Способи творення авторських неологізмів у романі Дж. Орвелла «1984»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті розглянуто авторську лексику, виявлену у романі Джорджа Орвела «1984». Насамперед, у статті висвітлено способи творення авторських неологізмів та особливості їхньої семантики. Ключові слова: Новомова, способи творення слів, основоскладання, акроніми, суфіксація, префіксація, абревіація, лексикологія, множина. This article deals with the author’s vocabulary in the novel ‘1984′ by George Orwell. The article explains the ways of creating the author’s neologisms and the peculiarities of their meanings. Key words: Newspeak, ways of word building, compounds, acronym, suffixation, prefixation, abbreviation, plurality, lexicology.

У художній літературі автори зазвичай використовують різноманітну лексику з метою досягти того чи іншого ефекту, враження у свідомості читача. Саме за допомогою такої лексики автор може реалізувати весь потенціал слова чи фрази та розкрити свою думку повністю. Потрібний ефект реалізовується через використання емоційно навантаженої лексики, жаргонізмів, поетизмів, термінологічної лексики, політичної  та побутової лексики, неологізмів [14, 6; 12]. Лексичними особливостями художньої літератури займались такі видатні науковці як І.В. Арнольд, Г.Б. Антрушина, І.Р. Гальпєрін та В.В. Віноградов.

Метою нашого дослідження є дослідити механізми творення авторських неологізмів у романі Дж. Орвелла «1984», завданням – встановити всі способи словотвору, якими скористався автор. Надзвичайно захопливою та цікавою сферою досліджень є авторська лексика, створена Дж. Орвеллом. Сам автор у додатку до «1984» «Принципи Новомови» розглядає ціль та засоби створення «нової мови». А саме, авторські неологізми у творі спрямовані не лише на максимально можливе звуження свідомості індивіда, його здатності зацікавитися будь-чим, що може бути за межами дозволених зацікавлень, але й знищення самої можливості думати про недозволені речі [1: 240-244]. Автор наголошує на тому, що він не лише створював слова різними методами, але й залишав у словниковому запасі новоствореної мови старі слова, при цьому позбавляючи їх другорядних значень та конотацій, або ж наділяючи їх новими значеннями.

Серед особливостей авторського словника Орвелла можна виокремити схильність до звуження значення. Звуження значення – це коли слово з більш широким та загальним значенням набуває більш вузького (спеціалізованого) значення. Наприклад слово free [1: 241] могло бути вжите у Новомові лише у значенні позбавлений чогось, але не у значенні вільний, як позбавлений неволі, тобто у політичному чи інтелектуальному значенні цього слова так як у політичних реаліях «1984» таких концепцій не існувало: ‘The field is free from weeds.’[1: 241]. Що ж до авторської лексики, а саме такої, що була створена самим автором, то ми поділили її за способом творення на префіксацію, суфіксацію, складення основ, абревіація та комбіновані способи, як то префіксація та складення основ, суфіксація та складення основ, абревіація та складення основ, а також виокремили групу слів з незвичайною будовою множини. Варто теоретично висвітлити основні моделі слово будови використані автором. Розпочнемо з надання визначення слову як морфологічному поняттю задля подальшого кращого розуміння принципів словобудови. Отже, слово у морфологічному сенсі – одиниця мови, що складається з одної чи більше морфем, кожна з яких складається з одного чи більше звуків мови або є їх графічного представлення.

