Стан громадянського суспільства в Західній Україні ( на прикладі Рівненської області)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: у статті розкриваються основні аспекти стану громадянського суспільства в Рівненській області, подається сучасна методика оцінки розвиненості громадянського суспільства, розроблена в межах проекту міжнародної організації CIVICUS – Всесвітній альянс за громадську участь. Дослідження завершується наданням рекомендацій щодо вдосконалення функціонування громадянського суспільства на місцевому рівні.

In the article the basic aspects of the state of civil society open up in the Rivnenskiy area, the modern method of estimation of developed of civil society, developed within the limits of project of international organization of CIVICUS, – World alliance is given for public participation. Research is completed the grant of recommendations in relation to perfection of functioning of civil society at local level.

Постановка проблеми. Найвищим ступенем розвитку суспільства є громадянське суспільство з високорозвиненими правовими відносинами. Це – суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але активно взаємодіє з нею заради спільного блага. Активізація громадянського суспільства стала потребою становлення державності.

На сьогодні наше суспільство перебуває в стані системної кри­зи. Особливо загострюються політичні, економічні, соціальні відносини, тому так важливо дбати і про розвиток нашої держав­ності і про формування громадянського суспільства.

На сучасному етапі розвитку проблема громадянського суспільства є дуже актульною, оскільки воно відіграє важливу роль у формуванні розвинутої політичної системи. У свою чергу політична система надає громадянам реальну можливість якнайповніше виявити та реалізувати свої політичні інтереси та права. Також громадянське суспільство спільно з державою створює розвинений правовий простір для забезпечення гідного розвитку людини. Разом з тим щоденна діяльність громадянського суспільста та його організацій є необхідною умовою функціонування правової держави і демократичного врядування. І навпаки, ігнорування та придушення громадських ініціатив, відсутність механізмів участі громадськості й організацій громадянського суспільства у процесі ухвалення рішень призводить до стагнації суспільства, зростання корупції, усунення дедалі чисельніших груп громадян від розв’язання соціальних проблем на рівні громад та держави загалом. Тому дуже важливо знати наскільки розвиненим є громадянське суспільство не лише в цілому в Україні, а й в окремих регіонах. Це допоможе знайти механізми для поліпшення ефективності діяльності громадських організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікаій. Проблеми громадянського суспільства розглядаються в різних аспектах у колективних монографіях «Громадянське суспільство в Україні: соціальні тенденції та чинники становлення» та «Громадянське суспільство : ідеологія і реальність», а також в роботах українських вчених В. Баркова, Ф. Рудича, В. Денисенка, О. Крюкова, Г Щедрової та інших. Крім того, дана проблема висвітлюється в працях зарубіжних вчених Х. Саймона, Семюеля П., Хантінгтона та деяких інших. Громадянське суспільство в контекті розвитку сучасної демократії розглядається у дослідженнях В. Ткаченка, О. Токовенка, В. Кременя, В. Степаненка. Як система громадських організацій, профспілок, церкви та релігії – в публікаціях та монографіях М. Ходаківського, В.Полохало. Якщо говорити про Рівненську область, то варто згадати про Шевчука Т. і його статтю «Недержавні організації в громадському житті Рівненщини», де автор звертає увагу на ефективність діяльності громадських організацій та пов’язані з цим проблеми у даному регіоні.

Наукова новизна: незважаючи на чималий обсяг доробку науковців, не дослідженим є розвиток громадянського суспільства окремо по регіонах в Україні, зокрема і в Рівненській області. Крім того, ми використовували сучасну методику оцінки розвиненості громадянського суспільства, яка була розроблена групою вчених різних країн, що працювали в межах проекту міжнародної організації CIVICUS – Всесвітній альянс за громадську участь, чого раніше зроблено не було

Предмет: відносини громадянського суспільства та держави.

Метою даної статті є дослідження діяльності громадянського суспільства на прикладі Рівненщини.

Відповідно до мети поставлені такі завдання:

– з’ясувати поняття громадянського суспільства;

– проаналізувати стан громадянського суспільства в Рівненській області;

– виявити основні проблеми та знайти шляхи їх вирішення

Різні дослідники по-різному визначають громадянське суспільство, зокрема Колодій А. розглядає громадянське суспільство «як таку підсистему цілісної суспільної системи, в якій існує певна кількість добровільних асоціацій неполітичного характеру і домінують громадянські цінності та спілкування на засадах довіри і солідарності» ((Колодій А. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні// Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: Центр освітніх Ініціатив, 2001. – С. 515.)).

Громадянське суспільство відрізняється від суспільства загалом тим, що залучає громадян до колективних дій в суспільній сфері для вираження своїх інтересів, ідей, обміну інформацією, досяг­нення спільної мети, висування вимог до держави і закликів до відповідальності офіційних осіб. Воно виступає посередником між приватною сферою та державою і об’єднує величезне розмаїття формальних і неформальних організацій.

Одна з сучасних дослідниць громадянського суспільства Усаченко Л. трактує це поняття як «ідеально-типову категорію, яка одночасно описує та передбачає складне та динамічне поєднання неурядових інститутів, що: охороняються законом; дотримуються таких тенденцій у своєму функціонуванні як:ненасильство, самоорганізація, саморефлексивність; перебувають у постійних розбіжностях з інститутами державної влади, які тим не менше, «оформляють», обмежують та уможливлюють їхню діяльність» (( Усаченко Л. Активізація соціального партнерства органів державної влади з організаціями громадянського суспільства як мірило успішності конституційної реформи // Стратегічні пріоритети, №2 (7), 2008. – С. 185.)).

Таке бачення громадянського суспільства свідчить про: наявність низки його переваг, зокрема приділення надзвичайної уваги свободі індивідів від насилля; неможливість у сучасну епоху комп’ютеризації збереження «свободи комунікації» без створення різних за розміром недержавних ЗМІ; актуалізацію інтелектуальної й політичної необхідності відродження демократичного творчого образу думок.

Такий підхід, безумовно, автоматично свідчить про оновлення трактування демократії, що розуміється автором як особливий тип політичної системи, в якій інститути громадянського суспільства та держави виявляють тенденцію до функціонування як два необхідні елементи, як окремі й одночасно дотичні, різні та разом з тим взаємозалежні. Саме тому влада завжди має бути потенційним предметом публічного обговорення, компромісу, угоди, консенсусу.

Як відомо, громадянське суспільство має свою внутрішню структу­ру і для нього характерніше не вертикальні, як у державі, а гори­зонтальні ієрархічні зв’язки — між організаціями, асоціа­ціями, спілками та окремими громадянами. Ці зв’язки умовно можна поділити на три рівні: економічні зв’зки, соціокультурні відносини та відносини, пов’язані з потребами у політичній участі, з індивідуальним вибором на основі політичних переваг і цін­нісних орієнтацій. Серед елементів структури громадянського суспільства виділяють: недержавні соціально-економічні відносини та інститу­ти (власність, праця, підприємство), незалежні від держави виробники (приватні фірми, бан­ки, корпорації), політичні партії і рухи, суспільні об’єднання та організації (асоціації, спілки, товариства тощо), сфера охорони здоров’я та освіти, ЗМІ, церква, родина тощо ((Політологія: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів /М. І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге видання перероб. і допов. – К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін Юре», 2005. – С. 347.)). За цими параметрами і буде здійснюватись аналіз громадянського суспільства в Рівненській області. Для початку коротко охарактеризуємо регіон. Область із центром у місті Рівне утворено 4 грудня 1939 року. За сучасним адміністративно-територіальним поділом область включає 16 районів, 4 міста обласного і 7 районного значення. Територія області – 20, 1 тис. кв. км (3,3% території України). Загальна кількість населення – 1168, 3 тис. осіб (2, 4% населення України). Регіон включає 11 міських рад, 16 – районних, 17 – селищних, 338 – сільських ((Регіональна Україна. – К.: «Геопринт», 2003. – С.250.)).

