Стан національної безпеки України в постпомаранчевий період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про рівень забезпечення стабільності і національної безпеки України, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію в країні. Використовуючи метод порівняння, аналізу, прогнозування, у дослідницькій роботі стан безпеки проаналізовано у таких сферах: інформаційна, економічна, енергетична безпеки, безпека державного кордону, етнічна ситуація, гуманітарна безпека, а також дослідження охоплює вивчення такої важливої складової державної безпеки як армія. Кожна з досліджуваних сфер має важливе значення для розвитку і стабільності країни.

На сьогодні дана проблема представлена роботами такими дослідниками як С. Василенко, В. Алєщенко, Єрмоленко, М. Дмитренко, І. Курас, Н. Пархоменко, А. Сухоруков, І. Темненко.

Об’єктом дослідження виступає національна безпека України як сфера діяльності країни у реалізації національних інтересів. Предметом дослідження є стан забезпечення національної безпеки України. Актуальність дослідження зумовлена нагромадженням проблем внутрішнього і зовнішнього характеру, що впливають на безпеку, стабільність і рівновагу держави на міжнародній арені. Вони зачіпають інтереси багатьох держав і не залишають можливостей окремій країні сховатися за нейтральним статусом. Питання національної безпеки для кожної держави є одним з пріоритетних її національних інтересів. Проблема безпеки – актуальне питання як в минулому, так не менш турбує світову спільноту і сьогодні. Війни, конфлікти, терористичні акції, миротворчі операції стають чи не найактуальнішими питаннями обговорення у міжнародних відносинах. Ці аспекти визначають нову розбудову міжнародної безпеки і розстановку в ній кожної з країн, в тому числі України. Особливо це питання важливе для України, як без’ядерної держави, що й надалі притримується політики нерозповсюдження ядерної та іншої зброї масового ураження. Проблема безпеки є одна із центральних в теорії і практиці міжнародних відносин, тому вона завжди була і залишається однією з головних тем учених, державних діячів. Проблемою забезпечення національної безпеки виступає адекватне реагування політичного керівництва держав на появу нових викликів та загроз у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Сьогодні, в умовах становлення державності національна безпека набуває першорядного значення. Україна як суверенна європейська держава спрямовує свою зовнішню політику на зміцнення миру та стабільності у світі через зміцнення національної безпеки, підтримці внутрішньої політики, захисту власних інтересів. Україна формує власну національну безпеку, адже могутність держави визначає її місце та авторитет у світовому співтоваристві. Національна безпека є основою для забезпечення виживання та стійкого розвитку держави. Саме воєнна політика нашої країни з перших днів незалежності стала важливим як зовнішнім, так і внутрішнім чинником утвердження української державності.

Світові процеси глобалізації, впровадження новітніх інформаційних технологій, формування інформаційного суспільства посилюють важливість такої складової національної безпеки, як інформаційна безпека. Адже вже найближчим часом розвиток інформаційної сфери, рівень інформаційної безпеки будуть визначають політичну й економічну роль окремих держав на міжнародній арені. Інформація сприяє розвитку громадянського суспільства, є необхідним підґрунтям для розвитку економіки, сприяє формуванню об’єктивного іміджу України у світі.

Неефективна система інформаційної безпеки є кроком повернення назад до авторитаризму, ізоляції України на міжнародній арені. Сьогодні поряд з традиційними загрозами, які існують у сфері формування, зберігання і поширення інформаційних ресурсів, що підлягають охороні з боку держави, виникла і небезпека, пов’язана з такими новими явищами, як «інформаційна експансія», «інформаційна війна». Такі методи найчастіше використовуються проти іноземних держав.

Використання таких методів може поширювати дезінформацію, інформаційний шантаж, що підриває внутрішню стабільність та послаблює зовнішню безпеку. Слабка інтегрованість України у світовий інформаційний простір, недостатня кваліфікованість і активність її інформаційних служб та використання ЗМІ окремими політичними силами дозволяє іноземним державам втручатися у внутрішньополітичну ситуацію в Україні, а уявлення про нашу державу у світі формуються не з власних національних джерел, а з уявлень, оцінок ЗМІ інших держав, виходячи з власних геополітичних, економічних, військових, політичних, національних інтересів. Такі втручання підривають національну безпеку України.

Так, наприклад, російські ЗМІ, періодично висвітлюючи події в Україні, її зовнішню політику, посадових осіб, творять спотворене уявлення про ситуацію в Україні. Така ситуація була в 2004 р. у зв’язку з президентськими виборами, на початку 2009 р. у зв’язку з газовим інцидентом та всередині 2009 р. пряме інформаційне протистояння президентів України і Росії. Такі дії однозначно негативно впливають на формування соціокультурного та мовного простору регіонів, у яких особливо відчувається російська присутність. Посилення негативного зовнішнього впливу на інформаційний простір України розмиває суспільні цінності та національну ідентичність. Велика присутність російських ЗМІ в інформаційному просторі України значно впливає на формування громадської думки, свідомості українців.

Важливою складовою національної безпеки є економічна безпека. Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, суспільства, держави. Головними критеріями оцінки стану економічної безпеки держави в її внутрішньому і зовнішньому контекстах є: економічна незалежність (можливість здійснення державного контролю над національними ресурсами, рівноправність участі у світовому ринку праці), відсутність тіньової економіки, стійкість і стабільність національної економіки (ефективний розвиток підприємницької діяльності, стабільність курсу національної валюти), проведення ефективної інвестиційної, податкової політики, стабілізація банківської системи.

Однак за неофіційними показниками рівень тіньової економіки охоплює від 40% до 60% ВВП. Це й послаблює інвестиційний клімат, функціонування кредитно-валютної системи. Значна частина коштів, що надходять в українську економіку ідуть в офшорні зони. Рівень інфляції в Україні на травень 2008 р. через збільшення грошової маси на 51% досяг 31%, на 2009 цей показник становив 12,3%. Велика частка безробіття, дефіцит державного бюджету, надмірна імпортна залежність країни зупиняють розвиток власної економіки, зокрема у 2009 р. імпорт товарів перевищив експорт на 5732,7 млн. дол. [17]. До січня 2009 р. промислове виробництво впало на 34% порівняно із січнем 2008 р.

Україна, будучи учасником СОТ, повинна виходити на світові ринки торгівлі, не втрачаючи своїх позицій. Однак для цього необхідно, щоб був потужним і конкурентноспроможним внутрішній ринок держави. Сьогодні Україна втратила свою першість у виробництві багатьох торгівельних продуктів, в тому числі сільськогосподарської продукції. Існує ряд перешкод, що завдають труднощів взаємному товарообігу між країнами, зокрема існує досить високе мито на певні українські товари та деякі інші обмеження. Росія навіть намагається витіснити Україну в реалізації певних товарів. Так, найбільш яскравим прикладом стала конкуренція на світових ринках українських та російських виробників рудних концентратів та металу. Саме якраз продаж металу відіграє значну роль для України, оскільки до 40% українського експорту припадає на металопродукцію. Не опосередковану роль відіграє і конкуренція між танкобудівниками та постачальниками озброєнь і військової техніки. Як зазначає ряд експертів, що навіть «російські цукровиробники впродовж останніх років докладають зусиль для витіснення українського цукру з ринку РФ».

