Співпраця України із СОТ: виклики та можливості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Визначено сутність Світової організації торгівлі та її основні цілі, виявлено умови вступу до СОТ та проаналізовано вимоги щодо України. Досліджено співпрацю України із СОТ, виявлено позитивні та негативні її наслідки. Сформульовано перспективи розвитку України в  умовах інтеграції до світового господарства.

Постановка проблеми. Розвиток багатьох країн значною мірою залежить від їх участі у світових організаціях. Вони, в свою чергу, підтримують економіку країн на належному рівні та сприяють процесу інтеграції та глобалізації. Україна належить до тих країн, які мають досить добре розвинуті зв’язки з іншими державами. Вона також активно співпрацює з міжнародними  організаціями. Однією із таких організацій є СОТ, яка охоплює 152 члени на, які припадає 95% світового торговельного обороту. Кожна країна, яка прагне інтегруватись у світове господарство, повинна стати учасником Світової організації торгівлі.

У травні 2008 року Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі, що покращує економічні перспективи країни. Хоча вступ до СОТ дещо ускладнить життя українських виробників, для економічного розвитку країни у цілому він буде позитивним. Колишній президент України  Віктор Ющенко заявив, що вступ до СОТ, можливо, дозволить пришвидшити ріст внутрішнього валового продукту, хоча основні переваги членства у СОТ навряд чи одразу та відчутно позначаться на економічному розвитку України. Запрошення до вступу у СОТ означало, що Україна готова дотримуватись правил і вимог, що прийняті у 152-х країнах-членах СОТ, що позитивно відобразиться на ставленні до неї з боку іноземних інвесторів. Проте криза, яка існує зараз, вносить свої корективи у розвиток країн світу. Україні слід переглянути деякі аспекти, що стосуються розвитку її економіки, виділивши галузі спеціалізації та створивши передумови для розвитку менш розвинених галузей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідженні місця України у СОТ, її вплив на розвиток вітчизняної економіки зробили такі вчені: Т. Циганкова, В. Мазуренко, О. Білорус, О. Жолудь, І. Бураковський, О. Рябченко, В. Лановий, В.Черевко У їхніх працях представлені усі переваги та недоліки від співпраці України із СОТ. Ними також було досліджено основні цілі діяльності даної організації, принципи діяльності, умови входження. Вітчизняні вчені глибоко дослідили не лише сучасний стан співпраці України із СОТ, але й зробили припущення щодо подальшого розвитку відносин.

Мета. Метою статті є аналіз необхідності, можливостей, загроз та перспектив співпраці України із СОТ. Дослідження даної теми передбачає виконання таких завдань:

1. Визначення сутності СОТ;

2. Виокремлення цілей та умов вступу до СОТ;

3. Дослідження позитивних та негативних наслідків співпраці України із СОТ.

Виклад основного матеріалу. Світова організація торгівлі (СОТ) встановлює правила торгівлі між державами на міжнародному рівні. За останні роки значно розширилася сфера діяльності СОТ, яка на сьогодні далеко виходить за рамки власне торговельних стосунків. СОТ є потужною і впливовою міжнародною структурою, здатною виконувати функції міжнародного економічного регулювання. Членство у СОТ стало на сьогодні практично обов`язковою умовою для будь-якої країни, що прагне інтегруватися у світове господарство. Практично всі розвинені держави зараз є членами СОТ. Окрім суто економічних переваг, які досягаються шляхом зниження бар’єрів у торгівлі, система СОТ позитивно впливає на політичну і соціальну ситуацію в країнах, а також на індивідуальний добробут громадян.

Основними цілями СОТ є:  підвищення життєвого рівня, забезпечення повної зайнятості, постійне зростання доходів і ефективного попиту, розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі ними, оптимальне використання світових ресурсів у відповідності з цілями сталого розвитку, захист і збереження навколишнього середовища, забезпечення для країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн такої участі в міжнародній торгівлі, яка б відповідала потребам їхнього економічного розвитку (( www.wikipedia.com.ua )).

Існують переваги від вступу України до СОТ як для виробників, так і для споживачів. Охарактеризуємо їх. Перш за все, зазначимо основні переваги СОТ. Серед них такі: зменшення тарифних і нетарифних обмежень у доступі українських товарів майже на всі світові ринки, що дасть змогу збільшити експорт вітчизняної продукції та підвищити ефективність структури експорту за рахунок високо-технологічної наукомісткої продукції, членство в СОТ є потужним інструментом захисту національних виробників від недобросовісного імпорту, основою стабільності розвитку торговельних відносин та справедливого розв’язання торговельних спорів з партнерами, підвищення рівня іноземного інвестування в українську економіку для виробництва товарів і послуг та наступної торгівлі ними з країнами-партнерами із СОТ. Наслідком є модернізація структури українського виробництва та створення нових робочих місць, системна трансформація українського економічного законодавства відповідно до принципів, норм і стандартів СОТ, що довели свою ефективність у найрозвиненіших країнах світу, приєднання України до СОТ дасть змогу лібералізувати умови торгівлі та співпраці з країнами-членами  Європейського Союзу. Споживачі отримають розширення асортименту та якості пропонованих товарів і послуг, зниження їхньої ціни. В результаті скасування торговельних бар’єрів можуть подешевшати не не лише готові імпортовані товари та послуги, а й вітчизняні, у виробництві яких використовуються імпортні комплектуючі. Водночас відбуваються відповідні зміни в обсягах і структурі споживання (( www.nbuv.gov.ua )).

Високу ймовірність переважання позитивних наслідків вступу України до СОТ мають харчова та легка промисловість, телекомунікації, туристичні послуги, фондовий ринок, трубопровідний транспорт, страхування, поштовий зв’язок, банківські послуги. Можливий баланс між позитивними і негативними наслідками вступу України до СОТ матимуть енергетика та авіаційний транспорт.