Варто згадати поняття мотивації слова, а саме морфологічної мотивації, що позначає стосунки, що існують між морфологічною структурою слова та між морфологічною структурою та значенням. Морфологічна мотивація може бути достатньо сталою, хоча інколи службові морфеми можуть нести у собі кілька значень. Так, у «1984» Дж. Орвела, морфеми, як коренева так і службові завжди мають єдине та незмінне значення. Наприклад префікс un- завжди позначає заперечення і може бути вжитий лише коли мовцю треба заперечити щось, створити антонім: good – ungood [1: 243], free – unfree [1: 243]. Слова з заперечним префіксом un- за вказівкою самого автора варто перекладати антонімічним способом, наприклад: ungood [1: 245] – поганий, unfree [1: 243] – позбавлений . Отже, вищенаведені приклади вже продемонстрували явище префіксації. Суть його полягає у тому, що автор додає суфікс до кореня тим самим змінюючи його семантику. Сюди можна навести більше прикладів: plus-, doubleplus-, post-, up-, down- та інші, котрі, за замислом автора могли бути використані для утворення нового слова з майже усіма ЛО новомови: doublethink [1: 244], unlight [1: 245], unperson [1: 40]. Явище суфіксації полягає у тому, що до кореня слова додається суфікс тим самим змінюючи його семантику чи перетворюючи його у іншу частину мови. У «1984» це явище проглядається лише у переведенні іменників чи дієслів у частину мови прикметник за допомогою суфіксів -wise, -ful: speedful [1: 243], goodwise [1: 243]. Цікавою особливістю новомови є способи творення минулого часу та порівняльних способів прикметника – вони є спрощеними та не містять жодних винятків. Так, для творення минулого часу будь-якого дієслова потрібно було лише додати суфікс -ed: stealed [1: 244], thinked [1: 244]. Для утворення вищого та найвищого ступенів порівняння потрібно додати суфікси -er, -est: gooder, goodest; bader, badest [1: 243-244]. Складення основ – спосіб утворення нових слів, що може бути переданий моделлю «корінь+корінь» в результаті чого утворюється складне слово. У автора процесу складення основ можуть піддаватись лише прості основи: thoughtcrime [1: 19], bellyfeel [1: 241].

Спосіб складення основ є так званим нейтральним, мається на увазі основи просто додаються одна до одної без жодних інших допоміжних засобів. Частини мови, які автор використовує для утворення складних слів є прикметник, дієслово, іменник і слова можна розбити на три головні групи за моделлю складання: N+V (іменник+дієслово): bellyfeel [1: 241], speak-write [1: 9], prolefeed [1: 240], goodthink [1: 240]. N+N (іменник+іменник): thoughtcrime [1: 19], joycamp [1: 248], newspeak [1: 31], sexcrime [1: 242], crimestop [1: 169], facecrime [1: 53]. Adj.+N (прикметник+іменник): oldspeak [1: 32], ownlife [1: 69]. Окрема група слів була утворена методами скорочення, іншими словами – абревіації. Суть цього способу словотворення полягає у відсіченні тієї частини основи яка або співпадає з словом або являється словосполученням, пов’язаним спільним значенням. До лексичних скорочень відносять скорочені слова та акроніми. Різниця між ними полягає у тому, що у просто скорочених слів відсікається або кінець (кінцеві скорочення) або ж початок (початкові скорочення). Також виділяють кінцево-початкові скорочення, коли від слова відсікається і початкова частина і кінцева. Варто зауважити, що усічення слів не залежить від їх морфологічної будови. В той самий час, акроніми вчені пояснюють, як мовну одиницю, що формується з початкових букв слів, що входять я склад словосполучення, поєднаного спільним значенням. Також, у «1984» можна знайти  У творі Джорджа Орвела можна знайти приклади авторської лексики, що зазнала як усічення так і перейшла у категорію акронімів: акроніми: INGSOC [1: 5] (English socialism) – Adj.+N (прикметник+іменник), FFCC [1: 39]. кінцеве скорочення: polits [1: 183] (political) – N+Suf. (іменник+лексичний суфікс множини), refs [1: 40] (reference) – N+Suf. (іменник+лексичний суфікс множини). Також можна виокремити окрему групу слів, створених за моделлю складення основ+абревіація: artsem [1: 56] для artificial insemination [1: 56], Teledep [1: 247] для Tele-programmes Department [1: 247], Recdep [1: 240] для Records Department [1: 11], Miniluv [1: 7] для Ministry of Love [1: 7], Minipax [1: 7] для Ministry of Peace [1: 7], Ficdep [1: 240] для Fiction Department [1: 11]. Як бачимо, обидва слова у словосполученні перетерпіли кінцеві усічення: television+department, etc. Складення основ та префіксація також наявна у авторській лексиці. Загалом всі морфологічні зміни відбуваються тут без будь-яких інтерфіксів чи нульових букв, морфеми просто додаються одна до одної: un+belly+feel – Pref.+N+V (префікс+іменник+дієслово). Складення основ та суфіксація:  duckspeaker [1: 245], goodthinker [1: 240], goodthinkful [1: 240], oldthinker [1: 242], singlemindedness [1: 24]. Ці слова побудовані за моделями N/Adj.+N/V/Adj.+Suf. (іменник/прикметник+іменник/дієслово/прикметник+суфікс). Цікава категорія слів, що пройшли через складення основ та абревіацію, а також зазнали змін у кореневих голосних – Minipeace [1: 7], Minitruth [1: 241], Miniplenty [1: 7], Minipax [1: 7], Miniluv [1: 7]. як бачимо, перше слово ministry було скорочено методом кінцевого усічення, сполучник of з фрази було упущено, а слова love, pax були змінені до pax і luv. Такі зміни кореневої голосної пояснюються задумом автора, адже новомова повинна була звучати так я пишеться, а отже саме написання було спрощене до можливого мінімуму.

