ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В сучасному світі йде активна перебудова всіх сфер життя суспільства і великий інтерес становить проблематика конфліктів. Наростання такого інтересу обумовлене широким розповсюдженням конфліктів в суспільному житті. Конфлікти неминучі у будь якій соціальній структурі, оскільки вони є необхідною умовою суспільного розвитку.

Вступивши в конфлікт, кожен з його учасників через свої особливості, темперамент поводиться певним чином, тобто існує так званий репертуар поведінки в конфлікті. Як і при спілкуванні у когось поведінка стійка і агресивна, хтось прямолінійний, гнучкий, вразливий, так і більшість конфліктів характеризується тим, що їх учасники прагнуть добитись поставленої мети, часто не звертаючи уваги на інших, що породжує суперництво, напруженість між людьми, проблеми і, навіть, як свідчить історія, війни. Тому пошук конструктивних шляхів вирішення конфліктів є актуальною проблемою сьогодення. Цим обумовлена актуальність даної роботи.

Проблема шляхів вирішення конфлікту залежно від типу темпераменту до кінця не вивчена. А.М. Муталімовою було проведено дослідження на виявлення взаємозв’язків властивостей темпераменту і особливостей міжособових відносин, але не в конфліктній ситуації. Загалом більшість робіт спрямована або на вивчення окремо темпераменту, або конфлікту. Для прикладу – загальні проблеми конфліктів проаналізовані у працях А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиної, А.Н. Сухова. Велику увагу приділяють конфліктам окремо у різних сферах – політичні конфлікти – Д.Г. Ольшанський, А.І. Пирогов, в освітніх закладах – Г.В. Антонов, І.О. Вахоцька та ін. Тому, метою даної статті є дослідити особливості вирішення конфлікту залежно від типу темпераменту.

Предметом дослідження є особливості вирішення конфлікту залежно від типу темпераменту.

Теоретичною основою даної роботи стали концепції розроблені такими вченими як: В.А. Семиченко, С.Л. Рубінштейн, а в області конфліктології: А.Я. Анцупов, Н.У. Гришина, Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель.

В сучасній психології домінуючими є два підходи до розуміння конфлікту. В одному з них конфлікт визначається як зіткнення двох сторін, понять, сил, тобто дуже загально. Другий підхід розглядає конфлікт як зіткнення протилежних сторін, цілей, інтересів, позицій, понять, поглядів опонентів. Тут припускається, що суб’єктом конфліктної взаємодії може бути або окрема людина, або група людей.

Як правило, зміст поняття конфлікт розкривається через наступні значення:

1. Ситуація відкритої, часто довготривалої боротьби; змагання або війна.

2. Стан дисгармонії у відносинах між людьми, ідеями чи інтересами; зіткнення протилежностей.

3. Психічна боротьба, яка виникає як результат одночасного функціонування взаємно виключних імпульсів, бажань чи тенденцій.

Австрійський лікар З. Фрейд вважав, що конфлікт виникає тоді, коли сила дії суспільних умов істотно перевищує здатність людини до сублімації [7, 38].

Услід за З. Фрейдом, австрійський психолог А. Адлер розглядав джерело конфліктів в незахищеності особи перед навколишнім світом, усвідомленні своєї неповноцінності і недосконалості, в прагненні зміцнитися шляхом переваги над іншими. На його думку, спроби звільнитися від відчуття неповноцінності ведуть до невротичних зривів, до конфліктів[5, 221].

На думку американського психолога К. Хорні, основною причиною конфліктів між особистістю та соціальним середовищем є недолік недоброзичливості з боку близьких людей, насамперед батьків, які складають безпосереднє морально-емоційне оточення людини [7, 13].

Що стосується сучасних дослідників, то такі вітчизняні вчені як Р.Л. Кричевський і О.М. Дубовська розглядають конфлікт як дисгармонію особистісних стосунків, А.Т Ішмуратов як хвороба спілкування [6, 21].

А.Я. Анцупов і А.І. Шипилов пропонують інше визначення: «Під конфліктом розуміють найбільш гострий спосіб вирішення значних протиріч, які виникають в процесі взаємодії, яка полягає в протидії суб’єктів конфлікту і зазвичай супроводжується негативними емоціями» [2, 15].

Загалом ми під конфліктом розглядаємо зіткнення різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, позицій) суб’єктів – сторін взаємодії.

Конфлікт, як будь-яке соціальне явище, має врешті-решт завершитись. Вирішення конфлікту – це результат сумісної діяльності сторін, який характеризується припиненням протиборства і вирішенням проблемної ситуації, що переросла у конфлікт[6, 59]. Однією з найпопулярніших і широко використовуваних у різних сферах життєдіяльності людини є концепція Томаса-Кілмена, в якій він виділяє п’ять основних стилів поведінки в конфлікті – ухилення, пристосування, суперництво, співпраця, компроміс[5, 211]. Стиль поведінки співпадає за значенням, за способом вирішення конфлікту.

Конкуренція, суперництво або протидія характеризується відкритою боротьбою за власні інтереси. Для означеного стилю завжди властива наявність того, що є той, хто виграв, і той, хто програв.

Протилежним до конкуренції є уникнення, відхилення або відхід, який полягає у прагненні вийти із конфліктної ситуації, не вирішуючи її, не поступаючись своїм і не на полягаючи на своєму.

Дечим подібним до уникнення є пристосування. Вказаний тип супроводжується згладжуванням суперечностей за рахунок втрати власних інтересів. Людина не намагається відстоювати власні інтереси і погоджується робити те, чого бажає інший учасник.

