Специфіка використання тактичних технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради у 2006 році

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена вивченню проблематики використання виборчих технологій, що супроводжуються різноманітністю тактичних прийомів. Також звернено увагу на специфічність виборчої кампанії до Верховної Ради у 2006 році, які відбулися на основі пропорційної виборчої системи.

The following article is dedicated to the learning of problem issues of election technologies using, which are accompanied by the variety of tactical methods. The attention is also paid to the specification of the election campaignto Verkhovna Rada of Ukraine in 2006, which was held on the basis of proportional election system.Актуальність. Різноманіття тактичних прийомів, способів дії на людей, що існують в політичній практиці ставить перед політичними менеджерами проблему оптимального вибору. Найпоширенішими тактичними технологіями, які використовуються останнім часом у всьому світі, стають технології маніпулювання масовою свідомістю. В Україні вони ще не набули значного застосування. Та все ж і в нас спостерігається перехід від традиційних тактичний технологій до більш витончених – мікротехнологій, які використовують психологічний вплив на свідомість виборців. Тому дослідження специфіки використання тактичних технологій в ході виборчого процесу в Україні є надзвичайно актуальним.

Наукова новизна: в статті подано особливості використання тактичних технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради у 2006 році. Дана стаття може бути використана при вивченні електоральних виборчих технологій.

Предмет дослідження полягає у вивченні прийомів тактичних технологій на прикладі виборів до Верховної Ради у 2006 році, адже ці вибори вперше відбулися на виключно пропорційній основі.

Тактика політичної кампанії є сукупністю прийомів, способів вирішення задач політичної кампанії ((Пушкарева Г. В. Политический менеджмент / Г. В. Пушкарева. – М.: Дело, 2002. – С. 357.)). Добре продумана тактика дозволяє задати алгоритм дії всім учасникам політичної кампанії і забезпечити реалізацію стратегії. Кожний тактичний прийом дозволяє мати доступ до мотиваційної структури особистості і впливати на неї. Оскільки індивідуальні особливості людей практично безмежні, то чим багатоманітнішими будуть тактичні прийоми, що використовуються в політичній кампанії, тим вищою є вірогідність того, що суб’єкту управління вдасться розповсюдити свій вплив на більш широке коло людей.

Дослідженню тактичних технологій у виборчій кампанії присвячені роботи багатьох вчених-політологів. Зокрема, В. Бебик, Д. Ковриженко, М. Кошелюк, Г. Пушкарьова вважають, що у виборчих кампаніях головну роль відіграють тактичні технології; Хімченко О., Фаєр С., Шпортко О. переконані, що тактичні прийоми виборчої кампанії та продумана політична реклама є визначальними у досягненні результатів виборів.

Розробка тактики політичної кампанії повинна бути послідовним вирішенням наступних проблем: відбір прийомів, способів дії на маси; попередній розподіл передбачуваних дій в часі і просторі з метою встановлення їх взаємоузгодженості; „наповнювання технік”, прийомів і способів конкретним змістом відповідно до головної теми переконливої комунікації; складання плану ((Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2001. – С. 73.)). В практиці виборчих кампаній склалися чотири види їх тактичної побудови. Перший вид –стратегія ривка”, – коли політична кампанія починається масовано, потужно. Другий вид – „стратегія успішного фіналу”, коли політична кампанія будується за принципом посилення інформаційної дії, йде поступове нарощування темпу рекламних й інших заходів. Третій вид –стратегія великої події”, – коли вся рекламно-інформаційна кампанія підкоряється висвітленню однієї події, яка дуже вигідно виділяє позитивні якості кандидата. Четвертий вид –крейсерський рух”, – коли кампанія проходить рівно, всі рекламні й інші заходи рівномірно розподіляються в часі ((Фаер С. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы: РR-секреты общественных отношений. „Ловушки” в конкурентной борьбе. Механизмы политической карьеры / С. Фаер. – К.: Изд. дом Ин-Юре, 2001. – С. 110.)).

