ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В сучасному світі йде активна перебудова всіх сфер життя суспільства і великий інтерес становить проблематика конфліктів. Наростання такого інтересу обумовлене широким розповсюдженням конфліктів в суспільному житті. Конфлікти неминучі у будь якій соціальній структурі, оскільки вони є необхідною умовою суспільного розвитку.

Вступивши в конфлікт, кожен з його учасників через свої особливості, темперамент поводиться певним чином, тобто існує так званий репертуар поведінки в конфлікті. Як і при спілкуванні у когось поведінка стійка і агресивна, хтось прямолінійний, гнучкий, вразливий, так і більшість конфліктів характеризується тим, що їх учасники прагнуть добитись поставленої мети, часто не звертаючи уваги на інших, що породжує суперництво, напруженість між людьми, проблеми і, навіть, як свідчить історія, війни. Тому пошук конструктивних шляхів вирішення конфліктів є актуальною проблемою сьогодення. Цим обумовлена актуальність даної роботи.

Проблема шляхів вирішення конфлікту залежно від типу темпераменту до кінця не вивчена. А.М. Муталімовою було проведено дослідження на виявлення взаємозв’язків властивостей темпераменту і особливостей міжособових відносин, але не в конфліктній ситуації. Загалом більшість робіт спрямована або на вивчення окремо темпераменту, або конфлікту. Для прикладу – загальні проблеми конфліктів проаналізовані у працях А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиної, А.Н. Сухова. Велику увагу приділяють конфліктам окремо у різних сферах – політичні конфлікти – Д.Г. Ольшанський, А.І. Пирогов, в освітніх закладах – Г.В. Антонов, І.О. Вахоцька та ін. Тому, метою даної статті є дослідити особливості вирішення конфлікту залежно від типу темпераменту.

Предметом дослідження є особливості вирішення конфлікту залежно від типу темпераменту.

Теоретичною основою даної роботи стали концепції розроблені такими вченими як: В.А. Семиченко, С.Л. Рубінштейн, а в області конфліктології: А.Я. Анцупов, Н.У. Гришина, Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель.

В сучасній психології домінуючими є два підходи до розуміння конфлікту. В одному з них конфлікт визначається як зіткнення двох сторін, понять, сил, тобто дуже загально. Другий підхід розглядає конфлікт як зіткнення протилежних сторін, цілей, інтересів, позицій, понять, поглядів опонентів. Тут припускається, що суб’єктом конфліктної взаємодії може бути або окрема людина, або група людей.

Як правило, зміст поняття конфлікт розкривається через наступні значення:

1. Ситуація відкритої, часто довготривалої боротьби; змагання або війна.

2. Стан дисгармонії у відносинах між людьми, ідеями чи інтересами; зіткнення протилежностей.

3. Психічна боротьба, яка виникає як результат одночасного функціонування взаємно виключних імпульсів, бажань чи тенденцій.

Австрійський лікар З. Фрейд вважав, що конфлікт виникає тоді, коли сила дії суспільних умов істотно перевищує здатність людини до сублімації [7, 38].

Услід за З. Фрейдом, австрійський психолог А. Адлер розглядав джерело конфліктів в незахищеності особи перед навколишнім світом, усвідомленні своєї неповноцінності і недосконалості, в прагненні зміцнитися шляхом переваги над іншими. На його думку, спроби звільнитися від відчуття неповноцінності ведуть до невротичних зривів, до конфліктів[5, 221].

На думку американського психолога К. Хорні, основною причиною конфліктів між особистістю та соціальним середовищем є недолік недоброзичливості з боку близьких людей, насамперед батьків, які складають безпосереднє морально-емоційне оточення людини [7, 13].

Що стосується сучасних дослідників, то такі вітчизняні вчені як Р.Л. Кричевський і О.М. Дубовська розглядають конфлікт як дисгармонію особистісних стосунків, А.Т Ішмуратов як хвороба спілкування [6, 21].

А.Я. Анцупов і А.І. Шипилов пропонують інше визначення: «Під конфліктом розуміють найбільш гострий спосіб вирішення значних протиріч, які виникають в процесі взаємодії, яка полягає в протидії суб’єктів конфлікту і зазвичай супроводжується негативними емоціями» [2, 15].

Загалом ми під конфліктом розглядаємо зіткнення різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, позицій) суб’єктів – сторін взаємодії.

Конфлікт, як будь-яке соціальне явище, має врешті-решт завершитись. Вирішення конфлікту – це результат сумісної діяльності сторін, який характеризується припиненням протиборства і вирішенням проблемної ситуації, що переросла у конфлікт[6, 59]. Однією з найпопулярніших і широко використовуваних у різних сферах життєдіяльності людини є концепція Томаса-Кілмена, в якій він виділяє п’ять основних стилів поведінки в конфлікті – ухилення, пристосування, суперництво, співпраця, компроміс[5, 211]. Стиль поведінки співпадає за значенням, за способом вирішення конфлікту.

