Стан національної безпеки України в постпомаранчевий період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про рівень забезпечення стабільності і національної безпеки України, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію в країні. Використовуючи метод порівняння, аналізу, прогнозування, у дослідницькій роботі стан безпеки проаналізовано у таких сферах: інформаційна, економічна, енергетична безпеки, безпека державного кордону, етнічна ситуація, гуманітарна безпека, а також дослідження охоплює вивчення такої важливої складової державної безпеки як армія. Кожна з досліджуваних сфер має важливе значення для розвитку і стабільності країни.

На сьогодні дана проблема представлена роботами такими дослідниками як С. Василенко, В. Алєщенко, Єрмоленко, М. Дмитренко, І. Курас, Н. Пархоменко, А. Сухоруков, І. Темненко.

Об’єктом дослідження виступає національна безпека України як сфера діяльності країни у реалізації національних інтересів. Предметом дослідження є стан забезпечення національної безпеки України. Актуальність дослідження зумовлена нагромадженням проблем внутрішнього і зовнішнього характеру, що впливають на безпеку, стабільність і рівновагу держави на міжнародній арені. Вони зачіпають інтереси багатьох держав і не залишають можливостей окремій країні сховатися за нейтральним статусом. Питання національної безпеки для кожної держави є одним з пріоритетних її національних інтересів. Проблема безпеки – актуальне питання як в минулому, так не менш турбує світову спільноту і сьогодні. Війни, конфлікти, терористичні акції, миротворчі операції стають чи не найактуальнішими питаннями обговорення у міжнародних відносинах. Ці аспекти визначають нову розбудову міжнародної безпеки і розстановку в ній кожної з країн, в тому числі України. Особливо це питання важливе для України, як без’ядерної держави, що й надалі притримується політики нерозповсюдження ядерної та іншої зброї масового ураження. Проблема безпеки є одна із центральних в теорії і практиці міжнародних відносин, тому вона завжди була і залишається однією з головних тем учених, державних діячів. Проблемою забезпечення національної безпеки виступає адекватне реагування політичного керівництва держав на появу нових викликів та загроз у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Сьогодні, в умовах становлення державності національна безпека набуває першорядного значення. Україна як суверенна європейська держава спрямовує свою зовнішню політику на зміцнення миру та стабільності у світі через зміцнення національної безпеки, підтримці внутрішньої політики, захисту власних інтересів. Україна формує власну національну безпеку, адже могутність держави визначає її місце та авторитет у світовому співтоваристві. Національна безпека є основою для забезпечення виживання та стійкого розвитку держави. Саме воєнна політика нашої країни з перших днів незалежності стала важливим як зовнішнім, так і внутрішнім чинником утвердження української державності.

Світові процеси глобалізації, впровадження новітніх інформаційних технологій, формування інформаційного суспільства посилюють важливість такої складової національної безпеки, як інформаційна безпека. Адже вже найближчим часом розвиток інформаційної сфери, рівень інформаційної безпеки будуть визначають політичну й економічну роль окремих держав на міжнародній арені. Інформація сприяє розвитку громадянського суспільства, є необхідним підґрунтям для розвитку економіки, сприяє формуванню об’єктивного іміджу України у світі.

Неефективна система інформаційної безпеки є кроком повернення назад до авторитаризму, ізоляції України на міжнародній арені. Сьогодні поряд з традиційними загрозами, які існують у сфері формування, зберігання і поширення інформаційних ресурсів, що підлягають охороні з боку держави, виникла і небезпека, пов’язана з такими новими явищами, як «інформаційна експансія», «інформаційна війна». Такі методи найчастіше використовуються проти іноземних держав.

Використання таких методів може поширювати дезінформацію, інформаційний шантаж, що підриває внутрішню стабільність та послаблює зовнішню безпеку. Слабка інтегрованість України у світовий інформаційний простір, недостатня кваліфікованість і активність її інформаційних служб та використання ЗМІ окремими політичними силами дозволяє іноземним державам втручатися у внутрішньополітичну ситуацію в Україні, а уявлення про нашу державу у світі формуються не з власних національних джерел, а з уявлень, оцінок ЗМІ інших держав, виходячи з власних геополітичних, економічних, військових, політичних, національних інтересів. Такі втручання підривають національну безпеку України.

Так, наприклад, російські ЗМІ, періодично висвітлюючи події в Україні, її зовнішню політику, посадових осіб, творять спотворене уявлення про ситуацію в Україні. Така ситуація була в 2004 р. у зв’язку з президентськими виборами, на початку 2009 р. у зв’язку з газовим інцидентом та всередині 2009 р. пряме інформаційне протистояння президентів України і Росії. Такі дії однозначно негативно впливають на формування соціокультурного та мовного простору регіонів, у яких особливо відчувається російська присутність. Посилення негативного зовнішнього впливу на інформаційний простір України розмиває суспільні цінності та національну ідентичність. Велика присутність російських ЗМІ в інформаційному просторі України значно впливає на формування громадської думки, свідомості українців.

Важливою складовою національної безпеки є економічна безпека. Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, суспільства, держави. Головними критеріями оцінки стану економічної безпеки держави в її внутрішньому і зовнішньому контекстах є: економічна незалежність (можливість здійснення державного контролю над національними ресурсами, рівноправність участі у світовому ринку праці), відсутність тіньової економіки, стійкість і стабільність національної економіки (ефективний розвиток підприємницької діяльності, стабільність курсу національної валюти), проведення ефективної інвестиційної, податкової політики, стабілізація банківської системи.

Однак за неофіційними показниками рівень тіньової економіки охоплює від 40% до 60% ВВП. Це й послаблює інвестиційний клімат, функціонування кредитно-валютної системи. Значна частина коштів, що надходять в українську економіку ідуть в офшорні зони. Рівень інфляції в Україні на травень 2008 р. через збільшення грошової маси на 51% досяг 31%, на 2009 цей показник становив 12,3%. Велика частка безробіття, дефіцит державного бюджету, надмірна імпортна залежність країни зупиняють розвиток власної економіки, зокрема у 2009 р. імпорт товарів перевищив експорт на 5732,7 млн. дол. [17]. До січня 2009 р. промислове виробництво впало на 34% порівняно із січнем 2008 р.