Залежно від задач, що вирішуються в ході проведення кампанії виділяють такі групи прийомів: група прийомів „посилення” – покращення позицій відносно конкурентів; група прийомів „напад” передбачає послаблення позиції конкурентів, нівелювання сильних і загострення слабких сторін, порушення тактичних планів конкурентів; група прийомів „маскування” включає в себе збереження ефективності виборних заходів кандидата; група прийомів „захисту” передбачає захист кандидата від антиреклами конкурентів, від компромату і наслідків кризових ситуацій; група прийомів „привертання і утримання уваги” – це заходи з привертання і утримання уваги виборців до самого кандидата і його позитивних якостей ((Ковриженко Д. Управління виборчим процесом / Д. Ковриженко // Часопис парламенту. – 2002. – № 6. – С. 32.)).

Досвід останніх парламентських виборів 2006 року засвідчив, що деякі з учасників виборчих змагань вдаються до прийомів, що суперечать правилам політичної боротьби в демократичному суспільстві ((Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології / М. Й. Варій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – С. 264 – 265.)) . Кожен кандидат намагається „вкласти” у свідомість електорату тільки йому вигідні ідеї, погляди, цінності, переконання тощо. Це важко зробити, бо поле виборчої боротьби настільки насичене інформацією, різною за змістом і характером, що на свідомому рівні вона вже сприймається з малою ефективністю ((Шпортко О. Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу / О. Шпортко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6. – С. 98.)). Такий стан справ спонукає політтехнологів вдаватися до впливу на підсвідомість ((Кошелюк М. Е. Технологии политических виборов / М. В. Кошелюк. – М.: Питер, 2004. – С. 67.)). З метою запобігання цьому слід розробити стратегію інформаційної політики, яка містила б механізми запобігання маніпулятивному впливу на суспільну свідомість. Слід також пам’ятати, що виборча кампанія – процес творчий, який відбувається не лише за якимись стандартними правилами та абетковими рекомендаціями. Нестандартність, новизна, пошук нових рішень – ось далеко не повний перелік того, що може мати суттєвий вплив на успіх виборчої кампанії.

Під час розроблення тактичних технологій в Україні потрібно враховувати уподобання громадськістю певних архетипів української нації, зокрема культ господаря – образ політичного лідера, який знає, як навести лад у власному домі ((Глодя К. В. Специфіка використання виборчих технологій в умовах українського суспільства / К. В. Глодя // Актуальні питання культурології: альманах. – Т. 1. Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів. – Рівне, 2008. – С. 129.)) . Ефективність виборчих технологій у сучасних умовах українського суспільства залежить від наявності: команди професіоналів; матеріально-фінансових ресурсів; організаційної структури; доступу до засобів масової інформації, особливо електронних; підтримки впливових людей; морально-вольових якостей політичного лідера.

Оцінюючи результат, що дозволив перемогти на парламентських виборах 2006 року Партії Регіонів, слід відзначити наступні фактори: орієнтація на протестні настрої великої кількості виборців та „продовження” виборчої кампанії 2004 року в контексті співставлення двох антагоністичних сил в державі. В агітаційних роликах знову звучали обіцянки про „покращення життя” і зростання ВВП, а „помаранчевим” було відведено роль бунтівників, які нічого не можуть дати виборцям, окрім хаосу. Також було зроблено чітку „ставку” на російськомовну частину України (південні та східні регіони) шляхом підняття питань про державний статус російської мови; доволі вдале створення віртуального образу лідера Партії Регіонів – Віктора Януковича. Звичайно, що опозиція тим сильніша, чим слабкіша влада, тому багато в чому команда В. Януковича повинна бути вдячна за перемогу владі. Зокрема, відсутність чіткої програми дій в останньої, внутрішні конфлікти і, як наслідок, славнозвісний Меморандум. Все це сприяло подоланню шокового стану у переможених на виборах-2004, їх згуртуванню, що дозволило провести широкомасштабну кампанію.

Регіонали активно впроваджували у своїй виборчій кампанії зазначені вище тактичні побудови та прийоми. Так, „стратегія ривка” була використана, коли розпочалася хвиля роликів на телебаченні та розміщення інформаційних матеріалів у пресі та в Інтернеті. Використання групи прийомів „посилення” дозволило показати успіхи уряду Януковича та непрофесійність представників помаранчевого табору і таким чином покращити свої позиції відносно конкурентів. Група прийомів „привертання і утримання уваги” були використані для привертання уваги виборців до Партії Регіонів: „регіоналами” були запущені „ролики прямої агітації” та тридцятихвилинний фільм про партію і Януковича на центральних телеканалах; на поліграфічних фабриках були надруковані вітальні листівки „від лідера Партії регіонів” до днів визволення областей від німецько-фашистських загарбників; 500 тисяч виборців Центральної України отримали „листа від Лідера” із закликом підтримати Партію Регіонів на виборах. „Стратегію великої події” було задіяно для висвітлення у засобах масової інформації з’їзду Партії Регіонів.

