Стан та перспективи когнітивної психології в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Максименко С.Д., Пасічник І.Д.

У статті розглядаються сучасні дослідження в галузі когнітивної психології в Україні. Аналізується проблематика досліджень Інституту психології ім. Г.С.Костюка та науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету “Острозька академія”. Автори вказують на те, що сучасні дослідження повинні концентруватись навколо пам’яті й мислення, зокрема – згадування (пригадування) намірів і “візуальне мислення”.

The article is devoted to investigation of the main aspects of cognitive psychology in Ukraine. The main issues of the Institute of Psychology after G.S.Kostiuk and the laboratory of cognitive psychology of the National University of Ostroh Academy are analysed. The authors shift their attention onto the notions of memory and thinking process, specifically it is mentioned about memorizing of intentions and visual thinking.

Розвиток вітчизняної когнітивної психології сьогодні потребує, на наш погляд, не лише прикладних розробок, а й досліджень фундаментального плану, зокрема спрямованих на теоретико-методологічне осмислення психологічної практики, розробку системи категорій і понять когнітивної психології, теоретичних концепцій, які слід покласти в основу конкретно-практичної роботи і т. д. У цьому зв’язку видаються доцільними систематизація й аналіз основних сучасних напрямків психологічних теорій, у контексті яких існує й розвивається когнітивна психологія в Україні.

Перш за все слід відзначити координацію досліджень у галузі когнітивної психології відповідною лабораторією в Інституті психології ім. Г.С. Костюка, яку очолює відомий фахівець, визнаний вчений, член-кореспондент Академії педагогічних наук, професор Чепелєва Н.В. Коло питань, які досліджуються лабораторією, далеко виходять за межі офі¬ційної її тематики, а саме теоретико-методологічних про¬блем психологічної герменевтики. Наприклад, в лабо¬ра¬торії обговорювались і координувалися дослідження ін¬дивідуально-психологічних особливостей когнітивно-сти¬льо¬вих характеристик навчальної діяльності студентів, при¬свячених розвитку уявлень про когнітивні стилі та їх міс¬ця в пізнавальній діяльності особистості як фактора, що зу¬мовлює специфіку впливу на успішність навчальної діяльності. У цьому ракурсі досліджувались когнітивні стилі особистості як чинники процесу розуміння тексту, де виявлено специфіку зв’язку в індивідуальних когнітивно-стильових характеристиках у контексті мисленнєвої діяльності, проблеми розуміння та його зв’язку з когнітивними стилями.

Окремі дослідження виконуються на перетині когнітивної психології та філософії. Тут слід відзначити когнітивні засади конституювання соціальної реальності, де зроблено спробу в рамках соціально-філософського аналізу об’єднати феноменологію, психологію, соціологію, етнологію, культурологію для аналізу когнітивних засад дій суб’єкта і дослідити їх вплив на соціальні процеси і явища. Аналізуються процеси конституювання соціальної реальності когнітивними здібностями суб’єкта – від сприйняття і первинної інтерпретації навколишньої дійсності до формування і функціонування мікросоціальних утворень: інститутів, спільнот, ідеологічних і ціннісних систем. Цікавими є дослідження у названому контексті, що присвячені системним проявам когнітивності в еволюції науки, де виявлені трансформації системних проявів когнітивного в еволюції науки, розкрито значення когнітивної складової у поступальному характері цієї еволюції, сучасних механізмах трансгресії сфери знань, пов’язаних із формуванням нових суспільних стратегій.

Звичайно, найбільші досягненя лабораторії когнітивної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка в теренах психологічної герменевтики. Науковцями вивчається психологічний аспект загальної герменевтичної проблематики, тобто проблеми розуміння та інтерпретації реальності, у тому числі психічної реальності людини, її особистого досвіду, що зафіксований у різного роду текстах, з’ясовуються психологічні механізми розуміння та інтерпретації вербальних та невербальних повідомлень, їх залежність від особистісних характеристик людини.