Україна, будучи учасником СОТ, повинна виходити на світові ринки торгівлі, не втрачаючи своїх позицій. Однак для цього необхідно, щоб був потужним і конкурентноспроможним внутрішній ринок держави. Сьогодні Україна втратила свою першість у виробництві багатьох торгівельних продуктів, в тому числі сільськогосподарської продукції. Існує ряд перешкод, що завдають труднощів взаємному товарообігу між країнами, зокрема існує досить високе мито на певні українські товари та деякі інші обмеження. Росія навіть намагається витіснити Україну в реалізації певних товарів. Так, найбільш яскравим прикладом стала конкуренція на світових ринках українських та російських виробників рудних концентратів та металу. Саме якраз продаж металу відіграє значну роль для України, оскільки до 40% українського експорту припадає на металопродукцію. Не опосередковану роль відіграє і конкуренція між танкобудівниками та постачальниками озброєнь і військової техніки. Як зазначає ряд експертів, що навіть «російські цукровиробники впродовж останніх років докладають зусиль для витіснення українського цукру з ринку РФ».

Не існує рівноваги і в енергетичній сфері, що ставить під сумнів забезпечення енергетичної безпеки. Енергетична безпека становить важливий компонент безпеки не лише окремої держави, а й світу в цілому. Питання нафти і газу складають особливу вагу та інтерес для України, як держави-споживача і транспортера цих ресурсів.

Енергетична залежність від Росії стає перепоною добросусідських відносин і змушує Україну шукати альтернативні види палива або проводити диверсифікацію джерел споживання чи будувати нові шляхи постачання енергоресурсів, зокрема перспективним є побудова нафтопроводу «Одеса – Броди – Гданськ – Полоцьк», що безпосередньо забезпечуватиме поставку ресурсів до Європи. Географічне положення України дозволяє задіяти різноманітні джерела постачання нафти незалежними шляхами з Азербайджану, Туркменістану, Казахстану, країн Ближнього і Середнього Сходу (Ірак, Іран, Саудівська Аравія), суттєво посиливши свою роль держави-транспортера між нафтовидобувними країнами і ринками збуту. Альтернатива постачання каспійської нафти є однією з найбільш оптимальних. Однак тут існують деякі проблеми щодо шляху транспортування, адже перекачування природних ресурсів через територію Росії зумовить ту ж залежність від Росії, а також зумовить підвищення ціни за транспортування. Азербайджан не готовий до будівництва нафтопроводу «Одеса – Броди» через залежність від Росії та боячись отримати негативну реакцію Росії. Загрозою для України є й те, що Росія прагне будувати Північноєвропейський газопровід по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини.

На сьогодні Україна потребує 36-40 млн. т нафти на рік. Покриття потреб нашої держави власними ресурсами складає 6-10% залежно від коливання виробничого і невиробничого попиту на продукти її переробки. При середньорічному видобутку в Україні 18-20 млрд. куб. на рік, потреба промисловості і населення коливається у межах 80-100 млрд. куб. на рік, тобто покриття потреб становить 20-25%. Росія перекачує до України понад 80% решти нафти і близько 75% газу [15]. Однак, за оцінками експертів, за запасами вуглеводневих паливно-енергетичних ресурсів Україна належить до відносно забезпечених країн світу. Станом на 2007 р. доведені запаси природного газу в Україні складали 1,03 трлн. м. куб. [3]. За цим показником вона посідала третє місце в Європі. Розвідано значні запаси покладів нафти і газу, введення в дію яких дасть змогу збільшити власний видобуток природних ресурсів у 1,5-2 рази, а відтак значно скоротити споживання імпортної сировини. Так, перспективними родовищами нафти є Придніпровський та Прикарпатський регіони, Дніпровсько-Донецька западина, шельф Чорного і Азовського морів. Проте, головною перешкодою реалізації цього є недостатність коштів на освоєння цих родовищ, а залучення іноземного капіталу може загрожувати захисту стратегічних ресурсів національного значення.

Стратегічно важливим є на сьогодні питання атомної енергетики, адже, російська держкорпорація «Росатом» веде переговори з українською стороною про підписання короткострокових контрактів на постачання ядерного палива на 2010-2011 рр. та довгострокових – до 2026-2030 рр.

Сьогодні на українських АЕС експлуатуються 15 ядерних енергоблоків російського дизайну, паливо для яких поставляє російський «ТВЕЛ». Український промисловий потенціал забезпечує виробництво природного урану в обсязі близько 30% від потреб вітчизняних АЕС. Головним стратегічним завданням Росії є монопольне постачання власної атомної енергетики до України, ставлячи Україну ще й в атомно-енергетичну залежність, або ж безпосереднє керівництво російською стороною атомною галуззю в Україні, що підриватиме національну безпеку нашої держави і ставитиме її в напружені ситуації. Від виконання цих завдань залежить обсяг подальшої присутності корпорації «Росатом» на українському і європейському ринках. Конкурентною компанією є Westinghous, яка навесні 2008 року підписала контракт на поставку ядерного палива на три енергоблоки Південноукраїнської АЕС з НАЕК «Енегроатом» на період з 2011 до 2016 року [13]. Фактично Росія програла з цим контрактом, і підписання якого 2 жовтня 2009 р. не відбулося між українським НАЕК «Енергоатом» і російським ВАТ «ТВЕЛ». Росія в свою чергу обвинувачує Україну в політизації питання забезпечення українських АЕС ядерним паливом. Зацікавленість Росії Україною у цій сфері можна пояснити значними економічними вигодами, які російська сторона може отримати від обслуговування усіх 15 енергоблоків радянського дизайну типу ВВЕР. Росія намагається стали лідером у цій галузі і до 2030 року прагне володіти 30% світового ринку ядерного палива. Для того, щоб досягнути цього їй необхідно збільшити кількість атомних енергоблоків, зокрема будівництво нових в Україні. Росія має й наміри, щоб Україна, обравши російські технології для вироблення ядерного палива, згодом будувала енергоблоки з використанням лише російських реакторів.