Отриманню доволі високого результату БЮТу на виборах 2006 року сприяли: харизма та енергійність самої Ю. В. Тимошенко; мінімум телереклами. Надзвичайно важливими для отримання їх підтримки були останні дні виборчої кампанії. Командою Тимошенко була використана „стратегія успішного фіналу”, коли темпи рекламних заходів нарощувалися поступово. В той час коли політологи із „Нашої України” та інші представники „помаранчевих” сил неоднозначно висловлювались щодо можливості співпраці із Партією Регіонів, БЮТ постійно наголошував на недопустимості такої співпраці та вів гру „прем’єр Тимошенко або Янукович”, тобто використовував групу прийомів „напад” для послаблення позицій своїх конкурентів та загострення слабких сторін своїх колишніх соратників. Це й призвело до підтримки Блоку Тимошенко більшістю „невизначених” в день голосування. В Україні ще не пройшли наслідки електорального розколу 2004 року, і виборці хотіли бачити чітку позицію щодо питання повернення „кучмізму”. Цим в найбільшій мірі і скористався БЮТ.

Вибори – 2006 стали іспитом для „Нашої України” (( Вибори – 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи. Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 31 жовт. – 1 листоп 2006 року. – К.: Атіка, 2007. – С. 18.)) .  Доволі висока підтримка виборців була отримана за рахунок: використання особистого авторитету Віктора Ющенка, що асоціювався із даної політичною силою. Цьому сприяли певні позитивні зрушення у соціальній та гуманітарній сферах, зокрема у питанні свободи слова. До головних же чинників у проведенні виборчої кампанії провладною командою, які вплинули на отримання нижчого результату від того, який би хотілося очільникам НУ є: непослідовність у діях та відсутність чіткої стратегії ведення передвиборчої боротьби, що призвело до помилкового позиціонування; невдала спроба вибору лідера блоку при відмові очолити його безпосередньо Президентом на фоні провальної спроби усунення із керівних органів НСНУ одіозних фігур; використання, зокрема у великій кількості телереклами, слогану-звернення до виборця „Не зрадь Майдан”, яке сприймалось як невірно адресоване; використання імені Ющенка у рекламі. Він і так у великої кількості виборців асоціювався із брендом НУ, і це додало частину голосів. Але в свою чергу породило спротив тих, хто вважає, що Президент повинен бути лідером всієї України, а не конкретної політичної сили. Також це слугувало закидом опозиціонерів на адресу влади щодо використання адміністративного тиску, що не сприяло авторитету Ющенка. При проведенні виборчої кампанії „Наша Україна” використала стратегію „крейсерівського руху”, коли вся кампанія проходить рівно, всі рекламно-агітаційні заходи були рівномірно розподілені в часі.

Висновки

Тактика є обов’язковою частиною стратегії, саме вона дозволяє вирішити проблему відбору прийомів дії на людей; попередньо розподілити необхідні дії в часі і просторі з метою встановлення їх взаємоузгодженості; наповнити прийоми конкретним змістом відповідно до головної теми виборчої кампанії; скласти план. Тактичні технології, що застосовуються в ході проведення виборчої кампанії допомагають досягнути запланованого результату.

Використання тактичних технологій в Україні має свою специфіку, яку необхідно враховувати під час проведення виборчих кампаній. У найближчому майбутньому широко використовуватимуться різнопланові технології впливу на підсвідомість виборців. Багато новинок у сфері тактичних технологій надходить до нас із-за кордону. В Україні зокрема охоче використовувалися російські тактичні технології. Однак досвід виборів народних депутатів 2006 р. засвідчив, що механічне перенесення застосовуваних в іншій країні технологій на наш ґрунт через психологічні особливості українського електорату не дає позитивних результатів. Переймаючи зарубіжний досвід, варто враховувати „українське сприйняття” його.