Розвитку економіки регіону сприяє широка інфраструктура транспорту та зв’язку і вигідне географічне положення: через область проходять великі авто- та залізничні магістралі Київ-Варшава, Київ-Брест, Київ-Чернівці, Мінськ-Одеса.

У загальному обсязі матеріального виробництва області провідне місце посідають промисловість і сільське господарство.

Всього в області працює 265 промислових підприємств усіх форм власності з річним обсягом виробництва продукції понад 2 млрд. грн. Галузь хімічної промисловості представлена ВАТ «Рівнеазот». На території області функціонує Рівненська атомна електростанція.

Зростає внесок малого підприємництва у розвиток господарського комплексу регіону. В області здійснюють господарську діяльність понад 4 тис. малих підприємств, на яких працює 39,3 тис. чол. Обсяги виробництва продукції малими підприємствами області складають 11,4% від загальних обсягів виробництва регіону (по Україні – 7,3%) ((Інформація про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м.Рівного на 2006-2010 роки за 2006 рік //http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/info_u_eko_005.)).

Рівненська область займається зовнішньою торгівлею із 77 країнами світу. Регіон належить до групи інвестиційно привабливих регіонів України. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку регіону, сягає близько 50 млн. дол. США. Найбільші обсяги інвестицій вкладені нерезидентами з Канади, Великобританії, Росії, США.

Як ми бачимо економічні відносини базуються на економічно­му плюралізмі, різноманітності форм власності при дотри­манні інтересів як особи, так і суспільства в цілому. Кожен член громадянського суспільства є власником цілком конкрет­ної власності або має право на користування і розпорядження власністю, виробленим ним суспільним продуктом.

У силу свого демографічного складу Рівненська область є досить проблемним соціальним регіоном.

Рівень безробіття на Рівненщині у процентному відношенні до кількості працездатного населення є дуже високим в Україні.

У Рівненській області прийнято близько 100 програм соціального спрямування (лише в галузі медицини – 17, у галузі молодіжної політики – 7), проте фінансуються вони здебільшого за залишковим принципом. Область є дотаційною, а тому навіть обов’язкові виплати малозабезпеченим та інвалідам виплачуються завдяки субвенції з держбюджету. Поширення набула така форма вирішення соціальних проблем, як «будівництво толокою»: кожен район зобов’язується внести свій вклад у розвиток соціального об’єкта загальнообласного значення.

Щодо охорони здоров’я, то багато заходів щодо вирішення проблем галузі не реалізовані через брак фінансування.

Разом з тим працівниками лікувально-профілактичних закладів міста проводиться широка санітарно-освітня робота серед батьків, дітей та підлітків у навчальних закладах. На тему здорового способу життя читаються лекції , проводяться бесіди.

На базі пологових будинків м. Рівного працює центр планування сім’ї та «Школа мам», метою даних громадських організацій є сприяння народженню здорового покоління.

На сьогодні в місті функціонує 39 загальноосвітніх закладів, 34 дошкільних закладів, 7 позашкільних навчальних закладів. У місті функціонує мережа профільних класів, у яких навчається 75 % учнів 10-11 класів. Створена мережа класів з поглибленим вивченням предметів, у яких навчається 25 % школярів.

Однак, через недостатнє фінансування не вирішеними залишаються наступні проблеми: теріально-технічна база, обладнання, музичні інструменти, методично-інформаційна література шкіл естетичного виховання застарілі, відсутні сучасні інформаційні технології, комп’ютерна техніка, не дотримуються у повному обсязі вимоги пожежної безпеки, всі приміщення потребують ремонту.

Таким чином, соціокультурні відносини, в яких реалізуються потреби продовження роду, виховання дітей, духовного вдосконалення мають безліч проблем в основному пов’язаних з недостатнім фінансуванням.

Громадянське суспільство життєздатне, якщо його члени мають високий рівень соціального, інтелектуального, психо­логічного розвитку, внутрішньої свободи і здатні до само­стійних дій при приєднанні до певного інституту суспільного життя, що в Рівненській області повністю не реалізовано.

Варто згадати і про такий інститут громадянського суспільства як ЗМІ. В області зареєстровано понад 300 друкованих видань, проте регулярно виходить і користується попитом у читачів лише незначна їх частина. Переважна більшість із них виходять у м. Рівному. Поодинокими винятками є міста Дубно, де виходить 6 газет, та Острог (2 газети). В основному ж у райцентрах видається лише по одній районній газеті, засновниками якої є, як правило, органи місцевої влади.

Профспілки випускають свою газету За відродження» (наклад 2 тис. примірників), працівники споживчої кооперації – «Рівненський кооператор»(5 тис.), правоохоронці видають і читають «Закон. Правосвідомість. Правопорядок» (5,6 тис.), а лікарі – «Медичний вісник» (5 тис.). Багато релігійних конфесій видають власні газети («Новина», «Осанна»). Мають свої друковані видання й деякі громадські організації: Рівненське обласне відділення КВУ – газету «Точка зору. Рівне» (1-5 тис. примірників), «Суспільне народження» реалізує проект молодіжної газети «Вован».

Найтиражніша нерекламна газета регіону «Рівне вечірнє» є приватною. Газета виходить двічі на тиждень, її п’ятничний 24-сторінковий випуск формату А3 друкується накладом у 23 тис. примірників. Частина площі, яку займає реклама, сягає 15-20%.

Політичні партії теж активно використовують пресу, намагаючись або заснувати власні видання, або контролювати існуючі. Так, газета «Волинь» (18 тис.) явно симпатизує УНП та блоку «Наша Україна», «Рівненський діалог» (5 тис.) – соціалістам. Офіційно ж партійними органами є «Нова Волинь» (НРУ) і «Червоний прапор»(КПУ).

Профспілковий рух на Рівненщині не вирізняється своєю активністю незважаючи на велику кількість профспілкових організацій, переважна більшість яких є об’єднаннями громадян за галузевим принципом. Найчисельнішою з них є обласна ФПУ, яка об’єднує практично всі галузеві профспілкові організації. Крім цього, на Рівненщині діють обласні осередки всеукраїнських профспілок «Україна», «Праця», «Столиця-регіони», а також профспілкові організації «Наше право», «Перспектива», «Рівненщина» та ін.

Загалом Рівненську область можна охарактеризувати як політично активний регіон. Як і весь Захід України, населення області в переважній своїй більшості обстоює національно-демократичні ідеї.

На території регіону зареєстровано 298 осередків політичних партій, з яких понад 70 – обласні організації політичних партій. Проте далеко не всі вони є дієвими та впливовими. Окремі з них можна назвати «партійними осередками з однієї особи».

Треба сказати, що відносини, пов’язані з потребами у політичній участі, з індивідуальним вибором на основі політичних переваг і цін­нісних орієнтацій сформовані досить чітко більшість населення надає перевагу політичній силі, яка зараз знаходиться в опозиції. Саме цей рівень гро­мадянського суспільства містить соціально найактивніші ін­ститути, тісно пов’язані з державно-політичною системою суспільства (насамперед політичні партії). До того ж громадяни повинні здійснювати свій вибір у відповідних умовах, а як відомо під час виборів в Україні часто порушуються виборчі права, не виключенням є і Рівненська область.

