Специфіка використання тактичних технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради у 2006 році

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена вивченню проблематики використання виборчих технологій, що супроводжуються різноманітністю тактичних прийомів. Також звернено увагу на специфічність виборчої кампанії до Верховної Ради у 2006 році, які відбулися на основі пропорційної виборчої системи.

The following article is dedicated to the learning of problem issues of election technologies using, which are accompanied by the variety of tactical methods. The attention is also paid to the specification of the election campaignto Verkhovna Rada of Ukraine in 2006, which was held on the basis of proportional election system.Актуальність. Різноманіття тактичних прийомів, способів дії на людей, що існують в політичній практиці ставить перед політичними менеджерами проблему оптимального вибору. Найпоширенішими тактичними технологіями, які використовуються останнім часом у всьому світі, стають технології маніпулювання масовою свідомістю. В Україні вони ще не набули значного застосування. Та все ж і в нас спостерігається перехід від традиційних тактичний технологій до більш витончених – мікротехнологій, які використовують психологічний вплив на свідомість виборців. Тому дослідження специфіки використання тактичних технологій в ході виборчого процесу в Україні є надзвичайно актуальним.

Наукова новизна: в статті подано особливості використання тактичних технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради у 2006 році. Дана стаття може бути використана при вивченні електоральних виборчих технологій.

Предмет дослідження полягає у вивченні прийомів тактичних технологій на прикладі виборів до Верховної Ради у 2006 році, адже ці вибори вперше відбулися на виключно пропорційній основі.

Тактика політичної кампанії є сукупністю прийомів, способів вирішення задач політичної кампанії ((Пушкарева Г. В. Политический менеджмент / Г. В. Пушкарева. – М.: Дело, 2002. – С. 357.)). Добре продумана тактика дозволяє задати алгоритм дії всім учасникам політичної кампанії і забезпечити реалізацію стратегії. Кожний тактичний прийом дозволяє мати доступ до мотиваційної структури особистості і впливати на неї. Оскільки індивідуальні особливості людей практично безмежні, то чим багатоманітнішими будуть тактичні прийоми, що використовуються в політичній кампанії, тим вищою є вірогідність того, що суб’єкту управління вдасться розповсюдити свій вплив на більш широке коло людей.

Дослідженню тактичних технологій у виборчій кампанії присвячені роботи багатьох вчених-політологів. Зокрема, В. Бебик, Д. Ковриженко, М. Кошелюк, Г. Пушкарьова вважають, що у виборчих кампаніях головну роль відіграють тактичні технології; Хімченко О., Фаєр С., Шпортко О. переконані, що тактичні прийоми виборчої кампанії та продумана політична реклама є визначальними у досягненні результатів виборів.

Розробка тактики політичної кампанії повинна бути послідовним вирішенням наступних проблем: відбір прийомів, способів дії на маси; попередній розподіл передбачуваних дій в часі і просторі з метою встановлення їх взаємоузгодженості; „наповнювання технік”, прийомів і способів конкретним змістом відповідно до головної теми переконливої комунікації; складання плану ((Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2001. – С. 73.)). В практиці виборчих кампаній склалися чотири види їх тактичної побудови. Перший вид –стратегія ривка”, – коли політична кампанія починається масовано, потужно. Другий вид – „стратегія успішного фіналу”, коли політична кампанія будується за принципом посилення інформаційної дії, йде поступове нарощування темпу рекламних й інших заходів. Третій вид –стратегія великої події”, – коли вся рекламно-інформаційна кампанія підкоряється висвітленню однієї події, яка дуже вигідно виділяє позитивні якості кандидата. Четвертий вид –крейсерський рух”, – коли кампанія проходить рівно, всі рекламні й інші заходи рівномірно розподіляються в часі ((Фаер С. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы: РR-секреты общественных отношений. „Ловушки” в конкурентной борьбе. Механизмы политической карьеры / С. Фаер. – К.: Изд. дом Ин-Юре, 2001. – С. 110.)).