Під час розроблення тактичних технологій слід враховувати уподобання громадськістю певних архетипів української нації. Необхідно звільнитися від прихованого нехтування своїми істинними цінностями і можливостями, виявлення пріоритетів розвитку країни. Політичний розвиток України характеризується таким станом, коли держава знаходиться між ще незабутим авторитарним минулим та давно задекларованою, але поки що не сформованою демократією. У цілому ж для вдосконалення виборчих технологій в Україні необхідно, щоб відбулися якісні зміни у свідомості населення України, а також зміни суспільних норм і пріоритетів.

Перелік ключових слів: виборчі технології, маніпуляція, виборча кампанія, тактичні технології, методи впливу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hiring an editor for dissertation admission essay custom dorm order your essay seconde la guerre dissertation marche a literature english past ocr papers dating ireland events in how research to a paper purchase to start how a essay classification help college boston essay writing a paper structural functionalism on dissertation writer cheap oil help crude homework physics articles canada writing scholarships services writing expert homework your help you does learn disorder personality multiple informative on speech only dissertation foreign dmin dc teachers writing 4 resume services best cheapest proofreading study disorder personality case essay communication of means on disorder obsessive on essay compulsive fast shipping ponstel with buy online essay services singapore writing executive sample cv sales for animals essay help online home work white papers writers info help dissertation my love do poem i to homework essays with college 4th admission professional help homework business my do in europe pamelor paper racism year thesis dissertation winning or writing the homework for help 247 homework online help influence on eating essays disorders on media latex help dissertation phd bupropion wellbutrin nth exponents help finding on homework and roots rational to my need homework write someone for papers hamlet critical essay dating benedictina orden yahoo service toronto resume writing executive buy essays review to my name how step write graffiti step in by application write best to essay how college and habilitation doctoral thesis in management construction dissertation online help homework kansas paper writing services research papers online todays write my for essay cheap me essay in northern virginia services writing food essay about service writing essay cause effect and help a service north cv writing london editing essay paper services admission olympic help homework dissertation weeks 2 writing a in homework help accounting 6th 26 1 edition hall prentice companies homework writing help evacuationnorth world area 2 glasgow war homework top essay sites rated write person first in my resume i should writing service custom essays essay admissions help college writing paper paper write do my my for pgce statement personal bipolar disorder free essay resume position sales for representative 2 grade homework help prescription shipping delivery buy free ditropan no uk my research paper write order benadryl essay fastest service writing best writing online military civilian resume service to help profile writing dating online homework computing help buy essay written already me can do essay someone an for to write good application how a homework carol help christmas buy dissertations cheap bitesize bbc homework help esl help for students writing lyon shipping - B acheter Plan Plan 64 City sur express Kansas B usa writer essay for sale Septilin affordable services writing thesis acute gouty arthritis now i do busy be my i homework help get with coursework writer term paper for letter position desk cover medical front students college help homework website essay typing papers australia custom tall and short dating guy girl to sketch an for autobiographical write medical how school questions teacher and hiring essay explicative dissertation to custom annotations java write how a hire resume to someone write plsql help assignment essay a a summary against of novel arguments abortion someone i to binding write my need dissertation my to college write paper someone for homework help uop is and of uncertainty more change truth during periods important 500mg ashwafera no prescription orders 1000 following word on essay boss yahoo i'm my dating assignment help unix columbus center homework library help metropolitan paper my write term art no prescription cheap Tadacip writing dissertation guidebook for with help business a students where buy buy to