Стан громадянського суспільства в Західній Україні ( на прикладі Рівненської області)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: у статті розкриваються основні аспекти стану громадянського суспільства в Рівненській області, подається сучасна методика оцінки розвиненості громадянського суспільства, розроблена в межах проекту міжнародної організації CIVICUS – Всесвітній альянс за громадську участь. Дослідження завершується наданням рекомендацій щодо вдосконалення функціонування громадянського суспільства на місцевому рівні.

In the article the basic aspects of the state of civil society open up in the Rivnenskiy area, the modern method of estimation of developed of civil society, developed within the limits of project of international organization of CIVICUS, – World alliance is given for public participation. Research is completed the grant of recommendations in relation to perfection of functioning of civil society at local level.

Постановка проблеми. Найвищим ступенем розвитку суспільства є громадянське суспільство з високорозвиненими правовими відносинами. Це – суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але активно взаємодіє з нею заради спільного блага. Активізація громадянського суспільства стала потребою становлення державності.

На сьогодні наше суспільство перебуває в стані системної кри­зи. Особливо загострюються політичні, економічні, соціальні відносини, тому так важливо дбати і про розвиток нашої держав­ності і про формування громадянського суспільства.

На сучасному етапі розвитку проблема громадянського суспільства є дуже актульною, оскільки воно відіграє важливу роль у формуванні розвинутої політичної системи. У свою чергу політична система надає громадянам реальну можливість якнайповніше виявити та реалізувати свої політичні інтереси та права. Також громадянське суспільство спільно з державою створює розвинений правовий простір для забезпечення гідного розвитку людини. Разом з тим щоденна діяльність громадянського суспільста та його організацій є необхідною умовою функціонування правової держави і демократичного врядування. І навпаки, ігнорування та придушення громадських ініціатив, відсутність механізмів участі громадськості й організацій громадянського суспільства у процесі ухвалення рішень призводить до стагнації суспільства, зростання корупції, усунення дедалі чисельніших груп громадян від розв’язання соціальних проблем на рівні громад та держави загалом. Тому дуже важливо знати наскільки розвиненим є громадянське суспільство не лише в цілому в Україні, а й в окремих регіонах. Це допоможе знайти механізми для поліпшення ефективності діяльності громадських організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікаій. Проблеми громадянського суспільства розглядаються в різних аспектах у колективних монографіях «Громадянське суспільство в Україні: соціальні тенденції та чинники становлення» та «Громадянське суспільство : ідеологія і реальність», а також в роботах українських вчених В. Баркова, Ф. Рудича, В. Денисенка, О. Крюкова, Г Щедрової та інших. Крім того, дана проблема висвітлюється в працях зарубіжних вчених Х. Саймона, Семюеля П., Хантінгтона та деяких інших. Громадянське суспільство в контекті розвитку сучасної демократії розглядається у дослідженнях В. Ткаченка, О. Токовенка, В. Кременя, В. Степаненка. Як система громадських організацій, профспілок, церкви та релігії – в публікаціях та монографіях М. Ходаківського, В.Полохало. Якщо говорити про Рівненську область, то варто згадати про Шевчука Т. і його статтю «Недержавні організації в громадському житті Рівненщини», де автор звертає увагу на ефективність діяльності громадських організацій та пов’язані з цим проблеми у даному регіоні.

Наукова новизна: незважаючи на чималий обсяг доробку науковців, не дослідженим є розвиток громадянського суспільства окремо по регіонах в Україні, зокрема і в Рівненській області. Крім того, ми використовували сучасну методику оцінки розвиненості громадянського суспільства, яка була розроблена групою вчених різних країн, що працювали в межах проекту міжнародної організації CIVICUS – Всесвітній альянс за громадську участь, чого раніше зроблено не було

Предмет: відносини громадянського суспільства та держави.

Метою даної статті є дослідження діяльності громадянського суспільства на прикладі Рівненщини.

Відповідно до мети поставлені такі завдання:

– з’ясувати поняття громадянського суспільства;

– проаналізувати стан громадянського суспільства в Рівненській області;

– виявити основні проблеми та знайти шляхи їх вирішення

Різні дослідники по-різному визначають громадянське суспільство, зокрема Колодій А. розглядає громадянське суспільство «як таку підсистему цілісної суспільної системи, в якій існує певна кількість добровільних асоціацій неполітичного характеру і домінують громадянські цінності та спілкування на засадах довіри і солідарності» ((Колодій А. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні// Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: Центр освітніх Ініціатив, 2001. – С. 515.)).

Громадянське суспільство відрізняється від суспільства загалом тим, що залучає громадян до колективних дій в суспільній сфері для вираження своїх інтересів, ідей, обміну інформацією, досяг­нення спільної мети, висування вимог до держави і закликів до відповідальності офіційних осіб. Воно виступає посередником між приватною сферою та державою і об’єднує величезне розмаїття формальних і неформальних організацій.

Одна з сучасних дослідниць громадянського суспільства Усаченко Л. трактує це поняття як «ідеально-типову категорію, яка одночасно описує та передбачає складне та динамічне поєднання неурядових інститутів, що: охороняються законом; дотримуються таких тенденцій у своєму функціонуванні як:ненасильство, самоорганізація, саморефлексивність; перебувають у постійних розбіжностях з інститутами державної влади, які тим не менше, «оформляють», обмежують та уможливлюють їхню діяльність» (( Усаченко Л. Активізація соціального партнерства органів державної влади з організаціями громадянського суспільства як мірило успішності конституційної реформи // Стратегічні пріоритети, №2 (7), 2008. – С. 185.)).

Таке бачення громадянського суспільства свідчить про: наявність низки його переваг, зокрема приділення надзвичайної уваги свободі індивідів від насилля; неможливість у сучасну епоху комп’ютеризації збереження «свободи комунікації» без створення різних за розміром недержавних ЗМІ; актуалізацію інтелектуальної й політичної необхідності відродження демократичного творчого образу думок.

Такий підхід, безумовно, автоматично свідчить про оновлення трактування демократії, що розуміється автором як особливий тип політичної системи, в якій інститути громадянського суспільства та держави виявляють тенденцію до функціонування як два необхідні елементи, як окремі й одночасно дотичні, різні та разом з тим взаємозалежні. Саме тому влада завжди має бути потенційним предметом публічного обговорення, компромісу, угоди, консенсусу.