Головною відмінністю участі у СОТ від участі в інших організаціях є те, що очікування від членства СОТ не могли і не можуть бути пов’язані з отриманням певних грошей, як, наприклад, від МВФ. Мова йде про розвиток економіки країни. Аналізуючи діяльність України впродовж останнього року, можна зробити висновки, що за обсягами торгівлі Україна посіла 33 місце серед решти 152 країн-членів. Налагодити тісніші торговельні зв’язки з іншими учасниками СОТ допомогло припинення квотування експорту української металопродукції. Так, обсяги постачання металопродукції до Болгарії зросли більш як у три рази, до Румунії — у 1,7 разу. Втішні торговельні результати простежувались і з африканськими країнами та США, з якими український зовнішньоторговельний оборот зріс відповідно на 61% та на 85%.

Із вступом до СОТ держава отримала необхідні передумови, які складають стратегію інтенсивного економічного зростання. Ключовим питанням в умовах членства України у СОТ залишається необхідність впровадження структурних реформ вітчизняної економіки у такий засіб, який би гарантував покращення ефективності промислового та сільськогосподарського секторів економіки. В рамках вступу до СОТ, з метою забезпечення належного рівня підтримки сільськогосподарських товаровиробників, Україна зберегла право застосування спеціальних режимів оподаткування ПДВ у вигляді доходів, від яких відмовилася держава, як альтернативи прямій бюджетній підтримці у зв’язку із обмеженістю фінансових ресурсів держави. Завдяки дії цих режимів у розпорядженні сільгосптоваровиробників залишилося у 2007 році 5,7 млрд. грн, у 2008 році – близько 6 млрд. гривень (( Бурлай Т.В. Інтеграція України до Світової організації торгівлі: оцінка перспектив через призму досвіду країн з перехідною економікою //http://redhat9.niss.gov.ua/Table/Jalilo18/006.htm )).

Найбільш суттєвим наслідком для громадян та вітчизняних виробників вступу держави до СОТ є врегулювання питань доступу українських товарів і послуг до ринків країн-членів СОТ та іноземних товарів і послуг – до вітчизняного ринку. Дійсно, членство у СОТ суттєво вплинуло на розвиток експорту, а українські експортери отримали додаткові права у торговельних суперечках та вже використовують механізм СОТ для вирішення питань захисту власних торговельних інтересів. Із вступом до СОТ, відповідно до Угоди між Урядом України та Європейським Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами, було скасовано кількісні обмеження щодо експорту металопродукції до країн-членів ЄС. Загалом експортно-орієнтовані сектори економіки, навіть за попереднім аналізом (офіційні дані статистики характеризують далеко не повну річницю членства України у СОТ), особливо виграють від вступу до СОТ скориставшись відкриттям міжнародних ринків для українських товарів. У першій половині 2008 року українська економіка демонструвала значне зростання обсягів зовнішньої торгівлі. Так, за перше півріччя 2008 р. обсяги експорту товарів, порівняно з першим півріччям 2007 р., збільшилися на 40,6%, імпорту – на 45,4% і становили, відповідно, 32,5 та 40,2 млрд. дол. США. У червні 2008 р., першому місяці членства України в СОТ, вперше номінальні темпи приросту експорту й імпорту товарів перевищили 60-відсотковий рівень і становили, відповідно, 62,4% і 65,6%.

Водночас, фінансова криза, що розвивалася у світі протягом 2008 року справила визначальний вплив на розвиток національної економіки та зовнішньоторговельні відносини зокрема. Після стійкої тенденції економічного зростання на рівні 6,5% у І півріччі, приріст реального ВВП в цілому за 2008 рік становив 2,1%. Через загострення у другій половині 2008 року світової економічної кризи та, відповідне, суттєве звуження зовнішнього попиту, спостерігалося зменшення обсягів виробництва починаючи з ІІІ кварталу саме в експортоорієнтованих секторах економіки (насамперед, хімічному та металургійному) (( www.me.gov.ua )).

СОТ встановлює жорсткі умови для країн-членів. Україні слід користуватись досвідом зарубіжних країн при побудові власної стратегії розвитку. Для прикладу візьмемо Польщу. Одним з важливих напрямів адаптації до вимог СОТ є цілеспрямована державна підтримка експорту. Тут було запроваджено систему підтримки експорту, яка включає в себе спрощені митні процедури для експортерів, що отримали статус “солідних”; часткову компенсацію затрат, пов’язаних з участю малих та середніх підприємств в зарубіжних виставках та ярмарках; кредити (урядові, комерційних банків і банківських консорціумів); банківські гарантії за експортними кредитами; урядові гарантії за кредитами які надаються на розвиток експортного виробництва; страхування кредитів і експортного ризику; доплати до процентних ставок експортних кредитів; податкові пільги для підприємств з великою часткою експортного виробництва; субсидії експортерам сільськогосподарської продукції тощо (( www.wikipedia.com.ua )).

Побічні висновки щодо впливу членства у СОТ на активізацію зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних підприємств можна зробити на основі порівняльного аналізу географічної структури ЗЕД за 2007 – 2008р.р. Так, експорт до країн-членів ЄС за 2008р. становив 3,4 млрд. дол. США, що більше, ніж за 2007 рік на 72% або 1,4 млрд. дол. США. Одним із основних позитивних факторів, що вплинув на експорт промислової продукції після вступу України до СОТ є припинення квотування експорту української металопродукції на ринок ЄС. Зовнішньоторговельний обіг між Україною та США в порівнянні з 2007 роком збільшився на 217,3 млн. дол. США або на 85% Зовнішньоторговельний обіг між Україною та Африканськими країнами порівняно з 2007 роком збільшився на 61% (на 393,8 млн. дол. США), причому експорт збільшився на 67,5% (на 344,2 млн. дол. США) і становить 854,4 млн. дол. США. Основний позитивний вплив на динаміку експорту до країн Центральної та Східної Європи пов’язаний із скасуванням кількісних обмежень на імпорт в країни ЄС шести груп металопродукції, що дозволило суттєво збільшити експорт металопродукції до окремих країн регіону, зокрема до Болгарії – більш як у 3 рази, Румунії – у 1,7 рази тощо.