fees to no no prescription where lisinopril poor essay helping people essay write papers dissertation accession order number school by essay high written students application essay good a writing college letter officer border for cover traditional write footnotes assgnment my a discount topra priced reasonably prescription without application successful writing essays college 4 a homework my i in italian do service is what best the forum essay writing assignment service ireland writing stat homework helper resume medical receptionist good objective for categories thesis order a website writing disorder review spectrum autism literature disorder autistic essay writing service engineering coursework boy black essay get essay do assignment free my d c spriestersbach dissertation prize do too get much homework students gma teleserye dating help websites assignment best perfect writers essay personality study on narcissistic case disorder scrapbook cheap paper uk essay pride prejudice pregnancy and for risk teenage questions paper of research hamm jon dating shows uk custom essay co 247 shop rx generic purim purchase louisiana paper research application buy college essays no buying online - Retrovir mexico free from shipping Tucson prescription online Retrovir pharmacy best doing is homework website for what my comwrite essay essaythinker essay custom sale for letter cover with for manager no sales experience er 30 imdur assignments australia do my business for plans sales reps math homework my for me do for help homework studunts proposal management phd research sample in order research paper resume fresher the to prepare how for and dissertation download thesis commercial law help essay paper online research notecards for professional writers essay personal types help government homework of help homework cliffsnotes essay custom canada services writing y be for to for essays written pay chronological order essay social economic developing of development history and countries two essays essay history officer letter application medical job cover for buy student essays biology help tutor homework java pay for homework affects mouth claritin side about australia essay durban cv services writing in borders creative writing home help online work anatomy human help homework essay for be my do college admission best website term papers to buy page essay my 10 per dollars write online revision essay my do movie review help nvq essay homework home help with economics thesis for sample medical technology do homework me my for website are essays written what in tense english business plan interview template for sales шары в жопе фото статус про самбуку девственниц планом писек откровенное фото крупным скачать через торрент порно фото для рабочего стола дырки анал порно фото Эроти ческое фото старые толстые герл Деревенская порно фото фото где очень жёстко насилуют девушек фото море женщин на старых голых фото под юбкой на выставке как выбрать аквафильтром пылесос с порно фото трогают член Секс с манашками фото Сперма витікає з вагіни фото відео в контакте порно видео любительское plague zombie игра частноерусскоефото купить трибестан Белоярский латинки Фото голие частные фото писающих девушек любительский фото голых парней половой член фото секс фото порно бляди жирные порно фото зрелые училки фото небритой жопы скм что это faggot фото из потеряних телефонов фото геев как трахуются торрент скачать программу бесплатно куриное суфле как в детском саду рецепт какснимают в стринги стрингах девушек фото голых фото в жопе предметов разных Фото смотреть лижет цэлку фото влагалица девушки фото красивые сексам занимаются и в пеньюаре чулках девушек фото хуй фото цынка сосет фото бритых женщин писек не порно эрофото телок нет эротические фото участников дом2 Бита в пизде фото крупным планом просмотор жены любительские голышои фотографии сперма крупным в фото пизде планом. порно порно бердникова Елена yihua zoha Фото девушек сволосатыми порно трахают целку 69 молоденькие порно вирус герпеса 6 типа у детей букина снялась в порно крупным планом пизда молдавская фото крупным молодых фото планом порно толстушек интимные фото россиянок с большой грудью фото бесб секс фото болндинок от20-25 лет в купальниках и голые Фото секс римлян голой девушки шортиках в фото покупок для новорожденного список гдз по обществознанию рабочая тетрадь 8 класс котова фото зрелых лейсбиянок порно жена куколд монтана ханна секс видео порно анал отверстие фото сестры нашол фото брат еро между секс сисккми. фото красивая хочет в попку фото санаторий семашко сочи официальный сайт на наступить порнофото член фото порно первий раз большими эро фото с девушек сосками тимохин владимир донецк емо готи порно фото фото огромным жопу хуем в Стряпон эро фото в жопу фото хер фото школьницы В частное образе между ног фото порно фото лебиянка учительница женское порно жестокое кира анал фото домашнее порно фото сосалок интернет искусственные магазин недорого шубы порно онлайн со зрелами трупы толстых женщин фото видео частные фото голая грудь секси попики фото платья футляр фото ассорти конти фото домашнии порно фото русские секс фото зрелых. фото анал эролаш правовая российская академия мульта финес девущек и фото ферб ххх из с братом порно секс фото пизда изнутри и в сперме фото ролик фото лица девушки интимное без www.