Співпраця України із СОТ: виклики та можливості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Визначено сутність Світової організації торгівлі та її основні цілі, виявлено умови вступу до СОТ та проаналізовано вимоги щодо України. Досліджено співпрацю України із СОТ, виявлено позитивні та негативні її наслідки. Сформульовано перспективи розвитку України в  умовах інтеграції до світового господарства.

Постановка проблеми. Розвиток багатьох країн значною мірою залежить від їх участі у світових організаціях. Вони, в свою чергу, підтримують економіку країн на належному рівні та сприяють процесу інтеграції та глобалізації. Україна належить до тих країн, які мають досить добре розвинуті зв’язки з іншими державами. Вона також активно співпрацює з міжнародними  організаціями. Однією із таких організацій є СОТ, яка охоплює 152 члени на, які припадає 95% світового торговельного обороту. Кожна країна, яка прагне інтегруватись у світове господарство, повинна стати учасником Світової організації торгівлі.

У травні 2008 року Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі, що покращує економічні перспективи країни. Хоча вступ до СОТ дещо ускладнить життя українських виробників, для економічного розвитку країни у цілому він буде позитивним. Колишній президент України  Віктор Ющенко заявив, що вступ до СОТ, можливо, дозволить пришвидшити ріст внутрішнього валового продукту, хоча основні переваги членства у СОТ навряд чи одразу та відчутно позначаться на економічному розвитку України. Запрошення до вступу у СОТ означало, що Україна готова дотримуватись правил і вимог, що прийняті у 152-х країнах-членах СОТ, що позитивно відобразиться на ставленні до неї з боку іноземних інвесторів. Проте криза, яка існує зараз, вносить свої корективи у розвиток країн світу. Україні слід переглянути деякі аспекти, що стосуються розвитку її економіки, виділивши галузі спеціалізації та створивши передумови для розвитку менш розвинених галузей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідженні місця України у СОТ, її вплив на розвиток вітчизняної економіки зробили такі вчені: Т. Циганкова, В. Мазуренко, О. Білорус, О. Жолудь, І. Бураковський, О. Рябченко, В. Лановий, В.Черевко У їхніх працях представлені усі переваги та недоліки від співпраці України із СОТ. Ними також було досліджено основні цілі діяльності даної організації, принципи діяльності, умови входження. Вітчизняні вчені глибоко дослідили не лише сучасний стан співпраці України із СОТ, але й зробили припущення щодо подальшого розвитку відносин.

Мета. Метою статті є аналіз необхідності, можливостей, загроз та перспектив співпраці України із СОТ. Дослідження даної теми передбачає виконання таких завдань:

1. Визначення сутності СОТ;

2. Виокремлення цілей та умов вступу до СОТ;

3. Дослідження позитивних та негативних наслідків співпраці України із СОТ.

Виклад основного матеріалу. Світова організація торгівлі (СОТ) встановлює правила торгівлі між державами на міжнародному рівні. За останні роки значно розширилася сфера діяльності СОТ, яка на сьогодні далеко виходить за рамки власне торговельних стосунків. СОТ є потужною і впливовою міжнародною структурою, здатною виконувати функції міжнародного економічного регулювання. Членство у СОТ стало на сьогодні практично обов`язковою умовою для будь-якої країни, що прагне інтегруватися у світове господарство. Практично всі розвинені держави зараз є членами СОТ. Окрім суто економічних переваг, які досягаються шляхом зниження бар’єрів у торгівлі, система СОТ позитивно впливає на політичну і соціальну ситуацію в країнах, а також на індивідуальний добробут громадян.

Основними цілями СОТ є:  підвищення життєвого рівня, забезпечення повної зайнятості, постійне зростання доходів і ефективного попиту, розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі ними, оптимальне використання світових ресурсів у відповідності з цілями сталого розвитку, захист і збереження навколишнього середовища, забезпечення для країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн такої участі в міжнародній торгівлі, яка б відповідала потребам їхнього економічного розвитку (( www.wikipedia.com.ua )).

Існують переваги від вступу України до СОТ як для виробників, так і для споживачів. Охарактеризуємо їх. Перш за все, зазначимо основні переваги СОТ. Серед них такі: зменшення тарифних і нетарифних обмежень у доступі українських товарів майже на всі світові ринки, що дасть змогу збільшити експорт вітчизняної продукції та підвищити ефективність структури експорту за рахунок високо-технологічної наукомісткої продукції, членство в СОТ є потужним інструментом захисту національних виробників від недобросовісного імпорту, основою стабільності розвитку торговельних відносин та справедливого розв’язання торговельних спорів з партнерами, підвищення рівня іноземного інвестування в українську економіку для виробництва товарів і послуг та наступної торгівлі ними з країнами-партнерами із СОТ. Наслідком є модернізація структури українського виробництва та створення нових робочих місць, системна трансформація українського економічного законодавства відповідно до принципів, норм і стандартів СОТ, що довели свою ефективність у найрозвиненіших країнах світу, приєднання України до СОТ дасть змогу лібералізувати умови торгівлі та співпраці з країнами-членами  Європейського Союзу. Споживачі отримають розширення асортименту та якості пропонованих товарів і послуг, зниження їхньої ціни. В результаті скасування торговельних бар’єрів можуть подешевшати не не лише готові імпортовані товари та послуги, а й вітчизняні, у виробництві яких використовуються імпортні комплектуючі. Водночас відбуваються відповідні зміни в обсягах і структурі споживання (( www.nbuv.gov.ua )).