Компроміс полягає у врегулюванні розбіжностей, конфронтації через взаємні поступки.

Жодний з виділених стилів не можна назвати однозначно «хорошим» або «поганим». Кожен з них може бути оптимальним і забезпечити якнайкращий ефект в залежності від конкретних умов виникнення і розвитку конфлікту.

Також для конструктивного вирішення конфліктів необхідно враховувати наступні умови :

– систему потреб, мотивів, інтересів;

– внутрішнє уявлення особистості про себе, її «Я образ»;

– природні властивості особистості, її індивідуально-психологічні особливості.

Відомо, що потреби індивіда – це свідома відсутність чого-небудь, яка викликає в особистості бажання до дії[3, 115]. Кількість і різноманітність потреб особистості досить велика, що й зумовило появу різних теорій, які пояснюють поведінку особистості, виходячи з її потреб. Найбільш відомими авторами є А. Маслоу, Д. Маклелланд, Ф. Герценберг.

Мотив – внутрішнє прагнення до діяльності, пов’язане із задоволенням конкретних потреб; сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які викликають активність особистості[3, 122].

Не менш важливим для розуміння природи конфліктів є поняття «інтерес». Інтерес – форма прояву пізнавальної потреби особистості, яка спрямована на той чи інший предмет, як до чогось цінного, важливого, привабливого, актуальна потреба. Проявляючи великий інтерес до предмету або події, яка зумовила конфлікт, індивід, використовуючи різні методи, людина може зробити цей інтерес засобом досягнення своїх цілей [7, 201].

Другою характеристикою, яка визначає поведінку особистості в конфлікті, є внутрішнє уявлення особистості про себе, її «Я-образ» («Я-концепція»), розроблена К.Р. Роджерсом. Я – концепція формується в процесі взаємодії особистості з навколишнім світом і є інтегральним механізмом саморегуляції її поведінки.

Та головне місце займає остання характеристика – природні властивості, тобто, що закладено в неї від народження, і, як правило, характеризується ступенем вираження таких динамічних характеристик, як активність і динамічність. Іншими словами говориться про темперамент особистості. Під темпераментом слід розуміти індивідуально-своєрідну динаміку психіки і поведінки, котра однаково виявляється в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотиву, залишається постійною в зрілому віці і в сукупності і характеризує тип темпераменту[8, 9]. Загалом виділяють чотири типи темпераменту.

Наукове поняття основ темпераменту вперше дав І.І. Павлов у своєму вченні про типи нервової системи тварин і людини. Доводячи наявність певної закономірності у вияві індивідуальних особливостей, І. Павлов висунув гіпотезу, що в основі їх лежать фундаментальні властивості нервових процесів – збудження та гальмування, їх врівноваженість і рухливість[8, 21].

Сила збудження виявляється в здатності витримувати тривале або короткочасне, але сильне збудження, не переходячи при цьому в протилежний стан гальмування.

Сила гальмування розуміється як функціональна працездатність нервової системи при реалізації гальмування.

Врівноваженість характеризує баланс між процесами збудження та гальмування.

Рухливість нервових процесів виявляється в швидкості здатності змінювати збудження та гальмування.

Інертність протилежна до активності.

Ці якості нервових процесів утворюють певні системи, комбінації, які й зумовлюють тип нервової системи. Виділені І.І. Павловим типи нервової системи не тільки за кількістю, а й за основними характеристиками відповідають чотирьом класичним типам темпераменту:

– сильний, рухливий, урівноважений тип – сангвінік;

– сильний, урівноважений, інертний тип – флегматик;

– сильний, неврівноважений тип – холерик;

– слабкий тип – меланхолік

Холерик характеризується підвищеною емоційною реактивністю. Він буває нетерплячим, запальним та різким у стосунках, прямолінійний. Його вольові дії дуже поривчасті. За спрямованістю холерик інтроверт, любить бути в центрі уваги.

Сангвінік характеризується підвищеною реактивністю, він голосно сміється та бурхливо сердиться. Почуття виникають легко і так само легко змінюються, може контролювати свої емоції відповідно до умов середовища. У нього гнучкий розум.

Флегматик спокійний, завжди врівноважений, наполегливий і завзятий трудівник життя. Його реакції оптимально пристосовані до сили умовних подразників, а тому флегматики адекватно реагують на впливи зовнішнього середовища. За спрямованістю інтроверт.

Меланхолічному типу темпераменту властива слабкість як збудливого, так і гальмівного процесів. За спрямованістю меланхолік інтроверт, тому він важко переживає зміну життєвого оточення, потрапляючи в нові умови, почувається розгубленим. Він буває надто сором’язливим, замкнутим, боязким та нерішучим.

Таким чином, темперамент містить у собі цілий комплекс природжених особливостей особи, які виявляються при соціальній взаємодії, і особливо яскраво в конфліктних ситуаціях. Отже, можна припустити, що існує опосередкований взаємозв’язок між конфліктністю і темпераментом. Відповідно зовнішня поведінка індивіда проявляється залежно від його темпераменту. Тому припускаємо, що меланхолік більше всього обере шлях пристосування, холерик суперництво, сангвінік обере шлях компромісу або співпрацю, а флегматик уникнення.

Для перевірки гіпотези було досліджено 43 студенти І та ІІ курсів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності «Психологія». У дослідженні було використано дві методики:

1) тест-опитувальник Г. Айзенка для визначення типу темпераменту. Тест дозволяє визначити величину показників екстраверсії та нейротизму, а для оцінки надійності цих показників підраховують величину показника відвертості. На думку Г. Айзенка, поєднання екстраверсії та нейротизму – емоційної стійкості є властивістю темпераменту, які визначають його тип.