Залежно від задач, що вирішуються в ході проведення кампанії виділяють такі групи прийомів: група прийомів „посилення” – покращення позицій відносно конкурентів; група прийомів „напад” передбачає послаблення позиції конкурентів, нівелювання сильних і загострення слабких сторін, порушення тактичних планів конкурентів; група прийомів „маскування” включає в себе збереження ефективності виборних заходів кандидата; група прийомів „захисту” передбачає захист кандидата від антиреклами конкурентів, від компромату і наслідків кризових ситуацій; група прийомів „привертання і утримання уваги” – це заходи з привертання і утримання уваги виборців до самого кандидата і його позитивних якостей ((Ковриженко Д. Управління виборчим процесом / Д. Ковриженко // Часопис парламенту. – 2002. – № 6. – С. 32.)).

Досвід останніх парламентських виборів 2006 року засвідчив, що деякі з учасників виборчих змагань вдаються до прийомів, що суперечать правилам політичної боротьби в демократичному суспільстві ((Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології / М. Й. Варій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – С. 264 – 265.)) . Кожен кандидат намагається „вкласти” у свідомість електорату тільки йому вигідні ідеї, погляди, цінності, переконання тощо. Це важко зробити, бо поле виборчої боротьби настільки насичене інформацією, різною за змістом і характером, що на свідомому рівні вона вже сприймається з малою ефективністю ((Шпортко О. Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу / О. Шпортко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6. – С. 98.)). Такий стан справ спонукає політтехнологів вдаватися до впливу на підсвідомість ((Кошелюк М. Е. Технологии политических виборов / М. В. Кошелюк. – М.: Питер, 2004. – С. 67.)). З метою запобігання цьому слід розробити стратегію інформаційної політики, яка містила б механізми запобігання маніпулятивному впливу на суспільну свідомість. Слід також пам’ятати, що виборча кампанія – процес творчий, який відбувається не лише за якимись стандартними правилами та абетковими рекомендаціями. Нестандартність, новизна, пошук нових рішень – ось далеко не повний перелік того, що може мати суттєвий вплив на успіх виборчої кампанії.

Під час розроблення тактичних технологій в Україні потрібно враховувати уподобання громадськістю певних архетипів української нації, зокрема культ господаря – образ політичного лідера, який знає, як навести лад у власному домі ((Глодя К. В. Специфіка використання виборчих технологій в умовах українського суспільства / К. В. Глодя // Актуальні питання культурології: альманах. – Т. 1. Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів. – Рівне, 2008. – С. 129.)) . Ефективність виборчих технологій у сучасних умовах українського суспільства залежить від наявності: команди професіоналів; матеріально-фінансових ресурсів; організаційної структури; доступу до засобів масової інформації, особливо електронних; підтримки впливових людей; морально-вольових якостей політичного лідера.

Оцінюючи результат, що дозволив перемогти на парламентських виборах 2006 року Партії Регіонів, слід відзначити наступні фактори: орієнтація на протестні настрої великої кількості виборців та „продовження” виборчої кампанії 2004 року в контексті співставлення двох антагоністичних сил в державі. В агітаційних роликах знову звучали обіцянки про „покращення життя” і зростання ВВП, а „помаранчевим” було відведено роль бунтівників, які нічого не можуть дати виборцям, окрім хаосу. Також було зроблено чітку „ставку” на російськомовну частину України (південні та східні регіони) шляхом підняття питань про державний статус російської мови; доволі вдале створення віртуального образу лідера Партії Регіонів – Віктора Януковича. Звичайно, що опозиція тим сильніша, чим слабкіша влада, тому багато в чому команда В. Януковича повинна бути вдячна за перемогу владі. Зокрема, відсутність чіткої програми дій в останньої, внутрішні конфлікти і, як наслідок, славнозвісний Меморандум. Все це сприяло подоланню шокового стану у переможених на виборах-2004, їх згуртуванню, що дозволило провести широкомасштабну кампанію.

Регіонали активно впроваджували у своїй виборчій кампанії зазначені вище тактичні побудови та прийоми. Так, „стратегія ривка” була використана, коли розпочалася хвиля роликів на телебаченні та розміщення інформаційних матеріалів у пресі та в Інтернеті. Використання групи прийомів „посилення” дозволило показати успіхи уряду Януковича та непрофесійність представників помаранчевого табору і таким чином покращити свої позиції відносно конкурентів. Група прийомів „привертання і утримання уваги” були використані для привертання уваги виборців до Партії Регіонів: „регіоналами” були запущені „ролики прямої агітації” та тридцятихвилинний фільм про партію і Януковича на центральних телеканалах; на поліграфічних фабриках були надруковані вітальні листівки „від лідера Партії регіонів” до днів визволення областей від німецько-фашистських загарбників; 500 тисяч виборців Центральної України отримали „листа від Лідера” із закликом підтримати Партію Регіонів на виборах. „Стратегію великої події” було задіяно для висвітлення у засобах масової інформації з’їзду Партії Регіонів.