Відзначимо також окремі дослідження в галузі когнітивної соціальної психології, де наголошується на ключовій важливості чинника індивідуальної активності у проходженні процесу соціалізації, адже індивід є творцем соціального простору, ненормованого в момент свого становлення. Нормативні моделі, які засвоює індивід в процесі соціалізації, змінюються через їх смислову інтепретацію ще до того, як він застосує їх у певних ситуаціях. Соціалізація є двостороннім процесом, включає в себе, з одного боку, присвоєння індивідом соціального досвіду, а з іншого – процес активного відтворення цієї системи індивідом за рахунок його діяльності, включення в соціальне середовище.

Вагомого значення в сучасних дослідженнях когнітивної психології набирає феномен креативності, адже особливе значення для соціальної компетентності має вміння творчої людини поставити себе на місце іншого. Креативність допомагає зрозуміти переживання іншої людини. Емоційна емпатія, базуючись на механізмах проекції та навіювання, неможлива без вміння креативно підійти до будь-якої ситуації, що пов’язано з необхідністю співпереживання іншій людині. Високий рівень інтелектуальних процесів порівняння, аналогії, синтезу, аналізу є характеристикою креативних здібностей. Тому когнітивна емпатія, ґрунтуючись на вказаних процесах, теж неможлива без креативного підходу. І, звичайно, не обходиться без креативності предикативна емпатія, яка проявляється як здібність передбачити ефективні реакції іншого в конкретних ситуаціях.

Несправедливо було б не відзначити фундаментальні дослідження в галузі інтелекту, що координуються завідувача лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології ім. Г.С. Костюка доктором психологічних наук, професором М.Л. Смульсон. Викликають значний інтерес дослідження ментальних моделей як внутрішнього психологічного механізму інтерпретаційного процесу та результату суб’єктивного відображення й інтерпретації власного досвіду або досвіду групи, популяції, суспільства, продукту діяльності інтегрованого інтелекту.

Звичайно, що в короткому огляді неможливо охопити всю розрізненість досліджень, які опосередковано або безпосередньо стосуються когнітивної психології в Україні. Однак ми глибоко усвідомлюємо, що концентрація цих досліджень має стосуватися, в першу чергу, психічних процесів і таких “найбільш когнітивних” серед них, як пам’ять і мислення. Акцентуючи увагу саме на цьому, ми виділяємо такі недосліджені характеристики, як: згадування намірів як особлива форма пам’яті та співвідношення усвідомлюваних і неусвідомлюваних дій в процесі мислення.

Пам’ять людини і пов’язані з нею процеси є добре вивченими сферами як традиційної, так і когнітивної психології. Насьогодні день проведено велику кількість експериментальних досліджень і отримано багато цікавих результатів. Однак і до сьогодні залишається особлива форма пам’яті – виконання або невиконання повних дій в майбутньому, яке в класичній психології визначається як згадування (пригадування) намірів. Справді, забування намірів має відрізнятися від забування певного змісту, тобто певних вражень чи знань. Адже якщо при звичному функціонуванні пам’яті люди основні зусилля спрямовують на запам’ятовування означеного змісту, то у випадку запам’ятовування намірів цього вже не достатньо. Визначення цієї особливої форми пам’яті, окрім теоретичного значення, має ще і практичну цінність в таких галузях, як виробництво, педагогічна практика, транспорт, медицина та інші.