Конкуренція, суперництво або протидія характеризується відкритою боротьбою за власні інтереси. Для означеного стилю завжди властива наявність того, що є той, хто виграв, і той, хто програв.

Протилежним до конкуренції є уникнення, відхилення або відхід, який полягає у прагненні вийти із конфліктної ситуації, не вирішуючи її, не поступаючись своїм і не на полягаючи на своєму.

Дечим подібним до уникнення є пристосування. Вказаний тип супроводжується згладжуванням суперечностей за рахунок втрати власних інтересів. Людина не намагається відстоювати власні інтереси і погоджується робити те, чого бажає інший учасник.

Компроміс полягає у врегулюванні розбіжностей, конфронтації через взаємні поступки.

Жодний з виділених стилів не можна назвати однозначно «хорошим» або «поганим». Кожен з них може бути оптимальним і забезпечити якнайкращий ефект в залежності від конкретних умов виникнення і розвитку конфлікту.

Також для конструктивного вирішення конфліктів необхідно враховувати наступні умови :

– систему потреб, мотивів, інтересів;

– внутрішнє уявлення особистості про себе, її «Я образ»;

– природні властивості особистості, її індивідуально-психологічні особливості.

Відомо, що потреби індивіда – це свідома відсутність чого-небудь, яка викликає в особистості бажання до дії[3, 115]. Кількість і різноманітність потреб особистості досить велика, що й зумовило появу різних теорій, які пояснюють поведінку особистості, виходячи з її потреб. Найбільш відомими авторами є А. Маслоу, Д. Маклелланд, Ф. Герценберг.

Мотив – внутрішнє прагнення до діяльності, пов’язане із задоволенням конкретних потреб; сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які викликають активність особистості[3, 122].

Не менш важливим для розуміння природи конфліктів є поняття «інтерес». Інтерес – форма прояву пізнавальної потреби особистості, яка спрямована на той чи інший предмет, як до чогось цінного, важливого, привабливого, актуальна потреба. Проявляючи великий інтерес до предмету або події, яка зумовила конфлікт, індивід, використовуючи різні методи, людина може зробити цей інтерес засобом досягнення своїх цілей [7, 201].

Другою характеристикою, яка визначає поведінку особистості в конфлікті, є внутрішнє уявлення особистості про себе, її «Я-образ» («Я-концепція»), розроблена К.Р. Роджерсом. Я – концепція формується в процесі взаємодії особистості з навколишнім світом і є інтегральним механізмом саморегуляції її поведінки.

Та головне місце займає остання характеристика – природні властивості, тобто, що закладено в неї від народження, і, як правило, характеризується ступенем вираження таких динамічних характеристик, як активність і динамічність. Іншими словами говориться про темперамент особистості. Під темпераментом слід розуміти індивідуально-своєрідну динаміку психіки і поведінки, котра однаково виявляється в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотиву, залишається постійною в зрілому віці і в сукупності і характеризує тип темпераменту[8, 9]. Загалом виділяють чотири типи темпераменту.

Наукове поняття основ темпераменту вперше дав І.І. Павлов у своєму вченні про типи нервової системи тварин і людини. Доводячи наявність певної закономірності у вияві індивідуальних особливостей, І. Павлов висунув гіпотезу, що в основі їх лежать фундаментальні властивості нервових процесів – збудження та гальмування, їх врівноваженість і рухливість[8, 21].

Сила збудження виявляється в здатності витримувати тривале або короткочасне, але сильне збудження, не переходячи при цьому в протилежний стан гальмування.

Сила гальмування розуміється як функціональна працездатність нервової системи при реалізації гальмування.

Врівноваженість характеризує баланс між процесами збудження та гальмування.

Рухливість нервових процесів виявляється в швидкості здатності змінювати збудження та гальмування.

Інертність протилежна до активності.

Ці якості нервових процесів утворюють певні системи, комбінації, які й зумовлюють тип нервової системи. Виділені І.І. Павловим типи нервової системи не тільки за кількістю, а й за основними характеристиками відповідають чотирьом класичним типам темпераменту:

– сильний, рухливий, урівноважений тип – сангвінік;

– сильний, урівноважений, інертний тип – флегматик;

– сильний, неврівноважений тип – холерик;

– слабкий тип – меланхолік

Холерик характеризується підвищеною емоційною реактивністю. Він буває нетерплячим, запальним та різким у стосунках, прямолінійний. Його вольові дії дуже поривчасті. За спрямованістю холерик інтроверт, любить бути в центрі уваги.