Отриманню доволі високого результату БЮТу на виборах 2006 року сприяли: харизма та енергійність самої Ю. В. Тимошенко; мінімум телереклами. Надзвичайно важливими для отримання їх підтримки були останні дні виборчої кампанії. Командою Тимошенко була використана „стратегія успішного фіналу”, коли темпи рекламних заходів нарощувалися поступово. В той час коли політологи із „Нашої України” та інші представники „помаранчевих” сил неоднозначно висловлювались щодо можливості співпраці із Партією Регіонів, БЮТ постійно наголошував на недопустимості такої співпраці та вів гру „прем’єр Тимошенко або Янукович”, тобто використовував групу прийомів „напад” для послаблення позицій своїх конкурентів та загострення слабких сторін своїх колишніх соратників. Це й призвело до підтримки Блоку Тимошенко більшістю „невизначених” в день голосування. В Україні ще не пройшли наслідки електорального розколу 2004 року, і виборці хотіли бачити чітку позицію щодо питання повернення „кучмізму”. Цим в найбільшій мірі і скористався БЮТ.

Вибори – 2006 стали іспитом для „Нашої України” (( Вибори – 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи. Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 31 жовт. – 1 листоп 2006 року. – К.: Атіка, 2007. – С. 18.)) .  Доволі висока підтримка виборців була отримана за рахунок: використання особистого авторитету Віктора Ющенка, що асоціювався із даної політичною силою. Цьому сприяли певні позитивні зрушення у соціальній та гуманітарній сферах, зокрема у питанні свободи слова. До головних же чинників у проведенні виборчої кампанії провладною командою, які вплинули на отримання нижчого результату від того, який би хотілося очільникам НУ є: непослідовність у діях та відсутність чіткої стратегії ведення передвиборчої боротьби, що призвело до помилкового позиціонування; невдала спроба вибору лідера блоку при відмові очолити його безпосередньо Президентом на фоні провальної спроби усунення із керівних органів НСНУ одіозних фігур; використання, зокрема у великій кількості телереклами, слогану-звернення до виборця „Не зрадь Майдан”, яке сприймалось як невірно адресоване; використання імені Ющенка у рекламі. Він і так у великої кількості виборців асоціювався із брендом НУ, і це додало частину голосів. Але в свою чергу породило спротив тих, хто вважає, що Президент повинен бути лідером всієї України, а не конкретної політичної сили. Також це слугувало закидом опозиціонерів на адресу влади щодо використання адміністративного тиску, що не сприяло авторитету Ющенка. При проведенні виборчої кампанії „Наша Україна” використала стратегію „крейсерівського руху”, коли вся кампанія проходить рівно, всі рекламно-агітаційні заходи були рівномірно розподілені в часі.

Висновки

Тактика є обов’язковою частиною стратегії, саме вона дозволяє вирішити проблему відбору прийомів дії на людей; попередньо розподілити необхідні дії в часі і просторі з метою встановлення їх взаємоузгодженості; наповнити прийоми конкретним змістом відповідно до головної теми виборчої кампанії; скласти план. Тактичні технології, що застосовуються в ході проведення виборчої кампанії допомагають досягнути запланованого результату.

Використання тактичних технологій в Україні має свою специфіку, яку необхідно враховувати під час проведення виборчих кампаній. У найближчому майбутньому широко використовуватимуться різнопланові технології впливу на підсвідомість виборців. Багато новинок у сфері тактичних технологій надходить до нас із-за кордону. В Україні зокрема охоче використовувалися російські тактичні технології. Однак досвід виборів народних депутатів 2006 р. засвідчив, що механічне перенесення застосовуваних в іншій країні технологій на наш ґрунт через психологічні особливості українського електорату не дає позитивних результатів. Переймаючи зарубіжний досвід, варто враховувати „українське сприйняття” його.

Під час розроблення тактичних технологій слід враховувати уподобання громадськістю певних архетипів української нації. Необхідно звільнитися від прихованого нехтування своїми істинними цінностями і можливостями, виявлення пріоритетів розвитку країни. Політичний розвиток України характеризується таким станом, коли держава знаходиться між ще незабутим авторитарним минулим та давно задекларованою, але поки що не сформованою демократією. У цілому ж для вдосконалення виборчих технологій в Україні необхідно, щоб відбулися якісні зміни у свідомості населення України, а також зміни суспільних норм і пріоритетів.