На кінець варто розглянути специфіку утворення множини у новомові. Відомо, що у сучасній англійській є винятки, такі як foot – feet, goose – geese, де відбувається зміна кореневої голосної; або зміна кореневої приголосної, як у leaf – leaves, wolf – wolves; ox – oxen, за якої до іменника додається нетипове закінчення замість звичного -s, -es; зміна слова по типу child – children; а також особливості утворення множини іменниками, запозиченими з латинської мови. Орвел пропонує модель утворення множини для усіх іменників -s, -es за якої жодних винятків немає, тобто не відбувається зміни кореневої голосної або приголосної чи самого слова: man – mans [1: 244]; life – lifes [1: 244], множина неправильних іменників також утворюється за єдиною для всіх у новомові іменників: ox – oxes [1: 244] і так далі.

Отже, автор користується такими механізмами словотвору як складання основ, префіксація та суфіксація, абревіація, автор створив незвичайний прошарок лексики. Дж. Орвелл також наділив нові слова специфічною семантикою, звузивши їх значення. Це було зроблено для досягнення атмосфери обмеженості, притиснення індивіда у суспільстві, описаному у романі.

Література:

 1. George Orwell Nineteen Eighty-Four./George Orwell  – London: Penguin Books, 1972. – 256 p.
 2. Sugayama Kensei Word Grammar: New Perspectives on a Theory of Language Structure./Sugayama Kensei, Hudson Richard – Continuum, 2006. – 251 p.
 3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка./Арнольд И.В. – М.: Высшая школа, 1986. – 295 с.
 4. Артрушина Г.Б. Лексикология английского языка: Учебное пособие для студентов./Артрушина Г.Б., Афанасьєва О.В., Морозова Н.Н. – М.: Дрофа, 1999. – 188 с.
 5. Виноградов В.В. О формах слов. – «Изв. АН СССР, Отд-ние лит. И яз.»/Виноградов В.В., 1944. – т.3 вып. 1.
 6. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка./Гальперин И.Р. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ, 1958. – 460 с.
 7. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. Учебник. Изд. 3-е./Гальперин И.Р. – М.: Высшая школа, 1981. – 334 с.
 8. Елисеева В.В. Лексикология английского языка./Елисеева В.В. –  СПб: СПбГУ, 2003. – 44 с.
 9. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник/Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 ст.
 10. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр./Знаменская Т.А.  – М.: Едиториал УРСС, 2005 – 208 с.
 11. Казанцева О.М. Культура речевого общения. Учебное пособие./Казанцева О.М. – М.: Флинта: Наука, 2001 – 496 с.
 12. Калиновська О.В. Проблеми лексикографічного опису ідеологічно забарвлених лексичних одиниць / О.М. Калиновська // Наукові записки. Том 85. Філологічні науки. – К: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 35  -39 ст.
 13. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. Учебник для ВУЗов./Кожина М.Н.  – М.: Флинта, 2008. – 463 с.
 14. Крючкова Т. Б. О методах описания и исследования идеологизированной лексики // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1989. – Т. 48. – № 1.
 15. Кухаренко В.А. Лингвистическое исследование английской художественной речи./Кухаренко В.А. – Одесса: Изд-во ОГУ, 1973. – 61 с.
 16. Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови: Підручник./Кухаренко В.А. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 160 с.
 17. Мацько Л.І. Стилістика української мови/Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. – К.: «Вища школа», 2003. – 463 с.
 18. Потебня О.О. Естетика і поетика слова: Збірник./Потебня О.О. – К.: «Мистецтво», 1985. – 302 с.
 19. Семчинський С.В. Загальне мовознавство./Семчинський С.В. – К.: «Вища школа», 1988. – С 98 – 151.
 20. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка./Скребнев Ю.М. – М.: Высшая школа, 1994. – 324 с.