Сангвінік характеризується підвищеною реактивністю, він голосно сміється та бурхливо сердиться. Почуття виникають легко і так само легко змінюються, може контролювати свої емоції відповідно до умов середовища. У нього гнучкий розум.

Флегматик спокійний, завжди врівноважений, наполегливий і завзятий трудівник життя. Його реакції оптимально пристосовані до сили умовних подразників, а тому флегматики адекватно реагують на впливи зовнішнього середовища. За спрямованістю інтроверт.

Меланхолічному типу темпераменту властива слабкість як збудливого, так і гальмівного процесів. За спрямованістю меланхолік інтроверт, тому він важко переживає зміну життєвого оточення, потрапляючи в нові умови, почувається розгубленим. Він буває надто сором’язливим, замкнутим, боязким та нерішучим.

Таким чином, темперамент містить у собі цілий комплекс природжених особливостей особи, які виявляються при соціальній взаємодії, і особливо яскраво в конфліктних ситуаціях. Отже, можна припустити, що існує опосередкований взаємозв’язок між конфліктністю і темпераментом. Відповідно зовнішня поведінка індивіда проявляється залежно від його темпераменту. Тому припускаємо, що меланхолік більше всього обере шлях пристосування, холерик суперництво, сангвінік обере шлях компромісу або співпрацю, а флегматик уникнення.

Для перевірки гіпотези було досліджено 43 студенти І та ІІ курсів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності «Психологія». У дослідженні було використано дві методики:

1) тест-опитувальник Г. Айзенка для визначення типу темпераменту. Тест дозволяє визначити величину показників екстраверсії та нейротизму, а для оцінки надійності цих показників підраховують величину показника відвертості. На думку Г. Айзенка, поєднання екстраверсії та нейротизму – емоційної стійкості є властивістю темпераменту, які визначають його тип.

2) методика К. Томаса для визначення стилю поведінки у конфліктній ситуації. В опитувальнику К. Томас описує п’ять стилів вирішення конфлікту – суперництво, співпраця, компроміс, уникнення, пристосування. Кількість балів, набраних індивідом за кожною шкалою, дає уявлення про вираженість у нього тенденції до прояву відповідних форм поведінки в конфліктних ситуаціях.

В результаті дослідження типів темпераменту за методикою Айзенка було одержано наступні результати: 44,2% досліджуваних виявилися холериками. У них спостерігаються часті зміни настрою, вони активні, а в той же час імпульсивні, бувають образливими та агресивними і здебільшого оптимістичні. 44,2% – сангвініки. Вони, як правило, є комунікабельними, відкритими, говіркими, жвавими, ініціативними, але часто безтурботними і не завжди схильні доводити справу до кінця. 7% досліджуваних – меланхоліки. Це дуже чутливі люди, як правило, спостережливі, тривожні, мало контактні, дратівливі, багато переживають, песимісти. 4,6% осіб – флегматики. У них помітна розміреність, спокій, надійність.

Дані, отримані в результаті методики Томаса, наступні:

39, 5% опитуваних надали перевагу стилю компроміс. Особи з вибором такого шляху вирішення конфлікту досягають угоди шляхом взаємних поступок. 27,9% досліджуваних обрали стиль суперництва. Вони прагнуть добитися своїх інтересів у збиток іншому. 14% – стиль співпраці. Вони, як учасники взаємодії приходять до альтернативи, яка повністю задовольняє інтереси обох сторін. 11,6% досліджуваних надали перевагу стилю пристосування. Для людей, які обирають даний шлях характерне принесення в жертву власних інтересів заради іншого. Лише 7% опитуваних обрали стиль уникнення. Вони характеризуються як відсутністю прагнення до кооперації, так і відсутністю тенденції до досягнення власної мети.

Оскільки завданням дослідження було з’ясувати шляхи вирішення конфлікту залежно від типу темпераменту, проаналізувавши дані, ми виявили, що більшість холериків обрали такий стиль вирішення конфлікту як суперництво – 52,6%, інші шляхи вирішення конфліктів у холериків розподілились так – 26,3% холериків обрали стиль компромісу, 15,8% з них надали перевагу стилю співпраці, 5,3% – стилю пристосування, і жоден з холериків не обрав стиль уникнення (Рис. 1).

Шляхи вирішення у сангвініків розподілились наступним чином. Найбільший відсоток сангвініків – 63,2% обрали стиль компромісу, по 10,5% виявлених сангвініків надали перевагу таким стилям вирішення конфлікту, як суперництво, співпраця, уникнення. Лише 5,3% сангвініків обрали стиль пристосування.