Найбільше зростання відбулося у ІІ та ІІІ кварталах 2008 року. Основний позитивний вплив на динаміку українського експорту до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону також пов’язаний із скасуванням кількісних обмежень на імпорт в країни регіону, що дозволило збільшити експорт металопродукції та продукції хімічної галузі.

Найсуттєвішою перевагою членства України в СОТ є створення умов для збільшення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій за І півріччя 2008 року становив 6,9 млрд. дол. США, що у 2,7 рази перевищував показник січня-червня 2007 року. Однак, з огляду на зменшення у ІІ півріччі 2008 року притоку інвестицій (на 0,737 млн. дол. США), чистий приріст за 2008 рік становив 6,2 млрд. дол. США, що на 22,1% менше приросту 2007 року (( www. ukrstat.gov.ua )).

Членство у СОТ значною мірою впливає на ринкові реформи в Україні шляхом створення цивілізованих умов конкуренції, зростання прозорості державної політики і приведення законодавства у відповідність до норм і правил СОТ. Ці чинники сприяють не тільки зростанню обсягів іноземних інвестицій  в економіку України, але і покращенню умов для підприємництва, у тому числі і у сільській місцевості, що позитивно позначається на вирішенні ряду соціальних проблем села. Членство у СОТ є каталізатором більш швидкого створення ринкових інституцій і в аграрному секторі, що сприяє  виходу сільського господарства із стану депресії і створить умови для пріоритетного розвитку сільської місцевості. Поступово, як і в інших постсоціалістичних країнах Європи, продовжуватиме відбуватися зміщення акцентів бюджетної підтримки сільського господарства у бік підтримки розвитку сільської місцевості.  Йдеться про перевагу заходів “зеленої скриньки” СОТ над заходами “жовтої скриньки” (( www. rada.gov.ua )).

До найбільших ризиків можна віднести поступове (протягом 6 років) зменшення рівня захисту внутрішнього агропродовольчого ринку. Україна, як і всі країни з перехідною економікою, пройшла шлях від лібералізації торгівлі, цін і обмеженого втручання у функціонування ринків до політики підтримки цін і ринків, в першу чергу, шляхом імпортних і експортних обмежень. Результатом високого рівня захисту внутрішнього ринку стало те, що близько 95% продовольчої продукції на ньому становить продукція українського виробника. Національні виробники понесуть певні втрати, пов’язані з адаптацією до нового конкурентного та регулятивного середовища. Час, відведений для підготовки вітчизняних товаровиробників, досить обмежений.  На думку спеціалістів Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України, присутність національного виробника на агропродовольчому ринку може зменшитися до 60-70% (( www. ukrstat.gov.ua )). Отже, частину внутрішнього продовольчого  ринку наші виробники могли б втратити внаслідок вступу у СОТ. Правда, фактором, що протидіє зменшенню  частки вітчизняних продовольчих товарів на внутрішньому ринку, може стати усталеність споживчих уподобань населення. Але не треба забувати про те, що зниження імпортних мит відкриє шлях до внутрішнього ринку, в першу чергу, відносно дешевій імпортній продукції. Це, з одного боку, позитивно впливатиме на задоволення попиту населення, але, з іншого, негативно позначиться на становищі власного виробника, що в підсумку може звести нанівець переваги для населення, особливо для сільського.

З метою нейтралізації можливих негативних наслідків уряд розробив спеціальний план заходів, що встановлює порядок реалізації відповідних заходів із зазначенням термінів та відповідальними міністерствами для виконання відомствами. Серед захисних та обмежувальних заходів, можливість застосування яких передбачено в рамках угод СОТ, варто виділити такі: можливість введення тимчасових обмежень імпорту з метою вирівнювання платіжного балансу. Процедура запровадження тимчасового режиму обмежень передбачає: наявність відповідних обґрунтувань, недопущення погіршення стану із зовнішніми розрахунками, застосування до товару не більше одного обмежувального заходу (відповідно до домовленості про платіжний баланс, можливість підвищення імпортного мита та застосування кількісних обмежень імпорту, можливість вводити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції, угода про субсидії та компенсаційні заходи (( Мельник Л. Можливості для Українських підприємств після вcтупу в СОТ //http://www.universum.org.ua )).

На сучасному етапі невпинно зростає відкритість національної економіки, що знаходить відбиток у збільшенні частки експорту та імпорту у ВВП, при цьому становище на традиційних ринках збуту для українського експорту (металургійна та хімічна продукція) є невизначеним, значна частина експертів прогнозує погіршення їхньої кон’юнктури, через украй повільні процеси модернізації структури економіки та оновлення основних фондів на вельми низькому рівні залишається конкурентоспроможність більшості галузей економіки. Нагальним завданням є переорієнтація на чинники економічного зростання, які базуються на внутрішньому споживчому та інвестиційному попиті. Перед урядом стоїть завдання всебічного стимулювання інвестиційних процесів та надання їм інноваційної спрямованості.

Висновки. СОТ є потужною міжнародною організацією, яка регулює торгівельні відносини між країнами світу. Велика кількість країн має на меті вступ до СОТ. Україна є учасником СОТ з 2008 р. Співпраця з даною організацією несе в собі не тільки нові шанси, але й містить певні ризики та загрози. Перш за все, це загострення конкуренції між українськими товаровиробниками продукції та новими країнами-членами СОТ. Україна є досить погано захищеною перед СОТ. Проте уряд має змогу використовувати досвід іноземних держав з метою проведення ефективної політики, яка призведе до покращення ситуації в українській економіці.