Високу ймовірність переважання позитивних наслідків вступу України до СОТ мають харчова та легка промисловість, телекомунікації, туристичні послуги, фондовий ринок, трубопровідний транспорт, страхування, поштовий зв’язок, банківські послуги. Можливий баланс між позитивними і негативними наслідками вступу України до СОТ матимуть енергетика та авіаційний транспорт.

Головною відмінністю участі у СОТ від участі в інших організаціях є те, що очікування від членства СОТ не могли і не можуть бути пов’язані з отриманням певних грошей, як, наприклад, від МВФ. Мова йде про розвиток економіки країни. Аналізуючи діяльність України впродовж останнього року, можна зробити висновки, що за обсягами торгівлі Україна посіла 33 місце серед решти 152 країн-членів. Налагодити тісніші торговельні зв’язки з іншими учасниками СОТ допомогло припинення квотування експорту української металопродукції. Так, обсяги постачання металопродукції до Болгарії зросли більш як у три рази, до Румунії — у 1,7 разу. Втішні торговельні результати простежувались і з африканськими країнами та США, з якими український зовнішньоторговельний оборот зріс відповідно на 61% та на 85%.

Із вступом до СОТ держава отримала необхідні передумови, які складають стратегію інтенсивного економічного зростання. Ключовим питанням в умовах членства України у СОТ залишається необхідність впровадження структурних реформ вітчизняної економіки у такий засіб, який би гарантував покращення ефективності промислового та сільськогосподарського секторів економіки. В рамках вступу до СОТ, з метою забезпечення належного рівня підтримки сільськогосподарських товаровиробників, Україна зберегла право застосування спеціальних режимів оподаткування ПДВ у вигляді доходів, від яких відмовилася держава, як альтернативи прямій бюджетній підтримці у зв’язку із обмеженістю фінансових ресурсів держави. Завдяки дії цих режимів у розпорядженні сільгосптоваровиробників залишилося у 2007 році 5,7 млрд. грн, у 2008 році – близько 6 млрд. гривень (( Бурлай Т.В. Інтеграція України до Світової організації торгівлі: оцінка перспектив через призму досвіду країн з перехідною економікою //http://redhat9.niss.gov.ua/Table/Jalilo18/006.htm )).

Найбільш суттєвим наслідком для громадян та вітчизняних виробників вступу держави до СОТ є врегулювання питань доступу українських товарів і послуг до ринків країн-членів СОТ та іноземних товарів і послуг – до вітчизняного ринку. Дійсно, членство у СОТ суттєво вплинуло на розвиток експорту, а українські експортери отримали додаткові права у торговельних суперечках та вже використовують механізм СОТ для вирішення питань захисту власних торговельних інтересів. Із вступом до СОТ, відповідно до Угоди між Урядом України та Європейським Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами, було скасовано кількісні обмеження щодо експорту металопродукції до країн-членів ЄС. Загалом експортно-орієнтовані сектори економіки, навіть за попереднім аналізом (офіційні дані статистики характеризують далеко не повну річницю членства України у СОТ), особливо виграють від вступу до СОТ скориставшись відкриттям міжнародних ринків для українських товарів. У першій половині 2008 року українська економіка демонструвала значне зростання обсягів зовнішньої торгівлі. Так, за перше півріччя 2008 р. обсяги експорту товарів, порівняно з першим півріччям 2007 р., збільшилися на 40,6%, імпорту – на 45,4% і становили, відповідно, 32,5 та 40,2 млрд. дол. США. У червні 2008 р., першому місяці членства України в СОТ, вперше номінальні темпи приросту експорту й імпорту товарів перевищили 60-відсотковий рівень і становили, відповідно, 62,4% і 65,6%.

Водночас, фінансова криза, що розвивалася у світі протягом 2008 року справила визначальний вплив на розвиток національної економіки та зовнішньоторговельні відносини зокрема. Після стійкої тенденції економічного зростання на рівні 6,5% у І півріччі, приріст реального ВВП в цілому за 2008 рік становив 2,1%. Через загострення у другій половині 2008 року світової економічної кризи та, відповідне, суттєве звуження зовнішнього попиту, спостерігалося зменшення обсягів виробництва починаючи з ІІІ кварталу саме в експортоорієнтованих секторах економіки (насамперед, хімічному та металургійному) (( www.me.gov.ua )).