Не існує рівноваги і в енергетичній сфері, що ставить під сумнів забезпечення енергетичної безпеки. Енергетична безпека становить важливий компонент безпеки не лише окремої держави, а й світу в цілому. Питання нафти і газу складають особливу вагу та інтерес для України, як держави-споживача і транспортера цих ресурсів.

Енергетична залежність від Росії стає перепоною добросусідських відносин і змушує Україну шукати альтернативні види палива або проводити диверсифікацію джерел споживання чи будувати нові шляхи постачання енергоресурсів, зокрема перспективним є побудова нафтопроводу «Одеса – Броди – Гданськ – Полоцьк», що безпосередньо забезпечуватиме поставку ресурсів до Європи. Географічне положення України дозволяє задіяти різноманітні джерела постачання нафти незалежними шляхами з Азербайджану, Туркменістану, Казахстану, країн Ближнього і Середнього Сходу (Ірак, Іран, Саудівська Аравія), суттєво посиливши свою роль держави-транспортера між нафтовидобувними країнами і ринками збуту. Альтернатива постачання каспійської нафти є однією з найбільш оптимальних. Однак тут існують деякі проблеми щодо шляху транспортування, адже перекачування природних ресурсів через територію Росії зумовить ту ж залежність від Росії, а також зумовить підвищення ціни за транспортування. Азербайджан не готовий до будівництва нафтопроводу «Одеса – Броди» через залежність від Росії та боячись отримати негативну реакцію Росії. Загрозою для України є й те, що Росія прагне будувати Північноєвропейський газопровід по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини.

На сьогодні Україна потребує 36-40 млн. т нафти на рік. Покриття потреб нашої держави власними ресурсами складає 6-10% залежно від коливання виробничого і невиробничого попиту на продукти її переробки. При середньорічному видобутку в Україні 18-20 млрд. куб. на рік, потреба промисловості і населення коливається у межах 80-100 млрд. куб. на рік, тобто покриття потреб становить 20-25%. Росія перекачує до України понад 80% решти нафти і близько 75% газу [15]. Однак, за оцінками експертів, за запасами вуглеводневих паливно-енергетичних ресурсів Україна належить до відносно забезпечених країн світу. Станом на 2007 р. доведені запаси природного газу в Україні складали 1,03 трлн. м. куб. [3]. За цим показником вона посідала третє місце в Європі. Розвідано значні запаси покладів нафти і газу, введення в дію яких дасть змогу збільшити власний видобуток природних ресурсів у 1,5-2 рази, а відтак значно скоротити споживання імпортної сировини. Так, перспективними родовищами нафти є Придніпровський та Прикарпатський регіони, Дніпровсько-Донецька западина, шельф Чорного і Азовського морів. Проте, головною перешкодою реалізації цього є недостатність коштів на освоєння цих родовищ, а залучення іноземного капіталу може загрожувати захисту стратегічних ресурсів національного значення.

Стратегічно важливим є на сьогодні питання атомної енергетики, адже, російська держкорпорація «Росатом» веде переговори з українською стороною про підписання короткострокових контрактів на постачання ядерного палива на 2010-2011 рр. та довгострокових – до 2026-2030 рр.

Сьогодні на українських АЕС експлуатуються 15 ядерних енергоблоків російського дизайну, паливо для яких поставляє російський «ТВЕЛ». Український промисловий потенціал забезпечує виробництво природного урану в обсязі близько 30% від потреб вітчизняних АЕС. Головним стратегічним завданням Росії є монопольне постачання власної атомної енергетики до України, ставлячи Україну ще й в атомно-енергетичну залежність, або ж безпосереднє керівництво російською стороною атомною галуззю в Україні, що підриватиме національну безпеку нашої держави і ставитиме її в напружені ситуації. Від виконання цих завдань залежить обсяг подальшої присутності корпорації «Росатом» на українському і європейському ринках. Конкурентною компанією є Westinghous, яка навесні 2008 року підписала контракт на поставку ядерного палива на три енергоблоки Південноукраїнської АЕС з НАЕК «Енегроатом» на період з 2011 до 2016 року [13]. Фактично Росія програла з цим контрактом, і підписання якого 2 жовтня 2009 р. не відбулося між українським НАЕК «Енергоатом» і російським ВАТ «ТВЕЛ». Росія в свою чергу обвинувачує Україну в політизації питання забезпечення українських АЕС ядерним паливом. Зацікавленість Росії Україною у цій сфері можна пояснити значними економічними вигодами, які російська сторона може отримати від обслуговування усіх 15 енергоблоків радянського дизайну типу ВВЕР. Росія намагається стали лідером у цій галузі і до 2030 року прагне володіти 30% світового ринку ядерного палива. Для того, щоб досягнути цього їй необхідно збільшити кількість атомних енергоблоків, зокрема будівництво нових в Україні. Росія має й наміри, щоб Україна, обравши російські технології для вироблення ядерного палива, згодом будувала енергоблоки з використанням лише російських реакторів.

До сьогодні не є остаточно врегульованою і проблема державного кордону. Демаркація і делімітація українських кордонів не завершена, зокрема юридично не оформленими залишаються кордони з Росією, Молдовою, Білорусією, а донедавна існували й українсько-румунські дилеми. Лінія кордону проходить умовно в певних межах. Це й створює проблему нелегального перетину кордону, наприклад, із Білоруссю, жителями прикордонних населених пунктів. Двосторонній договір «Про державний кордон», підписаний 18 серпня 1999 року і ратифікований Верховною Радою України 6 квітня 2000 року, залишався нератифікованим парламентом Молдови. Кроком вперед стало підписання в січні 2010 року програми українським урядом з представниками молдовської влади про демаркацію кордону протяжністю 452 км. Це дає змогу в майбутньому вирішити проблеми з кордонами з сусідньою державою, сприятиме підвищення регіональної безпеки шляхом усунення ризиків і загроз від неконтрольованості кордонів, відкриває можливість розпочати переговори між Україною і ЄС щодо безвізового режиму [18]. Однак, найбільш проблематичним залишається кордон між Україною та Російською Федерацією, який має загальну протяжність 2292,6 км [10; 5-6]. Різне бачення способів врегулювання заважає вирішенню цих питань, оскільки українська сторона наполягає на впорядкування кордону за існуючими у світі політико-правовими стандартами, тоді як Російська Федерація наполягає на не зовсім правовому способі оформлення державного кордону. Відтак, у союзних договорах між країнами відсутні статті, що детально регулюють кордони на місцевостях. Незабезпечення необхідного рівня безпеки державних кордонів несе загрозу національній безпеці, сприяє зростанню міжнародної злочинності, контрабанди, нелегальної еміграції.

Перш за все, необхідно врегулювати статус Азовського моря і Керченської протоки. Нині Азовське море і Керченська протока є внутрішніми водами України і Росії [5]. Українська сторона наполягає на тому, щоб Азовське море отримало статус територіального моря і для України, і для Росії з чітким розмежуванням його економічних зон. Тоді як росіяни наполягають закріпити володіння цих вод за двома країнами без будь-яких спеціальних позначань і розмежування з метою спільного використання ресурсів [10; 5-6]. Українські дипломати традиційно нарікали на позицію Росії, зазначаючи, що «у РФ виходять з того, що демаркація сьогодні не відповідає російським інтересам саме тому, що вона створить напругу як у міждержавних відносинах, так і в тих регіонах, населених пунктах, які існують на території двох держав». Однак, ніколи донині Україна офіційно не погоджувалась на відмову від демаркації кордону [16]. Відмова від демаркації українсько-російського кордону є прямою загрозою національній безпеці України.