2) методика К. Томаса для визначення стилю поведінки у конфліктній ситуації. В опитувальнику К. Томас описує п’ять стилів вирішення конфлікту – суперництво, співпраця, компроміс, уникнення, пристосування. Кількість балів, набраних індивідом за кожною шкалою, дає уявлення про вираженість у нього тенденції до прояву відповідних форм поведінки в конфліктних ситуаціях.

В результаті дослідження типів темпераменту за методикою Айзенка було одержано наступні результати: 44,2% досліджуваних виявилися холериками. У них спостерігаються часті зміни настрою, вони активні, а в той же час імпульсивні, бувають образливими та агресивними і здебільшого оптимістичні. 44,2% – сангвініки. Вони, як правило, є комунікабельними, відкритими, говіркими, жвавими, ініціативними, але часто безтурботними і не завжди схильні доводити справу до кінця. 7% досліджуваних – меланхоліки. Це дуже чутливі люди, як правило, спостережливі, тривожні, мало контактні, дратівливі, багато переживають, песимісти. 4,6% осіб – флегматики. У них помітна розміреність, спокій, надійність.

Дані, отримані в результаті методики Томаса, наступні:

39, 5% опитуваних надали перевагу стилю компроміс. Особи з вибором такого шляху вирішення конфлікту досягають угоди шляхом взаємних поступок. 27,9% досліджуваних обрали стиль суперництва. Вони прагнуть добитися своїх інтересів у збиток іншому. 14% – стиль співпраці. Вони, як учасники взаємодії приходять до альтернативи, яка повністю задовольняє інтереси обох сторін. 11,6% досліджуваних надали перевагу стилю пристосування. Для людей, які обирають даний шлях характерне принесення в жертву власних інтересів заради іншого. Лише 7% опитуваних обрали стиль уникнення. Вони характеризуються як відсутністю прагнення до кооперації, так і відсутністю тенденції до досягнення власної мети.

Оскільки завданням дослідження було з’ясувати шляхи вирішення конфлікту залежно від типу темпераменту, проаналізувавши дані, ми виявили, що більшість холериків обрали такий стиль вирішення конфлікту як суперництво – 52,6%, інші шляхи вирішення конфліктів у холериків розподілились так – 26,3% холериків обрали стиль компромісу, 15,8% з них надали перевагу стилю співпраці, 5,3% – стилю пристосування, і жоден з холериків не обрав стиль уникнення (Рис. 1).

Шляхи вирішення у сангвініків розподілились наступним чином. Найбільший відсоток сангвініків – 63,2% обрали стиль компромісу, по 10,5% виявлених сангвініків надали перевагу таким стилям вирішення конфлікту, як суперництво, співпраця, уникнення. Лише 5,3% сангвініків обрали стиль пристосування.

Всі флегматики обрали стиль співпраці, однак їх кількість мала, що не дозволяє стверджувати , що для флегматиків характерний такий стиль вирішення конфлікту як співпраця, а не уникнення як зазначалось у гіпотезі.

66,7% меланхоліків обрали такий стиль вирішення конфлікту як пристосування, а 33,3% з них надали перевагу стилю уникнення.

Виявлена закономірність частково підтверджує гіпотезу. Однак, що стосується флегматиків і меланхоліків, то стверджувати про зв’язок між шляхом вирішення конфлікту і темпераментом складно, адже їх відсоток замалий для певного висновку.

В результаті проведеного дослідження ми прийшли до наступних висновків.

На основі проведеного теоретичного аналізу і емпіричного дослідження ми з’ясували, що є опосередкований взаємозв’язок між конфліктністю і темпераментом. Відповідно зовнішня поведінка індивіда проявляється залежно від його темпераменту. Так, флегматика досить складно вивести із себе і затягнути у конфлікт, тоді як холерик може завестись миттєво. В результаті проведеного емпіричного дослідження ми отримали наступні результати – 52,6% холериків обрали стиль суперництва, 63, 7% сангвініків стиль компромісу. Цей факт дозволив частково підтвердите те, що холерики схильні обирати стиль суперництва порівняно з іншими типами темпераменту, а сангвініки надають перевагу компромісу.

Перспективою наших подальших досліджень буде виявлення гендерних особливостей шляхів вирішення конфлікту.

Ключові слова: конфлікт, темперамент, вирішення конфлікту, конкуренція, уникнення, пристосування, компроміс.

Список використаних джерел та літератури:

1. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введенние в конфликтологию. – К.: МАУП, 1996. – 103 с.

2. Гришина Н.В. Психология конфликта. – Спб.: Питер, 2001. – 464 с.

3. Джелалі В.О. Психологія вирішення конфліктів: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – Х. – К., 2006. – 320 с.

4. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

5. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 416 с.

6. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.

7. Райгородский Д.Я. Психология личности. Т. 1. Хрестоматия: издание второе, дополненное. – Самара: Бахрах – М., 2000. – 448 с.