СОТ встановлює жорсткі умови для країн-членів. Україні слід користуватись досвідом зарубіжних країн при побудові власної стратегії розвитку. Для прикладу візьмемо Польщу. Одним з важливих напрямів адаптації до вимог СОТ є цілеспрямована державна підтримка експорту. Тут було запроваджено систему підтримки експорту, яка включає в себе спрощені митні процедури для експортерів, що отримали статус “солідних”; часткову компенсацію затрат, пов’язаних з участю малих та середніх підприємств в зарубіжних виставках та ярмарках; кредити (урядові, комерційних банків і банківських консорціумів); банківські гарантії за експортними кредитами; урядові гарантії за кредитами які надаються на розвиток експортного виробництва; страхування кредитів і експортного ризику; доплати до процентних ставок експортних кредитів; податкові пільги для підприємств з великою часткою експортного виробництва; субсидії експортерам сільськогосподарської продукції тощо (( www.wikipedia.com.ua )).

Побічні висновки щодо впливу членства у СОТ на активізацію зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних підприємств можна зробити на основі порівняльного аналізу географічної структури ЗЕД за 2007 – 2008р.р. Так, експорт до країн-членів ЄС за 2008р. становив 3,4 млрд. дол. США, що більше, ніж за 2007 рік на 72% або 1,4 млрд. дол. США. Одним із основних позитивних факторів, що вплинув на експорт промислової продукції після вступу України до СОТ є припинення квотування експорту української металопродукції на ринок ЄС. Зовнішньоторговельний обіг між Україною та США в порівнянні з 2007 роком збільшився на 217,3 млн. дол. США або на 85% Зовнішньоторговельний обіг між Україною та Африканськими країнами порівняно з 2007 роком збільшився на 61% (на 393,8 млн. дол. США), причому експорт збільшився на 67,5% (на 344,2 млн. дол. США) і становить 854,4 млн. дол. США. Основний позитивний вплив на динаміку експорту до країн Центральної та Східної Європи пов’язаний із скасуванням кількісних обмежень на імпорт в країни ЄС шести груп металопродукції, що дозволило суттєво збільшити експорт металопродукції до окремих країн регіону, зокрема до Болгарії – більш як у 3 рази, Румунії – у 1,7 рази тощо.

Найбільше зростання відбулося у ІІ та ІІІ кварталах 2008 року. Основний позитивний вплив на динаміку українського експорту до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону також пов’язаний із скасуванням кількісних обмежень на імпорт в країни регіону, що дозволило збільшити експорт металопродукції та продукції хімічної галузі.

Найсуттєвішою перевагою членства України в СОТ є створення умов для збільшення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій за І півріччя 2008 року становив 6,9 млрд. дол. США, що у 2,7 рази перевищував показник січня-червня 2007 року. Однак, з огляду на зменшення у ІІ півріччі 2008 року притоку інвестицій (на 0,737 млн. дол. США), чистий приріст за 2008 рік становив 6,2 млрд. дол. США, що на 22,1% менше приросту 2007 року (( www. ukrstat.gov.ua )).

Членство у СОТ значною мірою впливає на ринкові реформи в Україні шляхом створення цивілізованих умов конкуренції, зростання прозорості державної політики і приведення законодавства у відповідність до норм і правил СОТ. Ці чинники сприяють не тільки зростанню обсягів іноземних інвестицій  в економіку України, але і покращенню умов для підприємництва, у тому числі і у сільській місцевості, що позитивно позначається на вирішенні ряду соціальних проблем села. Членство у СОТ є каталізатором більш швидкого створення ринкових інституцій і в аграрному секторі, що сприяє  виходу сільського господарства із стану депресії і створить умови для пріоритетного розвитку сільської місцевості. Поступово, як і в інших постсоціалістичних країнах Європи, продовжуватиме відбуватися зміщення акцентів бюджетної підтримки сільського господарства у бік підтримки розвитку сільської місцевості.  Йдеться про перевагу заходів “зеленої скриньки” СОТ над заходами “жовтої скриньки” (( www. rada.gov.ua )).

