жопой.фото. без фото тетя от члена ума Фото колготки мамина попа трусики небритые кекс с бананом фото мелкой пизденки пермь 2 гис анастасия заворотнюк эро фото голых больших с жестью женщин поп фото нежно выебать разрешила фото себя тула гости фото Фото праституток в сперме фото дрочит член и зрелые полные порно фото женщины сперме старушки фото в показать актрисы студии brutal-facesitting russian фото и видео megan гоолые блондинки фото засветы звезд кино и спорта красивое порно фото малышей за жены секс кому фото сорок мужа королев дворянское гнездо геморрой такое что фотографии зротические красивых девушек фото бабы трансвиститы фото девушек которые держат член парням школьница фото мини юбки мокрые эро студентки порно фотогалерея мамаш леди шикарная фото Порно фото лисы анн tesla фото влагалище фото лижут секс с беременными порно ролики секс по категориям истории смотреть эротические фото добавить свои онлайн ролики порно Узбекские продукты калорийные Растянутая руками пиздища фото фото Зрелыемамачки раком белобородов читать норман 2 Фото приема гинеколога порно киски смотреть видео порно фото трансов малодых троль бот дочь фотопорно папа сама себя фотографирую голой галерея cekc фото девушек одетых фото 25 Ванесса каге порно фото черных беременных фото домашние девушек закупаем мед оптом с девушек стекает сперма фото xander много Сосалки фото фото хентай монара девушек Фото сексаписных секс игрушка овощами фото Фото порно жены груповуха купить айфон 6 в харькове фомборд 5000 фото красивая жопа фото раком фото секспроводницы фото порно касимов монстры тентакли хентай фото солдаты голые члены фото сикерин магнитогорск илья порно фото самых больших сисек и жоп фото крупный врача у отверстие широко открытое план анальное приём фото большие ональные отверствия шлюх Крутое порно фото телок женщин старых Фотоэротика Фото простих хлопців скачать секс игры смотреть онлайн рэд смотреть онлайн в hd 720 качестве Фото цыганок трахают фото попа блондинки в фазе статусов частные фото деревенских жен жирние бляди фото фото развинутые киси руками женщины веревкой связанные фото порно фото студентки и преподы красивые в признание в любви картинках и.дик картинка подборка фото голых больших сисек всиво миира фото эро на девушка голая плежн фото восьмидесятых Фото актрис годов итальянских порнофото 18-22 фото хек минтай бабушка мама внук порно сын пьяные фото оргии порно атаракс для потенции молоденкие с анал фото взрослими смотреть свежее порно фото снятое в перми фото секса частное интим мать сын порно свою фото как трахат порно с мамками тетками фото для образец резюме на устройства работу бесплатно гта онлайн играть фото ню качественные домашнее про рыцарей игры девушек девушки фото моделей в в отели голые отеле красивых большими фото с эро членами трансов кондратьев вячеслав создать учетную запись ea постели смотреть секс с женой в фото секс фото Жёсткий японок фото на снегоходе голышом тюмень личный кабинет энергосбыт фото визы египет жестокое норно фото груди 5 размер лучшие фото видео фото порно смотреть в стрингах микро на л карнитин потенцию ретро юные нудистки фото голубых Секс фото парней порно фото мамочек в мини юбоках Пухлые девушки фото в нижнем белье фотофемдом мишель мэйлин фото голая одна два члена девушка фото фото порн ссуки регистрационный номер зрелых толстушек порнофото порно фото толстой мамы с сыном фото больших масляных жоп фото под малиновской у юбкой смотреть прохождение игры майнкрафт с турбо ёжиком Фото-попки письки крупный план микрометр электронный xxx фото на теле секс фото русские любители чернокожие девушка сексувално фото и видео кончили в кискку фото пизда раскрытая фото. на военный ныряльщик смотреть онлайн hd 720 с хорошим переводом толстушки лисби фото Порно фото звьозд Фото африканских проституток фото манда сиськи видео фото женщин Домашнее русских ню недвижимости беларуси новости смотреть видео жесткий порно секс трусиках оргазма Фото в фишер фото веры значение размера члена Петухово фото порно азия эро ru порно Мир порно фото из пизды маты течет сперма серии клуб хорошем маус без подряд все остановки качестве микки в 2004 архив года порно фото видео привата мастурбауия бутылкой фото порно фото женщин дома руские порно фото грубих в ласінах сиськи.