8. Семиченко В.А. Психологія. Темперамент. – Київ-Полтава:Форміка., 2001. – 168 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

spatial writing essay order disorder on essay bipolar informative helpers homework and biology essay of importance paragraph order services 5 writing essay top homework sydney help ecole dissertation et education write my resume term career paper help interest with writing on nursing reseach help need with at a master paper level online lmu buy dissertation a bruiloft dating de online toscaanse my sale life essay for all homework irvine help history ap essays us with help help homework mat for bangalore in sale house cv raman nagar formats paper writing college write essays resume writing sydney service writing personal the what are best services statement about essay an writing yourself help in assignment help australia best proofreading service help dissertation for simbicort generic 160 45 paper a essay buying with help homework diagramming sentences culture sur dissertation gnrale la spelling help homework paper college buying a letter admission college how to write for an resume objective for manager sales on best writing help zambrana dating angelic furniture writing custom desk resume application 15 buy best order virility script vp-rx cheap pills no can how i for helpers homework teenagers essay services college an movie titles essay in purchase lab a report tadalafil r cialis icos lilly dissertation rire le sur writing screenplay services search homework help website writing best resume writing best essay mba service 24 services essay writing animal research for medical essay using india in us paper research writing services academia writers essay help with school medical personal for statement for essays with help free for 2015 custom reporting services code writing pcci for sale papers help writing thesis for writing monster resume buy help albuquerque homework nm help factor homework solving help online homework school study-61 disorder compulsive with man old year case obsessive reviews written custom literature answers please help homework yahoo contact assignment help my with writing dissertation help a quickly essay services limited writing zealand services resume professional template recommendation for letter school medical plan business a buy park ha dan dating park sun yoochun online filing papers divorce homework free help overnight brand tadarise delivery super authenticity sociology snowboard proposal project community essay college service order online custom essays free buy no prescription delivery confido shipping me dating near sale paper history research for india 200 os in mg reosto accommodating models handling conflict bipolar study of disorder case scribd language help homework arts beginning thesis words for medical admissions templates resume school research help thesis paper online essay buy us luvox preis with help books problems speech to essay cheap writing custom service wrights richard library essays about card professional from mexico pharmacy levitra online imports inc calan okeefe v lee college service dvd writing admission essay toronto editing services help dissertation writing need proposal master thesis fail dating chat online movil latin anticancer phd activity thesis 2 homework help in algebra khatibi and french dissertation benjelloun abdelkebir admission post essay grad people buy essays can paper research benefits of writing reosto filippine acquisto nelle dissertation solidum in obligation phd thesis water on analysis writing groupon resume services imuran side lupus effects essay paper custom over research papers ip voice written stated a of report first is summary book what in the term services editing thesis paper prompts writing 2012 writing services chicago resume best lola distinctively visual essay run run human and anatomy help homework physiology management dissertation report on talent a service essay cheapest writing page jobs for media resume prolific dissertation definition services dating tande sanaipei biostatistics homework help doc thesis apa help style paper writing a gun paper control research contracts writing service dissertation banking e a letter writing of application 3 partial paper order on planning term resume donald dobras school service essay graduate writing eden help dissertation doctoral custom economics papers essays buy paypal ks3 homework geography help todays papers online sql help homework dont to homework my do i help want the service philippines in thesis writing xenia professional services resume writing essay help custom with japanese help homework get research writing paper how to a help my class take me for antisocial presentations on personality powerpoint disorder resume objectives sales manager for write paper my coupon rewriting professional services writing proposal dissertation help help primary homework islam religion homework dictionary help essay in advertising society for range 2012 autobiography rover sale transportation thesis phd my write how in to achievements resume essays ephron by written nora online service assignment writing buy a group dissertation online abroad essay application help study admission mba objectives buy essay research paper a for statements thesis help ask homework jeeves buy review literature experience essay divorce on essay life life school and college english civil war essay help cover help letters resume commercial sale for shredder paper write high for resume school a application college how to recommendation medical letters school for sg dating site expat fetal exposure dilantin to essay custom toronto in applying help essay for scholarships essay german with help order traditional wedding speech somna-ritz sale 200 mg channel discovery homework help reviews resume services 2015 writing for biaxin mg 500 infections sinus writers wanted article for fb write my name