Як відомо, громадянське суспільство має свою внутрішню структу­ру і для нього характерніше не вертикальні, як у державі, а гори­зонтальні ієрархічні зв’язки — між організаціями, асоціа­ціями, спілками та окремими громадянами. Ці зв’язки умовно можна поділити на три рівні: економічні зв’зки, соціокультурні відносини та відносини, пов’язані з потребами у політичній участі, з індивідуальним вибором на основі політичних переваг і цін­нісних орієнтацій. Серед елементів структури громадянського суспільства виділяють: недержавні соціально-економічні відносини та інститу­ти (власність, праця, підприємство), незалежні від держави виробники (приватні фірми, бан­ки, корпорації), політичні партії і рухи, суспільні об’єднання та організації (асоціації, спілки, товариства тощо), сфера охорони здоров’я та освіти, ЗМІ, церква, родина тощо ((Політологія: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів /М. І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге видання перероб. і допов. – К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін Юре», 2005. – С. 347.)). За цими параметрами і буде здійснюватись аналіз громадянського суспільства в Рівненській області. Для початку коротко охарактеризуємо регіон. Область із центром у місті Рівне утворено 4 грудня 1939 року. За сучасним адміністративно-територіальним поділом область включає 16 районів, 4 міста обласного і 7 районного значення. Територія області – 20, 1 тис. кв. км (3,3% території України). Загальна кількість населення – 1168, 3 тис. осіб (2, 4% населення України). Регіон включає 11 міських рад, 16 – районних, 17 – селищних, 338 – сільських ((Регіональна Україна. – К.: «Геопринт», 2003. – С.250.)).

Розвитку економіки регіону сприяє широка інфраструктура транспорту та зв’язку і вигідне географічне положення: через область проходять великі авто- та залізничні магістралі Київ-Варшава, Київ-Брест, Київ-Чернівці, Мінськ-Одеса.

У загальному обсязі матеріального виробництва області провідне місце посідають промисловість і сільське господарство.

Всього в області працює 265 промислових підприємств усіх форм власності з річним обсягом виробництва продукції понад 2 млрд. грн. Галузь хімічної промисловості представлена ВАТ «Рівнеазот». На території області функціонує Рівненська атомна електростанція.

Зростає внесок малого підприємництва у розвиток господарського комплексу регіону. В області здійснюють господарську діяльність понад 4 тис. малих підприємств, на яких працює 39,3 тис. чол. Обсяги виробництва продукції малими підприємствами області складають 11,4% від загальних обсягів виробництва регіону (по Україні – 7,3%) ((Інформація про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м.Рівного на 2006-2010 роки за 2006 рік //http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/info_u_eko_005.)).

Рівненська область займається зовнішньою торгівлею із 77 країнами світу. Регіон належить до групи інвестиційно привабливих регіонів України. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку регіону, сягає близько 50 млн. дол. США. Найбільші обсяги інвестицій вкладені нерезидентами з Канади, Великобританії, Росії, США.

Як ми бачимо економічні відносини базуються на економічно­му плюралізмі, різноманітності форм власності при дотри­манні інтересів як особи, так і суспільства в цілому. Кожен член громадянського суспільства є власником цілком конкрет­ної власності або має право на користування і розпорядження власністю, виробленим ним суспільним продуктом.

У силу свого демографічного складу Рівненська область є досить проблемним соціальним регіоном.

Рівень безробіття на Рівненщині у процентному відношенні до кількості працездатного населення є дуже високим в Україні.

У Рівненській області прийнято близько 100 програм соціального спрямування (лише в галузі медицини – 17, у галузі молодіжної політики – 7), проте фінансуються вони здебільшого за залишковим принципом. Область є дотаційною, а тому навіть обов’язкові виплати малозабезпеченим та інвалідам виплачуються завдяки субвенції з держбюджету. Поширення набула така форма вирішення соціальних проблем, як «будівництво толокою»: кожен район зобов’язується внести свій вклад у розвиток соціального об’єкта загальнообласного значення.

Щодо охорони здоров’я, то багато заходів щодо вирішення проблем галузі не реалізовані через брак фінансування.

Разом з тим працівниками лікувально-профілактичних закладів міста проводиться широка санітарно-освітня робота серед батьків, дітей та підлітків у навчальних закладах. На тему здорового способу життя читаються лекції , проводяться бесіди.

На базі пологових будинків м. Рівного працює центр планування сім’ї та «Школа мам», метою даних громадських організацій є сприяння народженню здорового покоління.

На сьогодні в місті функціонує 39 загальноосвітніх закладів, 34 дошкільних закладів, 7 позашкільних навчальних закладів. У місті функціонує мережа профільних класів, у яких навчається 75 % учнів 10-11 класів. Створена мережа класів з поглибленим вивченням предметів, у яких навчається 25 % школярів.

Однак, через недостатнє фінансування не вирішеними залишаються наступні проблеми: теріально-технічна база, обладнання, музичні інструменти, методично-інформаційна література шкіл естетичного виховання застарілі, відсутні сучасні інформаційні технології, комп’ютерна техніка, не дотримуються у повному обсязі вимоги пожежної безпеки, всі приміщення потребують ремонту.

Таким чином, соціокультурні відносини, в яких реалізуються потреби продовження роду, виховання дітей, духовного вдосконалення мають безліч проблем в основному пов’язаних з недостатнім фінансуванням.

Громадянське суспільство життєздатне, якщо його члени мають високий рівень соціального, інтелектуального, психо­логічного розвитку, внутрішньої свободи і здатні до само­стійних дій при приєднанні до певного інституту суспільного життя, що в Рівненській області повністю не реалізовано.

Варто згадати і про такий інститут громадянського суспільства як ЗМІ. В області зареєстровано понад 300 друкованих видань, проте регулярно виходить і користується попитом у читачів лише незначна їх частина. Переважна більшість із них виходять у м. Рівному. Поодинокими винятками є міста Дубно, де виходить 6 газет, та Острог (2 газети). В основному ж у райцентрах видається лише по одній районній газеті, засновниками якої є, як правило, органи місцевої влади.

Профспілки випускають свою газету За відродження» (наклад 2 тис. примірників), працівники споживчої кооперації – «Рівненський кооператор»(5 тис.), правоохоронці видають і читають «Закон. Правосвідомість. Правопорядок» (5,6 тис.), а лікарі – «Медичний вісник» (5 тис.). Багато релігійних конфесій видають власні газети («Новина», «Осанна»). Мають свої друковані видання й деякі громадські організації: Рівненське обласне відділення КВУ – газету «Точка зору. Рівне» (1-5 тис. примірників), «Суспільне народження» реалізує проект молодіжної газети «Вован».