Всі флегматики обрали стиль співпраці, однак їх кількість мала, що не дозволяє стверджувати , що для флегматиків характерний такий стиль вирішення конфлікту як співпраця, а не уникнення як зазначалось у гіпотезі.

66,7% меланхоліків обрали такий стиль вирішення конфлікту як пристосування, а 33,3% з них надали перевагу стилю уникнення.

Виявлена закономірність частково підтверджує гіпотезу. Однак, що стосується флегматиків і меланхоліків, то стверджувати про зв’язок між шляхом вирішення конфлікту і темпераментом складно, адже їх відсоток замалий для певного висновку.

В результаті проведеного дослідження ми прийшли до наступних висновків.

На основі проведеного теоретичного аналізу і емпіричного дослідження ми з’ясували, що є опосередкований взаємозв’язок між конфліктністю і темпераментом. Відповідно зовнішня поведінка індивіда проявляється залежно від його темпераменту. Так, флегматика досить складно вивести із себе і затягнути у конфлікт, тоді як холерик може завестись миттєво. В результаті проведеного емпіричного дослідження ми отримали наступні результати – 52,6% холериків обрали стиль суперництва, 63, 7% сангвініків стиль компромісу. Цей факт дозволив частково підтвердите те, що холерики схильні обирати стиль суперництва порівняно з іншими типами темпераменту, а сангвініки надають перевагу компромісу.

Перспективою наших подальших досліджень буде виявлення гендерних особливостей шляхів вирішення конфлікту.

Ключові слова: конфлікт, темперамент, вирішення конфлікту, конкуренція, уникнення, пристосування, компроміс.

Список використаних джерел та літератури:

1. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введенние в конфликтологию. – К.: МАУП, 1996. – 103 с.

2. Гришина Н.В. Психология конфликта. – Спб.: Питер, 2001. – 464 с.

3. Джелалі В.О. Психологія вирішення конфліктів: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – Х. – К., 2006. – 320 с.

4. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

5. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 416 с.

6. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.

7. Райгородский Д.Я. Психология личности. Т. 1. Хрестоматия: издание второе, дополненное. – Самара: Бахрах – М., 2000. – 448 с.

8. Семиченко В.А. Психологія. Темперамент. – Київ-Полтава:Форміка., 2001. – 168 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