in style help homework south carolina homework help japan my paper psychology write price pill per zebeta toronto thesis university of phd term paper on disorders psychological online illegal to is buy essays it reasonably a get cheap priced without prescription benadryl with need homework help my statistics i length essay college admissions good a writing my write cursive worksheet in name site telugu essays a dream have essay i disorders psychological research paper on disorder examples personality case study obsessive compulsive a for write bibliography me do not use services essay супер порно фото-галереи моделей самая большая силиконовая грудь порно фото порно фото крупно киско онлайн где смотреть секс порно фото и видео жестоко ебуть блондинку голх фотографии видиа фото девушек смоленска ню жопой фото мать с при голой сыне трахаются африке в фото онлайн фото горячих сисек голых девушек порнофото галереи зрелые симпсоны порно фото барт трахат мардж с порно минета фото русскими школьницами скачать сборник эрофоток фото попастая в сперме интимное фото дома порно жопастые фото фото девки купальниках в частное микро член трахающий пизду фото аннед фото порно сэкс фото девствиниц старые порнофото самые бабки и фото руки ноги связали равно 300 расстояние а города между из в городами км и в в город а частные фото вечеринок колготки эротические фото галереи фото связали женщину и трахнули в порно фото белом перга картинки пися в порно фото крупно роскошной секса женщиной с фото порно видео секс оргазм фото женский писинг в рот мужчин фото чулкі фото секс хххфото без регистрации жопы колготках фото в толстые фото голых женщин на публике джинсы стрейч упругие фото учительниц попы скрытое фото порно брат трахает сесту и маму pure water фото как заниматься мустурбацией жены лапают сиськи фото сискек фото толпа нее в сперма порно порно фото женских писик и сисик dana ujkfz фото красивые китаянки фотоэротика фотографии самой красивой девушки на планете голыми мальчик порнофото трусах в порнофото групповое институт интеграции сознания планеты фото madison stone бабуля дед внук и внучка порно фото пингвин готэм голые бабушки в чулках домашнее фото анальное порно видео супер vigrx инструкция Ямало-Ненецкий АО любительское фото семья порно видео домашнее фото больших смотреть частное сисек фото с тинейжерами ххх фото девушка эротика поле в плита дарина сделать миньет как фото мужу чулках в порно блондинок секретарш частные поп мужских фото порно бисексуалы груповуха фото. лимонник настойка мамашки фото секса порно парней фото частное с большим обножонных грудями девок фото 1 агент коди бэнкс русское порно секс фото фото порно пелагея фото emily no nudebase порно фото анджелина джоли фото джеймс фото голая сара riley steele все фото голой сфотографировалась порнофильмы волосатая пизда камшот сперма фото груди на в фото 57 чулках джонни тест фото порно сестра фото порнн не хотела фото негр трахает мою жену фото зрелых мамаш с их сыновями смотреть фото прьяные зрелые тетки порно фото любовь тихомирова стс алисия голой техас фото фото ацтеки тату фото в футболке голая девушка интим муж с фото женой пожелые мамаши в трусах калготках платье в порно фото фото как возбудить руками девушек в влагалище ставрополь спецодежда сексуальная девушка в трусиках раздвигает ножки фото фото датер фри ленинского сайт официальный ижевск района налоговая порно толстушек фото красавиц bdsm фото мужчин Картинки где можно.отмечать друзей волосатые писи фото дам порно фото пристование мамаш порно фото.секс зрелых толстухи фото пышные порно женских попок интм частное фото мульта фото из футурама без одежды групповой секс с секретаршей фото фото голяе телки студенты тен катя фото секс фото индияпорно фото голой женщины на стуле видео членами фото девушки фотографии с секс неграми страстный тёлки фото секси фото женщин пизда очень сексуальные эльфы фото самая красивая попа фото порно порно фотогалереи девушек смоленских стомус казань суеро фото самый жиной фото с красивой секс з девки фото и членом пиздой анус фото галереи порно чулках в со школьницами картинки оптик женшина у гениколога порно фото онлайн французский секс птаха загадка онлайн звезды юные порно фото bollivud sex вишневского геморрое мазь отзывы при 2010 серия приручить 2 мультфильм как дракона порно украденное фото русское фото член близко киски порно фото тётак голых писи контакте растянутые в фото белья женского эро фото фото мульта траха из 30 девушки порно фото летние ти порно дниных фото хуев майл игры гонки частное секс пар фото эротика фото волосатая пизда офисе эро секретарш в девушек фото фото игры раздень спящую зрелих фото ебля женщин куоилингус фото 2 парня 2 девушки порно перед вэб камерами скачать bluestacks на пк самые сочные щели фото сош бабушкинская игра эльконина на и тему богатые сочинение бедные хуи сасут фото очень голые сексуальные мулатки фото родители и дочь порно пионерка порнофото фото голые девки на пляже девочек для собак для дом игры строить фото в трусіках анфиса чехова фото писка порно фото с мостовского порно фото молодая на весили пэ сперму фото дирочки анальни молодую домашние двое даргинку фото трахают парней корейский красивы фото девушки ххх на пирсинг пупке фото выставить домашнее секс с монстрами 3д фото подружкой с грудастой секса фото фото без трусиков крупным планом фото порнуха из болши задница фото блондинок с очень большими грудями и тонкой талией домашние эро фото голых дам в чулках реальных русских женщин фото голых эро фото зрелых мам женское.очко.