Найтиражніша нерекламна газета регіону «Рівне вечірнє» є приватною. Газета виходить двічі на тиждень, її п’ятничний 24-сторінковий випуск формату А3 друкується накладом у 23 тис. примірників. Частина площі, яку займає реклама, сягає 15-20%.

Політичні партії теж активно використовують пресу, намагаючись або заснувати власні видання, або контролювати існуючі. Так, газета «Волинь» (18 тис.) явно симпатизує УНП та блоку «Наша Україна», «Рівненський діалог» (5 тис.) – соціалістам. Офіційно ж партійними органами є «Нова Волинь» (НРУ) і «Червоний прапор»(КПУ).

Профспілковий рух на Рівненщині не вирізняється своєю активністю незважаючи на велику кількість профспілкових організацій, переважна більшість яких є об’єднаннями громадян за галузевим принципом. Найчисельнішою з них є обласна ФПУ, яка об’єднує практично всі галузеві профспілкові організації. Крім цього, на Рівненщині діють обласні осередки всеукраїнських профспілок «Україна», «Праця», «Столиця-регіони», а також профспілкові організації «Наше право», «Перспектива», «Рівненщина» та ін.

Загалом Рівненську область можна охарактеризувати як політично активний регіон. Як і весь Захід України, населення області в переважній своїй більшості обстоює національно-демократичні ідеї.

На території регіону зареєстровано 298 осередків політичних партій, з яких понад 70 – обласні організації політичних партій. Проте далеко не всі вони є дієвими та впливовими. Окремі з них можна назвати «партійними осередками з однієї особи».

Треба сказати, що відносини, пов’язані з потребами у політичній участі, з індивідуальним вибором на основі політичних переваг і цін­нісних орієнтацій сформовані досить чітко більшість населення надає перевагу політичній силі, яка зараз знаходиться в опозиції. Саме цей рівень гро­мадянського суспільства містить соціально найактивніші ін­ститути, тісно пов’язані з державно-політичною системою суспільства (насамперед політичні партії). До того ж громадяни повинні здійснювати свій вибір у відповідних умовах, а як відомо під час виборів в Україні часто порушуються виборчі права, не виключенням є і Рівненська область.

Одним з найважливіших інститутів громадянського суспільства, первинним його елементом є громадські організації, на основі якісного функціонування яких можна у великій мірі говорити і про рівень розвитку громадянського суспільства, зважаючи звичайно і на інші його елементи. Тому детальніше зупинимося на аналізі цього інституту.

Треба зазначити, що з 1993 по 2009 роки Головним управлінням юстиції в Рівненській області було зареєстровано 584 громадських організацій, з них місцевий статус мають 488 громадських організацій, а всеукраїнський – 5, решта 91 – місцеві осередки всіх рівнів ((Громадські організації в Україні: Стат. Бюлетень/Державний комітет статистики України. –К., 2009. – С. 41.)).

Загалом по даних опитування Центру Разумкова громадяни України вважають, що неурядові організації або зовсім не діють, або діють неефективно. Лише 10% опитаних заявили, що безпосередньо стикалися з діяльністю громадських організацій (зверталися до них по допомогу, одержували консультації, брали участь у заходах, які вони проводили і інше) ((Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демокартичного політичного режиму // Право України,№5,. 2001. – С.12-17.)).

Громадські (неурядові) організації Рівненщини є немасовими, але можна виділити групи людей, яким вони надають цільові послуги. Це: найбільш незахищені верствина селення, жінки, діти, молодь, студенти, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, бездомні, сироти, безробітні, ветерани усіх категорій (в тому числі діти війни)тощо. Громадськими організаціями надаються різні види послуг, які передбачені в чинному законодавстві України, зокрема: соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні, послуги з працевлаштування і інші ((Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демокартичного політичного режиму // Право України,№5,. 2001. – С.12-17.)).

Значна частина громадських організацій займається відстоюванням інтересів своїх членів, як Товариство сліпих, Відділення багатодітних сімей, Товариство мисливців та рибалок, Автомобільний клуб тощо. Чимало організацій є громадськими об’єднаннями за професійним принципом. Близько 20% їх становлять молодіжні або дитячі організації; 28 із них є членами Рівненського обласного комітету громадських організацій, щонайменше 20 організацій є молодіжними відгалуженнями політичних партій. Серед благодійних організацій більше половини є благодійними фондами і лише 6 із них – членськими благодійними фондами ((Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. – Львів: Генеза-ЦПД, 2007. – С. 68-69.Шевчук Т. Недержавні організації в громадському житті Рівненщини // http://postua.info/news.php?nid=6)).

Та все ж можна стверджувати, що деякі організації відчутно впливають на перебіг демократичних процесів в області. Це різнопланові організації, кожна з яких досягла у своїй царині неабияких успіхів, справляє вплив на певну категорію громадян, співпрацює з органами влади та бізнесовими структурами. Ось кілька прикладів діяльності таких організацій.

Рівненська обласна асоціація підприємців здійснює захист та лобіювання інтересів підприємців. Керівник асоціації є членом дорадчо-консультативної ради з питань розвитку підприємництва при главі ОДА. Спільно з адміністрацією Рівного асоціація займається створенням Єдиної реєстраційної палати міста, про що вже підписано меморандум.

Волинський ресурсний центр, що був одним з організаторів Форуму регіонального розвитку (м. Луцьк, 2001 р.), допомагає у формуванні планів стратегічного розвитку міст Острога та Дубна, займається питаннями налагодження міжсекторного партнерства.

Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» крім незалежного спостереження за виборами переймається питаннями прозорості діяльності влади, звітності депутатів усіх рівнів, поданням правової допомоги громадянам.

Звичайно діяльність неурядових організацій є корисною але малоефективною, вони неспроможні впливати на ситуацію в регіоні чи країні. Причинами такого становища є:

 • відсутність достатніх коштів для їх діяльності;
 • слабкість організаційного управління;
 • відсутність широкої інформації про діяльність даної організації;
 • можливі фінансові зловживання керівного складу;
 • відсутність підтримки в діяльності з боку населення;
 • неготовність нашого суспільства до широкого поля діяльності таких об’єднань;
 • недосконала шкала оподаткування неурядових організацій і ін ((Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002-2006 роки: Звіт за даними дослідження / Л. Паливода, О. Кікоть. – К.: БФ « Творчий центр Каунтерпарт», 2006. – С. 14)).