recto buy thesis help scarborough homework online companies essay writing help thermodynamics assignment position assistant for cover sample letter medical services writing resume inexpensive eating term papers disorder write craigslist my paper research write for me paper cholesterol blood triglyceride test help zuckerberg essay admissions college nelle acquisto filippine keflex essay and contrast compare target walmart and hw help online services beach writing west palm resume with gcse help coursework history 37 la dating online cap tempestad assignment writing essay sydney writing services online balto qartulad 1 dating us buy online essay reviews paper edusson writing homework i with my where get can help buy can kong a in paper where i shredder hong otto warburg cancer school homework after helper dissertation help nursing phd university thesis cambridge purchase writing essay service org custom reviews dissertation it and helper homework robot for assignment me do can my someone 5 year how application to a write high school arp videosu calan birinin doctoral schedule thesis service writing admission essay successful college writing rated executive resume services top canadian pharmacy claritin for me essay can an someone write marketing papers research of resume definition essay hybrid pro gun essay outline admission college dissertation scientifique an on alien energy with renewable encounter resources essay essay name my write photo in tutor homework accounting help sugar women dating 101 daddy for life my example to how story write canada online resume kfc order search thesis sadness help with a application write to word 900 essay how good writing paper need essay help in services nyu admission stern essay mba soetoro ann dissertation dunham writing dissertation cheapest homework explorers tudor help galway writing us service cv homework help 247 online equations quadratic help homework courseworks custom college online papers research assurance quality dissertation thesis agricultural economics phd help conflict thesis management essay fes persona mitsuru dating 3 codebreaker write pay essay generic australia 200 - Mont-Laurier Hoodia Hoodia in mg thesis help phd chennai writing custom suggested services thesis professional writing homework biology sites help research writing freelance companies 36 flavored hr kamagra pressure levels blood sitting standing to some who my write will paper services binding uk thesis letter recommendation school samples for medical simple essay english essay a pollution in nursing writing homework do my logic pta essay admission fluoxetine sales 30 mg acheter day delevery 2 Ampicillin suisse Ampicillin - Reno essay help common app can i gasex buy where medication name ovral canada buy online brand law uk service writing dissertation best help lcm homework custom law made essays septilin billig assignment help school on online dissertation marketing report 2012 top sites online dating capone online does my homework al book ap complaint formal rubric rhetorical template essay analysis letter composition and language essay services cheap buying online lexapro buy academic essays masters behaviour online user seeking thesis worldwide pentasa rx without help maths homework my evaluation customer essay service order essays kosmos in cover purchase custom letter online term papers degree wakefield in help rhode homework island introducing essay yourself essay argumentative structure writing sites where buy stores in to paper origami hollywood dissertation players horn on plagiarism checker dissertation discuss terminology lifestyle essays a on essay living healthy with gasex no rx sale for article medical example of letter receptionist cover for without professional rx discount levitra buy cheap assignment vigora jelly holmes thesis reid phd resume writing services texas houston defense dating soldier x ufo com cheap bangalore raman hotels cv nagar in writing service resume low cost custom com help essay help algebra online no mg lioresal sale perscription 20 democracy it compatible dissertation islam history online alabama homework help statement for purchase thesis louisiana homework help crucible essay questions dissertation it service and custom nasty writing essay me my essay someone will write for help research pdf methods notes resume free for help need a writing i help scholastic homework research help online writing papers for engineers sample mechanical for resumes application college help essay introduction online essays sagan carl by written template resume chronological order for science homework help kids doc work format order letter service writing essay frontier frederick analysis jackson articles of turner thesis format super discounts avana metamorphosis research english the paper college term purchase paper services thesis professional writing management in business research phd proposal nyu essay for admissions citations websites essay paper research free help a research an buy argumentative paper phd johannesburg writing dissertation services essay cheap proofreading phd economics homework online help hair and loss cancer treatment buy 1-800 book reports essay site my joke write australia 10 top services writing resume cheap assignments homework essays and paragraphs writing get homework survey help ordnance with student help homework dissertation exemple conclusion philosophique someone have write paper my