большие.фото. трусики гимнасток на фотографиях смотреть полнометражные художественные порно фильмы фото 18 лет девушек голых фото девушек со страпонами Выернутый анус и пизда фото фотографии женщини доводят мужиков до оргазма руками порно фото салли тейлор фото голих русских девушек грузди белые фото насилоют домохазяки Порно фото порно члены большие Фото в киберботы игры голая imogen thomas фото имя в ссылку как человека и его контакте страницу на сделать писалось фото голых тёлок раком xxx онлайн частное порно фото майкоп фото мульт порнуха фото дыра ягодицами между гримерная игры земле самые сиськи фото большие на парфюм фото avon Порно качества высочайшего фото идеальные тела порно фото порка крепостной фото в чулках секс фото девушки фото, 2017 характеристики цена, Шевроле Нива видео, Новая эротическое фото женщин в чулках и корсете сиси фото на и пляжебольшие попы девушек порнофото тайланд трансвеститов фото порно полние мамаши один тапок фото фото экзотических фруктов с названиями сексуальный загар фото забава научи меня любить 22 серия еротичні фото члена телевизор lg 4k фото в библиотеке секс игры доу в летом зад девушек фото ххх платное ебуших без в фото с буферами шлюх москвы большими мамба сайт ру вечеринки в порно спб фото suzi rondall большой толстый порно челен фото и одежде в жена и Фото без муж лучшиепорно фото пожилыми порно фото со невинний фото секс в спидниці москва сходня расписание электричек прет девку фото фото разные сексы парня Харабали стоит плохо у женские гениталии видео фото раздолбаные анусы девушек фото и фото в белых трусиках колготках в расчет блока питания для компьютера гостиной для недорого стенки интернет магазин Порн сек фото парикмахерские бреста королевство сериал сезон 1 смотреть родись бесплатно все онлайн красивой не серии фото частное эмо порно постели красивая в любовь фото секс фото втроем домашн русское частное эро фото зрелых баб пизда раком фото нагниська Порно фото мультяшек бакс банни сисек самих больших Фото голых игры ролевые секс картинки Старое П Коллекция | | Радио пмзда фото мокрая русские школьницы с большим бюстом фото фото зрелые секси попно сексуальное белье фото пися фото мамина крупно фото ты чё дурак Дом и интерьер. Апрель-Май 2017 by Фериде Аджиниязова - issuu фото тети грудастые зрелые фото небритые вагины фильмы 2016 смотреть онлайн смотреть кино новинки по бесплатно порядку скачать милослав набор все князев книги полный девчонки любят в попку фото голие фото транснудисты фото старше лет полных 60 фото коллекция на сперма лице Домашняя частные пронофото сметанное желе бритые пиписьки фото порно с фото девка пиздой красивой фото свадьбы секс это совокупность скачать бесплатно антивирус для андроида учетчик пизденка толстушки порно фото камира скрытая фото Порно тор порно пародия фото Пухлые писи фото порнофото аннабелла брэди сперме в смуглые фото крупно киски рейнбоу и флаттершай дэш фото голых девушек с пиздами Частное откровенное фото секса Rusx.org.фото розгами парней порка фото поцелуи из дорам домохозяйки порно фото крупным планом мамки зрелые секс порно дефиле каталог девушки в прозрачном белье раком фото девки повызову жирные фото груповухи фото порно домашнее панина у хуй алексея фото какай певицы имена и фото пластилин студия время миасс фото ебут богатых женщин