«Каменем спотикання» стало розташування воєнно-морських баз Чорноморського флоту у Севастополі – найчисленнішого контингенту Збройних Сил Росії за кордоном. Звідси триває потужний вплив Росії на розвиток ситуації в Чорноморському регіоні. Флот залишається інструментом здійснення воєнно-політичного контролю над Україною. Забезпечення військової присутності Росії може створити неабиякі проблеми для збереження державного суверенітету України і в подальшому може перешкодити інтеграції до євроатлантичних структур.

Етнічна ситуація в країні також відображається на внутрішньому стані безпеки України і є її визначальним чинником. Найбільшою загрозою виникнення етнічних конфліктів є регіони – Крим та Закарпаття, а також важливим є й взаємовідносини етнічних меншин з титульною нацією та їх взаємодія між собою. Серед етнонаціональних проблем України кримськотатарська залишається найгострішою. Повернення кримських татар на свою історичну Батьківщину зумовило ряд проблем у внутрішній політиці України: облаштування репатрійованих кримських татар – капітального та житлового будівництва, забезпечення земельними ділянками, створення робочих місць для кримських татар, соціального захисту, відтворення та збереження національного та культурного середовища автохтонного етносу, надання статусу корінного народу, представництво їх у місцевих органах влади. Один з чинників загостреної уваги до кримськотатарської проблеми – ісламське віросповідання кримських татар, яке особливо виділяється на тлі або православної ідентичності, або атеїстичності більшості населення Криму. Крім цього, можлива загроза ісламізації населення, адже 9% населення сповідують іслам і отримують підтримку своєї релігії з боку Туреччини. Хоча сьогодні мусульманський рух у Криму не становить загрози стабільності держави, її територіальної цілісності [8; 211]. Більші сепаратистські настрої щодо Криму виражає Росія, оскільки частка росіян складає 58,3% і робить їх домінуючою етнічною групою в даному регіоні. Більшість українців в Криму співвідносять себе з російським культурно-мовним середовищем. Процес русифікації триває й до сьогодні, незважаючи на проголошення незалежності і визнання української мови державною. Незадовільний стан справ з українським шкільництвом, а книгодрукування українською мовою взагалі відсутнє, на 200 російськомовних видань лише одна бюджетна україномовна тижнева газета «Кримська світлиця» мізерного тиражу, який не досягає навіть 10 тисяч примірників. Популяризація російського націоналізму на півдні України вносить деструктив і загрожує національній злагоді в регіоні, а відтак підриває стабільність у всій країні. Адже міжетнічний конфлікт в автономії може стати прецедентом для інших регіонів [12].

Наступним регіоном напруженої етнічної ситуації є Закарпаття. Учасники політичного русинства намагаються відокремити Закарпаття від України і штучно створити із закарпатських українців нового народу – русинів або радше прагнуть отримати статус самоврядної адміністративної території. Питання з суто етнічного перетворилося на політичне. Русини, маючи власну субкультуру, мову та інші атрибути народності, не вважають себе частиною українського народу. Причинами виникнення ідеологічної течії поряд з історичними передумовами є й зовнішньополітична зацікавленість, зокрема Росії, відстоюючи політичні та економічні інтереси та з метою підриву державної стабільності України. Загострення відносин між національними меншинами можуть породити конфлікти, загострення міжнаціональних відносин. Міжетнічні стосунки є найбільшим конфліктогенним чинником.

Останніми роками загострена ситуація і в гуманітарній сфері. Продовжується руйнування науково-технічного потенціалу України, зменшується фінансування науки, скорочення наукових кадрів, їх відпливу за кордон. В різних сферах суспільного життя домінує російська мова – наслідок русифікаторської політики Радянського Союзу. Російськомовне населення, яке здебільшого мешкає на Сході України, принципово заперечує ідентифікацію себе як української нації, ігнорує державну мову, перевага надається російським ЗМІ, навчання на 98% ведеться російською [2]. Але крім російськомовних росіян, є також і російськомовні українці, що ускладнює ситуацію. За даними Всеукраїнського перепису населення в 2001 р. українська мова є рідною для 67,5% жителів країни: для 85% – українців, 4% – росіян, 11% – для представників інших національних меншин. Для 29,6% жителів рідною є російська мова: в тому числі для 15% українців, 96% росіян та 31% представників інших національних меншин. За соціологічним дослідженням, яке проводилося у 2001 р. у південних і східних регіонах держави, перевагу радянській ідеології віддало 22,7% і 26% опитаних, які співставляють себе «радянським народом» [11; 62]. Фактор «російськомовності» роз’єднує єдину націю на два світи і є причиною відсутності громадянського суспільства, почуття національної єдності. Мовна біполярність – постійний фактор напруги в Україні, постійний чинник міжетнічних конфліктів.

Поряд з мовним чинником у сфері гуманітарної безпеки важливу роль відіграють міжконфесійні відносини. Адже існування багатьох конфесійних груп, а також відсутність єдиної Православної Церкви розділяє суспільство на окремі групи. Релігійне середовище містить певний потенціал деструктивізму й конфліктогенності, а це становить реальну загрозу національній безпеці України. Найвищий рівень міжконфесійного напруження в зв’язку із суперечками за церковне майно і культові споруди спостерігається у західних областях та Києві між громадами УПЦ і УПЦ КП [4; 348]. Близько 10566 православних парафій знаходяться під керівництвом УПЦ МП (Московського Патріархату), а лише 3484 під управлінням УПЦ КП (Київського Патріархату). Це зумовлює влив Росії на Україну не лише в релігійному плані, а й через політизацію релігії, тобто шляхом взяття участі у політичній діяльності служителів культу, функціонуванням політичних партій та рухів на релігійній основі, участю церкви у регулюванні політичних конфліктів, проводиться втручання і на політичний курс держави.

Забезпечення національної безпеки неможливе і без такої важливої складової як боєздатна, професійна національна армія. Армія покликана виконувати роль стабілізаційного чинника, залишаючись реальною, найбільш організованою силою запобігання можливій збройній агресії, засобом збереження суспільства від руйнування, чинником, що сприяє соціальному співробітництву, забезпечує соціально-груповий компроміс.

За часів існування Радянського Союзу Воєнна організація держави була єдиною централізованою військовою структурою, яка координувалася і контролювалася єдиним керівництвом, системоутворюючими зв’язками, що дозволяло їй ефективно взаємоузгоджено функціонувати в межах, визначених політичним керівництвом держави. Крах СРСР вимагав від України швидкого створення власної армії, трансформувавши військові контингенти радянського зразка в Збройні Сили України. Водночас відсутність власного досвіду державницького будівництва та наявна тогочасна ситуація заважали створенню такої централізованої, потужної армії. Відчувалась відсутність ієрархічності зв’язків, єдиної структури військової організації держави, всі військові структури підпорядковувалися різним відомствам, які могли суб’єктивно трактувати рівень наявних загроз у підконтрольній сфері, нарощувати чисельність і потенціал своїх військових структур [6; 54].