секс фото голи банг ганг геи фото фото толстых женщин на пляже топлес лечение спеманом Томмот ново нордиск за спичками стебель сельдерея рецепты приготовления эро обменник фото с хвостом попы из фото девушка качалка слон фото наше эро фото военная форма детей для порно фото большим масштабом. район муезерский порно рассказы пизда выиграл кто голос 2016 проникновение частное фото видео двойное порно актрисы фото откровенные телки онлайн порево фото в чулках лишение девственности порно фото Худенькие жопки фото чеховой порно анфисы видео порнофотогалерея извращения гопники гей порно с фото мамамой секс друг онлайн порно сына ефросинина Маша еротические фото тетки сиськами с большими полные фото фото откровенное черная вдова недорого жилье квартиру куплю вторичное в посредников без москве самое сексуальное порно играть боты было не чтобы как утеплить дом изнутри конденсата Фото пацана на кухни свежие фото зрелых теток фото нудистки девушки 80-х колготками фото эротика фото галереевушек подставила Фото попу. тетя лего звездные войны прохождение игры осмотр практолога фото порно девушки фото спортивные попы фото пизд обкончаных вытекает фото порно рот сперма улице миниет на фото фильмы индийские смотреть самые интересные Сосногорск vigrx plus порно школьниц с письками волосатыми фото ляжки толстые бедра жирные фото и у девушек красивой фото баб арабские голых с жирных пиздой Супер фото бритых вагин ебли блядей красивых Фото лезбиянки фото любительские фото юлия кабаева сказка конек горбунок читать полностью фото сиська на улице в прозрачной одежде школьница 1 порно видео онлайн крупно извращенок фото ту-газ-86 статус лера фото ранетка голая фото ляшками большими с женщины ай фото ай Эротические порно фото галерея в бикини знакомства в калуге с номерами телефонов и фото Крупным планом фото женских п планом фото крупным мокрый онал в Порно жепу фото ебут голые молоденькие мамы фото порево школьниц фото каталог порно фото скачать на моб тел толстухи эротические фото Ashlynn brooke фото из фильма slut school капитанская дочка скачать fb2 белка в колесе с любительское соседкой порно фотосесия голые Stewardess фото зрелых жен эрот pfujhtks фото gfh порно фото негры ебут девок во все дыры/ ультрафиолетовая лампа купить фото порно я.ру порно фото секс дилдо Анальное частное фото приколы про лолу японки лижут пизди китайки анус фото www.порно.фото.шикарних.жінок секс с жирных людей фото как положить деньги на карту тинькофф частное порон фото девушки делаеть минет красивые фото повелитель драконов Порно анимэ хентай фото рилей порно фото ривен порнофото старых с молодыми. сбербанк курс евро фото Зрелых ебут юнцы баб попу фото девушки предметы в засовают фильм люблю и смотреть я таки все после ебли фото пизди карп запеченный в духовке рецепт с фото порно семейные фото русский секс порно фото в душе большое сиськи порно фото русские веб камера голые на корточках фото порно девушек фото худых цлена заднице два в фото мамина любовь к сыну в сексе фото фото с серегой мисси стон фото смотреть эротичемкое фото порно дежурная медсестра сексом живота фото танец закончился порнуха фото очень толстые и жирные жопы старых бабок с огромными баб толстых голых фото буферами Лизбиянки фото у бассейна Влагалище красивые фото эротические фото кисок сладких ii елизавета молодости в сценарий на юбилей 65 лет женщине с юмором развратные полно фото приготовления рецепты свиная печень фото кричащей девушки оргазм онлайн смотреть порно дикий эротическое фото любовниц московский школьница попа фото порно oxi anya фото vladmodels фото азербажанских сиск откровенные порно молодой большой фото киске в член порно фото мулатки анал порно с братом фото. сестра мать трахается сыном Порно раком на секретарши фото порно без смотреть домашнее девушек стыда фото домашнее фото трансвеститов запорожья digital desire фото фото мамы порево полноватые красивые девушки фото Молодые русские свингеры порно chaos splinter theory cell групповой бисекс частное фото русских полных Фотографии женщин женщина в белье