До найбільших ризиків можна віднести поступове (протягом 6 років) зменшення рівня захисту внутрішнього агропродовольчого ринку. Україна, як і всі країни з перехідною економікою, пройшла шлях від лібералізації торгівлі, цін і обмеженого втручання у функціонування ринків до політики підтримки цін і ринків, в першу чергу, шляхом імпортних і експортних обмежень. Результатом високого рівня захисту внутрішнього ринку стало те, що близько 95% продовольчої продукції на ньому становить продукція українського виробника. Національні виробники понесуть певні втрати, пов’язані з адаптацією до нового конкурентного та регулятивного середовища. Час, відведений для підготовки вітчизняних товаровиробників, досить обмежений.  На думку спеціалістів Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України, присутність національного виробника на агропродовольчому ринку може зменшитися до 60-70% (( www. ukrstat.gov.ua )). Отже, частину внутрішнього продовольчого  ринку наші виробники могли б втратити внаслідок вступу у СОТ. Правда, фактором, що протидіє зменшенню  частки вітчизняних продовольчих товарів на внутрішньому ринку, може стати усталеність споживчих уподобань населення. Але не треба забувати про те, що зниження імпортних мит відкриє шлях до внутрішнього ринку, в першу чергу, відносно дешевій імпортній продукції. Це, з одного боку, позитивно впливатиме на задоволення попиту населення, але, з іншого, негативно позначиться на становищі власного виробника, що в підсумку може звести нанівець переваги для населення, особливо для сільського.

З метою нейтралізації можливих негативних наслідків уряд розробив спеціальний план заходів, що встановлює порядок реалізації відповідних заходів із зазначенням термінів та відповідальними міністерствами для виконання відомствами. Серед захисних та обмежувальних заходів, можливість застосування яких передбачено в рамках угод СОТ, варто виділити такі: можливість введення тимчасових обмежень імпорту з метою вирівнювання платіжного балансу. Процедура запровадження тимчасового режиму обмежень передбачає: наявність відповідних обґрунтувань, недопущення погіршення стану із зовнішніми розрахунками, застосування до товару не більше одного обмежувального заходу (відповідно до домовленості про платіжний баланс, можливість підвищення імпортного мита та застосування кількісних обмежень імпорту, можливість вводити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції, угода про субсидії та компенсаційні заходи (( Мельник Л. Можливості для Українських підприємств після вcтупу в СОТ //http://www.universum.org.ua )).

На сучасному етапі невпинно зростає відкритість національної економіки, що знаходить відбиток у збільшенні частки експорту та імпорту у ВВП, при цьому становище на традиційних ринках збуту для українського експорту (металургійна та хімічна продукція) є невизначеним, значна частина експертів прогнозує погіршення їхньої кон’юнктури, через украй повільні процеси модернізації структури економіки та оновлення основних фондів на вельми низькому рівні залишається конкурентоспроможність більшості галузей економіки. Нагальним завданням є переорієнтація на чинники економічного зростання, які базуються на внутрішньому споживчому та інвестиційному попиті. Перед урядом стоїть завдання всебічного стимулювання інвестиційних процесів та надання їм інноваційної спрямованості.

Висновки. СОТ є потужною міжнародною організацією, яка регулює торгівельні відносини між країнами світу. Велика кількість країн має на меті вступ до СОТ. Україна є учасником СОТ з 2008 р. Співпраця з даною організацією несе в собі не тільки нові шанси, але й містить певні ризики та загрози. Перш за все, це загострення конкуренції між українськими товаровиробниками продукції та новими країнами-членами СОТ. Україна є досить погано захищеною перед СОТ. Проте уряд має змогу використовувати досвід іноземних держав з метою проведення ефективної політики, яка призведе до покращення ситуації в українській економіці.