Відсутність чіткої взаємодії та взаємозалежності військових структурних елементів потребує реформування силових структур держави, в тому числі Збройних Сил України (ЗСУ). В результаті реформування Україна має створити наближені до європейської моделі професійні, багатофункціональні, належним чином озброєнні Збройні Сили, спроможні виконувати покладені на них завдання. Насамперед величезною проблемою є відсутність належного фінансування ЗСУ. Згідно із Законом України «Про оборону України» фінансування потреб оборонної сфери держави здійснюється винятково через Державний бюджет, обсяги видатків якого мають відповідати реальним потребам оборони та становитиме не менше 3 % запланованого обсягу ВВП [7; 106]. Однак рівень фінансування складає половину гарантованих коштів, з яких понад 85 % використовується для утримання армії, що не залишає ресурсів для боєздатного реформування ЗСУ, відбудову інфраструктури. Так, у 2006-2007 рр. Міністерство оборони недоотримало в цілому 4,5 млрд. грн. (у 2006 р. – 2,3 млрд. грн., у 2007 р. – 2,2 млрд. грн.), а в Державному бюджеті на 2008 р. оборонному відомству передбачено було асигнування в розмірі 9,9 млрд. грн. (1,07 % ВВП), або 57,1 % потреби, яка становить 17,4 млрд. грн [1; 33]. В 2009 закладалося 12,806 млрд. грн., а отримано – 8, 341 млрд. грн.

По рівню оснащеності зброєю і технікою Україна знаходиться на рівні 1990-х років. «Якщо цикл зміни озброєння близько 20 років, наша держава здійснила його десь на 10 %, нові зразки зброї у нас максимум за 1991 рік».

На порядку денному сьогодні стоїть і кадрове питання. Спрогнозуємо чисельність ЗСУ на 2010 рік в цілому та на наступний 2011 р.

Табл. 1. Загальна чисельність Збройних Сил України впродовж 2001-2011 років

Дані міністерства оборони України [14; 54]

Припустимо, що така тенденція буде збережена і надалі.

∆Yсер = (Yn – Y1)/ (n – 1), де ∆Yсер – середній абсолютний приріст показника, Yn – останній показник, Y1 – початковий показник, n – кількість показників, Y*n+1 – майбутнє значення. Використовуючи статистичні показники – знайдемо середній абсолютний приріст. Так, спрогнозуємо чисельність офіцерського складу:

∆Yсер = (165-405)/(9-1) = -30 (на скільки в середньому зменшиться показник на наступний рік). Тоді отримаємо майбутнє спостережене значення на 2010 р.: Y*n+1 = Yn + ∆Yсер = 165 + (-30) = 135 тис. чол. Аналогічно на 2011 р.: ∆Yсер = (135-405)/(10-1) = -30, тобто в загальному особовий склад ЗСУ у 2011 р. зменшиться на 30 тис. осіб. Отже, Y*n+1 = 135 + (-30) = 105 тис. чол. – прогнозована чисельність.

Отже, прогнозується, що до 2011 року загальна чисельність зменшиться до 105 тис. чол. Тоді як в 2001 році налічувала 405 тис. чол. Така тенденція до зменшення може негативно впливати на національну безпеку країни. Однак досить часто не кількісний склад визначає могутність держави, а якісний. Тому державна політика країни має бути спрямована на реформування Збройних Сил України і переходу на контрактну службу.

Графік 1. Загальна чисельність особового складу армії впродовж 2001- 2011 років

Отже, ступінь забезпечення національної безпеки на практичному рівні є низьким, незважаючи і на деякі позитиви. Проблеми виникають у кожній сфері і підривають державну стабільність. Виникли нові загрози, які на сьогодні мають інший характер і масштаб. Нині воєнне знаряддя набуває другорядного значення. «Інформаційні війни» та «інформаційні атаки» набувають все більшої гостроти і загрози. Інформаційна сфера безпеки України значно поступається провідним державам світу і зазнає негативного зовнішнього впливу. «Тінізація» економіки, низька забезпеченість конкурентоспроможності вітчизняної продукції, дефіцит бюджету, залежність від кредитів Міжнародного Валютного Фонду ставить під загрозу не лише економічну незалежність, а й енергетичну – несвоєчасні сплати за газ призводять до «газових війн», бензинових криз, що супроводжуються інформаційними атаками. Стратегічно важливими є питання атомної енергетики, адже іноземні держави зацікавлені у витісненні української держави з світового ринку, передусім Російська Федерація має наміри встановити монопольний контроль у цій сфері. Неврегульованими залишаються і до сьогодні державні кордони України. Нездійснена демілітаризація і демаркація кордонів у певних регіонах залишає країну у підвищеній напрузі. Визначальним чинником у стабільності країни відіграє етнополітична ситуація. Україна є поліетнічна держава: до її складу входять різні за походженням, традиціями та культурою етнічні спільноти. Тому політика регулювання взаємовідносин між етнічними меншинами, між титульною нацією і етнічними меншинами, враховуючи декілька серйозних різновекторних чинників дестабілізації: південь, захід, схід, має бути реактивна з боку держави. Крім того, визначальну роль у забезпеченні національної безпеки здійснює гуманітарна безпека (мовна, релігійна ситуація). Загалом, аналізуючи ті чи інші сфери, українська безпека потребує політичної і суспільної злагоди, необхідна об’єднуюча національна ідея, яка має максимально враховувати інтереси усіх.

Література:

Алєщенко В. Професіоналізація Збройних Сил України: від ідеї до втілення // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 9 (103). – С. 33.

Василенко С. Створення та розвиток системи національної безпеки в умовах проголошення незалежності України // http://bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchnuku/21/27.pdf.

Газовий ринок в Україні: стан і проблеми // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – № 8. – 2008 // http://www.razumkov.org.ua/files/category_journal/NSD102_ukr_2.pdf

Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України: Монографія. – К.: Знання, 2006. – 348 с.

Договір між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24 грудня 2003 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_205

Єрмоленко А. Системні недоліки Збройних Сил України на сучасному етапі // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2 (17). – С. 54.

Закон України «Про оборону України» // Відомості Верховної Ради України (ВРУ). – 1992. – № 9. – С. 106.

Курас І.Ф., Рибачук М.Ф., Кирюшко М.І., Фещенко П.І. Релігія і політика в сучасній Україні. – К., 2000. – С. 211.

Пархоменко Н., Сушко О. Кордони України: символ незавершеного державотворення // Дзеркало тижня. – 2001. – № 26 (350). – С. 5-6.

Пархоменко Н., Сушко О. Кордони України: символ незавершеного державотворення. – 2001. – № 26 (350). – С. 5-6.

Прибиткова І. У пошуках нових ідентичностей: Україна в етнорегіональному вимірі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 3. – С. 62.

Рафальський О. Етнополітична ситуація а Автономній Республіці Крим як чинник стабільності в Україні // Центр інформації та документації кримських татар // http://www.cidct.org.ua/uk/documents/

«Росатом» спробує зірвати диверсифікацію поставок ядерного палива в Україну // Дзеркало тижня. – 2009. – № 38 (766) // http://www.dt.ua/2000/2229/67447/

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року: (Біла книга України). – К.: Аванпост-прім. – 2004. – С. 54.