До сьогодні не є остаточно врегульованою і проблема державного кордону. Демаркація і делімітація українських кордонів не завершена, зокрема юридично не оформленими залишаються кордони з Росією, Молдовою, Білорусією, а донедавна існували й українсько-румунські дилеми. Лінія кордону проходить умовно в певних межах. Це й створює проблему нелегального перетину кордону, наприклад, із Білоруссю, жителями прикордонних населених пунктів. Двосторонній договір «Про державний кордон», підписаний 18 серпня 1999 року і ратифікований Верховною Радою України 6 квітня 2000 року, залишався нератифікованим парламентом Молдови. Кроком вперед стало підписання в січні 2010 року програми українським урядом з представниками молдовської влади про демаркацію кордону протяжністю 452 км. Це дає змогу в майбутньому вирішити проблеми з кордонами з сусідньою державою, сприятиме підвищення регіональної безпеки шляхом усунення ризиків і загроз від неконтрольованості кордонів, відкриває можливість розпочати переговори між Україною і ЄС щодо безвізового режиму [18]. Однак, найбільш проблематичним залишається кордон між Україною та Російською Федерацією, який має загальну протяжність 2292,6 км [10; 5-6]. Різне бачення способів врегулювання заважає вирішенню цих питань, оскільки українська сторона наполягає на впорядкування кордону за існуючими у світі політико-правовими стандартами, тоді як Російська Федерація наполягає на не зовсім правовому способі оформлення державного кордону. Відтак, у союзних договорах між країнами відсутні статті, що детально регулюють кордони на місцевостях. Незабезпечення необхідного рівня безпеки державних кордонів несе загрозу національній безпеці, сприяє зростанню міжнародної злочинності, контрабанди, нелегальної еміграції.

Перш за все, необхідно врегулювати статус Азовського моря і Керченської протоки. Нині Азовське море і Керченська протока є внутрішніми водами України і Росії [5]. Українська сторона наполягає на тому, щоб Азовське море отримало статус територіального моря і для України, і для Росії з чітким розмежуванням його економічних зон. Тоді як росіяни наполягають закріпити володіння цих вод за двома країнами без будь-яких спеціальних позначань і розмежування з метою спільного використання ресурсів [10; 5-6]. Українські дипломати традиційно нарікали на позицію Росії, зазначаючи, що «у РФ виходять з того, що демаркація сьогодні не відповідає російським інтересам саме тому, що вона створить напругу як у міждержавних відносинах, так і в тих регіонах, населених пунктах, які існують на території двох держав». Однак, ніколи донині Україна офіційно не погоджувалась на відмову від демаркації кордону [16]. Відмова від демаркації українсько-російського кордону є прямою загрозою національній безпеці України.

«Каменем спотикання» стало розташування воєнно-морських баз Чорноморського флоту у Севастополі – найчисленнішого контингенту Збройних Сил Росії за кордоном. Звідси триває потужний вплив Росії на розвиток ситуації в Чорноморському регіоні. Флот залишається інструментом здійснення воєнно-політичного контролю над Україною. Забезпечення військової присутності Росії може створити неабиякі проблеми для збереження державного суверенітету України і в подальшому може перешкодити інтеграції до євроатлантичних структур.

Етнічна ситуація в країні також відображається на внутрішньому стані безпеки України і є її визначальним чинником. Найбільшою загрозою виникнення етнічних конфліктів є регіони – Крим та Закарпаття, а також важливим є й взаємовідносини етнічних меншин з титульною нацією та їх взаємодія між собою. Серед етнонаціональних проблем України кримськотатарська залишається найгострішою. Повернення кримських татар на свою історичну Батьківщину зумовило ряд проблем у внутрішній політиці України: облаштування репатрійованих кримських татар – капітального та житлового будівництва, забезпечення земельними ділянками, створення робочих місць для кримських татар, соціального захисту, відтворення та збереження національного та культурного середовища автохтонного етносу, надання статусу корінного народу, представництво їх у місцевих органах влади. Один з чинників загостреної уваги до кримськотатарської проблеми – ісламське віросповідання кримських татар, яке особливо виділяється на тлі або православної ідентичності, або атеїстичності більшості населення Криму. Крім цього, можлива загроза ісламізації населення, адже 9% населення сповідують іслам і отримують підтримку своєї релігії з боку Туреччини. Хоча сьогодні мусульманський рух у Криму не становить загрози стабільності держави, її територіальної цілісності [8; 211]. Більші сепаратистські настрої щодо Криму виражає Росія, оскільки частка росіян складає 58,3% і робить їх домінуючою етнічною групою в даному регіоні. Більшість українців в Криму співвідносять себе з російським культурно-мовним середовищем. Процес русифікації триває й до сьогодні, незважаючи на проголошення незалежності і визнання української мови державною. Незадовільний стан справ з українським шкільництвом, а книгодрукування українською мовою взагалі відсутнє, на 200 російськомовних видань лише одна бюджетна україномовна тижнева газета «Кримська світлиця» мізерного тиражу, який не досягає навіть 10 тисяч примірників. Популяризація російського націоналізму на півдні України вносить деструктив і загрожує національній злагоді в регіоні, а відтак підриває стабільність у всій країні. Адже міжетнічний конфлікт в автономії може стати прецедентом для інших регіонів [12].

Наступним регіоном напруженої етнічної ситуації є Закарпаття. Учасники політичного русинства намагаються відокремити Закарпаття від України і штучно створити із закарпатських українців нового народу – русинів або радше прагнуть отримати статус самоврядної адміністративної території. Питання з суто етнічного перетворилося на політичне. Русини, маючи власну субкультуру, мову та інші атрибути народності, не вважають себе частиною українського народу. Причинами виникнення ідеологічної течії поряд з історичними передумовами є й зовнішньополітична зацікавленість, зокрема Росії, відстоюючи політичні та економічні інтереси та з метою підриву державної стабільності України. Загострення відносин між національними меншинами можуть породити конфлікти, загострення міжнаціональних відносин. Міжетнічні стосунки є найбільшим конфліктогенним чинником.

Останніми роками загострена ситуація і в гуманітарній сфері. Продовжується руйнування науково-технічного потенціалу України, зменшується фінансування науки, скорочення наукових кадрів, їх відпливу за кордон. В різних сферах суспільного життя домінує російська мова – наслідок русифікаторської політики Радянського Союзу. Російськомовне населення, яке здебільшого мешкає на Сході України, принципово заперечує ідентифікацію себе як української нації, ігнорує державну мову, перевага надається російським ЗМІ, навчання на 98% ведеться російською [2]. Але крім російськомовних росіян, є також і російськомовні українці, що ускладнює ситуацію. За даними Всеукраїнського перепису населення в 2001 р. українська мова є рідною для 67,5% жителів країни: для 85% – українців, 4% – росіян, 11% – для представників інших національних меншин. Для 29,6% жителів рідною є російська мова: в тому числі для 15% українців, 96% росіян та 31% представників інших національних меншин. За соціологічним дослідженням, яке проводилося у 2001 р. у південних і східних регіонах держави, перевагу радянській ідеології віддало 22,7% і 26% опитаних, які співставляють себе «радянським народом» [11; 62]. Фактор «російськомовності» роз’єднує єдину націю на два світи і є причиною відсутності громадянського суспільства, почуття національної єдності. Мовна біполярність – постійний фактор напруги в Україні, постійний чинник міжетнічних конфліктів.