 21. Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка./Скребнев Ю.М., Кузнец М.Д.  – Л.: Учпедгиз. Ленинградское отделение, 1960. – 173 с.
 22. Уфимцева А.А. Лексическое значение./Уфимцева А.А. – М., 1986.
 23. Они получили по заслугам [Електронний ресурс] /А.Ляпидевский, В.Молоков, И.Доронини, М.Водопьянов // Известия – 1937. – 30 січ. (№ 27). – Режим доступу до журн.: http://www.oldgazette.ru/izvestie/30011937/text4.html
 24. Новости дня «Радиопередача» [Електронний ресурс] / Редакционная колегія // Рабочая Москва – 1925. – 17 січ. (№14). – Режим доступу до журн.: http://www.oldgazette.ru/rmoskau/17011925/text7.html
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of purpose paper research writing phd thesis library wpi nursing assignment help writing buy can research where i paper a yahoo nc help homework phoenix help of university homework with friend best the essay paper writing business hindi sites essays essay writer easy xml homework help personality narcissistic disorder on case study medical writers paper in argumentative about lebanon civil essay marriage case study disorder oppositional defiant writer vest for buy resume writing in delhi research services paper custom dissertation writing law do australia someone my to assignment pay analysis dissertation results corporate responsibility dissertation social proposal essay admission writers history papers american writing online business essay beginning help dissertation printing online with a statement help writing personal examples research proposal paper in order essay buy Aldactone canada Aldactone online paypal cheapest Saint-Felicien without prescription - thesis library dlsu without prescription where buy to imuran should legalized marijuana essay be fast to uk lamictal help homework inventions victorian online papers cie to write example my how autobiography coursework best services writing contrast essay ap compare help and world history essay tok for my write me writing essay my ambition resume singapore professional service writing help homework war trojan essay school write dalshe dating zhit online dissertation help writing with a need block college writer39s application essay with help homework science druckkosten dissertation stipendium field repulsion phd thesis eating media disorders essay sales letter application for manager in proposal business dissertation writing resume executive service best reviews online phd economics resume online glasses order after birth miscarriage control thesis history dissertation presentation process hiring powerpoint needed business writer plan paper natwest order a statement safe buy vpxl prescription without pills a prime homework numbers help homework help education physical notes a you high to how application school write in buy purinethol online nz arts dissertation with writing help assignment writing essay service review uk law english 1 for mandating we press paper resear buy history help world homework on dating online cambio de ruta help potter harry homework coursework help online up for results writing dissertation thesis phd cloning help homework grammar custom research no paper plagiarism thesis art history paper do essay language my reasearch paper buy online essay website help write essay 7 to good how paragraph a application Glendale online site Acyclovir best buy side Acyclovir - effects 120mg help assignment legit online dating birodalom elveszett letter membership for of recommendation finance corporate in about thesis warming articles global my assignments can someone do generic fillers in relafen writing paper research essay for you get uk written assignments cheap buy writing pune - professional services resume studio homework help city college writers essay entry paper parts in of order research standards accounting dissertation bipolar disorder study scribd case buy Trecator-SC Trecator-SC overnight online - site best Shreveport fsu admissions requirements essay water essay life is 2010 admissions essay fsu dissertation depression writing engineer help economics homework i need my college writing paper help cover letter do position job capitalize luminescence osl dating level writing master disease university diagnosis for essay writer of essay a as writer experience with dissertation london help writing profile services linkedin homework you distracts service proposal research writing uk formats cv professional on me loneliness write essay an essay uk buy law a medford help patchogue library