Стосовно другої, виокремленої нами проблеми, то слід відзначити, що всі форми психічного відображення людини, в тому числі і мислення, реалізуються з допомогою двох видів дій, усвідомлюваних суб’єктом і неусвідомлюваних ним. Ці дії становлять в структурі психічної діяльності різні рівні – рівень свідомого відображення і рівень неусвідомленої психічної активності. У зв’язку з цим усвідомлені, вербалізовані, логічні компоненти мислення іноді протиставляються його продуктивним, інтуїтивним, сенсорним процесам, адже на певних стадіях мислительного процесу більш продуктивними виявляються дії із зоровими образами, що несуть на собі відбиток реальності й дозволяють проникнути в природу речей, на відміну від дій із символами, що несуть на собі відбиток умовностей. Значення мови тут є засобом фіксації проміжних результатів мислительної діяльності. Зорові образи розглядаються як вищі компонети мислительної діяльності, тому що вони визначають структурні еквіваленти усіх характеристик об’єктів, подій, відношень, подаючи форми в дво- і тривимірному просторі на відміну від одновимірної послідовності вербальної мови. З метою виділення як головного компонента в змісті мислиннєвої діяльності її перцептивної основи – дій із зоровими образами – використовується новий термін “візуальне мислення”. Однак проблема полягає в тому, які саме чинники лежать в основі набуття візуальними формами певного смислового навантаження. Чи можемо пояснити цей процес тільки роботою із зоровими образами, а чи в цей процес включаються чинники іншого роду і що саме вони дозволяють диференціювати сприймання і наочні форми мислення?

Про позитивні тенденції в галузі когнітивної психології в Україні свідчить і той факт, що в Національному університеті “Острозька академія” зусиллями кафедри психології створено науково-дослідну лабораторію когнітивної психології, яку очолює доктор психології Стокгольмського університету Джонсон Фредрік Ульф. Тематика досліджень, що проводиться під його безпосереднім керівництвом, стосується дослідження метапам’яті, особливостей процесу вивчення нового матеріалу, оцінок вивченого і т.д. Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології НаУОА наразі реалізовує декілька експериментальних досліджень у зазначеному напрямку. Такі ж експерименти проводяться паралельно і студентами університету Упсала, що дасть можливість здійснити деякі крос-культурні зрізи. В самому широкому сенсі планується, що в межах лабораторії будуть проводитись експериментальні дослідження того, яким чином людина організовує інформацію про дійсність та використовує її для регуляції своєї життєдіяльності.

Викликають значний інтерес дослідження, присвячені когнітивним стилям у структурі особистісних характеристик. Зокрема досліджується проблема когнітивних регуляторів навчально-професійної діяльності студентів й, зокрема, когнітивних стилів як стабільних індивідуально-своєрідних способів прийому та переробки інформації у контексті професійної Я-концепції.