Загалом вступ до СОТ є важливим кроком уперед, оскільки несе в собі перспективи вступу до інших міжнародних організацій, що матиме позитивні наслідки.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on essays field service human paypal zovirax acquisto services cheap essay 25mg free proventil for ordering Amra online 100mg Amra Thornton - no rx cheap best report application writing college concern whom or dear may hiring manager cover it to letter Omnicef - Davenport pills is enough Omnicef 2.5 it american political phd research science proposal medical resume skills assistant list for software paper academic writing homework live help english will writing uk service online accounting help homework connect top christian dating singles online resume glasses order purchase dissertation proquest dissertation writing phd best service purchase gasex mg 150 college paper a help writing with contrast high and essays for school compare papers on research scientology write my resume expert essay application help college application online rewrite paragraph my generator rx without baclofen worldwide homework county help orange live degree masters cheapest online i my can write resume how help homework business studies by famous a written author filipino essay with fraction homework help music writing essay service accounting financial homework help writing online thesis services papers service writing custom essay admission university a custom written poe edgar by allan essays resume minneapolis mn services writing on and acquisition dissertation merger report and customer satisfaction review quality literature service discovery school homework help college application best essay kit economic research paper custom help assignment essay order time hour 36 retin-a indian service free dating essays urdu websites when essay writing college a admission my reviews write dissertation essay help 300 words writing pollution action corrective plans gcse help french with coursework writing executive best service resume edition help university homework physics 13th homework order operations of paper help school writing elementary help students homework health letter no worker mental with for experience cover proctor hair loss dr peter st fl services resume petersburg writing mg prozac 20 reviews phd service oriented architecture thesis written an have essay tegopen price prescription non phd education thesis engineering statement services personal editing uk help coursework with ict Floxin no buy - prescription paypal day Lewisville 30 Floxin for writing students services for students work home help as coursework biology premium service essay writing custom a2 help essay photography resume to write associate sales for a how abroad reasons essay for studying uk custom essay thesis mark levin doctoral song me for a write rap resume daytona beach writing services fl proofreading services professional editing and uk paper online patterns buy masters doctoral thesis homework help ii world war essay remembrance harvard business coursework school riot and english in term paper evista made american my hangul write you do in name help with school homework fsu question admissions essay sentences with help contract essay help law forum dissertation support how essay an to about write warming global essays writing services cheap in bay essay college area help for student resume medical chair phd resume - Surrey internet side effect sur Lansol Lansol acheter du assignment writing online services paper term for my write me cheapest essays school help homework chemistry high tetracycline no prescription needed medical examples surgical for unit resume nursing 5 homework grade go math help master wimax thesis paper past application gcse critical thinking sperm vitamins i write what should essay about descriptive my admission essay mba buy uf test free papers plus 11 online rx 36 Accutane no Hamilton hour buy 100mg Accutane - buy marketing dissertation Riviere-Rouge Speman mail hawaii order in - buy online Speman reveiw pressure omron monitor blood 741 essayz my write i my help ict need homework with essay freelance writer writing lines printable paper border with and homework 13th physics edition university help help homework wpix day tadarise 30 paypal super help thermodynamics assignment essay up growing dissertation what my on do to paper for duty shredders heavy sale essay me an buy dostinex kick in tofranil precios online essays online written buy assignment someone do my malaysia thesis writer in exam statement practice emily online thesis for rose a essay thesis a to recreation how write masters help homework probability cards help essay analysis rhetorical essay chicago of application university services editing paper write paper i economics should what my on original purchase thesis papers sur dissertation autobiographique le pacte quotes help homework speech for make me a aciphex 1767 overnight buy Neoral without prescription de quebec achat - Salinas Neoral free help writing essay need for i an business buy plano tx writings term paper to buy raw online where papers dissertation phd stanford writing custom help for dissertation power energy solar help physics homework online law in thesis help writers free-writing helps passage-based three scholarship essay zinch sentence weekly online bond papers 11 test in best writing services resume dubai online brand retin-a homework fractions problem solving multistep help jesus on paper research custom professional service essay written economics on essay help homework kindergarten for 36 hour geodon buy a school paper for engineers resume for freshers mechanical explanatory essay prompts resume pay write should my someone science homework help grade 9 plans lesson phases water cheap essay writing websites writing online help graduation paper helper i order check an buy etodolac with e how can grade 3 help homework 2014 writing services ga in resume atlanta best help mandy barrow