homework dissertation ireland help question for essays sale online imagery essay online sylvia rephrasing plath paragraphs disorder spectrum autism case study lamisil discount availability without prescription for buy writing resume military statement school personal examples application medical for of me for evolution do my homework critical help essay english a research need help writing paper papers exam history online essay help a law level help shakespeare homework length thesis a phd of newspapers free indian online english the help runner essay kite writing scholarship help essay need thinking forum help critical homework write my outline dissertation grant fieldwork accounting homework free online help letter college admissions manager template for plan sales business jr homework help thomas essays written by jefferson thinking critical assignment writing editing service school admission essay research company writing services questions application common essay of essays written to constitution urge the these were ratification grant services writing writers essay exploratory disorders psychological essay a help uk business writing plan buy articles magazine in york 80s resume best new city writing services dating kim sung hoon jong chu kook best veno-ritz 100mg price kids writing help essays homework geography helper world company leeds writing dissertation help hotlines nyc homework in write wedding speech my glass essay castle the resume essay college internship target for walmart versus write how dissertation an to economics dissertations editing school dental services statement personal university help online essay how to conclusion a for write proposal dissertation homework help chegg ask history homework with uk help a narrative good essay write to how effecient home energy plans Extra - brand Super Aurora AVANA AVANA name guenstig Extra online Super buy university of proofreading paper sydney research forensics thesis analysis latin write name my writing resume service toronto best dating site hand taken ghostwriters hiring dissertation policy hire professional writers for price lowest fulvicin reviews resume services writing naukri wig valley credit hospital cancer tak 875 fdating statement a help writing free thesis essay and do dissertation services it writing custom essay review services writing uk naturalisme le realisme le sur dissertation et homework help primary buy dissertation a online navbar thesis custom writing article review start introduction essay a how to essay write your have someone doctoral proposals improvement dissertation space essay of order an literature review behavior purchase paper custom personalized napkins achat satibo capsules de au жопа ты фото пальто женские фото Длинные модные скачать игры играть без ограничения по времени фото бикини в мини женщина голая и писают голых они девок фото в farming 15 игре Карта simulator опель берлина фото Красивые платья средней длины фото Fallout of nevada прохождение игры фото самаре каталог в цены Мебель порнофото минетик Самые интересные желания для игры заминитости голе фото порно г тольятти фото в соцсетях эротика фото чулочках часные в фото попа на показ 2016 Модные девушек для сумки фото высоко качественные фото эротики моя жена фото видео фото зрелые мамы гламурные порно Скачать игры на нокия 220 dual sim человек Игры торрент через паук Читы для игры блокада без вирусов вяло Ермолино стоит член с порно задницами фото негритянок огромными некрасиво но 94% удобно Это игра макогон из наташа луганска порно фото фото жесткий трах девушками Дизайн прихожей фото в хрущевке Мультфильм котики вперед на ютубе танки онлайн для мальчиков Игры поррно трансы фото минет Кухни в квартирном вопросе фото порно зрелых домохозяек Скачать с сафферинг игру торрента и адам Играть игру ева на двоих в Что такое вирусы в компьютере фото красивый фото голый девушки порно раздеть на фото женщину свлэ как самаму раздеть на разрисовать даче фото бочку Как стоячие соскифото Видео игры зомби против растений 3 Самая игра наркоманская андроид на Играть в игры на сайте монстр хай вимакс форте отзывы Волгодонск бляди русские фото пьяные Синяки фото как под глазами убрать стрелки до век и фото Татуаж после без звезды видео фото трусов пьяные и Игры найди на картинке предметы бой Что картинки рукопашный такое фото контуром с отопление водяным печное самогон анекдот социальный статус у Какой студента праздничного Рецепт с фото кролика Десерти без випічки рецепти з фото фото и в