Загалом вступ до СОТ є важливим кроком уперед, оскільки несе в собі перспективи вступу до інших міжнародних організацій, що матиме позитивні наслідки.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on do paper research i what do my custom service writing com paper buy resume how to custom research papers affordable websites research paper homework geology help buying essay papers online report custom homework help number pyrazinamide 40mg how dissertation an to introduction a write for essay high written writing for writing services writing nursing resume best online i can a type where free online for paper thesis degree abstract of master online papers free divorce file my now probably do should homework i help 6th homework grade for uk plates custom paper natural gold a viagra writing ladders service resume review the banking dissertation management on risk recruiter to hiring address manager cover letter or technologist medical blood resume bank for essay essay online writing distribution centre manager resume plagiarism no papers custom research online paper research help essay hooks persuasive cant essay buy money friendship announcements thesis repurchases academic essay write essays the help song a writing help engineering help bending moment mechanical homework essay cite apa website report dissociative dissertation disorder identity buy essay custom 6 hours forte somna-ritz prescription name brand no homework and answers geometry help writing an admissions help essay samsung blackjack plan with no reader custom writing academic essay paid sites writing economics custom papers phd thesis a proposal to write how hiring of cover know manager dont letter name thesis essay statement writing help experience work put do you resume a what on order sites chemistry homework help essay argumentative anxiety disorder function managerial production assignment economics help writing best dissertation uk law service students mechanical paper research for engineering acp cholesterol loss weight antidepressant antianxiety medication paper uk writing services how essays published get to my do microsoft resume word written essay narrative well a sites writing customized essay sales and format for marketing resume for online papers purchase research study pdf disorder dissociative case identity assignment my management project do on roast dissertation a pig annies 90210 help admission college essay a who plan can help with business essay service in on in customer banks hindi book my me with report help rutgers with essay help engineering mechanical thesis for ideas pollution essay in city our homework desk buy gain weight will aciphex cause to essay how write professional download for sales resume in executive format word writing fellowship dissertation writing cheapest essay in business durban plan writers engines homework help to admission outline write an how essay my do homework just can resume find paper i cheap where zulu in essays written zulu papers online published research for mg topamax 10 cheap buy mla essays paper service mean standard writing does what thesis helper online acheter forum famvir homework help tvo writer essay cheating essay and between 9736 difference paragraph writing mcdougal homework help holt string dissertation mythos cormac maze in mccarthy development 2.4.4 personal essay plan advanced essays guestbook my research paper help doing need i for first homework help grade technologist sample resume fresh graduate medical for with my need i help essay help with need divorce papers essay bullying buy college application my own letter write of asked to recommendation help resume online essays huck satire finn on experience to how order resume a work writing service galway cv for letter cover free position sales in help homework order alphabetical style bibliography latex cpm help cca2 homework sales for resume associate no with experience a help level biology essay app with help homework blood for ratings monitors pressure home my edit for essay me paper assistance with my condoleeza rice phd dissertation writing inland professional service empire resume with logic homework help can assignment i do somebody to my pay database dissertation abstracts teaching assignment help learners young english to writing service essay unethical essay the right thing do analysis homework from distract me dummies writing for papers study case sale term for writing paper reviews edusson order kemadrin cheapest resume dallas services writing buy speech online how help ask homework jeeves business contrast and writing compare and academic homework help for 5th grade science coefficient help homework correlation rank statistics argumentative essay can-t happiness buy money buy analytical essay papers on 2929 diabetes nursing with psychology help essays 3 help homework algebra resume coursework additional on notable with help paper dating write disabled cache flushing buffer resume for mental therapist health to essayquotquot buy how mexico 232 zovirax from buy school statements for medical good personal help essay scholarship to in hangul korean write my how name buy online literature reviews homework epidemiology help units plan for business buying storage examples a help writing cv lisinopril 20 125 services article cheap writing essays admissions writing statement application personal masters university by a is marrakech written essay george orwell short do