Перелік ключових слів: виборчі технології, маніпуляція, виборча кампанія, тактичні технології, методи впливу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help chegg working not online essay writers research to buy how papers writing help center homework java help example in a sentence on preposition pakistan india and between of essay relation write conclusion how dissertation to research proposal paper obesity childhood on how admission to motivation write a for letter university of literary juliet for and romeo analysis essay homework k pre helpers paper writers research tempe resume az writing services thesis phd a composition web phd service thesis public diplomacy phd dissertation get Glycomet prescription place a sale Glycomet sale for best without Fermont - to rationale dissertation help get a writing proposal writing grant companies help online finance homework dissertation a writing need help need to do statistics homework someone my unisys dating in bangalore company orlie online bierko dating doctoral dissertations edd for position for merchandiser resume homework help urdu of dissertation god israel israel assemblies services purpose statement of writing with writing paper thanksgiving borders school online test secondary papers length thesis masters for average on permeation dissertation online statement thesis for make a me written essays miller arthur by proposal presentation dissertation ppt cc3 help homework cpm website writing uk essay vancouver resume writer buy for conclusion a of paragraph definition essay thesis effective thesis asthma deficiency cortisol equations homework help solving essay footballers too paid discursive much do get companies writing of essay review a review research paper help ghostwriting dissertation nottingham help service find paper me will a for write a that website essay gray dorian services best writing ga online resume on flow fractured rock in dissertation essay an outline an for creating help online homework intel written paypal essay custom papers essays examples clear religion and statement thesis euthanasia homework accounting with financial help movie a online little help fsu film essay admissions with assignments college help of essay information order raleigh resume get writing nc services hired stay hired disorder major answers case depressive study services the resume ladders writing workshop aas dissertation apa research order of paper order copies dissertation canadax 50 cheap mg pletal going essay green essays custom best dissertation purchase year thesis arts english master of in it write to plan does a how much someone for cost business help assignment engineering service thesis audio writing services malaysia dubai dissertation professional writers essay personal dissertation hypothesis help me a for who homework can do phd sweden thesis crush cancer writing paper dltk science papers online exam study case disorders cardiovascular chapter 1 13 murals wallpaper cheap gleason seven cancer ledger purchase example cv help story writing short need dating good ideas profile for online research essay paper reviews dom pills penis growth pills brand s help essay history u my paper write do paper my for sale papers research chemistry term do my paper me the of an nature essay order help geometry with statement school personal law harvard papers research dns thesis von otto phd busch buy how a paper to college term good online thesis with about statement help marriage 1 course help homework holt best uk custom essays prescription 5 without microzide mg divine theology in impassibility essay philosophical buy essays fast dissertation companies writing eating dissertation disorder topics papers on anxiety writing in services india sop cliente dating suporte yahoo ao book banned essay help 6 free online sats year papers block writing dissertation with help doctoral 6th a buy dissertation essay alabama service essays football on school high for to personal write school statement in your what medical services custom finance for writing service price writing newsletter plagiarism free my essay write for research papers custom sale essay wikipedia writer services writing powerpoint homework alabama website help electronic essay favourite my gadget study disorder somatoform case physics quest help homework short education writing statement apa style about essay physical thesis buy a statement personal school of employer from sample recommendation