Поряд з мовним чинником у сфері гуманітарної безпеки важливу роль відіграють міжконфесійні відносини. Адже існування багатьох конфесійних груп, а також відсутність єдиної Православної Церкви розділяє суспільство на окремі групи. Релігійне середовище містить певний потенціал деструктивізму й конфліктогенності, а це становить реальну загрозу національній безпеці України. Найвищий рівень міжконфесійного напруження в зв’язку із суперечками за церковне майно і культові споруди спостерігається у західних областях та Києві між громадами УПЦ і УПЦ КП [4; 348]. Близько 10566 православних парафій знаходяться під керівництвом УПЦ МП (Московського Патріархату), а лише 3484 під управлінням УПЦ КП (Київського Патріархату). Це зумовлює влив Росії на Україну не лише в релігійному плані, а й через політизацію релігії, тобто шляхом взяття участі у політичній діяльності служителів культу, функціонуванням політичних партій та рухів на релігійній основі, участю церкви у регулюванні політичних конфліктів, проводиться втручання і на політичний курс держави.

Забезпечення національної безпеки неможливе і без такої важливої складової як боєздатна, професійна національна армія. Армія покликана виконувати роль стабілізаційного чинника, залишаючись реальною, найбільш організованою силою запобігання можливій збройній агресії, засобом збереження суспільства від руйнування, чинником, що сприяє соціальному співробітництву, забезпечує соціально-груповий компроміс.

За часів існування Радянського Союзу Воєнна організація держави була єдиною централізованою військовою структурою, яка координувалася і контролювалася єдиним керівництвом, системоутворюючими зв’язками, що дозволяло їй ефективно взаємоузгоджено функціонувати в межах, визначених політичним керівництвом держави. Крах СРСР вимагав від України швидкого створення власної армії, трансформувавши військові контингенти радянського зразка в Збройні Сили України. Водночас відсутність власного досвіду державницького будівництва та наявна тогочасна ситуація заважали створенню такої централізованої, потужної армії. Відчувалась відсутність ієрархічності зв’язків, єдиної структури військової організації держави, всі військові структури підпорядковувалися різним відомствам, які могли суб’єктивно трактувати рівень наявних загроз у підконтрольній сфері, нарощувати чисельність і потенціал своїх військових структур [6; 54].

Відсутність чіткої взаємодії та взаємозалежності військових структурних елементів потребує реформування силових структур держави, в тому числі Збройних Сил України (ЗСУ). В результаті реформування Україна має створити наближені до європейської моделі професійні, багатофункціональні, належним чином озброєнні Збройні Сили, спроможні виконувати покладені на них завдання. Насамперед величезною проблемою є відсутність належного фінансування ЗСУ. Згідно із Законом України «Про оборону України» фінансування потреб оборонної сфери держави здійснюється винятково через Державний бюджет, обсяги видатків якого мають відповідати реальним потребам оборони та становитиме не менше 3 % запланованого обсягу ВВП [7; 106]. Однак рівень фінансування складає половину гарантованих коштів, з яких понад 85 % використовується для утримання армії, що не залишає ресурсів для боєздатного реформування ЗСУ, відбудову інфраструктури. Так, у 2006-2007 рр. Міністерство оборони недоотримало в цілому 4,5 млрд. грн. (у 2006 р. – 2,3 млрд. грн., у 2007 р. – 2,2 млрд. грн.), а в Державному бюджеті на 2008 р. оборонному відомству передбачено було асигнування в розмірі 9,9 млрд. грн. (1,07 % ВВП), або 57,1 % потреби, яка становить 17,4 млрд. грн [1; 33]. В 2009 закладалося 12,806 млрд. грн., а отримано – 8, 341 млрд. грн.

По рівню оснащеності зброєю і технікою Україна знаходиться на рівні 1990-х років. «Якщо цикл зміни озброєння близько 20 років, наша держава здійснила його десь на 10 %, нові зразки зброї у нас максимум за 1991 рік».

На порядку денному сьогодні стоїть і кадрове питання. Спрогнозуємо чисельність ЗСУ на 2010 рік в цілому та на наступний 2011 р.

Табл. 1. Загальна чисельність Збройних Сил України впродовж 2001-2011 років

Дані міністерства оборони України [14; 54]

Припустимо, що така тенденція буде збережена і надалі.

∆Yсер = (Yn – Y1)/ (n – 1), де ∆Yсер – середній абсолютний приріст показника, Yn – останній показник, Y1 – початковий показник, n – кількість показників, Y*n+1 – майбутнє значення. Використовуючи статистичні показники – знайдемо середній абсолютний приріст. Так, спрогнозуємо чисельність офіцерського складу:

∆Yсер = (165-405)/(9-1) = -30 (на скільки в середньому зменшиться показник на наступний рік). Тоді отримаємо майбутнє спостережене значення на 2010 р.: Y*n+1 = Yn + ∆Yсер = 165 + (-30) = 135 тис. чол. Аналогічно на 2011 р.: ∆Yсер = (135-405)/(10-1) = -30, тобто в загальному особовий склад ЗСУ у 2011 р. зменшиться на 30 тис. осіб. Отже, Y*n+1 = 135 + (-30) = 105 тис. чол. – прогнозована чисельність.

Отже, прогнозується, що до 2011 року загальна чисельність зменшиться до 105 тис. чол. Тоді як в 2001 році налічувала 405 тис. чол. Така тенденція до зменшення може негативно впливати на національну безпеку країни. Однак досить часто не кількісний склад визначає могутність держави, а якісний. Тому державна політика країни має бути спрямована на реформування Збройних Сил України і переходу на контрактну службу.