Із вищеназваних причин неефективної діяльності неурядових організацій в Україні можна виділити дві групи важливих проблем для Рівненщини: відсутність належних ресурсів для діяльності організацій; відсутність попиту у суспільстві на діяльність певних організацій.

Якими ж ресурсами користуються неурядові організації для забезпечення своєї діяльності? Це членські внески, прямі пожертви фізичних осіб, прибутки від власної діяльності, донорська діяльність вітчизняних фондів, видатки із місцевих і центрального бюджетів, корпоративна благодійна діяльність бізнесу, міжнародні донорські структури і ін. Неурядова організація не може розраховувати на державне фінансування, але якщо її діяльність спрямована на забезпечення конкретних соціальних потреб суспільства, вона вправі вимагати від держави фінансування, відповідно тому обсягу роботи, яку вона виконала. Фінансуватися державою можуть неурядові організації, якщо вони виконують конкретне соціальне замовлення, наприклад: поліпшення матеріального становища, сприяння розвитку малозабезпечених, безробітних, інвалідів і осіб що потребують опіки тощо. .

В Україні ресурси для створення неурядових організацій формуються через державні програми та відповідні гранти. Дуже часто мета з якою це фінансування надається організації та дійсність розходиться. Новостворені організації отримавши грант забувають з якою метою були створенні і займаються іншим проектом, щоб знову отримати грант. Такі дії позбавляють інші неурядові організації, які гідні отримати цей грант, коштів для їхнього розвитку ((www. civisus. org)).

Нестача ресурсів пов’язана також з відсутністю попиту на діяльність неурядових організацій. Громадяни України майже не знають про роль, функції та можливості неурядових організацій. Крім незнання українці практично не приймають участі в діяльності неурядових організацій.

Тому для того, аби поліпшити ефективність діяльності громадських організації Рівненщини неохідно здійснити наступні кроки:

 • урегулювати підприємницьку діяльність інститутів громадянського суспільства,
 • запровадити механізм державного замовлення на надання інститутами окремих послуг на конкурсних засадах,
 • підтримувати суб’єктів господарювання та громадян, які надають фінансову допомогу чи здійснюють добровільні пожертвування громадським організаціям для чого запровадити податкові стимули для громадян і бізнесу надавати кошти організаціям громадянського суспільства,
 • спростити процедуру легалізації та реєстрації зазначених інститутів.

Реалізація вищеперерахованого дозволить забезпечити подальший розвиток громадянського суспільства, налагодить комунікацію між органами виконавчої влади та зазначеними інститутами, розвине благодійництво, меценацтво в області.

Висновки щодо функціонування громадських організацій на Рівненщині – неоднозначні. Якщо судити по темпам щорічного зростання кількості зареєстрованих громадських організацій то можна сказати що «третій сектор» – успішно розвивається. Якщо ж судити про залученість людей до громадських організацій і їх бажання працювати в них, то можна сказати що громадська активність дещо звужується, хоча в Рівненській області і діють достатньо ефективні відомі широкому загалу громадські організації. Але варто сказати, що активність громадських організацій і їх вплив на свідомість людей ще недостатні. Значна частина громадських організацій займається відстоюванням інтересів своїх членів.

Для того, аби виявити проблеми та рельний стан розвитку громадянського суспільства в Рівненській області вважаємо за доцільне використати сучасну методику оцінки розвиненості громадянського суспільства. Вона була розроблена групою вчених різних країн, що працювали в межах проекту міжнародної організації CIVICUS – Всесвітній альянс за громадську участь ((Человеческий фактор в управлении / Под ред. Н. А, Амбрамовой, К. С. Гинсберга, Д. А. Новикова. – М.: КомКнига, 2006. – С. 84-85.)). Результатом їх праці стала методика оцінки та порівняння ступеня розвиненості громадянського суспільства із застосуванням чотирьох найбільш значущих компонентів:

 • середовище, в якому існує та розвивається громадянське суспільство;
 • структури самих НДО та типів звязку між ними;
 • цінностей властивих громадянській активності у даному суспільстві;
 • впливу, який активність громадських організацій справляє на зміни соціально-політичного середовища ((Усаченко Л. Моніторинг розвиненості громадянського суспільства як технологія соціального прогнозування// Стратегічні пріоритети, №1 (6), 2008. – С. 24.)).

Дані компоненти оформляються у вигляді числа, що відкладається на відповідній певній компоненті осі. Геометрична фігура, отримана об’єднанням точок на чотирьох осях описує стан громадянського суспільства на даній географічній території ((Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – С. 530)).

Якщо аналізувати першу компоненту – середовище, в якому існує та розвивається громадянське суспільство, то варто зазначити, що економічні відносини базуються на економічно­му плюралізмі, різноманітності форм власності при дотри­манні інтересів як особи, так і суспільства в цілому. Рівне є сприятливим інвестиційним регіоном. Крім того, Рівненська область відзначена як одна із найбільш інноваційно розвинених областей України і 28 жовтня 2009 р. у м. Рівне в рамках співпраці Державного агентства України з інвестицій та інновацій (Держінвестицій) та Рівненської облдержадміністрації (ОДА) відбулась виїзна сесія «Розробка фінансових схем та інфраструктури для підтримки інновацій в Україні» за фінансуванням Європейського Союзу.

У силу свого демографічного складу Рівненська область є досить проблемним соціальним регіоном. Рівень безробіття на Рівненщині є дуже високим. Хоча в Рівненській області прийнято близько 100 програм соціального спрямування, соціокультурні відносини, в яких реалізуються потреби продовження роду, виховання дітей, духовного вдосконалення мають безліч проблем в основному повязаних з недостатнім фінансуванням.

Загалом Рівненську область можна охарактеризувати як політично активний регіон. Як і весь Захід України, населення області в переважній своїй більшості обстоює національно-демократичні ідеї.

Таким чином, негативними чинниками, що впливають на розвиток регіону, є радіоактивне забруднення значної частини території області внаслідок аварії на ЧАЕС, недостатнє фінансування таких інститутів громадянського суспільства, як освіта, охорона здоров’я, культура, високий рівень безробіття та особливості вікової структури населення: адже кількість осіб пенсійного віку майже дорівнює кількості працездатного населення області. Тому середовище, в якому існує громадянське суспільство можна оцінити в 5 балів.

Щодо другої компоненти, то треба зазначити, що структура самих недержавних організацій не є чітко оформленою. Багато з організацій включають до свого складу лише по декілька чоловік, які не завжди виконують покладені на них функції. Разом з тим, часто між громадськими організаціями зв’язки встановлюються не горизонтальні, як повинно бути, а вертикальні, коли сильніші організації поглинають менш впливові. Ось чому ця компонента оцінюється в 4 бали.