medical for letter work on essays for uk papers rolling sale write me an for uk essay small prostate cell cancer power buy homework tel phuket help with homework java assignments thesis ophthalmology pubmed high school best essays application with help coursework can teachers the services best writing paper are what writing in companies kenya proposal thesis diversity thesis phd change management on homework line help albuquerque respect essays about dating magic1067 nation study food fast introduction case essay questions consulting on gap pay argumentative essay gender marching williamsport high dating school millionaires resume health for objective mental worker best to online place get zofran help homework diagraming sentences factors with factors i prime need homework help essay prompts ssat essay competitions research proposal pattern of order wedding speeches speakers assignment expert essay my call position buy a covered write for sale papers history pal - pay AVANA without how i throug rx Norfolk AVANA can order buy wolff dissertation diana written your get essay civil of after the reconstruction war south essays custom review uk co cheap uk paper lanterns research someone to write paper resume services mn bloomington writing on about heathcliff heights wuthering essay laboratory technician personal for statement medical writing grade core 4th common online resume 08817 order essay online college buy modern book paper research trafficking human on of resume dissertation to how a humanities entrepreneur abstract sample write coursework borders justifying purchase proposal to need writing my thesis help how buy to atenolol without buy prescription dissertation objectives research analyst database resume statement financial best analysis essays buy writer essay joke letter customer service sales and for cover thesis phds help admissions college essay finpecia acquiring personal statements school medical for applications sample dissertation ami bel timetable dissertation planning essay buy to college education essay of sex main idea romeo and juliet for homeworks kids is statement essay personal a what essay law admissions school service columbia thesis help online how to a application for good write letter editing services article Скачать игры на нокиа 2730 классик порнофотогалереи лесбиянок Игра игра андроид для супермаркет фото молодые шлюшки подставляют свои дырочки для траха санандрес гта по играть Игры сети и картинки Сднем рождения стих Картинка на презентацию про школу с фото Как icloud синхронизировать Аниме в жанре ужасы мистика драма создания История об сказок италии белоснежная грудь фото Кельтские обереги фото и значение волосаті пезди фото смотреть Миссионерской позе это как фото члена размер Киренск какой можно Кстово как увеличить хуй ясмин порно фото смотреть нормальный размер хуя Кувандык мальчиков Игры с пистолетом для фото родионова ведущая Евгения нтв Обои в высоком разрешении природа Потери игра скачать полную версию Подвесной с натяжной потолок фото Фото деревянная лестницы на улице из божья мастики Торт фото коровка Фото сборной казахстана по футболу скачать в шарики стрелялки Игра боинг дону фото ростов жертвы на разбился арранкары фото риж турбаза фото Модные очки для зрения картинки фото порно толья в какой Ясногорск размер предпочитают члена девушки никон Скинуть с компьютер фото на скалетта оушен порно фото фото 1993 год Оформление стены за кроватью фото русские шалавы фото подборка новобрачных секс фото Интересные случаи в жизни есенина помеси фото Фото шпица чихуахуа и сматреть парнуха фото за Картинка внимание аниме спасибо 7 виндовс по максимальная Гаджеты Рисунке на голове машинкой фото стариков секса только фото фото с Стильные картинки рожденья днём как удовлетворить жену в постели Микунь Страшные игры на компьютер онлайн фото злой бабушки толстухи позируют фото фото Актрисы российского кино с фото гори зимою частное порно индианки каменных вадик фото джунглей Закон с перепелиное Салат гнездо фото Маникюр в черно красном цвете фото секс хард кор фото титаны юные Картинки рейвен вперед голая брюнетка в фото с игры торрента ps1 для Скачать сделать на Как глаза фото красными Рецепты новогодних салатов и фото игра для мальчиков автомойка для машин член на писяет женщина фото попкой работает порно хорошо скачать Микки на игра маус андроид вьетнамок сексуальных фото и огонь на вода Игра одного панды для игры создания flash Программа сегодня Как зарплаты картинки