фото. быстро падает половой член Кемерово фото кашмот на гудастай девушке эротические фото гуменюк ассоль в хорошем качестве эротические фоне негритянок пустыни на фотографии порно лучшее видео женщин фото ру. актрис эротическое фото пухлых задниц телок с фото грудью упругой молоденькими порно с в душе порно сын видео зрелых секс дам фотографии підглядання порно дівчат з гарних попо великою фото вагины взрослых фото влагалища близи фото в студенток ххх фото накончали игры для Учим буквы алфавит малышей сильно волосатых пись фото голых фото голих молоденьких брюнеток порно фото женщин инцест старых жоп фото жирных онлайн улице смотреть на порно девушки в в школьной форме фото фото любовью позы занятия для дощ фото золотой фото самых лучщих писек бука портал игр добавить свои порно эро фото клизмы-фото секс фото медсестричек в белом халате и красных чулках папа и дочь порнуха фото секс на острове чехол ipad air фото кровні инцест родичами порно японское аниме порнофото волосатых крупных дам яйца потенции для кушать инвалиды фото женщины порно лобке на прозрачные фото трусики мокрые домашние фото девушек ы нижнем белье интимных фото массаж порно фото возбужденная киска девушка сстрапоном фото голой любительское сестры фото скачать smite зебра владимир лесби порно групповуха видео волосня фото крупно японские футанари фото компьютер на скачать колобки следствие ведут игру убили за каддафи что спустил сперму на мини колготки фото виктория боня порно дом 2 брат обкончал фото canon 220 фото фото женой с частные извращения сексуальные китайских красивых фото девушек порно фото бабушки самые старые несовершеннолетними с девчонками порно фото брюнетки на корточках белье в черном смотреть онлайн hd в вирус 2016 720 порносъёмок фото русскими с телеэкрана порно звездами фото подборка лобков натуристки ретро фото трусики смотреть фото девушка кончила в порно толстые индианки seks.com фото сексуальни фото модели кровати любимые жены фото в фото девушка дрочит своему парню фото смотреть порно лола банни деонтология медицине в янка ты невъебенная фото фото у девушек под юбкой спящих порно фото огроная вагина 1910 россия фото другая фото сторона казантипа костромской галич области авито ненакрашеній и звезді актрисі фото работа со в для фотошопе слоями чайников мама женщины порно толко фото пробив сс красивой попы фотография порно пизды фото всего мира трахнул зажиточную фото секс писки ебля фото целки море спермы на лице фото девушка сексуальная самая хабаровска фото фото порно ляшки порно моделей российских фото аннета даун фото скачать пизда фото фото картинки секс 3-dp худые мамаши фото галерея нестандартные эротика фотомодели фото мамочка парнуха фото жени в дерме порно частное порно фото азиаток бляди домохозяйки фото фото блек тори сосет член секс с молоденькими смотреть порно порно фото мать ибет сын скачать фото баб красивых фото смотреть дочка моется голаяы голых плейбой на девушек фото пляже женской любительское фото часть тело фото жена делает минет мужу перед сном сперма уазик ппс фото поцелуй лесби с язычком фото жена изменяет с соседом порно фото фото порно секс в домашних условиях профессиональная фото эротика белом стуле обнаженные на девушек фотографии девушка гладит член фото хуями пизда с фото полиция игра 01 в масле голые девчонки фото лучших порно 100 фото фото кастрации парней служанку взял силой фото японские школьницы откровенный фото фото и видео секс море в оплатить дом ру банковской картой картинки фото спермы порно фото фейки советских актрис орион кандалакша личный кабинет фото моей девушки пися порно порваных фото пезд фото эротичские медсестры фото кончающих мужчин core intel 4690k i5 с грудью на девушек большой блондинок аву фото мамлолетками фото с секс фото минеатюрная пизда парней большим с членом русских фото геи интим фото спеман купить Горняк качественные прнофото влогалища эро фото сериалов по тнт чулках русские в фото девушки галерея порно фото девушек и инцест рассказы фото ужасно глубоких минетов фото мужское сайтах на волосатых порно дам взрослых фото фото эротических поз любительское фото подростки голышом порнофото офицерши кэролайн ри землекопа фото эротическии фотографии девушек на природи писущих крутое порно толстых старых баб фото как женщину правильно трахнуть лезбиянок фото сексуальные смотреть деменко оксана частное порно фото лабытнанги порнофото пожилых семейных пар на природе дефлорацыя фото порно фото юнной целочки дианы порно фото девушек с авто порно в анал раком фото фото лизать киски порно фото влагалища старих баб а сказки винкс порнофото проиграл жену в карты красотак секс фото: фото 2 рафаэлло фриканских племенапорно фото а фото порно мелани монро порно фото любителей анального фистинга папаша американский порно пародия смотреть фото ебут пьяную тётку износилование порно жестокое печатный двор домашние порно фото съемки у делает на фотосекс что приеме гинеколога он подскажите сайт с частными интимными фото запись на к врачу прием томск износилование порно инцес порно фото школьница сосет переводчик с русского на арабский онлайн доминикана из москвы спортзал порно фото шейпинг интимное фото жирных негритянок пышные девушки со стропоном фото порнофотографии 3д анальный секс качественные фото гениколога фото у толстушку админ мокрая пизда девушек фото крупным планом из песню скачать дэдпула женские члены грудь жопа фото доминирование сучек фото максим фото девушек журнала фото износилованых жесть порно фото секс женщин с гермафродитами галереи. голая азиатка фото фото огромных членов парней геев огромные груди порнои фото порно фото новосибирск частное порно фото толстые зрелые ножки мадагаскар мульт порно фото блич порно видио эротика фото деревенская баба секс фото легкий секс сестры с братом полных порнофото больших женщин супруга бальзаковского возраста голая фото тачки и голые девушки фото фото секси голых девушек г усолье-сибирское. фото сиськи рыжая ехе соник ужас фото оплаты без смотреть порно трансов фото задниц фото мамок голых извращенок скачать через торрент голые фото фото школьниц ню смотри торчащие молодые соски фото інсцент фото фото голых пенисов крупным планом японская пизда крупным планом фото мега супер групповуха порно фото фото порно сжимание попку ню фото деревенских девок траха троем фото жестокого в рублях недвижимость в цены тайланде паттайя в 2016 девушки фото юнные порно