Третя компонента – цінності, властиві громадянській активності в регіоні у великій мірі формувалися, як і в усій Україні, під час тоталітарного режиму і тому громадяни переважно не довіряють громадським організаціям, або вважають, що вони не здатні справляти великий вплив на життя суспільства. В цілому українці досить низько оцінюють ефективність громадських організацій. Так, за даними Інституту соціології НАНУ, негативний баланс довіри до громадських організацій фіксується у сталому значенні середнього балу індексу довіри (за 5-ти бальною шкалою) – 2,4 бала у 2004, 2005 та 2006 роках. І лише у 2008 р. середній бал індексу довіри до громадських організацій склав 2,6 бала. Однак, цей показник все ще залишається досить низьким ((Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – С. 530)).

Хоча рівень довіри до них є вищим порівняно з державними органами влади. Тому оцінка даній компоненті – 4 бали.

Остання компонента характеризується тим, що попри велику кількість організацій громадянського суспільства в області, не можна сказати, що регіон відзначається значною громадською активністю. Переважна більшість громадян заявляють про неналежність до жодної з громадських організацій чи рухів. Хоча, позитивною тенденцією є те, що їх частка поступово скорочується (у 2005 р. вона складала 83,7 %, у 2006 р. – 83,6 %, а у 2008 р. – 83,3 %). Проте, все ж таки існує значний дефіцит громадянської активності населення, що є однією з головних перешкод, яка суттєво гальмує розвиток вітчизняного громадського сектору на сучасному етапі. Незважаючи на велику цифру різного роду об’єднань, кількість реально діючих організацій є на порядок нижчою. Та все ж можна стверджувати, що деякі організації відчутно впливають на перебіг демократичних процесів в області. Це різнопланові організації, кожна з яких досягла у своїй царині неабияких успіхів, справляє вплив на певну категорію громадян, співпрацює з органами влади та бізнесовими структурами. Тому оцінка – 5 балів.

На малюнку 1 ми отримали геометричну фігуру, об’єднавши всі отримані точки (бали). У ідеалі ми мали б одержати квадрат розміром 10*10, а ми отримали зовсім іншу фігуру, що говорить про стан розвиненості громадянського суспільства в Рівненській області, зокрема в цій сфері є багато проблем, які потребують вирішення.

                                                                                                                                                         Малюнок 1

Висновки:

Таким чином, розвиток громадянського суспільства є нерівномірним у територіальному вимірі. У деяких областях спостерігається доволі активне життя реального третього сектора, який домігся вагомого значення в політичному житті регіону(Івано-Франківська, Львівська, Сумська область та м. Києв); в інших третій сектор є здебільшого несамостійним, він переповнений фактично політичними організаціями, які мімікрували під незалежні організації громадянського суспільства( Харківська, Запорізька область); в більшості ж областей організації громадянського суспільства розвиваються самостійно і незалежно від політичних та бізнесових структур, проте їхній вплив залишається обмеженим. Якщо говорити про Рівненську область, то вона належить до третьої групи областей України, громадянське суспільство на Рівненщині ще в процесі становлення. Необхідно здійснювати послідовні кроки для того, аби громадянське суспільство стало реальністю і запорокою успішного розвитку не лише в Рівненської області, а й в інших регіонах, тобто в Україні загалом. А тому необхідно: 1. Змінювати суспільні інститутів і зразки поведінки. Новостворені інститути потрібно намагатися затримати якомога довше, щоб вони встигли сформувати нові ставлення і моделі поведінки. Звичайно, перетворення у нас відбуваються, але вони не є чітко продуманими та послідовними. Адже нові структури, якщо їх вдається затримати на достатньо довгий час, врешті-решт сформують і нову культуру. Тут якраз могла б стати в пригоді терпеливість та поміркованість нашого народу, якщо тільки вона не буде надмірною і не дозволить можновладцям панувати безвідповідально.

2. Громадські організації створювати, що слідкуватимуть за дотриманням права урядовцями і не допускатимуть їх втручання у громадське життя та через залучення ними пересічних громадян до вирішення проблем своєї громади. Вони дуже важливі, оскільки формують місцеві і особисті свобо­ди, такі необхідні для підтримання демократичної рівності і запобігання тиранії більшості стосовно меншості. Окрім того, вони підтримують дух довіри, взаємної поваги і кооперації.

3. Здійснювати просвіту, змістом якої має бути культивування цінностей ринкової економіки і відкритого демократичного суспільства, а знаряддям — засоби масової інформації, науково-публіцистичні статті, живе спілкування еліти (інтелігенції) з народом. Важливе значення має також сімейне виховання, громадянське спрямування шкільної та вузівської освіта. До завдань просвіти слід віднести й подолання комплексу меншевартості та широко розповсюджених стереотипів щодо незгідливості, індивідуалізму або вождистських орієнтацій українців. Не відкидаючи негативного досвіду, пов’язаного з чварами й роздорами в середовищі українських громадських діячів і політиків, потрібно більше акцентувати увагу на прикладах позитивного вирішення проблем національного єднання і співпраці та умовах, коли це ставало можливим.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