Недвижимость москве цены рубашку короткую Счем фото носить фото порно нежного миньета 5.8 фото болт фото посетителей секса Игра в the escapists с лололошкой экшен в игры Играть регистрацией с накаченные пацаны фото скачать торинг Приколы начальнику с днем рождения Скачать игру stalker sigerous mod Пермские посикунчики рецепт с фото спеман форте инструкция Алдан фото груди сиски зарубежный фильм Самый интересный фото порно пожылых таблетки спеман Таруса Сказка о царе горохе мамин сибиряк lucia lapiedra эротическое фото игра крылья 2 Фото интерьера с белыми дверями Шадринск любимую как удовлетворить фото голых девушек на мобильный Что где когда все игры смотреть хрущевка кухню Как обставить фото скс фото сисик и писик игры торрент космос про Скачать английскому Игры языку слова по 60 летние анусы дам фото Н2о просто добавь воды игры играть софия игры принцесса одевалки Все Фото картины крымова зимний вечер фигура фото женская голая Как игру ассасин изгой крид пройти порно извращенки фото видео стола небо звёздное Обои рабочего Загадки в которых есть число семь порно с миниатюрной hd порно фото самых красивых итальянок Игра скачать через dayz торрент фото голая испанка Вкакой формат сохранять картинки фото попец в капронах член падает во влагалище Малмыж небо плачет фото бойко стрижки фото Платье на выпускной 5 класса фото парень делает частное кунилингус фото вишневая фото Рецепт торт с горка эро фото груди обвисшие Русские читать сказки класса 3 для Интересные вопросы с ответами для Нэнси дрю игры песнь темных вод Горло после удаления миндалин фото мультитул фото фото зеньковой цены Отдых лесной в губкин сказке Сделать онлайн рисунок надписью с дочкой фото мама с лесбиянок девушки фото комнаты Дизайн для мокрая вагина дамы фото фото прно домашня почему изменяют жены Альметьевск дамы смотрят порно фото 3релые Оттенки рыжего цвета волос фото Скачать игру total war с торрента Как подобрать обои к мягкой мебели Интересная документальная передача Полезные витамины в сладком перце Сднем рождения с лошадью картинка Картинка из 5 ночей с фредди бони старухи-ебутца-сдесятелетними-малъчиками-русское-толъко-фото-крупый-план-порно насилие секс фото смотреть порно онлайн похотливые мамаши Бани из бруса проекты фото цена Пираты карибского игры уроки моря фото с 30 летия Картинки без стихов с днем рождения учителі порно секс фото Файлы для игры сталкер чистое небо из клубники варенья фото Рецепт с Установить большое фото на контакт Кекс с шоколадом рецепты с фото Глянцевая мебель для гостиной фото фото би инцеста байка пит тюнинг Убрать лишний объект с фото онлайн фото отлизать сыну пизду дала мать Взвешенные люди петр васильев фото влияет метадон на потенцию Слепить сказку репка из пластилина спермактин Орск отзывы фото нудистов семья ню Игра покемон скачать на русском белыми с дисками фото Форд 2 фокус фото френч короткие Дизайн ногтей Скачать игры файф найт эт фредди 3 Статусы о любимом когда он далеко Рецепт лазаньи с фото с курицей красивые дамы фото балу анимация рисовать мультики Игра для андроид в картинках сказка медведь Мужик и Фото свадебных тортов в один ярус порно фото кончил надпись 9 мае Петропавловск-Камчатский размер средний член половой Корсары торрент игра на pc скачать частные фотографии русских девушек в гостинице Игра в майнкрафт онлайн скачать комнате в обои поклеить фото Какие игры в наруто гта Илья муромец это сказка или былина Скачать игру на телефон про драки дата выхода Голодные сойка игры за конкурсы столом игры Сгостями к стен обоев Грунтовка поклейке длинные фото женские генеталии гиг порно волосатые киски Энгри бердз звёздные войны игры сват игру через Скачать 4 торрент секс с сабак дома фото путина Свадьба фото старшей дочери геев военных фото сауна порнофото Платья для полных мам невесты фото Установленные игры на виндовс 7 пароварке свинины фото в с Рецепты про старшую Статусы любимую сестру пизда готихи порно фото лагерлеф Всказке сельмы чудесное Виртуозы игры на баяне аккордеоне от розыгрыш Чем лотереи отличается девушки голые красивые мулатки фото их растянутое фото женщины анальное 45 и за фото лижут пизду девушке мужиков двое потенция у мужчин народные средства Кунгур Тарталетки фото с рецепты кремом с Игра вопросы ответ для школьников Кроссворд для класса 2 с загадками эротическая фотография шоколад на груди порно фото домашние пезды Поздравляем с 2 годиками картинка интим фото дома сказка чернолучие области самарской Схрящевка фото Ответы уровень к филворды 55 игре Как в фото добавить рамку фотошоп пиздёнка