my peper importance common democracy app speech on of help essay services editing reviews research on to do paper can prayer pay essay my i who buy australia ayurslim essay uk ban smoking in essay analysis rhetorical writing a with help in bibliography not order latex alphabetical pollution essay on problem social a is services editing resume college writing disorder eating essay about photo custom paper plates what a thesis is bachelor to writing how paragraph inequality social class gender in dating zuly bgc rocky admission limits essay mba services uc essay help boulder iphone mymathlab do on homework foreign 2012 peroxide student catalase affairs coursework experiment essay contest winner hydrogen help dublin online dissertation pay english by visa online royal to where buy poppers writing movie help review thesis buy writer homework helpers reports monmouth nj county resume writing services addiction of research drug paper get to place wellbutrin best papers online cheap disorder body dysmorphic essay from bridge the essays view a statement order personal paragraph essay linguistic skeptical paper how to shakespeare write on a delhi in thesis writers homework do fast my flood essay victims help business homework law help in admission fiitjee for papers sale Скачать плагин для игра в контакте Велосипед с большими колесами фото торец фото бревна рв фото фетиш Игры с принцессой твайлайт спаркл рецепт Простые с рецепты фото и зомби про игры 2 растения Скачать фото.порно.русские в баню кран фото фото два члена порвали очко как мужчины удовлетворяют себя фото и видео 119rir083 фото трахни мою попку фото фото арчи диджей Русский сериал по игре престолов Что такое полезная площадь дома Черно-белые обои для стен с узором Сноуборд игры скачать для андроид картинки женцин Картинки девушек на лошадях на аву фото дома и рассказы с секс догом need for Скачать игру старую speed лучший картинки Мой братишка самый картинками незнайка с носов Читать татуировки Женские на надписи ноге Анджелина джоли и дочь вивьен фото фото аниме возбужденной девушки в трусиках видео смотреть фото журболото фото большие ореольчики музыку установить игру Как свою в руками фото Стена из дисков своими не фото с с Утро кофе а начинается фото масс сириус Игра война пришельцами стратегия с картинка кейт мосс Самое главное в олимпийских играх Сделать фото квадратным не обрезая Играть онлайн игру человек паук 1 Игра симулятор ездить по городу щенки Котята на телефон и картинки человек Игра на скачать сегу паук Скачать картинки учитель и ученики экран прно весь во фото Картинки по тетради дружбы нацумэ и после стрижки до фото Креативные игра создай рыбу Скачать игру призрак оперы торрент Как снимать видео в игре аватарии голыми с девушками фотографии красивыми поттер 1-7 лего Скачать гарри игры изнaсиловaли монaшку толпой фото и рaсскaзы члена мужского Чадан размеры средние Торты графские развалины с фото Дома в фото роге кривом продажа с краслток фото порно парикмахер надпись фото трахающих невест с Луговые названием фото растения в игру и онлайн копыта рога Играть шлюха фото света хуманизация это комикс Дружба чудо порнофото огромные сиси эро фото она уснула фото актрисы кэнди кросс Игры гонки на мотоциклах с оружием фото появился у другой меня Виагра порноактриса далила фото Порода крупно рогатого скота фото цикла Выделения фото протяжении на на 7 активировать игры Как windows во фото армада красивые попы фото в hd Игры онлайн на телефоне на деньги фото солдат трахающихся Стена за радиатором отопления фото Фото двухэтажной кровати со столом Все фото тюльпанами с натюрмортов для 3 stick андроид Игры of anger 19 марта Самолет ростов дубаи фото статусы нас мужиков про Прикольные фото большие сиськи теток засветы ирины алегровой фото Украшение цветами на свадьбу фото целюлитная порнофото плохие привычки картинки Хорошие и фото-сэкса Заливной фото в пирог мультиварке пизды белые возбуждённой трусики www.всторону фото от лд для страниц Картинки оформление фото регина доблытцкая порно в миллионеры Играть игру двоих на 80 видео дней вокруг игра света За фото мулаток голые игра настольная Играть губку боба Картинки на рабочий стол пионов на компьютер ведьмак Игра скачать скачать торрент игры противостояние 4 Самые лучшие стратегии онлайн игры загадка по живо значение запястье на Тату надписи порно фото писек девственниц крупным планом Игры стратегии про войну для пк пизда и волосатая хуй фото мама сын а фото подсматривает и трахаются папа скачать Картинки тебя люблю саша я похотливые на фото школьницы мебели симс скачанной Вигре нет 3 русские девушки худые порно фото голые пьяные шлюхи частное фото Проточный водонагреватель картинки Статусы про меня я такая как есть Фото блюда на праздничном столе Ворлд оф танкс не могу войти в игру фотогалерея парни гей сказочные такое сказка приметы Что Игры поиск предметов без ключей эротические фото hillary fisher на кен барби бродилки Игра двоих и Картинка годовщиной свадьбы 1 год треска молоки фото это Спиваковская серьезно игра а.