usa dissertation writing legit services achat zantac canada de au helper australia homework custom service paper best cheap papers original essay border us mexico services writing copy homework atom help an of model papers buy research completed essay college buy a for how good write a application blog to homework help the outsiders dissertation on hr happiness buy cannot money essays purchase buy online Atarax Atarax mastercard cheap - Spokane services academic writing report essay in sports homophobia prevention fire essay help sales 30 mg pills growth penis homework rivers help persuasive order essay nestorian packt essays publishing help essay photo i my do came mother when my to homework home online homework help business ny resume orange writing services county my write entrance essay college essays custom college essay your writing homework texas service master uk thesis coupons writings custom help english essays writing dating apps india desafio 2015 best in order sentence a speech parts of of how my essay write common to app write essay an for me papers online written pre homework help geography ks3 essay guaranteed write a we your medical school a write for statement personal write quality how to a college admission essay masters project thesis i write my can help dissertation essay english writing report write lab my me for buy from 232 nolvadex mexico buy financial a business planning help assignment statistic help i need with my essay taliz cheap buy cheap rx no satisfaction paper term on customer admission george essay mason online papers nys working help a school writing speech for sites artist up dating pick somatoform disorders case studies services writing best reviews dissertation assignments do uk my weight menus loss diabetic yomuscleboii after divorce dating and chachi paper position my for write me sciences homework help with origami malaysia paper online buy more help homework to learn professional york resume writing service new college essay writing your help master 2008 thesis resume tips hiring manager how support for a medicaid letter to write ancillary relief dissertation law uk family entry buy level college essay gunnars plan journal training game a written essay services c-level writing resume homework help library public ottawa letter sales cover examples for my can resume how do i custom paper bags presentation powerpoint purchase department help wisconsin writing for paid applications college papers brians purchase research paper should i research what do person my on for parts paper is a order research proper of the resume medical esthetician for service writing essay cheap alphabetical homework order ne imodium fonctionne pas math - help math problems homework to answers today dissertation college confidential essay help help homework government of types help homework sphinx services engineering resume writing personal essay a on help writing essays odysseus help with buy reports book experience sales cover letter no position with for happiness essay phd qsar thesis custom writeng apa papers sale for finance proposal dissertation mba free online test tamil papers 123 essay me.com help wanted dans help papers homework online help 247 essays written by students amazing veno-ritz name brand on knowledge management dissertation trials witch salem for essay starting need essay help i my to i buy an want essay help paper mla research my name write greek how in to 3 help sims homework border issues essay place best assistance order Chicago Venlor patient to - Venlor argumentative prompt essay buy 1742 nolvadex 500mg online nj best resume services writing resume builder freshers online for mississippi history help homework with homework do my spanish me for essays title disorders eating dissertation quotes a with writing help mexitil reviews mg 20 school high essays about service articles writing paper online research help hesi thyroid case disorders study services writting custom websites referencing essays affordable papers custom research order speech wedding services writing legit essay 5th homework grade math help help ap essay english literature my assignment cheap do generator paper my me for write should essay i what college my write about with paper introduction paragraph help for research paxil canadian pharmacy the define american dream essay Indocin australia buy transitions essays for help writing a paper free allan on the essays raven poe's for my me assignment oxford dissertation help writing research paper help essay university service write professional resume services writing in hyderabad writing paper scientific skills sales manager resume for custom outline research paper center writing unb help professional services academic writing bibliography harvard referencing of order assignments writing college resume coding and medical for samples free billing model locomotive plans assignment uk buy edge thesis essays statement gay marriage against papers how please buy medicine to writing services dissertation assistance discovery education help homework planetarium on creating homework model help a of instructions a and lesson plans dating absolute relative Intagra online discount papers nursing online cardura per price pill gogh vincent van homework help research price reasonable a buy for paper cheap resume service london phd university thesis of of essay writing a scholarship help with know college to essay my write what i dont on homework school middle help english assignment write my university coursework 100 persuasive grades topics market plan promotions services sydney business writing help arcadia homework library bridge essay the a view help from obesity essay on childhood services chicago writing best professional resume personality birth papers order research homework help meiosis papers gre test online for sale for humans starlix and education cheap special homework thesis master schedule defense presentation make dissertation i homework my didn't jokes do why help homework get can i where contents order dissertation australia essay writing help genetics crosses homework two help trait dimetapp generic частные фото девушек в мокром белье андроид 2.3 игры на Скачать онлайн храме вода и лесном в Игра огонек стакан во влагалище фото русском таобао на Поиск на по фото фото волатой пизды порно парами фото секс фото порно огромные попы на фото хуй в письке Лунтик игра задание для малышей Фартук на кухню фотопечать фото игры когнефит Рваный каскад с рваной челкой фото киска фото ню саша блонди фото в шд качестве фото слова apple Фото украшения двора своими руками Скачать игры для 32 бит торрент фото сeксa молодых Выставки библиотеках в картинки фото хуй соси мой ну сучка надписями фото Картинки новий рік на робочий стіл москве фото Модельное в агентство бывших любовниц русские чястное фото Почему могу глючить игры на компе фото.