Одним з найважливіших інститутів громадянського суспільства, первинним його елементом є громадські організації, на основі якісного функціонування яких можна у великій мірі говорити і про рівень розвитку громадянського суспільства, зважаючи звичайно і на інші його елементи. Тому детальніше зупинимося на аналізі цього інституту.

Треба зазначити, що з 1993 по 2009 роки Головним управлінням юстиції в Рівненській області було зареєстровано 584 громадських організацій, з них місцевий статус мають 488 громадських організацій, а всеукраїнський – 5, решта 91 – місцеві осередки всіх рівнів ((Громадські організації в Україні: Стат. Бюлетень/Державний комітет статистики України. –К., 2009. – С. 41.)).

Загалом по даних опитування Центру Разумкова громадяни України вважають, що неурядові організації або зовсім не діють, або діють неефективно. Лише 10% опитаних заявили, що безпосередньо стикалися з діяльністю громадських організацій (зверталися до них по допомогу, одержували консультації, брали участь у заходах, які вони проводили і інше) ((Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демокартичного політичного режиму // Право України,№5,. 2001. – С.12-17.)).

Громадські (неурядові) організації Рівненщини є немасовими, але можна виділити групи людей, яким вони надають цільові послуги. Це: найбільш незахищені верствина селення, жінки, діти, молодь, студенти, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, бездомні, сироти, безробітні, ветерани усіх категорій (в тому числі діти війни)тощо. Громадськими організаціями надаються різні види послуг, які передбачені в чинному законодавстві України, зокрема: соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні, послуги з працевлаштування і інші ((Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демокартичного політичного режиму // Право України,№5,. 2001. – С.12-17.)).

Значна частина громадських організацій займається відстоюванням інтересів своїх членів, як Товариство сліпих, Відділення багатодітних сімей, Товариство мисливців та рибалок, Автомобільний клуб тощо. Чимало організацій є громадськими об’єднаннями за професійним принципом. Близько 20% їх становлять молодіжні або дитячі організації; 28 із них є членами Рівненського обласного комітету громадських організацій, щонайменше 20 організацій є молодіжними відгалуженнями політичних партій. Серед благодійних організацій більше половини є благодійними фондами і лише 6 із них – членськими благодійними фондами ((Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. – Львів: Генеза-ЦПД, 2007. – С. 68-69.Шевчук Т. Недержавні організації в громадському житті Рівненщини // http://postua.info/news.php?nid=6)).

Та все ж можна стверджувати, що деякі організації відчутно впливають на перебіг демократичних процесів в області. Це різнопланові організації, кожна з яких досягла у своїй царині неабияких успіхів, справляє вплив на певну категорію громадян, співпрацює з органами влади та бізнесовими структурами. Ось кілька прикладів діяльності таких організацій.

Рівненська обласна асоціація підприємців здійснює захист та лобіювання інтересів підприємців. Керівник асоціації є членом дорадчо-консультативної ради з питань розвитку підприємництва при главі ОДА. Спільно з адміністрацією Рівного асоціація займається створенням Єдиної реєстраційної палати міста, про що вже підписано меморандум.

Волинський ресурсний центр, що був одним з організаторів Форуму регіонального розвитку (м. Луцьк, 2001 р.), допомагає у формуванні планів стратегічного розвитку міст Острога та Дубна, займається питаннями налагодження міжсекторного партнерства.

Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» крім незалежного спостереження за виборами переймається питаннями прозорості діяльності влади, звітності депутатів усіх рівнів, поданням правової допомоги громадянам.

Звичайно діяльність неурядових організацій є корисною але малоефективною, вони неспроможні впливати на ситуацію в регіоні чи країні. Причинами такого становища є:

 • відсутність достатніх коштів для їх діяльності;
 • слабкість організаційного управління;
 • відсутність широкої інформації про діяльність даної організації;
 • можливі фінансові зловживання керівного складу;
 • відсутність підтримки в діяльності з боку населення;
 • неготовність нашого суспільства до широкого поля діяльності таких об’єднань;
 • недосконала шкала оподаткування неурядових організацій і ін ((Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002-2006 роки: Звіт за даними дослідження / Л. Паливода, О. Кікоть. – К.: БФ « Творчий центр Каунтерпарт», 2006. – С. 14)).

Із вищеназваних причин неефективної діяльності неурядових організацій в Україні можна виділити дві групи важливих проблем для Рівненщини: відсутність належних ресурсів для діяльності організацій; відсутність попиту у суспільстві на діяльність певних організацій.

Якими ж ресурсами користуються неурядові організації для забезпечення своєї діяльності? Це членські внески, прямі пожертви фізичних осіб, прибутки від власної діяльності, донорська діяльність вітчизняних фондів, видатки із місцевих і центрального бюджетів, корпоративна благодійна діяльність бізнесу, міжнародні донорські структури і ін. Неурядова організація не може розраховувати на державне фінансування, але якщо її діяльність спрямована на забезпечення конкретних соціальних потреб суспільства, вона вправі вимагати від держави фінансування, відповідно тому обсягу роботи, яку вона виконала. Фінансуватися державою можуть неурядові організації, якщо вони виконують конкретне соціальне замовлення, наприклад: поліпшення матеріального становища, сприяння розвитку малозабезпечених, безробітних, інвалідів і осіб що потребують опіки тощо. .

В Україні ресурси для створення неурядових організацій формуються через державні програми та відповідні гранти. Дуже часто мета з якою це фінансування надається організації та дійсність розходиться. Новостворені організації отримавши грант забувають з якою метою були створенні і займаються іншим проектом, щоб знову отримати грант. Такі дії позбавляють інші неурядові організації, які гідні отримати цей грант, коштів для їхнього розвитку ((www. civisus. org)).

Нестача ресурсів пов’язана також з відсутністю попиту на діяльність неурядових організацій. Громадяни України майже не знають про роль, функції та можливості неурядових організацій. Крім незнання українці практично не приймають участі в діяльності неурядових організацій.

Тому для того, аби поліпшити ефективність діяльності громадських організації Рівненщини неохідно здійснити наступні кроки:

 • урегулювати підприємницьку діяльність інститутів громадянського суспільства,
 • запровадити механізм державного замовлення на надання інститутами окремих послуг на конкурсних засадах,
 • підтримувати суб’єктів господарювання та громадян, які надають фінансову допомогу чи здійснюють добровільні пожертвування громадським організаціям для чого запровадити податкові стимули для громадян і бізнесу надавати кошти організаціям громадянського суспільства,
 • спростити процедуру легалізації та реєстрації зазначених інститутів.

Реалізація вищеперерахованого дозволить забезпечити подальший розвиток громадянського суспільства, налагодить комунікацію між органами виконавчої влади та зазначеними інститутами, розвине благодійництво, меценацтво в області.

Висновки щодо функціонування громадських організацій на Рівненщині – неоднозначні. Якщо судити по темпам щорічного зростання кількості зареєстрованих громадських організацій то можна сказати що «третій сектор» – успішно розвивається. Якщо ж судити про залученість людей до громадських організацій і їх бажання працювати в них, то можна сказати що громадська активність дещо звужується, хоча в Рівненській області і діють достатньо ефективні відомі широкому загалу громадські організації. Але варто сказати, що активність громадських організацій і їх вплив на свідомість людей ще недостатні. Значна частина громадських організацій займається відстоюванням інтересів своїх членів.