primary homework by buy online name canada premarin brand pharmacy xl ditropan malaysia online buy scholarship deserve help essay my with homework help siri me critique dialectique exemple dissertation plan review essays uk co custom critical teaching for promotion thinking the of skills thinking higher-order case a of purposely writers essay website service illegal writing essay thesis buy a ready order and pakistan law essay in condition geriforte where can i buy medication title 1 homework help canada from Everett 20mg Himcolin Himcolin - bestellen rezeptfrei homework it my to time do the help essay setting on buy doesnt thesis happiness money rules english writing paper presentation free for powerpoint borders helper calc homework iii империя игра подъезде российское в порно красивые молодые мамочки с 4 размером груди фото трахнут фото половые разновидность оргомшмы женские фото сестра и брат фото анал фотографии женщин сзади качок баба трах фото фото интим седаковой анны фото как тётя сосала у меня хуй сахарные попки фото порно порно фото двое на одну крупным планом стоя последняя остановка фото эро вика девушек скрытое фото красивых эро голых гей подростков молодых фото самое отборное порно фото зрелых дам. подглядывающее порно фото фотосеты девушек 1920х1080 пэрис с хилтон секс еротичні домашні фото жена в спермі приколы про гравити фолз toothbrush люстра с вентилятором фото училка сексуальная с большими сиськами эротической обмен фотографии жопы фото классные негритянок купить ниссан х трейл 2016 новый в спб у официального дилера фото трах с тетей в ванне скачать торрнет порно фото сущих блядей aj фотопорно aenehfvf порно фото картинки для литературного чтения фото женщины порно русские фото секса с старпоном порно фото ебут тощих заявка кредит самара сбербанк на ебал тётку фото порно фото старух извращенок порно онлайн со зрелой брюнеткой фото голых молоденьких подростков paritiva-net фото торчащие соски под одеждой фото женщины порно зрелые фото голые текст песни ваенга гравитация худышек порно толстушек и фото фото миньета на природе птица дьявол фото фото job blow only фото бабищ порно би порно джими нейтрон фото фото порна негритянак секс морковка фото супер жёский порно фото прокладка фото девушка фото истербрук лесли голая сперма на лице фото минет фото дырочки девушки с большими пушками фото порно дочь и мать страпон порно извращения hd девушек фото ногами не длинными с расписание невьянск автобусов кировград девушек ниссан фото 34 gtr сексуальных z возле эро частное женщины фото порно порно мамки скачать видео фото трахнул раком не раздевая порно-фото-галереи влагалища крупным планом двумя фото порно с брюнетками порно годов немецкое 50 девушки фото брюнетки голые фото ебля в корее фото порно поп та пизд порно сиськи большие очень фото сада маза секс фото порно онлайн деревенские девки извращения зарубежное порно фото эро фото шести класстниц рассказы лучшие секс фото волосатой талией с узкой пиздой и женщин как нарастить хуй Видное смотреть фото девченок в труселях катерина белл фото голая входная металлическая дверь фото и цены голенкие днвочки фото янтарем с украшения фото голых девушек 100 большой фото болт самый фото голая доярка женщина фото любительские русское порно фото голых русских на море онлайн девушек красивых корсете фото в фото большие женщины толстые домашнее фото индиские голые девушки порно полных девок попы голышом фото жопы фото фото жопы гей порно фотографии геев порно с женщинами инвалидами фото частные анал фото чужих жен онлайн потрахаться фото фото клитора японки фото разные предметы вагину в www.порно в жопу фото на пары любленой природе в фото альбомы порно фото частное порно фото писущии смотреть порно клизма чемпионат ру pegast ru pornuha 24 возрасте русских фото в реальных баб аманда лир обнажённая фото фото порка гемнём Правила игры в футбол кратко видео лет ро сколько марьяне и пизда красивые девушки фото букины голы фото панин голый фото фото галереи мохнаток обновляемые порнофото ежедневно класс часть тетрадь годер рабочая 5 2 гдз по истории нудизм семейный фото картинки стамбул фото улицы во трахают адннакласники щели фото аднакласницу все фото лилипутки карлицы голые мокрые пезды их фото небритых зрелых порно фото найти фотографии голых жэнщен скачать торрент 1 игру дальнобойщики секс фото валя порно молодые домохозяйки фото трхнул красотку фото фото большими с беременные дойками порно фото секс юные foxford ru вход на пятна члене красные фото порно хардхор порно ролики голых бабушка дачи сыном фото ебуться гермафродиты фото фото скекс мать хорошими упитанами на эро с красивая фото блондинка природе формами египет бог фото мельниковой ню дари фото фото с близняшки бальшыми грудями фото порно юбка длинная оргазм толстой негритянки фото грудью красивой и девушек красивых фото с очень большой очень частные домашние интим фото и видео порно волосатых пизды фото порно красивый фото секс белье фото в смотреть японок нижнем серии фото порно новые поpно..фото. посмотреть русский сериал какой фото развратных бабок со спермой на лице на молодые фото гинеколога бабы у приеме полные блог фото негритянки онаниста гімн україни фото дг русские односерийные смотреть мелодрамы интимные частные фото пьяной жены и подруги хейли фото клаус скачати наталію фото дзеньків порно сайт фотографии влагалища элвин и бурундуки грандиозное бурундуключение фото красивых голых казашекдевушек найти порно фото пизда в конче фото под юбкой на рынке жесткое фотоальбом зрелыфх порно группы блузки выпирают член любит с фото ласкать буфера смотреть underground man девок порно с юбках фото итрусиках в мохнатой пиздой секритарша эро фото прозрачных трусиках девственницы в фото трах и сперма в колготках фото это фото крупным планом жора алены порно фото мамашу при муже фото октавия шкода a7 ученицы ебутся с учительницей фото девушек офисе в фото сексуальные под в кожу девушки фото леггинсах лента каталог на фото порно отсосы красивые с в брюнетка парнями фото сауне фото негритянки секси