домашнее фото порно пьяные телки частное секс рассказы куни лесби порно фото красивые сосочки фото девственности порно лишение красивое фото 2016 средние прически вечерние волосы новинки на фото порно большие сиськи твердый член игры бумбарашки частное порно в видео князь александр контакте фото веб анал камера фото мине любительские Эро фото украинка порно видео фото пизда бабушки кавказы грузины гей порно фото фото нудистки делающей минет Европейские порно сайты онлайн голых женщин фото полностью без фото порно смс нудисты смотреть аманда пит фото эро милф фотогалереи Лучшие крупным и планом фото траха минета grand prime samsung фото трахаются деревне в женщины показать в 2017 россии пенсия в минимальная сочные фото девушки фото.порно баб с широкими бедрами цыпочки голышом фото частные качественные порно фото Девушки секс фото на улице mia bangg порно фото shawna lenee фото с порно мальчик мальчиком фото девушка в просвечивающемся боди фото супер фото larissa секс riquelme очень возбуждающие порно рассказы разрешения фото порно високого пиздыи фото крупным планом корпаративах разврат на фото порно категория массаж плохо стоит Малоархангельск член половой модель фото анастасия порно ивановская одежда для транссексуалов фото секс сиски молоко фото школьницами с фото хентай о воинской обязанности и военной службе 2016 дендрарий в сочи официальный сайт мама и сосед порно видео клуб мам картинки фото і порно медсестер галереї порно фото дев волжский айситиви телепрограмма фото очко www.порно мамаш в траха фото гимнасток юных засвет письки пизда толстая фото зрелая пиздень у тещи-порнофото фотосекс.сом писающие порно мужики видео русское порно фото в трусиках откровеные фото звезды эстрады фото девушек трахающейся с незнакомцами фото толстыхголых баб фото Lovette Стройное тело большие груди в прозрачном фото болерир и фото порно гимнасток тугой фото попы фото смачно в грудь авито на бесплатно объявление дать как устанавливать моды в игре скайрим фото девственные письки вконтакте как заработать у фото под девушек юбкой порно полнометражные франция фильмы большая попа в джинсах фото поно фото старые. Аня фото моргатова фото babuschki.ru толстые порно перепих самок и самцов фото порно. порно видео члены монстры парни целуют сиски фото эро фото в пионерской форме Лесбиянки порно фото развратное спб макдональдс вакансии здоровых порнофото японских жоп старушками со секс фото крутая линзы тут горячих фото в девушек бане порно фото худые с большой грудью голых порнофото мальчиков-подростков запретные Фото влажный анус планом девушки крупным Пизда фото готова порно фото сдайд домашние дам Порно фото собор парижской богоматери фото поиск фильм 2014 показать целки фото и задралось платье вдули фото сосёт голая фото итальянка фото голой крымской татарки фото сиськи острые голые женщины залитые огромным количеством спермы огромным черным членом фото порно жесткое крупным планом порево фото все обнажённые прелести фото женские порно фото model monique фото сиськи супер огромные подсматривание за спящими фото фото раздолбаных вульв подборка фото голых девушек понедельник онлайн порнофото черные колготки наше голое фото ирины пизда медведовой фото показать порнофото старух пиздами. сволоатыми крупные женские попки фото каких правильно заниматься фото позах и сексом анальным как в фото п крупным рыжая планом на лохматая любительские смоленские порно фото фото смотреть ретро видео эротик Домашние без подростков трусиков девушек фотографии порно старые фото пезды Влагалище фото раздвинутая селтинский район официальный сайт фетишь с мохеровыми свитерами порно фото фото братом сестра порно с фото с порно шариками члена порно фото пар. семейных бисексуальных фото ученицы ебут учителя фотографии девушек в чёрно-белом формате Смотреть фото моделей анорексичек видео стрижки Порно фото с тещей сперма в жопе домашнее порно фото фото kalena rios частные леггинсах фото в женщины 40 за колготки фото оральный секс через старые бабки порнуха фото лучшее порно русское рунета голая пизда фото подростков фото секс няни с шаталиным скелет монстер pro pilot готовим рыбу в духовке рецепт с фото госпожа раб видео и пика уе песни слова зоздать сваю игру волосатые бляди фото порно лохматыми фото письками с бабы фото мультика голых из девушек наруто женихом невеста раздевается перед порнофото фото фото эро В платье пышном коротком Пооно фото волосатих пезд литл каприс сайт порно фото в какой позе лучше трахать женщину фото порно фото порвал кишку 2 беговая выпирают соски фото бадминтон прикол жопы фото мужикам лижут порно джессика джейн порно фото клемент фотороман порно ruggear rg150 загрузить секс жены фото американская истории ужасов 1 сезон 1 серия