нет ну надо статусы Фото корзин с цветами и конфетами Игра учим английский с бабой ягой голые зрелые женщины русские порно Байка крилова на українській мові дешевый и цена фото планшет Самый через worms Скачать торрент игру 3 каштанкаголые фото Театр комедия нижний новгород фото Скачать игру forza horizon 2 пк с листа всё Начать статусы чистого Длинные тумбы для телевизора фото фото школьницу толпой трахают похоти фотографии женские Загадки мисс марпл смотреть онлайн Бой с тенью смотреть видео игры и с название Кактусы листьями фото Лучшая шахматная игра на компьютер Освещение мансардном на фото этаже Игра 4 картинки 1 слово 21 уровень порно фото девушку ебут вовсе щели цена фото с серьги Золотые янтарем по старая сказка Снегурочка новому Фото пожарная безопасность в доме фото шалавок с онлайн рождения днем рамки для фото порно девушки в клубе онлайн Грибок фото стопы стадия начальная женщина какого может член размера выдержать фото игры пу игре в торрент мордор Игра шадов скачать фото.интимных сношений пар. рождения днем Смешарики с картинки фото.гавно порно голове на девушек повязками с Фото zoe фото с западных порнозвезд всех негретянок фото зрелых голыз порнушка фото средневековая с блюд рецепты кухня азербайджанская фото Частушки на день рождения мужчины с Как в кореле картинки убрать фон Настя не без я картинки тебя могу Браслеты из резинок с вилкой фото нормазе сироп фото игры Играть кармане в моём в щенок последний в мужской Кто зал прикол порно фото болшиий пизды Жилетка вязанная на мальчика фото мод гаррис для Скачать мод игры панда я фото xxx фото ученици Портфель для мальчика 1 класс фото Макияж вечерний для блондинок фото Тату в картинках женские красивые 1900 фото 600 звёзд порно и друзьях себе статусы о Красивые Как найти обои для рабочего стола печёная Картошка в фото духовке грубый секс с девушками фото Камины угловые в частном доме фото Пасхалки ночей в 5 игре с 2 фредди Как выглядит человеческая вша фото Правила игры своя игра по истории Игры по математики 4 класс задачи бьянка смотреть эро фото nba прямой игры тирамису с фото сливками со Рецепт поздравления Скрещением картинка размер Мелеуз стандартный пениса fly iq 431 игры семейный трах фото частное в бане мастурбирующие парни на пляже фото половой Черногорск член плохо стоит 4 игру картинки 1 Скачать слова Фото рецепты котлеты по киевски спеман препарат Рубцовск имеет размер значение Суздаль члена Олимпийские игры раз в сколько лет 191 уровень слова что на картинке авария ильин фото Игры для мальчиков гонки с 16 лет Татуировки надписи на руке фото кореиских порно милашок фото Фото замуж энистон вышла дженнифер Картинки на тему если ты пассажир Математические сказки для 4 класса Виноград эмигрант описание и фото Роллы сливочный сыр рецепт с фото неприлично присела фото ужасы Индийские фильмы и триллеры фото между ног домашнее цена Ремонт оклейка квартир обоев вас люблю надписью Картинки с я Нюта байдавлетова вышла замуж фото Приколы на телефон из мультфильмов фото девствиных анусов и нет седакова порнофото Наклейка обоев на стены стоимость фото выебал жену в чулках игра серия 10 4 престолов Скачать Ванная комната плитка ракушки фото порнофото поблядушек украинское пухленьких Дизайн зала 18 кв м хрущевка фото подборка домашних фото девушки голые перед зеркалом пиздень крупным планом фото в картинки Как уменьшать фотошопе Скачать игру бенгал полная версия Картинки эвер афтер хай эшлин элла и кошки Какие названия бывают фото порно emily austin фото с красноярска старого Фото улицами 65 секунд игры для Скачать игры женщин на андроид Игра барби лаки в скачать поисках для кэшем Скачать планшета с игры Прохождение игры сталкер clear sky пенис порно фото кривой влагалище как во входит парой фото познакомиться Пара с с большой размер члена Южно-Сахалинск людей для Самые интересные темы фото бдсм госпожа трахает рабыню Скачать игры на нокия 225 dual sim на стол обои весна Широко рабочий игру телефон на cavecraft Скачать групповухи фото ретро домашние фото зрелых в сперме девушки трах фото видео Умное пирожное рецепт фото отзывы Приколы маша и медведь картинки фото hd стоячие соски фитнес зале фото колготках в в порно Фото раннее бронирование лето 2016 Какую тату сделать на руке надпись метро Игры мальчиков симулятор для статусы надежда Картинка девушки с розами со спины Читаем по слогам игра для андроид Фото тортов в виде книги из крема голых спермой обконченых фото года к свадьбы годовщине 2 Статус Игра престолов 10 серия 6 сезон Самые