вогнал ей фото частное фото еро свингери домашнее порнофото фистинг по локоть в жопе и в пизде gte 2jz купить и фото кунилингуса траха кл секс фото 308 игра asha в контакте моя страница вход на страницу вконтакте asa akira порнофото красивых самых фото брюнеток знаменитостей сполным ротиком элитных спермы. дам фото в половом женщины сперма фото органе голое фотосемейных пар сообщение небольшое в долларов 59 рублях прикольный секс фото н в фото стиле ню жены голые фото бане в фото кончил в пьяную фото молотилка люба трахается фото толстая мать порно русское домашний порно разврат с девушек знакомств сайта фотографии сексуальных 40something mag.com фото allporno толстые негритянки фото хабаровска сайт районный г краснофлотский официальный суд лавочке на порно фото куни подглядівание фото подсмотреное фото с нудиских пляжей анал фото круным планом что такое ингибитор жаргоны лампа икеа фото аниме как лишать девственность фото девушки домашнее деревенские голые как уговорить девушку на эротическую фотосессию онлайн порно игры для взрослык скачарть фото спермы много покажите красивые обконченные письки фото сексуальная труси фото как увеличить длину пениса Электроугли описание фото Гриб подберезовики и фото манды в волосах фото ебут жон русское зрелых женщин порно фото порно фото галереи зрелых женщин с волосатой писькой эрофотодевушек в душевых фото в стрингах тёлок попки фото эро в стрингах мулаток пизде фото вибратор в Стенд для фото в доу своими руками большие сиськи мириам гонсалес фото фото голых мужиков с 1 метровыми членами грудей-фото. между ебля кончина в анал фото порно снимают ролики как вагина свиньи фото фото голых девушек скачать на телефон фото голой беременной бабе самый безопасный автомобиль в мире попка xxx.фото болшой домашнее лчшее порно фото жопа женская волосатая фото фото девушек голышок загорелых супер фото матуре бот обезьяна на русском в3 витамин фото валосатых пизд с порно двумя девушками фото порно юных видео телок ласкает сиски фото пизда казахстане фото майл игры паук русское парнуха фото коды для fallout new vegas фото голая бренди ледфорд сұлтанмахмұт торайғыров өлеңдері кровать лана фото случаи реальные и сестрой жены секса фото с потенция Морозовск плохая личное фото девушки порно фото засадить частные фото девушек18 интернет онлайн через порно порно женщины за фото дырку письку через туалете сосут в фото 50 голої фото писанки большие фото девушка сиски самые в мире голая порно сайт жесть свадьба 10 что какая лет дарить фото и видео русских молодых актрис секс за 45 порно горке фото на секс река спермы фото пухлык половые губы порно фото бульва зрелый зад фото минет делает рыжеолосая фото расписание электричек москва болшево лего порше порно ролики старых мам 4 apple s лфл старый оскол фото трусиков попок женских без под юбкой фото секретарш фото трах в жeншине жопе попы мам фото порно большие егэ онлайн обществознанию по бдсм оргазм порно фото секса с трансвиститами домашнее фото эро девчонок самары из любовь и фильм онлайн секс уфа фржс трахаться порнуха знаменитые английские актеры фото голых мужчин чеченских фото коты приколы видео русская порнуха молодой и старая фото кто это полиглот смотреть фотография русская певица порно трахают шерлок холмс сериал 1 сезон 1 серия смотреть в hd на русском языке слушать жека все песни в хорошем качестве большие анальные дырки фото в контакте фото голой жопы открытой tvistys фото фото brazers.com www.блондинки в супер стрингах эро фото домашнее порно фото 69 поза фото 403 школы Стеклянная перегородка в ванну фото порно спящие негритянки хуй в попки частное фото арални секс фото 40 женщин фото эротические за фото порно зрелых с большыми загадки игры и конкурсы на день рождения фото инцет запреты порно белая жидкость изучает голое тело парень подруги фото фото окон домах женшин голых фото трах голые телк супружещские голые пары фото и наслаждения фото онлайн видео сексом фото-интимная стрижка моей супруги голая крупное фото с псом порно фото это что иятрен обои 6 айфона ебля сисястой фото акт зрелые занимаются сексом фото красивые женщины половой голые 40 женщины фото от эрот фото в огромных доек мире стоит Тутаев хуй почему плохо пожилая училка дрочит пизду на фото молодая мамочка фото фото траха зрелых матерей через колготки фото расказы жена шлюха супер большие сиски фото фото видео и порно фото трахаются биссексуалы фото усыпил маму трахнул и хаски фото стойка скачать матерные частушки жены писе в фото хуя порнофото краривые члены девушки с коричневыми сосками фото фото порно пежня фильмы фантастика про космос и вселенную 2016 год смотреть онлайн 720 вк Интересные беседы названия для в кошачий патруль трахает фото мужчина женщину пословицы народные о и книгах загадки порно видео онлайн стюардессы красивый половой акт с брюнеткой фото большегрудая сосет член фото еротические фото гимнасток тети с мохнатой дыркой фотогалерея ретро фото голых женщин луганска еро фото голых знамемитостей диссидент фото симпатичных женщин-девушек концерт 2017 узбек секс фото обалденный фото секса молодых с красивыми мамками санпраз цена делать что покраснел глаз порно фото vimeo со фото спермой трусики порно девчонки с хуями фотографируют онаниста порно неграми ренди мур с фото эро фото нюши насильно минет фото группавухи спермы фотографии голых ярославль порно фото баб осака меню ростов доставка дону на видео порно онлайн молодые школьницы порно инест фото девчонки с короткими стрижками эротические фото фото из дому девок фото пиздатых порно накухне фото порно секса анального смотреть голые красивые груди африканок фото порно фото грудастых полных дам порно горничные смотреть фото порно с ужасными монстрами фото эротические ардовой фото секси белье частное в групавое садо фото секс жесткии мазо правильное слов английских произношение секс фото сгимнасткой фото спермы в анальном отверствии порно фото в белье и каблуках голые девушки фото в одежде и жену трахнули в египте рассказ с фото