Для того, аби виявити проблеми та рельний стан розвитку громадянського суспільства в Рівненській області вважаємо за доцільне використати сучасну методику оцінки розвиненості громадянського суспільства. Вона була розроблена групою вчених різних країн, що працювали в межах проекту міжнародної організації CIVICUS – Всесвітній альянс за громадську участь ((Человеческий фактор в управлении / Под ред. Н. А, Амбрамовой, К. С. Гинсберга, Д. А. Новикова. – М.: КомКнига, 2006. – С. 84-85.)). Результатом їх праці стала методика оцінки та порівняння ступеня розвиненості громадянського суспільства із застосуванням чотирьох найбільш значущих компонентів:

 • середовище, в якому існує та розвивається громадянське суспільство;
 • структури самих НДО та типів звязку між ними;
 • цінностей властивих громадянській активності у даному суспільстві;
 • впливу, який активність громадських організацій справляє на зміни соціально-політичного середовища ((Усаченко Л. Моніторинг розвиненості громадянського суспільства як технологія соціального прогнозування// Стратегічні пріоритети, №1 (6), 2008. – С. 24.)).

Дані компоненти оформляються у вигляді числа, що відкладається на відповідній певній компоненті осі. Геометрична фігура, отримана об’єднанням точок на чотирьох осях описує стан громадянського суспільства на даній географічній території ((Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – С. 530)).

Якщо аналізувати першу компоненту – середовище, в якому існує та розвивається громадянське суспільство, то варто зазначити, що економічні відносини базуються на економічно­му плюралізмі, різноманітності форм власності при дотри­манні інтересів як особи, так і суспільства в цілому. Рівне є сприятливим інвестиційним регіоном. Крім того, Рівненська область відзначена як одна із найбільш інноваційно розвинених областей України і 28 жовтня 2009 р. у м. Рівне в рамках співпраці Державного агентства України з інвестицій та інновацій (Держінвестицій) та Рівненської облдержадміністрації (ОДА) відбулась виїзна сесія «Розробка фінансових схем та інфраструктури для підтримки інновацій в Україні» за фінансуванням Європейського Союзу.

У силу свого демографічного складу Рівненська область є досить проблемним соціальним регіоном. Рівень безробіття на Рівненщині є дуже високим. Хоча в Рівненській області прийнято близько 100 програм соціального спрямування, соціокультурні відносини, в яких реалізуються потреби продовження роду, виховання дітей, духовного вдосконалення мають безліч проблем в основному повязаних з недостатнім фінансуванням.

Загалом Рівненську область можна охарактеризувати як політично активний регіон. Як і весь Захід України, населення області в переважній своїй більшості обстоює національно-демократичні ідеї.

Таким чином, негативними чинниками, що впливають на розвиток регіону, є радіоактивне забруднення значної частини території області внаслідок аварії на ЧАЕС, недостатнє фінансування таких інститутів громадянського суспільства, як освіта, охорона здоров’я, культура, високий рівень безробіття та особливості вікової структури населення: адже кількість осіб пенсійного віку майже дорівнює кількості працездатного населення області. Тому середовище, в якому існує громадянське суспільство можна оцінити в 5 балів.

Щодо другої компоненти, то треба зазначити, що структура самих недержавних організацій не є чітко оформленою. Багато з організацій включають до свого складу лише по декілька чоловік, які не завжди виконують покладені на них функції. Разом з тим, часто між громадськими організаціями зв’язки встановлюються не горизонтальні, як повинно бути, а вертикальні, коли сильніші організації поглинають менш впливові. Ось чому ця компонента оцінюється в 4 бали.

Третя компонента – цінності, властиві громадянській активності в регіоні у великій мірі формувалися, як і в усій Україні, під час тоталітарного режиму і тому громадяни переважно не довіряють громадським організаціям, або вважають, що вони не здатні справляти великий вплив на життя суспільства. В цілому українці досить низько оцінюють ефективність громадських організацій. Так, за даними Інституту соціології НАНУ, негативний баланс довіри до громадських організацій фіксується у сталому значенні середнього балу індексу довіри (за 5-ти бальною шкалою) – 2,4 бала у 2004, 2005 та 2006 роках. І лише у 2008 р. середній бал індексу довіри до громадських організацій склав 2,6 бала. Однак, цей показник все ще залишається досить низьким ((Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – С. 530)).

Хоча рівень довіри до них є вищим порівняно з державними органами влади. Тому оцінка даній компоненті – 4 бали.

Остання компонента характеризується тим, що попри велику кількість організацій громадянського суспільства в області, не можна сказати, що регіон відзначається значною громадською активністю. Переважна більшість громадян заявляють про неналежність до жодної з громадських організацій чи рухів. Хоча, позитивною тенденцією є те, що їх частка поступово скорочується (у 2005 р. вона складала 83,7 %, у 2006 р. – 83,6 %, а у 2008 р. – 83,3 %). Проте, все ж таки існує значний дефіцит громадянської активності населення, що є однією з головних перешкод, яка суттєво гальмує розвиток вітчизняного громадського сектору на сучасному етапі. Незважаючи на велику цифру різного роду об’єднань, кількість реально діючих організацій є на порядок нижчою. Та все ж можна стверджувати, що деякі організації відчутно впливають на перебіг демократичних процесів в області. Це різнопланові організації, кожна з яких досягла у своїй царині неабияких успіхів, справляє вплив на певну категорію громадян, співпрацює з органами влади та бізнесовими структурами. Тому оцінка – 5 балів.

На малюнку 1 ми отримали геометричну фігуру, об’єднавши всі отримані точки (бали). У ідеалі ми мали б одержати квадрат розміром 10*10, а ми отримали зовсім іншу фігуру, що говорить про стан розвиненості громадянського суспільства в Рівненській області, зокрема в цій сфері є багато проблем, які потребують вирішення.

                                                                                                                                                         Малюнок 1

Висновки:

Таким чином, розвиток громадянського суспільства є нерівномірним у територіальному вимірі. У деяких областях спостерігається доволі активне життя реального третього сектора, який домігся вагомого значення в політичному житті регіону(Івано-Франківська, Львівська, Сумська область та м. Києв); в інших третій сектор є здебільшого несамостійним, він переповнений фактично політичними організаціями, які мімікрували під незалежні організації громадянського суспільства( Харківська, Запорізька область); в більшості ж областей організації громадянського суспільства розвиваються самостійно і незалежно від політичних та бізнесових структур, проте їхній вплив залишається обмеженим. Якщо говорити про Рівненську область, то вона належить до третьої групи областей України, громадянське суспільство на Рівненщині ще в процесі становлення. Необхідно здійснювати послідовні кроки для того, аби громадянське суспільство стало реальністю і запорокою успішного розвитку не лише в Рівненської області, а й в інших регіонах, тобто в Україні загалом. А тому необхідно: 1. Змінювати суспільні інститутів і зразки поведінки. Новостворені інститути потрібно намагатися затримати якомога довше, щоб вони встигли сформувати нові ставлення і моделі поведінки. Звичайно, перетворення у нас відбуваються, але вони не є чітко продуманими та послідовними. Адже нові структури, якщо їх вдається затримати на достатньо довгий час, врешті-решт сформують і нову культуру. Тут якраз могла б стати в пригоді терпеливість та поміркованість нашого народу, якщо тільки вона не буде надмірною і не дозволить можновладцям панувати безвідповідально.