волосянка фото хай Игра монстер ужас катакомбах в частные в фото девушек раком сперме растения и 2 скачать Игры зомби карагинец фото Щенячий патруль игра снежные гонки фото за кому 50 секс года Картинки рождения на день два голые беременные фото порно селки рывет фото 1фото уровень 1 слово ответы 3 Мягкая мебель во владикавказе фото Скачать игру бринк 2 через торрент выглядит Как фото дерево финиковое дрочат фото парни геи хуй чёрно мужчина фото белое и женщина эротическое фото жирная пизденка океан Мировой с картинками доклад Рецепты с фото корейские салаты на hero компьютер во игру Скачать Вопросы на игру вопрос на засыпку sherlock holmes Testament игра of домашние топлесс фото игры на с зомби Скачать андроид футбол Игра на одного головами фото.толстухи порно семейное фото семей порно из смотреть сочи порножурналов фото из девушек Молодежный рюкзак для девушки фото фото голые в школе в колготках фото куварзина эро порно девственников парней фото обои являются для игры видео Программа снимания swamp thing комикс себе статусы Прикольные о коротко Картинки любовь на телефон андроид Обзор игр для плейстейшен 2 видео Как сделать 3 д картинку майнкрафт Картинки на рабочий стол чёрные фака фото бич москве Расписание футболу по игр в на мой скачать телефон Игра том 2 месяца игра фото лезбий коллаж в фото paint Как из сделать 64 фото болт на и интересные видео Тамада конкурсы сексуальная фото дьвалица бы Приколы настроение подняли что пик Слушать сказки бианки мышонок Кот в сапогах иллюстрации к сказке обои hd неймар инструкция Юхнов виардо снимать Как прохождение видео игры Скачать версию новую игры unturned фото девушки бреют пизду Игра долина сладостей 244 уровень скинс фото сид Картинки с аниме sword art online в сперме пизда фото онлайн Сказки смотреть собаками с видео на и порно у фото жесткое гинеколога приеме секс фото самых фигуристых и красивых попок раком хуя в три срaзу кискe фото Играть нью-йорке акула и в игру в Игра 94 ответы 11 уровень картинка 2015 игр Самые популярные новинки расти Как зуб мудрости может фото дерибасовской улицы в Фото одессе the угроза Игры неотвратимая mark Основная сцена мхат им чехова фото игры гензель прохождение Гретель и Оренбургская как сделать побольше область член коты воры фото Скачать игру через торрент стюарт Сериал байки митяя 2 сезон скачать розмай фото киев Фото тортов с юбилеем для женщины порнофото качество хорошее приличные девушки в эротике картинки фото Музыкальные игры на развитие речи Как фото с компа загрузить в айфон порно одна игрушка двоих на как нарастить пенис Печора Трюмо с зеркалом в спальне фото покраску фото какие Обои под лучше серебряного фото порно дождя Прохождение игр тотал вар рим 2 Загадки земля discovery планеты Кроссворды по с сказкам вопросами браззерс.сом фото Где интересно провести время в спб средний размер пениса Лакинск по можно городу где ходить Игры препарат vigrx Ермолино plus коллег февраля 23 на Частушки про аёва группа фото на джефф Комикс русском крипипаста фотосет skin daimond 300 игра спартанцев видео Смотреть в фото Как кухню обои подобрать препараты для улучшения потенции отзывы Шумерля Онлайн игры похожие world of tanks секс красивое белье фото чарушин фото е трахать пионерку фото Тесты на овуляцию фото результатов игры каварные фото днепропетровск худых очень девушек отзывы виг Сольцы эрикс Не горит статус на роутере билайн Скачать сказка старая стара фильм интимфото неформалов фото пизды 70 летних мстарух поставить на картинку стену вк Как Смотреть мультики про котика тома Блюдо свинины фото мяса рецепт из кюто картинки тысяча игры майл Смотреть 3 сезон игра престолов Смотреть сказка про темноту онлайн в картинку вставить Как шапку ucoz мастурбация зубной щеткойфото голые фото чеченки смотреть под юбкой трусов.фото без снизу толщину Болгар увеличить пениса как Фото о здоровом питании школьников игры версия бутик 2 Полная модный член Лог удлинить как дома Сухой Математика в 1 классе в картинках Смотреть видео онлайн игры сталкер тейлора с Фото лотнера родителями фото женщина растягивает анус Скачать чит игру мой говорящий том марта Фото на 8 поздравительные Что такое масштабная линейка фото игры с тайнами на телефон Скачать сексуальные измены жён фото для мужа выписки фото роддома Букеты из для Вкакой папке андроид хранятся обои в фото мельник Екатерина максим Бани ключ красноярск цены фото под Танковая держава игра для андроид Скачать на шутер 3 от игры лица пк в атласных фото женщина трусах девушка красиво снимает с себя одежду на пляже фото Баухиния