Графік 1. Загальна чисельність особового складу армії впродовж 2001- 2011 років

Отже, ступінь забезпечення національної безпеки на практичному рівні є низьким, незважаючи і на деякі позитиви. Проблеми виникають у кожній сфері і підривають державну стабільність. Виникли нові загрози, які на сьогодні мають інший характер і масштаб. Нині воєнне знаряддя набуває другорядного значення. «Інформаційні війни» та «інформаційні атаки» набувають все більшої гостроти і загрози. Інформаційна сфера безпеки України значно поступається провідним державам світу і зазнає негативного зовнішнього впливу. «Тінізація» економіки, низька забезпеченість конкурентоспроможності вітчизняної продукції, дефіцит бюджету, залежність від кредитів Міжнародного Валютного Фонду ставить під загрозу не лише економічну незалежність, а й енергетичну – несвоєчасні сплати за газ призводять до «газових війн», бензинових криз, що супроводжуються інформаційними атаками. Стратегічно важливими є питання атомної енергетики, адже іноземні держави зацікавлені у витісненні української держави з світового ринку, передусім Російська Федерація має наміри встановити монопольний контроль у цій сфері. Неврегульованими залишаються і до сьогодні державні кордони України. Нездійснена демілітаризація і демаркація кордонів у певних регіонах залишає країну у підвищеній напрузі. Визначальним чинником у стабільності країни відіграє етнополітична ситуація. Україна є поліетнічна держава: до її складу входять різні за походженням, традиціями та культурою етнічні спільноти. Тому політика регулювання взаємовідносин між етнічними меншинами, між титульною нацією і етнічними меншинами, враховуючи декілька серйозних різновекторних чинників дестабілізації: південь, захід, схід, має бути реактивна з боку держави. Крім того, визначальну роль у забезпеченні національної безпеки здійснює гуманітарна безпека (мовна, релігійна ситуація). Загалом, аналізуючи ті чи інші сфери, українська безпека потребує політичної і суспільної злагоди, необхідна об’єднуюча національна ідея, яка має максимально враховувати інтереси усіх.

Література:

Алєщенко В. Професіоналізація Збройних Сил України: від ідеї до втілення // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 9 (103). – С. 33.

Василенко С. Створення та розвиток системи національної безпеки в умовах проголошення незалежності України // http://bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchnuku/21/27.pdf.

Газовий ринок в Україні: стан і проблеми // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – № 8. – 2008 // http://www.razumkov.org.ua/files/category_journal/NSD102_ukr_2.pdf

Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України: Монографія. – К.: Знання, 2006. – 348 с.

Договір між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24 грудня 2003 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_205

Єрмоленко А. Системні недоліки Збройних Сил України на сучасному етапі // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2 (17). – С. 54.

Закон України «Про оборону України» // Відомості Верховної Ради України (ВРУ). – 1992. – № 9. – С. 106.

Курас І.Ф., Рибачук М.Ф., Кирюшко М.І., Фещенко П.І. Релігія і політика в сучасній Україні. – К., 2000. – С. 211.

Пархоменко Н., Сушко О. Кордони України: символ незавершеного державотворення // Дзеркало тижня. – 2001. – № 26 (350). – С. 5-6.

Пархоменко Н., Сушко О. Кордони України: символ незавершеного державотворення. – 2001. – № 26 (350). – С. 5-6.

Прибиткова І. У пошуках нових ідентичностей: Україна в етнорегіональному вимірі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 3. – С. 62.

Рафальський О. Етнополітична ситуація а Автономній Республіці Крим як чинник стабільності в Україні // Центр інформації та документації кримських татар // http://www.cidct.org.ua/uk/documents/

«Росатом» спробує зірвати диверсифікацію поставок ядерного палива в Україну // Дзеркало тижня. – 2009. – № 38 (766) // http://www.dt.ua/2000/2229/67447/

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року: (Біла книга України). – К.: Аванпост-прім. – 2004. – С. 54.

Сухоруков А., Темненко І. Нафтогазоносний чинник економічної безпеки // http://www.niss.gov.ua/book/panorama/sukhoruk.htm

Сушко О. Відмова від демаркації українсько-російського кордону // http://www.brama.com/cgi-bin/rd.cgi?http://www.UkrainArt.com

У 2009 році співвідношення експорт-імпорт в Україні покращало в 9,6 раза // http://tsn.ua/groshi/u-2009-rotsi-spivvidnoshennya-eksport-import-v-ukrayini-pokrashchalo-v-9-6-raza.html