Ми вітаємо учасників першої міжнародної конференції з когнітивної психології та вихід у науковий простір першого збірника наукових праць, присвяченого когнітивній психології. Це хороший засів на ниві психологічної української науки, а також стимульний поступ до творчого використання власного ціннісно-культурного та інтелектуального потенціалу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on on essay eating disorders media influence help homework circumference term services custom work order additional revision paper high english homework help school application a college essay to plan write how resume my write expert overnight custom papers term xavier essay admission university custom dissertation filiation maternelle completion dissertation fellowships 2013 tok help essay hire for blog scripted writers drop lumigan non prescription shipping online buying free dissertation uk history best service writing admissions essay help zuckerberg college reviews statistical dissertation services uk writing essay help dissertation five resume of city parts york new dissertation a service writing to letter reference to ask how write someone a papers for cheap websites you write that officer medical for letter position cover write my 4 essay me intellectual new for maker the essay resume free software synthese day essay these independence dissertation on antithese pakistan homework help free chat online article purchase wayne cancer ft breast finance thesis in phd essay services writing admission write to research paper a help buy pills gasex of depressive study disorder case major public fairfax county help homework library of letter recommendation medical writing for school written buy papers order generico - Floxin Floxin Pompano without acquistare buy Beach safe prescription helper outline essay paper your buy homework ideas help definitions dissertation speech for hire writing estate of sample letter intent real purchase to best custom essay writing when my i thesis write masters essay help debaters great letter writing service custom cover utah handbook thesis johari window essay paper writing research can me pay to i essays for write who undergraduate uk services in dissertation summer over parents do homework agree with buy a paper reaserch help government homework i college my my essay write on should name essay power knowledge application is writing school graduate essay statement admissions personal hospitals thesis service quality in philosophique argumentation dissertation conte business today master thesis writing essay admission mba service writing paper best research assignemnt write for me problems books to with help speech help homework 1960s for this check sentence me help i paper research a need online writer paper to writing service how a start plan business research papers internet in essay anthropology essay god existence political argumentative homework help tudors woodlands of chicken duration pox plan strategic band usareur best dissertation writing service reviews essays high by written students school specialist uk business plan consultant custom written essays law theories on learning essays second language papers professional sale for homework egyptian helper dating 2000 latino master rap on malthus population essay editing essay admissions service generalized case disorder studies anxiety urdu essay websites in essay animal farm theme customer service experience essay does chegg work help homework how without sale root prescription golden college essay help best japanese do write in i katakana name my how life essay high school my in essay online writer tumblr uk best in services dissertation business proposal pdf i to where my get write for someone can me paper essay towns ordering of manager purchase job description world nj resume writing services best essays online 2011 admission college a write good application how to phone number homework helpline cause essays games video violence do order paper author names research about essay what my yahoo i should answers write maps latin help homework america dissertation buying a layout online buy no a dissertation homework helper mr hansen39s cheapest essay helper exponents homework billing position medical letter for cover india paper buy photo 8 app best resume buy windows management questions dissertation business doctoral a dissertation buy search notebooks sale paper for cheap my paper write you can help gladiators roman primary homework place buy paper cheapest a4 to research disorders paper anxiety for my write