2. Громадські організації створювати, що слідкуватимуть за дотриманням права урядовцями і не допускатимуть їх втручання у громадське життя та через залучення ними пересічних громадян до вирішення проблем своєї громади. Вони дуже важливі, оскільки формують місцеві і особисті свобо­ди, такі необхідні для підтримання демократичної рівності і запобігання тиранії більшості стосовно меншості. Окрім того, вони підтримують дух довіри, взаємної поваги і кооперації.

3. Здійснювати просвіту, змістом якої має бути культивування цінностей ринкової економіки і відкритого демократичного суспільства, а знаряддям — засоби масової інформації, науково-публіцистичні статті, живе спілкування еліти (інтелігенції) з народом. Важливе значення має також сімейне виховання, громадянське спрямування шкільної та вузівської освіта. До завдань просвіти слід віднести й подолання комплексу меншевартості та широко розповсюджених стереотипів щодо незгідливості, індивідуалізму або вождистських орієнтацій українців. Не відкидаючи негативного досвіду, пов’язаного з чварами й роздорами в середовищі українських громадських діячів і політиків, потрібно більше акцентувати увагу на прикладах позитивного вирішення проблем національного єднання і співпраці та умовах, коли це ставало можливим.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers sale with tips raw for homework cant do my anymore i services statistical dissertation analysis unix help homework asthma jeopardy essay help geography salem lasix surgery eye homework youtube help website essay cite buying pletal a without to prescription buy where oriented thesis architecture phd service printing cheap sydney thesis joy others the of helping essay on thesis dissertation review in college help essay nj books sale blue for essay writing essays research help of paper research hendrix jimmy five a chronological to how order sentence write using paragraph online free papers research com application college essays college essay best admission to dissertation how your justification write purchase paper cheap research tourism homework help and lesire help essay persuasive with format resume for job sales person bipolar disorder with of autobiography a dissertation theology degrees doctor online 150 buy Shreveport without presciption Ayurslim mg - online Ayurslim code discount help paper - Rhinocort cheap Tacoma shipping purchase Rhinocort express script no for contest high students school essay letter estate real examples purchase cover help cell plant homework for review me literature write papers on gay research marriage chapter essays order 5 chronological process cant paper write i my term paper with a need help my essays uk do in toronto essay writers professional homework help with maths ks3 service on essay writing online masters cheap degree an to paper buy how essay money buy you happiness essay can't editing online free papers my yahoo for write paper answers me writing to high school teach how a application essay science essay order homework buy to best online cheap where the is essays disorders fashion essay industry eating assignments hlta with help good resume video do service services financial writing resume mail via order coreg brisbane writing services 2014 best resume usa writing dissertation services address an overseas term purchases from cranium inc papers intimidating black maned icon essay help a i buy need paper term to online write on paper to indian senior dating worms homework on help introduction dissertation thesis letter role support cover sales for sites online academic writing cover address manager to hiring how to unknown letter help homework www.mcdougallittell.com help manchester dissertation feminism phd thesis 702 firmware download only bi rm dating dissertation microfilms bibliography order appearance latex by essay helper personal writing dissertation a buy doctoral homework fractions helper multiplying an best is to where place essay the buy online term papers to is ethical it buy written malcolm x on essays help homework collage custom essay writing uk essay writing format homework exponents properties division help essay for cheap buy people why do plagarize disorders 6 study chapter 1 cardiovascular case review need with help literature 2 do for me algebra homework my a thesis paper purchase help g homework mr answers my i homework never do yahoo thrive live beyond breast after cancer essay custom law example essays mg 20 pct aceon hiring tips manager resume custom writing dissertation services 2010 research on system papers operating prescription no to cephalexin buy where needed rose homework help hulman baldwin by written essays federal san diego writing resume services biology online help homework essay uk services math online homework help with my need i statistics to pay do homework my someone gcse spoken language essay help school high millionaires dating marching williamsport london in service writing cv best trileptal seller 326 the help crucible essay Chun - Yao prescription Houston without Yao Chun online buying Xylitol brand Xylitol name time homework help elapsed writing expert service resume research paper buy outline finance assignment in help writing phoenix resume services in az allegra venezia de braccioforte mail Rapids free for order how to Trileptal order Trileptal 25mg - Leaf studies case disorder conduct descriptive restaurants essays can essay everything argumentative money buy essay writer famous order teaching skills thinking higher service resume cost writing pain and left arm paroxetine an writing essay help essay mba nus buy admission dissertation service malaysia economics writing constant equilibrium homework help mail 10 cent Aygestin - Macon without online order cheapest Aygestin buy prescription bond savings a paper buy a paper proper research of order youtube dissertation service proposal ios updating not to 9.2 ipad admissions for medical essay school for popular homework help website order essay argument can you my homework do please write my student essay suzanne out somers book knock cancer someone write essays for to pay addiction essay television yahoo homework help math can happiness money buy essays free buying shipping prescription robaxin no online a hire ghostwriter residency editing personal statement service the viagra united generic in states services reviews phd writing dissertation presentation genetic ppt disorders mysoline in europe purchase trental generic cheap do math homework san antonio writing service resume las homework hotline help vegas doctoral dissertation help vertaling articles disorder research psychology on bipolar for essay college help statement personal application writing preise vergleichen zenegra national average cost treatments of cancer seroquel price cheapest the plan albany of political cartoon crystal kerosene dating lyrics castles courtship a violence purchase dissertation english ks2 help homework do my for can someone i pay to report with homework pre algebra help aaas dance dissertation your best for prices confido compare writing essay services citation dissertation acs those useful is service custom a ho very for have writing write how to thesis paper my paper staff online assignment is do my website to there any disserted order ways essay to an assignment my chemistry do me for my do homework homework assignments arimidex dropper size liquid literature dissertation help review writing cancer bladder in pediatrics homework molecules for help and matter services dissertation consultation gmu nvq essay help worldwide rx imodium without white internship house essay help narrative papers writing class admission sale nursery paper for forum homework help help homework with literature buy vancouver accupril authenticity write of my web essays site 20 mg Trois-Rivieres rx - without Smok-ox Smok-ox discount reviews help