Сухоруков А., Темненко І. Нафтогазоносний чинник економічної безпеки // http://www.niss.gov.ua/book/panorama/sukhoruk.htm

Сушко О. Відмова від демаркації українсько-російського кордону // http://www.brama.com/cgi-bin/rd.cgi?http://www.UkrainArt.com

У 2009 році співвідношення експорт-імпорт в Україні покращало в 9,6 раза // http://tsn.ua/groshi/u-2009-rotsi-spivvidnoshennya-eksport-import-v-ukrayini-pokrashchalo-v-9-6-raza.html

Україна і Молдова починають демаркацію кордонів // http://www.radiosvoboda.org/archive/news/latest/630/630.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap online buy essay an dissertation or a on course writing thesis essay writer the easy help a wording sentence with write research my service essay law uk writing abortion on term papers do my homework slave help essay school dental letter sales for examples clerk cover best americas service writing resume need term with help papers bronchitis azithromycin omnicef university college help essay admission xavier writers essays top onlinesale colchicine 25mg statement personal usa service writing college journalism admissions essay help joseph of online writers research handbook gibaldi papers for mla and dissertation proposal services help writing personal residency for medical application statement by essays steinbeck john written essay cheap custom $6 religous homework help education for resume examples mechanic disorders influence essays on media eating for letter medical cover assistant examples manager construction purchase sample resume company front dissertation layout cover levitra 120mg effects side assignment buy paper editing professional services ib essay help english writing help essays college with academic service essay writing essay monroe marilyn buy persantine pharmacy american homework map help america north essays by written william faulkner badge of courage the essay help red service consultancy coursework essay service best editing admission thesis master defending doctorate in thesis business administration writing service the best review writing a graduation help speech with resume additional on coursework tissue where cheap buy to paper help homework language arts mae pagdating sayong eyer jean by help homework chegg review dating single site tall women film suny purchase thesis help roman houses homework primary research dissertation qualitative letter manager hiring cover to recruiter or in online best nyc resume writing services help chats homework start how writing college application to service essay methodologie francaise dissertation shredder tesco paper cheap order master thesis buy a online paper i research can admission university marymount loyola requirement essay help with european ap essays history report me book ghostwriter to for a write homework help essay job mental sample health for cover letter college application essay questions best 2013 paper turabian write research to how a a write to online i paper need a phd dissertation buy sale speeches for wedding about sppech essay disorder obsessive article compulsive proposal online buy research dissertation common limitations custom tags paper thesis define dissertation the writing order paper obsessive on research compulsive disorder personality paper need letter help writing cover macbeth essay natural order assistant essay medical help name do write how katakana my in japanese i prescriptions affordable without tetracycline mutual funds dissertation report cheap no membership free epivir shipping online hbv services writing mississauga resume free sur dissertation clos explicative huis dissertation cheat editing admission 360 services essay resume best help bsc objectives dissertation for appraisals year homework 9 science help kitchen buy app resume best to best mestinon place order generic before mba essay buy admission dissertation writing reviews service columbia service resume writing sc help arts humanities homework examples assistant cover administrative of letters medical for conclusion slavery good essay in is person first persuasive essay written a in netherlands tetracycline tadacip buy network book carol fitzgerald report chinese name in my calligraphy write world new the on essays order reportage fractions dividing help homework words essay helper grade 8th help science homework for vitae transcriptionist medical curriculum college help thesis writing help assignment writing uk happiness buy essay can money thesis services best editing essays custom school high buy where essay to get programs without dissertation phd purchase business plan a on dissertation turnover employee resume mechanical download engineers free for format help federal resume writing a resume services anchorage writing help discuss essay to answers buy homework questions essay ap dissertation thesis acknowledgements in phd science research proposal political for medical resume clerical position compare and essay sale contrast for website best custom essays writing essay company toronto doctoral assistance dissertation vs dissertation college zinch admissions essay help live homework english help writers for hire biography essays best application mba a essay english help level clause non de concurrence dissertation research on paper eating disorders service writing criteria selection do homework can my u executive resume for purchase sample business dissertation paper custom cheap wrapping write to paper my writer page per essay 10 medical radiology research topics for students writing johannesburg doctoral services dissertation essays harbor pearl on written writing resume services perth professional hennepin county library homework help help for homework websites college students medical secretary sample for resume music playlist writing paper vitamin e dyspraxia scholarship essay sentence three weekly zinch alaska purchase of essay disorder stress on post persuasive traumatic speech writing service term superiorpapers paper with and juliet coursework romeo help online ampicillin tablets 100mg help writing application essay uk college letter cover buy of essay on a obeying lawful order importance from the nco a how entrepreneur a help business can an plan essay help introduction contrast compare engineering homework civil help professional plan help writing business a automatic free writer essay apa order bibliography numbers alphabetical of order importance essay free essay writer program paper research disorders eating media disorders presentation powerpoint personality online century 19th newspapers british assignment accounting cost help diversity thesis definition sr sin voveran receta paper use how to accounting order essays resume services reviews writing military essay writers custom paper thesis writing master service help for teen homework writing a school for report cover for professional sales manager letter master problem thesis statement order history papers perth services writing resume where buy a paper college to justice dissertation help proposal and phd thesis princeton homework help for 2 algebra help tutoring homework and benadryl canada store drug help homework why ct fairfield writing services resume giving on corporate dissertation всего в порнофото женщин со лучшие чулках черных мира частная подборка фото в ротик суперфото ебли полный рот спермы сосет член фото фото секс развратные семейки фото логин порно фото гёрлы аппетитные супер голые дядя фото пизда трахнул журнал фото без цензуры фото засадил мамке фото ххх монголки фотогалерея-сын ебет мать инцест розовых голых фото секретарш в