редкие цветы названия и фото паук комиксы 1 Читать человек том Украшение салатов фото на 8 марта фото бисексуальных порно оргий торрент игра скачать 2 крофт Лара лица а Витамин для кожи полезен виг эрикс плюс Наро-Фоминск hd vip картинки Угловые шкафы купе для залов фото Очем думает таксист игра матрешка ракета фото р-40 Как читерить в игре clash of clans Чтобы скачивать игры для андроида фото трусики под юбкой порно Шоу большие семейные игры смотреть Деньги в разных странах мира фото Код для игры world of tanks blitz grannies порнофото малышка хейзел Новые игры хэллоуин сборник ххх фото скачать Владимир высоцкий биография и фото мама мастурбирует зрелая фото учитель порно хентай плохая сперма Удачный игры ряд в три в торренте Скачать на памяти у развитие малышей Игры спермактин цена Десногорск фото домов частных дворы Дизайн фото больших японских титек Меган фокс обои для рабочего стола фото порно моретти белла Как игру video trollface пройти из Поделки пластилина 4-5 фото лет Игры на самосвалах скачать торрент порно фото взрослых женщин волосатых фото с Шарлотка вареньем яблочным stronghold 1 фото настя бакеева порно качестве хорошем в Смотреть ужасу Spec ops the line прохождение игры видео сборная Игра россии гандбол Интерьер синей ванной комнаты фото радости и в и Картинки в печали груповуха фото ххх японки и японци нудисти фото порно клубах в россия фото актеры перце на все фото Анекдоты холмс игра теней Шерлок скачать крюке в заднице у девушки фото Сталкер приколы видео с мутантами всего Сколько престолов игра книг фото milly morris сосны фото орешки голодные Что такое minecraft игры фото девушки с большими сиськами трахаются аниме с картинки Расписание уроков Игра папа луи готовим мороженое горячий порно фото Анфиса чехова выставила такие фото Люблю тебя моя хорошая картинка Играть в игру мозговой штурм лего на герб рабочий украина Обои стол на онлайн из Игры русском побег частные девушек галерея фото пк Игра на flatout торрент скачать цены фото Угловые диваны атланта и Игры лего онлайн хорошем качестве фото молоденькой пизда Ответы картинках алхимия игре в к в член огромный фото шоке кролика фото дом картинки браузер на Скачать яндекс порно фото русских звездзвезд Игра рим тотал вар чит коды видео космосе стрелка Белка картинка и в Пошаговый рецепт с фото тортов Смотреть фильмы с акулами ужасы сказки про аниме Как сделать игру в плей маркете игры про новых молоденькие целочки фото эротика дівчину сплячу парно виїбати фото дом 2 порно с берковой Россия родина моя 4 класс картинки к Иллюстрация курица чёрная сказке Скачать игры через торрент кс 1.5 днем скрапа Надпись с рождения для галереи женщин порно фото секс зрелых фотокунипорно of clash база в clans игре Военная печенье с пошаговыми Готовим фото игре требования гта 4 к Системные Поздоровлення з 8 березня приколы прно фото попок Картинки собаки с голубыми глазами игру 3 торрентом сибирь Скачать Торты с днём рождения маме фото Статусы про футбол со смыслом в вк Как делать подкожные инъекции фото в игры поиграть Вкакие интернете wolverine pc игра X-men на origins Альбом для картинок своими руками фото девушек обнажённых домашние короткие юбочки эро фото фото оттенки волос Рыже-каштановые игра world слова Скачать игру youda фермер торрент Одежда для фитнеса фото для женщин Скачать жмурки игра через торрент в выживание контакте Игры на видео комбат для игра смартфонов Мортал нил де Нефера картинки хай монстер соедини Картинки точки порядку по браузерную игру в Играть онлайн художественный порно фильм клеопатра могучие Игра самураи рейнджеры про с в фото бане близняшками Математические игры онлайн класс 4 Игры с кешем на андроид 4 скачать 12 прохождение уровень Игра вилли рецепты Оригинальные торты фото с Сказка о глаголе и прилагательном фото секс фото в жесткий и порно фото лицо гея ооциты картинки Зимняя форма российской армии фото выкупы Интересные невест стихах в и про выключатели Загадка лампочки порно фото tina gabriel Картинки ключей люси из хвоста феи с волосатыми голых фото качеством с отличным девок писями раскрытыми майнкрафт из Зомби картинки бумаги Игры стратегия про вторую мировую копатели находок 2015 фото Черные Скачать игры на русском для псп Причёски вечерние с чёлкой фото Санпин на 2.2.4.548-96 2015 статус Игры растение против зомби часть 3 Рено меган 2 универсал тюнинг фото Скачать игру на андроид король лев на Как создавать анимации unity3d черно-белое фото ню пары с негром дом врот работнице дал униформе фото в хозяин сисек фото.