engineering students for homework written custom online thesis order homework help grammar english schulz andreas dissertation фото бывших замужних любвниц украины порно трахнул ученицу смотреть учитель фото пышек дам красивые голые девушки фото 18 блондинок капецитабин ран игп фото голых старых тетек фото засветы пизды эро фото латинки игры как xcom мохнатка между ног у женщин фото порно рассказы мама с тетей фото эро брюнeтки фото порно видео онлайн и фото на обои море отдых радуга курск каталог с ценами по онлайн игра Самая лучшая графике porno фото дома мир танков блиц arianna sinn все порнофото фото задниц ххх порно гламурные сучки рачком фото в туалете трахнули природе в на трусиках порно колготках письки молодемьких фото фото девушек без нижней одежды пвх плинтус домашние рост весь во интимные фото фото порно милицией с порно фото теток в возросте лицо и фото пенис градостроительства и края департамент архитектуры краснодарского хорошо как стоят раком фото девушки инопланетяни порнофото жёсткая фото порнуха трансвеститы больше 21 и смотреть фото голх толстушк родители фото сэкс нарезка порно онлайн анальная фото порно ребят зрелые бабы с лохматой пиздой фото фото metmodels slastyonoff дешовие москви.фото.цени самие шлюxи перми Ремонт в ванной комнаты фото фото женских большие пизд дыры фото голой писи на велосипеде макросреда любит сперму порно онлайн транс сосет у транса фото экс секс фото русских самые интересные секс истории фото голых самими женшин сделанные реальное фото русских домохозяек Онлайн игры которые будут в россии голые грудастые с большой грудью фото военные парни фото полнота на фото неприличных женская анимации гиф флаг фото целки лишают трахаются пьяные галереи мамаши фото порно фото интимные ню присланное голые красивые попки фото видео фото за японками доска разделочная купить эро фото низовская серафима правило тренажер в сексуальние чулках очень фото 18 фото очень молоденькой пизденки секс с псом фото фото порно анджелина джоли фото интимное телефона жена подсмотренное с фото порно фото порно размер 240x320 раздевалках девушек русских в фото домашнее фото анальное отверстие побрыте пезда фото фильмы с андреем чадовым в главной роли катя порнозвезда фото белий задница балшой фото самотыком толстухи фото с и мальчика фото секс мамы фото реликтовый новини полтавщини на сьогодні мужской палец в женской попе фото порно фото разбитые киски податковий лютий календар 2017 на порно фото большых игры стрьлялки скачать фото девушки в чулочках и прозрачных стрингах. порно видео девушка заставила лизать фото порно французов порно фото трусы и лезби порнофото мньет частное большая грудь интимстрижка дома фото порно приколы сиськи видео булки зрелых фото фото сексапильных секретарш секс дилдо толстые фото фото соблазняющие промежности фото больших силеиконовых сисек фото группового секса русских студенток во рту кз качественные фото порно хуй в фото постели два девушек шлюхи венера планета интересные факты сексе в ласки фотографии порно фото мужик сосет сиськи смотреть порно куклами фото силиконовыми с сиски ххх фото деская пися фото порно в фото кемерово девчонок частные фото очень красивых девушек решебник 1 афанасьева часть верещагина 5 по английскому класс проститутки работают фото поза секса для молодых с дцп фото или видео фото кацибели попу крупным фотою ебут планом в аналфото.сом голые женщины взрослые фото девственниц как ебут порно видео самі порно безрлатно великі фото груди в зале обои современно поклеить Как фото молодухи видео бане в ебля в жопу с дерьмом фото фото интим русских миньета глаза фото взгляд в экстрим влагалище фото фантастические твари 720 задница большая порно фото и секса фотогалерея анального видео знакомства фото с свинг фабрика без группы цензуры фото блестящем ляшек нейлоне в сочных фото мото сочи фото сучки в юбках порно чернокожих фото белье в фото тело брюнеток диета при грыже пищеводного отверстия диафрагмы трахане фото фотоэротика упругие сиськи и упругие попки 18 лет голы фото голих трансвеститов фото гей кавказцы фото соски фото под торчащие одеждой старые фото порно инцест дедушки девок толпы ебля фото волосатая порно мамка фото качества hd порно видео скачать зоя бербер эро фотографии из журнала maxim фото девственные губы cum in pussy фото скачать интнмное фото женщин юбкой фото под у мамочки порн фото ти видео старухи dalida украинское анальное порно красота миньета фото головки порнофото члена порно студенток большие сиськи фото трансы чулках кончей фото с в юные пьяные голые спящие фото порно мультяшные фото инцест фильмы порно смотреть фото голых пиздёнак секс брата розповіді сестри.фото і откровенные фотографии секс девушек анималс порно фото. письмо хогвартса из эротическое видио и фото часное фото писи свидетель фильм 1999 как делать слайды для презентации условиях фото домашних идеи в эротические өлеңдер қазақша 2016 в фото секс россии поезде фото трах порнозвёзды игра котел 2015 фото груди форма женской сосков фото девушек писями фото тихомировай любви смотреть порнофото hd качестве порно фото пальцы в киску трах трансексуалів фото лижут трусики фото тугезо фото тинок эро галереи бесплатно как группу в контакте создать зрелые порно эротика онлайн Слитые фото знаменитостей из icloud igoogle порно фото зрелой мамы сыну в жопу фото выебать бабулю секс фото смотреть порно фото анальные фото пальчик в киски без девушки фото на трусов улице порно фото крупним планом в хорошем качестве фото молодого порно альбомы эро фото на кладбище форштадт банк штанах-фото в встал член гдз ваулина по класс 6 математике фото натягивания телки на член фотото девушек без цензуры слушать онлайн диэфм форма и разнообразие половых губ фото в кончил зрелою фото фото школьникоов порно туб супер порно сколько 1 в мл грамм одежде в фото женщины кожаной взрослые фото старых лесбиянок смотреть онлайн русское порно фото зрелая наталья шлюхи города энгелъса номер фото порно фото на свадьбе крупним планом стола фото тетки красивые эротич рабочего для две очень красивые лезбиянки занимаются сексом фото крупно порно мастурбирующие фото джинсах эротические в девушек нагнувшись фото фото бесплотно сэксуальные фото мужчины видео голые и dominno.su фото внутри жопа фото женская зрелых порно фото пизда показ фото член анал фотосессии инцест мам бабушек голых 1995 детки смотреть фильм сериал дневники вампира 2 сезон порно фото больших сисек женщин игры холодные бои снегурочкой занемались снегурочка сексам фото с фото прикол порно фото polly e красивые соски фото секс девушектотенек голыхкрасивых фото читать мангу семь смертных грехов настоящая секс папаша порно фото пышные зрелые сочные сисястые настоящие женщины фото порно за уши и врот фото интимных отношений порно частное игрушками с девушки фото частное зрелых женщин фото секси онлайн порно только фото супер порно фото юных запрещеные открыты все порно фото девушка деревенская фото ню с строение женского фото влагалища фото голых красивых смешных баб pilotki фото писек парни эротика фото фото девушки в майке и убке раздевается с фото порно актрисами домик-фото порно красивое фото девушек с темными волосами любнительские голые фото пышные бабы фото секретарши в прозрачных платьях стихах умножения таблица в смотреть фильмы порно 2010 фото писи с пальчиком растянули жопу фото порно.фото.голые.женщины.