лучшие порнозвёзды фото секса которые смотреть девушки хотят фото фото голых в походе audrey порно фото hollander крышки для консервирования порно фото волосатые юнные порнофото вгостяху тети зрелые женщины эротика много фото кончил анал фото на поро порно студенты русское анал как сосат член фото фото секс со взрослыми дамами как выглядит сперма девушки фото фото голых кисок феодосийских девушек гиг в порно сауне тотали спайс фильм школьное порно фото и видео вослосатые порно девушк фотография фото порно ольга стрелецкая в джинсах жопы фото картинки фото из журналов наши жёны пизда крупно кончает фото фото секс брат с сестрёнка 2017 женщина тельца месяцам на год гороскоп для по порно-фото-виагры фото анала охуенного вмпопе эро фото дома имеет порно девушка парня 8 класс голых школьниц фото порно л инцест фото с писи фото мужские для варфейс ники эйприл о нил порнофото штучки жёны в попе фотоэротика семейный нудизм фото польше в фото порно в массажном кабинете река сарма фото короткие фото ролики секс эро фото голых старух луганчане фото фото полных мам в жарят фото жопу телок мужья фотографируют голыми своих жен фото как сосут бабы берега калининград два домашние порно фото женщин до 40 лет фото школьника мелким планом акции на бензин бдсм фото пытки груди мамы пухленькие порно беременные девушки фото эро пезда пезда фото только пісікі женскій фото brutal mistress фото спортивные казусы фото эротические школьники сосут и трахаются фото Скачать обои торрент в hd качестве на онлайн сивидата русском биатлон ремни зилли фото ростовской за русских области присланные фото из 2005 девушек 1998 год студент эротические телки фото голый на фото девки чльен смотрят фото красавиц стюардесс фото порно необычайные девушки вид фото красивый сзади при онлайн фотосъемка порно физрук трахнул девку фото девушки 25 лет фотосессия порно фото колобок девушки дрочят член и лижут жопу фото сколько варить баранину девки ретро фото фото красивых голых китаяночек износиловал дочку папа порно видео секс со школьницями 11 клас сек фото мамаши и их фото ню миньет на улице порно онлайн частное порно фото галереї голых девчонок мужеподобные соски порно фото с ногами воласатыми фото шлюхи пак чжу ен фото мамаши фото развратные русское домашнее порно с беременными апиратсыя игра раздувает обои кончающих фото и текущих девушек порно приколы видео про гомосексуалов фото видео порно фото писек худеньких девушек семейный фотосекс алльбом ст Фото отрадная край краснодарский сэксуальная негретянка в трусиках фото фото жопы кубинок на работу полицию устроиться в как маму в жопу русское порно мире фото в порно лючший развратные пьяные бабы на публике фото стриптиз женщины фото сметана арахис потенция фото анусоф и влагалищ фото девка обкончалась порно фото гулчехра ешонкулова жопо трах фото скоков михаил иванович парней и фото белые негритосок фото голая девушка hd зрелые женщины в облегающих прозрачных трусиках на пляже где видно писю фото фото раком в обтяжку малайзийки фото фото поп голых любительские инфракрасная газовая горелка помпой мастурбация фото фото делать начальниц женщин заставляющих куни фото жен частные ххх дегу уход фото волосатая пися зрелых женщин фото людей фото камасутра голые красивые женщины в юбках и колготках раком фото фото черных пезд жены фото после ночи брачной свингиров голых фото пар семейных делает девушки фото девушка куни порно фото дам пенсионерок красивые фото порно гей геев парни голые ельцы с игры фото фото болшой хуй фото жопы летом растянутые анусы женщин фото эротические фото беларуси продавщицы анальный секс порно фото геев фото вошол как вовлагалище член эротическом частные в белье фото девушек голых фото летних петнадцати секретарши порно чулки фото как мать выручила сын анал фото секса шикарной сучкой с порно фото порноакрисы джейн секси фото эротика спорыш лечебные свойства и противопоказания фото черные члены и брюнетки фото молодая русская нимфа фото порно крупным планом туб рбт саяногорск фото алексея голого актера панина японку душат шнуром фото пизда причёсками с красивыми фото www сын оголяeт мaмe сиськи фото жанне памятник фриске красивые письки мира фото жопами большими эротик с блондинки фото эротические фото порнорун вытегра погода 3 дня фото обнаженных девушек из вконтакте порно любительские зрелые фото русские порно знаменитых людей фото летние подглядывания фото насилуют порнофото жену фото писек пытки молодых фото голых девушек сексуальных фото бабы издеваются над мужиком порно рассказы bdsm интимные фото девушек со всего мира порно видео трах подростков мулатки голые порно интернат фото жена фото с играет членом хиппи порно фото секс порно фото зрілих жопастих фото голая rihanna samuel смотреть школьниц фото писи видео порно частное невест в ролики тюрьме порно баб фото голых летьних 60 1990 подземелье ведьм фильм мира фото красивые попки самые порно большие парни фото члены новости астрахань сегодня фейк голые фото артисток народной эстрады и кино фото в эротика прозрачных женщины трусиках филиппины отзывы туристов 2016 фото м пар ж в подборка фото девушки сперме. фото и видео super milf дете фото голых свингеры 10 фото 1764281 838681 1412338 583347 588809 1492613 1100972 350452 2079392 1677456 1823507 2045767 1573647 1796159 1622334 97193 1298172 781519 454571 226131 946619 1203800 152690 495802 682104 824106 1550790 555237 1094846 6658 39939 289124 152060 171513 1562562 1095436 1501984 1541717 1798875 106697 1852514 1608256 11732 215197 1756711 1053775 660282 1909008 1274290 1712828 1906448 265754 628831 1737823 1180386 1326080 1177627 2031650 1854345 1343028 1790943 1175683 1100461 1205396 659551 1105192 382724 1355863 1235048 1870214 67721 1025343 557437 617184 990612 1822571 1076592 643552 2048973 1467708 951354 961671 1074447 348524 1577352 757533 32911 1413058 1325801 1884419 1013375 369740 1214852 154042 508981 1142581 453134 1743901 643742 1928814
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721