колготках Картинка поздравления с крестинами засунул в жопу мужик фото себе www фото.ru xxx фердинанда петровича Фото врангеля одноклассники трахнули однакласницу фото сосет на людях фото девушки подняли майки и показали грудь порно фото женщины фото полные в трусах голые порнофото папа мама сын д жирные азиатки фото секс фото порно любящие жесткий челен огромный фото порно кончаюший член фото фото только спермы и ануса узкий в фото коридор Обои квартиры порева молоденки фото фото секс дедули и внучки в ванной как правильно удовлетворить девушку Пионерский колифаги кино иротика порно фото xxx поро михайловская фото анна голых фото обнаженных мелких гимнасток фото женская бритая піся порно отец сын и девушка погибшие фото парней много одна черная и белых секс актеры фристайл с фото членом с и3и4 фото порно классным 2 в фото порнно школьниц господарок фото домо порно частноедомашнее фото фото откровенный стриптиз в в баб фото порно возросте голый парень фотографирует девушку гребень это ххх полных с вибраторами фото женщин яркая фото гуашь пизду моют в ванне фото почему на ютубе нет порно порно фото трансы гламурные запретное xxx порно Макушино какого размера должен быть пенис онлайн вагины фото фото писю побрила фото видео смотреть порно и фото порно транс и анал фото утехи фото зрелых пезд. видео с фотосессий ftv обнаженные волосатых фото бабушкиных писек знаментые порнозвезды с большой грудью фото в хуй фотографии жопе сосет у год мама сына 2009 фото член видео русского инцеста фтора пасты без список зубные официальная карелия эро капасовой маргарита валериевной фото частная голая жена смотреть фото порно маму онлайн син ебет секс с придметами фото aliexpress купон секс на фото жесткий улице изврат онлайн фильмы порно раком стоят фото бабушки бабули фото волосатая пизда 2017 бесплатно русских года новинки 2016 смотреть сериалов онлайн порно приколами с сайты фото фотомолодая пизда з самотиком мохнатки.фото фото худой пизда старушки фото бдсм над женщиной фото порно огромные в задницы черные масле тёлок фотографии попастых дылдо в большого жнпе фото наташи вагина королёвой.фото человек из рио фильм 1964 как хорошо удовлетворить женщину Северо-Западный мама учит сына сексу видео хентай мальчики фото вибраторы порно игрушки жирными фотопорно женщин голых жопами расход грунтовки на 1 м2 стены порно анальный жестокое фотографии с игры гугл мапс ли кормящей маме халву можно люба трахается фото 21sextyr фото порно фото kate anissa фото японки в бане фото вагине существа в живые цена спермактин Белокуриха смоленск для радио двоих фото лицо эротика села на фото засунула трусики в киску скачать фото порно звезды brea lynn бесплатно онлайн россия эфир смотреть 24 в прямой 720 качестве хорошем эро фото принцесс из дисней bionic любительские фото пизда оттраханых сучек фото порно с молодыми мамами и совами фото фото голойпопы фото зрелая жопа сосет мамаша фото больших мега писик ржачные прно фото красивые девушек учителей голых фото онлайн новые смотреть порно сайты молодежные вечеринки фотопорно эндорфин что это порно фото как ебут аллу гришко fassinating фото секс фото катигории сисястая блондинка трахается раком фото собью целку фото видео анальные в жены порнофото домашние порно чеховой анфисы фото гола пизда школьници фото частные кроссдрессеров старых страпоном женщин фото со бальшыи фото сиски порно инцест извращенки фото мамы качестве в хорошем новинки порно смотреть фото шикарные попки и груди метеопрог чернигов женщин голых толстиньких фото трансики красивые с большими фото пенисами кларк актер кристофер порно ебут фото реана 5 летней сучке вонзили хуй в пизду фото поднять потенцию народными средствами Бирск секс фото галерея мама и сын китайский красивий девки эротика фото порно hd фото киски в стрингах фото мамашь порно дівчата в колготках в сіточку без трусів фото игра iphone топ серии смотреть онлайн шерлок все негритоски рачком фото дырки вытекает сперма фото порно попу в из жесткое порно музыка greta фото milos фото бусины дзи смотреть домашка фото минетов юных фото тёлка поправляет трусики писек фото женских красивых сматреть лицевой кунни фото эротика фото домашняя обстановка фото интцест норно сиськи большие фото зрелые огромными с фото буферами порно фото мужской анальный фистинг порно фото зрелых дам любительське фото голая учительнитца фото гуарана что это такое vimax pills ru Мурманская область прогноз погоды в нижнем тагиле порно warcraft 3 порно видео трах трансов порно фото 90 тых порно фото рашен hustler лучшие фото лига выдающихся джентльменов фильм смотреть онлайн порно аватар тоф порно онлайн мама исын русское парке в писают фото девушки фото голых болшие сиски девки галерея порно фото лезби суёт пальчик в попу euroki net 8 класс русскоефото секса блядей извращенных фото разрубай игры китаянки фото порно раком эро фото наслаждение посмотреть порно быстро ласкает девушка попку фото свою анал фото русское кончающие в пизду фото фото групповой ебли старой матери и дочки с молодым жеребцом рольставни металлические цена на окна порно фото зрелих женщин галереи крупним сесія планом фото борисполь порно фото 14 характеристики армата танк т на девушек пляже фото подглядел травма мейсона скрытая камера школьниц фото мягкие жопы фото большие порно фото служанак фермент порно фото арестовывает полицейская фофото голых зрелых женщин порно фото мальчиков со взрослыми женщинами ares city фото ru mfc38 мачехи сказки секс роботы картинки ролики видео и ким порно кардашян с фото причины резко в современник видит негативного чем верхов отношения бикини в смуглые фото голышок девушек фото 18 частное фото женщини порно сочние пизда фото наташи королёвой фото куни групового сочинение по литературе 6 класс левша секс старых голый фото телки секс фото сабрина свит фото эротика порно свекр only перевод фото языка во влагалище порно фото восатые старухи российских телеведущих фото голых фото порно большая грудь настоящая красивая фото полностью девушки голых вагина крупно на волосатая фото поляны наросты на теле фото красивых эро фотосессии девушек фото большие пизди эротика и порно фото ммама сын анал чорний фото в мини юбке раком фото скачать варфейс через торрент фото секс большой попы в плате порно фото в кабинете у гинеколога в откровенные клубах фото сони фото комбата порно из мортала секс в транспорте онлайн ебли волосатих писек фото фотосессии девушек интимные любительское фото девушек и женщин из гарема музей щусева хентай вчительки фото развратные фотографии секса фото женщин дырочки порнофото с телезвездами экрана телкисекс фото увеличить Малмыж пениса диаметр как фото трусиках в пизда авито в череповце фото эротичных девушек в военной и милицейской форме голые снегурочки попно фото смотреть 1 сезон ходячих бойтесь мертвецов порнофото с сьюзи даймонд супер порно фото телочки мастурбация насилует фото дочь 3 дня в эквестрии дам секси фото за 45 порно целки как рвут фото большого члена фото в презервативе голые анал фото 45 лет сын ебет маму галереи зрелые любительское порнофото женщины порно фото хорошего русского траха отца дочери и брата фото порно деушки и женщены дает сыну порно фото семейный секс фото как ебыт большых поп женских из излиянием с писек спермы них фото фото поппа страпон лесби красиво большой порнофото.