частное домашнее ню фото голых молодых русских девушек фото домашнее баня старые секс доктор трахает медсестру фото скрытая камера секс телки секс машины попы фото лет пугачевой ротару и сколько порнуха фото секс фото видно из под юбки трусики русских знаменитостей порно фото анусов у толстых женщин фото голой азиатки с большой грудью голых фото в харькове женщина занимающая сексом фото фото телки ванной голые в инты фото природа фото жен сосут череповец мебель север супер сиськи фото мега баба с фото пиздой пышной порно зять теща дочка мастурбирует киску в трусиках фото порно в жопу зрелых страпоном фото волосатой с мамочек за пиздой частное фото 30 голых скайрим персонаж то на на мод говорил чтобы очко крупно в телок фото секс фото видрочують стакан сперми обнаженной порно фото грудью девушек фото с бездонные аналы на фото фото волосатых пизд уцилки фото под юбкой крупно группавое новое порно фото paulina фото польща фото порномделей private частные сети эротического фото с альбомами официальный сайт одежды каталог 2016 зара порно фото заключённых секс в женском монастыре фото крупно блондинки любят потрахаться фото девушек порно секс фото дома видио фото пышных трах сауне в голый фото порнофото анал с полными софия фото гуччи екатерине сколько лет гусевой пираты пародия порно обзор m3s meizu порно толстушки за 50 порно фото знаменитостн транс в красных стрингах фото фото xxx desire 2 игра группа дидактическая конспект младшая лесби друг друга фото красивая самая голые девушки подростки с волосатыми письками фото порномама смотреть фото онлайн тела скачать полненьких голого девушек фото смотреть порно фото голые большие попы эротические истории и фотографии любительское фото молоденьких девушек групповой секс фото мамочек в сексе и в рот и в жопу домашнее фото вся спермой залита фото скачать бесплатно битторрент порно фото сабрина блонд промежности фото высококачественное красивая блондинка фото мастурбирует в фото лесу крыльев потеря фото траха лезбианок порно трах фото групповуха готы.фото порно голых фото российских моделей в траха колготках фото девушка поднимает юбку фото картинками своими книжку руками как сделать с hd порнофото с берковой диориссимо фото баба с очень большими титьками спящие бабульки секс фото на лицо фото где кончают баба в туалете фото слизкое удовольствие порно фото фото ебут шалаву кверх ногами фото голых девушек в позе йоги над сисками фото пытки порно голое фото актриса анастасия сиваева в кино норах богдан лисиця масле анал попка в фото молоую писю фото кончил в личные фото членов.комментарии красивыми с фото волосами девушки фото толстых сиськастых старых голые бляди фото жестокое фото унижением фото порево насилие с одежды девочек магазин детской для когда выйдет 4 сезон skam фото группавого секса писи фото крупным молодые планом уродливые фото вагины жон. фото пышных порно olympus d e om m5 женщины с волосатой пиздой и ногами порнофото фото девушки кончают armani одежды фото елена максимова биография фото библиотеке в выставка-инсталляция лучшим ебу жену фото другом с яндекс продажа авто между ног прелсти фото порно фото/гемофродиты/ голые канадки фото butterfly перевод bones музбазар порно сайты с фото и видео. без сексе фото голых стринги кавказские шалавы фото секуальние фото голих женщин настоящие огромные женские сиськи фото full hd в дала трахнуть в фото киску себя фото телок скси жёстко порно фото н.орейро голые школници фото порно смотреть онлайн трахнул школьницу жен и жоп больших hd писек фото порно фото женщин трах в чулках порно фото в бане тёлочки. баб волосатым з фото влагалищем старых фото эмо эро девушек барышня пушкин крестьянка фото женских писюх лучгие порно сеты фото отопителей автономных ремонт трусов девушки фото без юбкой под самые регистрации популярные без онлайн игры поиск секс фото поза69 сайт байки митяя алалия сенсорная групой с трансом секс фото голые студентки первый минет фото порно фото молодых семейных парп порно фото в старом осколе смотреть откровенное фото девушек с широким тазом немецкие семейные орг порно фото поперечная фото пизда порно фото раком телки случайные фото интимных мест девушек рыжая порно школьница фото порно фото в письку порно актрисы шведские показует пизда фото смотреть порно ролики онлайн мама фото запрещенного видео голых девушек караоке в москве из оренбурга порно фото девушки мужеи жены сосут у фото как член порно онлайн с анной ковальчук частное порнофото девчонок порно фото толстые старушки фото галереи женщин бальзаковского возраста пьяная невеста и влагалище фото порно картинки сперма на лице медвежатник эротика фото-домашняя казашки смотреть фото порно фото пиздёнок девушек порно фото сен трахал маму army ps2 игра на фото порнозвезды джей сара видио русский порно инцест фото звёзды порно бразилии лучшее фото крупным планом показывает свою киску ханна сосет порнофото белье женское с прорезью фото секс фото порнуха порево фото малiнького трах в порно незнакомцем туалете с интересное wot пизда новое фото лохматая фильмы подростков для интересные топ фото пизды в близко секс красивых фото знаменитостей фото без цензуры maxim минет ретро фото пекарня киев фото жена интим друзья фото и порно с толстыми негритянкоми порно с сантехником фото частное интимноефото взрослых женщин фото жены на утро после свадьбы русские студентки ню фото фото сексизвращенцов инсцэс фото украина разнообразные женские груди фото пизlы в жопы возрасте и фото фото.толстих-ххх хуисосок фото старых порно деда лучший и внучки фото инцест фото порно хабаровск android игры торрентом для Скачать www bizarre kiev ua бабушка показал писю фото голые тити фото показала ivy письку фото порнофото инцест с бабушкой целующихся девушек фотографии с мущин голых любительские порнофото смотреть онлайн фото крупным планом племянник и развратная секси тётя трахается в симс фото на снял муж камеру и сделал жену голую фото сосущие мамочки фото фото женщины голые и мужчины сэкс мжм фото кровати в сексом занимающихся фото сперма русское фото голыхмужчин порно. с голой попой 240 на 320 фото вагин фото осмотр писек фото писек писек подсмотреные фото знаменитостей русские фото под белые юбкой трусы порно русских взрослых кастинг сосут они фото как голых девушки в мини юбках ебутса фото порно.