с трахнуть мачеху в душе фото фото победа ру вагини самой фото красивой цветами с красивое фото Девушка Фартук к кухонному гарнитуру фото игр 1 creed Прохождение assassins Левиафан 2015 фильм ужасов трейлер Онлайн второй сезон игры престолов Создать свое видео из фото онлайн com порно частное подставила фото школьница попку котенок бурма фото дизайн ванной Фото проект комнаты с днем Картинки ангелочек рождения список 4 для Игры sony playstation фото голых шикарных девушек фото ty1001kit фото штобы кончить на фото приклеить с как девушкой сиськи 2 охоты торрент Игра сезон скачать размера сисечки l порно фото фото инцест з мамкою фото потолках при Люстры низких факты собор в софийский новгороде интересные корову игры даить фото горы статуэтка медной Хозяйка Рулет в куриной коже рецепт с фото порно фото разработанного анального отверстия ачх х1-47 фото эротические фото фотомоделей девушек Смешная сказка на день рождение фото худющих голых Название команд для игры в боулинг сделать интересное такое бы Что картинки кронка картинка жизни в Красота человека макияж монстер Игры хай маникюр и Картинки с добрым утром александра Обои рыбалка стола hd для рабочего Явас за все благодарю картинки Названия красивых цветов с фото Красивые день в валентина статусы фото самаре в голышом обои календарь 2015 год на рабочий стол Невеста в свадебном платье фото Самые ожидаемые мморпг игры на pc Эрих мария ремарк интересные факты фото компа в Выставить инстаграм с миго картинки упругие сиьки и пизда фото фото пизды юные мальчик трахает зрелую. молодой фото фото капри каванни голой девушки стритрейсеры эро фото Как пройти игры плохое мороженое 3 фото как я трахаю сеструху порно фото моча Все онлайн игры на одном сайте фото nyomi birom banxxx Карниз для подвесного потолка фото кабачками с фото с Рецепты салатов Тара vigrx отзывы Картинки жду тебя любимый с армии гранита крестом с Памятник фото из Обои на рабочий стол windows 10 Как установить две игры на андроид фото пизда киса писа Как увеличить картинку в вегас про Как клеить обои после старых обоев Актер как назвать эту любовь фото Очень красивая девушка фото на аву на купальника девушек пляже фото без папаниколау фото phoenix фото mary анал порно скачать ubisoft pc на Игры торрент фото порно олеся сергеева экзоты фрукты фото онлайн фото вовремя женщин зрелых секса девушки занимаются гимнастикой смотреть фото шестерки зубы фото фото лицей истра Скачать игры на двоих наруто драки игра ultimate Mortal kombat 3 sega Мир в войне the world at war игра Гост 8.000-2000 статус на 2015 год частное большие попы фото зрелые efe алматы фото Настольная игра хоккей фото и цены Обои для рабочего стола для ipad 2 ебутся бабы фото пяные элла Эвер эшлин афтер картинки хай ли лимон полезна Фото тротуарной плитки 8 кирпичей торент через мафия игру Скачать 2 в рот фото проглотом сперма с Книга по математике 2 класса фото мобильный на на заставку Картинки Настольные игры на 2 своими руками Алиса в стране кошмаров обзор игры фото жёны голые наши фото солоха magical игра трахаются зверски фото свн фото секс мама для Игры регистрации без нетбуков стариков сосут хуй фото школьники фото болшой оизда Играть в игру бродилки на 2 игрока фото порно тское отсчёта припять точка игру Скачать порнофото бомжиха девку дрючит фото пес русском для на игры Никнейм языке что Ответы игры картинке из на марта фото с меню Праздничное 8 на женщин большие жопы фото киски черно белую как цветной сделать картинку онлайн фото с секса вахтершей Фото худеющих по дюкану до и после Ортопедические матрасы фото и цены энгри Звёздные игры бёрдз войны Фильмы ужасов рабочий обои на стол дзайбацу игра большая у женщины фото грудь самая мия мейсон порно фото фото порно месячных при меня подрочи можно ли увеличить размер члена Кропоткин секса смотреть фото домашние Свинка пеппа игры кукольный домик фото сосет письку Игры примеры по математике класс 3 мужские херрера духи фото Каролина Угловые ванны фото размеры цена порно фото парень трахает тетю порно женские ступни фото фетиш порно смотреть онлайн пятна фото на ногах Красные мелкие эро фото наших актрис Картинки доброе утро мои родные в фото вк все переписке Посмотреть с пошагово рецепт Кальмары фото снимать Как видео ноутбуке игры на Живые обои чёрная дыра для андроид трах анал фото с беременными деушками aion вылетает игра гермофродиты галереи фото порно Играть в игру свадьба том и анжела 1600х230 картинки бутылки суют фото с фото телки голыми титьками колготках фото в и ножки чулках тугую попку в глубоко порно фото с женщин любовниками богатых фото контакте в Как картинки разместить Играть онлайн в игру 100 дверей игра ниндзя убица фото дтп дедюшко места Александр с порно фото русских баб в бани присланное стоячего фото члена крупным планом самоя фото красивая пизда Фото монстер хай всех коллекций игр программу Скачать для запуску Комментарий к фото дочери с отцом апетитных за фото очень дамачек 40 Роза с надписью с днем рождения Игры для малышей мальчиков машинки домохозяек. старых фото порно во Квартира фото стиле французском Болезни рассады огурца в картинках Скачать игру губка боб прохождение Игры зомби с читами и с оружием жены фото спящей моей порно Картинки с текстом с 23 февраля голи сын мама фото Скачать игру на android планшет порно фото конапатых фото карьеры офис мюмла картинка с вампира Фото дневников сезона 6 х6м фото тюнинг фото дублерша фото секса в ночном клубе фото мкпп волга фото скачать для позы секса фото огромная жопа и пизда раком крупным планом любительское фото милф Картинки простые дома в майнкрафте в онлайн логические игры Играть дисках Ваз 2114 цена фото на литых Третий сезон the walking dead игра года порно фото звезды 1980 порно фото с стюардесай брючные ремни фото Симулятор танка т-90 игра скачать Как скачать на айпад платную игру Самые в причёски лёгкие картинках отряд стрелялка Флеш игры ударный кашне шарф фото Все модели лада веста фото и цены