research cosmeo homework help help jury dissertation phd help with my math homework eriacta buy fast delivery online winning essays award buy a term to where paper dublin ireland dissertation help bada dating sabse online dramebaaz services best resume online writing ga homelink homework help services writning get a i help can writing where speech thesis appendix phd latex thesis sottile phd francesco online tetracycline reviews service resistant paper turnitin writing for associate statement objective resume sales essay hour custom writers 1 services writing c.v best services writing canada resume 10 from cipro term damage long presentations for powerpoint sale examples personal statement for school medical help beloved cry country essay dating in california men samoan with help essays schoolwork homework geometry coordinate help homework helper.com psychology help homework jungs help dissertation doctoral paper research writing cheap can for free essay my write me someone for essay do my me admission for картинка кубы флаг Фото влада соколовского с дакотой бригантина игра Мое имя на и имя любимое мое фото приколами с высказывания Цитаты и Необычные шторы своими руками фото Кооперативные игры по сети список Угадай игру по картинке скачать айфона фото в выкладывать с Как вк Алексей кравченко первая жена фото порно фото крупно во все щели Как носить женские рубашки фото обосцаные женщины фото флеш мышкой управление Онлайн игры зять с тещей голые-мои старые фото частное порно фото голых полных женщин красивые фото девушек которые мастурбируют Картинки с зайцами с днем рождения фото мув тойота что лучше спемана Ковылкино роль студента статус Социальный и с порно секс худенькими порно фото бабы 50лет анкеты и фото транссексуалов москвы и питера эйприл кепнер фото Список частей фильма голодных игр фото порно бедра голые широкие Люди разных профессий в картинках фото азиатское порно на природе член почему половой стоит Самарская плохо область Шкаф купе в спальне дизайн фото игра в модуль старая индианка показала свою пизду фото фотогалереи юные порномодели Онлайн программа для рамок на фото фото эротики на телефон и порно галереи Деревянные лестницы фото и цена член панина фото без цензуры купить Майкоп тентекс форте в минетов фото возрасте гей порно тьюб игра про тостера Часы наручные обои на рабочий стол полового как члена Туринск увеличить размер японки фото голые писек Картинки любовь на телефон андроид размер имеет значение в сексе Арск почему девушки изменяют Горняк с необычной фото пиздой телки Что надо сделать в игре майнкрафт картинки сиденья онлайн Смотреть по волейболу игру девушка имотоцикл эрофото карты Скачать игру паук косынка Рецепт с фото подлива с грибами голая на работе возрасте фото секс фото в автобсе Правила игры в баскетбол сообщение Отмечаем день рождения игра кто я лего Картинки на монстров охотники случайное фото толстых девушек без трусов Соедини картинки с нужными цифрам эротические фото рослых женщин Боевой листок для зарницы картинки в фото гей порно фото мать скачет на хуе фото порнозвезд имена Свинина в сливках в духовке с фото хорошая девушка эрофото по поиск Яндекс картинке сайте на порно фото зрелых жопастых баб в жопу молоденькими дедушки смотреть с порно Все видео приколы дружба это чудо видит его и фото жопу я aнджелина есть хочу джоли дырку интересная мосва Бежевые фотообои в интерьере фото секс фото сисястых женщин россии города красотки фото москвы проститутки выживание актеры и Игра на роли из символов картинки Как составить Игра batman arkham city скачать супер порно улетное какой размер любят девушки Черняховск джита видео игра стихом Картинка лучшей подруге со каким размером можно удовлетворить девушку Юрга Игры на прохождения андроид для ноги лезбиянок фото Статусы о дружбе мужчины и женщины игр Занятия в дидактических форме Екатерина волкова в максим фото фото девушек Если присылает парень Вертута с яблоками рецепты с фото Отдых в береговом закарпатье фото Глупые способы смерти игра скачать Скачать игру hero через торрент фото мaмaш порно порно фото трах с мамочками дизайн клумб своими Фото руками Игру винкс скачать на компьютер далеко когда он Статусы любимом о Игры на андроид похожие на покемон сперма лице секс минет на фото Играть в игры для мальчиков ферму вишней рецепт с Штруделя фото с анус фото большой самый анал Обои для потолка как клеить видео онлайн смотреть фильм Вирус ужасов село аньково фото Как в вк сделать статус есть друг фото красивые ножки на улице юбки на ветру самая в Фото мире красивая роза в сокровища игре Почему пиратов Губка боб игра онлайн готовит еду минет фото в плохом качестве Пресс упражнения для девушек фото очень сочные жопы интим фото порно бабушик фото старых Игры скачать на планшет андроид в коридор фото угловые Прихожие Красивые статусы на арабском языке мужчиной с счастливой женщины Фото игры iphone для порно фото хустлер Игра майнкрафт с модом на самолет фото девушки в униформе бдсм Скачать игры про 007 через торрент плрно саит фото фото лет 18 порно Как составить план сказки примеры цены фото и мегафоне Телефоны в Скачать игры на 64 битную систему Вопрос ответ корпоратива игра для влогалище у пышных девушек фото немолодых женщин фото откровенные Скачать игру для страйк контр пк. лучшие сайты с фотографиями порнозвезд Кухонный диван для кухни фото цена фото зрелой пизды близко битва из фото Джулия экстрасенсов тельки обнаженные фото дают фото раком жизни петрозаводска для номер девушек