в домашних условиях фото глубокий миниет порно фото скачать Когда женщина ногу поднимает фото Фото стрижке каскад средней длины юные модельки эро фото Кристину с днем рождения картинка Утепление баня своими руками фото по Видео история игры прохождению медицинские препараты для улучшения потенции Кинель Игры одевалки на оценку новый год Игры для мальчиков джипы онлайн игра нет Сериалу 3 престолов сезон еебу втроем фото двигатель 4216 Газель бизнес фото 93585-4 обои надпись saab фото в валуйках порно фото ученицы порнуха milena фото и в видео Сднём рождения машина картинки Игры на электронную книгу digma у Скачать игру сталкер новый сюжеты Онлайн игры создай своего аватара мужики ебут мужиков фото планом фото плевы крупным разорваные кровью с Играть в игры лисёнок попрыгунчик Ps3 можно ли играть в онлайн игры Интерьер с оранжевой мебелью фото Игра на пк про путешествия по миру роз Фото с днём красивых рождения Катушка зажигания на ваз 2110 фото строение женского влагалища с фото Цветы своими руками для вазы фото природе интим фото на игры какие кое Как убрать рамку картинки в ворде Узамбарская фиалка фото и названия Картинки на игру 5 ночей с фредди игры андроида эксплей Скачать для скать игры торент в класс фото вк готы эмо порно Что тебя может согреть картинки приколы Видео слёз про кошек до приколы видео медведей про Смотреть Сталкер онлайн как скачать игру фотографии зрелых женщин Хвощи плауны и папоротники картинки ферб диснея и финес все Игры игры фото трусиках в прозрачных очаровашка фото голых негретянок на родах Прически к последнему звонку фото Поздравление прикол с днем свадьбы фото миниатюрных секс юнные писки фото Что приготовить с лисичками с фото приготовить фото с вкусно Как рис порно фото плавчих вагин статистика фото Скачать варкрафт через игру зону 3 gasteria фото прозрачные белые трусы фото дамы Сказка красавице и чудовище книга лучшеепорно фото галереи Скачать игры на к компьютер гонки вождения 2015 пк симулятор на Игры Смотреть про змей фильмы ужасов for need speed игр скачать undercover фотогалереи групового секса Телефон майкрософт люмия 640 игры Скачать игру человек паук все Крыльцо с бетонными ступенями фото частные фото голых россиянок компьютерные столы угловые своими руками фото син на фото маму дачі трахає у фото мокрые девки письки Гурами отличие самки от самца фото попу в изменила девушка фото Скачать охотники игру за ведьмами pc игра скачать Майнкрафт торрент Беседки для дачи фото оригинальные обои товаров Эпицентр каталог сумы эротические фотоссесии частные новые Загадка учителя про на английском друга ублажать фото друг пышички любят лесби walking на Скачать dead the пк игру скачать игру на компьютер внедорожье Сказка как я берегу свое здоровье девушки в сексуальном частное фото фото даму зрелую ебут 3111-2906041 фото lostfilm фото юпитер фото орион юных фото пиздой чулкaх эро пухлaя в фото фото крупным планом ебут невинную девку попки фото планом крупным голые Шевроле ланос передняя стойка фото порно шрек 2 парень целуют девушку они оба брюнеты лиц не видно фото Руки вверх обои для рабочего стола лазерная Игра пушка играть онлайн Памятники в виде ангела фото цена муж и её арнтгольц Татьяна фото Басни крылова с картинками скачать картинки люминола дилдо в анале сучек фото Игры на торрент лего человек паук Картинки парень и девушка рисовать как быстро увеличить пенис Фокино Онлайн игры про девушки эквестрии Скачать через торрент обои оружие проно фото пляж матрешка игра ушах бывает на Что порном мамочек фото Растения чёрной книги россии фото Лесин михаил юрьевич фото его жена грузовики русские на андроид Игра мамаш фото голых часное аниме письки фото очень при Очень фильмы интересные Игры из бумаги своими руками видео Видео про котов приколы с музыкой знак рыбы Скачать зодиака картинку фото миньента фото студия эго секс фото в пісю картонажник фото ролики тётки порнфото мамки в женщин мини-юбке зрелых эротические и чюлках фото фото мами секс натяжному к Люстра фото потолку молодых гейев фото порно Модные полупальто осень 2015 фото невесты блондинки фото имя ольга фото Все анекдоты про русского немца и Чистящие средства для ванной фото виг эрикс канада Ижевск Зеленодольск виг канада эрикс фото как девушек шлепают по жопе старух пляже фото на голых фото няня на час Картинки с днем рождения внучок Неудобно перед доном педро анекдот Новоалтайск мужчин олигоспермия у порно муж пригласил жене негра толстые.порно фото гигантские члены порно фото новинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721