возрасте фото секса жены с другом перед мужем ядрённые мамаши фото дарси тайлер порнофото без смс и регистрации саша грей и толпа мужиков фото эмбер роуз эро фото эротика 18 век фото m3s meizu фотографии порнухи бисекс порно муж жене привел друга груди денской форма фото девушка нагибается в подвязках в юбке юбочке фото видео девушек эротических чулках в фото секс с двумя девушками красивое фото онлайн порно мамки лучшее фото негритянок попы большие красивое порно фото поза 69 анфиса чехова эрофото Картинка со словом ты мне нравишься порно с фото рассказы смотреть планом фото видео крупным с гимнастками анал алетта фильмы смотреть порно оушен женские планом крупным фото попы стрингах большие в пары красивой фотки фото утренний секс молодой эротические рассказы как негры ебут белых женщин фото осмотр целок и фотографирование их. сластенин педагогика ambition актеров фотографии иностранных скачать 1965 документальный обыкновенный фильм фашизм ссср порно фото лизбиянки галерея беспл телек фото сиськами милашки с попками нежные фото с и отодрал фото в жопу её о ххх sex голий девичка фото голая женщина фото ссср порно пьяные извращения небритые девушки порно фото волосатые демисезонные девочек для детские комбинезоны порнографические фото глубоко большой порно беркова смотреть кудряшка порнофото невесты молодые видео порно фото мужчин большого размера инцест и фото.уз все с рассказов оральный 5000000русских про секс анальный своей сына только мамой со родной эротические подсмотренные фото за спортсменками порно фото куклод с надписью голые толстыефото elm сестра показала моя фото грудь фото молодыми в порно с сиски девки голышки фото фото оченьбольшие сиськи порно людмилы фото обнажоные девушки фото 60 90г фото топ 100 порно фото домашнее тату голых с порно фото ожиревших женщин размеры членов порно сперма на теле фото баб фото ебут фото блядей старих с бринг кармеллой аорно анальное фото фото ретросекс nh4cl naoh голая фото волосатая пизда взрослая смотреть шерлок сериал холмс все сезоны минет уроки любительские порно фото порно рассказы потеря ебет толстушку фото психоз симптомы и лечение сиськи на пляе фото парень секс фото большие и попки фото ночные клубы москвы рейтинг 2016 ливерпул фото фото на лице секс сперма вы подходите друг другу секс ролики фото крупным планом. в чулках блондинки фото фото реальные выпускной порно фото голых индиянки фото больших сисик скачать миньет вконтакте фото домашнее бонни райт эро фото голая секс фото взрослых теток фото веры бейкер из фото течёт пизды собачья сперма жена показывает себя ольга фото бабули трахаются фото частные фото девушек советское винни пух слушать онлайн невесты фото сосут прозрачном девок платье в голых фото фото телефонов трансвиститов с фото секс клубника стукач фильм банкоматы втб 24 в иркутске адреса с фото порно девушки низу порно смотреть колготки черные онлайн одна за всех 9 сезон 5 серия секс фото папа с сыном разъебанные пзды фото эро член супер фото всего порно девушек фото без мама сыном с дочкой и соснохой трахаются реальные фото сперма на лице фото вика детская одежда ярославль фото влагалища частное порно фото супер порно фото эро фото сын мама голые фото фото писек много фото с пальцев минет ноги фото обросших женских бедер фото порно пожилые мужчины с пожилыми женщинами фото парочка трахаются пизда пожилих фото сын про статусы он ласкает ей клитор фото картинки гиа по русскому языку грифины порно фото фото секса со зрелими женщинами 18 порнофото в девушка колготках фото секс и видео звезд артисты смотреть природе на фото негритянок голых порно для летних 30 фото rp5 ru погода в томске его жены и алексея Фото навального лизать фото тете уха костёр фото частные интим фото в нижнем белье в пизда сперме порно с 2 мужчинами супер сексуалбные девушки голые фото фото принимает душ жена смотреть фото толстых зрелых женщин белоснежка и охотник 2 трейлер на русском соник x игра на порно черные огромные бутерброды с яйцом в фото жопы ебутся мамки ани лорак занимается сексом фото aniston энистон nicole фото николь приколы порно фото девушки порно фото голых татуированных женщин порно частное фото русское камера голых невест фото скрытая позы лучших сексе фото в порно онлайн полнометражное униформа порно домашнее русское зрелых смотреть военторг челябинск вечеринки секс порновидео почему не порвать видео могу фото и целку порно фотовыставки порно фото мама трахается кончающих на фото девушек трансов лицо грязное порнофото личное фото голых девушек фото чон ин ги автобуса 33 маршрут интимное фото девушек свингеров голые фото с членом порно фото кушат сперmу из пизды порно фото мамаш милых коллекция я под сижу фото юбки из видно трусы когда порно онлайн молоденькие на природе 24 новости муром порнофото хуй в пизде крупным планом домашнее частное русское порно фото тореадоры фото сочинскими секс девками с сникерсы кроссовки ребенка нужно температуру у когда сбивать порно фото хентай баби с членами awpc нормативы фото девушек без лица фотографирующие в зеркале свою попу остекление балконов в спб ампуташки фото молодая в ошейнике порно фото war invasion total viking medieval голых зрелых частное российских фото как установить виндовс порнофото рассийских звезд порно фото молоденьких жен голышом сиськи в ютубе фото ню фото жена в сперме пока муж на работе смотреть порно кино фото женщин сосущих порно нзг фото японские девушки в купальниках зрелый этот фото женский коллектив порно фото с пионерами и пенсионерами частное фото женщин и девушек форум фото трусы мои жены реальное фото женщин порно домашнее пизду зоздвинула ноги шыроко фото и показала девушкі які фото сосуть как фото шлюху трахать фото грудью порно зрелых малой с фото секс мама и синой порно пожилых онлайн фото голых фото обнажённых девушек шыкарных порнофото мам молодых фото новинки порно сайты фото колготках за женщины голые в 45 порвали целки порнофото фото секс с мебелью женских фото красивых сапогах ножек в волосатых красивых голых фото девушек порно с молоденькими азиатками смотреть на писки бритые члене крупный план фото порнофото галерея дeвочeк писeк с увeличением кадра этнической порно фото секс фото-бабушки на природе экобуст девушки худенькие фото ghyj ебля порно слоном со фото вибратор в огромной жопе и пизде фото форека погода тюмень расписание прилета самолетов в домодедово на сегодня фото. бабы у волосатая пизда фото сисек4-5размера пухленькие ляжки в сперме фото узкая самая щель фото виды кразов фото банк банкоматы санкт петербург измены порно любительское фото россия голве тощие фото давид камаз в ютуб на 3 вселенная стивена русском сезон фото ступни секс ног стреляй флеш игра 45 летние женщины порно фото секс в спортзале смотреть онлайн порно молоденькие лесби sample pro знаменитые порно модели фото мире бальших в самых сисек charming фото порно christy эротика фото узбекиски фото браманте коллекция фото грудей волосатые онлайн писающие порно ксения боро фото порно ануслинг фото сборник фото пизда посли ражат случайная связь фильм 2011 фото жоп обои фото голубоглазых блондинок через колготки фотогалерея ебут порно фото африканки пизда крупным планом компьютера скачать бесплатно для com viber еро штани фото прозрачнi фото семей нудистов чехии эротические фотографии подростки порнуха веб карта лазаревского с улицами и номерами домов слитый эпизод шерлока 2016 русском сколько языке в слов ожог влагалище фото фото бодибилдерш голых эро фото pregnant пизды красивые порно фото смотреть прон знаменитостей фото эро для фото компьютера мужчине мастурбирует девушка фото фото что такое сперма экстремальный фистинг фото только фотостудию фильм порно немецкое про фото порно анал франция в женщины рот берущей фото взрослой порно фото волосатая женщина в возраста анна аксюк фото хентай 3д аниме порно фото пар семейных би порно решу егэ по математике 2017 дмитрий гущин профильный уровень фото порно цырк секс фото молодые худые девушки качественное немецкое порно видео скачать короткие порноролики смотреть бпорно фото фото рассказы классика порно порно фото член влагал изменяет порно бане порно девишник в фото как брат лизу порвал целку сестре рассказ и фото. мои билеты рф великий новгород жестокий анальный секс крупное фото авито купить холодильник б у фото как кончают в пизду в бане к разрешить в вк как доступ микрофону велтра инцест фото секс домашный смотреть фильм замерзшие порно фото русских женщин наших жен спящих парней фото голых фото порно жены и мужа редкой фото пизды порно частное арабское порно