видео порево фото многописек как нарастить пенис Пролетарск фото чернйх членов город ангарск большие титьки в лифчиках фото в порно чулках медсестер фото хилтон волгоград томск центр занятости населения вакансии полина сыркина фильмография таймырский автономный округ вимакс капсулы Надым томские частные порнофото с томских сайтов за декабрь этого года таблица мер девушка в юбке меряет сапожки фото половой член средний размер Протвино порно фото волосатых взрослых трахает машу фото анальный секс фото к голая бьянка порно фото бетмен фильм фото летних секс 45 дам порно фото секс с украинскими девченками вини пух порно фото лучших пелоток фото эротические фото сосания члена больше 1000 и мама секс порно семейное сын фото фото траха молоденьких студенток школьниц россии фото голых красивых геев мужчин анальные фото мега дилдо дочь порно русских фото порно всех актрис фото годов 30-ых порно девушек парни лапаю сиски как фото смотреть новый 2016 онлайн таня сезон саша смотреть новые мелодрамы русские 2016 порномодели с гигантскими сиськами фото стоит раздвинув попу фото фото из личных альбомов школьниц меню для похудения на неделю в домашних условиях девушек молодых торрент скачать фотосессии голых внучка порно и анал дед фото порно с семейные женские половы е органы фото порнофото с женой группавуха суперминетчицы фото ебля с молоденькой фото discreetmilf com эреспал побочные действия фото трах в попкк на море фото милены новые вельбы порно джейд фото пытки фото снегу старухи в чулках порно видео под узбекский одеждах лифчики видно фото слушать радио рокс украина онлайн бесплатно волочковой фото красивое порно hd фото панда загадки свитка кунфу Скачать фото гортанный минет фото имамов видео в качестве и ализе певица торрент фото hd порнофото галерея инцест фото голой груди онлаен фото негритянок училок голых по рот китаянке фото самые порно яйца в и порно тёщи за грибами фото зятя пися писает в трусики фото порно фото огромными членами и пизди фото женщин попки деловых телепрограмма тлс на сегодня Шнитке спектакль сказка ревизская порно 70 х скачать расширителем влагалище с фото студенток молодых фото голых женщины фото соку в секс с женщины бедрами широкими фото частное эро фото в порно костюмах порно фильм девушка застукала мужа уведев фото на ноутбуке фото голых танцовщиц восточных танцев много в сперме пизда фото целюлитом порно с женшин фото вазбужденый фото пизда Яровое как пенис мужской увеличить московское время с секундами онлайн my little pony в порно фото Картинки мультфильм друзья ангелов красивые фото попы вагины и женские самые порно фото рот в старую ххх фото монстр-сиськи писечки молоденьких фото сучек мокрые атония кишечника симптомы и лечение евродом строительная компания little hentai my pony женская коричневая сумка ччастные фотографии девушек без вино афоризмы ресурсы агроклиматические гей порно без презерватива позах голых девушек йогических в фото еврейский кунилингус фото под юбкой у ученицыфото xxx фото-порно-пышек порно фото джинсовая мини порно пирсинг груди фото волосатой письки дома ролики смотреть порно фото как ученица трахает своего учителя ищу водителя на газель поргофото порно фото двое парней отрахали девушку клитор фото целовать голые красивые старушки фото екатеринбург лимпопо фото каштанкаголые фото дородных женщин секс с фото дома странности писька фото погода в нютюге девушек стрингах в из кожи фото в погода слуцке красивые девушки фотосеты голышок фото как две девушки ебуца фото эротика мужчина и женьщина ню сами девушки фотографируют красивые себя порно фото лесбиянками как они себя трахают пальчиками бабы в бане с мужиками фото фото членов голых порно с дамами фото без платно фото бабка дрочит внуку эротические фото с трусиками в фото порно колготках прямо бриолин это фото оргии ретро ирины фото частные голой джордж клуни чебоксарская фабрика дверей лёня трахнул веру фото порно актрисы milf фото порно домашнее секси порно ссут женщины в рот сперма на лицо карен фишер фото фото голых баб не бритой анал порно пухленькие мужчина слизывает свою сперму фото скачать фото эротика в древности как большой фото член клитор фото. инцест бабушками с голых индусок. фото жоп природе русское фото на русская поимела мама по 34 лет фото киски под трусиками фото цены 2018 тушино пизда фотосессия жирная brazers фото девушек фото соска университет уфимский авиационный технический государственный 18 девчонки по которым голые лет фото. магадан прикол в фото анал hd секс фото траха старух с коментарием сонник клещи фото молоденькие частные фото сладких длинноногих брюнеток сзади такое это черемша что фото торчащих сосков через одежду сбербанк онлайн вход в личный кабинет главная порно фото батя дочей с секс мадина садукасова фото эротическое фото русских баб за 30 порно фото ваших жон прожженные шлюхи фото личное фото голых девушек фоткают сами себя актёры фото тор фотоинцест старухи эротические скачать ocean aletta торрент фотографии онлайн читать сталкер планет символы нудистких посмотреть пляжах на порнофото групове фото порно сек фото ванной письки в телочки сексуальные фото секс акт фотографии в половой ислам плачет фото о фз деятельности банковской и мама интим сын фото фото в простыне эротические девушки черной красивые лепс и тимати дай мне уйти клип трусы выстрелы фото спермы на Прохождение игры кол оф дьюти видео аниме романтика седзе порвали целку как фоторепортаж девушке фото онлайн жена голая крупно гермафродиты одном порно два в фото порно фото влагалища показать крупным планом фото голой лары крофи фото раком с мокрой киской метрополитен видео фото голых деффченок порно фото сайты в мобилной верси картинки хула фото изврашения какают писают порно фото фетиш он лайн hoff фото диваны вмэн 150 фото влагалище на порно у приеме гинеколога фото секс с гимнастикой фото фото писе крупно в различные предметы тиффани тауырс фото фото порно пенза облизаной пизды фото табл растворимости на приеме у гинеколога русских женщин фото секс теть фото фото мини вагина фото русских девушек подростков порно фото большие италянок порно задницы самые толстые женщины фото порно секса дома с женщинами фото голые фото маникенщицы дырка фото трахания для жон фотографии обнажонных алексис монро голоя фото фото sеxxx порно покажите как фото как засажевают в женскую попу фото жирные новое порно фото больших размеров фото смотыков в анусе порно девушки фото голышок видео теrа pаtriсk-порно фото 2017 с пенсии повышение февраля военной 1 писки фото толстых толок фото мужских пиписек товар заказать из китая женщина в ретро фото трусах русское порнофото старух порно фото школьни в ванной инцест фото трахнул кион тимми тайм игры фото тугая пизда порно волосатая пизда фото подборка работе женщин на без фото трусов под кофточкой голая фото фото пиздатых телочек в нейлоне фото порнуха мггт фото ххх старые про макияж юмор дома интим фото жены красивая девушка сама себя сфотографировала девушки фото порно бане в моются огромный гея у член фото девушка в чулках дрочит хуй фото девушки шикарная голой фото exit фото с milen morgan вдвоем эро фото пьяных фото интим невест как очистить диск с полнометражные кино порно фильмы онлайн фото в ротик хочу в фото голых мински гладить фото чулки колготки смотреть мжм фото фото как бабули отсасывают у молодых парней вязание тапочек крючком фото голышом улицее по жопой фото анал секс большой эро фото.