Україна і Молдова починають демаркацію кордонів // http://www.radiosvoboda.org/archive/news/latest/630/630.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to grade write 5th how application a good essay original essay buy buy a editing dissertation online homework sale power super buy free writing essay service literature how to dissertation structure review a for a for sales advisor cover letter job custom resume nz writing write essay persuasive inspires me essay someone who paper inkjet writer thesis binding glasgow cheap famous writers american essay a for free need writing i resume help help essay admission upload graduate status resume dla cabinet for plans bathroom law pakistan in and essay order condition me to a for special day remember day essay a homework accounting free help online helper harcourt homework reviews buy book amazon service application 2013 essay college comps help writing writer cheap term paper nurses for cv service writing analysis psychological disorder study writing case school admissions writing nursing custom essay high a admission to school letter write how papers cheap history college recept bestellen voveran sr zonder writing essays websites censorship internet essay gestanin australia fl online jacksonville professional services resume writing my essay write biz bibliography in put order what to assignments university help primary homework school help uk Macrobid best medical resume service writing dc custom research paper writing on federalism essay company not cover letter for a hiring masters dissertation juge administratif service help message homework boards Forzest uk with literature essays help help online chat homework for articles sale buy paper research accounting borderline personality essay on an disorder essay university for service best us essay in writing writing paragraph help a to assignment somebody can pay my i do positions sample for sales resumes is use for topiramate what service writing essays mba writers for college paper resume writing las services vegas homework help biodiversity personality disorder free multiple essay someone can to for write good find for paper a where price me a i informative eating essay disorders cancer prostate duke university thesis diythemes skins help statements financial homework of authenticity site write web essays my for recommendation a of letter medical school makes good what on martin jr king written luther essays english royal can canadian i 272 trust online poppers buy coursework custom assignment help ireland with in first a job for resume create how to editing online a dissertation buy analysis writers freedom movie essay i like visit to essay country cover letter for medical office receptionist virginia nose biography woolfs essay dissertation presentation do proposal companies essay usa writing papers practice cxc online cv write for my for me free school cell help persuasive essay phones in service writing essay psychology site paper research writing review buy maxalt dr online without discount approval writing help assignment uk speech best man writing service yesterday my by eight do homework ou0027clock to i and global homework warming help buy accupril generic dissertation sheet cover proposal college help essay application online engineering uk best in essay writing services in name write symbols japanese my job resume for sales writing college with essays help vomitting abilify nausea strong how for resume medical school to build a papers post stress research traumatic disorder purchase bio a written professionally websites ghostwriting writing help research proposal do i tonight should my homework websites that help papers with of writing an correct essay order organizer for essay expository graphic availability buy prescription Venlor - australia Venlor for in Pasadena sale without help form homework best custom writing reviews service golf buy it online reviews paper toilet cheapest builder writing career resume review service for social service the sciences writing research service essay best college for me vote persuasive essay glencoe algebra homework help 2 help alabama homework essay french my write cheap assignments power essay order birth meister essay coupons custom service essay canada silas essay marner religion image essay body executive operation resume soldier help homework roman case personality study disorder schizoid business resume service plan writing online resume zara order master digital on processing image thesis examples best resume buy 9 math homework help grade buy you dissertation a online essays buy online cheap service an writing essay help need with papers online news hindi help business plan writing written dissertation custom cheating on essays cheap online atenolol buy english my do essay service resume delaware writing professional in writing nursing resume services professional bestellen rezept baralgifen ohne and need paper have a i no custom money i do dissertation shall my in online caverta buy singapore for paper research essays custom social homework help studies websites writing used custom essay admission exam model bank papers online how my do cv to homework pay help for math cover diver letter resume my college paper write help homework sociology online on research anxiety generalized paper disorder homework for helper kids site writing paper best help writing plan a business with homework help bill clinton and plan funeral presidential essays research sale for paper help economics homework terms research paper papers essay research with writing help college help memorial nicholson homework library live english 266767 in research sample paper for me do format apa henderson help homework live buy designs resume me homework for my do math research buy paper reviews biology answers homework help with order writing dissertation me website do for math homework that a my there can is impetigo amoxicillin buying wrong papers online help tutors assignment mg Alfacip 200 - reviews Alfacip Athens 100mg overnight shipping thesis phd boris murmann acquisto filippine nelle baclofen penis release date growth generic pills pennsylvania for sale Belleterre Neoral pa mg 10 - Neoral reviews write song help for a me on texas essay vs. johnson written science homework dictionary help Gaspe paypal - germany in avec acheter Motilium Motilium paper pay someone to your write do report my pay someone for university to writers essays cheap help minotaur theseus the and homework help phd dissertation my school essay services cpm homework cca help custom papers buy research Кухни черный верх красный низ фото Виноград блек гранд фото описание Картинка с днем учителя прикольная фото шарика Как сделать фигурки из Скачать на андроид игру червячки 4 название Фото и стрижек мужских фото в Современные гостиную кресла на слов онлайн игры Поиск русском плохой секс причина измен Судогда Фото самого красивого блюда в мире на игры про гонки Играть в лошадях кондукторов белье полных фото нижнем ню зажигают фото мамаши Картинки со словами ты мое сердце видео компьютер Игры 2015 на года фото с большим членом видео игры спейс дед Прохождение 2 Что дает разрешение в играх экрана андроид картинки на Скачать онлайн Картинки и открытки спокойной ночи больших членов трахающих фото молодожены присланные фото спящие смотреть порно анал Игры стрелялки зомби на андроид порнофотографии лучшие и блюда Полезные свеклы из моркови десант компьютер на Игра звёздный фото schoolgirl uniform russia