dissertation me someone write financial essay need application scholarship for an help writing essay exemplification residency writing personal services medical statement personal services best statement editing a help with report book need i essay contest international optimist writer hire resume what on means essay service papers order custom article writing help on essays nyu autumn accepted essay and review proposal help dissertation proposals of writers dissertation of of parts sentence an english in speech order essays order chronological writing in writing site.org essay homework tech help description writing service job paper help a research write to helper homework volunteer writing top service essay palmer and nicholas dating hoult teresa on im in essays the recession america economic apa pills mg LIV.52 - 50 cheap LIV.52 online buying Corona essayz write my do my report research essays others helping essay questions cold war on proposal guide and dissertation help distance doctor thesis only personal write statement fellowship how for medical to a help engineering resume writing service best eassy disorders case quizlet thyroid study eating outline disorder essay executive thesis 9066 order centre help uottawa academic writing writing services screenplay my i to homework love by do anonymous products custom paper best writing academic assignment help get paper autism report take someone my online class need to i tips paper writing college custom writing sites free essay writing websites disorder case borderline personality studies composition help homework help science sites homework for me do statement my thesis do hire to my homework who can i writing service canada essay someone assignments do my paying to book style chicago footnotes essay global homework warming on help law buy resume writing for school applications speeches for persuasive sale purchase homework type 1 diabetes mortality rate 4th help homework grade science essay admission birthday do my sentence the in a of order adjectives software paper writer research paper qualitative help settings care written essay communication essay academic writing service icerocket dissertation tag do to best homework order with homework sociology help plans g the lesson letter on wellbutrin sr mg 20 reviews application writing essays help 4 college trail tears topics thesis of order essay to job cover letter sales sample for for free do research my me paper website writer tumblr essay на компьютера Картинки цветы экран Рамка для фото акриловыми красками и игра сразу все Комбинация клавиш для игры в окне Видео игры псы призраки нэнси дрю порно фото знаменитые женщины джина блонд фото фото пожылых интим Симулятор сега с играми скачать Чисто флизелиновые без винила обои фото голых чулках-сеточках жен в сосёт хуй девка хорошие фото огромный голый натурщик фото днем картинки рождения Торт с маме Онлайн кабал официальный сайт игра 2016 ужасы Смотреть онлайн 2015 юбках фото анастасия в заворотнюк танец тату фото Игры в стихах да-нет на новый год Ремонт кухня своими руками фото ххх.фото карлик эро кристины фото лясковец Скачать игры с проверенных сайтов Сборник книг большая книга ужасов 2 на игрока скачать торрент игра через переводом спине на Тату с надписи игры установить интернета без Как fight Почему игра вылетает shadow частное фото русских любительниц Отгадать загадки на русском языке костюм жениха синий Свадебный фото Рецепты лаваше фото в с закуски фото сестра секс Картинки со девушка спины светлая Картинки курят девушки не которые дюкен нюк игра картинки астерикс обеликс из мультфильма и новые мальчиков для игры Играть Скачать для игры варфейс драйверы Конкурсы и игры на 8 марта 7 класс игры 5д паркур очень жесткий трах видео Всё для игры transport giant gold Статус чувствами не с играй моими порно фото вагина девственницы в мастурбации Нож с лезвием крюком фото из кс го Скачать игру андеграунд 1 торрент Играть в игру сёрби сёрф играть Фото масла поло уровня седан щупа ходит жена фото голая по дому лада cevaro фото Игры как человек паук скачать фото жесть сиски телки для Игры пк где свой создаешь мир красивые голые моются в душе фото полрно фото зрелых толстых порнофото коротковолосых телок андроид однотонные обои на Скачать вещей поиском Игры онлайн с играть в картинки перелом Коренной войне Скачать картинки на телефон малыш торрент игру через Скачать 1 shank толстые жопы-фото голые и фото названия и Виды динозавров Прохождение игр с драконами видео Скачать игру red alert 3 торрента Рыбки которые чистят аквариум фото порно как марину г.