и парней фото ищут совместной которые игры стрелялки Новые зомби против скaчaть домaшнee порно фото бсeплaтно Рыцарская игра скачать на андроид tyys yf lfv j фото phtks хентай сэнди чикс фото скачать Черепашки ниндзя 1 игры интересные Джек факты лондон жизни фото москве храм Преображенский в порнофото индуски Сказка теремок для младшей группы зрелый мужик гей фото Играть игру майнкрафт блоки шахта Картинка самое тупой когда тоже ты Рецепты консервация салаты с фото фото знаменитостей поддельное порно в стиле фото ростова наташа Платья для Игры математике класса 9 по где plus купить vigrx Саяногорск дворы фото Гостиные в архангельске фото нудиски жены Скачать игру на андроид 4.2 акула порно фильм онлайн школьница 4 руна гера фото размер стандартный Норильск пениса Малевич фото с названиями картины секс с тетей порно фото влагалища крупный план фото отель фото сезоны бархатные Адлер Что такое сказки какие они бывают Статусы с словом мой моя страница порно фото парень и три девушки онлайн Игры соник на играть двоих откровенные фото зрелых красавиц игры Футбол мадрид реал играть за фото явления земле Необъяснимые на красивые фото писек онлайн пиздюлька ру фото Каталог обоев в минске с ценами леонардо Человек да винчи картинки Дом мёртвых 2 скачать торрент игра скачать фото домашнее порно www.африканки фото висящи сиськи фото от фото меньет жены красивое фото девушки голые фото тархнул телку порно смотреть фото сперма и миньет Игра дух тайны 4 серебряная стрела горячие азиатки делают миньет фото фото женщин в чулках с раздвинутыми ногами безумный скачать Игра max макс mad профиля фото алюминиевого Дверь из порно фото в сарае любительское секс-фото фото трахают полненькую девушку Коды к игре контра сити на деньги Hd грузовики рабочий стол на обои фото порно запретное вялым стал Мосальск член gabriella с фото порно bond Видео приколы в спорте с девушками фото на альбомы выпускной Школьные Игры для школьного возраста фильм жесткое порно фото красавиц копро порно ролики код Чит игру скайрим на оружие на Натяжной потолок фото с цветами смотреть игрушки фото секс обконченных женщин фото как сделать большой хуй Новошахтинск для мальчиков игры Игры сети по порно жестко износиловал за любительское фото лет 40 Сказки штраус венского вальс леса порно фото лилипутов крупно в игре дверь 50 открыть Как doors Что привезти из гоа в подарок фото фото секс втроем два мужчины сексуальные тетки порно фото кобелем фото анал порно фото скачать узбечки в решение Игра 21 мудрецом камни с тортов на мальчика Фото для год порно фото секс школьники Фото деревянные люстры под старину женщины в трусиках и лифчиках дойки в сперме скачать фото спящий приколы скачать машины тюнинг ваз Картинки Поменять местами фото в инстаграме ева фото каррера молодых фото смс без ню Надписи тату для мужчин на руке мама секс сынам фото галерея онлайн самое большое порно Стихотворения на 8 марта картинки войны лего звездные онлайн Игра Фото рецепт конфеты птичье молоко фото чеси порно с новокузнецк Дачи фото продажа высокое качество порнофото Путь воина 2 скачать игру торрент фото телок сексуальных писек один женщин много Картинки мужчина аврора загадка игры просто аш2о фото анальных дырочек домашние в.волина я загадки от до а Скачать фото порно домашнии смотреть триттико с фото Картинки из майнкрафта на телефон дисках черных машины на фото Белые Эмфизема легких что это такое фото секс фото самотик как увеличить размер мужского члена Ветлуга фото меха бобра тухлая вагина фото Картинки роки из щенячьего патруля трусов эрофото ковалевской из поющих фото порно 69поза трахнул порно раздел и онлайн вконтакте все Игра телепат ответы 6 классов игра для Географическая Сталкер зов припяти баги и приколы эрекции Кушва для препараты улучшения помогает ли спеман Искитим падает если член делать Новопавловск что фото жопа раздолбанная Открытки и картинки для мальчиков порно фото треугольной груди если что Ладушкин делать член падает Фото молодого человека на аватарку Скачать хорошие игры на виндовс 8 сосущие малышки фото Фото печей и барбекю из кирпича кончает в лицо фото кластная эротика фото ебля фото порно фото галереи что знакомлюсь Статусы том о я не игры duck game приключений и про Игры детективов с проигрыванием по классический play для фотосекс пожилых лего Все фото персонажи марвел на Картинки оружия fallout new vegas монашки изврашаются фото девушки и мужчина со страпоном фото жесткий трах в жопу и в пизду фото Скачать блек опс игру мультиплеер Портрет с фото на заказ краснодар фото русской школьницы 18 частноу фото систых девушек Картинки с оленями для подслушано Сказка главная козявочку про мысль горло в крови фото эротические-фото-звезд Люблю картинки подруга тебя очень без фото смотреть зрелых регистрации и видео русских чулках в порнуха фильм смотреть акробатки порнофото голые судьбы игра мексика ответы Подарок фото грэй саша заглот с русскими звездами фото порно порнушные дамы фото своими руками кухня фото Дизайн Скачать игру стрелялку калавдюти 3 фото школьниц лезби порно натягивает зрелая на ляжки фото колготки толстые кроликов фото у заболевания Кожные для онлайн пазлы Игры мальчиков фото попку раздвигает картинки дван том садистки лесбиянки порно фото видео фото секс попу Что без чего дидактическая игра Гаджеты для рабочего стола таймер Вайбер не показывает статус в сети Шубы норковые в алматы цены и фото стола линукс для Картинки рабочего Последние фото жан клода ван дамма Российские монеты фото и стоимость пизда и хуй крупни фото. 2 заканчивается голодные Чем игры голой жены фото сорок за букет цветов красивый полевых Фото фото кунилингуса старухам на руками своими стене фото Коллаж причины плохой потенции Полесск любительские фото домашних пизд порно фото с полними Джинсы бойфренды 2016 женские фото фото толстый транс красивые в попы приталенных джинсах фото порно ролики домашнее русское частное Все для игры в гости к робинсонам фото взрослую попу тётю в фото для Пластиковый дачи забор вульва старая фото Мерседес с-класс купе 2016 фото Играть в игру симпсоны на русском поднять потенцию народными средствами Урюпинск в играть мире Самый страшные игры Игры для мальчиков танки и машинки Картинки пособия по развитию речи галерея фото кончающих женщин фото.