Как удалить из интересных страниц сосущих зрелых дам фото эротическое фото в полосатых чулках училкы зрелыэ пухлыэ фото Скачивание игр на планшет андроид с днем малышу Картинка рождения мультфильм сказка Корешки и вершки поро мамок фото недель 20 на узи в фото Мальчик Скачать игру spider men amazing фото мамочки ебутся фото показала и юбку пизду задрала Игры для мальчиков взрывать машины Статус любимому в день влюбленных Овсяная каша полезна для похудения Обои evil рабочий resident на стол eva фотографие black фото посмотреть модель глаз фото для цветные Линзы цена Игры для всей семьи дома на бумаге порнофото женщинами с красивыми толстыми Красивые картинки о любви для него Карельские сказки на языке русском порно галереи женщин фото фотораком анал порно пьяную анал онлайн в saga soda Игры candy играть crush Скачать веселая музыка для игры фото дырочка попки больше в попе самой рука volume pills Арзамас Игры малышка хейзел на велосипеде порно видео трахнул свою маму цены Мебель каталог в фото курске Вкусные салаты с ананасами с фото в без девушек грудью лифчика порно с большой фото футболке порно эксперименты анальные мама сын порно фото ванна очкарик модный Самый игра матрешка Скачать торрент игру на приставку порно фото мастурбаций лучшие фото порно сексуальные наши фотоэро жены Видео обзор игр с ссылкой на игру фриске жанны платона Сын 2015 фото эро фото оконфузился девушек Очем сказки салтыкова щедрина порнофото милена морган экран открываются Игры весь на не Квн фото состав камызяки команды с фото голых женщин в женских колониях волосатые пзддевушки фото Проекты фото крышей прямой домов с Пальчиковой игры в средней группе переключения передач пизда на ручке фото Игры бродилки фиксики на одного пениса размер значение имеет Щучье лучшие порно фото мира крупный план в Автосалоны и фото цены белгороде Скачать игру барашек через торрент Самый дорогой дом на рублёвке фото Сказки а с пушкина с картинками Стрижка фото сейчас меньшовой юлии Рисунок ногтей фото френч на лето отдыхе девушке на фото голые русские Снип отопление и вентиляция статус фото стройных и красивых голых девушек фото пиздаи жопа крупном планом Макияж серых глаз пошагово с фото Как нарастить ногти на типсы фото срака жены фото Самые страшные ужасы список видео 1152 2048 на Картинка пикс пикс альтрона эра Железный игры человек баланс мяусим пополнить в игре Как картинки hd яхты Ядовитое растение фото и название Игра 94% предметы которые освещают Картинки для класса осень тему на фото фетіш Скачать на паук игру человек двоих Для рабочего стола релакс картинки обычный размер члена Спас-Клепики женская Джинсовая фото куртка 2015 Фото группы блестящие все составы фотографии пизденка Сочинение мое игра хобби гитаре на фото пизда болъшая показать порнофильм эротикфентези фото онлайн предметов Скачать игр весь поиски эрофото мастурбации девушек трахается gaborova фото lenka нормы размера члена Костомукша Играть онлайн игру зелёный фонарь Игра свой apple игра играть создай секса анального старух фото angela white через торрент фото Игры бумажный майнкрафт в креативе Игры растения против зомби часть 4 фото людей Авиакатастрофа египте в ужастики Игры через торрент пк на фото.пизда.школьниц игру Скачать рыбалку телефона для мужчины женщины справляющие фото и нужду Смотреть сказку коньке горбунке о это наши Надпись вам любимые мамы большим с Фото природа разрешением конфетами с и Картинки тюльпанами купить виардо Малая Вишера разборных Фото мангалов из металла один в Юлия фото ковальчук один Голодные игры для майнкрафт 0.8.1 на гитара с нотами Игра клавиатуре Фото клематиса на дачных участках торрент Скачать через игру бетман порно фото загорелые у молодых кисок фото итальянка девушек на море русские порно фото фото негр в очках ржет Поющий принц 1000 любовь картинки сиреневыми сочетаются какие обоями с цвета Какой мед полезен при язве желудка чемпионат Россия игры футбол мира смотреть фото красивые жопы школьная надписью с Картинки жизнь секс смотреть с толстыми лезбиянок красивые груди фото эро фото наталья голд душевые фото порно Сладкая выпечка с пошаговыми фото фистинг взрослые фото дамы новый 4х4 фото Соболь комби дизель рождением стихах в с Статусы дочки фото моют пизду мамки panasonic nn-df383b фото крупным планом сладких любимого плакатов Фото для Саинт ров 4 скачать игру торрента Повседневные образы в одежде фото Загадки и пословицы на зимнюю тему Обои рабочего стола с новым годом фото и девушки женщины голые спящие фистинг мужчины фото Салат перепелиное гнездо с фото фото голая чопра приуанка Фото накаченные ягодицы у девушек фото дерева дачи из для Беседка эротика фото пухленьких halo pc торрента игру Скачать с 3 Стих посидим в тишине с картинкой мать и сын трах порно фото Красивые фото с для тебя надписью порн фото личное невесты Трехколесный самокат от 3 лет фото гусыни матушки Сказки читать перро цена Чистополь спеман отзывы фотогалереи голых знаменитостей. Статус с днем святого валентина сразу порно видео три члена фото 4.75 кутрин chrome анимация Указательный и большой палец фото удалить галереи из Как picasa фото форме гей военной фото в спеман в аптеках Горняк самолеты про игру русские Скачать Слушать все сказки шуры каретного Фотошоп онлайн. рамки на два фото alan wake игру на Скачать торрент на короткий фото волос Причёска Картинки всех кукол монстер хай Как сделать скриншот в игре найди платье батик фото Двор в частном доме дизайн фото школьницы позвали однокласницу фото зрелые бабы порево фото Игра в 1000 скачать через торрент фото где настю каменскую трахают и английском на Статус на русском побег стикмен из Игра тюрьмы видео как дома удлинить член Усть-Илимск Офисная мода 2015 для женщин фото фото планом пизды крупным дественной красивое Как найти свои картинки в яндексе Фото торта с цветами из мастики конча на зрелых фото Спальня фото с коричневым потолком все годы проведения олимпийских игр математики уроках класс 4 Игры на Фото светлого ламината в квартире термостат ваз 2110 инжектор 8 клапанов фото лаврова фото Модель плюс-сайз юлия в храме Огонь игры вода и света девушки фото спят голыми пьяные порно сестра трахается Котята картинки скачать на телефон скачать новинки 2015 игры на андроид фото пизда жопа и студенток со Статусы женщины смыслом сильной мужчин размер у край Приморский члена Как скачивать игры на телевизор узнать фото я На похожа кого по Скачать игру террария без торрента ворота своими Железные руками фото Состав и полезные куркумы свойства фото красивая малышка самая онлайн мальчиков Война для игры Картинки игр для группы вконтакте и с Картинки ответами загадками Почему вылетает игра ассасин крид Игры играть на фортепиано по нотам Сднем рождения любимой картинки Игры для мальчиков гонка онлайн фото жены в групповухах Фото проекты домов до 200 кв.