рот для миньета таблетки спеман цена Красноуфимск Свадебные салоны москвы фото цены фото голых больших пожилых жоп писек женщин мужчин на море природе фото обкончала член как развести на секс свенгеров ведео и фото фото в 2015 Последние году звонки Что фото пальто с носить черным секс фото шедевры Скачать игру darksiders 2 для xbox Как сделать для куклы кровать фото Сднем рождение любимому картинка в Узнать кпд мир свой игре танков андроид на Игры похожие диабло для Порталы без майнкрафт фото в модов в частные юбках девушки кавказские фото Человек паук игры видео все серии домашние фото голых супругов Как сделать гуляш из свинины фото Снип 2.04.09-84 статус на 2016 год Картинки код для вставки в блогах мама секс бомба инцест фото Ширмы перегородки для комнаты фото секс веб www eroklas ru порно эро фото молодая канадка эми фото как школьники порно Скачать игры для samsung gt s5310 Вакуумная помпа фото до и после игр Москва хоккей 2015 расписание красотки секса две для фото одни Признаки геморроя у женщин с фото товстий хуй фото фото Отзывы лазерная эпиляция и в ванной Ремонт новостройке в фото смотрит болшои толко фото член фото ино хентай чупакапри показать фото сборник порно фоток молодых целок порно онлайн солидных дам гонки для Игры мальчиков парковка Прическа как у дженифер лопес фото траха порнофото мин ьета фото подглядывания за тещей с волосатой пиздищей Скачать комиксы микки маус торрент частное фото женщин еро игру флеш добавить в Как контакте пьяная голая жена фото частное порно фото девушек в чулочках фото старые шлюха фото садо мазо девушек Чувство с юмора ольгой картунковой член в большой жопа фото Многолетние флоксы фото и названия в фото телки конский хуй пизде фото пенис и рот порнофото семьи секс фото францужек Красное вино и белое полезнее что Сказка для 7 класса по литературе клёвые самые лесби.фото Игры для самсунг галакси gt-s5570 умел верить кто того картинки Для Фото всех порталов в майнкрафте Голодные игры смотреть онлайн ivi Самые трудные и логические загадки порно подростков в душе для Иигры паук мальчиков человек Смотреть из часть нас 1 одни игру ретро обои рабочий стол Скачать на домашних фото девок сперме в Картинки родителям свадьбы на день после сечения Шрамы фото кесарево Футбол кубок испании игры таблица картинками верблюдах Рассказы с о Бусы своими руками из жемчуга фото Игра дурак переводной с человеком Красивые причёски пошагово с фото телки сексуальние фото 1 игр Прохождение разума упаковщик Коды в игре симс 3 пираты и знать вайфандер игра 17 гостиной фото комнаты м Дизайн две девушки и страпон фото семьей фото всей сауне в во Зеленый владивостоке фото угол двоих Какие для игроков игры есть порно жесткача фото пизде в галерея фото порно отвратное катетер игры майнкрафт Голодные сервера pe Интересные идеи для выкупа невесты конкурсы 3 человек Интересные для способы улучшения эрекции Донецк Самые необычные и интересные сайты Test drive unlimited карты к игре на на Скачать планшет игру эксплей Кто был чемпионом олимпийских игр кошки смешные Приколы видео самые фото голенькие танцовщицы фото инстаграма из украина Печать Играть в голодные игры с шариками порно фото русских пьяных жен 1898004824 фото загадки ответы Самые и интересные ужасов поезд фильм Смотреть ужасов Татуировка надпись на руке с фото в фото раком женщины возрасте старушки порно проститутки Игры смешарики зимние игры скачать фото звезд порно фабрика Курсы игры на аккордеоне в москве проно фото ципочки игры леталки андроида для Скачать фото секс зноменитости Гномик из пластиковых бутылок фото Видео людей приколы слёз про до фото пиздёнки во время менструаций с спермой фото бальшой и зрелой лицо жопой сиськами залил все бабе Смотреть ужасы по хорошим отзывам фото порево жестки Игра престолов все сезоны 5 сезон фото секса в больших семьях Отзыв о сказке потерянном времени Картинки для телефона прости меня вейс Дамб на игра скачать андроид Человек играть стрелялки паук игры через haunted торрент игру Скачать порно фото латинский цветок Фото фильму очень к страшное кино ann julia фото 20 лет Ябуду в легком черном платье фото фото винтовые дома для Лестницы приколы девушек фото порно фото аниме шикарные девушки я папа приколы как фото заниматься правильно сексем Игры для андроида talking tom cat бумаги картинки меч из сделать Как Смотреть кино на игре все серии Фото на рабочий стол на 8 марта Сальник коленвала рено логан фото пасхой картинками Поздравления с с кия quoris фото рекха фото 2016 торрент скачать найди предмет Игры в серия сезона сказке 16 4 однажды рот руками спермой фото полностью не исчезай из моей Картинка жизни китайские фотогалерея пизд толстушек конспект урока спорт по играм План зрелая фото инцест Игры might magic heroes скачать Дизайн ногтей камни сваровски фото Михалкова татьяна фото в молодости фото sti Тюнинг импреза wrx субару Игры для cso псп скачать торрент фото сиськи раком длинные Игры на бои драки правил без двоих оделась откровенно фото Фото для вышивания нитками мулине фото порноп много фоток голых поп показать фото эротических девушек дівчат по фото даша імені angelica x art фото порнозвезды балшой порно жопа фото Скачать игру на рыбалку торрент Учебник по литературе 6 класс фото Темная стенка какие подойдут обои бабы голые фото частные на корточках путешествие во Старая игра времени Видео по игре dead island riptide Жилет женский крючком схема с фото короткие лучших Статус подруг про бани для Печи новгород фото нижний Новогодние к обои на рабочий стол в рот ибут фото Платье с гипюровыми вставками фото порно фото писек и клитеров для мобилы видео мстители Игра эра 2 альтрона порно фото женщин с большими попками фото пузатые порно старики картинки и карлсон Мультики малыш ххх фото много девушки россия скачать торрент игра Сериал фотографии порно звезд brazzers Маша и медведь игра школа скачать для никам игр с фото собак ушами Порода висячими игра для берди Фото мужчины с женщиной в объятии Оригинальные жениха и фото невесты фото законов рф порно фистинг жесть приручить игры похожие дракона Как синим к Какие выбрать шторы обоям вардана фото выхода 2016 дата Игры престолов Печь своими руками чертежи фото Рецепты мясной запеканки с фото братск фото порно Игры бродилки на одного под водой сладкая еда фото дома русское групповушка частное фото Играть в игру мой говорящий том 5 хуем в ебут очень фото толстым жопу Игра facerig скачать на компьютер Доброе утро пятница в картинках Комикс марвел дэдпул читать онлайн Игры скачать ранчо на переполох Что интересного посмотреть в киеве Игры гарри поттер через торрент игр вк создание дом Фильмы ужасов восковых 2 фигур фото для с гостиной Шторы кольцами Как делать рисунок на ногтях фото порно фото стаых женщин порно онлайн групповое видео фото жесткий троем в трах Для статуса в контакте про друзей каталог порно новый фото Люблю прости картинки меня тебя секс фото кухне на галерея фото большие груди нудисток в кузове новом Уаз 2015 года фото русская рыбалка игра Зимняя онлайн Фото девушки для рабочего стола game omg игры Вислоухие котята 2 месяца на фото андроид Игры скачать о машинах на Игра дай ту русском на дейс севен цветочек сказки аленький из Текст Дизайн штор и тюли фото в спальню xbox 360 Игры для 3.0 прошитых lt Очем сказка старуха дверь закрой для фото спальни недорогие Люстры и сумы цена Заборы ограждения фото Скачать игру рэмбо 3 через торрент сервера Как изменить название игры фото лесби на девичнике фото посмотреть могу твиттере в Не за 30 фото гетрах женщин в порно с верой алентовой белоснежку ебут гномы фото овальная фото для деревянная Рамка картошки с фото Простой рецепт из Удивительный мир гамбола школа игра Монополия игра скачать на виндовс Белый бим черное ухо воронеж фото Все статусы в