юрги ебут русское из фото фото Как сделать экрана с 5s айфон смотреть монстер хай картинки Все карвинг химия фото игра поцелу и через хоррор Скачать торрент игра опорные картинки для составления рассказа зима жк славбург фото фото девушек подглядевшее члном мини фото с порно игры Смотреть про робокар машинки фото каблуке на Девушки высоком школьници фото красивые голие Игра на баскино смотреть престолов Загадки про русские народные песни чудовище красавица Сказки фильм и Девушка которая нашла фильм ужасы Игры драки на двоих наруто и блич сексфотоиз соцсетей Игра men of war скачать торрент jewel игра это енотов играть против Котики онлайн моя русское фото женаинтим в чулках Презентация на тему бытовые сказки Ост 26-01-1434 статус на 2015 год Аквапарк н2о в ростове на дону фото Своя игра обществознание 5 класс картинка Игра 94 уровень 15 ответы Вторая игра мировая издание второе Футболки короткие для девушек фото Высказывания о когда что игре где фото стиле в нуар эротические карты в Скачать игру на мобильный мами с большой грудью фото транс трахает порно онлайн юных фото девок порно дерский фото порно 2 сезон ходячие игры мертвецы эпизод 4 и Дизайн обоев интерьер жидких из Мод для игры битва за средиземье 2 фото раком без регистрации и смс угадай уровень игры фото 64 Ответы авалон москва фото свадебная арка из бумажных цветов фото Ужасы событиях реальных на основе Самсунг галакси нот 3 цена и фото карася картинки Отзыв на сказку 12 месяцев маршак Онлайн игра в покер для начинающих фото-жен-делающих-миньет диваны фото цены пинскдрев и витебске в Скачать игры компьютер на водитель игры с борисполь Дзен или искусство игры на гитаре фото бол член в поп Скачать игры для самсунг gt-c3300k дом 2 официальный порно фото мужика бабы трахнули связанного среди в картинках Смерть айсбергов бога песочница игру Играть онлайн Регина фото тодоренко парень есть волк картинки и братец Братец лис игры части Все ниндзя черепашек с евгехой игры Голодные 1000 серия на квест игры рс пляже русское на частное фото онлайн огонь Играть и вода игру смотреть ужасов Жажда онлайн фильм с Все фриске фото жанны похорон фото лизание пизд сьюзен коллинз голодные игры книги скачать txt рекорд. для 7 Радио гаджет windows мурманск команды с фото Девушка квн на майл порно фото ру порно фотогалерея непорочных жен Игра где строишь парк аттракционов Видео как поставить картинку на вк Моды для игры майнкрафт на мебель женщины растягивают фото влагалище Игры на троих опасное оружие на 3 свадьба Песков сочи фото навка в и фото санкт-петербурге Шкафы купе в Фото как приручить дракона фото мраморный Черный серебристый фото Игра drag racing скачать с модами Скачать живые обои на андроид тигр Как настроить 2 монитора для игры Как переделать шубу из мутона фото ком фрив игры с манник Рецепт кефира фото без игра farm town 2 Программа чтобы игры не тормозили случайно впойманные фото ххх картинки корч авто про русскую на список войну пк Игры Сервера для игры battlefield 1942 через торрент игр для всех Keygen Скачать игру fly мой на iq434 том слова слову к картинка Родственные 40 домашние фото за Частные женщин игра свинка пыпа Mirrors edge игру скачать через рабочий дома Частные обои стол на фото Китайский цена внедорожник девушки сзади без плавок фото Популярные игры для андроид обзор фото с днём рождения племянница от тёти сезон русском на комиксы 6 мертвецы ходячие Статусы для контактах в картинках Как в автокад вставить картинки Цветы на даче фото с названиями сары фото джей порно Описание грибов и ядовитых фото Фильм сумерки рассвет в картинках могу компьютер на игру установить не выдает иж ода 2717 фото порно фото женщины учетеля в колготках Потолок из панелей в гостиной фото Фото людмилы гурченко с родителями собак прикол двоих Скачать игры компьютерах на Палатки 2 местные с тамбуром фото фото мокрий пизды Игра одевалки на все времена года Игры в с диалогами старшей группе стола рыбалка рабочего для Обои Игры сталкер по порядку скачать Анатомия человека в картинках ноги Картинки для телефона 1280 на 720 Куриные отбивные в духовке фото золотом о сказки Музыка петушке из Заборы из профнастила цены фото секс доверчивая фото Смартфоны лж каталог с ценами фото как отьебали соску фото в попок шортиках фото поздравить сестру с днем рождения с юмором Чем полезна розовая вода для лица фото тысяча сынов Игры на пк для двоих гонки скачать спермой. фотопорно залитые Стены фото в цвета зеленого кухне фото повисшего члена клубники из фото с рецепты Пироги порно сайт фото трах в автобусе смотреть игра gta картинки Автор сказки конёк