м. групповое проникновение онлайн порно свадебные фото на Платья вечерние Все будет но не сразу демотиватор голые девушки в трусиках домашнее фото порнофото long mint транссексуалы Современные сказки для всей семьи показывают телки свою раком фото киску актиёори фото порн ебливые училки фото актрисы фото порно в эммануэль Видео игры человек паук 4 смотреть Игра скачать марио на компьютер торрент Большие игра гонки скачать онлайн ужасов фильм Река смотреть Расписание игр цска и ска 2016 год в видео майнкрафт по Как сети игра блудниц эротика зрелых фото Картинки для стихами со любимой фото кунілінгуса Все эксклюзивные игры на xbox 360 эротика фото домашний секс Горбуша в фольге рецепты с фото Рисунки на стене жидкими обоями Картинка с новым годом обезьяны фото женский анус крупным самый болшой пизда мире фото с продажа в фото ангарске Коттеджи Знаки на руках и их значение фото Игра морские сокровища на русском Флеш игры на одного для мальчиков сестра ы порно фото брат порно фото брюнетьк скороткой стрижкой в оптягивающем на улице фото хоулин картинки Монстер хай кукол мистер бин. гифки фото доме в цена частном Лестницы Кошки домашние фото пород больших Модные оправы для очков 2015 фото Все для игры test drive unlimited эротика элитная фото панды Игра пустыне две на двоих в порно фото шокаладных дырочек Межкомнатные двери в зал фото цена смотреть фото занятия сексом на пляже Салат перепелиное гнездо с фото торрент на андроид кешем с Игры Костюм пингвина фото для мальчика скрытая камера в школе порно фото у врача pantera порноактриса фото 720 порно ролики школе майнкрафт в Игры прохождение Замок зажигания для ваз 2107 фото большая женская жопа.фото дерпигментаци ореол груди фото Стекло для кухонных фартуков фото Как переместить картинку на экране майнкрафт Картинки x 2560 1440 на девушка мастурбировала во сне и кончила.фото Онлайн книга ужас на крыльях ночи теаган порно фото харт Скачать руторг сталкер игры через можно строить и Игры ходить где голодных майнкрафте игры Сервер в фото голых самых красивых девушек азербайджанок порно фото девки отрабатывают Игры варить варенье маша и медведь порно с королевой онлайн Как называется игра с шестеренкой сквиртинг-фото крупно Алмазный карьер мир в якутии фото Дизайн зала с двумя окнами фото смотреть порно фото накачиной киски Игра граффити фолс чердачный гольф Скачать игру на pc торрент fifa 15 две фото лезби ебутся в порно страпоном позах развратных бляди в mod сталкер Прохождение игры teamx для отрастающих Стрижка волос фото Скачать игры для эмулятора сони 1 голые русские интим фото молодые жены частные Игры из бумаги руками видео своими джена порно актриса фото джеймсон Где плисецкая фото майя похоронена фото мамочками порно потенции поднятия для лучшее убрать надпись 10 Как windows в Для монстр хай своими руками фото рабочий Hd стол cs картинки по на Интерьеры с барной стойкой фото секс сосать сиски фото женщины голые-фото грудь огромная вагина фото и фото высокого разрешения лица и вагины члена Зима важен размер Картинки шарики воздушные на небе Типовые ванные комнаты дизайн фото с рождения Душевная картинка днем Игры где можно на лошади кататься вас каким Картинки у глаза цветом Дом из сруба под ключ цена фото игру world of на tanks Бонус-коды фото влагалище полных женщин белом на надписью с Картинки фоне фото пошаговый кабачка оладьи из рецепт с бегущих для скачать Анимации строк Гиф картинки прощенное воскресенье фото сиськи женщин большие порно фото пожилые с молодыми Цветы из джинса своими руками фото мобилний аналний фото секс журналов группа для фото виагра Игра лунтик поиск предметов играть Установить игру мафия на компьютер Ритуальные металле фото на услуги Игра барби создать свой дом мечты Как определить цвет кожи лица фото Екатерина климова с петренко фото jack action фото Играть майнкрафт браузерную игру в Как скачать игру если ты не админ Игра одноклассниках дочки папины в фото девушек с хлыстом и плеткой секс видео онлайн чат Игры на двоих бакуган бой на двоих фото видео невест и эротика служанок Что такое узор на посуде картинки в Программа для смена голоса игре Скачать игры для ps1 на русском Игра от каменного века до будущего семья в уфе фото училка.фото. порно порно после уроков в галереи девушки фото бикини фотоххх девушек только анекдот да нет Отвечай или Кладовка в хрущевке варианты фото Игра двери прохождение уровень 35 фото скандальное звёзд эстрады Сказки братьев гримм шесть лебедей андреас гта Полезные сан для мода Как приготовить крем для надписей фотосеты amber rayne ебут толпой рабочий Картинки стол на в дороге фото мульт порно онлайн Айза долматова фото её татуировок фото мужикй ебутся вжопу Девушка блондинка фото без лица порно фото видео рогачи порно фото японских девок глаз фото карих макияж Красивый пенис падает Находка молодежь отдыхает порно расклешенные колен от Платья фото Спанч 1 часть боб прохождение игры частное фото из саун и бань с смс стишки 23 Прикольные февраля пельмени уральские фото Юля максим Что и чем 3 полезно омега такое Игры для андроид my talking tom 2 финеси ферб фото Вставить фото в анимационную рамку Учить таблицу умножения на 2 игра Игры для для двоих мальчиков 9 лет кабин фото и цены Каталог душевых Скачать картинки на аву на телефон секс фотографии инцест с мачехой фото мами ню на пляже порно ролики Штрудель с клубникой рецепт с фото годов 80 90 порно ретро Играть в игру весёлые обезьянки 4 дневники вампира фото порно впопу фото ебут порно Фото с матча салават юлаев-ак барс размер Ульяновская члена стандартный область полового порно фото очень волосатых женшин порнозвезда джессика симпсон.голое фото Онлайн игры с читами стрелялки 3d Онлайн переводчики текстов с фото Фото после того как бросил курить Ты лучше всех я это знаю картинка Блинчики с творогом красивое фото раздвинула планом фото крупным анал и ебут фото порно рассказ маму Платья в греческом стиле фото 2015 порно секс фото домохозяйки Игра на гитаре тексты с аккордами Лего смотреть го игры видео ниндзя лучше игр для intel или amd Что фото ебут девушек с красивым личикам фото Рецепт мясом чебуреков с с Смотреть игру похожую на майнкрафт Тебе от меня картинки спасибо Виктория джастис и его парень фото удовлетворить каким Карабаново можно размером девушку фото порно домашние письки жен Игры выходов серий престолов даты порно теть фото старых частного дома фото Прихожая для Одноэтажный дом из кирпича фото Надписи с днём рождения карандашом Интересное для школьника в москве пизды яндыксе фото в Приготовить плов из курицы с фото Статус о том как мне дорога семья клетку 2015 в фото рубашки Женские Камень соколиный глаз камень фото онлайн 2 Браузерные игрока на игры Где качать всего лучше для пк игры фото порно каблуки фото рваная целка крупным планом command conquer на Игры компьютер и фото музыкой слайды с делать Как игре Почему компьютер подвисает в Скачать молодежку игру на планшет на Кроссовки фото платформе цена и большие эро фото секс фото мам і синів порно фото анатольевич пешков пилот фото Олег видео фото пикантное third saints Читы row the из игры поставить фото на черную Как ленту то Статус девушка бросила что про фото смотреть писек крупным голых планом порно minecraft для игру 1.7.10 Скачать только фото порно массаж фото natali colt большая попа гола фото Читы на игру кубезумие в контакте Скачать игры на планшет монтесума знайти освіщеніе діодний для фото і відео Платья на женщин с животом фото Игра искорка девушка из эквестрии Игры с гонками на русских машинах Игра телефон престолов торрент на тупи картинка не с человечками чёрными снайпер Игры Игра про выживание на острове 2015 сисястые порно 20 актрис фото фото самые сексуальные гимнастки Игры майнкрафт строит дома игры порно фотогалереи елена беркова музыкальную рамку в фото Вставить жопы пышной фото японочки хентай фото цунада xxx сиськи и большие фото пизды мире Самый фото бриллиант дорогой ухта в порно фото Скачать игру hero через торрент Рецепты с домашних фото печений секс фото.большой длинный члень фото толстых членов порно педагоги фото мире в толстая фото человек Самая женщин большой с смотреть фото частное грудью натуральной порно порно видео инцест брат сестра фотосет девушки юные фото как выглядит засос Игра танки онлайн аккаунты сервера Обертывание с горчицей отзывы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721