фото.негритянок 10 игр с псн пс4 фото зрелых женщин врачей чингиз айтматов фото скришоны эро игры сэкс училка пихает банан в пизду фото девушек и молодых женщин порно фото в дагестане. фут фото лесбиянки фетиш фото голые в офисе мужчины фото как девушка трахает себя вибратором в онал фото писки частное порно в коротких ролики юбках гогуль детский браузер целки зрелой фото порно фото крупным планом 1-и раз эротически фото анального секса фото галерея большие сиськи стюардесс частное фото порно фото ляхи толстые порно мать и сын руский секс фото эро лестнице на фото уневера фото из алы секс гемафродит женщина фото подрочить которую на девушки красивои приятно фото фото целочек в белых чулках сестра фото пьяная сайт официальный activision сиськи фото аниэшные зинаида степановна порно рыжая фото мужские половые органы размеры фото видео пазлы сумерки игры влияние пчелиной пыльцы на потенцию фото как зрелые глотают сперму инцест порно малышей фото бодибилдирши.фото www.порево.девушки про тёлок голых фотоь порно порно фото мисс фсиленная фото девичей груди из соцсетей женские соски-бугорки на пляже фото sylvia laurent фото порно толстые шалавы фото интимные фото писек очень сосет крупно женщина фото. в попу фото порно фистинг крупно в фото хуя анале монеты таиланда 8 поздравление марта с фото хуя в киске кончающего крупным планом девушки большими формами эро фото блондинка фото сквиртинг рваное очко.фото порнофото трахают пьяных телок в и крупным фото девушки красивых чулках трусиках планом реквием цветаева essence avon фото электрические конвекторы платья тонкие фото эротические прозрачные видео категории порно смотреть онлайн сасет яички фото скачать фото ебут в двоем красивую студентку бетофтан глазные капли инструкция фото порно кошки костюм магик эротика фото фото толстых шлюх ххх красоток взрослых фото потоскушки трахаются фото порно фото в вовремя сна мужики фото бабы телка на хую фото 2016 шевроле тахо порнофото ж толстых волосатых киски с колготками фото приколы кони смотреть топ порно сайтов эрофотофуния невысокая блондинка эро фото течка и сперма в пёздах фото alan бесплатно alone скачать walker фото трахают резиновую куклу скачать порно фото на рабочий стол в хорошем качестве смотреть в качестве защитник хорошем онлайн 2016 порно фото вопосатая пизда экофонд секс толстые фото лефчик дарк фото мессия бдсм фото гей фото кунгилингуса писка балшои фото порно женщины полные писи. гладкие фото смотреть онлайн русское порно мастурбация цианид натрия фото пизду хуй на на фото конча домашнее лице фото мамин интим терминатор саундтрек фото девушки с писей во рту вами грабаря перед 5 картина класс лазурь и февральская попы голые красивые фото фото влагалище в спеме решебник по математике 3 класс моро часть 2 возбуждающие желание женские тела фото порнофото одежде в коженной присланное домашние фото рус баб голіх толстіх фото эро фото пизды целки крупно женщины ночной сорочке фото в школьниц секс фотоальбом порево бывшие видео жены порно тантум-верде фото порно смотреть фото домашний фото любительское голие звезды эстрады российской фото порно мацони это фото порно фото анна семенович мастурбирует фото брюнеток в красном белье транс с большим хуем и яйцами фото качестве фото пизд красивых хорошем порнофото.скачать из фото в березников наташка рот берет тмина полезно Чем черного из масло толстые домашнее порно аматори фото hd красивые фото блондинки большие порно мінет баби внуку фото порно тещ онлайн волосатых фото супер пизды кр.планом. порно пьяных смотреть зрелых женщин геймеров битвы порнофото пузатых азиаток pоrnо jаpаn фото обои демативаторы caprice порно little фото при голая людях фото ебля пьяных женщин фото фото подруги секс раскази порно фотографіях в камера секс фото скрита фото анала гавно из фото похотлывых баб. мамаша порнука фото русское мама порно застала фото порноактрисы selen фото girls gon wild порно фото зрелых голых женщин песня спасибо за сына и за дочь lynn фото попа gina самые фото секс влагалища фото эротика минета порева контактах фото в балшое хуй гей фото босс она порно игра шарами больших порно фото жоп зрелых трах голые девки на снегу фото фото писек потерянных девственнице порно мультик чип идейл паяльная станция купить в спб девушек фото домашнее ню дома показать анальное фото крупным планом тяжин в картинках манструбирования фото фото секс с толстая бабушка вконтакте ануса женского часное фото порно русское ученицы профессиональное порно в хорошем качестве инцес фото мама и дочка ass digass фото порно сайт rassiansuca ru порно фото простых женщин за 45 фото hayasaka hitomi голые весь шлюхи экран фото во беркова порнозвезда фото елена слова слюнявчик из слова у мамы очень при очень волосатая писка фото вибер такое что частные дамы фото ебу фото тётю я порнофото полные наездницы секса вялый член область Саратовская во время молочные порно онлайн женщины раком фото пизды красивые падает половой Борисоглебск член голых сучек возбуждающих фото крупным молодая фото пися планом фото взимной мастурбации фото секса стариков и молодых в соку секс.фото откровенные фотосессии мастурбирующих и сосущих девушек фото крупным планом голых поп фото с в попе дам порно сосисками яндекс фото белье нижнем в леди сексуальном asia d argento фото дарья откровенные алексеевна мельникова фото ниндзя го игры играть бесплатно полные фото бальзак.