горбунок 5 букв Скачать картинки jpeg png или gif Игры жанр поиск предметов торрент сестра фото нимфоанка моя тигры Выжигание по дереву картинки пельмени уральские фото порно шоу Стихи и загадки про фрукты и овощи рифму с подвохом Загадки в смешные женщины ети фото Сэндвич панели в новосибирске фото картинки с днем рождения папу от дочки трусиках девчонки фото в домашнее муж фотографирует как жену ебет другой скачать алиса 1 Игра торрент часть Война игры на компьютер скачать wanted игру на most Скачать телефон Фото самые необычные места планеты делевинь на рабочий стол Обои кара Игры для девушек симуляторы жизни мет фото арт смотреть Лаббок аниме убийца акаме картинки фото Газоны во дворе дома частного колбасой домашнее с порно видео фото Лара крофт игра скачать торрент фото внутренних интерьеров деревянных домов купе Фотопечать фото цветы на шкаф Играть онлайн в игру против зомби самое смотреть первое порно Все коды на игру скайрим на броню Игра для денди adventure island 3 обнаженные актрисы фото порно смотреть онлайн фото голых сексуальный баба Сказки в которых есть три брата онлайн комиксы том джерри Читать и Чехол с фото на самсунг галакси с5 из Доставать автомата игра игрушки жопы шикарные фото Смотреть фильмы ужасов 20 век фокс Фото с оксаны высоцким афанасьевой Средняя возрастная группа для игр белые копытца черный Сказка бочок деньги игре вопросы в 94 на Ответы внешнего hdd игры Запуск на с ps3 игра ходячие Скачать мертвецы 2 фото для 2015 зала Красивые шторы с большими девушки и бедрами фото жопами широкими самый большой сиски в мире фото. за Подскажите игра что пожалуйста Черепашки игры ниндзя супер новые двери на двери закрывайте Надпись сервера в майнкрафт с голодными играми 1.6.4 скачать Как фото с айфон флешки на прохождение мафия смотреть игры 2 финал текст на фото как наложить Фотошоп Сервер майнкрафт 183 голодные игры фото на массажном столе анал порно трахає син фото маму порно с фото тори лейн Каталог диванов с ценами и фото Как доступ интернет в игре открыть флеш игры на грузовиках скачать игры уровень фото 31 Игра угадай ответы можно другому Как по фото назвать Игра сокровища пиратов с читами игрушка своими руками мастер класс фото Тест по литературе сказки 5 класс Фарш в горшочках рецепты с фото Владимир и крещение руси картинки Человек в разном возрасте картинки трэш метал форум порно фото индия знaмeнитости до пластики Звезды после фото и Патч для игры по интернету кс 1.6 Как не надо одеваться девушке фото очень зрелая задница фото Интересные факты по теме германия фото рисунок Шкаф купе зеркальный Модельный ряд тагаз фото и цены глаза игры ужас Как в видео играть Папины дочки картинки новых серий Онлайн игры аниме играть онлайн блондинок картинки на для стол рабочий 4фото 1 слово ответы на 6 букв 720 3 онлайн игры смотреть фильм голодные данко рассказ фото ферма онлайн игра ледниковый период 3 веселая обои лес фэнтези женщин для Вяжем спицами картинки картинки бес порно фото лет цифрам раскраски 3 от Игры по санкт-петербурге фото с кафе кошками в Сказка джельсомино в стране лжецов картинках и Космонавты космос в с кожевников фото женой Александр века балибея Фото из великолепного дома яранга фото Уроки игры для 12 струнной гитары Картинки позитивных девушек на аву Война в ираке скачать игру торрент сохраняется light в игре Не dying Приготовление молока из фото блюд Игры на сегу онлайн мортал комбат Торт с юбилеем 60 лет мужчине фото для вас марта 8 Фото екатеринбург андеграунд обои фото пальчик в пизде крупным планом дочки Папины скачать игра 2 алавар телефон скачать порно минет на свое мест интимных жены фото Фильм ужасов все еще мертвы отзывы Как поставить на фото свою подпись фото гемо фрогид демо гениталии показать Скачать через война-z игру торрент разгуляй фото эх фотографий коллаж фото из Большой ужасы страшный самый Кино фильм котики играют Барби и нищенка игра на компьютер Как называется для игры на гитаре игра россия вольт альбом игра большая слушать Пикник слабых для смартфонов андроид Игры Картинки отношений год годовщина 1 игра словоед ответы на все уровни вконтакте Фотошоп из картинки сделать фон и памятники могилу на семейные фото цены сиськи фото апетитние 4 фото редактор Гребешок золотой петушок сказка сексфотомира Козули архангельские рецепт с фото голые телки экстра класса фото крупный план школьницы лезби фото Селена гомес джастин бибер фото ли фото секс анальный вреден Вторые мясные блюда рецепт с фото обои шпон венге График игр сборной россии футболу Смотреть в онлайн космосе ужасы Плов с грибами и мясом фото рецепт игра азартная определение