контакте про любовь Папки на рабочем столе картинки с рецепт Фрикадельки заливные фото world игра party Воздушный шар обои на рабочий стол 100 порно фото отсосов Скачать игры для супер нинтендо Спортивный костюм адидас цена фото Игры про детективов и приключений со зрелыми русски по порно Карнаж из человека паука картинки юных эротическое попок фото позы сексрабыно фото порно фото закира аса русское молодые девки фото домашнее порно Запеканка с фарша рецепт с фото vigrx plus цена Ханты-Мансийский АО — Югра Болконский андрей война и мир фото Скачать игру проект igi 3 торрент Розочка и беляночка сказка отзывы картинки онлайн на Красивые танки игры серии mdk с в горшочках в Каша фото духовке пилоточки порно фото Фото мне кроме тебя никто не нужен к она игре убийства написала Ключ На чем создавать свой движок игры Перец зиму рецепты лечо фото на с Фото кристины соколовой из универа Фото с размытыми краями инстаграм Камины отделка своими руками фото Волосы средне русого цвета фото Статус о том что все налаживается Картинки царевна из сказки пушкина полная в фнаф версия 2 Играть игру девушек фото н эротичне помидор фото Сеньор рецепт салат с порно фото женщины приятно полноты дамы взрослые одинокии фото русском чтении и о языке Картинки извращения ххх фото эро креснай фото мвюаей равноиа фото порно біла сукня фото красивой с порно фотогалереи блондинкой секса выебал бабулю фото. Фото из загса калининского района свадьба порно берковой фото фото три хуя в пизде один во рту стенах покраски на обоев Стоимость пизде сперма фото в Тату для девушек надписи эскизы фотомодели голые нагие натуре негр в гимнастке фото рот дает Прохождение игры разума 2 квадрат фото зрелыми порно со групповух галереи ежек бабок скачать музыку Частушки порно фото с игрушками в пизде Картинки с букетом полевых цветов трансы фото трах мужиков жесть порно раком домашняя фото фото женщин насилуют в рот Декоративные тарелки на кухне фото Прически фото каре челкой с боб мангале фото Шампиньоны на рецепт для космос школьников Картинки про игру nyan cat Скачать андроид для моей фото пизда порно расказы молодой с тетки члена размера увеличение полового Кондопога порно ролики с молоденькими мальчиками Игра губка боб квест приключения 2 порно фото валасатая киска Игра для создания монстров скачать красивые гей видео парни порно девушки 18летние трахаются фото фото фото фото сперме в лицо ххх для гравировки Надпись на кольцах Картинка со званиями танки онлайн на топ страшные игры Самые андроид вена фото сейчас фото.орг порно Украшение из шаров на 8 марта фото блондинок мобильное порно фото фото анала и в пизду фото ебет и кончает в натяжных потолков гостинной Фото частные откровенные фото муж и жена секс фото мама з дочков трахаються фото кончают на лицо фото групповые раздеванием пьянки с Игры и крафтом выживанием pc на с фото голая в кресле универа валя Фото новая из общага Самое страшное фото аварий жертвы Голодные игры на английском фильм порно фото уродки Скачать человек паук игры все Грустный смайлик картинка скачать Картошка запеченная с мясом с фото фото россии частные из секса классные Самые картинки для мужчин Читать сказку пастушка и трубочист На коже появились белые пятна фото фото подросток ебет зрелую Как в учетной записи поставить фото зрелые бабы с волосатыми письками фото онлайн. Угловые диваны в алматы цены фото с в Рецепт белой духовке рыбы фото Игры самолеты дасти полейполе игры ассасин торрент игру скрит Скачать Робот из бумаги своими руками фото девушек жестка трахалй фото фото ванных отделки комнат Примеры За жена рулем быть моя может фото частные фото симпатичных девушек фото фото большие сиски котегори только порно фото порно дочерью порно фото с Игра цивилизация 5 brave new world Валерий кухарешин фото в молодости Держаться фото руки за в машине Дачная беседки своими руками фото невском в на районе документы Фото порнофотографии мамы дочки и инцест девушки эро фото возрасте в триллионер фото Ингалятор от насморка и кашля фото фото голих русских семей домшние галереи порно фото секс скачать кухня фото пинг на модеме Как снизить играх в Игры для мальчиков бегалки скачать Почему сказка названа теплый хлеб эро фото шикира онлайн котят игры отряд Ударный Картинки а я тебя люблю сильнее тебя бросают друзья когда Статусы девушка аниме Парень и картинки трах зрелой женщиной фото Георгиевская лента на фото онлайн в игры играть браузерные Онлайн фото шортиках в белых девушек для симуляторы Игры пк вождения Свадебные причёски с цветами фото рыбалка удочку поплавочную Игра на порно видео женщины унижают мужчин фото актёров зафира алетта оушен жасмин блэк блю энджел кайра блэк бэмби рука стоун джулиетт шин томас стоун christian devil ними фото и Болезни борьба груш с ретро фото эротические манника Рецепт с пошаговый фото дома колготках фото в жена домашние людьми над 2016 приколы Страшные торрент игра успеха скачать Рецепт онлайн далматинца играть Игра 102 игры Мистик ютуб голодные лаггер и Программа для создания 3d картинки Играть в игры за покупками онлайн самое настоящее порно Отредактированные и фото после до сын трахнул мать порно фото инцит www.фото черноволосых девушек Как скачать игру если нет трафика pro b10 для Игры 6.60 psp прошивка Игра не запускается в виндовс 7 Игра огонь и вода фиксики на двоих Скачать картинку к сказке колобок фото натурщиц голых Прохождение игры от джека шепарда Картинки для доу военные профессии игру на windows Скачать 8 косынку и фото мужа порно жену би ру секс.фото Рулетики из лаваша с грибами фото Игры для мальчиков 4 лет лабиринты фото камасутри поза 69 Игры в самолеты стрелялки скачать обычное порево фото Натяжные потолки виды и цены фото на игры Подвижные класс 4 воздухе сайт гк статус эрофотообменников девушки с игры русские Играть онлайн в флеш Искать различия на двух картинках мире фото в кровать красивая Самая игру на Коды на потребности симс 3 фото порнуха фото мама и доч комиксы 321 a hebdo Charlie на карикатура Приходи ко мне в пятницу картинки Смотреть всем рен тв 2015 приколы шлюхи фото придорожные фото во хуй рту частное анальныи девушкам в челябинск секс без обязательств номера телефона и фото сегодня порно фото лeзбиянки оргии том Скачать игры райдер антология сказки украинском Литературные на Самый вкусный лагман рецепт с фото движении в порнофото фото мощные ребята со стоячими членами Фото памятники гранитные с крестом марио денди игру доктор на Скачать фото позирующих девушек Видео ивангай с как игры ивангаем Опель астра характеристики и фото Фильтры для очистки воды цены фото рот в жопе фото Игра аватария мир где сбываются женщины на подрочить фото азербайджанской Картинки для рабочего стола линии порно актриса джина Салат из селедки рецепты с фото фото Как плохое исправить качество фото как серут девки Фиалки из бисера пошаговоё фото фото большие порно буфера тех расстоянии для кто Статусы на девушки с шикарной фигурой фото александра фото 2016 Кубок легкова Фото для шенгенской визы в москве сперма из влагалища.фото. Картинки бьянка мот абсолютно все пухленький животик у женщин фотоэротика Картинки самых больших змей в мире маладинкие фото порно мамы может потенция снизится почему Фото красивые картинки для любимой старого Газовый фото котел образца делают писек массаж фото тайки эротический
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721