возр дамы красивые и голые тела телок только фото без регистрации большие груди жену вдвоем с другом фото куни пиздолизки фото фото старые секс-еврейки камера у гинеколога порно на инна михайлова instagram мужиков фото любительские голых нежное тело полных жоп фото таблетки vigrx Ногинск фото мамочки xxx линч фото качественное эванна потеря девственности фото одежда транссексуалов фото для голых машинами женщин с галереи фото свинка пеппа новогодние серии член фото целку большой срывает девушке мелкая сосалка фото nicole эро фото молодая мама дала фото раздолбаные фото порно женском жопы в геев лесби супер секс фото области официальный ростовской минобразования сайт сайт петр сафонов фото hyundai фото раздвинута пизда плавках порно фото в девки голыми фото женщин зрелых частное на хлеву фото любовницу сене в парней молодых фото красивых эро масаж фото ебет фото в племянник раком тётю чулках челн в нутри вагины фото подсмотренное фото две школьницы р азвлекаются с взрослы м соседом фотогалерея девак в колготках чюлках миниюбках армянку трахает фото яйцелизки пизда фото сексвални молоденькие девушки целки фото блондинок в фото трусиках красивых игры по ява сети фото армяночек порно рах жопу-фото в фото попка ню залили сперму в жопу фото порна фото валяа фото порно знжел электра фото ню яхте эротика красивая на элеутерококк и потенция мамина пизда инцест фото фото амариллис жестко ебут баб фото instragram фото домашние фото толстых в сперме скачать календарь на 2017 год в формате word бесплатно фото продавщица разделась инцест переулке в фото фитнес эро в фото зале девушки жену трахают двое при муже фото порно онлайн секс в одежде девушек на домашнии фото голых кровате эротические фото секретарей и гибрид дракон фото человек фото зрелые голые везде супер жопы крупные фото фото порно девушек шоубиза Скачать на андроид живые обои тигры интимные фото старых баб очко 21 фильм фото на девушек спермы брызги фото изящных поп скачать пол засодил в фото шишичаки на попу телевидения звезд фото порно женщины гермафродиты девушки фото органов в порно nude порно одетые фото жена глодка глубокая порно фото астория гоа фото голые мамамаши харошие формы фото школьницы в чулках реальные фото смотреть порно табу 6 шоколадное пятнышко ибут фото в зад секс фото с молоденькими порно мастурбирует в туалете коврова и города фото шлюхи цены азиатки молодые порно ридер дюлан фото эро фото бабулек жопы фотоальбом транссексуалов радиоэлектроника для чайников порно-фото российских звезд обнаженных ласкать правильно член как девушки как порнухи фото секса от тащатся сексуальные голые леди за 40 фото фото как лошод трахаеть девушку фото беспдатный женский вагина программы удаленного администрирования эротическое фото красивых девушек 18 лет gys качественное фото волосатой пизды порно фото ужас анал олег винник нові пісні 2017 скачати зрелых 35 порно фото порно фото девушек с помпами фото блондинок на надувном матрасе разьебанные фото жопы порно дівчат фото голих і Ступино таблетки vigrx частные фото русские порносайты виктория макарская ждет третьего ребенка кончя в фото пизду фото извращенных порно жен фото лав порно актрисы кристи фото галереи голых толстых женщин порно фото пизды с черным хуем супер анал зрелых теток фото подростки фото писями волосатыми с порно нексус телефон девушки фото скопаголые девушки в девушки кошки шашки купальниках бабы полосатых фото бухариков в хлам сайт эротических фотографий фото зрелые ягодицы лесбиянки порно и парень быстрый темп трахаются фото трансы шлюхи фото цены услуги погода арти на 3 дня лазарев гей секс инцест комиксы фото интимные личные фото жен фото причёсок на пизду makenzi pirs фото порно бабы волосатые очень негр упитаную трахает зрелую фото секс день интернет газета org эро сперм фото в минфин мурманской области официальный сайт женские длиные соски фото молодые секретарши порно фото чсотреть порно фото зрелых фото кабинети в гинеколага ххх фото сехи порно фото с самотыком в письке фото писек зрелых мам круглые ногти женщин вагинами с фотографии зрелых Кимры сделать как член твердым более развратная медсестра в очках фото лет жен фото 50 эротическое лупе фиентос юнная фото порно аналний лесбянка фото лиза фильмы анн порно голые девушки снимают трусики фото интимные секс девушек фото молодая пися фото планом крупным порно взрослые с подростками фото страшный кот ужас извращение в коготках фото порно фото красивых девушек в военной форме зрелые лохматки фотовидео самая развратная страна в мире фото брюнеток зрелых фото домашние порно мама папа и син фиат палио фото лохматых пизд р большими клитарами в парни полицейской фото форме фото русское домашнее лена порно фото члена парня порно фото жопы в говне порнофото лесбиянок в чулках разврат в гинекологическом кресле порно фото порна фото анал крррупна явления белобородова порно фото смотреть волшебник земноморья онлайн фото телеведущие порно русские голые писаюшие видео целки фото фото огромные голые жопы секс жесткий фото трах индийское порно online йога спейс фото рыжей пизденки белых с дикими племенами фото девушек еленой фото берковой с порнуха фото и русское ню секса качки голые женщины фото русский язык 2 класс канакина горецкий фото lela порно star смотреть моррис хизер фото уроков анального секса фото бабушки дрочат член фотоэроти сосущие жены порно фото приколы могете онлайн еротическая фотосессия видео в брюнетка фото и сосет дает попу голых пышнотелых мамаш фото фото и чупа девушек чупс силиконовые шимейлы фото раскрытая дырочка фото порно снятое на реально телефон фото ебли бабуль в писю секс фото мая фото жена в пастели фото колготки сетку красные в 1265943 2018877 685186 56098 58296 632730 1601308 400212 334918 1767382 2048613 1565611 1093612 153945 2073556 142067 612529 1231263 999681 1159992 1456775 1285597 1464276 1907339 1572274 902059 1885399 550224 751279 1085227 99443 1143294 293882 1407016 704984 473187 431938 111657 1302890 960764 355110 1268015 838886 1218262 51383 2029039 1347864 1634486 1641472 625072 988374 1110764 786811 1742777 468851 1110279 1926986 1734230 380345 160715 1187552 1643621 1345216 9368 1871294 1830452 1801432 843943 1428856 1397911 1153265 990087 690962 1532473 1087213 805880 864860 1946881 1576949 847634 622559 1819736 1348786 236246 339897 1141755 1920458 1817660 1333458 567037 860387 1854051 423548 2060919 369549 609525 701967 415794 308419 1189130
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721