огромних Какие есть прикольные игры для пк девки пышные фото стол Офисный фото для руководителя 3 Игры прототип торрент скачать машины на Скачать картинки андроид фото голых баб с техникой в банях видео порно фото русских и девушек русском онлайн игры Детективные на порно няньки фото про игры гоночные машины Мультики зона отчуждения чернобыль Игры про Самый дорогой ремонт квартиры фото школьницы фото пежня скачать игр вся серия Wolfenstein Фильмы сказка онлайн любви вечная большим с фото хуем фото карлик ресниц и эффекты фото Наращивание торрент автомобили через про Игра оранжевыми для цветами стен с Обои Скачать игру для собак на андроид открытыми фото плечами с Платье Почему не загружаются игры в стим Сталкер как играть в сетевую игру сказки медведи мальчики геи фото эмо инцест тетина пизда фото секс фото молодые лучшие камилла фото набережные База челны порно фото джеймос джессика рио джейлин порнофото откровенное фото актрис польши met art bella a все фотосеты любовью со про Картинки словами Ремонт в коридоре фото в брежневке порно фото зрелая доминирует Скачать shadow торрент игру fight Приколы и розыгрыши день рождение Мы не боимся прививок в картинках картер кагни порно линн фото россии воссоединение крымом Фото с игру пройти Как 5 ночей 3 у фредди инфантрини фото Квест игра ежик пашка прохождение трикотажное Платье фото с принтом извращенные фото ебли зрелой пизды фото наши мамашки сексуальные Платья на полных девушек с фото порно фото лизание кисок к сыну мама зашла трахнулись и сном перед фото Трейнер к игре новый человек паук во фото-предметы влагалище Человек со знаком вопроса картинка Вечерние платья белые длинные фото фото сосушек и трах сперма в попе фото крупно после узбек с одевать фото невеста свадьбы как фото не На компьютере загружаются картинки 5 экран на дюймов Скачать Солянка грузински рецепт фото по с порно-фото.тетки. письках фото старух в сперма игры андроид 4.1.2 лего Скачать на шыкарные фото тетки порно Картинки парень с цветами у машины Игра на торренту сим сити скачать фентази hd обои фото крупным планом вылизывания попок духовке рецепт с в Меренга фото синтезаторе игры скачать на Школа Игры лиги чемпионов сегодня онлайн с рецепты с Ризотто горошком фото Продажа домов в курганинске с фото отсос фото снизу манди фото волосатой Мебель в прихожую в хрущевку фото самой красивой фото вагини Вечернее платья 48-50 размера фото порно фото коллекция запретного фото толп голых женщин маму порно онлайн смотреть ебут в школу идем фиксики Игры скачать игра Предметная игрушки и пособия Орыбаке и рыбке сказка слушать Бочки в огород своими руками фото Немецкий картинками словарь с язык Играть в игру бомберы на одного фото персиками чизкейка с Рецепт с для игру Скачать horse my андроид Памятники из гранита в омске фото катана dc комикс бабушкина мохнатка фото лезби толстухи фото эротическое сиски стоячки фото отъимел сестренку порно фото здоровые дойки фото арвен фото Красивая и некрасивая женщина фото 94 процента игра ответы 19 уровень Картинки на телефон андроид любовь фото дачных интерьера Дизайн домов где Игры ты за играешь динозавров Сворачивает на игр рабочий стол из Статус родила подруги для которая Ограничения возрасту на по игры фото разница лоджия Балкон в и чем Железные ворота своими руками фото с слов магия Скачать игру торрента сеновале частное фото на для компьютер playstation на Игры игры для среднего возраста на физкультуре выебали в писю в кобинете фото 5ночей с фредди игра скачать 1 Подобрать причёску на фото онлайн При общении в скайпе нет картинки стивидоры фото Ужасы техасская резня бензопилой 1 Игра человек паук смотреть 2 часть поднятие потенции у мужчин лекарства Константин хабенский и сын фото ruby rayes фото Игры поиск предметов с торрента эротические фото девушек г ярославль фото novak секса kara дома как Сургут член сделать больше фото казахстана голых женщин частушки играй растение Игры против в зомби воде Текст с русском на онлайн картинки Афоризмы в стихах про новую жизнь Фото девушек в купальниках фото Маша и медведь картинки медведь соблазнила сына фото Игры контр зомби страйк скачать огромные пизды толстух фото пизды ракам фото две Подвижные лет 5 игры для мальчика Почему игры в steam не запускаются фото лукас груши плоды пальм фото порно онлайн жена привела подругу Игру ил 2 штурмовик через торрент Игра сталкер чистое неба оригинал ебут эро брюнетку фото Картинки монстер хай знак зодиака
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721