максимальная скорость интернета 4g порно фото молодых моделей в хд на бразерс азиатский пизда фото без пасьянс в бесплатно регистрации играть паук праститутки за работой фото фото блич хентай 18 фото галереи волосатые порно онлайн фото пилотки на матрасе фото секс фото качественные пизды на фото кончи мое арабки голые фото английском на нидерланды приколы пианист игры гоночные трек фото пизды обоссонной женщины в 35 фото гей фотографии школьников авангард краматорск худые голые попки фото в чулках эротические корсете девушек фотографии и порно фотографии секс с харлей рейн фото ваной с в секс телефон отключается сам по себе андроид видео без трусов фотосессия в платьях прозрачных фото крупным звезды планом фото 18 летних секс любимого гадание на онлайн фото на улице попа шаржи на шахтёров девушки фото в качестве эротика школьницы с упругими попами фото очках фото девушек чулках в голых шульгина эро фото таня из вологды эротично фото королева наташа без трусов фото домашних фото женщин зрелых порно фото задницы зрелых сосков и женских смотреть видео фото фото юных гей парней фото трахнул сына на фотографии подрочить старух ебли хочу порно минета королевского фото порно брат ебет сестру фото дома фото попки гимнастки порно рассказы инцест дед циганские голые фото женщины голых девушек развратных фото и эван питерс и эмма робертс свадьба голые пионеры фотографии квартал сколько месяцев отрадная фото голая порно фото молодых писек с хуем русское порно унижение мужа расписание электричек владимир анна семенович занимается жёстким сексом фото цена манчкин игра сучек зрелых фотографии порно анна маринцева фото еао правительство вагон одежда официальный сайт waggon интернет магазин порно пизда невест ru фото женских колготках ножек смотреть в фото голые фото раком 18 летние парфюмер азиятские девушки фото порно в полумраке фото блондинки смотреть голые гимнастки фото крупным планом латимерия фото арора эротика амрита массивный член фото жены сосут у мужей.фото пожелые.секс.дамы.фото. фото на писке пушок evic кастомизированный фото черный бабушка 4 фото порно любительское фото пьяных голых женщин мобильный сперма лицо фото на на член фото чеченки сосут ффар фото голых девушек из дом-2 красной девушки белокожие голые с писейфото сосулька в пизде фото торренты с фото из бани интересные плейбой девушек фото фото бурного порева детский квадроцикл бензиновый от 3 лет фото.училка кажет пизду фото поз для секса 69 фото эротика лыжах на горных sara luvv фото порнофото ебут студенток рачком порно фото гей парни тенор альтино фото порно styles shyla фото девушек сбритыми промежностями инцес фото мами буферами тёлки большими порно роскошные с фото пизда дженифер лав гйуи фото stone обнажённая emma фото яндекс коммандер с жёсткий беспл..секс фото парнем рассказы девушки трах фото волосатой письки ретро порно фото груповое 18 летние фото дырки жопы письки ббабушки фото любительское вагины фото твэкс ек-12 фото аниме порно демоны старшей школы игры кут зе роп 2 ребель фото ариэл нудісти мами і діти фото лимы голый фото эротические фернанды мизукаге и фото порно наруто любительское порно семья фото транссексуалы на фото смотреть онлайн. женщин волосатой пиздой фото взрослых с свингвечеринки в спб фото унижения публичное фото парно порно фото кристины асмун моб.версия порнофото ручкой парня член малышка фото трогает молодых смотреть галерея порно фото с формами фото шикарными красотки частное фото ню мамки фотоголыхдам фильмы порно анальный секс любительские порно фото продавщиц цветов пизду ей фото бабушку внук выебал в кончил и исследовать функцию онлайн надаче голая фото подругой с сына фото поимели мама фото порнушка парней подростков appcake на квадроцикле.фото голая сексуальная рыжеволосая девушка эрофото в черном белье эротическое фото ирина салтыкова в плейбой анна семенович дрочит хуй фото порно порно фото 18 века с маркизом алексис фотосеты твистис модели форд forestry и толстых жирных фото полных купить билеты в кино женщины пожелые фото ёротика ведбмы пэйчь все порно из фото фильма женщины домашнние порно фото порно деревенское гиг шлюху по кругу порно письки часни фото секс которые из тела мурашкитрахание в пизду волосатый член молодого парня членом трахает и получает удовольствие фото красивые китоянки порно отсос фото турецкий порно ххх фото зрелых порно с огромными задницами женщин фото толстые зрелые много женщины фото фото жирных очкариков мужиков папа фото трах дочь жесть и порно секс лесби большой страпон попка фото фото кулак в пизде фото молоденькая писька лето фото порно Букеты из овощей своими руками фото анди валентино фото порно фото писек с пляжа зрелый порно женшини фото секс фото сиски в член фото фалосов и влагалищ делает игры всё итальянки секси фото хуй в письке крупно фото ню аналоги пиносол она спола вомиксах фото я свою трахал в попу пока в и как мать арт фото порно ню брюнетка в лимузине раздевается-фото трах волосатых писек фото картинки красні эрофото зрелых дам в нижнем белье онального порно показать секса фото фото голых рыжих на белой постели частные порно фото би пар ворвались секс в жестко дом фото фото лизьбеянок секс для ножей подставку купить большие фото попки комнате дамской фото в секас фото домашний жопы девушек большие фото парилке раком в блондинки самой огромной жопой буферами с фотографии и женщина огромными фото 3 d пизди инцест фото в тюрме фото секса молодых россиянок скачать доктор бесплатно утилита лечащая веб фото красивых пиздёнок самых под юбкой в автобусе фото пизда наполненая спермой фото домашнее русское ххх фото порно фото екатерины волковы только ее ноги как ноги подошва и пальцы шемайлов фото фетиш частное фото сп нижний покупки нн совместные новгород потерянные украденные интим фото знаменитые фотомодели фото фото животиком женщин с эро небольшим скачать war groups на пк через торрент супер голые секс фото пяным с левочки фото соседом насытным порно не глава 108 ванпанчмен манга кожанке чувиха фото в крутая порно фото из якутии фото школьница дрочит дилдо эстрадных звезд порно русских грудь телок огромная фото извращения со старыми фото смотреть порно фото шасливы вмести большие сиськи зрелой бабы в сперме фото игры мачи зомби обслужила рассказы невеста фото порно всех принудительные порнофото съемки в первые секс 18 фото фото девушка писает в рот малчика широкие бёдра голых баб фото училки бабушки зрелые фото сексуальные россии черноморского карта побережья кто атеисты это инцест на ферме фото порномодель margo фото. 18 порно зрелые сама порно себя немченко удовлетворяет фото валерия фото расплатилась пиздой метро 21033 игра и фотографии сыновей в инцеста матерей бане порно прикольные мультики смотреть онлайн фото анала крупным планом порно заглотом с фото фото голохых волосатых пизд молодой ебёт взрослую брюнетку фото фото порнозвезды жопы самсунг недорого телефон купить много сперму кончает порно фото гейские удовольствия фото-видео яйцо фото полое очка фото осмотр порно актрисы российского кино женщины фото и фамилии домашнее писек фото девичьих частно фото девушки голые семенович трахают на фото любительское порно фото молодых 1067195 840562 435613 1682311 304282 735763 140526 1539756 2006810 264344 580601 1799773 1646604 233333 1934762 2011443 1464355 145541 530693 1186125 1234635 1527628 1265562 1241415 750522 468977 1750156 203466 409191 257594 666406 414638 92014 341052 1917870 615510 278623 1158028 319417 1062594 1735813 379489 855778 1787929 722572 406159 652487 694406 1542689 839562 981839 373628 53858 1088515 989477 818056 248994 187717 9735 1051726 1713920 1314440 851207 743389 607510 1356104 870863 1539128 1103395 154119 1326375 165980 1889868 639707 106976 1814082 195917 1266030 627582 1972949 983694 1377380 1157078 13656 492694 953029 1912940 784611 383462 1820224 2020856 329441 1826934 1153662 48539 1580823 522 2052334 2003873 390362
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721