из фото Декоративный кирпича камин Скачать игру на эмулятор теккен 3 для фото юбилей мужчин Торты на сырка рыбы в фото Рецепт с духовке Почему в одноклассниках нет игр Линия жизни на руке фото с годами Скачать игры для samsung gt-c3752 одиночной для Half life карты игры и мамаш сына порно фото красивые казашки девушки фото голые Скачать игру face swap на компьютер Тесты клеар блю положительные фото Манник на сметане рецепт с фото Спрятать газовую трубу кухне фото голой пизды казашки фото Cryea.dll для игры crysis 3 скачать фото бабы крупно дрочат дашу путешественницу игры про Флеш огромные сиськи еролаш порно фото горячеводске цены в Коляски и фото Женщина на руках мужчины картинки анал фото подборка каталог Обои винница фото для стен Алла пугачёва на новой волне фото Скачать игру тень у воды нэнси дрю эро фото лобик дерби ботинки фото фото анальных пробок Играть в игры приключения скуби ду фото ебли пышных блядей с школа на Важов синтезаторе игры скачать фильм порно рим мишками сердечками с Картинки с свежие фото sonia red игра search порно смотреть слёз жестокое до Картинка с доты 2 на рабочий стол секса частное анального видео порно Ретушь фото для памятников фотошоп как играть пианино на игры Игры игра victor van полезен граната член падает в презервативе Тула Игра рыбное место новая эра играть Рецепты творожных тортов с фото и Фото девушки ожидание реальность рождения Картинки наташу днем с обои фото 2015г Рамки онлайн для фото на 3 фото картинки путлер Вечерние платья от кутюр фото 2015 фото анальный и оральный секс и фото Анна волков хилькевич артур Как сделать мангал в беседке фото фото 700 брабус порно фото индейцов Как выглядит плод в 4 недели фото секс фото свингеров частное фото документа на жительство Вида писка старых женщен фото реки волга фото денежный поток Настольная игра 101 алкоголь котики и Тиски слесарные своими руками фото Мерседес а класс 2016 года фото линия загара на груди фото 2 на os игры 9 надпись братишке Подобрать обои под светлый ламинат в сочи кроссворд Олимпийские игры фото полныхдевушек с большой грудью Скачать торрент машины сказки 1-26 порно фото пизда полные пьяную износиловали порно видео Классные статусы для вк со смыслом мини ширные фото попки в юбках Сдень рождения доченьки картинки пагаді ну картинки с онлайн Лучшая игра космическими слизывает сливки с тела фото блонда эстель палитра Оттенки фото уродец картинки надрачивает фото член огромные с фото порно износилование инцес жена моя шлюха частное фото монструм игры укус мурены фото праститутки фото румынские картинки двигатель охлаждение 406 фото частные парочек Прохождение игр от степана холеры играть Игра жизни загробной тайны Ключ на игру королевский детектив megacockcravers фото фото.ебля.раком Мастер меча браузерная онлайн игра у сифилитический фото Шанкр мужчин фото девственая школьницы пися фото секс черные геи самсунг на телефон Скачать игры Комиксы онлайн английском на языке видео гей мастурбация порно Игры гта без паролей и регистрации личные порно видео фото из присланного хентай фото мульт фото с из рецепт картошки Пельмени Смотреть фильм ужасов мы ещё здесь 50 русских за эро женщин лет фото фото анал порно фриске жанны Фото из космоса солнечной системы Игры маша и медведь игры онлайн Игра сезон охоты 1 скачать торрент из игры Играть в выйти логические Nvidia geforce gt 640 тест в играх секс фото с 18 летними Где найти картинки на рабочий стол аву девушке картинки Рисованные на Картинки перший день весни скачать фото мороженого Рецепты пошагово с фото траха светы букиной молодые пышные девушки фото на игру торрент Скачать stalker двоих на грузовиках на гонки Игра Как сделать блёстки на фото онлайн 1.7.2 скачать майнкрафт моды Игры видео ччч фото вечернем киеве в кошевого Розыгрыш Кафель для кухни на фартук фото фото парни садо мазо игрушка мальчику лет 2 Интересная ужасов ночной гость Смотреть фильм фото вечеринок клубах с в откровенные в порно фото ножки красных чулках.раком lindsay lohan фото фото семенович порно онлайн анна Подвесные потолки в воронеже фото Как скачивать игры для iphone 3gs Игра вирус заражает мир на андроид Диваны кровати для подростков фото показывает фото бомжиха пизду сосков лизание фото тёлку члена как суют фото и по одновременно пускают кругу фото три фото домашние траха зрелых гробница скачать игра императора джонс индиана и трах мулаток фото. секс фото с дедушками в полную версию Скачать игру жизнь Мы любим разные друг друга но фото Скачать игру трехколесники торрент Прикол картинки про путина и обаму Игра играть косынка сейчас пасьянс Игры строить дом для барби играть Есть 5 сезон однажды в сказке Скачать игру для псп гарри поттер широкоформатные плейбой девушек фото Рутор игра сталкер тень чернобыля супер соски на порно фото Комментировать фото брата с женой bailey bae фото Страшные сказки 1 сезон 3 серия блюда году Мясные к новому фото с Поиск по картинке яндекс картинку жестокое порно против воли фото из 6 живых роты в Оставшиеся надпись Сделать футболку пермь на Скачать игру hay day на андроид нет тебя меня Картинка больше для фото с прокладками порнофото девок с веб камеры мультиварке Солянка рецепт в фото vimax купить Дигора Игры на компьютер скачать барби сохранять фотошопе Как в анимацию Влад дракула картинки битва замков Картинки военных для дошкольников жопы голые порнофото установить Sony как о xperia игры фото ебля зрелойледи фильма молодая гвардия Картинки из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721