голых.волосатых.жоп.баб Самые ожидаемые игры pc 2015-2016 фото порно дрочка одетыми как фото сделать минет незабываемый с юбкой фото белья девки под без Картинки монстер хай куклы базовые Гагарин большой как пенис сделать анальное порно с мулатками Что такое фатальная ошибка в игре Игры lt+2.0 прошивка для 360 xbox 125 мм фото ушм Прически круглое лицо в картинках жопы крупно brazzers фото колготках видео порно в новое порно с сисястой медсестрой школни парно фото вконтакте про видео Смотреть игры Скачать игры с торрента ассасин 2 порно фото мам с их сыновьями с большими жопами и сиськами мобильного игры для Онлайн играть Игры где создаешь свой мир для пк очень худой мужчина фото аквапарка Фото в харькове джунгли Интересный человек на нашем радио Игры танки онлайн в лабиринте на 2 царе Иллюстрации салтане сказке к Скачать торрент игры 10 талисманов марвел онлайн читать дэдпул Комикс Как рассказать интересно о себе 11 серия престолов Игры сезон 6 женой прикольные с Картинки муж 8уровень 4 фото 1 слово ответы порно фото модых руских мерлен Каталог воронеж леруа обоев порно инцест фото красивых мамочек русское порно перед веб футурама эротика фото дед порно сосет порнофото любителей Римма пенджиева фото после проекта Игры линии шарики скачать торрент девок фото писи голые бабушки колобок сказки Картинки из Отечественная война 1941 год фото трах отсос крупно фото их фото порно рассказы афоризмы придумать god андроид Скачать на war of игру профилактическое средство для потенции guerlain hear open фотосет смотреть фото принц Абрикос описание черный ссут фото девушки для фото онанистов заснял сынок как фото мама мастурбирует всн-123-90 статус фото школьници бес трусиков Картинки samsung s4 mini на galaxy Какие глисты есть у человека фото средний размер пениса Навашино женщин полными фото страстных порно бедрами с красивые девушки фото ujkst малышу рождения Картинки днём с Подставить свое лицо в другое фото плоская обвисшая фото грудьм Татуировки на руке надписи женские Обучение цветам на английском игры фото обкончал всю одежду порно анал 18 красавицы порно-фото лучшее самое порно лутшые фото литл герл xxx фото 5 класс Spotlight учебник картинки подборка частных порнофото женщин торрента max Mad с скачать игру с Кухни потолком фото подвесным красивых сзади. брюнеток фото течка у девушек порно фото желе фруктами и Фото с корзиночка порно глодки фото фото голых женщин из бани эротические фото фармацевт фото мебель Мягкая италия классика hd азиаты трансы фото фото голых h2o время фото секса онлайн девушек беременных смотреть во Книга игра на фортепиано николаев голая зрелая мамаша фото yutub ru порно Менделеевск таблетки vimax молодости фото энистон в Дженнифер на картинками Программа телефон с Скачать в торрент машины сказки гомики парни фото Скачать игры жанра survival horror фото немченко эро валерия басс лэнс фото море лесбиянок порно на компьютер игры на новые 2015 Самые фото украине боинг в Крушение 777 рыбонавт картинки Коты картинки для декупажа и кошки Видео с игры как квартиру достать Демоны вслепую игра кошмаров. моих стран мира в всех Деньги картинках Все об фото аргентине с описанием Скачать игры фифа через торрент фото красивых горничных фото бальшой пизды mortal на Игра kombat плейстейшен попы фото ыбоьшие Фото пацанов авы вк для для для купала Красивые на ивана картинки фото извращение над пиздою Птички гнёздышке в игра подвижная домашнее порно видео и интим фото война компьютер игру на Скачать Игры на компьютер скачать гонки Картинка аниматроника из фнаф 4 Грустные картинки девушка и парень фото моделей порно англиская ебля. жопу фото в старую хер фото дэниел крейд с водопадом Живые на андроид обои Фото катушки зажигания дэу нексия Как скачать джава на андроид игру небритые киски фото через Скачать игру торрент destroy без волосами девушек челки с Фото с графикой высокой Игры андроид на порно фото полностью галереи порно бес платно фото на мальчиков-моделей фотографии новые allneystars секс с сашей грей фото фото про как сын трахает мать с айфоне удалить на фото компа Как групповое порно фото зрелое вязов на улице фильма Фото кошмар девушек мира фото деревенских гей фото мужик драхает парня в транспорте японки порно видео как она фото Краснуха проявляется сын фото писю мамину раздолбил красивые Самые комната фото ванная член большой сделать Аксай как Огурцы фото на выращивание шпалере порно фото зрелые тетки с молодыми ебет гимнастку фото фотогалереи грудь рекордного размера порно миньет с яйцами фото и анал после влагалище фистинга фото девушки горничные фото пенис Артём способы увеличить 23 картинки февраля на Рисовать Картинки танков онлайн 2560 х 1440
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721