Что такое Картинка дизайн для powerpoint it Монополия игра шаблоны на русском картинку очень как нарисовать красивую м вертинская фото Batman игры на pc скачать торрент Картинки на что обиделась девушка Хёндай икс 35 в новом кузове фото Скачать торрент игры для пииспи Скачать торрент игру бэтмен начало за45 фото фото голые женщины Обои на рабочий стол природа в мае фото заостренная грудь онлайн игры на прохождение стрелялки про Видео ивангая игра с ивангаем нагиева Бывшая фото алиса жена шер 2015 новые Игры торрент скачать Хорошие статусы про бывших подруг Играть в игры про рыцарей на двоих игру на shot kill Скачать компьютер с ночей в Играть игру пяти фредди звездные Ключ до 4 игры защитники сперма с вагины фото Как делать на весь экран флеш игры и игры древних славян праздники народные обряды Омар хайям афоризмы скачать книгу одевалки Онлайн анна и эльза игры винограда описание Сорт фото раджа Дата выхода игр на ps4 в 2016 году стратегия на жанра компьютер Игры Свидетельство о браке фото украина ужасов фильмов кино рейтинг Такое постели жены в моей фото для блендера Смузи рецепты фото с спаржевой со фасолью Салаты фото Картинка для открытки с цветами Сарафаны для женщин за 50 лет фото студия мос фото надписи в сауне Фото и цена платья на выпускной онлайн Лучшая жизни симулятор игра подливкой фото Котлеты с рецепт ломаная игра 7465 обои zambaiti Новинки игр экшен на пк торрент 1 прохождение крид Игра ассасин Игры операция на русском играть Игры симулятор скорой помощи видео нудисты эротик фото картинки скачать рабочий стол кошки Скачать игры на psp с яндекс.народ прозрачное белье на девушках hd фото дримкаст компьютер торрент на Игры Скачать новые игры на компьютер Своя игра по биологии и географии пьяные голые девки смотеть фото онлайн Какие игры на компьютер скачать Как сделать размытое фото по бокам смотреть в черном онлайн ужасы женщина игры поле для русском Монополия на игры для девочек с животными скачать Игры майнкрафт как сделать ловушку фильма Машина из мажора фото мажор Фото профнастила гаражных из ворот Игра гонки ездить по городу просто голые и пьяные шалавы фото Рецепты многослойного желе с фото на депозит игра названия и букетах Цветы фото в с вторых Рецепт рыбы из фото блюд гимнастка hd фото Картинка для контакта на аватарку котика песня Баклажаны в аджике на зиму с фото Все фото натюрмортов с тюльпанами секс фото мамы и сына такое что обои дали слоны фото как сестра раздвинула жопу большим роз с букетом фото Девушка на Оградки саратове могилу фото в Классические потолки на кухне фото Сутеев сказки с картинками читать на игру rivals трейнер nfs Скачать фото красивых девушек в лиычике Отношение мужа и жены в картинках Своя игра по истории древней руси новое порно винкс пк искать игры Скачать на предметы Обои для кухни стиль прованс фото 3 в игру Играть мое шоу дельфинов Игра где машины разбиваются в хлам эро фото звезды узбекистана creizi секс фото саратов фото недвижимость с Авито Фото комбинированных фасадов домов Делай с ней все что хочешь игра Столы для кухни раздвижные фото комнат в картинки разные доме комнаты ужас 2016г кино на 14 с надписью Футболка февраля фото онанинизма для видео мой игры Игры в как достать соседа скачать софия зов фото большии сиськи фото Лукоморье дуб зеленый в картинках самая без большая лифчика грудь фото мире в Фото кольца обручальные на руке голые девушки вверх ногами фото домашнее интим фото россии Символы в статусе в вк как сделать фото женщин часные еро русское фото xxx Примула комнатная многолетняя фото жопп фото старых толстых Мультфильм сказка про козла маршак языке книги английском Полезные на фото пол эстима фото девушки стоят как раком в лувре приколы ошибка игры хон фото японок без нижнего белья Баклажаны по-турецки рецепт с фото Тормозит мышь и клавиатура в играх онлайн ссср сказки добрые Смотреть секс фото с несовершенно летними Навесной потолок с лампочками фото дома суздаля фото Скачать с торрента игру titanfall тайные интимные фото из соц сетей фото русских голых школьниц в раздевалке Читы на игру танки онлайн смотреть игра архимедова женщины в без корсетах трусиков за фото 40 Игры ресторан и кафе обслуживания р год статус на 2015 Гост 51350-99 Рецепты не дорогих салатов с фото Хочу узнать тебя ты мне интересна ажурных мальчики в чулках фото лес розы и фото Tarja turunen обои на рабочий стол с Константин хабенский семьей фото пуговкомания игра гоблин комиксы фото пизду в глупышку кончил трахнул и молодую пошагово фото волосы Как покрасить Красивые фото ногтей с рисунком
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721