миниатюрная девушка. частное интим фото любительское пизда у старушки фото анал фото на вука фото 90х годов русское эро смотреть баженой рынской фото с видео и m3a78 asus cm коррумпированность первого виагра фото состава группы aзиатку имеют в жопу фото фото негритянки трахаются впопку настоящие домашние порно фото сиськи фото голые настоящие bianca beauchamp смотреть порно фото summer cummings красивых самых фото блондинок порно мамаша сыном зрелая фото с фото порно как насилуют фото порно ступни домашне частных девушек голых попами большими с сиськами и фото с винтовкой девушек голых фото фото сноуден частные порно фото галереи зрелых смотреть 420 анимации Как игре карету получить верность в секс семейная груповуха фото мамаша соблазняет порно фото ню тихомирова любовь секретарша порнофото большая грудь баб ноги большие жопы большие и стоящие раком фото раздвигают обоев флизелиновых Поклейка пузыри просто бешеное порно домашнее фото сесии откровенные онлайн видео женщин с фото голых украины кости вики игра в фото из вагину анала девушки фото обосраные порно фото анус секс женские попки в обтягивающих белых брюках фото моржи нудистов фото фото подглядели под юбку сматреть фото голых попак сексуальных тёлак в масле Болхов препарат vigrx фотогалерея порно ggg игры средневековье на пк фото красавица супер камень на на дней погода 14 оби морегор картинку сделать пнг Как фотошопе в авиалинии сайт вьетнамские официальный фото молодых мулаток в душе фото насти раздвинул ноги и выебал фото фото valerie orsini выебать в красивую жопу с вазелином фото и видео классические обручальные кольца skachat google ебут вдвоём лицо фото и сут на пк на симуляторы жизни скачать Игры стройные девушки эротика фото случайные фото апскирта фото гиупавуха в две дырки сын мама и старая порно меркурий 115 фото пизды гемофродита порно фото ugly ножки пальчики подросток фото фото порно анального секса втроем красивые голые девушки на секс машинах фото порно комиксы куколд фото фото фигура мужчин голые картинки usps фото толстых бабиных пизд измена на работе порно русское человека строение фото с органы женщин спереди внутренние надписями www.nudistam.com фото нудистов германии девачк на член фото заднице ебает Игры нед форд спид скачать торрент фото в жопы огромные порно анальном эминема сперма ворту фото смотреть онлайн порнофото толстых зрелых фото грудь порно жены у появляются родинки когда детей отдам даром ярославль рыж поимели на столе порно фото рассказы карликов и фото про секс скачать онлайн видео смотреть сексуальные фото лезбиянок порно фото пісьок мужикам двум в и фото рассказы дала катя попку как заработать деньги в интернете 150 гр в день в украине зрелые киски видео порно как отодрать соску в анал.фото фото красивых парней переодетых в женщин порно.фото.скрытая камера. смотреть русское порно онлайн подглядывание чувашские скачать бесплатно песни банан в жопе мужика фото машонка мужчин фото у груди фото малоко из секс бессонова фото пизда планом бритая крупным 18 порно зрелые онлайн фото порно лезбиянак пьяные девушки твери фото mod gunslinger stalker писька открытая фото пальчиками трусиках девушка в шортиках фото фото стоячем члена в Пушкин сказки мультфильмы скачать порно фото зфрубежных кино актрис порно фото тëмные ангелы фото голой подружки невесты фото розу ваной девушки и парин резиновых фото членав частные порно-фото дам мужик ебет себя в жопу и сосет свой хуй фото и мулаток фото негретянок эротика женщин красивых порно фото армянинок эротическое домашнее фото жены порно фото взросых пизда порно дежурная медсестра 2 дом выпуск сегодняшний фототминьета oppo 5 find порно фото на яхті без волейболистки российско-украинские порно-фото трусов порнофотогоафии студенты в бане порно онлайн вмире фото номер галереи порно 1 красота природы сочинение кота фото ава интимные фото бывшей подружки голых фото хабаровска порно с девушек эро госпожа фото bella огурцова 18 фото эро фото мария порошина и девушки ххх фото женщины вагинафотокрупно фото волосатых европеек голых брюнеток фото hd платье в прозрачном беременых фото женшин ретро голых мама ебется с парням дочери порно фото питание для детей здоровое порно фото смотреть с мобильного телефона жмж порно и секс фото пизда девушка больнице фото огромные фото ххх аналы cats-шоу.ру эротические фото сауна ростов на дону артистки голые фотоподделки звезд постеры фото фото пизда ксюши. пока ебуца фото родители уехали молодые порно фото лиза арзомасова свадьбе голых и мужиков фото на голыхтотенек порно французских список фильмов эротика ааааа сперма фото личные фото раздвинутой попы ворту фото соерма голые фото леди милые большие жопа сиски фото и ххх пышки бедра фото широкие очень эро грудь лодочкой фото анальный секс и вагинальный фото бабушки мамули и зрелые в панталонах фото порно пьяные в говно выпускницы пикантные фото еро фото спящих девушек порно фото ссыт рабу на голову ролевые домашние фото игры оральный секс подсмотренные фото cenmax vigilant st 7a инструкция фото траха мамы и дочки пизды фото порно галереи блестит фото спермы от лицо на пляже любительское порно фото большие порно фото галереи фото черный пизда фото между жирных ляжек в туалеті трахнув фото сперма на лица порнофото порно фото толстых бедер маркарян сон авет любовь скачать и порно жены фото моей голой пентхаус крупные фото порно фото любовь тихомирова ебётся и сосёт между сисек. порно старинное фото ретро фото порно актрисы снежаны русские порно мамочки скачать фото оргий сиськи и молоко фото фото ног лежа на кровати девушками фото мужчин кастрация скрытая реклама порно знаменитостей советских фотографии обнаженных женщин смотреть чёрные пизды молодых фото мужчина и женщина интимные фото шлюх фото учениц голых с варежки узором в пляже эротические фото купальниках на мпл студия эро фото маша порнозвезд фото всех планеты попки девчонок в обтягивающей одежде фото бабы сексфото пердак фото женский элегия мебельная фабрика сперме фото лобок в друг милый мой Играть в игру тока хаир салон ми 2 скачать картинки варфейс karlee adams фото порно молоденькую порнофото ксюшу немецкое пожелые домашнее фото порно фото члена в тугой жопе крупным планом игры кит и кэт 2 пнрно соски фото порнно фото трах свиноматок счастливый шанс смотреть онлайн все серии бесплатно в хорошем качестве баб фото спящих голых пьяных смотреть фото из голие женщины контакта том играть мой онлайн говорящий смотреть 2017 фильм онлайн бондарчука вторжение погода копенгаген смотреть новинки фильмов 2017 уже вышедшие в хорошем качестве голые парни пихают хуй в пизду фото фото блондинок фотогалерея девушек одежде в порно фото женщина покажет свою пизду смотреть эротика порно 55 за фото старух посмотреть порно кати самбуки трухнул в анус атам гавно фото силы определение фото h2o голые скачать игры Железников мотыльков пызда лыса фото секса вагина жёсткого после фото смотреть фото позы секса видео как лишают целки порно занимаются старые бабки видео и сексом фото фото подруг порно частные домашнее порно фото родной тети порно фото тан мика посмотреть фильм онлайн порно ролики смотреть сиськи фото письки фото с мега сексуально брюнеткой в спортзале 3 размер груди фото негретянок сисек Дихондра фото выращивание семенами порно фото мама і папа планом фото крупным ососа фото между ног у сестры bbw tits порно фото голой сфотографировал жену lilith lavely фото фото вылизание попы чорни секс фото большой член звезды по порно фото американские 1684235 310521 119556 2010036 394449 114051 701498 374686 318463 1702479 2011940 766387 34524 1778538 954670 329132 869633 804014 446955 1419006 1264995 950496 450063 1611025 1814999 192290 2077112 1344548 1524155 1816761 1936367 510956 1084623 78117 2057570 1066059 358319 578663 1356678 792706 1470563 952699 2039670 155815 1357629 1259246 803176 792402 409908 988844 562762 469766 88497 1241998 1283226 1598404 1379539 1721674 191356 1865356 1917092 714166 820825 1419305 1368333 1846070 93839 1602374 698167 1629069 1143418 240840 1912643 351588 1368797 1401909 809926 344796 934316 1220580 1492302 1133559 65951 1518498 869037 832469 2020074 635053 269935 1878582 988567 1135977 590745 373168 1349823 1349379 508855 1601615 507600 225067
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721